Page 1

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 7. júla 2005

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 3. Interpelácie poslancov 4. a/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 31. 3. 2005 b/ Rozbor hospodárenia prísp. organizácie TsM Trenčianske Teplice k 31. 3. 2005 5. Majetkové prevody – odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1571/2 firme KRUSTOL, spol. s.r.o., Šrobárova 28, Trenčianske Teplice 6. Návrh na zmenu Územného plánu Mesta Trenčianske Teplice – parc. č. 1830/1 za účelom výstavby garáží 7. Žiadosť firmy DUPOS – Remenár Milan, práčovňa a čistiareň, ul. Športovcov 673/27, Dubnica nad Váhom o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v DS NARCIS v Trenčianskych Tepliciach 8. Návrh na vstup Mesta Trenčianske Teplice do združenia obcí „ Regionálna kompostáreň Považie“ 9. Správa o činnosti Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za rok 2004 10. Správa o činnosti Základnej umeleckej školy v Trenč. Tepliciach za rok 2004 11. Schválenie mesačného príspevku v štúdiu pre dospelých v Základnej umeleckej škole v Trenčianskych Tepliciach od 1. 9. 2005 12. Žiadosť TsM o zvýšenie príspevku na činnosť v r. 2005 13. Plán práce MsZ v Trenčianskych Tepliciach na II. polrok 2005 14. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta 15. Návrh na doplnenie komisie pre financie, majetok a podnikanie 16. Rôzne 17. Záver

1. Otvorenie Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Moniku Pšenčíkovú a JUDr. Milana Látala. Za skrutátorky určil Mgr. Beznákovú a Ing. Vojtášovú. Návrhová komisia bude pracovať v zložení PaedDr. Trsťan a RNDr. Dedíková. Pripomienky k programu boli nasledovné: p. primátor – vzhľadom na zistené nové skutočnosti navrhol stiahnuť bod č. 5 z rokovania dnešného MsZ

1


p. Pšenčíková – vzhľadom nato, že na minulom MsZ boli odložené Správy o činnosti MŠ a ZUŠ, navrhla ich zaradiť do programu po bode 3, ďalší bod navrhovala bod č. 14 Ing. Glamoš – navrhol zaradiť namiesto bodu č. 5, bod Odpredaj pozemku firme LIESKOVEC s.r.o. p. prednostka - je potrebné doplniť člena komisie na vyhodnotenie ponukového konania Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 69/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu programu. Prítomní: 10

Za: 10

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. MUDr. Žbirková – informovala sa na uznesenie ohľadom Nemocnice, ktoré bolo prijaté na minulom zasadnutí MsZ, v akom je to štádiu Mgr. Koža – upozornil na uznesenie č. 63/VI/2005 – treba dať priestory do pôvodného stavu Monika Pšenčíková – informovala sa na uzn. č. 48/VI/2005 / prerozd. dotácie / RNDr. Dedíková – upozornila na uznesenie 49/VI/2005 p. Pšenčíková – informovala sa či bolo požiadané o odklad podpísania kúpnej zmluvy na budovu bývalej Nemocnice v Trenč. Tepliciach p. primátor – požiadal o odklad podpisu tejto zmluvy RNDr. Dedíková – úver, ktorý si Mesto Tr. Teplice môže zobrať by nemal byť použitý na financovanie hospicu alebo niečo podobné, nie je to priorita č. 1 pre naše mesto Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 70/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 8. 6. 2005 Prítomní: 10

Za: 10

3. Interpelácie poslancov Ing. Strieška – požiadal ho podnikateľ Trenč. Teplíc p. Peter Parnica o prečítanie listu, v ktorom opätovne poukazuje na výšku poplatku za prenájom verejného priestranstva. List od p. Parnicu je prílohou tejto zápisnice. Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru v krátkosti informovala prítomných o dani za užívanie verejného priestranstva a o prípadnej možnosti novelizácie VZN č. 5/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ vysvetlila, že sa vychádzalo aj z toho, že nám vypadli 3 poplatky. Je možné upraviť výšku tohto poplatku, ale bude to mať dopad na rozpočet. p. primátor – navrhol prehodnotiť túto problematiku v komisii pre financie, majetok a podnikanie a potom sa s tým zaoberať na MsZ Ing. Hackenbergová – podotkla, že sa jedná o 5 -6 podnikateľov z ktorých viacerým boli doručené zrušenia rozhodnutia Mesta o povolení užívania verejného priestranstva

