Page 1

KATAL OGWYCI ECZEKSZKOLNYCH

NASZEKI ERUNKI WYCI ECZKIPO POLSCE FRANCJ A ANGLI A WŁOCHY HI SZPANI A CHORWACJ A GRECJ A NI EMCY AUSTRI A WĘGRY CZECHY REJ SYPO BAŁ TYKU SZTOKHOLM,RYGA, TALLI N,HELSI NKI ,PETERSBURG PEŁNAOFERTANA

WWW. WYCI ECZKOWNI A. PL


Wy c i ec z k owni a

J es t eś myzT or uni a , a l eor ga ni z uj emywy c i ec z ki

DLAGRUPZCAŁEJPOLSKI !

J a kt or obi my?

TRANSPORT

PYTANI A?

Za ws z ewyna j muj emyaut okar yzWas z yc h okol i c , wi ęct o, ż ej es t eś myda l ek oodWa s , ni egener uj eż a dnyc hdoda t k owyc hk os z t ów dl agr upy .

Wr a z i epot r z ebyna s zpr z eds t a wi c i el pr z yj edz i enas pot kani edoWa s z ej s z k oł y / fir my , ż ebyodpowi edz i ećnapyt a ni adot yc z ą c eda nej wyc i ec z ki !

UMOWY

TO DZI AŁA!

Umowęmoż emypodpi s a ćnaodl egł oś ć , wf or mi es kanul ubl i s t owni e. Wt en s pos óbf or ma l noś c i ogr a ni c z a mydomi ni mum.

Na pr a wdęor ga ni z uj emywyc i ec z ki zc a ł ej Pol s ki . Świ a dc z ąot ym na s z el i c z ner ef er enc j eods z k ół i fir m zc a ł egokr a j u. J edz i es zzna mi ?

Na s z ec eny CENA?DLAKAŻDEGO! Dl aka ż degoz a pyt a ni aowyc i ec z k ępr z ygot owuj emyi ndywi dual nąi dar mową wyc enębi or ą cpoduwa gęmi ej s c ewyj a z dui pr z ewi dywa nąl i c z bęos ób.

Napot r z ebykat al oguws z ys t ki ec enywyc i ec z ekpodaj emydl agr upy40uc z ni ów pł ac ąc yc hi4nauc z yc i el i / opi ekunów gr as .Pr z ymni ej s z yc h/ wi ęks z yc hgr upac hpr z ygot uj emydl aPańs t wai ndywi dual nąwyc enękaż degowyj az du

Dl aws z ys t ki c hwyj az dów i s t ni eni emoż l i woś ćwykupi eni aubez pi ec z eni aodkos z t ów r ez ygnac j izwyc i ec z ki , k os z tt o2, 8% c enydanej wyc i ec z ki

2

Napot r z ebykat al oguc enywyc i ec z ekz agr ani c z nyc h podaj emydl awyj az duzc ent r al nejPol s ki( Łódź ) .Ceny wyc i ec z ekpoPol s c euwz gl ędni aj ąwyj az dzT or uni a


Spi st r eś c i

Fr a nc j a

s . 57

Angl i a

s . 89

Wł oc hy

s . 1013

Hi s z pa ni a s.14-15

Chor wa c j a

s . 16

Cz ec hy

s . 17

Ni emc y

s . 1819

L eg ol a nd

Aus t r i a

s . 21

Węgr y

s . 22

Gr ec j a

Wy c i ec z ki poPol s c e

s . 23

s . 20

Rej s ypoBa ł t yku s . 2425

s . 2631

3


Wy c i ec z k owni a

Wt ym momenc i et r z yma j ąPa ńs t wowr ęka c hna j nows z yka t a l ogBi ur aPodr óż yWyc i ec z k owni a . J es t eś myz a s z c z yc eni , ż ec hc ąPa ńs t woz a poz na ćs i ęzna s z ąof er t ą ! Ij ednoc z eś ni ec i es z ymys i ę, ż ek ol ej nyr okbędz i emymogl i dz i el i ćs i ęzWa mi na s z ąpa s j ąpodr óż owa ni ai or ga ni z owa ni apodr óż y . Spec j a l i z uj emys i ęwwyc i ec z ka c hs z k ol nyc h, dl a t egoof er t adl as z k ółs t a nowi ł aba z ędl apr z ygot owa ni aka l kul a c j i i pr opoz yc j i wt ym ka t a l ogu. Pr os z ęj edna kpa mi ęt a ć , ż eor ga ni z uj emywyj a z dy r ówni eżdl afir m, i ns t yt uc j i publ i c z nyc h, c z ygr upz na j omyc h. Powa ż ni et r a kt uj emyha s ł oi ndywi dua l negopodej ś c i adoka ż degokl i ent a , wi ęczc hęc i ąs t wor z ymywyj ą t k owąof er t ędl aTwoj ej gr upy . Pr os z ępot r a kt owa ćna s zka t a l ogj a k oz a pr os z eni edows pól nej pr z ygodyi pi er ws z ykr okdoor ga ni z a c j i bez pi ec z nej , c i eka wej i ni ez a pomni a nej wyc i ec z ki .

Wi mi eni uc a ł egoz es poł uBPWyc i ec z k owni a wł a ś c i c i el Ka r ol Rz emyk ows ki

4FI L ARYBEZPI ECZEŃSTWANASZYCHKL I ENTÓW

4

Pos i a da myGwa r a nc j ęUbez pi ec z eni ową nas umę208505, 00z łgwa r a nt owa ną pr z ezAXAT owa r z ys t woUbez pi ec z eń i Rea s ekur a c j i S. A.

Pos i a da mywpi sdoRej es t r uOr ga ni z a t or ów T ur ys t yki Woj ewódz t waKuj a ws k oPomor s ki egoonumer z e266.

Ws z ys c yna s i kl i enc i s ąubez pi ec z eni . KL10000€, NNW 2000€, ba ga ż200€ dl awyc i ec z ekz a gr a ni c z nyc hi NNW 10000PLNdl awyc i ec z ekpoPol s c e.

Za ws z epodpi s uj emyzna s z ymi kl i ent a mi umowę, gdz i edokł a dni eus t a l a mypr ogr a m wyc i ec z ki i z a wa r t eś wi a dc z eni a . Sz c z egół owaumowat obez pi ec z eńs t woobus t r on.


L a z ur oweWybr z eż e

Cena :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

1190z ł

j użod

Za wi er a :

Dz i eń1

t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deo i k l i ma t y z a c j ą

Wyj a z dzTwoj egomi a s t aous t a l onej wc z eś ni ej godz i ni e. J a z dac i ą gł a , podr odz er egul a r nepr z ys t a nki . Pr z ej a z d noc nynaLa z ur oweWybr z eż e.

3noc l eg i wpi ęc i og wi a z dk owy mk empi ng uL es Pr a i r i esdel aMer* * * * * , pr z y l eg a j ą c y mbez poś r edni odomor z a . Noc l eg i w46os obowy c hdomk a c h ( mobi l ehome ) zł a z i enk a mi , WCi a nek s emk uc henny mwk a ż dy mdomk u

Dz i eń2 Pr z yj a z dr a nodoKSI ĘSTWAMONAKO, kr a i nyboga c t wai l uks us u.9godz i nnypobyt . Zoba c z ymym. i n. :Muz eum Oc ea nogr a fic z ne, ka t edr ęś w. Mi k oł a j a , ogr odySa i ntMa rn, St a r eMi a s t oor a zPa ł a cKs i ą ż ęc y . Pr z ej dz i emydo MONTECARL O –s t ol i c yeur opej s ki egoha z a r du. Spa c er :s ł ynneKa s yno( moż l i woś ćz wi edz eni awnęt r z a ) , Cent r um Kongr es owe, Ogr ódJ a pońs ki i Pr omena daMi s t r z ów. Cz a swol nynaka wępr z ys ł ynnej Ca f édePa r i si odpoc z ynek pr z ymi ej s ki ej pl a ż y . Wyj a z ddomi ej s c az a kwa t er owa ni a . Obi a dok ol a c j a .

Dz i eń3 Śni a da ni e. Dz i śz wi edz a myper ł yLa z ur owegoWybr z eż a . Na j pi er wSAI NTTROPEZz na nezs er i i f r a nc us ki c hk omedi i oż a nda r ma c h. Zoba c z ymyi c hpos t er unek, por ti St a r eMi a s t o. Póź ni ej CANNESi t r a s agwi a z dfil mowyc h: bul wa rLaCr oi s e e, Pa ł a cFes wa l owyi Al ej aGwi a z dzodc i s ka mi dł oni na j s ł ynni ej s z yc ha kt or ów. Nak oni ecs t ol i c a r egi onu, c z yl i NI CEA. Spa c erpomi eś c i e:Pr omena daAngl i k ów–gł ównybul wa r , St a r eMi a s t oi gór uj ą c ena dc a ł ą Ni c eąWz gór z eZa mk owezpi ęknym wi doki em naZa t ok ęAni oł ów. Powr ótdomi ej s c anoc l egui obi a dok ol a c j a .

Dz i eń4 Śni a da ni e. Wi z yt awPORTGRI MAUD z wa nym „ f r a nc us kąWenec j ą ” . J es tt omi a s t ec z k owybudowa nenal a guni e, wkt ór ym nor ma l nedr ogi z a s t ą pi onez os t a ł ys z l a ka mi wodnymi , az a mi a s ts a moc hodówpoddoma mi pa r kuj ą j a c ht y .MARSYLI A–dr ugi ena j wi ęks z emi a s t oweFr a nc j i ( ba z yl i kaNot r eDa me, St a r yPor tor a zul i c aLaCa nebi èr e) . Pr z ej a z ddour okl i wegoCASSI S, okt ór ym j edenzf r a nc us ki c hnobl i s t ówpowi edz i a ł :” Kt owi dz i a łPa r yżani e wi dz i a łCa s s i s , ni ewi dz i a łni c ” . Spa c erpoSt a r ym Mi eś c i eor a zr ej ss t a t ki em poCALANQUES–„ ś r ódz i emnomor s ki c hfior da c h”wc i na j ą c yc hs i ęws t r omemor s ki ewybr z eż e. Powr ótnami ej s c enoc l egu. Obi a dok ol a c j a .

3ś ni a da ni ai 3obi a dok ol a c j es er wowa nenat er eni ek empi ng u( c a t er i ngbez poś r edni odok a ż deg o domk u) opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępudoz wi edz a ny c hobi ek t ów( Muz eumOc ea nog r a fic z newMona k o, Og r ódEg z ot y c z ny , r ej snac a l a nques , e went ua l ni eKa s y nowMona k o) opł a tr ez er wa c y j ny c h, wj a z dowy c hdomi a s t , dr og owy c hor a zpa r k i ng owy c hnat er eni eF r a nc j i ( r a z emok . 65€mł odz i eżdol a t18) . Poda nec enybi l e t ówdot y c z ąg r ups z k ol ny c h. Bi ur o ni eponos i odpowi edz i a l noś c i z az mi a nęc enbi l e t ów ws t ępu!

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

Dz i eń5 Śni a da ni e. Wykwa t er owa ni ezk empi ngui pr z ej a z ddopoł oż onegonawz gór z uÈZE–mi a s t aper f um. Wi z yt a wwyt wór ni per f um FRAGONARD, gdz i edowi emys i ęj a kpows t a j ąpr a wdz i wef r a nc us ki eper f umy . Spa c erpoOgr odz i eEgz ot yc z nym, gór uj ą c ym na dmi a s t em. Pr z ej a z dwki er unkuPol s ki .

Dz i eń6 Pr z yj a z ddoTwoj egomi a s t awgodz i na c hpopoł udni owyc h.

I nneopc j ewyj a z dóws z k ol ny c hnaL a z ur oweWybr z eż e

Pa r yż+L a z ur oweWybr z eż e7dni bi l e t yws t ępui opł a t yok . 70€

od

1290z ł

Hi s z pa ni a+L a z ur oweWybr z eż e8dni bi l e t yws t ępui opł a t yok . 80€

od

1580z ł


Pa r yż+Rei ms+Di s ne yl a nd6dni

Cena :

Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1 Wyj a z dzTwoj egomi a s t awewc z eś ni ej us t a l onyc hgodz i na c hpopoł udni owyc h. J a z dac i ą gł azr egul a r nymi pr z ys t a nka mi .

Dz i eń2 Pr z yj a z ddoRei ms–s t ol i c yf r a nc us ki egor egi onuSz a mpa ni a . Na j pi er wKa t edr aNot r eDa me-mi ej s c ek or ona c j i kr ól ówFr a nc j i . Spa c erpomi eś c i e:Pl a cKr ól ews ki , Pl a cFor um, Ra t us z , Br a maMa r s owaor a zr oz r ywk owy dept a kPl a c eDr ouet d’ Er l on. Obi a dok ol a c j ai pr z ej a z dnanoc l eg.

Dz i eń3 Śni a da ni ei pr z ej a z ddoPa r yż a . Zoba c z ymym. i n. :Dz i el ni c ęŁa c i ńs ką , Pa nt eon, budynki uni wer s yt ec ki eSor bony , bul wa rŚwi ęt egoMi c ha ł aor a zOgr odyL uks embur s ki ezs i edz i bąSena t u. Mi ni emyopa c t woSa i nt –Ger ma i n–des –Pr ési k oś c i ółSa i ntSul pi c ez na nyzfil mu„ KodL eona r dadaVi nc i ” . Popoł udni unawys pi eLaCi t éc z eka nana sKa t edr aNot r eDa meor a zel ement yda wnegoPa ł a c uKr ól ews ki ego:Pa ł a cSpr a wi edl i woś c i , Świ ęt aKa pl i c ai wi ęz i eni eConc i er ger i e. Obi a dok ol a c j awok ol i c a c hHôt el deVi l l e( Ra t us z )i Cent r um Pompi dou. Pr z ej a z ddodz i el ni c ywi eż owc ówLaDéf ens ei c z a snaz a kupywc ent r um ha ndl owym. Wi ec z or em L uwri j ego na j c enni ej s z eeks pona t y:MonaLi s a , WenuszMi l oi Ni k ezSa mot r a ki . Pr z ej a z ddohot el unanoc l eg.

