Page 1

ED YC JA Bezpłatny dodatek do miesięcznika „BIZNES meble.pl”

201

ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH SALONÓW

MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE

2


JAK POWSTAŁA „ZŁOTA 200”

Po raz drugi publikujemy, jako bezpłatny dodatek do miesięcznika „BIZNES meble.pl”, zestawienie największych salonów mebli i oświetlenia w Polsce „Złota 200”. Podobnie, jak zestawienie największych producentów mebli w Polsce (opublikowane przez nas w listopadzie) zrealizowane zostało we współpracy z firmą Info Veriti Polska. M a r e k

Z

H r y n i e w i c k i

amieszczone przez nas dane finansowe (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/fundusz własny, zysk/strata netto, zobowiązania długoterminowe i  zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w  KRS i  nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przychodów w  stosunku rok do roku, wskaźnik stopy zwrotu z  aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń własnych redakcji. W przypadku pierwszych 200 największych firm opublikowane zostały wszystkie wspomniane dane finansowe oraz wskaźniki, natomiast jeżeli chodzi o firmy zajmujących miejsca od 201. do 300., to ograniczyliśmy się tylko do podania przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także procentowego wzrostu przychodów w stosunku rok do roku. Puste miejsca oznaczają, że tych danych finansowych nie było w pozyskanych przez nas sprawozdaniach finansowych. Zestawienie obejmuje firmy, których zadeklarowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przedmiot działalności obejmuje: • 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych • 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego • 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wyniki finansowe większości firm pochodzą z  2011  r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalendarzowym. W  zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozdania za 2011 r. w momencie zamknięcia dodatku „Złota 200” (22 listopada) nie były jeszcze dostępne. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2010. O ostatecznej kolejności firm w  zestawieniu decydowała wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i  materiałów (uwzględnione zostały dwa warianty sprawozdań finansowych: kalkulacyjny i  porównawczy). W  zestawieniu nie uwzględniliśmy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, gdyż te podmioty nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS. CO OZNACZAJĄ POSZCZEGÓLNE WSKAŹNIKI? ROA (return on assets), czyli stopa zwrotu z  aktywów, informuje o  tym, jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w  stosunku do wypracowanych przez nią zysków, tj.

jakie zyski przynosi każda złotówka zainwestowanego przez firmę kapitału w spółce, bez względu na to, czy została pożyczona, czy też nie. Wskaźnik ROA wyraża się następującym wzorem: zysk netto x 100% ROA = aktywa ogółem Kolejny wskaźnik – ROS – to marża zysku netto (wskaźnik rentowności sprzedaży). Obliczamy go dzieląc ostateczny zysk firmy przez przychody ze sprzedaży, co przedstawia następujący wzór: ROS =

zysk netto x 100% przychody ze sprzedaży

Wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży z roku na rok oznacza, że każda złotówka przychodu wypracowywanego przez firmę przynosi coraz wyższy zysk. Kolejny wskaźnik to ROE (return on equity), czyli wskaźnik rentowność kapitału własnego, gdzie kapitał własny to różnica między aktywami ogółem a zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi. ROE wyraża się następującym wzorem: ROE =

zysk netto x 100% kapitał własny

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, kolejny z uwzględnionych w zestawieniu, to relacja zobowiązań przedsiębiorstwa, czyli kapitałów obcych, do posiadanego przez spółkę majątku. Pokazuje, jak duży udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe jest zadłużenie firmy i co za tym idzie wyższe odsetki od długu. Wyraża go następujący wzór: zobowiązania ogółem Wskaźnik ogólnego = zadłużenia aktywa ogółem

x 100%

Ostatni wskaźnik, to wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio), pokazujący możliwości firmy do spłacania bieżących zobowiązań. Otrzymujemy go dzieląc aktualną wartość aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe, co wyraża następujący wzór: aktywa obrotowe Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = zobowiązania krótkoterminowe ODNOŚNIKI DO TABELI ZE STR. 4-12: (1) DANE ZA OKRES: 1 WRZEŚNIA 2010 R. – 31 SIERPNIA 2011 R. (2) DANE ZA 2010 R. (3) DANE ZA OKRES: 1 PAŹDZIERNIKA 2010 R. – 30 WRZEŚNIA 2011 R. (4) DANE ZA OKRES: 1 KWIETNIA 2011 R. – 31 MARCA 2012 R. (5) DANE ZA OKRES: 1 LIPCA 2010 R. – 30 CZERWCA 2011 R. (6) DANE ZA OKRES: 1 KWIETNIA 2010 R. – 31 MARCA 2011 R. (7) DANE ZA OKRES: 30 KWIETNIA 2010 R. – 31 GRUDNIA 2010 R. (8) DANE ZA OKRES: 1 LUTEGO 2011 – 31 STYCZNIA 2012 R. (9) DANE ZA OKRES: 1 LUTEGO 2010 R. – 31 GRUDNIA 2010 R. (10) DANE ZA OKRES: 28 MARCA 2010 R. – 31 GRUDNIA 2011 R.

bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl ■ ZŁOTA 200

1


PODSUMOWANIE ZESTAWIENIA NAJWIĘKSZYCH SALONÓW MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE

HANDEL BALANSUJE NA GRANICY OPŁACALNOŚCI

Dane finansowe największych salonów mebli i oświetlenia w Polsce nie pozostawiają żadnych złudzeń: sytuacja handlu w ubiegłym roku – w porównaniu do 2010 r. – znacznie się pogorszyła. Rentowność branży stawia wręcz pod dużym znakiem zapytania sens prowadzenia biznesu. Wyjściem z sytuacji wydaje się być konsolidacja branży i powstanie silniejszych podmiotów wykorzystujących efekt zwiększonej skali działania.

SALONY MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE O NAJWIĘKSZYM WZROŚCIE PRZYCHODÓW NETTO (R/R) Lp. nazwa

wzrost (zł)

wzrost (%) 1.576%

1

Intertrend Polska sp. z o.o.

142.691.025,20

2

IKEA Retail sp. z o.o.(1)

110.445.000,00

6,90%

3

Jysk sp. z o.o.(1)

70.550.789,88

7,28%

4

KPM Agata SA

59.415.083,02

14,96%

5

Duka Polska sp. z o.o.(2)

25.665.358,86

62,74%

6

Martela sp. z o.o.

16.328.865,72

43,22%

7

Vorwerk Polska sp. z o.o.

12.309.300,00

19,09%

8

Osram sp. z o.o.(3)

10.864.335,44

6,64%

9

Office Plus sp. z o.o.

9.779.461,66

43,58%

9.130.847,35

7,51%

(2)

10 Kanlux SA(2)

DANE ZA OKRES: 1 WRZEŚNIA 2010 R. – 31 SIERPNIA 2011 R. (2) DANE ZA 2010 R. (3) DANE ZA OKRES: 1 PAŹDZIERNIKA 2010 R. – 30 WRZEŚNIA 2011 R. (1)

Z M a r e k

H r y n i e w i c k i

estawienie najwięk- 59,42 mln zł) i Duka Polska (ponad 25,66 mln zł), Emka Meble (prawie 5,8 mln zł), szych salonów mebli mln zł). Dla odmiany największe spadki Duka Polska (ponad 4,47 mln zł), Marki  oświetlenia w  Pol- przychodów zanotowały firmy: Kontap slojd (blisko 4,4 mln zł) i Kontap (ponad sce otwiera –  podob- (o  ponad 26,46 mln zł), Abra (ok. 23,51 3,85 mln zł). Jeżeli chodzi o  wszystkie firmy z  zenie, jak przed rokiem mln zł), MBS (ponad 19,23 mln zł), Emka –  spółka IKEA Retail Meble (ponad 18,46 mln zł) i KMK Ko- stawienia, to ich łączne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i maz przychodami netto w wysokości ponad lekcja Mebli (ponad 11,45 mln zł). Największym zyskiem netto mogą teriałów zamknęły się kwotą 7,15 mld zł 1,71 mld zł. Na drugim miejscu uplasowała się firma Jysk (przychody netto pochwalić się: Jysk (blisko 26,6 mln zł), (rok wcześniej przychody tych samych 300 firm wynosiły 6,67 mld w wysokości ok. 1,04 mld zł). zł). Środki trwałe wynosiły Trzecie miejsce zajęło Kato- ŚREDNIA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW łącznie 1,36 mld  zł, aktywa wickie Przedsiębiorstwo Me- FINANSOWYCH 300 FIRM Z ZESTAWIENIA obrotowe – 2,2 mld zł, zapasy blowe Agata (ponad 456,55 Wskaźnik 2011 r. 2010 r. –  1,1 mld  zł, środki pieniężmln zł), czwarte –  Meble Wskaźnik stopy zwrotu z aktywów ROA 4,59% 1,68% ne i  inne aktywa pieniężne – Black Red White (ok. 451,16 Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS 2,62% 1,13% –  niewiele ponad 285 mln  zł, mln zł), a  piąte –  krakowska Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE 11,70% 5,20% aktywa razem –  blisko 4,82 firma Abra (blisko 234 mln mld  zł, kapitał (fundusz włazł). W  porównaniu w  ubieWskaźnik ogólnego zadłużenia 57,18% 63,93% sny) – 1,56 mld zł, zysk netto głoroczną czołówką nastąpiła Wskaźnik płynności bieżącej 1,26 1,25 –  niespełna 81 mln  zł, zobotylko jedna zmiana: miejscawiązania długoterminowe mi zamieniły się KPM Agata Kanlux (ponad 14,78 mln zł), Vorwerk –  1,31 mld  zł, natomiast zobowiązania i Meble – Black Red White. Największy wzrost przychodów miała Polska (ponad 7,43 mln zł), APR (ponad krótkoterminowe – 1,76 mld zł. Co wynika z  tych liczb? Najkrótfirma Intertrend Polska (o  blisko 142,7 6,53 mln zł) i Osram (prawie 5,52 mln zł). Na przeciwległym biegunie są przed- sza odpowiedź na to pytanie brzmi: mln zł). Kolejne miejsca zajmują: IKEA Retail (wzrost o  ponad 110,44 mln zł), siębiorstwa o  najwyższej stracie netto: w  handlu meblami w  Polsce pogłębia Jysk (ok. 70,55 mln zł), KPM Agata (ok. Meble –  Black Red White (prawie 15,5 się kryzys, którego odzwierciedleniem

SALONY MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE O NAJWIĘKSZYM ZYSKU NETTO Lp. nazwa

SALONY MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE O NAJWYŻSZEJ STRACIE NETTO

zysk netto (zł)

Lp. nazwa

strata netto (zł)

1

Jysk sp. z o.o.(1)

26.593.102,68

1

Meble – Black Red White sp. z o.o.(1)

2

Kanlux SA(2)

14.782.543,43

2

Emka Meble sp. z o.o. sp. kom.

