Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 18. 11. 2004 Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti MsR 3. Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. Zmena zastúpenia v orgánoch: a/ Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. b/ Technokom s.r.o. Trenčianske Teplice 5. Interpelácie 6. a/ Plnenie rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za III. štvrťrok 2004 b/ Hospodárske výsledky m.p.o. Technické služby mesta Trenčianske Teplice za III. štvrťrok 7. Zmena rozpočtu a/ Mesta Trenčianske Teplice na rok 2004 b/ príspevkovej organizácie Technické služby mesta Trenčianske Teplice na rok 2004 c/ Uzatvorenie Dohody o splátkach splatného dlhu medzi Mestom Trenčianske Teplice a Tatrabankou a.s. Bratislava 8. Harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2004 9. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Mesta Trenčianske Teplice 10. Novelizácia VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 3/1992 o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v meste 11. Refinancovanie prvého municipálneho úveru 12. Výstavba nájomných malometrážnych bytov - I. etapa 13. Majetkové prevody a/ odpredaj bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku b/ odpredaj garáží v obytných domoch SNP 144/60 a 144/61 v Trenč. Tepliciach 14. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 15. Správa o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2004 16. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ v Trenč. Tepliciach za I. polrok 2004 17. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Trenčianske Teplice 18. Rôzne: a/ Schválenie mesačného príspevku od rodičov na prevádzku MŠ b/ Žiadosť Ing. Jána Bereša o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/8 pozemkov parc. č. 2620/1 a 2621 v k.ú. Trenčianske Teplice c/ Schválenie komisie na vyhodnotenie ponukového konania ( odpredaj budovy býv. 1


DESEKA a časti pozemku parc. č. 765 – Szegedyho dvor ) d/ Odovzdanie majetku mesta – zhodnotenie budovy ZŠ rekonštrukciou do účtovnej evidencie rozpočtovej organizácií Základná škola v Trenč. Tepliciach e/ Schválenie výšky nájomného nebytových priestorov pre poskytovanie nedostatkových služieb 19. Záver

1. Otvorenie Dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Uviedol, že na dnešné rokovanie MsZ je prizvaná aj JUDr. Mária Zimanová za účelom spísania notárskej zápisnice z dôvodu schválenia zmien v zastúpení orgánov obchodných spoločností Televízia Trenčianske Teplice s. r. o. a Technokom s. r. o. Trenčianske Teplice. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil primátor MUDr. Darinu Žbirkovú a Ing. Petra Striešku. Za skrutátorky boli určené Ing. Ružena Peleyová a Ing. Eva Hackenbergová. Návrhová komisia pracovala v zložení: RNDr. Mária Dedíková a Vladimír Čmelko, neskôr PaedDr. Pavol Trsťan. Ing. Strieška – predložil návrh na zmenu programu, usporiadať body programu podľa nového poradia a to: Bod 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 11, 12, 13, nový bod – Návrh na zrušenie Mestskej rady, bod 18, 19, 4 podľa príchodu notárky JUDr. Zimanovej. Prítomní poslanci MsZ /MUDr. Žbirková, JUDr. Látal, Pšenčíková, Ing. Strieška, Čmelko, RNDr. Dedíková/ hlasovali za nový návrh bodov programu a prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 124/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e Zmenu programu. Prítomní: 6

Za: 6

2. Správa o činnosti MsR Materiál k tomuto bodu predkladala Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. Poslanci MsZ nevzniesli žiadne pripomienky a bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 125/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach b e r i e n a v e d o m i e Správu o činnosti Mestskej rady v Trenčianskych Tepliciach, konanej dňa 29. 9. 2004 a 2. 11. 2004. Prítomní: 6

Za: 6

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ Materiál k tomuto bodu predkladala Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. Pšenčíková - je uzatvorená Nájomná zmluva s Mgr. Sádeckým v súlade s VZN mesta? JUDr. Látal – považuje preverenie finančných tokov na Športklube za nesplnenie úlohy zo strany HKM MUDr. Žbirková – je nutné uviesť nájomnú zmluvu na správnu mieru, prehodnotiť spôsob jej uzatvorenia 2


Primátor – zmluva bola podpísaná v súlade s VZN mesta o nakladaní s majetkom mesta, úľava pri stanovení ceny za m2, nakoľko ide o školské zariadenie MUDr. Žbirková – do najbliž. MsZ treba predložiť právny rozbor ohľadom Nájomnej zmluvy s Mgr. Sádeckým Ing. Strieška – pred podpísaním zmluvy je nutná konzultácia s právnikom, predchádzanie chybám Po krátkej rozprave prijali poslanci nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 126/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 26. 8. 2004 s pripomienkami týkajúcimi sa uznes. č. 108/VIII/2004/ a Správu o kontrole plnenia uznesení zo dňa 11. 10. 2004 b/ u k l a d á

