Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 28. novembra 2006

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola planenia uznesení MsZ 3. Interpelácie poslancov 4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2006 5. Rozbor hospodárenia TsM Trenčianske Teplice k 30. 9. 2006 6. Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006 7. Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z Európskej únie do rozpočtu mesta 8. Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2007 – 2009 9. Návrh rozpočtu m.p.o. Technické služby mesta Trenčianske Teplice na rok 2007 10. Novelizácia Prílohy č. 3 k VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 11. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčianske Teplice na roky 2007 2013 12. Majetkové prevody: a/ Návrha n odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 2623/1 v k.ú. Trenčianske Teplice b/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – sklad s.č. 1804 v k.ú. Trenčianske Teplice 13. Kalendár podujatí – kultúrne, spoločenské a športové podujatia v Meste Trenčianske Teplice 14. Rôzne: a/ Požiadavky škôl a školských zariadení v Meste Trenčianske Teplice na odstránenie havarijnej situácie v r. 2006 15. Záver

1. Otvorenie Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Na dnešnom zasadnutí sa ospravedlnili poslanci PaedDr. Pavol Trsťan, Ing. Andrej Chyba, Peter Ďurina. JUDr. Milan Látal príde neskôr. Za overovateľov zápisnice určil pán primátor MUDr. Darinu Žbirkovú a Mgr. Milan Kožu. Návrhová komisia bude pracovať v zložení RNDr. Mária Dedíková a Vladimír Čmelko. Pripomienky k programu boli nasledovné: Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ - navrhovala doplniť bod č. 14 Rôzne b/ Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Strieška – navrhol zaradiť do programu bod 12 c/ Odpredaj pozemku pre výstavbu bytov pre firmu Krustav, s. r. o. Trenčianske Teplice

1


Monika Pšenčíková – navrhovala bod č. 14 a/ Požiadavky škôl a školských zariadení v Meste Trenčianske Teplice na odstránenie havarijnej situácie v roku 2006 preložiť ako bod č. 6b/, nakoľko to súvisí aj so zmenou rozpočtu mesta na rok 2006 Prítomní poslanci hlasovali o zmene programu. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 116/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu programu MsZ. Prítomní:7

Za:7

2. Kontrola plnenia uznesení Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 117/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení: a/ z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 17. 10. 2006 b/ zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 30. 10. 2006 Prítomní:6 /Nebol prít. Ing. Strieška/

3. Interpelácie poslancov RNDr. Mária Dedíková informovala sa: - prečo primátor nevstúpil do rokovania o odkúpenie röntgenu v budove nemocnice - či je v nemocnici dlh za kúrenie vo výške 2.500. tis. Sk, prečo sa potom tieto priestory vykurujú, keď sa to môže temperovať a prečo sa interpretuje, že keby sú tam lekári prvého kontaktu tak by tam tento dlh nebol - prečo nie je v Narcise bezbariérový prístup, poslankyňa Pšenčíková už na to viackrát poukazovala, že by tam mal byť výťah p. primátor: 1. čo sa týka röntgenu – je to vlastníctvo Nemocnice Trenčín, MUDr. Markech požiadal mesto o financie na zakúpenie röntgenu. Ale treba si uvedomiť, že 1. vec je röntgen kúpiť, 2. vec je zrepasovať a ďalšia vec je ho sprevádzkovať. Starostovia mikroregiónu Teplička spolu s primátorom Trenčianskych. Teplíc sa touto požiadavkou zaoberali, oslovil MUDr. Markecha o akú čiastku sa jedná, ale odpoveď nedostali žiadnu. 2. za kúrenie v budove nemocnice nie je žiadny dlh, faktúry sú riadne uhrádzané 3. bezbariérový prístup na MsÚ – je rozpracovaná dokumentácia na zateplenie budovy, rekonštrukciu obvodových múrov, výťah, ktorý tam je nákladný, nie je na prepravu osôb.

