Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 19. septembra 2006

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Interpelácie poslancov 4. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 6. 2006 5. Rozbor hospodárenia TsM Trenčianske Teplice k 30. 6. 2006 6. a/ Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006 b/ Žiadosť TsM Trenčianske Teplice o úpravu rozpočtu a zvýšenie príspevku 7. Technicko-ekonomická analýza vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice s výhľadom na potreby investícií a opráv do roku 2010 8. Určenie počtu poslancov MsZ a volebných obvodov 9. Majetkové prevody a/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1019/4 v k. ú. Trenčianske Teplice b/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 947 – spoluvlastnícky podiel mesta c/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – časti pozemku – parc. č. 8 d/ Vysporiadanie majetkových nárokov štátu k nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 550/2 e/ Odpredaj bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 122/4, SNP 681/82 10. Žiadosť TsM Trenčianske Teplice o schválenie kúpy vozidla na leasing 11. Zmena č. 1 ÚPN Mesta Trenčianske Teplice 12. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za I. polrok 2006 13. Informácia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013 14. Rôzne a/ Zmena uznesenia MsZ č. 56/VI/2006 15. Záver 1. Otvorenie Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Na dnešnom zasadnutí sa ospravedlnili poslanci RNDr. Mária Dedíková a Ing. Karol Glamoš. Poslanci Ing. Andrej Chyba a PaedDr. Pavol Trsťan prídu neskôr. Za overovateľov zápisnice určil pán primátor Mgr. Milana Kožu a Petra Ďurinu. Za

1


skrutátorov boli určení Mgr. Branislav Cvacho a Ing. Vlasta Malíková. Pripomienky k programu boli nasledovné : Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – navrhovala zaradiť do programu ako bod 9f/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 54 – záhrada o výmere 57 m2 Prítomní poslanci hlasovali o zmene programu. U z n e s e n i e č. 72/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach MsZ. Prítomní:7

schvaľuje Zmenu programu

Za:7

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. V krátkosti informovala o rozpracovaných uzneseniach MsZ, uznesenia č. 57/VI/2006 a 58/VI/2006 by mali byť zaradené do dnešného rokovania MsZ, ak budú poslanci súhlasiť s ich zmenou. Poslanci navrhli zaradiť ich do bodu Rôzne pod bod b/ a c/. Monika Pšenčíková – podotkla, že poslanci nedostali výpisy uznesení, taktiež ju zaujímalo, dokedy bude trvať ešte tento stav, či už prišlo vyjadrenie prokuratúry poslanci potvrdili uznesenia na odpredaj pozemku pod NS Termál a odpredaj zdravotného strediska, domnieva sa, že by sa mali tieto uznesenia naplniť p. primátor – podotkol, že nakoľko má pochybnosti, dal si to preveriť ešte v právnej kancelárii a zaslal to aj na Okresnú prokuratúru Ing. Strieška – zaujímal sa, kto zaplatí túto právnu analýzu, uznesenie je predsa vykonateľné Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 73/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení: a/ z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 15. 6. 2006 b/ zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29. 6. 2006 c/ z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 7. 2006 Prítomní: 7

Za:7

3. Interplácie poslancov Monika Pšenčíková – informovala sa: 1/ zrušenie električky – či bolo nejaké rokovanie – občania by mali byť informovaní 2/ parkovisko pri Vile Tereza – je tam záber verejného priestranstva – máme na to VZN 3/ na zúčtovanie dotácie TJ SLOVAN – je to ešte za r. 2004 4/ bolo porušené VZN o dotáciách – nedôsledne skontrolované – niekto za to musí byť zodpovedný 5/ na zasadnutí MsZ dňa 2. 2. 2006 – bolo uložené MsÚ zaoberať sa problematikou Vily Nizza – žiada písomne odpovedať 6/ dňa 20. 4. 2006 MsZ prerokovávalo odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom amfiteátra - v akom je to štádiu? 2