MsÚ pripraviť právne vyjadrenie týkajúce sa uznesenia 108/VIII/2004. Prítomní: 6

Za: 6

4. Zmena zastúpenia v orgánoch: a/ Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. b/ Technokom s.r.o. Trenčianske Teplice Materiál predkladala Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ. Na prerokovávanie tohto bodu bola prizvaná JUDr. Zimanová za účelom spísania notárskej zápisnice. JUDr. Látal – sa vzdal členstva v Dozornej rade Technokom s. r. o. Trenčianske Teplice RNDr. Dedíková – sa vzdala členstva vo Valnom zhromaždení v Televízií Trenčianske Teplice i Technokom s. r. o. Trenčianske Teplice – má diametrálne odlišné názory Čmelko – sa vzdal členstva v Dozornej rade Technokom s. r. o. Pšenčíková – bol notárskou zápisnicou zrušený bývalý konateľ Technokom? Primátor – banka trvá na tom, aby Technokom s. r. o. existovala ako pôvodná firma RNDr. Dedíková – z čoho sa budú napĺňať príjmy Technokom s. r. o. Ing. Strieška – chýba stanovisko právnika Primátor – v tejto veci prebieha trestno-právne konanie Prišiel Mgr. Milan Koža.

Pšenčíková – sa vzdala členstva vo Valnom zhromaždení Technokom s. r. o. Trenčianske Teplice JUDr. Látal – musí byť vymenovaný konateľ, aby mohol zastupovať firmu Technokom s. r. o. Po rozprave bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 127/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e orgány spoločnosti: a/ Televízia Trenčianske Teplice s. r. o. - valné zhromaždenie – Čmelko, Ďurina, Ing. Glamoš, Ing. Chyba, Mgr. Koža, JUDr. Látal, Pšenčíková, Ing. Strieška, PaedDr. Trsťan, MUDr. Žbirková 3


-

dozorná rada v zložení: JUDr. Milan Látal Monika Pšenčíková PaedDr. Pavol Trsťan Prítomní: 7

Za: 7

b/ Technokom s. r. o. Trenčianske Teplice - valné zhromaždenie – Čmelko, Ďurina, Ing. Glamoš, Ing. Chyba, Mgr. Koža, JUDr. Látal, Ing. Strieška, PaedDr. Trsťan, MUDr. Žbirková - dozorná rada v zložení: Mgr. Milan Koža Vladimír Čmelko Peter Ďurina - konateľ spoločnosti Ing. Jozef Poláček Prítomní: 7

Za: 6

Zdržal sa: 1 /Monika Pšenčíková/

6. a/ Plnenie rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za III. štvrťrok 2004 b/ Hospodárske výsledky m.p.o. Technické služby mesta Trenčianske Teplice za III. štvrťrok Materiál predkladala Ing. Eva Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru. Dotazy poslancov: Pšenčíková – dôchodok Bartekovej kde je evidovaný - na samostatnom účte - kanalizácia na Baračke - koľko predstavovala rekonštrukcia MsÚ - rozčleniť nedaňové príjmy JUDr. Látal – je nutné začať šetriť – vysoké výdavky mesta RNDr. Dedíková – v školstve sú vyššie výdavky ako transfery, z čoho sa to bude sanovať Pšenčíková - klub seniorov, ktorý už uviedol JUDr. Látal - monitoring Sinaovej ulice Mgr. Koža – je nutné vyčísliť sumu chýbajúcich finanč. prostriedkov v školstve JUDr. Látal – musíme sa vážne zaoberať problémami v školstve RNDr. Dedíková – list Ministerstvu školstva musí byť doložený stanoviskom riaditeľky ZŠ Hlavná kontrolórka mesta – prebieha kontrola finančných tokov medzi ZŠ a mestom a použitia finančných prostriedkov Ing. Malíková – ZŠ má vážne finančné problémy s vykurovaním JUDr. Látal – ako hospodári ZŠ – informácia mala byť od Mestskej školskej rady Pšenčíková – prizývať riaditeľky ZŠ, MŠ, ZUŠ na zasadnutia MsZ Bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 128/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ b e r i e n a v e d o m i e Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2004 b/ u k l a d á riaditeľke ZŠ pripraviť analýzu porovnania normatívov so skutočnosťou, 4


analýzu možných opatrení na úspory vo výdavkoch, s odôvodnením prípadnej neriešiteľnosti ďalších úspor Termín: do najbližšieho zasadnutia MsZ Prítomní: 7

Za: 6

Zdržal sa: 1 /Monika Pšenčíková/

b/ Hospodárske výsledky m.p.o. Technické služby mesta Trenčianske Teplice za III. štvrťrok Materiál k tomuto bodu predkladal Ing. Pavol Hollý, riaditeľ TsM. JUDr. Látal – kto je povinný odhŕňať chodníky na sídlisku RNDr. Dedíková – je nutné zvýšiť ceny cintorínskych služieb Pšenčíková – vysoké pohľadávky – vymáhanie súdnou cestou Poslanci prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 128/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: c/ b e r i e n a v e d o m i e Vyhodnotenie rozpočtu Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2004 d/ u k l a d á komisii pre financie, majetok a podnikanie pripraviť návrh rozpočtu mesta na r. 2005 so zahrnutím výdavkov na prípravu pasportizácie majetku mesta Prítomní: 7

