Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 14. novembra 2005

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 3. Interpelácie poslancov 4. a/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30.9.2005 b/ Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Trenčianske Teplice k 30.9.2005 5. Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach 6. Návrh VZN č. 2/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice 7. Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2005 8. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra 9. Harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2005 10. Majetkové prevody a/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 2070/2 v k.ú. Trenčianske Teplice b/ odpredaj bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku – SNP 681/82, SNP 121/3, SNP 125/9 11. Správa o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2005 12. Určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, hodín a sobášiacich pre Mesto Trenčianske Teplice 13. Rôzne 14. Záver 1. Otvorenie Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Na dnešnom zasadnutí sa dočasne ospravedlnili poslanci Vladimír Čmelko a Ing. Andrej Chyba – prídu neskôr. Návrhová komisia bude pracovať v zložení RNDr. Mária Dedíková a PaedDr. Pavol Trsťan. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil pán primátor Ing. Petra Striešku a Ing. Karola Glamoša. Za skrutátorky boli určené Ing. Hackenbergová a Ing. Masárová. Pripomienky k programu nemal nikto z prítomných. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 109/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program MsZ. Prítomní: 9

1

Za: 9


2. Kontrola plnenia uznesení MsZ Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Monika Pšenčíková – informovala sa na uznesenie č. 102/X/2005 – 1. Projekt na zmenu systému vykurovania – budova NARCIS 2. Projekt na zateplenie budovy NARCIS 3. Územný plán zóny Termál Ing. Šinský, vedúci odboru správy majetku, regionálneho rozvoja, životného prostredia a stavebného poriadku v krátkosti informoval prítomných, že sa pripravujú potrebné podklady , zmluva s autorkou Územného plánu by sa mala podpisovať 20. 11. 2005 RNDr. Dedíková – informovala sa, či sa uskutočnilo rokovanie s občanmi, ktorí majú v tejto lokalite pozemky, aby sa k tomu vyjadrili, domnieva sa, že mala byť zvolená takáto rozprava p. prímátor – najskôr musí byť zmluva s dodávateľom spracovateľa zóny a ten osloví majiteľov pozemkov tejto lokality a bude s nimi rokovať Monika Pšenčíková - informovala sa na uznesenie č. 105/X/2005 a to konkrétne na to, ktoré chodníky a pieskoviská boli opravené a či stihneme túto dotáciu vyčerpať do konca roka, informovala sa ktoré detské ihriská boli opravené p. primátor – informoval, že čiastka na opravu miestnych komunikácii a chodníkov už bola vyčerpaná, prebehli opravy na pieskoviskách, taktiež sa začína pracovať na úprave priestorov pre obradnú sieň, knižnicu atď. RNDr. Dedíková – upozornila na uznesenie č. 107/X/2005 – poslanci požadovali časový harmonogram postupov Mgr. Koža – taktiež podotkol, že požadovali časový harmonogram postupov a poukázal na to, že by bolo vhodné spraviť v Trenč. Tepliciach jedno detské ihrisko na „úrovni“, ktoré by bolo oplotené p. primátor – uviedol, že my sme zadali dodávateľovi, čo v budove nemocnice chceme a on nám predloží varianty Ing. Strieška – taktiež si myslí, že by bolo vhodné ihriská oplotiť MUDr. Žbirková – informovala sa, či minieme celú čiastku na ihriská, už máme november p. primátor – jedná sa väčšinou o montážne práce, ktoré budú do konca roka vykonané a finančné prostriedky vyčerpané Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 110/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie: a/ Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 20. 9.2005 b/ Správu o kontrole plnenia uznesení z mimoriadneho MsZ, konaného dňa 18. 10. 2005 s výhradami týkajúce sa plnenia uznesení: 102/IX/2005, 105/X/2005, 107/X/2005 Prítomní: 10 /Prišiel Čmelko/ Za: 10

3. Interpelácie poslancov Monika Pšenčíková: – obracajú sa na ňu občania, počas jarmokov a rôznych akcií nie sú v meste verejné WC, Mesto by malo uvažovať o nákupe ekologických toaliet. 2


