Page 1

PrzestrzeĔ áazienkowa

Meble tapicerowane

PrzestrzeĔ sypialna

Meble biurowe

Diament design Zestawy tapicerowane

Krzesão

outdoor

PrzestrzeĔ kuchenna

OĞwietlenie meblowe

PrzestrzeĔ kontraktowa Artykuáy dekoracyjne

Siedziska biurowe

AranĪacja przedpokoju

PrzestrzeĔ áazienkowa

Akcesoria meblowe

PrzestrzeĔ PrzestrzeĔ jadalniana

salonowa

Meble inne

Meble

Materiaáy do uszlachetniania pãyt Elementy meblowe Systemy akcesoriów

KATALOG KONKURSOWY

i máodzieĪowe

dziecičce

GRUPA


Dąb Sonoma 10183

Mandu Slate 54066

Wiąz Nancy 12038

Nasze wzory to powrót do korzeni – inspiracja tradycją i rzemiosłem. Szukamy wyjątkowości, a nie perfekcji.

www.schattdecor.pl


S P I S

Oddajemy wbPañstwa rÚce kolejne, juĝ szóste, wydanie katalogu konkursowego „Diament Meblarstwa”. ZbdumÈ informujemy, ĝe jest to rekordowa edycja –bna udziaï wbkonkursie zdecydowaïo siÚ blisko 70 ğrm –bproducentów ibdystrybutorów mebli, akcesoriów, póïfabrykatów ibkomponentów dla meblarstwa, które zgïosiïy do konkursu niemal 150 produktów. Zbtego grona jury wybraïo najlepszych. WychodzÈc naprzeciw propozycjom ğrm zdecydowaliĂmy siÚ podzieliÊ kategorie dedykowane produktowi ğnalnemu –bmeblom na dwie klasy: standard ibpremium. PostanowiliĂmy takĝe uatrakcyjniÊ konkurs ibprzyznaÊ „Diamenty Meblarstwa” nie tylko produktom, ale ibğrmom, których dokonania wbminionym roku zasïugujÈ na szczególne uhonorowanie. W imieniu organizatorów konkursu –bWydawnictwa meble.pl oraz Grupy meble.pl –bwyraĝam gïÚbokÈ nadziejÚ, ĝe otrzymane laury wspomogÈ promocjÚ ibsprzedaĝ nagrodzonych ibwyróĝnionych produktów. GratulujÚ laureatom, gratulujÚ takĝe wszystkim uczestnikom konkursu. DziÚkujÚ za udziaï wbkonkursie ibjuĝ teraz zapraszam do kolejnej edycji „Diamentów Meblarstwa”. Marek Hryniewicki redaktor naczelny

2 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

4. 6. 7. 8. 9. 10. 14. 22. 28. 33. 38. 40. 45. 48. 53. 54. 56. 58. 62. 65. 66. 68. 72. 75. 76. 78. 80. 81. 82.

T R E Ś C I

Jury Partnerzy Fameg sp. z o.o. Interprint Polska sp. zbo.o. Meble Wójcik Przestrzeñ jadalniana Przestrzeñ salonowa Zestawy tapicerowane Meble tapicerowane Przestrzeñ sypialna Krzesïo Meble dzieciÚce ibmïodzieĝowe Przestrzeñ kuchenna Przestrzeñ ïazienkowa Aranĝacja przedpokoju Przestrzeñ outdoor Meble inne Siedziska biurowe Meble biurowe Przestrzeñ kontraktowa Artykuïy dekoracyjne Materiaïy do uszlachetniania pïyt Elementy meblowe Systemy akcesoriów Akcesoria meblowe OĂwietlenie meblowe Diament internautów Diament design Indeks ğrm

Katalog konkursu „Diament Meblarstwa 2012”, bezpïatny dodatek do miesiÚcznika „BIZNES meble.pl’ Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. ul. Hetmañska 40 lok. 108 15-727 Biaïystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl redakcja@meble.pl Prezes ZarzÈdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespóï: Diana Nachiïo tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna ¿amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Andrejczuk tel. +48 533 340 940 a.andrejczuk@meble.pl Skïad: Piotr Urbañski Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Marta DziÚgielewska tel. +48 533 340 340 m.dziegielewska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Marta Brylewska +48 533 340 530 m.brylewska@meble.pl Redakcja nie zwraca materiaïów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĂci za treĂÊ zamieszczanych reklam.


Katarzyna Adamowicz –bdyrektor portalu MieszkaniaDlaSingli.pl

dr Marek Borowiñski –bekspert wbdziedzinie komunikacji kolorem ibpsychologii koloru

arch. Agnieszka Augustynowicz –bAugustynowicz Design

arch. Maïgorzata Brewczyñska –bInventive Interiors, ’ódě

Anna Chatys –bkierownik handlowy DEK Meble, Kielce

mgr Iwona Filimoniuk –bprojektant wnÚtrz, wïaĂciciel ğrmy iF design, Biaïystok

arch. Jolanta Czacharowska –bStudio Kontur, Warszawa

arch. Piotr Gieraïtowski –bwïaĂciciel pracowni Gieraïtowski & Partnerzy Extract Design, Warszawa

Maria Antoni Hikiert –bprezes ZarzÈdu OĂrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysïu Pïyt Drewnopochodnych

arch. wnÚtrz Agnieszka Jabïoñska –bwïaĂcicielka studia aranĝacji ibprojektowania wnÚtrz Fabryka WnÚtrz, Biaïystok

Violetta Kowalczyk –bwspóïwïaĂcicielka ğrmy Metalmex, Poznañ

Tadeusz Guzior –bsieÊ salonów meblowych Halmar, Stalowa Wola

Marek Hryniewicki –bredaktor naczelny miesiÚcznika „BIZNES meble.pl”

Marzena Kaïucka –bkierownik dziaïu marketingu ibzakupów Stoïecznego PrzedsiÚbiorstwa Handlu WewnÚtrznego, Warszawa

arch. wnÚtrz Marcin Konopka –bMinisterstwo Spraw We WnÚtrzach, Gdañsk

Olga Kisiel-Konopka –bmanager wydarzeñ artystycznych

Krzysztof Dymowski –bwspóïwïaĂciciel salonu Larix, Szczecin

Aleksander Górka –bdyrektor salonu Agata, Wrocïaw

Ewa GoïÚbiowska –bdyrektor Zamku Cieszyn

4 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

arch. Anna Casciarri –bStudio Casciarri, Warszawa

Jadwiga Filipowicz –bprezes ZarzÈdu Domar, Lublin

Anna Hahn –bredaktor naczelna portalu InfoArchitekta.pl

Andrzej Bïoñski –bproject manager portalu archimania.pl

Iwona Kmita –bredaktor naczelny miesiÚcznika „Cztery KÈty”

projektant wnÚtrz Katarzyna Koszaïka –bStudio Aranĝacji WnÚtrz mDom, Warszawa

Krzysztof Kowalski –bdyrektor handlowy salonów meblowych Empir, ’ódě

Elĝbieta Kuěniacka –bDekoratornia TV


K A P I T U Ł

A

Marta Lubaszewska –bredaktor prowadzÈca portalu domosfera.pl

arch. Wojciech Mazur –bwïaĂciciel Soma Architekci, Warszawa

K O N K U R S U

arch. ’ukasz Masny –bwïaĂciciel pracowni Elipsa, Warszawa

Hanna OchnikPawïowska –bdyrektor MiÚdzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli „Furnica” wbPoznaniu

Jadwiga Nieděwiecka –bwiceprezes, czïonek ZarzÈdu Otex, Lublin

Jerzy Osika –bprezes Promedia Jerzy Osika

artysta plastyk Teresa Maïgorzata Soïtan –bAutorska Pracowania Projektowa, Warszawa

prof. zw. dr hab. inĝ. Jerzy Smardzewski –bKierownik Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego wbPoznaniu Wydziaï Technologii Drewna Katedra Meblarstwa

Marta Suchodolska –bredaktor naczelna portalu DomPlusDom.pl

Józef Szyszka –bdyrektor targów „Meble Polska” wbPoznaniu

Michaï Strzelecki –bOgólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Maïgorzata Szczepañska –bredaktor naczelna „Mój PiÚkny Dom” ib„Elle Decoration”

Anna Sudoï –bredaktor serwisu GazetaDom.pl

Wojciech TowĂcik –bkierownik dziaïu marketingu hurtowni Wiór, Biaïystok

projektant wnÚtrz Sylwia ¥liwiñska –bStudioArt, ’ódě

Ewa Trzcionka –bwydawca portalu DesignAlive.pl

arch. Roland Stañczyk –bwïaĂciciel ğrmy RS Studio Projektowe, Konstancin Jeziorna

projektant wnÚtrz Dorota Soïtykiewicz –bStudio Des, Krosno

doc. dr Wïadysïaw Strykowski –bdyrektor Instytutu Technologii Drewna, Poznañ

Tomasz StrÈczek –bdyrektor handlowy Mix Meble, Kraków

Tomasz Perkowski –bwïaĂciciel portalu Planowanieonine.eu

Jacek Paciuch –bdyrektor salonu Agata, Katowice

Wanda Siebielec –bdyrektor MiÚdzynarodowych Targów Mebli wbOstródzie

Andrzej Rybacki –bprezes Grupy Polskich Kupców Meblowych, Kraków

arch. Anna MatuszewskaJanik –bKREACJA PRZESTRZENI, Poznañ

Anna Wielec –bdyrektor handlowy Art-Dom, ’ódě


ORGANIZATORZY

BIZNES.meble.pl www.wydawnictwo.meble.pl

Grupa meble.pl meble pl www.meble.pl

PATRONI MEDIALNI Ambiente www.promedia.biz.pl

Archimania www.archimania.pl

Cztery kÈty www.czterykaty.pl

Domosfera www.domosfera.pl

Mieszkania dla singli www.mieszkaniadlasingli.pl

Domplusdom www.domplusdom.pl

Mój piÚkny dom www.burdamedia.pl

Gazetadom www.gazetadom.pl

Weranda www.weranda.pl

Tekstylia wbdomu www.promedia.biz.pl

Dekoratornia www.dekoratorniatv.pl

Infoarchitekta www.infoarchitekta.pl

Portal DesignAlive.pl www.designalive.pl

Malemen www.malemen.pl

Planowanieonline.eu www.planowanieonline.eu

Zamek Cieszyn www.zamekcieszyn.pl

OĂrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysïu Pïyt-Drewnopochodnych www.obrppd.com.pl

PATRONI HONOROWI

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli www.oigpm.org.pl

Grupa Polskich Kupców Meblowych www.gpkm.pl

Instytut Technologii Drewna www.itd.poznan.pl

Stowarzyszenie Producentów Pïyt Drewnopochodnych wbPolsce www.sppd.pl

Wydawnictwo meble.pl oraz Grupa meble.pl dziÚkujÈ wszystkim patronom medialnym i patronom honorowym za objÚcie patronatem konkursu „Diament Meblarstwa 2012”.

6 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


FAMEG SP. Z O.O.

za poïÈczenie 130 lat tradycji zbnowoczesnym myĂleniem obbiznesie, abtakĝe za odwagÚ ibdeterminacjÚ wbobronie ğrmy

Fameg sp. zbo.o. kontynuuje 130-letniÈ juĝ tradycjÚ produkcji mebli giÚtych wbRadomsku. Korzeni dziaïalnoĂci Famegu szukaÊ naleĝy wbdziaïalnoĂci Michaela Thoneta (1796-1871), prekursora krzeseï zbgiÚtych elementów sklejanych ibcienkich deseczek oraz giÚcia elementów zbdrewna litego ibprodukcji mebli zbtakich elementów. Kontynuatorami dzieïa zapoczÈtkowanego przez Michaela Thoneta byli jego synowie –bAugust ibKarol. SzukajÈc sposobów na zdobycie nowych rynków dla swoich mebli wb1881br. wykupili budynek starego

mïyna wbmieĂcie Nowo-Radomsk iburuchomili wbnim produkcjÚ mebli giÚtych. Obecna kolekcja ğrmy to ponad 500 modeli krzeseï, stoïków, stoïów, foteli, wieszaków, taboretów ibinnych mebli. SÈ to wzory pasujÈce do kaĝdego wnÚtrza –bod salonów urzÈdzanych antykami po nowoczesne sale klubów. Meble produkowane sÈ zbmyĂlÈ zarówno obklientach indywidualnych –bmieszkañcach maïych mieszkañ ibduĝych apartamentów, jak ibwnÚtrzach komercyjnych, jak kina, teatry, biura czy restauracje.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

7


INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.

za ĂwiadomÈ ibkonsekwentnÈ politykÚ na rzecz kreowania nowych trendów, abtakĝe za szerokie horyzonty, wykraczajÈce poza dziaïalnoĂÊ biznesowÈ

1

2

3

4

1. Fragment ekspozycji na ubiegïorocznych targach wbKijowie. 2. Prezes Interprint Polska, Frank Tyralla (trzeci od lewej) wĂród zaïogi. 3. Oddziaï Interprint wbOzorkowie. 4. WrÚczenie nagród wbkonkursie „Open Minded”: laureat drugiego miejsca, Piotr Gargól, otrzymuje nagrodÚ zbrÈk dyrektora sprzedaĝy ibmarketingu Interprint GmbH, Holgera Dzeia.

Grupa Interprint jest wiodÈcÈ drukarniÈ papieru dekoracyjnego na Ăwiecie. Dekory Interprint zdobiÈ powierzchnie róĝnorodnych materiaïów drewnopochodnych, zbktórych powstajÈ meble pokojowe, kuchenne, ïazienkowe, abtakĝe podïogi laminowane. Stosowane sÈ takĝe do wystroju wnÚtrz pociÈgów, statków, autobusów ibpojazdów wypoczynkowych. Interprint ma na Ăwiecie 7 fabryk produkcyjnych zbwïasnymi dziaïami sprzedaĝy ibserwisem, 4 biura sprzedaĝy oraz centrum serwisu we Wïoszech. Grupa Interprint naleĝy wb100% do holdingu Wrede Industrie zbArnsberga. Wrede

8 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

Industrieholding to bogata wbtradycje ğrma rodzinna zbponad 130-letnim doĂwiadczeniem wbbranĝy tworzyw drzewnych. Oddziaï Interprint Polska sp. zbo.o. powstaï wb1998br. wbOzorkowie k. ’odzi. Zakïad zajmuje siÚ produkcjÈ papieru dekoracyjnego oraz folii ğnish, która wytwarzana jest jedynie wbpolskim oddziale. Firma angaĝuje siÚ wbprojekty obcharakterze kulturalnym ibedukacyjnym, m.in. byïa partnerem ’ódě Design Festiwal, abtakĝe wspóïorganizatorem konkursu „Open Minded”.


MARKA MEBLE WÓJCIK

za 25 lat obecnoĂci wbpolskiej branĝy meblarskiej, abtakĝe za przebojowe ibzakoñczone sukcesem wprowadzenie na rynek meblowy nowej marki

1

2

3

1. Czïonkowie ZarzÈdu ğrmy Stolpïyt i Wójcik: od lewej: Paweï Slewa, Katarzyna Wójcik-Borsukowicz, Leszek Wójcik (prezes ZarzÈdu), Irena Minkiewicz, Adam BartyĂ, Piotr Wójcik. 2. Stoisko targowe na targach wbOstródzie, 5-9 wrzeĂnia 2011 r. 3. Wójcik Fabryka Mebli. 4. Fabryka Mebli Stolpïyt.

Meble Wójcik to marka, dla której producentami sÈ Fabryka Mebli Stolpïyt (wbtym roku obchodzi jubileusz 25-lecia) oraz Wójcik Fabryka Mebli. Historia tych ğrm siÚga 1986br. ibniewielkiego zakïadu produkcyjnego obpowierzchni 250 m2. Obecnie wbobu fabrykach pracuje ponad 700 osób, abich powierzchnia produkcyjno-magazynowa to 51 tys. m2. Stolpïyt ibWójcik specjalizujÈ siÚ wbprodukcji mebli skrzyniowych zbpïyty wiórowej, przede wszystkim melaminowanej. WiÚkszoĂÊ produkcji trağa na eksport (m.in. do takich pañstw, jak Austria, Niemcy, Chorwacja, Litwa, ’otwa, Wielka Bry-

4

tania, Czechy, Sïowacja, Ukraina, Buïgaria), natomiast na rynku krajowych Stolpïyt ibWójcik sprzedajÈ ok. 15% swojej produkcji ibobecne sÈ wbponad 200 salonach meblowych. Firmy byïy laureatami wielu nagród, m.in. otrzymaïy tytuïy „Dobra Firma 2010” ib„Gazela Biznesu 2010”.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

9


w kategorii

PRZESTRZEē JADALNIANA K L A S A

S T A N D A R D

SYSTEM „TALLO” Producent: Fabryki Mebli Forte S.A.

Producent:

Charakterystyczne dla stylu kolonialnego wzornictwo kolekcji „Tallo” idealnie komponuje siÚ zbnowoczesnymi wnÚtrzami. Styl mebli podkreĂla eleganckie wybarwienie wbgïÚbokim odcieniu dÈb niagara. Elementem wyróĝniajÈcym kolekcjÚ sÈ ryĠowane zdobienia szuĠad ibfrontów, wykonane zbdrewna litego oraz listwy pogrubiajÈce, wykonane zbwysokiej jakoĂci pïyty MDF. Wykoñczeniem bryï sÈ minimalistyczne, metalowe

10 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

uchwyty wbkolorze chrom poïysk oraz oĂwietlenie LED szklanych póïek wbwitrynach. WbszuĠadach mebli zastosowano system cichego domykania. Kolekcja skïada siÚ zb18 elementów aranĝacyjnych do jadalni ibsalonu. RóĝnorodnoĂÊ komód, witryn, szafek RTV, regaïów –bzarówno pod wzglÚdem wielkoĂci jak, ibfunkcjonalnoĂci –bumoĝliwia dobór bryï do wnÚtrza kaĝdej wielkoĂci.


w kategorii

PRZESTRZEē JADALNIANA K L A S A

P R E M I U M

JADALNIA „ARTMODULO” Producent: Mebin Stolarstwo Import-Export Andrzej Binkowski

„ArtModulo” to kolekcja ïÈczÈca wbsobie klasykÚ, funkcjonalnoĂÊ oraz nowoczesny design. Nowoczesne wnÚtrze wedïug „ArtModulo” to proste, geometryczne formy bryï, przemyĂlane detale, gïadkie powierzchnie ibodwaĝna kolorystyka. „ArtModulo” jest kolekcjÈ systemowÈ, zblicznymi gadĝetami, która swojÈ unikatowoĂciÈ zaskoczy nie tylko goĂci, ale ibsamego domownika. To propozycja zbzachowaniem równowagi pomiÚdzy

praktycznoĂciÈ abwysmakowanym stylem. Ten, kto zdecyduje siÚ na umieszczenie wbswoim domu kolekcji „ArtModulo” bÚdzie mógï zaprojektowaÊ wbsposób indywidualny wïasnÈ, niepowtarzalnÈ przestrzeñ. RóĝnorodnoĂÊ bryï pozwala na nieomal dowolnÈ aranĝacjÚ modnego ibfunkcjonalnego wnÚtrza: pokoju dziennego, jadalni, kuchni ibsypialni.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

11


KOLEKCJA KLASYCZNA „PIREUS” Producent: Black Red White S.A.

InspiracjÈ do stworzenia kolekcji „Pireus” wbkolorze CzereĂnia Columbia staïo siÚ wzornictwo stylu vintage. PonadczasowoĂÊ klasyki podkreĂlajÈ wysokiej jakoĂci materiaïy wykorzystane wbmeblach –bnaturalny fornir czereĂniowy oraz lite drewno bukowe ibbrzozowe. Firma zadbaïa teĝ obstarannie dopracowane detale –bdrewniane uchwyty zdobione sÈ chromowanÈ wstawkÈ. DostÚpne sÈ takie moduïy, jak rozkïadany stóï, krzesïo, kredens, róĝnego typu komody, szafki, regaïy oraz witryny. Uzupeïnieniem kolekcji jest tapicerowane krzesïo, utrzymane wbstylistyce mebli „Pireus”.

„SEVILLA”

Producent: Bydgoskie Meble / IMS Group „Sevilla” to geometryczne bryïy, charakterystyczne dla teraěniejszego designu, osadzone na zaokrÈglonej podstawie zbdelikatnie wygiÚtymi nóĝkami, które przywoïujÈ bezpoĂrednie skojarzenia mebli zbpoprzedniej epoki. Korpusom, pokrytym naturalnÈ okleinÈ anegre, nadano gïÚbokÈ barwÚ anegre wenge. Natomiast fronty mebli zbMDF pokryto foliÈ PCV obwysokim poïysku wbkolorze szary piaskowy. Wbkolekcji dostÚpnych jest 9 róĝnych bryï, które pozwalajÈ na dowolne komponowanie oryginalnych zestawów, idealnie dopasowanych do rozmiarów pomieszczenia, jak ibdo potrzeb ich uĝytkowników.

