Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 30. októbra 2006

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 3. Interpelácie poslancov 4. VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice 5. Zmena č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach 6. Hodnotiaca správa Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006 7. Správa o činnosti Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006 8. Správa o činnosti Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006 9. Návrh na odpísanie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti pre nevymožiteľnosť 10. Schválenie členov pre výkon práva poľovníctva za Mesto Trenčianske Teplice na obdobie 2007 – 2010 11. Majetkové prevody: a/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 902 v k.ú. Trenčianske Teplice b/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 687/1 v k.ú. Trenčianske Teplice c/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 199/5, 199/6,203/2, 205, 206, 209/4 v k.ú. Trenčianske Teplice d/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 234 v k. ú. Trenčianske Teplice e/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov parc. č. 1730/1, 1906/1 v k.ú. Trenčianske Teplice za účelom výstavby rodinných domov f/ Odpredaj alikvótneho podielu na pozemku za domami Hurbanova 345, SNP 140, SNP 141 12. Správa o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2006 13. Rôzne 14. Záver 1. Otvorenie Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Na dnešnom MsZ sa ospravedlnila RNDr. Mária Dedíková, poslanci Ing. Andrej Chyba, Mgr. Milan Koža, PaedDr. Trsťan a Ing. Peter Strieška prídu neskôr.


Pán primátor navrhol doplniť program o bod 11g/ Schválenie odpredaja bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku v dome: SNP 139/43 – byt č. 72 a o bod 11 h/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 2334/48 o výmere 206 m2 Monika Pšenčíková – navrhla vypustiť z programu bod č. 5 Zmena č. 1 Rokovacieho poriadku Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – uviedla, že tento bod bol zaradený do programu na základe pripomienok z riadneho zasadnutia MsZ, aby bol doplnený Rokovací poriadok MsZ Peter Ďurina – navrhol vypustiť z programu celý bod 11 okrem majetkových prevodov Termie Ing. Glamoš – podotkol, že všetky tieto body prešli príslušnými komisiami, nevidí dôvod, prečo by sa tým poslanci nemali zaoberať. Za overovateľov zápisnice určil pán primátor p. Moniku Pšenčíkovú a JUDr. Milana Látala, zapisovateľku Martinu Fialovú, návrhovú komisiu v zložení Vladimír Čmelko a Ing. Karol Glamoš. Prítomní poslanci hlasovali o návrhu pána primátora – doplnenie programu o bod 11g/ a 11 h/ Všetci prítomní poslanci /6/ boli za. Hlasovanie o návrhu Moniky Pšenčíkovej- vypustenie bodu č. 5 Zmena č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach Prítomní:6 Za:3 Zdržal sa:3 Bod zostáva v programe. Hlasovanie o návrhu Petra Ďurinu – vypustiť z programu bod č. 11 Majetkové prevody Prítomní:6 Za: 1 Proti: 1 Zdržal sa: 4 Bod zostáva v programe ako bol predložený. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 98/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu programu. Prítomní:6

Za:6

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Monika Pšenčíková – informovala sa na uznesenie č. 81/IX/2006 – prečo to nie je zrealizované, títo občania nemajú prístup k svojmu domu, trvá to už veľmi dlho , treba to urýchlene riešiť p. primátor – je to momentálne v riešení, týka sa to viacerých domov, veci budú dotiahnuté do konca, nikto im nebráni v prístupe na ich pozemok Monika Pšenčíková – informovala sa na uznesenie č. 83/IX/2006 Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – informovala, že je to v riešení advokátskej kancelárie JUDr. Bustinovej , poslanci budú o tom informovaní po dokončení. Prijaté bolo nasledovné uznesenie:


U z n e s e n i e č. 99/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie: a/ Správu o kontrole plnenia uznesení: a/ zo zasadnutia MsZ konaného dňa 19. 09. 2006 b/ z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 09. 2006 Prítomní:6