Za: 7

8. Harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2004 Materiál k tomuto bodu predkladala Ing. Eva Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru. Materiál obsahuje stanovisko Mestskej rady a Komisie pre financie, majetok a podnikanie, ktoré odporučili schváliť predložený harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2004. JUDr. Látal – uviedol, že riaditeľ TsM nesmie byť členom ÚIK – stret záujmov Po krátkej rozprave bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 129/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ s c h v a ľ u j e Harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2004 so zmenou b/ m e n u j e ÚIK v zložení:

Ing. Anna Hudcovská – predseda Ing. Eva Hackenbergová Ing. Ružena Peleyová Ing. Eva Masárová Ing. Karol Glamoš Prítomní: 7

5

Za: 6

Zdržal sa:1/JUDr. Látal/


9. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Mesta Trenčianske Teplice Materiál predkladala Ing. Eva Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru. Materiál obsahuje stanovisko Mestskej rady i Komisie pre financie, majetok a podnikanie. RNDr. Dedíková – záleží na dôvode, prečo bola firma zrušená, mohlo by ísť i o porušenie finančnej disciplíny Prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 130/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e odpísanie pohľadávok v celkovej výške 1 954 938,70 Sk /uvedených v prílohe/ z evidencie účtovníctva Mesta Trenčianske Teplice z dôvodu ich nevymožiteľnosti. Prítomní: 7

Za: 7

Prišiel Ing. Glamoš a PaedDr. Trsťan.

10. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 3/1992 o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v mesta Materiál k tomuto bodu predkladala Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ. V materiály sú zapracované pripomienky, ktoré boli vznesené Mgr. Andreou Urbančokovou, bytom SNP 680/78, Trenčianske Teplice. Nakoľko neboli vznesené ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 131/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach sc h vaľ uj e Novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 3/1992 o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Prítomní: 9

Za: 9

14. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Materiál k tomuto bodu predkladala Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ. Krátko informovala, že zriadenie komisie vyplýva zo zákona č. 357/2004 Z. z.. Mestská rada odporučila maximálne 5-člennú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov mesta. Prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 132/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v o l í komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta v zložení: Ing. Karol Glamoš JUDr. Milan Látal 6


RNDr. Mária Dedíková PaedDr. Pavol Trsťan Monika Pšenčíková Ing. Peter Strieška Mgr. Milan Koža Prítomní: 8 /odišiel Mgr.Koža/

Za: 8

15. Správa o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2004 Materiál predkladala Ing. Eva Masárová, poverená vedením odboru KTV, evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí. Pšenčíková – upozornila, že je nutné zverejniť možnosť ubytovania v ZOS aj v okolitých obciach, príp. mestách Po rozprave bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 133/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach b e r i e n a o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2004 Prítomní: 8 /odišiel Mgr.Koža/

v e d o m i e Správu

Za: 7 Nehlasoval: 1 /JUDr. Látal/

16. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ v Trenč. Tepliciach za I. polrok 2004 Materiál predkladala Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. Poslanci sa krátko informovali na plnenie niektorých uznesení. Mgr. Koža – uznes. č. 73/VI/2004 je potrebné termínovať Ing. Strieška – prečo bol zablokovaný odpredaj Červených Kopaníc Pšenčíková – má MsÚ odborníka na štrukturálne fondy? JUDr. Látal – podnety na získavanie finančných prostriedkov môžu vychádzať z občianskych združení, od poslancov, od občanov Ing. Glamoš – je potrebné vykonať nové ponukové konanie na pozemky Čer. Kopanice Pšenčíková – ako sa bude ďalej nakladať so schátralými budovami v meste Po krátkej rozprave prijali poslanci nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 134/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach b e r i e n a v e d o m i e Správu o plnení uznesení MsR a MsZ za I. polrok 2004 a r u š í uznesenia MsZ 5/I/2004 a 35/III/2004/b. Prítomní: 9

Za: 7 Proti: 1 /Ing.Strieška/ Zdržal sa:1 /Mgr. Koža/

17. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Trenčianske Teplice Materiál predkladala Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. Pšenčíková – prečo nebola vykonávaná priebežná kontrola - či bola vypracovaná smernica na používanie motorových vozidiel mesta JUDr. Látal – prehodnotiť stav v správe budov /1 budova 1 správca/ - kto platil do Fondu opráv za neplatičov 7


Ing. Strieška – daná téma sa môže rozobrať na zasadnutí dozornej rady a prizvať JUDr. Látala. Prišiel poslanec Peter Ďurina.