DREWNIANY STӒ DO JADALNI „DM-818” Producent: Grand Luxury Plaza

Stylowe stoïy to propozycje wykonane zbwysokogatunkowego drewna –bdïugie oraz przestronne, mogÈce pomieĂci wokóï sobie caïÈ rodzinÚ, jak równieĝ niewielkie, okrÈgïe stoliki kawowe, czy rÚcznie rzeěbione zapierajÈce dech wbpiersiach ïawy.

„SECESJA”

Producent: PPHU Kielecka Fabryka Mebli „Secesja” zostaïa zaprojektowana wbstylu glamour. System stanowi kombinacjÚ nowoczesnych materiaïów ibtradycyjnej stylistyki. Produkowany jest wbkolorach biaïym, koĂÊ sïoniowa ibcappuccino. RÚcznie zaprojektowany uchwyt jest najbardziej charakterystycznÈ czÚĂciÈ mebla ibto on podkreĂla niepowtarzalnÈ estetykÚ caïego programu. Odlewane aluminiowe nogi skomponowano pod kolor uchwytu, tak aby tworzyïy harmoniÚ. Nowoczesny charakter mebel nabraï poprzez zastosowanie oĂwietlenia LED wbpostaci podĂwietlanych blatów. Program skïada siÚ zb16 bryï. „Secesja” to poïÈczenie nowoczesnoĂci ibtradycji. RóĝnorodnoĂÊ bryï pozwala na urzÈdzenie róĝnych wnÚtrz. Projektant: Paweï WiĂnicki.

„SEVILLA”

KOLEKCJA KLASYCZNA „PIREUS”

„SECESJA”

DREWNIANY STӒ DO JADALNI „DM-818”

12 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Jadalniana:

„TORINO”

„TORINO”

Producent: PPiH Restol sp. zbo.o. Kolekcja „Torino” to mebel utrzymany wbklasycznej stylistyce, speïniajÈcy wysokie walory konstrukcyjne ibwzornicze. Zaletami systemu jest duĝa liczba bryï (23 szt.) oraz solidne wykonanie. Korpus wykonany jest zbpïyty wiórowej obgruboĂci 16 ib32bmm pokrytej wysokogatunkowÈ foliÈ ğnish wbkolorze palo santo, abkrawÚdzie oklejone obrzeĝem ABS. Ten elegancki kolor mebli piÚknie harmonizuje zbklasycznymi wnÚtrzami. Nie bez znaczenia jest fakt, ĝe wszystkie witryny sÈ wyposaĝone wbstandardzie wboĂwietlenie oraz bezpieczne hartowane szkïo. Projektant: zespóï projektowy Restol pod kierownictwem Daniela Sağna.

„VIEVIEN”

„VIEVIEN”

Producent: Szynaka-Meble sp. zbo.o. „Vievien” to nowoczesny zestaw dla indywidualistów, oparty na prostej formie ibwysokiej jakoĂci uĝytym naturalnym drewnie dÚbowym barwionym na kolor koniak, poïÈczonym zbelementami czarnego szkïa. Niezwykïym uzupeïnieniem zestawu sÈ metalowe uchwyty podkreĂlajÈce nowoczesnÈ iblinearnÈ formÚ. Nowoczesny design, prosta ibelegancka forma zapewniajÈ wszechstronne moĝliwoĂci kreacji wnÚtrz. Subtelne oĂwietlenie komód nadaje dodatkowy elitarny wyglÈd ibzapewnia przestrzeni odpowiedni nastrój.

„LOUIS”

„LOUIS”

Producent: Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko Klasyczna forma, delikatnie przegiÚte, falowane fronty, smukïe nóĝki ibstarannie dobrane detale sprawiajÈ, ĝe meble „Louis” sÈ dekoracjÈ stylowego oraz nowoczesnego wnÚtrza. Fronty meblowe zostaïy wykonane pracochïonnÈ technologiÈ giÚto-klejonÈ przy zastosowaniu szlachetnej okleiny cherry amerykañskiej. Zestaw dostÚpny jest wbdwóch kolorach: czereĂnia ibwenge. Odpowiednia technika wybarwienia pomogïa wyciÈgnÈÊ gïÚbiÚ koloru, nadajÈc tym samym bursztynowy poïysk ibpoĂwiatÚ. Jadalnia bogata jest wbelementy róĝnych wymiarów, komody, witryny, rozkïadane stoïy, sofy, fotele, stolik TV, abnawet konsolÚ. DziÚki temu bez problemu moĝemy umeblowaÊ nie tylko jadalniÚ czy salon, ale równieĝ maïy kÈcik telewizyjny. Projektant: A. L. Taranko.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

13


w kategorii

PRZESTRZEē SALONOWA K L A S A

S T A N D A R D

„BRONX” Producent: New Look / IMS Group

Producent:

„Bronx” ïÈczy wbsobie rozwiÈzania najnowszej generacji, wyjÈtkowy komfort iburzekajÈcy awangardowy styl. Lekka konstrukcja, wypeïniona piankÈ poliureatonowÈ, uformowana zostaïa wbwygodne bryïy, którym ĝycia dodajÈ wyjÈtkowo oryginalne kompozycje kolorystyczne materiaïu obiciowego. Wblinii „Bronx” dostÚpnych jest 12 elementów kolekcji obróĝnych ksztaïtach ibrozmia-

14 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

rach. Moduïowy charakter kolekcji pozwala umeblowaÊ bardzo róĝne wnÚtrza, niezaleĝnie od ich wielkoĂci. Ponadto do wyboru mamy kilkadziesiÈt róĝnych rodzajów tkanin.


w kategorii

PRZESTRZEē SALONOWA K L A S A

P R E M I U M

„RAMON” Producent: BM Nature / IMS Group

„Ramon” to kolekcja wysokojakoĂciowych mebli. Fronty mebli wykonano zbolejowanego litego drewna, które dodatkowo poddano strukturyzacji, dlatego ich powierzchnia wyglÈda jak ĝywe, nieheblowane drewno. To kolekcja dla miïoĂników natury, którzy pragnÈ stworzyÊ przyjazny ibciepïy klimat wbdomu. Drewno poïÈczono tu ze szkïem na frontach ibbokach bryï, dlatego meble wy-

glÈdajÈ na lekkie ibzgrabne, nie przytïaczajÈce aranĝowanej przestrzeni. Dodatkowy efekt dekoracyjny kolekcji daje delikatne Ăwiatïo LED, wbudowane wbszklane póïki mebli. „Ramon” to doskonaïa propozycja –bzarówno dla tradycjonalistów, dla których meble muszÈ byÊ zblitego drewna, jak ibzwolenników wspóïczesnego designu.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

15


SYSTEM MODU’OWY „AREKA” Producent: Black Red White S.A.

„Areka” to propozycja dla wszystkich, którzy nie chcÈ rezygnowaÊ zbnowoczesnego minimalizmu, abjednoczeĂnie pragnÈ wnÚtrza klimatycznego ibprzytulnego. CechÈ wyróĝniajÈcÈ meble „Areka” sÈ otwierane bezuchwytowo, masywne fronty obsmukle wykoñczonych krawÚdziach. Ich oryginalny ksztaït zostaï dodatkowo podkreĂlony nietuzinkowym wybarwieniem dÈb wenge magia, wbktórym czekoladowy brÈz rozĂwietlajÈ subtelne, zïote reĠeksy. GïÚbokie szuĠady ibpojemne szafki bez problemu pomieszczÈ rzeczy niezbÚdne wbkaĝdym domu. Róĝnego typu komody, szafki, regaïy, póïki, szafy, witryna ibszafka RTV znakomicie sprawdzÈ siÚ wbsalonie. Wszystkie 19 elementów kolekcji moĝna dowolnie zestawiaÊ ibtworzyÊ wnÚtrza zgodnie zbindywidualnymi potrzebami.

„COMBINO”

Producent: BM Nature / IMS Group Program „Combino” wyróĝnia siÚ oryginalnym, wspóïczesnym wzornictwem oraz poïÈczeniem kolorów jasnego drewna zbegzotycznym. Wbkolekcji dostÚpnych jest 10 bryï, które moĝna dowolnie ïÈczyÊ, tworzÈc oryginalne zestawy meblowe. Do dyspozycji mamy: szafki TV wbdwóch rozmiarach, witrynÚ 2D, kredens wbdwóch wariantach, wysokÈ szafkÚ, dwa modele szafki wiszÈcej, praktycznÈ póïkÚ, abtakĝe panel zbdwiema póïkami wbkomplecie. Jasne fronty mebli wykonano zbolejowanego masywu dÚbowego, dodatkowo strukturyzowanego, co wbpeïni oddaje naturÚ drewna. Ciemne fronty pokryto naturalnÈ okleinÈ wbkolorze wenge. Korpusy mebli pokryto naturalnÈ okleinÈ dÚbowÈ zbkolorze wenge. Wbwitrynach zamontowano oĂwietlenie typu LED.

„CHIMERA”

Producent: Fadome Zestaw mebli „Chimera” jest propozycjÈ dla miïoĂników prostych form wbpalecie brÈzu. Istotne sÈ wykonane ze szlachetnej stali nierdzewnej uchwyty wkomponowane we frontach zbelementem wklÚsïoĂci. CaïoĂÊ nabiera minimalistycznych cech, system dedykowany dla klientów ceniÈcych nowoczesnoĂÊ wbprzystÚpnej cenie. Projektant: Andre Farrara.

SYSTEM MODU’OWY „AREKA”

„COMBINO”

„CHIMERA”

16 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Salonowa:

„ARCUS”

„ARCUS”

Producent: Bydgoskie Meble / IMS Group Program „Arcus” wbumiejÚtny sposób ïÈczy geometryczne bryïy mebli wbkolorze dÈb coffee zbciekawymi elementami dekoracyjnymi wykonanymi zbMDF. Wbkolekcji dostÚpnych jest 11 bryï, które moĝna dowolnie ïÈczyÊ, tworzÈc oryginalne zestawy meblowe. Do dyspozycji mamy: szafki TV wbdwóch rozmiarach, dwa modele witryn, dwa kredensy, szafkÚ wiszÈcÈ zbwitrynÈ ibbez, praktyczne póïki wbwersji szklanej ibdrewnianej, abtakĝe 2-drzwiowÈ szafÚ odzieĝowÈ, która znacznie powiÚkszy przestrzeñ garderobianÈ wbdomu. Fronty ibkorpusy mebli „Arcus” pokryto naturalnÈ okleinÈ wbkolorze dÈb coffee. Elementy dekoracyjne wykonano zbmalowanego MDF wbkolorze szarym ciemnym. Na póïkach szklanych wbwitrynach wmontowano oĂwietlenie typu LED, które uruchamia siÚ wïÈcznikiem noĝnym.

„PIANO”

„PIANO”

Producent: Bydgoskie Meble / IMS Group „Piano” to kolekcja dla wielbicieli tradycji ibponadczasowej elegancji. Klasyczne bryïy mebli, zbprzeszklonymi bocznymi Ăcianami witryn iboĂwietleniem halogenowym, sprawiajÈ wraĝenie lekkich ibprzestronnych. Charakterystyczne elementy dekoracyjne kolekcji (zaokrÈglone pilastry, frezowane cokoïy, ozdobnie toczone nogi ibkwadratowe uchwyty) dodajÈ wnÚtrzu wytwornoĂci ibszlachetnej stylistyki. Tradycyjne wzornictwo „Piano” doskonale komponuje siÚ zbbarwÈ frontów ibkorpusów, pokrytych naturalnÈ okleinÈ anegre wbkolorze wiĂniowego brÈzu. Wbkolekcji dostÚpnych jest 8 róĝnych bryï, co pozwala na dowolne tworzenie niebanalnych zestawów, dopasowanych do wielkoĂci wnÚtrza ibpotrzeb jego uĝytkowników.

„GRAND VARIO”

„GRAND VARIO”

Producent: Etap Sofa / IMS Group „Grand Vario” to efektowna ibfunkcjonalna kolekcja mebli tapicerowanych, wbktórych zastosowano praktyczne póïki na ğliĝankÚ czy podrÚczne drobiazgi. Kolekcja umoĝliwia tworzenie róĝnorodnych mebli ibzestawów wypoczynkowych. Najbardziej wymagajÈcy uĝytkownicy doceniÈ wbkolekcji komfort siedzenia, który zapewniajÈ obszerne podïokietniki, podwyĝszone ibmiÚkkie oparcia oraz ich charakterystyczne przeszycia, wydzielajÈce zagïówki.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

17


KOMPLET WITRYN + SZAFKA RTV „DM-822” Producent: Grand Luxury Plaza

Do produkcji uĝyto najlepszych gatunków drewna. Pozwala to zaproponowaÊ meble obpiÚknym, naturalnym wyglÈdzie ibduĝej trwaïoĂci, którym niestraszne sÈ nastÚpujÈce po sobie lata ibpotrzeby wielu pokoleñ. Kunsztowne zdobienia, powstaïe pod czujnym okiem najbardziej utalentowanych mistrzów meblarstwa, spodobajÈ siÚ osobie praktycznej ibtej obbardzo sprecyzowanych upodobaniach artystycznych.

KOLEKCJA MEBLI „LIFE SET” Producent: Paged Meble S.A.

Futurystyczy zestaw mebli „Life Set” doskonale podkreĂla uniwersalny charakter wnÚtrza. Skonstruowany wbodpowiedzi na potrzeby mïodych ludzi, którzy zbjednej strony chcÈ mieÊ modne, nowoczesne ibminimalistyczne wnÚtrza, abzbdrugiej strony –bmuszÈ znaleěÊ miejsce, by zmieĂciÊ wiele przedmiotów codziennego uĝytku. Konstrukcja „Life Set” sprawia, ĝe jest on ozdobÈ domu. ZaokrÈglone brzegi zmniejszajÈ go optycznie ibnadajÈ przyjazny charakter. Uzupeïnieniem kolekcji jest dwukolorowy stóï, charakteryzujÈcy siÚ widocznym przenikaniem form, abtakĝe krzesïo „Mistrat” zbunikalnym tapicerowaniem siedziska, przechodzÈcym poza obrys oparcia. Projektant: dr Jacek Mikoïajczak.

„BACARDI”

Producent: Etap Sofa / IMS Group „Bacardi” to meble, które speïniÈ oczekiwania najbardziej wymagajÈcych klientów, poszukujÈcych produktów modnych, funkcjonalnych oraz wyróĝniajÈcych siÚ najwyĝszÈ jakoĂciÈ. Innowacyjnym rozwiÈzaniem wbkolekcji sÈ ruchome boki, które pozwalajÈ na ich dowolne ustawienie ibidealne dopasowanie do pozycji, sylwetki ibpotrzeb uĝytkownika. Meble wyposaĝono takĝe wbfunkcjÚ spania oraz pojemnÈ szuĠadÚ na poĂciel. Wbkolekcji dostÚpne sÈ fotel, taboret oraz efektowny naroĝnik.

KOMPLET WITRYN + SZAFKA RTV „DM-822”

KOLEKCJA MEBLI „LIFE SET”

„BACARDI”

18 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Salonowa:

„KATALIA”

„KATALIA”

„TOGO WM”

Producent: HF Helvetia Furniture / IMS Group „Katalia” to kolekcja moduïowa, która umoĝliwia samodzielne projektowanie mebli obwielkoĂci ibfunkcjonalnoĂci idealnie dopasowanej do rozmiarów pomieszczenia oraz potrzeb uĝytkowników. Solidne bryïy mebli obprostej formie tworzÈ peïnÈ harmoniÚ zbklasycznym pikowaniem na siedziskach ibbokach, podkreĂlonym subtelnÈ, kontrastujÈcÈ niciÈ. Obkomfort wypoczynku dbajÈ tu miÚkkie oparcia oraz skïadane zagïówki (wbstandardzie), które moĝna dowolnie regulowaÊ, dopasowujÈc je do pozycji siedzÈcego. Kolekcja dostÚpna jest zbïatwym ibszybkim do rozïoĝenia miejscem do spania.

„TOGO WM”

Producent: HM Helvetia Meble / IMS Group „Togo WM” to meble, które dopracowano wbnajdrobniejszym detalu, zwracajÈc uwagÚ na jakoĂÊ wykonania oraz trwaïoĂÊ zastosowanych materiaïów. Korpusy mebli wykonano zbpïyty meblowej powlekanej nowoczesnym, odpornym na zarysowania ibpromienie sïoneczne laminatem wbkolorze wenge. Fronty oraz wieniec górny pokryto czarnym szkïem. WbszuĠadach ibdrzwiach zastosowano czarne matowe listwy uchwytowe, które swoim ksztaïtem doskonale wpasowujÈ siÚ wbbryïÚ. Wbsystemie zastosowano nowoczesny system „cichego domyku”. Wbkolekcji do wyboru mamy: zgrabne kredensy, witryny, komody, szafki TV, efektowne póïki, abtakĝe stolik kawowy oraz stóï wbdwóch rozmiarach.

PROGRAM „0302”

PROGRAM „0302”

Producent: Iste sp. zbo.o. Program „0302” to fotel typu bujak –bpoïÈczenie piÚkna ibwygody. Wbzestawie jest podnóĝek, dziÚki któremu moĝemy wygodnie wypoczywaÊ ibkoïysaÊ siÚ wbrytm ulubionych děwiÚków. Fotel zostaï wykonany na stelaĝu drewnianym, oparcie: pasy tapicerskie, siedzisko: listwy sprÚĝynujÈce. WbczÚĂci siedziska iboparcia zastosowano miks pianek cieñszych ibgrubszych oraz dla zwiÚkszenia jakoĂci wypoczynku –bwypeïnienie silikonowe, dajÈce efekt miÚkkoĂci.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

19


„ALMOND”

Producent: Meble Wajnert sp.j. Kolekcja „Almond” skïada siÚ zb12 elementów dedykowanych do pokoju dziennego. Ascetyczne ksztaïty oraz niebanalny kolor sprawiÈ, ĝe wszyscy, którzy szukajÈ oryginalnych rozwiÈzañ bÚdÈ usatysfakcjonowani. Korpusy ibfronty wykonane sÈ zbpïyty laminowanej wbkolorze venge arushma, odpornej na wysokie temperatury, uderzenia ibzarysowania. Charakter kolekcji nadaje pozioma, wyproğlowana listwa wbpopielatym kolorze, wykonana zbpïyty MDF. Wszystkie komponenty wykorzystane do produkcji kolekcji „Almond” sÈ bardzo wysokiej jakoĂci, abmeble perfekcyjnie wykonane.

„VOLARE”

Producent: Meble Matkowski sp. zbo.o. Kolekcja „Volare” jest poïÈczeniem nowoczesnego wzornictwa ibfunkcjonalnoĂci. Wszystkie meble wykonane sÈ zblitego drewna dÚbowego poïÈczonego zbnaturalnÈ okleinÈ. Rysunek wykoñczonego bezbarwnym lakierem dÚbu uzupeïniajÈ ĝïobienia pod uchwytami, wybarwione wbkolorze gorzkiej czekolady. Kolekcja jest idealna do urzÈdzania zarówno maïych mieszkañ, jak ibprzestrzeni tzw. open space, wbktórych przenikajÈ siÚ ibïÈczÈ funkcje poszczególnych pomieszczeñ –bpokoju dziennego zbmiejscem wypoczynkowym oraz jadalniÈ. Na szczególnÈ uwagÚ spoĂród bryï kolekcji zasïuguje panel CD, bÚdÈcy praktycznym magazynem zbiorów pïyt oraz funkcjonalna ïawa zbpodnoszonym blatem, idealnym do pracy zblaptopem.

„ESPRESSO”

Producent: Fadome Meble systemu „Espresso” tworzÈ stabilnÈ ibzharmonizowanÈ kompozycjÚ. Cechami charakterystycznymi sÈ pionowe listwy podkreĂlajÈce efekt gïÚbi dla oklejonych foliÈ PCV frontów. Projektant: Andre Farrara.

„ALMOND”

„VOLARE”

„ESPRESSO”

20 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Salonowa:

„LUNA”

„LUNA”

Producent: Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko Kolekcja „Luna” to poïÈczenie prostej formy zbinnowacyjnÈ technologiÈ. PrzykuwajÈca uwagÚ ryĠowana struktura frontów sprawia, ĝe meble, pomimo prostej budowy, nabierajÈ wyszukanego iboryginalnego charakteru. LED-owe podĂwietlenie ryĠowania stwarza we wnÚtrzu niepowtarzalny, przytulny nastrój. Duĝy wybór elementów pozwala na umeblowanie zarówno salonu czy jadalni, jak ibbiblioteki zbmiejscem do pracy. Moduïowe elementy moĝna komponowaÊ swobodnie, ustawiajÈc pojedyncze bryïy lub wbformach zwartej zabudowy. Poszczególne elementy wykonane sÈ zbwysokiej klasy okleiny naturalnej barwionej na kolor wenge. Uzupeïnieniem kolekcji jest sypialnia oferujÈca funkcjonalne szafy, piÚkne ïóĝka zbmiejscem na poĂciel, podĂwietlane szafki nocne dajÈce moĝliwoĂÊ stworzenia przytulnej atmosfery. Projektant: A. L. Taranko.