2


Ing. Strieška – zaujímalo by ho, koľko nás stoja energie a prevádzka v budove nemocnice voči nájmu. Či je príjem z nájmu nižší ako výdavky na prevádzku Ing. Hackenbergová – výdavky týkajúce sa nemocnice k 30. 9. 2006 sú zhruba 1.041 tis. Sk, z toho kúrenie predstavuje približne 986 tis. Sk RNDr. Dedíková – počula informáciu, že nemocnica by mala byť odstavená od kúrenia Ing. Strieška – zmluva na kúrenie zo SLK, a. s. Trenčianske Teplice je do konca roka 2007 p. primátor – energetická koncepcia mesta sa bude prepracovávať, riaditeľka Termie s.r.o. by o tom vedela povedať viac Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. – podľa zákona č. 657/2004 Z.z.o energetike je potrebné vypracovať koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva. Mesto to musí zadať odbornej firme, spracuje sa skutkový stav energetických zdrojov, pravidlá, podmienky, možnosti, či to bude plyn, biomasa atď. Tento projekt bude schvaľovaný MsZ, na základe toho sa jednotlivé objekty nebudú môcť odpájať atď. Bude to súčasťou územného plánu. Monika Pšenčíková – poukázala na to, že ohľadom röntgenu nebolo žiadne rokovanie so starostami ani s VÚC, sú to zavádzajúce informácie. Ďalej poukázala: - na skládku, ktorá je momentálne okolo Slovanu – treba upozorniť majiteľa, ktorému to patrí, podľa VZN treba dať pokutu. - parkovisko vedľa vily Tereza, či je tam poplatok za záber verejného priestranstva. Prednostka uviedla, že majú rozhodnutie na záber verejného priestranstva. - chcela touto cestou poďakovať Ing. Eve Masárovej a p. Daniele Fialovej, riaditeľke ZUŠ za úspešný projekt z Nadácie COOP. Pre tanečný odbor ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach boli pridelené finančné prostriedky vo výške 120 tis. Sk. p. primátor – čo sa týka chodníkov okolo Vily Tereza - chodník bude upravený Mgr. Koža – zaujímalo by ho, či bolo rokovanie so starostami ohľadom röntgenu a či bola na MsÚ doručená písomná žiadosť o rokovanie v tejto veci. p. primátor – bola doručená na MsÚ žiadosť o uvoľnenie 40,- Sk/obyvateľa a preto bolo požadované vysvetlenie, ako to bude ďalej s vlastníctvom rontgenu, jeho prevádzkou, atď. Keďže to nebolo upresnené, materiál nebol posunutý ďalej. Taktiež boli aj rokovania so starostami a s VÚC ohľadom rontgenu. Ing. Strieška – oslovil ho pán Ján Mano so žiadosťou predloženia Interpelácie. / Interpelácia p. Mana je prílohou zápisnice/ Slovo bolo udelené pánovi Manovi. p. Mano – všetci poslanci to dostali písomne, ak má niekto nejaké otázky môže sa spýtať RNDr. Dedíková - vidí, že uznesenie nie je zrealizované, v zákone č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, § 14, ods. 4 sa píše: „Ak niektorý z vlastníkov spoločného poľovného revíru, v ktorom je výkon práva poľovníctva prenajatý podľa odseku 3, chce vykonávať právo poľovníctva, má prednostné právo na vznik členstva v poľovníckom združení, ktorému bol výkon práva poľovníctva prenajatý.“

3


Uviedla, že mesto nemá vlastné poľovnícke združenie, je poľovnícke združenie oveľa väčšie. Na 70 hektárov pripadá jedno poľovnícke právo. Mesto vlastní 288 hektárov lesov, nepožičiava si od iného hektáre na doplnenie, naopak ono požičiava 8 hektárov. Zároveň uviedla, že sa môže mýliť. Mgr. Koža – uviedol, že sa jedná o závažný problém, domnieva sa, že je potrebné dať vypracovať právny podklad p. Mano – uviedol, že je možné, že sa RNDr. Dedíková mýli, ale súhlasí s názorom poslanca. Mohlo to byť spracované už predtým. Myslí si, že predložené materiály na MsZ neboli úplné. Zároveň uviedol: „Viem zabezpečiť rozhodnutie súdu, ktoré presne takto rozhodovalo a rozhodlo v prospech určitého na pozícií ako som ja.“ Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 118/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ukladá MsÚ zabezpečiť právny výklad výkonu poľovníckeho práva a dovtedy pozastaviť výkon uznesenia č. 106/X/2006. Prítomní:7