7/ oslovil ju p. Malko - má tu žiadosť o odkúpenie pozemkov - bolo už nejaké rokovanie? p. primátor – v krátkosti odpovedal: - čo sa týka električky – dali nám na vedomie, že od 1. 10. 2006 by mala byť dočasne obmedzená doprava, hľadá sa riešenie, občania budú informovaní prostredníctvom mestskej televízie - parkovisko pri Vile Tereze – podpisovalo sa rozhodnutie na záber verejného priestranstva – je to v poriadku - čo sa týka Vily Nizza – je to zdĺhavejšia problematika – odpovie písomne - čo sa týka amfiteátra je to všetko zdokumentované, konštrukcia bola rozobratá, uložená na šrotovisko - čo sa týka žiadosti p. Malka - musí to prejsť príslušnými komisiami a potom na MsZ Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ : - čo sa týka zúčtovania dotácie TJ SLOVAN – doklady boli vrátené na MsÚ a následne odovzdané p. Hronskému. Pán Hronský navštívil MsÚ s tým, že je ochotný odovzdať doklady p. Čmelkovi. Zatiaľ pravdepodobne k odovzdaniu a prebratiu dokladov nedošlo. p. Čmelko- po rozhovore s právnikom mu bolo odporučené, aby tieto doklady nebral do rúk Ing. Strieška – tieto doklady boli odcudzené, nech ich preberie MsÚ Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – kto ale urobí zúčtovanie? MsÚ nevie, ktoré konkrétne doklady sa týkajú predmetnej dotácie. Dotáciu môže zúčtovať len ten, kto finančné prostriedky použil. p. primátor – podotkol, že tieto doklady odovzdával na políciu on a boli očíslované MUDr. Žbirková: - taktiež ako poslankyňa Pšenčíková aj ona sa chcela informovať na električku - poukázala na neupravené horské chodníky – poodtŕhané značky atď. - urbársky pozemok pod Skalkou – treba sa dohodnúť – je to pri hlavnej ceste – nie je to dobrá vizitka - oslovila novinárku Kajabovú – píše nepravdy o jej osobe v novinách Teplička, žiada to uviesť na správnu mieru - informovala sa, či máme nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintoríne p. primátor – podotkol, že tieto horské chodníky nie sú náš majetok , mesto niektoré upravovalo v minulom roku a je vybudovaný aj nový lesnícky náučný chodník Ing. Hollý, riaditeľ TsM – čo sa týka nájomných zmlúv za hrobové miesta, TsM to preverujú, bude to na teletexte teplickej televízie Ing. Strieška – požiadal poslancov MsZ, aby bolo udelené slovo Ing. Poláčkovi, riaditeľovi Slovakia a.s. Ing. Poláček – v krátkosti informoval prítomných o zmenách – je podpísaná zmluva s Pressburg a.s. Bratislava na 10 rokov JUDr. Látala – je toho názoru , že keďže dávame hotel do prenájmu a.s. Slovakia by mala zaniknúť Ing. Poláček – a.s Slovakia musí splácať záväzky banke z nájomného Peter Ďurina – domnieva sa, že keby sa to dalo SLK a.s. bolo by to lepšie využité, zaujímalo ho, kto bude tento objekt vykurovať, taktiež otázka vysporiadania pozemku pri Kryme