KOLEKCJA „MALAGA”

KOLEKCJA „MALAGA” Producent: Vinotti sp. z o.o.

„Malaga” ïÈczy wbsobie europejskie zamiïowanie do klasycznych form zbfunkcjonalnoĂciÈ ibkomfortem, abciekawe elementy dekoracyjne nadajÈ jej niepowtarzalny charakter ibstyl. Meble charakteryzuje oryginalne wzornictwo –bergonomiczne ksztaïty, naturalna okleina ze szlachetnego drewna mahoniowego, rÚcznie wykonane elementy dekoracyjne zbegzotycznej akacji, hartowane szkïo ibnajwyĝszej jakoĂci mechanizmy oraz miedziane okucia. CaïoĂÊ dopeïnia niepowtarzalny kolor –bszlachetny, gïÚboki brÈz, podkreĂlony naturalnym rysunkiem sïojów drewna ibmuĂniÚty wyrazistymi reĠeksami czerwieni. ObwyjÈtkowoĂci kolekcji Ăwiadczy jej stylistyka ibuĝyte materiaïy –bmahoniowy, gïadki fornir zbeleganckim rysunkiem sïojów zïamany szorstkÈ strukturÈ rÚcznie formowanych ibzdobionych fragmentów egzotycznego drewna akacji.

„COVA”

„COVA”

Producent: Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. „Cova” to niezwykle elegancki ibstylowy program, który dziÚki ciepïemu dekorowi nadaje wnÚtrzu przytulny charakter. OzdobÈ bryï sÈ metalowe uchwyty wbksztaïcie podkowy oraz masywne, pïaskie, pionowe ramy, które doskonale wspóïgrajÈ zbdelikatnie zaokrÈglonymi frontami. Ciekawym rozwiÈzaniem dla osób, które borykajÈ siÚ zbograniczonÈ powierzchniÈ salonu jest rozkïadana ïawa, która na co dzieñ zajmuje niewiele miejsca, abna specjalne okazje zamienia siÚ wbstóï obdïugoĂci 2 m. Materiaïy: korpus –bpïyta laminowana Orzech Wirginia, fronty –bMDF Jesion Tabaco, hartowane szkïo, metalowe uchwyty, oĂwietlenie diodowe do wybranych bryï. Liczba bryï: 18.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

21


w kategorii

ZESTAWY TAPICEROWANE K L A S A

S T A N D A R D

„ELEMENTS” Producent: New Look / IMS Group

Producent:

Moduïowa kolekcja „Elements” stanowi unikalnÈ propozycjÚ do wspóïczesnego livingroomu. Wyrağnowane bryïy obmiÚkkich, zaokrÈglonych ksztaïtach oraz moĝliwoĂÊ kontrastowego zestawienia kolorystycznego boków mebli ibsiedzisk, tworzÈ jedynÈ wbswoim rodzaju kolekcjÚ wypoczynkowÈ. Poszczególne elementy zestawu moĝemy dowolnie przestawiÊ ibïÈczyÊ. Obszerne

22 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

ibdoskonale wyproğlowane siedziska, zgrabne zagïówki oraz poduszki dajÈ ukojenie dla zmÚczonych pleców, zapewniajÈc wypoczynek wbnajlepszym stylu. Wbkolekcji „Elements” do wyboru mamy 13 bryï obróĝnym ksztaïcie ibwielkoĂci. Oferowane sÈ wbszerokiej gamie kolorów tkanin ibmateriaïów skóropodobnych.


w kategorii

ZESTAWY TAPICEROWANE K L A S A

P R E M I U M

„PROSECCO” Producent: Etap Sofa / IMS Group

Zestaw „Prosecco” to nowoczesne wbformie meble, których wzornictwo inspirowane jest aktualnym, wïoskim designem. Zgrabne bryïy, zbefektownie uksztaïtowanymi podïokietnikami urzekajÈ oryginalnoĂciÈ, klasÈ ibelegancjÈ. Regulowana wysokoĂÊ oparÊ ibgïÚbokoĂÊ miÚkkich siedzisk, sprzyjajÈ wygodzie ibstwarzajÈ róĝne moĝliwoĂci uĝytkowania mebli. Dodatkowo do zestawu

moĝemy zamówiÊ maïe poduszki oparciowe, które zwiÚkszÈ komfort siedzenia. Meble dostÚpne sÈ zbïatwÈ do rozïoĝenia powierzchniÈ do spania oraz praktycznÈ, pojemnÈ szuĠadÈ na poĂciel. Wbkolekcji dostÚpne sÈ fotel, sofa 2-osobowa, sofa 3-osobowa oraz taboret. Meble „Prosecco” dostÚpne sÈ wbdwóch rodzajach naturalnej skóry.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

23


w kategorii

ZESTAWY TAPICEROWANE K L A S A

P R E M I U M

„BELVEDERE” Producent: Mebelplast S.A.

Producent:

„Belvedere” to doskonaïa propozycja dla osób lubiÈcych nowoczesne ibdesignerskie wnÚtrza. Mebel, poprzez swoje delikatne ksztaïty oraz wolnÈ przestrzeñ pod siedziskiem, nadaje wnÚtrzom lekkoĂÊ oraz stylowy wyglÈd. Dodatkowym atutem sofy sÈ przesuwane oparcia oraz ruchome podïokietniki, które sprawiÈ, ĝe kanapa, oprócz doskonaïego wyglÈdu, jest bardzo funkcjonalna ibwygodna. „Belvedere” doskonale wyglÈda wbkolorze

24 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

biaïym, abklasÚ nadajÈ jej widoczne, Ăciegowe przeszycia. Sofa dostÚpna jest zarówno wbskórze ekologicznej ibnaturalnej, jak ibwbtkaninach.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Zestawy Tapicerowane:

„ELEGANCE”

ZESTAW WYPOCZYNKOWY „RELAX TOP 3+2+1”

„ELEGANCE”

Producent: Caya Design Marek Radkowski EkskluzywnoĂÊ ibpiÚkny design to charakterystyka kolekcji „Elegance”. DziÚki zastosowaniu bardzo cienkich stalowych nóg zostaï osiÈgniÚty efekt lewitacji bryïy nad podïogÈ. Ponadto mebel przy zïoĝonych zagïówkach jest niezwykle niski, co dodaje mu subtelnoĂci. EkskluzywnoĂÊ zestawu podkreĂlajÈ jego proporcje ibmocno zaakcentowane podziaïy, szczególnie widoczne wbboku mebla. Elegancko przepikowane siedziska zostaïy wypeïnione sprÚĝynami zbpiankÈ wysokoelastycznÈ zbdodatkiem lateksu. Zagïówki mebla sÈ wyposaĝone wbsystem 7-stopniowej regulacji, importowany zbWïoch. Sofa zbfunkcjÈ spania zostaïa wyposaĝona wbspecjalny stelaĝ de Lux zbbardzo wygodnym materacem. Kolekcja „Elegance” to sofy 3 ib2, abtakĝe fotele oraz podnóĝki

ZESTAW WYPOCZYNKOWY „MONARCH 3+2+1”

ZESTAW WYPOCZYNKOWY „RELAX TOP 3+2+1” Producent: Grand Luxury Plaza

Niezaleĝnie od tego, czy lubisz wypoczynek aktywny, czy zdecydowanie spokojniejszy, przygotowane przez nas zestawy wypoczynkowe sprostajÈ Twoim wymaganiom. PrÚdzej czy póěniej, nawet po wyjÈtkowo mÚczÈcym ibfascynujÈcym meczu na korcie tenisowym, zapragniesz odpoczÈÊ wbwygodnym fotelu, czy poïoĝyÊ siÚ na miÚkkiej kanapie...

ZESTAW WYPOCZYNKOWY „MONARCH 3+2+1” Producent: Grand Luxury Plaza

Niezaleĝnie od tego, czy lubisz wypoczynek aktywny, czy zdecydowanie spokojniejszy, przygotowane przez nas zestawy wypoczynkowe sprostajÈ Twoim wymaganiom. PrÚdzej czy póěniej, nawet po wyjÈtkowo mÚczÈcym ibfascynujÈcym meczu na korcie tenisowym, zapragniesz odpoczÈÊ wbwygodnym fotelu, czy poïoĝyÊ siÚ na miÚkkiej kanapie....

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

25


„AVRIL”

Producent: Poldem sp. zbo.o. „Avril” to linia mebli bÚdÈcych idealnym rozwiÈzaniem dla osób ceniÈcych jakoĂÊ ibwygodÚ na najwyĝszym poziomie dziÚki moĝliwoĂÊ wyposaĝenia wbniezwykle wygodne funkcje Relax wbwersji elektrycznej ibmanualnej.

„JEREMY”

Producent: Poldem sp. zbo.o. Program ten skierowany jest do klientów, dla których priorytetem jest poïÈczenie prestiĝowej linii zbwysokim komfortem uĝytkowania. Prosta, elegancka linia mebla uzupeïniona jest ozdobnÈ listwÈ. Dobry nastrój siedzÈcego zapewniajÈ szerokie siedziska ibwygodne oparcia. Ruchome, regulowane zagïówki ibpodïokietniki sÈ dodatkowym atutem. Kolekcja obejmuje kilka moduïów oferowanych wbszerokiej gamie tkanin obiciowych.

„OHIO”

Producent: Poldem sp. zbo.o. „Ohio” to bryïa nowoczesna, skierowana przede wszystkim do klientów ceniÈcych elegancjÚ ibwygodÚ na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowym atutem sÈ regulowane ibruchome zagïówki zwiÚkszajÈce komfort wypoczynku. Metalowe nogi nadajÈ nowoczesny styl iblekkoĂÊ. Model dostÚpny jest wbbogatej kolekcji tkanin obiciowych.

„AVRIL”

„JEREMY”

„OHIO”

26 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Zestawy Tapicerowane:

„LOS ANGELES”

„LOS ANGELES”

Producent: Poldem sp. zbo.o.

„COLIMA”

„Los Angeles” to linia mebli bÚdÈcych idealnym rozwiÈzaniem dla osób ceniÈcych ciekawe wzornictwo, jakoĂÊ ibwygodÚ na najwyĝszym poziomie. Dodatkowym autem wbtym rozwiÈzaniu, poza funkcjÈ relaks, jest równieĝ moĝliwoĂÊ regulowania zagïówków. Model dostÚpny zbfunkcjÈ relaks wbwersji mechanicznej lub elektrycznej.

„COLIMA”

Producent: HF Helvetia Furniture / IMS Group „Colima” to eleganckie meble obwspóïczesnej formie. Ich niskie ibgïÚbokie siedziska wbstylu lounge design wzbogacono sÈ miÚkko wyĂcieïanymi poduchami iblekko pochylonymi, sprÚĝystymi oparciami. Uroku ibkomfortu zgrabnym bryïom dodajÈ charakterystycznie zaokrÈglone podïokietniki. Ciekawym ibdekoracyjnym akcentem naroĝnika jest boczna tapicerowana póïka –bdoskonaïe miejsce do przykucniÚcia lub praktyczny stolik na ksiÈĝkÚ, gazetÚ czy ğliĝankÚ. Subtelnego szyku meblom dodajÈ dyskretne przeszycia na oparciach. Zestaw „Colima” dostÚpny jest wbszerokiej gamie kolorystycznej naturalnych skór lub wbtrwaïej ibodpornej na zabrudzenia tkaninie. Wbkolekcji sÈ: naroĝnik, sofa, fotel ibtaboret. Naroĝnik ibsofy systemu oferowane sÈ zbmiejscem do spania oraz praktycznym pojemnikiem lub szuĠadÈ na poĂciel.

„JUSTI”

„JUSTI”

Producent: Mebelplast S.A. „Justi” to doskonaïa propozycja do otwartych, wolnych przestrzeni, idealnie komponuje siÚ zbmodernistycznym wnÚtrzem. Najlepiej prezentuje siÚ wbtkaninach pluszowych, pikowanych, wbodcieniach szaroĂci lub ciemnych, ciepïych brÈzach, uzupeïnionych obodcienie czerwieni. Charakteryzuje siÚ niskim oparciem bocznym, subtelnymi metalowymi nóĝkami, które dodatkowo nadajÈ jej lekkoĂÊ ibelegancjÚ. WartoĂciÈ dodanÈ sofy sÈ gïÚbokie siedzisko wykonane zbprofesjonalnej miÚkkiej pianki tapicerskiej oraz wygodne duĝe poduchy, które pozwolÈ uĝytkownikom zrelaksowaÊ siÚ oraz wypoczÈÊ. „Justi” dostÚpna jest wbróĝnorodnych tkaniach, abpikowania mogÈ byÊ wzbogacone krysztaïkami Svarowskiego.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

27


w kategorii

MEBLE TAPICEROWANE K L A S A

S T A N D A R D

SOFA „DANIEL” Producent: HLN Furniture

Producent:

Sofa 2-osobowa „Daniel” to poïÈczenie funkcjonalnoĂci zawartej wbprostej formie, która charakteryzuje wbcaïoĂci ten projekt. Prosty ibniezawodny system rozkïadania boku, powiÚkszajÈcy powierzchniÚ spania, daje moĝliwoĂÊ dodatkowych miejsc siedzÈcych (system ten zgïoszono jako wzór uĝytkowy nr W120232). DziÚki optymalnym wymiarom, wyrób ten idealnie nadaje siÚ

28 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

do pomieszczeñ obograniczonej kubaturze. Wymiary 200x97x90bcm (pow. spania 200x145 cm). Projektant: Leszek Niedzwiedě.


w kategorii

MEBLE TAPICEROWANE K L A S A

P R E M I U M

„ACAPULCO” Producent: Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea sp. zbo.o. (marka Bizzarto)

„Acapulco” to kolekcja dla praktycznych, ceniÈcych wygodÚ indywidualistów. Meble zwracajÈ uwagÚ ciekawÈ formÈ ibwykoñczeniem. Poszczególne elementy nie sÈ ze sobÈ poïÈczone, ich ustawienie moĝna wbkaĝdej chwili zmieniÊ ibnp. naroĝnik ze zdjÚcia moĝe staÊ siÚ dwoma fotelami oraz niezaleĝnym szezlongiem. Odchylenie oparÊ moĝna dowolnie regulowaÊ. Specjalna kieszonka

zbmateriaïu (dostÚpna jako opcja) uïatwia zachowanie porzÈdku –bmoĝna wbniej schowaÊ pilota od telewizora, program telewizyjny, okulary... Moĝe byÊ wykonana wbtakiej tkaninie, jak caïy mebel lub innej, na przykïad kontrastowej. Specjalna skrzyneczka (dostÚpna jako opcja) jest ozdobÈ, abzarazem podrÚcznym stolikiem ibmiejscem, gdzie moĝna ukryÊ wiele drobiazgów.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

29


„MOVIE”

„ANDREA”

„Movie” to po prostu relaks dla caïej rodziny. MiÚkkie siedziska ibpoduchy pozwalajÈ na zrelaksowanie siÚ po powrocie zbpracy lub szkoïy. To równieĝ doskonaïe miejsce wypoczynku oraz spÚdzania wspólnie czasu, zarówno dla rodziców, jak ibdzieci. ModuïowoĂÊ tej kanapy pozwala wbdowolny sposób dostosowaÊ ksztaït do indywidualnych potrzeb. Mebel wykonany jest zbróĝnych rodzajów miÚkkich tkanin, zbktórych najbardziej polecane sÈ naturalne lniano-baweïniane oraz miÚkkie microfazy, obcharakterystycznym tïoczeniu, imitujÈcym grubÈ skórÚ naturalnÈ, które sprawia, ĝe zarówno siedzisko, jak ibpoduchy sÈ bardzo wygodne ibkomfortowe. Model „Movie” dostÚpny jest takĝe wbróĝnych rodzajach oraz kolorach skór naturalnych.

Wbskïad kolekcji „Andrea” wchodzÈ sofa 3-osobowa zbfunkcjÈ spania (dostÚpna równieĝ wbwersji bez funkcji), sofa 2-osobowa ibfotel. Komfortowy odpoczynek moĝna zwiÚkszyÊ dziÚki ïatwym wbmontaĝu zagïówkom. Proste, metalowe nogi nadajÈ lekkoĂÊ ibpodkreĂlajÈ nowoczesnÈ liniÚ mebli.

Producent: Mebelplast S.A.

„DETROIT”

Producent: Poldem sp. zbo.o „Detroit” jest programem skierowanym do klientów, dla których priorytetem jest poïÈczenie prestiĝowej linii zbwysokim komfortem uĝytkowania. Prosta, elegancka linia mebla uzupeïniona jest ozdobnÈ listwÈ. Dobry nastrój siedzÈcego zapewniajÈ szerokie siedziska ibwygodne oparcia. Ruchome, regulowane zagïówki ibpodïokietniki sÈ dodatkowym atutem. Kolekcja obejmuje kilka moduïów oferowanych wbszerokiej gamie tkanin obiciowych.

„DETROIT”

„ANDREA” „MOVIE”

„ZAFIRA”

„CALICO”

30 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

Producent: Meble Wajnert sp.j.

„ZAFIRA”

Producent: Libro Marek Liberacki „Zağra” to sofa obnowoczesnym wzornictwie zbmoĝliwoĂciÈ zastosowania do 3 tkanin obiciowych. Ciekawa jest forma poduszek podïokietnikowych wbpostaci miÚkkiej „koïderki” poïoĝonej na waïek. Sofa wyposaĝona jest wbfunkcjÚ spania zbautomatem uïatwiajÈcym rozkïadanie. Siedzisko zbudowano na bazie sprÚĝyn bonellowych. Wymiary sofy: szer. 218bcm, gï. 97bcm, wys. 94 cm. Projektant: Dariusz Matusiak.

„CALICO”

Producent: Poldem sp. zbo.o „Calico” to model bÚdÈcy wyjÈtkowym poïÈczeniem nowoczesnego stylu zbfunkcjonalnoĂciÈ. Doskonale sprawdzi siÚ zarówno wbduĝym salonie, jak ibwbmniejszym pokoju dziennym. Niezwykle komfortowa, funkcjonalna sofa ma bardzo praktycznÈ ibwygodnÈ funkcjÚ spania. Sofa polecana wbszerokiej gamie tkanin obiciowych ibekoskór.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Meble Tapicerowane:

„FUN”

„FUN”

Producent: Poldem sp. zbo.o

„MICHIGAN”

Program „Fun” to linia stworzona, aby zachwycaÊ nowoczesnym designem ibprzynosiÊ ukojenie wbchwilach relaksu. Szeroki ibniezwykle funkcjonalny program mebli tapicerowanych majÈcy bardzo praktyczny ibwygodny system funkcji spania. DostÚpny wbszerokiej gamie tkanin.

„MICHIGAN”

Producent: Poldem sp. zbo.o „Michigan” to linia mebli bÚdÈcych idealnym rozwiÈzaniem dla osób ceniÈcych nowoczesnoĂÊ. Ten model idealnie wpasowuje siÚ we wnÚtrze obtakim wïaĂnie charakterze. Linie przeszycia na siedziskach oraz charakterystyczne wciÈgniÚcia wbpoduchach oparciowych ibsiedziskowych wyznaczajÈ doskonale dobrane proporcje mebla. Dodatkowym atutem zwiÚkszajÈcym komfort sÈ ruchome podïokietniki. Nowoczesny styl iblekkoĂÊ nadajÈ bryle metalowe, szerokie nogi. Model dostÚpny wbróĝnych wymiarach.

„COMODO”

„COMODO”

Producent: Caya Design Marek Radkowski Kolekcja mebli „Comodo” to wyjÈtkowy ibekskluzywny ukïad wielu bryï do duĝego salonu, które kaĝdy klient moĝe zestawiÊ wedle indywidualnego zapotrzebowania. Wbtej kolekcji budowa mebla nie ma ĝadnych ograniczeñ, poza miejscem ibfantazjÈ. Kaĝdy element wbkolekcji ma wbudowanÈ wboparcie drewnianÈ bibliotekÚ na ksiÈĝki ibelementy dekoracyjne. Do wyboru sÈ pojemniki na poĂciel ibfunkcja do spania codziennego –bkauczukowe kóïka, metalowa konstrukcja ibspecjalne wzmacniajÈce listwy, pianka HR oraz sprÚĝyny faliste. Siedzisko mebla jest pikowane ibwypeïnione wysokoelastycznÈ piankÈ HR, pod którÈ jest szereg sprÚĝyn falistych. Poduszki na oparciu zawierajÈ wb100% silikon anilany.

PROGRAM „0301”

PROGRAM „0301”

Producent: Iste sp. zbo.o. Finezyjna kanapa wbnowoczesnym stylu zbduĝÈ liczbÈ poduszek obróĝnych rozmiarach. Projektant: Dorota Terlecka –bBiuro Kreacja.