Po rozprave prijali poslanci nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 135/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za obdobie VII. – X./2004 b/ u k l a d á hlavnej kontrolórke mesta dosledovať plnenie návrhov na opatrenie Prítomní: 10

Za: 9

Zdržal sa: 1 /JUDr. Látal/

5. Interpelácie Ing. Strieška – v akom stave je vybavovanie úveru pre TsM na športový areál Pšenčíková – skonštatovala, že nie je spokojná s odpoveďou na interpeláciu ohľadom kanalizácie na Baračke, 3 domy na Baračke od p. Bajzíka smerom k priehrade - požaduje predložiť prehľad o mestských lesoch Ing. Glamoš – na základe čoho bola podpísaná Nájomná zmluva s Mgr. Sádeckým RNDr. Dedíková – sa domnieva, že Nájomnú zmluvu mala podpísať riaditeľka ZŠ, nakoľko má právnu subjektivitu JUDr. Látal – žiada, aby Termia dala jasnú odpoveď, čo sa týka platenia do fondu opráv za neplatičov - v niektorých panelákoch chýba domový poriadok, nie je vykonaná revízia o požiarnej správe Pšenčíková – prečo nie sú poslanci pozývaní na kultúrne akcie v meste /írska delegácia/ JUDr. Látal – predložil poslancom otvorený list od futbalového výboru TJ Slovan Ďurina – upozornil na zvýšený počet kamiónov prechádzajúcich mestom, informovať o tom políciu - poďakoval zamestnancom TsM za čistenie mesta Bola rozpútaná diskusia ohľadom športového areálu. Ing. Hollý – zatiaľ nebol podpísaný úver primátorom mesta na obnovu TJ Slovan Primátor – vysvetlil dôvody, prečo úver zatiaľ nepodpísal Ing. Strieška – upozornil primátora, že bolo povedané veľa vecí a jeho slová hraničia s trestnou činnosťou JUDr. Látal – je potrebné vyjasniť si vzťahy Ing. Glamoš – je potrebné určiť jasne, kto bude hospodáriť na TJ Slovan MUDr. Žbirková – na MsR predložil riaditeľ TsM etapy nutných opráv na TJ Slovan RNDr. Dedíková – TsM musí predložiť projekt na zhodnocovanie majetku mesta, rozpočet výdavkov a príjmov strediska športu Ing. Hollý – TsM požiadali Mesto Trenč. Teplice o pomoc pri rekonštrukcii, resp. obnove TJ Slovan - upozornil, že ide o stret záujmov určitých občanov v meste RNDr. Dedíková – musí byť zmluva medzi TsM a jednotlivými športovými a kultúrnymi klubmi v meste Ďurina – je potrebné sa ujednotiť v názoroch navzájom RNDr. Dedíková – namietla, že požaduje zákonnosť uznesení 8


Pšenčíková – požiadala primátora mesta, aby bolo odpovedané na jej interpelácie Ing. Glamoš – upozornil, že sa bude musieť vzdať funkcie poslanca MsZ, ak sa nezlepší spolupráca MsZ a primátora RNDr. Dedíková – navrhla ukončiť interpelácie V rámci tohto bodu vystúpil aj Maximilián Hronský. V rámci interpelácií sa poslanci MsZ dohodli na termínoch ďalších zasadnutí MsZ: 9. 12. 2004 o 14:30 hod. mimoriadne zasadnutie MsZ a 16. 12. 2004 a prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 136/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zastupiteľstva MsZ na deň 9. 12. 2004 o 14.30 hod. Prítomní: 10

p o ž a d u j e zvolanie mimoriadneho Za: 9

Zdržal sa: 1 /Čmelko/

7. Zmena rozpočtu a/ Mesta Trenčianske Teplice na rok 2004 b/ príspevkovej organizácie Technické služby mesta Trenčianske Teplice na rok 2004 c/ Uzatvorenie Dohody o splátkach splatného dlhu medzi Mestom Trenčianske Teplice a Tatrabankou a.s. Bratislava RNDr. Dedíková – po rozprave k tomuto bodu navrhla preložiť body programu 7 a, b na mimoriadne zasadnutie MsZ. JUDr. Látal – navrhol, aby na mimoriadne zastupiteľstvo bol presunutý aj bod 7c/ a 11. Zástupca primátora dal hlasovať a prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 137/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na mimoriadne zastupiteľstvo dňa 9. 12. 2004.

s ú h l a s í odložiť body 7a, b, c a 11

Prítomní: 10 Za: 7 Zdržal sa: 2 /Pšenčíková, RNDr. Dedíková/ Nehlasoval: 1 /Ing.Strieška/

18c. Schválenie mesačného príspevku od rodičov na prevádzku MŠ Materiál k tomuto bodu predkladala Ing. Eva Masárová, poverená vedením odboru KTV, evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí. Pán primátor udelil slovo riaditeľke MŠ Viere Vitázkovej. Riaditeľka MŠ krátko informovala o nedostatku financií v MŠ. Prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 138/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e mesačný príspevok od rodičov na prevádzku MŠ vo výške 300,- Sk. Prítomní: 10

9

Za: 10


12. Výstavba nájomných malometrážnych bytov – I. etapa Materiál predkladal Štefan Bartek, primátor mesta. Objasnil, že daný materiál už bol predložený na zasadnutí MsZ a bol podrobnejšie dopracovaný. Rozprava k uvedenému bodu: RNDr. Dedíková – o akú skupinu obyvateľov sa jedná, cena za m2 /17 000 ,- Sk/ je príliš vysoká Primátor mesta v krátkosti objasnil nutnosť potreby výstavby nájomných malometrážnych bytov JUDr. Látal – podporil výstavbu, nakoľko by sa uvoľnila vila Nizza, mohla by sa prípadne predať Pšenčíková – existuje predsa zákon o verejnom obstarávaní, kto objednal práve túto firmu Ing. Strieška – na finančnej komisii sa určilo poradie dôležitosti jednotlivých investičných akcií Ing. Glamoš – upozornil, že poslanci sa nikdy neuzniesli na výstavbe nájomných malometrážnych bytov RNDr. Dedíková – je potrebné spraviť rozpravu s občanmi a na základe poznatkov sa rozhodnúť, výstavba akých bytov je pre občanov nutná Čmelko odišiel.

Prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č . 139/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e : a/výstavbu nájomných malometrážnych bytov v meste Trenčianske Teplice – I. etapa b/ prijatie úveru vo výške 9 mil. Sk na výstavbu nájomných malometrážnych bytov v meste Trenčianske Teplice – I. etapa Prítomní: 9 Za: 2 /JUDr. Látal, Mgr.Koža/ Proti: 6/Ing.Glamoš, Ing. Strieška, RNDr. Dedíková,,MUDr.Žbirková,Pšenčíková,Ďurina/ Zdržal sa: 1 /PaedDr. Trsťan/

13. Majetkové prevody a/ odpredaj bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku b/ odpredaj garáží v obytných domoch SNP 144/60 a 144/61 v Trenč. Tepliciach

Materiál predkladala Ing. Vlasta Malíková, riaditeľka Termia s. r. o. Trenčianske Teplice. Keďže nikto nevzniesol námietky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 140/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e odpredaj nehnuteľného majetku mesta: 1. v bytovom dome súpisné číslo 125 v Trenčianskych Tepliciach a ul. SNP, orient. č. 10 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné č. 125 zapísaných na liste vlastníctva č. 1666, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1827/5 zastavanej plochy o výmere 311 m2, na ktorom je dom 10


postavený, zapísaného na LV č. 1666 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. -

byt č. 46 pozostávajúci z 3 obytných miestností , vrátane spoluvlastníckeho podielu 75/1812 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 21.361,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 7.728,- Sk Miroslavovi Malkovi a manželke Márii, rod. Zlatovskej, bytom SNP 125/10, Trenčianske Teplice - Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená pri podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania v plnej výške. 2. v bytovom dome súpisné číslo 127 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 13 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 127 zapísaných na liste vlastníctva č. 1669, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1827/2 zastavanej plochy vo výmere 462 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1669 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - byt č. 22 pozostávajúci z jednej obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 32/3058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 9.123,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 2.946,- Sk Imrichovi Ďurecovi, bytom SNP 127/13, Trenčianske Teplice. - Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške 3. v bytovom dome súpisné číslo 139 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 40 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 139 zapísaných na liste vlastníctva č. 1315, katastrálne územie Trenčianske teplice a pozemku, parc. č. 1786 zastavanej plochy vo výmere 1163 m2 , na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1915 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. - byt č. 2 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 53/4653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 11.353,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 7.962,- Sk Jozefovi Slugeňovi a manželke Márii, rod. Kačalovej, bytom SNP 139/40, Trenčianske Teplice. - Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške Prítomní: 9

za:9

b/ predaj garáží na SNP 60,61 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. Všetci nájomcovia garáží boli oslovení a súhlasili s navrhnutou cenou za odpredaj garáže. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 141/XI/2004 Mestská rada v Trenčianskych Tepliciach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach schváliť odpredaj nehnuteľného majetku mesta : 1. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 11


144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1667, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanie plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1667 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín garáž č. 1 o celkovej ploche 18,85 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu chválenú v zmysle uz. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 100.000,Sk Oľge Červenej, rod. Skokovej, bytom 144/60, Trenčianske Teplice Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 2. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1667, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1677 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. garáž č. 2 o celkovej ploche 18,85 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uz. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 100.000,- Sk Anne Országhovej, bytom SNP 130/16, Trenčianske Teplice. Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 3. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1677, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1677 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. - garáž č. 3 o celkovej ploche 18,50 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 98.000,- Sk Severínovi Pilekovi a manželke Daniele, rod. Belanovej, bytom SNP 144/60, Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 4. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1677, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1677 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 4 o celkovej ploche 18,40 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 18/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 98.000,- Sk Jánovi Manovi, bytom SNP 145/62, Trenčianske Teplice 12


- Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 5. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 1 o celkovej ploche 17,04 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 17/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 88.000,- Sk Františkovi Berecovi a manželke Terézii rod. Sokolíkovej, bytom SNP 144/61 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 6. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 2 o celkovej ploche 17,04 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 17/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 88.000,- Sk Františkovi Lezovi a manželke Eve rod. Obstovej , bytom SNP 144/61 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 7. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 3 o celkovej ploche 17,00 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 17/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 88.000,- Sk Teodorovi Pavlackému a manželke Irene rod. Remišovej , bytom SNP 144/61 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 8. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske 13


Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 4 o celkovej ploche 15,90 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 16/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 82.000,- Sk Ottovi Häuslerovi a manželke Emílii rod. Havlíkovej , bytom SNP 144/60 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. Prítomní: 9