-5.786.945,86

3

Vorwerk Polska sp. z o.o.

7.434.900,00

3

Duka Polska sp. z o.o.(1)

-4.474.972,96

4

APR sp. z o.o.

6.533.760,21

4

Markslojd sp. z o.o.(1)

-4.393.147,36

5

Osram sp. z o.o.(3)

5.516.898,92

5

Kontap SA

6

Halmar sp. z o.o.

3.783.984,02

6

Meble Polonia sp. z o.o.

7

Mobi Contract sp. z o.o.

3.435.502,33

7

Domex sp.j.

-2.495.612,75

8

PP-U-H Stollido sp.j.

3.096.803,72

8

Pyramis Polska sp. z o.o.

-1.943.706,28

9

Arche SA(2)

2.457.961,88

9

Projects Design sp. z o.o. w upadł. likw.(1)

-1.854.249,64

10 ADB Furniture sp. z o.o.

2.368.658,80

DANE ZA OKRES: 1 WRZEŚNIA 2010 R. – 31 SIERPNIA 2011 R. (2) DANE ZA 2010 R. (3) DANE ZA OKRES: 1 PAŹDZIERNIKA 2010 R. – 30 WRZEŚNIA 2011 R. (1)

2

ZŁOTA 200 ■ bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl

-3.855.062,41 (1)

10 MBS sp. z o.o. DANE ZA 2010 R.

(1)

-15.487.901,00

-2.746.933,89

-1.756.106,19

SALONY MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE O NAJWIĘKSZYM SPADKU PRZYCHODÓW NETTO (R/R): Lp. nazwa

spadek (zł)

spadek (%)

1

Kontap SA

-26.462.440,95

-71,60%

2

Abra SA(1)

-23.511.578,88

-9,13%

3

MBS sp. z o.o.

-19.234.816,80

-42,45%

4

Emka Meble sp. z o.o. sp. kom.

-18.464.791,28

-16,94%

5

KMK Kolekcja Mebli sp. z o.o.(5)

-11.450.885,22

-21,85%

6

Arma Trade sp. z o.o.

-8.314.040,66

-30,75%

7

Meblohurt sp. z o.o.

-7.547.278,38

-14,06%

ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH SALONÓW

Z Ł O T A

200 MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE

bezpłatny dodatek do miesięcznika branżowego „BIZNES meble.pl” edycja 2012 Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. ul. Hetmańska 40 lok. 108 15-727 Białystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl redakcja@meble.pl Prezes Zarządu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl

8

(2)

Markslojd sp. z o.o.

-7.443.695,86

-25,74%

Redaguje zespół: Diana Nachiło tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna Żamojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Andrejczuk tel. +48 533 340 940 a.andrejczuk@meble.pl

9

Projects Design sp. z o.o. w upadł. likw.(2)

-4.802.287,06

-34,14%

Zdjęcia: Tomasz Markowski

-4.276.666,90

-14,38%

10 Meble Polonia sp. z o.o.(2)

DANE ZA OKRES: 1 WRZEŚNIA 2010 R. – 31 SIERPNIA 2011 R. DANE ZA 2010 R.

Skład: Piotr Urbański

(1) (2)

są spadki podstawowych wskaźników finansowych. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) w 2011 r. stanowi zaledwie 0,37 wartości z roku 2010 – nastąpił spadek z  4,59% do 1,68%. Znaczne spadki wystąpiły również w przypadku rentowności kapitału własnego (ROE) – z 11,7% w 2010 r. do 5,2% w roku 2011. Z pewnością poziom zwrotu kapitału własnego jest na poziomie niesatysfakcjonującym właścicieli. Podobną stopę zwrotu mogą oni osiągnąć z  bezpiecznych inwestycji w lokaty bankowe, czy inwestycji w obligacje skarbowe. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) spadł w 2011 r. blisko o połowę. Ukształtował się on na poziomie 1,13%, podczas gdy w  roku 2010 rentowność sprzedaży wynosiła 2,62%. Dowodzi to spadku marż stosowanych przez firmy handlowe. Wydaje się, że poprzez obniżkę marży firmy handlowe próbują zachęcić klientów do dokonania zakupów. Potwierdzeniem tego faktu jest wzrost przychodów ze sprzedaży o  7,22%, przy czym w  przypadku 164

firm nastąpił wzrost sprzedaży, a w 136 firmach – spadek. Złą kondycję handlu odzwierciedla również wzrost ogólnego zadłużenia z 57,18% w roku 2010 do 63,93% w roku 2011. Pogłębia się zatem problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Płatności są odraczane w czasie z powodu braków środków pieniężnych. Świadczy o  tym również nieznaczny spadek płynności bieżącej w  stosunku do 2010 roku – z 1,26 do 1,25. Podsumowując: sytuacja firm handlowych w  roku 2011 znacznie się pogorszyła. Rentowność branży osiąga poziomy zdecydowanie nieatrakcyjne i  stawia pod dużym znakiem zapytania sens prowadzenia biznesu. Część firm z  pewnością ograniczy swoją działalność. Ratunkiem może być konsolidacja branży, dzięki której powstaną silniejsze podmioty wykorzystujące efekt zwiększonej skali działania. Ożywienie w  branży budowlanej (jeżeli nastąpi) powinno również w  znacznym stopniu polepszyć sytuację branży. d

Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Marta Dzięgielewska tel. +48 533 340 340 m.dziegielewska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Marta Brylewska +48 533 340 530 m.brylewska@meble.pl Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl ■ ZŁOTA 200

3


ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH SALONÓW MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE Lp

Nazwa

Przychody netto

Zmiana (r/r)

1

IKEA Retail sp. z o.o.(1)

1.710.210.800,00

6,90%

Środki trwałe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Aktywa razem

Kapitał (fundusz) własny

56.143.200,00

183.618.900,00

102.960.300,00

4.515.900,00

1.064.465.700,00

119.130.000,00

Zysk (strata) netto

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

ROA

ROS

ROE

Wsk. ogólnego Wsk. płynności zadłużenia bieżącej

-439.400,00

700.554.500,00

222.870.600,00

-0,04%

-0,03%

-0,37%

86,75%

0,82

2

Jysk sp. z o.o.

1.039.336.301,12

7,28%

437.390.791,80

530.557.700,94

353.398.694,02

45.029.008,55

998.279.819,64

226.361.633,50

26.593.102,68

130.361.281,02

547.225.749,31

2,66%

2,56%

11,75%

67,88%

0,97

3

KPM Agata SA

456.555.322,58

14,96%

185.830.807,51

149.064.814,99

71.888.096,66

27.525.160,07

467.536.368,69

255.116.692,55

-516.466,22

119.176.115,25

86.979.427,14

-0,11%

-0,11%

-0,20%

44,09%

1,71

4

Meble – Black Red White sp. z o.o.(2)

451.159.431,77

0,05%

218.003.050,55

79.082.336,65

69.374.719,47

2.636.990,32

310.219.608,22

22.844.180,50

-15.487.901,00

180.886.809,31

104.760.788,41

-4,99%

-3,43%

-67,80%

92,08%

0,75

5

Abra SA(1)

233.958.205,60

-9,13%

5.505.833,91

87.941.003,29

26.719.421,26

57.099.962,50

94.384.308,38

51.330.869,12

-105.233,36

41.503.744,76

-0,11%

-0,04%

-0,21%

43,97%

2,12

6

Osram sp. z o.o.(3)

174.547.522,43

6,64%

40.185.726,57

54.552,37

30.859,73

43.459.151,57

18.874.841,40

5.516.898,92

24.584.310,17

12,69%

3,16%

29,23%

56,57%

1,63

7

Intertrend Polska sp. z o.o.

151.743.863,61

1.576,20%

794.204,12

44.519.450,77

13.581.906,99

1.563.252,26

49.190.946,06

12.735.773,15

1.588.164,96

46.799,45

34.534.924,72

3,23%

1,05%

12,47%

70,30%

1,29

8

Kanlux SA(2)

130.722.363,35

7,51%

2.179.016,28

52.147.437,35

14.333.258,81

9.818.219,76

85.496.264,95

52.578.930,55

14.782.543,43

11.715.169,36

19.904.804,04

17,29%

11,31%

28,11%

36,98%

2,62

9

Panda sp. z o.o.

113.307.522,34

3,12%

10.532.577,61

12.725.468,35

1.413.332,15

1.510.295,74

23.417.016,97

14.260.383,69

1.947.211,29

271.595,51

8.839.213,58

8,32%

1,72%

13,65%

38,91%

1,44

10

Ade Line SA

94.691.516,47

5,32%

16.288.363,52

27.437.925,29

17.159.813,29

797.399,83

61.733.829,13

24.255.557,62

-1.181.816,62

7.386.015,37

28.394.089,02

-1,91%

-1,25%

-4,87%

57,96%

0,97

11

Emka Meble sp. z o.o. sp. kom.

90.547.453,42

-16,94%

2.370.384,54

18.554.281,19

13.016.988,15

478.118,08

76.776.502,36

45.880.847,62

-5.786.945,86

9.238.249,72

21.501.356,62

-7,54%

-6,39%

-12,61%

40,04%

0,86

12

Vorwerk Polska sp. z o.o.

76.795.700,00

19,09%

1.160.600,00

53.792.200,00

6.395.600,00

15.012.300,00

57.088.600,00

42.820.000,00

7.434.900,00

9.273.100,00

13,02%

9,68%

17,36%

16,24%

5,80

13

PW Pekar sp. z o.o.

67.914.233,84

5,74%

3.828.039,76

35.342.544,41

12.468.773,87

3.499.315,80

41.860.211,98

4.398.190,84

601.975,77

33.048.021,14

1,44%

0,89%

13,69%

78,95%

1,07

14

Duka Polska sp. z o.o.(2)

66.570.502,66

62,74%

6.787.936,18

6.620.350,12

5.734.036,53

15

APR sp. z o.o.

59.850.593,11

11,40%

16

Martela sp. z o.o.