MsZ schválilo zadanie vypracovanie zmeny územného plánu par. č. 9, v akom je to štádiu – kedy bude doriešený amfiteáter – informovala sa, či mesto dalo do prenájmu vojakom priestory v budove býv. nemocnice – žiada písomnú odpoveď, aký bol rozpočet na realizáciu chodníkov pri benzínovej pumpe – koľko a komu boli poskytnuté dotácie v r .2005 podľa VZN č. 1/2005 p. primátor – informoval, že mesto má verejné WC v prevádzke PEC na autobusovom nástupišti - amfiteáter je v riešení, v tomto spore nás zastupuje JUDr. Bustinová Ing. Šinský – informoval prítomných, že parc. č. 9 je v pôvod. územnom pláne ako zelená plocha, vzhľadom k tomu, že mesto kúpilo budovu Nemocnice, komisia navrhla, aby na tejto parcele bolo vybudované parkovisko p. primátor - informoval, že ešte budova Nemocnice nie je naša, Nemocnica Trenčín prenajala časť priestorov pre SARATOV na 6 mesiacov, počas jeho rekonštrukcie Monika Pšenčíková – informovala sa, kedy p. primátor podpísal kúpno - predajnú zmluvu, keďže bolo kvôli tomu zvolané aj mimoriadne MsZ Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ podotkla, že zmluvu mohol p. primátor podpísať až po nadobudnutí právoplatnosti prijatého uznesenia Ing. Strieška – kupovali sme Nemocnicu a nie zmluvy v Nemocnici. Informoval sa, či budú pre mesto výhodné? p. primátor – uzatvorené nájomné zmluvy môžeme vypovedať JUDr. Látal – poďakoval za opravu zberného lapača na Gogolovej ulici a zároveň žiadal, aby z fin. prostriedkov ktoré zostali z tejto akcie boli použité na dokončenie chodníka na Baračke, ktorý nie je ukončený. Ďalej poukázal na to, že v budove bývalej ZUŠ sa schádza určitá skupinka ľudí, ktorí tam pijú, drogujú atď, sú tam rozbité okná. Bolo by vhodné, keby tam policajti robili kontroly, aby nám nezdevastovali majetok. p. primátor – uviedol, že prišli poslanci Vladimír Čmelko a Ing. Andrej Chyba MUDr. Žbirková – podotkla, že MsZ by sa malo zaoberať žiadosťou lekárov o odkúpenie zdravotného strediska, pretože lekári sa obávajú, že by mohli o tieto priestory prísť, ďalej chcela vysloviť poďakovanie Ing. Hollému za opravu chodníka na cintoríne a zároveň sa chcela informovať čo je s obrazmi, ktoré sú v Tereze. p. primátor – podotkol, že lekári sa nemusia obávať, mesto im určite výpovede z nájmu nedostanú, obrazy v Tereze sú v riešení, samozrejme, že MsZ bude informované Ing. Strieška – prečo nebol zaslaný list poslancom MsZ, ktorý doniesli na MsÚ pre poslancov p. primátor- momentálne nevie odpovedať, musí sa to pozrieť v došlej pošte. Ing. Strieška – informoval sa, či už Tereza nepatrí pod Hotel Slovakia a či teraz „patrí“ pod mesto. A ak áno, ako sa zúčtovávajú akcie, ktoré sú vo Vile Tereza p. prednostka – podotkla, že aktivity v Tereze sa účtujú cez TsM PaedDr. Trsťan- informoval sa, čo je s autobusom p. primátor – bude zvolané v najbližších dňoch valné zhromaždenie Technokom s.r.o. RNDr. Dedíková – mala 3 otázky a to: 1. či sa komisia pre financie, majetok a podnikanie zaoberala žiadosťou lekárov o odkúpenie zdravotného strediska a k akému záveru dospela. Navrhla, aby sa tým zaoberali v bode 13 Rôzne.