2


Monika Pšenčíková - oslovila ju občianka Trenčianskych Teplíc PhDr. Gabriela Filická, ktorá žiadala nasledovné informácie: 1. Aká finančná čiastka bola schválená na opravu cesty na Nádražnej ulici / cesta vedúca do Kristoff Plaza/ ? 2. Prečo bola na opravu vedľajšej cesty schválená zámková dlažba 3. Prečo nebola finančná čiastka schválená na opravu predmetnej cesty investovaná na pokračovanie rekonštrukcie pešej zóny? p. primátor – v krátkosti reagoval na dotazy PhDr. Filickej 1. Na opravu cesty Nádražnej ulice bola použitá finančná čiastka 2.000.000,- Sk 2. Zámková dlažby bola použitá preto, lebo bola najlacnejšia. 3. Dokončenie pešej zóny by bolo finančne náročnejšie. RNDr. Dedíková – navrhla, aby sa komisia pre financie, majetok a podnikanie rozdelila na dve komisie a to: komisia pre financie a majetok a komisia pre podnikanie. JUDr. Látal sa taktiež priklonil k tomuto názoru, v komisiách nepracujú odborníci MUDr. Žbirková: – poukázala na neporiadok na pozemku pri Skalke, zlá vizitka mesta – informovala sa na to, či bolo odpovedané na list p. Temkovitz, ktorý predniesla na minulom zasadnutí MsZ – informovala sa, či sa niekto z Mesta zúčastnil Valného zhromaždenia SLK a.s. Trenčianske Teplice – informovala sa, či je zmluva so Súkromným osemročným gymnáziom v súlade s VZN Mesta Trenčianske Teplice p. primátor v krátkosti odpovedal MUDr. Žbirkovej: - pozemok pri Skalke, pôjdu sa na to pozrieť s riaditeľom TsM a dá sa to do poriadku - p. Temkovitz zatiaľ nedostala odpoveď, v najbližšom čase jej bude doručená - Valného zhromaždenia SLK a.s. sa nezúčastnil nikto z Mesta, nakoľko nebola zaslaná pozvánka, ako bývalo zvykom po minulé roky, avšak správa z VZ SLK a.s. je v trezore v kancelárii primátora mesta - Mgr. Sádecký, riaditeľ Súkromného osemročného gymnázia bol vyzvaný k podpísaniu zmluvy Monika Pšenčíková – informovala sa, kto je majiteľom pozemku na židovskom cintoríne, treba to dať do poriadku Ing. Strieška interpeloval p. primátora: 1. oslovujú ho občania, že primátor naďalej používa služobné auto na súkromné účely 2. prečo nebol prieskum ohľadom výstavby bytov, dotazníky do schránok atď. a ak bol, či to bolo z peňazí daňových poplatníkov 3. kedy bolo predložené zadanie firme ohľadom Nemocnice 4. prečo nebol ako predseda komisie výstavby a životného prostredia oboznámený s problémom susedských vzťahov na Baračke a prečo tam bola polícia 5. Rada školy dala návrh na odvolanie riaditeľky ZŠ, prečo bola riaditeľka hneď odvolaná a nekonzultoval to primátor s MsZ p. primátor odpovedal v nasledovnom poradí: 5. p. primátor vyhovel návrhu Rady školy, jeho postup je v súlade so zákonom

