Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 26. augusta 2004

Prítomní: Štefan Bartek, zástupca primátora mesta Ing. Eva Hackenbergová, poverená zastupovaním prednostky MsÚ Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Program: 1. 2. 3. 4.

Otvorenie Správa o činnosti MsR Kontrola plnenia uznesení MsZ Plnenie rozpočtu: a/ Mesta Trenčianske Teplice za I. polrok 2004 b/ Technických služieb mesta Trenčianske Teplice za I. polrok 2004 5. Správa o činnosti Mestskej polície za I. polrok 2004 6. Hodnotiaca správa Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach za šk. rok 2003/2004 7. Interpelácie 8. Majetkové prevody: a/ Schválenie odpredaja bytov a nebytových priestorov do osobného vlastníctva b/ Odpredaj alikvótnych častí pozemku vlastníkom bytov bytového domu SNP 122/5 c/ Prehodnotenie cien garáží na ul. SNP 60 – 61 d/ Schválenie návrhu o spôsobe pridelenia voľného bytu č. 11 v dome SNP 139/40 v Trenčianskych Tepliciach e/ Odpredaj nehnuteľného majetku mesta – stavebných pozemkov v lokalite Červené Kopanice 9. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Trenčianske Teplicše 10. Rôzne: a/ Zrušenie Technokom s.r.o. Trenčianske Teplice – informatívna správa b/ Informácia o nových voľbách do orgánov samosprávy c/ Schválenie platu hlavnej kontrolórky mesta v zmysle Novelizácie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení d/ Rekonštrukcia Základnej školy – informatívna správa 11. Záver 1. Otvorenie Dnešné zasadnutie MsZ otvoril zástupca primátora mesta privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Na dnešnom zasadnutí sa ospravedlnil PaedDr. Trsťan. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil zástupca primátora mesta Mgr. Kožu a Ing. Striešku. Za skrutátorky boli určené Ing. Peleyová a Ing. Masárová. Návrhová komisia bude pracovať v zložení: Ing. Glamoš a p. Čmelko. Pripomienky k programu boli nasledovné:


Monika Pšenčíková navrhla vypustiť z dnešného rokovania bod 10c/ a doplniť bod Rôzne - Zmeny v zastúpení v orgánoch Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. Ing. Strieška uviedol, že bod 10c/ nebol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie ani mestskej rady. MUDr. Žbirková – plat hlavného kontrolóra, kde už je hlavný kontrolór zvolený pred účinnosťou tohto zákona môže byť upravený do 1.1.2005. Zástupca primátora mesta dal hlasovať, aby bol z dnešného rokovania stiahnutý bod 10c/ Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 7 Proti: 2 / JUDr. Látal, Bartek/ Zástupca primátora mesta podotkol, že bod Zmeny v zastúpení v orgánoch Televízie Trenčianske Teplice s.r.o. neprešiel komisiami ani mestskou radou, je toho názoru, že by mal byť predmetom rokovania najbližšieho rokovania MsZ. S jeho názorom sa stotožnili a súhlasili aj ostatní poslanci. Zástupca primátora mesta dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol predložený s pripomienkami. Hlasovanie: Prítomní: 9 Za:9 2. Správa o činnosti MsR a/ konanej dňa 22.7. 2004 b/ konanej dňa 18. 8. 2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho zástupca primátora mesta. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 104/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej rady v Trenčianskych Tepliciach konanej: a/ 22. 7. 2004 b/ 18. 8. 2004 Prítomní: 9

Za: 9

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. Ing. Strieška – informoval sa na uznesenie č. 97/VII/2004 Ing. Glamoš podotkol, že keby mali tento materiál ohľadom výstavby bytov predložený v komisii, tak by sa ním zaoberali Inak neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 105/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 8. 7. 2004 s pokračovaním 15. 7. 2004 Prítomní: 9

Za: 7

Zdržal sa: 2 /Ing. Strieška, Pšenčíková/

4. Plnenie rozpočtu: a/ Mesta Trenčianske Teplice za I. polrok 2004 b/ Technických služieb mesta Trenčianske Teplice za I. polrok 2004


