Page 1

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Trenčianske Teplice 2009


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Táto kronika mesta Trenčianske Teplice za rok 2008 obsahuje 158, slovom stopäťdesiatosem strán.

V Trenčianskych Tepliciach, 24. apríl 2009

------------------------------------------------

-----------------------------------------

Ing. Jarmila Mikušová

PhDr.Štefan Škultéty

prednostka Mestského úradu

primátor mesta

Trenčianske Teplice

Kronikárka:

Trenčianske Teplice

Silvia Havelková, nar. 28. 10. 1974 o funkciu kronikárky mesta Trenčianske Teplice začala vykonávať od roku 2007 o zamestnankyňa

Mestského

úradu

na

úseku

stratégie a rozvoja, referent pre cestový ruch a marketing

2


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Obsah 1

Z oblasti samosprávy........................................................................................... 6

2

Verejno-spoločenský život................................................................................. 12 2.1

Činnosť organizácií .................................................................................... 12

2.1.1

Dobrovoľný hasičský zbor ................................................................... 12

2.1.2

Miestny odbor Matice slovenskej ........................................................ 15

2.1.3

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska......................... 16

2.1.4

Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov ................... 18

2.1.5

Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička .................... 20

2.1.6

Základná organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých......... 21

2.1.7

Občianske združenie RESCUE – Záchranný systém.......................... 22

2.1.8

Mestská polícia ................................................................................... 23

2.2

Podujatia v časovej následnosti ................................................................. 28

2.2.1

Január ................................................................................................. 28

2.2.2

Február ............................................................................................... 29

2.2.3

Marec .................................................................................................. 32

2.2.4

Apríl..................................................................................................... 34

2.2.5

Máj ...................................................................................................... 38

2.2.6

Jún ...................................................................................................... 42

2.2.7

ARTFILM (27. 06. – 06. 07. 2008)...................................................... 46

2.2.8

Júl ....................................................................................................... 49

2.2.9

August................................................................................................. 52

2.2.10

September........................................................................................... 55

2.2.11

Október ............................................................................................... 56

2.2.12

November............................................................................................ 59

2.2.13

December............................................................................................ 61

3

Kúpele Trenčianske Teplice .............................................................................. 63

4

Kultúrno-spoločenský život................................................................................ 65 4.1

Mestská knižnica ........................................................................................ 65

4.2

Kino Prameň .............................................................................................. 65

3


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

4.3

Január ........................................................................................................ 66

4.4

Február....................................................................................................... 66

4.5

Marec ......................................................................................................... 67

4.6

Apríl............................................................................................................ 68

4.7

Máj ............................................................................................................. 69

4.8

Jún ............................................................................................................. 69

4.9

Júl, august.................................................................................................. 70

4.10

HUDOBNÉ LETO (26. 07. – 15. 08.)........................................................ 72

4.11

September.................................................................................................. 75

4.12

Október ...................................................................................................... 77

4.13

November................................................................................................... 78

4.14

December................................................................................................... 79

5

Školstvo a vzdelávanie ...................................................................................... 80 5.1

Základná škola v Trenčianskych Tepliciach ............................................... 80

5.2

Základná umelecká škola........................................................................... 92

5.3

Materská škola ........................................................................................... 97

5.4

Súkromné osemročné športové gymnázium Trenčianske Teplice ........... 101

6

Sociálna oblasť................................................................................................ 104

7

Duchovný život ................................................................................................ 108 7.1

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice ............................. 108

7.2

Evanjelická cirkev augsburského vyznania .............................................. 110

8

Šport................................................................................................................ 111

9

Cestovný ruch, podnikanie a návštevy v partnerských mestách ..................... 119

10

Počasie ........................................................................................................ 123

10.1

Január ...................................................................................................... 123

10.2

Február..................................................................................................... 123

10.3

Marec ....................................................................................................... 124

10.4

Apríl.......................................................................................................... 125

10.5

Máj ........................................................................................................... 125

10.6

Jún ........................................................................................................... 125

10.7

Júl............................................................................................................. 126

10.8

August ...................................................................................................... 127

10.9

September................................................................................................ 128

4


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

10.10

Október................................................................................................. 128

10.11

November ............................................................................................. 129

10.12

December ............................................................................................. 129

11

Žijú medzi nami............................................................................................ 130

12

Žijú v našich srdciach................................................................................... 132

13

Napísali o nás .............................................................................................. 135

13.1

Život ......................................................................................................... 135

13.2

SME ......................................................................................................... 136

13.3

Nový čas .................................................................................................. 142

13.4

Plus jeden deň ......................................................................................... 148

13.5

Pravda...................................................................................................... 148

13.6

MY Trenčianske noviny ........................................................................... 149

Poďakovanie........................................................................................................... 156 Kronikárka mesta Trenčianske Teplice – Curriculum vitae..................................... 157 Záverečné ustanovenia .......................................................................................... 158

5


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

1

Z oblasti samosprávy

Oganizačná štruktúra Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach:

primátor mesta:

Štefan Škultéty

prednosta MsÚ:

Jarmila Mikušová

viceprimátor:

Monika Psotná

náčelník mestskej polície:

Ján Gurín (do 30. 09. 2008, do konca roka funkcie obsadená nebola, náčelníka zastupoval Michal Hollý)

sekretariát primátora:

Erika Tomanová (21. 05. 2008 ju vystriedala Erika Malková)

Úsek stratégie a rozvoja finančno-strategické plánovanie, programový rozpočet, vedúci úseku:

Peter Vetrecin

cestovný ruch a marketing:

Silvia Havelková

Oddelenie podporných činností rozpočtovanie, financovanie, personalistika, vedúca úseku:

Eva Hackenbergová

personálne a mzdové:

Danka Benčová

správa majetku, zmluvné vzťahy:

Anna Hudcovská

MIS, archív, správca budovy:

Juraj Škvarka

BOZP, civilná ochrana, požiarna ochrana:

Jozef Chyba

upratovacie služby:

Katarína Ujhelyová Vlasta Kováčová

Klientske centrum Informačný servis, podateľňa, vedúca úseku

Martina Fialová

matrika, ZPOZ, podateľňa:

Eva Koreňová

dane, poplatky a pokladňa

Zuzana Orechovská

6


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Oddelenie hlavných činností podnikanie a životné prostredie, vedúca úseku

Lenka Beznáková

sociálna starostlivosť a VPČ

Eva Savičová

bývanie, doprava, výstavba, stavby

Miloš Mičega

Školstvo, šport, kultúra

Zdena Bunčáková

knižnica a kino

Ľubica Laščeková Galina Lenhartová

Pracovné hodiny Mestského úradu: pondelok:

08.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 h.

utorok:

08.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 h.

streda:

08.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 h.

štvrtok:

08.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 h.

piatok:

08.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 h.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach v roku 2008:

o

Igor Murín

o

Tibor Guštafík

o

Darina Žbirková

o

Marián Kočiš

o

Peter Trník

o

Monika Pšenčíková

o

Patrícia Temkovitz

o

Dagmar Ďatková

o

Peter Ďurina

o

Monika Psotná

o

Boris Ancin

7


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach v roku 2007:

Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok: Dagmar Ďatková - predseda Igor Murín Igor Chyla (členstva sa vzdal z osobných dôvodov 03. 10. 2008) Jozef Mercell Marcela Bečárová Martin Kebis

Komisia výstavby a životného prostredia: Boris Ancin - predseda Peter Ďurina Juraj Gramblička Jozef Vyslúžil Ján Olejník Branislav Moňok Jolana Kossúthová

Komisia školstva, športu, kultúry a cirkvi: Marián Kočiš - predseda Peter Trník Ján Hudec Jozef Šimún Igor Murín Dušan Malko Zuzana Ďurmeková

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci: Tibor Guštafík - predseda Monika Psotná Martina Klobučníková

8


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Mariana Horilová Peter Mano

Komisia pre cestovný ruch a podnikanie: Patrícia Temkovitz - predseda Denisa Murínová Milan Dokupil Daniel Ježík Gabriela Filická

Na zasadnutí Mestského zatupiteľstva dňa 30. 01. nastala zmena v Komisii pre cestovný ruch a podnikanie. Keďže Silvia Havelková pracovala už dlhší čas ako garant komisie, bola odvolaná. Zároveň sa stala oficiálne jej garantom, a zároveň do komisie boli zvolení noví členovia: Jana Králiková, Martina Horňáková, Zuzana Sirotná a Miloš Nemeček. Zuzana Sirotná sa však nezúčastnila žiadneho stretnutia. Denisa Murínová, Daniel Ježík, Jana Králiková, Martina Horňáková a Miloš Nemeček sa v marci vzdali členstva. Ako dôvod uviedli skoro všetci rovnaký – nefunkčnosť komisie. Komisia následne už nepracovala.

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta : (musí byť zriadená podľa Ústavného zákona Slovenskej republiky) Monika Pšenčíková - predseda Boris Ancin Dagmar Ďatková Darina Žbirková

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku spolu 12-krát, z toho 4-krát mimoriadne.

Na riadnom zasadnutí MsZ dňa 30. 01. 2008 bol schválený nový Plán hospodárskeho rozvoja. Pripomienkovať ho občania mohli do 08. januára.

9


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 30. 01. 2008 uznesením č. 20/I/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach prevod všetkých listinných akcií obchodnej spoločnosti Slovakia a. s. nadobúdateľovi Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo na svojom zasadnutí dňa 27. februára 2008 viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2008 – 2010, a zároveň rozpočet na rok 2008. Rozpočet, tak bežný ako aj kapitálový, bol schválený ako mierne prebytkový. Osobitosťou schváleného rozpočtu, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, je jeho vypracovanie podľa programov, podprogramov, prvkov a projektov Programovej štruktúry, a nielen v rozsahu súčasne platných pravidiel na zostavenie rozpočtu. Programové rozpočtovanie

je záväzné pre

samosprávy až od roku 2009 a v súčasnosti MF SR ešte len rozbehlo prípravu samosprávy na programové rozpočtovanie formou tzv. pilotných projektov. Mesto Trenčianske Teplice

pristúpilo k vypracovaniu programového rozpočtu, presne v

súlade s metodikou MF SR, ako jedno z prvých miest na Slovensku. Ročný predstih chce využiť na dopracovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, ale aj na nastavenie informačných systémov a "vychytanie" nedostatkov a problémov, ktoré sú sprievodnými javmi vždy pri zmene systému. Výhodou programového rozpočtovania oproti existujúcemu systému prípravy rozpočtu je predovšetkým posilnenie manažérskeho prístupu na úkor byrokratického, a zároveň zvýšenie transparentnosti verejných výdavkov a ich väčšia zrozumiteľnosť pre širokú, nielen odbornú verejnosť. Prioritami tohtoročného rozpočtu sa stala podpora cestovného ruchu a investičná výstavba. Na cestovný ruch sa celkovo plánovalo takmer 3,8 mil. SKK. Primárne sa jednalo o investície do propagácie mesta, rekonštrukciu náučných a turistických chodníkov a výstavbu turistickej informačnej navigácie. Čo sa týka investičnej výstavby, vyčlenené prostriedky šli do rekonštrukcie už V. etapy pešej zóny. Takmer 15 mil. mesto vyčlenilo na kompletnú opravu strechy športového areálu Základnej školy, ako aj na rekonštrukciu už dlhé roky nefunkčného plaveckého bazénu, ktorý sa nachádza v tomto areáli. Mesto tento rok ešte ukončilo investičné práce na Požiarnej zbrojnici a v budove nového Mestského úradu. Tam sa pracovníci presťahovali 15. apríla.

10


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Mesto taktiež zaviedlo grantový systém prideľovania financií pre mimovládnej organizácie a záujmové združenia. V roku 2008 bolo z rozpočtu Mesta vyčlenených na grantový program 721 tis. Sk. Z 36 žiadostí bolo schválených 23, a z toho dvaja žiadatelia pre nedodržanie zmluvne stanovených podmienok museli dotáciu vrátiť. 26. 03. bola MsZ schválená zriaďovacia listina mestskej rozpočtovej organizácie Technické služby mesta Trenčianske Teplice. Na tomto zasadnutí bol schválený projekt nájomných bytov nižšej kategórie v objekte Szegedyho dvora a tiež založenie obchodnej spoločnosti Vodárne a kanalizácie Trenčianske Teplice. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zobralo na vedomie Informáciu o zrealizovanom

verejnom

obstarávaní

na

zabezpečovanie

služieb

v

oblasti

odpadového hospodárstva. 07. 05. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach vymenovalo Eduarda Slotíka do funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice ku dňu 15. 05. 2008. Do výberového konania na túto funkciu sa prihlásilo 6 uchádzačov, všetci uchádzači splnili podmienky účasti na výberovom konaní. Na základe vyhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia navrhla Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach vymenovať do funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Trenčianske Teplice práve Eduarda Slotíka. Pavlovi Hollému primátor poďakoval za vykonanú prácu na pozícii riaditeľa TsM, m.p.o. 28. 05. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo delegovanie zástupcov Mesta Trenčianske Teplice do Rady školy pri ZUŠ: Moniku Psotnú a Zdenu Bunčákovú. 22. 10. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie v roku 2008 na projekt Uzatvorenie a rekultivácia skládky v Trenčianskych Tepliciach v celkovej výške 182 079 918,50 Sk a spolufinancovanie mestom v sume 9 103 996,00 SK 26. 11. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú medzi Mestom Trenčianske Teplice a manželmi Milošom a Andreou Kyselicovými, rodičmi štvorčiat. 11. 12. MsZ schválilo zaradenie Mesta Trenčianske Teplice do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička,

11


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

členstvo Mesta Trenčianske Teplice v Miestnej akčnej skupine mikroregiónu Teplička a zobralo na vedomie Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička.

Po pätnástich rokoch k 01. 10. odišiel Ján Gurín z funkcie náčelníka Mestskej polície. Zastupovať ho bol dočasne poverený Michal Hollý. Do konca roka nebol oficiálne vymenovaný nový náčelník.

V auguste vyšlo prvé číslo trenčianskooteplického dvojmesačníka s názvom Teplický spravodaj. Do konca roka vyšli spolu tri čísla. Dvojmesačník bol zdarma distribuovaný do všetkých domácností v Trenčianskych Tepliciach. Jeho náklad bol 2 000 výtlačkov. Jeho vydavateľom bolo Mesto Trenčianske Teplice. Pomocná evidencia č. 3, str. 143 – 145.

2

Verejno-spoločenský život

2.1

Činnosť organizácií

Tento rok sa niesol v troch dôležitých bodoch v činnosti organizácií: 1. medzi organizáciami sa začala doteraz neobvyklá spolupráca; 2. organizáciám bolo umožnené Mestom a Kúpeľmi kúpanie sa v Bazéne PII v Kúpeľoch Trenčianske Teplice zdarma; 3. v priestoroch nového Mestského úradu bola zriadená miestnosť s počítačom pripojeným na internet a kuchynkou, určená na stretávanie sa organizácií.

2.1.1

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor aj v roku 2008 aktívne pracoval. Hneď v januári hasiči pomáhali pri hasení horiaceho autobusu na Machnáči (Jozef Kopp, Miloš Ovári, Ján Krajčí a Marián Krajčí. Z činnosti hasičov vyberáme: 26. 01. – čistenie studne (Jozef Kopp, Marián Vánik) 16. 02. – dopravná nehoda (Jozef Kopp, Marián Vánik, Miloš Ovári) 01. 03. – odpratávanie stromu v kúpeľnom parku (Jozef Kopp, Martin Štrbík, Ján Krejčí) 12


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

06. 03. – návšteva detí v hasičskej zbornici - ZŠ, 2. ročník (Marián Vánik, Miloš Ovári) 08. 03. – dovoz vody a umývanie stien žrebčína v Motešiciach (Jozef Kopp, Marián Vánik, Martin Štrbík) 08. 03. – zrezávanie stromu (Jozef Kopp, Marián Vánik) 29. 03. – sťahovanie OV DPO Trenčín (Jozef Kopp, Marián Vánik, Miloš Ovári, Ivo Mesiar, Dušan Matuščin) 05. 04. – brigáda na hasičskej zbornici (Jozef Kopp, Marián Vánik, Peter Trník) 09. 04. – návšteva detí v hasičskej zbornici - MŠ (Marián Vánik, Jozef Chyba) 11. 04. – zalievanie búraniska - bývalý MsÚ (Miloš Ovári, Ján Krajčí) 15. 04. – varenie gulášu pri príležitosti otvárania novej budovy MsÚ 04. 05. – Oslavy sv. Floriána (Jozef Kopp, Marián Vánik, Eva Koppová, Alena Vániková, Erik a Matej Koppovci) 04. 05. – Taktické cvičenie v Soblahove (Ján Krajčí, Veronika Krajčiová, Alena Vániková, Peter Hanák, Martin Pišta, Dušan Matuščin, Ivo Mesiar) 10. 05. – dovoz oviec z Trenčianskej Teplej (Jozef Kopp, Marián Vánik, Štefan Bábik) 15. 05. – odovzdávanie čestného titulu Zaslúžilý člen DPO SR – Žilina (Alena Vániková, Jozef Chyba st., Jozef Chyba ml., Miluše Chybová) 30. 05. – čerpanie vody v DS Narcis (Jozef Kopp, Marián Vánik) 01. 06. – otváranie bytu fyzickej osobe (Jozef Kopp, Peter Trník, Ján Krajčí) 21. 06. – dodávka vody do žrebčína v Motešiciach 21. 06. – kolkársky turnaj v Altenburgu – 1. a 4. miesto (Peter Trník, Jozef Chyba, Stanislav Smolka, Peter Smolka, Dušan Matuščin, Martin Štrbík, Ivo Mesiar, Filip Vavro, Peter Modranský, Marián Vánik) 27. 06. – čistenie strešného odpadu v MŠ (Marián Vánik) 01. 07. – umývanie cesty pri Bazéne Grand (Jozef Chyba, Ján Krajčí) 08. 07. – dovoz vody (Miloš Ovári, Marián Vánik) 08. 07. – umývanie cesty pri Bazéne Grand (Miloš Ovári, Marián Vánik) 09. 07. – umývanie cesty pri Bazéne Grand (Miloš Ovári, Marián Vánik) 12. 07. – dozor pri podujatí Jadran Cup (Martin Štrbík, Dušan Matuščin) 18. 07. – čistenie cesty – vyliata nafta pri Hoteli Slovakia (Marián Vánik) 19. – 20. 07. – Jazdecké preteky o Cenu primátora mesta – dovoz vody (Jozef Kopp, Martin Štrbík)

13


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

22. 07. – umývanie cesty zo staveniska (Miloš Ovári, Dušan Matuščin, Martin Štrbík) 23. 07. – umývanie cesty zo staveniska (Pavol Trník, Marián Vánik) 24. 07. – umývanie cesty zo staveniska (Miloš Ovári, Marián Vánik) 25. 07. – umývanie cesty zo staveniska (Miloš Ovári, Marián Vánik, Ján Krajčí) 29. 07. – otváranie bytu (Marián Vánik, Ján Krajčí, Pavol Trník ml.) 12. 08. – požiar dvoch osobných automobilov pri Hoteli Flóra (Jozef Chyba, Ján Krajčí, Pavol Trník) 28. 08. – zabezpečenie osláv SNP, stavanie vatry, varenie gulášu (Jozef Chyba, Jozef Kopp, Marián Vánik, Miloš Ovári, Pater Trník, Zdenko Man) 04. 09. – dovoz vody na salaš (Miloš Ovári, Marián Vánik) 05. - 06. 09. – dovoz vody do Opatovej nad Váhom – hasičská súťaž PS 8, Memoriál Jána Baďuru (Jozef Kopp, Ján Krajčí, Marián Vánik, Peter Mano, Vániková Alena) 13. 09. – otváranie bytu (Marián Vánik, Jozef Kopp, Miloš Ovári, Martin Štrbík) 19. 09. – umývanie cesty na pešej zóne (Miloš Ovári, Marián Vánik) 01. 10. – umývanie cesty na pešej zóne (Miloš Ovári, Ján Krajčí) 01. – 04. 10. – družobná návšteva hasičov v Ascherlebene (Jozef Kopp, Marián Vánik, Peter Trník, Jozef Chyba) 10. 10. – umývanie cesty zo staveniska (Jozef Kopp, Marián Vánik) 11. 10. – návšteva hasičov na hasičskej zbrojnici 16. 10. – umývanie cesty zo staveniska (Jozef Kopp, Marián Vánik) 18. 10. – otváranie bytu (Jozef Kopp, Marián Vánik) 28. 10. – návšteva detí v hasičskej zbornici - ZŠ, 3. ročník (Marián Vánik, Miloš Ovári, Jozef Chyba) 31. 10. – umývanie cesty zo staveniska (Miloš Ovári, Marián Vánik) 08. 11. – zabíjanie ovce a barana (Jozef Kopp, Marián Vánik) 11. 11. – odvoz účastníkv pietneho aktu Deň veteránov v Kamenickej doline (Jozef Chyba, Marián Vánik, Miloš Ovári) 22. 11. – kolkársky turnaj v Trenčíne, na ktorom naši hasiči obhájili putovný pohár a získali 1. a 5. miesto (Peter Trník, Jozef Chyba, Zdenko Man, Jozef Kopp, Marián Vánik, Stanislav Sekula, Peter Smolka, Stanislav Beňo, Marián Huba) 23. 11. – umývanie cesty zo staveniska (Jozef Kopp, Marián Vánik, Miloš Ovári) 24. – 28. 11. – školenie preventivárov v OŠ Martin (zúčastnil sa Štefan Bábik) 06. 12. – dozor na podujatí Mikuláš

14


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

19. 12. – dozor na podujatí Vianoce na sídlisku (Marián Vánik, Miloš Ovári, Ján Krajčí, Dušan Štrbík, Dušan Matuščin) 20. 12. – umývanie cesty zo staveniska (Marián Vánik, Miloš Ovári, Ján Krajčí, Dušan Štrbík) 20. 12. – dozor na vystúpení Vianočný koncert Jany Kirschner (Marián Vánik, Miloš Ovári, Ján Krajčí, Dušan Štrbík, Jozeff Kopp, Dušan Matuščin) Pomocná evidencia č. 3, str. 139 -142.

2.1.2

Miestny odbor Matice slovenskej

MO Matice slovenskej znova významne prispieval ku kultúrnemu dianiu na území mesta. Z ich činnosti vyberáme: 01. 01. 2008 – Oslava 15. výročia vzniku SR 21. 02. 2008 – Ozveny 1. štvrťroka (Život a dielo Milana Hodžu, Vznik slovenského štátu 1939, Súčasnosť podľa spisovateľa Ladislava Ťažkého) 07. 03. 2008 – Žena, kniha, kvet (Oslava MDŽ, Mesiac knihy) 11. 06. 2008 – Ozveny 2. štvrťroka (Gen. Milan Rastislav Štefánik – život a dielo, 160. výročie Žiadosti slovenského národa, príprava školského zákona z pohľadu pedagóga) 21. 06. 2008 –

Zájazd na Bradlo, Košariská a Myjavu (spolu s Jednotou

dôchodcov) 17. 07. 2008 – Oslava Dňa zvrchovanosti, Vatra zvrchovanosti (hostia: Erro-Bat, Vršatec) 05. 08. 2008 – Zájazd Komárno – Komarom (pevnosti, Námestie Európy, Matica) 02. 09. 2008 – Oslava 145. výročia vzniku Matice slovenakej, Deň Ústavy (pri Lipke ústavy) 24. 09. 2008 – Najlepší z povodia Tepličky – zábavno-vzdelávacia súťaž žiakov základných škôl z Omšenia, Dolnej Poruby, Trenčianskych Teplíc, Trenčianskej Teplej, Omšení a Motešíc 17. 10. 2008 – Mesiac úcty k starším (v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice a ZO Jednoty dôchodcov)

15


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

12. 11. 2008 – Zájazd do Divadla Andreja Bagara v NItre (spolu s ZO Jednoty dôchodcov) 14. 11. 2008 – Zájazd na jazykovo zmiešané územie Slovenska - do Rimavskej Soboty, kde bola vyjadrená podpora tamojších matičiarov pod názvom „bratské pozdravenie“.

Stretnutia

sa

zúčastnil

výbor

MO

Matice

slovenskej

v Trenčianskych Tepliciach, Spevácky zbor Prameň a Folklórny súbor Teplanka. 17. 12. 2008 – MO sa zúčastnil Predvianočného posedenia s primátorom mesta, ale podieľal sa i na jeho programe. Výbor zasadal počas roka sedemkrát. Pomocná evidencia č. 3, str. 138.

2.1.3

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska existuje v Trenčianskych Tepliciach od marca 2006. K 24. 02. 2009 ZO evidovala 102 členov – z toho 81 žien a 21 mužov. V roku 2009 základňu navždy opustili členovia Otília Robotová a Ignác Lazar. Výbor ZO pracoval v 9–člennom zložení pod vedením predsedkyne Marty Megovej a 3-členná revízna komisia pod vedením p. Hulínovej. Výbor a revízna komisia sa schádzali podľa orientačného termínovníka schôdzí, ktoré sa upresňovali podľa potrieb. Periodického školenia sa v Trenčíne zúčastňovala hospodárka ZO p. Václavová. Zástupcovia výboru ZO JDS č.25 sa pravidelne v priebehu uplynulého roka zúčastňovali a podieľali na okresných i krajských aktivitách Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčín. Rovnako sa pravidelne zúčastňovali raz do mesiaca na zasadnutiach výboru Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne. Členovia výboru i členovia našej ZO sa na pozvanie zúčastňovali tiež podujatí mimo Trenčianskych Teplíc – vo Svinnej, v Trenčianskej Teplej, v Novej Dubnici, v Nemšovej a pod.. Ako delegáti za OO JDS sa zúčastňovali dvaja členovia ZO na výročných a hodnotiacich schôdzach Základných organizácií v okrese. Podujatia ZO podľa kalendára:

16


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

01. januára 2008: Zástupcovia ZO JDS sa zúčastnili osláv 15.výročia vzniku Slovenskej republiky. 20. februára 2008: Tri členky ZO pomáhali

pri obsluhe počas Fašiangov

mikroregiónu Teplička. 27. februára 2008 sa uskutočnila Hodnotiaca členská schôdza. Vo februári 2008 sa zúčastnil za našu ZO JDS na seminári v Trenčíne o príprave prechodu na Euro tajomník Stanislav Šedinár. 25. marca 2008: V spolupráci s Mestskou knižnicou ZO uskutočnil podujatie Žena a kvet, ktorého sa zúčastnili teplické poetky Katarína Hudecová, Silvia Havelková a Elena Gazdíková. Okrem nich prišli spisovatelia z Podjavorinského kraja Jarmila Mináriková a Ján Jurák. 02. apríla 2008 došlo k významnej udalosti, kedy za účasti zástupcov našej ZO JDS, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých a Združenia sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička došlo k uzatvoreniu dohody medzi generálnym riaditeľom Kúpeľov Trenčianske Teplice Tomášom Vrankom a primátorom mesta Štefanom Škultétym, na základe ktorej sa začala prvá fáza vo forme bezplatných vstupov do kúpeľov, určená všetkým seniorom, ktorí dosiahli dôchodcovský vek. Koordinácia týchto aktivít bola v kompetencii zástupcov organizácií združujúcich dôchodcov. Každý týždeň sa bezplatne mohlo v bazéne P II. okúpať v intervale 1 hodiny 20 osôb. 07. apríla 2008 sa v jedálni ZŠ konalo stretnutie seniorov nášho mesta na pozvanie primátora Štefana Škultétyho. Spoluorganizátormi podujatia Život seniorov a predstava spolupráce s mestom bola aj ZO JDS, Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička a ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých. 15. apríla 2008 Pri významnej udalosti, akou bolo otvorenie nového Mestského úradu, sa zúčastnilo okolo 50 členov našej organizácie. Súčasťou úradu je miesnosť určená záujmovým združeniam, teda i seniorom. K dispozícii je miestnosť na rokovania, kuchynka a PC s pripojením na internet. 08. mája 2008 – Na oslavách 63. výročia oslobodenia pri Pamätníku obetiam 2.svetovej vojny sa zúčastnilo desať členov ZO. Koncom školského roka 2007/2008 absolvovali záujemcovia z radov seniorov kurz základov práce s PC a internetom, hradený z prostriedkov mestského rozpočtu. Ďalší kurz sa konal ďalší ročník PC kurzu sa konal v októbri - novembri 2008. 29. mája 2008 – Trenčianske Teplice navštívili členovia JDS z Myjavy.

17


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

12. júna 2008 sa ZO organizátorsky spolupodieľali na autobusovom zájazde do Bratislavy. 21. júna 2008 zájazd na Bradlo, do Košarísk a na Myjavu. koniec júna/začiatok júla: výstava fotografií režiséra Petra Hledíka, počas ktorej 8 dní zabezpečovali členovia ZO dozor. 05. augusta 2008 naša - poznávací zájazd do Komárna a maďarského Komároma. 29. augusta 2008 – Na oslavách SNP

v kúpeľnom parku sa zúčastnili desiati

členovia ZO. 01. septembra 2008 sa na oslavách Dňa ústavy zúčastnilo 10 členov ZO. 11. septembra 2008

sa dvaja naši členovia zúčastnili Krajských a Okresných

športových hier vo Svinnej a na Patrovci. 15. septembra 2008 - Púť do Šaštína 25. septembra 2008 Návšteva JDS z Trenčianskeho okresu. 02. októbra 2008

- účasť dvoch členov na Celoslovenskej konferencie k

Medzinárodnému dňu starších ľudí v Bratislave 17. októbra 2008 sa členovia ZO JDS zúčastnili celomestského stretnutia seniorov (organizovaných i neorganizovaných) v telocvični pri MsÚ 12. november 2008 - návšteva Divadla Andrej a Bagara v Nitre 26. novembra 2008 – účasť členov na 1. ročníku medzinárodnej konferencie FÓRUM TR. TEPLICE 03. decembra 2008 - zájazd do Trstenej, Tvrdošína a poľskej Jablonky 06. decembra 2008 - poznávací autobusový zájazd do Viedne 17.decembra 2008 - Desiati aktívni členovia ZO boli pozvaní do Koncertnej siene Kúpeľnej dvorany na predvianočné posedenie.

2.1.4

Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov

Prácu ZO SZPB riadil 9 - členný výbor. Funkciu predsedu vykonával Karol Glamoš, funkciu podpredsedu Juraj Trokan a funkciu tajomníka Mária Lauffová. Funkciu hospodárky vykonávala Soňa Václavová a funkciu vedúceho revíznej komisie Vladimír Fiala. Prijala sa zásada, že v rámci ZO SZPB sa všetky schôdze výboru

18


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

budú konať spoločne s revíznou komisiou. V priebehu roka 2008 sa konali v ZO SZPB nasledovné aktivity: 13. februára 2008 sa konala schôdza výboru, ktorej hosťom bola predsedkyňa Základnej organizácie jednoty dôchodcov Marta Megová. Na schôdzi sa riešila úzka spolupráca pri organizovaní akcií oboma základnými organizáciami. Hlavným dôvodom zvolania schôdze bola príprava členskej schôdze pri príležitosti MDŽ. 31. marca 2008 o. i. výbor odsúhlasil prijatie nových členov Petra a Beátu Párnicových. 8. mája sa uskutočnili mestské oslavy ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašizmu. Sprievodnou akciou bola výstava k Holokaustu, umiestnená vďaka generálnemu riaditeľovi Kúpeľov Tomášovi Vrankovi v čitárni Kúpeľnej dvorany. Vďaka patrí aj predsedovi Oblastného výboru Jánovi Holičkovi a Viktorovi Sedlákovi za zabezpečenie materiálu výstavy a tiež členkám ZO SZPB Daniele Mokráňovej a Eve Hulákovej za dozor vo výstavnej miestnosti. Na túto výstavu sa boli pozrieť aj deti Základnej školy z Trenčianskych Teplíc a z Omšenia. 90. výročie Kragujevackej vzbury si občania nášho mesta pripomenuli 6. júla pri „Pamätníku obetiam I. svetovej vojny“. Pri tejto príležitosti si uctili aj pamiatku jedného z popravených, nášho občana Jána Pittnera, ktorý tu má aj pamätnú tabuľu. 15. júla 2008 sa výbor zišiel, aby predbežne prerokoval organizáciu osláv SNP. Popri tradičnej oslave pri Pamätníku osloboditeľov sa dohodlo, že sa uskutoční aj Povstalecká vatra v amfiteátri Základnej školy. 28. augusta 2008 sa uskutočnila akcia „Povstalecká vatra“ s ohňostrojom, ktorá bola spojená so stretnutím občanov nášho mesta pri príležitosti ukončením letných prázdnin našich detí. Ako už tradične, sa dňa 29. augusta 2008 uskutočnil spomienkový akt pri príležitosti 64. výročia SNP v Kúpeľnom parku. 29. augusta 2008 sa po oslavách SNP konala aj slávnostná a zároveň výročná členská schôdza. Schôdza potvrdila zloženie výboru v rovnakom obsadení, ako pracoval v predchádzajúcom období. Okrem toho bol do výboru zvolený Želislav Obrcian ako čestný člen výboru. 4. septembra 2008 sa na výborovej schôdze vykonala voľba funkcionárov na ďalšie obdobie. Funkcie zostali bez zmien.

19


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Ďalšie aktivity a iniciatívy súvisiace s našou ZO: ZO SZPB spolupracovala pri otvorení nového Mestského úradu. Členky ZO obsluhovali v stánkoch výdaja guláša, klobások, zákuskov a nápojov. V spolupráci s Mestom, zásluhou pána primátora Štefana Škultétyho, sa zabezpečila výroba a osadenie novej pamätnej dosky k SNP na vynovenej budove Mestského úradu. Vďaka súkromnému podnikateľovi Igorovi Chylovi sa zabezpečila výroba a osadenie novej pamätnej tabule na „Pamätníku osloboditeľov“. Polícia zaznamenala aj negatívnu skutočnosť, ktorou bolo rozbitie pamätnej dosky na Kamenici. Predchádzajúca doska bola z pamätníka, postaveného americkému letcovi, odcudzená. Aj vďaka Mestu sa však pamätník na jeseň dočkal rekonštrukcie. Boli ukončené družobné styky so ZO Českého zväzu bojovníkov za slobodu v Luhačoviciach, pretože predseda pán Kovařík zomrel a ZO ukončila svoju existenciu.

2.1.5

Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička

26. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza Združenia sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička. Schôdze sa zúčastnil starosta obce Omšenie Jozef Marček. Dňa 04. decembra sa uskutočnila členská schôdza so stretnutím so sv. Mikulášom v Omšení.

Slávnostný koncoročný príhovor mal starosta obce. Schôdzu spestril

kultúrny program ZUŠ Omšenie. Výbor ZSP MT sa stretával podľa potreby, niekedy aj 2-x v mesiaci. Od apríla 2008 v spolupráci s ZOSZ TP a JDS, predsedníčka Melánia Rabinova Ružičková zabezpečovala využívanie liečebného bazénu PII, ktorý poskytli pre dôchodcov mesta Kúpele Trenčianske Teplice. Vďaka jej iniciatíve bol uskutočnený kurz práce s PC pre dve skupiny začiatočníkov – dôchodcov, ale i zájazdy. 12. 06. 2008 to bol kultúrny poznávací zájazd do historickej budovy SND v Bratislave

na

operetu Veselá vdova, dňa 15. 09. 2008 návšteva slávnostných obradov v Bazilike Šaštín - Stráže, 12. 11. kultúrny poznávací zájazd do Nitry spojený s návštevou divadla, 03. 12. 2008 poznávací zájazd Trstená, Tvrdošín, Jablonka.

20


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

17. 10. 2008 sa uskutočnilo stretnutie všetkých dôchodcov mesta v Mesiaci Úcty k starším, ktorého sa zúčastnili aj členovia Z MT. Dňa 17. 12. 2008 sa niektorí členovia zúčastnili na Vianočnom stretnutí v Kúpeľnej dvorane, ktoré organizovalo Mesto Trenčianske Teplice pre dôchodcov vyššej vekovej kategórie a aktívnych dôchodcov, členov občianskych združení nášho mesta, teda aj združenia. Vo výbore alebo na zabezpečovaní aktivít sa výraznejšie podieľali pokladníčka Margita Púčeková,

predsedníčka revíznej komisie Marta Sirotná, členovia výboru

Anna Znášiková, Peter Kazík a ďalší. Pre členov bolo najdôležitejšie získať prostriedky na nákup a distribúciu batérii do načúvacích prístrojov, poradenská práca, komunikácia s Obvodným úradom v Trenčíne, zabezpečovanie a získanie kompenzačných pomôcok pre členov a ich opravy v Bratislave v spolupráci s firmami SLOVTÓN a AKUSTIK. Prestárli členovia absolvovali i odborné vyšetrenia u foniatra v Trenčíne, kam ich doprevádzal predsedníčka združenia. Pomocná evidencia č. 3, str. 129.

2.1.6

Základná organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých

Významnou udalosťou organizácie v celoslovenskom meradle bol zjazd v Leviciach, ktorý sa konal 19. 07. 2008. Práve na ňom boli schválené nové zväzové dokumenty, počnúc Stanovami, Organizačným poriadkom, Volebným poriadkom až po pokyny pri udeľovaní zväzových vyznamenaní a iných dokumentov. Základná organizácia sa v roku 2008 zišla trikrát. Členskú základňu ku koncu roku tvorilo 31 osôb. Štyria členovia sa zúčastnili na Krajských športových hrách v Hornom Srní. Za medzník považujú telesne postihnutí bezplatné kúpanie v bazéne PII, ktoré spolu s ostatnými organizáciami pôsobiacich na území mesta využívali. Druhým dôležitým priaznivým bodom bolo vytvorenie miestnosti pre záujmové organizácie, vytvorenej v priestoroch budovy nového mestského úradu. Spolupráca medzi organizáciami sa taktiež odzrkadlila aj na aktivitách počas roka – spoločné výlety v Bratislave, na Bradle a Myjave, v Komárne a Komárome, divadla

21


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

v Nitre. Niektorí členovia sa zúčastnili

kurzov základov práce s PC a jeho

pokračovania, v októbri stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším posedenia s primátorom, 26. 11. prvého ročníka medzinárodnej konferencie Fórum Trenčianske Teplice a 17. 12. predvianočného posedenia s primátorom. Pomocná evidencia č. 2, str. 136 - 137.

