Page 1

Skymni ngr årövers kogarochvat t en Vat t nets kval pars akt amotkanot enskantochs ol ens änders i nas i s t avär mandes t r ål armotdi g. Sakt a hör st oner naf r ån en gi t ar r .Runtomkr i ngdi gl i gger30 kanot ert i l l .Fl yt andel äger bålmed 1 00 del t agar e. Mys .

Högt al ar napumparutmus i kenpåhögs t avol ym Mendetäri nt edets om hör söverSonnar psl äger omr åde.Detärr ös t er naf r ån200ut manar -och r over s cout ers om s j ungermedf örf ul lhal s :“ Iam ar overunt i lt hedayidi e…”Ös . Det t a, ochmycketmer , ärut manar -ochr over bynKans as .

Kans asärbyn Därut manar -ochr over s cout er nabor . Långtbor tf r ånkår enmedegnaakt i vi t et erochegetcaf é, at tni des s ut om bj udspåf r ukos tvar j emor gonärj ubar aenl i t etpl usikant en. Föros ss om pl aner arKans ass åärdens oci al abi t enabs ol utvi kt i gas t .

Vivethurr ol i gtdetärat tt r äffanyavänner Ochnärdets keri nom Skånehardut i l lochmedchans enat tt r äffadem i genef t erl ägr et( i ngetontom di s t ans f ör hål l andent i l lUmeå,men…) .Där f örkommerviat ts kapanat ur l i gamöt es pl at s erbådeiden l i l l abynochf örhel aKans as . Kans asCi t yärcent r um därvibl andannatkommerat tbj udapået tcas i not äl t ,enfil ms al oonochet t caf éf ul l pr oppatmedakt i vi t et ers om i nt eharnågons t ängni ngs t i d. Gal etdi s co, s ås kadetl åt amedvår t egethus bandochmys i gakväl l armedwes t er nfil mer . För mi ddagar naärt i l lf örvi l aupps i gef t ernat t ensbr avaderochpåef t er mi ddagens åbj udervipågr ymt pr ogr am. Des s ut om kommerhel aKans asvar auppdel ati ol i kas t äders om underhel al ägr etkommerat t t ävl amotvar andr aipr es t i gef yl l dakampers ås om por t al bygge, duel l erochs j ös l ag.

C o l o n e l S a n d e r s&Mi s t e rS v e n s s o n www. t j ugot ol v. s e| yout ube:wwwt j ugot ol v| f acebook:wwwt j ugot ol v

Kansas - Utmanare- och roverscouter  

Kansas är byn där utmanar- och roverscouterna bor. Långt bort från kåren med egna aktiviteter och eget café, att ni dessutom bjuds på frukos...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you