Dz i eń4 Śni a da ni e. Za c z yna mydz i eńodWi eż yEi fflai r ej s upoSekwa ni e. Spa c erpomi eś c i e:Muz eum Per f um Fr a gona r d, Oper aGa r ni er , Pl a cVendôme, hot el Ri t z , Ogr odyT ui l er i es , Pl a cConc or de, Pol aEl i z ej s ki ei Ł ukT r i umf a l ny . Wi ec z or em dz i el ni c aMont ma r t r e:Pl a cPi ga l l e, ka ba r etMoul i nRouge, ma l owni c z yPl a cduT er t r eor a zBa z yl i kaSa c r éCoeurzpr z epi ęknąpanor amąc ał egoPar yż a!Obi a dok ol a c j ai powr ótdohot el unanoc l eg.

Dz i eń5 Śni a da ni e. Ca ł odz i ennypobytwpodpa r ys ki m Di s neyl a ndz i e–ma gi c z nej kr a i ni eMys z ki Mi ki i j ej pr z yj a c i ół . 4 kr a i nyt ema t yc z ne( Kr a i naDz i ki egoZa c hodu, Kr a i naPr z ygód, Kr a i naF a nt a z j i or a zKr a i naPogr a ni c z a ) , mega k ol ej ki gór s ki ei kr ęc ą c es i ęfil i ż a nki . Nak oni ecdni aWi el kaPa r a daMys z ki Mi ki , ba j ec z nypoka zws z ys t ki c h na j wa ż ni ej s z yc hpos t a c i Di s neyaws pec j a l nym ukł a dz i ec hor eogr a fic z nym. Wi ec z or em wyj a z ddoPol s ki .

Dz i eń6 Pr z yj a z ddoTwoj egomi a s t awgodz i na c hpopoł udni owyc h.

6

j użod

1090z ł

Za wi er a : t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deo i k l i ma t y z a c j ą 3noc l eg i whot el uos t a nda r dz i et ur y s t y c z ny m podPa r y ż em, pok oj e3os obowezTV, ł a z i enk i nak or y t a r z u 3ś ni a da ni a , 3obi a dok ol a c j e opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępuwPa r y ż u( wi eż aEi ffla , r ej spo Sek wa ni e, L uwr ) , bi l e t ówname t r o, opł a tdr og owy c h or a zpa r k i ng owy c hnat er eni eF r a nc j i ( r a z emok . 50€) , Di s ne y l a nd35€. Poda nec enybi l e t ówdot y c z ąg r ups z k ol ny c h. Bi ur o ni eponos i odpowi edz i a l noś c i z az mi a nęc enbi l e t ów ws t ępu!

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy


780z ł

750z ł

910z ł

910z ł

1090z ł

1160z ł

810z ł

990z ł

L ondyns a mol ot em 4dni

810z ł


L ondyndl aL ondynoż er c ów6dni

Cena :

1090z ł

j użod

znoc l eg i emur odz i na ng i el s k i c hl ubod1330z ł ( hot el )

Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1

Za wi er a : t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą pr z ej a z dEur ot unel eml ubpr omem

Wyj a z dzTwoj egomi a s t aous t a l onej wc z eś ni ej godz i ni e. J a z dac i ą gł azr egul a r nymi pr z ys t a nka mi .

wy ż y wi eni e: 3ś ni a da ni ai 3obi a dok ol a c j e( hot el ) l ub3ś ni a da ni a , 3obi a dok ol a c j ei 3xk a na pk i ( r odz i nyg os z c z ą c e )

Dz i eń2

3noc l eg i ( hot el l ubr odz i nyg os z c z ą c e ) , pok oj e24 os obowe

Pr z ej a z ddoAngl i i ( eur ot unel l ubpr om) . Pr z yj a z dr a nodoL ondynui z wi edz a ni e:L ondonBr i dge, ok ol i c eka t edr y Sout hwa r k, Mos tMi l l eni um, T ea t rSz eks pi r ows ki , T a t eModer nGa l l er yor a zKa t edr aSt . Pa ul ’ s . Pr z ej a z ddohot el u ( l ubdor odz i ngos z c z ą c yc h) . Za kwa t er owa ni e, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a , ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t

Dz i eń3 Śni a da ni e. Spa c erpoL ondyni e:z mi a nawa r t ypodPa ł a c em Buc ki ngha m, Opa c t woWes t mi ns t er s ki e, pa r kSt . J a mes ’ s , Wi eż aZega r owaz es ł ynnym Bi gBen’ em, ul i c aWhi t eha l l , T r a f a l ga rSqua r ei s i edz i bapr emi er apr z y10 Downi ngSt r eet . Rz utokanaSt a j ni eKr ól ews ki ei c z a snapa mi ą t ki pr z yL ei c es t erSqua r e. Chwi l az es z t ukąwGa l er i i Na r odowej ( m. i n. “ Sł onec z ni ki ”Va nGogh’ a )i r oz r ywk owyL ondyn:Chi naT ownwSohoor a zPi c c a di l l yCi r c us . Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu( Ma da meT us s a uds , r ej ss t a t k i em poT a mi z i e, L ondonEy e ) or a zbi l e t ównak omuni k a c j ę mi ej s k ą . Kos z tr a z emt ook . 65f unt ów( do16l a t ) l ub 75f unt ów( >16l a t ) . Wa ż nai nf or ma c j a ! Bi l e t yws t ępupł a t neni es ąobowi ą z k oweamuz ea( Br y t y j s k i e, Hi s t or i i Na t ur a l nej i Ga l er i aNa r odowa ) s ąda r mowe.

Dz i eń4 Śni a da ni e. Dz i s i a j dz i eńmuz ea l ny , c owc a l eni eoz na c z anudy . Napoc z ą t ekna j wi ęks z ewkr a j ui na j s t a r s z eBr is h Mus eum. Póź ni ej c z er wonypi ęt r owya ut obusz a wi ez i ena sdoMuz eum Hi s t or i i Na t ur a l nej or a zs ł ynnegoMuz eum Ma da meT us s a udszwos k owymi figur a mi na j wi ęks z yc hgwi a z dki nai s por t u. Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń5 Śni a da ni ei pa k owa ni eba ga ż y . L ondyn: T owerBr i dgei mr oc z nahi s t or i aT owerofL ondon. Rej ss t a t ki em poT a mi z i e apóź ni ej j ednazna j wi ęks z yc ha t r a k c j i mi a s t a , L ondonEye–135met r owaka r uz el azobł ędnym wi doki em nami a s t o. Cz a snaz a kupy . Nak oni ecCa na r yWha r fzk os mi c z nymi wi eż owc a mi i Gr eenwi c hz es ł ynnym Kr ól ews ki m Obs er wa t or i um i poł udni ki em “ 0” . Wyj a z dwdr ogępowr ot nądoPol s ki .

Dz i eń6 Pr z yj a z ddoTwoj egomi a s t awgodz i na c hpopoł udni owyc h( gr a ni c apol s k oni emi ec kaok. 12: 00) .

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy


I nnewy c i ec z ki doL ondynu

L ondyn 5dni

Ws z y s t ki epr ogr a mys z c z eg ół owoopi s a nena na s z ej s t r oni e: www. wy c i ec z kowni a . pl

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1100z ł , bi l e t yws t ępui opł a t y40f unt ów( do16l a t ) l ub55f unt ów( >16l a t )

L ondyn+Br i ght on+Se v en Si s t er s6dni

1130z ł

L ondyn+Wi nds or +St oneheng e6dni

1130z ł

od

950z ł

od

1140z ł

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1380z ł , bi l e t yws t ępui opł a t y60f unt ów( do16l a t ) i 75f unt ów( >16l a t )

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1370z ł , bi l e t yws t ępui opł a t y45f unt ów( do16l a t ) l ub55f unt ów( >16l a t )

L ondyn+Wi nds or+Ox f or d 6dni

1130z ł

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1370z ł , bi l e t yws t ępui opł a t y55f unt ów( do16l a t ) l ub65f unt ów( >16l a t )

L ondyn+Ha r r yPo er 6dni

L ondyn+Di s ne yl a nd 6dni

1180z ł

od

od

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1380z ł , bi l e t yws t ępui opł a t y75f unt ów( do16l a t ) l ub90f unt ów( >16l a t )

od

od

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1420z ł , bi l e t yws t ępui opł a t y40f unt ów( do16l a t ) l ub50f unt ów( >16l a t ) +35€Di s ne y l a nd

Wy c i ec z ki s a mol ot owedoL ondynu

L ondyns a mol ot em 4dni

od

670z ł

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1040z ł , +k os z tbi l e t u s a mol ot oweg o, bi l e t yws t ępui opł a t y45f unt ów( do16l a t ) l ub60f unt ów ( >16l a t )

L ondyns a mol ot em +Ha r r y Po er5dni

od

800z ł

c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1290z ł , +k os z tbi l e t u s a mol ot oweg o, bi l e t yws t ępui opł a t y90f unt ów( do16l a t ) l ub110f unt ów ( >16l a t )

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

od L ondyns a mol ot em +Ma da me 800z ł T us s a uds5dni c enaz anoc l egur odz i na ng i el s k i c h, c enazhot el em1290z ł , +k os z tbi l e t u s a mol ot oweg o, bi l e t yws t ępui opł a t y75f unt ów( do16l a t ) l ub90f unt ów ( >16l a t )

TEL. 698149019


Wł oc hyPół noc ne+Mi r a bi l a ndi a

Cena :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

j użod

1010z ł

Za wi er a : t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą

Dz i eń1

3noc l eg i whot el u* * / * * *wok ol i c a c hRi mi ni naRi wi er z eAdr i a t y c k i ej , pok oj e23os obowe, ws z y s t k i ezł a z i enk a mi

Wyj a z dzPol s ki ok oł opoł udni a . Pr z ej a z dnoc nypr z ezCz ec hyi Aus t r i ędoWł oc h.

3ś ni a da ni a 3obi a dok ol a c j e

Dz i eń2 Pr z yj a z ddoWł oc hwgodz i na c hpor a nnyc h. Zwi edz a ni eWer ony–mi a s t aRomeai J ul i i . Spa c erpomi eś c i eodr z yms ki egoa mfit ea t r u“ Ar ena ”a żdoCa s aCa pul e, gdz i ez na j duj es i ęba l k onJ ul i i , z na nej z es ł ynnegos z eks pi r ows ki ego dr a ma t u. Pr z ej a z dnanoc l egwok ol i c a c hRi mi ni naRi wi er z eAdr i a t yc ki ej , z a kwa t er owa ni ei obi a dok ol a c j a .

Dz i eń3 Śni a da ni e. Zwi edz a ni eBol oni i z na nej zna j s t a r s z egoeur opej s ki egouni wer s yt et ui kuc hni . Zoba c z ymy:ś r edni owi ec z nyRa t us z , Pi a z z adel Ne uno, Pi a z z aMa ggi or eor a zt r oc hęmni ej z na newł os ki ekr z ywewi eż e–DueT or r i . Pr z ej a z ddoRawennyi s pa c erpot ej ur okl i wej mi ej s c owoś c i z na nej zk oś c i oł ówoz dobi onyc hmoz a i ka mi . Powr ótdo hot el u, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń4 Śni a da ni e. Ca ł odz i ennypobytwpa r kuMi r abi l andi a. Nat er eni epa r kuz na j dz i emyki l kar óż nyc hs t r eft ema t yc z nyc h i ok oł o40r óż nyc ha t r a k c j i , duż ąc z ęś ćs t a nowi ąat r akc j eot emat yc e“ wodnej ” . Nagoś c i c z ekam. i n. :I s peed, k ol ej ka r oz pędz a j ą c as i ędo100km/ hwni ec opona d2s ekundy . At odopi er opoc z ą t ekz a ba wy …Pos z a l eńs t wi ewpa r ku powr ótdohot el u, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń5 Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoWenec j i . W na j s ł ynni ej s z ym naś wi ec i e“ mi eś c i enawodz i e”z oba c z ymym. i n. :Pl a cś w. Ma r ka– s er c ei c ent r um met r opol i i , Ba z yl i k ęś w. Ma r ka , Pa ł a cDoż ów, mos tRi a l t oi mos tWes t c hni eń. Pr z epł yni emys i ęr ówni eżs t a t ki em poCa na l eGr a nde, gł ównej a r t er i i wodnej mi a s t a . Cz a snaz a kupyi pr z ej a z dpowr ot nydoPol s ki .

Dz i eń6 Pr z yj a z ddoTwoj egomi a s t awgodz i na c hpopoł udni owyc h( gr a ni c apol s k oni emi ec kaok. 12: 00) .

opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu, wej ś c i ówk i doPa r k uMi r a bi l a ndi a , wy na j ęc i as y s t emut ourg ui de, opł a ta ut os t r a dowy c h, obowi ą z k owy c hwł os k i c hpr z e wodni k ówmi ej s k i c h i opł a twj a z dowy c hdowł os k i c hmi a s t . Ra z em ws z y s t k ook . 85€/ os oba( mł odz i eżs z k ol na ) .