2.1.7

Občianske združenie RESCUE – Záchranný systém

Občianske združenie RESCUE – Záchranný systém sa v roku 2008 zasa podieľalo pri záchranných akciách a odstraňovaní technických problémov. Až 425 takýchto výjazdov absolvovalo OZ počas uplynulého roka. Konkrétne išlo o: 

odstraňovanie následkov mimoriadných udalostí v spolupr. s KCZS :veterná smršť Trenčínpovodne vých. Slovensko - Čirč 1 xhavarované lietadlo 1 xodstraňovanie spadnutých stromov z ciest

4xtechnická pomoc pri dopravných nehodách

31 xasistenčné služby 54 xzdravotná pomoc pri dopravných nehodáchvyprosťovanie vozidielodpratávanie autovrakov z ver. priestranstiev 3 xlikvidácia autovrakovlikvidácia olejov, mazív a prevádzkových náplnítechnická pomoc pre KCZSzabezpečovanie športových podujatípátracie akcie po nezvestných osobách v spolupráci s KCZS

1x

2x

24 x

169 x 9x

86 x 13 x 26 x

Okrem toho jeho členovia absolvovali nasledovné taktické cvičenia : 

cvičenie zásahu s čerpacou technikou 2 xcvič. zás. prvej pomoci a prepravy raneného v nedostupnom teréne

2xcvičenie vyprostenie osoby z havarovaného vozidla, požiar vozidla

4xnácvik jazdy vozidlami v ťažko prístupnom terénevyhľadávanie osôb v ruinách a evakuácia pomocou horolezeckej techniky 3 x

22

26 x


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008horolezecký výcvik 1 xškolenie BOZP, vodičov, PPP

4x

Na uvedené akcie boli zakúpené tieto súčasti materiálno-technickej základne: vozidlo Jeep Grand Cherokee 4,0l, atv 4x4 Highlender 500, čln Adventure 495, prepravník na čln, prepravník na dve 4kolky, vybavenie technického prívesu, ostatná výbava (hasiace prístroje, vysielačky, motorová píla, kancelárska technika, GPS zariadenia, výstroj a výzbroj záchranárov. V roku 2008 sa OZ zúčastnilo celkovo na 26 pátracích akciách, z toho: 

záchranných akciách pri mimoriadnej udalosti 3xpočet zúčastnených záchranárov - človekodní 185počet úspešných akcií 9 •

počet nájdených živých osôb 4

• počet nájdených mŕtvych osôb 5 

počet akcií bez výsledku 17 – bolo vylúčené, že osoby sa nachádzajú v danom priestorepočet akcií zrušených počas presunu 6 – osoby boli nájdenépočet akcií pre ľudí – ukážky : 4zabezpečovanie športových podujatí : 1 x Maratón Perly karpát, 10 x Rally TN, 1 x Cyklomaratón Nová Dubnica, 1 x ME v motokros Sverepec

 počet cvičení :

42 x

Pomocná evidencia č. 2, str. 130 -135.

2.1.8

Mestská polícia

Obdobie roku 2008 z pohľadu Mestskej polície (MsP) možno rozčleniť do niekoľkých častí, ktoré mali vplyv na čistotu mesta a na priestupkovosť, ktorú príslušníci MsP zaznamenali: -

zimné obdobie na začiatku a na konci roka, nenáročné na zimnú údržbu

miestnych komunikácií a chodníkov a ich následné čistenie; -

rozbeh kúpeľnej sezóny a jej priebeh a s tým spojený nárast počtu

návštevníkov mesta;

23


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

-

rekonštrukcia pešej zóny.

Pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku príslušníkmi MsP pri každodennej práci sme plnili nasledovné úlohy: -

zabezpečovanie verejného poriadku v meste;

-

ochrana majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo

zneužitím; -

ochrana životného prostredia, udržiavanie čistoty, poriadku a hygieny na

uliciach a ostatných verejných priestranstvách mesta; -

kontrola dodržiavania VZN MsZ a rozhodnutí primátora mesta;

-

zisťovanie a riešenie priestupkov v teréne;

-

riešenie stránok - usmerňovanie sťažností, postupovanie priestupkov,

trestných činov, stála služba, spisovanie zápisov; -

spracovávanie podkladov pre doriešovanie priestupkov - fotografie, spisy

-

kontrola skládok odpadov, vraky;

-

kontrola parkovania vozidiel - trávniky, chodníky, zákazové značky, platené

parkoviská; -

ukladanie a vyberanie blokových pokút za rôzne priestupky;

-

oznamovanie priestupkov príslušným orgánom, ktorých riešenie nepatrí do

pôsobnosti orgánov mesta; -

objasňovanie zistených priestupkov;

-

spolupráca s OO PZ Trenč. Teplice;

-

spolupráca s ostatnými organizáciami;

-

informácie občanom a kúpeľným hosťom;

-

doprovod pri preberaní a odovzdávaní peňazí MsÚ, pošta MsÚ, doručovanie

zásielok exekútorských, okresných a krajských úradov. Popri týchto úlohách príslušníci MsP zabezpečovali verejný poriadok pri organizovaní rôznych kultúrnych, športových a zábavných podujatí, konferencií, osláv výročí, náboženských akcií a pod., plesy, promenádne koncerty, semináre a konferencie v Kúpeľnej dvorane, Stavanie mája, Oslavy výročia konca II. sv. vojny a SNP, Stretnutie tepličiarov a novodubničanov na salaši, Cena Karla Čapka, MDD, folklórne slávnosti, Dni Panny Márie, Art film, Festival ľudových remesiel, Jadran cup, Jazdecké preteky o Cenu primátora mesta, Deň veteránov, Dňa ústavy a

24


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

zvrchovanosti, konca I. sv. vojny a vznik ČSR, jarmok, duatlon, Memoriál Košeckého, príchod Mikuláša. V jesennom období, a to v mesiacoch september, október a november sa MsP v značnej miere podieľala na projekte odchytu mačiek na území mesta. Hlavným cieľom projektu bolo obnoviť rovnováhu medzi človekom a mačkami v mestskom prostredí. Pri premnožení mačiek hrozí zvýšené riziko prenosu chorôb na človeka. Celkovo bolo odchytených a odovzdaných veterinárovi 52 mačiek. Tieto boli zaočkované, sterilizované a následne vypustené do teritória, v ktorom boli odchytené. Počas roka došlo k zmene v stave príslušníkov Mestskej polície. Na vlastnú žiadosť odišiel náčelník Ján Gurín ku dňu 30. 9. 2008. Dočasným zastupovaním náčelníka bol poverený príslušník Michal Hollý. K 31. 12. 2008 pracovalo 7 príslušníkov MsP. Všetci príslušníci MsP mali vykonané skúšky pred komisiou Ministerstva vnútra a získanú odbornú spôsobilosť príslušníkov MsP. Služba MsP bola nepretržitá, rozvrhnutá od 07.00 – 19.00 hod. - denná smena, od 19.00 – 07.00 hod. - nočná smena. Pracovná doba náčelníka bola od 07.00 do 15.00 hod. počas pracovných dní.

Priestupky (zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) boli zaznamenané MsP nasledovne:

§47

§49 §50

§22

VZN

Ostat. Spolu

mesta Celkový počet zistených 1 priestupkov vlastnou

9

0

1

394

63

0

467

13

1

11

1

5

0

31

0

0

8

0

3

0

11

0

1

0

0

0

0

1

činnosťou Celkový počet oznámených 2 priestupkov na útvar mestskej polície Celkový počet 3 uložených priestupkov Celkový počet 4 odložených priestupkov

25


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Celkový počet 5 odovzdaných priestupkov

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

183

14

0

202

1200

0

4200

0

51300

Celkový počet 6 oznámených priestupkov príslušnému orgánu Celkový počet 7 priestupkov prejednaných v blokovom konaní výška finančnej hotovosti (Sk)

1000 44900

Najviac bolo zistených dopravných priestupkov, a to v centrálnej mestskej zóne. Tento trend je viacročný, poukazuje na chýbajúce parkovacie miesta v blízkom okolí liečebných domov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria priestupky za porušenia VZN mesta a tretiu priestupky proti verejnému poriadku.

Rozbor kategórií priestupkov: § 22 – dopravné priestupky – sem patria priestupky spáchané porušením predpisov o bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Najčastejšie boli zisťované: porušenie zákazu zastavenia na Ul. Ľ. Štúra, zákaz vjazdu na Ul. P. O. Hviezdoslava a pešia zóna na Ul. T. G. Masaryka a Kúpeľná. § 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami – umožnenie požitia alkoholu osobe mladšej ako osemnásť rokov. § 47 – priestupky proti verejnému poriadku – sem patria priestupky zistené a riešené: za porušenia nočného kľudu, budenie verejného pohoršenia, znečistenie verejného priestranstva. § 48 – priestupky spáchané porušením VZN mesta – tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu priestupkov, sú to priestupky za porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené vo VZN. Najčastejšie boli riešené priestupky za porušenie VZN o parkovaní, o určenie času predaja a času služieb v prevádzkach, o podmienkach držania psov na území mesta, o čistote a poriadku na území mesta , trhov, o odpadoch (tzv. skládky) a trhový poriadok.

26


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu – narušenie občianskeho spolunažívania schválnosťami. Oznámený bol jeden priestupok. § 50 – priestupky proti majetku – tvoria poslednú skupinu a jedná sa najmä o vlastnou činnosťou zistené alebo občanmi nahlásené krádeže a úmyselné poškodenia majetku, kde celková výška škody nepresiahne výšku minimálnej mesačnej mzdy. Prejednané boli dva priestupky v blokovom konaní, osem priestupkov uložených a dva odovzdané príslušnému orgánu. Za rok 2008 MsP riešila celkovo 498 priestupkov. Blokovou pokutou bolo vyriešených 202 priestupkov, dohováraním bolo vyriešených 284 priestupkov a odložených alebo uložených bolo 12 priestupkov. Na blokových pokutách bolo vybraných celkovo 51 300,- Sk. Súhrn niektorých iných činností MsP: 

Počet podujatí s účasťou mesta a s asistenciou MsP

41Doručovanie pošty MsÚ

19Doručovanie zásielok exekútorských úradov a súdov

23Kontrola budov napojených na alarmy

23Spolupráca s OO PZ

75Spolupráca s TSM a inými organizáciami

29Počet odchytených psov

6Dovoz a odvoz filmov pre kino

3Spoločné cvičenia s hasičmi a záchranným systémom

2

Spolupráca s OO PZ bola realizovaná pri výkone spoločných hliadok, pri riešení priestupkov a trestných činov, zabezpečovanie miesta dopravných nehôd, asistencia pri otvorení bytov, zadržanie podozrivej osoby, zabezpečenia miesta činov, predvádzanie podozrivých osôb, pri riešení výtržností, pátranie po nezvestnej osobe, krádeže vlámaním. Významnou mierou sa MsP podieľala na odhalenie závažnej trestnej činnosti na území mesta a na zadržaní a predvedení osoby, ktorá bola dva roky v pátraní PZ SR. Okrem Technických služieb mesta Trenč. Teplice MsP spolupracovala a plnila si ohlasovaciu povinnosť i voči iným organizáciám, ktorými boli Kúpele, a.s., SC TSK, lesy SR, hasiči TVK, RZP, regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín.

27


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

MsP sa podieľala významnej miere na prevencii kriminality. Veľkým pomocníkom sa stal i kamerový systém. (podľa správy MsP za rok 2008)

2.2 2.2.1

Podujatia v časovej následnosti Január

Aj keď tento rok Mesto Trenčianske Teplice neorganizovalo žiaden novoročný ohňostroj, nedá sa povedať, že by bolo v údolí pod Klepáčom ticho. Farebné svetlice, komparty, delobuchy, sviece i piráty sa ozývali zo všetkých strán. Nech sa nám všetkým rok 2008 vydarí!

Pripomenutie si 15. výročia vzniku Slovenskej republiky sa konalo 01. januára v zasadacej miestnosti Mestského úradu. Približne päť desiatok prítomných sledovalo program v podaní súborov Prameň a Teplanka. Slávnostné príhovory mali za MO Matice slovenskej Karol Mrázik a za Mesto Trenčianske Teplice Marián Kočiš. Rok 2008 bol Maticou slovenskou vyhlásený za Rok matičnej pamäti. Primátor mesta sa podujatia pre chorobu nezúčastnil.

21. 01. sa celým mestom ozývala požiarnícka siréna. Človek nadobúdal pocit, že snáď horí celé mesto. Ale mesto nehorelo. Na neďalekom Machnáči sa len akosi prehrial autobus a tomu začal horieť motor. Cestujúci sa vyjadrovali, že v ňom bolo nedýchateľne, veľa dymu. Naši príslušníci dobrovoľného hasičského zboru, konkrétne Jozef Kopp, Miloš Ovári, Ján Krajčí a Marián Krajčí však napokon nemali príliš veľa práce, hroziaci požiar bol svojpomocne zlikvidovaný. Tí, ktorí sa autobusom viezli do Motešíc, sa prevažne vydali domov pešo. Z Machnáča je to síce ešte dosť ďaleko, ale ako sa hovorí, už sa ide „len z kopca"...

Oblastné pracovisko Matice slovenskej po čase znova zorganizovalo peknú výstavu. Išlo o detské výtvarné práce s názvom Maľovaná radosť. Vystavovali deti zo Základnej umeleckej školy z Ilavy, a to od 29. januára až do 29. februára 2008. Pomocná evidencia č. 1, str. 7.

28


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Mesto Trenčianske Teplice iniciovalo vznik občianskeho združenia s názvom Miestna Akčná Skupina (MAS) mikroregiónu Teplička. Občianske združenie bude zastupovať územie Trenčianskych Teplíc, Trenčianskej Teplej, Omšenia a Dolnej Poruby pri uchádzaní sa o prostriedky z EÚ v rámci prístupu LEADER. V súčasnosti má mikroregión vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, na ktorý bude nadväzovať Stratégia rozvoja územia, ktorá je nevyhnutným dokumentom potrebným pre čerpanie prostriedkov z EÚ. MAS Tepličky sa úspešne uchádzala o finančné prostriedky z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý poskytne na vypracovanie stratégie finančnú dotáciu vo výške vo výške 114 435 Sk. Stratégia rozvoja mikroregiónu sa bude orientovať hlavne na opatrenie ako: 

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu;Vzdelávanie a informovanie;Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb.

Občianskymi združeniami Zelená žaba a Hammam bol 15. 02. v jedálni Základnej školy predstavený projekt obnovy kúpaliska Zelená žaba.

2.2.2

Február

Ani vrtochy počasia s občasným dažďom neprekazili fašiangový sprievod v obciach Mikroregiónu Teplička v prvú februárovú sobotu. O 9.30 hodine sa zišlo viac ako 200 občanov Trenčianskej Teplej na miestnom trhovisku, kde sa už po štvrtýkrát začal karnevalový fašiangový sprievod spojený s kultúrnym program. Prítomných občanov privítal starosta obce Milan Berec a pozval ich nielen do tanca, ale i k pripravenému občerstveniu. Nechýbali folklórny súbor Teplanka a Dobranka s klasickou dychovou hudbou. Folklórny súbor Nadšenci z Trenčína sa spolu s cimbalovou hudbou Kľumok starali o náladu. Sprievod sa následne autobusom premiestnil do najmenšej obce mikroregiónu Teplička - do Dolnej Poruby. O jeho pozitívne prijatie sa postaral starosta obce Vladimír Slivka a niekoľko desiatok miestnych obyvateľov. Nechýbala kvalitná jabĺčkovica a čerstvo upečené koláče. V Omšení už bolo počasie skutočne nevľúdne voči sprievodu. Omšeňanka posilnená aj účinkovaním samotného starostu obce Jozefom Marčekom, ktorý si schuti zahral

29


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

na trubku, však dav pod dáždnikmi zabaviť dokázali.

Cestou do Trenčianskych

Teplíc si sprievod urobil malú zastávku v Parkhoteli na Baračke až napokon skončil na pešej zóne v Trenčianskych Tepliciach. Keď dorazil, už vytrubovalo mužské osadenstvo dedinskej folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca – Brusna na svojich originálnych hudobných nástrojoch. Veselili sa všetci – návštevníci, účinkujúci i organizátori – čoby nie, veď po tom upršanom dni sa konečne čiastočne vyčasilo a tak sa Fašiangy 2008 v Mikroregióne Teplička mohli zavŕšiť. Podávalo sa množstvo fašiangových špecialít – niektoré celkom zdarma, iné za ľudové ceny. Masky sa zvŕtali v tanečných rytmoch Omšeňanky a neskôr ich doprevádzal spomínaný Kľumok z Trenčína. Občas sa im podarilo pojať do tanca i niekoho z divákov, dokonca aj samotného primátora mesta, ale musíme priznať, že nie nadlho. Bolo by možno zaujímavé, keby nabudúce v maskách prišli i návštevníci podujatia, hádam by sa nám spoločne na našom malom Slovensku a v ešte menších Tepliciach podarilo niečo neuveriteľné – také malé Minirio de Janeiro... Pomocná evidencia č. 1, str. 8.

Často so zatajeným dychom sledujeme, čo tie naše ratolesti dokážu! Stále nás prekvapujú svojimi otázkami i odpoveďami, svojimi drobnými skúsenosťami a zručnosťami v rôznych sférach. Možno na desať malieb nášho dieťaťa ani nezareagujeme, ale tá jedenásta nás utvrdí, že právom sme na neho pyšné. Deti navštevujúce miestnu Základnú umeleckú školu majú pri rozvíjaní svojho nadania a chute pracovať skutočne profesionálny dozor. Zmyslom ich vystúpenia v strede februára, konkrétne 13. 02. 2008, v Kine Prameň bolo ukázať rodičom, ako veľmi sa deti počas prvého polroka usilovali. A teda – bolo sa na čo pozerať! Program bol

zostavený z tanečných a hudobných vstupov bol chvíľami vážny,

chvíľami ladený humorne, no keď prišli na javisko čarodejnice s metlami za asistencie dievčat tancujúcich so sviečkami, veru, človek akoby naozaj dostával strach... Za kúsky, ktoré z huslí a fláut vyčarovali malí virtuózi, za preplietanie nôžok tanečníčiek a tanečníkov, za nežné hrdielka speváčikov a čas, ktorý pani učiteľky venovali deťom, treba skutočne poďakovať. No nebolo to všetko. Spomeňme ešte, že na pódiu sme okrem ZUŠ Trenčianske Teplice videli i deti z Ilavy a v priestoroch

30


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

vestibulu kina všetkých vítala nežná galéria prác menších i väčších výtvarníkov z odboru výtvarného. Pomocná evidencia č. 1, str. 13.

Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice zorganizovalo vo štvrtok 21. 02. o 16,30 hod. Ozveny I. štvrťroka. Podujatie s témami Život a dielo Milana Hodžu, Náhľad na vznik Slovenského štátu a Súčasnosť z pohľadu spisovateľa Ladislava Ťažkého sa konalo v priestoroch Klubu seniorov v Dome služieb Narcis. 20. 02. sa v jedálni ZŠ zišlo viac ako 50 členov Jednoty dôchodcov na výročnej schôdzi. Program pripravil Zbor pre občianske záležitosti. Primátor mesta prisľúbil dôchodcom podporu aj v nastávajúcom roku. Pomocná evidencia č. 1, str. 15.

Vo februári sa v meste rozbúrila vlna kontroverzných názorov na stavbu bazéna, ktorý mal stáť už do konca roku 2007. Pán Jaroslav Pavlacký zozbieral vo svojej petícii 706 podpisov občanov, ale i návštevníkov mesta, ktorí s výstavbou nesúhlasili. Občianske združenie Hammam sa pripojilo k tým, ktorí sa rozhodli “vlastným telom“ brániť územie tzv. „malého parku.“ 16. marca Občianska iniciatíva s názvom Slušní ľudia zorganizovala verejné zhromaždenie, ktorého cieľom malo byť vyjadrenie podpory vedeniu mesta a primátorovi. Sám primátor sa stretnutia nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. V dave, ktorý bol tvorený desiatkami obyvateľov mesta boli dva tábory – jeden inicioval petíciu za podporu primátora, druhý za jeho odvolanie. Napriek emóciam a mnohým vyhradeným názorom neprišlo k žiadnym nepríjemným incidentom. V 12. týždni Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. vysadili stromy v kúpeľnom parku ako náhradu za vyrúbaný „malý park.“

V piatok 29. februára navštívil Základnú školu v Trenčianskych Tepliciach štátny tajomník Ministerstva školstva Jozef Habánik (ĽS- HZDS). V sprievode primátora mesta a riaditeľa ZŠ si prezrel zrekonštruovanú strechu budovy školy. Práve vďaka finančnému príspevku z ministerstva mohlo dôjsť k jej rekonštrukcii, pričom zatekajúce steny už dlhý čas znepríjemňovali život nielen deťom základnej, ale i umeleckej školy a Športového gymnázia.

31


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Primátor mesta Štefan Škultéty informoval štátneho tajomníka o zámere mesta opraviť aj strechu nad športovým areálom školy. Tá je nevyhnutnou podmienkou na opätovné uvedenie plaveckého bazénu do prevádzky. Mesto má už vyčlenené potrebné finančné prostriedky na realizáciu opráv, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2008. Počas svojej návštevy štátny tajomník Jozef Habánik navštívil aj Materskú školu, kde deťom odovzdal veľké množstvo hračiek a darčekov. Deti sa mu za to spontánne odvďačili básničkami a pesničkami.

2.2.3

Marec

Prvý marcový týždeň sa začal pondelňajším protestným zhromaždením na mieste budúceho staveniska otvoreného bazénu medzi Krymom a Tromi srdciami. (Táto investícia však bola už v decembri 2006 avizovaná.) Zišlo sa tu niekoľko desiatok občanov,

ktorí

nesúhlasili

s uvedeným

investičným

zámerom.

Rozostavili

transparenty a pokojne sa rozišli. Ďalší týždeň sa Trenčianske Teplice stali veľmi diskutovanou témou vo všetkých médiách. Stromy na uvedenom mieste boli vyrúbané 13. 03. v ranných hodinách. Padlo spochybnenie, že výrob sa konal protiprávne, čo sa však nepotvrdilo. Občianska iniciatíva Slušní ľudia za úspešné mesto usporiadalo 16. 03. verejné zhromaždenie, aby vyjadrilo podporu primátorovi. Na stretnutí boli dva tábory – jeden inicioval petíciu na podporu primátora, druhý petíciu za jeho odvolanie. Sám primátor sa zhromaždenia nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. Za vyrúbané stromy Kúpele Trenčianske Teplice realizovali výsadbu stromov v kúpeľnom parku.

Ženy si zaslúžia každodenný obdiv. Ich údel byť matkou, pracovať a starať sa o domácnosť je ťažký a krásny. Aj keď príležitostí im vyjadriť svoju vďačnosť za ich každodennú obetu je mnoho, predsa na to dakedy zabúdame. Jedným z dní, ktoré by mali patriť práve ženám, je Medzinárodný deň žien. Tento sviatok vznikol na Medzinárodnej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských

32


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. V tomto roku sme si pripomenuli jeho 100. výročie. Mesto Trenčianske Teplice a Miestny odbor Matice slovenskej usporiadali pod taktovkou Zboru pre občianske záležitosti predjarné posedenie, ktoré spojilo ženu, knihu

a

kvet.

Ženám

bolo

venované

i

stretnutie

Základnej

organizácie

Protifašistických bojovníkov, na ktorom prítomných potešili svojim programom aj tí najmenší a na ženy pamätal i Zväz telesne postihnutých.

19. marca sa v Kine Prameň konala spomienková akadémia k 180. výročiu narodenia Pavla Dobšinského. Žiaci sa preniesli do miest, v ktorých žil a pôsobil tento rozprávkár. Súčasťou bola i vedomostná súťaž, týkajúca sa práve jeho rozprávok. Film Plavčík a Vratko sa deti pozreli priamo počas podujatia. Do II. kola literárnej súťaže Hľadáme kráľa čitateľov (prvé prebehlo ešte v septembri 2007) sa zapojili základné školy z Trenčianskych Teplíc, Motešíc, Slatiny nad Bebravou, Svinnej, Neporadze, Trenčianskeho Jastrabia a Bobota. Súčasťou akadémie bola aj výstavka Dobšinského rozprávkových kníh a ilustrácií žiakov na tému „rozprávka“. Organizátormi boli Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach a Základná škola Motešice.

Jednota dôchodcov v Trenčianskych Tepliciach v spolupráci s Mestskou knižnicou sa rozhodli na konci marca venovať jeden podvečer knihe. Na stretnutie, ktoré bolo obohatené vystúpeniami žiakov Základnej umeleckej školy a Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach boli prizvaní piati autori. Hosťami z Podjavorinského kraja boli spisovatelia Jarmila Mináriková a Ján Jurák, Trenčianske Teplice zastupovali autorky Katarína Hudecová, Elena Gazdíková a Silvia Havelková.

Za Mesto sa

podujatia zúčastnila víceprimátorka Monika Psotná. Vyniknúca účasť na besede zo strany verejnosti vytvorila veľmi príjemné prostredie, z ktorého sa skutočne ťažko odchádzalo.

33


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Cirkus Salto z Českej republiky, ktorý do Trenčianskych Teplíc zavítal na konci mesiaca, bavil deti i dospelých. Poníky, lamy i ťavy, cvičení psík, artisti a tanečnice, moderný i klasický klaun – všetko pod jedným šapitó.

31. 03. sme si v zasadacej miestnosti Mestského úradu pripomenuli Deň učiteľov, ktoré inicioval primátor mesta. O kultúrny program sa postaral Zbor pre občianske záležitosti.

2.2.4

Apríl

Prvé rozprávky nachádzame už na egyptských papyrusoch starých 3 000 rokov, jedna teória hovorí o rozprávkach z doby 25 000 rokov pred Kristom. Napriek tomu sú stále živé a aktuálne, denne vznikajú nové a tie staré sa oprašujú. Krajské kolo Rozprávkového vretienka sa konalo prvý aprílový týždeň v Mestskej knižnici v Trenčianskych Tepliciach napriek tomu, že žiaden žiak z našej školy sa do krajského kola neprebojoval. Privítanie detí bolo obohatené Krajským školským úradom, primátorom mesta i riaditeľom Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach. Veľmi pekne nacvičené predstavenie detí z našej základnej školy uviedlo všetkých hneď do zaujímavej atmosféry rozprávky. Dve kategórie žiakov neprezentovali svoje obľúbené rozprávky, ale ukázali i niečo zo svojho hereckého talentu. Niektoré ukážky boli podané neopakovateľne, s prirodzenou mimikou, vynikajúcou intonáciou a dokonca sa vyskytol i spev, ktorý bol súčasťou rozprávkového príbehu. Porota skladajúca sa z časti dospelých a z časti detských uší a očí nakoniec rozhodla - v prvej kategórii na prvom mieste skončila Eliška Trpíšková a v druhej Monika Decká. Rozprávkové vretienko má celoštátne kolo každý druhý rok, takže tento raz ostalo len v Tepliciach. Každé dieťa, ktoré sa naň však pripravovalo, nieslo so sebou minimálne vynikajúci pocit. Dokázalo ostatných presvedčiť o sile rozprávky aj v dnešných pretechnizovaných časoch.

O prenášaní žiab cez verejnú komunikáciu sa toho už napísalo veľa. Niektorí to berú už ako celkom prirodzenú jarnú akciu, ďalších akurát strasie len pri predstave vložiť

34


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

do rúk občas nie príliš vábne vyzerajúceho chladného obojživelníka. Ale ten, kto večerné prenášanie nepocíti na vlastnej koži, nemôže pochopiť romantiku tejto významnej, aj keď naoko čudnej činnosti. Tento rok bolo prenesených okolo 900 ks ropúch a skokanov.

Výchovno-vzdelávací projekt Bezpečná komunita oslovil pani učiteľky a žiakov našej základnej i materskej školy. Deti materskej školy

sa svojou šikovnosťou a

tvorivosťou pani učiteliek v krajskej súťaži prebojovali na prvé miesto. V prvej fáze deti vypĺňali pracovné

listy, v druhej vytvárali škôlkárske leporelo. Celý čas deti

sprevádzal psík Bezpečko. Cieľom celého projektu bolo naučiť deti predchádzať rizikám a uvedomovať si nebezpečné situácie. Naše deti za svoju prácu dostali odmenu 20 000,– Sk (663,88 EUR), za ktoré im MŠ nakúpila športové náradie.

Stretnutie, ktoré sa konalo 7. apríla 2008 v jedálni ZŠ na pozvanie primátora Trenčianskych Teplíc, nadväzovalo na predvianočné posedenie v Kúpeľnej dvorane, ktoré sa stretlo s veľkou odozvou – preto primátor mesta Štefan Škultéty prisľúbil, že podobné stretnutia budú pokračovať. Je to vítaná kvalitatívna zmena vo vzťahu občania mesta – primátor, resp. Mestské zastupiteľstvo, ktorá doteraz absentovala. Spoluorganizátormi podujatia bola ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Združenie sluchovo postihnutých mikroregiónu Teplička a ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých. Napriek nepriaznivému počasiu prišli seniori, ktorým nie je ľahostajný život v našom meste. Zaujímali sa najmä o pomoc a aktivity zamerané na početnú komunitu

občanov

Trenčianskych

tretieho

Teplíc.

veku,

Okrem

ktorí

primátora

reprezentujú odpovedali

asi na

štvrtinu početné

občanov otázky

i

viceprimátorka Monika Psotná a poslanec Mestského zastupiteľstva Tibor Guštafík.

12. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorý sa konal dňa 12. apríla 2008 prekonal očakávania organizátorov a príjemne prekvapil výškou vyzbieraných financií nielen v hlavnom meste SR v Bratislave, kde výnos dosiahol 5.533.923,-Sk, ale aj v rámci celého Slovenska. Výsledok zbierky v rámci SR k 28. aprílu predstavoval čiastku 24. 265. 399,- Sk. Deti ponúkajúce malé narcisy nechýbali ani v našom meste.

35


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Popoludní 15. apríla sa konalo oficiálne otvorenie nového Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. Úrad bol presťahovaný do budovy bývalej základnej školy, ktoré sa po rekonštrukcii stalo sídlom Obvodného oddelenia policajného zboru. Polícia v budove ostala, no len v ľavom krídle prízemia. V pravom krídle nájdeme klientske centrum, sobášnu sieň, miestnosť pre stretávanie organizácií pracujúcich na území mesta a časť vyčlenenú pre Mestskú políciu. Prvé poschodie patrí zasadacej miestnosti, poslaneckej miestnosti, primátorovi a úradníkom – občan konečne nájde všetko na jednom poschodí v príjemných kanceláriách. Samotného slávnostného otvorenia sa zúčastnili hostia - starostovia Omšeniia a a Dolnej Poruby - Jozef Marček a Vladimír Slivka a primátor Novej Dubnice Ján Šušaník. Po prestrihnutí pásky primátorom mesta Štefanom Škultétym bola budova vysvätená rímsko-katolíckym kňazom Jánom Dorotčinom. Návštevníkov vítal Deň otvorených dverí, mali možnosť prezrieť si budovu, kancelárie i primátorovu pracovňu a pre všetkých bol pripravený kultúrny program v podaní Akordeónového orchestra Úsmev a detí miestnych škôl. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe gulášu, grilovanej klobásy a koláčikov. Ak sa pozrieme do histórie budovy, zistíme, že Maďarské ministerstvo školstva a národnej osvety zriadilo v tejto budove štátnu ľudovú štvortriednu školu. Otvorená bola 1. januára 1899 pod podmienkou, že sa o jej udržiavanie, čistenie a vykurovanie obec postará sama. Škola mala veľmi cennú žiacku a učiteľskú knižnicu a už v tom čase patrila medzi najlepšie vybavené školy. V roku 1919 tu vtedajší riaditeľ založil popri ľudovej škole aj štvorročnú meštiansku školu. O šesť rokov neskôr však bola zrušená a bola vytvorená trojročná meštianska škola. Tak bola v obci vytvorená 8-ročná povinná šk. dochádzka – 5 tried ľudovej a 3 triedy meštianskej školy. V nasledujúcich rokoch bola škola premenovaná na Obvodovú meštiansku školu, čo znamenalo, že všetky obce, nachádzajúce sa v obvode 5 km okolo Tr. Teplíc, boli k tejto škole pričlenené. V roku 1940 vyšiel zákon o ľudových školách. Podľa neho museli školy byť buď cirkevné, alebo obecné a naša škola sa premenovala na Štátnu slovenskú ľudovú školu.

36


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Zlé obdobie prežívala budova v čase druhej sv. vojny – vyučovanie bolo najskôr prerušované kvôli leteckým útokom, neskôr bolo vyučovanie na dva až tri týždne prerušované, až do Vianoc 1944, kedy budovu obsadili nemeckí vojaci. Po oslobodení bola budova opäť pripravená na vyučovanie, ktoré začalo 12. júna 1945. Ďalšie roky boli pre budovu šťastnejšie. Kvôli veľkému množstvu žiakov na škole bolo potrebné spraviť v 50. rokoch zmenu organizácie vyučovania – učilo sa striedavo dopoludnia a popoludní. V roku 1960 – vydaním zákona o školstve vznikla v budove ZDŠ, ktorá tu sídlila do r. 1984.

Tvorivosť je práca veľmi ťažká, lebo každý kto chce niečo originálne a vkusné vytvoriť, musí najprv veľa vedieť... Pani Katarína Hudecová sa však už asi za svojho života naučila dosť a my sme pyšní, že býva v našom meste, v našom meste tvorí a vydáva svoje knihy. Tá dvanásta sa krstila v apríli tohto roku vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Jej názov je Trblietanie medzi mrakmi a každý čitateľ v nej nájde to svoje – básne ľúbostné, príležitostné, balady i haiku.

Apríl 2008 v súvislosti s pani Katarínou však nebol len mesiacom, kedy sa krstilo, ale i mesiacom, kedy dosiahla krásny vek 80 rokov. A práve tieto dve skutočnosti sa oslavovali v utorok 06. mája v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. Členovia Zboru pre občianske záležitosti prítomných previedli prierezom tvorby Kataríny Hudecovej – slovne i zhudobnene – populárnymi piesňami druhej polovice 20. storočia, ktoré naša oslávenkyňa otextovala. Pani Hudecová znova nezaprela svoj zmysel pre humor a prítomných dobre pobavila. Dokonca zaspievala spoločne s pánom Karolom Mrázikom ukrajinskú pieseň zo svojho detstva. Medzi gratulantmi nechýbali jej priatelia a blízki – napríklad známy fotograf - Viliam Malík. Oslávenkyni daroval originálny dar – kyticu konvaliniek vo forme živej i zvečnenej na veľkej vlastnej umeleckej fotografii. Prišli i niektorí poslanci, primátor mesta, generálny riaditeľ kúpeľov a tí, ktorí sa podieľali na vydaní poslednej knihy – fyzicky i finančne a ďalší.

37


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Milá pani Katarína – do ďalších rokov Vám prajeme najmä zdravie, aby ste naďalej mohla tvoriť a taktiež radosť, ktorú Vám bude táto práca prinášať!

V predvečer 1. mája boli postavené v našom meste dva máje. Prvý pred Hotelom Krym technickými službami, druhý ručne na Baračke. K obom vyhrávala dychová hudba Termálka.

2.2.5

Máj

Aj keď chladné počasie sa 1. mája netvárilo, že sa chce zapojiť do otvárania letnej sezóny v Trenčianskych Tepliciach, predsa len napokon nespŕchlo a v závere sa na prítomných usmialo i májové slniečko. A veru, otváralo sa tak, až si diváci museli zapchávať uši. Na svedomí to mala skupina historického šermu Wagus, ktorá sezónu otvorila riadnou ranou z dobového dela. Do histórie, aj keď možno nie až tak minulej, sme zablúdili i v sprievode retro hudby Funny Fellows a

brušné tanečnice nás

priviedli do konca 20. storočia, kedy bol postavený turecký kúpeľ Hammam, svojimi ladnými pohybmi v závere hlavného programu. Deti si pochvaľovali skákací hrad a vozenie sa na koníkoch z Motešíc. Tie nám v závere ukázali, že aj ony sa na vystúpenie pripravovali. Pozvanie na otvorenie prijal prednosta úradu z partnerského mesta Vsetín Karel Měřínský s manželkou. O 19,00 hod. prvomájová zábava pokračovala vystúpením takmer 50-členného dychového orchestra zo Švajčiarska. Zaplnená sála Kúpeľnej dvorany si vypočula i skladby, ktoré nie sú v podaní dychovej hudby práve typické.

Máj sa v Trenčianskych Tepliciach príjemne rozbehol. Po slávnostnom otvorení sezóny sa v Kúpeľnej dvorane rozozvučali príjemné tóny v podaní žiakov Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach. Koncert patril v prvom rade absolventom – Adriane Samiecovej, Alžbete Bližniakovej, Jane Strieškovej, Petrovi Bežákovi a Adamovi Vakošovi, ale i ďalším žiakom huslového, dychového a akordeónového oddelenia. Pani učiteľky Iveta Pružincová, Elena Buranová a Anna Sčasnovičová mohli byť na svojich odchovancov po stránke muzikálnej i technickej

38


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

právom pyšné. Koncert trval jeden a pol hodiny a celý čas gradoval. Publikom odchádzalo z koncertnej siene s hlbokými estetickými zážitkami. Pomocná evidencia č. 1, str. 30.

Štvrtok 08. 05. sa aj v našom meste slávilo ukončenie druhej svetovej vojny, a to tradične pri pamätníku v kúpeľnom parku. Súčasťou osláv bolo i vystúpenie dychovej hudby Omšeňanka, miešaného speváckeho zboru Prameň a sólová hra Petra Jerguša Párnicu – člena Akordeónového orchestra Úsmev. Sprievodnou akciou bola výstava s názvom Holokaust, zriadená v kruhovej miestnosti v objekte Kúpeľnej dvorany od 05. do 09. mája. Výstavu si boli prezrieť žiaci

našej

i okolitých

škôl.

Jej

iniciátorom

bola

ZO

Slovenského

zboru

protifašistických bojovníkov. Pomocná evidencia č. 1, str. 33, 34.

Akoby z iného súdka sa niektorým naskytla možnosť zúčastniť sa ďalšej úžasnej módnej prehliadky Lýdie Eckhardt. Jej prehliadky sa radia medzi najzaujímavejšie spoločenské udalosti v Trenčianskych Tepliciach. Kolekcia s názvami Slnečná, Labutia, Lesk, Talenty, Nežná, Femme fatale, Kvitnúca a Welcome drink boli zaplavené hodvábom, čipkou, mušelínom, volánmi, kvetmi, farbami, originalitou. Okrem krásnych modelov na krásnych modelkách mali návštevníci 09. 05. možnosť vidieť aj tanečné vystúpenie skupiny Anta Agni, baletky SND, Jara Bekra so skupinou, kožené šperky Daniela Chudého, umelecké šperky - SID DESIGN, úplety Dana Voda a maľby na textil od výtvarníčky Lucie Lévaiovej.

09. 05. začali prípravné práce na vonkajšom bazéne medzi Krymom a Troma srdciami.