SKÓRZANY SZEZLONG „H005”

SKÓRZANY SZEZLONG „H005” Producent: Grand Luxury Plaza

Bez wzglÚdu na to, czy marzy Ci siÚ klasyczny wystrój wbtradycyjnej formie, czy wolisz wspóïczesnÈ stylistykÚ lub po prostu szukasz mebli odbiegajÈcych od masowych trendów, oferta mebli Grand Luxury Plaza zbpewnoĂciÈ speïni Twoje oczekiwania!

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

31


„FRIZZANTE”

„FASHION”

„Frizzante” to nowoczesny klasyk, mocno osadzony wbaktualnych trendach. Pikowany, pasuje do kaĝdego, zarówno nowoczesnego, jak ibtradycyjnego wnÚtrza. Regulowany podïokietnik pozwala na uzyskanie zbboku dodatkowego oparcia. Do mebli moĝna dobraÊ takĝe zagïówki, które zwiÚkszajÈ komfort wypoczynku. Meble wyposaĝone sÈ wbfunkcjÚ spania oraz pojemnik na poĂciel. Wbkolekcji dostÚpne sÈ: fotel, sofa 2, sofa 2,5 zbfunkcjÈ spania oraz dwa modele naroĝnika –boba dostÚpne zbfunkcjÈ spania. Kolekcja dostÚpna wbtapicerce zbwysokiej jakoĂci skóry naturalnej.

Zestaw „Fashion” to proste bryïy, zbcharakterystycznymi przeszyciami na oparciach ibpikowanymi siedziskami. LekkoĂci kolekcji dodajÈ wyproğlowane, aluminiowe nóĝki. Wbofercie do wyboru jest przestronny hoker, efektowny fotel ibelegancki naroĝnik zbïatwym do przygotowania miejscem do spania.

Producent: Etap Sofa / IMS Group

„CINEMA CITY”

Producent: Mebelplast S.A. „Cinema City” to sofa, która jest idealnym rozwiÈzaniem dla osób lubiÈcych spÚdzaÊ czas przy dobrym ğlmie lub ksiÈĝce. Mebel ma niezwykïy, póïkolisty ksztaït ibskïada siÚ zbtrzech samodzielnych siedzisk poïÈczonych stolikami. Poszczególne fotele sÈ gïÚbokie, wygodne, abich oparcia speïniajÈ wymogi ergonomii, tak aby spÚdzony czas upïywaï przyjemnie. WaĝnÈ cechÈ mebla jest wysuwany podnóĝek oraz regulowane oparcie. Sofa „Cinema City” wykonana jest ze skóry naturalnej, wbofercie dostÚpna jest równieĝ wbszerokiej palecie barw oraz wbróĝnych jakoĂciach skóry. CaïoĂÊ wieñczÈ metalowe nóĝki obmasywnej, lecz nowoczesnej formie.

„CINEMA CITY”

„FASHION” „FRIZZANTE”

„LUNA”

„ETNA”

32 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

Producent: HF Helvetia Furniture / IMS Group

„LUNA”

Producent: New Look / IMS Group Kolekcja „Luna” skïada siÚ zbkilku zgrabnych moduïów, umoĝliwiajÈcych indywidualnÈ aranĝacjÚ. Szeroka gama kolorystyczna oraz róĝnorodnoĂÊ dostÚpnych materiaïów, pozwalajÈ na zaprojektowanie ciekawych, oryginalnych sof ibnaroĝników, które stanÈ siÚ ozdobÈ kaĝdego salonu.

„ETNA”

Producent: HF Helvetia Furniture / IMS Group Zestaw wypoczynkowy „Etna” to duĝy wybór bryï, ciekawe wzornictwo ibfunkcjonalnoĂÊ mebli, abtakĝe ich dostÚpnoĂÊ wbszerokiej gamie kolorystycznej naturalnych skór. Wbmeblach zastosowano wysokoplastyczne pianki, dziÚki czemu siedziska sÈ niezwykle wygodne ibzapewniajÈ uĝytkownikowi maksymalny komfort siedzenia. Wbprogramie dostÚpne sÈ: fotel, sofy wbdwóch rozmiarach, naroĝnik ibhoker. Naroĝnik ibsofy oferowane sÈ zbïatwÈ do rozïoĝenia funkcjÈ spania.


w kategorii

PRZESTRZEē SYPIALNIANA K L A S A

S T A N D A R D

SYSTEM MODU’OWY „RAFLO” Producent: Black Red White S.A.

Meble wyróĝnia charakterystyczna listwa, frezowana specjalnÈ technikÈ –bjej nieregularna powierzchnia nawiÈzuje do asymetrycznych ksztaïtów wystÚpujÈcych wbnaturze. Stonowana kolorystyka nawiÈzuje do neutralnych barw ziemi –bkorpusy ibfronty dostÚpne sÈ wbwybarwieniach orzech salev oraz dÈb wenge brÈz. Dodatkowo, fronty wybranych elementów wystÚpujÈ wboryginalnym kolorze piaskowym wysoki poïysk.

System „RaĠo” to 24 zróĝnicowane moduïy. Wbaranĝacji sypialni sprawdzi siÚ ïoĝe, szafa 2-drzwiowa ib3-drzwiowa, róĝnego typu komody, szafki ibregaïy oraz lustro. Meble doskonale komponujÈ siÚ zbinnymi naturalnymi elementami, jak bambusowe, wiklinowe ibdrewniane dodatki.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

33


w kategorii

PRZESTRZEē SYPIALNIANA K L A S A

P R E M I U M

„ORGANIQUE” Producent: GIE EL – dobrze skrojony mebel

Producent:

Nazwa „Organique” odzwierciedla formÚ mebli. InspiracjÈ do stworzenia ich bryïy byïy organiczne formy Ăwiata przyrody. TworzÈc ïóĝko inspirowane formami organicznymi wprowadzono krzywizny przypominajÈce ksztaït fali, miÚkkie ibïagodne. WielokrotnoĂÊ naïoĝonych na siebie warstw potÚgowaÊ ma wraĝenie organicznoĂci bryïy. Idea mebla zakïada odejĂcie od form prostych. Bryïa rozrzeěbiona harmonijnie strukturÈ

34 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

powtarzajÈcych siÚ ibprzeplatajÈcych ïuków oraz krzywizn. Meble wykonano wbkonstrukcji pïyty stolarskiej wbróĝnych wariantach wykoñczenia (naturalny fornir, ekobejca lub peïnokryjÈcy lakier). Projektant: arch. Jacek Rypuïa.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Sypialniana:

SYPIALNIA „DENVER”

SYPIALNIA TYP „E001”

SYPIALNIA „DENVER”

Producent: Dig-Net Lenart sp.j. Sypialnia jest czÚĂciÈ duĝego systemu, wbskïad którego wchodzÈ witryny, komody, biurko, RTV. Klient ma wybór spoĂród dwóch kolorów –bvenge mali lub coco bolo. Meble wykonane zbpïyty laminowanej obgr. 16 ib25bmm, plecy dna szuĠad zbpïyty HDF 3,2bmm, zastosowano obrzeĝe ABS, uchwyt zbtworzywa sztucznego. Projektanci: Maïgorzata Lenart, Paweï Lenart.

SYPIALNIA TYP „E001”

ZESTAW DO SYPIALNI „PATRIZIA”

Producent: Emilla –bThe Land of Dreams Sypialnia ta jest niezwykle funkcjonalna, abjednoczeĂnie zachÚca do zmian wnÚtrza naszych domów ibwprowadzenia wbnich nowoczesnych technologii. Przy jej tworzeniu zastosowane zostaïy wysokiej jakoĂci wïoskie skóry, potwierdzone certyğkatem jakoĂci. Szeroka gama skór ibmateriaïów obiciowych pozwala na dostosowanie jej do wszystkich potrzeb ibwymagañ. Wbto wszystko wkomponowane zostaïy technologiczne dodatki, takie jak systemy podĂwietleñ LED zbgamÈ kolorów podĂwietlenia, systemy mocowania podgïówka czy mechanizmy Tip-on, umoĝliwiajÈce dotykowÈ obsïugÚ otwierania schowków, szuĠad lub podĂwietlenia wïÈczanego czujnikiem ruchu.

ZESTAW DO SYPIALNI „PATRIZIA” Producent: Grand Luxury Plaza

Niektórzy ceniÈ duĝe, przestronne, klasyczne meble, wykonane zbdÚbu ibnaturalnej skóry, inni preferujÈ odwaĝne zestawienia wboryginalnych kolorach. Kaĝdy niezmiennie chce siÚ poczuÊ we wïasnej sypialni komfortowo. Najbardziej intymne pomieszczenie wbdomu zasïuguje na specjalnÈ oprawÚ, której ksztaït wyznacza wybór jej podstawowego elementu –bïóĝka...

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

35


„AGNES”

Producent: HM Helvetia Meble / IMS Group „Agnes” to kolekcja nowoczesnych mebli do sypialni. Innowacyjnym rozwiÈzaniem jest tutaj niespotykane dotychczas poïÈczenie pïyty meblowej wbkolorze jasnego drewna zbciemnÈ, skóropodobnÈ tkaninÈ tapicerowanÈ. OryginalnoĂci kolekcji dodajÈ jasne przeszycia na tkaninie. Wbkolekcji dostÚpne sÈ: obszerna przesuwna szafa obszerokoĂci 220bcm, ïóĝko wbdwóch rozmiarach: 160bcm ib180bcm, szafka nocna oraz komoda. Taki wybór bryï wbprogramie umoĝliwia ïatwe zaaranĝowanie kaĝdej sypialni, niezaleĝnie od jej wielkoĂci ibksztaïtu.

’Ó¿KO „SUPRA”

Producent: JMB sp. zbo.o. „Supra” to wyjÈtkowe, eleganckie ïóĝko obbardzo nowoczesnym designie. Niespotykany komfort leĝenia uzyskano dziÚki wykorzystaniu sprÚĝynujÈcych elementów wbstelaĝu zbdodatkowÈ regulacjÈ twardoĂci kaĝdego zbnich. NiezaleĝnoĂÊ pracy poszczególnych elementów pozwala na idealne dopasowanie siÚ materaca do stelaĝa, abtym samym uzyskanie najwyĝszego komfort snu. Ta nowoczesna konstrukcja umoĝliwia bardzo dobrÈ cyrkulacjÚ powietrza materaca. „Supra” dostÚpna jest wbszerokiej gamie kolorystycznej tkanin obiciowych ibnaturalnych skór. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ wykonania ïóĝka „Supra” pod materac wbniestandardowym wymiarze.

SYPIALNIA „ARTMODULO”

Producent: Mebin Stolarstwo Import-Export Andrzej Binkowski „ArtModulo” to nowoczesny design iboryginalna kolorystyka –belementy mebli zostaïy dodatkowo pokryte czarnÈ, efektownÈ tkaninÈ. MiÚkka faktura materiaïu obwzorze Ġorystycznym ciekawie koresponduje zbciepïym, czereĂniowym wybarwieniem frontów mebli. Wygodne 2-osobowe ïóĝko zbpojemnÈ skrzyniÈ na poĂciel lub bez ma aĝ trzy rodzaje dekoracji szczytu górnego –bwbkolorze czereĂni oraz dwie propozycje zbudziaïem wspomnianej, czarnej tkaniny obiciowej. TowarzyszÈ mu dopasowane ibzgrabne szafki nocne oraz nieodzowny atrybut kobiecej sypialni –btoaletka. Niekiedy ïÈczymy sypialniÚ zbgarderobÈ. Wtedy warto zadbaÊ obpraktycznÈ, pojemnÈ szafÚ. Wbkolekcji „ArtModulo” doskonale speïnia tÚ funkcjÚ trójdzielna szafa zblustrem, która równieĝ wystÚpuje wbdwóch wersjach –bzbfrontami pokrytymi tkaninÈ ibbez.

STYLOWE ’Ó¿KO „LUXURY” Producent: Grand Luxury Plaza

Niektórzy ceniÈ duĝe, przestronne klasyczne meble wykonane zbdÚbu ibnaturalnej skóry, inni preferujÈ odwaĝne zestawienia wboryginalnych kolorach. Kaĝdy niezmiennie chce siÚ poczuÊ we wïasnej sypialni komfortowo. Najbardziej intymne pomieszczenie wbdomu zasïuguje na specjalnÈ oprawÚ, której ksztaït wyznacza wybór jej podstawowego elementu –bïóĝka.

„AGNES” ’Ó¿KO „SUPRA”

SYPIALNIA „ARTMODULO” STYLOWE ’Ó¿KO „LUXURY”

36 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Sypialniana:

SYPIALNIA „X”

SYPIALNIA „X”

Producent: STWD Tomasz Bilecki Wszystkie meble zbkolekcji „X” wykonane sÈ wb100% zbnaturalnego drewna bukowego lub dÚbowego ibstojÈ na bardzo masywnych nogach. Ich niesamowita budowa powoduje, ĝe caïoĂÊ wyglÈda jak architektoniczne dzieïo sztuki. ’óĝko dostÚpne jest wbdwóch wersjach wysokoĂci. Tym samym niskie lub wysokie nogi ïóĝka zamontowaÊ moĝna albo na bokach ramy, albo na elementach frontowym ibtylnym, caïkowicie zmieniajÈc charakter wyrobu. Meble dodatkowe kolekcji równieĝ wzniesione sÈ na charakterystycznych nogach. Wszystkie meble skrzyniowe kolekcji wyposaĝone sÈ wbsystem typu push-open, co znaczÈco podnosi walory uĝytkowe oferowanych produktów. CechÈ wyróĝniajÈcÈ sÈ równieĝ bardzo pojemne szuĠady. Projektant: Tomasz Bilecki.

KOLEKCJA „MALAGA”

KOLEKCJA „MALAGA” Producent: Vinotti sp. zbo.o.

Kolekcja „Malaga” ïÈczy wbsobie europejskie zamiïowanie do klasycznych form zbfunkcjonalnoĂciÈ ibkomfortem, abciekawe elementy dekoracyjne nadajÈ jej niepowtarzalny charakter ibstyl. Malaga to ergonomiczne ksztaïty, naturalna okleina ze szlachetnego drewna mahoniowego, rÚcznie wykonane elementy dekoracyjne zbegzotycznej akacji, hartowane szkïo oraz najwyĝszej jakoĂci mechanizmy ibmiedziane okucia. CaïoĂÊ dopeïnia niepowtarzalny kolor –bszlachetny, gïÚboki brÈz, podkreĂlony naturalnym rysunkiem sïojów drewna ibmuĂniÚty wyrazistymi reĠeksami czerwieni. „Malaga” to niepowtarzalnoĂÊ, to gwarancja oryginalnoĂci ibsmaku. ObwyjÈtkowoĂci kolekcji Ăwiadczy jej stylistyka ibuĝyte materiaïy –bmahoniowy, gïadki fornir zbeleganckim rysunkiem sïojów zïamany szorstkÈ strukturÈ rÚcznie formowanych ibzdobionych fragmentów egzotycznego drewna akacji.

„MELODY”

„MELODY”

Producent: Woodways –bGrupa Paged Meble Sypialnia „Melody” wykonana zostaïa zbnajwyĝszej jakoĂci materiaïów –bgiÚtej sklejki drewnianej zbelementami zblitego drewna olchowego, lakierowanego na kolor biaïy satynowy. Wbkolekcji „Melody” miÚkkie ksztaïty ïóĝka ibopïywowe linie komód tworzÈ nastrój spokoju ibharmonii oraz dajÈ poczucie bezpieczeñstwa. ’agodne ïuki mebli zostaïy poïÈczone zbminimalistycznymi drewnianymi uchwytami. Sypialnia „Melody” to 3 szerokoĂci ïóĝek (140, 160 ib180 cm) zb5-stopniowÈ regulacjÈ wysokoĂci. Do przechowywania sïuĝÈ pojemne komody ibszafy zbdrzwiami suwanymi majÈce czÚĂÊ garderobianÈ ibubraniowÈ. Projektanci: Jacek Mikoïajczak ibJulitta Maciejewska-Walczak.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

37


w kategorii

KRZESàO

K L A S A

P R E M I U M

„MERANO” Producent: TON

Producent:

Nowoczesny fotel, zbnaturalnym wykoñczeniem, zaprojektowany przez mïodego wïoskiego projektanta mieszkajÈcego wbAustrii –bAlexa GuĠera, nosi nazwÚ jego rodzinnego miasta Merano, wïoskiego kurortu wellness. Dwa giÚto-klejone elementy drewniane, skrzyĝowane pod kÈtem prostym, sïuĝÈce za siedzenie iboparcie, to dominujÈce cechy tego krzesïa. Wbprzeciwieñstwie do tych krzywizn, nogi krzesïa nie majÈ typowych dla

38 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

krzeseï ğrmy TON giÚÊ ibpozostajÈ caïkowicie proste. Uĝyte materiaïy gwarantujÈ stabilnoĂÊ ibsolidnoĂÊ, zapewniajÈc jednoczeĂnie lekkoĂÊ caïej konstrukcji. Fotel dostÚpny wbwersji zbgïadkim lub tapicerowanym siedziskiem iboparciem. Moĝe byÊ wykonany zbdrewna ibsklejki bukowej lub dÚbowej.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Krzesïo:

„BARI”

STYLOWE KRZES’O Z POD’OKIETNIKAMI „1319A”

„BARI”

Producent: Caya Design Marek Radkowski KoncepcjÈ nadrzÚdnÈ przy tworzeniu fotela ibsofy „Bari” byïo poïÈczenie klasyki zbnowoczesnoĂciÈ. Reprezentantem klasyki staï siÚ nieĂmiertelny materiaï –bdrewno. Po raz pierwszy wbCaya Design zostaïo ono wydobyte zbwnÚtrza mebla na Ăwiatïo dzienne. Front mebla stanowiÈ dwie charakterystycznie proğlowane nogi drewniane. Ksztaït mebla jest dynamiczny, oparty na wielu krzywych, które schodzÈ siÚ wbostrych naroĝnikach, tworzÈc piÚkny detal. Reprezentantem nowoczesnoĂci staïa siÚ bïyszczÈca skóra bycast, która wbzestawieniu zbdrewnem stworzyïa niepowtarzalny ukïad. Elementem, który przyciÈga uwagÚ jest unikalne szycie skóry na zakïadkÚ wzdïuĝ caïego drewnianego ïuku.

KRZES’O DO SALONU „#2055”

STYLOWE KRZES’O ZbPOD’OKIETNIKAMI „1319A” Producent: Grand Luxury Plaza

Stylowe krzesïa Grand Luxury Plaza nie kaĝÈ wybieraÊ: wygoda czy unikalny design. DajÈ jedno ibdrugie, nie zapominajÈc obinnych kwestiach: wysokiej trwaïoĂci, szlachetnoĂci materiaïów, niezawodnoĂci.

KRZES’O DO SALONU „#2055” Producent: Grand Luxury Plaza

Krzesïo do salonu „#2055” to niebanalne ksztaïty oraz formy, które skupiajÈ na sobie uwagÚ, kuszÈc odpoczynkiem wïaĂnie na nich. Nowoczesne krzesïa do salonu Grand Luxury Plaza to meble inne niĝ wszystkie... Spójrz tylko na nie, abod razu zauwaĝysz róĝnicÚ.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

39


w kategorii

MEBLE DZIECIĉCE I MàODZIEĩOWE K L A S A

S T A N D A R D

„FINO” Producent: Bellamy

Producent:

Meble „Fino”, obdekoracyjnym designie ze stylowymi zaokrÈgleniami, dajÈcym delikatny ibinteresujÈcy efekt wizualny, wykonane sÈ zblitego drewna, pïyty MDF ibpïyty meblowej (uzaleĝnione jest to rodzaju bryïy). CaïoĂÊ malowana jest na biaïo, bezpiecznÈ dla dziecka farbÈ. Caïa kolekcja skïada siÚ zbnastÚpujÈcych elementów: komoda, przewijak, szafa, ïóĝeczko 60x120bcm, ïóĝecz-

40 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

ko 70x140bcm zbfunkcjÈ tapczanika, póïka Ăcienna, regaï, skrzynia na zabawki. KaĝdÈ bryïÚ moĝna nabyÊ osobno. Projektant: Rita Suchocka.


w kategorii

MEBLE DZIECIĉCE I MàODZIEĩOWE K L A S A

P R E M I U M

„REBOX” Producent: Widawscy Studio Architektury

„Rebox” to nowoczesna, moduïowa kolekcja mebli dzieciÚcych. DziÚki zastosowaniu systemu moduïowego, charakter ibfunkcja pokoju dzieciÚcego moĝe zmieniaÊ siÚ wraz zbwiekiem ibzainteresowaniami dziecka bez potrzeby wymiany mebli. Moduïy wchodzÈce wbskïad kolekcji moĝna dowolnie zestawiaÊ ibïÈczyÊ ze sobÈ, tworzÈc meble obróĝnym ksztaïcie ibwielu funkcjach.