3


2. V akom zmysle sa komisia výstavby zaoberala zónou Termál? 3. Kúpnu zmluvu sme podpisovali s 1 záväzkom – prenájom pre odborných lekárov Ing. Glamoš, predseda komisie pre financie, majetok a podnikanie – komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala touto žiadosťou a dospela k názoru, že by sa to malo odpredať, ale iba jednému subjektu a aj s priľahlým pozemkom. Bude sa tým zaoberať komisia dňa 23.11.2005. Ing. Strieška – zónou Termál sa zaoberali na komisii a odporučili poskytnúť tento pozemok podnikateľom v danej lokalite namiesto parc. č. 9 p. primátor – uviedol, že sa ospravedlnil JUDr. Látal 4 a/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2005 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru, ktorá v krátkosti informovala prítomných: Bežné príjmy boli plnené 80,9% Bežné výdavky boli čerpané 64,7% Kapitálové príjmy boli plnené 25,6% Kapitálové výdavky boli čerpané 18,2 % Ing. Glamoš - podotkol, že ZŠ má čerpanie len na 56%, treba sa pozrieť na to čerpanie, taktiež poukázal na to, či by nebolo pre nás vhodnejšie zaplatiť za autobus jednorazovo alebo na splátky. p. primátor – podotkol, že si dáme vypracovať návrh od banky, treba pozrieť aj to čerpanie ZŠ Monika Pšenčíková – informovala sa na str. 6 pol 642001 – Bežné transfery neziskovým PO a FO – podnikateľom – prečo je tam suma 155. tis., keď k 30. 6. 2005 bola suma 199 tis. Sk, ďalej žiadala na vysvetlenie v kapitál výdavkoch v pol. 04.4.3 Výstavba , kde je 16.158 tis. Sk a k 30. 6.2005 bolo 16.147 tis. Sk. Žiadala, aby jej bolo písomne odpovedané. RNDr. Dedíková – informovala sa na str. 3 na výdavky obce konkrétne ju zaujímalo, čo zahŕňajú tovary a služby vo výške 1,5 mil. Sk. Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru – do tejto položky patrí napr. stravovanie zamestnancov, prídel do soc. fondu, audit. Služby, právne služby, poistenie majetku, revízie, inzercia, notárske služby, daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, atď. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 111/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2005 s výhradami k bežným výdavkom č. 642001 a v tabuľkovej časti riadok 251 trieda 04.4.3 Prítomní: 10

Za: 9

Zdržal sa: 1 /Pšenčíková/

4 b/ Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2005 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM, ktorý v krátkosti informoval prítomných: 4


1. blížia sa Vianočné sviatky, chystajú vianočnú výzdobu mesta, nebude to lacná záležitosť, čo do fin. prostriedkov nákupu, ale ja odberu el. energie 2. jesenné práce sú ukončené, chystajú sa na zimu RNDr. Dedíková – podotkla, že v tomto rozbore by mali odčleniť hospodársku jednotku od športového areálu. Kde sa nachádzajú investičné náklady na športový areál? Ďalej podotkla, že sa treba zamyslieť aj nad trhoviskami. Treba to prenajať súkromníkovi. PaedDr. Trsťan – uviedol, že v minulosti športový areál financoval celý šport a teraz mesto dáva do športu 400. tis. Sk za r. 2005 Monika Pšenčíková – už v minulosti poukazovala na vysoký stav pohľadávok a informovala sa, či sú v tomto rozbore zahrnuté tržby z Vily Tereza a či sa to účtuje na zvláštnom účte Peter Ďurina – vyslovil touto cestou poďakovanie riaditeľovi TsM a zamestnancom TsM za pekne upravené cintoríny počas Sviatku všetkých svätých. Je za to, aby bola vianočná výzdoba mesta na úrovni, aj keď je to energicky náročné Monika Pšenčíková – v materiáli je aj návrh na úpravu investície na r. 2006, kúpu vozidla Ing. Hollý – chcel touto cestou upozorniť aj na zlý technický stav áut, od r. 1991 sa nenakupovali žiadne vozidlá. Jedná sa o zimnú údržbu na kopcovitých terénoch. Peter Ďurina – je potrebné zakúpiť sypač pre TsM na zimnú údržbu Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 112/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Trenčianske Teplice k 30. 9. 2005 s výhradami: odčleniť hospodársku jednotku stravovania a ubytovania od športového areálu v prehľade čerpania a uviesť stav pohľadávok. Prítomní: 10