3


Ing. Poláček – v krátkosti odpovedal na otázky MUDr. Žbirková – informovala s, či bude dodržaný Plán zasadnutí MsZ, keďže zas nebol dodržaný termín p. primátor – termín nebol tento-krát dodržaný preto, že bolo predĺžený víkend a poslanci o to žiadali JUDr. Látal – oslovil ho p. Karol Mrázik so žiadosťou o udelenie slova na MsZ Prítomní poslanci súhlasili s udelením slova p. Karolovi Mrázikovi. Ten vo svojom krátkom prejave vyslovil nespokojnosť občanov s prácou poslancov MsZ, poukázal na nevýhodný odpredaj zdravotného strediska a taktiež pozemku pod budovou NS Termál, žiadal poslancov, aby hovorili s občanmi na verejných stretnutiach o problémoch mesta. MUDr. Žbirková – domnieva sa, že p. Mrázik nerozumie celkom problematike zdravotníctva, poslanci chceli lekárom pomôcť Ing. Strieška – nevie, kto sa podielal na písaní tohto listu, keď sú občania nespokojní, majú možnosť a to referendum p. primátor – poukázal na to, že napr. v obci Trenčianska Teplá teraz kolaudujú 19 bytových jednotiek, z Mesta Hlohovec prišiel na MsÚ list, či nemáme nejakých občanov pochádzajúcich z Hlohovca, ktorí by chceli byť umiestnení v hospice. My naopak máme problémy s umiestňovaním našich občanov, čakajú v dlhých poradovníkoch, poslanci neschválením záverečného účtu zablokovali mestský účet. 4. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 6. 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. V krátkosti informovala prítomných o skutočnom plnení príjmov a skutočnom čerpaní výdavkov. Súčasťou tohto materiálu bola aj dôvodová správa k neschváleniu Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice a k neschváleniu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2005. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ v krátkosti informovala poslancov o situácii, ktorá vznikla z dôvodu neschválenia záverečného účtu mesta Trenčianske Teplice za rok 2005 a rozdelenia hospodárskeho výsledku za r. 2005. Na jednej strane bol v marci 2006 schválený rozpočet mesta na r. 2006 a na strane druhej nebol schválený záverečný účet mesta Trenčianske Teplice za r. 2006. Tým došlo k tomu, že nie je možno financovať kapitálové výdavky z prebytku hospodárenia za r. 2005. Monika Pšenčíková – informovala sa na str. 1 v tabuľkovej časti na daň z pozemkov – plnenie len na 9,4% Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – vysvetlila – náš najväčší daňovník poukázal platbu na konci 6. mesiaca a na účet mesta to bolo pripísané až v siedmom mesiaci Monika Pšenčíková – informovala sa aj na prenajaté pozemky, poukázala na úver za autobus – Škodová a likvidačná komisia by mala vyčísliť škodu, na str. 4 Bežná výdavky – cestovné výdavky prekročené Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – sú to zahraničné služobné cesty, spojené aj s návštevou družobných miest. Bude to predmetom ďalšej úpravy rozpočtu mesta. Monika Pšenčíková – informovala sa či sú prílohou cestovných príkazov aj správy zo služobných ciest Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – postupuje sa v zmysle Smernice o cestovných náhradách. Monika Pšenčíková – str. 4 riadok 17 – prekročená suma Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – ide o auditorské služby, suma je prekročená z toho dôvodu, že keď sa podpisovala zmluva, p. auditorka nebola platcom DPH

4


Monika Pšenčíková – v pol. Cestovný ruch je nízka čiastka – udivuje ju to, ako je to s vodovodom na Partizánskej ulici Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – výdavky na cestovný ruch budú čerpané v 2. polroku 2006, projekt na vodovod na Partizánskej ulici je v kapitálových výdavkoch rozpočtu mesta na r. 2006. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 74/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 6. 2006 b/ schvaľuje. 1. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice s výhradami, nakoľko nebolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice 2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčianske Teplice za rok 2005 nasledovne: - tvorba rezervného fondu 1.925.212,58 Sk - prevod do príjmov rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006 v rámci prevodov mimorozpočtových fondov 17.326.913,22 Prítomní: 9 Za: 8 Zdržal sa: 21 /Pšenčíková/ Hlasovanie a/ Hlasovanie b/ Prítomní:9 Za:7 Zdržal sa:: / Pšenčíková, MUDr. Žbirková/