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy


I nnewy c i ec z ki Wł oc hyPół noc ne

Wł oc hyPół noc neEx pr es s+Mi r a bi l a ndi a5dni bi l e t yws t ępui opł a t y80€

Wł oc hyPół noc ne+Sa nMa r i no+Pl a ż owa ni e 6dni

bi l e t yws t ępui opł a t y65€

od

840z ł

od

1010z ł

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

Ws z y s t ki epr ogr a mys z c z eg ół owoopi s a nena na s z ej s t r oni e: www. wy c i ec z kowni a . pl

Wł oc hyPół noc neEx pr es s+Medi ol a n5dni bi l e t yws t ępui opł a t y60€

Wł oc hyPół noc neMa x i +Mi r a bi l a ndi a+Sa n Ma r i no+Pl a ż owa ni e7dni

bi l e t yws t ępui opł a t y90€

TEL. 698149019

od

880z ł

od

1160z ł


Wł oc hykl a s y c z ne+Rz ym 6dni

Cena :

j użod

1060z ł

( wer s j a6dni bezF or enc j i ) i od1230z ł ( 7dni zFl or enc j ą )

Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1 Wyj a z dzPol s ki ok oł opoł udni a . Pr z ej a z dnoc nypr z ezCz ec hyi Aus t r i ędoWł oc h.

Za wi er a : t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą 1noc l egwhot el u* * / * * *wok ol i c a c hRi mi ni naRi wi er z eAdr i a t y c k i ej , pok oj e23os obowe, ws z y s t k i ezł a z i enk a mi

Dz i eń2

2noc l eg i whot el u* * / * * *wok ol i c a c hRz y mu, pok oj e23os obowe, ws z y s t k i ezł a z i enk a mi

Ra nopr z yj a z ddoWenec j i . Zoba c z ymy:Pl a cś w. Ma r ka , Ba z yl i k ęś w. Ma r ka , Pa ł a cDoż ów, mos tRi a l t oi mos tWes t c hni eń. Pr z epł yni emys t a t ki em poCa na l eGr a nde, gł ównej a r t er i i wodnej mi a s t a . Cz a snaz a kupy , pr z ej a z dna noc l egwok ol i c a c hRi mi ni naRi wi er z eAdr i a t yc ki ej , obi a dok ol a c j a .

3ś ni a da ni a

Dz i eń3 Śni a da ni e. Wi z yt awś r edni owi ec z nym As yż u, r oz s ł a wi onym pr z ezś w. Fr a nc i s z ka , z a ł oż yc i el as ł ynnegoz a k onu. Spa c erpomi eś c i e:Ba z yl i kaś w. Fr a nc i s z ka , Ba z yl i kaś w. Kl a r y , gł ównypl a cmi a s t a–Pi a z z adel Comune. Pr z ej a z ddo hot el upodRz ymem, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń4 Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoRz ymui z wi edz a ni ehi s t or yc z negoc ent r um Wi ec z negoMi a s t azna j pi ękni ej s z ymi pl a c a mi i f ont a nna mi :Pi a z z aNa vona , Pi a z z adi Spa gna , Font a nnadi T r evi , Pa nt eon. Popoł udni upr z ej a z dnaMont eCa s s i no, mi ej s c eboha t er s ki c hwa l kpol s ki c hż oł ni er z ywc z a s i eI IWoj nyŚwi a t owej . Powr ótdohot el u, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń5 Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoWat ykanu. W St ol i c yApos t ol s ki ej z oba c z ymyBa z yl i k ęś w. Pi ot r ai gr óbpa pi eż aJ a naPa wł aI I . W dr ugi ej c z ęś c i dni apos pa c er uj emypoRz ymi es t a r oż yt nym:For um Roma num, Kol os eum i Ka pi t ol ( zz ewną t r z ) . Wi ec z or em wyj a z dwpodr óżpowr ot nądoPol s ki .

Dz i eń6 Pr z yj a z ddoPol s ki wgodz i na c hpopoł udni owyc h.

Pr z edł użwy c i ec z k ę!

Pr ogr a m moż napr z edł uż y ćo1dz i eńdoda j ą cdoz wi edz a ni aFl or enc j ę Pr z ej a z ddoFl or enc j i i 9godz i nnypobytwt ym mi eś c i e. Wc z a s i es pa c er upos t ol i c yT os ka ni i z oba c z ymym. i n. :Koś c i ół ś w. Kr z yż a( wewną t r z )zgr obowc a mi Mi c ha ł aAni oł a , Ga l i l eus z a , Ma c hi a vel l ego, Pi a z z adel l aSi gnor i a , c z ys ł ynny Pont eVec c hi o( Mos tZł ot ni k ów) . Cz a swol nydl agr upypr z yt a r gowi s kuSa nL or enz o.

3obi a dok ol a c j e opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu, wy na j ęc i as y s t emut ourg ui de, opł a ta ut os t r a dowy c h, obowi ą z k owy c hwł os k i c h pr z e wodni k ówmi ej s k i c hi opł a twj a z dowy c hdowł os k i c hmi a s t . Ra z emok . 75€( mł odz i eżs z k ol na ) or a z ok . 95€wwer s j i zFl or enc j ą .

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy


T os ka ni a+Wybr z eż eL i gur yj s ki e7dni

Cena :

Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1 Wyj a z dzPol s ki ok oł opoł udni a . Pr z ej a z dnoc nypr z ezCz ec hyi Aus t r i ędoWł oc h.

Dz i eń2 Pr z yj a z ddoWł oc h. Zwi edz a ni eWer ony–mi a s t aRomeai J ul i i . Spa c erpomi eś c i eodr z yms ki egoa mfit ea t r u“ Ar ena ” a żdoCa s aCa pul e, gdz i ez na j duj es i ęba l k onJ ul i i , z na nej z es ł ynnegos z eks pi r ows ki egodr a ma t u. Pr z ej a z dnanoc l eg doj ednej zmi ej s c owoś c i Wybr z eż aLi gur yj s ki ego, obi a dok ol a c j a .

Dz i eń3 Śni a da ni e. Ra noGenua . Zoba c z ymydom wkt ór ym ur odz i łs i ęKr z ys z t ofKol umb, na j wi ęks z ąl a t a r ni ęmor s kąwe Wł os z ec h, ka t edr ęSa nL or enz o, Pi a z z aFer r a r i i Vi aGa r i ba l di zel ega nc ki mi pa ł a c a mi . Res z t ędni apoś wi ęc i myna pl a ż owa ni ei odpoc z ynekwna s z ym hot el u. Wi ec z or em obi a dok ol a c j ai noc l eg. Uwag a: dl ac hę t ny c hg r upz ami as tpl aż owani amoż l i wyj e s twy j az ddoT ur y nui z wi e dz ani epi e r ws z e j s t ol i c yWł oc h( Pi az z a Cas t e l l o, Pal az z oMadama, Kat e dr az es ł y nny mc ał une m) .

Dz i eń4 Śni a da ni e. T os ka ni ai s t ol i c at egor egi onu–Fl or enc j a. Wc z a s i es pa c er um. i n. :Koś c i ółś w. Kr z yż a( wewną t r z )zgr obowc a mi Mi c ha ł aAni oł a , Ga l i l eus z a , Ma c hi a vel l ego, Ka t edr aSa nt aMa r i adel Fi or e, Pi a z z adel l aSi gnor i ac z ys ł ynny Pont eVec c hi o( Mos tZł ot ni k ów) . Popoł udni uodwi edz i my , bi j ą c ąs i ęopa l mępi er ws z eńs t wana j pi ękni ej s z yc hmi a s t T os ka ni i , mi ej s c owoś ćL ukkazba z yl i kąSa nFer na ndi no, ka t edr ąSa nMa rnoi k oś c i oł em Sa nMi c hel ei nFor o. Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

j użod

1470z ł

Za wi er a : t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą 4noc l eg i whot el u* * / * * *nawł os k i mWy br z eż u L i g ur y j s k i m, pok oj e23os obowe, ws z y s t k i ezł a z i enk a mi 4ś ni a da ni a 4obi a dok ol a c j e opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu, opł a ta ut os t r a dowy c h, obowi ą z k owy c hwł os k i c hpr z e wodni k ówmi ej s k i c hi opł a t wj a z dowy c hdowł os k i c hmi a s t . Ra z emws z y s t k o ok . 70€( mł odz i eżs z k ol na ) .

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

Dz i eń5 Śni a da ni e. Dz i s i a j Pi z ai j ej z a byt ki :Pl a cCudówz es ł ynnąKr z ywąWi eż ą( wej ś c i edl ac hęt nyc h) , ka t edr aSa nt aMa r i a As s unt ai ba pt ys er i um. Na s t ępni epr z ej a z dws a mos er c es ł ynnegowł os ki egor egi onuwi ni a r s ki egoChi a n domi ej s c owoś c i SanGi mi gnanoi s pa c erpo“ ś r edni owi ec z nym Ma nha a ni e”z es ł ynnymi wi eż a mi . Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń6 Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoMedi ol anu, wł os ki ej s t ol i c ymody . Spa c erpomi eś c i e:Pi a z z adel Duomoz es ł ynnąol br z ymi ągot yc kąka t edr ą , Ga l l er i aVior i oEma nuel ez es kl epa mi na j l eps z yc hś wi a t owyc hma r ek. Pr z ej ś c i enaPi a z z a del l aSc a l a , pr z ykt ór ym z na j duj es i ęs ł ynnaoper aLaSc a l a . Cz a sdl agr upyi pr z ej a z dpowr ot nydoPol s ki .

Dz i eń7 Pr z yj a z ddoPol s ki wgodz i na c hpopoł udni owyc h.

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

TEL. 698149019


Hi s z pa ni a7dni

Cena :

Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1 Wyj a z dwgodz i na c hpor a nnyc h. Bez poś r edni pr z ej a z ddoHi s z pa ni i pr z ezNi emc yi Fr a nc j ę.

j użod

1330z ł

Za wi er a : t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą 4noc l eg i whot el u* * / * * *nawy br z eż uCos t a Br a v a , pok oj e24os obowe, ws z y s t k i ezł a z i enk a mi 4ś ni a da ni a

Dz i eń2

4obi a dok ol a c j e

W godz i na c hpopoł udni owyc hpr z yj a z ddohot el uwj ednej zmi ej s c owoś c i nawybr z eż uCos t aBr a va, z a kwa t er owa ni ei obi a dok ol a c j a . Spa c erpopl a ż yi noc l eg.

opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA

Dz i eń3 Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoBar c el onyi z wi edz a ni es t ol i c yKa t a l oni i . Napoc z ą t ekBa r c el onaGa udi ego:Pa r kGuel l , k oś c i ółSa gr a daF a mi l i a( z wi edz a ni ezz ewną t r z ) , Ca s aMi l ai Ca s aBa l o. Por anas ł ynnąLa sRa mbl a s , gł ównąt ur ys t yc z nąa r t er i ęmi a s t a , gr a ni c z ą c ązhi s t or yc z nym Ba r r i Go c . Spa c erodPl a c uCa t a l unyaa żdoPor tVel l ( St a r yPor t ) apodr odz e:Ka t edr aś w. Eul a l i i , t a r gLaBoquer i a , T ea t rLi c eu, Pa ł a cGuel l , Pl a c aRei a li pomni kKr z ys z t of aKol umba . Chwi l as pa c er upopor c i e, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń4 Śni a da ni e. Wi z yt anas ł ynnym CampNou, c z yl i s t a di oni edr uż ynyFCBar c el ona, kt ór ypomi eś c i ćmoż epr a wi e100 t ys . wi dz ów. W dr ugi ej c z ęś c i dni apr z ej a z ddoMont s er r at . Nas z c z yc i es ka l i s t egowz gór z az na j duj es i ęOpa c t wo Ma t ki Boż ej , mi ej s c ekul t ufigur yCz a r nej Ma donny( “ LaMor enet a ” ) . J es tt owyj ą t k owemi ej s c edl aws z ys t ki c hKa t a l ońc z yk ów, zz a pi er a j ą c ym dec hwi doki em nac a ł yr egi on. Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń5 Śni a da ni e. Ra noFi guer esi wi z yt awT ea t r Muz eum Sa l va dor aDa l i . T enwybi t nys ur r ea l i s t aur odz i łs i ęi z ma r łwt ym mi eś c i e, amuz eum pos i a daboga t ąk ol ek c j ęj egowyj ą t k owej t wór c z oś c i . Popoł udni uc z a snapl a ż owa ni ei k or z ys t a ni e zur ok ówCos t aBr a va . Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń6 Śni a da ni e. Ra nor ej spoMor z uŚr ódz i emnym wz dł użCos t aBr a vaa żdomi ej s c owoś c i T os s adeMa rzpi ęknąś r edni owi ec z nąs t a r ówkąi r ui na mi z a mku. Pr z ej a z dpowr ot nydoPol s ki pr z ezFr a nc j ęi Ni emc y , podr odz er egul a r ne pr z ys t a nki i c z a snaz a kuppos i ł k ówwewł a s nym z a kr es i e.

Dz i eń7 Pr z yj a z ddoPol s ki wgodz i na c hpopoł udni owyc h.

poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu( Pa r kGuel l , Ca mpNou, k ol ej k ana Mont s er r a t , muz eumSa l v a dor aDa l i , r ej sdoT os s ade Ma r ) , opł a ta ut os t r a dowy c hi pa r k i ng owy c hor a z us ł ug i pr z e wodni k ami ej s k i eg opoBa r c el oni e. Ra z em ws z y s t k ook . 80€/ os oba( mł odz i eżs z k ol na ) .