Podstawowe elementy kolekcji „Rebox” to szafka (40x40x42 cm) ibszuĠada (20x40x42 cm), tworzÈce elementy kolekcji –bszafkÚ nocnÈ, siedzisko, stolik, komodÚ, regaï, biurko itp. Dodatkowo wbskïad kolekcji wchodzÈ: ïóĝko (205x95 cm), szafa (40x60x210bcm ib80x60x210 cm), biurko „rosnÈce wraz zbdzieckiem” (wys. 54-74 cm) oraz szafki wiszÈce (40x27x40 cm).

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

41


„PIK-POK”

Producent: Dig-Net Lenart sp.j. „Pik-Pok” to meble systemowe, bogaty wybór 11 bryï wbdwóch wersjach kolorystycznych (biaïy –bniebieski –bczerwony ibbiaïy –bzielony –bturkus). Meble charakteryzujÈ kolorowe wnÚki wbpostaci prostopadïoĂcianów (czerwone lub turkusowe). Ciekawym rozwiÈzaniem wbtym systemie jest podwójne ïóĝko –bwbciÈgu dnia mamy jedno, abna noc istnieje moĝliwoĂÊ wysuniÚcia drugiego ïóĝka oraz pojemnika na poĂciel. NowoĂciÈ sÈ fronty zbdelikatnÈ strukturÈ ryĠi. Program wykonany jest zbpïyty laminowanej gr. 16bmm. Blaty gr. 22bmm, plecy dna szuĠad zbpïyty HDF 3,2bmm, zastosowano obrzeĝe ABS, uchwyty drewniane. Projektanci: Maïgorzata Lenart, Paweï Lenart.

„FIORENTINO 611” Producent: Fiorentino

GïównÈ zaletÈ tych mebli jest uniwersalnoĂÊ. ¥wietnie nadajÈ siÚ dla dzieci wbróĝnym przedziale wiekowym, poczÈwszy od malucha po nastolatkÚ. Wbskïad zestawu wchodzÈ: ïóĝko (bez materaca), szafa 3-drzwiowa, szafka nocna, biurko naroĝne lub wbwersji wolno stojÈcej i stylizowane krzesïo. Do produkcji mebli nie stosuje siÚ pïyty wiórowej ani pïyty laminowanej, meble wb100% sÈ wykonane zbMDF. Wszystkie krawÚdzie ibnaroĝniki speïniajÈ normy bezpieczeñstwa, uchwyty szuĠad ibdrzwiczek tworzÈ ïagodne ïuki nad powierzchniÈ. Drzwiczki witryn wykoñczone sÈ szkïem hartowanym.

SYSTEM „FLIP”

Producent: Fabryki Mebli Forte S.A. „Flip” to praktyczny ibuniwersalny wzorniczo zestaw do pokoju dzieciÚco-mïodzieĝowego. ZaokrÈglone krawÚdzie bryï, wykonane zbproğlowanych elementów drewnianych, zapewniajÈ bezpieczeñstwo korzystania przez dzieci. Kolorystyka mebli bazuje na zestawieniu kilku kolorów: korpusy bryï –bwbkolorze jasnego klonu, fronty –bwbkolorach ciepïy klon, wesoïa limonka ibstonowana biel. Kolorowe fronty ozdobione sÈ listwowymi uchwytami wykonanymi zblakierowanego na biaïo drewna. Wbzestawie dostÚpne sÈ: dwa rodzaje biurek, pojemne szafy, komody ibregaïy do ukrycia róĝnych skarbów oraz ïóĝko zbpraktycznymi szuĠadami na poĂciel.

„PIK-POK”

„FIORENTINO 611”

SYSTEM „FLIP”

42 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Meble DzieciÚce i Mïodzieĝowe:

KOLEKCJA „DRAGONS”

KOLEKCJA „DRAGONS”

Producent: Globinit Development sp. zbo.o.

„SECRET GARDEN”

„Dragons” to kolekcja mïodzieĝowa. Tworzy jÈ duĝy ibróĝnorodny wybór funkcjonalnych ibuĝytecznych bryï, pozwalajÈcych na stworzenie pokoju zarówno dla malucha, czy ucznia, jak ibstudenta. Istnieje teĝ moĝliwoĂÊ dowolnego ïÈczenia poszczególnych elementów kolekcji. Producent stosuje grawerowanie, dziÚki czemu rysunki smoków zyskujÈ nowy przestrzenny wymiar, co nadaje kolekcji oryginalnoĂci. Akcesoria ibmateriaïy majÈ wszelkie wymagane certyğkaty ibatesty. ’oĝyskowane prowadnice, bezpieczne ibciche domykanie oraz systemy amortyzujÈce wbdrzwiczkach –bto tylko niektóre zbcech kolekcji.

„SECRET GARDEN”

Producent: Globinit Development sp. zbo.o. Kolekcja skierowana jest gïównie do dziewczÈt. Zarówno tematyka (stylizowane, frezowane, roĂlinne wzory wbpoïÈczeniu zbnaklejanymi, delikatnymi kwiatami ibmotylkami wbróĝnych odcieniach róĝów ibğoletów), jak ibkolorystyka (zestawienie ciepïego bïÚkitu zbpastelowÈ, jasnÈ zieleniÈ) sprawiajÈ, ĝe kolekcja ta trağa wbgusta wielu córek ibmam. Grawerowanie, poïÈczone zbnaklejaniem elementów zdobniczych, nadaje kolekcji oryginalnoĂÊ ibwyjÈtkowoĂÊ. Kolekcja obejmuje duĝy ibróĝnorodny wybór funkcjonalnych ibuĝytecznych bryï. Istnieje teĝ moĝliwoĂÊ dowolnego ïÈczenia poszczególnych elementów kolekcji. Zastosowane akcesoria ibmateriaïy majÈ wszelkie wymagane certyğkaty ibatesty. ’oĝyskowane prowadnice, bezpieczne ibciche domykanie oraz systemy amortyzujÈce wbdrzwiczkach –bto tylko niektóre ze szczególnych cech tych mebli.

ZESTAW MEBLI Z SERII „KSI}¿NICZKA”

ZESTAW MEBLI ZbSERII „KSI}¿NICZKA” Producent: Grand Luxury Plaza

Naturalna jest potrzeba, by wbkaĝdym pokoju, niezaleĝnie od jego przeznaczenia, czuÊ siÚ komfortowo. Jednak co to wïaĂciwie oznacza? Okazuje siÚ, ĝe dla kaĝdego, co innego... Dla jednego wygoda bÚdzie ïÈczyïa siÚ zbwysokÈ funkcjonalnoĂciÈ poszczególnych elementów, dla drugiego przede wszystkim zbpiÚknem, dla jeszcze innej osoby zbmoĝliwoĂciÈ indywidualnego doboru mebli.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

43


’Ó¿KO PI}TROWE „MARCO POLO” Producent: Grand Luxury Plaza

Oferowane przez Grand Luxury Plaza meble dzieciÚce rosnÈ wraz zbpociechami. Zaprojektowane sÈ tak, by byïy wygodne zarówno dla kilkulatka, jak równieĝ dziecka, które zdmuchnÚïo na swoim torcie juĝ dziesiÚÊ Ăwieczek oraz wiÚcej...

„PLAY”

Producent: Libro Marek Liberacki „Play” to rodzina sof zbindywidualnie drukowanymi wzorami na poduszkach skïadajÈcymi siÚ wbjednÈ caïoĂÊ. JakoĂÊ zastosowanych nadruków jest wrÚcz fotograğczna. Wbofercie jest 10 róĝnych nadruków umoĝliwiajÈcych dopasowanie kilku kolorów korpusu do kaĝdego zbnich. Razem daje to moĝliwoĂÊ indywidualnego skomponowania sofy spoĂród kilkudziesiÚciu kombinacji nadruk/korpus. Sofa wyposaĝona wbfunkcjÚ spania zbautomatem uïatwiajÈcym rozkïadanie.

„COSMO”

Producent: Wójcik Fabryka Mebli sp. zbo.o. „Cosmo” to ciekawy ibnowoczesny program mïodzieĝowy, który wbbardzo funkcjonalny sposób pomaga zaaranĝowaÊ pokój nastolatka, abdziÚki metalizowanym wstawkom nadaje wnÚtrzu oryginalnoĂÊ. Atutem mebli jest wysoka jakoĂÊ materiaïów ibakcesoriów –bmetalowe uchwyty, MDF ibpïyta laminowana zwiÚkszajÈ odpornoĂÊ bryï na zarysowania, uszkodzenia, wilgoÊ ibwysokÈ temperaturÚ. Praktycznymi rozwiÈzaniami sÈ biurko zbdostawianym kontenerem, ïóĝko zbpojemnikiem na poĂciel ibchowanÈ szafkÈ nocnÈ (peïniÈcÈ równieĝ funkcjÚ schowka) oraz naroĝna szafa, która zbpowodzeniem zastÈpi garderobÚ nastolatka. Materiaïy: korpus –bpïyta laminowana WiĂnia Marbella, fronty –bMDF Jesion Marsylia, drewniane metalizowane listwy, metalowe uchwyty. Liczba bryï: 16.

’Ó¿KO PI}TROWE „MARCO POLO”

„PLAY”

„COSMO”

44 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


w kategorii

PRZESTRZEē KUCHENNA K L A S A

P R E M I U M

KUCHNIA „D-LINE” Producent: Meble Janas

Harmonijne zestawienie kolorystyczne biaïych frontów lakierowanych zbblatem ibelementami zbdrewna dÚbowego równowaĝÈ zimne Ăwiatïo LED, stalowe sprzÚty oraz proğle aluminiowe wbmiejsce tradycyjnych uchwytów. Zabudowa kuchenna skïada siÚ zbwysokich szaf oraz wyspy. Szerokie ibgïÚbokie szuĠady „Tandembox Intivo” oraz system podnoĂników „Aventos” zostaïy wyposaĝone we wspomaganie elektryczne „Servo-drive”. Wbstre-

ğe magazynujÈcej zastosowano szuĠady wewnÚtrzne oraz wyciÈg wysoki, które znacznie poprawiajÈ komfort przechowywania artykuïów spoĝywczych czy wszelkich innych akcesoriów kuchennych. Kosz „Tandem” oraz wyciÈgi podblatowe zbïatwoĂciÈ siÚ otwierajÈ ibmiÚkko zamykajÈ. Wyspa ma równieĝ praktyczna póïkÚ oraz efektowny stojak na wina wykonany zbdrewna.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

45


NOWA OFERTA SZAFEK KUCHENNYCH WbTRZECH STANDARDACH.

Producent: Lupus W. ibK. Macijewicz sp.j. Wbostatnim czasie Lupus wprowadziï podziaï na trzy typy szafek, wbzaleĝnoĂci od stopnia ibklasy wyposaĝenia (kaĝda dostÚpna wbjednym zb29 kolorów pïyty standardowej). „Basic” to szafka bez akcesoriów (bez zawiasów, prowadnic itd.) przeznaczona do indywidualnego wyposaĝenia. Zawiera koïki, mimoĂrody ibinne niezbÚdne elementy do zïoĝenia „skrzynki”. „Average” to szafka zbpodstawowymi akcesoriami wysokiej jakoĂci. Wbjej skïad wchodzÈ takie elementy, jak zawiasy Blum „Clip-Top”, siïowniki gazowe, kosze marki Nomet wbkolorze szarym ibociekarki marki Rejs wbkolorze biaïym. „Exclusive” to szafka obnajwyĝszym standardzie zbakcesoriami najwyĝszej klasy. NowoĂciÈ wbtej wersji wyposaĝenia sÈ zawieszki wïoskiego producenta Italiana Ferramenta zbestetycznÈ metalowÈ zaĂlepkÈ, która zdobi wnÚtrze szafki ibzarazem zasïania czÚĂÊ sïuĝÈcÈ do regulacji jej poïoĝenia.

STӒ MARMUROWY „MT77” Producent: Grand Luxury Plaza

MyĂlÈc obumeblowaniu domu nie moĝna zapomnieÊ objadalni. Firma Grand Luxury Plaza ma do zaoferowania niepowtarzalne stoïy wykonane zbsyntetycznego marmuru. Teraz moĝesz juĝ pozwoliÊ sobie na dowolnÈ aranĝacjÚ kuchni wbstylu, objakim marzysz.

STӒ MARMUROWY „MT77”

NOWA OFERTA SZAFEK KUCHENNYCH W TRZECH STANDARDACH

46 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Kuchenna:

KUCHNIA WIKTORIA”SKA

KUCHNIA WIKTORIA”SKA

Producent: PPUH Akan Antoni KÈdziela Inspirowane païacowym przepychem oraz klimatem angielskich domostw, ekskluzywne kuchnie wiktoriañskie stanowiÈ podstawÚ oferty ğrmy Akan. CharakteryzujÈ je ciepïo, atmosfera, nieprzemijajÈce piÚkno klasycznej formy. To prawdziwe dzieïa sztuki, ïÈczÈce tradycje stolarstwa artystycznego zbfunkcjonalnoĂciÈ wspóïczesnych mebli. Fronty wykonane sÈ zblitego drewna dÚbu, malowane rÚcznie przy uĝyciu wysokiej jakoĂci farb angielskich. Firma wspóïpracuje zbklientami wbPolsce ibcaïej Europie. Akan wykorzystuje lite drewno rodzimych ibegzotycznych gatunków.

„KUCHNIA NA TRAWIE”

„KUCHNIA NA TRAWIE” Producent: Magot Design

„Kuchnia na trawie” to poïÈczenie naturalnych materiaïów oraz nowoczesnego stylu. Caïa zabudowa zostaïa postawiona na platformie pokrytej ïatwÈ wbczyszczeniu, sztucznÈ golfowÈ trawÈ zbfunkcjÈ podgrzewania podïogowego zbustawieniem czasowym. Fronty szafek fornirowano fornirem palisander lakierowanym na wysoki poïysk. Wszystkie drzwi sÈ bezuchwytowe. Za drzwiami wbdolnej zabudowie umieszczono szuĠady wewnÚtrzne „Tandembox intivo” ze wstawkÈ fornirowanÈ wbboku, abwbjednej zbszafek zmywarkÚ. Wbzabudowie wysokiej zainstalowano podnoĂnik do frontu ïamanego, lodówkÚ ibsïupek AGD. Wbostatnim sïupku, na wysokoĂci stoïu, zainstalowano dodajÈcy klimatu caïej kuchni biokominek. ¥cianÚ za szafkami dolnymi obïoĝono biaïym szkïem zbsystemem oĂwietlenia sterowanym dotykowo.

KUCHNIA „S-LINE”

KUCHNIA „S-LINE” Producent: Meble Janas

To propozycja dla wyjÈtkowego ibwymagajÈcego klienta, który poszukuje nowoczesnego designu. Arktyczna biel lakieru wbpoïÈczeniu zbsurowoĂciÈ stali daje nowoczesnÈ formÚ estetycznego minimalizmu. Kuchnia charakteryzuje siÚ wysokÈ ergonomiÈ poprzez zastosowanie najnowoczeĂniejszego na rynku wyposaĝenia: szuĠad wewnÚtrznych ze stali szczotkowanej ğrmy Blum, które nawiÈzujÈ do zewnÚtrznej zabudowy wyspy, koszy cargo zbwysokiej jakoĂci materiaïu, m.in. „Swing Out”, „Tandem” zbcichym domykiem, „Touch Control” otwieranego przez delikatne pukniÚcie we front. Wyspa zbblatem zbkonglomeratu kwarcytowego, wbkolorze czystej bieli wbpoïÈczeniu ze stalÈ, tworzy prostÈ formÚ, natomiast wbuĝytkowaniu wysokÈ jakoĂÊ ibtrwaïoĂÊ.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

47


w kategorii

PRZESTRZEē àAZIENKOWA K L A S A

S T A N D A R D

SERIA „COBE” Producent: Cersanit S.A.

Producent:

Seria „Cobe” to ciekawe wzornictwo dla kaĝdego, kto ceni rzeczy piÚkne ibpraktyczne. Seria skïada siÚ zb4 elementów: lustra oraz wiszÈcych mebli –buniwersalnej szafki, sïupka, abtakĝe szafek podumywalkowych. Front szafki wykonany jest zbfoliowanej pïyty MDF, natomiast korpus zbpïyty wiórowej laminowanej wbkolorze orzecha. WnÚtrze szuĠady wykonano zbpïyty wiórowej laminowanej zbmetalowÈ osïonÈ syfonu. WbszuĠadzie

48 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

zastosowano prowadnice Blum zbpeïnym wysuwem, co zwiÚksza komfort uĝytkowania. Sïupek oraz uniwersalnÈ szafkÚ wiszÈcÈ wykonano zbpïyty wiórowej laminowanej wbkolorze orzecha. WewnÈtrz sïupka ibszafki znajdujÈ siÚ szklane póïki na bezpiecznych podpórkach.


w kategorii

PRZESTRZEē àAZIENKOWA K L A S A

P R E M I U M

SERIA BATERII „ELIPSA” Producent: Deante Antczak sp.j.

„Elipsa” to designerska seria baterii marki Deante przeznaczona dla koneserów poszukujÈcych niebanalnych rozwiÈzañ. Na szczególnÈ uwagÚ zasïugujÈ modele wannowy ibnatryskowy, wbktórych zintegrowane zbkorpusem uchwyty podkreĂlajÈ nowoczesnÈ liniÚ projektowÈ. Opïywowe ksztaïty ibniekonwencjonalne rozwiÈzania, jak choÊby brak tradycyjnej wylewki wbmodelu wannowym, optymalnie zagospodarowujÈ przestrzeñ

kÈpieli, abkaskadowy wypïyw wody podwyĝsza walory estetyczne. Baterie wykonano zbmosiÈdzu chromowanego MO59. Wbskïad serii wchodzÈ baterie: wannowa, umywalkowa, bidetowa ibnatryskowa. Uzupeïnieniem serii jest bateria zlewozmywakowa. Projektanci: Paweï Hadrian ibTomasz Gawdzik.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

49


„CHICAGO”

Producent: Aquaform S.A. „Chicago” to zestaw mebli ïazienkowych, które wyróĝnia nowoczesny design oraz ciekawe poïÈczenie kolorystyczne lakierowanych biaïych szafek zbpïytÈ laminowanÈ wbkolorach legno ciemne lub tabac cherry. CaïoĂÊ dopeïniajÈ chromowane uchwyty oboryginalnym ksztaïcie. Wbskïad zestawu wchodzÈ: szafka podumywalkowa, szafka zblustrem + halogeny oraz szafka wiszÈca niska. Wbszafkach zostaïy zastosowane wysokiej klasy zawiasy ğrmy Häfele.

„ANCONA”

Producent: Aquaform S.A. „Ancona” to nowoczesny zestaw mebli ïazienkowych dostÚpny wbdwóch kolorach: legno ciemne oraz tabac cherry wzbogaconych srebrnÈ listwÈ wykoñczeniowÈ. Wbskïad zestawu wchodzÈ: konsola podumywalkowa (lewa lub prawa) wyposaĝona wbdodatkowy uchwyt na rÚcznik, szafka wysoka, szafka niska zbszuĠadami oraz lustro. Meble wykonane zbwysokiej jakoĂci materiaïów, wyposaĝone wbmechanizmy samodomykajÈce ğrmy Häfele.

„AMSTERDAM”

Producent: Aquaform S.A. Linia „Amsterdam” powstaïa wboparciu obbieĝÈce trendy ibzbwykorzystaniem najlepszych materiaïów. DostÚpna jest wb9 modnych kolorach: biaïym, legno ciemnym, tabac cherry, choco, wanilia, cappuccino, bordo, ğolet ibantracyt. Wbskïad kolekcji wchodzÈ: szafka podumywalkowa pojedyncza lub podwójna, dwa warianty szafki wysokiej wiszÈcej –btradycyjna zbpóïkami lub zbkoszem na bieliznÚ, szafka niska, abtakĝe szafka zblustrem, która opcjonalnie moĝe byÊ wyposaĝona wbdodatkowe oĂwietlenie. We wszystkich szafkach wchodzÈcych wbskïad kolekcji zastosowano wygodne, ergonomiczne uchwyty oraz wysokiej jakoĂci mechanizm hamujÈcy ğrmy Häfele.

„CHICAGO”

„ANCONA”

„AMSTERDAM”

50 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ ’azienkowa:

„NANO”

„NANO”

Producent: Cersanit S.A. Seria „Nano” prezentuje innowacyjne rozwiÈzania, by nawet bardzo maïe ïazienki moĝna byïo zaaranĝowaÊ wbsposób ergonomiczny ibkomfortowy. DziÚki zwartej, kwadratowej lub prostokÈtnej bryle szafki moduïowe „Nano” dajÈ moĝliwoĂÊ nieskoñczenie wielu zestawieñ dopasowanych do wymiarów ïazienki. Moĝna je zawiesiÊ na Ăcianie, pod umywalkÈ, nad wannÈ lub pralkÈ, obok siebie, jednÈ pod drugÈ, wbjednej kolorystyce, wbróĝnych odcieniach frontów –bwszystko zaleĝy od pomysïowoĂci uĝytkownika. DostÚpne kolory szafek: limonka, orange, biaïy, beĝowy, brÈzowy ibszary. Front szafki wykonano zbpïyty MDF lakierowanej na wysoki poïysk, natomiast korpus zbpïyty wiórowej laminowanej lakierowanej na wysoki poïysk. Zbkolei front szafki wiszÈcej –bzbfoliowanej pïyty MDF, abkorpus zbfoliowanej pïyty wiórowej.

