Page 1

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Teplicach, konaného dňa 27. februára 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U z n e s e n i e č. 10/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 5. 2. 2003

U z n e s e n i e č. 11/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti mestskej rady, konanej dňa 24. 2. 2003.

U z n e s e n i e č. 12/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č. 1/2003 o opatrovateľskej službe na území Mesta Trenčianske Teplice. U z n e s e n i e č. 13/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Novelizáciu VZN č. 2/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu ako prílohu č. 4 k uvednému VZN

U z n e s e n i e č. 14/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2003.

U z n e s e n i e č. 15/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Trenčianske Teplice na rok 2003

Tepliciach

schvaľuje

Rozpočet

Mesta

U z n e s e n i e č. 16/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje finančný rozpočet hospodárenia MsBP na rok 2003 v jeho plnom znení.


U z n e s e n i e č. 17/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach a, schvaľuje Rozpočet TsM na rok 2003 b, ukladá riaditeľovi TsM vypracovať investičný plán na roky 2003-2006

U z n e s e n i e č. 18/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach neschvaľuje nehnuteľnosti budovy bývalej ortopédie v Trenčianskych Tepliciach.

odkúpenie

U z n e s e n i e č. 19/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 40/2 – zast. plocha vo výmere 33m2 v k.ú. Trenčianske Teplice pánovi Štefanovi Krištofovi za cenu 1.000,- Sk/m2.

U z n e s e n i e č. 20/II/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zriadenie mestskej školskej rady a deleguje za Mesto Trenčianske Teplice PaedDr. Pavla Trsťana.

Za správnosť: Martina Fialová

MsZ 27.02.2003  

Zápisnica MsZ 27.02.2003