Page 1

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 22. februára 2007

Prítomní: PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta Ing. Jarmila Mikušová, prednostka MsÚ Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. a/ Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009 b/ Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta na r. 2007 3. Personálne zmeny v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta 4. Rokovací poriadok komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 5. Záver

1. Otvorenie Dnešné mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Na dnešnom zasadnutí sa ospravedlnili poslanci PhDr. Marián Kočiš, Mgr. Art. Peter Trník a Peter Ďurina. Za overovateľov zápisnice určil pán primátor MUDr. Darinu Žbirkovú a Ing. Borisa Ancina, za skrutátorky Ing. Evu Hackenbergovú a Ing. Beátu Toporovú, za zapisovateľku Martinu Fialovú. Na úvod pán primátor informoval prítomných, že Mesto Trenčianske Teplice vyhralo súdny spor s KR PZ Trenčín – budova bývalej Základnej školy. Tento spor trval 12 rokov. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí počas týchto 12 rokov pracovali na tejto veci. Pripomienky k programu nemal nikto z prítomných. Prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 15/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ. Prítomní: 8

Za: 8

2. a/ Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009 Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho p. primátor. V krátkosti informoval prítomných – návrh rozpočtu bol predmetom rokovania všetkých komisií, musí byť vyrovnaný prípadne prebytkový. Poukázal na priority v kapitálových výdavkoch - základná škola, pešia zóna, spolufinancovanie projektov. Čo sa týka rozpočtu Technických služieb mesta určili sa nové pravidlá. Rozpočet sa skladá z príspevku na činnosť a príspevku na odvoz komunálneho odpadu, príspevok na činnosť bol znížený o 435.000,- Sk.

1


Monika Pšenčíková – v bežných výdavkoch tabuľková časť str. 7 –cestná doprava – mestské komunikácia – navrhovala by túto sumu zmeniť na 1.500.000,- Sk p. prednostka – navrhla zapracovať túto pripomienku do zmeny rozpočtu, ktorá bude vykonaná k polroku. Monika Pšenčíková – súhlasila s návrhom p. prednostky, ďalej poukázala na to, že sa znova v rozpočte objavuje suma 1.200.000 Sk – požiarna zbrojnica, v minuloročnom rozpočte bola schválená suma 2.500.000,- Sk –mala sa rekonštruovať strecha, je tam vykonaná prístavba Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 16/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach: a/ berie na vedomie trojročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009 Prítomní:8

Za: 8

b/ schvaľuje rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2007 celkové príjmy 77.176. tis. Sk celkové výdavky 76.741. tis. Sk Prítomní:8

Za: 8

c/ schvaľuje príspevok na činnosť pre Technické služby mesta Trenčianske Teplice vo výške 3.960. tis. Sk a príspevok na odvoz komunálneho odpadu vo výške 3.980.tis. Sk Prítomní: 8

Za: 8

3. Personálne zmeny v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho p. primátor. Monika Pšenčíková – technická poznámka – vzdala sa členstva v predstavenstve p. prednostka – riadime sa podľa toho čo je zapísané v obchodnom registri. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 17/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach a) o d v o l á v a 1/ z funkcie členov predstavenstva Slovakie, a. s. Trenčianske Teplice – Ing. Jozefa Polačeka, Štefana Barteka, JUDr. Michala Fraňu, Ing. Petra Striešku, Ing. Annu Hudcovskú s platnosťou dňom schválenia 22.2.2007 2/ funkcie členov dozornej rady Slovakie, a. s. Trenčianske Teplice - Moniku Pšenčíkovú, Ing. Tibora Tomáša, MUDr. Darinu Žbirkovú, Vladimíra Čmelku, Ing. Karola Glamoša s platnosťou dňom schválenia 22. 2.2007 b) s c h v a ľ u j e 1/ členov predstavenstva Slovakie, a.s. Trenčianske Teplice – Ing. Jarmilu Mikušovú predseda, PhDr. Štefana Škultétyho – podpredseda, MUDr. Tibora Guštafíka, Moniku Pšenčíkovú, Igora Murína s platnosťou dňom schválenia od 22. 2. 2007 2/ členov dozornej rady Slovakie, a. s. Trenčianske Teplice – MUDr. Darinu Žbirkovú – predseda, PhDr. Mariána Kočiša, Patríciu Temkovitz, Petra Ďurinu, Ing. Borisa Ancina s platnosťou dňom schválenia od 22. 2. 2007 Prítomní: 8

Za: 8

2


U z n e s e n i e č. 18/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach a) o d v o l á v a z funkcie členov dozornej rady Termie, s.r.o. Trenčianske Teplice – Ing. Petra Striešku Mgr. Milana Kožu, MUDr. Darinu Žbirkovú s platnosťou ku dňu schválenia 22. 2. 2007 b) s c h v a ľ u j e členov dozornej rady Termie, s.r.o. Trenčianske Teplice – Ing. Borisa Ancina, predseda, Ing. Dagmar Ďatkovú, Ing. Jarmilu Mikušovú s platnosťou dňom schválenia od 22. 2. 2007 Prítomní: 8

Za: 8

U z n e s e n i e č. 19/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach a) o d v o l á v a z funkcie členov dozornej rady Televízie, s.r.o. Trenčianske Teplice - Moniku Pšenčíkovú, PaedDr. Pavla Trsťana, JUDr. Milana Látala s platnosťou dňom schválenia 22.2. 2007 b) s c h v a ľ u j e členov dozornej rady Televízie, s.r.o. Trenčianske Teplice – Mgr. Art. Petra Trníka – predseda, Igora Murína, Ing. Jarmilu Mikušovú s platnosťou dňom schválenia od 22. 2. 2007 Prítomní: 8

Za: 8

U z n e s e n i e č. 20/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach a) o d v o l á v a z funkcie členov dozornej rady Technokom,s.r.o. Trenčianske Teplice – Petra Ďurinu, Mgr. Milana Kožu, Vladimíra Čmelku s platnosťou dňom schválenia 22.2. 2007 b) s c h v a ľ u j e dozornej rady Technokomu, s.r.o. Trenčianske Teplice - MUDr. Tibora Guštafíka – predseda, Petra Ďurinu, PhDr. Mariána Kočiša s platnosťou dňom schválenia od 22. 2. 2007 Prítomní:8

Za: 8

4. Rokovací poriadok komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladala ho Monika Pšenčíková, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 21/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Rokovací poriadok komisie pre ochranu verejného záujmu. Prítomní:8

Za: 8

3


MUDr. Guštafík vystúpil s pripomienkou, že mestské zastupiteľstvo nehlasovalo o bode č. 2b/ Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Trenčianske Teplice. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie: U z n e s e n i e č. 22/II/2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Rozpočet Technických služieb mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 - príspevok na činnosť vo výške 3.960. tis. Sk , príspevok na odvoz komunálneho odpadu vo výške 3.980. tis. Sk a záväzný ukazovateľ na mzdové náklady vo výške 7.660. tis. Sk Prítomní:8

Za: 8

5. Záver Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky a program bol vyčerpaný, poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

PhDr. Štefan Š k u l t é t y primátor mesta

Ing. Jarmila M i k u š o v á prednostka MsÚ

Overovatelia MUDr. Darina Žbirková, dňa

...................................................

Ing. Boris Ancin, dňa

....................................................

Zapísala: Martina Fialová

4

MsZ 22022007  

1. Otvorenie 2. a/ Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Pr...

MsZ 22022007  

1. Otvorenie 2. a/ Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Pr...