„DAHLIA”

„DAHLIA”

Producent: Cersanit S.A. Seria „Dahlia” jest dedykowana dla osób ceniÈcych prostotÚ, nowoczesnoĂÊ oraz elegancjÚ. Uĝycie bieli ibchromowanych elementów podkreĂla ciekawy design oraz nadaje serii uniwersalny charakter. Duĝy wybór rozmiarów szafek podumywalkowych sprawia, ĝe ïatwo dopasowaÊ je do wnÚtrz obróĝnych wymiarach. Seria skïada siÚ zbszafki lustrzanej, szafki podumywalkowej, sïupka, póïsïupka. Front szafki, sïupka ibpóïsïupka wykonano zbpïyty MDF lakierowanej na wysoki poïysk, natomiast korpus zbpïyty wiórowej dwustronnie laminowanej lakierowanej na wysoki poïysk. Szafki moĝna zmontowaÊ jako wiszÈce bÈdě stojÈce na chromowanych nóĝkach. Szafka lustrzana wykonana jest zbpïyty wiórowej dwustronnie laminowanej lakierowanej na wysoki poïysk.

KOLEKCJA „BARCELONA”

KOLEKCJA „BARCELONA” Producent: Elita sp. zbo.o.

Kolekcja „Barcelona” charakteryzuje siÚ wysokÈ funkcjonalnoĂciÈ ibjakoĂciÈ oraz eleganckim, minimalistycznym wzornictwem. DostÚpna jest wbczterech wariantach kolorystycznych: biaïym ibczarnym lakierowanym na wysoki poïysk, oraz wbstrukturze grey ibwalnut. Zastosowanie wbposzczególnych elementach wysokiej klasy okuÊ ibmateriaïów odpornych na dziaïanie wilgoci zapewnia gwarancjÚ trwaïoĂci. Pojemne szuĠady wbszafce podumywalkowej zostaïy wyposaĝone wbprowadnice zbopcjÈ peïnego wysuwu ibsystemem „soft close”, co zapewnia ïatwy dostÚp do zawartoĂci szuĠady przy jednoczesnym delikatnym ibcichym zamkniÚciu. Elementy serii to: szafka podumywalkowa (do wyboru zbumywalkÈ ceramicznÈ bÈdě zbkonglomeratu) 60 ib80bcm, sïupek oraz lustro zboĂwietleniem.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

51


„CITY”

Producent: Krofam sp. zbo.o. Seria „City” skïada siÚ wielu zróĝnicowanych elementów m.in. póïek, regaïów, boksów, szafek kwadratowych. Elementy te pozwalajÈ na kreatywne meblowanie przestrzeni ïazienkowej. Meble zbserii „City” wykonane sÈ zbwysokiej klasy pïyty melaminowej ibdostÚpne wbnastÚpujÈcych kolorach: sosna laredo jasna lub ciemna, wrzos, pistacja oraz biaïy. Wbszafkach zastosowany zostaï bezuchwytowy system otwierania Push Up. Szafka podumywalkowa dedykowana jest pod ceramicznÈ umywalkÚ „Kancler” 45bcm ğrmy Hybner. Projektant: Arkadiusz Kulon.

STYLOWY ZESTAW ’AZIENKOWY „F-6312” Producent: Grand Luxury Plaza

Stylowe meble ïazienkowe ïÈczÈ praktycznoĂÊ ibtrwaïoĂÊ, której wymaga ïazienka zbpiÚknem, do jakiego tÚskni dusza kaĝdego konesera sztuki, ale równieĝ wszystkich tych, którzy nie lubiÈ banaïu ibtandetnych zestawieñ.

„DIUNA”

Producent: Krofam sp. zbo.o. Seria „Diuna” to unikalna forma ïÈczÈca interesujÈce wzornictwo ibprostotÚ. WyjÈtkowo oryginalna umywalka zbmarmuru mineralnego Ăwietnie komponuje siÚ zbmeblami wykonanymi zbMDF lakierowanego na biaïy wysoki poïysk. Asymetryczny ukïad frontów zbciekawym podchwytem tworzÈ spójnÈ stylistycznie caïoĂÊ obwywaĝonych proporcjach. Zamysïem projektantów byïo stworzenie mebli dalekich od szablonu,wyróĝniajÈcych siÚ spoĂród oferty dostÚpnej na rynku. SzuĠady oraz fronty, wyposaĝone wbmarkowe okucia ğrmy Hettich, majÈ funkcjÚ cichego domyku. Projektant: Arkadiusz Kulon.

„CITY”

STYLOWY ZESTAW ’AZIENKOWY „F-6312”

„DIUNA”

52 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


w kategorii

ARANĩACJA PRZEDPOKOJU K L A S A

S T A N D A R D

„PORTOBELLO” Producent: MDS Dariusz Szwed

Szafka na buty „Portobello” jest propozycjÈ dla ludzi ceniÈcych prostotÚ ibfunkcjonalnoĂÊ. Korpus wykonany zblakierowanej na wysoki poïysk pïyty MDF, natomiast fronty wbdÚbowej okleinie naturalnej. Szafka pomieĂci ok. 18 par butów wbrozmiarze do 44. CaïoĂÊ wykonana zbwysokiej jakoĂci materiaïów, ïÈczy wbsobie funkcjonalnoĂÊ ibdesignerskÈ ekstrawagancjÚ wbprzystÚpnej cenie.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

53


w kategorii

PRZESTRZEē OUTDOOR K L A S A

Naroĝny zestaw wypoczynkowy technorattan

P R E M I U M

„ST-444”

Producent: Grand Luxury Plaza

Producent:

Wystarczy, ĝe wyjdziesz za próg swojego domu, by doĂwiadczyÊ uczucia podobnego do odpoczynku na zïotym piasku, z chïodnym drinkiem, z palemkÈ. NamiastkÚ wakacji moĝesz mieÊ zawsze, kiedy tylko tego zapragniesz...

54 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Przestrzeñ Outdoor:

KOMPLET TECHNORATTAN „DH-6605”

ZESTAW OGRODOWY Z TECHNORATTANU „DH-6638”

KOMPLET TECHNORATTAN „DH-6605” Producent: Grand Luxury Plaza

Wystarczy, ĝe wyjdziesz za próg swojego domu, by doĂwiadczyÊ uczucia podobnego do odpoczynku na zïotym piasku, zbchïodnym drinkiem, zbpalemkÈ. NamiastkÚ wakacji moĝesz mieÊ zawsze, kiedy tylko tego zapragniesz...

ZESTAW OGRODOWY ZbTECHNORATTANU „DH-6638”

Producent: Grand Luxury Plaza Meble ogrodowe wykonane zbodpornego na warunki atmosferyczne technorattanu sprostajÈ Twoim oczekiwaniom, gdy sïoñce, mocno przygrzewajÈc, Ăwieci wysoko na niebie oraz wtedy, kiedy leje ibwieje nieprzyjemny wiatr...

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

55


w kategorii

MEBLE INNE

K L A S A

Leĝak technorattan

P R E M I U M

„DH-581”

Producent: Grand Luxury Plaza

Producent:

Wystarczy, ĝe wyjdziesz za próg swojego domu, by doĂwiadczyÊ uczucia podobnego do odpoczynku na zïotym piasku, z chïodnym drinkiem, z palemkÈ. NamiastkÚ wakacji moĝesz mieÊ zawsze, kiedy tylko tego zapragniesz...

56 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Meble Inne:

WÓZEK NA POSI’KI „DM-1010” Producent: Grand Luxury Plaza

Do produkcji uĝyto najlepszych gatunków drewna. Pozwala to zaproponowaÊ meble o piÚknym, naturalnym wyglÈdzie i duĝej trwaïoĂci, którym niestraszne sÈ nastÚpujÈce po sobie lata i potrzeby wielu pokoleñ. Kunsztowne zdobienia powstaïe pod czujnym okiem najbardziej utalentowanych mistrzów meblarstwa spodobajÈ siÚ osobie praktycznej i tej o bardzo sprecyzowanych upodobaniach artystycznych.

WÓZEK NA POSI’KI „DM-1010”

r e k l a m a


w kategorii

SIEDZISKA BIUROWE K L A S A

S T A N D A R D

„SAIL” Producent: Grammer Ofğce (Grupa Nowy Styl)

Producent:

„Sail” to linia nowoczesnych, lekkich krzeseï. Design ibmaksymalna funkcjonalnoĂÊ krzesïa gwarantujÈ swobodÚ ruchów oraz wygodÚ. OsiÈgniÚto to dziÚki smukïemu ibelastycznemu projektowi oparcia, które uczestniczy wbkaĝdym ruchu uĝytkownika. Oparcie krzesïa „Sail” zapewnia niezbÚdne podparcie równieĝ zbboków, oferujÈc jednoczeĂnie niezrównanÈ wygodÚ. DziÚki ruchomemu oparciu osoba siedzÈca na krzeĂle odczuwa

58 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

komfort, nawet po wielu godzinach siedzenia. Krzesïo „Sail” wyposaĝone jest wbopatentowany mechanizm Glide-Tec, który zostaï zaprojektowany zgodnie zbnajnowszymi odkryciami naukowymi zbdziedziny ergonomii oraz biomechaniki ibumoĝliwia swobodne poruszanie siÚ wbtrakcie pracy. Projektant: Ray Carter.


w kategorii

SIEDZISKA BIUROWE K L A S A

P R E M I U M

„MPOSITION” Producent: Proğm sp. zbo.o.

„mPosition” to nowoczesne, wielofunkcyjne stanowisko do pracy zbkomputerem wbpozycji siedzÈco-leĝÈcej. Oprócz pïynnej regulacji poziomu ibkÈta nachylenia siedziska oraz oparcia ma ono peïnÈ regulacjÚ stolika do laptopa, abtakĝe waïka lÚděwiowego ibzagïówka. CaïoĂÊ oparcia pleców ibzagïówka wykonano zbelastycznej siatki. Dopeïnieniem caïoĂci jest wysuwany podnóĝek. Stanowisko idealnie nadaje siÚ dla osób wykorzystujÈ-

cych komputer do pracy lub nauki, zwïaszcza pracujÈcych wbdomu: programistów, grağków komputerowych, tïumaczy, dziennikarzy, których charakter wykonywanych zadañ wymaga dïugotrwaïego pozostawania wbniezmienionej pozycji ciaïa, przy zachowaniu peïnej zdolnoĂci do koncentracji uwagi. Projektant: Studio 1:1 Jarosïaw Szymañski.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

59


FOTEL GABINETOWY „RETRO” Producent: Grand Luxury Plaza

Wbcentralnym miejscu, wbgabinecie, stoi dopasowany do Twoich potrzeb, wykonany wbniezwykle precyzyjny sposób fotel –binny niĝ zawodne, masowo produkowane. Znajdujesz na nim spokój, porównywalny jedynie do tego, który zapewnia Twoja najwygodniejsza kanapa wbdomu. Prostujesz plecy na fotelu obunikatowym designie, wyróĝniajÈcym siÚ wyjÈtkowo trwaïym ibszlachetnym wykonaniem. Zamykasz na chwilÚ oczy ibodpoczywasz wbmiejscu, na którym zarówno relaks, jak ibcodzienne obowiÈzki sÈ równie miïe ibodprÚĝajÈce.

FOTEL BIUROWY „CREATIVE” Producent: Grand Luxury Plaza

Wbcentralnym miejscu, wbgabinecie, stoi dopasowany do Twoich potrzeb, wykonany wbniezwykle precyzyjny sposób fotel –binny niĝ zawodne, masowo produkowane. Znajdujesz na nim spokój, porównywalny jedynie do tego, który zapewnia Twoja najwygodniejsza kanapa wbdomu. Prostujesz plecy na fotelu obunikatowym designie, wyróĝniajÈcym siÚ wyjÈtkowo trwaïym ibszlachetnym wykonaniem. Zamykasz na chwilÚ oczy ibodpoczywasz wbmiejscu, na którym zarówno relaks, jak ibcodzienne obowiÈzki sÈ równie miïe ibodprÚĝajÈce.

FOTEL KONFERENCYJNY „C002” Producent: Grand Luxury Plaza

Wbcentralnym miejscu, wbgabinecie, stoi dopasowany do Twoich potrzeb, wykonany wbniezwykle precyzyjny sposób fotel –binny niĝ zawodne, masowo produkowane. Znajdujesz na nim spokój, porównywalny jedynie do tego, który zapewnia Twoja najwygodniejsza kanapa wbdomu. Prostujesz plecy na fotelu obunikatowym designie, wyróĝniajÈcym siÚ wyjÈtkowo trwaïym ibszlachetnym wykonaniem. Zamykasz na chwilÚ oczy ibodpoczywasz wbmiejscu, na którym zarówno relaks, jak ibcodzienne obowiÈzki sÈ równie miïe ibodprÚĝajÈce.

FOTEL GABINETOWY „RETRO”

60 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

FOTEL BIUROWY „CREATIVE”

FOTEL KONFERENCYJNY „C002”


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Siedziska Biurowe:

„ASTIN”

„ASTIN”

Producent: Dziedzic sp. zbo.o. Nowe krzesïo biurowe „Astin” marki Dziedzic (seria „24 h at work”) to mebel wbpeïni ergonomiczny, który pozwala nie tylko na komfortowÈ pracÚ, ale takĝe na relaks za biurkiem. Zastosowane wbkrzeĂle mechanizmy zapewniajÈ swobodnÈ regulacjÚ wysokoĂci krzesïa, absystem Multisynchro umoĝliwia synchroniczne odchylenie siedziska wraz zboparciem, regulacjÚ wysokoĂci oparcia oraz regulacjÚ gïÚbokoĂci siedziska. Wbgórnej czÚĂci oparcia znajduje siÚ charakterystyczne pionowe przeszycie. Krzesïo „Astin” oferowane jest wbwielu wariantach wykoñczenia. Szeroka gama materiaïów pozwoli na stworzenie fotela obdowolnie dobranej strukturze ibkolorze obicia. Moĝna ponadto wybraÊ dwa rodzaje podstaw wbróĝnych opcjach, jak równieĝ dostÚpnych jest kilka rodzajów podïokietników. Jako uzupeïnienie oferowane sÈ modele stacjonarne na nogach ibpïozie.

„VARIS NET”

„VARIS NET”

Producent: Proğm sp. zbo.o. „Varis Net” to ergonomiczne ibnowoczesne wbzastosowanych rozwiÈzaniach krzesïo pracownicze. Charakterystycznymi elementami tego modelu jest mechanizm Synchro, abtakĝe transparentne oparcie zapewniajÈce doskonaïÈ przewiewnoĂÊ ibwentylacjÚ pleców. Krzesïo ma podparcie lÚděwiowe oraz dodatkowe pochylenie przedniej czÚĂci siedziska. Wszystkie te funkcje, poïÈczone ze sobÈ, czyniÈ produkt wbpeïni komfortowym siedziskiem biurowym. Baza fotela dostÚpna jest wbtrzech opcjach kolorystycznych (czarny, metalik, chrom). Siedzisko wykonane jest zbpianki poliuretanowej wylewanej, tapicerowane tkaninÈ lub skórÈ.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

61


w kategorii

MEBLE BIUROWE K L A S A

P R E M I U M

„BARCELONA” Producent: Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko

Producent:

„Barcelona”, kolekcja stworzona zbmyĂlÈ obwyszukanych gustach klientów, jest odpowiednim rozwiÈzaniem dla osób, które ceniÈ sobie tradycjÚ oraz styl. To meble gabinetowe, skïadajÈce siÚ zbzestawu regaïów, które moĝna zestawiaÊ wbdowolny sposób, wbbardziej lub mniej rozbudowane aranĝacje. Wbofercie znajdujÈ siÚ biurka, regaïy otwarte, przeszklone, zbdrzwiami peïnymi, abnawet regaï zbfunkcjÈ barku ibpojedyncza szafa

62 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

ubraniowa. Ozdobne pilastry, regaïy zwieñczone koronÈ, ukryte zakamarki, subtelne oĂwietlenie sprawiajÈ, ĝe gabinet kreuje niepowtarzalny nastrój. Pionowe kolumny dla wtajemniczonych sÈ ukrytym schowkiem na waĝne dokumenty oraz drogocenne przedmioty. Projektant: A. L. Taranko.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Meble Biurowe:

„QUANTUM”

„QUANTUM”

Producent: Dziedzic sp. zbo.o.

STӒ KONFERENCYJNY „D15”

Meble biurowe „Quantum” marki Dziedzic ïÈczÈ wbsobie nowoczesny design zbtwardym prawem meblarskich tradycji. Wykoñczenie mebli charakterystycznym poïÈczeniem boków zbsiedziskiem iboparciem oraz najwyĝsza jakoĂÊ wykoñczenia stanowiÈ obich nieprzeciÚtnej elegancji ibwygodzie. ’agodnie zaokrÈglone boki zbcharakterystycznym przeszycie wbksztaïcie ïuku fotela ibsofy wyznaczajÈ przestrzeñ komfortu ich uĝytkowników. Przeznaczeniem zestawu „Quantum” sÈ obszerne, reprezentacyjne pomieszczenia, wbktórych wita siÚ ibprzyjmuje goĂci, prowadzi waĝne dyskusje. Bogactwo ibróĝnorodnoĂÊ wykoñczenia pozwalajÈ dopasowaÊ meble „Quantum” do wnÚtrz obrozmaitych aranĝacjach.

STӒ KONFERENCYJNY „D15” Producent: Grand Luxury Plaza

Stoïy konferencyjne „D15” to produkty, które powstaïy wbodpowiedzi na wysokie wymagania kadry kierowniczej, wbtym prezesów ğrm. RóĝnorodnoĂÊ oczekiwañ, wynikajÈcych zbodmiennych proğli ğrm, zbpowodzeniem speïniajÈ zarówno klasyczne, stylowe kolekcje produktów, jak ibnajwyĝszej klasy nowoczesne stoïy. Szlachetny dobór materiaïów oraz dbaïoĂÊ obkaĝdy najmniejszy detal czyniÈ meble oferowane przez Grand Luxury Plaza wyjÈtkowymi.

SYSTEM „TIRION”

SYSTEM „TIRION”

Producent: Tobo Datczuk sp. j. Meble gabinetowe „Tirion” to zestaw doskonale pasujÈcy do wspóïczesnego wnÚtrza. SwojÈ elegancjÚ meble te zawdziÚczajÈ nowoczesnym dodatkom, takim jak trzywarstwowe, regulowane stopki ibblat zbaluminiowÈ wstawkÈ, oraz poïÈczeniu pïyty melaminowanej zbbïyszczÈcym, czarnym laminatem. CaïoĂÊ dopeïniajÈ przezroczyste pïaszczyzny wykonane ze szkïa lub brÈzowego dekormatu oraz uchwyty, które doskonale komponujÈ siÚ zbaluminiowymi wstawkami wykorzystanymi wbmeblach. Meble gabinetowe „Tirion”, dziÚki nowoczesnej stylistyce, pozwalajÈ na zaaranĝowanie odpowiedniego miejsca do pracy, spotkañ ibkonferencji. Projektant: Tomasz Datczuk.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

63


„CONE”

Producent: Kinnarps Polska sp. zbo.o. „Cone” to stabilne stoïy, zarówno do pracy stojÈcej, jak ibstoliki do kawy. Wbdelikatnie zgeometryzowanej formie stoïy „Cone” ïÈczÈ prostÈ elegancjÚ ibciekawie zastosowane materiaïy. Podstawa wykonana zbproğlowanego tworzywa sztucznego. Blat okrÈgïy lub owalny zbkompaktowego laminatu. Stóï mieĂci wbblacie port na okablowanie, który moĝe zostaÊ wyposaĝony wbprzyïÈcze elektryczne ibinternetowe, zaĂ caïy kanaï na okablowanie jest estetycznie ukryty wbnodze. Stoïy „Cone” stanowiÈ doskonaïe rozwiÈzanie problemu przedïuĝajÈcych siÚ wbnieskoñczonoĂÊ spotkañ. DostÚpne sÈ wbdwóch kolorach: czarnym ibbiaïym. Moĝna tworzyÊ równieĝ kombinacje biaïego blatu zbczarnÈ bazÈ ibodwrotnie. Projektant: Carl Öjerstam.

ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH „PRESTIGE” Producent: Grand Luxury Plaza

Meble zbzestawu „Prestige” to produkty, które powstaïy wbodpowiedzi na wysokie wymagania kadry kierowniczej, wbtym prezesów ğrm. RóĝnorodnoĂÊ oczekiwañ, wynikajÈcych zbodmiennych proğli ğrm, zbpowodzeniem zaspokajajÈ zarówno klasyczne, stylowe kolekcje produktów, jak ibnajwyĝszej klasy nowoczesne biurka. Szlachetny dobór materiaïów oraz dbaïoĂÊ obkaĝdy najmniejszy detal czyniÈ biurka oferowane przez Grand Luxury Plaza wyjÈtkowymi.