Medzi Trenčianskymi Teplicami a Novou Dubnicou sa v sobotu 24. mája popoludní zelenilo. Že a čo má byť? Veď je máj, všetko sa zelení? Ste na omyle. To, že sa zelení tráva a stromy, je v poriadku. Lenže tu sa zelenili i vodníci! Celkom malí, stredne veľkí i takí najväčší! Nečudujte sa, veď sa stretli na bývalom salaši z celého okolia! A čo všetko vystrájali? Nuž, všetko, čo sa na takých vodníkov patrí. Inými slovami - deťom patrilo celé popoludnie. Naháňali sa po voňavej tráve a z rúk sa im

39


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

usmievali héliom naplnené balóniky, ktorých bolo neúrekom. Súťaže, hry a tanečná zábava, dokonca oslobodzovanie zakliateho rybníka od vodníka, tentoraz zlého... Veru, strach z blata sa v sobotu ráno pominul, slniečko sa postaralo o to, aby niekoľkodňový lejak zvrchu pouschýnal. Program stretnutia však od poludňajších hodín pokračoval až do čierno-čiernej noci. Strieľalo sa - deti to mohli skúsiť z ozajstných dobových kuší, ostatní sa len prizerali, aké problémy spôsobí pušnému prachu podvečerná rosa. Niektoré dobové zbrane vystrelili, iným sa vôbec nechcelo (žeby to spôsobil ten zlý vodník?). O čo by určite nemal záujem nikto z prítomných divákov, bolo vyzliecť sa do strohých lesklých odevčekov a zatancovať si, ako to predvádzali brušné tanečnice za súmraku. Návštevníci totiž v tom čase už povyťahovali svetre, dokonca i deky. Potlesk však nepatril len ich otužileckému výkonu. Boli naozaj príjemným spestrením. No tieskalo sa i fakírom a účinkujúcim v ohňovej show. Keď sa stretne dobrá nálada, príjemné počasie a chuť sa zabávať, netreba sa obávať improvizovaného hľadiska, ani improvizovaného pódia - vždy možno očakávať výsledok minimálne pozitívny. Pomocná evidencia č. 1, str. 37.

Fakt, že sa niečo koná 18. raz, jednoznačne naznačuje kvalitu a dôležitosť, a zaslúži si to aj primeranú pozornosť. A tak to bolo aj s Odovzdávaním Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach tento rok, 25. – 26. 05.. Vynikajúci nápad urobiť sci-fi minifestival ako prepojenie medzi prvým použitím celosvetového slova „robot“ z Čapkovej dielne síce neprilákal príliš veľa návštevníkov, ale jednoznačne dokázal, že podujatie Cena Karla Čapka má omnoho väčší potenciál ako by sa na prvý pohľad zdalo. Teplá májová nedeľa lákala viac do prírody ako do kina, napriek tomu sa niekoľko nadšencov sci-fi v Kine Prameň zišlo. Hosťami a prednášky viedli: Ivan Aľakša, vydavateľ časopisu Fantázia a organizátor festivalov fantastiky a literárnej súťaže Cena Fantázie, Miloš Ferko, publicista, literárny kritik a autor Dejín slovenskej fantastiky, Štefan Huslica, autor poviedkovej zbierky Niekedy, Ivan Pullman, editor poviedkových zborníkov Cena Fantázie, Zuzana Minichová–Stožická, biologička, autorka sci-fi poviedok, Bohumil Stožický, publicista a ďalší. Na programe bolo i premietanie filmov – Temné slunce a Invázia. Hoci Temné slunce Otakara Vávry z roku 1980 malo k Čapkovmu Krakatitu veľmi blízko, technická stránka zapožičaného

40


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

filmu nebola k usporiadateľom príliš naklonená. Inváziu, film USA, si prišlo pozrieť divákov podstatne viac. Druhý deň v tradičnom duchu prebiehalo samotné odovzdávanie Ceny Karla Čapka. Po pietnom akte pred Hotelom Pax sa v priestoroch Kina Prameň zišlo skutočne veľa priaznivcov. Kino bolo takmer plné divákov, ktorí nadšene tlieskali pri slovách dojatého nového laureáta Milana Kyšku. Veľmi ťažko sa mu hľadali slová a nedokázal potláčať svoje emócie, čím celkom ovládol aj city prítomných divákov. V laudatio na neho bolo okrem iného prezradené, že práve on sa zaslúžil o spojenie sa s Jiřím Grigarom a pomenovanie planéty číslo 14 976 podľa Jozefa Čapka. Planéta s menom Karla Čapka už vo vesmíre lietala dlhšie, takto sa obaja bratia stretli v nekonečne vesmíru. Za slovenskú stranu si cenu odnášal Bohumír Bachratý, umelecký historik, ktorý vyjadril svoj vzťah k nadčasovosti dielam oboch bratov, zvýraznil dôležitosť československých vzťahov, ktoré tak ako za čias Čapkovcov, sú dôležité dodnes. Bonbónikom tohtoročného Odovzdávania Ceny Karla Čapka bol úryvok z pripravovanej hry Zo života hmyzu v podaní Trenčianskeho hradného divadla. Usporiadateľov veľmi teší, že tento rok sa podujatie uskutočnilo s podporou Vlády Slovenskej republiky. Pomocná evidencia č. 1, str. 38.

27. 05. sa pri príležitosti narodenia zišli mamičky a ich ratolesti na pôde Mestského úradu. Program pripravili deti a pani učiteľky našej základnej školy a členovia Zboru pre občianske záležitosti. Pozvaní boli: Johanka Malecová, Kristína Obertová, Adela Bábiková, Andrej Jurica, Adam Demko, Denis Šotník, Lukáš Smolka, Michaela Komárková, Nina Tallová, Ján Burza, Zachariáš Látal, Nela Fedorová, Veronika Trepáčová a Martin Hôrka s rodičmi.

28. 05. prijal primátor mesta na Mestskom úrade delegáciu poslancov – členov výboru

pre

zdravotníctvo

Národnej

rady

Slovenskej

republiky

a členov

zdravotníckeho výboru českého senátu.

Oblastné pracovisko Matice slovenskej sa, bohužiaľ, minulý mesiac z Trenčianskych Teplíc presťahovalo do Ilavy.

Určite to mnohých mrzí – priestory, s ktorými OP

41


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

disponovalo, často využívalo na výstavy, ktoré aj samo (stelesnené v jednej osobe Jane Valigurčinovej) organizovalo. Z uvedeného dôvodu sa však vynorila i ďalšia otázka – bude sa tento rok konať tradičný dvojdňový festival plný slovenského folklóru z okolia, konajúci sa vždy prvý júnový víkend? Ale obavy boli zbytočné. Prehliadka ľudovej hudby a tanca v podaní štrnástich súborov znova rozjasnila celé mesto 31. 05. a 01. 06.. Hralo sa na nástrojoch tradičných i typicky slovenských, bolo počuť trombity i fujaru, ale na záver folklórny súbor Večernica z Trenčianskej Turnej dokázal, že hrať sa dá i na nástroji nehudobnom - na píle. Záujem vyvolalo i vystúpenie dvoch 75-ročných pánov zo Seniorklubu Vršatec z Dubnice nad Váhom. Hoci nedeľná prietrž, ktorá narobila mnoho nepríjemností v Trenčíne, Nemšovej, Hornom Srní i okolí zastihla i účinkujúcich festivalu, vytrvalé obecenstvo pretrvalo s dáždnikmi pod stromami a veselo si pospevovalo. Pomocná evidencia č. 1, str. 40.

Už 11. ročník výstavy Krása čipky sa konal vo výstavnej sieni Kúpeľnej dvorany. Výstava začala 31. mája a končila 11. júna. Klub paličkovanej čipky a centrum voľného času Nová Dubnica potvrdil, že fantázia nemá dno a stále, napriek histórii paličkovania, sa i dnes dajú vytvoriť nové a nové zaujímavé vzory a výrobky aj touto technikou. Pomocná evidencia č. 1, str. 41.

2.2.6

Jún

Znova sa naplnil kúpeľný park tými najmenšími – niet divu, bol prvý jún a deti v Trenčianskych Tepliciach mali možnosť prežiť svoj sviatok veselo, súťaživo a radostne. Prišlo ich neúrekom, a veru, činností, ktorým sa mohli venovať, tiež nebolo málo. A čo sa im najviac páčilo? Strýko Bonifác, ktorý spieval, zabával deti, vymýšľal súťaže a stále ich udržoval v interakcii? Alebo mladý kúzelník Marko, ktorý najprv koketoval s mágiou a neskôr vyrábal balónikové zvieratká? Šaškovia? Nafukovací hrad? Súťaže, ktoré nachystalo

42


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach? Koníky z Omšenia? Veru, toto všetko a ešte viac sa zmestilo do nedeľného predpoludnia. Horúce júnové počasie tlmené tieňom starých stromov k príjemnej atmosfére len prispelo. Pomocná evidencia č. 1, str. 42.

V prvej svetovej vojne padlo štyridsaťjeden Tepličanov. Bol medzi nimi aj Janko Pittner. Jeho smrť však nie je spojená priamo s bojiskom. Janko Pittner bol príslušníkom 71. trenčianskeho pešieho pluku, ktorého vojaci pochádzali z Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. Pluk preto posmešne nazývali „drotársky“. Väčšina vojakov tohto pluku, ktorý bol na jar roku 1918 umiestnený v srbskom Kragujevaci, boli navrátilci z ruského zajatia. Útrapy vojny a zajateckých táborov ich viedli k jednoznačnému odsudzovaniu ďalšieho pokračovania vojny a boli proti svojmu opätovnému návratu na front. Koncom mája začali hovoriť o príprave vzbury a v noci z 2. na 3. júna ju zorganizovali. Pretože sa k slovenským vzbúrencom nepridali maďarskí a nemeckí vojaci, v ranných hodinách bola vzbura potlačená a rakúska vojenská justícia pripravila krvavý súd. Štyridsaťštyri slovenských vojakov zo vzbúreného pluku dala na Stanovlianskom poli na okraji pahorkovitých Šumaríc popraviť zastrelením. Trenčianskoteplický rodák Janko Pittner bol medzi tými, ktorí našli v sebe odvahu vzoprieť sa proti pokračovaniu nezmyselného krviprelievania, hoci za túto svoju odvahu prišiel o vlastný život. Pri príležitosti 90. výročia tejto hroznej udalosti Mesto Trenčianske Teplice spolu s ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zorganizovali 06. 06. 2008 pietnu spomienku pri Pamätníku 1. svetovej vojny, ktorého súčasťou je i tabuľa venovaná Jankovi Pittnerovi. Aktu sa zúčastnili i pozvaní vnuci a vnučky Janka Pittnera. V programe okrem ZPOZ-u účinkovali i študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra. Pomocná evidencia č. 1, str. 51.

04. 06. sa konal už 3. ročník Superstar Mikroregiónu Teplička. Podujatie organizovalo

Školské

stredisko

záujmovej

činnosti

pri

Základnej

škole

v Trenčianskych Tepliciach, Základná škola Dolná Poruba a Mesto Trenčianske teplice. Zazneli populárne piesne známych domácich aj zahraničných spevákov

43


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

a výkony boli viac ako chvályhodné. Hosťami boli hip-hoppová skupina BGM a detská hip-hoppová skupina Ghetto. Deväť finalistov súťažilo v dvoch kategóriách.

Veľakrát prehliadame krásu, ktorá stojí len kúsok od nás. Zatvárame oči každodennou všednosťou a prehliadame tým mnohokrát neuveriteľnú nádheru. Debutná výstava fotografií Petra Hledíka, ktorého meno spájame najmä s filmového festivalom Art Film, nás znova presvedčila, ako málo pozorujeme svet okolo seba. Autor sa vo svojom diele zameral na jediný strom – aj keď na prvý pohľad nenápadný, predsa len veľmi výnimočný. Tisovec dvojradový je pôvabný opadavý ihličnan. Podmienkou na to, aby rástol a žil, je voda. Jeho dýchacie korene sa môžu vytvárať len vo vlhkých podmáčaných lokalitách. Dožíva sa okolo 700 rokov, ale čím je starší, tým väčší je jeho smäd. Ten trenčianskoteplický má šťastie. Labutie jazierko mu zabezpečuje dostatok vody pri jeho veku asi 150 rokov a je viac ako isté, že ešte pár rokov mu voda z jazierka stačiť bude. Pôvod stromu je juhovýchod USA. Peter Hledík sa však cez objektív pozerá na strom inak, ako by sme čakali. Počas štyroch rokov zachytil jeho odraz na vodnej hladine, ktorý by sme obyčajne celkom ignorovali. Z tisícok fotografií napokon vybral tie, ktoré pokladal za najzaujímavejšie a predstavil ich na originálnej výstave. Mohli sme ich vidieť v Kúpeľnej dvorane 12. – 21. júna. Pomocná evidencia č. 1, str. 45, 46.

Seniori z Trenčianskych Teplíc sa zúčastnili 12. júna 2008 zaujímavého zájazdu do Bratislavy, ktorý zorganizovalo Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička, spolu so ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska . Pochvalu si zaslúži najmä Melánia Rabinova, ktorá bola hlavnou organizátorkou a sprievodkyňou podujatia. Za krásneho slnečného počasia obdivovali krásy nášho regiónu, z okien autobusa si letmo prezreli dynamický rozvoj hlavného mesta, jeho pamiatky - obdivovali nezvyčajný ruch i plné ulice... V historickej budove Slovenského národného divadla si pozreli predstavenie slávnej operety Franza Lehára Veselá vdova, po krátkej poludňajšej prestávke putovali do najstaršieho pútnického miesta – Mariánky. Obdivovali tu kostol, kaplnku sv. Anny, Lurdskú jaskyňu, napili sa z prameňa liečivej

44


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

vody. Samozrejme, nechýbala ani sv. omša, ktorú slúžil správca Mariánky iba pre nich. Po nej krátko informoval o histórii Mariánky a pamiatok. Cestou domov sa seniori zastavili v nákupnom stredisku Aupark v Petržalke. Unavení, ale bohatí o milé zážitky, sa vrátili vo večerných hodinách domov.

12. 06. sa v Trenčianskych Tepliciach konalo nevšedné podujatie určené pre priaznivcov motorizmu. Monster truck show majú na svedomí známi kaskadéri Európy a účinkuje v ňom celá rodina Trabnerovcov. Podľa mena možno nevieme o koho ide, ale mnohokrát sme ich už videli – a to v televíznom seriáli Kobra 11.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi prizval primátor mesta dňa 13. 06. občanov nášho mesta, Jozefa Kobzu a Miloša Bližniaka. Jozefovi Kobzovi bola udelená diamantová Jánskeho plaketa za neuveriteľných 80 odberov krvi. Čerstvým držiteľom bronzovej Jánskeho plakety sa stal Miloš Bližniak.

Miestny odbor Matice slovenskej Ozveny II. štvrťroka spojil s 160. výročím Žiadostí slovenského národa. Ich význam vo svojom vystúpení ozrejmil predseda MO Matice slovenskej Karol Mrázik. Poslanec a historik Marián Kočiš pri príležitosti 89. výročia úmrtia gen. M. R. Štefánika prednášal na tému Život a dielo M. R. Štefánika.

Otvorenie V. etapy pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach dňa 28. 06. sa stalo sprievodným podujatím Artfilmu. Strihanie pásky pred rímsko-katolíckym kostolom bolo v rukách skutočne zvučných mien. Spojenie Milan Lasica a Omar Sharif predčilo očakávania. Milan Lasica prebral slovo po príhovore primátora mesta Štefanovi Škultétym a originálnym preslovom vmesteným do jednej vety „nech sa vám dobre chodí“ vyvolal v dave divákov búrlivý potlesk i veselú náladu. Omar Sharif s nestrateným šarmom zasa podotkol, že ho nesmierne teší, že sa na otvorenie prišlo pozrieť najmä toľko žien. Hostia i návštevníci sa rozchádzali za príjemného zvonenia zvonov. Pomocná evidencia č. 1, str. 52.

45


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

2.2.7

ARTFILM (27. 06. – 06. 07. 2008)

Tohtoročný 16. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm sa konal od 27. júna do 6. júla v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Festival a sprievodné podujatia navštívilo spolu 27 142 návštevníkov a Artfilm privítal 156 akreditovaných novinárov. Filmoví fanúšikovia si mohli pozrieť spolu 185 krátkych i celovečerných, hraných, dokumentárnych aj animovaných filmov. Okrem troch súťažných sekcií Hlavná súťaž, Panoráma Východu a Súťaž krátkych filmov uviedol Artfilm aj prehliadku Nový čínsky film, tradičnú sekciu s horúcimi filmovými novinkami Panoráma, výber z najlepších českých a slovenských študentských filmov Yin And Young alebo kolekciu dokumentárnych filmov. V strednej a východnej Európe jedinečnou filmovou kolekciou bola sekcia s ponukou snímok, ktoré podporil rotterdamský Fond Huberta Balsa. Nechýbala obľúbená programová súčasť Artfilmu Late Night Show tentoraz doplnená aj o krátke filmy, niekoľko zvláštnych uvedení a tiež profil legendárneho talianskeho scenáristu Tonina Guerru. Súčasťou festivalu boli aj živé koncerty (Čechomor, Monkey Business,...) výstavy alebo workshop Nové obrazy starého sveta. Novinkou tohoto ročníka bol kinostan Tatra banka Cinema v Trenčianskych Tepliciach. Artfilm 2008 sa uskutočnil pod vedením prezidenta festivalu Milana Lasicu, výkonného riaditeľa Petra Svobodu, umeleckej riaditeľky Ľudmily Cvikovej a producenta Jána Kováčika. Navštívili ho desiatky významných hostí z celého sveta. Medzi nimi holandský filmový kritik Peter Von Bueren, Lorna Tee z Variety Asia, vplyvný nemecký producent Karl Baumgartner, režiséri víťazných filmov z tohtoročného MFF Rotterdam Liew Seng Tat a Omar Shargawi, renomovaná ruská režisérka Larisa Sadilova alebo popredný slovinský režisér Damjan Kozole. Množstvo zahraničných tvorcov prišlo svoje filmy uviesť na festival osobne. Na Artfilme nechýbali ani hostia zo susedného Česka ako režiséri Jiří Krejčík, Jiří Menzel, Ivan Passer, Saša Gedeon, Vladimír Morávek alebo herci Jaromír Hanzlík či Jan Budař. Zo slovenských osobností si prišli festivalovú atmosféru vychutnať napríklad Ladislav Chudík, kameraman Stanislav Szomolányi, Emília a Magdaléna Vášáryové, speváčka Jana Kirschner, spisovateľ Michal Hvorecký, producent Patrik Pašš, filmový historik Václav Macek či herečka Petra Polnišová.

46


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Hlavnou cenou Artfilmu je Modrý anjel, ktorého porota tento rok vyberal spomedzi 14 celovečerných filmov. Cenu Modrý anjel si rozdelili dva filmy: 7500 EUR – Učebnica na leto, réžia: Seyfi Teoman, Turecko 7500 EUR – Wolfsbergen, réžia: Nanouk Leopold, Holandsko, Belgicko Porota udelila cenu filmu Učebnica na leto režiséra Seyfiho Teomana za originálnu vizuálnu poetiku a jemný citlivý realizmus. Porota zároveň ocenila film Wolfsbergen režisérky Nanouk Leopoldovej za citlivý filmársky prístup k vyrozprávaniu príbehu zložitej rodinnej situácie. Členmi hlavnej poroty 16. ročníka MFF Artfilm boli okrem predsedu, rumunského režiséra Cristiana Mungiu, aj filmový kritik David D´Arcy, macedónska herečka Labina Mitevska, slovenský herec Marián Labuda a prezidentka European Film Promotion Claudia Landsberger. Porota

súťaže

Panoráma

Východu

udelila

cenu

7000

eur

pre

najlepší

východoeurópsky film macedónskej snímke Som z mesta Titov Veles macedónskej režisérky Teony Mitevskej. Ocenila výnimočný film a vysoko ohodnotila najmä autentickú atmosféru príbehu troch žien zasadeného do postkomunistického prostredia, vizuálnu poéziu a vynikajúce herectvo. Porota Súťaže krátkych filmov udelila cenu 5000 eur kanadskému filmu režiséra Trevora Cawooda Konečná stanica. Ocenila ho za originalitu, vynikajúci mix animácie, živých hercov a zvuku. Za znepokojivý, desivý a paranoidný pohľad na spoločnosť a jednotlivcov. ,,Po zhliadnutí filmu sa začnete ustráchane obzerať ponad plece a vystrašene rozhliadať okolo seba," píše sa vo vyhlásení poroty krátkych filmov. Novinkou tohtoročného Artfilmu bola Porota mladých, zložená zo študentov slovenských vysokých škôl. Ich cenu získal malajzijský režisér Liew Seng Tat a jeho film Kvet vo vrecku za silný príbeh vyrozprávaný plynule sa rozvíjajúcim tempom, ponúkajúci pohľad na detský svet v kontexte malajzijskej spoločnosti. Porotu oslovili civilné výkony detských protagonistov, režijné vedenie a kvalitný scenár. Cena primátora mesta Trenčín išla do rúk bosnianskemu režisérovi Srdjanovi Vuletićovi a jeho filmu Je ťažké byť dobrý. Cenu primátora mesta Trenčianske Teplice získal slovenský dokument Slepé lásky režiséra Juraja Lehotského. Aj tento rok udelil Artfilm niekoľko čestných cien. Ceny Hercova misia si do Trenčianskych Teplíc prišli prevziať talianska herečka Chiara Caselli, protagonista filmov Lawrence z Arábie alebo Doktor Živago Omar Sharif, slovenský herec Ivan Palúch a nórska herečka Liv Ullmann. Festivalové ocenenie Zlatá kamera získali

47


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

legendárny taliansky scenárista Tonino Guerra, svetoznámy český kameraman Miroslav Ondříček a poľský režisér Krzysztof Zanussi. (www.artfilm.sk) 36. odovzdávanie ceny Hercova misia na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach sa nieslo pod talianskou vlajkou. Medzi tabuľky so zvučnými talianskymi menami ako Gina Lollobrigida, Sophia Loren či Ornella Muti pribudla Chiara Caselli, ktorá sa na obrazovke začala objavovať na konci 80. rokov. V roku 1990 sa objavila po boku Nastassije Kinski vo filme Il Segreto. Z ďalších filmov spomeňme L' Année de l'éveil (1991), Moje súkromné Idaho (1991), Malá Ripleyho hra (2002), Malá apokalypsa (1993), Zuppa di pesce (1992). Taliansky režisér Michelangelo Antonioni ju obsadil do filmu Za mrakmi (1995), ktorý získal na festivale v Benátkach cenu FIPRESCI. Za film Kde ste? Ja som tu (1993) dostala prvé ocenenie talianskych filmových novinárov Silver Ribbon. Druhú takúto cenu a nomináciu na národnú filmovú cenu David získala za krátky film Per sempre (1999), ktorý už sama režírovala. Herečka zažiarila v sobotu vo vzdušných šatách, ktoré vystihovali horúcu atmosféru dňa. Primátor mesta Štefan Škultéty jej osobne odovzdal symbolický dar ako spomienku na túto udalosť. Viac ako osemdesiat filmov má na svojom konte holywoodsky herec egyptského pôvodu Omar Sharif. Naznámejšie z nich sú azda Lawrence z Arábie či Doktor Živago. Jeho návšteva v Trenčianskych Tepliciach prilákala množstvo divákov. Omar Sharif ako druhý v poradí tento rok prebral ocenenie Hercova misia na Moste slávy. Herec upútal svojou zhovorčivosťou o vlastnom súkromí a vyznaniu sa k Trenčianskym Tepliciam, pričom sa vyjadril, že ich určite ešte navštívi so svojou rodinou. V zákulisí si od partnerov podujatia, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Trenčianske Teplice Štefan Škultéty, prebral drobné darčeky. Slovenské filmy Princ Bajaja, Pacho, hybský zbojník, Ja milujem, ty miluješ, Nevera po slovensky, Perinbaba a mnohé ďalšie sú viac či menej prepojené s menom slovenského herca Ivana Palúcha. Ten sa stal tretím tohtoročným laureátom Ceny Hercova misia na festivale Artfilm v Trenčianskych Tepliciach. Od rána upršaný deň bol k návštevníkom ceromoniálu i jeho návštevníkom zhovievavý a Ivan Palúch mohol v suchu prejsť červeným kobercom a upevniť doštičku so svojim menom na Moste slávy. Na jeho historkách sa v hľadisku zabávali a v zákulisí mu k oceneniu zablahoželali Marián Labuda, Stano Dančiak, Karol Čálik a ďalší.

48


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Ivan Palúch má na konte viac ako 100 filmov. Na Slovensku ho preslávili seriály Adam Šangala a Vivat Beňovský. Liv Ullmann, ktorú pznáme z filmov Persona, Tvárou v tvár, Hodina vlkov, Hanba, Náruživosť, Šepoty a výkriky a mnohými ďalšími, si prevzala posledné tohtoročné ocenenie Hercova misia na filmovom festivale Artfilm v Trenčianskych Tepliciach. Prezradila, že ako herečka bola objavená na Slovensku – práve tu sa totiž pohybovala, keď sa ju režisér Ingmar Bergman rozhodol obsadiť do filmu Persona. Dovtedy mala skúsenosti v divadle a epizódnych rolách filmov. Bergman jej však dovolil ukázať to, čo v nej skutočne je. Pri kyticiach, ktoré dostala, si neodpustila poznámku, že sa cíti ako nevesta. Vyznala sa, že ju teší, že teraz už ostane navždy na Slovensku, hoci len v podobe medenej tabuľky na Moste slávy. Pomocná evidencia č. 1, str. 53 - 61.

2.2.8

Júl

Vo štvrtok 3. júla 2008 zažil Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach vzácnu návštevu. Primátorom mesta a niektorými poslancami mestského zastupiteľstva bol prijatý Ladislav Chudík, 84-ročný divadelný a filmový herec, národný umelec, verejný činiteľ, porevolučný minister kultúry a nezabudnuteľný „primár Sova“. Pán Chudík prišiel do mesta na uvedenie dokumentárneho filmu o jeho osobe v rámci festivalu Artfilm. Sám dokument označil ako veľkú poctu, ktorú s radosťou prijal. S Trenčianskymi Teplicami ho však spája veľa spomienok. Veď práve tu v roku 1998 prebral

Cenu Karla Čapka a o dva roky neskôr sa stal laureátom Ceny

Hercova misia. Od roku 2000 je taktiež čestným občanom tohto mesta. Bezprostredný a milý umelec predviedol majstrovstvo slova počas krátkeho stretnutia na úrade. Spolu s manželkou si zaspomínal na Trenčianske Teplice i ľudí, ktorých tu stretol.

Vo sviatok Cyrila a Metoda

sa po dlhých rokoch znova otvorilo člnkovanie na

Labuťom jazierku v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Ako prví zasadli do člnov umelecká riaditeľka medzinárodného filmového festivalu Artfilm Trenčianske

49


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Teplice – Trenčín Ľudmila Cviková, umelecký riaditeľ poslanci

mestského

zastupiteľstva,

generálny

Artfilmu Petr Svoboda,

riaditeľ

spoločnosti

Kúpele

Trenčianske Teplice, a.s., primátor mesta Trenčianske Teplice Štefan Škultéty a novinári. Do každého zo šiestich člnov sa zmestí štvorčlenná posádka. Služba určite spríjemní voľné chvíle návštevníkom, ale i obyvateľom mesta. Deti do 15 rokov dostanú pri nástupe záchrannú vestu.

Panteónom zlomených nádejí možno nazvať mohylu na Bradle, kde spí svoj večný sen veľký syn nášho národa generál Milan Rastislav Štefánik a s ním dvaja spoluúčastníci tragického letu... z toho osudného dňa 4. mája 1919. Práve sem smerovala cesta účastníkov zájazdu seniorov nášho mesta, aby sa 21. júna 2008 prišli pokloniť pamiatke Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 89.výročia jeho tragickej smrti. Seniori po zastávke na Bradle a v Košariskách navštívili 21. júna 2008 mesto Myjava, v ktorom sa pri príležitosti Medzinárodného folklórneho festivalu konal jarmok. Napokon sa presunuli do amfiteátra v Starej Myjave, kde v prekrásnom objatí lesov pookriali pri ľudovej hudbe ozývajúcej sa zo všetkých strán a v rôznych svetových rečiach. Kultúrne zážitky umocnili pestrým občerstvením - nielen slovenských lahôdok a nápojov, ale aj tradičných jedál a nápojov v stánkoch našich krajanov z Maďarska i krajín bývalej Juhoslávie.

Konverzný kurz slúžil ako základná hodnota na prepočet slovenskej koruny na euro. S napätím sme očakávali jeho stanovenie. Určila ho Rada ministrov hospodárstva a financií 8. júla 2008 na úrovni 30,1260 SKK za 1 EUR. Reálne sa tento kurz použil až 1. januára 2009 na prepočet všetkých hodnôt vedených v korunách na euro. Dovtedy bol využívaný iba na účely duálneho zobrazovania. Iný ako konverzný kurz nebolo možné pri reálnej konverzii slovenskej koruny na euro použiť. S novou menou sme sa teda zoznamovali postupne. Deti v škole, dospelí a dôchodcovia na každom kroku.

Napriek daždivému počasiu vzbĺkla Vatra zvrchovanosti aj v Trenčianskych Tepliciach, keď si obyvatelia mesta 17. júla pripomenuli jeden z najvýznamnejších

50


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

historických okamihov novodobých slovenských dejín – Deň zvrchovanosti SR. Spomienkové podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej s podporou Mesta Trenčianske Teplice a ĽS-HZDS. K prítomným účastníkom podujatia sa okrem organizátorov

prihovorili

primátor

mesta

Štefan

Škultéty

a

podpredseda

Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Božik. Program prepletený poéziou a hovoreným slovom spestrili folklórne súbory – Erro Bat z Francúzska a Vršatec z Dubnice nad Váhom. Pomocná evidencia č. 1, str. 67.

18. 07. sa s veselou retro hudbou skupiny Funny Fellows krstila v Kúpeľnej dvorane kniha receptov s názvom Slovenská bryndza. Návštevníci neobišli nasucho, bryndzu mali možnosť ochutnať a zapiť kvalitným vínom značky Vitis. Pomocná evidencia č. 1, str. 65.

Dosť chladné a premenlivé počasie vyšlo v ústrety organizátorom obľúbených jazdeckých pretekov O Cenu primátora mesta v kúpeľnom parku a dovolilo súťažiacim i divákom nevyťahovať dáždniky. 104 koní pod viac i menej skúsenými jazdcami obdivovalo veľké množstvo záujemcov o originálny ladný šport, krásnu symbiózu zvieraťa a človeka. Voľný vstup počas obidvoch dní dovoľoval návštevníkom odchádzať a znova sa vracať ku kolbisku. Napriek tomu tribúny a lavice boli stále zaplnené. V nedeľu sa tí najmenší návštevníci vyšantili na veľkej nafukovacej šmykľavke alebo detskom ihrisku a najmä rodiny využili návrat tradičného člnkovania na Labuťom jazere. Park sa skutočne stal oázou príjemného trávenia času. Víťazné trofeje v hlavnej, v poradí siedmej, a zároveň poslednej súťaže O cenu primátora mesta, získal Milan Pribula z Prešova na koni Portoriko, ten istý jazdec na koni Gaston 2 získal i cenu druhú. Tretiu cenu si odnášal Vasilij Ivanov z Košíc na koni Bacardo. V populárnej disciplíne Ride&drive si prvenstvo vybojovala dvojica Kristína Drličková na koni Harmonie spolu s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach Petrom Ďurinom. Primátor mesta Štefan Škultéty sa tejto disciplíny zúčastnil tiež. Spolu s Danielom Sýkorom na koni Kripsy obsadili tretie miesto. Pomocná evidencia č. 1, str. 70.

51


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

26 koní sa stretlo na ďalšom ročníku obľúbeného Western day v susednom Omšení posledný júlový víkend (26. 07.) . Mesto Trenčianske Teplice sa tiež podieľalo na jeho zorganizovaní. Veselé podujatie plné zábavy, kovbojských klobúkov a kvalitnej hudby prilákalo veľký počet návštevníkov z blízkeho, ale širšieho okolia. Množstvo detailov, na ktoré organizátori mysleli, upútalo doslova všetkých. Organizácia podujatia, výzdoba areálu ako aj nenútené zapájanie divákov oživilo westernovú sobotu. Jednou z hlavných myšlienok podujatia bolo namiesto stereotypného „bavte nás“ nové „bavme sa“. O úspechu podujatia hovoria jasnou rečou úsmevy na tvárach jazdcov, dospelých i tých vekom najmenších. Uvoľnená atmosféra dovoľovala spontánne prežiť čas nie len im, ale i samotným organizátorom. Príkladom toho bola posledná, v poradí siedma súťaž, ktorá bola spoločná pre jazdcov i divákov. Zapojilo sa ich mnoho. Určenú trať sa za najkratší čas snažili súťažiaci prejsť na koňoch, na džípe, bicykli, ale i na vlastných nohách. Disciplína natoľko zaujala, že sa jej zúčastňovali aj deti, ktoré nedokázala zachytiť digitálna časomiera. Originálne riešenie prejsť cez rozum elektronike sa objavilo – deti nad hlavou niesli drevo, veľmi nápadne napodobňujúc film Bohovia musia byť šialení alebo si namiesto klobúka na hlave pridržiavali červeno-biely prekážkový kužeľ. Ale diskriminácia detí sa v ostatných smeroch nevyskytla. Dievčatá i chlapci sa po celý deň vozili na koči, ktoré ťahali dva statné koníky, alebo mohli využiť chrbty koňov a zapojiť sa do rôznych pripravených súťaží, za ktorých absolvovanie dostali i príslušnú odmenu. Tým najvýznamnejším koňom podujatia sa napokon stal biely valach Lucky s jazdkyňou Miškou Marienkovou z Dubnice nad Váhom. Miška obťažkaná mešcami s Omšenskými dukátmi už mohla na večernom countrybále tancovať v novej originálnej jazdeckej bunde.

2.2.9

August

Priestory Kúpeľnej dvorany, konkrétne len jej ľavú časť, ktorá bola v minulosti po požiari rekonštruovaná, získalo Mesto Trenčianske Teplice do dlhodobého prenájmu od Kúpeľov Trenčianske Teplice za symbolickú cenu 5,– Sk za 1 m²

(0,16 €)

mesačne s jasným zámerom – vybudovať nové polyfunkčné centrum. Mestu do

52


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

dnešného dňa chýba komplexný priestor, ktorý by poskytoval občanom aj kúpeľným hosťom služby vzdelávacieho, a zároveň kultúrneho charakteru. Jeho súčasťou by malo byť moderné kino, kongresová sála, turisticko-informačná kancelária, čitáreň a internetová kaviareň. Výťah zabezpečí bezbariérovosť i na poschodí. Keďže partnerská obec Uherský Ostroh na Morave taktiež nedisponuje podobným centrom a má v úmysle ho vybudovať, po vzájomnej dohode v rámci zrkadlovej cezhraničnej spolupráce sa obe mestá dohodli uchádzať sa o získanie potrebných financií z fondov Európskej únie. V prípade, že by projekt nebol úspešný, bude mesto financovať rekonštrukciu z vlastných zdrojov.

Remeselníci, každoroční, ale i noví, znova vládli na víkend 23. – 24. 08. kúpeľnému parku v Trenčianskych Tepliciach. Pestrý tovar mnohokrát lahodil oku a sám akoby volal na okoloidúcich: kúp si ma, ja som pre teba ten pravý! A mnohí návštevníci tomu volaniu ani neodolali. Z nových remeselníkov sa objavili keramikári z Moravy, ktorí hoci prišli len na sobotu, vzbudzovali skutočný záujem. Majster kožiar z Prievidze tiež nemal núdzu o zákazníkov. A batikárka z Banskej Bystrice dokázala, čo všetko sa dá vykúzliť zo šiat na prvý pohľad vyzerajúcich veľmi obyčajne. Pri stánku u Renčíkovcov si deti samé maľovali na odliatky zo sadry a kto chcel, pripravili mu bižutériu na objednávku. Ozembuchy s kozou hlavou sme mohli vidieť medzi drevenými výrobkami u Maslíkovcov. Ich náročné vypracovanie prilákalo veľa zvedavcov. Ale osvedčené stánky – večne voňajúci stánok Mystickej mydlárny z Moravy, stánok s medovinou vyrobenou podľa tradičnej receptúry, či medovníčky, valašky a fujarky z Nitranských Sučian sa tiež nenechali zahanbiť. Uchu i srdcu lahodili vystúpenia folklórnych súborov. FS Teplanka spieval na pódiu, ale i priamo medzi remeselníkmi, čo vytváralo vynikajúcu atmosféru. Detský folklórny súbor až z Liptovského Mikuláša znova presviedčal, že folklór na Slovensku nezanikne a deti vniesli popod starú lipu nefalšovanú veselú náladu. Dospelý folklórny súbor Družba z Trenčína podal profesionálny výkon v nedeľu popoludní. Oživením boli tri vstupy mladého talentovaného harmonikára z Trenčianskych Teplíc, člena akordeónového súboru Úsmev, Petra Jerguša Párnicu. Jerguš hrá s chuťou a neskrývanou radosťou, čo sa určite prejavuje aj v hre samotnej. Piaty ročník Festivalu ľudových remesiel sa konal sa v presunutom termíne

- v

auguste, ale nestratil nič na svojej atmosfére. Bohužiaľ, uvádzať ho už nestihol

53


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

legendárny zosnulý Ferdo Rybníček, pre ktorého bolo toto podujatie srdcovou záležitosťou. Mariana Kuhlıffelová, ktorá sa chopila mikrofónu miesto neho, však slovami a pozitívnou energiou nešetrila. Doprevádzal ju jej vnuk Maťko a spoločne si získali srdcia remeselníkov i návštevníkov. Pomocná evidencia č. 2, str. 88, 89.

To, že koniec prázdnin nemusí byť vždy nostalgický, sme sa mali možnosť presvedčiť posledný augustový štvrtok, teda 28. 09.. O zábavu v areáli amfiteátra základnej školy sa postaral ľudový rozprávač Strýco Izidor, dychová hudba Nadličanka a hudobná skupina Imperiál. Ale nie len oni. Organizátori – Mesto Trenčianske Teplice, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov našli spoločnú reč a pripravili pre návštevníkov príjemnú atmosféru. Spolu s miestnymi sponzormi – Mäsiarstvom Janík, Pohostinstvom Pe-par a Plzeňskou reštauráciou nachystali pohladenie i pre bruchá prítomných vo forme originálneho gulášu, klobás, koláčikov a nápojov. Súčasťou podujatia bola i povstalecká vatra, ktorú zabezpečili Technické služby mesta a miestni hasiči. Viacerí sa pod holým nebom roztancovali. Tmavú oblohu spestril menší ohňostroj. A hoci spočiatku sa zdalo, že podujatie si nenájde dostatok priaznivcov, napokon sa ich zišlo hojne a do neskorých večerných hodín sa sídliskom niesla veselá nálada. Pomocná evidencia č. 2, str. 90.

Dychová hudba z obce Krivosúd-Bodovka už nejeden raz rozozvučala celú prednú časť kúpeľného parku. A tak tomu bolo i v deň osláv Slovenského národného povstania. Nechýbal príhovor primátora mesta Štefana Škultétyho a akt kladenia vencov. Delegácia si uctila i pamiatku Ondreja Rebru a poklonila sa pri pamätníku v časti Baračka. Pomocná evidencia č. 2, str. 91, 92.