Za:6

3. Interpelácie poslancov Monika Pšenčíková: 1/ poukázala na nedodržiavanie plánu práce MsZ, na tomto zasadnutí malo byť aj vyhodnotenie rozpočtu k 30. 9. 2006 2/ oslovili ju občania – turistické chodníky sú neudržiavané, smerom na Jeleňa sú poválané stromy atď. 3/ pri SNP 1,2, 3, 4 – znečistený potok Teplička – koho je to problém 4/ poukázala na vodovod na Partizánskej ulici – či je dokončený projekt 5/ informovala sa ako sú Technické služby pripravené na zimnú údržbu, prečo nie je vzadu vyčistený starý cintorín 6/ informovala sa, či bolo p. Kozákovi odpovedané ohľadom jeho problematiky so záhradou 7/ na cintorín treba zakúpiť prenosný mikrofón Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – informovala: - termín MsZ 26. 10. 2006 bol presunutý z toho dôvodu, že primátor mesta bol v tom čase na školení, vyhodnotenie rozpočtu – výkazy za 3. štvrťrok sa dávali na Daňový úrad 25. 10. 2006, bude to na novembrovom MsZ - čo sa týka vodovodu na Partizánskej ulici, projekt je už rozpracovaný - čo sa týka p. Kozáka, bola daná výpoveď z nájomnej zmluvy p. Kozákovej, nakoľko nedošlo k dohode medzi manželmi - zakúpenie prenosného mikrofónu – túto položku je možné zahrnúť do rozpočtu mesta na budúci rok, resp. ešte v tomto roku. p. primátor – podotkol, že mesto malo zablokovaný investičný účet mesta z dôvodu neschválenia záverečného účtu a z toho dôvodu ešte nebol realizovaný projekt na vodovod na Partizánskej ulici. Čo sa týka lesných chodníčkov urobí sa brigáda, ohľadom vyčistenia potoka oslovíme Povodie Váhu. Peter Ďurina – taktiež chce poukázať na turistické chodníčky, chce pochváliť riaditeľa TsM za pekne upravený nový cintorín, oslovil riaditeľa TsM – na sídlisku aj v celom meste je napadané lístie, treba to častejšie odpratávať. Ďalej sa informoval, či budú mať kandidáti na post primátora možnosť vystúpiť v televízii, aby sa predstavili občanom. p. primátor – vystúpenie v televízii je samozrejme možné a každý z kandidátov určite sleduje volebný zákon a vie, kedy je to možné JUDr. Látal – jednou z možností ako sa starať o lesy je odkúpiť ich, keďže niektoré sú momentálne v ponuke na odpredaj, zhruba 70 hektárov


- na Gogolovej ulici prebieha rekonštrukcia cesty, informoval sa, či by nemohla byť zrekonštruovaná aj horná časť ulice Sady pod Dedovcom. p. primátor – mohla by byť zrekonštruovaná aj horná časť tejto ulice, muselo by sa však presunúť v rozpočte ešte nejaké financie. Je to limitované sumou v rozpočte. Mgr. Koža – informoval sa v akom štádiu je PHSR a pasportizácia majetku mesta. Do PHSR majú čo povedať občania aj právnické osoby. Mgr. Cvacho – na novembrovom MsZ bude predložený PHSR Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – pasportizácia bola spracovaná v minulom roku, je nainštalovaná v počítači, je možné ju dopĺňať a využívajú ju pracovníci pri svojej práci. Prišiel PaedDr. Trsťan.

Ing. Hollý, riaditeľ TsM: - čo sa týka úpravy cintorínov – sú pokosené, robila sa elektroinštalácia, kontajnery sú rozmiestnené, všetko je pripravené - zimná údržba – sú pripravení na zimnú údržbu - čo sa týka lístia – robia čo sa dá, TsM lístie upracú a o chvíľu je zasa napadnuté, rieši sa to priebežne Ing. Glamoš – informoval sa, či by nebolo vhodné umiestniť na cintorín špeciálny kontajner na sklo Ing. Hollý – kontajnery na sklo nie je to možné riešiť jednoznačne z jedného dôvodu, kahan zostáva v skle, sklárne to nezoberú p. primátor - ako je to s čistením vpustí Ing. Hollý – zabezpečujú čistenie vpustí na sídlisku i na iných uliciach mesta Mgr. Koža – zaujímalo ho, či by nebolo možné, aby hrala počas „ Sviatku všetkých Svätých“ na cintoríne hudba Ing. Hollý – na novom cintoríne je to zabezpečené. 4. VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Zo strany prítomných poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 100/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice. Prítomní:8

