Page 1

Nr 4/20 kwiecień 2000 r.

ISSN 1425-7386

Solarisy podbijają Gorzów

1


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Era Solarisa Na początku marca na gorzowskich ulicach pojawiły się pierwsze z 24 zakupionych przez miasto, przy udziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, autobusów niskopodłogowych Solaris Urbino. Ich wyjazd na miejskie trasy poprzedziła 4 marca uroczystość na Starym Rynku, podczas której symboliczną wstęgę przecięli uroczyście prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak, prezes PFRON (skądinąd gorzowianin) Waldemer Flügel oraz dyrektor firmy Neoplan Polska Włodzimierz Olszewski, a nowe wozy poświęcił proboszcz parafii katedralnej ks. Stanisław Garncarz Solaris, jak zamyślili jego pomysłodawcy z firmy Neoplan Polska, ma kojarzyć się ze słońcem (,,solare’’ znaczy słoneczny), ciepłem, komfortem, wygodą i ... (to już ich mała tajemnica) z imieniem Solange. Czy tak właśnie Solarisy będą postrzegali korzystający z nich gorzowianie pokaże czas...

2


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Jedynymi ograniczeniami są − jak wszędzie – ograniczenia wizji JAMES BROUGHTON

Strategia rozwoju miasta Gorzowa Rada Miasta Gorzowa 16 lutego 2000 r. przyjęła uchwałę “W sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. – Gorzów Wlkp. 2000+”. Jak powstał, czym jest, oraz jaki powinien być żywot tego dokumentu? Oto pytania, na które chciałbym odpowiedzieć.

Jak powstawała strategia?

Czym jest strategia?

Zarząd Miasta pod koniec roku 1995 podjął decyzję o przygotowaniu raportu o stanie miasta, jako podstawy do rozpoczęcia prac nad strategią rozwoju Gorzowa. Opracowanie raportu w 1996 r. było początkiem prac nad strategią. W trzecim kwartale 1996 r. Zarząd Miasta powołał zespół pod kierownictwem zastępcy prezydenta Gorzowa Andrzeja J. Korskiego. Zespół ten otrzymał polecenie opracowania zarysu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta. We wrześniu 1997 r. przerwano prace nad tym dokumentem. Przyczyny tej decyzji tkwiły zarówno w planowanych wówczas zmianach w strukturze samorządowej państwa, jak i w nieporozumieniach w kierownictwie Zarządu związanych z metodyką dalszych prac (zakaz konsultacji dokumentu ze społeczeństwem i grupami lobbingu). W tej sytuacji na prawie półtora roku przerwano oficjalne prace nad dokumentem strategii. Dopiero w pierwszym kwartale 1999 r. Zarząd wydał polecenie aktualizacji starych dokumentów i wznowienie prac nad strategią. Działając w pierwotnym składzie zespół podjął pracę od analizy wcześniejszych ustaleń. Stały się one podstawą do kolejnych analiz i umożliwiły formułowanie celów i dalszej metodyki opracowania dokumentu. Efektem był złożony w czerwcu 1999 r. w Radzie Miasta projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa. Następne pół roku to okres szerokich konsultacji społecznych, opublikowanie w prasie pełnej wersji dokumentu, ankietowanie mieszkańców, spotkania z grupami środowiskowymi. Na tej bazie w listopadzie 1999 r. powstała ostateczna wersja dokumentu, dodatkowo konsultowana z profesorami Uniwersytetu Warszawskiego: Grzegorzem Gorzelakiem i Bohdanem Jałowieckim, mająca kształt formalny zbieżny z kształtem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Wspólnego Dokumentu Programowego Phare CBC – INTERREG III. Dokument w tym kształcie został przedłożony w styczniu br. Radzie Miasta, która podczas dwóch plenarnych sesji oraz wielu posiedzeń komisji problemowych wprowadziła poprawki uszczegóławiające szereg zapisów, ostatecznie uchwalając jego przyjęcie 16 lutego br.

Celem opracowania strategii rozwoju jest przygotowanie takiego własnego dokumentu władzy lokalnej, dzięki któremu będzie ona mogła racjonalnie organizować swoje przyszłe działania. Mówiąc o strategii zrównoważonego rozwoju niezbędne jest zdefiniowanie tego pojęcia. Z inicjatywy ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r. odbyła się konferencja “Szczyt Ziemi”. Przedstawiciele około 160 państw wypracowali i uzgodnili zasady planowania zrównoważonego rozwoju w skali globalnej, regionalnej i lokalnej – najogólniej rzecz biorąc zasady te sprowadzają się do nierównego rozwoju wszystkich dziedzin życia w czasie i w przestrzeni, a do równoważnego traktowania człowieka, przyrody i gospodarki jako elementów, między którymi winna panować pełna harmonia. Sygnatariusze konferencji “Szczyt Ziemi” zobowiązali się do wprowadzenia tych zasad w narodowym ustawodawstwie. Z pojęciem zrównoważonego rozwoju spotykamy się w art. 3 pkt. 3a Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska określającym zrównoważony rozwój jako “taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli, zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń, następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych”. W strategii rozwoju naszego miasta należało uwzględnić zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne warunki rozwoju. Do zewnętrznych (egzogenicznych) czynników należą: 1. Położenie miasta w przecinających się korytarzach drogowych: równoleżnikowym – Berlin – Gorzów - Kaliningrad, południkowym – Szczecin – Gorzów – Praga. 2. Oddziaływanie aglomeracji berlińskiej. 3. Przygraniczne położenie nakazujące uwzględnienie transgranicznych elementów rozwoju.

3


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 4. Przewidywane w bliskiej perspektywie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wymuszające stosowanie unijnych metod postępowania. 5. Walory krajobrazowe i turystyczne z możliwością wykorzystania szlaków wodnych, zarówno gospodarczo, jak i turystycznie. 6. Atrakcyjność inwestycyjna. Do wewnętrznych (endogenicznych) należą: 1. Niewykorzystany potencjał zasilania gospodarki w podstawowe media. 2. Rezerwy terenów, w tym terenów powojskowych (o różnych funkcjach). 3. Czyste środowisko i niewykorzystane możliwości utylizacji odpadów stałych i płynnych. 4. Rozwinięta struktura instytucji okołobiznesowych. 5. Przedsiębiorczość mieszkańców. 6. Możliwe do wykorzystania zasoby ludzkie. 7. Ukształtowany i stabilny system gminnej struktury samorządowej.

Cele główne i cele operacyjne Powyższe uwarunkowania stały się podstawą do analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń wszystkich dziedzin życia naszego miasta. Jako cel nadrzędny wszelkich działań sformułowano misję, która brzmi w następujący sposób “Umacnianie roli Gorzowa jako silnego ośrodka o charakterze regionalnym – największego miasta środkowego pogranicza polsko – niemieckiego oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Sposób realizacji tej misji zapisany jest w pięciu równorzędnych celach głównych, a sposób ich realizacji w podporządkowanych im celach operacyjnych: I. Systematyczne podnoszenie poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego.

4

Cel ten będzie realizowany poprzez poniższe cele operacyjne: u Rozwój wyższych uczelni gorzowskich, wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo – badawczej. u Podniesienie poziomu wykształcenia (ponadgimnazjalne, policealne, wyższe). Funkcjonowanie racjonalnej sieci szkolnictwa w mieście. Dostosowanie kształcenia do wymogów reformy. u Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. u Objęcie wszystkich placówek oświatowych jednolitym informatycznym systemem zarządzającym. u Zorganizowanie warunków realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych. II. Skuteczna polityka prospołeczna. Na realizację tego celu głównego złożą się: u Udoskonalenie systemu pomocy społecznej. u Stworzenie właściwych warunków logistycznych dla Gorzowskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. u Budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta. u Stworzenie właściwych warunków lokalowych dla służb ratowniczych. u Ograniczenie dynamiki przestępczości i wykroczeń. u Zapobieganie i edukacja u Stworzenie centrum edukacji artystycznej. u Rozszerzenie oferty kulturalnej dla ludności. u Rozwój edukacji muzycznej. u Poprawa stanu bazy technicznej do rozwoju sportu i rekreacji. u Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. u Utrzymanie dotychczasowego poziomu w zespołach I ligi i wzrost poziomu sportów indywidualnych. u Modernizacja terenów rekreacyjnych.


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE III. Kształtowanie ładu przestrzennego. Składają się na to cele opeacyjne: u Tworzenie podstaw rozwoju przestrzennego terenów komunalnych. u Ukształtowanie przestrzeni miasta jako przestrzeni otwartej. u Utworzenie nowej strefy zurbanizowanej na terenach powojskowych w północno – zachodniej części miasta. Pozyskanie terenów na cele komunalne: powiększenie cmentarza miejskiego, powiększenie Parku Słowiańskiego, pozyskanie terenów pod zabudowę mieszkaniową, administracyjną i usługi. u Utworzenie centrum administracyjno – usługowego w południowej części miasta poprzez przekształcenie dzielnicy mieszkaniowej w dzielnicę o charakterze administracyjno – usługowym. u Rozwój przedsiębiorczości. u Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta. u Utrzymanie zabytkowej substancji miasta. u Ochrona zabytkowej substancji miasta. IV. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Na osiągnięcie tego celu składają się: u Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Regulacja stosunków wodnych. u Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. u Racjonalne gospodarowanie odpadami. u Poprawa klimatu akustycznego miasta. Zmniejszenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje. u Stworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji. Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni. Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni. Zachowanie powierzchni istniejących terenów w nienaruszonym stanie. u Uwrażliwienie mieszkańców miasta na współczesne problemy ochrony środowiska, uzmysłowienie nieodłącznych

u Budowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach oraz terenach przeznaczonych na dalsze zurbanizowanie miasta. u Ochrona czystości powietrza atmosferycznego. Powszechny dostęp do różnych źródeł energii. Powszechne zastosowanie nowoczesnych technologii w energetyce. Racjonalizacja zużycia energii. u Powszechny dostęp do systemu gazowniczego. u Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego. Zapewnienie wysokiej sprawności i poziomu usług tele-

komunikacyjnych i radiokomunikacyjnych równego standardom europejskim. u Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wewnętrznych ciągów. u Usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Gorzowa u Zmniejszenie natężenia ruchu kołowego indywidualnego na terenie miasta. Tak opracowany dokument jest materiałem kierunkowym, określającym perspektywy rozwoju miasta w ujęciu długofalowym (4-5 kadencji samorządu).