3


4. je to susedský spor, mesto sa ho snaží riešiť už dlhšiu dobu 2. prebieha prieskum ohľadom záujmu o byty, je to z peňazí daňových poplatníkov 1. služobné auto používa v súlade so všetkými predpismi 3. tento spis nemá momentálne pred sebou, tak nevie odpovedať na otázku RNDr. Dedíková – informovala sa prečo tu nesedí hlavná kontrolórka, zriaďovateľom funkcie je predsa MsZ p. primátor - je to bod programu č. 6 Monika Pšenčíková – informovala sa v nadväznosti na reláciu v MTŠ či bol vypracovaný prevádzkový poriadok amfiteátra, pokiaľ bol v správe Mesta Trenčianske Teplice. Ďalej požiadala o slovo p. Pastorková – poukázala na situáciu v našom meste, predniesla práva občanov, poukázala na kúpu nemocnice, podmienky bývania, podnikania v našom meste, ROEP, vlastnícke vzťahy, ošarpané budovy v meste, rokovania so SLK a.s. Prejav p. Pastorkovej je prílohou tejto zápisnice RNDr. Dedíková – reagovala na vystúpenie p. Pastorkovej a podotkla, že toto všetko je na 80% úloha primátora mesta, taktiež poukázala na nedostatočne pripravené materiály Monika Pšenčíková – podotkla, že už dlho poukazuje na ošarpané budovy v našom meste, taktiež a j na pasportizáciu a ROEP Ing. Hudcovská – podotkla, že o ROEP sme žiadali v r. 2003, opätovne v r. 2004 avšak zatiaľ nám neprišla odpoveď 1. Správa o činnosti Materskej školy za r. 2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Masárová, poverená vedením správneho odboru. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 71/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Materskej školy za rok 2004. Prítomní: 10

Za:10

2. Správa o činnosti Základnej umeleckej školy za r. 2004 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Masárová, poverená vedením odboru správneho. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 72/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Základnej umeleckej školy za r. 2004. Prítomní: 10

Za: 10

4


3. Schválenie mesačného príspevku v štúdiu pre dospelých v ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Masárová, poverená vedením správneho odboru. Monika Pšenčíková – informovala sa, či bol materiál prerokovaný v komisii školstva, kultúry a cestovného ruchu. Ing. Masárová, poverená vedením odboru správneho informovala, že tento materiál nebol prerokovaný v komisii, nakoľko komisia zasadala 6. 6. 2005 a žiadosť o schválenie mesačného príspevku bola doručená na MsÚ dňa 24. 6. 2005 a má byť účinná od 1. 9. 2005, bol tento bod zaradený do rokovania dnešného MsZ. Inak neboli zo strany prítomných vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 73/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje mesačný príspevok v štúdiu pre dospelých v ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach od 1. 9. 2005 vo výške: - pri individuálnom vyučovaní 300,- Sk mesačne - pri skupinovom vyučovaní 250,- Sk mesačne Prítomní: 10

ZA: 9

Zdržal sa: 1 /Ing. Strieška/

14. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Monika Pšenčíková – podotkla, že zo zákona vyplýva, že hlavného kontrolóra volí a odvoláva MsZ, prečo jej bola daná výpoveď RNDr. Dedíková – domnieva sa, že primátor mal oboznámiť poslancov s tým, že chce s hlavnou kontrolórkou rozviazať pracovný pomer, právnik sa môže taktiež mýliť, JUDr. Sotolář oboznamuje, že k zániku funkcie dochádza ex lege, neverí tomu stanovisku, právnik sa môže taktiež mýliť, kto za to ponesie zodpovednosť Ing. Glamoš – domnieva sa, že nebol zvolený správny postup, hlavná kontrolórka vykonávala funkciu poslanca ešte predtým ako nastúpila do funkcie, nevie aký dátum by sa mal posudzovať Ing. Strieška – domnieva sa, že hlavná kontrolórka by mala naďalej vykonávať túto funkciu Mgr. Koža – nezdá sa mu to úplne právne čisté, poslanci sa mali k tomu vyjadriť a prijať uznesenie Ing. Chyba – tiež sa domnieva, že to bol protiprávny krok Monika Pšenčíková – p. primátor mal zvolať MsZ a oboznámiť poslancov s týmto zámerom, hlavná kontrolórka neporušila zákon, nech o tom rozhodne Najvyšší súd. Ing. Glamoš – domnieva sa, že JUDr. Sotolář použil §, ktorý sa mu „hodil do karát“, nevysvetlil ďalšie paragrafy RNDr. Dedíková – JUDr. Sotolář sa nevyjadril k časovému sledu

