Page 1

Foto: Jo Michael

Reisem책lsselskapene i Norge


Bakgrunn  Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid  Reiselivsmilliarden - NHD  Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv?

 Ny reiselivsstrategi  Næringen må delta i debatten om hvordan utformingen av fremtidens organisering av reisemålsselskap skal være  NHO Reiselivs strukturutvalg for reiselivet i Norge

[Presentasjonsheading]

20.06.2011

2


Mandat Utvalget skal på grunnlag av dagens struktur og finansiering:  Utarbeide forslag til en framtidsorientert organisering av de selskap som skal jobbe med profilering, markedsføring, eventuelt salg av det norske reiselivsproduktet både i det internasjonale og nasjonale markedet, vertskapsansvaret, destinasjons- og produktutvikling  Utarbeide forslag til finansieringsmodell-/er, kompetanse og økonomisk struktur i selskapene  Utarbeide forslag til samarbeidslinjer mellom de ulike nivåene i Norge hvor Innovasjon Norge er inkludert

20.06.2011

3


Medlemmer Leder

Tor Sannerud Silje Brandvoll Jan Rune Yanni Vikan Kristian Jørgensen May-Britt Hansen Hans Edmund Utne Pål Semb-Johansson Anne Dorthe Carlson Per Steinar Jensen

VisitOSLO NordNorsk Reiseliv Destination Lofoten Fjord Norge Trøndelag Reiseliv Hotel Ullensvang Rica Hotels Destinasjon Trysil/Styret NHO Buskerud

Per Arne Tuftin Audun Pettersen

Innovasjon Norge (Observatør) Innovasjon Norge (Observatør) 20.06.2011

4


Kartlegging av dagens situasjon:

God respons

 E-post til 258 reisemålsselskaper  100 respondenter besvarte undersøkelsen  E-post til 2 207 reiselivsbedrifter  903 bedrifter fylte ut skjemaet. Av disse kunne 856 besvarelser brukes  Kvalitative intervjuer

[Presentasjonsheading]

20.06.2011

5


Kartlegging av dagens situasjon:

Fakta om reisemålsselskapene i utvalget  Den eldste organisasjonen ble etablert i 1892, mens medianorganisasjonen er fra 1997  De 84 respondentene som har oppgitt sysselsetting, utfører til sammen 370 årsverk og har samlede inntekter på 550 millioner kroner  Gjennomsnittsorganisasjonen har 4 ansatte, utfører 5 årsverk og har 7 millioner kroner i årlige inntekter  Medianorganisasjonen: 3 ansatte, 3 årsverk og 3,7 millioner i inntekter  I gjennomsnitt står hvert årsverk for en inntekt på 1,4 millioner kroner [Presentasjonsheading]

20.06.2011

6


Kartlegging av dagens situasjon:

Fakta om reiselivsbedriftene i utvalget  Overvekt av overnattingsbedrifter  Få serveringsbedrifter som er med Er du medeier/medlem i ett eller flere destinasjonsselskap eller et annet reisemålselskap?

Antall respondenter

Andel eiere/ medlemmer

Nei

Ja

Formidling

4

2

6

33 %

Opplevelse

19

62

81

77 %

Overnatting

129

323

452

71 %

Servering

159

87

246

35 %

Transport

44

27

71

38 %

Totalt

355

501

856

59 %

[Presentasjonsheading]

20.06.2011

7


Hovedfunn:

Det er svært mange små reisemålsselskap og en fragmentert struktur  Ingen som har full oversikt over alle selskap som eksisterer: 1. De fleste eiere/medlemmer og ledere i reisemålsselskaper mener at det er for mange organisasjoner i dag 2. Eierne/medlemmene som mener at er for mange reisemålsselskap, mener også at det er en god idé å la ens egen selskap inngå i et større

20.06.2011

8


20.06.2011

9


Hovedfunn :

Markedsaktiviteter dominerer og få driver med reisemålsutvikling – heller ikke de store Alle org (100)

Org med minst 5 årsverk (20)

Profilering og markedsføring (markedsføring, profilering, presseturer, visningsturer, vertskap osv.)

93 %

100 %

Internettside/sosiale medier

89 %

100 %

Turistinformasjon (drift av turistkontor, informasjonstavler etc.)

79 %

75 %

Markedskunnskap (statistikk, gjesteundersøkelser, tilgang på markedsdata, etc.)

77 %

95 %

Utforming, trykking og distribusjon av reklamemateriell

77 %

95 %

Messedeltakelse

74 %

100 %

Næringspolitikk overfor kommuner og fylkeskommune

69 %

85 %

Tiltak knyttet til kompetanseheving (vertskapskurs, servicekurs etc.)

63 %

70 %

Booking og salg av reiselivstjenester Konseptuering/pakking

61 % 55 %

80 % 70 %

Varesalg

49 %

60 %

Annen formidling av informasjon (for eksempel historieformidling på destinasjonen etc.)

35 %

35 %

Gjennomføre arrangement (festivaler og event)

33 %

30 %

Utvikling og vedlikehold av fasiliteter knyttet til natur (strender, turløyper, skiløyper, utsiktspunkt

31 %

20 %

Atmosfære (forskjønnelse, design av destinasjonen etc.)

29 %

35 %

Interntransport (skibusser, shuttlebusser etc.)

18 %

30 %

Utvikling og vedlikehold av servicefasiliteter som toalett, rasteplasser etc.