Za: 10

5. Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Informovala prítomných, že tento organizačný poriadok bol vypracovaný z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry. RNDr. Dedíková – podotkla, že na MsÚ by nemali byť odbory, ale oddelenia, odbory sú len v štátnej správe Monika Pšenčíková: - str. 2 čl. 5 d/ schvaľuje Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta – informovala sa, či ho máme schválený - str. 6 čl. 11 bod 4b/ koordinovanie stanovísk – navrhovala vypustiť RNDr. Dedíková – podotkla, že tam koordinovanie stanovísk treba ponechať a doplniť oddelení MsÚ Monika Pšenčíková - strana 7 bod 6 vypustiť v texte „ho“, na str. 16 doplniť „obecných“ služieb MsÚ (písmeno „ch“) RNDr. Dedíková - keďže máme už aj vysoké školy so zameraním na verejnú správu navrhovala na str. 6 čl. 11 ods. 2doplniť „ a so zameraním na verejnú správu“ 5


Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 113/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach s týmito zmenami: 1. pojem odbory nahradiť pojmom oddelenia 2. článok 11 ods. 2 vetu doplniť „ a so zameraním na verejnú správu“ Prítomní: 7 / Nebol prít. JUDr. Látal, Ing. Strieška, Čmelko, Ďurina/ Za: 7

6. Návrh VZN č. 2/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Monika Pšenčíková – podotkla, že toto VZN sme mali mať už novelizované, nakoľko voľby do VÚC boli už v r. 2001 Inak neboli zo strany prítomných vznesené žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 114/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č. 2/2005 o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice. Prítomní: 7 / Nebol prít. JUDr. Látal, Ing. Strieška, Čmelko, Ďurina/ Za: 7

7. Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2005 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru Monika Pšenčíková – má výhrady - máme tu zmenu rozpočtu – projekt na nájomné byty, predtým sa tu hovorilo o sociálnych bytoch, je to veľký rozdiel mrdzi nájomnými a sociálnymi bytmi je zásadne proti tomu Mgr. Koža – súčasťou materiálu je aj vyjadrenie komisie pre financie, majetok a podnikanie, ktorá nedospela k záverečnému stanovisku RNDr. Dedíková – mesto hospodári s rozpočtom mesta, ak to bolo zadané v r. 2004 a nestihlo sa to do konca roka, malo sa požiadať o presun do ďalšieho rozpočtového roka. p. primátor - podal k tomu vysvetlenie podľa toho, ako boli práce objednané. Projektová dokumentácia je vypracovaná a je na MsÚ. Ing. Strieška – ešte v roku 2003 sa začalo hovoriť o týchto bytoch, v r. 2004 bola podpísaná „predbežná“ objednávka, ďalšia na sociálne a nájomné byty. Ing. Glamoš – boli určené viaceré kapitálové položky, ktoré by sa mohli napĺňať v prípade, že sa naplnia kapitálové príjmy. RNDr. Dedíková – taktiež sa pamätá, keď sa o týchto bytoch začalo hovoriť , ale vtedy sa uvažovalo, že sa sem presťahujú starší občania, aj zo ZOS-u, kde sa uvažovalo o odpredaji. Ak by sa teraz malo jednať o nájomné byty, treba zistiť, či vôbec majú občania o takéto byty záujem.

6


p. primátor – v r. 2004 bola zmena rozpočtu z 300 tis. Sk na 364 tis. Sk. Práce boli vr. 2004 objednané, ale dodané až v r. 2005. Na ZUŠ-ke ( nadstavba ) sú plánované 2-3 izbové byty ( nájomné). Druhou časťou projektu je 16 malometrážnych bytov. MUDr. Žbirková – je hotový projekt a treba ho zaplatiť RNDr. Dedíková – dotácie je možné dostať, treba si pozrieť projekt a potom sa rozhodnime, čo ďalej Mgr. Koža – tento bod odložiť a zvolať mimoriadne MsZ k tomuto bodu. p. primátor – uviedol, že je za to, aby bolo mimoriadne MsZ, kde predloží poslancom dokumenty k výstavbe bytov. K tomuto bodu zvolá mimoriadne MsZ z dôvodu, že ide o závažný problém a druhý dôvod je ten, aby sme mohli včas podať žiadosť o štátnu dotáciu RNDr. Dedíková – uviedla, že je rozdiel medzi termínom mimoriadne MsZ a riadne MsZ mimo schválená harmonogram Ing. Strieška – uviedol, že má dojem, že je „28. január 2005“. Podľa neho ide o nezmyselný projekt Mgr. Koža – podotkol, že dnes to aj tak nevyriešime Ing. Strieška – uviedol, že projekt bol prezentovaný na komisii výstavy. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o dosť závažnú problematiku, dohodli sa prítomní poslanci, že sa zvolá zastupiteľstvo, na ktorom sa rozoberie problematika spojená s projektom a výstavbou nájomných bytov. Taktiež sa dohodli na tom, že príspevok 25.000,- Sk bude riešiť primátor v rámci svojich možností formou dotácie. Termín najbližšieho zasadnutia MsZ je určený na deň 28.11.2005. U z n e s e n i e č. 115/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach presúva bod č. 7 na nasledujúce zasadnutie MsZ dňa 28. 11. 2005 Prítomní: 8 /Nebol prít. Ďurina, JUDr. Látal, Mgr. Koža/