V mesiaci august Viera Budská-Kačáni vystavovala svoje diela – obrazy a miniatúry každý piatok, sobotu a nedeľu v Hoteli Pax v priestoroch pred jedálňou.

54


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

2.2.10 September

02. 09. sme si spoločne s matičiarmi pripomenuli v sobášnej sieni Mestského úradu 145. výročie výročie vzniku Matice slovenskej. Zúčastnilo sa ho asi 30 účastníkov, vrátane poslanca Mariána Kočiša.

Deň Ústavy sme slávili pri Lipke ústavy 02. 09.. Hlavný príhovor mal predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Karol Mrázik.

13. septembra pri príležitosti oblastných osláv gastronómie a ľudových zvykov spojených s prezentáciou kulinárskeho umenia, ktoré sa konali v maďarskom meste Vác, prijal pozvanie i

primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty. Spolu s

bývalým primátorom Dubnice nad Váhom Jurajom Červinkom boli srdečne prijatí nielen predstaviteľmi mestskej samosprávy, na čele s primátorom Júliusom Bottom, ale aj členom oblastného výboru pre národnostné menšiny Michalom Mattaom a predsedom Spolku Slovákov žijúcich v Maďarsku Júliusom Altom. Primátor Štefan Škultéty v krátkom príhovore k prítomným delegáciám a obyvateľom mesta Vác predstavil Trenčianske Teplice predovšetkým ako kúpeľné mesto, a zároveň uviedol vystúpenie nášho akordeónového orchestra Úsmev pod vedením Martiny Holej. Ako obyčajne, tak i teraz bola vysoká úroveň interpretácie a virtuozita orchestra odmenená búrlivým potleskom a neutíchajúcimi ováciami.

V druhej polovici septembra sa na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach s primátorom mesta Štefanom Škultétym stretli zástupcovia z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických David Alan Galles a Leonard R. Grassley a riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič. Spoločne sa dohodli na nastávajúcej pietnej akcii s názvom Uctenie si pamiatky veteránov.

Po trestuhodnom čine neznámych páchateľov, ktorí 12. septembra v skorých ranných hodinách motorovou pílou úmyselne zničili hojdačky, lavičky a preliezačky na detskom ihrisku v kúpeľnom parku, boli tieto už ku koncu mesiaca opravené. K predchádzajúcim dokonca pribudli nové hojdačky i lavičky, doplnili sa smetné koše a mulčovacia kôra. 55


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Kurz na osobný automobil skupiny bol otvorený 30. 09. 2008.

Výtvarníčka

Zuzana

Bobovská

v Trenčianskych Teplicaiach Galériu

Bošková

na

jeseň

roku

2008

otvorila

ZZ vedľa Kaviarne Maxim na autobusovom

nástupišti. (Viac o výtvarníčke v časti Žijú medzi nami.) Pomocná evidencia č. 2, str. 95, 96.

V mesiaci september boli uskutočnené stavebné úpravy takmer troch stoviek výtlkov na miestnych komunikáciách. Konkrétne išlo o ulice: Bagarova, Hviezdoslavova, Pod Klepáčom, Gogolova, Červené kopanice, SNP. Výtlky nás prestali trápiť aj na autobusovej stanici. Občanov, žijúcich na Sídlisku SNP okolo domu číslo 14 a „slížu“, určite potešil nový poter parkoviska a úprava časti komunikácie. Nezabudlo sa ani na chodník na ulici 17. novembra, ktorý potreboval opravu už ako soľ.

2.2.11 Október

Tradičný trenčianskoteplický jesenný jarmok vylákal na parkovisko za kostolom mnoho Tepličanov i návštevníkov mesta. Deti priťahovali kolotoče a určite sa potešili i činohernej rozprávke O psíčkovi a mačičke. Mladý Peter Jerguš Párnica, člen Akordeónového orchestra Úsmev znova predviedol svoju neopakovateľnú hru na akordeóne. Do tanca i na počúvanie pri chutnom burčiaku zahrala hudobná skupina Imperiál. Bohužiaľ, upršaný podvečer a predpoludnie soboty sa podpísali na množstve predávajúcich i kupujúcich, a to najmä v druhý deň konania sa jarmoku, kedy „zmokla“ i dychová hudba Rovina. Pomocná evidencia č. 2, str. 108.

17. októbra o 16,00 hod. sa netradične v telocvični Mestského úradu uskutočnilo posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty starším. Organizátormi sa stalo nie len Mesto, ale i Jednota dôchodcov, Zväz sluchovo postihnutých, Zväz telesne postihnutých

56


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

a MO Matice slovenskej. S najväčším úspechom sa stretlo vystúpenie žiakov speváckej a tanečnej skupiny Šarm, ktorá pracuje pri Centre voľného času v Dubnici nad Váhom, no predstavili sa i mladí muzikanti z Prejtej a folklórny súbor Teplanka z Trenčianskej Teplej.

17. októbra biela pastelka, ako symbol sveta nevidiacich, pomáhala znova ľuďom, ktorí stratili zrak, prekonať následky svojho postihnutia a opäť sa začleniť do života v spoločnosti. A to tak, že vďaka výnosu zo zbierky Biela pastelka sa uskutočnia tréningy, kurzy a školenia, na ktorých sa zrakovo postihnutí ľudia učia chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo a získavajú ďalšie zručnosti potrebné na každodenný život. Aj v našom meste sa žiaci vybrali do ulíc a ponúkali symbolickú pastelku za dobrovoľný príspevok. Verejná zbierka na Slovensku trvala až do 15. novembra.

Nezávislosť prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov bola vyhlásená 28. októbra 1918 Česko-slovenským národným výborom v Prahe. 30. októbra sa k spoločnému štátu prihlásili aj signatári Martinskej deklarácie na Slovensku. Novovzniknutý štát musel čeliť mnohým problémom. Tie najvýznamnejšie boli samotné hranice štátu a výrazné hospodárske a sociálne rozdiely medzi historickými územiami Česka, Moravy, Sliezska a Slovenskom resp. Podkarpatskou Rusou. Napriek tomu tento deň patrí medzi tie najvýznamnejšie v slovenských dejinách, veď znamenal pre slovenský národ možnosť vymaniť sa spod hlbokého maďarizačného útlaku a budovať vlastnú identitu. V Trenčianskych Tepliciach sme si 90. výročie pripomenuli dôstojným pietnym aktom pri Pamätníku 1. svetovej vojny. Po príhovore primátora mesta Štefana Škultétyho a programu, ktorý zostavil Zbor pre občianske záležitosti, boli všetci pozvaní do Kina Prameň na divadelné predstavenie českej autorky v podaní Ľubeľského ochotníckeho divadla

Kolomana Ondreja

Urbana. Kino bolo zaplnené. Pomocná evidencia č. 2, str. 115, 116.

Dňa 21. 10. sa stala udalosť, vďaka ktorej sa Trenčianske Teplice znova objavili vo všetkých médiách. Manželom Kyselicovým sa v bratislavskej nemocnici narodili

57


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

švorčatá, a tak 6-ročnej Evke pribudli odrazu dvaja bratia a dve sestry – Janka, Hanka, Ondrej a Peter.

24. 10. sa v základnej škole slávnostne otváralo jazykové laboratórium za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva Jozefa Habánika a primátora mesta.

24. 10. sa konalo vítanie nových spoluobčanov. V programe ZPOZu sme mohli vidieť i prváčikov zo Základnej školy Trenčianske Teplice pod vedením pani učiteľky Kataríny Chotárovej. Pozvaní boli: Nela Fedorová, Linda Randzíková, Peter Jedinák, Zian Gavenda, Samuel Špaček, Matúš Peciar, Max

Kubran, Nicol Kňažeková,

Simona Szabová, Lucia Šuranská, Liana Klačková, Tamara Galková, Sofia Dohániesová, Michal Šebo s svojími rodičmi, či strými rodičmi.

Novinkou na webstránke mesta sa stali diskusie k príspevkom, ktoré doteraz neboli. Otázky na poslancov alebo primátora mohli občania alebo záujemci klásť prostredníctvom sekcie Otázky - odpovede. Na oživenie a priblíženie diania taktiež slúžili nové videosprávy.

Po dohode s vedením mesta dôchodci dostali ďalší bonus. Je vo forme počítača s pripojením na internet, ktorý je zdarma k dispozícii na Mestskom úrade v miestnosti určeným záujmovým združeniam. Využiť ho môžu seniori v pracovných dňoch denne v čase úradných hodín Mestského úradu.

V mesiaci október sa začal 20-hodinový kurz, počas ktorého sa dôchodcovia mohli zoznámiť s počítačom, získať zručnosti, vďaka ktorým sa oboznámili teoreticky, no najmä prakticky s pojmami ako World, Excel, internet. Kurz financovalo Mesto Trenčianske Teplice. Následne bol v miestnosti pre záujmové skupina na Mestskom úrade k dispozícii počítač s internetom, ktorý môžu dôchodcovia využívať.

58


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

2.2.12 November

Séria jesenných prehliadok zo salónu Lýdie Eckhardt má tento rok fialový podtón. V Trenčianskych Tepliciach sa 05. 11. v preplnenej koncertnej sále Kúpeľnej dvorany po prívale mrazivej atmosféry umocnenej ľadovými sochami striedali témy prírody a živlov. Modely na témy Mrazivá, Ohnivá, Prezentačná, Šelma, Jarná, Polárna noc, Snehová a Očarujúca predvádzali bývalé finalistky Miss Slovensko a modelky FORZA Models. Pánske modely diváci obdivovali na Mužovi roka 2008 Martinovi Šmahelovi a jeho bratovi. Moderovanie tejto veľkolepej spoločenskej udalosti bolo tradične v rukách Jarmily Hargašovej.

Rodina poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach Igora Murína dostala vianočný darček v predstihu - dňa 06. 11. 2008 sa s ideálnymi mierami 3 270 g a 50 cm narodil zdravý Michal Murín, nový potencionálny hokejový reprezentant.

11. november je deň, kedy sa vo svete ukončila 1. svetová vojna. Zomrelo v nej asi 10 000 000 vojakov a 7 000 000 civilistov. Zranených bolo vyše 20 000 000 ľudí. Materiálne škody boli obrovské a azda ešte väčšie boli škody na ľudskej psychike najmä mladej generácie. Pri príležitosti 90. výročia ukončenia tejto hrôzy v dejinách ľudstva bol usporiadaný pietny akt na vysokej úrovni v Kamenickej doline pri novozrekonštruovanom Pamätníku amerických letcov. Podujatie bolo naozaj výnimočné a organizátorov Mesto Trenčianske Teplice a Veľvyslanectvo

USA

prekvapilo

vysokým

záujmom

medzi

obyvateľstvom.

Uskutočnilo sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva obrany Daniela Duchoňa, veľvyslanca USA v SR Vincenta Obsitníka, brigádneho generála Richarda C. Johnstona, veliteľa pozemných síl OS SR generála Milana Maxima, primátora mesta Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho, starostu obce Omšenie Jozefa Marčeka a ďalších. V prejavoch dominovali témy mieru a pamiatky na pilota amerického bombardéru Liberator B-24J, desiatnika Rolanda W. Morina, ktorý po zostrelení lietadla 17. decembra 1944 ako jediný z desaťčlennej posádky zahynul. Práve táto tragická

59


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

udalosť bola podnetom, aby sa o 50 rokoch od tragédie 15 dobrovoľníkov rozhodlo postaviť na mieste nešťastia pamätník. Brigádny generál Richard C. Johnston sa okrem iného vyjadril: „...Vzdali sa všetkého pre nás, pre našu krajinu. Jediné, čo pre nich môžeme urobiť, je spomínať na nich...“ V závere aktu bol pamätník vysvätený správcom farnosti v Trenčianskych Tepliciach Jánom Dorotčinom a vojenským kaplánom Stanislavom Lipkom z Trenčína. Treba spomenúť, že počasie v deň, kedy by sme mohli očakávať Martina na bielom koni bolo neobyčajne priaznivé a slnečné.

12. 11. sa konalo tradičné stretnutie s jubilantmi, ktorí v tomto roku dosiahli alebo dosiahnu okrúhli vek - 80, 85, 90 a 95 rokov. Jubilantov slávnostne naladil program SPOZu, príhovor primátora mesta Štefana Škultétyho a vystúpenie detí prvého ročníka pod vedením pani učiteľky Kataríny Chotárovej. Na stretnutí nechýbal poslanec mestského zastupiteľstva, a zároveň predseda Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci Tibor Guštafík.

Dva týždne po narodení trenčianskoteplických štvorčiat navštívil primátor mesta Štefan Škultéty Hanku, Janku, Peťka a Ondrejka v bratislavskej pôrodnici, aby sa informoval o ich zdravotnom stave a priniesol im dary vo forme plienok, ktorých je teraz treba skutočne mnoho. Mesto Trenčianske Teplice riešilo bytovú otázku teraz už sedemčlennej rodiny. Taktiež zriadilo špeciálny účet, na ktorý mohli dobrovoľne prispievať spoločnosti i jednotlivci. Finančné prostriedky z účtu môžu byť podľa špeciálne vydanej smernice primátora použité výlučne na financovanie výdavkov a potrieb týkajúcich sa starostlivosti o štvorčatá - nákup plienok a dojčenskej stravy, úhrada výdavkov spojených so zakúpením kočíkov, detského ošatenia, pomôcok a hračiek. Vyhodnocovanie použitia finančných prostriedkov sa podľa smernice má uskutočňovať štvrťročne a bude uverejňované na internetovej stránke mesta, vrátane darcov. Nakladanie s prostriedkami na účte bolo zabezpečené krížovou kontrolou medzi primátorom, viceprimátorkou a pracovníčkou zodpovednou za sociálnu starostlivosť na MsÚ.

Rok 2008 je rokom 145. výročia založenia Matice slovenskej, a zároveň rokom matičných krajských snemov. 15. 11. sa konal Krajský snem MS Trenčianskeho kraja

60


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

v Ilave. V prvej časti stretnutia bolo možné vypočuť si zaujímavé príhovory, do ktorých sa zapojili i primátor mesta Ilava Štefan Daško, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a ďalší. Za obetavú prácu v národnom duchu bolo viacero ocenených. Za Trenčianske Teplice bol udelený pamätný list primátorovi Štefanovi Škultétymu, striebornú medailu Domu Matice slovenskej dostal Karol Mrázik a bronzovú medailu Domu Matice slovenskej si odnášala Zuzana Ďurmeková. Okrem toho ďakovné listy boli udelené Vilme Pilátovej, Anne Lohrovej, Viere Brezovákovej, Jane Brnovej, Márii Holičkovej a Monike Ilčíkovej. V pracovnej časti stretnutia prišlo podľa plánu o. i. ku schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku a voľbu komisií.

V záverečnej

diskusii odznelo oznámenie, že v Ilave bude v januári 2009 slávnostne otvorený Dom Matice slovenskej.

Už je to 72 rokov, kedy prezident Eduard Beneš navštívil Trenčianske Teplice. Prezidenta sme však vítali aj tento rok. Ivan Gašparovič sa 21. novembra zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom Slovensko v 21. storočí v európskom kontexte, ktorá sa konala v Kúpeľnej dvorane. Prezident Slovenskej republiky sa vo svojom príhovore jasne zameral na vyzdvihnutie dôležitosti úrovne vzdelávania a potrebu podporovať vedu. Na uvedenej konferencii, ktorá sa má stať novou tradíciou v Trenčianskych Tepliciach, však vystúpilo množstvo popredných predstaviteľov našej spoločnosti. Téma svetová finančná kríza sa veľmi silno premietala takmer do všetkých príspevkov.

2.2.13 December

Poznáme ho azda všetci – biela brada, dlhé rúcho, mitra na hlave, v ruke palica... A tak ho aj tento rok ho 06. 12. priviezol pár koníkov pred rímskokatolícky kostol v Trenčianskych Tepliciach. Najskôr však deti materskej školy a prvých ročníkov základnej školy vystúpili pred skutočne veľkým publikom, tvoreného deťmi, rodičmi, starými rodičmi, ale i návštevníkmi. Deti sa prejavili nielen verbálne, ale i výtvarne v súťaži o najkrajší portrét Mikuláša. Tá prebiehala na prvom stupni Základnej školy, v

61


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Základnej umeleckej škole a v Materskej škole. Deti boli odmenené cenami, ktoré si preberali priamo z rúk primátora mesta. Mikulášov príchod oznámili zvony. Nezbedné čertiská svojim ohňovým vystúpením naháňali hrôzu. Mikuláš im dal pokyn, aby prestali strašiť a dobrí anjeli spustili z kostolnej veže sladké dary pre dobré detičky. Dospelým sa ušlo varené víno a čaj. Aj keď zväčša Deň svätého Mikuláša vnímame ako sviatok detí, myšlienky, ktoré tento deň nesie, sú posolstvom pre všetkých - láska, miernosť, dobrota, pomoc, nezištné obdarovávanie. Pomocná evidencia č. 2, str. 119.

Uvítanie nových knižiek je udalosťou pozitívnou, ale nie každodennou. Tepličanky Katarína Hudecová a Silvia Havelková spoločne uviedli svoje posledné knihy 15. 12. 2009 v sobášnej sieni Mestského úradu. V poradí 13. vydanou knihou Kataríny Hudecovej sa stala intímna lyrika s názvom Svet svetla. Spisovateľka taktiež vydala 2. rozšírené vydanie poviedok a básní Z lanských snehov. Ako bolo v úvodnom slove programu prezentácie povedané, všetkých potešila, keď nesplnila svoj sľub a kniha Trblietanie medzi mrakmi sa nestala jej poslednou. Naopak, Katarína Hudecová akoby nabrala druhý dych a už teraz pracuje na novej knihe. Silvia Havelková odštartovala vydávanie kníh len pred rokom, kedy jej vyšla kniha rozprávok pre deti. Ako uviedla, tentoraz si „urobila radosť“ a vydala taktiež osobnú lyriku pod názvom Z kresla. Knihy Z kresla i Svet svetla

ilustrovala

mladá

trenčianskoteplická

výtvarníčka

17-ročná

Veronika

Mercellová. V komornej atmosfére ZPOZ predstavil autorky i ich diela a primátor mesta Štefan Škultéty všetky tri knihy pokrstil.

17. 12. sa všetci dôchodcovia nad 75 rokov, ktorí mali záujem, mohli zúčastniť na Predvianočnom posedení dôchodcov s primátorom mesta. Na príjemný obed do koncertnej sály do Kúpeľnej dvorany sa mohli odviesť autobusom. Program, v ktorom dominoval herec Juraj Sarvaš s vianočným pásmom Zvonia, počujte, koncertná speváčka Angela Vargicová s klavírnym doprovodom Zdeňka Macháčka a deti zo Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach, všetkých upútal. Dôchodcovia dostali od primátora mesta drobný darček.

62


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Po vynikajúcej atmosfére vítania Mikuláša sa v Trenčianskych Tepliciach konalo ešte jedno predvianočné podujatie. Vysoký dátum (19. 12.), no najmä nevľúdne počasie sa však podpísali na jeho účasti. Vianoce na sídlisku mali kvalitný program, ktorý bol určený všetkým vekovým kategóriám. Deti mali možnosť zarecitovať básničku, či zaspievať pesničku za malú odmenu, všetci sa mohli baviť pri vianočných hitoch a piesňach z muzikálu Pomáda. Zdarma sa podávalo varené víno, čaj i pivo. Tí, ktorí si zakúpili výrobky detí Základnej školy, čakali na žrebovanie o voľné vstupenky na koncert Jany Kirschner, ktorá vystúpila v koncertnej sále Kúpeľnej dvorany na ďalší deň.

Trenčianskoteplická rodina Kyselicová sa stala známa zo dňa na deň, a to vďaka štyrom batôžkom, ktoré sa narodili v novembri tohto roku. Janka, Hanka, Peťko, Ondrejko a ich rodičia pozvali pozvanie primátora mesta a oficiálne boli privítaní na Mestskom úrade 18. 12.. Medzi prítomnými nechýbal iniciátor - primátor mesta Štefan Škultéty a niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva. Rodičia štvorčiat tu taktiež obdržali dar z rúk riaditeľa Kúpeľov Trenčianske Teplice, Tomáša Vranku symbolický šek na 50 000,– Sk (1 659,70 EUR). O program sa tento raz nepostaral len ZPOZ, ale i deti s pani učiteľkou z triedy, do ktorej chodí Evka, sestrička štvorčiat. Originálna vianočná hra plná radostí a starostí so štvorčatami mala naozaj úspech.

3

Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. v rámci pripravovaného zámeru priblížiť kúpele občanom tohto kúpeľného mesta, spustili prvú fázu vo forme bezplatných vstupov do kúpeľov. Prvá fáza tohto zámeru sa týka seniorov mesta. Dohoda medzi generálnym riaditeľom kúpeľov Tomášom Vrankom a primátorom mesta Štefan Škultétym bola uzavretá za prítomnosti predstaviteľov záujmových a občianskych organizácií združujúcich seniorov a dôchodcov Trenčianskych Teplíc. Obaja predstavitelia považujú tento krok za ďalší dôkaz fungovania strategického partnerstva medzi oboma subjektami. „Kategória seniorov si to nielen najviac zaslúži, ale aj najviac potrebuje. Preto sme začali práve s ňou,“ povedal T. Vranka. Bezplatný hodinových

63


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

vstup do jedného z liečebných bazénov

je určený pre všetkých, ktorí dosiahli

dôchodcovský vek a sú občanmi mesta. Koordinácia týchto aktivít, ako aj samotný výber ľudí bude plne v kompetencii zástupcov dôchodcov.

Vedenie Kúpeľov Trenčianske Teplice, a. s. oslovilo obyvateľov mesta o pomoc pri hľadaní vhodného mena pre nový bazén. Na základe výsledkov ankety v septembri zvíťazil názov Bazén Grand. Bazén má rozmer 25 x 10 m, menší je kruhový s priemerom 8 m.

Liečebný dom Tri srdcia bol postavený v 19. storočí a dlho slúžil ako ubytovňa pre pacientov, donedávna s časovacou a prijímacou kanceláriou na prízemí. Od roku 2000 bol využívaný len na administratívne účely. V polovici novembra 2008 bola budova zbúraná z dôvodu nevyhovujúcej statiky. Kúpele sa zaviazali, že postavia Tri srdcia nanovo. Dispozične a objemovo by mala byť budova zhodná s tou pôvodnou.

V roku 2008 Kúpele disponovali s 850 lôžkami. Za toto obdobie zaznamenali 18 314 odliečených klientov, ktorí boli ubytovaní v zariadeniach Kúpeľov Trenčianske Teplice, a. s.. Najúspešnejšími mesiacmi z hľadiska obsadenosti lôžok boli: apríl, júl, august a september. Najúspešnejším produktom sa stal – „klasik“ a najlepšie predávanou voľnopredajnou procedúrou sa stal kúpeľ Sina. Kúpele navštívilo 6185 ambulantných kientov. Priemerný počet zamestnancov spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. v roku 2008 bol 382. Medzi novinkami sa ujali thajské masáže, terapie lávovými kameňmi, lymfodrenáž tváre a dekoltu, medové masáže a infrasauny. Ale nie len to. Bolo možné zakúpiť si pernamentky a darčekové poukážky na vstup do bazénov, pravidelné prehliadky Hammamu boli obohatené o vystúpenie brušnej tanečnice.

64


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

4

4.1

Kultúrno-spoločenský život

Mestská knižnica

V roku 2008 bolo v knižnici uskutočnených 7 757 výpožičiek, čo je nárast o 601 výpožičiek v porovnaní s rokom 2007. Z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice bolo v roku 2008 zakúpených 344 knižných jednotiek v celkovej hodnote 2 257 € (68 tisíc Sk). Ide o beletriu a náučné knihy pre deti i dospelých. Mestská knižnica dostala darom ďalších 30 ks kníh, zväčša písané v nemčine od návštevníkov Trenčianskych Teplíc, ale i slovenské knihy priamo od autorov. Knižnica mala od októbra 2008 otvorené každý pracovný deň, vrátane utorka. Začiatkom roka podalo Mesto na Ministerstvo kultúry projekt so zámerom nákupu kníh Karla Čapka a elektronizácie verejnej knižnice.

4.2

Kino Prameň

V roku 2008 bolo odpremietaných 96 filmov, z toho bolo 6 slovenských (koprodukčných) filmov, 15 českých a 75 iných zahraničných.

V roku 2008 bolo

uskutočnených 188 premietaní. Evidujeme 3 670 návštevníkov, čo znamená, 0,52 premietaní na 1 deň za rok. Priemerný počet návštevníkov na jedno premietanie bol 19,50 návštevníka. Kino Prameň nepremietalo v mesiacoch január a február 2008 Najlepšiu návštevnosť mal film Báthory. Pozrelo si ho 752 divákov počas štyroch premietaní. Tržba z uvedeného filmu predstavovala 49 600,– Sk (1 646,42 EUR). Celková tržba za rok 2008 dosiahla 228 680,– Sk (7 590,79 EUR).

65


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

4.3

Január

Kultúra hneď v prvý deň v roku určite nie je zlý nápad. Novoročný koncert Dámske komorné

trio

Tenerezza

ponúklo

túto možnosť

v rímskokatolíckom

kostole

v Trenčianskych Tepliciach, no využili ju len dve desiatky záujemcov. Pomocná evidencia č. 1, str. 2.

V nedeľu 13. 01. sa v rímsko-katolíckom kostole uskutočnil jedinečný koncert zboru Chorus Benedictus. Zbor vznikol v roku 1997 pri vtedajšej Katechicko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku. O rok neskôr prijal názov Benedictus a jeho umelecké vedenie prevzal Ivan Mráz, pod ktorého taktovkou sme mali možnosť počuť zbor i na pôde nášho kostola. Pomocná evidencia č. 1, str. 4.

Koncertný večer slávnych melódií pod názvom Melódie z Broadway si vypočulo viac ako sedemdesiat návštevníkov 18. januára v Koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany. Koncertom sprevádzali známy skladateľ, dirigent a klavirista Marián Lejava a operná speváčka Silvia Adamíková. Pomocná evidencia č. 1, str. 5.

24. januára o 19,00 hod. sa takmer sto dobre naladených hostí s dychovou hudbou Drietomanka v kaviarni Liečebného domu Pax. Pomocná evidencia č. 1, str. 6.

4.4

Február

Večer plný tanca a dychovej hudby mal názov Fašiangy s Magurankou a konal sa 05. 02. v Kúpeľnej dvorane. Sedem desiatok hostí malo možnosť vyskúšať aj sladké prekvapenie, ktoré bolo súčasťou vstupenky do koncertnej siene Kúpeľnej dvorany. Pomocná evidencia č. 1, str. 11.

66


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Folklórny súbor Máj z Piešťan vystúpil 14. 02. o 19,00 hod. v Kúpeľnej dvorane. Vznikol v roku 1996 a má aktívnu hudobnú i tanečnú zložku. Pomocná evidencia č. 1, str. 12.

15. 02. sa v duchu Valentínskej nálady konal ples organizovaný Kúpeľmi Trenčianske Teplice, a.s. Na škodu veci bola poloprázdna Kúpeľná dvorana, ale je pravda, že s nápadom zorganizovať ples vyšli Kúpele relatívne neskoro a čas na propagáciu bol pomerne krátky. Pomocná evidencia č. 1, str. 14.

Výnimočné poňatie klasickej hudby Bacha, Chopina, Mozarta a ďalších v podaní The classical and jazz art duo bolo na programe 20. 02. Na skvelé vystúpenie dvojice Hajnal – Jurkovič sa však prišlo pozrieť len 50 návštevníkov. Pomocná evidencia č. 1, str. 5. Pomocná evidencia č. 1, str. 10.

4.5

Marec

Kabaret veľkých šlágrov - jazz, tanečná hudba, evergeeny - malých hudobníkov kapely Big Bang sa konal 06. 03. v kaviarni Hotela Pax. Pomocná evidencia č. 1, str. 18.

Kúpele Trenčianske Teplice spolu s asociáciou náročného diváka uviedli 13. 03. koncert plesových melódií významných skladateľov ako sú Lehár, Brahms, Strauss. Účinkovali Andrea Stankovská-Hallon, Dušan Stankovský, Štefan Reiter a Miriam Garajová. Pomocná evidencia č. 1, str. 20.

19. 03. zazneli v koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany originálne šanzóny v podaní Jany Orlickej zo Slovenska (spev), Philippa Naudota z Francúzka (akordeón) a Milana Kašubu (gitara) z Česka. 113 návštevníkov si nieslo z koncertu hlboké umelecké zážitky.

67


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Pomocná evidencia č. 1, str. 21.

Tanečná zábava so skupinou Club 6 a tradície veľkej noci s rodinou Hlbockých sa spojili 23. 03. v koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany. Návštevníkov sa však zišlo len 70. Pomocná evidencia č. 1, str. 22.

Abbu, Queen a mnoho ďalších hitov bolo počuť v kaviarni Hotela Krym v rámci akordeónového koncertu 28. 03.. Pomocná evidencia č. 1, str. 23.

4.6

Apríl

03. 04. vytvárala v kaviarni Hotela Pax dobrú náladu dychová hudba Maguranka. 113 návštevníkov sa veselo zabávalo. Pomocná evidencia č. 1, str. 25.

Energický španielsky tanec v spojení s originálnou hudbou v podaní úspešnej skupiny Los Remedios znel koncertnou sálou Kúpeľnej dvorany 10. 04.

Výkon

tanečnice bol viac ako presvedčivý. Na toto podujatie bolo predaných až 220 lístkov. Pomocná evidencia č. 1, str. 26.

Country skupina KTM zahrala do tanca 16. 04. V cene stupenky bol pohár vína, ktorý prítomných 114 hostí určite príjemne naladil. Pomocná evidencia č. 1, str. 27.

Dve stovky hostí počúvali skvelý výkon klaviristky Andrey Stankovskej-Hallon, speváka Petra Šuberta a akordeonistu Martina Chovanca na stretnutí operety s muzikálom 24. 04.. Koncert iniciovali Kúpele Trenčianske Teplice spolu s Asociáciou náročného diváka. Pomocná evidencia č. 1, str. 28.

68


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Ďalšia ľudová zábava, tentoraz v Hoteli Pax sa konala 30. 04.. Do tanca hrala dychová hudba Lieskované z obce Moravské Lieskové, ktorá existuje od roku 1989. Pomocná evidencia č. 1, str. 24.

4.7

Máj

Základná umelecká škola 07. mája

o 18,00 hod. v Kúpeľnej dvorane poriadala

tradičný Absolventský koncert svojich žiakov. Pomocná evidencia č. 1, str. 32.

08. 05. sme sa znova mohli zabávať v Paxe, tentoraz spolu s Bojnickou kapelou. Každého z deväťdesiatich hostí čakal pohár dobrého vínka. Pomocná evidencia č. 1, str. 31.

Koncertná sála Kúpeľnej dvorany praskala vo švíkoch 14. 05. na najúspešnejšej muzikálovej komédii Mníšky 2 Milonárky s nenahraditeľnou Magdou Pavelekovou v hlavnej úlohe. Pomocná evidencia č. 1, str. 36.

11. 05. sa Stanley a kapucíni rozhodli presvedčiť, že blues, folk a rock´n´roll a humor nie sú cudzie ani mníchom.

Symbióza 15-tich akordeónov súboru Úsmev sa rozozvučala 30. mája v kaviarni Paxu. Pomocná evidencia č. 1, str. 39.

4.8

Jún

Cimbal trio načrelo do nevyčerpateľnej truhlice melódií Kalmána, Chačaturiana, Mozarta, Lehárta a ďalších. Ich vystúpenie sa konalo 05. 06. v koncertnej sále. Pomocná evidencia č. 1, str. 43.

69


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Dážď sa vôbec nepodpísal na promenádnom koncerte dychovej hudby Rovina v kaviarni Kúpeľnej dvorany, ktorý sa konal 06. 06.. Pomocná evidencia č. 1, str. 44.

V programe Pod gréckym slnkom 12. 06. mohli návštevníci vidieť ukážky tradičných gréckych tancov, ale najmä počuť hudbu, ktorú známa dovolenková destinácia prináša vo svojich tradíciách. Zaujímavé bolo, že k zakúpenej vstupenke hostia dostali od Cestovnej kancelárie Aeolus poukážku v hodnote

1 000,– Sk na

dovolenku práve v Grécku. Pomocná evidencia č. 1, str. 48.

13. 06. sa znova dalo zabaviť pri dychovke, konkrétne s Borovienkou v koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany.

Ďalšie promenádne koncerty zneli až do konca mesiaca. Všetky kapely už v Trenčianskych Tepliciach vystupovali alebo pravidelne vystupujú. 15. a 26. 06. zahral Akordeónový orchester Úsmev, 19. 06. hudobná skupina Big Bang, a 22. 06. dychová hudba Lieskované. Pomocná evidencia č. 1, str. 50.

4.9

Júl, august

10. 07. zaspieval v rámci promenádnych koncertov obľúbený Miroslav Švába, ktorý spieva známe hudobné evergreeny.

Stále populárny Akordeónový orchester Úsmev znova vystúpil 13. 07 na terase Kúpeľnej dvorany.

Pochmúrnu náladu upršaného popoludnia 17. júla prerušilo v našom meste vystúpenie folklórneho súboru Erro Bat z Francúzska, ktorý po úspechoch v krajinách ako Kanada, USA, Kuba, Turecko, Taliansko či Poľsko – po prvýkrát zavítal na

70


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

slovenskú pôdu. Napriek nepriazni počasia sa kaviareň Kúpeľnej dvorany zaplnila obyvateľmi, kúpeľnými hosťami a návštevníkmi Trenčianskych Teplíc. Tí mali možnosť vychutnať si jedinečné hudobné a tanečné prvky baskického folklóru, ktoré súbor Erro Bat pod vedením Jeana Nespriasa hrdo prezentuje už niekoľko desaťročí. Dvadsaťosem mladých členov súboru vo veku od 10 do 18 rokov predviedlo ukážku folklóru zo všetkých siedmych baskických regiónov na území Francúzska a Španielska. Publikum tiež veľmi zaujal aj tanec na drevených chodúľoch, ktorý je typický pre francúzsky región Les Landes. Obyvateľom mesta sa večer FS Erro Bat predstavil ešte raz – v rámci programu osláv Dňa zvrchovanosti SR. Pomocná evidencia č. 1, str. 68.

Popoludnie s komornou hudbou na promenáde nie je obvyklé. Teleso Monte Clair sa takto predviedlo 24. 07.

Don Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantesa Saavedry bol inšpiráciou pre Divadlo Klaun Iky z Brna, ktoré pod vyšším umeleckým dohľadom Boleslav Polívky vytvorilo predstavenie s podobným názvom Don Quijote de la Aancha. V koncertnej sieni bolo odohrané 25. 07. o 19,00 hod. s Lenoirom Montainom v hlavnej role. Pomocná evidencia č. 1, str. 71.

Akordeónový orchester Úsmev patrí už neodmysliteľne k Trenčianskym Tepliciam. Každé jeho vystúpenie priláka množstvo priaznivcov. V nedeľu 13. 07. znova ukázal na promenádnom koncerte svoju kvalitu a široký záber repertoáru.

Hudobná skupina Vega sa predstavila promenádnym koncertom 31. 07.

Prvý deň v mesiaci august sme si mohli užiť divadelné predstavenie s názvom Kúpeľná sezóna. Naivné obrázky zo slovenského kúpeľného malomesta z 30. rokov dvadsiateho storočia pod taktovkou Stanislava Štepku sledovalo viac ako 170 divákov. Pomocná evidencia č. 2, str. 76.

Dychová hudba Borovienka odohrala promenádny koncert 02. 08.

71


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Vokálne duo Adja tvorí Andrea Majtnerová a Ján Koščák. 17. 08. zaspievali na terase Kúpeľnej dvorany známe piesne Karla Gotta, Heleny Vondráčkovej, Karola Duchoňa, Mariky Gombitovej a mnohé iné nestárnuce melódie. Pomocná evidencia č. 2, str. 85.

SĽUK netreba obzvlášť predstavovať. vynikajúce folklórne teleso žne úspech zakaždým a po celom svete. Ak chceme niečo povedať o číslach o SĽUKU, snáď toľko: Slovenský ľudový umelecký kolektív – profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku má za sebou 55 rokov tradície, 10 000 zrealizovaných predstavení, 30 miliónov divákov, ktorí ho videli, 60 krajín sveta, ktoré navštívil. 340 spokojných divákov odchádzalo aj 21. 08. z Kúpeľnej dvorany. Pomocná evidencia č. 2, str. 87.

28. 08. znova Akordeónový orchester Úsmev volal na okoloidúcich z terasy Kúpeľnej dvorany.

Bodovanka – dychová hudba nechýbala ani v rámci augustových promenádnych koncertov. Mali sme ju možnosť počuť 29. 08. o 16,00 hod. na terase Kúpeľnej dvorany.

4.10 HUDOBNÉ LETO (26. 07. – 15. 08.) Posledný júlový víkend sa nemal za čo hanbiť. Začal sa 63. ročník najstaršieho festivalu komornej hudby v strednej Európe – Hudobné leto, venovaný 100. výročiu narodenia Eugena Suchoňa.

Otvorenie 63. ročníka Hudobného leta veľmi pôsobivo naplnilo očakávania milovníkov krásnych tónov. Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela je zárukou najvyššej kvality. Osobitným rozmerom sa však stalo predovšetkým uvedenie dvoch dosiaľ nehraných skladieb Eugena Suchoňa z jeho najmladšieho obdobia. Orchester i sólisti – Jozef Luptáčik mladší v Elégii pre

72


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

klarinet a sláčikový orchester a Michal Jaško v Legende pre trombón a komorný orchester – predviedli diela, ktoré zložil Suchoň ako osemnásťročný, s očividnou chuťou. Tento koncert sa zaradil na úplný začiatok sprístupňovania celej série ranných skladieb veľkého majstra. Vďaka za to patrí najmä jeho rodine, ktorú v Trenčianskych Tepliciach veľmi srdečne zastupoval Suchoňov zať Peter Štilicha. Pripomenul okrem iného blízky vzťah skladateľa k nášmu Hudobnému letu. Publikum na svetové premiéry i ďalší program koncertu reagovalo veľmi vrelo a spontánny potlesk si vynútil niekoľko prídavkov.

Pokračovanie festivalu prinieslo ďalšie zážitky. Mladá dvojica, huslistka Jana Černá a klavirista Ladislav Fančovič ukázali 30. 07. nemalé ambície. Ich repertoár tvorili skladby Mozarta, Suchoňa, Schumanna, Kreislera, Godowského a Brahmsa. Skvelý Fančovič na Hudobnom lete nemal premiéru. Mali sme možnosť ho počuť už na 62. ročníku.