„CONE”

ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH „PRESTIGE”

64 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


w kategorii

PRZESTRZEē KONTRAKTOWA K L A S A

P R E M I U M

BIURKO „UNIQUE” Producent: Meble Janas

Biurko „Unique” wykonane jest wbcaïoĂci zblitego drewna dÚbowego. DÈb od wieków byï synonimem siïy ibpiÚkna. Jego relaksacyjne wïaĂciwoĂci sprawiïy, ĝe czïowiek czÚsto siadaï wbotoczeniu dÚbu, czerpiÈc moc ibspokój. Wymiary ibgabaryty biurka zapewniajÈ komfort wbcodziennej pracy. ZasiadajÈc za tym biurkiem nie czuje siÚ upïywajÈcego czasu. Zarówno praca, jak ibwypoczynek przy kawie, stanowiÊ bÚdÈ miïy element dnia

codziennego. DziÚki ĝmudnej pracy wykwaliğkowanych cieĂli, specjalistów rzemiosïa drzewnego –bbiurko jest rÚcznie proğlowane, charakteryzuje siÚ piÚknym stylem ibprostotÈ zarazem.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

65


w kategorii

ARTYKUàY DEKORACYJNE

PANEL DEKORACYJNY Producent: Apperta s.c. Aleksandra ibGrzegorz Moroszczuk

Producent:

Panel wykonany jest zbpïyty MDF pokrytej masÈ betonowÈ, ale moĝe byÊ teĝ lakierowany, pokryty foliÈ PCV lub surowy. Jest to produkt lekki, ïatwy wbobróbce, tañszy niĝ inne panele dekoracyjne, abprzede wszystkim zdobiÈcy wnÚtrza. PowtarzalnoĂÊ wbwykonaniu kaĝdego elementu pozwala zastosowaÊ panel wbróĝnych kombinacjach ibdaje moĝliwoĂÊ umieszczenia go wbdowolnym miejscu wnÚtrza. ’atwoĂÊ wbmontaĝu elementu równieĝ

66 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

podwyĝsza jego walory estetyczne ibjakoĂciowe. Oprócz tego panel cechuje wysoka odpornoĂÊ na Ăcieranie ibtrwaïoĂÊ jeĂli chodzi obuĝytkowanie. Projektant: Grzegorz Moroszczuk


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Artykuïy Dekoracyjne:

TECHNICZNA OKLEINA DEKORACYJNA Producent: Classic Veneer

OkreĂlenie wyglÈdu wnÚtrza czÚsto wiÈĝe siÚ ze zdeğniowaniem stylu duĝych powierzchni. Czy to Ăciany, kolumny, czy duĝe blaty, obróbka moĝe sprawiaÊ wiele trudnoĂci. Projektanci ibwykonawcy muszÈ wiÚc wybieraÊ miÚdzy ïatwoĂciÈ pracy zbpóïfabrykatem, abjego charakterystykÈ. Niejednokrotnie spotykajÈ siÚ zbdylematem, czy poĂwiÚciÊ wyglÈd ibestetykÚ przestrzeni na rzecz ïatwiejszych wbobróbce materiaïów. Techniczna okleina dekoracyjna jest wbtakim wypadku idealnym rozwiÈzaniem. Bardzo zróĝnicowane wzory powierzchni –bod szlifowanych metali, po rÚczne pismo przeplatane materiaïem –bïÈczÈ siÚ wbtym wypadku zbïatwoĂciÈ instalowania pïyt na miejscu przeznaczenia.

TECHNICZNA OKLEINA DEKORACYJNA

r e k l a m a


w kategorii

MATERIAàY DO USZLACHETNIANIA PàYT

OKLEINA MODYFIKOWANA Producent: Classic Veneer

Producent:

Fornir naturalny zbdrzewa oliwnego, mimo ĝe bardzo piÚkny, nie jest popularny. Jest to materiaï, zbktórym ciÚĝko siÚ pracuje, poniewaĝ ïamiÈce siÚ zbïatwoĂciÈ liĂcie powodujÈ koszty dodatkowe, nieraz bardzo wysokie. Rysunek usïojenia, bardzo charakterystyczny ibskomplikowany, byï trudny do skopiowania –baĝ do

68 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

teraz. Okleina modyğkowana „Oliwka” trafnie imituje teksturÚ rzeczonego forniru. Zachowuje szlachetnoĂÊ naturalnego materiaïu, sama bÚdÈc tworzona zbdrewna, jednoczeĂnie charakteryzujÈc siÚ wysokÈ odpornoĂciÈ na uszkodzenia mechaniczne czy niemal zupeïnÈ powtarzalnoĂciÈ kolorystyki ibusïojenia.


w kategorii

MATERIAàY DO USZLACHETNIANIA PàYT

„DkB SONOMA” Producent: Schattdecor sp. zbo.o.

„DÈb Sonoma” to rysunek dÚbu zbefektem 3D oraz zbwyrazistymi rzazami (naciÚciami po pile). Jest to wzór obwyrazistym deskowaniu, wzbogacony negatywowymi porami ibpromieniami rdzeniowymi. Typowe dla modnych dÚbów sÈ przebiegajÈce horyzontalnie naciÚcia po pile. Dekor charakteryzuje ponadto ciekawa gra kolo-

rów. Ma bardzo uniwersalny charakter –bmoĝe byÊ uĝyty na powierzchniach mebli obróĝnym zastosowaniu.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

69


„IPL IMPRESS PAPER LAM”

Producent: Impress Decor Polska sp. zbo.o. „IPL Impress Paper Lam” to nowoczesny materiaï dekoracyjny do laminowania pïyt meblowych. Produkowany jest identycznie, jak pïyta laminowana, ale ma odpornoĂÊ na Ăcieranie porównywalnÈ zb„CPL/HPL”. Wbprzeciwieñstwie do „CPL/HPL” „IPL” to tylko jedna warstwa materiaïu. Zastosowanie „IPL” to elementy intensywnie uĝytkowanych mebli biurowych, recepcyjnych, sklepowych, kuchennych. Zbpunktu widzenia producenta mebli „IPL” to pïyta laminowana obznacznie podniesionej odpornoĂci na Ăcieranie, wbpeïni zgodna kolorystycznie ze standardowÈ pïytÈ meblowÈ.

PAPIER DEKORACYJNY „GLOWING TIMBER” Producent: Interprint Polska sp. zbo.o.

Papier dekoracyjny przeznaczony do uszlachetniania pïyt stosowanych wbprzemyĂle meblowym. Impulsem do stworzenia dekoru byï spalony podkïad kolejowy, który po zeskanowaniu zïoĝony zostaï wbinteresujÈcÈ kompozycjÚ. Obraz jest bardzo plastyczny ibtrójwymiarowy. Zaprasowanie dekoru na pïycie meblowej odpowiedniÈ strukturÈ synchronicznÈ nada mu dodatkowej gïÚbi, dziÚki czemu powierzchnia stanie siÚ nie tylko optycznie przestrzenna, ale takĝe wyczuwalna. „Glowing Timber” ozdobi blaty kuchenne. Ciekawie moĝe siÚ równieĝ prezentowaÊ na frontach meblowych.

FOLIA FINISH ZbPORAMI OPTYCZNYMI „WILLOW OAK” Producent: Interprint Polska sp. zbo.o.

Folia ğnish przeznaczona do oklejania pïyt meblowych, doskonale oddajÈca szlachetnoĂÊ drewna dÚbowego. RustykalnoĂÊ, elegancja oraz szaro-brÈzowy kolor folii –bto cechy, które idealnie wpisujÈ siÚ wbpopularny trend vintage. Ten zapoczÈtkowany wbmodzie styl, przeniósï siÚ obecnie do wystroju wnÚtrz. WartoĂciÈ dodatkowÈ folii sÈ naniesione lakierem pory optyczne, dziÚki którym jej powierzchnia staje siÚ wyczuwalna. WbwyglÈdzie ibdotyku folia przypomina wiÚc naturalny fornir. „Willow Oak” doskonale sprawdzi siÚ na frontach ibkorpusach mebli. Modna, szaro-brÈzowa kolorystyka wzmacnia trójwymiarowe wraĝenie ibjest znakiem nowoczesnoĂci. BÚdzie ozdobÈ zarówno mebli do salonu czy sypialni, jak ibkuchni.

„IPL IMPRESS PAPER LAM”

PAPIER DEKORACYJNY „GLOWING TIMBER”

FOLIA FINISH Z PORAMI OPTYCZNYMI „WILLOW OAK”

70 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Materiaïy Do Uszlachetniania Pïyt:

LINIA OKLEIN 3D

PAPIER DEKORACYJNY „MONTPELLIER”

PAPIER DEKORACYJNY „NIGHT OAK”

„NOCE DOZUKI”

LINIA OKLEIN 3D

Producent: California Trading sp. zbo.o. sp. k. Linia oklein 3D przeznaczona jest oklejania pïyt meblowych uĝywanych m.in. przy produkcji mebli. Wymiary formatki: 2.500x640bmm, gruboĂÊ forniru wraz zbğzelinÈ: 0,6 mm. Materiaï: drewno modyğkowane (zïoĝone wb98% zbnaturalnego drewna, wb1% –bzbklejów ibdodatków ïÈczÈcych, wb0,5% –bzbbarwników ibwb0,5% –bzbdodatków wpïywajÈcych na teksturÚ sïojów). Przez technologiczne opracowanie kïody drewna przebarwienia, sÚki czy uszkodzenia mechaniczne zostajÈ caïkowicie zniwelowane, abprzez to caïoĂÊ zakupionego materiaïu nadaje siÚ do uĝycia bez koniecznoĂci ciÚcia czy ïÈczenia pïatów, by odpowiednio skomponowaÊ ukïad sïojów lub usunÈÊ niedoskonaïoĂci.

PAPIER DEKORACYJNY „MONTPELLIER”

Producent: Impress Decor Polska sp. zbo.o. „Montpellier” to papier dekoracyjny do produkcji pïyt laminowanych ibfolii meblowych. WyglÈd czÚĂciowo zniszczonego, niemalowanego od wielu lat dÚbu jest ïudzÈco bliski rzeczywistoĂci. Jasna kolorystyka ïÈczy efekt zaawansowanego wieku powierzchni zbmodÈ na biel ibefekt 3D. Wbrew pozorom „Montpellier” nie zostaï stworzony tylko do stylizowanych mebli salonowych –bĂwietnie wyglÈda wbnowoczesnych interpretacjach mebli dzieciÚcych ibmïodzieĝowych. Projektant: Daniele Merla, Impress Decor GmbH.

PAPIER DEKORACYJNY „NIGHT OAK”

Producent: Impress Decor Polska sp. zbo.o. „Night Oak” to papier dekoracyjny do produkcji pïyt laminowanych ibfolii meblowych. To przeniesienie trendów podïogowych na fronty mebli. Szerokie, piÚknie wymodelowane pasy dÚbu wbkolorze ciemnego koniaku sÈ naturalne ibtrójwymiarowe. Przy tak zdecydowanym rysunku drewna moĝna ograniczyÊ do minimum inne elementy dekoracyjne mebla –bnajwiÚksze wraĝenie zrobi efektowny wyglÈd powierzchni „Night Oak”. Projektant: Daniele Merla, Impress Decor GmbH.

„NOCE DOZUKI”

Producent: Schattdecor sp. zbo.o. Duĝe, naciÚte Ġadry ibszerokie deskowanie to typowe cechy tego eleganckiego orzecha. Naturalna optyka wzoru podkreĂlona zostaïa przez efekt permutu. Charakterystyczne naciÚcia piïy –bdelikatne rzazy. Harmonijna gra kolorów sprawia, ĝe dekor moĝe mieÊ wielorakie wykorzystanie.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

71


w kategorii

ELEMENTY MEBLOWE

Blaty kuchenne wbkolorystyce zbserii

„XENON”

Producent: Lupus W. ibK. Macijewicz sp.j.

Producent:

SzeĂÊ dekorów zbnowej serii „Xenon” wyróĝnia wyjÈtkowy design. Kolory te sÈ szczególnie polecane do mebli nowoczesnych wbstylu industrialnym. SÈ to kolory metaliczne, zarówno wbpoïysku, jak ibmacie. Idealnie komponujÈ siÚ zbobrzeĝem zbprawdziwego czesanego aluminium. Blaty kuchenne pokryte laminatami zbserii

72 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

„Xenon” wystÚpujÈ wbdïugoĂci 4,1 m. Kolory: -X33P, -X33M, -X05P, -X05M, -X70P, -X70M. Projektant: Wojciech Macijewicz.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Elementy Meblowe:

BLAT KUCHENNY „R5250 FG NEVADA” Z KOLEKCJI „VINTAGE 2011”

BLAT KUCHENNY „R5250 FG NEVADA” ZbKOLEKCJI „VINTAGE 2011” Producent: PĠeiderer Grajewo S.A.

Blat kuchenny wbdekorze „R5250 FG Nevada” to doskonaïe rozwiÈzanie dla wnÚtrz, których stylistyka to perfekcyjne poïÈczenie nowoczesnoĂci zbnaturalnymi, postarzanymi elementami Vintage. ’ugowane, postarzane drewno brzozy zbewidentnymi oznakami upïywu czasu, obpiÚknym, biaïo-szarym odcieniu, to zupeïna nowoĂÊ na rynku. Efekt wizualny dodatkowo potÚguje wbpeïni matowa, gruboziarnista struktura powierzchni Fine Grain. DziÚki jej zastosowaniu dekor zyskuje na autentycznoĂci, ponadto ma ona wysokÈ zdolnoĂÊ absorpcji Ăwiatïa sïonecznego, jak ibsztucznego. DziÚki temu efektowi blat „Nevada” doskonale sprawdzi siÚ nie tylko jako element zabudowy kuchni, ale równieĝ jako element kontuaru recepcyjnego wbbiurach, bankach, hotelu itp.

PROFIL DO DRZWI PRZESUWNYCH „MAGIA”

PROFIL DO DRZWI PRZESUWNYCH „MAGIA” Producent: Senator sp. zbo.o.

Szafa wykonana wbproğlu „Magia” jest nieinwazyjna dla pomieszczenia, wbktórym siÚ znajduje –bĂwietnie nadaje siÚ do sypialni, salonu czy gabinetu. Masyw boczny pomaga przy suwaniu skrzydeï ibnadaje charakter szağe, tak samo jak ĝïobienia pomagajÈce wbuchwyceniu proğlu. Produkt wystÚpuje wbpeïnym wachlarzu kolorystycznym, co pozwala na idealne skomponowanie go zbwypeïnieniem szafy ibdopasowanie do stylu wnÚtrza. Zabarwienie uzyskujemy poprzez wykorzystanie najnowszych technologii anodowania aluminium. OdpornoĂÊ na zarysowania, odbicia ibodksztaïcenia zapewnia wieloletnie uĝytkowanie szafy. LekkoĂÊ caïej konstrukcji nadaje efekt wysuniÚcia drzwi wbstosunku do toru, po którym siÚ przemieszczajÈ. Projektant: Maciej Balcerek.

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

73


FRONTY MEBLOWE ZbAPLIKACJAMI CERAMICZNYMI Producent: ZH-P Kobax Krzysztof PajÈk

Fronty meblowe zbaplikacjami ceramicznymi wykonywane sÈ gïównie zbMDF, jak ibprzy pomocy dostÚpnej gamy kolorów fornirów (oklein), pïyt laminowanych oraz lakierów ICA ibRAL. Dodatkowo ciekawym zastosowaniem sÈ pïyty marki Venni, których Kobax jest jedynym dystrybutorem na terenie Polski. DziÚki bogatej kolorystyce istnieje wiele moĝliwoĂci wbwytwarzaniu ibkonğgurowaniu niepowtarzalnych frontów meblowych (mogÈ byÊ wykoñczone na wysoki poïysk, mat lub mat szlachetny). Fronty te wystÚpujÈ wbgruboĂciach 16, 18 ib19bmm (wbzaleĝnoĂci od wybranych wzorów frontów meblowych zbmoĝliwoĂciÈ zastosowania aplikacji ceramicznych). Projektant: Krzysztof PajÈk.

FRONTY MEBLOWE ZbWYPE’NIENIEM RYFLOWANYM LUB G’ADKIM Producent: ZH-P Kobax Krzysztof PajÈk

Fronty meblowe zbwypeïnieniem ryĠowanym lub gïadkim wykonywane sÈ gïównie zbMDF, jak ibprzy pomocy dostÚpnej gamy kolorów fornirów (oklein), pïyt laminowanych, folii PVC oraz lakierów ICA ibRAL. Dodatkowo ciekawym zastosowaniem sÈ pïyty marki Venni, których ğrma Kobax jest jedynym dystrybutorem na terenie Polski. DziÚki bogatej kolorystyce, istnieje wiele moĝliwoĂci wbwytworzeniu ibkonğgurowaniu niepowtarzalnych frontów meblowych (mogÈ byÊ wykoñczone na wysoki poïysk, mat lub mat szlachetny). Frez ryĠowany, wystÚpujÈcy wbstaïej szerokoĂci 132bmm, wykonywany jest we frontach ibszuĠadach obszerokoĂci 396 mm. Fronty te wystÚpujÈ tylko wbgruboĂci 18 mm. Projektant: Krzysztof PajÈk

FRONTY MEBLOWE ZbWYPE’NIENIEM SZKLANYM TYPU LACOBEL Producent: ZH-P Kobax Krzysztof PajÈk

Fronty meblowe zbwypeïnieniem szklanym typu lacobel wykonywane sÈ gïównie zbMDF przy pomocy dostÚpnej gamy kolorów fornirów (oklein) oraz lakierów ICA ibRAL. Dodatkowo ciekawym zastosowaniem wbfrontach zbfrezem ryĠowanym sÈ pïyty marki Venni, których ğrma Kobax jest jedynym dystrybutorem na terenie Polski. DziÚki bogatej kolorystyce, istnieje wiele moĝliwoĂci wbwytworzeniu ibkonğgurowaniu niepowtarzalnych frontów meblowych (mogÈ byÊ wykoñczone na wysoki poïysk, mat lub mat szlachetny). Fronty te wystÚpujÈ wbgruboĂciach 16 ib18 mm. Projektant: Krzysztof PajÈk

FRONTY MEBLOWE Z APLIKACJAMI CERAMICZNYMI

74 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

FRONTY MEBLOWE Z WYPE’NIENIEM RYFLOWANYM LUB G’ADKIM

FRONTY MEBLOWE Z WYPE’NIENIEM SZKLANYM TYPU LACOBEL


w kategorii

SYSTEMY AKCESORIÓW

SYSTEM „MAXIM II” Producent: Sevroll-System sp. zbo.o

„Maxim II” to nowe rozwiÈzanie umoĝliwiajÈce tworzenie systemów wysokich zabudów, takich jak przesuwne Ăciany, szafy ibgarderoby do wysokoĂci nawet 3,5 m. System pozwala konstruowaÊ drzwi zbmieszanym lub jednolitym wypeïnieniem, wbzakresie pïyty 18bmm ibwypeïnieñ szklanych. DziÚki specjalnej konstrukcji osadzonej wbproğlach uszczelki, ïatwo ïÈczy siÚ pïytÚ obgruboĂci 18bmm zblustrem. WbzaleĝnoĂci od zastoso-

wania uszczelki symetrycznej, niesymetrycznej lub na podwójnÈ szybÚ, którÈ osadzamy wbproğlu, moĝemy uzyskaÊ poĝÈdany efekt gïÚbi lub wyeksponowaÊ wnÚtrze szafy. Lustro moĝemy zastÈpiÊ szkïem kolorowym, szybÈ matowÈ lub szybÈ bezpiecznÈ. Wbtym celu do ïÈczeñ pïyty zbwypeïnieniem szklanym uĝywamy specjalnych ïÈczników, które moĝemy stosowaÊ zarówno wbpionie, jak ibpoziomie.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

75


w kategorii

AKCESORIA MEBLOWE

KOLEKCJA „CRISTAL” Producent: Gamet S.A.

Producent:

„Cristal” to wyjÈtkowa seria akcesoriów meblowych inspirowana weneckim szkïem wytwarzanym na sïynnej wyspie Murano. Wszystkie elementy szklane wchodzÈce wbskïad kolekcji wykonywane sÈ rÚcznie we wspóïpracy zbkrakowskÈ pracowniÈ witraĝy, co sprawia, ĝe kaĝdy uchwyt czy gaïka jest niepowtarzalny. Akcesoria zbtej kolekcji dedykowane sÈ zarówno do mebli ïazienkowych czy sypialnianych, jak ibkuchennych. Wbskïad

76 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

serii wchodzÈ: uchwyt UG49 wbdwóch rozstawach 64 ib128bmm, gaïka dwupunktowa UU49 wbrozstawie 16bmm oraz trzy gaïki jednopunktowe: GA49, GG49, GU49. Kaĝdy detal dostÚpny jest wb6 róĝnych wersjach kolorystycznych: coffee & milk, light blue, dark blue, dark blue Ġower, yellow Ġower, red Ġower.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii Akcesoria Meblowe:

KOLEKCJA „MODERNO”

KOLEKCJA „MODERNO”

Producent: Gamet S.A.