5. Rozbor hospodárenia TsM Trenčianske Teplice k 30. 6. 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 75/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie rozbor hospodárenia Technických služieb Trenčianske Teplice k 30. 6. 2006. Prítomní:9

Za: 7

Zdržal sa: 2 /JUDr. Látal, Pšenčíková/

6a/ Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Monika Pšenčíková – na poslednej strane v investičných akciách – suma na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice sa jej zdá vysoká p. primátor – podotkol, že technická dokumentácia je stará už niekoľko rokov, ceny tovarov sa zvýšili, tovary a práce sú nacené podľa súčasných cien. Ing. Strieška – mali to na stavebnej komisii, komisia odporučila ponechať pôvodnú sumu. Vladimír Čmelko – nenaťahujme čas, treba to robiť pokiaľ je dobré počasie PaedDr. Trsťan – poukázal na sumu 68.000,- Sk v pol. Záujmové vzdelávanie – je to suma na tanečný odbor v ZUŠ, ktorý bude otvorený od 1. 9. 2006 v novom školskom roku Prijaté bolo nasledovné uznesenie: 5


U z n e s e n i e č. 76/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach súhlasí s vyčlenením finančnej čiastky : - 1.500.000,- Sk na rekonštrukciu objektu požiarnej zbrojnice, čím by sa navýšila čiastka na rekonštrukciu objektu na 2,5 mil. Sk - 200.000,- Sk na spracovanie prvej a druhej etapy Územného plánu zóny Termál, z celkovej sumy 7.986 tis. Sk v rozpočte mesta Trenčianske Teplice na investičné akcie podľa rozhodnutia MsZ Prítomní: 9

Za:7

Zdržal sa: 2 /Pšenčíková, Ing. Strieška/

U z n e s e n i e č. 77/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006 podľa predloženého návrhu. Prítomní: 9

za:7

Zdržal sa:2 /Pšenčíková, Ing. Strieška/

6b/ Žiadosť TsM Trenčianske Teplice o úpravu rozpočtu a zvýšenie príspevku Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM. JUDr. Látal – podotkol, že je možnosť získať peniaze zo štrukturálnych fondov na zakúpenie stroja na štiepkovanie odpadov, prečo sa o to TsM nepokúsia? Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ v krátkosti vysvetlila, že materiál na čerpanie fondov z EÚ je pre roky 2007 – 2013. Drvička bola zakúpená v tomto roku. Ing. Hollý, riaditeľ TsM – v krátkosti informoval o prevádzkovaní verejných WC – z toho dôvodu žiadajú o navýšenie príspevku pre TsM. Monika Pšenčíková – mesto by malo uvažovať o vybudovaní verejných WC v budúcnosti, tak ako to odporučila aj komisia pre financie, majetok a podnikanie Ing. Hudcovská – uviedla, že zvýšenie príspevku pre TsM je zahrnuté v zmene rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2006. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 78/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zmenu rozpočtu TsM na r. 2006 o investičný príspevok 307.530,- sk a príspevok na prevádzku verejného WC vo výške 82.000,- Sk. Prítomní:9

Za: 9

7. Technicko – ekonomická analýza vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice s výhľadom na potreby investícií a opráv do roku 2010

Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho p. primátor. Prijaté bolo nasledovné uznesenie:

6


U z n e s e n i e č. 79/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Technicko – ekonomickú analýzu vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice s výhľadom na potreby investícií a opráv do roku 2010. Prítomní: 8 /Nebol Čmelko/

Za:8

8. Určenie počtu poslancov MsZ a volebných obvodov Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Toporová, vedúca oddelenia správneho. Určenie počtu poslancov MsZ a volebných obvodov vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a zákona o voľbách do orgánov samosprávy. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 80/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach : - určuje na volebné obdobie 2006 – 2010 počet poslancov 11 - schvaľuje na volebné obdobie 2006- 2010 1 volebný obvod Prítomní: 8 / nebol Čmelko/