Skutočnou lahôdkou sa stal večer preslávených operných skladieb a árií predovšetkým popredných talianskych tvorcov, ale aj W. A. Mozarta. Postaral sa o to 02. 08. viac než tridsaťčlenný orchester Czech Virtuosi s dirigentom Jaroslavom Kyzlinkom a sólisti Opery Slovenského národného divadla Jana Bernáthová /soprán/ a tenorista Otokar Klein.

Novákovo trio nás 06. 08. zaviedlo do Mozartovho Rakúska. Počuli sme skladby Don Giovanni, Únos zo Serailu a Čarovná flauta. Zaujímavou vložkou boli Beethovenove Variácie na tému La ci darem la mano z Dona Giovaniho. Vystúpenie nebolo len zážitkom pre uši. Rovnako sa mohli tešiť i oči, pretože účinkujúci mali oblečené krásne dobové kostýmy.

Z iného súdka bol 09. 08. koncert Mariána Vargu a jeho klavír, keyboard a syntetizátor. Vargovi ako študentovi sa venoval Ján Cikker, Roman Berger a Andrej Očenáš. Varga sa však preslávil s LP Zvonky zvoňte, kedy pracoval so skupinou Prúdy. Prvá artrochová kapela v československu s názvom Colegium Musicum bola založená aj vďaka jemu. Spolupracoval s mnohými významnými osobnosťami našej hudobnej scény. Úspech mu priniesol aj prvý slovenský muzikál Cyrano

73


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

z predmestia,

ktorý

skonponoval

s Pavlom

Hammelom.

Spolupracoval

i s Moyzesovým kvartetom a z tejto spolupráce vzišlo CD a Zlatá platňa za predaných

3 000 ks nosičov. V roku 2006 sa stal laureátom ceny Aurel ako

najlepšiemu inštrumentalistovi roku. Na Vargu sa v Trenčianskych Tepliciach prišlo pozrieť takmer 270 jeho priaznivcov.

Collégium českých filharmonikov vzniklo v roku 1995 s ambíciou naviazať na najlepšie tradície českej komornej hudby a po niekoľkých rokoch sa zaradilo medzi najpozoruhodnejšie telesá. Členmi tohto zoskupenia sú poprední hráči Českej filharmónie. Pablo de Sarasate, Gabriel Fauré, Gustav Holst, Camille Saint-Säens, Jules Massenet, Sergej Rachmaninov, Johannes Brahms, Antonín Dvořák – výber skladieb uvedených autorov sme mohli počuť 11. 08..

Orchester

Gustava

Broma

dostal

prvé

angažmá

v roku

1940.

V bývalom

Československu ho poznalo každé dieťa minimálne z televíznej obrazovky. 13. 08. na Hudobnom lete vystúpil s notoricky známymi piesňami ako I´ve Got You Under My Skin, New York, New York, The Man Love a pod., že si podmanil celé publikum Koncertnej sály kúpeľnej dvorany. A to

veru nebolo malé – počúvalo ho 340

návštevníkov.

Slovak sinfonietta Žilina, Štátny komorný orchester žilina pod taktovkou Geoga Maisa z Nemecka ukončili tohtoročné Hudobné leto. Vynikajúce podanie Suchoňa, Purcella, Mozarta a Händela sprevádzal nekončiaci aplauz. Zaslúžil sa o to i sólista – belgický hobojista Piet van Bockstal. Tohtoročné Hudobné leto potvrdilo, že sa vyplatilo festival zachovať a vrátiť mu lesk. Pomocná evidencia č. 1, str. 72, pomocná evidencia č. 2, str. 73, 74, 75, 79-84.

74


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

4.11 September 04. 09. to v Kúpeľnej dvorane celkom „zhrdzavelo.“ Vynikajúca hudobná skupina Hrdza vznikla v roku 1999. V roku 2002 vydala prvý album s názvom Muzička, o ktorom sa písalo, že je tu kapela s vlastným názorom, jednoznačne vychádzajúca z ľudovej melodiky. Hrdza mieša slovenské ľudové korene, folkovú nehu a rockovú dravosť, ktoré ochucuje keltskou melodikou a jazzovou rytmikou. Za svoje výkony získala veľké množstvo ocenení. Pomocná evidencia č. 2, str. 94.

05. 09. sa zasa hľadal nový manžel v divadelnom predstavení s rovnomennom názve, v ktorom sa mladá vdova rozhodla nájsť si ženích na inzerát. Divadlo Clipperton tvoria mladi ľudia, ktorých cieľom je vytvárať umelecky cenne predstavenia, a zároveň si hľadať cestu k divákom. Na predstavenie sa predalo 90 vstupeniek. Pomocná evidencia č. 2, str. 97.

Kew wind orchestra – jeden z najlepších amatérskych orchestrov vo Veľkej Británii je známy svojim populárnym a náročným repertoárom jazzovej, klasickej a symfonickej hudby. Dirigentom orchestra je Spencer Down. Koncert tohto telesa sa konal 12. 09. v rímskokatolíckom kostole v Trenčianskych Tepliciach. Pomocná evidencia č. 2, str. 98.

Úspech minuloročného Country popoludnia viedla organizátorov tohtoročnému k tomu, aby zachoval účinkujúce kapely. Protagonisti skupín Krok a Tieň sú z nášho mesta a country hudbe naozaj rozumejú. Terasa Kúpeľnej dvorany 14. 09. napriek studenému počasiu bola celkom zaplnená. O tanečnú vložku sa postarala profesionálna tanečná country skupina Maryland z Trenčína. Pomocná evidencia č. 2, str. 99.

Tanečný večer s vynikajúcou dychovou hudbou Hradištská kapela sa konal 18. 09. v koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany. Malá dychová hudba Hradištská kapela vznikla

75


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

z Detskej dychovej hudby Hradišťanka. Kapela okrem interpretácie úprav ľudových skladieb a nových skladieb pre dychové hudby má v repertoári aj skladby iných žánrov. V roku 2001 v Lednických Rovniach na celoslovenskej súťaži malých dychových orchestrov získala hlavnú cenu CUM LAUDE, cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby a cenu za najlepší sólový výkon pre Petra Dolného (pozauna). V roku 2002 sa na Zlatá krídlovka Hodonín (ČR) - medzinárodná súťaž malých dychových orchestrov umiestnila na 2. mieste v zlatom pásme, získala cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby a Cena primátora mesta Hodonín najlepšej zahraničnej kapele. Pomocná evidencia č. 2, str. 100.

Komédia, ktorá odhalila takmer všetko sa hrala v Kúpeľnej dvorane 19. 09.. V réžii Mira Gavrana sa vďaka Dagmar Bruckmayrovej, Andrei Karnasovej a Andrei ZimányProfantovej dozvedeli Všetko o ženách. V piatich príbehoch sme nazreli do duše ženy, do jej citov, trápení, do sveta intríg, ľúbostných sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev. Všetko o ženách je skvelý herecký trojkoncert, ktorý poskytuje mužom odhaliť všetko, čo chceli vedieť o ženách, no báli sa opýtať. Divadlo Apollo bolo založené v roku 2008. Pomocná evidencia č. 2, str. 101.

Augustom roku 2007 sa pre členov najznámejšej Slovenskej cigánskej kapely Diabolské husle začína nová kapitola. Po odchode jedného z členov vzniká za obrovského záujmu médií 8-členný orchester Cigánski diabli (Gypsy Devils) s novým sólistom - husľovým virtuózom Štefanom Banyákom. Repertoár orchestra je veľmi pestrý a má široký záber. Z folklóru je to - slovenský, ruský, maďarský, grécky, cigánsky, židovský, rumunský, ďalej sú to klasické, operetné, muzikálové, filmové a džezové skladby, na ktorých sa aranžérsky podieľajú členovia orchestra - E. Šarközi, E. Hasala, Z.Grunza. Ani v Trenčianskych Tepliciach 24. 09. sa Cigánski diabli sa nedali zahanbiť. Pomocná evidencia č. 2, str. 102.

Asociácia náročného diváka s Kúpeľmi znova zorganizovali niečo pre fajnšmekrov komornej hudby. Do náručia hudby sa diváci dostali prostredníctvom prejavu Andrey

76


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Stankovskej-Hallon,

Dušana

Stankovského,

speváčky

Miriam

Garajovej

a talianského speváka Michaela Maggioniho. Pomocná evidencia č. 2, str. 103.

4.12 Október Slovenskému večeru s folklórnym súborom Radosť, ale i grogom a štrúdľou v koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany neodolalo 01. 10. 120 priaznivcov slovenskej hudby. Pomocná evidencia č. 2, str. 107.

Vášeň v cigánskom srdci nedokázali udržať účinkujúci 09. 10.. A veru, videlo to takmer dvesto hostí. Pomocná evidencia č. 2, str. 110.

Big Bang pripravili swingové popoludnie v kaviarni Hotela Krym 10. 10.. Na túto zábavu sa predalo len 60 vstupeniek. Pomocná evidencia č. 2, str. 111.

Svoje srdce sa rozhodli rozdať Mária Eliášová, Peter Šubert, Andrea StankovskáHallon a Dušan Stankovský vo večer plného muzikálov a operiet – 15. 10. 2008 v Kúpeľnej dvorane. Z diel skladateľov Lehárta, Kalmána, Bernsteina, Loeweho, Dusíka a ďalších zahrali a zaspievali to najlepšie pre 107 divákov. Pomocná evidencia č. 2, str. 113.

Do konca mesiaca boli na programe ešte dve tanečné zábavy. S dychovou hudbou Lieskované 23. 10. a 30. 10. s kapelou Melódia a ich najlepšími hitmi na želanie, obe v liečebnom dome Pax. Hosťom bol ako bonus ponúknutý pohár vína. Zábava s dychovou hudbou bola však jednoznačne divácky zaujímavejšou. Predalo sa na ňu 107 vstupeniek. Pomocná evidencia č. 2, str. 114, 117.

77


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

28. 10., na 90. výročie založenia prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov sa s voľným vstupom konalo divadelné predstavenie českej autorky Ivany Vadlejchovej Linka dôvery v podaní Ľubeľského ochotníckeho divadla Kolomana Ondreja Urbana. Komédia bola orientovaná do súčasnosti, do bytu na 11-tom poschodí, kde žije rozvetvená rodina Macíkovcov. Martina Macíková sa práve rozvádza zo svojim manželom Jánom Macíkom I. V pozadí už figuruje jej nový priateľ Ján Kundis alias Macík II. Celý rozvod a život rozvádzajúcich menežujú matky a ako to v takýchto prípadoch býva, nie vždy sú rozvádzajúci s ich názormi stotožnení. Komédia je plná zápletiek a prekvapení, čím chce autorka priviesť diváka k zamysleniu sa nad sebou samým. Zaplnené kino výkonu slovenských hercov nadšene tlieskalo. Pomocná evidencia č. 2, str. 115.

4.13 November Tanečná šou spojená s kurzom kubánskej salsy, organizovaná Kúpeľmi Trenčianske Teplice, medzi verejnosťou neuspela. Do kaviarne LD Krym prišli len dvaja záujemcovia. Pomocná evidencia č. 2, str. 120.

Dychová hudba Lieskované sa znova ujala príjemne stráveného večera, a to 12. 11. Tanečného večera sa zúčastnilo 78 návštevníkov. Pomocná evidencia č. 2, str. 121.

12. 11. o 16,30 hod. sa konal koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach v rímsko-katolíckom kostole.

Vášnivé tango v podaní akoreónového orchestra Úsmev znelo kaviarňou Hotela Pax 13. 11. Pomocná evidencia č. 2, str. 122.

78


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Pri slovenskej hudbe a tanci sa dalo zahriať s folklórnym súborom Radosť 20. 11. v kaviarni Hotela Pax. Ako bonus bolo sladké prekvapenie. „Prekvapiť“ sa nechalo 81 návštevníkov. Pomocná evidencia č. 2, str. 123.

4.14 December Speváčka Jana Kirschner sa po niekoľkých mesiacoch pobytu v Londýne vrátila na Slovensko. K novému slovenskému filmu Pokoj v duši sa viaže jej hit s rovnomenným názvom. Štvornásobná nositeľka titulu Zlatý slávik

vystúpila v koncertnej sieni

Kúpeľnej dvorany 20. decembra. Takmer plná sieň koncertu dokazovala, že spaváčka je stále v kurze. Bolo počuť novinky, ale i tradičné skladby ako V cudzom meste, či Žienka domáca. Organizátormi koncertu bolo Mesto Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice.

Vianočný koncert plný dychovej hudba a zábavy sa konal 25. 12. 2008 v Hoteli Krym. Zabávalo sa šesť desiatok prítomných. Pomocná evidencia č. 2, str. 124.

Vianočný minigalaprogram detí pod taktovkou hudobnej pedagogičky Heleny Buranovej prilákal 27. 12. 2008 do kaviarne Hotela Krym 60 návštevníkov. Pomocná evidencia č. 2, str. 125.

Silvestrovský galavečer v Kúpeľnej dvorane mal všetko, čo sa na pravú silvestrovskú zábavu patrí. Tanečná zábava sa striedala s tombolou i polnočným ohňostrojom. A bavilo sa viac ako tri stovky silvestrovsky naladených hostí. Pomocná evidencia č. 2, str. 126.

79


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

5

5.1

Školstvo a vzdelávanie

Základná škola v Trenčianskych Tepliciach

Vedúci zamestnanci školy: Jozef Šimún

riaditeľ školy

Božena Valovičová

zástupkyňa riaditeľa školy

Anna Švecová

ekonómka

Elena Špačková

výchovná poradkyňa

Martina Koyšová

vedúca školského strediska záujmovej činnosti

Magdaléna Harvanová

vedúca školskej jedálne

Metodické združenie 1. – 4.: Katarína Chotárová Predmetové komisie: Marta Lukáčiková

PK MAT, FYZ, TEP

Helena Barátová

PK SLJ, NEJ, ANJ

Janka Sádecká

PK CHE, PRI, ZEM, PEP

Tatiana Janíková

PK TEV

Ján Dorotčin

PK NAV, OBV, HUV, VYV, ETV

Údaje o Rade školy: Zástupcovia zriaďovateľa: Dagmar Ďatková - predseda Zdena Bunčáková Zuzana Ďurmeková Marian Kočiš Zástupcovia rodičov: Miroslav Ďatko Silvia Havelková Darina Janovičová Viera Kittlerová

80


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: Lýdia Pažítková Janka Sádecká Zástupca ostatných zamestnancov školy: Július Suchý

Údaje o Rade rodičov: Eva Kováčová - predseda Viera Kittlerová - podpredseda Katarína Ďuríková - pokladník Pavol Beňo - hospodár Členovia: Dagmar Ďatková, Jadranka Savičová, Erika Tóthová, Alena Steinhüblová

Počet žiakov: Ročníky 1. - 4.: 121 žiakov, z toho: chlapci:

50

dievčatá:

71

integrovaní:

0

Ročníky 5. - 9.: 131 žiakov, z toho: chlapci:

66

dievčatá:

65

integrovaní:

0

chlapci:

116

dievčatá:

136

integrovaní:

0

Spolu: 252 žiakov, z toho:

Žiaci zapísaní do 1. ročníka: 31 žiakov, z toho: chlapci:

11

dievčatá:

20

odklad nástupu:

8

Do školy nastúpilo 23 žiakov Žiaci končiaci školskú dochádzku v Základnej škole: 9. ročník:

81

24


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Prospech: Počet prospievajúcich žiakov celkom: 251 žiakov, z toho: ročníky 1. - 4.: 121 žiakov ročníky 5. - 9.: 130 žiakov Počet neprospievajúcich žiakov celkom: 1 žiak, z toho: ročníky 1. - 4.: 0 žiakov ročníky 5. - 9.: 1 žiaci Neprospeli v predmetoch: anglický jazyk

1 žiak

Opravné skúšky vykonali:

1 žiak

Úspešný pri opravnej skúške:

1 žiak

Správanie: Znížená známka zo správania 2. stupňa:

3 žiaci

Znížená známka zo správania 3. stupňa:

2 žiaci

Znížená známka zo správania 4. stupňa:

0

Pokarhanie riaditeľom školy:

3 žiaci

Ostatné výchovné opatrenia:

2 žiaci

Pochvaly: Počet pochvál celkom:

10 žiakov

Vecné odmeny:

15 žiakov

Najúspešnejší žiaci školy: Athina Geraniosová, Juraj Jacko

Spomedzi 40 škôl Trenčianskeho regiónu sa v predmetových olympiádach a súťažiach sledovaných Ministerstvom školstva SR naša škola umiestnila na 12. mieste.

Celoplošné testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka: Výsledky Celoplošného testovania deviatakov: Celoslovenské priemery: matematika:

11,26 bodov

% úspešnosti: 56,3 %

slovenský jazyk:

11,62 bodov

% úspešnosti: 58,1 %

Výsledky našej školy:

82


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

matematika:

13,04 bodov

% úspešnosti: 65,2 %

slovenský jazyk:

12,12 bodov

% úspešnosti: 60,6 %

Počet zamestnancov celkom:

37 z toho:

 pedagogickí zamestnanci ročníkov 1. - 4.:

6

 pedagogickí zamestnanci ročníkov 5. - 9.:

14

 špeciálny pedagóg:

1

 vychovávateľky Školského klubu detí:

2

 vychovávatelia Školského strediska záujmovej činnosti:

3

 nepedagogickí zamestnanci školy:

6

 zamestnanci Školskej jedálne:

5

Projekty a granty prebiehajúce na škole: •

Zdravá škola (Janka Sádecká)

Infovek (Marta Adameová)

Separovaný zber (Martina Koyšová)

LegoDacta (Katarína Chotárová)

eTwinning (Božena Valovičová)

RoboLab – Otvorená univerzita (Martin Križka)

Správaj sa normálne

Keramická dielňa (Martina Koyšová)

V jazykovom

laboratóriu

to

všetci

hravo

zvládneme

(Božena

Valovičová) •

Otvorená škola (Jozef Šimún)

Družobné vzťahy: - športovo – spoločenské stretnutie družobných škôl Spitz (Rakúsko), Trenčianske Teplice, Vsetín (Česká republika) v Trenčianskych Tepliciach - florbalový turnaj vo Vsetíne ŠKD je školským zariadením pri Základnej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. V škole boli 2

83


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

oddelenia po 30 detí, 15 detí bolo prihlásených na nepravidelnú dochádzku, viedli ich vychovávateľky Stebilová Helena a Unčíková Eva.

Na škole fungovalo taktiež Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole Trenčianske Teplice. Internými zamestnancami boli vedúca Martina Koyšová, Naďa Laurincová (MD) a Roman Jaška. Ďalšie krúžky viedli: Tatiana Janíková, Mária Jovanovičová, Katarína Chotárová, Elena Špačková, Helena Barátová, Marta Lukáčiková, Marcela Gogolová, Karol Humaj a Martin Križka.

Pravidelná činnosť je realizovaná formou krúžkov, kde sa deti pravidelne stretávali 1 – 2 x do týždňa v trvaní 2 hodín – celkovo odučených minimálne 60 hodín.

Krúžky Športové: 1. Loptové hry - 1.- 9. roč. 2. Cykloturistický – 5.- 9. roč. 3. Športové hry – 1.- 4. roč. 4. Florbal – 5.- 9. roč. 5. Aerobic – 1. – 5. roč. dievčatá Jazykové: 6. Klub slovenského jazyka a matematiky pre 9. roč. 7. Anglický jazyk - 2. roč. 8. Anglický jazyk - 1.- 4. roč. Počítačové: 9. Základy PC a hry – 1.- 7. roč. 10. Priateľ internet – 2.- 9. roč. 11. Robolap – 6.- 9. roč. Umelecko-tvorivé: 12. Poznávací fotokrúžok – 5.- 9. roč. 13. Tvorivé dielne s LEGO 14. Keramika I. 1.-4. roč. 13. Keramika II. 5.-9. roč. 14. Keramika III. pre dospelých

84


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

15. Rozhlasový krúžok

Činnosť v jednotlivých mesiacoch: január Prednášky o keramike: 16., 30. 01. - MŠ Trenčianske Teplice. 23. 01. Florbal okresné kolo zákl. skupiny Omšenie. Počas celého mesiaca sa konali základné kolá školskej Ligy Majstrov vo futbale. 31. 01. Karneval pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti z MŠ Tr. Teplice. Pravidelne sa konala klubová činnosť.

február 04. 02. 08 Florbal ml. žiaci v Trenčíne – detské mestečko. 14. 02. 08 Valentínska pošta, hudobné vysielanie na želanie. 14. 02. 08 Valentínska diskotéka. 14. 02. 08 Florbal zákl. kolo st. dievčatá v Trenčianskych Tepliciach. 15. 02. 08 karneval pre deti z MŠ a I. stupňa ZŠ a diskotéka i pre ostatných žiakov školy. 02. 02. 08 Fašiangy v meste. Počas celého mesiaca sa konali súťaže Ligy Majstrov vo futbale - semifinále, finále. 18., 20., 22. 02. 08 prázdninová činnosť. Pravidelne sa uskutočňovala klubová činnosť.

marec 04. 03. 08 Florbal základné kolo. 15. 03. 08 Turnaj v stolnom tenise. 19. 03. 08 Veľkonočný florbalový turnaj v Omšení. Počas celého mesiaca sa konala klubová činnosť.

apríl 04. 04. 08 Futbalový turnaj st. žiaci v Omšení. 16. 04. 08 Florbal st. žiačky v Trenčíne – Kubrej. Od 18. 04 do 25. 04. 2008 prebiehal 3. zber papiera. 21. 04. 08 Florbal st. žiaci v Trenčianskej turnej. 85


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Počas celého mesiaca prebiehala realizácia projektu keramickej dielne so žiakmi 1. stupňa ZŠ Tr. Teplice. Prednášky o keramike: 04., 18.,25. 04. 08 – športové gymnázium Tr. Teplice. 11. 04. 08 Kasting na Superstar 30. 04. 08 Stavanie Mája v meste Pravidelne sa konala klubová činnosť.

máj 02. 05. 08 Návšteva v ZŠ Vsetín. V dňoch 05., 12., 19., 26. 05. 08 sa konal nácvik Superstar. 19. 05. 08 Florbal semifinále st. dievčatá v Trenčíne ZŠ na Dolinách. 13. 05. 08 Florbal semifinále st. chlapci v Trenčíne. 30. 05. 08 Branné cvičenie – prekážkové dráhy. Počas mesiaca prebiehali zápasy ligy Majstrov vo futbale. Prednášky o keramike: 16. 05. 08 – športové gymnázium Tr. Teplice. Počas celého mesiaca sa uskutočňovala klubová činnosť.

jún 01. 06. 08 MDD v meste, pre deti boli pripravené rôzne zábavno-športové súťaže so sladkou odmenou. 02. 06. 08 bolo v spolupráci so žiakmi 9. ročníka pripravené zábavno-športové dopoludnie plné súťaží pre žiakov z 1.stupňa ZŠ. 04. 06. 08 Galavečer – finálový večer Superstar mikroregiónu Teplička. 23. 06. 08 Výlet do Zlína ZOO Lešná pre žiakov aktívnych a reprezentujúcich školu. 26. 06. 08 Florbal finále v Trenčíne – športová hala.

júl V termíne od 30. 06 do 04. 07. 08 sa konal denný keramický tábor, ktorého náplňou bola dopoludnia práca s hlinou a popoludní výlety do blízkeho okolia a do Trenčína. Od 07. 07. do 11. 07. 08 bol denný tábor s pestrou činnosťou: prácou na PC, športovými aktivitami a výletom do Bánoviec nad Bebravou.

86


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

september 05. 09. 2008 sa konala v telocvični školy diskotéka pre deti. V termíne od 8. do 12. septembra v čase od 13 :30 do 15:30 hod boli pre všetkých žiakov školy Dni otvorených dverí - v keramickej dielni, počítačovej učebni a v telocvični, kde sa žiaci zapájali do jednotlivých aktivít. Od 16. septembra začala pravidelná krúžková činnosť. V tomto mesiaci sa uskutočnil nábor žiakov do záujmových útvarov a príjem vzdelávacích poukazov v termíne do 25. 09. 2008. V tomto mesiaci v termíne 22. -2 6. 09. 2008 sa na škole uskutočnil zber papiera. Počas celého mesiaca sa konala klubová činnosť.

október 01. 10. 2008 sa žiaci zúčastnili súťaže cezpoľného behu ktorý sa konal v Trenčíne na Ostrove. 18. 10. 2008 bola pripravená Šarkaniáda. Detii si na lúke spoločne púšťali šarkanov. Súčasťou podujatia bolo oceňovanie najkrajších vlastnoručne vyrobených šarkanov. V dňoch od 20. - 29. 10. 2008 prebiehala súťaž O najkrajšiu vyrezávanú tekvicu, spojená s výstavkou. 29. 10. 2008 sa vo večerných hodinách uskutočnila Halloveenská diskotéka v strašidelných kostýmoch. Najkrajšie kostýmy boli ocenené peknými cenami. 27. 10. 2008 sa v Omšení konal florbalový EXEL CUP. 28. 10. 2008 sa škola zúčastnila na EXEL CUP v Nemšovej. Počas mesiaca sa konala klubová činnosť. 30. a 31. 10. 2008 sa v priestoroch školy realizovala prázdninová činnosť.

november 06. 11. 2008 sa konal florbalový zápas pre mladších žiakov v Starej Turej. 10. 11. 2008 sa zúčastnili staršie dievčatá na florbalovom zápase v Omšení. 14., 19., 21., 26. 11. 2008 sa konala keramika pre deti z MŠ. V dňoch 24. a 26. 11. 08 škola zorganizovala Vianočné tvorivé dielne - pečenie medovníčkov a vyrábanie vianočných ozdôb z rôznych materiálov. 28. 11. 2008 bol keramika určená pre deti zo ZŠ Omšenie. 28. 11. 2008 sa škola zúčastnila krajského kola florbalu v ZŠ Na dolinách v Trenčíne.

87


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Počas celého mesiaca prebiehali základné kolá Florbal Cup zápasy chlapci aj dievčatá. Pravidelne sa konala klubová činnosť.

december 01. 12. 2008 sa konali florbalové turnaje v Dubnici nad Váhom, krajské kolo. 03. 12. 2008 sa žiaci zúčastnili na krajskom kole vo florbale, ktoré sa konalo v Partizánskom. V tomto mesiaci sa konali Vianočné tvorivé dielne: 03., 15., 16. a 17. Žiaci vyrabábali keramické dekorácie a svietniky a aranžovali ikebany. 05. 12. 2008 bol Mikuláš v škole, adventné kalendáre pre deti nakúpila Rada rodičov. 06. 12. 2008 sa Mikuláš v meste zúčastnili i žiaci školy. 08. a 11. 12. 2008 sa konala keramika s MŠ, 09. 12. 2008 Keramika so žiakmi ZŠ Omšenie. 16. - 18. 12. 2008 sa žiaci zúčastnili na majstrovstvách Slovenska vo florbale s mladšími žiakmi v Košiciach. 18. 12. 2008 sa konala Vianočná besiedka s pestrým programom a predajom detských výrobkov. 19. 12. 2008 deti predávali svoje výrobky pri príležitosti vianočného programu mesta. Počas celého mesiaca sa uskutočňovala klubová činnosť.

Do zberu papiera plastov, a tetrapakových obalov sa zapojili všetky triedy školy. Zber bol realizovaný v troch etapách. Na konci šk. roka boli vyhodnotení najlepší: 1. kategória najlepšia trieda v zbere, kde sa umiestnili: 1. miesto 4.B priemer na 1 žiaka 190,6 kg papiera, 2. miesto 7.A 187,3 kg papiera na žiaka v triede, 3. miesto 4.A 133,8 kg papiera na 1. žiaka. 2. kategória najlepší jednotlivci, kde sa umiestnili. 1. miesto Mihálik 7.A - 1769 kg papiera, 2. miesto Babíková 4.B – 1445 kg papiera, 3. miesto Sirotný 3.A – 859 kg papiera.

88


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Počet žiakov k 02. 09. 2008:

Počet tried

11

Počet žiakov

I. stupeň

II. stupeň

239

106

133

chlapci

dievčatá

chlapci

dievčatá

chlapci

dievčatá

106

133

44

62

62

71

Zaujímavé štatistiky k 30. 09. 2008: Počet žiakov podľa okresu: Okres

Počet

Ilava

83

Trebišov

1

Trenčín

182

Trnava

1

Turčianske Teplice

1

Najčastejšie mená žiakov: Kristína, Tomáš – 8 žiakov Nikola, Lucia, Veronika – 7 žiakov Martin, Jakub – 6 žiakov Michal – 5 žiakov

Národnostné zloženie detí: Národnosť

Počet

česká

1

slovenská

267

Podrobnejšie k vybraným aktivitám:

V piatok 29. februára navštívil Základnú školu v Trenčianskych Tepliciach štátny tajomník Ministerstva školstva Jozef Habánik (ĽS- HZDS). V sprievode primátora mesta a riaditeľa ZŠ si prezrel zrekonštruovanú strechu budovy školy. Práve vďaka finančnému príspevku z ministerstva mohlo dôjsť k jej rekonštrukcii, pričom 89


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

zatekajúce steny už dlhý čas znepríjemňovali život nielen deťom základnej, ale i umeleckej školy a Športového gymnázia. Primátor mesta Štefan Škultéty informoval štátneho tajomníka o zámere mesta opraviť aj strechu nad športovým areálom školy ako nevyhnutnou podmienkou na opätovné uvedenie plaveckého bazénu do prevádzky. Mesto má už vyčlenené potrebné finančné prostriedky na realizáciu opráv, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2008. Počas svojej návštevy štátny tajomník Jozef Habánik navštívil aj Materskú školu, kde deťom odovzdal veľké množstvo hračiek a darčekov. Deti sa mu za to spontánne odvďačili básničkami a pesničkami. Po minuloročnom odštartovaní zábavno-vzdelávacej súťaže pre žiakov základných škôl v Mikroregióne Teplička sa tento rok uskutočnil jej druhý ročník. Tentoraz sedemčlenné družstvá žiakov 8. a 9. ročníkov zo základných škôl Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba, Motešice a Trenčianske Teplice reprezentovali svoje školy v otázkach z histórie, geografie, literatúry, prírodovedy, dejepisu, ale i v okruhoch Euro a šport v priestoroch jedálne školy v Trenčianskych Tepliciach. ZŠ Motešice opakovane prejavila záujem o súťaženie, hoci už nie je priamo v povodí Tepličky. Pre súťažiacich boli prichystané hodnotné vecné ceny. Víťazom sa stalo, tak, ako aj minulý rok, družstvo Základnej školy Trenčianske Teplice v zložení Juraj Jacko, Michal Beznák, Kristína Holá, Martin Zvěřina, Klaudia Mráziková, Nikola Dubovská a Jakub Klobučník.

19. 06. sa deviataci ukázali svojim rodičom v inom svetle ako obyčajne. Ukázali, že už sú z nich dámy a páni s ušľachtilými spôsobmi. Príležitosť na to bola – ukončenie Kurzu

spoločenského

správania

a tanca

vyvrcholil

slávnostným

venčekom

v koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany.

Pri príležitosti rozlúčky žiakov 9. A triedy so Základnou školou v Trenčianskych Tepliciach sa dňa 24. 06. konalo slávnostné stretnutie na Mestskom úrade. Zúčastnili sa ho primátor mesta Štefan Škultéty, riaditeľ ZŠ Jozef Šimún, zástupkyňa školy Božena Valovičová a zástupci Zboru pre občianske záležitosti. Do pamätnej knihy sa zapísali títo žiaci: Adam belko, Jakub Buchtík, Patra Ďurmeková, Mária Fabičovicová, Atjina Geraniosová, Peter Kéri, Dominik Kopčan, Irina Kruteková, Nikola Kurtišová,

90


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Daniel Marjenka, Tomáš Marták, Miroslava Matuščinová, Michaela Mercellová, Žaneta Miloňová, Maroš Ochodnický, Martin Olejár, Monika Országhová, Monika Pecháčková, Tomáš Roeh, Ľubomír Škripko, Lukáš Trepáč, Natej Timoj, Dominika Trníková, Katarína Valancová. 24 žiakov po úspešnom absolvovaní monitoringu odchádza, aby začali niekde inde...

Základná škola v Trenčianskych Tepliciach získala dotáciu z Ministerstva školstva na základe zaujímavého projektu s názvom V jazykovom laboratóriu to všetci hravo zvládneme. Projekt bol zameraný na zriadenie tzv. jazykového laboratória na škole, ktorý využitím moderných informačno-komunikačných technológií v kombinácii s najnovšími formami výučby cudzích jazykov dosahujú u žiakov vynikajúce výsledky. Dochádza k aktívnemu zapájaniu sa detí do vyučovacieho procesu počas výuky cudzích jazykov. Veľkým pozitívom jazykového laboratória je jeho mobilita, dá sa používať aj bez elektrického pripojenia. Prostredníctvom tohto zariadenia sa vytvoria podmienky pre prezenčnú formu výučby učiteľa pred celou triedou, samoštúdium žiakov, učiteľov a zamestnancov školy, ako aj pre interaktívnu a efektívnu prácu žiakov počas vyučovacej hodiny. Jeho otvorenie sa konalo 24. 10. za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva Jozefa Habánika a primátora mesta Štefana Škultétyho. Ako prví vyskúšali laboratórium tretiaci pod vedením pani učiteľky Márie Jovanovičovej. „Jazykové laboratórium je len prostriedok, pomocou ktorého môže šikovný učiteľ dosiahnuť väčšiu efektivitu pri výučbe cudzích jazykov. Vďaka moderným technickým zariadeniam a prepracovaným jazykovým programom (softvérom) je možné pri rôznych formách výučby dosiahnuť vyššiu motiváciu k štúdiu a lepšie študijné výsledky žiakov. Takéto moderné technické zariadenie umožňuje napríklad prispôsobiť výukový plán individuálnym požiadavkám žiaka, aktívne precvičovať získané znalosti z gramatiky aj slovnej zásoby, počúvať texty a porovnávať vlastnú výslovnosť slov či fráz s rodeným hovorcom. Veľmi dôležitá je tiež okamžitá informovanosť žiaka o správnosti jeho odpovede, prípadne chybnom riešení. Samozrejme, ako prvé využijú učebňu vyučujúce jazykov, ktoré budú vyškolené pre prácu s výukovým softvérom,“ vyjadril sa riaditeľ školy Jozef Šimún.

91


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

V kalendári pri mene Linda si mnohí školáci len vzdychnú. Veru tak, po dvojmesačných prázdninách vždy znova treba nastúpiť do školy. A tak 02. septembra 2008 o deviatej hodine ráno sa slnko predralo cez oblaky, aby sa usmialo na amfiteáter našej základnej školy a hlavne na všetkých, ktorí v ňom sedeli. Pedagógom, rodičom a žiakom sa prihovorili zástupkyňa riaditeľa školy Božena Valovičová, riaditeľ školy Jozef Šimún a primátor mesta Štefan Škultéty. Žiak šiestej triedy prečítal báseň bývalého žiaka ZŠ Rasťa Janáka. Z celkového počtu 240 žiakov našej základnej školy prišlo 23 prváčikov. Boli rozdelení do dvoch tried, v ktorých vyskúšali celkom novučičké lavice.

Triedne učiteľky Katarína Chotárová a nová

učiteľka Denysa Križanová privítali: Nikolu Břízovú, Juaraja Doričku, Adama Ďureca, Alexandra Dzielavu, Tomáša Gogolu, Alana Hájeka, Milana Havelku, Dorotu Chrenkovú, Ivanu Kériovú, Martinu Kittlerovú, Katarínu Kováčovú, Viktóriu Kováčovú, Evu Kyselicovú, Richarda Martáka, Michala Matúša, Nikolasa Nosála, Jakuba Ováriho, Máriu Robotovú, Kristínu Ságovú, Luciu Šípošovú, Kristínu Tomášovú, Elišku Valachovú a Jozefa Maximiliána Vrábela. Tento rok sa veľa hovorilo o školskej reforme, ktorá zasiahla najmä piaty a spomínaný prvý ročník.

Projekt prebiehajúci v 1.B triede pod vedením triednej učiteľky Denysy Križanovej s názvom Školienka od septembra 2008 obsadil v súťaži portálu Moderný učiteľ 3. miesto v kategórii projektov pre 1. stupeň v projektovom vyučovaní. Projekt taktiež získal finančnú podporu vo výške 30 000,– Sk (995,80 EUR) v grante pre rozvoj moderného vzdelávania, ktorý vyhlásilo Konto Orange.

5.2

Základná umelecká škola

Školský rok 2007/08 Rada školy: Predseda:

Eva Malková

Členovia:

Iveta Pružincová Oľga Miháliková Monika Psotná

92


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Zdena Bunčáková

Pedagogickí zamestnanci: Riaditeľka ZUŠ:

Daniela Fialová

Hudobný odbor: Hra na klavíri, keyboarde

Fialová Daniela Poláková Alena Sopoligová Lenka

Spev, klavír

Sedlárová Viera

Hra na akordeóne, keyboarde

Buranová Elena

Hra na flaute

Ščasnovičová Anna

Hra na husliach, hud. náuka

Pružincová Iveta

Hra na gitare

Orechovský Michal

Výtvarný odbor

Zuzana Janíčková

Tanečný odbor

Lenka Gawronová

Prevádzkoví zamestnanci: Školníčka

Oľga Miháliková

Stav žiakov v školskom roku 2007/2008

Hudobný odbor:

1.stupeň:

70 žiakov

2.stupeň:

8 žiakov

spolu:

78 žiakov

Výtvarný odbor:

1.stupeň:

43 žiakov

Tanečný odbor:

1.stupeň:

26 žiakov

Spolu:

147 žiakov

V hudobnom odbore študovali aj traja dospelí. Na stredné školy s umeleckým zameraním sa hlásili dve žiačky, navštevujúce ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach – na Súkromné muzikálové gymnázium v Bratislave Petra Ďurmeková zo speváckej triedy pedagogičky Viery Sedlárovej a na Strednej umeleckej škole v Trenčíne v odbore propagačné výtvarníctvo Mária Fabičovicová z

93


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

triedy Zuzany Janíčkovej z výtvarného odboru. Obe boli úspešné a prijaté na na strednú školu.