Żywot Strategii

związków człowieka z przyrodą, a także zachęcenie do proekologicznych wyborów na co dzień, czyli życia przyjaznego dla środowiska. V. Rozwinięta infrastruktura techniczna, komunalna i komunikacyjna. Cel ten będzie osiągnięty poprzez cele operacyjne: u Budowa i rozbudowa systemów doprowadzenia wody do terenów zurbanizowanych.

Strategia jest dokumentem o charakterze otwartym, umożliwiającym stałą weryfikację, wprowadzanie zmian i konkretyzację poszczególnych celów rozwoju. Zakładamy, że w najbliższym czasie powstanie szereg strategii sektorowych (np. rozwoju mieszkalnictwa czy gospodarki komunalnej). Efektem wdrażania w życie strategii będą również programy operacyjne oraz wieloletnie plany inwestycyjne. Te ostatnie, w ujęciu pięcioletnim, zostaną przedłożone Radzie Miasta do uchwalenia jeszcze w czerwcu br. Kierunki przyjęte w strategii uchwalonej, w przygotowywanych strategiach sektorowych i wynikające z nich plany i programy będą monitorowane, a ich realizacja poddawana będzie ocenie Rady Miasta w oparciu o coroczne sprawozdanie. Wszelkie odstępstwa od założonych parametrów jakościowych i ilościowych (pożądanych zmian i ich wielkości) będą zatem przedmiotem bieżącej analizy odpowiednich komórek Urzędu Miasta, a w konsekwencji odpowiednich uchwał korygujących ze strony Zarządu Miasta i Rady Miasta. Andrzej J. Korski Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa 5


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Z prac Zarządu Miasta l Z prac Zarządu Miasta l Z prac Zarządu Miasta 21 lutego Kierując się opiniami mieszkańców Manhattanu Zarząd Miasta nie przedłużył zgody na sprzedaż piwa w kioskach przy ul. Szarych, nieopodal pętli tramwajowej na ul. Walczaka. Ich właściciele posia− dali zezwolenia na sprzedaż piwa „na wynos”. Niestety, stali bywalcy tych punktów nie tylko konsumowali piwo na tyłach kiosków, ale i dopuszczali się czynów uzna− wanych za zakłócanie porządku publicznego, co po− twierdza Policja. Z Zakładu Utylizacji Odpadów trafiły na obrady Zarządu Miasta informacje o negocjacjach prowa− dzonych z sąsiadującymi z Gorzowem gminami na temat utylizacji odpadów na terenie zakładu w Chróściku. Rada nadzorcza i zarząd ZUO przedstawi− ły ościennym gminom propozycję rozliczeń za świad− czone usługi, te jednak nie zgadzają się na partycypo− wanie w spłacie kredytów, zaciągniętych na budowę składowiska odpadów. Zarząd Miasta zaproponował kontynuowanie rozmów. Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawił Za− rządowi Miasta nowy cennik usług cmentarnych, projekt regulaminu porządkowego i informację o bieżą− cym utrzymaniu cmentarza komunalnego. Dotychcza− sowy cennik był zatwierdzony przez Radę Miejską dwa lata temu. Od grudnia ubr. zwiększyła się kwota zasiłku pogrzebowego do 3428 zł. W ciągu minionych dwóch lat nastąpił znaczny wzrost cen wszystkich usług. Zmiana opłat za usługi pogrzebowe pozwoli utrzymać cmentarz na właściwym poziomie, tym bardziej, że nie ma na ten cel dotacji z budżetu miasta. Zaproponowa− ny regulamin usprawni zarządzanie cmentarzem. Za− rząd Miasta przyjął propozycje wydziału. Wydział Dróg i Transportu Publicznego przedsta− wił Zarządowi Miasta do zatwierdzenia „Plan finan− sowy Miejskiego Zakładu Komunikacji”. W budże− cie miasta zaplanowano dotację dla MZK w wysoko− ści 7.262 tys. zł. Oprócz dotacji na przychody MZK składają się wpływy ze świadczonych usług komuni− kacyjnych i działalności pomocniczej, szacowane w br. na kwotę 31.592 tys. zł. Jest to mniej niż roku ubiegłym , gdyż miejskie usługi komunikacyjne opo− datkowano 7 proc. VAT−em. Na tym samym posiedzeniu Zarząd Miasta zapo− znał się z koncepcją architektoniczno − przestrzen− ną obszaru byłego poligonu przy ul. Myślibor− skiej, opracowaną przez zespół naukowców z Poli− techniki Szczecińskiej pracujących pod kierownictwem architekta prof. Romualda Cerebież − Tarabickiego. W opracowaniu położono nacisk na usytuowanie przy− szłych dróg w tym rejonie miasta. Propozycje naukow− ców pokrywają się z koncepcjami rozwiązań komunika− cyjnych jakie opracowano w Urzędzie Miasta. Planuje się przedłużenie ul. Słowiańskiej do ronda na ul. Myśliborskiej, a także przedłużenie ul. Górczyńskiej, która przez Piaski i dalej przez tereny popoligonowe dojdzie aż do ul. Szczecińskiej (na wysokości ul. Dobrej). Koncepcja zawiera też pomysł wybudowanie − na 10 ha poligonu − Centrum Usługowo−Handlowego, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 20 tys. m kw., a parking będzie mógł pomieścić 2 tys. samochodów.

28 lutego Zarząd Miasta poparł wnioski Wydziału Budżetu i Rachunkowości, dotyczące wydania zaświadczeń o wykreśleniu hipotek obciążających kupowane od miasta mieszkania. Takie zaświadczenia wydaje się po uregulowaniu wszystkich rat , które składały się na cenę mieszkania. Przy okazji zapoznano się z informa− cją o spłatach rat za zakupione mieszkania w budyn− kach przy ul. Kwiatowej. W trzech budynkach wybudo−

6

wano tam 158 mieszkań. Zainteresowanie kupnem mieszkań wykazało 47 osób, z czego 24 lokatorów już całkowicie uregulowało należność. Wydział Polityki Mieszkaniowej i Zasobów Lokalo− wych zaproponował Zarządowi Miasta przekazanie do zagospodarowania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wolnego lokalu przy ul. Strzelec− kiej. ZGM zwrócił się z prośbą do Zarządu Miasta o wyrażenie zgody na adaptację strychu na mieszkanie oraz o zaakceptowanie umowy z Zachodnią Izbą Gospodarczą na wydzierżawienie hali na VII Gorzow− skie Targi Budownictwa , Wyposażenia Wnętrz i Ochro− ny Mienia. Zarząd zaakceptował wszystkie propozycje. Kolejna decyzja ucieszy zapewne mieszkańców Wieprzyc i Małyszyna. Zarząd Miasta powołał komisję przetargową która wyłoni wykonawców chodnika wraz z modernizacją ul. Dobrej. Odpowiadając na wniosek Wydziału Gospodarki wyrażono zgodę na przeprowadzenie przetargu na całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej. W tego− rocznym budżecie miasta zaplanowano na ten cel 800 tys. złotych. W razie potrzeby dołożone do tego będą środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Od 1 maja tego roku obowiązywać będą nowe wzory samochodowych tablic rejestracyjnych. Jak przewiduje Wydział Komunikacji średnio w ciągu roku potrzeba 25 tys. kompletów tablic rejestracyj− nych. Wydział zwrócił się do Zarządu Miasta z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedu− ry , która pozwoliłaby wybrać producenta nowych „białych” tablic. Gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie od tego roku działał według nowego regulaminu organiza− cyjnego. Przyjęto założenie, że OSiR ma prowadzić głównie działalność sportowo − rekreacyjną. Obec− nie ośrodek administruje też miejskimi targowiskami. Dochody z targowisk miejskich pozwalają OSiR−owi na rozbudowę posiadanej bazy − remonty obiektów , na których odbywają się imprezy organizowane dla miesz− kańców miasta. Zarząd postanowił powrócić do sprawy OSiR−u na następnym posiedzeniu. Wydział Edukacji przedstawił Zarządowi Miasta sprawozdanie z akcji Zima 2000. W tym roku przezna− czono na ten cel 27 550 zł. Zimowe zajęcia dla dzieci zorganizowało 12 szkół podstawowych i gimnazjal− nych, 6 szkół ponadpodstawowych, 9 bibliotek, kluby osiedlowe, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki oświa− towo−kulturalne , towarzystwa i stowarzyszenia. Łącz− nie we wszystkich formach organizowanych w mieście uczestniczyło około 2500 osób.

