Page 1


Wyszukiwarka studi贸w podyplomowych Prezentacje uczelni Informacje edukacyjne

klik

,

klik

!


Spis treœci

Od Redakcji Drogi Czytelniku!

Studia podyplomowe 4

Masz przed sobą pierwszy numer specjalnego wydania bezpłatnego magazynu „Czas na Studia”, poświęcony studiom podyplomowym. Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, magisterskie lub jeśli jeszcze studiujesz i zastanawiasz się nad przyszłą drogą rozwoju – ten magazyn jest właśnie dla Ciebie. Omawiamy tu, czym są studia podyplomowe i udowadniamy, że naprawdę warto je podjąć, a kończąc je masz szansę na wyższe zarobki. Doradzamy, jak zdobyć środki na studia, opisujemy wybrane, nietypowe kierunki oraz e-learning i możliwości studiów za granicą. Mamy nadzieję, że magazyn „Czas na Studia. Po dyplomie” ułatwi Ci podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki w tej właśnie formie. Człowiek uczy się przez całe życie, ale świadectwo potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wiedzę może otworzyć drzwi do dalszej kariery lub umożliwić zmianę wykonywanego zawodu. Dlatego warto przyjrzeć się bogatej ofercie studiów podyplomowych w szkołach wyższych i podjąć wysiłek kontynuowania nauki. Powodzenia! Redakcja

O czym warto pamiętać przy wyborze studiów podyplomowych 6 Kilka powodów, dla których warto studiować podyplomowo 8 Studia podyplomowe – czy to już konieczność? 10 Ze świadectwem studiów podyplomowych i dyplomem MBA zarobisz więcej 12 Jak szukać pracy z pomocą social media? 14 Finansowanie studiów podyplomowych 18 Pomysł na siebie 20 Kształcenie ustawiczne – wymiar nie tylko edukacyjny! 24 Studia w UE? 30 Studia podyplomowe dla nauczycieli 33 E-learning 37

Czas na studia PO DYPLOMIE

Wydawca: Wydawnictwo TELBIT Redaktor Naczelna: Zofia Wereszczyńska-Ołdakowska Reklama: Sebastian Kijuk e-mail: reklama@telbit.pl

© Copyright by Wydawnictwo TELBIT, 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno całość, jak też żadna część niniejszego wydawnictwa nie może być publikowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

 Wydawnictwo TELBIT 01-797 Warszawa ul. Powązkowska 13 b tel. (22) 468 08 83 fax: (22) 468 88 65 Dział marketingu: e-mail: marketing@telbit.pl Dział handlowy: e-mail: handlowy@telbit.pl

www.telbit.pl, edu.info.pl www.czasnastudia.eu

3 3


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

STUDIA

PODYPLOMOWE

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,

4

kończącą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów przez nią prowadzony. Natomiast w przypadku, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa wyżej, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda mi-

nistra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest zobowiązana do określenia efektów kształcenia tych studiów oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji.


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA Studia podyplomowe są obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów podnoszenia kwalifikacji i dokształcania się. Zgodnie z danymi GUS, liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2011/2012 w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 4,2 tys. i wyniosła 189,6 tys. (z czego 117,1 tys.

Studia podyplomowe są obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów podnoszenia kwalifikacji i dokształcania się. w uczelniach publicznych, a 72,4 tys. w niepublicznych). Zwiększa się udział szkół publicznych (wzrost o 5,4 tys. – 8%) kosztem szkół niepublicznych (spadek

o 1,3 tys. – 1,1%). W porównaniu z rokiem akademickim 2005/2006 liczba ta wzrosła o 53,7 tys. osób, (39,5%), a w stosunku do 1995 roku ponad 3-krotnie. Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 70,3% wszystkich słuchaczy, a ich liczebność była na bardzo podobnym poziomie jak rok wcześniej. Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością od kilku lat cieszą się te same kierunki: kształcące w zakresie ekonomii i administracji, oraz – co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę specyfikę tych zawodów i konieczność dokształcania ustawicznego: pedagogiczne i medyczne. Niekwestionowanym liderem wśród województw zarówno pod względem liczby słuchaczy stu-

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością od kilku lat cieszą się te same kierunki: kształcące w zakresie ekonomii i administracji oraz, co zrozumiałe, pedagogiczne i medyczne. diów podyplomowych, jak i wydanych świadectw ich ukończenia jest województwo mazowieckie (ponad 63 tys. słuchaczy). Można to powiązać z faktem, że w centralnej Polsce jest największa liczba uczelni wyższych, a tym samym absolwentów, którzy podejmują dalsze kształcenie. Tutaj również podyplomowo studiuje najwięcej kobiet (blisko 42 tys.).

5


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH według podgrup kierunków kształcenia w roku akademickim 2011/2012: l ekonomiczne i administracyjne – 53,9 tys. słuchaczy, l pedagogiczne – 51,0 tys. (w tym nauczycielskie – 28,8 tys.), l medyczne – 31,0 tys. l humanistyczne – 7,4 tys. l społeczne – 7 tys. l prawne – 6 tys. l inżynieryjno-techniczne – 3,9 tys. l ochrona i bezpieczeństwo – 8,3 tys. l architektura i budownictwo – 2,7 tys. l informatyczne – 5,2 tys. l inne – 13 tys.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ przy wyborze studiów podyplomowych Trudność w porównaniu studiów podyplomowych polega na tym, że uczelnie niemal dowolnie mogą kształtować ich program. Zawsze warto jednak pamiętać o kilku sprawach: l Studia podyplomowe powinny rozwijać i poszerzać naszą wiedzę, a nie powielać tę zdobytą na studiach licencjackich lub magisterskich. l Warto dokładnie przejrzeć program nauczania, w którym powinny być zapisane również oczekiwane efekty. l Im lepsi wykładowcy (znani naukowcy, doświadczeni praktycy),

6

tym prawdopodobnie więcej ze studiów wyniesiemy. l Po uwagę należy wziąć renomę uczelni organizującej studia. l Tryb nauczania i liczba godzin/semestrów, koszty nauki. l Czy po ukończeniu studiów uzyskamy specjalne uprawnienia, lub czy aby je ostatecznie uzyskać musimy zdać dodatkowy zewnętrzny egzamin? l Czy będziemy mieli możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych, uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez obcokrajowców?


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

7


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

Kilka

powodów,

Studia podyplomowe często wiążą się z niemałymi wydatkami i poświęceniem wolnego czasu, którego osoba pracująca nie ma zbyt wiele. Jeśli jednak chcesz się rozwijać, nie tylko zawodowo, studia podyplomowe mogą ci w tym pomóc.

1.

Podyplomowe – dla tych, którzy naprawdę chcą

Podczas studiów licencjackich i może w mniejszym stopniu magisterskich, priorytetem często nie jest wcale zdobycie wiedzy. Dobra zabawa, kontakty towarzyskie, prześlizgiwanie

8

się z roku na rok… Na studia podyplomowe decydują się osoby świadome swoich wyborów, które naprawdę chcą poszerzyć swoją wiedzę, horyzonty, nauczyć się konkretnych rzeczy. Dzięki temu są bardziej aktywni podczas zajęć, ćwiczeń, a Ty możesz z tego tylko skorzystać.

2.

Dobre znajomości

Po maturze wszyscy startują mniej więcej z tej samej pozycji. Nie macie jeszcze zbyt wielu kontaktów, które mogą pomóc w znalezieniu dobrej pracy. Na studiach podyplomowych spotykają się bardzo różne osoby i róż-

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

dla których warto studiować podyplomowo

ne światy. Świeżo upieczeni ambitni absolwenci, osoby które postanowiły zmienić wykonywany zawód, i ludzie, którzy na rynku pracy są już od wielu lat, nierzadko zajmując kierownicze stanowiska, dla których studia podyplomowe są wymogiem korpora-


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA cyjnym. Korzystaj z doświadczeń tych ludzi – to niejednokrotnie praktyczna wiedza, która może ci się przydać w przyszłości, a o której na żadnych studiach się nie dowiesz. Te kontakty mogą dać również pewną orientację: kto, jaka firma, gdzie, za ile… Nigdy też nie wiesz, czy niebawem kolega ze studiów nie będzie przyjmował cię do pracy.

3.