Činnosť v jednotlivých mesiacoch:

Február 

Vystúpenie žiakov tanečného a hudobného odboru žiaci ZUŠ Ilava, spojené

v kine Prameň - hosť

s výstavou výtvarných prác žiakov,- pedagógovia:

Daniela Fialová, Lenka Gawronová, Iveta Pružincová, Anna Ščasnovičová, Alena Poláková, Lenka Sopoligová, Zuzana Janíčková

Marec 

Výstava výtvarných prác „ Malá galéria“ žiakov výtvarného odboru v Mestskej knižnici - 10. 03. - 10. 04. 2008 – pedagóg Zuzana JaníčkováInterný koncert žiakov hudobného odboruDeň učiteľov - kultúrny program na podujatí pre pedagógov ZŠ, ZUŠ a MŠ v zasadačke MsÚ – pedagógovia: Viera Sedlárová, Iveta Pružincová, Daniela FialováVystúpenie žiakov pre Jednotu dôchodcov - pedagógovia Iveta Pružincová, Viera SedlárováVystúpenie pre sluchovo postihnutých – pedagógovia: Iveta Pružincová, Viera Sedlárová

Apríl 

Interný koncert žiakov hudobného odboruOtvorenie nového Mestského úradu - vystúpenie žiakov husľového a tanečného oddelenia – pedagógovia: Iveta Pružincová, Daniela Fialová, Lenka Gawronová, Alena PolákováVýchovný koncert pre žiakov Materskej školy – pedagógovia hudobného a tanečného odboru

94


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Máj 

Výchovný koncert pre žiakov Základnej školy - pedagógovia hudobného a tanečného odboruAbsolventský koncert žiakov hudobného odboru a výstava výtvarných prác žiakov výtvarného odboru v Kúpeľnej dvorane - pedagógovia hudobného a výtvarného odboruVystúpenie pedagógov na podujatí Cena Karla Čapka v kine Prameň – pedagógovia Iveta Pružincová, Michal OrechovskýTriedny koncert žiakov v detašovanej triede v Slatine nad Bebravou pedagógovia Daniela Fialová, Iveta PružincováPrijímacie pohovory do hudobného, výtvarného, tanečného odboruMedzinárodná výtvarná súťaž „Bohúňova paleta 2008“ v Dolnom Kubíne – žiačka Pavlína Malková získala čestné uznanie – pedagóg Zuzana Janíčková

Jún 

Vystúpenie žiakov tanečného odboru a flautového oddelenia v Kine Prameň, spojené s výstavou výtvarných prác žiakov - pedagógovia Lenka Gawronová, Anna Ščasnovičová, Zuzana Janíčková, Alena PolákováCeloslovenský festival akordeonistov Euromusettem - Goldentango v Rajeckých Tepliciach – žiak Andrej Strieška získal 1. miesto v zlatom pásme I. kategórie, žiak Peter Jerguš Párnica sa umiestnil v zlatom pásme v II. kategórii – pedagóg: Elena BuranováTriedna besiedka akordeónového oddelenia – pedagóg: Elena BuranováPrijímacie pohovory do hudobného, výtvarného, tanečného odboruVýstava fotografií Petra Hledíka v Kúpeľnej dvorane - vystúpenie žiačky A. Samiecovej a pedagóga Michala Orechovského – pedagógovia: Daniela Fialová, Anna Ščasnovičová, Michal Orechovský

Klasifikačná porada za 2. polrok sa uskutočnila dňa 19. 06. 2008, odovzdanie vysvedčení za 2.polrok školského roka 2007/2008 dňa 27. 06.

2008. Základné

štúdium ukončilo v hudobnom odbore v 7. ročníku prvého stupňa 4 žiaci, v 4. ročníku druhého stupňa 1 žiak, vo výtvarnom odbore 1 žiak prvého stupňa.

95


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Dňa 19. - 21. 05. 2008 a 13. 06. 2008 sa uskutočnili prijímacie pohovory do hudobného, výtvarného a tanečného odboru pre školský rok 2008/2009.

Školský rok 2008/09 Počet žiakov k 15. 09. 2008: 165 žiakov, z toho: Hudobný odbor:

87 žiakov

Výtvarný odbor:

37 žiakov

Tanečný odbor:

41 žiakov

Individuálne vyučovanie: 87 žiakov Skupinové vyučovanie:

78 žiakov

Pedagogickí zamestnanci: Hudobný odbor: Hra na klavíri, keyboarde

Fialová Daniela Poláková Alena Ilčíková Milica

Spev, klavír

Sedlárová Viera

Hra na akordeóne, keyboarde

Buranová Elena

Hra na flaute

Ščasnovičová Anna

Hra na husliach, hud. náuka

Pružincová Iveta

Hra na gitare

Orechovský Michal

Výtvarný odbor

Nadežda Provazníková

Tanečný odbor

Lenka Gawronová

Prevádzkoví zamestnanci: Školníčka

Oľga Miháliková

September 

Otvorenie školského roka 2008/2009 – 02. 09. 2008

96


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Október 

Vystúpenie žiakov na podujatí Úcta k starším v detašovanej triede v Slatine nad Bebravou – pedagógovia Daniela Fialová, Iveta Pružincová

November 

Verejný koncert

žiakov hudobného odboru v rímskokatolíckom kostole

v Trenčianskych Tepliciach – pedagógovia hud. odboru

December 

Vianočný koncert žiakov hudobného odboru pre dôchodcov v Kúpeľnej dvorane v spolupráci s Mestským úradomVianočná besiedka

žiakov detašovanej triedy v Slatine nad Bebravou -

pedagógovia Daniela Fialová, Iveta Pružincová

5.3

Materská škola

Rada školy fungovala v zložení: Stanislav Chrenko, Zdenka Máliková, Ľubica Kureková, Monika Psotná, Róbert Farkaš, Anton Šuranský, Daniela Botková. Na začiatku nového školského roka sa predsedkyňou stala

Zdena Bunčáková za

zriaďovateľa, podpredsedkyňou ostala Zdenka Máliková a ďalší členovia boli: Ľubica Kureková, Monika Oriešková, Peter Tomanička, Marián Janík, Daniela Botková.

Do školy bolo prihlásených 85 detí. Stav detí september 2008 Triedy

veková kategória

Počet

predškoláci

z toho

detí

2 ročné

spolu

deti

integr

z toho spolu

5-6

ované OPŠD

deti

ročné 1.

2-3

21

1

0

0

0

0

2.

3-4

21

5

0

0

0

0

3

4-5

19

0

0

0

0

0

4.

5- 6

24

0

24

24

5

0

85

6

24

24

5

0

Spolu

97


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

OPSD – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Aktivity MŠ: január • návšteva prvákov deťmi z predškolských tried • otvorená hodina anglického jazyka • zápis detí do základnej školy február •

fašiangový karneval

marec •

vystúpenie detí pre k MDŽ (pre členov Základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov)

návšteva knižnice

beseda o knihe Rozprávky z trávy

divadelné predstavenie Dlhý, Široký a Bystrozraký

apríl •

spoločná brigáda rodičov, pedagógov a detí

výlet električkou

koncert ZUŠ Trenčianske Teplice

výstava ku Dňu Zeme s názvom Odpadový materiál

návšteva Požiarnej zbrojnice

máj •

besiedky ku Dňu matiek

divadelné predstavenie Hlúpa Augustína

regionálna športová olympiáda materských škôl Mikroregiónu Teplička

jún

v Trečianskej Teplej 98


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

oslavy MDD

výlet na divadelné predstavenie na Trenčianskom hrade O drakovi a rytierovi

Indiánsky deň spojený so spaním v MŠ a hľadaním pokladu

rozlúčka s predškolákmi a tablo

september • návšteva prvákov deťmi z predškolských tried október • Zahájenie hodín Aj • Návšteva detí v ZŠ – výstava tekvičiek • Akcia „Šarkaniáda“ • Kúzelník v MŠ „Varieté Samba“ pozvaní i prváci zo ZŠ november • Strašidelný podvečer - lampiónový sprievod cez začarovaný les • návšteva a tvorenie v keramickej dielni - všetky triedy december • Mikuláš v materskej škole • vystúpenie predškolákov pre Mikuláša v meste • Vianočná hviezdička - 2. roč. regionálnej súťaže v spievaní MŠ Omšenie • Vianočné besiedky pre rodičov Materská škola sa zapojila do projektu Elektronizácia a revitalizácia materských škôl, vyhláseného Ministerstvom školstva SR. Zameranie projektu bolo určené na podporu spoločných aktivít a výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti s využitím materiálnotechnickej podpory výchovno-vzdelávacej činnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie. V materskej škole sa deti predškolského veku oboznamovali s cudzím jazykom – angličtinou. Deti mali možnosť rozvíjať svoje nadanie i v tanečnom a výtvarnom krúžku, ktorý navštevujú v ZUŠ. 99


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Bližšie k vybraným aktivitám:

Tento rok sa v športe niesol najmä v znamení Olympiády v Číne. No nekonala sa len tam. 10. 06. bola zorganizovaná aj pre deti z materských škôl mikroregiónu Teplička v Trenčianskej Teplej. Hoci jej termín sa musel z dôvodu nepriaznivého počasia presunúť, pripravovali sa na ňu aj tie naše ratolesti a veľakrát odznela ich „hymna“ s refrénom: „Hurá, hurá, trikrát hurá, to je paráda, nech žije naša olympiáda!“ Slávnostný nástup sa všetkých súťažiacich sa uskutočnil na viacúčelovom športovom ihrisku s umelým povrchom. Nechýbalo vztyčovanie vlajky, zapálenie olympijského ohňa a slávnostný olympijský sľub. Primátor a starostovia obcí mikroregiónu sa olympiády zúčastnili tiež. V náročných disciplínach prejavili všetky deti svoju fyzickú zdatnosť, detskú hravosť a prirodzenú súťaživosť. Celkovými víťazmi sa napokon stali deti MŠ Trenčianske Teplice a víťazný putovný pohár budú mať umiestnený v priestoroch škôlky najmenej do ďalšej olympiády. Zrodila sa tradícia, ktorá by mala pokračovať.

Počas prázdnin sa z materskej školy obyčajne ozýva menej veselého džavotu ako obyčajne a august, keď je škôlka zatvorená, je skutočne predpoklad ticha. Toto leto však namiesto detí čas v priestoroch materskej školy trávili robotníci, ktorí sa venovali rekonštrukčným prácam. Škôlka bola otvorená o pár dní neskôr, ako sme čakali, ale dočkali sme sa. Pani riaditeľka MŠ Mariana Horilová: „Tešíme sa z kompletnej

rekonštrukcie sociálnych zariadení, ktoré už naozaj potrebovali

revitalizovať. Škôlka doteraz mala však množstvo akýchsi „hluchých“ priestorov, ktoré sa nedali naplno využívať. Medzi také patria aj dve miestnosti, z ktorých v jednej je vybudovaná nová jazyková učebňa a v druhej, hneď pri vchode do budovy, vznikla nová riaditeľňa, takže sa viac priblížime rodičom a komunikácii s nimi. Osobne mám veľkú radosť z jedálne, ktorá v škôlke naozaj chýbala. Manipulácia s jedlom sa tým stane jednoduchšou záležitosťou a jednotlivé oddelenia získali viac priestoru, pretože sa zrušili ich doterajšie príručné kuchynky.“ Boris Ancin, predseda stavebnej

komisie

sa

k

stavu

rekonštrukcie

vyjadril:

„Stavebným

prácam

predchádzala komplexná oprava strešného plášťa, ktorá prebehla v mesiacoch apríl a máj tohto roku. Starou strechou prenikala dažďová voda, ktorá spôsobovala vlhnutie interiéru. Až po vyriešení tohto vážneho problému mohlo dôjsť k súčasným

100


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

prácam ako je zateplenie severnej fasády a výmena ostatných drevených okien. Tieto dve zložky jednoznačne zlepšia celkovú klímu interiéru v objekte materskej školy. Osobne ma teší kladenie dôrazu aj na zvýšenie celkovej estetiky – nové obklady a dlažby majú veselé detské motívy, doteraz viditeľné kanalizačné rúry budú schované za sádrokartónové dosky. Nezabudlo sa ani na bezbariérové vstupy medzi miestnosťami jednotlivých oddelení.“ A tak deti nastúpili do pekných priestorov v druhej polovici septembra 2008.

5.4

Súkromné

osemročné

športové

gymnázium

Trenčianske

Teplice K dňu 30. 06. 2008 navštevovalo SOŠG 63 žiakov, k 05. 09. 2008 70 žiakov.

Škola dáva príležitosť mladým športovým talentom spojiť štúdium so športom až do maturity, pre mimoriadne talentovanú mládež poskytuje možnosť študovať podľa individuálneho študijného plánu – IŠP. V školskom roku 2007/2008 využilo túto alternatívu 33 študentov, išlo najmä o reprezentantov v rôznych športových odvetviach.

Priemerný prospech žiakov celej školy ku dňu 20. 06. 2008:: -

priemerný prospech triedy :

prima:

1,89

tercia:

2,51

kvarta:

2,64

kvinta:

2,31

sexta:

2,40

septima:

2,12

2,31

V rámci zapájania žiakov do aktivít voľného času pracovali na škole pod vedením kvalifikovaných vedúcich nasledovné krúžky : 1. počítačový (Marta Adameová) 2. turistický (Matej Urban) 3. stolnotenisový (Katarína Fuseková)

101


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

4. šachový (Vladimír Žmuráň)

Zoznam pracovníkov školy k 05. 09. 2008:

1.

Žmuráň Vladimír

riad.školy

TV

2.

Hudec Ján

Z-R –VVC

Geo

3.

Urban Matej

Z-R- MVČ

AJ

4.

Adameová Marta

učit.

Inform.

5.

Červená Oľga

učit.

M-F

6.

Horná Martina

učit.

SJ-Dej

7.

Fuseková Katarína

učit.

SJ

8.

Janák Marián

učit.

NJ

9.

Jurgová Katarína

učit. + vých.por.

TV, Etv.

10.

Lippová Žofia

učit.

NeJ

11.

Malko Dušan

učit.

Nábož.v.

12.

Mercell Jozef

učit.+správca

M-F

13.

Pavlovič Miroslav

učit.

Tv

14.

Prokešová Anna

učit.

CH

15.

Sádecká Martina

učit.

Bio

16.

Bulko Jozef

tréner

Šport.pr.

17.

Ježík Daniel

tréner

Šport.pr.

Nepedagogickí pracovníci : 1. Gašaj Martin

ekonóm

2. Gričová Ľubica

sekret.

3. Hellebrand Marián

BOZP

4 Balážová Vlasta

upratov.

5. Kotešová Marta

upratov.

6. Marčeková Marta

upratov.

Akcie a podujatia v roku 2008 január 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis)

102


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

2) Novoročný turnaj 2008 (tenis) február 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) : 2) 04. 02. sa konali talentové prijímacie skúšky 3) Súťaž jednotlivcov v tenise (dorastenci) dva dni marec 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) 2) Súťaž jednotlivcov v tenise (ml. žiačky) dva dni 3) O pohár primátora mesta Tr. Teplice (st. tenis) dva dni 4) School lobik 2008 (tenis) osem dní apríl 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) 2) Súťaž družstiev v tenise – priebežne máj 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) 2) Súťaž družstiev v tenise – priebežne jún 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) 2) Súťaž jednotlivcov v tenise (dorast) tri dni 3) O pohár OŠG Trenčianske Teplice (tenis - st.tenis) 4) Fit test day (testy pohybovej úrovne a zdravotné prehliadky) júl 1) Súťaž jednotlivcov v tenise (mladší žiaci) tri dni august 1) Súťaž jednotlivcov v tenise (starší žiaci) tri dni 2) Small lobik 2008 (tenis) sedem dní september 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) 2) O pohár riaditeľa OŠG Trenčianske Teplice (tenis - st.tenis) 3) Fit test day (testy pohybovej úrovne a zdravotné prehliadky) október 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) november 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) december 1) Grand prix Baračka tour 2008 (tenis) 2) Vianočný turnaj OŠG (tenis – st.tenis) Slávnostnú akadémiu v novembri, pri príležitosti Dňa študentstva a imatrikulácie nových študentov otvoril riaditeľ gymnázia Vladimír Žmuráň. V tento deň však boli nachystané i skryté bonusy – otvorenie a uvedenie do prevádzky nového fitnescentra, vybudované v bývalých priestoroch Mestskej knižnice a otvorenie stolnotenisovej herne. 103


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Počas roka 2008 sa dostala Magdaléna Rybáriková – Oktáva SOŠG, na 57. miesto vo svetovom rebríčku a jednoznačne patrila medzi našich najúspešnejších športovcov. 06. 12. 2008 – Table Tennis Club Považská Bystrica, pod záštitou Úradu vlády SR a Slovenského stolnotenisového zväzu, usporiadal v januári krajské kolo turnaja SCOOL CUP. Študent SOŠG, Dominik Flóro, skončil na 1. mieste. Tým získal pre školu stolnotenisový stôl.

6

Sociálna oblasť

V zmysle zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí bolo v roku 2008 na základe žiadostí občanov mesta a doporučenia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci poskytnutých 17 jednorázových dávok v hmotnej núdzi. v sume 31 680,– Sk, z toho

9 rodinám s mal. deťmi vo výške 21 000,– Sk a

občanom a starým občanom 8 jednorázových dávok v hmotnej núdzi v sume 10 680,– Sk. 12. 11. 2008 sa konalo posedenia primátora mesta s jubilujúcimi občanmi nášho mesta, ktorí v roku 2008 dovŕšili 80, 85, 90 a 95 rokov, t.j. 48 občanov. Posedenia sa zúčastnili 33 občania. Boli obdarovaní kvetmi a poukážkami na nákup tovaru v hodnote 150,– Sk. 17. 12. 2008 sa konalo v Kúpeľnej dvorane už tradičné predvianočné posedenie primátora mesta so seniormi, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 občanov. Okrem slávnostného obeda obdržali občania upomienkovú tašku s drobnými darčekmi. Opatrovateľská služba v domácnosti sa 01. 01. 2008 poskytovala 26 občanom odkázaným na pomoc inej osoby a túto službu vykonávalo 13 opatrovateliek. V priebehu roka bolo podaných 7 nových žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby. Všetkým Mesto vyhovelo. Opatrovateľská služba v domácnosti bola ukončená v priebehu roka v 9 prípadoch, z toho v 3 prípadoch bola služba ukončená na vlastnú žiadosť opatrovaného, 3 občania boli umiestnení v Domove dôchodcov a v 3 prípadoch z dôvodu úmrtia občana, ktorému sa poskytovala opatrovateľská

104


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

služba. K 31. 12. 2008 sa táto služba poskytovala 24 občanom, o ktorých sa staralo 11 opatrovateliek. Na základe rozhodnutia súdu bolo v roku 2008 jedno dieťa umiestnené do Detského domova. Matka sa ho vzdala ihneď po narodení.

V roku 2008 nás opustilo 32 spoluobčanov:

Meno

Dátum úmrtia

Ivan Bartal

13. 01. 2008

Mária Novanská

27. 01. 2008

Bednáriková Emília

27. 01. 2008

Mária Malková

03. 02. 2008

Alena Agafónová

03. 02. 2008

Marta Malachová

07. 02. 2008

Pavol Kuhajda

09. 02. 2008

Helena Kaščáková

11. 02. 2008

Barta Balková

20. 02. 2008

Hana Mrázová

27. 02. 2008

Matilda Hrazdílková

27. 02. 2008

Emília Hološková

09. 03. 2008

Michal Schiesler

21. 04. 2008

Margita Kobidová

26. 04. 2008

Valéria Špačková

02. 05. 2008

Alica Trsťanová

21. 05. 2008

Štefan Magerčiak

26. 05. 2008

Stanislav Kašpar

12. 06. 2008

Anna Bartošová

01. 07. 2008

Vít Jankech

19. 07. 2008

Elena Šimková

04. 07. 2008

Ján Šiser

03. 08. 2008

Pavel Arbecík

10. 08. 2008

Elvíra Horváthová

05. 08. 2008

105


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Ignác Lazar

12. 08. 2008

Miroslav Šnapko

18. 08. 2008

Ján Sirotný

08. 09. 2008

Eva Košecká

07. 09. 2008

Otília Robotová

09. 10. 2008

Marta Cápová

21. 10. 2008

Božena Dvorská

25. 10. 2008

Ondrej Nedielka

31. 10. 2008

Tomáš Brešťák

24. 12. 2008

Pre porovnanie: v roku 2005 nás opustilo 50 občanov, v roku 2006 56 a v roku 2007 ich bolo 47.

V roku 2008 sa narodilo 30 nových spoluobčanov:

Por. č.

Priezvisko, meno

Dátum narodenia

1.

Tallová Nina

18. 02. 2008

2.

Komárková Michaela

14. 02. 2008

3.

Burza Ján

06. 03. 2008

4.

Látal Zachariáš

15. 04. 2008

5.

Trepáčová Veronika

04. 05. 2008

6.

Fedorová Nela

05. 05. 2008

7.

Hôrka Martin

08. 05. 2008

8.

Randzíková Linda

16. 05. 2008

9.

Jedinák Peter

25. 05. 2008

10.

Teplanová Evelyn

18. 06. 2008

11.

Gavenda Zian

17. 06. 2008

12.

Špaček Samuel

21. 06. 2008

13.

Peciar Matúš

01. 07. 2008

14.

Kubran Max

05. 07. 2008

15.

Kňažeková Nicol

30. 07. 2008

16.

Šuranská Lucia

26. 08. 2008

17.

Klačková Liana

26. 08. 2008

106


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

18.

Galková Tamara

07. 09 2008

19.

Dohaniscová Sofia

17. 09. 2008

20.

Šebo Michal

27. 09. 2008

21.

Smolka René

05. 10. 2008

22.

Kohútová Dominika

16. 10. 2008

23.

Padyšáková Ela

20. 10. 2008

24.

Kyselica Peter

21. 10. 2008

25.

Kyselica Ondrej

21. 10. 2008

26.

Kyselicová Hanka

21. 10. 2008

27.

Kyselicová Janka

21. 10. 2008

28.

Medveď Jakub

23. 10. 2008

29.

Guliš Sebastián

02. 11. 2008

30.

Poláková Simona

26. 11. 2008

31.

Kolesárová Sofia

17. 12. 2008

32.

Bachorcová Terézia

23. 12. 2008

Od roku 2001 je tento počet narodených detí najvyšší. A hoci k tomu pomohli aj „Teplické štvorčatá“ rodičov Kyselicových, je toto číslo veľmi pozitívne (rok 2007 – 27 nových občanov, 2006 – 20 občanov).

K 31. 12. 2008 sme evidovali 4 235 obyvateľov v Trenčianskych Tepliciach. Ak porovnáme toto číslo s počtami z minulých rokov, zistíme, že je tendencia úbytku obyvateľstva, spôsobená vysokou mortalitou, nízkou prodnosťou, ale i migráciou obyvateľstva a následným odhlasovaním sa z trvalého pobytu v našom meste. V roku 2007 malo v našom meste zahlásený trvalý pobyt 4 309 obyvateľov, v roku 2006 ich bolo 4 342 a v roku 2005 až 4 394.

107


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

7

7.1

Duchovný život

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice

Koledovanie malých poslov Dobrej noviny je na Slovensku bežné. I tento ročník bol spojený s Keňou a jej obyvateľmi, ktorých na prelome rokov 2007/2008 zasiahla povolebná vlna násilia. V Trenčianskych Tepliciach chodilo vinšovať 41 detí v piatich skupinách, spolu s trinástimi sprievodnými osobami. Navštívili dovedna 75 teplických rodín a vyzbierali spolu 56 410,– Sk (1 872,47 EUR). Dobrou novinou sa koledníci už 14 rokov usilujú už 14 rokov vrátiť nádej tým, ktorí sa stali nevinnými obeťami chudoby.

Centrum voľného času sv. Tarzícia začalo oficiálne fungovať od januára 2008. Zodpovedný za chod CVČ, určeného pre deti, mládež a dospelých bol Dušan Malko.

V ponuke boli nasledovné krúžky:

angličtina pre deti, angličtina pre začiatočníkov, angličtina pre mierne pokročilých, angličtina pre pokročilých, nemčina pre začiatočníkov, nemčina pre pokročilých, hra na gitaru, spevokol, spevokol - piesne na adorácie, počítačový krúžok, letecké a lodné modelárstvo, výtvarný krúžok, materské centrum, stretká radosti, miništranti, cvičenie žien, florbal pre mládež , hokejbal - žiaci mládež a dospelí, loptové hry pre deti a mládež, hry v bazéne, posilňovňa

Spoplatnené krúžky: paličkovanie, tvorivá dielňa, výtvarníctvo, modelárstvo, letecké modelárstvo, lodné modelárstvo, kurz šitia, informatika pre deti, tvorba web stránok, angličtina hrou, angličtina, nemčina hrou, nemčina, basketbal, hokejbal, florbal, streľba zo vzduchovky, streľba z luku, hry v bazéne, silový trojboj, posilňovňa, stolný tenis, stolný futbal, elektronické šípky, biliard, poznávací klub, tanečný krúžok, cvičenie pre ženy, gitara, varenie, internet, herňa

108


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

19. 01. - Diskoples pre koledníkov a účastníkov jasličkovej pobožnosti

18. - 24. 02. - Farská púť z pedagógmi Novej Dubnice do Svätej zeme

27. 04. sa v kostole sv. Štefana-kráľa v Trenčianskych Tepliciach konala slávnosť 1. sv. prijímania, ktorú tento rok prijalo 20 chlapcov a dievčat z nášho mesta. Deti na 1. sv. prijímanie pripravila svätú omšu celebroval pán farár Ján Dorotčin. Deti sa potešili darčekom od Mesta Trenčianske Teplice, ktoré im osobne odovzdal primátor Štefan Škultéty.

03. 05. - Farská púť na Staré hory, modlitba v rádii Lumen

Dni Panny Márie sa konali druhý májový víkend (9. – 11. 05.). Začali prednáškou pátra Kristiána Šalamona a témou bol život Márie ako vzor pre dnešné ženy. Nasledoval sprievod k Lurdskej jaskyni pod Machnáčom, kde sa konala sv. omša celebrovaná pátrom Šalamonom. V sobotu pokračovali Dni Panny Márie Turíčnou vigíliou, celebrovanou Róbertom Stenchlákom. Počas nej spievali a hrali mladí zo spoločenstva Eliáš z Novej Dubnice, zotrvajúci v nočnom bdení v modlitbách a speve.

Vyvrcholením

Dní

Panny

Márie

bola

slávnostná

sv.

Omša

v rímskokatolíckom kostole, celebrovaná Mons. Jozefom Patrášom a koncelebrovaná Jánom Dorotčinom. Veľkým pozitívnym prekvapením bolo podvečerné vystúpenie originálnej skupiny Stanley a Kapucíni v Kúpeľnej dvorane. Mali sme možnosť počuť blues, folk, rock´n´roll, rock, a to všetko v humornom ladení. Nadšené publikum si vyžiadalo tri prídavky. Pomocná evidencia č. 1, str. 35.

30. 05. - 02. 06. - 7. Európske stretnutie laických dominikánskych bratstiev, recitál Miroslava Částeka: „Boh je láska“

03. 06. – prebehla rekonštrukcia kúrenia jún – došlo k vybudovaniu nasvietenia budovy kostola, investorom bolo Mesto Trenčianske Teplice

109


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

30. 06. - 12. 07. - Detský letný tábor v Dešnej - 2 turnusy júl - Farská púť na Skalku 13. 09. - Farský výlet do národného parku Pieniny, Červený kláštor, Spišský hrad 05. 10. a 15. 06. - rozhovor s historikom Andrejom Štiavnickým na tému Bátoričky a Žofie Bosniakovej Božie narodenie - Vysielacia pobožnosť na Dobrú novinu a koledovanie po domoch (navštívených rodín: 75; koledujúcich detí: 41; sprievodných osôb: 14)

Štatistické údaje farnosti Trenčianske Teplice v roku 2008 Krsty: Celkom:

27

z toho:

Chlapcov: 15

Dievčat: 12

do 1 roka: 22

do 7 rokov: 4

od 7 do 14 rokov: 1

Sobáše: Celkom:

18 z toho: katolíci: 14

kat. – nekatolíci: 0 kat. – nepokrstenení: 4

Pohreby: Celkom:

24

z toho:

Mužov: 11

Žien:13

zaopatrení sviatosťami: 19 nezaopatrených sviatosťami: 5

Prvé sv. prijímanie prijalo 23 detí.

7.2

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Služby Božie sa v Evanjelickej cirkvi a.v. vyznania vo filiálke Trenčianske Teplice konali celkom 56x (každú nedeľu a na výročité sviatky). Uskutočnil sa jeden pokreb a jeden krst. Deti členov filiálky v Trenčianskych Tepliciach boli počas letných prázdnin pod vedením Moniky Psotnej, za finančnej podpory Mesta Trenčianske Teplice a Kúpeľov Trenčianske Teplice a.s., v tábore v Revúcej a v Chyžnom.

110


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

8

Šport

4. reprezentačný ples atlétov slávnostne v Kúpeľnej dvorane, ktorý sa konal 12. 01., otvoril prezident atletického klubu Milan Hort. Počas plesu zaznievali ciele ako udržanie tímov v A-kategórii Európskeho pohára, obhájenie pozície najúspešnejšieho klubu na Slovensku, posunúť nastavenú latku mítingu Atletický most, dosiahnuť, aby čo najviac atlétov štartovalo na významných podujatiach.

Atléti Spartaka získali

celkovo 121 medailí, čím sa rok 2007 zaradil medzi najúspešnejšie. Moderátorom večera bol Štefan Skrúcaný, no zaujímavých hostí tu bolo núrekom – Jozef Plachý, Jozef Pribilinec, Šárka Kašpárková, Táňa Kocembová – Netoličková a ďalší.

Po záverečnom stretnutí v Novom Meste nad Váhom a výsledkom 9:6 sa vo februári hokejisti Trenčianskych Teplíc sa stali majstrom kraja. Nebolo to po prvý raz. Bol to už štvrtý titul majstra, a to i napriek tomu, že v meste nemáme zimný štadión. Hokej v Tepliciach existuje už viac ako 50 rokov a pamätníci isto spomínajú na ľadové ihrisko na Učiteláku. Dnes je hokej podstatne drahší. Tréningy, ktoré sú pravidelne raz do týždňa a raz do týždňa zápas, prebiehajú v Trenčíne. Veľa naších hráčov však nie je priamo z Trenčianskych Teplíc. Napriek umiestneniu sa rok 2008 stal rokom smutným. V apríli tragicky zahynul Michal Mravík, ktorý po skončení profesionálnej hokejovej dráhy v Dukle Trenčín, dva roky hral práve za Trenčianske Teplice.

23. 02. v Hoteli Slovakia v Trenčianskych Tepliciach v sobotu podvečer slávnostne vyhlásili výsledky futbalovej ankety "Ženská Jedenástka roka 2007." O konečnom poradí rozhodli hlasy desiatich klubových trénerov a troch členov Komisie ženského futbalu Slovenského futbalového zväzu, vrátane jej predsedníčky Dáše Kilovej (spolu 13 hlasujúcich). Po tretí raz mohli byť do najlepšej jedenástky zaradené aj futbalistky pôsobiace v zahraničných kluboch. V ich prípade však bolo podmienkou, aby figurovali v kádri slovenskej ženskej, resp. juniorskej reprezentácie. Napokon sa v elitnej jedenástke objavili tri legionárky (vlani a predvlani až poltucet), osem hráčok je z najvyššej slovenskej súťaže. Najviac, a to jedenásť hlasov, dostali dve futbalistky - Eva Kolenová (Slovan Duslo Šaľa) a Lucia Ondrušová (AC Sparta Praha/ČR). V porovnaní s vlaňajším ročníkom figuruje v tohtoročnej ankete "Jedenástka roka 2007" šesť rovnakých mien 111


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Korenčiová, Matysová, Kolenová, Budošová, Ondrušová a Dugovičová. Zostávajúcu päticu Mackovičová, Jarošová, Petrušová, Králiková a Strožová nahradili v ankete za rok 2007 Klechová, Bíróová, Škorvánková, Bojdová a Lukácsová. Moderátorom vyhlásenia v Trenčianskych Tepliciach bol redaktor denníka Šport Miroslav Tomášik, v programe vystúpil aj spevák Róbert Šimko.

Koniec februára sa odel do jarných šiat, preto tradičné zimné stretnutie turistov 23. – 24. 02. na vrchu Baske, ktoré sa konalo už 29. raz, sa vydarilo. Aj keď prvý deň ešte padali dajaké kvapky a fúkal nepríjemný vietor, nedeľa všetko vynahradila a vylákala na známu organizovanú túru väčšie množstvo ľudí ako zvyčajne býva druhý deň stretnutia. Dovedna viac ako 500 turistov sa mohlo kochať zbytkami roztápajúceho sa snehu, snežienkami a v nedeľu i slnečnými lúčmi. A nielen to. Tí, ktorí dostali po dlhom stúpaní chuť na niečo teplé do žalúdka, si mohli vybrať - hrachovicu, kapustnicu,

guláš

alebo

dokonca

slepačí

vývar

s

domácimi

rezancami.

Trenčianskoteplickí turisti sa v organizovaní podobných akcií naozaj nemajú za čo hanbiť.

V ten istý víkend ako sa konal tradičný turistický zraz na vrchu Baske, sa na Baračke v športovom areáli konal aj School Cup 2008

(28. – 30. 03.) – tenisový turnaj

jednotlivcov v tenise v kategórii dorastencov. Organizátorom bol športový klub TCTT Trenčianske Teplice pod záštitou Slovenského tenisového zväzu. Pomocná evidencia č. 1, str. 16.

O pohár primátora Trenčianske Teplice si zahrali registrovaní i neregistrovaní hráči 07. 03. od 9,00 hod. v novej budove Mestského úradu na Štefánikovej ulici. Organizátorom bolo Osemročné športové gymnázium a záštitu nad turnajom malo Mesto Trenčianske Teplice. Turnaja sa zúčastnilo 82 detí z Trenčianskych Teplíc, Trenčianskej Teplej, Drietomej, Uhrovca, Novej Dubnice a Trenčianskeho Jastrabia. Bodovali žiaci Súkromného osemročného gymnázia, kde sa na prvých priečkach umiestnili Veronika Chybová v kategórii dorastenky a Filip Čechvala za mladších žiakov. Pomocná evidencia č. 1, str. 19.

112


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

21. – 23. 03. sa členovia Klubu slovenských turistov vybrali do oblasti Sklených Teplíc a Banskej Štiavnice. Celkovo sa akcie zúčastnilo 25 dospelých a 7 mládežníkov z teplického turistického klubu.

„Príďte si precvičiť celé telo od hlavy až po päty a posilniť všetky svalové skupiny bez toho, aby ste si ničili kĺby a chrbticu. Vylepšite si držanie tela, nadobudnite silu, pružnosť, kondíciu a koncentráciu,“ vyzývala oznam na internete. Od apríla každý štvrtok o 18.00 hod. v telocvični Mestského úradu (starej ZŠ) precvičovala Zora Geránosiová

20. 04. poriadala regionálna rada Klubu slovenských turistov trenčín turistický pochod na Morave. Trasa viedla z Velehradu cez hrad Buchlov do Buchlovíc. Zúčastnilo sa ho 8 turistov z Trenčianskych Teplíc.

Vždy koncom mája sa koná stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Toto rok sa toto stretnutie konalo 25. raz v pohorí Volovské vrchy, na vrchu Skalisko a zúčastnili sa ho i štyria naši turisti. Budúci rok sa toto stretnutie má konať práve na vrchu Baske, ktorého chatu spravuje trenčianskoteplický Klub slovenských turistov.

Tennis cup sa konal 12. – 15. júla v športovom areáli na Baračke.

Išlo o turnaj

jednotlivcov v tenise v kategórii mladších žiakov a žiačok. Pomocná evidencia č. 1, str. 47.

TCTT CUP 2008 v dňoch 01. – 04. 08. v športovom areáli na Baračke privítal straršie žiačky a starších žiakov. Pomocná evidencia č. 1, str. 78.

Tento rok sa konal už 6. ročník medzinárodného tenisového turnaja chlapcov a dievčat Small Lobik do 16 rokov pod záštitou Tennis Europe a STZ. Turnaj je súčasťou kalendára medzinárodných turnajov TEJT (tennis european junior tour). Nafukovania hala na Baračke v Trenčianskych Tepliciach 17. – 24. 08. privítala počas deviatich dní 88 hráčov, z toho 37 hráčov bolo zo zahraničia.

Atmosféru

turnaja dopĺňali návštevníci, ktorých denné prišlo 100 až 150. Samozrejme, naviac

113


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

ich prilákali

zápasy domácich hráčov z osemročného športového gymnázia a

športového klubu TCTT z Trenčianskych Teplíc. Výborná kvalita dvorcov zaistila, že sa počas celého turnaja nikto nezranil. Pri takýchto dlhých a náročných zápasoch sú podobné prípady skôr výnimkami. Medzi hráčmi sa vyskytli i skutočné európske tenisové hviezdy, najvyššie nasadený bol hráč Krištof Sziklai z Maďarska, umiestnený v rebríčku TEJT na 54. mieste a hráčka Rebeca Mitrea z Rumunska, ktorej patrí 24. miesto. Víťazom v dvojhre chlapcov sa stal Adrian Partl, ktorý si vo finále poradil s prvým nasadením Krištofom Sziklaiom z Maďarska po veľmi hladkom priebehu 6/0 6/1. Vo štvorhre vyhral najvyššie nasadený pár Krištof Sziklai Peter Nagy z Maďarska nad druhým nasadením párom Adamom Laakel a Maciej Winiarz

z Poľska 6/4 6/4.

Finále dievčat bolo slovenskou záležitosťou. Zvíťazila v ňom Viktória Malová nad Danicou Milinkovičovou po dramatickom a vyrovnanom priebehu 7/6

6/4. Vo

štvorhre sa radovali z víťazstva Viktória Malová a Simona Parajová, ktoré zdolali Luciu Butkovskú a Antóniu Markuškovú 6/1 7/5. Najväčším prekvapením bol určite Michal Vošček, ktorý sa prebojoval z kvalifikácie až do semifinále, kde ho zastavil až víťaz celého turnaja Adrian Partl. Poďakovanie za toto vynikajúce podujatie patrí Športovému klubu TCTT

a

Osemročnému športovému gymnáziu v Trenčianskych Tepliciach, ktorí boli hlavnými organizátormi a Mestu Trenčianske Teplice, ktoré prispelo k propagácii a turnaj podporilo. Pomocná evidencia č. 2, str. 86.

21. 06. sa vo Svinnej konal fulbalový zápas, v ktorom síce naši prehrali, no napriek tomu, vďaka už odohratým víťazstvám postúpili do súťaže 2. triedy Sever do oblastnej súťaže Trenčianskeho samosprávneho kraja. V druhom polčase tohto zápasu sa nastúpil za Teplice i Igor Murín – hokejový brankár a poslanec zároveň.

28. – 30. 06. sa konal turnaj jednotlivcov v tenise v kategórii dorastencov s názvom Opohár OŠG Trenčianske Teplice 2008. Pomocná evidencia č. 1, str. 62.