54.107.475,75

43,22%

1.686.840,81

24.558.548,31

17

Halmar sp. z o.o.

49.861.513,71

1,51%

10.149.612,40

17.003.956,82

18

Meblohurt sp. z o.o.

46.125.401,24

-14,06%

536.557,01

15.787.928,61

19

Dek PH-U-P sp. z o.o.

43.897.487,67

-5,13%

14.346.773,83

7.935.284,93

20

KMK Kolekcja Mebli sp. z o.o.(5)

40.952.382,76

-21,85%

333.287,50

10.988.335,10

1.661.008,36

15.240,51

11.570.603,31

21

ADB Furniture sp. z o.o.

39.383.404,27

11,94%

5.363.697,63

12.650.929,28

4.488.684,29

57.888,78

20.820.767,49

22

Transpol CI sp. z o.o.

38.967.331,49

7,08%

122.992,43

5.914.925,25

1.868.997,16

826.590,64

8.454.267,83

1.653.127,58

23

ANS Centrum sp. z o.o.

38.544.215,20

8,59%

2.256.434,41

12.209.055,66

61.824,50

83.018,30

15.020.774,27

3.643.532,47

24

Kinnarps Polska sp. z o.o.(1)

38.077.600,23

12,17%

56.897.336,53

12.690.136,07

4.725.965,03

3.441.173,15

70.586.208,92

17.959.324,85

-1.161.429,53

25

Office Plus sp. z o.o.(2)

32.217.466,42

43,58%

353.315,90

17.308.060,15

4.830.913,67

1.439.632,17

17.803.964,12

1.775.946,60

156.649,95

26

Wojnarowscy sp. z o.o.

31.397.413,76

6,34%

5.977.109,50

13.777.408,07

6.173.246,40

1.592.787,94

20.613.763,73

14.550.372,20

2.003.924,04

93.194,39

5.875.609,57

27

CHPM sp. z o.o.

28.349.740,25

-3,51%

7.790.960,61

22.125.698,26

18.320.539,63

106.251,08

31.333.379,25

10.922.761,81

258.546,61

1.411.126,64

18.889.306,60

28

WiP sp.j.(2)

26.798.361,72

7,16%

3.072.346,96

5.616.866,08

5.015.956,50

588.564,79

10.685.517,95

3.698.916,61

1.562.659,72

1.157.255,40

29

TWN sp. z o.o.

26.216.403,50

18,53%

411.465,68

8.802.903,21

1.802.418,07

11.967,56

12.765.312,92

4.139.167,87

1.452.733,14

30

MBS sp. z o.o.

26.078.592,16

-42,45%

1.220.361,27

2.985.591,33

2.203.474,66

82.863,40

9.439.554,74

899.176,01

-1.756.106,19

31

Meble Polonia sp. z o.o.(2)

25.455.497,23

-14,38%

7.928.042,26

6.433.713,50

613.923,55

37.290.371,51

18.860.729,88

-2.746.933,89

32

Dom sp. z o.o.(2)

24.667.781,21

-10,94%

4.896.657,04

6.477.983,13

5.912.885,86

122.765,12

11.381.558,92

6.974.407,73

633.943,82

722.222,30

3.649.299,36

5,57%

2,57%

9,09%

38,41%

1,78

33

Meble Heban E. A. Mucha sp.j.

24.308.306,63

2,25%

5.340.419,44

8.826.436,77

7.563.847,04

493.481,35

18.377.330,94

7.170.764,22

1.371.907,02

3.457.345,28

7.746.455,05

7,47%

5,64%

19,13%

60,97%

1,14

34

Dexion Polska sp. z o.o.

23.600.602,00

7,86%

172.928,00

10.760.308,00

93.087,00

2.434.830,00

11.252.866,00

4.866.687,00

440.350,00

5.116.625,00

3,91%

1,87%

9,05%

45,47%

2,10

35

Rational sp. z o.o.

23.239.015,73

57,31%

197.373,00

5.425.211,96

376.081,76

406.895,23

5.791.383,96

2.700.920,47

1.533.095,43

2.116.718,24

26,47%

6,60%

56,76%

36,55%

2,56

36

PP-U Creon sp. z o.o.

22.273.401,84

58,02%

1.457.991,40

8.795.035,88

1.986.192,21

146.674,05

13.478.640,11

4.560.723,68

1.002.563,15

37

Biuro Handlowe Kaspo sp. z o.o.

22.148.031,52

2,17%

228.812,53

4.370.552,44

3.160.647,45

267.591,78

5.150.496,79

2.591.647,30

137.158,85

38

Vero sp. z o.o.

22.031.624,96

60,79%

2.854,93

4.403.150,36

486.751,63

149.271,54

5.662.067,29

2.235.550,85

377.274,79

39

Sas – Jaworscy sp.j.(2)

21.674.475,84

4,07%

12.599.873,52

10.927.744,54

9.209.293,95

257.963,29

23.580.462,39

20.370.061,75

654.013,78

68.904,10

40

Arche SA(2)

21.639.947,48

8,05%

20.045.174,50

2.794.645,60

2.021.986,42

8.349,15

30.794.870,67

23.935.970,34

2.457.961,88

4.833.000,00

41

Europa Trading sp. z o.o.

21.636.148,53

30,45%

187.035,43

8.629.020,17

2.384.123,97

1.298.555,04

8.816.055,60

6.768.749,70

(1)

(4)

251.479,82

13.728.152,35

2.412.715,28

-4.474.972,96

10.860.558,02

-32,60%

-6,72% -185,47%

79,11%

0,61

592.732,70

33.685.921,56

21.344.367,09

6.533.760,21

12.341.554,47

19,40%

10,92%

36,64%

2,73

6.876.059,83

3.701.160,69

28.099.950,72

4.771.600,45

75.652,50

8.983.304,04

335.581,95

27.196.457,51

21.399.832,89

3.783.984,02

10.017.818,25

238.395,04

16.352.429,74

2.597.796,79

341.249,29

687.292,88

12.749.506,78

6.645.012,67

952.239,96

22.334.288,51

6.128.560,84

104.433,59

2.339.821,21

13.865.906,46

5.269.923,44

368.662,45

1.598.766,13

3.822.444,13

3,19%

9.073.583,58

2.368.658,80

911.214,42

10.780.856,69

11,38%

-201.160,58

6.402.599,06

68.054,60

11.377.241,80

33.685.921,56

152.028,84

40.971.962,65

30,61%

18.394.629,23

0,27%

0,14%

1,59%

66,00%

1,34

5.755.643,62

13,91%

7,59%

17,68%

21,16%

2,95

2,09%

0,74%

13,14%

82,17%

1,24

0,47%

0,24%

1,70%

72,56%

0,57

0,90%

7,00%

46,85%

2,87

6,01%

26,10%

56,16%

1,17

-2,38%

-0,52%

-12,17%

75,73%

0,92

0,45%

0,18%

1,87%

75,74%

1,07

11.321.970,13

-1,65%

-3,05%

-6,47%

74,09%

1,12

15.417.892,74

0,88%

0,49%

8,82%

86,60%

1,12

9,72%

6,38%

13,77%

28,96%

2,34

0,83%

0,91%

2,37%

64,79%

1,17

5.750.038,49

14,62%

5,83%

42,25%

64,64%

0,98

8.621.294,86

11,38%

5,54%

35,10%

67,54%

1,02

207.821,59

8.295.612,38

-18,60%

6.416.948,12

12.012.693,51

-7,37%

2.227.289,31

-6,73% -195,30% -10,79%

-14,56%

90,08%

0,36

49,42%

0,66

6.101.298,88

7,44%

4,50%

21,98%

61,79%

1,44

2.409.112,68

2,66%

0,62%

5,29%

46,77%

1,81

3.426.516,44

6,66%

1,71%

16,88%

60,52%

1,29

3.133.692,39

2,77%

3,02%

3,21%

13,58%

3,49

1.849.470,87

7,98%

11,36%

10,27%

21,70%

1,51

1.586.462,58

2.047.305,90

18,00%

7,33%

23,44%

23,22%

4,21

42

Markslojd sp. z o.o.

21.472.439,56

-25,74%

9.846.709,22

19.305.853,79

12.694.443,38

1.362.058,43

29.807.772,94

5.493.083,05

-4.393.147,36

23.792.689,89

-14,74%

-20,46%

-79,98%

79,82%

0,81

43

M. Ostrowski sp.j.

20.859.580,75

53,29%

1.532.514,97

5.461.523,70

3.602.666,78

96.843,58

8.271.438,74

4.491.433,95

1.669.489,24

3.771.630,20

20,18%

8,00%

37,17%

45,60%

1,45

44

PP-U-H Stollido sp.j.

20.658.265,36

5,63%

5.047.754,51

45

Domex sp.j.

19.752.394,53

30,15%

46

BIM sp. z o.o.

19.571.556,68

15,85%

47

Arma Trade sp. z o.o.

18.723.399,38

-30,75%

48

Omnicom sp. z o.o.

18.538.130,99

49

Mościccy sp. z o.o.(2)

18.349.421,92

50

Vernotti Polska sp. z o.o.

17.454.033,42

7,27%

4

(2)

ZŁOTA 200 ■ bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl

2.801.356,80

2.251.471,07

349.569,67

8.150.911,21

7.535.191,48

3.096.803,72

615.719,73

37,99%

14,99%

41,10%

7,55%

4,55

9.688.256,97

3.322.196,02

280.004,14

9.688.256,97

5.000,00

-2.495.612,75

9.683.256,97

-25,76%

-12,63% -4.9912%

99,95%

1,00

1.100.982,70

5.138.121,96

3.132.668,20

356.984,55

6.241.707,41

4.474.585,72

10.965,82

1.767.121,69

0,18%

0,06%

0,25%

28,31%

2,91

76.347,64

2.452.559,21

13.505,27

670.792,73

2.528.906,85

1.813.615,95

65.336,66

715.290,90

2,58%

0,35%

3,60%

28,28%

3,43

8,35%

13.296.706,63

26.151.749,03

12.334.525,53

2.920.357,83

40.853.007,21

26.452.401,79

1.051.942,64

253.967,34

8.226.239,32

2,57%

5,67%

3,98%

20,76%

3,18

21,61%

507.556,14

3.028.940,21

2.385.213,19

99.006,36

3.588.720,35

514.086,66

-429.972,91

20.687,44

2.670.976,12

-11,98%

-2,34%

-83,64%

75,00%

1,13

2.163.343,85

529.838,76

216.343,66

2.163.343,85

802.050,88

126.387,60

1.352.993,93

5,84%

0,72%

15,76%

62,54%

1,60

bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl ■ ZŁOTA 200

5


ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH SALONÓW MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE Lp

Nazwa

Przychody netto

Zmiana (r/r)

Środki trwałe

51

Domar SA

17.364.677,52

-6,14%

52

Reality sp. z o.o.