Za: 7

Zdržal sa : 1/Pšenčíková/


5. Zmena č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Mgr. Koža – zaujímalo ho, kto bude posudzovať zložitosť prípadu. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ podotkla, že sa jedná o také prípady, keď sa budú napr. vyžiadavať nejaké odborné stanoviská, odborné materiály z iných inštitúcií atď. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 101/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Prítomní:8

Za:7

Zdržal sa:1 /Pšenčíková/

6. Hodnotiaca správa Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Toporová, vedúca odd. správneho. Prítomných poslancov informoval Mgr. Šimún, riaditeľ ZŠ . Mgr. Šimún informoval hlavne o problémoch v škole – nefunkčné WC, zatekajúca strecha atď. Projekt, ktorý bol vypracovaný na ZŠ bol v septembri 2006 zamietnutý. Na MsÚ bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave. Monika Pšenčíková – zarazilo ju, že podaný projekt bol zamietnutý. Peniaze, ktoré sme dostali na kúpeľné mestá mohli byť použité na školu. p. primátor – podotkol, že bola rekonštruovaná strecha nad telocvičňou a bazénom, boli rekonštruované WC. Projekt bol po celú dobu registrovaný a vedený v zásobníku projektov, po 2 rokoch bol vrátený ako nepostačujúci. PaedDr. Trsťan - táto správa bola vypracovaná podľa pokynov Ministerstva školstva SR, projekty idú „mimo poslancov“ Ing. Strieška – tiež je toho názoru, že peniaze mali byť použité na školu, WC treba urýchlene riešiť Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – citovala Zákon o rozpočtových pravidlách, kde v § 10 ods. 8 sa hovorí : „ ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Monika Pšenčíková – navrhovala by sumu 500.000,- Sk Mgr. Šimún – chodby a schodište sú takisto v zlom stave Monika Pšenčíková – dala protinávrh, aby sa schválilo z rezervného fondu 500.000,Sk


Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ podotkla, že tieto finančné prostriedky z rezervného fondu môžu byť použité na havarijné situácie – treba to špecifikovať Mgr. Šimún – problémov v škole je veľa, v súčasnosti je najaktuálnejšie sociálne zariadenie. Do budúceho MsZ pripravia návrh, čo by bolo treba ešte riešiť. PaedDr. Trsťan – treba riešiť aj Materskú školu, ZUŠ – treba pripraviť finančné požiadavky na riešenie havarijných situácií Monika Pšenčíková – stiahla svoj protinávrh Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 102/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ berie na vedomie Hodnotiacu správu Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006 b/ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 300.000,- Sk na odstránenie havarijného stavu majetku mesta Trenčianske Teplice v budove ZŠ v Trenčianskych Tepliciach – sociálne zriadenia v zmysle ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prítomní:10

Za:10

7. Správa o činnosti Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Toporová, vedúca správneho oddelenia. Prítomných poslancov v krátkosti informovala p. Vitázková, riaditeľka MŠ. Materská škola má podobné problémy ako ZŠ. Bola vymenená časť okien na budove. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 103/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006. Prítomní: 10

za:10

8. Správa o činnosti Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Toporová, vedúca správneho oddelenia. Prítomných poslancov informovala p. Fialová, riaditeľka ZUŠ, že majú podobné problémy ako ZŠ. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 104/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2005/2006. Prítomní:10

Za:10


9. Návrh na odpísanie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti pre nevymožiteľnosť. Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ Ing. Strieška – informoval sa, či prebiehali súdy? Ak áno, kto nás „predbehol“? Monika Pšenčíková – je to ešte z r. 1996, 1997 prečo to ideme odpisovať až v r. 2006 Mgr. Koža – nie je tu možná exekúcia na majetok? Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ - pri exekúcii boli uspokojené najskôr prednostné a prioritné pohľadávky. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 105/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje: a/ odpísanie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti daňového dlžníka – Peter Takács, Krásna 1057, Galanta vo výške 73 409,- Sk pre nevymožiteľnosť b/ odpísanie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti daňového dlžníka – Ľuboš Bokora, Legionárska 31, Sereď, vo výške 84.867,- Sk pre nevymožiteľnosť. Prítomní:10