Za:8

9. Majetkové prevody a/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1019/4 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Prítomných v krátkosti informovala Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – jedná sa o pracelu, cez ktorú je jediný možný prístup k ich rodinnému domu. Parcela je vo svahovitom teréne a prístup k domu bude ešte potrebné dobudovať na vlastné náklady žiadateľa. Komisia výstavby a život. prostredia na svojom zasadnutí odporučila zaoberať sa odpredajom parcely až po doriešení výmeny pozemku, ktorý je vlastníctve JUDr. Baláža. Komisia pre financie, majetok a podnikanie odporučila odpredať tento pozemok za 500,- Sk/m2. Prítomní poslanci vyslovili názor, aby sa pripravil geometrický plán na odčlenenie parcely tak, aby sa dala predať spodná časť pozemku pod cestou, ktorá by mala byť vybudovaná aj na tomto pozemku. Tento materiál by mal byť predložený na nasledujúce MsZ. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 81/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ukladá MsÚ pripraviť geometrický plán na odčlenenie parcely č. 1019/4 na odpredaj p. Alojzovi Manovi a manž. Bytom SNP 5, Trenčianske Teplice. Prítomní: 8 /Nebol prít. Čmelko/

Za:8

7


b/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 947 – spoluvlastnícky podiel mesta Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ uviedla, že mesto je vlastníkom 1/12 pozemku , komisia pre financie, majetok a podnikanie odporučila tento pozemok odpredať záujemcovi za sumu 100,- sk/m2. Je to pozemok nachádzajúci sa blízko salaša, nie sú tam vybudované inžinierske siete. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 82/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – spoluvlastnícky podiel 1/12 na pozemok reg. E parc. č. 947 – orná pôda – vo výmere 153,833 m2 za cenu 100,- Sk/m2 Zdenkovi Dzielavovi a manž., obaja bytom SNP 126/12, Trenčianske Teplice. Prítomní:8 /Nebol prít. Čmelko/

Za:8

c/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. 8 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – uviedla, že sa jedná o časť pozemku z parcely pri budove „bývalej nemocnice“. Záujemkyňa o pozemok je vlastníčka budovy „Vila Mier“. Komisia pre financie, majetok a podnikanie odporučila zatiaľ sa nezaoberať odpredajom tohto pozemku, z dôvodu, že sa má vypracovávať podnikateľský zámer na využitie a prevádzkovanie budovy bývalej nemocnice. Monika Pšenčíková – stotožnila sa s názorom komisie PaedDr. Trsťan – naopak sa domnieva, že ak časť tohto pozemku odpredáme, nič sa nestane Mgr. Koža – taktiež sa stotožnil s názorom komisie, najskôr by sme si mali poriešiť svoje veci, majiteľka tejto nehnuteľnosti vedela, čo kupuje Peter Ďurina – stotožnil sa s názorom Moniky Pšenčíkovej a Mgr. Kožu Prítomní poslanci hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 8 p. Terézii Boszhardovej, bytom Nová Dubnica Prítomní:9 Za: 1 /Paeddr. Trsťan/ Pšenčíková, Mgr. Koža, Ing. Strieška/

Proti: 6 /JUDr. Látal, Ďurina, Zdržal sa: 1 / Čmelko, Ing. Chyba,/

MUDr.

Žbirková,

Uznesenie nebolo prijaté. d/ Vysporiadanie majetkových nárokov štátu k nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 550/2 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Prítomných informovala Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – jedná sa o pozemok, ktorý bol zabratý pri výstavbe zadnej časti Narcisu. Celú problematiku vysporiadania pozemkov, ako aj dôvodovú správu vypracovala Advokátska kancelária JUDr. Bustinovej Prijaté bolo nasledovné uznesenie:

8


U z n e s e n i e č. 83/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje: a/ dohodu o urovnaní na nehnuteľnosti – vydanie pozemku parc. č. 550/4, 550/5 a 550/6 v celkovej výmere 427 m2 pre Slovenskú republiku v správe MO SR b/ zámennú zmluvu na zámenu pozemkov parc. č. 550/5, 550/6 v celkovej výmere 378 m2 do vlastníctva Mesta Trenčianske Teplice za časť pozemku parc. č. 2334/1 vo výmere 372 m2 do vlastníctva SR v správe MO SR. Prítomní: 9

Za:9

e/ Odpredaj bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 122/4 a, SNP 681/82 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 84/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku: 1. v bytovom dome súpisné číslo 122 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. Č. 4 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné č. 122 zapísaných na liste vlastníctva č. 1667 katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 595 zastavanej plochy vo výmere 340 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1667 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - byt č. 9 pozostávajúci z dvoch obytných miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 46/2061 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 14.469,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 4.530,- Sk Róbertovi Lesingerovi, bytom SNP 122/4 Trenč. Teplice. Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 2. v bytovom dome súpisné číslo 681 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 82 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 681 zapísaných na liste vlastníctva č. 2178 katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 687/4 zastavanej plochy vo výmere 503 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 2243 kat. úz. Trenčianske Teplice , v Správe katastra Trenčín. - byt č. 21 pozostávajúci z dvoch obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 68/2302 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 112.988,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 8.952,- Sk Milanovi Országhovi a manželke Anna Országhovej, obaja bytom SNP 681/82 Trenč. Teplice Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. Prítomní:9 Za:9

f/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 54 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne.

9


Materiál bol aj predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie, komisia navrhla sumu 1.600,- Sk/m2. Mgr. Koža – podotkol, že je potrebné, aby malo mesto cenovú mapu. JUDr. Látal . podotkol, že sa jedná o malý pozemok a navrhol sumu 1.200,- Sk/m2 Ing. Strieška – navrhol sumu 1.000,- Sk/ m2 JUDr. Látal – stiahol svoj návrh a priklonil sa k návrhu Ing. Striešku Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 85/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 54 záhrada o výmere 57 m2 za cenu 1.000,- Sk/m2 PIK&K s.r.o. Nádražná 538/14, Trenčianske Teplice. Prítomní:9 Za:9

10. Žiadosť TsM Trenčianske Teplice o schválenie kúpy vozidla na leasing Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM. Ing. Hollý – v krátkosti informoval prítomných – používajú favorit , ktorý má už 16 rokov, nie je v dobrom stave. Kúpu vozidla na leasing si vykryjú z vlastných zdrojov. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 86/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje kúpu vozidla formou finančného leasingu do 500. tis. Sk bez DPH z vlastných prostriedkov TsM. Prítomní: 9

Za:8

Zdržal sa:1 /Mgr. Koža/

11. Zmena č. 1 ÚPN Mesta Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením RR, majetku mesta, ŽP a SP – v krátkosti informoval prítomných o 2 stanoviskách z KÚ ŽP – prvé bolo negatívne, druhé pozitívne, pričom ale bolo doručené až 2 mesiace po lehote, v ktorej bolo možné podať vyjadrenie. Preto Mesto Trenčianske Teplice požiadalo Krajský stavebný úrad o metodický pokyn, ako postupovať ďalej Ing. Strieška – informoval sa, či KÚ ŽP uviedol nejaký dôvod, prečo mení svoje stanovisko. Mgr. Cvacho – KÚ ŽP sa o tom nezmienil Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 87/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o návrhu zmeny č. 1 ÚPN mesta Trenčianske Teplice. Prítomní:9