16.864.303,19

15,34%

2.209.475,48

9.264.075,63

4.169.360,96

147.027,78

11.473.551,11

3.949.630,23

284.963,16

1.258.620,66

53

Spotline sp.j.

16.844.874,42

7,25%

5.939.119,49

6.021.850,64

1.622.364,90

592.951,02

12.075.552,48

9.085.320,43

1.621.020,44

1.536.417,77

54

Selene sp. z o.o.(2)

16.662.703,89

-1,94%

986.382,09

4.718.326,28

3.416.193,97

182.075,28

5.708.270,87

-3.585.522,82

-1.021.377,83

55

Lira sp. z o.o.

16.581.396,67

19,57%

2.559.461,89

5.421.980,75

2.528.154,62

125.844,05

8.134.839,97

2.087.689,86

163.614,78

56

Golland sp. z o.o.

16.001.533,73

27,80%

328.403,50

5.482.026,41

2.989.262,57

638.722,45

5.960.846,07

4.202.718,36

57

Arkas sp. z o.o.

15.582.826,78

4,67%

4.733.032,29

10.763.606,89

5.515.293,86

47.031,29

15.506.665,90

5.830.909,72

58

Mix Nieruchomości Kraków sp. z o.o.

13.753.306,80

-15,00%

193.740,03

2.120.668,37

1.341.268,84

554.298,23

2.488.400,33

1.027.606,76

-945.414,58

59

NAP sp. z o.o.

13.509.764,70

10,70%

442.412,58

3.816.712,64

2.723.256,04

217.984,97

4.371.656,21

1.372.183,35

-102.356,87

1.050.000,00

60

Synak Meble sp. z o.o.

12.260.705,19

-3,92%

5.249.881,19

1.965.258,18

1.859.352,49

29.620,43

7.218.426,87

4.105.977,46

563.216,80

1.029.820,00

61

M.P. Polska sp. z o.o.

12.211.598,49

-10,27%

197.797,03

5.747.072,20

255.773,65

1.393.969,62

5.947.713,21

3.179.815,65

238.614,09

62

PH-U-P Uniwers sp. z o.o.

11.949.429,28

-20,62%

26.099.752,65

7.826.772,39

6.348.899,88

138.641,10

34.397.061,68

10.454.230,83

1.202.779,74

63

Mobi Contract sp. z o.o.

11.831.437,14

-2,18%

7.988.094,22

16.083,37

3.460.726,75

7.988.094,22

6.804.847,56

3.435.502,33

64

Instalator R. i B. Kopacz, B. Kubit sp.j.

11.674.000,00

17,07%

1.997.000,00

6.141.000,00

2.804.000,00

296.000,00

8.242.000,00

6.170.000,00

1.388.000,00

65

FH Dommar Detal-Hurt sp.j.

11.600.845,24

10,79%

434.219,21

4.939.777,53

2.340.488,01

899.929,79

5.373.996,74

2.162.919,73

806.570,76

66

Omega Meble sp. z o.o.

11.417.869,04

18,37%

101.195,56

2.488.554,37

1.918.973,10

475.105,35

2.811.619,62

1.482.101,99

101.031,29

67

Komandor Wielkopolska SA

11.074.208,16

-3,41%

2.345.463,10

2.489.428,14

1.784.799,26

97.431,54

4.910.344,16

2.345.342,57

-331.174,91

431.856,79

68

Salony Meblowe Meblux sp.j.

10.866.648,21

-16,30%

3.452.739,91

3.571.595,58

3.258.467,11

60.386,60

7.799.786,71

2.409.877,42

149.373,08

3.085.844,25

69

Meblomarket sp. z o.o.

10.820.624,24

49,17%

224.150,39

2.588.771,27

711.894,14

1.429.919,75

2.812.921,66

1.413.015,44

106.043,24

70

Vipservice sp. z o.o.

10.707.736,95

11,36%

7.454,00

2.502.279,38

243.281,79

189.134,88

2.518.019,15

412.666,84

261.666,84

71

Galeria BFM sp. z o.o.(2)

10.678.559,00

-25,57%

601.468,00

1.689.493,00

1.451.801,00

67.639,00

2.322.791,00

-292.158,00

-392.747,00

72

Dynamico sp.j. R. Filus, J. Totoń

10.522.688,25

3,54%

30.097,20

4.446.740,43

384.215,91

1.066.871,45

4.476.837,63

671.965,37

73

Prezent sp. z o.o.

10.502.925,20

10,97%

11.996,89

4.615.067,27

2.165.183,77

932.128,20

4.667.290,16

3.020.164,65

74

Kontap SA

10.494.315,40

-71,60%

16.718.445,71

2.151.852,65

1.542.940,67

272.449,09

47.688.839,66

45.631.252,19

-3.855.062,41

75

Helikon Meble Biurowe SA

10.418.028,60

34,52%

329.068,57

1.766.329,23

345.708,18

655.701,56

2.225.027,63

1.083.892,97

88.450,37

76

Fortis sp.j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon

10.273.061,03

1,34%

21.814,60

2.894.112,02

1.459.899,45

33.348,11

3.005.287,92

722.716,31

234.367,26

2.268.869,36

77

Torino sp. z o.o.

10.182.737,08

2,30%

615.368,67

6.368.312,40

4.094.366,09

543.917,96

7.515.224,48

2.151.799,12

-199.058,83

5.284.451,86

3.497.935,57

Aktywa obrotowe 4.552.753,63

Zapasy 3.942.815,04

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 99.408,72

Aktywa razem 8.243.443,15

Kapitał (fundusz) własny 3.836.011,28

Zysk (strata) netto

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

ROA

ROS

ROE

3.989.715,74

0,23%

0,11%

0,50%

48,40%

1,14

6.246.420,62

2,48%

1,69%

7,21%

65,41%

1,48

1.380.819,75

13,42%

9,62%

17,84%

24,16%

4,36

419.791,80

8.777.496,18

-17,89%

-6,13%

563.945,92

4.896.975,35

2,01%

0,99%

120.257,73

1.647.080,70

2,02%

78.374,09

9.668.601,71

0,51%

1.460.793,57 1.898.364,82

19.053,58

13.407.200,00

Wsk. ogólnego Wsk. płynności zadłużenia bieżącej

161,12%

0,54

7,84%

67,13%

1,11

0,75%

2,86%

27,63%

3,33

0,50%

1,34%

62,35%

1,11

-37,99%

-6,87%

-92,00%

58,70%

1,45

-2,34%

-0,76%

-7,46%

67,44%

2,01 0,95

2.077.960,79

7,80%

4,59%

13,72%

43,05%

2.647.505,56

4,01%

1,95%

7,50%

44,51%

2,17

7.594.508,11

3,50%

10,07%

11,51%

61,06%

1,03

731.946,66

43,01%

29,04%

50,49%

9,16%

10,91

2.072.000,00

16,84%

11,89%

22,50%

25,14%

2,96

3.211.077,01

15,01%

6,95%

37,29%

59,75%

1,54

1.329.517,63

3,59%

0,88%

6,82%

47,29%

1,87

2.081.322,24

-6,74%

-2,99%

-14,12%

51,18%

1,20 1,55

2.304.065,04

1,92%

1,37%

6,20%

69,10%

1.363.641,59

3,77%

0,98%

7,50%

48,48%

1,90

14.116,61

2.091.235,70

10,39%

2,44%

63,41%

83,61%

1,20

218.891,00

2.156.486,00

-16,91%

-3,68%

102,26%

0,78

660.236,47

3.515.852,47

14,75%

6,27%

98,25%

78,53%

1,26

15.367,94

1.647.125,51

0,33%

0,15%

0,51%

35,29%

2,80

574.000,00

1.473.497,38

-8,08%

-36,73%

-8,45%

4,29%

1,46

157.235,76

922.614,90

3,98%

0,85%

8,16%

48,53%

1,91

7,80%

2,28%

32,43%

75,50%

1,28

-2,65%

-1,95%

-9,25%

70,32%

1,21

78

Armandia Ejsmont, Iłendo sp.j.

9.649.887,39

12,44%

879.283,99

3.578.917,66

450.629,85

914.647,45

4.458.201,65

4.026.353,68

326.710,69

431.847,97

7,33%

3,39%

8,11%

9,69%

8,29

79

Excellent Office sp.j.(2)

9.627.183,20

32,27%

177.296,39

5.086.527,91

1.937.588,89

2.244.299,14

5.263.324,30

2.712.049,68

819.457,40

2.551.274,62

15,57%

8,51%

30,22%

48,47%

1,99

80

Lobby Meble sp. z o.o.

9.578.966,49

10,98%

27.971,28

2.253.588,22

176.808,88

657.416,92

2.281.559,50

234.015,92

184.016,34

2.023.656,32

8,07%

1,92%

78,63%

88,70%

1,11

81

Music Store sp. z o.o.

9.530.238,86

-6,91%

36.687,98

3.398.366,61

2.088.008,85

377.542,50

3.455.962,36

763.727,22

111.821,46

2.687.704,15

3,24%

1,17%

14,64%

77,77%

1,26

82

FH Kowalik K.Kowalik, D.Kowalik sp.j.

9.514.083,86

16,11%

1.414.233,03

3.570.818,69

2.790.084,00

780.734,69

4.985.051,72

3.491.200,26

771.746,11

829.137,27

664.714,19

15,48%

8,11%

22,11%

29,97%

5,37

83

PP-H-U Art-Hen sp.j.(2)

9.419.980,56

-14,96%

6.836.468,62

2.655.249,62

1.045.987,76

1.164.382,10

9.564.123,52

8.356.654,72

2.294.912,81

25.010,00

1.066.712,86

24,00%

24,36%

27,46%

11,41%

2,49

84

PH-U Sonik sp.j.

9.353.827,62

7,25%

1.126.470,41

3.215.928,12

2.117.785,80

766.345,87

4.393.064,35

3.748.990,89

1.130.428,10

637.763,06

25,73%

12,09%

30,15%

14,52%

5,04

85

Keijsers Meble sp. z o.o.