5


MUDr. Žbirková – nejde tu náhodou o zneužitie právomoci verejného činiteľa a nemali by poslanci podať trestné oznámenie? p. primátor v krátkosti oboznámil prítomných aj s ďalšími stanoviskami, ktoré boli v tejto veci doručené na MsÚ v Trenčianskych Tepliciach a to napr. z Úradu vlády – odbor boja proti korupcii, ďalej z MV SR atď., p. primátor podotkol, že nikoho neodvolal, ale keď prišlo stanovisko od JUDr. Sotolářa, v ktorom konštatuje, že k zániku dochádza ex lege, doručil p. hl. kontrolórke výpoveď Mgr. Koža – v celej tejto veci mu chýba akási ľudská stránka, nie je proti tomu, čo spravil p. primátor, ale mohol upozorniť hl. kontrolórku o svojom úmysle a taktiež jej mohol umožniť prehodnotenie svojho pôsobenia v Mestskom zastupiteľstve v Dubnici nad Váhom. Slovo bolo udelené aj Ing. Chalupkovej Ing. Chalupková uviedla, že si dala vypracovať právne stanovisko, v ktorom bolo uvedené, že môže naďalej vykonávať funkciu hlavnej kontrolórky. Ing. Strieška – keď dá hl. kontrolórka túto výpoveď na súd a súd vyhrá, kto potom bude znášať následky? Zároveň podotkol, že keď skladal sľub poslanca, sľuboval, že bude dodržiavať zákon a preto nebude v tomto bode hlasovať Ing. Glamoš – podotkol, že treba postupovať v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Po veľmi rozsiahlej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 74/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach nesúhlasí s postupom primátora mesta pri ukončení pracovného pomeru s hlavnou kontrolórkou mesta. Prítomní: 10

ZA: 8

Proti: 1 /JUDr. Látal/

Nehlasoval: Ing. Strieška

4a/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 31. 3. 2005 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hackenbergová, vedúca ekonomického odboru Monika Pšenčíková informovala sa na bežné výdavky a ich plnenie na 83,1 % Ing. Hackenbergová, vedúca EO stručne zhrnula plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2005 pričom vysvetlila prítomným, že bežné príjmy boli plnené na 20%, bežné výdavky na 18%, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky na necelé 1%. Podrobné plnenie rozpočtu obdržali prítomní v tabuľkovej časti rozpočtu podľa jednotlivých kapitol Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, bolo prijaté nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 75/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 31. 3. 2005. Prítomní: 9 /Nebol prít. Ing. Strieška/

b/ Rozbor hospodárenia prísp. organizácie TsM k 31. 3. 2005 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM JUDr. Látal – informoval sa na zisk z podnikania

6


Ing. Hollý, riaditeľ TsM vysvetlil v krátkosti, že v zimnom období mali veľa práce s udržiavaním miestnych komunikácii, zisky boli minimálne, skládka bola zavretá. 15. 7. 2005 končí výberové konanie na stavebné úpravy na Športklube, 18. 7. 2005 je vyhodnocovanie ponúk JUDr. Látal – pochválil riaditeľa TsM, že opravili kanalizačnú stoku na Gogolovej ulici na ktorú poukázal na minulom zasadnutí v rámci Interpelácii Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 76/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TsM k 31. 3. 2005. Prítomní: 8 / Nebol prít. Ing. Strieška, Pšenčíková/ Za: 8