a/ Plnenie rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za I. polrok 2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru, ktorá v krátkosti informovala prítomných o prekročení niektorých položiek rozpočtu. Monika Pšenčíková informovala sa ohľadom grantov a transferov, konkrétne sa zaujímala o dôchodok pre p. Bartekovú, ktorý je poukazovaný na účet Mesta Trenč. Teplice, ako je to s opatrovníctvom za Mesto Trenčianske Teplice pre p. Bartekovú, či mesto určilo opatrovníka. Ďalej sa Monika Pšenčíková informovala: - ako je to so zostatkom fin. prostriedkov na konci roku 2003 a vykazovaným v správe - kat. Rozvoj obcí – preplácanie časti nájomného súkromnému podnikateľovi Zástupca primátora mesta uviedol, že ide o preplácanie častí nájomného podnikateľovi – podpora mesta – v miestnej časti Baračka Monika Pšenčíková sa ďalej informovala či je projektová dokumentácia na rekonštrukciu úradu Zástupca primátora mesta – bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MsÚ a pracuje sa na nej. JUDr. Látal – treba podrobnejšie rozpracovať správu, aby nedochádzalo k nezrovnalostiam: - ako je to s nakladaním s odpadom, či bolo výberové konanie - fin. prostriedky pre TJ SLOVAN, či boli zdokladované Monika Pšenčíková – informovlala sa, či bol robený priebežný auditv r. 2004 Ing. Hackenbergová audit nebol v r. 2004 robený Monika Pšenčíková ešte podotkla, že treba priložiť k správe stanovisko stanovisko komisie, v ktorej bol prerokovaný b/ Plnenie rozpočtu Technických služieb mesta Trenčianske Teplice za I. polrok 2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM. JUDr. Látal – informoval sa, kde sú zahrnuté príjmy zo športového areálu, mali by byť predsa vedené zvlášť na účte. Žiadal hlavnú kontrolórku mesta, aby preverila fin. toky medzi TsM a TJ SLOVAN. Monika Pšenčíková- informovala sa na záväzky voči dodávateľom, poukázala na prekročenie rozpočtu napr. pri odbornej literatúre a poštovnom. Vysvetlenie podal Ing. Hollý, riaditeľ TsM. Inak neboli zo strany prítomných vznesené žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 106/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za I. polrok 2004. Prítomní: 9

Za: 9


b/ berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Technických služieb mesta za I. polrok 2004 c/ ukladá hlavnej kontrolórke mesta vykonať kontrolu finančných tokov medzi Technickými službami mesta a športovým areálom. Prítomní : 9

Za: 7

Zdržal sa: 2 / JUDr. Látal, Pšenčíková/

5. Správa o činnosti Mestskej polície za I. polrok 2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Gurín, náčelník MsP. Monika Pšenčíková podotkla, že MsP by mala zvážiť používanie tzv. „papúč“ na Nádražnej ulici, hlavne v oblasti LD Tri Srdcia. Taktiež značenie, kde je možné zakúpiť parkovacie karty je nepostačujúce. Peter Ďurina – problematikou okolo činnosti MsP sa zaoberala komisia verejného poriadku a dopravy v pondelok. Ing. Strieška – bolo by vhodné v správe vyčíslovať príjmy za jednotlivé priestupky Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 107/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za I. polrok 2004. Prítomní: 9

Za: 8

Zdržal sa: 1 /Pšenčíková/

6. Hodnotiaca správa Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2003/2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Masárová, poverená zastupovaním vedúcej odboru KaTV, EO a soc. vecí. Keďže bola prítomná aj riaditeľka ZŠ informovala prítomných o situácii v škole, o blížiacom začiatku školského roka a o aktuálnom stave v škole. MUDr. Žbirková - informovala sa ako je to s OSŠG, či má voči ZŠ nejaké podlžnosti Zástupca primátora mesta v krátkosti informoval prítomných, že ešte nie je podpísaná nájomná zmluva medzi Mestom Trenčianske Teplice a OSŠG Trenčianske Teplice, pokiaľ nebudú všetky tieto náležitosti v poriadku, nebude OSŠG fungovať v priestoroch ZŠ. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 108/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ berie na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu ZŠ Trenčianske Teplice za šk. rok 2003/2004 Prítomní: 8 / Nebol Ďurina/

Za: 8

b/ ukladá Mestskému úradu v Trenčianskych Tepliciach uzatvoriť nájomnú zmluvu o prenájme priestorov v ZŠ s Osemročným súkromným športovým gymnáziom. Termín: do začiatku školského roka 2004/2005 Prítomní: 9 Za: 9