Za:8

8. Návrh na vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. MUDr. Žbirková – podľa organizačného poriadku volí a odvoláva hlavného kontrolóra MsZ, podľa poslancov je rozviazanie prac. pomeru s hl. kontrolórku v rozpore so zákonom. Domnieva sa, že máme stále hlavnú kontrolórku, preto nevidí dôvod voliť nového kontrolóra . RNDr. Dedíková – je potrebné obrátiť sa na košickú firmu, ako sa vysporiadať s tým, že MsZ hlavnú kontrolórku neodvolalo, že malo vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, že keď vykonáva poslaneckú funkciu v inej obci, ako hlavného kontrolóra, že je to v poriadku - ako sa vyrovnať s ustanovením v zákone tým dňom, kedy sa stala poslancom, pretože hlavná kontrolórka mala zrušené úplne iným dňom - hlavná kontrolórka nedostala ani 1 hodinu na to, aby to, čo je podľa JUDr. Sotolářa v rozpore, si vybavila. Mohla sa napr. vzdať poslaneckého mandátu tam, kde ho vykonáva a bolo by to v poriadku - navhuje materiál odložiť na neurčito, až dostaneme vyrozumenie zo súdu, pretože pokiaľ vie, hlavná kontrolórka to dala na súd. Je toho názoru, že hlavnú kontrolórku stále máme, pretože MsZ ju neodvolalo - je toho názoru, že aj keď je to absolútne jasné, že je to rozpor so zákonom, má byť uznesenie MsZ. „ Prosím, aby ste sa na to menovite spýtali.“

7


-

p. primátor – hlavnej kontrolórke nedal výpoveď z funkcie, funkcia môže len zaniknúť, alebo môže byť zrušená vôľou MsZ - RNDr. Dedíková – ak sa primátor zastáva názoru, že hlavnej kontrolórke zanikla funkcia dňom, keď sa stala poslankyňou, tak je úrad povinný vymáhať predošlú mzdu. Treba sa na to spýtať právnej firmy. Ing. Strieška – hlavnú kontrolórku sme neodvolali, je toho názoru, že hlavnú kontrolórku stále máme - prečo bola hlavná kontrolórka preradená na miesto do knižnice? Ak to malo naozaj zaniknúť zo zákona, tak primátor nebol povinný preradiť ju na iné miesto - požaduje, aby na najbližšie MsZ - 28. 11. 2005 prednostka MsÚ priniesla vyžiadanie – požiadavku mesta na právnu firmu ohľadom hlavnej kontrolórky - p. primátor – zo zákonníka práce plynie 2 – mesačná výpoveď a počas nej bola hlavná kontrolórka preradená na inú prácu. Všetky materiály, ktoré sa týkajú hlavnej kontrolórky, budú zaslané právnej firme RNDr. Dedíková – existuje niekto, kto dáva právne záväzný výklad zákona, treba si to tiež vyžiadať od tej právnej kancelárie PaedDr. Trsťan – v tej požiadavke na právnu firmu treba uviesť, že hlavná kontrolórka nie je poslancom v našom meste Monika Pšenčíková – prečo sa opäť tento materiál dostal na rokovanie MsZ ? p. primátor – na minulom MsZ bola požiadavka poslanca – dokedy budeme bez hlavného kontrolóra. Na základe toho boli pripravené materiály. Ing. Strieška – vyzval poslancov, aby nehlasovali vôbec o návrhu uznesenia na voľbu dňa hlavného kontrolóra nezrušili a majú ho. Po rozsiahlej diskusii hlasovali prítomní poslanci o nasledovnom návrhu uznesenia: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach A/ vyhlasuje 1. podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 18. január 2006 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice B/ schvaľuje 1. náležitosti prihlášky a/ písomná žiadosť na výkon funkcie hlavného kontrolóra b/ odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 1) c/ doklad o vzdelaní 2) d/ životopis e/ osobný dotazník f/ čestné vyhlásenie, že 3) g/ písomný súhlas na spracovanie osobných údajov Kandidát doručí prihlášku v obálke s označením v pravom hornom rohu slovami „Hlavný kontrolór“ do podateľne Mestského úradu Trenčianske Teplice alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Náležitosti prihlášky posúdi mandátová komisia MsZ. 2/ spôsob a výkon voľby