5. Odpredaj časti pozemku firme LIESKOVEC s.r.o. Ing. Glamoš stiahol tento bod z rokovania MsZ. 6. Návrh na zmenu Územného plánu Mesta Trenčianske Teplice – parc. č. 1830/1 za účelom výstavby garáží Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Vojtášová, referentka majetkoprávneho odboru. Uvedenou problematikou sa zaoberala aj komisia pre financie, majetok a podnikanie a taktiež komisia výstavby a životného prostredia a odporučili dať vypracovať zmenu územného plánu a následne sa zaoberať odpredajom pozemku potencionálnym žiadateľom na výstavbu garáží JUDr. Látal – mali by sme poznať názor obyvateľov, ktorí žijú v uvedenej lokalite na výstavbu garáží RNDr. Dedíková – keby sa realizovala výstavba garáží, odpredávali by sa za trhovú cenu, vedia o tom tí ľudia? MsÚ by ich mal vyzvať k vyjadreniu Ing. Strieška – navrhoval dať do TV oznam, že sa pripravuje zmena ÚP, občania nech sa k tomu vyjadria, ďalej navrhol zverejniť oznam, že sa uvažuje o výstavbe garáží, nech sa záujemcovia prihlásia Ing. Vojtášová – informovala, že na MsÚ sa nachádza už približne 25 žiadostí na výstavbu garáží RNDr. Dedíková navrhla stiahnuť z rokovania tento bod. Prítomní poslanci sa s jej názorom stotožnili 7. Žiadosť firmy DUPOS – Remenár Milan, práčovňa a čistiareň, ul. Športovcov 673/27, Dubnica nad Váhom o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v DS Narcis v Trenčianskych Tepliciach Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Vojtášová, referentka majetkoprávneho odboru. Materiál bol predmetom rokovania komisie pre financie, majetok a podnikanie, komisia neodporučila MsZ znížiť nájomné za prenájom nebytových priestorov v DS NARCIS. RNDr. Dedíková – podotkla, že sa taktiež jedná o nedostatkové služby MUDr. Žbirková – upozornila, že je to len zberňa prádla Ing. Strieška – jedná sa o silnú firmu, nevidí dôvod na zníženie nájomného Prijaté bolo nasledovné uznesenie:

7


U z n e s e n i e č. 77/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach neschvaľuje znížené nájomné za prenájom nebytových priestorov v DS NARCIS v Trenčianskych Tepliciach firme DUPOS – Remenár Milan, práčovňa a čistiareň, ul. Športovcov 673/27 Dubnica nad Váhom Prítomní: 10

Za: 8

zdržal sa: 2 /RNDr. Dedíková, Čmelko/

8. Návrh na vstup Mesta Trenčianske Teplice do združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Mgr. Beznáková, referentka život. prostredia JUDr. Látal – pochválil Mgr. Beznákovú za aktivity, ktoré vyvíja v rámci svojho voľného času, dotazníkový prieskum a osveta o kompostovaní v rámci projektu „Pripravme sa na regionálne kompostovanie“ Slovo bolo udelené aj p. Branislavovi Moňokovi, zástupcovi Priateľov Zeme, ktorý v krátkosti informoval prítomných o prípravách spojených s regionálnym kompostovaním. Mgr. Koža – informoval sa, kde bude táto kompostáreň a a či je poplatok 10,-Sk/obyvateľ ročný alebo je to na celé obdobie Mgr. Beznáková – upresnila, že členský príspevok mesta do Združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ je 10,-Sk/obyvateľ/rok. JUDr. Látal sa vyjadril, že ak odsúhlasíme tento bod, k ničomu nás to ešte nezaväzuje. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 78/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vstup Mesta Trenčianske Teplice do združenia obcí „ Regionálna kompostáreň Považie“ Prítomní: 10

