Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 11. septembra 2003

Prítomní: JUDr. Juraj Trokan, primátor mesta JUDr. Milan Látal, zástupca primátora mesta Ing. Alena Bajčíková, prednostka MsÚ Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Otvorenie Sľub poslanca MsZ Voľba člena komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci Kontrola plnenia MsZ Správa o činnosti MsR Interpelácie Poriadok odmeňovania volených orgánov a volených zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice 8. Zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Mestský bytový podnik Trenčianske Teplice 9. Zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Trenčianske Teplice 10. Založenie obchodnej spoločnosti: a/ Prometea, spol. s.r.o. b/ Termia, spol. s.r.o. 11. Založenie obchodnej spoločnosti Technokom, spol s.r.o. 12. Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2003 13. Majetkové prevody 14. Prijatie úveru pre MsBP a garancia za prijatý úver 15. Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice 16. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 55/V/2003 17. Správa o mimoriadnej inventarizácii majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice 18. Rôzne

1. Otvorenie Dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na dnešnom zasadnutí bola ospravedlnená RNDr. Mária Dedíková. Za overovateľov zápisnice z dnešného


zasadnutia určil Vladimíra Čmelka a Petra Ďurinu. Za skrutátorov určil Martinu Fialovú a Martinu Rožánkovú. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Karola Glamoša, PaedDr. Pavla Trsťana a MUDr. Žbirkovú. Všetci prítomní poslanci / 9/ boli za. Pán primátor oboznámil prítomných s programom dnešného mestského zastupiteľstva s doplnkami v bode 18 Rôzne: a/ Štatút Zboru pre občianske záležitosti b/ Plat primátora mesta c/ Plat hlavnej kontrolórky mesta d/ Úhrada za stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole v Trenčianskych Tepliciach e/ Plnenie uznesenia č. 51/V/2003 JUDr. Milan Látal, zástupca primátora mesta požiadal o zmenu programu a to nasledovne: presunúť bod č. 18e/ Plnenie uznesenia č. 51/V/2003 za bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení MsZ. Prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 77/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program so zmenou: bod 18e/ Plnenie uznesenia č. 51/V/2003 presunúť za bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení MsZ Prítomní: 9

za: 9

2. Sľub poslanca MsZ Mgr. Rudolf Žák dňa 22. augusta 2003 oznámil ukončenie poslaneckej činnosti, na uvoľnený mandát poslanca nastúpi ďalší v poradí Mgr. Milan Koža. U z n e s e n i e č. 78/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach konštatuje, že poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Milan Koža zložil zákonom stanovený sľub poslanca mestského zastupiteľstva . 3. Voľba člena komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci Nakoľko Mgr. Rudolf Žák bol aj členom komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci, navrhol pán primátor Mgr. Milana Kožu. Z prítomných poslancov nikto nevzniesol žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 79/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Mgr. Milana Kožu za člena komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci. Prítomní: 10

za: 9

Zdržal sa: 1 /Mgr. Koža/


4. Kontrola plnenia uznesení MsZ Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Anna Chalupková, hlavná kontrolórka mesta. JUDr. Látal – informoval sa na uznesenie č. 66/VII/2003 – Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku – prečo bola pozastavená zmluva p. Alfonza Lezu na MsBP. Inak nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 80/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 29. 7. 2003 Prítomní: 10