8


Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov MsZ. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, MsZ na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. 1) Kandidát musí byť bezúhonný. Viď ods. 2,3,4 § 3 zákona č. 522/2003 Z.z. 2) Kvalifikačné predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 3) Kandidát ku dňu nástupu do funkcie bude spĺňať ostatné podmienky vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. Prítomní:7 Za: 0 Zdržal sa: 1 /Ing. Glamoš/ Proti: 0 Nehlasoval: 6 / Ing. Strieška, Ing. Chyba, MUDr. Žbirková, RNDr.Dedíková, PaedDr. Trsťan, Pšenčíková/

Uznesenie nebolo prijaté. 9. Harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2005 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 116/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2005 Prítomní: 7

Za:7

10. Majetkové prevody a/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 2070/2 v k.ú. Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Šinský, vedúci odboru reg. rozvoja, majetku mesta, ŽP a SP. Materiál bol aj predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie. Komisia neodporučila odpredaj predmetného pozemku z dôvodu, že pozemok parc. č. 2070/2 je v schválenom územnom pláne určený na výstavbu hromadných garáží. Prítomní poslanci hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 2070/2 vo výmere 1358 m2 firme DMK –Bau s.r.o. Trenčianske Teplice. Prítomní: 7 Za: 0 Zdržal sa: 1 /Ing. Strieška/ Proti: 6 / Pšenčíková, MUDr. Žbirková, Ing. Glamoš, PaedDr. Trsťan, Ing. Chyba, RNDr. Dedíková/

Uznesenie nebolo prijaté.

9


b/ Majetkové prevody – schválenie odpredaja bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku v dome: SNP 681/82 – byt č. 20, SNP 121/3 – byt č. 6, SNP 125/9 – byt č. 19 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Malíková, konateľka Termia s.r.o. Materiál bol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie a bol odporučený MsZ na schválenie. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 117/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta – odpredaj bytov, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku: SNP 681/82 – byt č. 20, SNP 121/3 – byt č. 6, SNP 125/9 – byt č. 19 1.v bytovom dome súpisné číslo 681 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 82 spoluvlastníckych podielov ma spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 681 zapísaných na liste vlastníctva č. 2718 katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 687/4 zastavanej plochy vo výmere 503 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. - byt č. 20 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 57/2302 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 97.932,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 7.440,- Sk Beáte Rabinovej, rod. Rudinskej, bytom SNP 681/82 Trenčianske Teplice. Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 2.v bytovom dome súpisné číslo 121 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 3 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 121 zapísaných na liste vlastníctva č. 1328 katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1830/4 zastavanej plochy vo výmere 320 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1684 kat. úz. Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. - byt č. 6pozostávajúci z troch obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 75/2059 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 27.392,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 6.996,- Sk Elene Borikovej, rod. Gonovej, bytom SNP 121/3 Trenčianske Teplice. Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. 2. v bytovom dome súpisné číslo 125 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 9 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 125 zapísaných na liste vlastníctva č. 1670 katastrálne územie Trenčianske Teplice, v Správe katastra Trenčín. - byt č. 19 pozostávajúci z troch obytných miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 72/2062 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 20.171,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 6.732,- Sk Alene Brešťákovej, rod. Bajtkovsej a manželovi Petrovi Brešťákovi, obaja bytom SNP 125/9 Trenčianske Teplice. Kúpna cena bytu a pozemku bude zaplatená po podpise kúpnej zmluvy na účet fondu rozvoja bývania mesta v plnej výške. Prítomní: 7