6 marca Zarząd Miasta zaakceptował treść porozumienia o współpracy pomiędzy miastami Gorzów i Jönköping w Szwecji. Współpraca odbywać się bę− dzie na płaszczyznach: samorządowej, społecznej i gospodarczej. Kontakty naszego miasta z Jönköping trwają już od dawna. Od trzech lat spotykają się dyrektorzy szkół z obu miast, realizując polsko−szwedzki projekt „Forum dyrektorów”. Systematycznie odbywa się wymiana młodzieży i nauczycieli. Prowadzono różnorodne działania ekologiczne, takie jak badania, zajęcia lekcyjne, seminaria, prezentacja doświadczeń ekologicznych. Zastępca prezydenta Bogusław An− drzejczak w ubiegłym roku zaproponował przewodni− czącemu Rady Komunalnej Jönköping − Ake Johans− sonowi podpisanie porozumienia o współpracy, co obecnie znajduje swój finał. Biuro Majątku Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej przedstawiło Zarządowi Miasta do za− twierdzenia projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany pożyczek udzielanych przez miasto Go−

rzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecz− nego sp. z o.o. na udziały w tej spółce. Udziałowca− mi GTBS−u są: miasto Gorzów z 11 udziałami, Mini− ster Skarbu Państwa posiadający 4 udziały oraz miasto i gmina Strzelce Krajeńskie dysponujące jed− nym udziałem. W latach 1996−1999 miasto udzieliło GTBS−owi nieoprocentowanych pożyczek na kwotę 3.200 tys. zł. W styczniu br. po podpisaniu umowy, GTBS otrzymał od miasta 800 tys. zł i jak się przewiduje do końca 2000 roku otrzyma jeszcze 1.200 tys. zł. Po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską miasto obejmie w GTBS−ie 52 udziały. W związku z zamieszczeniem w prasie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż posiadanych przez miasto Gorzów 33 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Zarząd Miasta powołał komisję, która wybierze najko− rzystniejszą ofertę kupna. Biuro Majątku Miasta i Ewidencji Działalności Go− spodarczej, oprócz wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedstawiło Za− rządowi Miasta informację o wpływach jakie miasto uzyskuje z opłat za korzystanie z tych zezwoleń. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i prze− ciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzą− cy sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do uiszczenia do 31 stycznia opłaty za korzystanie z zezwoleń. Informacja o tych, którzy nie wnieśli opłat przekazywana jest do Urzędu Kontroli Skarbowej, co zazwyczaj powoduje dopełnienie obowiązku. Wobec opornych Biuro Majątku Miasta wszczyna postępowa− nie o wygaśnięcie zezwoleń. Należy dodać, że przed− siębiorcy, który zrezygnował ze sprzedaży napojów alkoholowych, a dokonał wpłaty, przysługuje zwrot pieniędzy za okres nie korzystania z zezwolenia. Wydział Polityki Mieszkaniowej zaprezentował Za− rządowi Miasta protokół z posiedzenia zespołu, który zastanawiał się nad waloryzacją czynszu w lokalach użytkowych należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zespół zaproponował 6 proc. pod− wyżkę, która wynika ze średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Kierując się opinią wydziału , Zarząd Miasta poparł wniosek Sądu Rejono− wego w sprawie przyznania wolnego lokalu przy Placu Słonecznym , w którym działać będzie Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poprosił Zarząd Miasta o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku daw− nego laboratorium położonego przy ul. Przemysłowej. Zarząd wyraził zgodę. Zarząd Miasta zatwierdził nowy cennik opłat za usługi noclegowe w miejskich Szkolnych Schroni− skach Młodzieżowych. Propozycję stawek za te usługi przygotowano w oparciu o wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Gorzowie. W ubiegłym roku z uzyskanych za świadczone usługi pieniędzy przeprowadzono w gorzowskim schronisku remont pomieszczeń podnosząc standard świadczonych usług. W tym roku planowany jest remont kotłowni i wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przedstawiło Zarządowi Miasta projekt powołania „Gorzowskiego Ośrodka Wsparcia Ro− dziny i Opieki nad Dzieckiem”. Zakłada on połącze− nie dwóch placówek: Domu Małego Dziecka i Domu Dziecka położonego przy ul. Walczaka oraz przenie− sienie Ośrodka Adopcyjno−Opiekuńczego. Przewiduje się też powołanie nowych placówek: poradni rodzinnej, ośrodka dla samotnej młodocianej matki, ośrodka dziennego pobytu dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i świetlicy socjoterapeutycznej. Według wstępnej konsultacji z zespołem architektów, szacun− kowy koszt rozbudowy zespołu placówek powinien


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

XXX sesja Rady Miejskiej o Derech - Krzycki wybroniony o debata nad przyszłością PWiK o nowe ulice nazwane Od złożenia życzeń i wręczenia tulipanów dla pań rozpoczęła się XXX sesja Rady Miejskiej odbywająca się w Dniu Kobiet, 8 marca br. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno dra Kazimierza Szperki, który zapisał się w pamięci gorzowian jako lekarz wojewódzki i dyrektor szpitala przy ul. Dekerta. Do pierwszego zgrzytu między radnymi doszło w punkcie poświęconym interpelacjom i oświadczeniom klubowym. Szef klubu AWS Mirosław Rawa

zgłosił wniosek o odwołanie Jakuba Derech - Krzyckiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej, wypominając mu niefortunne przyznanie w ubr. nagród dla prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka i zarzucając dyspozycyjność wobec Zarządu Miasta. Po przerwie odniósł się do tego przewodniczący klubu SLD Mariusz Guzenda, zarzucając z kolei AWS instrumentalne podejście do prawa i wykorzystywanie tylko tych opinii prawnych, które są przydatne do walki z członkami lewicy, sam J. Derech - Krzycki gorzko zaś zauważył, że gdyby nie deklarował rozmów z klubami, źle pracował, kłócił się z Zarządem Miasta pewnie byłby popierany przez opozycję w Radzie. Sprawę zakończyło odbyte pod sam koniec sesji tajne głosowanie, w którym J. Derech - Krzyckiego poparła większość 24 radnych, 13 było przeciwko, a 3 wstrzymało się od głosu. Robocza część sesji rozpoczęła się od przyznania dotacji w wysokości 72 tys. zł hostelowi prowadzonemu przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo. W tym środowiskowym domu samopomocy zapewnia się wyżywienie i całodobową

opiekę osobom chorym, pozbawionym opieki ze strony bliskich i jest to ponadgminne zadanie starostwa grodzkiego z zakresu pomocy społecznej. Do długiej, obfitej w liczne wystąpienia, debaty doszło w punkcie poświęconym uchwale wyznaczającej kierunki rozwoju i założenia do strategii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Wprowadzenia do tego tematu dokonała Anna Szymańska z firmy konsultingowej DGA z Poznania, która zajmowała się analizą tego przedsiębiorstwa w ramach programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego (LGPP), finansowanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego. Na tle nieuchronnych zmian, jakie czeka sektor przedsiębiorstw komunalnych (postępująca jego prywatyzacja, bliskie zmiany prawa wodnego i wprowadzenie standardów w świadczeniu usług wodno kanalizacyjnych) przedstawiła ona słabe i mocne strony spółki. Do pierwszych zaliczyła m.in. spadek sprzedaży wody, brak elastyczności w podejściu do klienta, słabą autonomię wobec Zarządu Miasta, duże potrzeby modernizacyjne sieci przy małej zyskowności, negatywny odbiór społeczny. Mocnymi stronami gorzowskiego PWiK są: rozpoczęty program restrukturyzacji i gotowość do zmian w spółce, pewny i potencjalnie duży rynek zbytu usług, struktura kapitałowa z większościowym udziałem miasta. W oparciu o te przesłanki DGA proponuje przyjęcie w PWiK trzech celów strategicznych: zapewnienie wszystkim zainteresowanym pełnej dostępności usług wodno-kanalizacyjnych, możliwie najwyższą jakość tych usług, wzrost wartości spółki. Pozwoli to na osiągnięcie misji PWiK, którą miałoby być: Zapewnienie dostępności najwyższej jakości usług wodociągowo - kanalizacyjnych, świadczonych w maksymalnie efektywny sposób. Jako główną drogę prowadzącą do tego celu doradcy z Poznania zaproponowali przekształcenie PWIK w spółkę akcyjną. Właśnie ta ostatnia kwestia jeszcze przed sesją na posiedzeniach komisji, a potem na sali obrad budziła największe zaniepokojenie radnych. Wielu mówców wyraziło wprost obawy, że przy tego typu przekształceniu i sprzedaniu

Z prac Zarządu Miasta wynieść 1 mln 400 tys. zł. Część wydatków zostanie pokryta z budżetu miasta w latach 2000 − 2002. Projektodawcy zamierzają się ubiegać o środki finan− sowe z funduszu PHARE i budżetu centralnego. Zarząd Miasta wstępnie zaaprobował przedstawio− ny projekt.

13 marca Zarząd Miasta przy rozpatrywaniu wniosków z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczących dzierżawy, sprzedaży gruntu czy lokali zapoznał się z harmonogramem sprzedaży nieruchomości stano− wiących własność miasta. Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 405 telefon 721 95 62. Wydział Kultury przedstawił Zarządowi Miasta umo− wy na organizację koncertu „Golec Orkiestra” i XV Ogólnopolskiego Koncertu Pianistycznego im. Jana Sebastiana Bacha. Zarząd Miasta zapoznał się też z kosztami organizacji Dni Gorzowa ’2000. Jak już informowaliśmy, w dniach 6−11 czerwca, zaplanowano imprezy w namiocie na Starym Rynku, jarmark na ulicach: Hawelańska, Wełniany Rynek, Zabytkowa, skwer przy ul. Jagiełły. Z Eisenhütenstadt przypłynie do Gorzowa Brandenburski Statek Artystyczny , gdzie na dwóch scenach zaprezentują się polscy i niemieccy artyści. W amfiteatrze odbędą się dwa koncerty: adre− sowany do młodzieży występ zespołu O.N.A. oraz kierowany do starszych widzów koncert „Dozwolone od lat 40”, z udziałem gwiazd z lat siedemdziesiątych. Ustawa o zamówieniach publicznych spowodowa− ła konieczność sprawdzenia i uporządkowania wszystkich umów, które zawierał Urząd Miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej zaproponował Zarzą− dowi Miasta rozwiązanie, jako niezgodnej z ustawą, umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na utrzymanie drożności kanalizacji desz− czowej. Zgodnie z opinią radców prawnych należy rozpisać przetarg na wykonanie tych robót. Zamówie− nie publiczne zostanie przeprowadzone w trybie prze− targu nieograniczonego, a umowa z wykonawcą za− warta na okres 3 lat. Miejski Zakład Komunikacji przedstawił Zarządowi Miasta do zatwierdzenia „Ocenę wykonania usług przewozowych w roku 1999”. Z przedstawionego opracowania wynika, że w ub.r o 3 proc. zmalała liczba pasażerów MZK. Jak się ocenia wynika to z ubożenia społeczeństwa oraz rozwoju motoryzacji. MZK czyni starania aby tendencja spadkowa w ilości przewozów pasażerskich została zahamowana. M.in. proponuje się pasażerom nowe połączenia między osiedlami, bilety na różne okresy przejazdów. Zakupiono niskopo− dłogowe autobusy i niemieckie tramwaje przegubowe. Poprawiła się jakość i niezawodność podróżowania Świadczyć o tym może spadek aż o 37 proc. ilość kar naliczanych przez Wydział Dróg i Transportu Publicz− nego za niewłaściwe realizowanie zadań przewozo− wych. Niestety z tego samego opracowania wynika , że o 17 proc. wzrosła ilość zdarzeń drogowych, których uczestnikami były pojazdy MZK. Jak się ocenia, komu− nikacja w Gorzowie , wraz ze wzrostem motoryzacji, jest coraz bardziej utrudniona. MZK proponuje powoła− nie komisji, której zadaniem byłaby ocena stanu bez− pieczeństwa ruchu i opracowanie propozycji jego po− prawy poprzez nowe oznakowanie, sygnalizację itp. Zarząd Miasta zaakceptował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli mia− sta do Powiatowej Rady Zatrudnienia. W radzie będą pracować przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolni− czej, NSZZ „Solidarność”, Gorzowskiej Organizacji Pracodawców, OPZZ, Cechu Rzemiosł Różnych i