114


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Športový areál Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach počas druhej júlovej soboty (12. 07.) určite nezíval prázdnotou. Konal sa tu už 9. ročník Jadran cupu – memoriálu Ľubomíra Kyslera. Netradičný hokejbalový turnaj prilákal nielen obyvateľov z Trenčianskych Teplíc, ale aj divákov zo širokého okolia. Na podujatí mali možnosť športoví fanúšikovia povzbudzovať hráčov NHL, ktorí vymenili svoje korčule za tenisky a s chuťou súperili nielen s domácimi hokejbalovými družstvami, ale aj so slovenskými a českými prvoligovými hokejbalistami. Tohtoročného Jadran cupu sa okrem iných zúčastnili Jaroslav Obšut, Petr Fabuš, Dominik Graňák, Tomáš Starosta, Branko Radivojevič a v neposlednom rade aj Milan Bartovič. Šesť mužstiev – 5 domácich a Uragán zo Senice boli rozdelené do dvoch skupín. Na svoje si prišli aj najmenší diváci, pre ktorých boli pripravené športové súťaže a atrakcie. Vyhlásenie výsledkov s ohňostrojom sa konalo až večer v Kúpeľnej dvorane. Víťazi zo Senice porazili druhú Dedinku Kings i tretiu Kopiu. Pomocná evidencia č. 1, str. 63.

Juraj Jánošík z Trenčianskych Teplíc veľmi úspešne bojoval v júli na majstrovstvách Slovenska veteránov v tenise v najmladšej a aj najsilnejšej kategórii – nad 35 rokov. Vo štvorhre získal titul, vo dvojhre mu patrí bronz. Reprezentant TCTT Trenčianske Teplice sa presadil na majstrovstvách

v Trenčíne, kde sa zišlo viac než sto

účastníkov.

02. 08. sa uskutočnil turnaj ženského futbalu O pohár primátora. Družstvá zo Šale, Bratislavy, Žiliny, Trenčianskych teplíc a dvoch z Brna čelili ďaždivému počasiu skvele. Víťazstvo si napokon odnášali dievčatá zo Šale, druhé skončili Slovanistky a naše obsadili tretiu priečku.

Memoriál Juraja Strebingera – turnaj v nohejbale dvojíc, sa uskutočnil 16. 08. v športovej hale. 12. ročníka sa zúčastnilo sedem dvojíc z Trenčianskych Teplíc a blízkeho okolia. Napokon zvíťazili Šimko s Meravým, ktorí porazili Klepačku a Novanského. Tretí skončili Malíček s Choutkom.

16. a 17. augusta sa konala jedna z najvýznamnejších celoslovenských turistických akcií na Slovensku – Národný výstup na Kriváň. Tento rok bol venovaný 40. výročiu

115


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

1. obnoveného národného výstupu na Kriváň. Výstupu sa zúčastnili 11-ti trenčianskoteplickí turisti s troma deťmi.

Ani sa nám veriť nechce, že medzinárodný tenisový turnaj dievčat a chlapcov do 12 rokov pod názvom Small Lobik sa v Trenčianskych Tepliciach v športovom areáli Baračka konal už šiesty raz, a to pod záštitou Tennis Europe. Podujatie je súčasťou kalendára medzinárodných turnajov TEJT (tennis european junior tour). 53 hráčov zo Slovenska a ďalších piatich krajín hralo na troch antukových dvorcoch a denne ich zápasy sledovalo okolo 80 priaznivcov športu. Zápasy sa stali previerkou aj pre študentov Súkromného Osemročného športového gymnázia v

Trenčianskych Tepliciach. Najlepšiu našu hráčku Sindy Kurtinovú

porazila finalistka celého turnaja a 10. hráčka na Slovensku Sarah Mária Juráková, no k prehre došlo po veľmi vyrovnanej hre 6/4 6/4. Hanka Gergičová podľahla v prvom kole 7/5 6/3 v stretnutí s Martinou Danášovou. Pre ďalšie hráčky - Sáru Ježovú a Janku Jánošíkovú, ktoré sa turnaja zúčastnili po prvýkrát, ako to bola výborná skúsenosť. Sklamaním bola prehra Mateja Holého v prvom kole 6/0 6/1 s Matúšom Lazarom. Medzi chlapcami dominovala nemecká výprava, ktorá sa stretla vo finále. Výrazne sa prejavil Schnaitter Jakob, ktorý zvíťazil nad svoj tréningovým partnerom Sebastianom Prechtelom hladko 6/0 6/2. Naši Samuel Hodor a Ondrej Maco skončili najlepšie v semifinále. Spoločne sa zaleskli aj v štvorhre, keď vo finále porazili Marcela Musila a Michala Seleckého 6/2 6/4. Vo dvojhre dievčat sa presadila Rebecca Šrámková. Počas celého turnaj nestratila ani jeden set a vo finále si hladko poradila aj s ďalšou Slovenkou Sarah Máriou Jurákovou 6/3 6/2. Podobne ako u chlapcov, práve táto dvojica si vo finále štvorhry poradila s Kristínou Schmiedlovou a Nikolou Dolákovou 6/4 6/0.

30. 08. sa uskutočnil najstarší, najväčší, ale i najťažší maratón horských bicyklov na Slovensku – Kellys Dubnický maratón. 14. ročník súťaže sa jazdil na štyroch tratiach. Najľahšia trať Baby merala 30 km, základná Basic 43 km, Klasik 67 a najťažšia Hard rovných 100 km. Prevýšenie poslednej bolo celkom 3 250 výškových metrov. Cyklomaratónu sa celkovo zúčastnilo 600 pretekárov. Na najťažšej trati v kategórii 18 - 35 r. po druhý raz zvíťazil Karel Hartl z ČR, v kategórii 36 – 45 r. obhájil prvenstvo

116


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

víťaz z minulého roka Miroslav Reingrober zo Svätého Jura a v kategórii nad 46 r. vyhral Ľubomír Torda z Rajca. Medzi ženami bez rozdielu veku zvíťazila Lenka Hartlová.

Finále Slovenského pohára 2008 v duatlone, sa tradične končilo v Trenčianskych Tepliciach 04. októbra. XII. ročník Kúpeľného duatlonu začínal i končil na tom istom mieste – na pešej zóne v Trenčianskych Tepliciach, konkrétne pred Caffe Piettro. Počasie pretekárom neprialo. V kategórii muži sa na prvých miestach umiestnili 1. Peter Mosný TRIKLUB FTVŠ Bratislava, Tomáš Pozler CZE – Pardubice, Tomáš Jurečka T.A.T. Martin. V kategórii hviezdili Kristína Lapinová T.A.T. Martin a Jana Baronová SMTA Nitra. Martin Hubáček z J&T sportteam Bratislava, Jakub Baron z ŠK DELFÍN Nitra a Erich Klement z IRONMAN team Levice. Za juniorky zvíťazila Ivana Brúnová ŠK ATÓM Levice. Duatlonu sa zúčastnili i veteráni. Na prvých priečkach skončili Milan Celerin T.A.T. Martin, Oldřich Benda CZE – TK FTVŠ Bratislava a František Bernáth TO Dvory nad Žitavou. Pomocná evidencia č. 2, str. 109.

Memoriál Ľubomíra Košeckého sa 11. októbra 2008 konal už 36. raz. Tohtoročná trať, podobne ako po minulé roky, viedla chodníkmi Kúpeľného parku a lesom, ďalej lúkami a kamenistým klesaním k obci Omšenie a poľným chodníkom okolo vodnej nádrže späť. Na štarte sme mohli vidieť súťažiacich od veku štyroch rokov až po dôchodcov. Trate boli samozrejme prispôsobené vekovým kategóriám.

12. októbra sa v dolnoporubskom chotári konala súťaž v atraktívnom leteckom športe – v paraglidingu. Súťažilo sa na presnosť pristátia. Vďaka ideálnemu počasiu sa v Dolnej Porube zišlo až 25 pitolov z niekoľkých slovenských klubov (Trenčianske Teplice, Trenčín, Nová Dubnica, Bánovce nad Bebravovou, Selec, Piešťany, Trnava, Bratislava). Lietalo sa z kopca Vlčanská – Holazne.

Víťazom sa stala Barbora

Wlachovská z Bánoviec nad Bebravou. Bolo to veľké prekvapenie, pretože pilotný preukaz vlastní len jeden rok. Podujatie a stalo nultým ročníkom Memoriandom Štefana Barteka, bývalého primátora mesta Trenčianske Teplice a zanieteného pilota.

117


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Finále Grand Prix 2008 v lukostreľbe sa uskutočnilo 18. a 19. 10. v areáli jazdeckého klubu Žihlavník v Omšení. Preteky zorganizoval na záver seriálu Lukostrelecký klub Trenčianske Teplice a zúčastnilo sa ho 40 pretekárov. Náš klub obstal v seriály viac ako dobre. Získal majstra Grand Prix vo dvoch kategóriách. Strelci počas sezóny získali prvé miesto v jednej z kategórií v Beskydskom pohári, ktorý sa konal za účasti strelcov zo Slovenska, Česka a Poľska. Úspešní boli naši strelci aj na nedávnych Majstrovstvách Slovenskej republiky, kde získali 2. miesto vo dvoch kategóriách a žiaci 1. a 2. miesto vo dvoch kategóriách. Dvaja strelci sa zúčastnili aj seriálu Európskeho pohára, kde v celkovom hodnotení získali v jednej zo súťažných kategórií 4. miesto.

15. novembra sa desiati trenčianskoteplickí turisti zúčastnili jesenného stretnutia turistov trenčianskeho regiónu, ktoré sa konalo na Inovci. Na Chate pod Inovcom bola vyhodnotená činnosť jednotlivých turistických odborov a najaktívnejší členovia boli odmenení vecnými cenami. Medzi ocenenými bola i trenčianskoteplická turistka Aneta Floreková.

Presne 100 bežcov napriek studenému veternému počasiu a sneženiu sa zúčastnilo 6. ročníka Maratónu Perly Karpát. 76 z nich pretekalo v maratóne, 24 v štafete. V kategórii mužov na viac ako 42 km trati zvíťazil Peter Prešnajder zo Skalice, v kategórii žien Jitka Hudáková z Trenčína. Súťaže štafiet sa zúčastnilo šesť družstiev. Najúspešnejší boli hasiči z Púchova. Súťaž v minimaratóne žiačok a žiakov do 15 rokov bola pre nepriaznivé počasie odvolaná.

Posledné hokejové stretnutie v roku bolo prvou prehrou pre chlapcov z tímu trenčianskoteplických hokejistov. Porazilo ich mužstvo z Nového Mesta nad Váhom, ktoré si drží druhé miesto v tabuľke. Teplice však zatiaľ stále vedú.

Teplickí futbalisti sa ku koncu roka prebojovali cez 2. triedu sever na prvé miesto majstrovstiev

oblasti

pred

Ľuborču

a Trenčiansku

z výstrižkov z MY Trenčianske noviny.)

118

Turnú.

(Viac

v prílohách


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

26. 12. sa konal 15. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj registrovaných hráčov reprezentujúcich Trenčianske Teplice a 13. ročník Memoriálu Juraja Štrebingera neregistrovaných hráčov a mládeže. Víťazmi v prvom turnaji sa stal Weber, v druhom Gerhat. Cenu Milana Beznáka si z turnaja odnášal Faško, Cenu Ladislava Ováriho Karol Vojtáš a Cenu Petra Greguša Miloš Nemeček.

Tradičný silvestrovský turnaj v nohejbale dvojíc sa uskutočnil 30. 12. v športovej hale Mestského športového klubu Slovan Trenčianske Teplice. Celkom sa ho zúčastnilo 7 družstiev, ktoré viedli medzi sebou súboje o víťazstvo v turnaji. Stala sa ním dvojica Libor Meravý a Pavol Klašovec ml.

9

Cestovný ruch, podnikanie a návštevy v partnerských mestách

Zástupcovia Združenia cestovného ruchu Trenčianske Teplice sa v januári prezentovali pod spoločnou hlavičkou na výstavách Go - Region tour v Brne a taktiež na 14. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. Vo februári sa členovia zúčastnili prezentácie Trenčianskych Teplíc na výstave v Prahe. Zaujímavé je, že na uvedených spoločných projektoch nepropagujú len svoje zariadenia, ale mesto ako celok, ponúkajú všetky možnosti doplnkových, reštauračných a ubytovacích služieb. Tie podnikateľské subjekty v rámci cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach, ktoré prejavili o prezentáciu eminentný záujem, mohli zástupcom združenia doručiť propagačné materiály. Tie boli na výstave zdarma distribuované medzi odbornú i širokú verejnosť. Z uvedených troch výstav bol o Trenčianske Teplice záujem najmä na bratislavskej Inchebe. Okrem slovensky hovoriacich návštevníkov sa v stánku zastavovali hostia z Rakúska, Poľska, Maďarska, Česka. Míňal sa i propagačný materiál v angličtine. Mnohí z návštevníkov Trenčianske Teplice už poznali, ale na druhej strane veľká časť nadväzovala prvé kontakty. Prezentácia takýmto spôsobom je určite prospešná pre všetkých podnikateľov, ale i obyvateľov mesta.

119


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

V ôsmom týždni sme sa z médií dozvedeli veľmi nepríjemnú správu.

Hannes

Hitzberger, starosta družobného mesta Spitz an der Donau bol otrávený cukríkom, napusteným jedom. Mesto okamžite poslalo do Spitzu list so želaním skorého uzdravenia a v piatok 22. 02. na podnet primátora slúžil pán farár omšu za jeho uzdravenie.

14. – 17. 02. sa konala výstava Holiday World Praha v Prahe, na ktorej sa v stánku SACR prezentovali i Trenčianske Teplice, ktoré zastupovali členovia Združenia cestovného ruchu.

V dňoch 18. – 21. 02. bola v tureckom meste Tuzla podpísaná primátorom uvedeného mesta a taktiež primátorom Trenčianskych Teplíc zmluva o partnerskej spolupráci. Obe mestá ňou zaväzujú svoju pripravenosť partnerskou spoluprácou naplniť skutky v konkrétnych oblastiach z komunálnej samosprávy a života miest. Predmetom spolupráce sa rozumie jednak podpora a výmena skúseností, informácií a kontaktov, realizácia spoločných projektov (zaujímavé sú najmä projekty medzi štátmi, kde jedna strane už je členom Európskej únie a druhá sa o členstvo uchádza), aktívna účasť na konferenciách a spoločenských podujatiach a vzájomná výmena účinkovania kultúrnych telies existujúcich v partnerských mestách, ale i spoločné podujatia na úrovni škôl, športových klubov a združení. Uvedené sa vzťahuje na oblasti širokého spektra - oblasť cestovného ruchu, sociálnej politiky, ekonomiky a hospodárenia, environmentálnej a pod. Partnerská spolupráca by však mala existovať aj medzi konkrétnymi združeniami, školami, organizáciami a kultúrnymi telesami oboch miest, a zároveň by mala napomáhať pri vzniku rozvoja a rôznorodosti všestranných ekonomických, komerčných, kultúrno-osvetových a športovo-kultúrnych vzťahov. Zmluva je prvou takéhoto charakteru medzi tureckou a slovenskou stranou. Mesto Tuzla je prímorským mestom, ktoré sa od Trenčianskych Teplíc líši nielen v spôsobe života, ale i veľkosťou. V Tuzle žije asi 200 000 obyvateľov a má o. i. aj vlastné kúpele.

Združenie cestovného ruchu Trenčianske Teplice (ZCR TT) vzniklo v roku 2003. Funkciu predsedu Združenia od 21. mája 2008 zastáva Ján Svoboda, ktorý od roku 2000 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti Kamila a. s.. Spoločnosť prevádzkuje

120


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Hotel Kamila**** v Bratislave a Hotel Adria*** v Tenčianskych Tepliciach. Je viceprezidentom najstaršieho golfového klubu na Slovensku Elán Bratislava a členom dozornej rady Žrebčína Motešice. Najdôležitejšou činnosťou ZCR TT je propagácia mesta na výstavách CR doma i v zahraničí.

15. 05. sa novou oficiálnou partnerskou obcou stala Mestská časť Prahy 8, Dolní Chabry. Na žiadosť českej strany bola spísaná oficiálna dohoda o ďalšej spolupráci a činnosti. Podpísaná bola starostkou Jaroslavou Plevovou a primátorom Stefanom Škultétym.

22. 05. privítala prednostka Mestského úradu návštevu z družobného mesta Asserleben. Spriatelení príslušníci organizácií a združení prišli na súkromnú návštevu, v rámci ktorej sa zastavili i na MsÚ.

MAS – Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička mala v mesiacoch september – november veľa práce. Na niekoľkých stretnutiach došlo k dohode medzi obcami i subjektami. Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov). Mesto Trenčianske Teplice iniciovalo vznik občianskeho združenia s názvom Miestna Akčná Skupina (MAS) mikroregiónu Teplička. Občianske združenie zastupuje územie Trenčianskych Teplíc, Trenčianskej Teplej, Omšenia a Dolnej Poruby pri uchádzaní sa o prostriedky z EÚ v rámci prístupu LEADER.

Miestna akčná skupina

mikroregiónu Teplička bola založená ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 9. novembra 2007 konaného v Trenčianskych Tepliciach. Zakladajúcimi členmi sú primátori a starostovia miest a obcí mikroregiónu Teplička, ktorý zastrešuje katastrálne územie Trenčianskych Teplíc, Trenčianskej Teplej, Omšenia a Poruby.

121


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Občianske združenie bolo riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 12. decembra 2007 pod číslom VVS/1-900/90-31129. MAS Tepličky sa úspešne uchádzala o finančné prostriedky z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý poskytne na vypracovanie stratégie finančnú dotáciu vo výške vo výške 114 435 Sk.

Dňa 20. septembra oslávila nová partnerská obec Trenčianskych Teplíc,

Dolní

Chabry 735. výročie založenia obce. Na slávnosti sa zúčastnila skromná delegácia z nášho mesta na čele s víceprimátorkou Monikou Psotnou. Dolní Chabry sú súčasťou Prahy 8, ale majú len 3 000 obyvateľov. Pýšia sa maličkým starým zaujímavým kostolíkom Sťatia sv. Jana Krstiteľa a v súčasnosti i novozrekonštruovaným Chaberským dvorom, ktorý

bude slúžiť ako multifukčné centrum. Veríme, že

spolupráca, ktorá bola oficiálne podpísaná v máji tohto roku sa pozitívne podpíše na kultúrno-spoločenskom dianí v oboch spriatelených mestách.

11. októbra naši hasiči vítali návštevu z poľského mesta Piszarovice, s ktorými udržujú dlhoročné partnerské vzťahy. Hasiči s i vzájomne vymenili skúsenosti, zaspomínali a hovorili o ďalšej spolupráci. Viac ako 30-člennú skupinu privítal i primátor mesta Štefan Škultéty.

Po nastúpení nového predsedu ZCR TT akoby nabralo druhý dych a rozbehlo množstvo aktivít – vytvorilo vlastné propagačné materiály na prezentáciu mesta pri veľtrhoch a workshopoch, pracovalo na novom informačnom portály o Trenčianskych Tepliciach a vytvorilo produkt Rezidenčná karta. ten bol prezentovaný na stretnutí s podnikateľmi 30. 10.

13. – 16. 11. sa konala vo Viedni výstava pod názvom Herbst Senioren Messe, na ktorej sa zúčastnili i Mesto Trenčianske Teplice so Združením Cestovného ruchu. Podobne to bolo i o týždeň neskôr, v termíne 19. – 23. 11. na výstave Toristik a Caravaning v Lipsku.

V oboch prípadoch malo Mesto k dispozícii pult pod

hlavičkou SACR.

122


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Ako Vianočný darček od Združenia cestovného ruchu Trenčianske Teplice dostali obyvatelia nový produkt – Rezidenčná karta. Karta určená pre každého obyvateľa Trenčianskych Teplíc zdarma oprávňuje jeho majiteľov na čerpanie zliav

vo

vybraných reštauráciách, hoteloch, podnikoch a pod.

10 Počasie 10.1 Január Nový rok privítalo s obrovským úsmevom milé slniečko. Denná teplota nepresiahla -3°C, a tak to bolo i nasledujúce dni. Cez deň sa jemný snehový poprašok v slnečných lúčoch roztopil, no v noci práve to primrzlo. 04. 01., aj keď ani nočná teplota neklesla pod -6°C, silný vietor vytváral pocit chladu. Prvý pondelok v roku priniesol striedavo sneh (cca 12 cm) a dážď, teplota sa držala tesne nad bodom mrazu. Keďže na ďalší deň primrzlo, trocha sniežiku predsa len ostalo. Už v piatok sa radosť detí však začala rozplývať presne ako sneh, v nedeľu sme mohli pozorovať až +7°C a biele už nebolo vôbec nič. Celý ďalší týždeň bolo zamračené a cez víkend pršalo. V pondelok bolo cez deň +13°C, slnečno a zdalo sa, že prišla jar. V Tatrách už tretiu zimu za sebou rozkvitli smreky. Aj keď v piatok 25. 01. ráno snežilo ako v rozprávke, na obed slniečko znova prebralo vládu. Nádherné sobotňajšie počasie vystriedal nedeľný dážď a v noci prudký vietor, ktorý spôsobil výpadky verejného osvetlenia v niektorých častiach mesta. Posledný januárový týždeň bolo relatívne stabilné počasie do +5°C, zamračené. 31. 01. ráno sa nám ešte snažila zima nahnať strach, ale na obed sa sneh zmenil na dážď.

10.2 Február V piatok, v prvý februárový deň fúkal silný vietor, teplota neprekročila +5°C. Aj keď v sobotu okolo obeda pršalo, nedeľa bola akoby jarným dňom. Popoludňajší vietor sa do rána zmenil na silný vetrisko, ktorý pretrval aj počas dňa. 05. 02. ráno vtáčiky spievali jarné árie a cez deň sa teplota vyšplhala na +10°C. Ďalšie dni pri teplotách 123


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

od -3°C do +5°C striedavo nakúkalo slnko, striedavo bolo zamračené a občas pršalo. Zato nedeľa odštartovala sériu nádherných slnečných dní. 15. 02. ráno nasnežil asi 1 cm snehu, ale už na obed po ňom nebolo ani chýru ani slychu. Zato prišlo náhle víkendové ochladenie do -13°C. 8. týždeň bolo znova striedavé počasie do +10°C a v nedeľu 24. 02. sme sa mohli vyzliecť takmer do tričiek. Bolo slnečno, neuveriteľných

+17°C a ten, kto šiel v ten deň do prírody, neoľutoval. Teplotný

rekord padol 25. 02. v Bratislave, kde namerali +19°C, u nás bolo o 4 stupne menej. Podobné počasie sa držalo až do piatku 29. 02.. Tento deň „navyše“ priniesol dážď a predzvesť sychravého víkendu.

10.3 Marec 01. a 02. 03. bol víkend a treba povedať, že nie s príliš príjemným počasím. Silný vietor spôsobil veľké materiálne škody, čo ohlasovali aj predpovede a výzvy meteorológov.

Dážď nedovoľoval príjemné prechádzky, aké sme mali možnosť

absolvovať ešte pred týždňom. Až v utorok 04. 03. sa počasie umúdrilo a do soboty sa z oblohy usmievalo slniečko. Teplota vystúpila v piatok až na +10°C, v noci sa dostala však až pod nulu. Ešte v pondelok bolo slnečno, silný nočný vietor ale prihnal oblačnosť, ktorá sa na dva dni premenila aj na zrážky. Výnimkou bola sobota, kedy bolo nádherné počasie, +13°C. V tento týždeň sme už mohli pozorovať lastovičky na drôtoch a v televízii oznamovali, že späť sú i bociany. Pravdepodobne sa ale unáhlili. V 12. týždni došlo k prudkému ochladeniu a snehovým prehánkam. V susednom Česku na diaľnici D1 kolapsovala doprava, 200 autombilov ostalo trčať na diaľnici. V Trenčianskych Tepliciach snežilo tiež, ale problémy boli najmä na horách, kde teplota klesala nízko pod nulu. Veľká noc, ktorá bola tento rok veľmi skoro, t. j. 21. – 24. 03., teda nebola príliš priaznivá pre výletníkov. Nastávajúci týždeň nastali výpadky elektrickej energie v okolí Spiša, v Trenčianskom kraji bolo zaznamenaných množstvo dopravných nehôd, ktoré boli zapríčinené snehovými prehánkami. Teplota sa pohybovala od 0°C v noci, do +12°C počas dňa, preto sa sneh neudržal. Posledné dni mesiaca bolo slnečno.

124


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

10.4 Apríl Prvé dva týždne štvrtého mesiaca bolo krásne, najvyššie teploty do +16°C. Výnimkou bol len pondelok 07. 04., kedy pršalo a 11. 04. večer po príchode búrky nasledoval zamračený deň. Napriek tomu až do 18. 04. bolo jasno alebo polojasno. 17°C sme namerali 18. 04. Silný vietor v sobotu 19. 04. priniesol dážď, ktorý ešte ďalší deň zanechal na oblohe mraky. Rozjasnilo sa až popoludní a teplota vystúpala znova na +18°C, na ďalší deň to už bolo +21°C. Výnimkou ochladenia bola noc 24. 06., s teplotou +2°C. Bezoblačné nebo a +20°C sme si vychutnávali celý víkend 17. týždňa. Posledný deň mesiaca bolo zamračené.

10.5 Máj Polooblačné počasie, do max +18°C pretrvalo do nedele 11. 05. Práve v tento deň sa v Tatrách skončila lyžiarska sezóna, ktorá ešte nikdy v histórii netrvala tak dlho. Zaručilo ju nielen umelé zasnežovanie, ale najmä stále počasie. Posledný sneh si prišlo vychutnať množstvo lyžiarov. 20. týždeň bol poznamenaný na Slovensku i v okolitých štátoch prietržami s veľkými škodami, v Trenčianskych Tepliciach bolo sucho a slnečno, do +25°C. Búrka prišla až 19. 05. a priniesla štvordňovú frontu. Už v sobotu však bolo jasno a príjemne teplo, ktoré sa stupňovalo a celý 22. týždeň sa teploty udržiavali okolo +30°C. Znova boli evidované viacere prietrže – v Trenčíne zvalilo strechu, v Hornom Srní boli zaplavené pivnice, v Bratislave stáli kolóny áut na diaľnici, pretože sa nedalo pokračovať v jazde. Tepličania si však sťažovali na veľké sucho.

10.6 Jún S prvým júnom k nám popoludní prišla poriadna sťaby letná búrka. Dva ďalšie dni sme sa tešili z horúčavy, Nasledovali dni, kedy sme sa zo správ dozvedeli, že búrky boli nad celým územím. Nebolo tomu inak ani u nás. 04. 06. o 16,00 hod. začala skutočne silná búrka z tepla. Polojasno a prehánky sa striedali až do nedele 08. 06. –

125


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

na Medarda. Napriek tomu sa na ďalšie tri dni vyčasilo. Nasledovalo desať dní, kedy počasie nebolo príliš príjemné, bolo veterno a zamračené, daždivo i búrky. Prvý letný deň sa z oblohy však už zasa usmievalo slniečko a 22. 06. bola zaznamenaná na území Slovenska 1. tropická noc v tomto roku. Silnú búrku evidujeme aj 25. 06., 26. 07. navečer prišiel výdatný letný dážď. Pekné počasie pokračovalo s výnimkou posledného dňa v mesiaci. V tento deň sa ochladilo a výdatne pršalo celý deň s prestávkami.

10.7 Júl 01. 07. ráno sme nemohli vedieť, ako bude. Bolo na pocit chladno a silná hmla zahaľovala celé mesto. Napokon sa však rozplynula a slnko ovládlo kraj. Tri dni sme sa tešili z nádherného počasia do 30°C. No v noci zo štvrtka na piatok sa prehnala búrka, ktorá priniesla aj výrazné ochladenie.

Najviac +20°C sme namerali po

predpoludňajšom daždi, príjemne slnečno však bolo ďalšie dva dni (+25°C).

Po

výdatnom daždi z nedele na pondelok sa znova ochladilo, ale popoludní bolo veľmi dusno a to vyústilo do silnej búrky okolo 17,00 hodiny. Tá však nezastihla len našu oblasť. Na juhu Slovenska boli zaznamenané početné silné búrky s krúpami, ktoré spôsobili výrazne škody na úrode i majetku. Po ďalších troch polojasných teplých dňoch sme ďalšie dva dni žili slnkom. Z 12. na 13. 07. prišla znova výdatná smršť. Nedeľa 13. 07. bola v zamení búrok. Aj keď nasledujúce dva dni sa zamračilo a teploty klesli na +20°C, ďalšie dni sme zaevidovali teplejšie, no premenlivé počasie. Jemné prehánky striedali slnko. V 30. týždni sa strednou Európou prehnalo množstvo silných zrážok. Povodne trápili okolité štáty a východ Slovenska. Boli zaznamenané i obete na ľudských životoch. Až 27. júla po rannej hmle prišlo konečne jasné slnko a oteplenie. Do konca mesiaca ostalo síce pekne, no východ našej republiky sa spamätával z povodní.

126


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

10.8 August 01.

augusta ľudia na severe Kanady, v Grónsku, v sibírskej časti Ruska, v

západnom Mongolsku a v Číne upreli zrak k oblohe, aby sa mohli stať svedkami vzácneho astronomického javu – úplného zatmenia Slnka. Práve tadiaľ prešiel tzv. pás totality, v ktorom je tento úkaz najlepšie pozorovateľný. Úplné zakrytie slnečného kotúča Mesiacom sa začalo o 11:11 stredoeurópskeho času nad arktickými oblasťami Kanady a skončilo sa o 13:21 stredoeurópskeho času nad východnou Čínou. Najdlhšie trvalo zatmenie nad severným Ruskom – Slnko tu úplne zmizlo z oblohy na dve minúty a 27 sekúnd. Celkový dojem z jedinečného divadla na Sibíri čiastočne pokazil len silný vietor a miestami zatiahnutá obloha. Hotely v Novosibírsku boli vypredané na tento dátum už tri roky dopredu! Slovensko pás totality minul, ľudia však mohli sledovať čiastočné zatmenie od 11:00 do 12:45. K pozorovaniu zaujímavého astronomického úkazu, zatmenia Slnka, sa pridalo aj množstvo Slovákov. Pre verejnosť boli otvorené vo viacerých mestách hvezdárne, dážď však prekazil zážitok z divadla na oblohe napríklad v Hurbanove. Na Slovensku Mesiac zatienil zhruba pätinu až štvrtinu slnečného kotúča. (http://spravy.pravda.sk/zatmenie-slnka) Dusné počasie počas nasledujúcich dní predpovedalo ďalšie búrky. Krátka, ale silá s krúpami sa prehnala podvečer 04. 08.. Ranný pohľad na pešiu zónu bol prekvapením – celá dlažba bola zasypaná špinou, blatom, kúskami listov a bolo treba ju upratať. Až do 08. 08. potom prevládalo polojasné počasie, do +25°C. Ďalší celý deň pršalo. Od 10. do 15. 08. bolo slnečno. Piatok 15. 08. však pohol Trenčianskym krajom. A to doslovne. Večerná silná víchrica spôsobila veľké materiálne škody, na zem padali celé strechy budov, bol zničený elektrický stožiar a celé okolie nemalo niekoľko hodín elektrinu. Polícia bola nútená dočasne uzatvoriť diaľnicu. Následky víchrice boli odpratávané niekoľko týždňov. Trenčianske Teplice akoby zázrakom boli ušetrené. Okrem výpadku elektrickej energie a niekoľkých povypadaných šindľov na strechách sa nič vážne nestalo. Príroda nám však uštedrila aj malé zadosťučinenie vo forme príjemného teplého počasia až do konca mesiaca. Teplé dni však striedali chladné noci (len +8°C), ktoré vlastne pretrvávali takmer celé leto. V mesiaci august

127


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

bola len jedna teplá noc – a to z 12. na 13. 08., kedy teplota presiahla +20°C. V záhradách však bolo treba polievať. Následkom sucha nerástli ani huby v lese.

10.9 September Chladné noci (+7°C) a slnečných dňoch, kedy teplota neprekročila +23 – +25°C, sa v piatok vzduch ohrial na +28°C. Sobota a nedeľa dosiahla cez deň tridsiatky a to vyvrcholilo nedeľnou nočnou výdatnou búrkou. Z nej sa spamätával celý pondelok, ale podvečer už oblohu roztrhalo slnko a to pretrvávalo až do piatku. Denné teploty sa držali okolo +24°C, dáždik sme evidovali len v noci zo stredy na štvrtok. Výrazné ochladenie však prišlo cez víkend, nočné teploty klesli na +5°C a denné na +16°C. Na Sembolestnú Pannu Máriu bolo treba aj zakúriť. Chladno a sychravo bolo až do 27. 09., kedy vykuklo slniečko a tri dni svietilo. Posledný septembrový deň však znova priniesol chladné sychravé počasie.

10.10 Október Po sychravom úvode mesiaca (denné teploty +5°C, nočné +15°C) sa v nedeľu 05. 10. znova objavilo slnko. Jasné až polojasné počasie s rannými hmlami s dennými teplotami +16 až +21°C pretrvávali desať dní. Je pravda, že ranné hmly sa v Tepliciach držali veľmi dlho, niekedy až do 11,00 hod., ale poludnia a popoludnia pôsobili pozitívne. 16. 10. ráno sa previal dolinou silný vietor a priniesol nepríjemný dážď, ale už na ďalší deň bolo polojasno. Denná teplota neprekročila +13°C a nočná klesla na +3°C. Ďalší deň hral farbami. Nádherné listy stromov mnohých farieb sa leskli na slniečku a teplota znova o dva stúpne vystúpila vyššie. Prvá polovica nasledujúceho týždňa bola slnečná s dennou teplotou +17°C. Netešili sme sa však dlho. Vo štvrtok 23. 10. sa ochladilo na +6°C, bolo veterno, prevažne s dažďom, k večeru vykuklo slnko.

24. 10. znova vystúpala teplota na +14°C, ale bolo

zamračené. Jasno až polojasno s rannou hmlou a nezmenenou teplotou ako predošlý deň sme mali v sobotu i nedeľu. V noci sa posúval čas o hodinu dopredu. Posledný októbrový týždeň začal zamračene a veterne. Veľké škody napáchané

128


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

vetrom sme evidovali na Slovensku, ale najmä v susednom Česku. 30. a 31. 10. sa oteplilo na +19°C a aj keď vietor fúkal stále, z oblohy sa na svet usmievalo slnko.

10.11 November Veterné počasie pokračovalo aj vo Sviatok Všetkých svätých. Bolo zamračené, ale k večeru vietor ustal a ostalo príjemne. Na Pamiatku zosnulých bolo výnimočne pekne i teplo, až +16°C. 03. – 07. 11. nás počasie šokovalo ešte viac. Bolo tak pekne, že návštevníci obedovali na ostávajúcich letných terasách, ktoré ešte neboli schované, ako to o takom čase býva. Slniečko svietilo a v susednom Česku padali teplotné rekordy +22°C. U nás sa ortuť teplomeru zastavila na +20°C. Víkend priniesol ochladenie i dážď, no 11. 11. sme sa znova za silného vetra mohli kochať jesennou slnkom zaliatou farebnou prírodou. Ďalšie tri dni bolo chladno, až sobota 15. 11. znova priniesla na jeden deň slnko, aj keď sa neoteplilo, ostalo chladno. Ďalší deň sme celý prežili v hmle a sychravom počasí s rannou námrazou. Teplota sa celý deň držala na +1°C, v noci začalo pršať a v tomto duchu sa niesol aj pondelok nasledujúceho týždňa. 18. 11. sa ochladilo na -5°C a streda už priniesla prvý sneh, ktorý sa podvečer stopil a v noci silno pršalo. 21. 11. Trenčianske Teplice navštívil pán prezident Ivan Gašparovič v rámci konferencie v Kúpeľnej dvorane, a hoci dopoludnia bolo len zamračené, popoludní silný vietor dovial skutočné sychravé novembrové počasie, snehový dážď šlahal zo všetkých strán. Víkend 22. – 23. 11. sa začala lyžovačka vo Vasokých Tatrách. U nás v sobotu snežilo, jemne primrzlo. V nedeľu i v pondelok snežilo celý deň, ale sneh sa topil. Bielo, ale „čľapkavo“ bolo až do štvrtka. V piatok 28. 11. po rannom vetre prišiel slnečný deň +7°C. Víkend bol zamračený s dažďom.

10.12 December Prvý decemrový deň pripomínal skôr apríl. Ráno bolo krásne slnečno, teplo +8°C, no popoludní už zúril dážď, vietor, ako sa povie, psa by človek von nevyhnal. Ďalšie dva dni sa tomu prvému podobali. Vo štvrtok pri +10°C svietilo pekné slniečko, ktoré ďalší

129


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

deň opäť zahnal dážď. Víkend a celý nasledujúci pracovný týždeň bol polojasný s hmlami a snehovými prehánkami. V noci sa objavoval mráz do -2°C. Až neuveriteľný sa nám zdal piatok 12. 12., kedy bolo dobré počasie, aj keď zamračené, ale sucho, no napriek tomu naši policajti asistovali pri troch dopravných nehodách – v Prejtej, išlo o zrážku osobného vlaku a osobného automobilu, druhá sa stala v Trenčianskej Teplej, kde vodička osobného automobilu nedal prednosť „našej električke“, a tretia, najvážnejšia nehoda odstavila prechod cez Machnáč na niekoľko hodín. Osobný automobil tu skončil pod kamiónom. Slnečnú sobotu vystriedala nevľúdna zamračená nedeľa, aj keď teplota v oba dni bola okolo +5°C. Pondelok 15. 12. bol neobvykle teplý, teplomer ukazoval +10°C. Celý týždeň bolo zamračené s prehánkami, najnepríjemnejšie počasie bolo jednoznačne v piatok. Teploty v tomto týždni sme zaznamenali okolo +3 až +5°C. Podobne bolo i prvé dva dni nasledujúceho týždňa. Na Štedrý deň, 24. 12. vyšlo slnko, neskôr sa zamračilo a aby Ježiško prišiel aj so svojimi saňami bez problémov, podvečer začal padať očakávaný sneh. Na Prvý sviatok vianočný sme sa zobudili do nádherného bieleho dňa. Hoci snehu nebolo veľa, na slnku sa ligotal ako ozdoby na vianočnom stromčeku. Pri teplote +1°C to len lákalo na vianočnú prechádzku. Po Štefanovi sa ochladilo (deň 3°C, deň -7°C) a pekné počasie pretrvalo až do konca roka.

11 Žijú medzi nami Zuzana Bobovská – Bošková Zuzana Bobovská- Bošková sa narodila 08. 03. 1957. Rodáčka z Považskej Bystrice, matka troch dospelých detí žije v Trenčianskych Tepliciach. K maľovaniu sa dostala akousi okľukou. Učarovalo jej síce už v detstve, ale pretože sa patrilo študovať niečo, čo by ju mohlo jednoznačnejšie uživiť, rodina a škola ju presvedčili k štúdiu vedeckého smeru matematiky. Absolvovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave a externe Filozofickú fakultu. Bola presvedčená, že tréning mozgu a logické uvažovanie ešte nikomu neuškodilo. Chvíľu naozaj pôsobila vo výpočtovom stredisku a neskôr začala učiť anglický jazyk.