9.286.506,01

15,32%

755.934,35

2.965.981,12

943.024,13

110.344,90

3.739.983,55

1.944.476,93

-186.377,10

706.688,00

1.045.818,62

-4,98%

-2,01%

-9,58%

46,86%

2,84

86

Projects Design sp. z o.o. w upadł. likw.(2)

9.263.566,79

-34,14%

197.533,78

2.022.416,63

516.436,40

-132.933,01

2.505.600,31

-1.190.677,05

-1.854.249,64

57.252,70

3.527.869,11

-74,00%

-20,02%

87

Studio Forma 96 sp.j.

9.251.590,66

28,73%

438.397,04

3.877.340,07

3.555.544,94

216.473,58

4.323.633,02

1.836.357,34

154.893,31

542.737,70

3,58%

1,67%

88

Pyramis Polska sp. z o.o.

9.245.733,50

-9,35%

6.422.025,70

5.598.809,63

3.305.190,08

375.869,08

12.020.835,33

1.631.444,69

-1.943.706,28

9.209.124,65

89

sp.j. Biuro Perfekt Foltyn Adam

9.207.632,19

56,79%

241.772,18

2.940.899,00

158.326,31

412.629,53

3.186.324,84

2.688.196,92

1.843.787,96

451.208,72

90

Domar sp. z o.o.(6)

9.156.930,09

-10,48%

12.299.365,41

2.381.454,62

1.260.349,47

792.721,24

14.690.489,35

13.485.330,78

4.075,16

169.128,99

91

Ergosystem sp.j.

9.148.532,14

-7,46%

177.885,33

2.489.943,03

265.788,57

15.359,81

2.675.356,53

1.126.951,03

1.126.201,03

89.796,09

2.285.875,47

31.172,97

4.818.453,07

2.292.445,26

33.581,68

1.638.329,33

1.325.209,28

45.596,78

888.101,40

53.791,53

(2)

92

PH-U Meblex D. Nowak, A. Zimoląg sp.j.

9.136.380,37

5,64%

93

Ameco sp.j.

8.995.532,52

11,39%

94

Mikomax 6 – Meble Biurowe sp. z o.o.

8.881.220,41

28,26%

95

PP-H-U Vega-Meble Zawistowscy sp.j.

8.782.278,84

0,74%

96

Libra Sofa sp. z o.o.

8.771.434,92

46,00%

97

Meble Polskie sp.j.

8.626.033,63

98

El-Kab sp. z o.o.

99

PH-U Meble sp. z o.o.

100

Pinnex-Info sp. z o.o.

8.296.353,58

6

1.180.265,99

143,08%

0,57

8,43%

12,55%

7,14

-16,17%

-21,02% -119,14%

86,43%

0,61

57,87%

20,02%

68,59%

14,16%

6,52

886.138,38

0,03%

0,04%

0,03%

7,18%

2,69

1.455.357,38

42,10%

12,31%

99,93%

57,76%

1,71

887.678,48

0,70%

0,37%

1,46%

52,42%

2,77

1.192.553,84

67,02%

9,87% 1947,73%

94,05%

0,96

1.589.905,25

14,42%

4,83%

32,72%

53,39%

1,87

896.147,78

16,79%

8,56%

47,04%

64,31%

3,74

2.456.150,60

2.082.594,60

1.144.747,63

324.798,43

11.099,69

2.966.714,08

448.405,69

1.175.397,20

2.977.813,77

1.311.969,07

429.269,40

1.120.905,81

3.351.575,12

2.790.890,62

360.014,92

4.476.922,44

1.597.676,14

751.621,75

3.206.301,09

145.224,00

9.245,74

3.221.028,13

656.855,03

302.390,41

2.564.173,10

9,39%

3,45%

46,04%

79,61%

1,25

-1,21%

2.583.127,70

2.648.041,64

1.706.895,75

907.938,14

5.278.037,49

4.681.958,77

419.926,38

596.078,72

7,96%

4,87%

8,97%

11,29%

4,44

8.582.785,06

-20,62%

6.056.455,16

4.508.802,75

1.662.442,29

17.289,95

10.590.757,91

3.201.878,94

250.097,93

8.515.224,32

-13,17%

857.764,78

3.754.106,38

2.801.305,04

880.981,72

4.613.376,16

3.860.666,63

-442.312,97

12,58%

2.070.650,95

3.297.872,23

773.650,48

690.590,41

5.688.908,18

2.601.593,81

189.985,85

ZŁOTA 200 ■ bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl

1.983.098,52

4.285.000,00 1.595.144,63

2.464.857,20

2,36%

2,91%

7,81%

63,73%

1,83

752.709,53

-9,59%

-5,19%

-11,46%

16,32%

4,99

1.492.169,74

3,34%

2,29%

7,30%

54,27%

2,21

bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl ■ ZŁOTA 200

7


ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH SALONÓW MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE Lp

Nazwa

Przychody netto

Zmiana (r/r)

Środki trwałe

101

Meblomir sp. z o.o.

8.224.684,69

13,34%

102

Libram sp. z o.o.

8.145.496,32

33,34%

103

Meblux Bogdan sp.j.

7.918.071,41

-9,70%

104

PH Sibuk sp.j.

7.826.158,23

-10,54%

487.062,44

105

Bogatti sp. z o.o.(2)

7.824.448,14

-12,44%

11.160,80

106

PH-U Domar SA

7.683.821,00

-12,57%

756.335,63

107

PHUiP Otar sp. z o.o.

7.661.105,57

-5,56%

4.542.385,01

108

Meblokontakt sp. z o.o.

7.583.687,47

-10,43%

447.887,62

109

Komfopol Meble sp.j.

7.523.321,42

-17,54%

316.744,98

110

Meblolux-Baryga sp.j.

7.521.963,63

-6,21%

111

F/X Kamińska, Cisowski sp.j.

7.500.890,28

57,02%

112

Świat Mebli sp.j.

7.422.746,07

113

Starpol Biuroserwis sp. z o.o.

114 115

Aktywa obrotowe 1.911.710,10

738.464,20

Zapasy 70.192,04

2.550.034,68

827.147,38

2.836.968,48

2.689.767,92

2.655.970,34

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Aktywa razem 3.737.039,72

135.915,03

Kapitał (fundusz) własny 1.883.299,56

Zysk (strata) netto

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

ROA

ROS

ROE

2,44%

1,11%

4,85%

45,35%

1,31 1,26

91.341,42

237.107,85

1.457.593,20

Wsk. ogólnego Wsk. płynności zadłużenia bieżącej

3.302.548,73

838.618,91

90.471,83

430.909,38

2.021.836,60

2,74%

1,11%

10,79%

74,27%

4.758.968,60

3.514.424,14

1.025.662,87

583.424,08

592.123,96

21,55%

12,95%

29,18%

24,70%

4,79

487.062,44

1.658.949,42

470.009,61

74.914,15

327.519,69

96,50%

6,01%

28,33%

82,62%

0,00

1.651.792,55

7,82%

2,70%

20,22%

61,04%

1,61

2.299.054,67

-5,54%

-3,15%

-11,87%

52,56%

1,57

1.097.739,99

0,45%

0,58%

0,94%

48,08%

2,36

1.261.427,12

105.932,02

2.705.907,14

1.046.722,45

211.632,14

3.610.843,41

3.044.877,94

348.024,68

4.373.829,04

2.039.775,37

-242.192,42

2.587.428,26

2.092.369,33

389.620,64

9.937.868,99

4.711.532,76

44.348,15

2.050.650,98

1.785.546,24

123.292,30

3.313.377,85

914.631,31

-202.609,43

2.287.129,49

-6,11%

-2,67%

-22,15%

69,03%

0,90

2.304.847,83

2.141.927,23

105.704,87

2.623.523,65

1.327.080,13

559.697,42

1.296.443,52

21,33%

7,44%

42,18%

49,42%

1,78

1.657.080,51

2.767.747,74

1.592.893,29

735.599,83

4.469.087,23

3.065.834,68

41.840,51

1.403.252,55

0,94%

0,56%

1,36%

31,40%

1,97

437.441,65

2.987.527,64

738.105,31

497.096,38

3.424.969,29

1.874.685,10

1.144.469,32

1.550.284,19

33,42%

15,26%

61,05%

45,26%

1,93

4,99%

1.414.629,64

1.575.163,27

773.455,69

676.254,48

2.989.792,91

2.217.015,52

533.192,55

766.225,85

17,83%

7,18%

24,05%

25,63%

2,06

7.347.899,59

-34,91%

3.797.154,42

2.882.961,55

847.097,23

1.029.945,53

6.721.274,46

-1.130.234,72

-919.111,04

3.803.268,06

-13,67%

-12,51%

116,44%

0,76

Słupskie Fabryki Mebli sp. z o.o.

7.158.383,44

-7,06%

163.526,54

8.192.862,87

9.741.275,96

9.058.516,62

-343.622,89

590.331,55

-3,53%

-4,80%

-3,79%

6,06%

16,16

Boba M. Boba, A. Guliński sp.j.

7.154.802,76

-4,93%

2.689.377,70

1.160.304,54

148.666,19

351.161,04

999.197,42

5,53%

2,08%

12,81%

50,21%

1,12

116

MCB sp. z o.o.

7.110.594,84

2,75%

100.000,00

2.801.387,62

3,97%

2,26%

13,97%

71,59%

1,38

117

Barma Meble Biurowe sp. z o.o.

7.010.263,54

127,97%

0,77

118

Otex SA

119

Audax sp. z o.o.

120 121

3.679.919,10

4.023.010,56

9.542.129,42

1.142.980,98

1.120.159,89

573.903,93

198.146,59

3.854.567,94

452.860,95

900.573,18

4.052.714,53

1.151.326,91

160.887,53

48,09%

10.028,54

1.348.271,15

158.923,75

41.461,32

1.370.894,83

-383.482,72

-352.869,01

1.754.377,55

-25,74%

-5,03%

6.980.051,66

-4,43%

3.044.084,54

4.799.588,27

1.335.826,51

3.209.900,90

7.878.672,81

6.069.529,67

124.409,11

1.608.300,67

1,58%

1,78%

2,05%

20,41%

2,98

6.961.164,27

-25,29%

187.097,40

2.400.183,67

405.672,93

83.524,19

1.266.260,27

3,48%

1,20%

20,59%

52,76%

1,90

KP-H-U Euro Mercator sp. z o.o.