7


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Z prac Zarządu Miasta Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawiciela− mi Gorzowa w Powiatowej Radzie Zatrudnienia mają być Leszek Wakulicz i Zenon Banaś. Zarząd Miasta zapoznał się z przygotowanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa omó− wieniem wykonania zadań inwestycyjnych i innych przedsięwzięć w 1999 roku oraz zamierzeniami z za− kresu ochrony środowiska na 2000 rok.

20 marca Zarząd Miasta zapoznał się z pomysłem powoła− nia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Sztuki. Z taką propozycją wystąpił do Zarządu Miasta Leonard Bonczek, który jest gorzowianinem z urodzenia, pracuje jako projektant w Poczdamie i jest współwła− ścicielem prywatnej Wyższej Szkoły Użytkowej w Szczecinie, gdzie kształcą się graficy, uzyskując tytuł magistra i architekci wnętrz na poziomie licencjackim. W gorzowskiej szkole L. Bonczek planuje utworzyć kierunki: konserwacja zabytków, kowalstwo artystycz− ne, jubilerstwo, ceramika, grafika komputerowa, pro− jektowanie mody, film i fotografia. Jak zapewnia, uczelnia będzie się samofinansować. Powstanie jej stworzy możliwości kontynuacji nauki absolwentom istniejącego w naszym mieście Liceum Plastycznego. Do władz miasta L. Bonczek zwrócił się o pomoc w uzyskaniu odpowiedniego lokum nadającego się na cele dydaktyczne. Wskazał nawet wolny budynek po Sanepidzie, który jest gotowy kupić po rozsądnej cenie. Zarząd Miasta podpisał z Zakładem Karnym w Gorzowie porozumienie o zatrudnianiu skazanych przy pracach publicznych. Na podstawie porozumie− nia skazani mogą pracować na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Zarządowi Mia− sta oraz tych, które są przez miasto dotowane. Wydział Kultury zaproponował Zarządowi Miasta podjęcie rozmów w sprawie przejęcia przez miasto budynku, w którym mieści się Dom Kultury Małyszyn. Budynek ten jest własnością Zakładu Doświadczalne− go Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, będącego częścią Instytutu Aklimatyzacji i Hodowli Roślin w Radzikowie. Instytut w krótkim czasie stanie się spółką i może sprzedać budynek DK Małyszyn na wolnym rynku, co nie gwarantuje kontynuacji dotychczasowej działalno− ści. Byłoby szkoda gdyby mieszkańcy Małyszyna byli pozbawieni jedynej na tym terenie placówki upo− wszechniającej kulturę. Wśród spraw, które przedstawił Zarządowi Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami znalazła się prośba Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie o przekazanie budynku przy ul. Stilonowej na cele charytatywne. Dotychczas hospicjum admini− strowało nieruchomością na zasadach użyczenia. Za− rząd Miasta wyraził zgodę na przekazanie, w formie darowizny, nieruchomości stowarzyszeniu, ale osta− teczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Miejskiej. Zarząd Miasta zapoznał się z przygotowaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej informacją o efek− tach ekonomicznych modernizacji oświetlenia ulic. Przeprowadzano je w dwóch etapach instalując ener− gooszczędne źródła światła w miejsce już istniejących. Modernizacja, przy porównaniu cen z lat 1995 i 1999 już przyniosła efekty ekonomiczne w wysokości 45 tys. zł. Po roku 2002 efekty będą większe , gdyż nie będą obciążone spłatą inwestycji. Zarząd Miasta zadecydował o przeprowadzeniu w mieście od 1−30 kwietna powszechnej deratyzacji. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta, min. budynki mieszkalne, obiekty uży− teczności publicznej, zabudowania gospodarcze, skle− py, warsztaty, biura, obiekty przemysłowe.

8

XXX sesja Rady Miejskiej c.d. udziałów w spółce prywatnym właścicielom miasto może, tak jak było to w przypadku PGK Altvater, stracić możliwość kontroli jej działalności. W konsekwencji może to przynieść niekontrolowany wzrost cen świadczonych przez nią usług, tym bardziej, że przy tego typu i wielkości przedsiębiorstwie nie można liczyć na wykształcenie się firm konkurencyjnych. Inni z dyskutantów zwracali z kolei uwagę, że bez ostatecznego uporządkowania spraw wewnętrznych w tej firmie i zmiany niekorzystnego dla odbiorców, bo powodującego wysokie koszty, zbiorowego układu płacowego jakiekolwiek przekształcenia nie mają większego sensu. Jeszcze inni wskazywali na konieczność rozmów z załogą PWiK, która powinna znać i akceptować zamiary związane ze swoim przedsiębiorstwem, a także podkreślali potrzebę rozeznania faktycznego zainteresowania pobliskich gmin korzystaniem z oferty gorzowskiego przedsiębiorstwa. Dyskusję zakończyło uspakajające wystąpienie wiceprezydenta Tadeusza Jankowskiego, który poparł wnioski zmierzające do wykreślenia z projektu założeń ustępów sugerujących wybór spółki akcyjnej jako priorytetowego kierunku przekształceń PWiK oraz zapewnił, że dokument wytycza tylko kierunki dalszych prac, natomiast ostateczna decyzja o losach przedsiębiorstwa i tak należeć będzie do całej Rady Miejskiej. W tej sytuacji po przyjęciu zdecydowaną większością 35 głosów poprawek, Rada 24 głosami za, przy 18 przeciwnych, uchwałę przyjęła. W dalszej części sesji uzupełniono i poprawiono uchwałę o utworzeniu tzw. środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych w Gorzowie (służą one gromadzeniu przez szkoły własnych funduszy z darowizn i zbiórek), przekształcono Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Walczaka 42, służący m.in. osobom z chorobą Alzheimera, w Dom Pomocy Społecznej nr 2 i nadano mu statut oraz dokonano zmian w uchwale o poręczeniu kredytu dla Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Radni, bez dyskusji, przyjęli zaproponowane nazwy dla nowo budowanych ulic w rejonie Żwirowej (Bazaltowa, Granitowa, Marmurowa, Alabastrowa, Krzemowa, Galenowa, Grafitowa, Dolomitowa, Nefrytowa i Malachitowa) i na Górczynie (Księcia Adama Czartoryskiego, Gen. Ignacego Prądzyńskiego, Gen. Józefa Sowińskiego, Juliana Konstantego Ordona, Złota, Szmaragdowa, Koralowa, Diamentowa, Perłowa, Opalowa i Rubinowa). Podjęto też uchwałę o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora przedszkola nr 15 oraz zapoznano się ze sprawozdaniem z obrotu nieruchomościami w ostatnim kwartale ubr.

Członkowie Komisji RM spoza Rady Uzupełnia się składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. o członków pochodzących spoza składu Rady Miejskiej: 1. Komisja Budżetu i Finansów: Bronisław Berdowski, Ireneusz Kantarek, Janusz Ferenstajn, Ryszard Cegieła, Ewa Parfienowicz i Maciej Fleischer. 2. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska: Ziemowit Borowczak, Henryk Kubiak, Franciszek Masiuk, Bronisław Hanuszczak, Emil Kapica, Waldemar Kubiś, Grzegorz Wiśniewski i Zbigniew Bujel. 3. Komisja Edukacji i Kultury: Mieczysław Zbiorczyk, Stefan Sejwa, Dorota Rawo, Stanisław Jaroszewicz, Ewa Szlempo i Stefan Mocek. 4. Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej: Władysław Kurdziel, Jerzy Wierzbiński, Aleksandra Kempska, Zbigniew Wyszyński i Jerzy Sobolewski. 5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych: Krystyna Kotyk, Kazimierz Kuświk, Wojciech Kozber, Stefan Wiesiołek, Zbigniew Szkudlarek, Ewa Tuczyńska i Mariusz Zbanyszek. 6. Komisja Organizacyjno-Prawna: Paweł Leszczyński, Kazimierz Suproniuk, Wojciech Helak, Jerzy Krzyżanowski, Zbigniew Syska i Maria Łuczaj. Z uchwały RM nr XII/75/99 z 10 marca 1999 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej o członków pochodzących spoza składu Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Porozmawiaj z radnym Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnią dyżury w Biurze Rady Miejskiej, przy ul. Sikorskiego 3 − 4, pokój 217 (pierwsze piętro) , tel. 7219 −510 lub 7355 −510, we wtorki w godzinach 15,00 − 16,30. Na mieszkańców miasta czekać będą: 7 marca − wiceprzew. RM Jan Kaczanow− ski, 14 marca − wiceprzew. RM Grażyna Wojcie− chowska , 21 marca − przew. RM Jakub Derech − Krzycki, 28 marca − wiceprzew. RM Arkadiusz Marcinkiewicz Radni Klubu Radnych SLD dyżurują w Biurze Rady Miejskiej w każdy ponie− działek w godzinach 14,00 − 16,00. Na wyborców czekać będą: 6 marca − Jerzy Hopfer, 13 marca − Mieczysław Rzeszewski, 20 marca − Roman Bu− kartyk, 27 marca − Wiktor Kulisz. Można też kontaktować się telefonicznie pod numerami: 7219 − 540 oraz 7219 − 544. Radni Klubu Radnych AWS pełnią dyżury w Biurze Rady Miejskiej (tel. 7219 − 544) we wtorki w godzinach 17,00 − 18,00. Na mieszkańców miasta czekać będą: 4 kwietnia − Jacek Guzikowski i Roman Jabłoński, 11 kwiet− nia − Irena Franczak i Elżbieta Rafalska, 18 kwietnia − Cezary Symonowicz i Tadeusz Wal− czowski, 25 kwietnia − Mirosław Rawa i Marek