Za: 9

Zdržal sa: 1 /Pšenčíková/

18e/ Plnenie uznesenia č. 51/V/2003 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Prítomných poslancov informoval Ing. Glamoš, predseda komisie pre financie, majetok a podnikanie a Ing. Vlasta Malíková, riaditeľka MsBP – boli veľké nedostatky v účtovníctve, zlé zmluvy. Komisia pre financie, majetok a podnikanie odporučila odpísanie pohľadávok z dôvodu ich nevymožiteľnosti. Odpisom týchto pohľadávok vykáže Mestský bytový podnik v Trenčianskych Tepliciach stratu vo výsledku hospodárenia za rok 2003 stratu. Na základe týchto skutočností dala návrhová komisia návrh na vyslovenie dôvery zástupcovi primátora mesta a členovi mestskej rady JUDr. Milanovi Látalovi. Po vzniknutej vzájomnej rozprave bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 81/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: 1. schvaľuje odpísanie pohľadávok: v celkovej sume: 2.310.934,-Sk uvedených v prílohe z evidencie účtovníctva Mestského bytového podniku v Trenčianskych Tepliciach k 31. 12. 2003 z dôvodu ich nevymožiteľnosti. Prítomní: 10

Za: 10

2. nevyslovuje dôveru zástupcovi primátora mesta a členovi mestskej rady JUDr. Milanovi Látalovi prítomní:10

za: 9

Zdržal sa: 1 /JUDr. Látal/

Keďže nikto z prítomných poslancov nevyslovil dôveru zástupcovi primátora mesta a členovi mestskej rady JUDr. Milanovi Látalovi, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 82/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odvoláva JUDr. Milana Látala z funkcie zástupcu primátora mesta a člena mestskej rady. Prítomní: 10

za: 9

Nehlasoval:1 /JUDr. Látal/


18f/ Voľba zástupcu primátora mesta Keďže JUDr. Látal bol z funkcie zástupcu primátora mesta a člena mestskej rady odvolaný, navrhol pán primátor na funkciu zástupcu primátora mesta Štefana Barteka. Nikto z prítomných nevzniesol žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 83/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje do funkcie zástupcu primátora mesta Štefana Barteka. Prítomní: 9

za: 7

Zdržal sa: 2 /Bartek, Pšenčíková/ / Bol ospravedl. JUDr. Látal/

18g/ Voľba člena mestskej rady Pán primátor navrhol za člena mestskej rady PaedDr. Pavla Trsťana. Keďže nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: Prítomní:9

Za:9

Zdržal sa: 1 /PaedDr. Trsťan/

5. Správa o činnosti mestskej rady Materiál obdržali prítomní poslanci písomne. Monika Pšenčíková – informovala sa na Uznesenie č. 93/VIII/2003 – prečo nie je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva Keďže nikto z prítomných nevzniesol žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 85/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej rady v Trenčianskych Tepliciach, konanej dňa 26. 8.2003 Prítomní: 9

Za: 9

6. Interpelácie Monika Pšenčíková – informovala sa: a/ koľko zamestnancov má mestský úrad b/ starostlivosť o občanov v Zariadení opatrovateľskej služby c/ rokovanie so Slovenskou správou ciest ohľadom rekonštrukcie ciest d/ prečo nebola skolaudovaná kanalizácia na Baračke e/ či je Televízia s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri, či je vytvorená dozorná rada Mgr. Koža – zahrnúť do rozpočtu na rok 2004 rekonštrukciu chodníka pred MsÚ


7. Poriadok odmeňovania a volených orgánov a volených zamestnancov mesta Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní poslanci písomne. Predkladala ho prednostka MsÚ. Materiál bol prerokovaný aj v komisii pre financie, majetok a podnikanie a v mestskej rade a bol odporučený mestskému zastupiteľstvu na schválenie Ing. Glamoš – informoval sa, či by komisie nemohli byť odmeňované podľa počtu zasadnutí. Inak nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 86/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Poriadok odmeňovania volených orgánov a volených zamestnancov mesta Trenčianske Teplice. Prítomní: 9

za : 8

Nehlasoval: 1 /Pšenčíková/

8. Zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Mestský bytový podnik Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní poslanci písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Nakoľko táto organizácia v rozsahu 95% z celkových činností vykonáva podnikateľskú činnosť, čo je v rozpore so zákonom 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je nevyhnutné, aby bola založená obchodná spoločnosť. Nakoľko zo strany prítomných poslancov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 87/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zrušenie príspevkovej organizácie Mestský bytový podnik Trenčianske Teplice k termínu 31. 12. 2003 Prítomí: 9

Za:9

9. Zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Nakoľko hospodárenie príspevkovej organizácie za posledné dve účtovné obdobia sa skončilo stratou, ktorá nebola uhradená, zriaďovateľ podľa zákona NR SR č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov zruší príspevkovú organizáciu do konca roka nasledujúceho po roku, z ktorého výsledku hospodárenia mala byť strata uhradená.

