Page 1

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 14. júla 2006

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie 2. Schválenie uznesenia o odkúpení zdravotného strediska 3. Schválenie uznesenia o odkúpení pozemku pod budovou Termál – Trenzdroj a.s. Trenčín 4. Záver

1. Otvorenie Dnešné mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil pán primátor p. Moniku Pšenčíkovú a MUDr. Darinu Žbirkovú. Za skrutátorky boli určené Ing. Eva Hackenbergová a Martina Fialová. Zapisovateľka bola určená Martina Fialová. Návrhová komisia bude pracovať v zložení RNDr. Mária Dedíková a PaedDr. Pavol Trsťan. Pripomienky k programu neboli žiadne. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 69/VII/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ. Prítomní:10

Za:10

2. Schválenie uznesenia o odkúpení zdravotného strediska p. primátor – informoval prítomných, že výkon týchto uznesení pozastavil preto, že sa domnieva, že sú pre mesto zjavne nevýhodné Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ vysvetlila prítomným, že uznesenie MsZ , ktorého výkon bol pozastavený rozhodnutím primátora mesta, môže MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13 ods. 8, 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak MsZ uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Prijaté bolo nasledovné uznesenie:

1


U z n e s e n i e č. 70/VII/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13 ods. 8 po tvrdzuje uznesenie MsZ č. 54/VI/2006 zo dňa 29. 6. 2006 v znení: Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti: a/ pozemok parc. č. 718/4 – zast. plochy o výmere 1085 m2 a parc. č. 718/5 – zast. plochy o výmere 103 m2 za cenu 800,- Sk/m2 b/ budovu zdravotného strediska s.č. 129 stojacu na parcele 718/4 za cenu 2.132.000,- Sk podľa prílohy č. 2 Prítomní:10

Za: 10

3. Schválenie uznesenia o odkúpení pozemku pod budovou Termál – Trenzdroj a.s. Trenčín RNDr. Dedíková – informovala sa, či primátor mesta pozastavil výkon uznesenia z toho istého dôvodu ako pozastavil predošlé uznesenie a aká by bola podľa neho výhodná cena. Domnieva sa, že sa ešte pozemok za takúto cenu nepredával p. primátor- to aká cena by bola výhodná nie je predmetom dnešného rokovania, toto MsZ má len potvrdiť alebo nepotvrdiť pozastavený výkon uznesenia Prijaté bolo nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 71/VII/2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13 ods. 8 potvrdzuje uznesenie MsZ č. 68/VI/2006 z rokovania MsZ dňa 29. 6. 2006 v znení : Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie list od Trenzdroj a.s. Trenčín zo dňa 14. 6. 2006- „ Odpredaj pozemku a prehodnotenie žaloby č.k. 10C/224/03“ a ukladá MsÚ vyvolať rokovanie a pripraviť kúpno –predajnú zmluvu a stiahnuť žalobu. Prítomní: 10

Za: 9

Zdržal sa: 1 /Mgr. Koža/

2


4. Záver Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

Štefan B a r t e k primátor mesta

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

O v e r o v a t e l i a:

Monika Pšenčíková, dňa:

...........................................................

MUDr. Žbirková, dňa:

...........................................................

Zapísala: Martina Fialová

3

msz14072006  
msz14072006  

Program: 1. Otvorenie 2. Schválenie uznesenia o odkúpení zdravotného strediska Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje P...

Advertisement