7. Interpelácie JUDr. Látal – informoval sa prečo bol MsÚ zavretý v čase od 26.7.2004-30.7.2004 Monika Pšenčíková sa taktiež zaujímala o dôvod uzavretia MsÚ Zástupca primátora mesta oboznámil prítomných, že táto „hromadná“ dovolenka bola z toho dôvodu, že zamestnanci MsÚ majú mnoho nevyčerpanej dovolenky, niektorí ešte aj z minulého roku. Služba na MsÚ na matrike bola zabezpečená. Monika Pšenčíková sa ďalej informovala: - prečo jej zástupca primátora mesta neodpovedal na list, ktorý mu odovzdala 5. 5. 2004 a žiada, aby hlavná kontrolórka mesta preverila, či bol porušený Rokovací poriadok a žiada odpoveď na uvedený list. Zástupca primátora mesta požiadal hlavnú kontrolórku, aby zistila, či mu tento list bol doručený a či naň odpovedal, alebo nie. Ďalej mala Monika Pšenčíková tieto otázky: - koľko bol príjem z parkovacích kariet za I. polrok 2004 - posledné tri domy na Baračke smerom na priehradu nemajú dokončenú kanalizáciu - čo sa stavia z kameňov na začiatku Trenč. Teplíc a kto to povolil - žiadala, aby bol v televízii uvádzaný v pozvánke celý program mestského zastupiteľstva Vladimír Čmelko – najmä starší občania sa sťažujú, že keď idú niečo vybaviť na MsÚ nie sú na chodbách stoličky Ing. Strieška – informoval sa na žiadosť občana o parkovacie miesto, má dcéru ZŤP Odpovedal mu Ing. Mitický vedúci odboru ŽP a SP. Mgr. Koža - informoval sa ako pokračujú rokovania s SLK a.s. ohľadom kúpaliska Zelená žaba. Zástupca primátora mesta informoval prítomných, že sa má uskutočniť stretnutie 14. 9. 2004 ohľadom Zelenej žaby. 8. Majetkové prevody a/ Schválenie odpredaja bytov a nebytových priestorov do osobného vlastníctva Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní poslanci písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o.. Materiál bol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie a taktiež mestskej rady a bol odporučený mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 109/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta: 1. v bytovom dome súpisné číslo 681 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 81 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 681, zapísaných na liste vlastníctva 2178, katastrálne územie Trenčianske Teplice na Správe katastra Trenčín. - byt č. 4 pozostávajúci z dvoch obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 65/2302 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 117.714,- Sk Marte Ševčiovej, rod. Čmelkovej a manželovi Vladislavovi, bytom SNP 681/81, Trenčianske Teplice


-

Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške

2. v bytovom dome súpisné číslo 681 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 81 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 681, zapísaných na liste vlastníctva 2178, katastrálne územie Trenčianske Teplice na Správe katastra Trenčín. - byt č. 13 pozostávajúci z dvoch obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 67/2302 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 120.356,Sk Petrovi Šankovi a manž. Dane Šankovej, rod. Trokanovej, bytom SNP 681/81, Trenčianske Teplice - Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. Prítomní: 9

Za: 9

b/ Odpredaj alikvótnych podielov na pozemku parc. č. 597 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Peleyová, poverená zastupovaním vedúcej majetkoprávneho odboru. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 110/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku – alikvotných podielov na pozemku parc.č. 597 – zastavané plochy vo výmere 330 m2, vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, na ktorom je postavený bytový dom súp. č. 122 , v ktorom boli odpredané byty z vlastníctva Bytového družstva do osobného vlastníctva nájomcov bytov: 1. Alikvotný podiel 45/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 29,- Sk MUDr. Danielovi Kederovi a manž. Eve rod. Juretičovej vlastníkom bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 2. Alikvotný podiel 77/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 49,- Sk Marte Kajanovej rod. Kyselicovej vlastníčke bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 12 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 3. Alikvotný podiel 47/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 30,- Sk Lenke Peťkovej vlastníčke bytu č. 5 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 4. Alikvotný podiel 76/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu


cenu 49,- Sk Michalovi Škvarkovi a manž. Valérii rod. Hletkovej vlastníkom bytu č. 6 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 5. Alikvotný podiel 72/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 46,- Sk Antonovi Marušincovi a manž. Marcele rod. Šupákovej vlastníkom bytu č. 7 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 6. Alikvotný podiel 65/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 42,- Sk Ing. Jaroslavovi Musilovi vlastníkovi bytu č. 8 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 7. Alikvotný podiel 75/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 48,- Sk Jánovi Dedíkovi a manž. RNDr. Márii rod. Jančekovej vlastníkom bytu č. 10 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 8. Alikvotný podiel 72/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 46,- Sk Michaele Pánikovej rod. Kyselicovej vlastníčke bytu č. 11 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 9. Alikvotný podiel 65/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 42,- Sk Ing. Milanovi Špačkovi a manž. Elene rod. Bredschneiderovej vlastníkom bytu č. 12 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 10. Alikvotný podiel 45/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 29,- Sk Jitke Šebekovej rod. Janoušovej vlastníčke bytu č. 13 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 11. Alikvotný podiel 75/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 48,- Sk Mgr. Petrovi Vakošovi a manž. Márii rod. Križanovej vlastníkom bytu č. 14 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 12. Alikvotný podiel 72/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 46,- Sk Michaele Bustinovej vlastníčke bytu č. 15 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov


na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 13. Alikvotný podiel 64/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 41,- Sk Otmarovi Volkmerovi a manž. Jozefe rod. Cikatricisovej vlastníkom bytu č. 16 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 14. Alikvotný podiel 46/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 29,- Sk Denise Barillovej vlastníčke bytu č. 17 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 15. Alikvotný podiel 77/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 49,- Sk Jaroslavovi Somrovi a manž. Marcele rod. Piknovej vlastníkom bytu č. 18 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 16. Alikvotný podiel 74/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 47,- Sk Petrovi Sádeckému a manž. Mgr. Janke rod. Beňovej vlastníkom bytu č. 19 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 17. Alikvotný podiel 64/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 41,- Sk Šarlote Haľamovej rod. Syjudovej vlastníčke bytu č. 20 v bytovom dome súp. č.122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 18. Alikvotný podiel 45/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 29,- Sk Mariánovi Vánikovi a manž. Alene rod. Marčekovej vlastníkom bytu č. 21 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 19. Alikvotný podiel 78/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 50,- Sk Martine Maťaťovej vlastníčke bytu č. 22 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 20. Alikvotný podiel 73/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 47,- Sk Ladislavovi Rajczymu vlastníkovi bytu č. 23 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín


21. Alikvotný podiel 65/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 42,- Sk Jánovi Kvasnicovi a manž. Janke rod. Masárovej vlastníkom bytu č. 24 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 22. Alikvotný podiel 46/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 29,- Sk Ing. Elene Remencovej vlastníčke bytu č. 25 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 23. Alikvotný podiel 75/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 48,- Sk Alojzovi Manovi a manž. Helene rod. Kazíkovej vlastníkom bytu č. 26 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 24. Alikvotný podiel 64/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 41,- Sk Kataríne Gazdíkovej vlastníčke bytu č. 28 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 25. Alikvotný podiel 46/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 29,- Sk Mgr. Alžbete Kačerovej vlastníčke bytu č. 29 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 26. Alikvotný podiel 75/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 48,- Sk Mariánovi Lezovi vlastníkovi bytu č. 30 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 27. Alikvotný podiel 72/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 46,- Sk Jánovi Škulcovi a manž. Františke rod. Ševelovej vlastníkom bytu č. 31 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín 28. Alikvotný podiel 65/2068 na pozemku, parc.č. 597 zast. plochy vo výmere 330 m2, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín za kúpnu cenu 42,- Sk Milanovi Kobzákovi a manž. Alžbete rod. Beznákovej vlastníkom bytu č. 32 v bytovom dome súp. č. 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 5, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 122 zapísaných na LV č. 2195, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín Prítomní: 9

Za: 9


c/ Prehodnotenie cien garáží na ul. SNP 60-61 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. Na minulom MsZ bol schválený odpredaj garáží za cenu 100.000,- Sk/ veľká garáž a 90.000,-Sk/ malá garáž. Na túto skutočnosť sa odvolal pán Otto Häusler, ktorého garáž je rozmerovo najmenšia a žiadal, aby MsZ prehodnotilo toto uznesenie. Mestská rada sa na svojom zasadnutí touto problematikou zaoberala a odporučila MsZ prehodnotiť cenu týchto garáží. Monika Pšenčíková dala protinávrh, aby boli tieto garáže odpredané za cenu podľa znaleckého posudku. Zástupca primátora mesta dal hlasovať o protinávrhu p. Pšenčíkovej. Hlasovanie: Prítomní: 9

Za: 3 /Pšenčíkova, MUDr. Žbirková, Ďurina/ Proti: 6

Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 111/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ schvaľuje odpredaj garáží na ul. SNP 60-61 nasledovne: SNP 144/60 P. č. Plocha

Meno nájomcu

Cena garáže

18,85 m2 18,85 m2 18,45 m2 18,45 m2

Orsághová Anna Červená Oľga Pilek Severín Mano Ján

100.000,- Sk 100.000,- Sk 98.000,- Sk 98.000,- Sk 396.000,- Sk

SNP 144/61 P.č. Plocha Garáž č. 1 17,04 m2 Garáž č. 2 17,04 m2 Garáž č. 3 17,00 m2 Garáž č. 4 15,90 m2 Spolu