„Moderno” to oryginalne ibodwaĝne poïÈczenie stalowego relingu zbproğlem aluminiowym. Nowatorskie wzornictwo daje duĝe moĝliwoĂci zastosowania poszczególnych elementów kolekcji do nowoczesnych mebli kuchennych, pokojowych, garderobianych oraz ïazienkowych. Kolekcja dostÚpna jest wb4 wariantach kolorystycznych: poïÈczenie koloru naturalnego aluminium A0C00 zbchromem G0004 ibchromem satynowym G0008 oraz aluminium malowane na czarny poïysk R0030 zbchromem G0004 ibchromem satynowym G0008. Uchwyty UA46, UA47, UA48 zbkolekcji „Moderno” dostÚpne sÈ wbtrzech rozstawach 128, 160, 192bmm, gaïki GL45, GL46 oraz wieszaki WA45, WA46 wystÚpujÈ wbrozstawie 32 mm. Projektant: Victor Alvarez

SERIA UCHWYTÓW „CRYSTAL PALACE”

SERIA UCHWYTÓW „CRYSTAL PALACE”

Producent: GTV sp. zbo.o. sp. k. Seria „Crystal Palace” skïada siÚ zbczterech krysztaïowych gaïek meblowych utrzymanych wbklimacie ludwikowskim. CharakteryzujÈ je minimalizm technicznego wykoñczenia zredukowany do najwaĝniejszych elementów oraz bogactwo zdobienia zamkniÚte wbprostej iburzekajÈcej formie gaïki meblowej. DziÚki fantazyjnym formom uchwyty piÚknie komponujÈ siÚ ze stylizowanymi meblami salonowymi, uszlachetniajÈ wnÚtrza ïazienek, abtakĝe nadajÈ wyjÈtkowy charakter meblom kuchennym. Dodatkowo stanowiÈ Ăwietne przeïamanie stylu dla nowoczesnych mebli, nadajÈc im niezwykïy charakter.

ROZGA’}ZIACZ BIURKOWY

ROZGA’}ZIACZ BIURKOWY Producent: GTV sp. zbo.o. sp. k.

RozgaïÚziacz biurkowy K212 (GS-53) przeznaczony jest do montaĝu wewnÈtrz pomieszczeñ wbblatach, biurkach, stoïach itp. Charakterystyka: zasilanie 230 V AC / 50-60 Hz, maksymalne obciÈĝenie do 2.500 W, stopieñ ochrony IP20. Wbobudowie znajdujÈ siÚ dwa gniazda Schucko, port USB, wejĂcie/wyjĂcie audio (mini jack) oraz wyjĂcie internetowe. RozgaïÚziacz po zamontowaniu tworzy jednÈ powierzchniÚ zbpïaszczyznÈ montaĝu. DostÚp do gniazd jest bardzo prosty –bwystarczy nacisnÈÊ oznaczone miejsce na obudowie.

ZAWIAS KkTOWY HYDRAULICZNY 165°

Producent: GTV sp. zbo.o. sp. k.

ZAWIAS KkTOWY HYDRAULICZNY 165°

Zawias 165° hydrauliczny to jedyny na rynku zawias zbwbudowanym ibukrytym tïoczkiem. Cechy produktu: dostÚpne wysokoĂci prowadnika H = 0, wbsprzedaĝy zbeurowkrÚtami lub bez, regulacja wbpoziomie, pionie ibgïÚbokoĂci –bsystem clip-on.

„TAVOLETTO”

Producent: Hafele Polska sp. zbo.o. Okucia „Tavoletto” to poïÈczenie komfortu uĝytkowania zbfunkcjonalnoĂciÈ. Jest to prosty sposób na poïÈczenie biurka zbïóĝkiem. Materac obracany jest ob90°, abblat biurka jest przesuwany wbpoziomie, co pozwala na pozostawianie na nim rzeczy (nawet komputera), bez potrzeby kaĝdorazowego sprzÈtania. Okucia wykonane sÈ ze stali lakierowanej ibdostÚpne wbdwóch szerokoĂciach: 0,8 x 2bm oraz 1,4 x 2bm (wbzaleĝnoĂci od szerokoĂci ïóĝka).

„TAVOLETTO”


w kategorii

OĝWIETLENIE MEBLOWE

System oĂwietlenia LED

„LOOX”

Producent: Häfele Polska sp. zbo.o.

Producent:

„Loox” jest markÈ diodowych systemów oĂwietleniowych ğrmy Häfele. DziÚki innowacyjnemu zasilaczowi ibzastosowaniu funkcjonalnej techniki Plug’n’Play doskonale nadaje siÚ do zastosowania wbmeblach seryjnych. DziÚki standardowemu zïÈczu wtykowemu oprawy „Loox” moĝna wbkaĝdej chwili bez problemu zmieniÊ na inne. Uïatwia to dopasowanie opraw do cyklu ĝycia serii mebli. Oprawy dobiera siÚ zgodnie zbaktualnymi

78 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

trendami –bzasilacz pozostaje taki sam. Technika diodowa „Loox” obejmuje systemy obróĝnej mocy: 12bV, 24bV oraz punktowe wbsystemie 350 mA. Doboru systemu dokonuje siÚ na podstawie zasilacza iboprawy. Wbkaĝdym wariancie technicznym system „Loox” ma wïasny ibjednoznaczny system wtyków do opraw, zasilacza ibprzeïÈczników.


pozostaïe zgïoszone produkty w kategorii OĂwietlenie Meblowe:

LAMPA „LED RGB”

Producent: GTV sp. zbo.o. sp.k. Lampy „LED RGB” idealnie nadajÈ siÚ do tworzenia aranĝacji oĂwietleniowych wbpomieszczeniach mieszkalnych ibuĝytkowych, abich zastosowanie jest ograniczone jedynie przez wyobraěniÚ uĝytkownika. Przeznaczone sÈ do opraw oĂwietleniowych majÈcych gniazdo E27 lub GU10. Bardzo dobrze sprawdzajÈ siÚ wbbranĝy reklamowej, dyskotekach, klubach, abtakĝe wbmieszkaniach –bwszÚdzie tam, gdzie animacje Ăwietlne odgrywajÈ kluczowÈ rolÚ ibnadajÈ wnÚtrzu wyjÈtkowy charakter. Cechy produktu: zasilanie 100-230 V AC / 50 Hz, niski pobór mocy –b3 W, trzonek E27, GU10, barwa Ăwiatïa RGB, czas pracy 40 tys. godz., kÈt Ăwiecenia do 120°, liczba diod –b3. Zestaw skïada siÚ zblampy oraz pilota.

LAMPA „LED RGB”

r e k l a m a


KUCHNIA „S-LINE” Producent: Meble Janas

Producent:

To propozycja dla wyjÈtkowego ibwymagajÈcego klienta, który poszukuje nowoczesnego designu. Arktyczna biel lakieru wbpoïÈczeniu zbsurowoĂciÈ stali daje nowoczesnÈ formÚ estetycznego minimalizmu. Kuchnia charakteryzuje siÚ wysokÈ ergonomiÈ poprzez zastosowanie najnowoczeĂniejszego na rynku wyposaĝenia: szuĠad wewnÚtrznych ze stali szczotkowanej ğrmy Blum, które nawiÈzujÈ do zewnÚtrznej zabudowy wyspy, koszy cargo

80 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

zbwysokiej jakoĂci materiaïu, m.in. „Swing Out”, „Tandem” zbcichym domykiem, „Touch Control” otwieranego przez delikatne pukniÚcie we front. Wyspa zbblatem zbkonglomeratu kwarcytowego, wbkolorze czystej bieli wbpoïÈczeniu ze stalÈ, tworzy prostÈ formÚ, natomiast wbuĝytkowaniu wysokÈ jakoĂÊ ibtrwaïoĂÊ.


w kategorii

DIAMENT DESIGN

„ORGANIQUE” Producent: GIE EL – dobrze skrojony mebel

Nazwa „Organique” odzwierciedla formÚ mebli. InspiracjÈ do stworzenia ich bryïy byïy organiczne formy Ăwiata przyrody. TworzÈc ïóĝko inspirowane formami organicznymi wprowadzono krzywizny przypominajÈce ksztaït fali, miÚkkie ibïagodne. WielokrotnoĂÊ naïoĝonych na siebie warstw potÚgowaÊ ma wraĝenie organicznoĂci bryïy. Idea mebla zakïada odejĂcie od form prostych. Bryïa rozrzeěbiona harmonijnie strukturÈ

powtarzajÈcych siÚ ibprzeplatajÈcych ïuków oraz krzywizn. Meble wykonano wbkonstrukcji pïyty stolarskiej wbróĝnych wariantach wykoñczenia (naturalny fornir, ekobejca lub peïnokryjÈcy lakier). Projektant: arch. Jacek Rypuïa.

Producent:

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

81


Indeks ğrm:

PPUH Akan Antoni KÈdziela 88-100 Inowrocïaw ul. Jacewska 93B tel. +48 52 353 34 79 meble@akan.com.pl www.akan.com.pl

Apperta s.c. Aleksandra ibGrzegorz Moroszczuk 43-400 Puñców ul. Lipowa 16 tel. +48 33 851 44 13 biuro@apperta.pl www.apperta.pl

Aquaform S.A. 63-000 ¥roda Wlkp. Kijewo 9B tel. +48 61 622 01 00 ofğce@aquaform.com.pl www.aquaform.com.pl

Bellamy 38-540 Zagórz ul. Skïadowa 4 tel. +48 13 444 01 56 biuro@bellamy.pl www.bellamy.pl

Black Red White S.A. 23-400 Biïgoraj ul. Krzeszowska 63 tel. +48 685 02 02 brw@brw.com.pl www.brw.com.pl

BM Nature 85-840 Bydgoszcz ul. Nowotoruñska 40 tel. +48 52 583 85 05 bfm@bydgoskiemeble.pl www.bydgoskiemeble.pl

Bydgoskie Meble 85-840 Bydgoszcz ul. Nowotoruñska 40 tel. +48 52 583 85 05 bfm@bydgoskiemeble.pl www. bydgoskiemeble.pl

82 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

California Trading sp. zbo.o. sp. k. 83-110 Tczew ul. Kwiatowa 11 tel. +48 58 691 11 60 biuro@california-trading.eu www.california-trading.eu

Caya Design Marek Radkowski 87-860 Chodecz ul. Waryñskiego 21 tel. +48 696 098 620 biuro@cayadesign.com www.cayadesign.com

Cersanit S.A. 25-323 Kielce Al. SolidarnoĂci 36 tel. +48 41 315 80 03 www.cesanit.com.pl

Classic Veneer 83-031 ’Úgowo k. Gdañska ul. Spacerowa 17 tel. +48 58 325 24 25 biuro@cveneer.pl www.classicveneer.pl

Deante Antczak sp.j. 90-418 ’ódě Al. KoĂciuszki 3 tel. +48 42 638 30 00 deante@deante.pl www.deante.pl

Dig-Net Lenart sp.j. 63-611 Mroczeñ 65A tel. +48 62 791 29 50 dignet@home.pl www.dignet.eu

Dziedzic sp. zbo.o. 46-100 Namysïów ul. ’Èczañska 3 tel. +48 77 403 77 00 info@dziedzic.com.pl www.dziedzic.com.pl

Elita sp. zbo.o. 82-400 Sztumskie Pole ul. ¿eromskiego 32 tel. +48 55 277 20 82 info@elitameble.pl www.elitameble.pl

Emilla –bThe Land of Dreams 42-700 Lubliniec ul. Gïogowa 8 tel. 509 426 643 emilla2011@o2.pl www.emilla.pl

Etap Sofa 85-790 Bydgoszcz ul. Bydgoska 50 tel. +48 52 583 86 00 etap@etap-sofa.pl www.etap-sofa.pl

Fadome 46-060 Prószków Zïotniki, ul. Zimnicka 4 tel. +48 77 464 83 50 fadome@fadome.eu www.fadome.eu

Fiorentino 37-700 PrzemyĂl ul. ¥niadeckich 5 tel. +48 608 022 070 bok@ğorentino.pl www.ğorentino.pl

Fabryki Mebli Forte S.A. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Biaïa 1 tel. +48 29 644 22 22 forte@forte.com.pl www.forte.com.pl

Gamet S.A. 87-100 Toruñ ul. Kociewska 22 +48 56 611 00 00 gamet@gamet.eu www.gamet.eu


GIE EL – dobrze skrojony mebel 40-035 Katowice Plac Karola Miarki 6/7 tel. +48 32 209 55 39 info@gie-el.pl www.gie-el.pl

HM Helvetia Meble 98-400 Wieruszów ul. Bolesïawiecka 10 tel. + 48 62 783 21 00 info@helvetia-meble.pl www. helvetia-meble.pl

Globinit Development sp. zbo.o. 36-004 ’Èka 417G tel. +48 17 772 76 85 biuro@globinit.com.pl www.baggi.com.pl, www.globinit.com.pl

Impress Decor Polska sp. zbo.o. 19-300 Eïk ul. Handlowa 1 tel. +48 87 620 97 97 polska@impress.biz www.impress.biz

Grand Luxury Plaza 05-500 Piaseczno Stara Iwiczna ul. Sïoneczna 116A tel. +48 22 750 50 00 info@grandluxuryplaza.pl www.grandluxuryplaza.pl

GTV sp. zbo.o. sp. k. 05-800 Pruszków ul. Przejazdowa 21 tel. +48 22 444 75 00 info@gtv.com.pl www.gtv.com.pl

Häfele Polska sp. zbo.o. 55-090 DïugoïÚka ul. Wrocïawska 4D tel. +48 71 315 32 42 info@hafele.pl www.hafele.com

Interprint Polska sp. zbo.o. 95-035 Ozorków Adamówek 37A tel. +48 42 714 09 00 info@interprint.pl www.interprint.com

Iste sp. zbo.o. 66-110 Babimost ul. LeĂna 17A tel. +48 68 351 32 90 iste@iste.pl www.iste.pl

JMB sp. zbo.o. 84-240 Reda, ul. Polna 1 tel. +48 58 678 31 97 jmb@materacejmb.pl www.materacejmb.pl

HF Helvetia Furniture 85-792 Bydgoszcz ul. Bydgoska 50 tel. +48 52 583 86 00 sekretariat@hfhelvetia.pl www. hfhelvetia.pl

PPHU Kielecka Fabryka Mebli 25-563 Kielce ul. Zagnañska 232 tel. +48 41 331 60 56 biuro@meble.ekielce.pl www.kielecka-fabryka-mebli.pl

HLN Furniture 62-020 SwarzÚdz, ’owÚcin ul. Pszenna 15 tel. +48 61 897 35 37 marketing@hln.pl www.hln.pl

Kinnarps Polska sp. zbo.o. 02-819 Warszawa ul. Puïawska 354/356 tel. +48 22 314 64 70 (-75) info@kinnarps.pl www.kinnarps.pl

ZH-P Kobax Krzysztof PajÈk 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Zebrzydowice 289A tel. +48 33 876 70 83 biuro@kobax.pl www.kobax.pl

Krofam sp. zbo.o. 38-400 Krosno ul. gen. Okulickiego 2 tel. +48 13 436 82 11 krofam@krofam.pl www.krofam.pl

Libro Marek Liberacki 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 22C tel. +48 89 645 59 33 kalinowski@libro.lubawa.pl www.libro.lubawa.pl

Lupus W. ibK. Macijewicz sp.j. 82-300 ElblÈg ul. Skrzydlata 28 tel. +48 55 235 24 61 lupus@lupus.eu www.lupus.eu

Magot Design 90-057 ’ódě ul. Sienkiewicza 85/87 tel. +48 532 748 773 biuro@magot.eu www.magot.eu

MDS Dariusz Szwed 32-700 Bochnia ul. Jana 11/41 tel. +48 14 611 51 18 mds@szafkinabuty.pl www.szafkinabuty.pl

Mebelplast S.A. 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 34 tel. +48 89 537 61 00 mebelplast@mebelplast.com www.mebelplast.com.pl

katalog konkursowy – Diament Meblarstwa 2012 •

83


Mebin Stolarstwo Import-Export Andrzej Binkowski 97-561 ’adzice Stobiecko Szlacheckie 135 tel. +48 44 682 11 95 mebin@mebin.pl www.mebin.pl

Meble Janas 56-416 Twardogóra ul. Szkolna 16 tel. +48 509 102 102 biuro@meblejanas.pl www.meblejanas.pl

Meble Matkowski sp. zbo.o. 64-761 Krzyĝ Wlkp. ul. Drawska 1 tel. +48 67 256 44 96 kraj@matkowski.pl www.matkowski.pl

Meble Wajnert sp.j. 56-513 MiÚdzybórz ul. Kolejowa 67 tel. +48 62 786 97 10 info@wajnert.com.pl www.wajnert.pl

New Look 85-792 Bydgoszcz ul. Bydgoska 50 tel. +48 52 582 70 02 newlook@newlook-sofa.pl www. newlook-sofa.pl

Nowy Styl sp. zbo.o. 38-400 Krosno, ul. Puĝaka 49 +48 13 437 61 00 info@nowystylgroup.pl www.grammer-ofğce.pl

Paged Meble S.A. 43-385 Jasienica ul. Cieszyñska 99 wjamroz@paged.pl www.pagedmeble.pl

PĠeiderer Grajewo SA 19-203 Grajewo ul. Wiórowa 1 tel. +48 86 272 96 00 fax +48 86 272 39 83 grajewo@pĠeiderer.pl www.pĠeiderer.pl

84 • Diament Meblarstwa 2012 – katalog konkursowy

Poldem sp. zbo.o. 93-402 ’ódě ul. Pabianicka 184/186 tel. +48 42 292 94 08 poldem@poldem.pl www.poldem.pl

Proğm sp. zbo.o. 62-700 Turek ul. Górnicza 8 www.proğm.pl

PPiH Restol sp. zbo.o. 35-011 Rzeszów ul. Puïaskiego 5 tel. +48 17 855 10 67 restol@restol.com.pl www. restol.com.pl

Schattdecor sp. zbo.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Sowia 10 tel. +48 61 816 66 00 Zakïad wbGïuchoïazach 48-340 Gïuchoïazy ul. gen. Andersa 1 tel. + 48 77 408 55 00 info@schattdecor.com www.schattdecor.com

Senator sp. zbo.o. 90-500 Gostynin ul. Pïocka 37 tel. +48 24 235 36 45 www.senator.com.pl

Sevroll-System sp. zo.o. 02-495 Warszawa Pl. Czerwca 1976br. 1B tel. +48 22 312 31 31 biuro@sevroll.pl www.sevroll.eu

STWD Roman Bilecki 85-773 Bydgoszcz ul. WiĂlana 25 tel. +48 52 344 08 08 beds@beds.pl www.beds.pl

Szynaka-Meble sp. zbo.o. 14-260 Lubawa ul. Dworcowa 20 tel. +48 89 645 21 28 info@szynaka.pl www.szynaka.pl

Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko 14-300 MorÈg ul. Przemysïowa 21B tel. +48 89 757 37 50 mebletaranko@mebletaranko.pl www.mebletaranko.pl

TOBO Datczuk sp.j. 15-232 Biaïystok ul. Mickiewicza 92 tel. +48 85 743 41 14 662 055 425 biuro@tobo.pl www.tobo.pl

Tombea Salony Meblowe sp. zbo.o. 62-020 SwarzÚdz ’owÚcin, ul. Owocowa 4 sales@bizzarto.com www.bizzarto.com

TON 02-797 Warszawa Al. KEN 47 lok. U10 tel. +48 22 406 20 00 warszawa@ton.eu www.tonpolska.pl

Vinotti sp. zbo.o. 30-390 Kraków ul. Zawiïa 65E marcinkopytko@vinotti.eu www.vinotti.eu

Widawscy Studio Architektury 42-520 DÈbrowa Górnicza ul. Broniewskiego 72B tel. +48 32 445 08 64 studio@widawscy.pl www.widawscy.pl

Woodways –bGrupa Paged Meble SA 43-385 Jasienica ul. Cieszyñska 99 tel. +48 33 497 2400 handel@woodways.pl www.woodways.pl

Wójcik Fabryka Mebli sp. zbo.o. 82-300 ElblÈg ul. Mazurska 45 +48 55 235 94 01 biuro@wojcikfm.pl www.meblewojcik.pl


PRENUMERATA

w ybi er z

10 wydañ – 140 zï 2x10 wydañ – 250 zï 3x10 wydañ – 330 zï n a j l epszą opc j ę

Zamów prenumeratÚ:

tel.: +48 85 653 79 65 fax: +48 85 651 35 13 e-mail: prenumerata@meble.pl www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate


Profile for Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.

Katalog Diament Meblarstwa 2012  

edycja 2012

Katalog Diament Meblarstwa 2012  

edycja 2012

Advertisement