Pracodawca to lubi

Nie będziemy pochwalać studiowania dla samego papierka. Takie wrażenie często można mieć w odniesieniu do uczestników studiów licencjackich czy magisterskich: ludzie uczą się nie zawsze wiedząc po co, nie angażując się w zdobywanie wiedzy. Celem głównym jest zdobycie dyplomu, bo tak wypada, niemal wszyscy studiują itd. W przypadku studiów podyplomowych sytuacja wygląda inaczej. Osoba dojrzała podejmuje to wyzwanie z pełną świadomością i jest najczęściej odbierana przez potencjalnego pracodawcę jako ktoś ambitny, kto nie boi się inwestować pieniędzy i czasu w swój rozwój. Studia podyplomowe to wyraźny sygnał, że kandydat na pracownika nie spoczywa na laurach i nie chce stać w miejscu. Jeśli na spotkaniu rekrutacyjnym lub w liście motywacyjnym użyłeś sformułowania „chętnie się uczę i podejmuję nowe wyzwania”, studia podyplomowe będą tego najlepszym dowodem.

4.

Studia podyplomowe = wyższe zarobki

Nie jest to chwyt reklamowy uczelni oferujących studia podyplomowe. Badania wynagrodzeń wyraźnie wskazują, że najwyższe zarobki osiągają osoby, które ukończyły studia MBA, oraz studia podyplomowe. Na kolejnych stronach prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl.

5.

Studia podyplomowe szansą na zmianę

Jeśli masz przekonanie, że studia I i II stopnia, które ukończyłeś były zupełnie nietrafione, a Ty nie odnajdujesz się w wykonywanym zawodzie, studia podyplomowe mogą umożliwić zmianę zawodu. Dokonując wyboru

studiów podyplomowych nie musisz rozwijać w ten sposób dotychczasowego wykształcenia. Masz możliwość wyboru studiów zupełnie nie związanych z tym, co robiłeś dotychczas. Na takie zmiany jest czas przez całe życie, nawet wielokrotnie.

6.

Rozwój

Bez względu na motywację: zawodową, finansową, najważniejsza powinna być chęć rozwoju osobistego. Kształcenie ustawiczne jest w dzisiejszym świecie normą, a dla ambitnej osoby wręcz koniecznością. Oczywiście dokształcać możemy się w różnoraki sposób, jednak studia podyplomowe zapewniają edukację w ściśle określonym, wybranym obszarze. Z ćwiczenia szarych komórek nigdy nie powinniśmy rezygnować.

Najwyższe zarobki osiągają osoby, które ukończyły studia MBA, oraz studia podyplomowe.

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

9


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

STUDIA podyplomowe – czy to już konieczność? W ostatnim roku nad szkolnictwem wyższym zebrało się wiele chmur burzowych. Uczelnie oskarżano o to, że programy studiów są zupełnie nieprzystosowane do realiów rynku pracy, a same uczelnie w odpowiedzi skarżyły się na swoich studentów przedstawiając ich jako młodzież bez chęci zgłębiania wiedzy. Takie dyskusje zapewnie nie miałyby miejsca, gdyby nie coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy i rosnące bezrobocie, w szczególności wśród młodych. Dzisiaj uzyskany tytuł magistra, a tym bardziej licencjata, nie daje żadnej gwarancji zatrudnienia. Wielu absolwentów uczelni musi pogodzić się z faktem, że nie będzie pracować w wyuczonym zawodzie, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i zdobytą wiedzą. Pracodawcy mają w kim wybierać. Przy wyborze pracownika spośród ogromnej liczby kandydatów, liczyć

10

Studia podyplomowe to obecnie jedna z najbardziej popularnych form kształcenia ustawicznego, wciąż dynamicznie się rozwijająca. się będzie nie tylko wyuczony zawód, uzyskany tytuł na uczelni, ale, coraz częściej, dodatkowe kwalifikacje. Studia podyplomowe to obecnie jedna z najbardziej popularnych form kształcenia ustawicznego, wciąż dynamicznie się rozwijająca. W roku akademickim 2011/2012 łącznie było blisko 190 tys. słuchaczy we wszystkich uczelniach i jednostkach organizujących studia podyplomowe, podczas gdy dziesięć lat wcześniej, w 1990 r. było ich tylko nieco ponad 56 tys. Do niedawna decydowały się na

nie osoby, które ukończyły studia jakiś czas temu, a studia podyplomowe mogły im pomóc w awansie zawodowym lub wręcz w utrzymaniu dotychczasowej pozycji. Dzisiaj studia podyplomowe coraz częściej są punktem naszej kariery planowanej już na starcie nauczania wyższego. Mogą zagwarantować lepszą pozycję wyjściową na rynku pracy. Ważne jest jednak, żeby ich wybór był dobrze przemyślany. Warto pamiętać o jeszcze jednym: pracujemy coraz dłużej a będziemy jeszcze dłużej. Czasy, gdy przez całe życie pracowaliśmy w jednej firmie i w jednym, wyuczonym na początku

Dzisiaj studia podyplomowe coraz częściej są punktem naszej kariery planowanej na starcie nauczania wyższego.


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA drogi zawodzie, dla większości z nas już się skończyły. Przez całe zawodowe życie zmienimy pracę co najmniej kilka razy. Coraz częściej będziemy również zmieniać zawód. Studia podyplomowe mogą nam to umożliwić.

SYLWIA HOFMAN – doradca zawodowy (www.sylwiahofman.pl): Rozważając wybór studiów warto zadać sobie pytanie: co realnie da mi ukończenie studiów podyplomowych na kierunku x? Czy potrzebuję zdobyć na nich faktyczne umiejętności czy bardziej zależy mi na formalnym potwierdzeniu kwalifikacji? W pierwszym przypadku studia mogą być zastąpione krótszym kursem zawodowym. Kluczowe pytanie brzmi zatem: czy ukończenie studiów na kierunku x realnie zwiększy moje szanse na rynku pracy w branży y?

ców w stosunku do stanowisk, na których chcielibyśmy znaleźć pracę. Warto także pytać o zdanie osoby, które pracują w danej branży i mogą podpowiedzieć, jakie umiejętności w rzeczywistości są kluczowe. Pomocne jest również stworzenie dla siebie ścieżki rozwoju i wyznaczenie celów zawodowych, np. przy udziale doradcy zawodowego i profesjonalnych testów. Nie warto zatem kończyć przypadkowych studiów podyplomowych „na wszelki wypadek” lub tylko po to, aby wyróżnić czymś nasze cv.

gowym firmy. Podobnie informatyk, który zamierza prowadzić szkolenia może ukończyć studia podyplomowe, aby zwiększyć swoje kompetencje trenerskie. Podobne przykłady można mnożyć.

Kierunek studiów podyplomowych nie musi być jednak zawsze zgodny z dotychczasowym wykształceniem. Czasem praca naszych marzeń wymaga od nas przygotowania z różnych, niezwiązanych ze sobą dziedzin. Absolwent filologii rosyjskiej, który chce pracować w firmie utrzymującej kontakty z Rosją może ukończyć podyplomowe studia z marketingu, aby ubiegać się o stanowisko w dziale marketin-

Podsumowując, można powiedzieć, że studia podyplomowe są praktycznym narzędziem do pogłębienia, uzupełnienia czy zmiany kwalifikacji. Podjęcie nauki może jednak okazać się zarówno strzałem w dziesiątkę, jak i stratą czasu. Rezultat zależy od tego, czy zastosujemy nadrzędną zasadę podporządkowania kierunku studiów wyznaczonym przez nas celom zawodowym.

Studia podyplomowe mogą także służyć uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji. Na wielu stanowiskach wystarczy posiadanie jakiegokolwiek wykształcenia wyższego (np. prace biurowe), ale aby je utrzymać lub rozwijać się w jakiejś specjalizacji, należy z czasem uzupełniać kwalifikacje.

Pomocne w ocenie może być przeanalizowanie wymagań pracodaw-

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

11


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

Ze świadectwem studiów podyplomowych i dyplomem MBA

zarobisz więcej Tekst: Redakcja portalu wynagrodzenia.pl

Mediana płac absolwentów studiów MBA wyniosła 12 400 PLN brutto – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2011 roku. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe zarabiały o niemal 60% mniej, natomiast mediana wynagrodzeń pracowników posiadających doktorat wynosiła 4 525 PLN. – Absolwenci którzy zakończyli swoją edukację z tytułem magistra inżyniera zarabiali w 2011

12

roku 5 100 PLN. Dla porównania, magister bez drugiego członu w tytule naukowym zarabiał 4 200 PLN – a więc tyle samo ile osoba, która ukończyła studia inżynierskie I stopnia – komentuje Magdalena Wrzesień, analityk w firmie Sedlak & Sedlak. Wynagrodzenie osób z tytułem licencjata wynosiło 3 039 PLN. Mediana zarobków poniżej 3 000 PLN dotyczyła Polaków z wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym.