6.868.548,61

-15,29%

2.943.701,14

2.321.585,11

896.313,54

271.999,88

5.287.156,24

3.827.056,21

207.391,15

677.336,14

3,92%

3,02%

5,42%

27,62%

3,43

Human Office Polska sp. z o.o.

6.851.517,84

91,35%

129.167,73

3.691.800,01

31.462,65

968.405,54

3.833.060,28

451.426,23

64.401,15

3.368.346,65

1,68%

0,94%

14,27%

87,88%

1,10

122

Logan sp. z o.o.

6.828.705,04

4,18%

48.510,62

1.780.450,14

663.268,56

22.497,70

1.842.321,85

938.139,56

181.463,40

904.182,29

9,85%

2,66%

19,34%

49,08%

1,97

123

Tomart sp.j.

6.813.294,31

-5,93%

1.495.186,40

1.911.592,93

1.404.896,65

125.506,66

3.406.779,33

1.077.446,75

541.153,55

424.137,88

1.905.194,70

15,88%

7,94%

50,23%

68,37%

1,00

124

Pro-Wellness sp.j.

6.759.919,96

4,08%

1.058.771,89

2.251.336,34

1.837.480,20

210.679,34

3.310.108,23

1.987.029,83

414.247,54

292.763,10

1.030.315,30

12,51%

6,13%

20,85%

39,97%

2,19

125

Mabor sp.j.

6.722.795,52

-15,20%

1.397.989,77

1.735.653,96

1.095.170,51

156.928,36

3.133.643,73

1.271.864,93

27.107,65

665.595,56

1.159.602,45

0,87%

0,40%

2,13%

58,25%

1,50

1.065.833,80

3,27

2.400.183,67

782.763,89

126

Krymar K. Kalemba, M. Śliwa sp.j.

6.639.099,41

-4,96%

1.996.942,71

2.304.186,50

1.661.637,87

91.857,65

4.782.873,50

2.997.081,92

126.477,22

127

AMC Alfa Metalcraft Corporation sp. z o.o.

6.594.534,52

-16,12%

106.467,24

1.791.916,78

156.266,49

1.361.561,61

1.898.394,02

1.072.503,06

-122.755,81

128

Havo Plus sp. z o.o.

6.513.972,10

33,07%

1.508.103,18

1.509.344,46

1.375.505,58

92.256,49

3.032.160,20

278.069,09

-211.239,70

129

Home Store sp. z o.o.w likwidacji(2)

6.496.496,84

-28,99%

572.180,79

2.273.973,41

1.266.828,85

539.245,69

2.950.901,39

1.314.962,05

-84.780,12

130

FHU Relax Bobula sp.j.

6.348.827,50

-16,64%

2.911.015,93

1.974.635,43

1.179.315,74

755.579,63

4.885.651,36

4.653.305,95

131

Wajnert sp.j.

6.284.239,41

-2,28%

3.020.886,80

365.172,27

205.998,94

90.208,03

3.386.059,07

2.797.875,27

132

Hurtownia Porcelany sp.j.(2)

6.242.297,15

1.170.032,41

2.866.286,91

2.579.788,40

35.178,46

4.068.783,85

1.860.097,63

-389.902,37

48.411,98

133

Hurtownia Wielobranżowa sp.j.(2)

6.202.795,01

903.094,80

2.338.634,76

1.484.196,32

35.387,59

3.241.729,56

1.967.275,62

434.933,62

507.732,55

134

Meblotex sp. z o.o.

6.160.655,89

244.361,66

2.847.310,62

2.092.427,48

590.568,29

3.205.054,17

1.705.427,08

135

Concept Wood SA w upadł. likw.(7)

6.070.960,01

3.202,50

1.555.900,96

489.909,54

111.515,94

1.571.996,46

97.622,67

136

Jawex Małgorzata Kempińska sp.j.

6.059.129,08

6,52%

2.214.529,45

1.993.838,25

164.308,70

5.253.721,23

1.365.665,94

111.940,41

137

Zi-Co sp. z o.o.

6.033.750,71

37,73%

1.744.122,29

422.513,06

704.206,14

1.744.122,29

-10.944,86

33.050,86

138

Pokker Office Tadeusz Kubic sp.j.

5.979.628,62

-0,01%

139

Multiko Narkiewicz sp.j.(2)

5.950.717,11

140

Espes Office sp. z o.o.(2)

5.911.445,33

171,83%

90.377,24

1.207.552,77

21.829,29

167.950,44

141

Basta sp. z o.o.

5.898.555,95

-28,25%

1.733.090,77

2.792.613,39

1.916.221,70

449.387,62

142

Comad Furniture Polska sp. z o.o.

5.846.615,30

-31,76%

43.441,86

2.352.531,40

965.649,07

1.500,00

2.395.973,26

1.831.995,20

179.030,63

563.978,06

7,47%

143

PZE Elektromont-Wojtowicz sp.j.

5.720.733,84

20,99%

14.985,03

4.324.212,69

2.058.154,42

218.203,83

4.339.497,72

3.461.065,36

1.005.552,39

878.432,36

23,17%

144

Persona sp. z o.o.

5.708.921,51

84,16%

278.899,07

2.415.853,23

499.744,94

1.177.488,26

2.700.230,74

1.747.451,44

605.088,67

778.962,15

22,41%

145

Salon Meblowy Segmar sp.j.

5.559.471,31

-24,07%

971.737,23

3.482.481,28

1.285.602,85

2.169.145,16

4.454.218,51

479.816,19

-14.277,16

559.969,19

146

Arka sp.j.

5.530.977,70

-8,22%

2.613.994,43

6.650.311,97

4.037.564,88

2.411.851,27

9.264.306,40

8.484.853,53

641.667,36

147

Cleoni sp. z o.o.

5.482.651,41

11,31%

5.707,20

2.873.481,10

1.203.664,14

228.721,17

2.879.188,30

189.547,52

102.603,81

148

Bene-Warszawa sp. z o.o.(8)

5.315.019,53

27,54%

163.406,44

2.144.430,89

647.443,42

1.035.382,11

2.321.947,33

366.634,57

-1.087.948,09

1.888.135,39

-46,85%

149

PH WPHW sp. z o.o. w Pile(1)

5.203.748,94

-5,51%

3.281.912,58

1.388.943,69

832.743,29

445.606,13

4.694.256,27

3.524.415,83

219.595,49

394.924,00

4,68%

4,22%

150

Leds Polska sp. z o.o.

5.115.141,23

34,63%

24.673,63

2.389.158,35

708.839,15

784.791,71

2.417.831,98

1.902.103,49

579.683,13

515.728,49

23,98%

11,33%

8

ZŁOTA 200 ■ bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl

-14,04%

6.691,78

705.700,20

2,64%

1,91%

4,22%

37,04%

552.915,13

-6,47%

-1,86%

-11,45%

29,13%

3,24

425.000,00

2.207.035,19

-6,97%

-3,24%

-75,97%

86,80%

0,68

85.885,26

1.542.328,20

-2,87%

-1,31%

-6,45%

55,18%

1,47

975.981,68

232.345,41

19,98%

15,37%

20,97%

4,76%

8,50

-330.365,92

588.183,80

-9,76%

-5,26%

-11,81%

17,37%

0,62

2.160.274,24

-9,58%

-6,25%

-20,96%

54,28%

1,33

766.721,39

13,42%

7,01%

22,11%

39,31%

3,05

-32.601,56

1.499.627,09

-1,02%

-0,53%

-1,91%

46,79%

1,90

-2.377,33

1.474.230,27

-0,15%

-0,04%

-2,44%

93,78%

1,06

1.701.265,44

2.186.789,85

2,13%

1,85%

8,20%

74,01%

1,01

250.000,00

1.447.854,31

1,89%

0,55%

97,35%

1,20

917.332,29

1.714.010,05

304.890,35

5.704,11

2.631.342,34

835.022,74

-31.385,49

623.240,00

1.172.162,80

-1,19%

-0,52%

-3,76%

68,23%

1,46

4.301.158,55

1.708.618,58

197.110,84

460.548,61

6.009.777,13

3.442.404,66

123.739,53

1.631.623,78

935.748,69

2,06%

2,08%

3,59%

42,72%

1,83

1.297.930,01

423.363,18

252.813,10

627.364,23

19,48%

4,28%

59,72%

48,34%

1,92

4.628.550,59

3.765.737,39

58.561,02

395.875,22

466.937,98

1,27%

0,99%

1,56%

18,64%

5,98

3,06%

9,77%

23,54%

4,17

17,58%

29,05%

20,24%

4,92

10,60%

34,63%

28,85%

3,10

-0,32%

-0,26%

-2,98%

89,23%

6,22

779.277,99

6,93%

11,60%

7,56%

8,41%

8,53

2.689.640,78

3,56%

1,87%

54,13%

93,42%

1,07

-20,47% -296,74%

81,32%

1,14

6,23%

16,90%

3,52

30,48%

21,33%

4,63

3.414.433,13

398.300,00

bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl ■ ZŁOTA 200

9


ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH SALONÓW MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE Lp

Nazwa

Przychody netto

151

Medre sp. z o.o.

152

Pryzmat Gdynia sp. z o.o.

5.076.377,66

13,96%

7.179,52

783.309,09

203.689,44

332.015,20

798.408,61

297.722,63

19.203,22

488.546,98

2,41%

153

Castell sp.j.

4.881.490,13

-14,64%

365.007,69

1.530.779,91

1.019.744,17

470.493,40

1.895.787,60

1.587.310,93

627.651,88

296.053,12

33,11%

154

Natalia sp. z o.o. joint venture(2)

4.874.608,14

1,39%

350.909,29

523.734,03

364.157,13

17.215,60

874.643,32

189.953,89

43.367,38

680.170,27

4,96%

155

Bel Bazaar sp. z o.o.

4.832.583,88

-4,53%

199.477,49

1.179.715,07

1.038.586,98

61.378,83

1.688.190,73

1.172.038,62

-339.943,82

516.152,11

156

Inprosystem sp. z o.o.

4.827.833,52

12,09%

66.908,99

1.641.183,59

317.228,23

619.459,15

1.708.092,58

423.784,99

4.537,85

157

Stecko Meble sp.j.

4.822.597,73

26,22%

1.562,43

676.538,25

204.902,60

688.414,23

-90.080,78

194.305,41

158

Top Meble Jaracz sp.j.