Za: 8

Zdržal sa:1 /Ing.Strieška/

18 f. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Trenčianskych Tepliciach Návrh na zrušenie Mestskej rady v Trenčianskych Tepliciach predložil Ing. Peter Strieška. Zdôraznil, že MsR neplní svoju funkciu a zdržuje termíny zasadnutí MsZ. JUDr. Látal – upozornil na skutočnosť, s kým sa bude radiť primátor mesta Ďurina – navrhol, aby bol zvolený zástupca primátora RNDr. Dedíková – je potrebné zvážiť, koho schvália na funkciu zástupcu primátora mesta Po krátkej rozprave prijali poslanci nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 142/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach r u š í Mestskú radu v Trenčianskych Tepliciach a uznesenie č. 1/I/2003 písm. d/ porad. číslo 1. Prítomní: 9

Za: 6

Zdržal sa:3 /JUDr.Látal, Mgr. Koža, Pšenčíková/

18. b/ Žiadosť Ing. Jána Bereša o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/8 pozemkov parc. č. 2620/1 a 2621 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál predkladala Ing. Ružena Peleyová, poverená vedením majetkovoprávneho odboru. Materiál bol prerokovaný v Komisii pre financie, majetok a podnikanie a v Mestskej rade. Prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 143/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e odpredaj nehnuteľného majetku – podiel 2/8 z pozemku parc. č. 2620/1 – trvalý trávnatý porast vo výmere 193 m2 a podiel 2/8 z pozemku parc. č. 2621 – záhrada vo výmere 1 437 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice p. Ing. Jánovi Berešovi, CSc. Bytom Klinčekova 3 Nitra Zobor za cenu 300,- Sk/m2. Prítomní: 9

Za: 9

c/ Schválenie komisie na vyhodnotenie ponukového konania ( odpredaj budovy býv. DESEKA a časti pozemku parc. č. 765 – Szegedyho dvor Materiál predkladala Ing. Ružena Peleyová, poverená vedením majetkovoprávneho odboru. Po návrhoch poslancov na zmenu členov komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie: 14


U z n e s e n i e č. 144/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e Komisiu pre vyhodnotenie ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku mesta v zmysle VZN č. 2 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice, čl. 22 v zložení: Ing. Karol Glamoš – predseda Ing. Peter Strieška Ing. Eva Hackenbergová Ing. Jozef Vyslúžil Ing. Ružena Peleyová Prítomní: 9

Za: 6

Proti: 2/JUDr. Látal,PaedDr. Trsťan/ Zdržal sa: 1 /Mgr.Koža/

d/ Odovzdanie majetku mesta – zhodnotenie budovy ZŠ rekonštrukciou do účtovnej evidencie rozpočtovej organizácií Základná škola v Trenč. Tepliciach

Materiál predkladal Ing. Ružena Peleyová, poverená vedením majetkovoprávneho odboru. V materiáli bolo stanovisko Mestskej rady i Komisie pre financie, majetok a podnikanie. RNDr. Dedíková – navrhla odstrániť nedostatky v materiáli a opätovne predložiť na zasadnutie MsZ Prítomní poslanci sa stotožnili s jej názorom a prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 145//XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach u k l a d á MsÚ znovu predložiť návrh bodu 18 d/ vrátane dôvodovej správy. Prítomní: 9

Za: 9

e/ Schválenie výšky nájomného nebytových priestorov pre poskytovanie nedostatkových služieb Materiál k tomuto bodu predkladala Ing. Ružena Peleyová, poverená vedením majetkovoprávneho odboru. Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade i v Komisii pre financie, majetok a podnikanie. Keďže poslanci nevzniesli pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 146/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e nájomné za prenájom nebytových priestorov pre poskytovanie nedostatkových služieb nasledovne: Oprava obuvi – vo dvore DS Narcis – 100,- Sk mesačne + náklady na energie v plnej výške Oprava bicyklov a detských kočiarov – vo dvore bývalého MsÚ – 100,- Sk/m2 ročne + náklady na energie v plnej výške. Prítomní: 9

15

Za: 9


V bode Rôzne: boli vznesené ďalšie pripomienky - primátor mesta – zmena rokovacieho poriadku na návrh občanov - určenie splátkového kalendára pri predaji bytov - Pšenčíková – MsÚ by sa mal zaoberať organizačnou štruktúrou mestského úradu - Ing. Glamoš – či je návrh na zástupcu primátora mesta - navrhol Moniku Pšenčíkovú doplniť do komisie pre financie, majetok a podnikanie - Ďurina – uviedol, že zástupcu primátora by mala vykonávať Monika Pšenčíková - RNDr. Dedíková – právo vybrať si zástupcu primátora je plne v kompetencii primátora v zmysle zákona 19. Záver Nakoľko zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

Štefan B a r t e k primátor mesta

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

Overovatelia:

MUDr. Darina Ž b i r k o v á

..............................................

Ing. Peter S t r i e š k a

..............................................