Za: 8

Zdržal sa: 2 /Mgr. Koža, RNDr. Dedíková/

4. Žiadosť TsM o zvýšenie príspevku na činnosť Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Hollý, riaditeľ TsM. Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ informovala prítomných, že v rámci prerozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu pre kúpeľné mestá za rok 2005 bola schválená rezerva použitia finančných prostriedkov vo výške 390. tis. Sk a poslanci MsZ navrhli financovať z rezervy opravu UNC stroja pre TsM. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 79/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zvýšenie príspevku TsM o 390.000,- Sk na generálnu opravu pracovného stroja UNC. Prítomní: 10

Za: 10

8


5. Plán práce MsZ v Trenčianskych Tepliciach na II. polrok 2005 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 80/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Plán práce MsZ v Trenčianskych Tepliciach na II. polrok 2005. Prítomní: 9 /Nebola prít. Pšenčíková/

Za: 9

15a/ Návrh na doplnenie komisie pre financie, majetok a podnikanie Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Ing. Glamoš, predseda komisie pre financie, majetok a podnikanie. JUDr. Látal – podotkol, že túto komisiu by bolo vhodné rozdeliť ako už bolo povedané, napr. v tejto komisie je 80% podnikateľov, mali by tam pracovať odborníci na financie a majetok a mala by vzniknúť samostatná komisia podnikateľská. RNDr. Dedíková – stotožnila sa s názorom JUDr. Látala Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 81/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Máriu Lauffovú za členku komisie pre financie, majetok a podnikanie. Prítomní: 9 / Nebola prít. Pšenčíková/

Za: 9

15b/ Návrh na doplnenie komisie na vyhodnotenie ponukového konania Prítomných poslancov informovala Ing. Hudcovská, prednostka MsÚ. Je potrebné nahradiť Ing. Peleyovú, ktorá bola členkou tejto komisie, nakoľko už nie je zamestnankyňou Mesta Trenčianske Teplice. p. primátor – navrhol za člena tejto komisie Ing. Vojtáša RNDr. Dedíková – mal by to byť zamestnanec MsÚ Prítomní poslanci sa dohodli, aby bola doplnená do tejto komisie Ing. Vojtášová, referentka majetkoprávneho odboru. Prijaté bolo nasledovné uznesenia U z n e s e n i e č. 82/VII/2005 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: odvoláva Ing. Ruženu Peleyovú z komisie pre vyhodnotenie ponukového konania. Prítomní: 9 /Nebola prít. Pšenčíková/ Za: 9

U z n e s e n i e č. 83/VII/2005

9


Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Ing. Vojtášovú Danku za členku komisie pre vyhodnotenie ponukového konania. Prítomní: 9

/ Nebola prít. Pšenčíková/ Za: 9

16. Rôzne p. primátor – oznámil prítomným, že na MsÚ bude v čase od 18. 7. 2005 – 29. 5. 2005 hromadné čerpanie dovolenky. Stála služba bude na matrike a na sekretariáte MsÚ. Taktiež je k dispozícii číslo na mobilný telefón primátora mesta. Monika Pšenčíková – poukázala na článok v denníku SME, sú tam zavádzajúce informácie, poslanci sú tam vykreslení v zlom svetle. RNDr. Dedíková – poukázala na výstavbu bytov, poslanci neodsúhlasili výstavbu bytov, prečo by sa mali neplatiči presťahovať do nových bytov, kde budú musieť platiť ešte vyššie nájomné. Nevie, z čoho by chcelo Mesto financovať túto výstavbu bytov p. primátor - podotkol, že vo svojom volebnom programe mal výstavbu bytov, tieto byty by boli financované z príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania p. Pšenčíková – podotkla, že v rozpočte na r. 2004 boli uvedené sociálne byty a byty nižšieho štandardu. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval p. primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

Štefan B a r t e k primátor mesta

Ing. Anna H u d c o v s k á prednostka MsÚ

Overovatelia

Monika Pšenčíková

..............................................

JUDr. Milan Látal

...............................................

Zapísala: Martina Fialová

10

msz07072005  

Prítomní: Štefan Bartek, primátor mesta Ing. Anna Hudcovská, prednostka MsÚ 1. Otvorenie Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny 1 2. Kontrol...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you