4.822.548,56

-12,86%

1.304.061,19

1.328.336,06

1.163.679,74

147.622,22

2.638.085,61

777.946,68

92.249,20

159

PH-U Diana Halina Andrzej Sawulak sp.j.

4.808.619,25

-3,46%

816.785,87

1.155.983,16

987.631,30

82.169,48

1.972.769,03

1.845.065,25

659.762,44

160

Best Price Import-Export sp. z o.o.

4.793.851,20

18,47%

28.182,27

2.024.965,48

1.552.696,93

351.330,05

2.089.015,13

43.639,28

161

Dom Serwis sp. z o.o.

4.785.419,80

-4,81%

18.961,12

1.498.763,87

795.458,31

290.200,79

1.517.724,99

418.742,92

162

Mirand sp. z o.o.

4.749.813,81

-29,68%

30.459,75

1.517.598,37

258.948,04

373.708,92

1.548.058,12

163

Praxis Technika Oświetleniowa sp. z o.o.(2)

4.731.128,87

1.356.117,38

154.886,66

397.334,08

164

PH-U Elmax sp. z o.o.

4.710.738,33

5,29%

1.255.691,04

823.095,71

165

Meble Best sp. z o.o.

4.691.726,94

37,67%

975.610,93

18.344,63

166

Urban sp. z o.o.

4.667.382,50

-17,83%

24.677,29

3.655.171,84

1.852.948,06

167

Contract sp. z o.o.

4.634.328,20

18,37%

4.284,78

1.264.175,97

168

BPM Lighting Polska sp. z o.o.

4.535.204,03

99,17%

71.800,45

2.735.561,33

169

Be-Mar sp.j.

4.451.900,81

-23,25%

170

Fabryka Wnętrz sp.j.

4.183.711,06

-23,16%

236.959,22

1.780.068,92

171

FHU ZiB sp.j.

4.139.533,47

3,30%

876.535,39

5.076.822,41

Zmiana (r/r)

Środki trwałe

55,15%

Aktywa obrotowe

ROA

ROS

ROE

52,18%

12,30%

74,25%

15,21%

6,39

0,38%

6,45%

61,19%

1,60

12,86%

39,54%

15,62%

5,17

0,89%

22,83%

77,77%

0,77

-20,14%

-7,03%

-29,00%

30,57%

2,29

1.269.640,76

0,27%

0,09%

1,07%

75,19%

1,29

777.763,30

28,23%

4,03%

112,98%

0,87

732.995,67

3,50%

1,91%

11,86%

70,51%

1,81

127.703,78

33,44%

13,72%

35,76%

6,47%

9,05

-17.011,92

2.026.028,15

-0,81%

-0,35%

-38,98%

96,98%

1,00

53.866,57

1.098.982,07

3,55%

1,13%

12,86%

72,41%

1,36

776.091,12

-265.925,51

767.206,60

-17,18%

-5,60%

-34,26%

49,56%

1,98

1.356.117,38

367.865,58

225.138,84

965.396,09

16,60%

4,76%

61,20%

71,19%

1,40

11.713,60

1.267.625,28

-104.571,94

-5.561,88

1.372.197,22

-0,44%

-0,12%

108,25%

0,92

139.606,56

975.610,93

577.634,44

103.446,39

397.976,49

10,60%

2,20%

17,91%

40,79%

2,45

716.144,34

4.761.498,13

1.349.146,99

-372.055,66

2.161.565,87

-7,81%

-7,97%

-27,58%

71,09%

1,69

54.266,27

578.335,74

1.268.460,75

144.265,85

97.545,87

1.124.194,90

7,69%

2,10%

67,62%

88,63%

1,12

870.149,55

972.352,48

2.807.361,78

1.251.190,81

1.108.930,80

1.485.502,17

39,50%

24,45%

88,63%

55,43%

1,84

80.878,10

547.614,98

88.886,62

294.090,25

458.728,36

53,70%

6,61%

330,86%

83,77%

1,11

1.424.919,48

150.333,68

2.017.028,14

1.231.064,49

-5.116,49

160.052,08

-0,25%

-0,12%

-0,42%

7,94%

11,12

1.030.953,03

464.199,16

226.731,78

1.907.488,42

1.610.121,02

444.315,70

297.367,40

23,29%

10,73%

27,60%

15,59%

3,47

1.163.597,21

11.934,24

Zapasy

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

251.326,37

509.622,02

Aktywa razem 1.197.212,93

Kapitał (fundusz) własny 841.333,72

Zysk (strata) netto 624.696,89

172

Haspol sp. z o.o.

4.139.193,38

-38,60%

146.460,62

1.715.847,82

654.474,18

681.540,45

2.359.881,54

1.632.581,95

-299.454,68

173

IHTM Polska sp. z o.o.(2)

4.120.372,49

-6,72%

36.363,24

1.874.291,01

8.918,03

1.440.230,06

1.925.655,71

1.217.881,53

108.549,53

174

JS Kowalstwo Artystyczne sp. z o.o.

4.044.705,04

6,18%

967.283,15

1.682.747,41

911.319,27

546.161,78

2.826.044,68

2.019.860,29

424.291,18

175

Fabryka Mebli Latzke sp. z o.o.

3.934.290,67

15,09%

93.279,96

1.035.872,80

677.834,57

115.909,96

1.129.152,76

308.879,45

21.812,05

176

Demar sp. z o.o.

3.927.561,01

-33,05%

2.382.376,88

1.058.002,86

527.668,77

42.765,31

3.461.076,68

1.806.130,17

74.361,19

177

PH Uni Mebel Skarbińscy sp.j.

3.927.275,51

-5,02%

2.232.041,63

797.606,57

725.045,37

57.401,13

3.043.947,38

2.904.165,07

382.530,43

178

Demos Trade sp. z o.o.

3.911.804,66

60,50%

2.632,09

454.769,21

55.264,29

457.401,30

-1.043.871,04

-162.137,11

179

Luxmedia Poland sp. z o.o.

3.897.343,12

12,28%

26.089,20

1.100.879,00

2.392,67

1.133.554,45

362.118,00

20.580,06

180

LTV sp. z o.o.

3.890.529,23

-13,46%

237.046,22

2.243.924,18

550.143,87

66.490,13

2.480.970,40

1.412.430,01

-55.298,41

181

Normatech sp. z o.o.

3.872.272,74

28,76%

41.179,42

2.821.006,04

1.630.554,36

149.498,29

2.866.792,80

35.988,25

7.113,37

182

Mebest sp. z o.o.

3.847.703,47

-3,94%

2.422.218,90

1.103.065,78

733.046,96

183

Selecta Pol sp. z o.o.

3.727.747,04

0,87%

3.200,00

267.435,32

184

FH Iga sp.j.

3.717.436,81

-15,32%

1.104.481,86

3.809.351,81

185

PH-U Max sp.j.(2)

3.685.751,64

-16,02%

122.889,87

778.644,07

186

Meblomarket sp. z o.o.

3.661.420,35

3,28%

1.230.192,59

187

AMB Meble sp. z o.o.(2)

3.648.641,96

20,45%

188

Centrum Meblowe sp.j.

3.553.403,72

189

PH Ellcon sp.j.

3.515.532,98

190

Olimp Group sp. z o.o. w likw.(2)

191

(2)

102.549,39

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 182.046,08

14.666,83 1.127.143,26

1.223.500,00 70.668,80

39.400,66 560.260,04 620.281,00 745.007,00

2.338.000,00

Wsk. ogólnego Wsk. płynności zadłużenia bieżącej

671.844,06

-12,69%

-7,23%

-18,34%

30,14%

2,55

134.326,39

5,64%

2,63%

8,91%

6,98%

13,95

245.924,35

15,01%

10,49%

21,01%

28,53%

6,84

820.273,33

1,93%

0,55%

7,06%

72,65%

1,26

610.665,11

2,15%

1,89%

4,12%

35,57%

1,73

139.782,31

12,57%

9,74%

13,17%

4,59%

5,71

756.265,34

-35,45%

-4,14%

771.436,45

1,82%

0,53%

1.068.540,39

-2,23%

-1,42%

-3,92%

43,07%

2,10

491.531,89

0,25%

0,18%

19,77%

98,70%

5,74

5,68%

328,22%

0,60

68,05%

1,43

164.489,50

3.525.284,68

3.333.891,62

-73.723,96

191.393,06

-2,09%

-1,92%

-2,21%

5,43%

5,76

149.713,99

270.635,32

265.771,91

48.530,64

4.863,41

17,93%

1,30%

18,26%

1,80%

54,99

980.553,95

2.640.546,95

4.913.833,67

4.898.460,99

50.423,40

15.372,68

1,03%

1,36%

247,80

482.324,59

116.113,88

901.533,94

139.062,17

-234.090,76

762.471,77

-25,97%

2.210.224,72

1.989.498,58

201.174,69

3.440.417,31

1.096.958,44

6.623,06

1.237.840,23

686.214,37

813.143,05

530.322,79

100.931,82

1.499.357,42

132.641,64

763.975,95

-12,25%

2.263.299,09

1.319.890,44

807.536,02

446.995,71

4.007.228,23

3.335.434,24

525.101,34

15,08%

750.459,08

1.735.752,31

343.755,76

8.707,70

2.506.211,39

1.003.259,71

103.259,71

3.493.154,74

517,02%

53.640,03

2.485.007,42

2.212.104,03

82.172,05

2.538.647,45

1.743.799,88

638.082,98

Tungaloy Polska sp. z o.o.

3.442.816,49

97,98%

425.637,03

1.234.537,42

326.827,84

110.230,71

1.751.248,80

-2.738.451,21

-1.362.357,09

192

Maciejewscy-Madom sp.j.

3.338.972,26

-1,62%

708.754,40

516.156,16

3.524.413,66

3.302.498,17

206.180,50

83.325,00

136.714,49

5,85%

6,17%

6,24%

6,24%

5,18

193

Salon Meblowy Styl sp.j.

3.324.574,74

39,59%

434.904,30

800.798,82

313.256,60

1.904,55

1.236.252,62

503.578,11

476.994,65

39.869,37

691.830,80

38,58%

14,35%

94,72%

59,19%

1,16

194

Nestor sp.j.(2)

3.258.419,50

1.070.298,33

653.119,50

1.089.272,06

751.119,55

24.240,37

335.423,53

2,23%

0,74%

3,23%

30,79%

3,19

195

Muller i Mroczek sp. z o.o.