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

XXXI sesja Rady Miejskiej o zmiany planów zagospodarowania przestrzennego o budżet bogatszy o 16, 8 mln. zł o zwiększenia udziałów miasta w GTBS Od gorących dyskusji nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego w śródmieściu rozpoczęła się XXXI sesja Rady Miejskiej odbywająca się 22 marca br. Spowodowały je zarzuty i protesty właścicieli i dzierżawców terenów objętych zmianami. Korzystając ze swoich praw do wyrażenia opinii do proponowanych przez władze miasta nowych rozwiązań urbanistycznych swoje zastrzeżenia złożyli właściciele i najemcy nieruchomości z rejonu ul. Młyńskiej, Zaułek i Sikorskiego oraz rogu Sikorskiego i Al. Konstytucji 3 Maja (właściciele lokali w popularnym ,,Rolniku’’). W większości zabiegali oni o zapewnienie dogodnych dojazdów i dojść do swoich nieruchomości, co jednak na ogół było w sprzeczności z potrzebą zapewnienia w tych miejscach ładu przestrzennego. Stąd Zarząd Miasta w projektach uchwał generalnie, z małymi wyjątkami, optował za odrzuceniem tych protestów. Po wysłuchaniu głosów samych zainteresowanych i dyskusji, Rada, choć nie jednomyślnie, podzieliła ten pogląd. Zarazem uchwalono nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Dworcowej, Sikorskiego (od Żelaznej do Dworcowej), Mościckiego oraz w rejonie ulic Okrzei - Batorego - Saskiej. Do dłuższej wymiany poglądów doszło także w punkcie poświęconym zmianom w budżecie miasta. Skarbnik miasta Małgorzata Zienkiewicz poinformowała Radę, że nadwyżka budżetowa miasta za rok ubiegły wyniosła 6. 446 tys. zł, a dodatkowo po zmianie przepisów i wyjaśnieniu wszystkich dotychczasowych wątpliwości prawnych miasto może też już obecnie uruchomić kwotę 10. 323 tys. zł, która pozostawała na rachunkach bankowych jeszcze z lat poprzednich. Informacja ta sprowokowała radnych opozycji do postawienia zarzutów, że Zarząd Miasta celowo ,,ukrył’’ środki fi-

Porozmawiaj z radnym Kosecki. Ponadto w Biurze Poselskim AWS przy ul. Hawelańskiej (tel. 722−46−00) 5 kwietnia w godzinach 17,00 − 18.00 dyżurować będą: Anna Czeczewicz−Zalewska i Anna Szulc, a 19 kwiet− nia − Arkadiusz Marcinkiewicz i Tadeusz Hor− bacz. Można także przyjść w każdy poniedziałek, w godz. 17,00 − 18,00, na dyżur radnych w siedzibie Zarządu Regionu ,,Solidarności’’ przy ul. Borow− skiego (tel. 722−49−08), gdzie 3 kwietnia czekać będzie Przemysław Samociak, 10 kwietnia Tade− usz Walczowski, 17 kwietnia − Elżbieta Rafalska. Radni Unii Wolności pełnią dyżury w siedzibie koła miejskiego Unii Wolności przy ul. Chrobrego 31 (tel. 722 − 46 − 42) w każdy poniedziałek, w godz. 17.00 − 18.00 . Na mieszkańców miasta czekają: 2 marca − Zenon Banaś, 9 marca − Franciszek Cempel, 16 marca − Józef Teofil Finster, 23 marca Adam Zbigniew Luboiński., 30 marca − Zenon Banaś.

nansowe, gdyż Rada nie była o nich powiadomiona, na co skarbnik miasta ponownie odpowiedziała, że środki te nie są wynikiem budżetowym lecz finansowym (oprocentowanie pieniędzy, których nie można było podjąć z konta, bo nie pozwalały dotąd na to przepisy). Ostatecznie podzielono jednak zadowolenie z tak dużej, przeszło 16 milionowej dodatkowej kwoty w budżecie miasta i postanowiono skierować ją na pokrycie deficytu w zakresie oświaty i wychowania oraz na sfinansowanie wydatków majątkowych na drogi publiczne w granicach administracyjnych miasta. Za takim rozwiązaniem optowało 25 radnych, przy 1 przeciwko i 8 wstrzymujących się. Inne korekty w budżecie miasta, zawarte w pozostałych projektach uchwał, nie budziły już wątpliwości radnych. Kolejny spór na sesji rozgorzał wokół zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi własnością miasta. Zarząd Miasta zaproponował zmianę przyjętej jeszcze w 1992 roku zasady automatycznego przekazywania takich lokali do sprzedaży w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązana umowy ich dzierżawy. Takie rozwiązanie powodowało, że miasto wyzbywało się swojego majątku otrzymując zamiast stałego dochodu z dzierżawy jednorazową spłatę. W dłuższej perspektywie nie służyło to interesom budżetowym miasta. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wynajmowanie lokali w drodze konkursu ofert na stawkę czynszu. Dodatkowo, jak podkreślił wiceprezydent Mariusz Guzenda, ostatnio wyraźnie spadł popyt na lokale użytkowe i część z nich, po rezygnacji poprzedniego dzierżawcy, stoi pustych, nie budząc zainteresowania potencjalnych nabywców. I w tym wypadku projekt Zarządu Miasta nie spotkał się z jednoznacznym poparciem, toteż uchwalono go większością 24 głosów, za przy 14 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Po ustaleniu nowych stawek czynszu regulowanego w budynkach Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ( 6,67 zł za metr kw.), Rada zajęła się projektem uchwały w sprawie zamiany pożyczek udzielonych przez miasto tej spółce na udziały w niej. W ten sposób zamiast dotychczasowego większościowego pakietu 11 udziałów miasto miałoby ich 52. Takie postawienie sprawy radny Adam Luboiński (UW) uznał za jasne i godne poparcia, a po zapewnieniu przez wiceprezydenta M. Guzendę - w odpowiedzi na uwagi opozycji - że problemy mieszkalnictwa, tym razem dla najbiedniejszych, będą jeszcze stawały i na komisjach i na sesji, końcowe głosowanie nad uchwałą przyniosło 22 głosy poparcia i ani jednego głosu sprzeciwu (14 radnych wstrzymało się). W końcowej części sesji Rada oddelegowała Leszka Wakulicza i Zenona Banasia jako na przedstawicieli miasta w Powiatowej Radzie Zatrudnienia oraz przyjęła rezygnację radnego Tadeusza Horbacza ze składu Komisji Rewizyjnej.

Kalejdoskop miesiąca o 24 lutego Zarząd Miasta podpisał list intencyjny z Dyrekto− rem Generalnym firmy Castorama Polska sp. z o.o. Claude Acquatant’em, dotyczący inwestycji w Gorzowie. Firma zbuduje obiekt Handlowy „Casto− rama − Dom, Wnętrze,Ogród” przy skrzyżowaniu ulic Czartoryskiego i Górczyńskiej. Obiekt zajmie powierzchnię 11700 m kw. Na pobliskim parkingu zmieści się 350 samochodów. Spółka zatrudni 150 pracowników. o 10 marca Współpraca miasta Gorzowa z projektami Unii Euro− pejskiej była tematem konferencji zorganizowanej w sali wykładowej hotelu Qubus. Jacek Stróżewski, miejski konserwator zabytków i Anreas Billert zaj− mujący się nowoczesnym zarządzaniem rozwoju miast, zaprezentowali aktualne plany przestrzenne , zamierzenia inwestycyjne i główne elementy strate− gii rozwoju Gorzowa. o 4 marca Na Starym Rynku odbyła się impreza „Solaris w Gorzowie” , w czasie której zaprezentowano nowy nabytek MZK − autobusy niskopodłogowe. Miesz− kańcy miasta mogli wziąć udział w konkursach i bezpłatnie przejechać się po mieście. o 16 marca W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie odbyła się uroczystość wręczenia młodzieży szkolnej stypendiów nauko− wych Prezydenta Miasta Gorzowa. Otrzymali je: Stypendia I stopnia (1000 zł): 1. Michał Andrzejewski− Zesp. Szk. Elektr. 2. Michał Kwiatkowski− IV LO 3.Tomasz Sowiński− ZSO nr 1 4. Jakub Przewoźnik− ZSO nr 1 Stypendia II stopnia ( 650 zł): 1. Dariusz Dybka − ZSO nr 2 2. Małgorzata Cyndecka − ZSO nr 1 3. Maciej Sancewicz −ZSO nr 9 4. Krzysztof Kaźmierczyk −ZSO nr 10 5. Maciej Rutkowski− ZSO nr 7 Stypendia III stopnia ( 450 zł): 1. Mariusz Mazurek− ZSO nr 1 2. Michał Gryganiec− ZSO nr 1 3. Maciej Kiecana − ZSO nr 13 4. Justyna Lewandowska− ZSO nr 13 5. Jakub Adamski − SP nr 5 6. Maciej Stępiński− ZSTiO 7. Paweł Piaskowski − ZSO nr 2 8. Sonia Karolina Nawrocka −ZSO nr 1 9. Tomasz Kazieczko − Zesp. Szk. Elektr. 10. Mateusz Bronowicki − ZSO nr15 11. Daria Wieczorek − ZSO nr 9 12. Aneta Stępień − ZSO nr 13 13. Kasia Baranowska − ZSO nr 13 14. Stanisław Kubiś − ZSO nr10 15. Kasia Paczkowska − ZSO nr 2 16. Jakub Mikulski − IV LO 17. Mateusz Jurek − SP nr 5 Łącznie na stypendia wyasygnowana została kwota 15 tys. zł. o 20 marca Prezydent Tadeusz Jędrzejczak podpisał z przed− stawicielami PKP akt notarialny dotyczący przeję− cia przez miasto obiektów i terenu klubu sporto− wego Warta. Ich wartość ocenia się na blisko 2 mln zł. W ten sposób miasto ma możliwość administrowania całością na zasadach wieczyste− go użytkowania. Następnym krokiem będzie wy− stąpienie prezydenta do wojewody o komunaliza− cję przekazanych nieruchomości.