11. Správa o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti

10

Za:7


Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Masárová, poverená zastupovaním odboru správneho. Monika Pšenšíková – v ZOS-e máme 15 jednoposteľových izieb, z toho je obsadených len 8. Sú žiadosti na umiestnenie v ZOS-e ? Ing. Masárová – žiadosti sú na umiestnenie s 24 hodinovou starostlivosťou MUDr. Žbirková – uviedla, že by bolo vhodné uviesť, čo všetko čaká mestský rozpočet z dôvodu opatrovateľskej služby. Voľakedy to uhrádzal štát, teraz to prešlo na obce. Ing. Masárová by ich mohla oboznámiť s touto problematikou. Ing. Masárová – v krátkosti vysvetlila, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je možné opatrovateľskú službu zamietnuť. Počet žiadostí na opatrovateľskú službu rastie. RNDr. Dedíková – podotkla , že tieto povinnosti prešli na obce, ktoré to hradia zo svojich prostriedkov, je určitá konštrukcia podielu na daniach pre obce Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ – vysvetlila - máme to v podielových daniach, ale finančné prostriedky nestačia na celú opatrovateľskú službu. Hradí sa to aj z vlastných príjmov mesta. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 118/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti za I. polrok 2005. Prítomní: 7

Za: 7

12. Určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, hodín a sobášiacich pre Mesto Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Masárová, poverená vedením odboru správneho. Monika Pšenčíková – podotkla, že toto uznesenie malo byť schválené už dávno. Ing. Strieška – informoval sa, či sa môže sobášiť aj v iný deň ako v sobotu. p. primátor –vysvetli, že áno, ale je to už potom s poplatkom. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 119/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach a/ ruší uznesenie č. 1/I/2003 z 3.1.2003 bod H,CH b/ určuje - sobášnu miestnosť: zasadačka MsÚ - sobášny deň – sobota - sobášne hodiny – od 12.00 hod – 18.00 hod. c/ poveruje výkonom funkcie sobášiacich - primátora mesta Štefana Barteka - JUDr. Milana Látala - P. Moniku Pšenčíkovú - PaedDr. Pavla Trsťana Prítomní: 7

11

Za: 7


13. Rôzne Odpredaj objektu zdravotného strediska RNDr. Dedíková – navrhla zaradiť do tohto bodu Odpredaj objektu zdravotného strediska na ul. SNP. Žiadala, aby sa MsZ vyjadrilo, či mieni alebo nemieni tento objekt odpredať, nakoľko lekári sa obávajú, že by mohli o tieto priestory prísť. Keďže sme mali v minulosti zlé skúsenosti pri odpredaji objektu Štefánie dvor, navrhovala, aby si lekári vytvorili právnickú osobu a tej by sa odpredal objekt zdravotného strediska. Bude vypracovaný už znalecký posudok, dá sa uvažovať, za akú cenu sa to predá a ma aký účel, aby sa vypracovala kúpno-predajná zmluva. Ing. Strieška – stotožnil sa s názorom RNDr. Dedíkovej. Znalecký posudok už je vypracovaný. Treba vstúpiť do jednania s lekármi, resp. zástupcom spoločnosti. RNDr. Dedíková – vytvorená spoločnosť bude mať svoje orgány, zástupca ich bude zastupovať a komunikovať za spoločnosť, záväzne predávať by sa to malo vytvorenej právnickej osobe, ktorá má svoje pravidlá, a do týchto pravidiel by mali poslanci vidieť, alebo by ich mali s tými pravidlami trocha oboznámiť, hlavne v tejto oblasti, ktorá sa týka obyvateľov mesta. Prítomní poslanci hlasovali o zaradení tohto bodu do programu rokovania bod Rôzne. Všetci prítomní poslanci /7/ boli za. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 120/XI/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach mieni odpredať nehnuteľnosť – zdravotné stredisko SNP 15, budova s.č. 129 na parcele 718 a priľahlý pozemok právnickej osobe, ktorú vytvoria lekári resp.. zdravotníckí a rehabilitační pracovníci za účelom prevádzkovania zdravotného a rehabilitačného strediska. Prítomní: 7

Za: 7

14. Záver Keďže zo strany prítomných poslancov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

Štefan Bartek primátor mesta

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

Overovatelia

Ing. Peter Strieška

..........................................

Ing. Karol Glamoš

..........................................

Zapísala: Martina Fialová

12

msz15112005  

1. Otvorenie Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program MsZ. U z n e s e n i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you