17 %

Andel av respondenter som utfører ulike aktiviteter

20.06.2011

5%

10


Hovedfunn:

Erkjennelse om at reisemålsselskapene har et finansieringsproblem  Både ledere og eiere/medlemmer mener at det er for mange gratispassasjerer, og de fleste lederne mener at det vil være fornuftig å innføre et forpliktende omsetningspåslag for finansiering av fellesgoder  Eiere/medlemmer er mer spredt i dette spørsmålet

[Presentasjonsheading]

20.06.2011

11


Hovedfunn:

Kun 39% av tiden brukes operativt Kun 43% av pengene g책r til operative aktiviteter Annet 10 % Innsalg mot eiere/medlemmer 18 %

Innsalg mot kommuner/fylkeskommune 11 % Operative aktiviteter 39 % Intern administrasjon 22 %

20.06.2011

12


Hovedfunn:

Innsalgskostnadene påvirkes av offentlig eierandel og antall offentlige styrerepresentanter  Jo høyere offentlig eierandel, desto høyere innsalgskostnader og mindre av inntektene til operative aktiviteter  Jo flere offentlige i styret, desto høyere innsalgskostnader og mindre av inntektene til operative aktiviteter  Jo større kontinuitet i organisering og ledelse, desto større andel av inntektene til operative aktiviteter  Jo større årlige innbetalinger fra bedriftene, desto mindre innsalgskostnader

20.06.2011

13


Hovedfunn:

Reisemålsselskapene får relativt god evaluering Alt i alt, hvordan vil du vurdere organisasjonens kompetanse i forhold til de utfordringer organisasjonen står overfor i sitt arbeid?

På en skala fra 1 til 7, hvor fornøyd er du med … 30 % 25 %

35 %

20 %

30 %

15 %

25 %

10 %

20 %

5%

15 %

0%

10 % 5% Aktivitetsnivået til organisasjonen (hvor mye som blir gjort)?

0% Svært lav

2

3

4

5

[Presentasjonsheading]

6

Svært høy

Valg/prioriteringer av aktiviteter (hva som blir gjort)? Det arbeidet organisasjonen gjør (hvordan ting blir gjort)? 20.06.2011

14


Hovedfunn:

Ambivalens til temabaserte nettverk/selskap  Eiere/medlemmer gir temabaserte selskaper/nettverk bedre evaluering enn de geografiske organisasjonene  Over halvparten av bedriftene mener at temabasert organisering er viktigere for dem - gjelder særlig små bedrifter og bedrifter uten kjedetilknytning  Flere reisemålsselskap er ambivalente til fremveksten av temabaserte nettverk; på den ene side positivt at bedriftene samles og utvikles, på den annen side trekkes ressurser og oppmerksomhet bort fra destinasjonsarbeidet

20.06.2011

15


NHO Reiseliv mener:

Bedre samordnet markedsføring av Norge  I dag er det for mange og for små reisemålsselskap som utfører for mange oppgaver i forhold til ressurser  En målsetting må være å frigi mest mulig ressurser til operativ markedsføring og skape robuste selskap som sikrer kontinuitet og tilstrekkelig kompetanse hvor det er en klar rollefordeling mellom selskapene på hvilke oppgaver som skal prioriteres  Det ligger et potensial i å samordne selskapene ved å samarbeide om oppgaver og slå seg sammen  De som finansierer selskapene har et ansvar i å se de eksisterende strukturer i sammenheng med mulige nye, for å unngå ytterligere fragmentering 20.06.2011

16


NHO Reiseliv mener:

Reiselivsnæringen bør ha styringen med reisemålsselskapene  Næringen bør ha majoriteten både i aksje- og eierfordelingen, samt i styrene i reisemålsselskapene  Reisemålsselskapene må tilstrebe en kommersiell virksomhet som basis for egenfinansiering  Når reisemålsselskapene utfører vertskapsoppgaver som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar, må det følges av tilskudd til drift av vertskapsfunksjonene som er i samsvar med oppgavens kostnader

20.06.2011

17


NHO Reiseliv mener:

Langsiktige og forutsigbare finansieringsmodeller  Det finnes nesten like mange finansieringsmodeller som

selskaper

 Finansieringsmodellene må tuftes på langsiktighet og forutsigbarhet  Gratispassasjerproblematikken  Anbefaler at det nedsettes et eget finansieringsutvalg, som kan se på alle de ulike modellene for finansiering, og komme med nye forslag til modeller

20.06.2011

18


Veien videre Veien videre

Strukturutvalgets rapport Innspill til Reiselivsstrategien NHDs reiselivsstrategi Kjør debatt!

20.06.2011

19


NOEN SÆRTREKK VED SMÅ SELSKAPER  BRUKER FOR MYE TID PÅ Å FINNE FINANSIERING  BRUKER MYE TID PÅ Å VEDLIKEHOLDE NETTVERK  DÅRLIG ØKONOMI  ER SÅRBARE FOR KONJUNKTURSVINGNINGER  KLARER IKKE Å MOBILISERE SLAGKRAFT  KLARER IKKE Å UTVIKLE KOMPETANSE  HAR STØRRE ANDEL UTILFREDSE PARTNERE (PRIVATE OG OFFENTLIGE)

Reiselivskonferansen Akershus 2011 - Reisemålsselskapene i Norge  

NHOs strukturutvalgs undersøkelse om reisemålsselskapene i Norge