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

Wśród osób posiadających dyplom Master of Business Administration, najlepiej zarabiali pracownicy zatrudnieni w branży telekomunikacyjnej i przemyśle lekkim – mediana ich zarobków kształtowała się na poziomie 15 000 PLN. O 750 PLN mniej otrzymywały osoby pracujące w energetyce i ciepłownictwie, natomiast płace pracowników zatrudnionych w IT sięgały 14 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia

otrzymywali pracownicy branży usługowej oraz grupy: media, wydawnictwa, reklama i PR. Otrzymywali oni odpowiednio 9 933 PLN i 10 075 PLN.

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

13


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

Jak szukać pracy z pomocą social media? Nie ma Cię w social media – nie istniejesz W dzisiejszych czasach prawie każdy posiada konto w serwisie społecznościowym. Dynamicznie rosnąca powszechność korzystania z social media wynika w dużej mierze z faktu, że portale tego typu, poza rozrywką, spełniają inne bardzo istotne potrzeby – przede wszystkim umożliwiają znalezienie pracy. Takich możliwości dostarczają głównie biznesowe serwisy społecznościowe, które skupiają tysiące headhunterów. Prezentując się odpowiednio na tych portalach, zwiększamy prawdopodobieństwo, że rekruter skontaktuje się z nami. Jak więc wykorzystać social media, aby otrzymać ofertę pracy? Jak pokazują badania 1 , spośród wszystkich serwisów społecznościowych, rekruterzy najczęściej wykorzystują GoldenLine (44%). Serwis ten jest także wskazywany jako pierwszy w kontekście dostarczania wiedzy o rynku pracy (62%). Ponadto, to właśnie dzięki niemu, najwyższy odsetek respondentów otrzymał ofertę pracy (61%). Przeczytaj wskazówki ekspertów GoldenLine, a zwiększysz swoje szanse na kontakt z pracodawcą.

Jak szuka rekruter? „Popularność korzystania przez pracodawców z biznesowych serwisów społecznościowych typu GoldenLine wynika z faktu, że portale tego typu ułatwiają im dostęp do informacji o potencjalnych kandydatach i umożliwiają kontakt z nimi. Komunikacja zachodzi tu zatem w odwrotny spo1 „Lubimy to! Czyli headhunterzy zarzucają sieć” Personel Plus

14

sób niż przez portale pracy – tym razem to firmy są jej inicjatorem” mówi Monika Samojlik, Marketing Manager GoldenLine. Rekruterzy korzystają z social media jako narzędzia do znajdywania potencjalnych pracowników lub młodych talentów, posiadających określone cechy czy umiejętności. A więc, aby stać się zauważalnym dla pracodawców, profil należy odpowiednio uzupełnić.

O czym pisać, a czego unikać, aby przyciągnąć uwagę rekrutera? Przede wszystkim, należy pamiętać, jakimi kryteriami posługują się headhunterzy przeglądając profile w GoldenLine i pod tym kątem przygotować nasz profil. „Filtrowanie profilu odbywa się według następujących kryteriów wyszukiwania: nazwa firmy (aktualne miejsce zatrudnienia lub poprzednie), branża, rodzaj uczelni, poziom wykształcenia, województwo, miasto lub słowo kluczowe – podane przez rekrutera. Według naszych obserwacji, użytkownicy serwisu, którzy w opisie obowiązków umieszczają tzw. „słowa klucze", mają większą szansę na otrzymanie atrakcyjnej oferty pracy." – dodaje Samojlik. Opisując przebieg swojej kariery zawodowej należy pamiętać o wskazaniu nazwy firmy i stanowiska, zakresu obowiązków oraz okresu zatrudnienia. Warto dokładnie opisać charakter swojej pracy, ponieważ zwiększa to szanse

na kontakt z rekruterem. Dodatkowo, warto wspomnieć o znajomości języków obcych, posiadanych certyfikatach, wskazać swoje wykształcenie oraz wymienić przebyte szkolenia i kursy. Elementem, na który rekruter zwraca szczególną uwagę jest zazwyczaj zdjęcie. Dlatego, powinniśmy zadbać, aby było ono profesjonalne – przedstawiające nas raczej w biznesowej niż prywatnej sytuacji, aktualne – nie starsze niż sprzed 2–3 lat oraz naturalne – w tym kontekście im mniej dodatków, tym lepiej. Ponadto warto pamiętać, że mamy około 7 sekund na zainteresowanie swoją osobą rekrutera, dlatego profil powinniśmy przygotować w ten sposób, aby był naszą wirtualną wizytówką jako profesjonalisty.

Daj się znaleźć Podsumowując, biznesowe serwisy społecznościowe typu GoldenLine dostarczają nam bardzo wiele narzędzi budowania naszego wizerunku. Odpowiednie uzupełnienie naszego profilu w social media może sprawić, że zainteresujemy sobą pracodawcę i skontaktuje się z nami z ofertą zatrudnienia.Wtedy to nie my będziemy szukać pracy, a praca znajdzie nas.


CZAS CZAS NA NA STUDIA: STUDIA PO PO DYPLOMIE DYPLOMIE

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale nie wiesz czy warto? Sprawdź, jakie dają możliwości i dla kogo są one stworzone! Studia te  są doskonałą alternatywą dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dziś tytuł magistra nie jest już tak wysoko ceniony jak kiedyś. Jeśli więc chcesz mieć większe szanse na rynku pracy, powinieneś zastanowić się nad ich podjęciem!

Wyższe zarobki Realne dane wskazują na to, że świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być gwarancją wyższych zarobków. Zgodnie z wynikami Internetowego Badania Wynagrodzeń z 2007 r. poziom wykształcenia ma istotny wpływ na wysokość wynagrodzeń, a płace rosną wraz z kolejnymi szczeblami edukacji. Pracownicy, którzy ukończyli studia podyplomowe zarabiali o 11% więcej niż osoby z tytułem magistra. (www.wynagrodzenia.pl)

16

Wymiana doświadczeń

Klucz do kariery

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dają także szansę nawiązania nowych ciekawych znajomości, a co najważniejsze, stanowią platformę wymiany doświadczeń i nowinek z branży.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to wymierny dowód dla pracodawcy na to, że legitymująca się nim osoba rozwija pomysł na swoją ścieżkę kariery i jest otwarta na zdobywanie nowych i podnoszenie dotychczasowych kwalifikacji.

Wiedza praktyczna Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikiem potrzebę ciągłego dokształcania oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Studia podyplomowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dają gwarancję zdobycia kwalifikacji w wąskiej dziedzinie, kładąc nacisk na praktyczne przygotowanie do lepszego wykonywania zawodu. Gwarantem sukcesu oferowanych studiów podyplomowych jest nie tylko tytuł naukowy, ale przede wszystkim doświadczenie zawodowe wykładowców.

Na co się więc zdecydować? Gama kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest naprawdę bardzo szeroka. Uczelnia oferuje rozmaity wachlarz studiów dla leśnictwa (z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie, edukacji przyrodniczo-leśnej, hodowli lasu czy zarządzania przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody), kierunki z obszaru żywienia człowieka


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA i technologii żywności (dietetyka i planowanie żywienia, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności) oraz ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Uniwersytet prowadzi studia z zakresu konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Prowadzone są również kierunki, na których kształci się słuchaczy z zakresu audytu środowiskowego, szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami ISO oraz systemem HACCP. Ukończenie odpowiednich kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu daje uprawnienia m.in. do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej, pozwala szybko się przekwalifikować i uzyskać m.in. kwalifikacje rolnicze czy też kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotów zawodowych.

Studia przyjazne Słuchaczom W przypadku, gdy na studia Słuchacza kieruje i opłaca czesne pracodawca, Uczelnia wystawia, po podpisaniu umowy, fakturę na pracodawcę. Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na dwie lub trzy raty. Szczegółowy wykaz wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dostępny jest na stroni Uczelni: www.up.poznan.pl/studia-podyplomowe

Zapraszamy! Joanna Kędra Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań tel.: (61) 848 73 75

17


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

FINANSOWANIE studiów podyplomowych Jeżeli założymy, że dyplom ukończenia studiów podyplomowych zwiększa nasze kwalifikacje, to tym samym podnosi szanse znalezienia pracy i poszerza perspektywy awansu zawodowego. Studia podyplomowe należy traktować jako inwestycję w siebie, zwiększającą szansę na ciekawą pracę i wyższe zarobki w przyszłości.

Studia podyplomowe należy traktować jako inwestycję w siebie zwiększającą szansę na ciekawą pracę i wyższe zarobki w przyszłości. Opłaty za studia podyplomowe są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników: uczelni i jej prestiżu, miasta, liczby semestrów, kadry dydaktycznej i popularności kierunku. Możemy za nie zapłacić od tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Co jednak zrobić, gdy na każdym kroku czai się kryzys, a my odczuwamy jego skutki brakiem

18

gotówki w portfelu? Wtedy każdy dodatkowy wydatek staje się niemile widziany. Można jednak i temu zaradzić.