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy


Wy c i ec z ki a ut oka r owedoHi s z pa ni i

od Hi s z pa ni a+Fr a nc j aś r edni o1530z ł wi ec z nai r z yms ka8dni

Hi s z pa ni a+Eur opa Pa r k 8dni

bi l et yws t ępui opł a t y75€

bi l et yws t ępui opł a t y100€

Ws z y s t ki epr ogr a mys z c z eg ół owoopi s a nena na s z ej s t r oni e: www. wy c i ec z kowni a . pl

od

1490z ł

Hi s z pa ni a+L a z ur owe Wybr z eż e8dni

od

1520z ł

bi l et yws t ępui opł a t y80€

Wy c i ec z ki s a mol ot owedoHi s z pa ni i

Ba r c el onas a mol ot em 4dni

+k os z tbi l e t us a mol ot oweg o, bi l e t yws t ępui opł a t y50€

od

760z ł

Ba r c el onas a mol ot em +Mont s er r a t5dni

+k os z tbi l e t us a mol ot oweg o, bi l e t yws t ępui opł a t y60€

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

od

950z ł

Ba r c el onas a mol ot em +Fi guer es5dni

+k os z tbi l e t us a mol ot oweg o, bi l e t yws t ępui opł a t y60€

TEL. 698149019

od

940z ł


Chor wa c j a6dni

Cena :

1040z ł

j użod

( wer s j a6dni ) , od1190z ł ( wer s j a7dni zBoś ni ą )

Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1 Wyj a z dzPol s ki ok oł opoł udni a . Pr z ej a z dnoc nypr z ezCz ec hy , Aus t r i ę, Sł oweni ęi Chor wa c j ę.

Dz i eń2 Na dr a nem doj a z ddoPar kuNar odowegoJ ez i orPl i t wi c ki c h–z wi edz a ni ena j s t a r s z egoi na j pi ękni ej s z egopa r ku Chor wa c j i , wpi s a negonaLi s t ęŚwi a t owegoDz i edz i c t waKul t ur a l negoi Pr z yr odni c z egoUNESCO. 16bł ęki t nyc h j ez i orpoł ą c z onyc hpona d90wodos pa da mi , t obędz i eni ez a pomni a nys pa c erpeł ens pekt a kul a r nyc hwi dok ówi c udówpr z yr ody . Pr z ej a z ddomi ej s c owoś c i Neum, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń3 Śni a da ni e. Dz i s i a j z wi edz a ni eSpl i t u. Spa c erpomi eś c i ei wi z yt awpa ł a c uDi okl ec j a na , wpi s a negonaLi s t ęUNESCO. Póź ni ej pi ękneś r edni owi ec z nemi a s t oT r ogi r–r ówni eżzLi s t yUNESCO. St a r ówkat ego„ mi a s t aWenec j a n”poł oż onaj es tnawys epc ei ot oc z onawoda mi Adr i a t yku. Spa c erwą s ki mi ul i c z ka mi zpi ęknymi pa ł a c a mi a żdor ynkuzr a t us z em i budowa nąpr z ez4wi eki , Ka t edr ąś w. Wa wr z yńc a , obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń4 Śni a da ni e. Wyj a z ddoDubr owni ka–na j pi ękni ej s z egomi a s t aChor wa c j i , z wa negoPer ł ąAdr i a t yku. Zoba c z ymy pi ękną( z nowuLi s t aUNESCO)ka mi ennąs t a r ówk ę, wok ółkt ór ej r oz c i ą gas i ęna j dł uż s z ys ys t em f or t yfika c yj ny wEur opi e. Spa c erpoPl a c a , gł ównej ul i c ySt a r egoMi a s t a , pr z ej ś c i eodWi el ki ej St udni Onuf r egodoPl a c uL uz a zwi eż ąz ega r ową , t ea t r em i pa ł a c a mi , obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń5 Śni a da ni e. Wykwa t er owa ni ei wyj a z ddoPa r kuNa r odowegoKr ka . Rz ekaKr kapł yną cpr z ezwa pi ennepodł oż ewyt wor z ył ani er egul a r nek or yt opeł nema l owni c z yc hwodos pa dów, ka s ka di s pa dk ówt er enu. Dl ac hęt nyc hmoż l i woś ć ką pi el i . Cz a snaodpoc z yneki pos i ł ekwewł a s nym z a kr es i e. Wyj a z ddoPol s ki wdr ogępowr ot ną .

Dz i eń6 Pr z yj a z ddoPol s ki wgodz i na c hpopoł udni owyc h.

Pr z edł użwy c i ec z k ę!

Moż l i woś ćpr z edł uż eni awy c i ec z ki o1dz i eńi z wi edz a ni eBoś ni Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoMedj ugor i e( Boś ni a )–s ł ynnegos a nkt ua r i um ma r yj nego, gdz i ew1981r . obj a wi ł as i ęMa t ka Bos ka . Na s t ępni ez wi edz a ni eMos t ar u–na j pi ękni ej s z egomi a s t aBoś ni i Her c egowi ny , z na negozor i ent a l negokl i ma t u. Spa c erpomi eś c i edopoc z t ówk owegoSt a r egoMos t u, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Za wi er a : t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą 3noc l eg i whot el u* * / * * *wNeum( Boś ni a , z a r a z pr z yg r a ni c yzChor wa c j ą ) , pok oj e23os obowe, ws z y s t k i ezł a z i enk a mi 3ś ni a da ni awf or mi ebuf e t u 3obi a dok ol a c j e opi ek ępi l ot apeł ni ą c eg oobowi ą z k i pr z e wodni k a ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu, opł a ta ut os t r a dowy c h, obowi ą z k owy c hc hor wa c k i c hpr z e wodni k ówmi ej s k i c hi opł a t wj a z dowy c hdomi a s t . Ra z emws z y s t k ook . 60€/ os oba( mł odz i eżs z k ol na ) , wwer s j i zBoś ni ą65€.

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy


Pr a ganas pok oj ni e+Ska l neMi a s t o3dni

Cena :

j użod

500z ł

Za wi er a :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą 2noc l eg i whot el u, pok oj e35os obowezł a z i enk a mi

Dz i eń1

2ś ni a da ni a

Wyj a z dwgodz i na c hnoc nyc h. Pr z ej a z ddoPr agii z wi edz a ni e:ok ol i c eDwor c aGł ównego, budynekOper y , Pl a c Wa c ł a wa , L uc er na , Ogr ódFr a nc i s z ka nów, k oś c i ółMa t ki Bos ki ej Śni eż nej , Br a maPr oc howa , Mi ej s ki Dom Repr ez ent a c yj ny , RynekSt a r egoMi a s t ai ok ol i c e, Mi a s t oŻydows ki e. Za k ońc z eni es pa c er upr z yMoś c i eKa r ol a . Cz a sdl a gr upy , obi a dok ol a c j ai noc l eg.

2obi a dok ol a c j e opi ek ępi l ot awc z a s i ec a ł eg owy j a z du us ł ug ępr z e wodni k ami ej s k i eg opoPr a dz e( 4h) x2 ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA

Dz i eń2 Śni a da ni e. Pr a gazpr z ewodni ki em:kl a s z t ornaSt r a howi e, Pogor z el ec , L or et a , Pl a cHr a dc z a ńs ki , Za mekPr a s ki ( ka t edr aś w. Wi t a , St a r yPa ł a cKr ól ews ki , ba z yl i kaś w. J er z ego, Zł ot aUl i c z ka , St a r eSc hodyZa mk owe) , ogr ódWa l l ens t ei na . Pr z ej a z dnawz gór z ePet r z yn( wj a z dk ol ej ką )zwej ś c i em nawi eż ęwi dok owąwks z t a ł c i emi ni a t ur ywi eż yEi ffla . Obi a dok ol a c j a . Wi ec z or em mulmedi a l nypoka zt ypuś wi a t ł odź wi ęk, c z yl i s ł ynneFont annyKř i ž í kově. Noc l eg.

poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu: Sk a l neMi a s t o, z a meknaHr a dc z a na c h, wz g ór z ePe t r z y n, f ont a nnyKř i ž í k ov ě, r a z em ws z y s t k ook . 550CZK.

Dz i eń3 Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoSkal negoMi as t awAdr s pac hwCz ec ha c h. Spa c erpomi ędz ypi ęknymi f or ma c j a mi s ka l nymi ut wor z onymi pr z ezna t ur ęor a zr ej sł odz i ąt ur ys t yc z nąpoj ez i or z epoś r óds ka ł . Pr z ej a z dpowr ot nyi z a k ońc z eni e wyc i ec z ki wgodz i na c hwi ec z or nyc h.

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

I nnepr ogr a mywy c i ec z ekdoPr a gi dowybor u

od Pr a ga+Ska l neMi a s t o+Cz es ki 480z ł Ra j 3dni

od Pr a ga+Ska l neMi a s t o+Kut na 480z ł Hor a3dni

Pr a ga+Wi edeń+Mor a ws ki Kr a s3dni

bi l e t yws t ępui opł a t y370CZK

bi l e t yws t ępui opł a t y400CZK

bi l e t yws t ępui opł a t y200CZK

Zoba c zt eżpr ogr a mywy c i ec z ekpoPol s c ezj ednodni owym pobyt emwPr a dz e

nas t r oni ewy c i ec z k owni a . pl

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

TEL. 698149019

od

600z ł


Wy c i ec z ki doBer l i na , Poc z da mui naT r opi c a l I s l a nds

Ber l i nEx pr es s 1dz i eń

od

185z ł

Wyj a z dwc z eś ni er a no. Pr z ej a z ddoBer l i nai s pa c erpomi eś c i e:Rei c hs t a g ( zwej ś c i em nak opuł ę, j eś l i s ąwol nemi ej s c a ) , Br a maBr a ndenbur s ka , Pl a c Poc z da ms ki , Pl a cPa r ys ki , a l ej aUnt erdenLi nden( Pl a cBebel a , Oper a , Uni wer s yt etHumbol dt a , ka t edr aś w. J a dwi gi ) , Al ex a nder pl a t zzWi eż ąT el ewi z yj ną ( zz ewną t r z ) , Cz er wonyRa t us z . Pr z ej ś c i enaWys pęMuz eówi wi z yt a wMuz eum Per ga mońs ki m. Pr z ej a z dwmi ej s c ezz a c howa nymi f r a gment a mi Mur uBer l i ńs ki ego. Nak oni ecdni akr ót ki s pa c erpoBer l i ni eZa c hodni m:Dwor z ecZoo, Koś c i ółPa mi ęc i Ces a r z aWi l hel mai s ł ynnaul i c aha ndl owaKu’ da mm. Powr ótok oł opół noc y .

Poc z da m Ex pr es s 1dz i eń

od

185z ł

bi l e t yws t ępui opł a t y : 15€

Wyj a z dwc z eś ni er a no. Pr z yj a z ddoPoc z da muok oł opoł udni ai wi z yt awPa ł a c u Sa ns s ouc i , wpi s a nym naLi s t ęŚwi a t owegoDz i edz i c t waUNESCO. Spa c erpo pa r kuoka l a j ą c ym pa ł a czc hi ńs kąher ba c i a r ni ąi or a nż er i ą . Pr z ej a z ddoNowego Ogr odui wi z yt awPa ł a c uCec i l i enhof , wkt ór ym mi a ł ami ej s c ek onf er enc j apoc z da ms kaw1945r oku. Spa c erpoPoc z da mi epr z ezdz i el ni c ęr os yj s kąi hol ender s ką . Cz a sdl agr upy , pr z ej a z dwki er unkuPol s ki , powr ótok oł opół noc y .

T r opi c a l I s l a ndsEx pr es s1dz i eń

od1 75z ł

bi l e t yws t ępui opł a t y : 19€

Wyj a z dwc z eś ni er a nodoT r opi c a l I s l a nds . 200met r owapi ęknapl a ż a Mor z aPoł udni owego, Ma gi c z naLa gunawz or owa nanapodobnyc h mi ej s c a c hwys pyBa l i or a zLa sT r opi ka l nyz600ga t unka mi r oś l i n s pr a wi ą , ż epoc z uj emys i ęj a knaegz ot yc z nyc hwa ka c j a c hgdz i eśna da l eki c hkr a ńc a c hś wi a t a . Doda t k owok ompl eksz j eż dż a l ni owys ok oś c i 27met r ówi c a ł or oc z nas t r ef az ewnęt r z naAma z oni a . Powr ót ok oł opół noc y .

Ber l i n+Poc z da m 2dni bi l e t yws t ępui opł a t y : 15€

od

390z ł

Pr ogr a my1i 2dni aj a kwBer l i nEx pr es si Poc z da m Ex pr es s . 1noc l egs c hr oni s kumł odz i eż owym, 1 ś ni a da ni ei obi a dok ol a c j a .

Ber l i n+T r opi c a l I s l a nds 2dni bi l e t yws t ępui opł a t y : 35€

od

395z ł

Pr ogr a my1i 2dni aj a kwBer l i nEx pr es si T r opi c a l I s l a ndsEx pr es s . 1noc l egs c hr oni s kumł odz i eż owym, 1ś ni a da ni ei obi a dok ol a c j a .

Ber l i n+Poc z da m +T r opi c a l I s l a nds3dni bi l e t yws t ępui opł a t y : 35€

od

580z ł

Pr ogr a myws z ys t ki c h3dni opi s a nepowyż ej . 2noc l egi ws c hr oni s kumł odz i eż owym, 2ś ni a da ni ai 2 obi a dok ol a c j e.