U z n e s e n i e č. 88/IX/2003


Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zrušenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Trenčianske Teplice k termínu 31. 12. 2003. Prítomní: 9 Za: 9

10. Založenie obchodnej spoločnosti : a/ Prometea s.r.o. b/ Termia s.r.o. Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Materiál bol prerokovaný v komisii pre financie, majetok a podnikanie a v mestskej rade a bol odporučený mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Do dozornej rady boli navrhnutí: Mgr. Margaréta Bednárová, Monika Pšenčíková, Ing. Peter Strieška. Monika Pšenčíková nesúhlasila s členstvom v dozornej rade pán primátor navrhol Mgr. Milana Kožu. Keďže nikto z prítomných nevzniesol žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 89/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje: A/ založenie obchodnej spoločnosti Obchodné meno: Termia s. r. o. Štvrť SNP 138 Trenčianske Teplice 914 51

Sídlo:

Predmet činnosti: -

prenájom nehnuteľnosti v spojení s inými než základnými službami, zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, výroba tepla a rozvod tepla, vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, elektroinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo, verejné obstarávanie, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/

Základné imanie:

200.000,- Sk

Spoločník:

Mesto Trenčianske Teplice IČO 00 312 088


Štatutárny orgán:

konateľ Ing. Vlasta Malíková Štvrť SNP 134/36 914 51 Trenčianske Teplice

Konanie menom spoločnosti: spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ

B/ dozornú radu v zložení:

Mgr. Margaréta Bednárová Mgr. Milan Koža Ing. Peter Strieška Prítomní: 9

Za: 9

11. Založenie obchodnej spoločnosti Technokom s.r.o. Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Materiál bol prerokovaný v komisii pre financie, majetok a podnikanie a v mestskej rade a bol odporučený mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Do dozornej rady boli navrhnutí: Mgr. Margaréta Bednárová, Ing. Karol Glamoš, Štefan Bartek Ing. Karol Glamoš bol navrhnutý za člena dozornej rady, ale nakoľko je pracovne veľmi vyťažený odmietol členstvo v dozornej rade. Pán primátor navrhol preto Petra Ďurinu. Keďže nikto z prítomných nevzniesol žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 90/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje: A/ založenie obchodnej spoločnosti: Obchodné meno:

Technokom s.r.o.

Sídlo:

Štvrť SNP č. 154/71 Trenčianske Teplice 914 51

Predmet činnosti: -

nakladanie s inými než nebezpečnými odpadmi údržba zelene údržba oprava mestských komunikácii a chodníkov vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava medzinárodná nepravidelná autobusová doprava vnútroštátna cestná nákladná doprava prevádzkovanie pohrebísk – cintorínov a krematórii pohrebné služby, vrátane prepravy zosnulých výkopové práce murárske práce


- oprava a údržba verejného osvetlenia - zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov - prenájom nehnuteľnosti v spojení s inými než základnými službami - sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živnosti /maloobchod/ - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností, v rozsahu voľných živnosti /veľkoobchod/ - výroba dreveného vybavenia exteriéru /výroba lavičiek a drevených kontajnerov/ - výroba jednoduchých výrobkov z kovu /výroba kovových konštrukcií na lavičky/ - maliarske a natieračské práce - oprava motorových vozidiel Základné imanie:

200 000,-Sk

Spoločník:

Mesto Trenčianske Teplice IČO: 00 312 088

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

konateľ Ing. Pavol Hollý Partizánska č. 494/81 Trenčianske Teplice

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

B/ Dozornú radu: Mgr. Margaréta Bednárová Peter Ďurina Štefan Bartek Prítomní: 9

Za: 9

12. Zmena rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2003 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Ing. Glamoš – zmena rozpočtu bola prerokovaná v komisii pre financie, majetok a podnikanie. Komisia a taktiež aj mestská rada odporučili schváliť zmenu rozpočtu. Monika Pšenčíková – informovala sa, koľko bol výnos z koncertu Honzu Nedvěda v amfiteátri a koľko bolo vyčerpaných finančných prostriedkov z úveru. Keďže nikto prítomných nevzniesol žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 91/IX/2003


Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2003. Prítomní: 8

Za: 7

Zdržal sa: 1 /Pšenčíková/ Nebol prít. Čmelko

13. Majetkové prevody a/ Schválenie odpredaja bytu a nebytového priestoru medzi predávajúcim Mestom Trenčianske Teplice a kupujúcim Máriou Surovcovou. b/ Zámena pozemkov medzi Mestom Trenčianske Teplice a Ing. Petrom Moravcom Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Keďže nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 92/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje: a/ Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu a nebytového priestoru: 1. v bytovom dome súpisné číslo 125 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 10 spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 125, zapísaných na liste vlastníctva číslo 1666, katastrálne územie Trenčianske Teplice a pozemku, parc. č. 1827/5 zastavanej plochy vo výmere 311m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1666 kat. úz. Trenčianske Teplice, na Správe katastra Trenčín - byt č. 55 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 73/1812 na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu 20.833,- Sk a na pozemku za kúpnu cenu 7.536,- Sk Márii Surovcovej, bytom SNP 125/10, Trenčianske Teplice. Kúpna cena bytu bola zaplatená pred podpisom zmluvy prevodom na účet predávajúceho. b/ Zámenu pozemkov odčlenených geometrickým plánom č. 36322466-17/2003 v k.ú. Trenčianske Teplice parc. č. 2786/5 – ost. plocha vo výmere 27 m2 vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice za parc. č. 2406/1 – zastavaná plocha vo výmere 27m2 vo vlastníctve Ing. Petra Moravca a manželky Ľudmily rod. Plškovej, obaja bytom Partizánska č. 68 Trenčianske Teplice bez finančného vyrovnania. Prítomní: 9

Za: 9

14. Ručenie mesta Trenčianske Teplice za poskytnutý úver pre Technokom s.r.o. Prítomných poslancov informovala Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ – vzhľadom na zámery podnikania mesta Trenčianske Teplice je potrebné zakúpiť autobus. Autobus zakúpi Technokom s.r.o. z cudzích zdrojov vo výške 80.910,- EUR. Autobus bude slúžiť pre účely mesta Trenčianske Teplice a Technokom s.r.o. . Jedná sa o autobus typu FORD BUS BAMBINO 16 L. Po vzniknutej rozprave bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 93/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje ručenie mesta Trenčianske Teplice za poskytnutý úver pre Technokom s.r.o. vo výške 80.910,- EUR. Prítomní: 9

za: 6

Proti: 2 /Ing. Strieška, Pšenčíková/ Zdržal sa: 1 /MUDr. Žbirková/


15. Pracovný poriadok zamestnancov mesta Trenčianske Teplice Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Monika Pšenčíková – informovala sa či by nebol vhodnejší pružný pracovný čas a kedy sú stránkové dni. PaedDr. Trťan – práca nadčas – treba pozrieť v súlade so Zákonníkom práce. Inak nikto z prítomných nevzniesol žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 94/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov mesta Trenčianske Teplice. Prítomní: 8