Środki unijne Wiele uczelni wykorzystało możliwości, jakie daje unijny program operacyjny „Kapitał ludzki” i pozyskało środki na dopłaty do studiów podyplomowych. Dzięki temu mamy szansę na bezpłatne lub częściowo dofinansowane szkolenia i kursy podyplomowe. Najczęściej jednak jest to oferta skierowana do osób już gdzieś zatrudnionych – jako podniesienie kwalifikacji. Wykaz studiów dofinansowanych przez UE znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.inwestycjawkadry.info.pl.

Dokształcanie z urzędu A co, jeśli jesteś bezrobotny lub właśnie otrzymałeś wymówienie?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pomóc w finansowaniu kształcenia może państwo. Urząd pracy może sfinansować ci do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych? Dofinansowanie do studiów podyplomowych otrzymasz, jeżeli zarejestrujesz się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako: 1/ bezrobotny lub 2/ poszukujący pracy, który: – jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, – jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, – otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, – uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, – jest żołnierzem rezerwy, – pobiera rentę szkoleniową, – pobiera świadczenie szkoleniowe, – podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność poza rolnictwem, jest w wieku 45 lat i powyżej, pracuje, wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów. Osoba korzystająca z dofinansowania kosztów stu-

Urząd pracy może sfinansować Ci do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

ma takiego obowiązku, jednak jeśli studia podniosą naszą wartość dla firmy warto zwrócić się z wnioskiem o finansowanie. Dodatkowo pracodawca może finansować nam inne koszty związane ze studiami: zakwaterowania, przejazdów. Warunki określające podnoszenie przez nas kwalifikacji zawodowych powinny być zawarte w umowie dotyczącej szkolenia zawartej z pracodawcą. Pamiętajmy jednak, że jeśli podpiszemy taką umowę z pracodawcą a nie podejmiemy bez ważnej przyczyny lub przerwiemy studia, będziemy musieli zwrócić wszelkie koszty. Podobnie będzie jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana z naszej winy (w czasie określonym w umowie na szkolenie, nie dłuższym niż trzy lata). Obowiązki pracodawcy i pracowników w tym zakresie reguluje rozdział III Kodeksu pracy. Uwaga! Do niedawna słuchaczom studiów podyplomowych przysługiwało m.in. 21 dni płatnego urlopu szkoleniowego m.in. na przygotowanie do pracy dyplomowej. Studia podyplomowe nie kończą się obecnie złożeniem pracy dyplomowej, tylko pracą końcową i egzaminem końcowym. Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jednoznacznie określił, że przepis 6 rozporządzenia z 1.09.2011 dot. urlopów szkoleniowych nie ma zastosowania w przypadku studiów podyplomowych. Należy o tym pamiętać i uzgodnić warunki ew. urlopu na egzaminy z pracodawcą.

diów podyplomowych powinna przed kolejną ratą przedłożyć w powiatowym urzędzie pracy dokument potwierdzający kontynuację studiów podyplomowych oraz po zakończeniu studiów – świadectwo ich ukończenia. Bezrobotnemu, któremu przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.

Ważne! W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. Jeśli przerwiemy studia podyplomowe z naszej winy, kwoty wydane na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlegają zwrotowi. Sprawdź w swoim powiatowym urzędzie pracy, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dofinansowanie.

Zapłaci pracodawca Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych jeśli związane jest to ze stanowiskiem pracy. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji nie oznacza oczywiście, że pracodawca musi pokrywać koszty studiów. Nie

19


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

POMYSŁ

na siebie N

ajpopularniejszymi kierunkami na studiach podyplomowych są te związane z zarządzaniem, ekonomią i studia nauczycielskie. Swoboda, jaką mają uczelnie w tworzeniu programów studiów podyplomowych daje jednak ogromne możliwości wyboru mniej oczywistych kierunków. Dzięki temu absolwenci uczelni w dosyć krótkim czasie, chociaż często za niemałe pieniądze, mogą nie tylko uzupełnić swoje wykształcenie i ściśle wyspecjalizować się w wąskiej dziedzinie, ale mają również możliwość zmiany zawodu i uzyskania kwalifikacji zupełnie różnych od tych uzyskanych na studiach. Ilu absolwentów rocznie kończy anglistykę? Wszelkie studia filologiczne, bez dodatkowego wykształcenia, dla większości nie będą gwarancją otrzymania pracy. Angliści kończą więc studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela, studia z zakresu marketingu i zarządzania, a część marzy o tłumaczeniach. Rynek wydawniczy przeżywa jednak trudny czas, więc tutaj o pracę również będzie trudno. Ciekawą alternatywą są studia tłumaczeń audiowizualnych, prowadzone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, poświęcone m.in. tłumaczeniom filmowym i telewizyjnym w formie napisów, w wersji lektorskiej i w dubbingu. Warsztaty obejmują także tłumaczenia specjalistyczne dla osób niesłyszących oraz niewidomych oraz warsztaty z lokalizacji gier komputerowych. Do niedawna florystą/tką można było zostać po kursach zawodowych, prowadzonych wieczorowo m.in.

20

przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Teraz możemy ukończyć studia podyplomowe na kierunku florystyka – sztuka układania kwiatów, prowadzone m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Program obejmuje 240 godzin, w tym 140 godzin praktyki i 100 godzin teorii. Interesujące jest to, że poza wiedzą na temat kwiatów, fizjologią kwitnienia, sztuką układania różnego rodzaju bukietów i wiązanek, omawiane są również zagadnienia z rachunkowości i prowadzenia firmy.

Nietypową propozycją, również bez ograniczeń co do rodzaju ukończonych studiów I i II stopnia, mogą być studia podyplomowe na kierunku detektywistyka i wywiad gospodarczy organizowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa. W czasach, gdy jednym z najwartościowszych towarów jest informacja, umiejętność jej szybkiego i zgodnego z prawem zdobywania, potwierdzona świadectwem ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych, może stanowić duży atut przy staraniu się o pracę.


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

Do niedawna florystą/tką można było zostać po kursach zawodowych, prowadzonych wieczorowo m.in. przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Teraz możemy ukończyć studia podyplomowe na kierunku florystyka – sztuka układania kwiatów

Zainteresowanie jest duże i nowa edycja rusza w semestrze letnim. Możemy zapewnić, że bez względu na ukończony kierunek, jeśli ktoś interesuje się tą tematyką, to studia te będą nie tylko interesujące, ale także bardzo przydatne. Nasze główne założenie to aby studia podyplomowe dawały awans, dodatkowe wykształcenie umożliwiające przekwalifikowanie. Obszar zainteresowań tych studiów jest tak skonstruowany, by absolwenci posiadali wiedzę i umiejętności pozyskiwania informacji, zgodnie z prawem, potrzebnych dla ich pracodawcy. Jednak przede wszystkim, aby potrafili chronić swoją firmę lub instytucję przed działaniami osób chcących pozyskać informacje cenne dla nich. Inaczej mówiąc, kształcimy jak chronić się przed wywiadem gospodarczym i zabezpieczać informacje.

Na wszystkich studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, mamy do czynienia z wyrównaną ilością kobiet i mężczyzn, choć jeszcze kilka lat temu przeważali mężczyźni. To wynika ze specyfiki naszej uczelni. mgr Małgorzata Spychała Dyrektor Centrum Edukacji Ustawicznej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Uniwersytet Jagielloński zaprasza z kolei słuchaczy na nowe studia podyplomowe na kierunku enologia, czyli inaczej winoznawstwo. Program studiów obejmuje m.in. podstawy uprawy winorośli, biologii i chemii winogron, chemii wina, technologii produkcji wina, typologii wina, regionów winiarskich, analizy sensorycznej i podstaw degustacji a w szczególności zdrowotnych i kulturowych aspektów wina. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży winiarskiej w Polsce

studia te mogą rzeczywiście być interesującą ofertą dydaktyczną.