Dr ez no, Ba wa r i a , Al py Dr ez no+Sa ks oni a2dni

Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1

Wyj a z dwc z eś ni er a no. Pr z ej a z ddoDr ez nai z wi edz a ni emi a s t a :pa nor a mami a s t azT a r a s ówBr ühl a , St a r eMi a s t o, Koś c i ółMa r i i Pa nny( Fr a uenki r c he) , k ompl ekspa ł a c owyZwi nger( Ga l er i aSt a r yc hMi s t r z ów, wys t a wapor c el a ny zMi ś ni ) , ka t edr a , wi z yt aws ka r bc uel ekt or s ki m wmuz eum Gr ünesGewöl be. Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń2 Śni a da ni e. Wyc i ec z kadoSaks ońs ki ej Sz waj c ar i i . Napoc z ą t ekpi ęknami ej s c owoś ćBas t ei zka mi ennym mos t em, r ui na mi z a mkui pi ęknym wi doki em naDol i nęŁa by . Na s t ępni ez wi edz a ni epr us ki ej monument a l nej t wi er dz y Koeni gs t ei n, ma l owni c z oz a wi es z onej napł a s k owyż u247met r ówna dpoz i omem Ła by . Naz a k ońc z eni ez wi edz a ni a z a mekSt ol pen, mi ej s c euwi ęz i eni a . Wyj a z dwdr ogępowr ot ną , pr z yj a z dok oł opół noc y .

Cena :

390z ł

j użod

bi l e t yws t ępui opł a t y : 1535€

Ba wa r i a+Al py5dni Pr ogr a mwy c i ec z ki : Dz i eń1 Wyj a z dwki er unkuNi emi ecwgodz i na c hwi ec z or nyc h. Noc nypr z ej a z ddoMona c hi um.

Dz i eń2 Zwi edz a ni eMonac hi um:Ma r i enpl a t z , r a t us z , Fr a uenki r c he, k oś c i ółś w. Pi ot r a , St a r yDwór , Pa r kOl i mpi j s ki . Wi z yt aw BMW Wel t . Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń3 Śni a da ni e. Za mki Ba wa r i i :na j pi er wNeus c hwans t ei n, będą c yi ns pi r a c j ądl aDi s neyados t wor z eni az a mkuŚpi ą c ej Kr ól ewny , na s t ępni eHohens c hwangau( zz ewną t r z ) , z a mekbędą c yni egdyśl et ni ąr ez ydenc j ąkr ól aMa ks ymi l i a naI I . Spa c erpomi ej s c owoś c i Füs s en, t ypowym ba wa r s ki m mi a s t ec z ku. Obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Cena :

830z ł

j użod

bi l e t yws t ępui opł a t y : 40€

Dz i eń4 Śni a da ni e. Ra nooś r odekna r c i a r s ki Gar mi s c hPar t enki r c hen, s pa c erpomi eś c i e. Póź ni ej wj a z dk ol ej kąnaEc kbauer i a l pej s kapa nor a maz es z c z yt em Zugs pi t z e( 2962m n. p. m. ) . Pr z ej a z ddoPr i en, r ej ss t a t ki em poj ez i or z eChi ems ee dowys pyHer r eni ns el , z wi edz a ni ez a mkuHer r enc hi ems e. Noc nypr z ej a z dpowr ot ny .

l ub Al t er na t ywąnat endz i eńt owj a z dnas a ms z c z ytZugs pi t z e( poc i ą g+k ol ej gondol owa ) . J es tt owyc i ec z kana67 godz i n, r a c z ej dl as t a r s z yc hkl a sz ewz gl ędunas por ąwys ok oś ći pr z ej a z dk ol ej ągondol ową . Cenat ook. 35€/ os . z a pr z ej a z dwobi es t r ony .

Dz i eń5 Powr ótdoPol s ki ok oł opoł udni a .

Pol ec a myr ówni eżni emi ec ki ePARKI ROZRYWKI

Hei dePa r k 2dni bi l e t yws t ępui opł a t y22€

od

280z ł

Ha ns a Pa r k 2dni bi l e t yws t ępui opł a t y22€

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

od

285z ł

2pa r ki r oz r ywki Ha ns a Pa r k+ T r opi c a l I s l a nds2dni bi l e t yws t ępui opł a t y40€

TEL. 698149019

od

460z ł


L eg ol a ndExpr es s3dni

Cena :

j użod

350z ł

Za wi er a :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą opi ek ępi l ot awc z a s i ec a ł eg owy j a z du

Dz i eń1 Wyj a z dwgodz i na c hwi ec z or nyc h. Noc nypr z ej a z dpr z ezNi emc ydoDa ni i domi ej s c owoś c i Bi l l und.

Dz i eń2

ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Ca ł odz i ennypobyti z a ba wawduńs ki mL egol a ndz i e, mi ej s c uwkt ór ym s peł ni a j ąs i ędz i ec i ęc ema r z eni a . J es tt ona j wi ęks z yL egol a ndzki l kui s t ni ej ą c yc hnaś wi ec i e. Pa r kj es tpodz i el onynaki l kar óż nyc hkr a i nt ema t yc z nyc hm. i n. : Dupl oLa nd, Advent ur eLa nd, Pol a rLa ndi wi el ei nnyc h. Of er uj emnós t woa t r a k c j i ( pona d50)dl aduż yc hi ma ł yc h. Moż emypój ś ćdoMi ni l a ndui z oba c z yćna j ba r dz i ej z na neobi ekt ynaś wi ec i ewyk ona nezkl oc k ów, k ol ej kąPol a r Xpl or ermoż emypr z ej ec ha ćpr z ezt er enywi ec z negoś ni egui l odu. WI c ePi l otSc hool ss a mi z a pr ogr a muj emyj a ks i ę mapor us z a ćna s zpoj a z d. Dot egowi eż ewi dok owe, k ol ej ki gór s ki e, pl a c ez a ba w, a kwa r i um poz wa l a j ą c ez oba c z yć podwodneż yc i ez wi er z ą t . Adot egows z ys t ki egows z ędz i es ąkl oc ki i ws z ys t k oj es tzkl oc k ów, bot owk ońc uj es t L egol a nd!Poc a ł ym dni us z a l eńs t wawpa r kupr z ej a z dpowr ot nydoPol s ki .

Cenani ez a wi er a : c a ł odz i enneg obi l e t uwej ś c i oweg odoL eg ol a ndu ( do17l a tc enaok . 150k or onduńs k i c h, powy ż ej 17 l a tok . 290k or onduńs k i c h) , pos i ł k ów.

Dz i eń3 Pr z yj a z ddoPol s ki wgodz i na c hpor a nnyc h

I nnepr ogr a mywy c i ec z ekdoL eg ol a ndu

L eg ol a nd+Ber l i n3dni bi l et yws t ępui opł a t ydo17l a tc enaok . 150k or onduńs k i c h, powy ż ej 17l a tok . 290k or onduńs k i c h.

od

570z ł

L eg ol a nd+T r opi c a l I s l a nds3dni bi l et yws t ępui opł a t ydo17l a tc enaok . 150k or onduńs k i c h, powy ż ej 17l a tok . 290k or onduńs k i c h+ 19€z aT r opi c a l I s l a nds

od

570z ł


Wi edeń+Pr a ga+Mor a ws ki Kr a s3dni

Cena :

j użod

600z ł

Za wi er a :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą 2noc l eg i whot el u, pok oj e35os obowezł a z i enk a mi

Dz i eń1

2ś ni a da ni a

Wyj a z dwgodz i na c hnoc nyc h. Pr z ej a z ddoMor aws ki egoKr as u, gdz i enat er eni eok. 90km²z na j duj es i ępona d 1100j a s ki ń. Zwi edz a ni eJ a s ki ni Punk evni zr ej s em podz i emnąr z eką . Nak oni ecr ej s uz oba c z ymys ł ynnąMa c oc hę, na j gł ębs z ąpr z epa ś ćwt ej c z ęś c i Eur opyogł ębok oś c i pona d138met r ów. Spa c erpoz es pol epa ł a c owopa r k owym wL edni c a c h, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

2obi a dok ol a c j e opi ek ępi l ot awc z a s i ec a ł eg owy j a z du us ł ug ępr z e wodni k ami ej s k i eg opoWi edni u us ł ug ępr z e wodni k ami ej s k i eg opoPr a dz e

Dz i eń2 Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoWi edni ai z wi edz a ni ezpr z ewodni ki em l oka l nym:Oper a , Ra t us z , Ho ur g( zz ewną t r z ) , ka t edr aś w. Sz c z epa na , ogr odyBel veder ui Hunder t wa s s erHa us . Spa c erpoSt a r ówc ei c z a swol ny . Pr z ej a z dnawz gór z e Ka hl enber gzpi ęknym wi doki em nami a s t oi pol s ki mk oś c i oł em upa mi ęt ni a j ą c ym Ods i ec zWi edeńs ką . Chwi l awol negodl agr upynaPr a t er z e, z a byt k owym wes oł ym mi a s t ec z ku, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń3

ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a :

Śni a da ni e. Pr z ej a z ddoPr agii z wi edz a ni emi a s t azpr z ewodni ki em:Hr a dc z a ny , Ka t edr aś w. Wi t a , Ma l aSt r a na , Mos t Ka r ol a , Ra t us zzz ega r em Or l oj , Pl a cWa c ł a wa . Chwi l ac z a s udl agr upynaSt a r ym Mi eś c i e. Pr z ej a z dpowr ot ny , z a k ońc z eni ewyc i ec z ki ok oł opół noc y .

bi l e t uws t ępu: j a s k i ni aPunk e v ni ( 200CZK/ os . )

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

I nnepr opoz y c j ewy c i ec z ekdoWi edni a

od Wi edeń+Oł omuni ec+Br no+ 560z ł Mor a ws ki Kr a s3dni

Wi edeń+Br a t y s ł a wa +Mor a ws ki Kr a s3dni

bi l e t yws t ępui opł a t y200CZK

bi l e t yws t ępui opł a t y200CZK

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

od

590z ł

od Wi edeń+Pr a ga+Br a t y s ł a wa 80z ł +Mor a ws ki Kr a s+Br no4dni 7 bi l e t yws t ępui opł a t y200CZK

TEL. 698149019


Buda pes z tExpr es s+Za k ol eDuna j u3dni

Cena :

j użod

620z ł

Za wi er a :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą opł a t ydr og owei pa r k i ng owe 2noc l eg i whot el u, pok oj e24os obowe zł a z i enk a mi

Dz i eń1 Pr z ej a z dnoc nydoBudapes z t u, z wi edz a ni epes z t a ńs ki ej s t r onymi a s t a :Pl a cBoha t er ówzPomni ki em Tys i ą c l ec i a , pa r kmi ej s ki , dz i edz i ni ecz a mkuVa j da hunya d, ok ol i c eba s enówt er ma l nyc hSz ec henyi Gyogyf ur do( moż l i we wej ś c i e) , Al ej aAndr a s s y , Mos tŁa ńc uc howy , Oper a , Ba z yl i kaś w. St ef a na , monument a l nyPa r l a ment-s ymbol mi a s t a , ha ndl owaul i c aVa c i , z a kwa t er owa ni e, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń2

2ś ni a da ni ai 2obi a dok ol a c j e opi ek ępi l ot awc z a s i ec a ł eg owy j a z du us ł ug ępr z e wodni k ami ej s k i eg opoBuda pes z c i e ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVa t

Śni a da ni e, da l s z ez wi edz a ni eBudapes z t u, buda ńs kas t r onami a s t a : Wz gór z eGel l er t azCyt a del ąi Pomni ki em Wol noś c i , Wz gór z eZa mk owezZa mki em Kr ól ews ki m, Koś c i ółMa c i ej a , Ba s z t aRyba c ka , ha l at a r gowaVá s á r c s a r nok, Wys paś w. Ma ł gor z a t y , r ej ss t a t ki em poDuna j u. Powr ótdohot el u, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : bi l e t ówws t ępu( Pa r l a ment , Ba z y l i k aś w. S t e f a na , Ba z y l i k aEs z t r eg om, r ej spoDuna j u, Muz eum Ma r c epa nu) , r a z emws z y s t k ook . 20€/ os oba .

Dz i eń3 Śni a da ni e. Zwi edz a ni eZakol aDunaj u, na j pi er wSz ent endr e, mi a s t oa r t ys t ów, wi z yt awMuz eum Ma r c epa nu. Póź ni ej Es z t r egom, wkt ór ym k or onowa nyz os t a łpi er ws z ykr ól Węgi er , z wi edz a ni eBa z yl i ki . Powr ótdoPol s ki ok oł opół noc y .

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

I nnepr ogr a mywy c i ec z ekdoBuda pes z t u

Buda pes z tEx pr es s+Wi edeń 3dni bi l e t yws t ępui opł a t yok . 15€

od

670z ł

od 3s t ol i c eEx pr es sPr a gaWi edeń 710z ł Buda pes z t4dni

od 4s t ol i c eEx pr es sPr a gaWi edeń 00z ł Br a t y s ł a waBuda pes z t5dni 9

bi l e t yws t ępui opł a t y : br a k

bi l e t yws t ępui opł a t y : br a k

Zoba c zt eż7i nny c hpr opoz y c j i wy c i ec z ekdoBuda pes z t u

nas t r oni ewy c i ec z k owni a . pl

22


Gr ec j aPół noc na-z i el onas z k oł a7dni

Cena :

j użod

1230z ł

Za wi er a :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

t r a ns por ta ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą 4noc l eg i whot el a c h2* * / 3* * *naRi wi er z eOl i mpi j s k i ej , pok oj e24os obowezł a z i enk a mi

Dz i eń1-Dz i eń2

4ś ni a da ni a

Wyj a z dzPol s ki ok oł opoł udni a , pr z ej a z dnoc nypr z ezSł owa c j ę, Węgr y , Ser bi ęi Ma c edoni ę, c z a s napos i ł ki wewł a s nym z a kr es i e. 2dni apopoł udni upr z yj a z ddohot el unaRi wi er z eOl i mpi j s ki ej , z a kwa t er owa ni e, obi a dok ol a c j ai noc l eg, c z a snapl a ż owa ni ei odpoc z ynek.