Za: 7 Zdržal sa: 1 /Pšenčíková/ Nebol prít. Ďurina

16. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 55/V/2003 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Z prítomných poslancov nikto nevzniesol žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 95/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu uznesenia č. 55/V/2003 v bode 2 odst. b – „poskytovanie dotácií pre vlastníkov TELEVÍZNYCH KÁBLOVÝCH ROZVODOV, ktoré sú na území mesta Trenčianske Teplice vo výške poskytnutých úľav Prítomní: 8

Za: 8

Nebol prít. Ďurina

17. Správa o mimoriadnej inventarizácií a záväzkov mesta Trenčianske Teplice k 30. 6. 2003 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní poslanci písomne. Predkladala ho Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ Monika Pšenčíková – informovala sa na odcudzené obrazy z knižnice, neboli ešte vyradené z účtovníctva, napísať list na políciu Keďže nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 96/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Správu o mimoriadnej inventarizácii majetku a záväzkov mesta Trenčianske Teplice k 30. 6. 2003. Prítomní: 8

Za: 8 Nebol prít. Ďurina

18.Rôzne a/ Štatút zboru pre občianske záležitosti


Materiál obdržali prítomní písomne. Keďže nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 97/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: 1. schvaľuje Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v trenčianskych Tepliciach 2. menuje Zuzanu Ďurmekovú za predsedníčku ZPOZ pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach. Prítomní: 9

Za: 9

c/ Úhrada za stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole v Trenčianskych Tepliciach Prítomných informovala Ing. Bajčíková, prednostka MsÚ. Na základe pokynu MŠ SR č. 488/2000-46, zákona č. 506/2001 Z.Z a vyhlášky MŠa V SR č. 121/1994 Z.z. o školskom stravovaní v znení neskorších predpisov odporučil OÚ v Trenčíne upraviť finančný limit na nákup potravín a úhradu za stravovanie v zariadeniach školského stravovania od 1.9.2003 nasledovne: Desiata obed Olovrant Spolu MŠ denná 7,17,6,30,Keďže nikto z prítomných nevzniesol žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 98/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Úhradu za stravovanie v ŠJ pri MŠ vo výške 30,- Sk/deň od 1. 9. 2003 Prítomní: 9

Za: 9

b/ Plat primátora mesta Trenčianske Teplice Zvýšenie platu primátora predkladal Ing. Glamoš, predseda komisie pre financie, majetok a podnikanie. Tento bol aj predmetom rokovania mestskej rady a bol odporučený mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 99/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: 1/ ruší uznesenie č. 1/I/2003 písm. F 2/ schvaľuje plat primátora mesta s účinnosťou od 1. 9. 2003 - základný plat podľa NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov §3 a §4 ods. 1o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 na 1,75 násobok Prítomní: 9

Za:8 Zdržal sa: 1 /Pšenčíková/

c/ Plat hlavnej kontrolórky mesta Trenčianske Teplice Návrh na zvýšenie platu hlavnej kontrolórky mesta predkladal Ing. Glamoš, predseda komisie pre financie, majetok a podnikanie. Bol prerokovaný na zasadnutí tejto komisie a taktiež v mestskej rade a bol odporučený mestskému zastupiteľstvu na schválenie.


Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 100/IX/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje plat hlavnej kontrolórke mesta s účinnosťou od 1. 9. 2003 - vyšší tarifný plat o 40% v zmysle § 19 ods. 21 - zvýšenie tarifného platu za výkon úloh územnej samosprávy o 15% v zmysle § 19 ods. 17 - osobný príplatok vo výške 65% v zmysle § 23, ods. 1 a ods. 3 Prítomní: 9

Za: 9

Monika Pšenčíková žiadala stanovisko hlavnej kontrolórky k vkladu mesta Trenčianske Teplice do NEOS VERONIKA a.s. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

JUDr. Juraj T r o k a n primátor mesta

Ing. Alena B a j č í k o v á prednostka MsÚ

Overovatelia ...................................................... ..................................................................

Zapísala: Martina Fialová

MsZ 10.09.2003  

MsZ 10.09.2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you