9


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE ny OSiR stał w miejscu. Jego kolejni szefowie (Czesław Szurkowski, Mirosław Musiał, Aleksandra Narusiewicz, Marek Lewandowski i Paweł Podkański) dobudowywali przy Słowiańskiej warsztaty i garaże, tworzyli korty tenisowe, stawiali tory łucznicze i domki kempingowe, utwardzali nowe lodowisko, stawiali ogrodzenie. Do tego doszło gospodarowanie Ośrodkiem Przywodnym w Nierzymiu, pełniącym rolę miejskiego kąpieliska, administrowanie amfiteatrem w parku Siemiradzkiego oraz prowadzenie krytej pływalni przy ul. Jagiełły. Jak na jedną instytucję to całkiem sporo, tym bardziej,

W

krótce, 1 lipca 2000 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji obchodzić będzie swój ,,srebrny’’ jubileusz. Przekształcony w 1975 roku przez ówczesnego prezydenta Henryka Kępę z Gorzowskiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w bezpośrednio podległy władzom miasta zakład budżetowy, od dwudziestu pięciu lat stara się odpowiadać na potrzeby rekreacyjne, sportowe i kulturalne gorzowian. Przez ten czas, co zapewne jeszcze niektórzy pamiętają, przechodził

różne koleje losu. Mieścił się w Urzędzie Miejskim przy Sikorskiego, później znalazł swoją obecną siedzibę przy ul. Słowiańskiej. W kolejnych, nie zrealizowanych jednak nigdy niestety, projektach, miejscy urbaniści lokalizowali jego przyszłe obiekty przy ul. Koniawskiej (kampingi), na terenach za Kopernikiem na Dolinkach, a nawet nad projektowanym zalewem rzeki Srebrnej między Kłodawą i Chwalęcicami, na obrzeżach Piasków. Skończyło się na niewielkim pawilonie sportowo-socjalnym w Parku Słowiańskim i skromnych, na miarę niedużych środków finansowych, inwestycjach w tym miejscu. Nie udało się już np. wybudować planowanej hali typu Pilawa, a ta która tu jednak powstała na terenie pierwszego utwardzonego lodowiska jest własnością Instytutu Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF. Nie oznacza to jednak, że ciągle nie doinwestowa10

mującą się z dochodów własnych i innych oraz dotacji Urzędu Miasta. Podlega bezpośrednio Zarządowi Miasta, a jego regulamin organizacyjny jest zatwierdzany przez Radę Miejską. Zgodnie ze swo-

Jubilat dba o (naszą) kondycję że z myślą o znalezieniu środków na działalność merytoryczną sama, za aprobatą miejskich władz, podjęła dodatkową działalność gospodarczą (wykonywano np. usługi kotlarskie), a potem zajęła się wypracowywania dochodów poprzez prowadzenie miejskich targowisk.

im przeznaczeniem udostępnia bazę sportową, rekreacyjną i turystyczną klubom, organizacjom sportowym, szkołom

Czym Ośrodek Sportu i Rekreacji jest dziś? Nadal jest jednostką budżetową na prawach zakładu budżetowego, utrzy-

i innym jednostkom oraz osobom fizycznym dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych, organizuje własne i zlecone imprezy. Minionych dwadzieścia pięć lat sprawiło, że ośrodek na trwałe wpisał się w świadomość gorzowian. Z niecierpliwością wielu oczekuje okresu wiosenno -letniego, aby znów spotkać się w Parku Słowiańskim na cieszących się dużym zainteresowaniem festynach i imprezach masowych, takich choćby jak doroczny 3 Majowy Festyn Gazety Lubuskiej, OSiR i Urzędu Miejskiego, Festyn Dzieci Niepełnosprawnych, Międzynarodowa Wystawa


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE To tylko ciekawsze z szykujących się na obiektach OSiR imprez. Część z nich jest już przygotowywana, inne są w fazie planowania i poszukiwania współorganizatorów. Niewątpliwie liczne, szerokie

nowe możliwości

Psów Rasowych, czy imprezy zakładowe różnych przedsiębiorstw. Zainteresowani ,,białym sportem’’ szykują się na grę w tenisa i kolejne ogólnopolskie turnieje tenisa ziemnego im. Jana Lisowskiego i im. Kazimierza Wierchowicza oraz na otwarty turniej o puchar dyrektora OSiR. Ciekawość budzą owiane sławą miejsca

treningów przyszłych mistrzów Polski, świata i uczestników olimpiad tory łucznicze. Wielu czeka na organizowane tu międzynarodowe i krajowe imprezy (tym roku w sierpniu odbywać się tu będą Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie). Inni szykują się na imprezy biegowe po parku, jak choćby Bieg Konstytucji 3 Maja, czy Bieg Słowiański, młodzież czeka na rywalizacje w ramach Letniej Spartakiady Sportowo - Rekreacyjnej. Ciepłej dobrej pogody wypatrują miłośnicy plażowania i sportów wodnych organizowanych w ośrodku przywodnym w Nierzymiu. Po przeprowadzeniu szeregu prac remontowo - konserwatorskich można tam się zatrzymać w trzech domkach kampingowych, rozstawić namiot, skorzystać z wyżywienia w barze i bawić się cały dzień nad wodą. Specjalnością Nierzymia stały się turnieje piłki plażowej. Już na początku czerwca mają się tam odbyć eliminacje mistrzostw Polski w tej dyscyplinie, poprzedzając zaplanowane na 24 czerwca wielkie ,,Otwarcie sezonu letniego nad wodą’’. Wkrótce zatętni też życiem amfiteatr. Zbudowany w czynie społecznym w

latach siedemdziesiątych obiekt jest nieustannie modernizowany, remontowany i dostosowywany do wymogów stawianych przez ustawę o imprezach masowych. Dzięki temu na widowni pojawiły się plastikowe ławki, nie przecieka (choć nadal wymaga przebudowy) dach nad sceną, w pełni sprawne są instalacje. To pozwoli już 27 kwietnia spotkać się tu gorzowskiej młodzieży na Dniu Ziemi, czyli ,,sprzątaniu świata’’, a potem komercyjnych oraz ogólnie dostępnych imprezach. W maju ma to być ,,Szansa na sukces’’, w czerwcu m.in. Dzień dziecka i Dzień Przedszkolaka, występ Maryli Rodowicz, koncerty Dni Gorzowa, imprezy oświatowe, jak ,,Żegnaj szkoło na wesoło’’, w lipcu kolejne Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich ,,Romane Dyvesa’’, w sierpniu recital Marcina Dańca i cykliczny ,,Wielki koncert PCK’’.

w organizacji imprez oraz zindywidualizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla gorzowian i mieszkańców najbliższych okolic otworzy postawienie przy Słowiańskiej projektowanego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego. Zespół basenów, kręgielnia, zadaszone lodowisko, do tego duży parking to propozycja godna XXI wieku. Jej rozpoczęcie we wrześniu br. i zakończenie w przeciągu dwóch lat znacznie poszerzy ofertę atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w naszym nadwarciańskim grodzie. Choć dla władz miasta i samego OSiR-u oznacza to konieczność dodatkowych inwestycji związanych z przemieszczeniem torów łuczniczych oraz przygotowaniem nowego miejsca dla imprez plenerowych, festynów i innych imprez na świeżym powietrzu. Być może jednym z miejsc służą-

cych temu celowi będą tereny tzw. placu cyrkowego oraz polany leśne za obecnymi torami łuczniczymi. Jedno jest pewne - jakość i możliwości rekreacji w mieście nie powinny zostać uszczuplone, wręcz przeciwnie należy raczej oczekiwać ich poszerzenia. Paweł Podkański dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

11


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Poznaj swoje prawa Prawo konsumenckie nie jest jeszcze w pełni dostosowane do rzeczywistości wynikającej z gospodarki rynkowej. Jednakże mimo pewnych mankamentów, konsument ma uprawnienia chroniące jego interesy. Fakt nieznajomości należnych praw wielokrotnie doprowadza jednak konsumenta do rezygnacji z ich realizacji. W związku z czym w kolejnych artykułach postaramy się Państwu przybliżyć ważniejsze przepisy prawne dotyczące zagadnień konsumenckich. Rozpoczynamy od ważniejszych praw konsumentów w zakresie usług pocztowych. Usługę pocztową o charakterze powszechnym świadczy państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz podmioty, które uzyskały koncesję w tym zakresie. Usługą pocztową o charakterze powszechnym jest działalność gospodarcza polegająca na : przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu zwykłych przesyłek, listów poleconych, listów wartościowych i paczek pocztowych oraz nadaniu i doręczaniu przekazów pocztowych.. Podmiot świadczący usługi pocztowe o charakterze powszechnym nie może nikomu odmówić wykonania usługi. Konsument ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji o usługach pocztowych. W każdej placówce pocztowej powinnien znajdować się: - zakres usług pocztowych, - godziny obsługi klientów, - wyciąg z obowiązujących cenników, - wzory adresowanych przesyłek. Od opłat zwolnione są paczki z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych. Jeżeli konsumentowi dostarczono np. uszkodzoną przesyłkę pocztową, zagubiono list polecony, list wartościowy lub paczkę pocztową, a list ekspresowy, przekaz pocztowy nadany jako ekspresowy lub telegraficzny przyjdzie z opóźnieniem, konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być wniesiona w każdej jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej. Reklamację rozpatruje jednostka organizacyjna bezpośrednio nadzorująca placówkę nadawczą, w której została przyjęta do przewozu lub doręczenia np. reklamowana paczka lub przekaz pocztowy. Poczta jest zobowiązana do powiadomienia konsumenta o wyniku załatwienia reklamacji. Jeżeli Poczta uzna roszczenia konsumenta, podaje:

12

- kwotę odszkodowania, - termin oraz sposób przekazania należności. W przypadku, gdy Poczta oddala lub częściowo uznaje roszczenia konsumenta obowiązana jest podać: - podstawę prawną - informację o prawie i trybie dochodzenia roszczeń w drodze odwołania do nadrzędnej jednostki organizacyjnej podmiotu albo w drodze postępowania sądowego. Do konsumenta należy wybór sposobu dochodzenia roszczeń. Konsumentowi przysługuje w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej o charakterze powszechnym, prawo zwrotu w całości opłaty za niewykonane świadczenie oraz stosowne odszkodowanie. W przypadku, gdy usługę zrealizowano częściowo zwrot dotyczy części opłaty nie znajdującej pokrycia w spełnionym świadczeniu. Konsumentowi przysługuje odszkodowanie za: *uszkodzenie poleconej przesyłki listowej zawierającej dokumenty lub książki, *utratę listu wartościowego lub paczki z podaną wartością, *utratę, ubytek lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, *opóźnione doręczenie przesyłki nadanej jako ekspresowa, *nie doręczenie przekazu pocztowego, telegramu, zniekształcenia jego treści, opóźnione doręczenie, *utratę poleconej przesyłki listowej bez względu na jej zawartość, *ubytek lub uszkodzenie listu wartościowego albo paczki z podaną wartością. WAŻNE: Reklamacja musi być rozpatrzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Reklamacje można wnieść nie później niż przed upływem 12 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wydania potwierdzenia nadania. Roszczenia przeciwko Poczcie wygasają jeżeli konsument przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń. Ważniejsze przepisy prawne: Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności /Dz.U.nr 117 /95 ,poz.564 z późn.zm./, Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsię− biorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” / Dz.U. nr 106 ,poz.675 z późn.zm./, Rozporządzenie Ministra Łączności z 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym / Dz.U .nr 40 ,poz 173 z późn.zm./, W artykule wykorzystano materiały informacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mariola Piasecka Rzecznik Konsumentów i Praw Mieszkańców

Z KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH ç

1 kwietnia – 3 maja 2000 r. Centrum Promocji ZWCH „Stilon” IX Biennale Sztuki Sakralnej – wystawa interdyscyplinarna (BWA, Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu)

ç

1 kwietnia 2000 r. Dom Kultury „Metalowiec” Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – PARA ‘2000 - przegląd zespołów różnych form tanecznych (WDK)

ç

2 kwietnia 2000 r. Dom Kultury „Metalowiec” Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – PARA ‘2000 - przegląd zespołów małych i dużych form muzycznych (WDK)

ç

6-7 kwietnia 2000 r. Wojewódzki Dom Kultury Lubuski Konkurs Recytatorski (Mały OKR) - eliminacje powiatowe (WDK)

ç

11 kwietnia 2000 r. Dom Kultury „Małyszyn” Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – PARA ‘2000 - przegląd dziecięcych zespołów teatralnych (WDK)

ç

12 kwietnia 2000 r. Wojewódzki Dom Kultury Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – PARA ‘2000 - przegląd młodzieżowych i dorosłych zespołów teatralnych (WDK)

ç

15 kwietnia 2000 r. Wojewódzki Dom Kultury Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – PARA ‘2000 - przegląd twórczości fotograficznej – otwarcie wystawy (WDK)

ç

27-29 kwietnia 2000 r. AMFITEATR, sala MCK, plener, Dworzec PKP i PKS EKOART – Święto Ziemi – festyn, konkurs plastyczny, koncert, wystawa (Miejskie Centrum Kultury „Chemik”, Wydział Ochrony Środowiska UM, TOZ, Wydawnictwo Zielona Arka)

ç

kwiecień Muzeum w Gorzowie Koncert laureatów – utwory klasyczne (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., Samorząd Szkolny)

ç

kwiecień Aula Szkolna PSM I i II st. XII Konkurs Muzyki Barokowej (PSM I i II st.)

ç

kwiecień-maj Biblioteki Gorzowa i na terenie powiatów Światowy Dzień Książki, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci: - spotkania autorskie Wandy Chotomskiej i Wiesława Myśliwskiego - wystawa „Czasopisma XIX wieczne w zbiorach WiMBP” - finał 9 edycji konkursu „Wybieramy najpiękniej ilustrowaną książkę roku”(WiMBP)


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nie zespołów wyrównawczych, pomoc w odrabianiu lekcji), zajęcia rekreacyjno – sportowe: wycieczki rajdy, zajęcia ruchowe, zajęcia świetlicowe: gry, zabawy, prowadzenie kursów, zajęcia rozwijające zainteresowania, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin). o dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych: (przygotowywanie posiłków ciepłych i zimnych dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy, uczęszczających do świetlic).

DOTACJE Z PRZETARGU Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej współpracuje ze stowarzyszeniami, klubami abstynenta, związkami i innymi organizacjami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, natomiast podejmują działania na rzecz innych osób wynikające ze statutu danej organizacji. Zarząd Miasta w 2000 roku przeznaczył ok. 50 tys. zł na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Do zadań tych między innymi należy: 1.

Wspomaganie edukacji publicznej poprzez: o udzielanie stypendiów uczniom i studentom, o organizowanie turniejów, konkursów i olimpiad, o opracowywanie publikacji i informatorów, o organizowanie sesji popularnonaukowych.

2.

Promocja i ochrona zdrowia: o rozpowszechnianie poradników, biuletynów i informatorów dotyczących profilaktyki zdrowotnej, o udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu, wspomaganie działalności klubów abstynenta o wspomaganie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, o prowadzenie zadań w zakresie terapii uzależnień, szkolenie terapeutów, o edukacja ekologiczna,

3.

Uzupełnianie programu pomocy społecznej: o organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami (półkolonie, obozy terapeutyczne, warsztaty, wycieczki, rajdy, organizowanie czasu wolnego – wyjścia do kina, teatru, muzeum i na basen, realizacja w trakcie wyjazdów programów edukacyjno – wychowawczych), o prowadzenie świetlic środowiskowych (codzienna opieka nad dziećmi w godzinach popołudniowych – zajęcia dydaktyczne (uzupełnianie braków szkolnych, prowadze-

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2000/2001 Wybór szkoły jest ważnym krokiem życiowym. Na decyzję powinny wpływać zainteresowania, aspiracje, uzdolnienia, stan zdrowia, a także możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie w przyszłości. W celu umożliwienia szerokiego wyboru drogi kształcenia Zarząd Miasta, na wniosek Wydziału Edukacji, zatwierdził plan naboru do 95 oddziałów miejskich szkół ponadpodstawowych dla absolwentów klas VIII. Zapewni to miejsca dla około 3000 uczniów, z tego dla około 2100 potencjalnych kandydatów z gorzowskich szkół. Uczniowie będą mogli ubiegać się o przyjęcie do 37 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 13 oddziałów liceum zawodowego, 17 oddziałów technikum, 9 oddziałów liceum technicznego oraz 19 oddziałów zasadniczych szkół zawodowych. Gorzów dysponuje również szeroką i atrakcyjną ofertą edukacyjną dla dorosłych, którzy mogą podnosić, uzupełniać lub uzyskiwać nowe kwalifikacje w formach wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych. W systemie szkół dla dorosłych planuje się rekrutację do 20 oddziałów klas pierwszych, z tego 8 oddziałów w liceum ogólnokształcącym, 1 oddziału w liceum handlowym, 7 oddziałów w technikum na podbudowie szkoły zasadniczej, 3 oddziałów w szkołach policealnych oraz 1 oddziału w szkole zasadniczej OHP. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej w formach szkolnych jest kształcenie kursowe, prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

4.

Wspieranie działań na rzecz polityki prorodzinnnej: o realizacja programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, o organizowanie obozów terapeutycznych dla kobiet i dzieci z rodzin współuzależnionych, o wspieranie działań programowo- zapobiegawczych w zwalczaniu przemocy w rodzinie,

5.

Promocja powiatu i gminy: o promocja miasta poprzez udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, o imprezy pozwalające na integrację mieszkańców Gorzowa,

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego na wymienione zadania, zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) i podjętą przez Radę Miejską dnia 22 grudnia 1999 r. uchwałą nr XXVI/276/99 określającą w sposób szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczenia oraz kontrolę wykonania zleconego zadania, jest złożenie oferty i uczestnictwo w pisemnym przetargu ograniczonym na realizację zadań określonych przez Zarząd Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad, form i sposobów składania ofert można uzyskać w siedzibie GCPRiPS przy ul. Walczaka 42, tel. 7358612 wew. 123. Beata Wykrzykacz - Leszczyńska, Sylwia Krasińska

MACIEJ SANCEWICZ z rodzicami dziękują wszystkim ofiarodawcom krwi za pomoc w walce z chorobą.