Za: 7

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického oddelenia, ktorá v krátkosti informovala prítomných o plnení príjmov a výdavkov ( tabuľková časť str. 8 ) Bežné príjmy predstavovali k 30. 9. 2006 sumu 41. 226 tis. Sk čo je 79,1 %. Bežné výdavky predstavovali k 30. 9. 2006 sumu 37.005 tis. Sk čo je 71,1 %. Kapitálové príjmy prestavovali k 30. 9. 2006 sumu 511. tis. Sk čo je 8 %. Kapitálové výdavky predstavovali k 30. 9. 2006 sumu 6.500 tis. Sk čo je 30,9 %. RNDr. Dedíková – zaujímalo by ju: - na str. 7 – členské príspevky – o aké členské príspevky ide Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického oddelenia – ide o príspevky do ZMOS-u, Únie miest a obcí, mikroregiónu Tepličky, atď. Sú to všetko príspevky, ktoré mesto platí. RNDr. Dedíková – na str. 10 – prečo je tam stav k 30. 6. 2006 Ing. Hudcovská – má to byť k 30. 9. 2006, je to len preklep pri prepisovaní RNDr. Dedíková – tabuľka na str. 1 riadok 30 príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky – čo to je Ing. Hackenbergová – je to príjem od Termie s.r.o. Trenčianske Teplice RNDr. Dedíková – kapitálové výdavky str. 6 riadok 283 zmena systému vykurovania Narcis Ing. Hudcovská – projekt je vypracovaný a uhradený bol v nasledujúcom mesiaci Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 119/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2006. Prítomní:7 Za:6

Zdržal sa: 1 /Pšenčíková/

4


5. Rozbor hospodárenia TsM Trenčianske Teplice k 30. 9. 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho In. Hollý, riaditeľ TsM. Ing. Glamoš, predseda komisie pre financie, majetok a podnikanie – materiál bol prerokovaný v komisii / Prišiel JUDr. Látal/

Monika Pšenčíková – zaujímalo ju či sa pohľadávky vymáhajú, je to dosť vysoká suma Ing. Hollý, riaditeľ TsM – pohľadávky sa vymáhajú Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 120/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2006. Prítomní:8 Za:8

6a/ Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického oddelenia. V krátkosti informovala že táto zmena vychádza z rozpočtu k 30. 9. 2006. Monika Pšenčíková – základná škola má deficit na mzdy, ako je to možné, požiadala riaditeľa základnej školy o vysvetlenie Mgr. Šimún, riaditeľ ZŠ – pri zostavovaní rozpočtu na mzdy vychádzali z normatívov, podotkol, že učitelia nemali vyplatené žiadne príplatky, ani odmeny, tieto normatívy na prenesené kompetencie sú zle nastavené. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 121/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006 podľa predloženého návrhu. Prítomní:8 Za:7

Zdržal sa:1 /Pšenčíková/

6b/ Požiadavky škôl a školských zariadení v Meste Trenčianske Teplice na odstránenie havarijnej situácie Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Toporová, vedúca správneho oddelenia. Ing. Strieška – čiastky, ktoré sú v tomto materiály sú úmerné, požiadal poslancov MsZ, aby to odsúhlasili Monika Pšenčíková – informovala sa, či to bolo prejednávané v komisii pre financie, majetok a podnikanie Ing. Glamoš – komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala týmto bodom – odporučila MsZ schváliť použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijnej situácie. 5


Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 122/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta a/ vo výške 500.000,- Sk na opravu vonkajšej fasády bazéna Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach b/ vo výške 275 000,- Sk na opravu sociálneho zariadenia v Základnej umeleckej škole v Trenčianskych Tepliciach c/ vo výške 50.000,- Sk na opravu oplotenia Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prítomní:8 Za:8

7. Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní a prostriedkov z Európskej únie do rozpočtu mesta

prostriedkov

zo

ŠR

Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. V krátkosti informovala prítomných o tomto predpise, keď bude schválený, MsZ nebude pri zmene rozpočtu schvaľovať použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, ale bude o tom len informované. Monika Pšenčíková – takýto predpis mal byť schválený už dávno Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 123/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a Európskej únie do rozpočtu mesta. Prítomní:8 za:8

8. Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2007 – 2009 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického oddelenia. V krátkosti informovala prítomných, že v zmysle zákona č. 583/2004 musel byť tento návrh viacročného rozpočtu prvýkrát spracovaný v roku 2006. Pri zostavovaní sa vychádzalo len z predpokladaných príjmov a skutočných výdavkov. Zatiaľ nie je schválený štátny rozpočet na rok 2007, nie sú známe normatívy na prenesené kompetencie. RNDr. Dedíková – na str. 5 v kapitálových príjmoch je navrhnutá čiastka 6.700 tis. Sk – táto suma sa jej zdá nereálna, chcela by ale aj tak vysloviť pochvalu vedúcej ekonomického oddelenia, že zostavila tento návrh rozpočtu, keď mesto ešte nemá schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja . Navrhuje preto tento materiál vziať na vedomie. JUDr. Látal – taktiež sa priklonil k tomuto názoru, nech si o tom rozhodne nové MsZ

6


Mgr. Koža, Monika Pšenčíková sa taktiež stotožnili s týmto názorom Ing. Glamoš – chcel len podotknúť, že sa tým zaoberali na komisii pre financie, majetok a podnikanie Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – podotkla, že ak nebude rozpočet schválený, bude mesto do schválenia rozpočtu hospodáriť podľa rozpočtového provizória. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 124/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie: a/ rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2007 – 2009 b/ rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2007 Prítomní:8 za:8

9. Návrh rozpočtu m.p.o Technické služby mesta Trenčianske Teplice na rok 2007 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 125/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie rozpočet m.p.o. Technické služby mesta Trenčianske Teplice na rok 2007 ako vyrovnaný. Prítomní:8 za:8

10. Novelizácia Prílohy č. 3 k VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením oddelenia RR, majetku mesta, ŽP a SP. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 126/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Novelizáciu Prílohy č. 3 k VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Prítomní: 8 Za: 8

11. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčianske Teplice na roky 2007 – 2013 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením oddelenia RR, majetku mesta, ŽP a SP. Informoval v krátkosti, že zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien a doplnkov ukladá obci vypracovať a napĺňať PHSR. Navrhnutá je 7


nasledovná štruktúra PHSR mesta Trenčianske Teplice na roky 2007 – 2013, Pozostáva z troch častí: 1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Teplička 2007 – 2013 2. Priority a opatrenia rozvoja mesta Trenčianske Teplice 2007 – 2013 3. Zásobník projektov pre štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013 Monika Pšenčíková – na str. 3 je uvádzaná revitalizácia pamiatkového stavu, domnieva sa, že mesto nie je vlastníkom žiadnych pamiatok Mgr. Cvacho – vysvetlil, že pamiatkový fond v Trenčianskych Tepliciach existuje, pokiaľ by to nebolo zapracované v PHSR, nemohol by ani žiadny vlastník žiadať o pomoc zo štrukturálnych fondov Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 127/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie: a/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Teplička 2007 – 2013 b/ berie na vedomie: - Štruktúru programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčianske Teplice 2007 – 2013 - Priority a opatrenia rozvoja mesta Trenčianske Teplice 2007 - 2013 Prítomní:8 Za:8

12. Majetkové prevody a/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 2623/1 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením oddelenia RR, majetku mesta, ŽP a SP. RNDr. Dedíková – domnieva sa, že predaj nehnuteľnosti by sme mali nechať už novému MsZ, ak tento pozemok predáme za 100,- Sk/m2, kupujúci na tom len získa, pretože keby chce túto nehnuteľnosť predať určite nepôjde pod cenu 800,Sk/m2. Chýba nám v meste cenová mapa. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – podotkla, že sa boli pozrieť na tento pozemok, je to svahovitý terén Prítomní poslanci hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – odčlenený pozemok parc. č. 2623/5 o výmere 85 m2 z parc. č. 2623/1 zast. plochy a nádvoria v k.ú. Trenčianske Teplice za cenu 100,- Sk/m2 pre spoločnosť OVIDA s.r.o., Mojmírova 2257/21, Topoľčany. Prítomní:8 Za:4 /JUDr. Látal, Ing. Strieška,Čmelko,Ing. Glamoš/ Zdržal sa: 4 /RNDr. Dedíková, Pšenčíková,MUDr. Žbirková,Mgr. Koža/