3.135.645,01

-7,46%

577.055,91

1.015.910,54

914.590,85

13.010,57

1.595.466,45

1.240.243,72

4.217,46

272.237,40

0,26%

0,13%

0,34%

17,06%

3,73

196

Regla sp. z o.o.

3.086.669,38

108,35%

197

Kazmir sp. z o.o.(9)

3.048.140,52

198

Solo sp. z o.o.

3.028.579,55

-41,79%

199

Tendo Jarosław Nawrot sp.j.

2.999.328,35

26,77%

200

Lotronic Light System sp. z o.o.

2.924.264,90

-4,74%

10

ZŁOTA 200 ■ bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl

1.105.618,64 233.940,00

1.557.728,66

1,03%

0,31%

-6,35% -168,34%

84,57%

1,02

0,19%

0,18%

0,60%

68,12%

1,79

1.329.886,67

50,95%

20,94%

575,97%

88,70%

0,61

437.853,99

13,10%

14,78%

15,74%

16,76%

3,01

1.497.252,85

4,12%

2,94%

10,29%

59,74%

1,16

794.847,57

25,13%

18,27%

36,59%

31,31%

3,13

2.863.086,30

-77,79%

-39,57%

252,44%

0,43

10.138,42

378.197,79

44.535,31

1.511,77

388.336,21

78.826,76

6.063,60

309.509,45

1,56%

0,20%

7,69%

79,70%

1,22

730.949,52

855.275,73

307.091,10

71.631,64

1.586.225,25

608.792,83

8.792,83

440.000,00

537.134,76

0,55%

0,29%

1,44%

61,60%

1,59

247.228,24

6.990.333,54

5.878.389,10

144.404,75

7.237.561,78

204.502,06

-86.081,34

424.594,73

6.608.464,99

-1,19%

-2,84%

-42,09%

97,17%

1,06

729.264,22

39.711,42

173.231,88

729.264,22

186.941,22

371.979,58

542.323,00

51,01%

12,40%

198,98%

74,37%

1,34

1.863.984,12

451.391,52

413.613,64

2.201.096,63

993.824,96

121.600,94

1.018.672,85

5,52%

4,16%

12,24%

54,78%

1,83

334.072,01

187.018,65

bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl ■ ZŁOTA 200

11


ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH SALONÓW MEBLI I OŚWIETLENIA W POLSCE Lp

Nazwa

201

Cargo sp. z o.o.(2)

Przychody netto

Zmiana (r/r)

Lp

Nazwa

Przychody netto

2.923.124,60

120,69%

251

Interior sp. z o.o.(2)

1.342.868,43

Zmiana (r/r)

202

Www Hercules Trading SA

2.913.898,81

-48,92%

252

Atlas Design sp. z o.o.

1.339.851,46

203

Sprimex sp. z o.o.

2.902.128,50

-8,59%

253

Inter Design sp. z o.o.

1.336.942,39

-0,11%

204

Sobmar sp. z o.o. w upadł. likw.(2)

2.892.207,77

-2,76%

254

Estymator sp. z o.o.

1.335.340,92

-10,40%

205

Gaba 2 sp. z o.o.

2.865.287,42

5,05%

255

PP-U-H Ebenista sp. z o.o.

1.324.170,09

-17,80%

206

Romario sp.j.

2.716.467,37

-3,98%

256

Ba-Kari sp. z o.o.

1.314.002,12

-8,34%

207

MN Design sp. z o.o.(2)

2.704.289,33

257

Desu sp. z o.o.(2)

1.312.717,31

208

Asko-M sp. z o.o.

2.643.567,85

5,76%

258

PP-H Techno Fax sp. z o.o.

1.293.501,50

209

Galeria Wnętrza sp. z o.o.

2.609.510,43

-4,29%

259

Amara sp. z o.o.(2)

1.281.046,30

210

GH Agata Meble sp. z o.o.

2.591.009,88

-43,69%

260

Hermes R.M. sp. z o.o.

1.280.913,18

-3,94%

211

Mariteam Polska sp. z o.o.

2.572.394,00

63,10%

261

Salony Meblowe Forte sp.j.(2)

1.273.627,33

-12,57%

212

Biuro Consult sp.j.

2.563.945,44

-5,78%

262

AMK Meble sp. z o.o.

1.270.710,36

7,14%

213

Scantech sp. z o.o.

2.524.581,53

-6,81%

263

Meble – Finlandia sp. z o.o.(2)

1.231.496,95

-5,85%

214

Plano-Invest sp. z o.o.(2)

2.506.507,01

71,28%

264

Fryderyk sp. z o.o.

1.212.877,21

53,10%

215

IMS-Poznań sp. z o.o.(6)

2.482.338,19

-47,66%

265

Poseidon sp. z o.o.(2)

1.212.147,99

-10,25%

216

Medium Net sp. z o.o.(2)

2.465.573,60

-20,10%

266

PH Eldom sp. z o.o.

1.209.761,58

-8,24%

217

FH Opal sp. z o.o.

2.447.706,16

-13,08%

267

Atelier sp. z o.o.

1.191.907,55

70,42%

218

TMR Polska sp. z o.o.

2.306.459,75

147,83%

268

PHU Jel-Sol sp. z o.o.

1.144.068,07

-14,77%

219

Darski, Breymeyer-Darska sp. z o.o.(2)

2.271.060,79

269

Tiko Spółka Handlowa sp. z o.o.(2)

1.112.145,34

-9,72%

220

Mikomax 1 – Meble Biurowe sp. z o.o.

2.254.380,40

0,93%

270

Passo sp. z o.o.(2)

1.112.108,13

221

M.J. Office sp. z o.o.

2.225.330,17

-4,76%

271

Polned sp. z o.o.(2)

1.105.128,52

0,18%

222

Akccept P. Jusiński M. Pyzel sp.j.

2.181.438,13

34,82%

272

Wiskopol sp. z o.o.

1.090.777,65

-13,71%

223

Merido sp. z o.o.

2.074.958,17

-23,24%

273

STS Trading sp. z o.o.

1.055.747,55

49,84%

224

Materace i Meble sp. z o.o.

2.073.310,53

-25,28%

274

PPHiU Kontrans sp. z o.o.

1.044.183,94

-13,54%

225

Homeinside sp. z o.o.

2.059.534,44

27,79%

275

Aike sp. z o.o.

947.574,97

-24,54%

226

PP-H-U Bipropłyt sp. z o.o.

2.042.000,00

16,49%

276

Subiekt sp. z o.o.

934.911,01

-49,18%

227

MBE sp. z o.o.

2.009.064,86

-8,76%

277

Elko sp. z o.o.

893.824,33

-39,35%

228

De-Ko sp. z o.o.

1.991.582,90

-11,29%

278

Euronova Ii sp. z o.o.

876.936,31

-27,71%

229

PH Irma – Mazurkiewicz sp.j.

1.957.000,00

-7,06%

279

Hale sp. z o.o.(2)

869.475,75

2,86%

230

Beta – Meble sp. z o.o.

1.935.028,29

280

Furniture Point sp. z o.o.

858.299,90

44,76%

231

Elgra sp.j.(2)

1.926.170,90

281

Oktet sp. z o.o.

858.077,35

7,37%

232

Hausart Import Export sp. z o.o.

1.923.638,01

87,49%

282

Scandinavian Living Hall-Person sp.j. w likw.(2) 851.872,76

233

Studio Estima Sopot sp. z o.o.

1.908.712,10

21,65%

283

Fen sp. z o.o.

834.045,07

(2)

(2)

26,14%

12,52%

6,46%

234

Biuromax Meble Biurowe sp. z o.o.

1.781.111,24

-18,45%

284

Scan – Thor Group Poland sp. z o.o.

832.689,73

21,50%

235

PU-H Tradex sp. z o.o.(2)

1.704.912,65

-16,92%

285

Stolmac sp. z o.o.

819.092,24

-24,79%

236

Jarocińska Fabryka Mebli Polan sp. z o.o.

1.692.176,23

3,40%

286

Off-Art sp. z o.o.(2)

791.985,78

-38,94%

237

Martopp sp. z o.o.

1.690.348,30

-53,71%

287

Habitat Invest sp. z o.o.(2)

770.918,34

238

Comech sp. z o.o.

1.682.393,24

14,13%

288

Meublinter sp. z o.o.

758.651,69

239

Studio Forma sp. z o.o.(2)

1.668.214,95

-15,80%

289

Eurasia Trade sp. z o.o.(2)

736.152,67

240

Mikomax 9 – Meble Biurowe sp. z o.o.

1.660.755,27

28,86%

290

Monolight sp. z o.o.

734.244,61

14,54%

241

Aliant sp. z o.o.

1.588.682,17

-11,81%

291

Toland sp. z o.o.

720.849,25

-57,21%

242

Biasov sp. z o.o.(2)

1.549.657,80

-29,93%

292

Biuro Handlowe Ask sp. z o.o.

692.007,32

-42,25%

243

Ledolux Poland sp. z o.o.

1.542.128,05

60,56%

293

Origine Italia sp. z o.o.

678.238,72

244

Cahit Textil Polska sp. z o.o.(2)

1.516.594,56

294

Duet Meble sp. z o.o. w upadł. likw.(10)

612.255,98

-83,40%

245

Oprawy Oświetleniowe Bis sp. z o.o.

1.513.043,95

0,53%

295

Amar sp. z o.o.(2)

595.986,87

-4,47%

246

Domus sp. z o.o.

1.501.774,71

-1,23%

296

Tropex sp. z o.o.

572.683,19

-11,87%

247

Meble Gawin sp. z o.o.

1.475.127,59

-17,95%

297

Jolanta sp. z o.o.

501.375,01

-32,11%

248

Inter-Zapas sp. z o.o.

1.460.000,00

-37,79%

298

Euro Decor Furniture sp. z o.o.

433.879,77

-48,74%

249

Meble Borkowski sp. z o.o.

1.434.468,54

-37,14%

299

Pascall sp. z o.o.

304.707,70

-62,08%

250

Perjar sp. z o.o.

1.357.484,47

300

Świat Mebli sp. z o.o.

6.404,13

-99,84%

12

(2)

(2)

ZŁOTA 200 ■ bezpłatny dodatek do miesięcznika BIZNES meble.pl

15,18%


zestawienie największych salonów mebli i oświetlenia w Polsce 2012  

ZNSMiO-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you