13


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

GORZÓW NA TARGACH TURYSTYCZNYCH... W dniach 11-15 marca 2000 r. odby... I BUDOWLANYCH ły się w Berlinie Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2000. Gorzów uczestniczył w nich jako podwystawca na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Na stoisku targowym prezentowany był dwujęzyczny folder promocyjny „Gorzów Wielkopolski i okolice”, prezentujący ofertę turystyczną, kulturalną i sportową miasta oraz okolicznych gmin: Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna i Santoka. Wydawnictwo współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina. Przedstawiliśmy także inne materiały: polsko- i niemieckojęzyczne wydawnictwa poligraficzne, film o Gorzowie, wręczaliśmy drobne prezenty reklamowe, a także materiały promocyjne gorzowskiego Klubu Turystyki Pieszej „Nasza Chata”. Ponadto na targach emitowana była audiowizualna prezentacja, w której wykorzystano fragmenty filmu „Gorzów Wielkopolski”. Oferta turystyczna miasta cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy prosili także o dodatkowe informacje o mieście, jego okolicach i atrakcyjnych możliwościach spędzania wolnego czasu. Wśród niemieckich gości stoiska dominowały zorganizowane grupy młodzieży, a także osoby starsze, często znające dobrze Gorzów. Na targach pojawiło się wielu gości z Polski, przede wszystkim przedstawicieli biur podróży i innych przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczno - hotelarską, a także grupy młodzieży akademickiej (Uniwersytety Krakowski i Łódzki) oraz szkolnej (policealne szkoły obsługi ruchu turystycznego). Prezentacja Gorzowa przyniosła zamierzony efekt promocyjny, wzbudzając zainteresowanie potencjalnych turystów ofertą miasta i jego najbliższych okolic. Dwujęzyczne wydawnictwa informacyjne pozwoliły dodatkowo na redukcję negatywnych stereotypów narodowych i zastąpienie ich obiektywnym obrazem kultury, kreującym w oczach Niemców pozytywny wizerunek współczesnej Ziemi Lubuskiej i jej polskich mieszkańców.

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe Bezpłatny miejski miesięcznik informacyjny. Materiały przygotowuje zespół pracowników UM w Gorzowie. Zdjęcia: Mirosław Wieczorkiewicz i archiwum Opracowanie redakcyjne: Pracownia Myśli Twórczej ,,Avanti’’, tel. 729 34 90. Redaktor odpowiedzialny: Jolanta Cieśla. Wydawca: Zarząd Miasta Gorzowa, 66 - 400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, tel. 7219 - 501. Wykonanie: StudioCD, tel. 724 06 46. Druk: Magnum, tel. 720 49 35.

14

Kolejną imprezą targową, na której prezentowało się miasto, były VII Gorzowskie Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ochrony Mienia „GOBUD 2000”. W dniach 17-19 marca hala targowa na ul. Przemysłowej gościła ponad 150 wystawców. Wśród wielu ekspozycji targowych szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się stoisko zaaranżowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta. Gości przyciągały przede wszystkim efektowne prezentacje video - film o Gorzowie, wizualizacje inwestycji budowlanych wmontowane w fotografie już istniejącej zabudowy oraz plany i wirtualne obrazy planowanego Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego. Na stoisku można też było zasięgnąć kompetentnej informacji na temat planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju miasta. Dla gości przygotowano materiały promocyjne i informacyjne: foldery o Gorzowie, plany miasta, ulotki dla inwestorów budowlanych oraz drobne prezenty

reklamowe. Otwarty charakter zabudowy i miła obsługa zachęcały do nawiązywania kontaktów. Władze miasta z przyjemnością gościły na stoisku Sławomira Najnigera Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz przedstawicieli administracji samorządowej, radnych a także reporterów lokalnych mediów. Wysiłek włożony w przygotowanie i prowadzenie prezentacji Gorzowa został nagrodzony wyróżnieniem Prezydenta Zachodniej Izby Gospodarczej, przyznanym za aranżację stoiska targowego. Największą jednak nagrodą było zadowolenie i pozytywna opinia zwiedzających. Gospodarze stoiska pragną podziękować gorzowskim firmom, których bezinteresowna życzliwość i zaangażowanie pozwoliły uczynić prezentację miasta szczególnie atrakcyjną. W przygotowaniu aranżacji miały swój udział: Salon „Demo”, Shaco Shareholders, Lubuskie Centrum Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz, BPPA „Dom”, „Enter” i TV Vigor. oprac. B. Bukowski, P. Kochanowski

Polsko-niemiecka współpraca żeglarzy Harcerski Klub Żeglarski „PANTA RHEI” z siedzibą w Gorzowie działa już 19 lat. W tak długiej działalności związanych z nim było około 1000 osób, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Obec− nie klub zrzesza 80−ciu członków. Co roku organizowany jest obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży na stopień żeglarza jachtowe− go. Wyszkoliliśmy kilkaset żeglarzy i około 100 sterników, poza tym w naszym klubie wyszkoliło się kilku sterników morskich oraz jeden kapitan. Organizowaliśmy wiele rejsów morskich i zato− kowych. W sierpniu 1999 r. zorganizowaliśmy Pol− sko−Niemieckie Warsztaty Żeglarskie „Europejska przystań” współfinansowane ze środków funduszu Phare CBC poprzez Euroregion Pro Europa Viadri− na, w których wzięło udział trzynastu członków niemieckiego klubu żeglarskiego Seesportklub e.V. ze Strausberga. Wypoczynek i rekreacja związana ze środowi− skiem wodnym jest jedną z najpopularniejszych oraz najefektywniejszych form spędzania wolnego czasu. Jednak nie możemy zapomnieć, o niebezpieczeń− stwach i zagrożeniach, niesionych przez ten żywioł, dlatego 1999 roku spośród członków klubu powołali− śmy do życia drużynę ratownictwa wodnego zareje− strowaną przez oddział gorzowskiego WOPR−u, któ− rej zadaniem jest zabezpieczanie treningów oraz nadzór nad akwenem przy którym działa klub. Do współpracy na tej płaszczyźnie zaprosiliśmy kolejne stowarzyszenie wodniaków z Niemiec. W roku ubiegłym 16 listopada w Gorzowie została podpisana partnerska umowa o współpracy pomiędzy Harcerskim Klubem Żeglarskim „Panta Rhei”, a niemiecką drużyną ratownictwa wodnego DRK Wasserwacht ze Strausberga (Niemcy). Po− nieważ oba miasta należą do tego samego Eurore− gionu w jednym z punktów umowy strony ustaliły „współpracę w Euroregionie Pro Europa Viadrina w celu popierania współpracy w rejonie przygranicz− nym”. W programie wizyty dwunastoosobowej dele−

gacji z Niemiec znalazło się zwiedzanie miasta i okolic, oraz prezentacja dokumentacji klubu Panta Rhei. Z rewizytą grupa harcerzy wodniaków poje− dzie do Strausberga w dniu 15 kwietnia br. Kolej− nym wspólnym spotkaniem będzie organizowany w Strausbergu w dniach 29−30 lipca br. festyn miejski, w którym udział weźmie młodzież z naszego klubu. Jednak najważniejsza imprezą zaplanowaną przez obie grupy będzie Polsko−Niemieckie Szkolenie Drużyn Ratownictwa Wodnego „Ratujmy toną− cych”. Jego celem jest m.in.: * inicjowanie i prowadzenie nauki ratowania i udzielania pierwszej pomocy * integracja obywateli z Polski i Niemiec * utworzenie wspólnego systemu podejmowa− nych działań prze służby ratownicze z Polski i Niemiec podczas wypadków na wodzie * wyszkolenie polsko−niemieckiej kadry ratow− ników wodnych zatrudnianych przez obie strony przy organizacji kolonii i obozów Szkolenie odbędzie się na tworzącej się jesz− cze nowej bazie żeglarskiej klubu nad jeziorem Osiek w gminie Dobiegniew w dniach 1−18 sierpnia i jest dofinansowne ze środków programu Phare CBC. Równolegle obywać się będzie trzytygodniowy obóz szkoleniowo−wypoczynkowy dla dzieci i mło− dzieży z możliwością uzyskania patentu żeglarza jachtowego. Zaś dla nie umiejących pływać będzie możliwość odrębnego szkolenia w zakresie nauki pływania. Dzięki uczestnikom z Niemiec będzie też okazja zarówno do sprawdzenia znajomości j. nie− mieckiego, jak i jego nauki. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Nasz adres: Harcerski Klub Żeglarski „PANTA RHEI”, ul. Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 7206113, fax 7204830, e-mail: erfolg@poczta.onet.pl Przemysław Nisiewicz − sekretarz klubu odpowiedzialny za współpracę zagraniczną


GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Prezydenckie Białe Koszule Nie Czerwone Gitary, jak podpowiadali niektórzy, lecz Białe Koszule - taką ostatecznie nazwę przyjęła samoistna kapela, którą utworzyli dla potrzeb wspólnej zabawy, podczas zorganizowanej 4 marca w Jazz Clubie Pod filarami imprezy ,,Noc kreatur z kiczem i nie tylko’’, prezydenci i inni nie mniej utalentowani członkowie władz Gorzowa. Za perkusją usiadł sam prezydent Tadeusz Jędrzejczak, przy instrumentach klawiszowych stanęli wiceprezydent Bogusław Andrzejczak i naczelnik Wydziału Podatków UM Ryszard Zuj, gitary chwycili w dłonie sekretarz miasta Ryszard Kneć oraz członek Zarządu Miasta Mieczy-

sław Kędzierski i ... z estrady popłynęły dawne, niezapomniane przeboje. Konkurentów do podbicia serc publiczności było sporo - impreza na której pomysł wpadł szef Filarów Bogusław Dziekański, a od strony muzycznej nadała jej kształt śpiewająca Monika Kowalska z Wydziału Kultury UM zgromadziła liczne grono dobrze czujących się na scenie gorzowskich artystów profesjonalnych i amatorów. Bawiono się tak świetnie, że pomysłodawcy myślą już o powtórce, która ma się odbyć 8 kwietnia.

15


ITB 2000 BERLIN

T A R G O W E GOBUD 2000 GORZÓW 16

R E M I N I S C E N C J E

gws2000-04  
gws2000-04  

Nr 4 /20 ISSN 1425-7386 kwiecień 2000 r. 1 GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 2 Jak powstawała strategia? Czym jest strategia? GORZOWSKIE WIA...

Advertisement