Za:7

Zdržal sa: 3 /Pšenčíková, Ing. Strieška, Mgr. Koža/

10. Schválenie členov pre výkon práva poľovníctva za Mesto Trenčianske Teplice na obdobie 2007 – 2010 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením oddelenia RR, majetku mesta, ŽP a SP. Mgr. Koža – navrhol tajné hlasovanie Poslanec PaedDr. Trsťan a poslankyňa Monika Pšenčíková – taktiež chceli navrhnúť tajné hlasovanie. Prítomní poslanci /10/ hlasovali všetci za tajné hlasovanie. p. primátor – uviedol pravidlá tajného hlasovania: na lístku sú všetci kandidáti na člena pre výkon poľovného práva od čísla 1 -10. Je treba zakrúžkovať 4 čísla. Na 1. mieste sa umiestni uchádzač s najväčším počtom hlasov. V prípade zhody počtu hlasov sa hlasovanie bude opakovať, ale už len medzi uchádzačmi s rovnakým počtom hlasov. Výsledky tajného hlasovania vyhlásila mandátová komisia v zložení Ing. Karol Glamoš, Peter Ďurina, Mgr. Milan Koža: 1. Peter Pavlacký 2. Rudolf Lezo 3. Peter Látal 4. JUDr. Milan Látal 5. Ján Pilát 6. Boris Pšenčík 7. Ján Mano 8. Rastislav Sirotný 9. Ivan Psotný

počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov

5 3 1 7 5 6 3 1 2


10. Milan Nemec

počet hlasov 7

Ďalšie hlasovanie bolo hlasovanie medzi pánom Pilátom a pánom Pavlackým nakoľko mali rovnaký počet hlasov. Mandátová komisia vyhlásila výsledky tajného hlasovania: Odovzdaných bolo 10 hlasovacích lístkov, z toho 1 hlasovací lístok bol neplatný, platných bolo 9 hlasovacích lístkov, z toho 5 bolo za pán Piláta a 4 za pána Pavlackého. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 106/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje 4 členov pre výkon poľovníckeho práva za Mesto Trenčianske Teplice v ZVPP Opatová – Poľovný revír Trubárka na obdobie rokov 2007-2010 menovite: JUDr. Milan Látal Boris Pšenčík Milan Nemec Ján Pilát Prítomní: 10

Za:10

11. Majetkové prevody a/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 902 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením oddelenia RR, majetku mesta, ŽP a SP. Jedná sa o pozemok oproti objektu Vila Tereza. Tento pozemok je v zmysle ÚPN Mesta Trenčianske Teplice využívaný ako parkovisko v správe Mesta Trenčianske Teplice. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – uviedla, že o kúpu uvedeného pozemku sú na MsÚ 2 žiadosti Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 107/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach neschvaľuje odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 902 – zast. plochy a nádvoria o výmere 2496 m2. Prítomní: 10

Za:9

Proti: 1 /Ing. Strieška/

b/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 687/1 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho. Poverený vedením RR, majetku mesta, ŽP a SP Monika Pšenčíková – informovala sa, či bolo uskutočnené výberové konanie Mgr. Koža – v územnom pláne je tento pozemok ako výstavba, ale nevidí sa mu to príliš vhodné na tomto mieste, osloviť firmu, či by to nebolo lepšie na konci sídliska MUDr. Žbirková – podľa nej taktiež nie je vhodná táto lokalita


Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. – informovala prítomných, že keď chceli nastavovať 8 bytov na SNP 16 mali problém zohnať záujemcov, v Trenč. Tepliciach nie je záujem o nové byty, skôr sa rekonštruujú a kupujú staré byty. Ing. Glamoš- zaoberali sa tým na komisii pre financie, majetok a podnikanie, keď chcú investovať nebráňme im v tom, bolo by dobré účelovo to ošetriť JUDr. Látal – domnieva sa, že je záujem o kvalitné byty Mgr. Koža – je za to, aby sa tento bod stiahol z rokovania, je potrebné rokovať s firmou aj o iných lokalitách p. primátor – prešlo to 2 odbornými komisiami, prečo poslanci bránia vo výstavbe? PaedDr. Trsťan – neodkladajme tento bod, v Trenčianskych Tepliciach je potrebná bytová výstavba Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 108/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 687/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere cca 560 m2 podľa vypracovaného geometrického plánu za cenu 1.500,- Sk/m2 spoločnosti K&B Partners s.r.o., Považská 1711/68, Trenčín za účelom výstavby bytového domu so službami. Prítomní:10

Za:9

Zdržal sa: 1/ Mgr. Koža/

c/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 199/5, 199/6, 203/2, 205, 206,209/4 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením RR, majetku mesta, ŽP a SP Ing. Glamoš – materiál bol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie, informoval prítomných, že pôvodne boli tieto pozemky rodiny Malkovej, preto je navrhnutá suma 800,- Sk/m2 za zastavanú plochu – umelecké dielo a 1.500,- Sk/m2 – ostatné pozemky. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ informovala prítomných, že o odkúpenie týchto pozemkov požiadal aj p. Raučina, avšak neuviedol zámer využitia pozemkov. Slovo bolo udelené Ing. Malkovi, zástupcovi spoločnosti NIKEA s.r.o., ktorý prítomných informoval o zámere výstavby hotela s Wellnes štúdiom a relaxačným kongresovým centrom. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 109/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – pozemkov: parc. č. 199/5 – ost. Plochy vo výmere 520 m2 za cenu 800,- Sk/m2 parc. č. 199/6 – ost. Plochy o výmere 320 m2 za cenu 1.500,- Sk/m2 parc. č. 203/2 – ostatné plochy o výmere 5 m2 za cenu 1.500,- Sk/m2 parc. č. 205 – ost. Plochy o výmere 94 m2 za cenu 1.500,- Sk/m2 parc. č. 206 – ost. Plochy o výmere 64 m2 za cenu 1.500,- Sk/m2 parc. č. 209/4 – ost. Plochy o výmere 22 m2 za cenu 1.500,- Sk/m2 spoločnosti NIKEA s.r.o. Panenská 7, Bratislava za účelom výstavby hotela s Wellnes štúdiom a relaxačným a kongresovým centrom. Prítomní:10

Za:10


d/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok par. č. 234 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. JUDr. Látal – podotkol, že jeden pozemok tam nie sporný, mohlo by sa to p. Raučinovi odpredať. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – uviedla, že podľa rozpracovanej štúdie zóny Termál by v tých miestach, kde sa pozemok nachádza mala viesť cesta Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 110/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach neschvaľuje odpredaj nehnuteľností – pozemky: parc. č. 234 – ost. plochy o výmere 47 m2 parc. č. 199/6 – ost. plochy o výmere 320 m2 parc. č. 205 – ost. plochy o výmere 94 m2 parc. č. 206 – ost. plochy o výmere 64 m2 pre Jozefa Raučinu, Partizánska 78, Trenčianske Teplice Prítomní:9 /Nebola prít. Pšenčíková/

Za: 9

e/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov parc. č. 1730/1, 1906/1 v k.ú. Trenčianske Teplice za účelom výstavby bytových domov Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením oddelenia RR, majetku mesta, ŽP a SP. Ing. Strieška – zaoberali sa tým na komisii, je potrebné vysporiadať pozemky a uspokojiť záujemcu, komisia navrhovala cenu 1.000,- Sk/m2, nakoľko firma musí zabezpečiť prekládku plynu Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 111/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ukladá MsÚ začať majetkoprávne usporiadanie na Správe katastra Trenčín k parcelám č. 1730/1 a 1906/1 v k. ú. Trenčianske Teplice Prítomní:9 /Nebol prít. Ďurina/

Za:9

f/ Odpredaj alikvótneho podielu pod domami Hurbanova 345, SNP 140, SNP 141 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 112/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta – odpredaj alikvótneho podielu pozemku pod domami: Hurbanova 345, SNP 140, SNP 141 v Trenč. Tepliciach: 1. Podiel pozemku v bytovom dome súpisné číslo 345 v Trenč.Tepliciach, ulica Hurbanova, orientačné číslo 10 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č.