Za:9

10


12. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za I. polrok 2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Gurín, náčelník MsP Peter Ďurina – policajti by mali chodiť po sídlisku aj pešo, nielen na aute JUDr. Látal – cez víkendy treba posilniť hliadky v parku, taktiež cyklohliadky, sledovať cyklistov PaedDr. Trsťan – stotožnil sa s názorom JUDr. Látala. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 88/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti MsP v Trenčianskych Tepliciach za I. polrok 2006. Prítomní: 9

za: 9

13. Informácia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rokoch 2007- 2013 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením RR, majetku mesta, ŽP a SP Mgr. Koža – mesto v minulosti nečerpalo prostriedky z eurofondov, nemali sme PHSR Mgr. Cvacho – v krátkosti informoval prítomných o rozpracovanosti PHSR, mesto bude v analytickej časti vychádzať z PHSR mikroregiónu Teplička Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 89/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre mesto Trenčianske Teplice v rokoch 2007 – 2013. Prítomní:9

Za: 9

14. Rôzne a/ Zmena uznesenia MsZ č. 56/VI/2006 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Mgr. Cvacho, poverený vedením RR, majetku mesta, ŽP a SP. Prítomných informovala Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – p. Marčeková žiada o zmenu znenia uznesenia, tak, aby kupujúcim pozemku bola iba ona. Jedná sa o majetkopávne vysporiadanie k pozemku. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 90/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 56/VI/2006 zo dňa 29. 6. 2006 nasledovne:

11


Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1033/2 – záhrady o výmere 152 m2 za cenu 100,- Sk/m2 p. Renáte Marčekovej, bytom Sady pod Dedovcom č. 37, Trenčianske Teplice. Prítomní:9

Za: 8

Zdražal sa: 1 /Ing. Strieška/

b/ Zmena uznesenia MsZ č. 57/VI/2006 Prítomných poslancov informovala Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – na MsÚ bola doručená žiadosť od Ing. Klobúčnika o úpravu predajnej ceny pozemku. Po vzhliadnutí fotografií komisia pre financie, majetok a podnikanie odporučila znížiť cenu pozemkov na 100,- Sk/m2. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 91/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zmenu uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 57/VI/2006 nasledovne: Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 2635/3 tr. tráv. porast o výmere 171 m2 a parc. č. 2635/8 o výmere 4 m2 za cenu 100,- Sk/m2 Ing. Ladislavovi Klobúčnikovi s manž., bytom Pod Klepáčom 22, Trenčianske Teplice Prítomní:9

za:8

Zdržal sa:1 /Ing. Strieška/

c/ Zmena uznesenia č. 58/VI/2006 Prítomných poslancov informovala Ing,. Hudcovská, prednostka MsÚ. Je to tak, ako v prípade Ing. Klobúčnika. Aj RNDr. Fedor požiadal o úpravu predajnej ceny pozemku. Žiadosť o úpravu ceny pozemku bola spoločná. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 92/IX/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zmenu uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 58/VI/2006 nasledovne: Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 2636/2 – lesný pozemok o výmere 445 m2 za cenu 100,- Sk/ m2 RNDr. Jozefovi Fedorovi s manž., bytom Pod Klepáčom 23, Trenčianske Teplice. Prítomní:9

Za: 6

Proti: 1/Ing. Strieška/

Zdržal sa: 2/JUDr. Látal, Mgr. Koža/

V bode „Rôzne“ ďalej JUDr. Látal – informoval prítomných o snahe SLK a.s. postaviť bazén pri fontáne pri LD Tri srdcia. Kúpele majú záujem o výmenu pozemku pri tejto fontáne, ktorý je v majetku mesta, za lesný pozemok, ktorý je vo vlastníctve kúpeľov. Monika Pšenčíková - informovala sa kedy bude výberové konanie na vedúceho odd. RR, majetku mesta, ŽP a SP Ing. Hudcovská – uviedla, výberové konanie bude 28. 9. 2006. t. j. vo štvrtok o 9.00 hod.

12


15. Záver Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

Štefan B a r t e k primátor mesta

Overovatelia Peter Ďurina , dňa

.....................................................

Mgr. Milan Koža , dňa ......................................................

13

msz19092006  

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ 1. Otvorenie Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny 1 2. Kontrol...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you