Zapísala: Martina Rožánková


Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 18. 11. 2004

U z n e s e n i e č. 124/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e Zmenu programu. U z n e s e n i e č. 125/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach b e r i e n a v e d o m i e Správu o činnosti Mestskej rady v Trenčianskych Tepliciach, konanej dňa 29. 9. 2004 a 2. 11. 2004. U z n e s e n i e č. 126/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 26. 8. 2004 s pripomienkami týkajúcimi sa uznes. č. 108/VIII/2004/ a Správu o kontrole plnenia uznesení zo dňa 11. 10. 2004 b/ u k l a d á

MsÚ pripraviť právne vyjadrenie týkajúce sa uznesenia 108/VIII/2004.

U z n e s e n i e č. 127/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e orgány spoločnosti: a/ Televízia Trenčianske Teplice s. r. o. - valné zhromaždenie – Čmelko, Ďurina, Ing. Glamoš, Ing. Chyba, Mgr. Koža, JUDr. Látal, Pšenčíková, Ing. Strieška, PaedDr. Trsťan, MUDr. Žbirková - dozorná rada v zložení: JUDr. Milan Látal Monika Pšenčíková PaedDr. Pavol Trsťan b/ Technokom s. r. o. Trenčianske Teplice - valné zhromaždenie – Čmelko, Ďurina, Ing. Glamoš, Ing. Chyba, Mgr. Koža, JUDr. Látal, Ing. Strieška, PaedDr. Trsťan, MUDr. Žbirková - dozorná rada v zložení: Mgr. Milan Koža Vladimír Čmelko Peter Ďurina - konateľ spoločnosti Ing. Jozef Poláček U z n e s e n i e č. 128/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ b e r i e n a k 30. 9. 2004

v e d o m i e Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice


b/ u k l a d á riaditeľke ZŠ pripraviť analýzu porovnania normatívov so skutočnosťou, analýzu možných opatrení na úspory vo výdavkoch, s odôvodnením prípadnej neriešiteľnosti ďalších úspor. Termín: do najbližšieho zasadnutia MsZ c/ b e r i e n a ve d om ie Trenčianske Teplice k 30. 9. 2004

Vyhodnotenie rozpočtu Technických služieb Mesta

d/ u k l a d á komisii pre financie, majetok a podnikanie pripraviť návrh rozpočtu mesta na rok 2005 so zahrnutím výdavkov na prípravu pasportizácie majetku mesta U z n e s e n i e č. 129/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ s c h v a ľ u j e Harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2004 so zmenou b/ m e n u j e ÚIK v zložení:

Ing. Anna Hudcovská – predseda Ing. Eva Hackenbergová Ing. Ružena Peleyová Ing. Eva Masárová Ing. Karol Glamoš

U z n e s e n i e č. 130/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e odpísanie pohľadávok v celkovej výške 1 954 938,70 Sk /uvedených v prílohe/ z evidencie účtovníctva Mesta Trenčianske Teplice z dôvodu ich nevymožiteľnosti. U z n e s e n i e č. 131/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach sc h vaľ uj e Novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 3/1992 o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v meste U z n e s e n i e č. 132/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v o l í komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta v zložení: Ing. Karol Glamoš JUDr. Milan Látal RNDr. Mária Dedíková PaedDr. Pavol Trsťan Monika Pšenčíková Ing. Peter Strieška Mgr. Milan Koža


U z n e s e n i e č. 133/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach b e r i e n a o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2004

v e d o m i e Správu

U z n e s e n i e č. 134/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach b e r i e n a v e d o m i e Správu o plnení uznesení MsR a MsZ za I. polrok 2004 a r u š í uznesenia MsZ 5/I/2004 a 35/III/2004/b. U z n e s e n i e č. 135/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za obdobie VII. – X./2004 b/ u k l a d á hlavnej kontrolórke mesta dosledovať plnenie návrhov na opatrenie U z n e s e n i e č. 136/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zastupiteľstva MsZ na deň 9. 12. 2004.

p o ž a d u j e zvolanie mimoriadneho

U z n e s e n i e č. 137/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na mimoriadne zastupiteľstvo dňa 9. 12. 2004.

s ú h l a s í odložiť body 7a, b, c a 11

U z n e s e n i e č. 138/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e mesačný príspevok od rodičov na prevádzku MŠ vo výške 300,- Sk. U z n e s e n i e č . 139/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach n e s c h v a ľ u j e : a/výstavbu nájomných malometrážnych bytov v meste Trenčianske Teplice – I. etapa b/ prijatie úveru vo výške 9 mil. Sk na výstavbu nájomných malometrážnych bytov v meste Trenčianske Teplice – I. etapa U z n e s e n i e č. 140/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e odpredaj nehnuteľného majetku mesta: 1. v bytovom dome súpisné číslo 125 v Trenčianskych Tepliciach a ul. SNP, orient. č. 10 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné č. 125 zapísaných na liste vlastníctva č. 1666, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1827/5 zastavanej plochy o výmere 311 m2, na ktorom je dom


postavený, zapísaného na LV č. 1666 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. -