Návrh nebol prijatý. b/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – sklad s.č. 1804 v k.ú. Trenčianske Teplice

8


Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením RR, majetku mesta, ŽP a SP. Materiál bol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie a odporučila odpredaj tejto nehnuteľnosti za cenu podľa znaleckého posudku. Ing. Hollý, riaditeľ TsM – podotkol, že cena, ktorá je vedená v účtovníctve je vyššia ako je znalecký posudok. RNDr. Dedíková – podotkla, že to znalecký posudok nemôže byť nižší ako je cena vedená v účtovníctve. Mgr. Koža – navrhol tento bod z rokovania stiahnúť. Prítomní poslanci sa stotožnili s názorom Mgr. Milana Kožu. Tento bod bol z rokovania stiahnutý. c/ Odpredaj pozemkov parc. č. 1730/1 a parc. č. 1906/1 za účelom výstavby bytových domov Tento bod bol zaradený do rokovania na základe návrhu Ing. Striešku. Ing. Strieška – tento bod bol prerokovávaný na minulom zasadnutí MsZ, kde ešte nebola dodaná štúdia na tieto byty, keďže štúdia už bola dodaná, navrhuje, aby sa mu odpredali pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta a ostatné nech si vysporiada firma Krustav, s.r.o. Trenčianske Teplice. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ - uviedla, že predmetné pozemky ešte nie sú na LV mesta, mesto ich má len v užívaní, na Správe katastra Trenčín už bolo začaté majetokoprávne vysporiadanie pozemkov.. Ing. Strieška – keď je situácia takáto, sťahujem svoj návrh z rokovania.

13. Kalendár podujatí na rok 2007 – kultúrne, spoločenské a športové podujatia v Meste Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Toporová, vedúca správneho oddelenia. JUDr. Látal – tento materiál by sme mali zobrať len na vedomie, keďže je koniec funkčného obdobia. Medzi prítomnými poslancami vznikla rozprava o poriadaní Mikuláša v našom meste, vyjadrili nespokojnosť nad tým, že túto akciu nerobí mesto ale združenie Hammam. Ing. Toporová, vedúca správneho oddelenia – podotkla, že komisia školstva, kultúry a CR odporučila, aby toto podujatie organizovalo združenie Hammam, dostali na to aj dotáciu. Monika Pšenčíková – podotkla, že dotácia nemôže byť použitá na nákup občerstvenia Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 128/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Kalendár podujatí – kultúrne, spoločenské a športové podujatia v Meste Trenčianske Teplice. Prítomní:8 Za:8

9


14. Rôzne a/ Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Monika Pšenčíková - podotkla, že malo byť zdôvodnené prečo sa má nevyčerpaná dovolenka preplatiť JUDr. Látal – keďže je na dnešnom MsZ aj bývalý primátor Modranský, navrhuje, aby mu bolo udelené slovo, aby povedal ako to bývalo s preplatením dovolenky pre primátora v minulých obdobiach. Prítomní poslanci s jeho názorom súhlasili. p. Modranský - v svojom krátkom príhovore odporučil, aby bola primátorovi nevyčerpaná dovolenka preplatená, z viacerých dôvodov. Jednak sa blíži koniec funkčného obdobia a primátor pri svojej časovej zaneprázdnenosti si ani nemá kedy dovolenku vyčerpať. Taktiež chcel poďakovať poslancom MsZ za ich prácu. Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 129/XI/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Náhradu platu za nevyčerpané dni dovolenky primátorovi mesta Štefanovi Bartekovi v zmysle platných právnych predpisov zo mzdových prostriedkov. Prítomní:7 /Nebol Prít. Čmelko/

Za:6

nehlasoval:1 /Ing. Strieška/

15. Záver Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a program bol vyčerpaný a keďže je to už posledné zasadnutie MsZ v tomto volebnom období, poďakoval pán primátor prítomným poslancom MsZ za štvorročnú spoluprácu v MsZ, odovzdal im pamätné plakety a dnešné zasadnutie MsZ ukončil.

Štefan B a r t e k primátor mesta

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

O v e r o v a t e l i a:

MUDr. Darina Žbirková, dňa

..........................................

Mgr. Milan Koža, dňa

............................................

Zapísala: Martina Fialová

10

msz28112006  

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ 1. Otvorenie Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny 1