384/3, zastavanej plochy 445 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaný na LV č. 1675 v k.ú. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - Alikvótnu časť pozemku 28,65 m2 , vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku 59/912 – in za dohodnutú kúpnu cenu pozemku 115,- Sk Dagmar Budínskej, rod. Gabriškovej, bytom Hurbanova 345/10 v Trenč. Tepliciach Kúpna cena pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 2. Podiel pozemku v bytovom dome súpisné číslo 140 v Trenč. Tepliciach, ulica SNP, orientačné číslo 45 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1749/1, zastavanej plochy 636 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaný na LV č. 1661 k.ú. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - Alikvótnu časť pozemku 16,55 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku 22/2119 – in za dohodnutú kúpnu cenu pozemku 66,- Sk Alanovi Dzielavovi a manželke Romane Dzielavovej, rod. Mikšikovej, obaja bytom SNP 140/45 v Trenč. Tepliciach. Kúpna cena pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 3. Podiel pozemku v bytovom dome súpisné číslo 141 v Trenč. Tepliciach, ulica SNP, orientačné číslo 48 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1737/1, zastavanej plochy 636m2, na ktorom je dom postavený, zapísaný na LV č. 1673 k.ú. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. – Alikvótnu časť pozemku 16,29 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku 54/2121 – in za dohodnutú kúpnu cenu pozemku 65,- Sk Vladimírovi Gogolovi, bytom Englisch Feld. 31/4, 1220 Wien, Rakúsko. Kúpna cena pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. Prítomní:9 /Nebol prít. Ďurina/

Za: 9

g/ Schválenie predaja bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku v dome: SNP 139/43 – byt č. 72 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 113/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta – odpredaj bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku: SNP 139/43 – byt č. 72 1. v bytovom dome súpisné číslo 139 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 40 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné č. 139 zapísaných na liste vlastníctva č. 1315 katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1786 zastavanej plochy vo výmere 1163 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1915 kat. úz. Trenčianske Teplice , v Správe katastra Trenčín.


-

byt č. 72 pozostávajúci z dvoch obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 53/4652 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 11.283,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 7.908,- Sk Jozefovi Kotúčovi a manželke Anne Kotúčovej, rod. Veselej, obaja bytom SNP 139/43 – 72, Trenč. Teplice. Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške.

Prítomní:9 /nebol prít. Ďurina/

za:9

h/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 2334/48 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením oddelenia RR, majetku mesta, ŽP a SP. Materiál bol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie, ktorá odporučila MsZ odpredaj pozemku za 100,- Sk/m2. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 114/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti- pozemku parc. č. 2334/48 – ost. plochy o výmere 206 m2 za cenu 100,- Sk/m2 Ing. Pavlovi Havelkovi, bytom Červené Kopanice č. 35 Trenčianske Teplice. Prítomní:9 /Nebol prít. Ďurina/

Za:9

12. Správa o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Toporová, vedúca správneho oddelenia. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 115/X/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2006. Prítomní:10 Za:10

13. Rôzne Pán primátor informoval prítomných poslancov, že sa dňa 20. októbra 2006 zúčastnil mimoriadneho Valného zhromaždenia SLK a.s. Trenčianske Teplice, kde došlo k zmenám v členstve Predstavenstva a Dozornej rady tejto spoločnosti.


14.Záver Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných poslancov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a program bol vyčerpaný poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

Štefan B a r t e k primátor mesta

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

Overovatelia

Monika Pšenčíková, dňa .......................................................

JUDr. Milan Látal, dňa ........................................................

Zapísala: Martina Fialová

msz30102006  

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných...

msz30102006  

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných...

Advertisement