byt č. 46 pozostávajúci z 3 obytných miestností , vrátane spoluvlastníckeho podielu 75/1812 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 21.361,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 7.728,- Sk Miroslavovi Malkovi a manželke Márii, rod. Zlatovskej, bytom SNP 125/10, Trenčianske Teplice - Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená pri podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania v plnej výške. 2. v bytovom dome súpisné číslo 127 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 13 spoluvlastníckych podielov na spločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 127 zapísaných na liste vlastníctva č. 1669, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1827/2 zastavanej plochy vo výmere 462 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1669 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - byt č. 22 pozostávajúci z jednej obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 32/3058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 9.123,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu2.946,- Sk Imrichovi Ďurecovi, bytom SNP 127/13, Trenčianske Teplice. - Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške 3. v bytovom dome súpisné číslo 139 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 40 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 139 zapísaných na liste vlastníctva č. 1315, katastrálne územie Trenčianske teplice a pozemku, parc. č. 1786 zastavanej plochy vo výmere 1163 m2 , na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1915 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. - byt č. 2 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 53/4653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 11.353,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 7.962,- Sk Jozefovi Slugeňovi a manželke Márii, rod. Kačalovej, bytom SNP 139/40, Trenčianske Teplice. - Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške U z n e s e n i e č. 141/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e odpredaj nehnuteľného majetku mesta : 1. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1667, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanie plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1667 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín garáž č. 1 o celkovej ploche 18,85 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu chválenú v zmysle uz. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 100.000,Sk Oľge Červenej, rod. Skokovej, bytom 144/60, Trenčianske Teplice


Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 2. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1667, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1677 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. garáž č. 2 o celkovej ploche 18,85 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uz. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 100.000,- Sk Anne Országhovej, bytom SNP 130/16, Trenčianske Teplice. Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 3. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1677, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1677 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. - garáž č. 3 o celkovej ploche 18,50 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 98.000,- Sk Severínovi Pilekovi a manželke Daniele, rod. Belanovej, bytom SNP 144/60, Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 4. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 60 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva č. 1677, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/8 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1677 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 4 o celkovej ploche 18,40 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 18/846 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 98.000,- Sk Jánovi Manovi, bytom SNP 145/62, Trenčianske Teplice - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 5. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín


- garáž č. 1 o celkovej ploche 17,04 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 17/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 88.000,- Sk Františkovi Berecovi a manželke Terézii rod. Sokolíkovej, bytom SNP 144/61 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 6. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 2 o celkovej ploche 17,04 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 17/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 88.000,- Sk Františkovi Lezovi a manželke Eve rod. Obstovej , bytom SNP 144/61 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 7. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 3 o celkovej ploche 17,00 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 17/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 88.000,- Sk Teodorovi Pavlackému a manželke Irene rod. Remišovej , bytom SNP 144/61 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 8. v bytovom dome súpisné číslo 144 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 61 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 144 zapísaných na liste vlastníctva 1718, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1906/12 zastavanej plochy vo výmere 247 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1718 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín - garáž č. 4 o celkovej ploche 15,90 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu 16/1048 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku za cenu schválenú v zmysle uzn. č. 111/VIII/2004 MsZ Trenč. Teplice zo dňa 26. 8. 2004 v celkovej sume 82.000,- Sk Ottovi Häuslerovi a manželke Emílii rod. Havlíkovej , bytom SNP 144/60 Trenčianske Teplice. - Kúpna cena garáže a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške.


U z n e s e n i e č. 142/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach r u š í Mestskú radu v Trenčianskych Tepliciach a uznesenie č. 1/I/2003 písm. d/ porad. číslo 1. U z n e s e n i e č. 143/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e odpredaj nehnuteľného majetku – podiel 2/8 z pozemku parc. č. 2620/1 – trvalý trávnatý porast vo výmere 193 m2 a podiel 2/8 z pozemku parc. č. 2621 – záhrada vo výmere 1 437 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice p. Ing. Jánovi Berešovi, CSc. Bytom Klinčekova 3 Nitra Zobor za cenu 300,- Sk/m2. U z n e s e n i e č. 144/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e Komisiu pre vyhodnotenie ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku mesta v zmysle VZN č. 2 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice, čl. 22 v zložení: Ing. Karol Glamoš – predseda Ing. Peter Strieška Ing. Eva Hackenbergová Ing. Jozef Vyslúžil Ing. Ružena Peleyová U z n e s e n i e č. 145//XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach u k l a d á MsÚ znovu predložiť návrh bodu 18 d/ vrátane dôvodovej správy. U z n e s e n i e č. 146/XI/2004 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach s c h v a ľ u j e nájomné za prenájom nebytových priestorov pre poskytovanie nedostatkových služieb nasledovne: Oprava obuvi – vo dvore DS Narcis – 100,- Sk mesačne + náklady na energie v plnej výške Oprava bicyklov a detských kočiarov – vo dvore bývalého MsÚ – 100,- Sk/m2 ročne + náklady na energie v plnej výške.

Za správnosť: Martina Rožánková

msz18112004  

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta Program: Poslanci...

Advertisement