4obi a dok ol a c j e opł a t ydr og owei pa r k i ng owenac a ł ej t r a s i e bi l e twej ś c i owydo1k l a s z t or uk ompl ek s u Me t eor ów

Dz i eń3-Dz i eń4

opi ek ępi l ot awc z a s i ec a ł eg opoby t u

Śni a da ni e. 2dni nawypoc z yneki i nt egr ac j ęgr upy, moż l i woś ćpl a ż owa ni a , ką pi el i wodnyc h i s ł onec z nyc hor a zk or z ys t a ni azur ok ówi a t r a k c j i hot el u, wi ec z or em obi a dok ol a c j e.

ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA poda t ekVAT

Dz i eń5 Śni a da ni e. Dz i s i a j z wi edz a my . Na j pi er wLi t oc hor ous t ópOl i mpu, s pa c erpi ęknąt r a s ąwi dok owąw wą woz i eMa vr ol ongos . Na s t ępni es ł ynneMet eor y–z es półkl a s z t or ówpr a wos ł a wnyc h( mona s t yr ów) poł oż onyc hnapi onowyc hpi a s k owyc hs ka ł a c h, wej ś c i edoj ednegozkl a s z t or ów. Powr ótdohot el u, obi a dok ol a c j ai noc l eg

Dz i eń6-Dz i eń7 Śni a da ni e. Kr ót ki ez wi edz a ni eSal oni k, m. i n. Pl a cAr ys t ot el es a , Bi a ł aWi eż a , Ha gi aSofia , gł ówna ul i c ami a s t a , Egna a . Noc nypr z ej a z dpowr ot nydoPol s ki , podr odz epr z ys t a nki napos i ł ki we wł a s nym z a kr es i e, z a k ońc z eni ewyc i ec z ki 7dni awgodz i na c hwi ec z or nyc h.

opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : ws z y s t k i ek os z t yopr óc zwy da t k ówwł a s ny c h z a wa r t es ąwc eni ewy c i ec z k i

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

I nnepr ogr a mywy c i ec z ekdoGr ec j i

Gr ec ki es ka r byi mi t y-wy c i ec z kaobj a z dowa9dni bi l et yws t ępui opł a t yok . 20€

TRASA:Li t oc hor o, Met eor y , Del f y , At eny , Ka na łKor ync ki , Epi da ur os , Na f pl i o, Myk eny , Sa l oni ki

od

1660z ł

Ska r byPel oponez u-5dni s a mol ot em +k os z tbi l et unas a mol ot , bi l et yws t ępui opł a t yok . 20€

TRASA:Na f pl i o, Epi da ur os , Myk eny , At eny

od

1080z ł


Ry ga-Sz t okhol m -T ur ku-Hel s i nki -T a l l i nr ej s6dni

Cena :

j użod

1080z ł

Za wi er a :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

pr z ej a z da ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą k os z t ydr og owe, pr omowei pa r k i ng owea ut ok a r u

Dz i eń1

Wyj a z dzTwoj egomi a s t awgodz i na c hwi ec z or nyc h( ok. 20: 00) , pr z ej a z dnoc ny .

3r ej s ynoc ne( Ry g a Sz t ok hol m, Sz t ok hol mT ur k u, Hel s i nk i T a l l i n) , k a bi ny4os obowe we wnę t r z nezł a z i enk a mi

Dz i eń2

3ś ni a da ni awf or mi ebog a t eg obuf e t u

Pr z yj a z ddoRygi i z wi edz a ni e:Dom Br a c t waCz a r nogł owyc h-s ymbol mi a s t a , ki edyśz r z es z eni eboga t yc hkupc ów s t a nuwol nego, Za mekKa wa l er ówMi ec z owyc h, k oś c i ółś w. Pi ot r a , ka t edr aNMP, T r z ej Br a c i a , Ba s z t aPr oc howa , gi l di akupi ec ka , budynekPa r l a ment u. Obi a dwr es t a ur a c j i , z a okr ęt owa ni enanoc nypr om doSz t okhol mu.

1obi a dwr es t a ur a c j i wRy dz e 2ba r dz obog a t eobi a dok ol a c j enapr omi e ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA

Dz i eń3

Buf et oweś ni a da ni enapr omi ei z wi edz a ni eSz t okhol mu:Muz eum Va s a-muz eum j ednegookr ęt uzXVI Iwi eku, kt ór yz a t oną łwt r a k c i es woj egodz i ewi c z egor ej s u, Ga ml aSt a n-na j s t a r s z adz i el ni c ami a s t a , Za mekKr ól ews ki , Ka t edr aś w. Mi k oł a j a , Ra t us z-mi ej s c epr z yj ęćdl al a ur ea t ówNa gr odyNobl a . Za okr ęt owa ni enar ej snoc nydoT ur ku, na s t a t ku2, 5godz i nnauc z t akul i na r na-obi a dok ol a c j awf or mi ebuf et uzki l kudz i es i ęc i uda ń, noc l eg.

Dz i eń4

Buf et oweś ni a da ni enapr omi e, wyokr ęt owa ni eok. 07: 00wTur kui kr ót ki s pa c er :gł ównypl a ct a r gowy , Za mekT ur un Li nna , got yc kaKa t edr a . Pr z ej a z da ut oka r em doHel s i nek, ws t ol i c yFi nl a ndi i z oba c z ymym. i n. :gł ównąul i c ęmi a s t aMa nner hei mi n ezbudynki em Pa r l a ment ui gł ównąpoc z t ą , Muz eum Ki a s ma , Muz eum Na r odowe, nowoc z es nyk oś c i ół T emppel i a uki owykut ywgr a ni t owej s ka l e, Pl a cSena c ki zKa t edr ąL ut er a ńs kąi pomni ki em c a r aAl eks a ndr aI Ior a zPa r k Si bel i us a . Za okr ęt owa ni enar ej sdoT a l l i nai k ol ej nakul i na r nauc z t anaobi a dok ol a c j i , noc l eg.

opi ek ępi l ot awc z a s i et r wa ni ac a ł eg owy j a z du poda t ekVa t opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : opł a t yz apr z e wodni k ówl ok a l ny c h, r a z emt ook . 20€/ os oba

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

Dz i eń5

Buf et oweś ni a da ni enapr omi e, wyokr ęt owa ni ewT al l i ni ei z wi edz a ni e:Gór neMi a s t ozSobor em Al eks a ndr aNews ki ego, wi eż ąDł ugi Her ma n, Wz gór z em T ompea , Ka t edr ąDoms ką , mur a mi mi ej s ki mi i ba s z t ąKi eki ndeKök. Na s t ępni eDol ne Mi a s t ozbudynki em Ra t us z a , ka mi eni c z ka mi T r z ySi os t r yi Gr ubąMa ł gor z a t ąnac z el e. Noc nypr z ej a z ddoPol s ki .

Dz i eń6

Powr ótdoTwoj egomi a s t awgodz i na c hpor a nnyc h.

Na s z ei nnepr opoz y c j er ej s ów

Rej sRy ga Sz t okhol mRy ga 4dni k os z tpr z e wodni k ówl ok a l ny c hok . 10€

24

od

770z ł

Rej sRy ga Sz t okhol mT a l l i n 5dni k os z tpr z e wodni k ówl ok a l ny c hok . 15€

od

910z ł

Rej sRy ga-Sz t okhol m -Wi l no 5dni k os z tpr z e wodni k ówl ok a l ny c hok . 15€

od

930z ł


T a l l i n-Hel s i nki -Pet er s bur g3dni -T a l l i nr ej s7dni

Cena :

Pr ogr a mwy c i ec z ki :

BEZWI ZY

1770z ł

Za wi er a : pr z ej a z da ut ok a r emzWC, v i deoi k l i ma t y z a c j ą k os z t ydr og owe, pr omowei pa r k i ng owea ut ok a r u

POTRZEBNYPASZPORT

Dz i eń1

j użod

r ej sdz i ennyT a l l i nHel s i nk i bezk a bi n

Wyj a z dzTwoj egomi a s t awgodz i na c hpopoł udni owyc h( ok. 16: 00) , pr z ej a z dnoc ny

2r ej s ynoc ne( Hel s i nk i Pe t er s bur g , Pe t er s bur g Hel s i nk i ) , k a bi ny4os obowewe wnę t r z ne zł a z i enk a mi

Dz i eń2

Ra nopr z yj a z ddoT al l i nai z wi edz a ni e:Gór neMi a s t ozSobor em Al eks a ndr aNews ki ego, wi eż ąDł ugi Her ma n, Wz gór z em T ompea , Ka t edr ąDoms ką , mur a mi mi ej s ki mi i ba s z t ąKi eki ndeKök. Na s t ępni eDol neMi a s t ozbudynki em Ra t us z a , ka mi eni c z ka mi T r z ySi os t r yi Gr ubąMa ł gor z a t ąnac z el e. L unc hwewł a s nym z a kr es i e, pr z epr a wapr omowa Hel s i nki T a l l i n, r ej s2godz i nnybezka bi n. W Hel s i nka c hz a okr ęt owa ni enanoc nyr ej sdoPet er s bur ga , moż l i woś ć k or z ys t a ni aza t r a k c j i pr omu( r es t a ur a c j e, dys k ot eki , s kl epyi t p. ) .

2noc l eg i whot el uwPe t er s bur g u, pok oj e25os obowezł a z i enk a mi 2ś ni a da ni awf or mi ebuf e t unapr omi e 2ś ni a da ni awhot el uwPe t er s bur g u

Dz i eń3

1ba r dz obog a t aobi a dok ol a c j anapr omi e

Śni a da ni enapr omi e, odpr a wagr a ni c z na . z wi edz a ni ePet er s bur ga:ka t edr aKa z a ńs ka , c er ki ewZba wi c i el anaKr wi , gma c hSz t a buGener a l negoor a zPa ł a c uZi mowego, Pl a cś w. I z a a ka , Sobórś w. I z a a ka , Pl a cSena c ki z es ł ynnym pomni ki em Pi ot r aI–„ Mi edz i a nyJ eź dz i ec ” , na br z eż eUni wer s yt ec ki ei Pa ł a c owe. Pr z ej a z ddohot el u, z a kwa t er owa ni e, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

2obi a dok ol a c j ewhot el uwPe t er s bur g u

Dz i eń4

poda t ekVa t

Śni a da ni ei da l s z ez wi edz a ni ePet er s bur ga: Twi er dz aPi et r opa wł ows ka–pi er ws z abudowl anat er eni ePet er s bur ga , c er ki ewpodwez wa ni em Pi ot r ai Pa wł a–gr obowi ecc a r ówr os yj s ki c h, Wys paWa s i l ews ka , r ej ss t a t ki em por z eka c h i ka na ł a c hPet er s bur ga . Nak oni ecdni as ł ynnemuz eum Er mi t aż( zwej ś c i em) , kr ót ki s pa c erNews ki m Pr os pekt em. Powr ótdohot el u, obi a dok ol a c j ai noc l eg.

Dz i eń5

Poś ni a da ni upr z ej a z ddoPet er hof u, wkt ór ym z na j duj es i ęWi el ki Pa ł a cPi ot r aI , j edenzna j pi ękni ej s z yc h i na j boga t s z yc hpa ł a c ówś wi a t a . T r a ns f ernapr z ys t a ńpr omową , z a okr ęt owa ni enar ej snoc nydoT a l l i na . Nas t a t ku boga t aobi a dok ol a c j awf or mi ebuf et uzki l kudz i es i ęc i uda ń, noc l eg.

ubez pi ec z eni eKL10000€, NNW 2000€, ba g a ż 200€wfir mi eAXA opi ek ępi l ot awc z a s i et r wa ni ac a ł eg owy j a z du

opł a t ęnaT ur y s t y c z nyFundus zGwa r a nc y j ny

Cenani ez a wi er a : opł a t yz apr z e wodni k ówl ok a l ny c hi bi l e t ów ws t ępuwPe t er s bur g u, r a z emt ook . 60€/ os oba

SKONTAKTUJSI ĘZNAMI

a byuz ys ka ćdokł a dnąwyc enędl aTwoj ej gr upy

Dz i eń6 Śni a da ni e, wyokr ęt owa ni ewT a l l i ni ei pr z ej a z dnaŁ ot węnakr ót ki ez wi edz a ni eRygi :DomBr a c t waCz a r nog ł owy c h, k oś c i ół ś w. Pi ot r a , ka t edr aNMP, T r z ej Br a c i a , Ba s z t aPr oc howa , budynekPa r l a ment u. Noc nypr z ej a z dpowr ot nydoPol s ki .

Dz i eń7

Za k ońc z eni ewyc i ec z ki wgodz i na c hpor a nnyc h.