Zainteresowanie studiami przerosło nasze oczekiwania. Podczas pierwszej edycji na studia zarejestrowało sie ok. 120 osób (25 miejsc). Sytuacja się powtórzyła również podczas drugiej edycji. Słuchaczami są absolwenci chyba wszystkich możliwych kierunków – od lekarzy i prawników, fizjoterapeutów, politologów, do inżynierów i osób po rybołówstwie. Małgorzata Kozłowska Wydział Farmaceutyczny UJ CM Jeśli chcemy rozwijać swoje twórcze zdolności, możemy podyplomowo ukończyć Szkołę Pisarzy (studium literacko-artystyczne) organizowane przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program studiów obejmuje zajęcia warsztatowe (m.in. warsztaty poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne, scenariusz, reportaż) oraz cykle wykładów z zakresu literatury, filmu, teatru, kultury słowa, prawa autorskiego itp. Gdy zaś wolimy szkolić naszą mowę zamiast pióra, Uniwersytet Jagielloński daje nam również możliwość

Nietypową propozycją, również bez ograniczeń co do rodzaju ukończonych studiów I i II stopnia, mogą być studia podyplomowe na kierunku detektywistyka i wywiad gospodarczy

21


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE ukończenia Podyplomowego Studium Retoryki. Trwające trzy semestry studia przygotują nas do wystąpień publicznych, dostarczą wiedzy na temat środków oraz technik retorycznych klasycznych i nowoczesnych, a przede wszystkim wykształcą umiejętność poprawnego, stosownego i skutecznego wypowiadania się. Miłośnicy zwierząt również mogą rozwijać się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, niekoniecznie studiując weterynarię. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu daje możliwość ukończenia podyplomowych studiów „Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących”. Oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Słuchacze uczą się m.in. udzielania pomocy poszkodowanym zwierzętom, rozpoznawania pierwszych symptomów choroby, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, przygotowywania do zabiegów, prawidłowego przygotowania zwierząt do wystaw i ich wystawiania. Ukończenie tych studiów to szansa na zatrudnienie w specjalistycznych hodowlach, a nawet w ogrodach zoologicznych. Dynamicznie rozwijający się rynek związany z najlepszym przyjacielem człowieka – psem, dostrzegł

również Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uruchamiając jedyne w Polsce studia podyplomowe pod nazwą Kynologia. Studia są adresowane do wszystkich zainteresowanych amatorską hodowlą psów rasowych, ich użytkowością oraz chcących zdobyć praktyczne umiejętności groomerskie. Dla wielbicieli psów, pragnących połączyć przyjemne z pożyteczne, takie studia mogą stanowić doskonałe rozwiązanie.

Nasi kandydaci mają bardzo różne motywacje. Wśród słuchaczy mieliśmy dwie panie prowadzące salon piękności dla psów, dla których najważniejszy był dyplom do powieszenia na ścianie (!), mieliśmy lekarzy weterynarii z wieloletnią praktyką, którzy chcieli zrozumieć hodowców (od dawna istnieje pewien konflikt), byli wśród nich myśliwi zafascynowani kynologią myśliwską, hodowcy, właściciele szkół posłuszeństwa, przewodnicy psów służbowych (służby wię-

Interesującą propozycją są studia podyplomowe na kierunku europejski doradca zawodowy

22

Uniwersytet Jagielloński zaprasza słuchaczy na nowe studia podyplomowe na kierunku enologia, czyli inaczej winoznawstwo.

zienne, policja, itp.), a nawet muzyk i technik obróbki skrawaniem. Dr hab. Katarzyna Kavetska, ZUT Interesującą propozycją są studia podyplomowe na kierunku europejski doradca zawodowy – w ofercie np. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie lub Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, skierowanej zarówno do osób pracujących w zawodzie doradcy zawodowego, jak i tych, którzy dopiero chcieliby taką pracę podjąć. Biorąc pod uwagę fakt, że zawód ten został umieszczony w projekcie ustawy deregulującej wybrane profesje, co może spowodować wzrost konkurencji, wykształcenie podyplomowe ukierunkowane na rynek europejski będzie naszym atutem. Na Uniwersytecie Łódzkim szkoli się specjalistów zajmujących się problemami równości i dyskryminacji. Program Gender Studies powstał zgodnie z przekonaniem, że konieczne jest wykształcenie specjalistów posiadających kompleksową wiedzę umożliwiającą realizację polityki równych szans. Podobny kierunek znajdziemy na Uniwersytecie Gdańskim. Jeżeli więc problematyka wielokulturowości i praw człowieka jest ci bliska, a chcesz nauczyć się skutecznie przeciwdziałać różnego typu wykluczeniom, to mogą być studia właśnie dla ciebie.


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

Kursy i szkolenia z zakresu agroturystyki Oferta współpracy skierowana do:  samorządów lokalnych  Lokalnych Grup Działania  stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców turystycznych  szkół z profilem obejmującym agroturystykę i turystykę wiejską  firm szkoleniowych  Ośrodków Doradztwa Rolniczego  fundacji realizujących projekty szkoleniowe na terenach wiejskich  osób indywidualnych Agroturystyka cieszy się niesłabnącym powodzeniem u turystów szukających wypoczynku w bliskości z naturą oraz osób zainteresowanych nowym źródłem dochodu. Jest jednak szereg warunków, które trzeba spełnić, by inwestycja w tę działalność dawała oprócz satysfakcji także godziwy zarobek. Tajniki nowego zawodu najlepiej poznaje się od osób od lat działających w turystyce. Kursy odbywają się na Mazurach Zachodnich, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Plattówka”, które jako pierwsze w kraju otrzymało znak promocyjny „Zielone Płuca Polski” oraz zdobyło szereg innych, prestiżowych nagród i wyróżnień. Położenie obiektu w malowniczej dolinie, w otoczeniu lasu, nad dwoma stawami z płami i leśnym jeziorkiem, z dala od innych zabudowań, zapewnia estetyczne doznania, zbliża do przyrody i daje możliwość bezpośredniego poznania znaczenia pojęć takich jak walory i atrakcje turystyczne, produkt regionalny, ekologia. Kurs „Praktyczna wiedza w profesjonalnym tworzeniu i prowadzeniu własnego gospodarstwa agroturystycznego” organizowany jest z zakwaterowaniem na miejscu, dla grup od 5 do 15 osób. „Plattówka” dysponuje salą wykładową i warsztatową dla 40 osób. Jest więc możliwość zorganizowania szkolenia dla większej niż 15-osobowej grupy, z noclegami w najbliższej okolicy. Istnieje także możliwość przyjazdu do siedziby zamawiającego szkolenie w indywidualnie ustalonych terminach. Możemy wspólnie zmodyfikować proponowany zakres kursu lub wprowadzić dodatkowe tematy oraz dostosować program do poziomu dla osób początkujących lub bardziej zaawansowanych.

www.kursy-agroturystyka.pl

23


Kształcenie ustawiczne - wymiar nie tylko edukacyjny! Teskt: Halina Piątkowska

W każdym wieku wiedza potrzebna jest do życia. W Polsce każda ludzka istota, do momentu osiągnięcia wieku pełnoletniego, ma konstytucyjnie zapisany szkolny obowiązek nauki. Ukończenie 18 lat z takiej konieczności zwalnia. Czy jednak pełnoletniość oznacza dorosłość? Czy szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna, wyposaża młodego człowieka w wiedzę wystarczającą do dorosłego i samodzielnego życia? Czy temu zadaniu jest w stanie podołać kształcenie akademickie? W obliczu dynamicznych przeobrażeń społecznych i gospodarczych dyplom magistra czy tytuł licencjata to często za mało.

24

Świat pędzi do przodu. Jak za nim nadążyć i się w nim odnaleźć? Współczeny świat wymusza na człowieku ciągłe doskonalenie się, rozwój – osobisty, intelektualny i zawodowy. Tempo i dynamika przekształeń dotyczących niemal każdego obszaru ludzkiej działalności nie pozostaje bez wpływu na jednostkę i społeczeństwo. Postęp technologiczny, reformy i innowacje charakteryzujące dzisiejszą rzeczywistość rodzą konieczność zmian w samym człowieku i jego aktywne uczestnictwo w dokonujących się przemianach społecznych, kulturowych i gospodarczych.

W społeczeństwie informacyjnym, którym już jesteśmy, informacja ma ogromne i priorytetowe znaczenie. Niezbędne jest nieustanne aktualizowanie posiadanej już wiedzy, zdobywanie nowej i umiejętne jej wykorzystywanie. Informacja jest cennym towarem, produktem. Właściwe jej używanie – i dotyczy to każdej sfery życia – może być gwarantem sukcesu, zarówno jednostkowego, jak i ogólnego, społecznego. To informacja w istotny sposób kieruje ludzkimi poczynaniami, wpływa na decyzje i wybory. Do umiejętnego posługiwania się informacją i wiedzą potrzebne są określone zdolności i mechaniżmy, których można się nauczyć.

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA Bierność i pasywny stosunek człowieka do ogromnych wyzwań współczesności – społecznych, kulturowych, gospodarczych i wielu innych – może prowadzić do całkowitej alienacji jednostki w społeczeńtwie i niemożności poradzenia sobie z natłokiem nieustannie dokonujących się zmian. Jak do tego nie dopuścić? Jak sprostać nowym, często ekstremalnym sytuacjom? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta.