Meno nájomcu Berec František Lezo František Pavlacký Teodor Häusler Otto

Cena garáže 88.000,- Sk 88.000,- Sk 88.000,- Sk 82.000,- Sk 346.000,- Sk

Garáž č. 1 Garáž č. 2 Garáž č. 3 Garáž č. 4 Spolu

b/ ruší uznesenie č. 91/VII/2004 zo dňa 15. 7. 2004 Prítomní: 9

Za: 5 Proti: 2 / Pšenčíková, MUDr. Žbirková / Nehlasoval: 1 /Ing. Strieška/ Zdržal sa: 1 /Ďurina/

d/ Schválenie návrhu o spôsobe pridelenia voľného bytu č. 11 v dome SNP 139/40 v Trenčianskych Tepliciach Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní poslanci písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. Materiál bol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie a taktiež mestskej rady. Z týchto rokovaní vzišli 3 možné alternatívy, ktoré sú v písomnom materiáli. Poslanci MsZ po rozsiahlej diskusii sa priklonili k návrhu č. 2 a prijali nasledovné uznesenie:


U z n e s e n i e č. 112/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje presťahovanie do 2 – izbového bytu č. 11 v dome SNP 139/40 neplatičov z viacizbového bytu a viacizbový byt predať za trhovú cenu podľa znaleckého posudku. Prítomní: 9

Za: 7

Zdržal sa: 2 /MUDr. Žbirková, Pšenčíková/

e/ Odpredaj nehnuteľného majetku mesta – stavebných pozemkov v lokalite Červené Kopanice Vzhľadom na nové skutočnosti dal zástupca primátora mesta návrh na stiahnutie tohto bodu z dnešného rokovania. U z n e s e n i e č. 113/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach sťahuje bod č. 8e/ z programu rokovania. Prítomní: 9 Za.7

Zdržal sa: 1 /Ing. Glamoš/ Nehlasoval: 1 /JUDr. Látal/

9. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Trenčianske Teplice za obdobie I. – VI./2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 114/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ berie na vedomie Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za obdobie I. – VI./2004 b/ ukladá hlavnej kontrolórke mesta dosledovať plnenie návrhov na opatrenie. Prítomní:8

/Nebol Ing. Strieška/ Za: 8

10. Rôzne a/ Zrušenie Technokom s.r.o. Trenčianske Teplice – informatívna správa Prítomných poslancov informovala Ing. Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. Mestský úrad na základe uznesenia č. 102/VII/2004 zaslal firme Home Consulting materiály na posúdenie ohľadom zrušenia Technokom s.r.o. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 115/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informatívnu správu o zrušení Technokom s.r.o. Prítomní: 9

Za: 7

Zdržal sa: 2 /Ing. Strieška, Pšenčíková/

b/ Informácia o nových voľbách do orgánov samosprávy Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Masárová, poverená zastupovaním vedúcej odboru KTV, EO a soc. vecí. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie:


U z n e s e n i e č. 116/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o nových voľbách do orgánov samosprávy obcí. Prítomní: 9

Za: 9

d/ Rekonštrukcia Základnej školy – informatívna správa Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Mitický, vedúci odboru životného prostredia a stavebného poriadku. Monika Pšenčíkova – informovala sa, či bola vypracovaná projektová dokumentácia , poukázala, že v materiáli je uvedený zlý zákon o verejnom obstarávaní. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 117/VIII/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o priebehu prác na predelení ZŠ a OSŠG. Prítomní: 9

Za: 7

Zdržal sa: 2 /Ing. Stieška, Pšenčíková/

11. Záver JUDr. Látal – vyzval Ing. Striešku, aby z morálneho hľadiska zvážil svoje pôsobenie v Rade školy, nakoľko fyzicky napadol maloletého chlapca. Dal návrh na odvolanie z Rady školy. Ing. Strieška – vyzval JUDr. Látala, aby si tieto informácie najskôr preveril. JUDr. Látal uviedol, že ak nie je pravda, čo povedal, tak sa mu ospravedlňuje. Monika Pšenčíková – upozornila, že po meste koluje list s prezentačnou pečiatkou mesta. Ide o list z Ministerstva zdravotníctva SR. Zástupca primátora mesta vysvetlil, že list bol zaslaný členom komisií, aby sa zamysleli nad jeho obsahom, posúdili ho a vyjadrili sa. Nakoľko zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval zástupca primátora mesta prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

Štefan B a r t e k zástupca primátora mesta

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

Overovatelia

............................................

............................................ Zapísala: Martina Fialová


msz26082004  
msz26082004  

Prítomní: Štefan Bartek, zástupca primátora mesta Ing. Eva Hackenbergová, poverená zastupovaním prednostky MsÚ Ing. Anna Chalupková, hlavná...

Advertisement