Na s z ei nner ej s ydoPet er s bur ga

Rej sT a l l i n-Hel s i nki -Pet er s bur g1dz i eń-Ry ga5dni k os z tpr z e wodni k ówl ok a l ny c hi bi l et ówws t ępuok . 25€

od

1290z ł

Rej sRy ga-Sz t okhol m -T ur ku-Hel s i nki -Pet er s bur g 1dz i eń-T a l l i n7dni

k os z tpr z e wodni k ówl ok a l ny c hi bi l et ówws t ępuok . 40€

od

1780z ł

25


Kot l i naKł odz ka

Kot l i naKł odz ka+Pr a ga +Wr oc ł a w 3dni

od Kot l i naKł odz ka+Kopa l ni a 20z ł Zł ot a+Muz eum Pa pi er ni c t wa 4 3dni

od

485z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 50z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 10z ł

1dz i eń: Kopa l ni aZł ot awZł ot ym St oku, Śr edni owi ec z naOs a daGór ni c z a

1dz i eń: Wr oc ł a wzpr z ewodni ki em:Rynek, Os t r ów T ums ki , Pl a cUni wer s yt ec ki

2dz i eń:La bi r yntBł ędnyc hSka ł , Sz c z el i ni ec Wi el ki -na j wyż s z ys z c z ytGórSt oł owyc h

2dz i eń:Pr a gazpr z ewodni ki em:Hr a dc z a ny , Ka t edr aś w. Wi t a , Mos tKa r ol a

3dz i eń: Ka pl i c aCz a s z ekwCz er mnej , Kudowa Zdr ój , Muz eum Pa pi er ni c t waDus z ni ki

3dz i eń: La bi r yntBł ędnyc hSka ł , Sz c z el i ni ec Wi el ki -na j wyż s z ys z c z ytGórSt oł owyc h

5KOTLINĘKŁODZKĄ

+

I NNYCHPROGRAMÓW WYCI ECZEKW

Kot l i naKł odz ka+Kopa l ni a Zł ot a+Ska l neMi a s t o Adr s pa c h4dni

od

530z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 50z ł +100CZK

1dz i eń: Kopa l ni aZł ot awZł ot ym St oku, Śr edni owi ec z naOs a daGór ni c z a 2dz i eń:Ska l neMi a s t owAdr s pa c hwCz ec ha c h 3dz i eń: La bi r yntBł ędnyc hSka ł , Sz c z el i ni ec Wi el ki -na j wyż s z ys z c z ytGórSt oł owyc h 4dz i eń:Ka pl i c aCz a s z ekwCz er mnej , Kudowa Zdr ój , Muz eum Pa pi er ni c t waDus z ni ki

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

Ka r k onos z e Ka r k onos ki et a j emni c e 2dni bi l e t yws t ępu: ok . 50z ł

od

260z ł

1dz i eń: Za mekChoj ni k, Ka r pa c z , muz eum “ Ka r k onos ki eT a j emni c e” 2dz i eń:Pa r kMi ni a t urwKowa r a c h, Wodos pa d Podgór nej , “ Ar a do”-podz i emnat r a s at ur ys t y c z na

Ka r k onos z enas pok oj ni e+ Hut as z kł a-3dni

bi l e t yws t ępu: ok . 50z ł

6KARKONOSZE

+

od

375z ł

Ka r k onos z e+Pr a ga+Gór y 4dni

od

540z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 60z ł

1dz i eń:Za mekChoj ni k, Ka r pa c z , muz eum “ Ka r k onos ki eT a j emni c e”

1dz i eń: Za mekChoj ni k, Ka r pa c z , muz eum “ Ka r k onos ki eT a j emni c e”

2dz i eń:Pr a gazpr z ewodni ki em:Hr a dc z a ny , Ka t edr aś w. Wi t a , Mos tKa r ol a

2dz i eń:Sz kl a r s kaPor ęba , wej ś c i enaWys oki Ka mi eń, Wodos pa dKa mi eńc z yka

3dz i eń: Wy c i ec z kawgór y , Śni eż neKot ł ya l bo Śni eż ka

3dz i eń: Wi z yt awHuc i eSz kł aJ ul i a , “ Ar a do”-podz i emnat r a s at ur ys t y c z na

4dz i eń::Sz kl a r s kaPor ęba ,Wys oki Ka mi eń, Wodos pa dKa mi eńc z yka

I NNYCHPROGRAMÓW WYCI ECZEKW

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL


Za k opa ne

Za k opa neKl a s y c z ne3dni

od

399z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 45z ł

1dz i eń: Za k opa ne:c ment a r znaPęks owym Br z ys ku, k ol ej kanaGuba ł ówk ę, Kr upówki 2dz i eń:Wyc i ec z kawgór yzl i c enc j onowa nym pr z ewodni ki em, t r a s adowybor u 3dz i eń: Za k opa ne:s k oc z ni ana r c i a r s ka , wj a z dnat a r a swi dok owynaWi el ki ej Kr okwi , Muz eum T a t r z a ńs ki egoPa r kuNa r odowego

Za k opa ne+dz i eńdowybor u4dni bi l e t yws t ępu: ok .60150z ł

od

499z ł

1dz i eń: Za k opa ne:c ment a r znaPęks owym Br z ys ku, k ol ej kanaGuba ł ówk ę, Kr upówki 2dz i eń:Wyc i ec z kawT a t r yzl i c enc j onowa nym pr z ewodni ki em, t r a s adowybor u 3dz i eń: Wyc i ec z kawT a t r yl ubpr z ej a z ddoT a t r a l a ndi i l ubPi eni ny( s pł yw Duna j c em, Za mekwNi edz i c y , Wą wózHomol e) 4dz i eń: Za k opa ne:s k oc z ni ana r c i a r s ka , wj a z dnat a r a swi dok owynaWi el ki ej Kr okwi , Muz eum T a t r z a ńs ki egoPa r kuNa r odowego

Za k opa ne+Kr a k ów+Wi el i c z ka4dni

bi l e t yws t ępu: ok . 75z ł

od

510z ł

1dz i eń:Kr a k ów:RynekGł ówny , Koś c i ółMa r i a c ki , Suki enni c e, Ka t edr a naWa wel u, Wz gór z eWa wel s ki e, s mokwa wel s ki 2dz i eń:Za k opa ne:c ment a r znaPęks owym Br z ys ku, wj a z dk ol ej ką naGuba ł ówk ę, Kr upówki , Muz eum TPN, s k oc z ni ana r c i a r s ka , wj a z d nat a r a swi dok owynaWi el ki ej Kr okwi 3dz i eń: Wyc i ec z kawT a t r yzl i c enc j onowa nym pr z ewodni ki em, t r a s a dowybor u 4dz i eń:Wi el i c z ka , z wi edz a ni ezpr z ewodni ki em s ł ynnej k opa l ni s ol i

CHĘTNI EZORGANI ZUJ EMYDL AWASDŁ UŻSZĄWYCI ECZKĘDOZAKOPANEGOL UBZI EL ONĄSZKOŁĘW TATRACH

Kr a k ów Kr a k ów+Or l eGni a z da+Oj c ów 3dni bi l e t yws t ępu: ok . 35z ł

od

420z ł

1dz i eń: Or l eGni a z da :Ogr odz i eni ec , z a mekwMi r owi e i Bobol i c a c h 2dz i eń:Kr a k ów:RynekGł ówny , Koś c i ółMa r i a c ki , Suki enni c e, Ba r ba ka n, Wa wel ( Ka t edr a , dz wonZygmunt a , gr obykr ól ews ki e) , Smoc z aJ a ma , s pa c erpoKa z i mi er z u 3dz i eń: Oj c ows ki Pa r kNa r odowy:Br a maKr a k ows ka , Oj c ów, r ui nyz a mkuwOj c owi e, Pi es k owaSka ł a , Ma c z ugaHer kul es a

Kr a k ówEx pr es s 2dni

bi l e t yws t ępu: ok . 50z ł

od

299z ł

1dz i eń: Kr a k ów:RynekGł ówny , Koś c i ółMa r i a c ki , Suki enni c e, Ba r ba ka n, Wa wel ( Ka t edr a , dz wonZygmunt a , gr obykr ól ews ki e) , Smoc z aJ a ma 2dz i eń:Kr a k ows ki Ka z i mi er z :St a r aSyna goga , c ment a r z aRemuh, Kr ypt aZa s ł uż onyc hnaSka ł c e, f a br ykaEma l i aOs ka r aSc hi ndl er al ubMuz eum I nż yni er i i Mi ej s ki ej

4KRAKOWA

+

I NNEPROGRAMYWYCI ECZEKDO

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

Kr a k ów+Wi el i c z ka+Za k opa ne+Oj c ów 3dni bi l e t yws t ępu: ok . 60z ł

od

490z ł

1dz i eń: Wi el i c z ka , z wi edz a ni ezpr z ewodni ki em s ł ynnej k opa l ni s ol i 2dz i eń:Kr a k ów:RynekGł ówny , Koś c i ółMa r i a c ki , Suki enni c e, Ka t edr anaWa wel u, Wz gór z eWa wel s ki e, s mokwa wel s ki . Za k opa ne: Guba ł ówka , Kr upówki 3dz i eń: Wy c i ec z kawT a t r yzl i c enc j onowa nym pr z ewodni ki em, t r a s adowybor u 4dz i eń: Oj c ows ki Pa r kNa r odowy:Br a maKr a k ows ka , Oj c ów, r ui ny z a mkuwOj c owi e, Pi es k owaSka ł a , Ma c z ugaHer kul es a

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

TEL. 698149019

27


Sa ndomi er z od Ka z i mi er zDol ny+Sa ndomi er z +Na ł ęc z ów3dni 450z ł

od Ka z i mi er zDol ny+Sa ndomi er z +J ur a pa r kBa ł t ów3dni 450z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 45z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 85z ł

1dz i eń: Rui nyz a mkuKr z yż t opór . Sa ndomi er z : St a r ówka , Ka t edr a , Uc hoI gi el ne, Ra t us z , podz i emnat r a s at ur ys t yc z na , Wą wózJ a dwi gi

1dz i eń: Rui nyz a mkuKr z yż t opór . Sa ndomi er z : St a r ówka , Ka t edr a , Uc hoI gi el ne, Ra t us z , podz i emnat r a s at ur ys t yc z na , Wą wózJ a dwi gi

2dz i eń:Koz ł ówka , Muz eum Za moys ki c h. Ka z i mi er zDol ny:St a r ówka , Gór aT r z ec hKr z yż y , r ui ny z a mku, r ej sdoz a mkuFi r l ej ów

2dz i eń:Koz ł ówka , Muz eum Za moys ki c h. Ka z i mi er zDol ny:St a r ówka , Gór aT r z ec hKr z yż y , r ui ny z a mku, r ej sdoz a mkuFi r l ej ów

3dz i eń: Na ł ęc z ów:Pa r kZdr oj owy , Pa ł a cMa ł a c hows ki c h, Pi j a l ni aWódMi ner a l nyc h

3dz i eń: J ur a pa r kBa ł t ów:ogr omnemodel edi noz a ur ów, r ol l er c oa s t eri ki no5D

Ka z i mi er zDol ny+Sa ndomi er z+L ubl i n+Na ł ęc z ów4dni bi l et yws t ępu: ok . 65z ł

od

600z ł

1dz i eń: Rui nyz a mkuKr z yż t opór . Sa ndomi er z :St a r ówka , Ka t edr a , Uc hoI gi el ne, Ra t us z , podz i emnat r a s at ur ys t yc z na , Wą wózJ a dwi gi 2dz i eń:L ubl i n:St a r eMi a s t o, Za mek( ka pl i c aT r ój c yŚwi ęt ej ) , Br a maGr odz ka , Wi eż a T r yni t a r s ka , Kr a k ows ki ePr z edmi eś c i e, Pa ńs t woweMuz eum naMa j da nku 3dz i eń: Koz ł ówka , Muz eum Za moys ki c h. Ka z i mi er zDol ny:St a r ówka , Gór aT r z ec h Kr z yż y , r ui nyz a mku, r ej sdoz a mkuFi r l ej ów 4dz i eń: Na ł ęc z ów:Pa r kZdr oj owy , Pa ł a cMa ł a c hows ki c h, Pi j a l ni aWódMi ner a l nyc h

MACI EPOMYSŁNAI NNĄWYCI ECZKĘNAL UBEL SZCZYZNĘ?CHĘTNI EPOMOŻEMYW J EJORGANI ZACJ I !

Bi es z c z a dy Wi ęc ej Bi es z c z a dów-Ła ńc ut-Sa nok 4dni bi l e t yws t ępu: ok . 35z ł

od

550z ł

1dz i eń: Za mekwŁa ńc uc i e, noc l egwok ol i c a c hPol a ńc z yka 2dz i eń:Wyc i ec z kawBi es z c z a dynp. naPoł oni nęWet l i ńs ką 3dz i eń: Wyc i ec z kawBi es z c z a dy:pr z ej ś c i ezUs t r z ykGór nyc hgł ównym c z er wonym s z l a ki em i wej ś c i enaT a r ni c ę( 1346m n. p. m) 4dz i eń:Sol i na :z a por awodna , J ez i or oSol i ńs ki e. Muz eum Budowni c t waL udowegoSa nok

Bi es z c z a dy-Ła ńc ut-Sa nok 3dni

od

430z ł

Bi es z c z a dy+L wów4dni bi l e t yws t ępu: ok . 60z ł

80z ł od5

bi l e t yws t ępu: ok . 30z ł

1dz i eń: Za mekwŁa ńc uc i e, noc l egwok ol i c a c hPol a ńc z yka

1dz i eń: Za mekwŁa ńc uc i e, noc l egwok ol i c a c hPol a ńc z yka

2dz i eń:Wy c i ec z kawBi es z c z a dynp. naPoł oni nęWet l i ńs ką

2dz i eń:Wyc i ec z kawBi es z c z a dynp. naPoł oni nę Wet l i ńs ką

3dz i eń: L wów( wymaganypas z por t ) :Cment a r zŁ y c z a k ows ki i Cment a r zOr l ą t , ka t edr aKa t ol i c kai Or mi a ńs ka , St a r ówka , Ba s z t a Pr oc howa , Pomni kMi c ki ewi c z a

3dz i eń: Sol i na :z a por awodna , J ez i or oSol i ńs ki e. Muz eum Budowni c t waL udowegoSa nok

4dz i eń: Sol i na :z a por awodna , J ez i or oSol i ńs ki e. Muz eum Budowni c t waL udowegoSa nok