Uczyć się. Nieprzerwanie. Ustawicznie. Przez całe życie. Życie jest procesem, którego nieodzownym elementem jest rozwój, uczenie się. Edukacja przez całe życie człowieka, aż do ostatecznego końca – o tym można przeczytać w książce Eduarda Lindemana Znaczenie edukacji dorosłych (1926). Kształcenie ustawiczne ma nieocenione i wielowymiarowe znaczenie, przede wszystkim, dla ludzkiej egzystencji. Jest potrzebne, m.in. do tego,

aby człowiek w pełni świadomie, aktywnie i twórczo umiał: – doskonalić siebie a przez to również otoczenie; – radzić sobie z nowymi, trudnymi sytuacjami; – rozwiązywać skomplikowane i zawiłe sprawy, problemy; – uczestniczyć w życiu społeczeństwa i przyczyniać się do jego rozwoju. Kształcenie ustawiczne to bardzo szerokie i wieloaspektowe pojęcie – można je rozpatrywać w kategoriach ogólnoludzkich, humanistycznych, społecznych, kulturowych i wielu innych. W sposób najpełniejszy zostało zapisane przez UNESCO. W odniesieniu do współczesności i dokonującego się na naszych oczach postępu cywilizacyjnego, można śmiało stwierdzić, że edukacja ustawiczna jest konieczna do godziwej egzystencji człowieka.

Wykształcony dorosły teraz a dawniej... Na przestrzeni lat radykalnie zmieniły się priorytety i tendencje w wie-

lu obszarach życia społecznego. Szczególnie dynamiczne i intensywne reformy mają miejsce w szkolnictwie wyższym. Są odpowiedzią na zmiany i potrzeby na rynku pracy. Przeobrażenia dotyczące kształcenia są ukierunkowane na przyszłość. Wykształenie powinno być wszechstronne i ma służyć jednostce, ale też dobru ogólnemu społecznemu. Dawniej mocną i niezachwianą pozycję miał kapitał materialny oraz wąska specjalizacja. Teraz liczy się kapitał intelektualny. Tendencje dotyczące zatrudnienia oraz szeroko pojętej aktywności zawodowej różnią się od tych z przeszłości. W siłę rośnie gospodarka usługowa, która opiera się przede wszystkim na informacji i nieustannie aktualizowanej wiedzy. Pracodawcy szukają ludzi o wysokich kwalifikacjach, umiejących szybko, w razie potrzeby, nabyć nowe kompetencje; twórczych, ambitnych, poszukujących, progresywnych, odważnych i stale podnoszących swoje umiejętności.

25


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE Studia podyplomowe – to ma sens!

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

Najbardziej popularną formą kształcenia ustawicznego są studia po dyplomie. Czemu służą studia podyplomowe? Główne cele tego rodzaju kształcenia to: – pogłębienie i uaktualnienie posiadanej wiedzy (często w związku z wykonywaną pracą czy specjalizacją, np. naukową); – nabycie nowej wiedzy i nowych umiejętności (często w związku z koniecznością przekwalifikowania się i nowym zawodem); – pomoc w samokształceniu i wykształceniu nowych cech osobowościowych i postaw społecznych, takich jak: innowacyjność, kreatywność itp.

26

Studia po dyplomie doskonale odpowiadają głównej idei kształcenia ustawicznego – przez całe życie. Z roku na rok zainteresowanie nimi wzrasta. Niemal każda publiczna uczelnia wyższa, a i większość uczelni niepublicznych mają w swojej ofercie edukacyjnej wiele kierunków studiów podyplomowych. Tego rodzaju studia może podjąć osoba, bez względu na wiek, mająca wyższe wykształcenie, co najmniej licencjackie. Polskie studia podyplomowe są uznawane w wielu krajach Unii Europejskich. Podobne zadania jak stu-

dia podyplomowe spełniają wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe, dokształcające. Wobec wyzwań współczesności celowe i konieczne wydaje się korzystanie z każdej formy kształcenia ustawicznego, które niewątpliwie ma wiele nieocenionych zalet. Uczmy się zatem przez całe życie!


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

27


CZAS NA STUDIA PO DYPLOMIE

20


CZAS NA STUDIA CZAS PONA DYPLOMIE STUDIA

21


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

STUDIA W UE? W ostatnim dwudziestoleciu system edukacji w Europie przeżył prawdziwą rewolucję. W 1999 r. ministrowie ds. szkolnictwa 29 państw europejskich podpisali Deklarację Bolońską stawiając sobie za cel m.in. wdrożenie Suplementu Dyplomu (system przejrzystych i porównywalnych stopni), przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia, wprowadzenie i powszechne stosowanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów – European Credit Transfer System (ECTS), promocję mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego, współpracę europejską w zakresie zwiększenia jakości szkolnictwa.

30

Polska aktywnie włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej m.in. rozwijając trójstopniowy system studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredyta-

Myśląc o studiach podyplomowych należy przyjrzeć się najpierw systemom szkolnictwa wyższego w danym kraju. Nie wszędzie spotkamy się ze studiami podyplomowymi definiowanymi tak jak w Polsce. cyjną, czy promując mobilność np. w ramach programu LLP/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych, uczestnicząc w programie Erasmus-Mundus, itp.

Po czternastu latach do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego należy 47 krajów, a droga do studiowania za granicą stoi otworem dla wszystkich chętnych. Z bogatej oferty studiów podyplomowych część skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich. Myśląc o studiach podyplomowych należy przyjrzeć się najpierw systemom szkolnictwa wyższego w danym kraju. Nie wszędzie spotkamy się ze studiami podyplomowymi definiowanymi tak jak w Polsce. Nawet wówczas nie zamyka to przecież drogi do dalszego kształcenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uczyć się na studiach magisterskich, czy doktoranckich. Należy pamiętać jednak, że po-


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA mimo wprowadzenia systemu punktów ECTS i teoretycznie równoważnych tytułów, nie ma automatycznego uznania dotychczasowych osiągnięć, świadectw i dyplomów.

Uznawalność dyplomów Dyplomy i świadectwa wydane w Polsce mogą być uznawane za granicą na podstawie umowy międzynarodowej o równoważności dokumentów dot. wykształcenia. Wykaz państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka. gov.pl/?id=997. Jeśli Polska nie ma podpisanej umowy dot. równoważności wykształcenia z interesującym cię państwem, proces uznania dyplomu odbędzie się na podstawie obowiązujących w danym kraju przepisów. Może się np. okazać, że polski tytuł magistra za granicą będzie uznany za licencjat. Szczegółowe informacje można uzyskać w polskim oddziale ENIC/NARIC (WWW.enic-naric.net). Warto zainteresować się procedurami odpowiednio wcześnie.

Legalizacja dyplomu Nie wolno zapominać, że oryginały dokumentów należy przed ich wywiezieniem z kraju zalegalizować. Legalizacji dyplomów studiów wyższych dokonuje odpowiednie ministerstwo, sprawujące nadzór na uczelnią, które je wydała.

Opłaty i stypendia Jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo studiować na uczelni wyższej w dowolnym kraju UE na tych samych warunkach, co obywatele tego kraju. Oznacza to, że możesz również korzystać z bezpłatnej oferty uczelni lub ubiegać się o stypendia na pokrycie czesnego, tak samo jak obywatele danego kraju.

Dyplomy i świadectwa wydane w Polsce mogą być uznawane za granicą na podstawie umowy międzynarodowej o równoważności dokumentów dot. wykształcenia. Poszukiwanie informacji o systemach edukacji i wsparciu finansowym warto rozpocząć od strony: www.europa.eu/youreurope/citizens/ education/university/financial/index_pl.htm. Oferty stypendiów dla studentów, doktorantów i naukowców z podziałem na kraje znajdują się również na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/ wym/intro.htm. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oferuje m.in. stypendia, które umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie studiów podyplomowych na jednej z niemieckich uczelni. Stypendium przyznawane jest początkowo na jeden rok akademicki, a po osiągnięciu dobrych wyników na wniosek słuchacza może być przedłużone do ukończenia studiów. Wysokość stypendium wynosi 750 euro miesięcznie, ale obejmuje również inne świadczenia.

Więcej szczegółów na www.daad.de. Absolwenci lub doktoranci kierunków społecznych, ekonomicznych i prawniczych mają pierwszeństwo w przyznawaniu stypendiów przez Fundację Konrada Adenauera. Do głównych zadań Fundacji należy wspieranie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować elity rządzące swoich krajów, dlatego kandydaci powinni mieć mniej niż 30 lat, osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów  oraz  wykazywać społeczne i polityczne zaangażowanie. Fundacja nie przyznaje stypendiów absolwentom kierunków medycznych. Wybór stypendystów w Polsce przeprowadzany raz na dwa lata. Więcej szczegółów na: www.kas.pl. Fundacja Zonta International oferuje stypendia w dziedzinach, które tradycyjnie są zdominowane przez mężczyzn. Na stronie fundacji www.zonta.org można znaleźć szczegóły dotyczące programów stypendialnych tylko dla kobiet: stypendium Amelii Earhart dla kobiet z tytułem magistra w dziedzinie nauk związanych z aeronautyką w wysokości 6 tys. dolarów rocznie lub stypendium Jane M. Klausman dla kobiet zainteresowanych biznesem i zarządzaniem. W Polsce działa wiele agencji i firm, których zadaniem jest promocja nauki na wybranych europejskich uni-

31


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE wersytetach. Agencja taka może pomóc nam nie tylko w dopełnieniu formalności, ale dostarczy informacji o stypendiach na danym uniwersytecie. Na przykład na stronach firmy Brytanka, współpracującej z walijskim Aberystwyth University znajdziemy informacje o stypendiach przyznawanych na różnych kierunkach. Opłaty za naukę w Wielkiej Brytanii należą do najwyższych w Europie, warto więc korzystać z każdej możliwości dofinansowania. Więcej na www.brytanka.com. Wybierając się na naukę do Francji warto skontaktować się z polskim oddziałem rządowej agencji Campus France. Studia licencjackie i magisterskie (we Francji nie ma studiów podyplomowych w takiej formie jak w Polsce) są odpłatne, ale koszty są symboliczne: od 181 do 600 euro za rok nauki. Pracownicy agencji Campus France udzielą niezbędnych informacji i pomogą dopełnić formalności, a na stronie: http://www.pologne.campusfrance.org/pl znajdziemy m.in. wykaz stypendiów rządowych.

Pozwolenie na pobyt i meldunek Oczywiście masz świadomość tego, że studiując w jakimś kraju UE musisz uzyskać prawo do pobytu dłuż-

32

szego niż 90 dni. Z załatwieniem formalności nie będzie problemu, jeśli przedstawisz w odpowiednim urzędzie potwierdzenie przyjęcia na studia, stosowny wniosek, dokument potwierdzający tożsamość i Europejską Kartę Ubezpieczenia. Uwaga! W wielu krajach możesz spotkać się z żądaniem przedstawienia potwierdzenia wynajmu mieszkania i dokumentu

Od stycznia zmieniły się zasady zgłaszania zamiaru wyjazdu w polskich urzędach. Obecnie należy zgłosić w urzędzie gminy wyjazd za granicę na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy. Trzeba się również zgłosić po powrocie. zaświadczającego, że masz wystarczające środki finansowe na utrzymanie. Wyjeżdżając do innego kraju należy także pamiętać o dopełnieniu formalności meldunkowych. Taki obowiązek istnieje jeszcze w wielu krajach, różne są jednak zasady. Bez meldunku można przebywać w obcym kraju od trzech dni (Austria) do kilku tygodni, a np. w poszczególnych landach Niemiec mogą być to różne okresy. W większości państw UE obowiązek ten został już zniesiony.

Od stycznia zmieniły się zasady zgłaszania zamiaru wyjazdu w polskich urzędach. Obecnie należy zgłosić w urzędzie gminy wyjazd za granicę na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy. Trzeba się również zgłosić po powrocie. Warto również taki fakt zgłosić w urzędzie skarbowym, m.in. na wypadek braku możliwości odbioru korespondencji urzędowej.

Praca Od 1 maja 2011 r. Polacy nie potrzebują już pozwoleń na pracę w żadnym z państw UE. Należy jednak pamiętać, że poszczególne kraje mogą wprowadzać pewne ograniczenia na rynku pracy (obecnie np. Liechtenstein lub Szwajcaria). Należy tylko pamiętać, aby przed upływem 90 dni zadeklarować swój pobyt jako pobyt w celach zarobkowych lub edukacyjnych. Twój wiek, kraj pobytu i stopień studiów będą miały również wpływ na to czy podejmiesz pracę na pełny etat, czy tylko w ograniczonym zakresie. W wielu państwach dla studentów przewidziane są limity godzin określające, ile mogą rocznie przepracować. Zanim podejmiesz zobowiązanie sprawdź, czy będziesz mógł wykonywać pracę legalnie.


fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

STUDIA PODYPLOMOWE

dla nauczycieli W

śród studiów podyplomowych nauczycielskie należą do najpopularniejszych. Podyplomowe studia pedagogiczne miały w roku akademickim 2011/2012 51 tys. słuchaczy – to grubo ponad jedna czwarta wszystkich uczestników studiów podyplomowych. Wśród słuchaczy wiele osób ma już uprawnienia nauczycielskie. Po co w takim razie decydują się na podjęcie kolejnych studiów, skoro nie oznacza to uzyskania wyższego stopnia wykształcenia? Dla nauczycieli najważniejsze wydaje się nabycie dodatkowych kwalifikacji, co zwiększa szanse na rynku pracy i mobilność zawodową. Studia podyplomowe dają możliwość nauczania kolejnego przedmiotu lub

prowadzenia zupełnie innego rodzaju zajęć. Jednocześnie studia podyplomowe mogą stanowić ważny element w awansie zawodowym nauczyciela, są potwierdzeniem jego kwalifikacji. Kształcenie podyplomowe nauczycieli jest jednym z niewielu, które ma określone przez prawo standardy nauczania. W nowych standardach, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” odstąpiono od kształcenia dwuspecjalnościowego, obowiązkowego dotychczas na studiach pierwszego stopnia. Przygotowanie zawodowe (nauczycielskie) ma charakter modułowy i jego realizacja będzie możliwa w trakcie stu-

diów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone będzie w ramach trzech modułów obowiązkowych, obejmujących przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Kształcenie to będzie mogło zostać poszerzone o moduły fakultatywne obejmujące przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Kształcenie nauczycieli ma przede wszystkim polegać na nabywaniu praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu na-

33


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE uczyciela; wiedza teoretyczna ma wspierać zdobywanie tych umiejętności i dawać naukową syntezę zdobytych doświadczeń. A zatem przepisami rozporządzenia zwiększono rolę kształcenia praktycznego, w tym w szczególności w obszarach dotyczących kompetencji opiekuńczych, wychowawczych oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb ucznia.

P

rzygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych może być prowadzone w zakresie: 1) przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 4; 5; 2) przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a niepo-

siadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego – moduły 2 i 3, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych; 3) pedagogiki specjalnej dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – moduł 5.

CHARAKTERYSTYKA MODUŁÓW: Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym 1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej) – (90 godzin).

Wśród studiów podyplomowych nauczycielskie należą do najpopularniejszych.

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

34

2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych obejmuje szczegółowe przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – (60 godzin). 3. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wy-


CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

35


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE konywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – (30 godzin).

Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym 1. Podstawy dydaktyki obejmują opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej (z elementami dydaktyki specjalnej) – (30 godzin). 2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – (90 godzin). 3. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – (120 godzin).

36

studiów, powinny być takie same jak dla modułu 1 – (liczba godzin w wymiarze zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu). 2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – (60 godzin).

ści z zakresu psychologii (w tym psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii) oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. (140 godzin) 2. Dydaktyka specjalna obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do wybrane-

Uczę w szkole informatyki. Zawód nauczyciela wymaga jednak ciągłego dokształcania. W mojej szkole pojawiła się szansa na nauczanie drugiego przedmiotu, dlatego od września rozpoczęłam naukę na studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej – Matematyka dla nauczycieli. Dzięki temu uzyskam odpowiednie kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Anna, nauczycielka w gimnazjum

3. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – (60 godzin).

Moduł 4: Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)

Moduł 5: Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

1. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Efekty kształcenia w tym zakresie, po uwzględnieniu przygotowania uzyskanego w wyniku wcześniej ukończonych

W trakcie realizacji modułu osoba przygotowująca się do wykonywania zawodu nauczyciela wybiera jedną z następujących specjalności: 1) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2) tyflopedagogika; 3) surdopedagogika; 4) pedagogika lecznicza; 5) resocjalizacja i socjoterapia. 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne obejmuje opanowanie wiedzy i umiejętno-

go rodzaju niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych – (90 godzin). 3. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologicznopedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się, w zależności od wybranej specjalności, w przedszkolu, szkole lub oddziale specjalnym lub integracyjnym (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej realizującej działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie – (120 godzin). Szczegółowe standardy kształcenia nauczycieli znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.