CHĘTNI EZORGANI ZUJ EMYDL AWASI NNĄWYCI ECZKĘW BI ESZCZADY

28


Wa r s z a wa

Wa r s z a wa-z wi edz a ni ei z a ba wa 2dni

od

230z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 45z ł

1dz i eń:Wa r s z a wa :St a r eMi a s t o, Za mekKr ól ews ki , Kr a k ows ki e Pr z edmi eś c i e, Gr óbNi ez na negoŻoł ni er z a , ogr ódSa s ki , NowyŚwi a t , Ła z i enki Kr ól ews ki e, wj a z dnaXXXpi ęt r oPa ł a c uKul t ur y 2dz i eń:Cent r um Na uki Koper ni kl ubMuz eum Pows t a ni aWa r s z a ws ki ego, wi z yt anaSt a di oni eNa r odowym

Wa r s z a waEx pr es s +GRAmi ej s ka 1dz i eń

Wa r s z a wanas pok oj ni e+Wi l a nów 3dni

od

135z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 60z ł

1dz i eń:Wa r s z a wa :St a r eMi a s t o, Za mekKr ól ews ki , Kr a k ows ki e Pr z edmi eś c i e, Gr óbNi ez na negoŻoł ni er z a , ogr ódSa s ki , NowyŚwi a t , Ła z i enki Kr ól ews ki e, wj a z dnaXXXpi ęt r oPa ł a c uKul t ur y

bi l e t yws t ępu: ok . 35z ł

1dz i eń: Cent r um Na uki Koper ni k, St a r eMi a s t oz pr z ewodni ki em +gr ami ej s ka-i nt er a kt ywny s pos óbpoz na wa ni ami a s t a . Cel em gr yj es tpr óba z a c hęc eni auc z es t ni k ówdos a modz i el negopoz na wa ni ami a s t a . Wi z yt anaSt a di oni eNa r odowym l ubwj a z dnaPa ł a cKul t ur y

2WARSZAWY

+

I NNEPROGRAMYWYCI ECZEKDO

od

360z ł

2dz i eń:Cent r um Na uki Koper ni kl ubMuz eum Pows t a ni aWa r s z a ws ki ego, wi z yt anaSt a di oni eNa r odowym 3dz i eń: Pa ł a ci ogr odywWi l a nowi e

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

Wr oc ł a w Wr oc ł a wAkt ywni e! 2dni

od

260z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 85z ł

1dz i eń:Ha l aSt ul ec i a , Ogr ódJ a pońs ki , r ej spoOdr z e, Zoo zAf r yka r i um, Font a nnaWr oc ł a ws ka 2dz i eń:Hydr opol i s , SkyT ower , Huma ni t a r i um –Ogr ody Doś wi a dc z eń, c z a snaSt a r ówc e

Wr oc ł a w+Ener gyl a ndi a 3dni

od

bi l e t yws t ępu: ok . 120160z ł wz a l eż noś c i odwi ek u

430z ł

1dz i eń:Rynek, Os t r ówT ums ki , Ka t edr a , Uni wer s yt et , Ra t us z , SkyT ower , Font a nnaWr oc ł a ws ka 2dz i eń:Ha l aSt ul ec i a , Ogr ódJ a pońs ki , r ej spoOdr z e, Zoo zAf r yka r i um 3dz i eń: Ener gyl a ndi a-s z a l eńs t wowpa r kur oz r ywki

4WROCŁAWIA

+

I NNEPROGRAMYWYCI ECZEKDO

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

Wr oc ł a wkl a s y c z ni e, a l eni enudno2dni

od

260z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 55z ł

1dz i eń:Rynek, Os t r ówT ums ki , Ka t edr a , Uni wer s yt et , Ra t us z , SkyT ower , Font a nnaWr oc ł a ws ka 2dz i eń: Ha l aSt ul ec i a , Ogr ódJ a pońs ki , r ej s poOdr z e, ZoozAf r yka r i um

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

TEL. 698149019

29


Ł eba

od Ł eba+Ruc homeWy dmy+Ska ns enwKl uka c h 3dni 345z ł

bi l et yws t ępu: ok . 40z ł

1dz i eń: Sz ymba r k:Na j dł uż s z aDes kaŚwi a t a , Dom Sybi r a ka , Dom do Gór yNoga mi , wej ś c i enaWi eż y c ę( 329m n. p. m. ) 2dz i eń:Muz eum Pr z yr odni c z egoSł owi ńs ki egoPN, Muz eum Ws i Sł owi ńs ki ej wKl uka c h, l a t a r ni amor s kawCz oł pi ni e 3dz i eń: Sł owi ńs ki Pa r kNa r odowy , s pa c erdor uc homy c hwy dm, c z a s dl agr upywŁ ebi e

od Ł eba+Ruc homeWy dmy+Ska ns enwKl uka c h +Pa r kDi noz a ur ów 4dni 455z ł

bi l et yws t ępu: ok . 70z ł

1dz i eń: Sz ymba r k:Na j dł uż s z aDes kaŚwi a t a , Dom Sybi r a ka , Dom do Gór yNoga mi , wej ś c i enaWi eż y c ę( 329m n. p. m. ) 2dz i eń:Muz eum Pr z yr odni c z egoSł owi ńs ki egoPN, Muz eum Ws i Sł owi ńs ki ej wKl uka c h, l a t a r ni amor s kawCz oł pi ni e 3dz i eń: Sł owi ńs ki Pa r kNa r odowy , s pa c erdor uc homy c hwy dm, c z a s dl agr upywŁ ebi e 4dz i eń: Ł ebaPa r k, na j wi ęks z yPa r kDi noz a ur ówwt ej c z ęś c i Pol s ki

3ŁEBY

+

I NNEPROGRAMYWYCI ECZEKDO

Ł eba+Ruc homeWy dmy 2dni

od

225z ł

bi l et yws t ępu: ok . 25z ł

1dz i eń: Sz ymba r k:Na j dł uż s z aDes kaŚwi a t a , Dom Sybi r a ka , Dom doGór yNoga mi , wej ś c i enaWi eż y c ę( 329m n. p. m. ) 2dz i eń:Sł owi ńs ki Pa r kNa r odowy , s pa c erdor uc homy c hwy dm, c z a sdl agr upywŁ ebi e

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

T r ój mi a s t o T r ój mi a s t o 2dni

od

230z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 60z ł

1dz i eń:Gda ńs k:na br z eż eMot ł a wy , Żur a w. ul . Ma r i a c ka , Dł ugi T a r g, Font a nnaNept una , DwórAr t us a , Ba z yl i kaMa r i a c kazpunkt em wi dok owym. Eur opej s ki eCent r um Sol i da r noś c i l ubCent r um Hewel i a num 2dz i eń:Gdyni a :SkwerKoś c i us z ki , Okr ęt Muz eum ORP“ Bł ys ka wi c a ” , Akwa r i um Gdyńs ki e. Sopot :mol o, ul i c aBoha t er ówMont eCa s s i no

T r ój mi a s t onaMAXA: 3dni bi l e t yws t ępu: ok . 80z ł

Gda ńs kEx pr es s 1dz i eń bi l e t yws t ępu: ok . 25z ł

od

95z ł

1dz i eń: na br z eż eMot ł a wy , Żur a w, ul . Ma r i a c ka , Dł ugi T a r g, Font a nnaNept una , DwórAr t us a , Ba z yl i kaMa r i a c kazpunkt em wi dok owym. Eur opej s ki e Cent r um Sol i da r noś c i l ubCent r um Hewel i a num

4TRÓJMIASTA

+ 30

I NNEPROGRAMYWYCI ECZEKDO

60z ł od3

1dz i eń: Gda ńs k:na br z eż eMot ł a wy , Żur a w. ul . Ma r i a c ka , Dł ugi T a r g, Font a nnaNept una , DwórAr t us a , Ba z yl i kaMa r i a c kazpunkt em wi dok owym. Eur opej s ki eCent r um Sol i da r noś c i 2dz i eń:Gda ńs k:Pa r kOl i ws ki , k onc er tor ga nowywAr c hi ka t edr z e, Cent r um Hewel i a num, Wes t er pl ae 3dz i eń: Gdyni a :SkwerKoś c i us z ki , Okr ęt Muz eum ORP“ Bł ys ka wi c a ” , Akwa r i um Gdyńs ki e. Sopot :mol o, ul i c aBoha t er ówMont eCa s s i no

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL


Ener gyl a ndi a

ENERGYL ANDI A+KRAKÓW 2dni bi l e t yws t ępu: ok . 75115z ł wz a l eż noś c i odwi ek u

od

319z ł

1dz i eń: Kr a k ów:RynekGł ówny , Koś c i ółMa r i a c ki , Suki enni c e, Ba r ba ka n, Wa wel ( Ka t edr a , Dz wonZygmunt a , gr obykr ól ews ki e) , Smoc z a J a ma 2dz i eń:Ca ł odz i ennaz a ba wawna j wi ęks z ym wPol s c ePa r kuRoz r ywki Ener gyl a ndi a , 4s t r ef y:Ba j k ol a ndi a , St r ef af a mi l i j na , St r ef aEks t r ema l na , Wa t erPa r k, ki l kar es t a ur a c j i , s kl epyzpa mi ą t ka mi , ki no, 4s c enywi dowi s k owe

ENERGYL ANDI A+ZAKOPANE3dni

bi l e t yws t ępu: ok . 90130z ł wz a l eż noś c i odwi ek u

ENERGYL ANDI AEXPRESS 1dz i eń

od

140z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 5999z ł wz a l eż noś c i odwi ek u

1dz i eń: Wyj a z dwc z eś ni er a no, c a ł odz i enna z a ba wawna j wi ęks z ym wPol s c ePa r kuRoz r ywki Ener gyl a ndi a , 4s t r ef y:Ba j k ol a ndi a , St r ef aF a mi l i j na , St r ef aEks t r ema l na , Wa t erPa r k, ki l kar es t a ur a c j i , s kl epyzpa mi ą t ka mi , ki no, 4s c enywi dowi s k owe

2ENERGYLANDII

+

WI ĘCEJPL ANÓW WYCI ECZEKDO

od

399z ł

1dz i eń: Za k opa ne:c ment a r znaPęks owym Br z ys ku, k ol ej kanaGuba ł ówk ę, Kr upówki 2dz i eń:Wy c i ec z kawT a t r yzl i c enc j onowa nym pr z ewodni ki em, t r a s adowybor u 3dz i eń: Ca ł odz i ennaz a ba wawna j wi ęks z ym wPol s c ePa r kuRoz r ywki Ener gyl a ndi a , 4s t r ef y:Ba j k ol a ndi a , St r ef af a mi l i j na , St r ef a Eks t r ema l na , Wa t erPa r k, ki l kar es t a ur a c j i , s kl epyzpa mi ą t ka mi , ki no, 4s c enywi dowi s k owe

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

T or uń Pi er ni k owyT or uń 1dz i eń

od

90z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 25z ł

1dz i eń: Spa c erzpr z ewodni ki em pona j wa ż ni ej s z yc hz a byt ka c hmi a s t a , wa r s z t a t ypi er ni k owe, c z yl i uc z es t ni c ys a mi pr z ygot owuj ąpi er ni ki podba c z nym oki em Mi s t r z a Pi er ni ka r s ki ego, wi z yt awPl a net a r i um l ubDomu L egendT or uńs ki c h

od T or uń+Wenec j a+Bi s kupi n+J ur a pa r k 3dni 350z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 70z ł

1dz i eń: Spa c erzpr z ewodni ki em poSt a r ym Mi eś c i e, wa r s z t a t y pi er ni k owe, Pl a net a r i um l ubDomuL egendT or uńs ki c h, wej ś c i e nawi eż ęRa t us z aSt a r omi ej s ki ego 2dz i eń:Wenec j a-Muz eum Kol ei Wą s k ot or owej , Bi s kupi nMuz eum Ar c heol ogi c z ne, poka zf ont a nnyCos mopol i s 3dz i eń: J ur a pa r kSol ecKuj a ws ki ( model edi noz a ur ów, ki no5D, pa r kr oz r ywki , pa r kowa dów)

6TORUNIA

+

I NNYCHPROGRAMYWYCI ECZEKDO

WI ĘCEJNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

T or uń+Mł ynWi edz y 2dni

od

220z ł

bi l e t yws t ępu: ok . 50z ł

1dz i eń:Spa c erzpr z ewodni ki em poSt a r ym Mi eś c i e, wa r s z t a t ypi er ni k owe, c z yl i uc z es t ni c y s a mi pr z ygot owuj ąpi er ni ki , Pl a net a r i um l ubDomuL egendT or uńs ki c h 2dz i eń:I nt er a kt ywneCent r um Nowoc z es noś c i Mł ynWi edz y , wej ś c i enawi eż ęRa t us z aSt a r omi ej s ki ego, r ej spoWi ś l e

ZNAJ DZI ESZNAWWW. WYCI ECZKOWNI A. PL

TEL. 698149019

31


HI SZPANI A

CHORWACJ A AUSTRI A

WŁOCHY

ANGLI A

FRANCJ A CZECHY

GRECJ A

NI EMCY

POLSKA

REJ SYPO BAŁ TYKU

WYCI ECZKIPO EUROPI EIPO POLSCE

WĘGRY

dl agr upz or gani z owanyc h( s z k oł y , fir my , s t owa r z ys z eni a )

Biuro Podróży Wycieczkownia - katalog wycieczek szkolnych 2018-2019  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą, aktualności i opisy wszystkich wyjazdów znajdziecie na naszej stronie internetowej ww...

Biuro Podróży Wycieczkownia - katalog wycieczek szkolnych 2018-2019  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą, aktualności i opisy wszystkich wyjazdów znajdziecie na naszej stronie internetowej ww...

Advertisement