@

CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA

E-learning Tekst: Izabela Maleńczyk, Politechnika Warszawska

Krótka historia e-learningu Nauczanie na odległość (distance learning) jest alternatywą dla tradycyjnej edukacji. Wszystko zaczęło się od kursów korespondencyjnych, gdzie do dystrybucji materiałów edukacyjnych wykorzystywano tradycyjną pocztę. Wraz z upływem czasu i rozwojem technologii metody dostarczania wiedzy były wzbogacane o coraz to nowsze formy przekazu: radio, telewizję, komputer, a w końcu Internet.

@

Co to jest e-learning? E-learning to nowoczesna i interaktywna metoda nauczania na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz elektronicznych treści edukacyjnych. Obecnie e-learning znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich sferach życia od biznesu czy polity-

ki, po życie społeczne i prywatne. Cechą charakterystyczną jest możliwość nauki w dowolnym miejscu, czasie i tempie, a stale rosnąca liczba uczelni oferujących e-learning dowodzi wysokiej skuteczności i efektywności tej metody nauczania. Na świecie studiuje ponad 170 mln ludzi, 10 proc.

szych akademickich ośrodków kształcących przez Internet zalicza się: l Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO PW (www.okno.pw.edu.pl) l Polski Uniwersytet Wirtualny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (www.puw.pl)

E-learning to nowoczesna i interaktywna metoda nauczania na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz elektronicznych treści edukacyjnych. z nich korzysta z e-edukacji, a 50 proc. z tej grupy uczy się w ramach studiów przez Internet. Jest więc ponad 850 tys. e-studentów, których z roku na rok przybywa.

e-Studia w Polsce Pierwsze w Polsce studia przez Internet uruchomiono w roku 2000. Obecnie studia na odległość oferuje ponad 20 uczelni, co stanowi 5 proc. ogółu szkół wyższych. Do najwięk-

l Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie (www.pkwstk.waw.pl) l e-SGH Szkoły Głównej Handlowej (www.e-sgh.pl) l Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej (www.dec. pg.gda.pl) l Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego COME (www.come. uw.edu.pl)

37


@

CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE l The Polish Open University Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (www.pou.pl) l Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hurniczej CEL AGH (www.cel.agh.edu.pl)

Przepisy dotyczące studiów on-line Przepisy prawne1 dotyczące szkolnictwa wyższego nie zezwalają na prowadzenie pełnych studiów przez Internet. Liczba godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może być większa niż 60 proc. ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych. W siedzibie uczelni muszą również Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

1

38

odbywać się wszystkie egzaminy kończące dany przedmiot, a zdobywanie umiejętności praktycznych (podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych i warsztatowych), powinny odbywać się w warunkach rzeczywistych z bezpośrednim udziałem nauczycieli i studentów.

Oferta kształcenia Studia przez Internet są wersją studiów niestacjonarnych. Przez Internet można studiować niemalże wszystko, od nauk ekonomicznych po techniczne, nie ma bowiem żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o tematykę zajęć on-line. W zależności od realizowanego poziomu wyróżnia się studia: l I-go stopnia, które trwają 3 lub 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata lub inżyniera, l II-go stopnia (magisterskie uzupełniające) zwykle trwają 2 lata i zakończone są dyplomem magistra,

l Podyplomowe, zazwyczaj roczne kończą się uzyskaniem stosownego świadectwa. Większość uczelni daje możliwość skrócenia lub wydłużenia czasu trwania studiów. Kalendarz roku akademickiego obowiązujący na studiach on-line pokrywa się zwykle z tradycyjnym dwusemestralnym kalendarzem studiów, choć spotkać można również podział na cztery półsemestry: jesienny, zimowy, wiosenny i letni (Ośrodek Kształcenia na Odległość PW).

Dyplom Dyplom ukończenia e-studiów wygląda identycznie z tym, który otrzymują studenci tradycyjnych studiów niestacjonarnych. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinien być on uzupełniony stosownym suplementem. Analogicznie wygląda sytuacja z absolwentami e-studiów podyplomowych

Przez Internet można studiować niemalże wszystko, od nauk ekonomicznych po techniczne, nie ma bowiem żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o tematykę zajęć on-line.


@

CZAS NA STUDIA: CZAS PO NA DYPLOMIE STUDIA (otrzymują oni dyplom ukończenia studiów) i osób kończących e-kursy (typowy certyfikat uczestnictwa).

Ceny e-studiów Wbrew powszechnej opinii mówiącej, że e-learning jest tańszą metodą uczenia się, czesne za studia przez Internet są porównywalne do tradycyjnych studiów niestacjonarnych (zaocznych czy wieczorowych). W zależności od uczelni i kierunku ceny e-studiów od 1500 zł do ok. 5000 zł za semestr.

Co jest potrzebne do studiowania przez Internet? Zazwyczaj jedynymi technicznymi wymogami uczestnictwa w zajęciach przez Internet są: zz Komputer (posiadający CD ROM, pracujący w trybie graficznym z zainstalowanym programem pocztowym, edytorem tekstów, przeglądarką obsługującą język HTML i pliki graficzne),

zz Dostęp do Internetu, zz Konto poczty elektronicznej, zz Oprogramowanie (przeglądarka internetowa, oprogramowanie umożliwiające tworzenie i przeglądanie plików pakietu MS Office, oprogramowanie umożliwiające odczytywanie dokumentów zapisanych w formacie PDF oraz opro-

Czesne za studia przez Internet są porównywalne do tradycyjnych studiów niestacjonarnych (zaocznych czy wieczorowych). gramowanie służące do odtwarzania animacji, filmów, samouczków i gier stworzonych w popularnym formacie Flash).

Jak wygląda kontakt z wykładowcą? W nauczaniu tradycyjnym i w e-learningu role wykładowców są odmienne. Studenci internetowi powinni mieć zagwarantowaną opiekę na-

uczyciela prowadzącego przedmiot, pełniącego raczej funkcję moderatora (stymuluje proces dydaktyczny), którego głównym zadaniem jest wspomaganie procesu nauczania, nie zaś bezpośrednie kierowanie tym procesem. Rola wykładowcy na studiach on-line koncentruje się na następujących czynnościach2: l przygotowanie materiałów dydaktycznych; l polecanie wykonania określonych zadań i ich sprawdzanie; l nadzorowanie pracy i śledzenie postępów studenta (obserwacja aktywności wraz z komentarzem i wskazówkami dalszej pracy); l udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania; l ustosunkowywanie się do zgłaszanych uwag; l moderowanie wypowiedzi na forach/grupach dyskusyjnych itp. Opracowanie na podstawie A. Clarke, e-learning nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 24–25 2

39


CZAS NA STUDIA: PO DYPLOMIE

Dla kogo są studia on-line? Studia przez Internet są w zasadzie dla wszystkich, choć największy odsetek studiujących w takiej formie stanowią osoby niepełnosprawne, mieszkające za granicą, studiujące już gdzieś równolegle, pracujące, zajęte, zmuszone do pogodzenia nauki z innymi obowiązkami. E-learning otwiera więc drogę do kształcenia osobom, które z różnych przyczyn nie mogłyby regularnie uczestniczyć w tradycyjnych studiach ze względu na sytuację rodzinną, zdrowotną, zawodową etc.

Rekrutacja i warunki studiowania W większości uczelni nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych, a kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń. Oczywiście warunkiem bezwzględnym jest posiadanie matury, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i opłacenie czesnego. Rekrutacja na studia od-

40

bywa się zazwyczaj raz lub dwa razy w roku, chociaż zdarzają się również uczelnie, które umożliwiają rozpoczęcie studiów w trakcie trwania semestru. Większość tego typu ośrodków nie robi problemów z przepisaniem ocen z innych uczelni, czy kierunków, dzięki czemu dany student może rozpocząć naukę od wyższego semestru.

Jaki jest status e-studenta? Studenci internetowi mają jednakowe prawa (i obowiązki!), co studenci uczący się tradycyjnie. Tak samo jak oni, otrzymują indeksy i legitymacje studenckie, mogą ubiegać się o stypendia naukowe, socjalne, sportowe oraz wszelkiego rodzaju zapomogi. Przyznaje się im kredyty studenckie na preferencyj-

nych warunkach i mają prawo do zaświadczeń ZUS i WKU.


Wyszukiwarka studi贸w podyplomowych Prezentacje uczelni Informacje edukacyjne

klik

,

klik

!

Czas na Studia: Po dyplomie  

Pierwsza edycja specjalnego wydania magazynu „Czas na Studia”, poświęcona studiom podyplomowym. Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, magist...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you