130


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Avšak jej predstavy o tom, čo by chcela naozaj robiť, smerovali do úplne inej oblasti. Napokon sa rozhodla splniť si svoje detské sny a túžby a vrátila sa k maľovaniu. Výtvarný talent zdedila po svojom otcovi. Spolu s ním často chodila do prírody v okolí Považskej Bystrice, obdivovala Manínsku tiesňavu a kdesi hlboko do podvedomia si ukladala lásku ku kvetom, farbám, lúkam, vŕškom... jednoducho ku všetkému, čo robí náš pobyt na tejto Zemi krajším a dokáže pomáhať, keď sa zamračí. Študovala u známeho výtvarného umelca Júliusa Kollera, textilnú tvorbu rozvíjala v ateliéri Kataríny Kuzmovej a maľbu u Dezidera Castiglioneho. Začiatkom 70. rokoch sa venovala výtvarnému umeniu na Ľudovej škole umenia v Žiline u Juraja Šutovského. K profesionálnemu maľovaniu sa dostala až po štyridsiatke. V jej tvorbe je dominantná farba a ňou vytvorené prírodné motívy. Pod jej rukami vznikajú olejomaľby, pastely, textilné kreácie – plné pohody, obdivu, ale aj pokory pred niečím takým veľkolepým, ako je príroda a takým úžasným, ako je sila života. Zuzana Bobovská – Bošková často vystavuje. S jej dielami ste sa mohli stretnúť na autorských výstavách v Dubnici n/Váhom, v Považskej Bystrici, v Piešťanoch, v Žiline, v Nitre, v Bojniciach, v Pezinku, v Liptovskom Mikuláši, v Dolnom Kubíne, v Trenčíne, v Banskej Bystrici, v Púchove, v Banskej Štiavnici, na Poľane, v Trenčianskych Tepliciach, na mnohých miestach v Bratislave (Grémium, Rača, Unibanka, ArteMiss, Parlamentka, Hotel Echo, Incheba-ART, Slovenský rozhlas, Dom umenia NOC, Divadlo West, NKÚ, Bratislavský hrad), ale i v zahraničí na prestížnych výstavách - vo Varšave, Prahe, Turecku (Izmir, Istanbul, Ankara, Eridne). Zúčastnila sa mnohých výstav po celom Slovensku, v Čechách (Praha, Tišnov pri Brne, Třinec), Poľsku (Varšava, Jaslo, Krakow, Nowy Sacz), Rakúsku (Viedeň), Maďarsku (Békešská Čaba), Srbsku (Belehrad, Stará Pazova, Báčsky Petrovac), Nemecku (Berlín), v Holandsku (Rotterdam), Taliansku (Porto san Elpidio, Grottamare), kde získala za svoje diela i ocenenie. Účasť na medzinárodných plenéroch: Výtvarný Tvrdošín, Trinec (ČR), Nowy Sacz (Poľsko), plenéry UBS (Oravské Veselé, Novoť, Zázrivá), plenéry DUK (Banská Štiavnica, Detva, Poľana, Detvianska huta), Zuzana Bobovská – Bošková je členkou spolku Poľských pastelistov a Zväzu výtvarných umelcov západného Slovenska, ale predovšetkým Umeleckej besedy slovenskej, kde už niekoľko rokov pôsobí v správnej rade ako tajomníčka.

131


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Na jeseň roku 2008 otvorila v Trenčianskych Tepliciach GALÉRIU

ZZ vedľa

Kaviarne Maxim na autobusovom nástupišti. (http://www.umenie.sk/main.php?act=ziv&id=22;

http://www.zuzanab.host.sk/;

Trenčianske noviny č. 13 zo dňa 31. 03. 2008)

12 Žijú v našich srdciach František Viktor Podolay Slovenský akademický maliar a grafik František Viktor Podolay sa narodil 27. mája 1905 v Slopnej, okres Považská Bystrica v učiteľskej rodine. Mal pohnutý život od detstva. Ako štvorročný dostal šarlach, ktorý mu spôsobil poruchu sluchu a do dvadsiateho roku skoro nepočul, čo mu robilo veľké ťažkosti pri učení. Túžba po maliarstve sa prejavila u Podolayho už počas štúdia na meštianskej škole v Bánovciach nad Bebravou, kde jeho výtvarné vlohy podporoval profesor Hlaváč a jeho zásluhou sa začal intenzívnejšie zaujímať o maliarstvo. Pol roka navštevoval (1921) ateliér akademického maliara Františka Foltýna v Bánovciach nad Bebravou, kde sa rozhodol stať sa maliarom. Otec však nemal dosť finančných prostriedkov, aby ho dal odborne vzdelať, preto ho dal do učenia na dekoratívne maliarske remeslo. V roku 1922 nastúpil ako učeň u firmy Holay v Topoľčanoch. Odkiaľ však pre zlé zaobchádzanie majiteľa ušiel do Bánoviec nad Bebravou k maliarovi izieb Bohumilovi Homolcovi. Tu dostal aj v roku 1924 tovarišsky list. Po vyučení odišiel v roku 1925 pracovať do Viedne. Vo voľnom čase navštevoval múzeá a galérie a na Akadémii výtvarných umení večerné kurzy kreslenia a maľovania. Pobudol tu štyri roky, zdokonalil sa v maliarstve natoľko, že sa v roku 1930 prihlásil na Akadémiu výtvarných umení do Budapešti. Bol prijatý do špeciálky profesora Júliusa Rudnayho, ktorý si Podolaya veľmi obľúbil a mal zároveň aj veľký vplyv na celú jeho výtvarnú tvorbu. Prvé roky sa mu ako Slovákovi študovalo veľmi ťažko. Nedostal štipendium ani internát, musel si popri štúdiu zarábať na živobytie. V posledných dvoch ročníkoch sa mu finančné podmienky zlepšili, pretože začal pracovať v užitej grafike, v ktorej získal aj niekoľko cien počas štúdia v súťažiach.

132


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Po ukončení akadémie v roku 1934 sa vrátil na Slovensko a býval striedavo v Trenčianskej Teplej a v Nitre, kde usporiadal niekoľko samostatných výstav a zároveň viedol určitý čas aj kurz kreslenia a maľovania pre začiatočníkov a pokročilých. V roku 1935 sa stal členom Umeleckej besedy slovenskej, s ktorou potom vystavoval pravidelne až do jej zániku. Do roku 1939 pracoval ako samostatný výtvarník, venujúc sa výlučne maľbe. V tomto roku ho finančné pomery donútili vstupiť

do

zamestnania

-

odišiel

ako

profesor

kreslenia

na

Gymnázium

v Michalovciach. Tu pôsobil do roku 1941, vyvíjajúc bohatú výtvarnú činnosť (usporiadal niekoľko výstav vlastných prác i prác študentov). Pedagogické povolanie ho bavilo, ale zaberalo mu mnoho času, takže sa k tvorbe dostával iba počas prázdnin a po večeroch. V roku 1942 sa rozhodol zanechať profesorské miesto a odišiel do Bratislavy natrvalo. Zriadil si tu dekoratívny reklamný podnik propagačnej a užitej grafiky, ktorý viedol aj po oslobodení až do roku 1949. V roku 1944 pri bombardovaní Bratislavy zasiahla bomba jeho ateliér - vtedy sa zničila veľká časť jeho staršej tvorby. Po oslobodení sa stál členom spolku S. V. U. Bohúň a po februári 1948 členom SSVU, na ktorého výstavách sa pravidelne zúčastňoval až do svojej smrti 13. februára 1958. Podolay vstúpil do slovenského výtvarného života začiatkom tridsiatych rokov. Celkovou orientáciou svojej tvorby nadviazal v podstate na program zakladateľskej generácie slovenských maliarov, ktorých monumentalizovanie slovenskej krajiny a heroizovanie vidieckeho človeka bolo hlavným krédom. Vo svojej tvorbe však nevybočuje zo zásad opisno-realistickeho a dokumentárno-reportážneho názoru na funkciu výtvarného prejavu. Neprekročuje rámec tradicionalizmu 19. storočia, naopak, je jeho priamym pokračovateľom ako mnoho jeho vrstovníkov. Hlási sa k princípom verného odrážania skutočnosti, rešpektujúc pritom i štýlové príbuznosti školsko-študijného základu, ktorý si osvojil na akadémii u prof. Rudnayho. Vo svojej tvorbe sa ani nepokúša o experimentovanie a sú mu cudzie i vplyvy súčasnej svetovej moderny. Uspokojuje sa v podstate s tým, čo získal na škole. Zomrel neočakávane ako 53-ročný, 13. 02. 1958 v Bratislave, kedy, vďaka svojim tvorivým a organizačným vlastnostiam, mohol vytvoriť ešte nejedno hodnotné dielo a takto obohatiť slovenské výtvarné umenie.

133


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Tvorba Podolaya napriek tomu, že začal pomerne neskoro, je veľmi bohatá a rôznorodá. Zhruba ju možno rozdeliť na komornú maľbu, monumentálno-dekoratívnu tvorbu o užitú grafiku. V komornej maľbe sa venoval figurálnemu maliarstvu o krajinomaľbe. Vo figurálnych kompozíciách, ktoré ho zaujali už na akadémii a ktorým sa venoval hlavne do vojny, čerpal námety najčastejšie zo života slovenského vidieka, pričom nemalú rolu zohral tu i rázovitý slovenský folklór Trenčianska, Heľpy, Čierneho Balogu o pod. Osobitnú kapitolu tvoria obrazy s námetmi Vysokých Tatier. Monumentánej tvorbe sa začal venovať v päťdesiatych rokoch. Vyhotovil niekoľko monumentálno-dekoratívnych prác, poplatných svojej dobe - Vývoj ľudskej spoločnosti (sgrafito) pre hotel Dukla v Prešove, Stará a nová Bratislava (sgrafito) pre vináreň na Vazovovej ulici v Bratislave, vyzdobil kaviareň Olympia, Detskú cukráreň na Hviezdoslavovom námestí, vináreň Lotos v Carltone a dekoratívne mreže pre kaviareň Tulipán (všetko v Bratislave). Spolu s akad. maliarom Vladimírom Droppom vyzdobil tiež schodište hotela Devín mozaikou a maľovanými slovenskými ornamentami. Samostatnú kapitolu v jeho tvorbe zaberá užitá grafika. Od roku 1942 sa totiž ťažisko jeho práce presúvalo stále viac na odbor užitej grafiky a návrhárstvo. V tomto roku ho poveril Osvetový zväz v Bratislave vedením reklamného podniku »Styl«, kde zamestnával školených grafikov a maliarov, ktorí mali skúsenosti v tejto práci a dokázali pracovať pre každý druh reklamy a propagácie. Aj keď záznamy nehovoria o tom, že by Podolay žil v Trenčianskych Tepliciach, údajne to tak bolo v roku 1934. V každom prípade s istotou môžeme povedať, kedy v našom meste vystavoval. Bolo to v rokoch 1931, 1934, 1936, 1937, 1940, 1943 a 1944. Keďže to z Trenčianskej Teplej, kde žil, tvoril a mal súkromnú výtvarnú školu, je len na skok, považujeme ho tiež tak trochu za „nášho.“ (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59225, Pomocná evidencia č. 2, str. 128)

Ferdinand (Ferdo) Rybníček Novinár, fotograf, hudobník – tak

charakterizovali početné správy Ferdinanda

Rybníčka pri jeho nečakanom odchode 08. 08. 2008. Tieto prívlastky sú na mieste, ale treba k nim dodať ešte mnohé ďalšie. Dlhoročný člen Slovenského syndikátu novinárov spolupracoval o. i. s denníkom Sme, so Slovenským rozhlasom a s ďalšími

134


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

celoštátnymi

tlačovými

aj

elektronickými

médiami.

V

posledných

rokoch

spolupracoval s futbalovým klubom AS Trenčín, kde pôsobil v dozornej rade a podieľal sa na mediálnej komunikácii klubu. Bol tiež členom Trenčianskej jazzovej spoločnosti, ktorá organizuje známy trenčiansky jazzový festival – Jazz pod hradom. Plnokrvný Trenčan patril nerozlučne aj k Trenčianskym Tepliciam. Bol riaditeľom miestnej televízie. Bol nielen autorom, ale aj významným pomocníkom pri vydávaní Novín pre Trenčianske Teplice. Občania i návštevníci nášho mesta si ho pamätajú ako moderátora viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí. Fašiangy a festival ľudových remesiel si bez neho nevieme ani predstaviť. Pri každej takejto príležitosti, pri každom stretnutí bol plný optimizmu a dobrej nálady, doslova ju rozdával. A rozdával celú svoju osobnosť: nič mu nebolo ľahostajné, upozorňoval na nedostatky, prichádzal so zaujímavými nápadmi. Pre priateľov a vlastne pre všetkých to bol familiárne Ferdo. Aj za krátky čas dokázal byť pre každého blízky. Organizovať, moderovať, písať, fotografovať, pomáhať – vždy sme ho videli v takejto polohe. Aktívny vzťah k životu odovzdal aj synom: Richarda sme poznali ako šéfa Slovenskej televízie, Róberta ako generálneho manažéra trenčianskeho futbalu. S činorodosťou neprestal, ani keď sa mu zhoršil zdravotný stav – dal sa dokopy a všetci sme verili, že mu to vydrží. Osud však chcel inak. Odišiel vo veku nedožitých 65 rokov. V pamäti nám zostane ako činorodý a dobrý človek.

13 Napísali o nás 13.1 Život 25. 08. 2008 Peter Solej: Najmä zostať pri zemi Peter Solej napísal päť odborných kníh a volá si kamarátsky aj s Michalom Kováčom.

16. 08. Ľudia a príbehy ... a zabudni tam na vojnu

135


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Ak Jurajovi Alnerovi vyjde jeho plán, po vyše šesťdesiatich rokoch by sa mohli opäť stretnúť tí, ktorých v ranom veku spojila jedna humanitárna akcia.

28. 04. Valec menom Dominika Ešte pred dvoma rokmi obchádzali skrinku so štítkom Dominika Cibulková v spoločnej šatni bez väčších stresov.

03. 01. Ako silvestrovali? Minister Počiatek a exminister Mikloš pri športe a šampanskom, Sajfa s Adelou a Tomášom, Diana Dubovská bez exmanžela. A Skrúcaný pracovne.

13.2 SME 22. 10. Výstavba bazéna v Trenčianskych Tepliciach sa oneskoruje, kúpele budú platiť Otvorený termálny bazén za 50 miliónov korún (1,66 milióna €) v strede pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach by mali otvoriť až na prelome januára a februára budúceho roka.

22. 09. Lišku má v trenčianskom SDKÚ opäť nahradiť Fedor Novým krajským šéfom SDKÚ-DS v Trenčíne by sa mal stať poslanec NR SR Martin Fedor.

21. 09. Niektoré mestá Trenčianskeho kraja sa snažia vyjsť v ústrety cyklistom

03. 09. Exprimár trenčianskej ortopédie Patro by mal pacientovi vrátiť úplatok Exprimár ortopédie Pavol Patro by mal svojmu bývalému pacientovi vrátiť úplatok.

136


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

11. 08. Zomrel Ferdinand Rybníček Ferdinand Rybníček, dlhoročný žurnalista, fotograf, spolupracovník televízie v Trenčianskych Tepliciach, denníka SME, Slovenského rozhlasu a aj vedúci tlačového strediska ...

09. 08. Zomrel novinár, fotograf a hudobník Ferdinand Rybníček Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v noci zo 7. na 8. augusta trenčiansky novinár, fotograf a hudobník Ferdinand Rybníček.

06. 08. Trenčianske Teplice chcú prebudovať Kúpeľnú dvoranu Polyfunkčné centrum chce v priestoroch Kúpeľnej dvorany vybudovať mesto Trenčianske Teplice.

25. 07. Mečiarove deti získali povolenie na termálnu vodu Firma detí predsedu HZDS Mečiara získala od ministerstva zdravotníctva povolenie využívať liečivú termálnu vodu v Trenčianskych Tepliciach.

28. 06. Trenčianske Teplice: Omar Sharif otvoril obnovenú pešiu zónu Legendárny egyptský herec Omar Sharif dnes otvoril ďalšiu časť zrekonštruovanej pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach, kde koná 16. ročník Medzinárodného filmového festivalu.

28. 06. Omar Sharif otvoril obnovenú pešiu zónu Legendárny egyptský herec Omar Sharif dnes otvoril ďalšiu časť zrekonštruovanej pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach, kde koná 16. ročník Medzinárodného filmového festivalu

137


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

28. 06. Artfilm: Ondříček sa dočkal, má film v rukách Český kameraman Miroslav Ondříček si po prevzatí ceny Zlatá kamera na 16. MFF Artfilm zaspomínal na obdobie, keď nakrúcal prvé filmy.

10. 06. Na Artfilme sa predstavia Čechomor aj Monkey Business Organizátori Medzinárodného filmového festivalu Artfilm pripravili pre návštevníkov zadarmo dva koncerty pod holým nebom.

10. 06. Trenčianske Teplice čaká rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia Trenčianske Teplice sa chystajú na kompletnú obnovu verejného osvetlenia.

14. 05. Kúpele Trenčianske Teplice nestihnú bazén na pešej zóne dostavať včas Kúpeľom Trenčianske Teplice je už teraz jasné, že otvorený termálny bazén v strede pešej zóny kúpeľného mesta nestihnú postaviť v termíne, teda do konca júna.

21. 04. Súd nariadil ortopédovi vrátiť úplatok pacientovi Bývalý primár trenčianskej ortopédie Pavol Patro musí vrátiť pacientovi úplatok 40tisíc korún, ktorý si vypýtal za operáciu poškodeného umelého bedrového kĺbu.

18. 04. Bývalej kontrolórke Trenčianskych Teplíc stačí len 120 tisíc Bývalá hlavná kontrolórka Trenčianskych Teplíc Anna Chalúpková, ktorá sa pre neplatnú výpoveď súdila s mestom o 806-tisíc korún s úrokmi z omeškania, značne zľavila.

11. 04. Trenčianske Teplice: Policajti ustúpia mestským úradníkom

138


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach sa sťahuje z nie príliš estetických priestorov obchodného domu Narcis do susediacej budovy, v ktorej sídli štátna polícia.

08. 04. Manželka exprimára Patra podala návrh na jeho prepustenie z väzenia Manželka odsúdeného exprimára ortopédie Pavla Patra podala na Okresný súd v Trenčíne návrh na podmienečné prepustenie svojho manžela.

18.03.2008 Predĺžený víkend láka na chaty

18. 03. 2008 Trenčianske Teplice sú rozdelené na dva tábory, spisujú sa petície

16. 03. 2008 V kúpeľoch vyrúbali park v centre

13.03.2008 Bazén v centre mesta pozastavili Krajský stavebný úrad v Trenčíne pozastavil práce na výstavbe termálneho bazéna, ktorý plánujú vybudovať Kúpele Trenčianske Teplice v malom parčíku uprostred pešej zóny.

12. 03. 2008 Obce postihnuté víchricou dostanú 700-tisíc Pre obce postihnuté minuloročnými víchricami a snehovou kalamitou vláda vyčlení takmer 700 tisíc korún.

12. 03. 2008 Vláda rokuje o odškodnení za víchricu a informatizácii zdravotníctva Vláda dnes rozhodne o úhrade škôd po veternej smršti a snehovej kalamite, ktoré vlani postihli Prešovský a Trenčiansky kraj.

139


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

11. 03. 2008 Slovenská ženská futbalová reprezentácia nastúpi v nedeľu 9. marca o 10.30 h na štadióne v Senci v medzištátnom priateľskom stretnutí proti výberu Slovinska.

07. 03. 2008 Tatrám, Motešiciam a Valaskej Belej preplatia kalamity

07. 03. 2008 Trenčianske Teplice chcú podporiť cestovný ruch a investičnú výstavbu Prioritou tohtoročného rozpočtu mesta Trenčianske Teplice je podpora cestovného ruchu a investičnej výstavby.

04. 03. 2008 Slovenská ženská futbalová reprezentácia nastúpi v nedeľu 9. marca o 10.30 h na štadióne v Senci v medzištátnom priateľskom stretnutí proti výberu Slovinska

04. 03. 2008 V hoteli Slovakia v Trenčianskych Tepliciach vyhlásili v sobotu podvečer futbalovú Jedenástku roka žien v Slovenskej republike za rok 2007

23. 02. 2008 Ospravedlnenka nedoputovala k predsedovi parlamentu.

20. 02. 2008 Primátor dáva podnet na stíhanie Závodského za ohováranie

19. 2. 2008 Podnikateľ viní primátora Trenčianskych Teplíc z netransparentného predaja majetku mesta

18. 2. 2008 Slovenky na kvalifikačný duel v Portugalsku s 9 legionárkami

140


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

12. 02. 2008 SDKÚ bude vo februári pokračovať so stretnutiami s občanmi

11.02. 2008 Slovenská rektorská konferencia je rada, že sa začalo prihliadať na kvalitu štúdia, rektorom rozpočet nestačí

08. 02. 2008 Slovanistky vyhrali turnaj v Brne

01. 02. 2008] Mesto Trenčianske Teplice predáva ďalší majetok, tentoraz hotel

31. 01. 2008 Občania začali podpisovať petíciu proti výstavbe bazéna v centre

30. 01. 2008 Fico nebude brániť Mečiarovi v preskúmaní ústavnosti súdu

28. 01. 2008 Mesto plánuje nové námestie

24. 1. 2008 Trenčianske Teplice chcú vybudovať centrum zodpovedajúce kúpeľnému mestu

22. 01. 2008 Na priesmyku Machnáč horel linkový autobus, nikto nebol zranený

21. 01. 2008 Mikroregión Teplička chce rozvinúť cestovný ruch

16. 01. 2008

141


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Dubnickí atléti bilancovali rok 2007 na plese v Trenčianskych Tepliciach, hostia sa dobre bavili

12. 01. 2008 Trenčianske Teplice predalo bývalú nemocnicu

13.3 Nový čas 21. 11. Gašparovič a Solyom sa nevedia zhodnúť na termíne. Maďarský prezident László Sólyom vybral podľa slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča na spoločné neformálne stretnutie nie celkom vhodný termín

12. 09. Ihrisko zdemoloval motorovou pílou, prerezal aj lavičky Motorovou pílou dnes niekto v skorých ranných hodinách zdemoloval detské ihrisko v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach

25. 06. Herec Marián Labuda nevylúčil svoje účinkovanie v ďalšej sérii tanečnej šou Let's Dance.

25. 06. Erotika, ktorá nie je pre slabé žalúdky! Toto rozhodne nie sú zábery, na aké ste zvyknutí z bežných „šteklivých“ scén.

26. 05. Art Film K Labudovi si prisadne dokumentnaristka a filmový kritik Mladí filmári z celého sveta sa budú aj na 16. ročníku MFF Artfilm Trenčianske Teplice - Trenčín (27. júna – 6. júla) uchádzať o cenu Modrý anjel.

17. 06.

142


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Online rozhovory Zakladateľ filmového festivalu Artfilm Peter Hledík bol online! Peter Hledík riaditeľ Hercovej misie – Actor's Mission Award herec, režisér, scenárista, zakladateľ a riaditeľ filmového festivalu ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach

02. 06. Art Film Hercova misia pre Omara Sharifa Nie je veľa egyptských hercov, ktorí sa dokázali presadiť v Hollywoode

23. 06. Domáce Rukojemnícka dráma v Bratislave! Rukojemnícka dráma sa odohrala v nedeľu večer na Okánikovej ulici v Bratislave, kde 87-ročnú ženu ohrozoval nožom 35-ročný muž.

23. 06. Online rozhovory Výkonný riaditeľ Artfilmu Petr Svoboda bol online Od roku 2007 bol Petr Svoboda menovaný výkonným riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Artfilm a v tejto funkcii je dodnes.

07. 06. Domáce Tlačový zákon ako prvé využilo Mečiarovo HZDS! Bratislava - Vládna ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara zrejme ako prvá na Slovensku využila nový tlačový zákon účinný od 1. júna, ktorý vyvolal ostrú kritiku medzinárodných organizácií a vydavateľov.

07. 05. Filmy z celého sveta uvedú ich tvorcovia na Artfilme BRATISLAVA - Šestnásty medzinárodný filmový festival Artfilm sa uskutoční 27. júna až 6. júla v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.

02. 06. Art Film Hercova misia pre Omara Sharifa Nie je veľa egyptských hercov, ktorí sa dokázali presadiť v Hollywoode.

143


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

07. 05. Art Film Filmy z celého sveta uvedú ich tvorcovia na Artfilme BRATISLAVA - Šestnásty medzinárodný filmový festival Artfilm sa uskutoční 27. júna až 6. júla v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.

25. 04. Kultúra Predsedom poroty Artfilmu bude rumunský režisér Mungiu TRENČIANSKE TEPLICE - Predsedom poroty 16. ročníka medzinárodného filmového festivalu Artfilm Trenčianske Teplice bude rumunský režisér Cristian Mungiu. Účasť v päťčlennej medzinárodnej porote už prisľúbili aj macedónska herečka Labina Mitevská a slovenský herec Marián Labuda. TASR o tom informoval Martin Šesták z agentúry Forza.

29. 04. Domáce Minister Maďarič: Popíjal s Omarom Sharifom KÁHIRA - Minister kultúry Marek Maďarič (Smer) sa vybral do Egypta. Okrem iného aj preto, aby zlanáril herca Omara Sharifa (76) na návštevu Slovenska.

28. 04. Domáce Ak zrušia ÚPN, Palko a Mikloško navrhnú odvolať Belousovovú Ak by došlo k zrušeniu Ústavu pamäti národa (ÚPN), poslanci NR SR Vladimír Palko a František Mikloško podajú návrh na odvolanie Anny Belousovovej z funkcie podpredsedníčky parlamentu a predložia ústavný zákon o zrušení Mečiarových amnestií.

28. 04. O čom sa hovorí Valec menom Dominika Ešte pred dvoma rokmi obchádzali skrinku so štítkom DOMINIKA CIBULKOVÁ (18) v spoločnej šatni bez väčších stresov.

28. 03. Trenčianske Teplice: Kúpele začali poskytovať seniorom bezplatný kúpeľ

144


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Kúpele Trenčianske Teplice začali poskytovať seniorom mesta bezplatný liečivý kúpeľ. TASR o tom dnes informoval primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty.

10. 04. Domáce Pri búraní budovy v Trenčianskych Tepliciach sa prevrátil bager Pri búraní bývalej budovy Mestského úradu (MsÚ) v Trenčianskych Tepliciach sa dnes prevrátil bager.

17.03.2008 Obyvatelia mesta sú vo vojne! V meste už chýba len rinčanie zbraní! Proti sebe sa včera postavili dve skupiny ľudí. Prvá prišla na námestie s petíciou za odvolanie primátora Štefana Škultétyho, druhá ho zas bránila. Primátor neprišiel, so srdcovou slabosťou skončil v nemocnici. Za hádky v meste môžu termálny bazén a nočná likvidácia miniparčíka.

14.03.2008 Park vyrúbali pod rúškom tmy! Šok zažili včera ráno Tepličania! Kúpele Trenčianske Teplice pod rúškom tmy potajomky vyrúbali miniparčík, ktorý od pondelka ľudia chránili vlastnými telami. Keď ráno našli povytínané stromy, prepadli zúfalstvu. Pre park sú rozhodnutí zosadiť referendom primátora Štefana Škultétyho z jeho postu!

04.03.2008 Retrospektíva Romana Polanského od štvrtka v Bratislave V Bratislave od štvrtka 6. marca Medzinárodný filmový festival Artfilm v spolupráci s Poľskym inštitútom a Francúzskym inštitútom uvádza retrospektívu Romana Polanského.

25.02.2008 Modelka v ženskej Jedenástke roka Modelka z trávnikov! I tak by sa dala pomenovať najkrajšia slovenská futbalistka Veronika Klechová (17). V ženskej Jedenástke roka sa vo svojej doterajšej kariére ocitla vôbec po prvý raz.

145


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

23.02.2008 Spor v SDKÚ: Ide o pozemky?! Podnikateľ Jaroslav Závodský rozpútal vojnu v SDKÚ. Vedeniu strany okrem iného vyčíta predaje pozemkov v Trenčianskych Tepliciach. S ďalším vzbúrencom exministrom Jurajom Liškom zase vlastnia pozemok v mestskej časti Trenčína.

19.02.2008 Dzurinda dostal na frak: Idú proti nemu vlastní TRENČIANSKE TEPLICE - Boj vnútri SDKÚ proti vlastnému šéfovi silnie. Na expremiéra Mikuláša Dzurindu nakričali občania Trenčianskych Teplíc na čele s exsponzorom strany Jaroslavom Závodským. Známy podnikateľ hovoril o údajnom rozkrádaní majetku mesta, ktoré majú tolerovať špičky SDKÚ.

17.02.2008 Bývalý sponzor SDKÚ-DS obvinil predsedu Dzurindu Opozičná SDKÚ-DS zažíva vnútorný otras. Bývalý člen Krajskej rady v Trenčíne a sponzor strany Jaroslav Závodský obvinil predsedu Mikuláša Dzurindu, že zatvára oči nad rozkrádaním pozemkov v Trenčianskych Tepliciach.

12.02.2008 Móda podľa Mečiara: Falošný Armani, ale baranica podľa Forda Prasa bolo pravé, líder HZDS tiež. Aj slivovica bola originál. Ale čo ten sveter? Logo skoro identické s tým, ktoré používa svetoznáma značka Giorgio Armani. Ale... Sú tu drobné rozdiely, ktoré z Mečiarovho Armaniho robia napodobeninu. To však neprekáža. Veď išlo iba o zabíjačku. A aspoň nemusel za sveter platiť ťažké tisíce. Niežeby na to nemal, ale platiť za falzifikát je mrzuté.

11.02.2008 Zabíjačka u Mečiara: Fico dostal výslužku U Mečiarovcov na chalupe bola v sobotu štedrá hostina! A Nový Čas bol pri tom. Šéf HZDS Vladimír Mečiar spolu s rodinou oslávili fašiangy ako sa patrí, riadnou zabíjačkou. Na chalupu doniesli dve svine, z ktorých nadelili aj premiérovi Robertovi Ficovi a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.

146


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

27.01.2008 V koalícii panuje absolútna zhoda. Medzi koaličnými stranami panuje absolútna zhoda. Potvrdilo to dnešné neformálne rokovanie lídrov koaličných strán v Trenčianskych Tepliciach. Ak bolo nejaké napätie vo vládnej koalícii, bolo spôsobené tým, že sa musela riešiť situácia v Slovenskom pozemkovom fonde.

27.01.2008 Fico, Mečiar a Slota rokujú, nechcú povedať o čom Vo vládnej vile v Trenčianskych Tepliciach sa dnes o 18:00 stretli lídri koaličných strán. Prvý prišiel na rokovanie predseda SNS Ján Slota, zakrátko za ním premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico, ako posledný prišiel predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar.

21.01.2008 Na priesmyku Machnáč horel linkový autobus Krátko pred 15.00 hodinou na priesmyku Machnáč horel linkový autobus prievidzskej Slovenskej autobusovej dopravy (SAD). Autobus viezol cestujúcich, prevažne študentov z Trenčína do Krásnej Vsi.

30.01.2008 Nový tréner Košíc Rostislav Čada: Je odhodlaný použiť aj bič! Nový tréner hokejistov Košíc Rostislav Čada (53) verí, že zatiaľ nevydarenú sezónu s nimi dotiahne do úspešného konca. Na naplnenie tohto cieľa je český kormidelník odhodlaný použiť aj povestný bič.

03.01.2008 Ako silvestrovali? Minister Počiatek a exminister Mikloš pri športe a šampanskom, Sajfa s Adelou a Tomášom, Diana Dubovská bez exmanžela. A Skrúcaný pracovne.

147


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

13.4 Plus jeden deň 16. 03. 2008 Mesto je rozdelené na dva tábory

13. 03. 2008 Kúpele vyrúbali park v centre, vraj nezákonne

12. 03. 2008 Bazén uprostred pešej zóny sa zatiaľ stavať nebude

Plus sedem dní 08. 02. 2008 Harabinov sused Exminister obrany Martin Fedor očakáva nový prírastok do rodiny. Ako hovorí, pošťastilo sa, lebo ho neplánovali

13.5 Pravda 21. 11. Gašparovič: Sólyom vybral na stretnutie nie celkom vhodný termín Maďarský prezident László Sólyom vybral podľa Ivana Gašparoviča na spoločné stretnutie nie celkom vhodný termín.

06. 11. Vaščák stále nehrá, Teplice budú rokovať o opcii Minimálne do januára bude mimo hry slovenský futbalový reprezentant Blažej Vaščák, ktorý sa dávnejšie podrobil operácii kolena.

14. 09. Vaščák: V Tepliciach som so všetkým spokojný

148


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Slovenský futbalový reprezentant Blažej Vaščák privítal možnosť odohrať aktuálnu sezónu 2008/09 v drese účastníka českej najvyššej súťaže Gambrinus ligy FK Teplice.

09. 08. Mesto opraví storočnú Kúpeľnú dvoranu Storočnú budovu Kúpeľnej dvorany, ktorú dala postaviť ešte rakúsko-uhorská šľachta, si vzalo mesto do prenájmu, aby ju zmodernizovalo.

27. 06. Na Artfilm láka Čechomor aj izraelská Kapela Vystúpenie českej skupiny Čechomor, herci Omar Sharif a Chiara Caselliová, či jeden z najväčších festivalových hitov minulého roku, izraelský koprodukčný film Kapela prišla, sú len niekoľkými z lákadiel otváracieho víkendu Artfilmu.

24. 06. Artfilm osviežia aj víťazi z Cannes Niekoľko filmov, ktoré len pred vyše mesiacom absolvovali svoju premiéru na festivale v Cannes, ponúkne vo svojom programe aj Artfilm Trenčianske Teplice Trenčín.

18. 03. Petície rozdelili mesto, primátor je v nemocnici Narábanie s mestským majetkom rozdelilo Trenčianske Teplice na dva tábory. Primátor mesta Štefan Škultéty (SDKÚ), ktorého odvolanie žiadajú prostredníctvom petície niektorí z občanov, skončil v nemocnici.

13.6 MY Trenčianske noviny 07. 01. 

V bývalej nemocnici nezostanú lekári

28. 01. 149


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008Trenčianske Teplice zmenia centrum

04. 02.  

Víťazom Memoriálu futbalisti Trenč. Teplíc Rozhodne zápas Tr. teplice – N. Mesto Trencianske Teplice Tepličania protestujú proti stavbe bazénu

11. 02.  

Futbalistky Tr. Teplíc v príprave Teplice predali ďalší mestský majetok Hokejisti Teplíc sa stali majstrom kraja Kresby žiakov ilavskej ZUŠ sa dostali do kalendára

18. 02. 

Zimné stretnutie

25. 02. 

Primátor Teplíc dáva podnet za ohováranie V Trenč. Tepliciach vyhlásili Jedenástku žien

17. 03.  

Vzal predlžovací kábel Pozvánky na veľkonočné akcie Vyrúbali strome v centre

25. 03.  

Opačné názory na rozvoj mesta rozdelili obyvateľov Marec je dnes výrubom stromov Tepličania bez prehry majstrami kraja, budú uvažovať o postupe?

31. 03.  

Najradšej mám botanický svet zachytený v maľovaných obrazoch Hotel už vlastnia Kúpele Mesto odmieta obvinenie z porušenia zákona

07. 04.  

M. Moravík už nebude nikdy hrať za Teplice II. trieda Sever Ženský futbal I. liga Futbal mládež

150


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

14. 04.  

Učitelia sa pripravovali na euro Teplickí hokejisti dali bodku za touto sezónou Kúpele ponúkli seniorom kúpanie v termálnej vode

21. 04. 

Ženský futbal I. liga

28. 04. 

Otvoria letnú sezónu

05. 05.  

Kúpeľnú sezónu otvorili výstrely z dela a pušiek Favorizovaní Tepličania získali iba bod Jubileum oslávila krstom svojej najnovšej knihy Ženský futbal I. liga

12. 05.  

Víťazstvo Tepličanov rozdielom triedy Na Artfilm príde Omar Sharif Ženský futbal I. liga

19. 05.   

II. trieda Sever Ženský futbal I. liga Informatívne sekcie na Artfilme Novinkou Dní Karla Čapka je sci-fi Kúpele posúvajú termín výstavby bazéna

02. 06.  

Laureátov ocenenie prekvapilo, ale potešilo Vyhodnotili majstrovstvá kraja v hokeji, už pripravujú nový ročník Ženský futbal I. liga II. trieda Sever

09. 06.   

Otvorila som dvere... Ženský futbal I. liga II. trieda Sever Kúpeľní hostia si v Tepliciach zanôtili ľudové pesničky Na festivale Artfilm ocenia aj známu taliansku herečku

151


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

16. 06.    

Deti vytvorili živé olympijské kruhy Ženský futbal I. liga II. trieda Sever Zamiloval si tisovec Náklady na rekultiváciu vzrástli Kúpele nechávajú občanov, aby vybrali meno nového bazéna Cenné umiestnenie bežcov z nášho regiónu

23. 06. 

II. trieda Sever Diela čipkárok obdivovali aj zahraniční návštevníci

30. 06.  

Omar Sharif otvoril kúpeľnú promenádu Art film začal promenádou po červenom koberci V Trenčianskych tepliciach letný futbalový tábor mládežníkov

07. 07. 

Artfilm rozdal ocenenia Na Moste slávy sa stretli aj mocní muži Kapitán Nemo a princ Bajaja

14. 07.  

Z filmov zmizla láskavosť, chcú sa zavďačiť blbcomFestivalu by nemal chýbať humor Na jazierku v kúpeľnom parku sa znova člnkujePrimár Sova chodí kvôli kondícii pešo po schodoch Futbalisti Teplíc postúpili do majstrovstiev oblasti!

21. 07. 

Víťazom Jadran Cupu Senica

11. 08.   

V Trenčianskych Tepliciach vymenili trénera Mesto chce zrekonštruovať priestory Kúpeľnej dvorany Zomrel známy novinár Ferdinand Rybníček Nečakaný odchod novinára a kolegu Kočovce bodovali naplno

18. 08. 

Horné Srnie vyhralo v Hornej Súči

152


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

25. 08.  

Diváci ocenili dramaturgiu Hudobného leta Prvé víťazstvo Selčanov Bavlnené koberčeky tká na historických krosnách Občania vybrali novému bazénu názov Grand

02. 09. 

Za nedodržanie termínu musia zaplatiť penále

08. 09. 

Ľuborča stále bez prehry

16. 09. 

V Soblahove poltucet Selcu Motorovou pílou zničil detské ihrisko v Tepliciach

29. 09.  

Stotisícová odmena zatiaľ zostáva bez majiteľa V Soblahove dostal futbal facku – nehralo sa Prvá prehra Čachtičanov

06. 10. 

Trenč. turná víťazila vonku V Tr. Tepliciach 36. ročník Memoriálu Ľ. Košeckého

20. 10.  

Prvenstvo získal Ľ. Kováčik Osvetlenie má stáť takmer 90 miliónov Tr. Teplice – Selec 2:0

27. 10.   

Teplice majú štvorčatá Okolie termálneho bazéna opäť zalesnia Ženský futbal – I. liga Trenčianski policajti prehrali s Púchovom Teplická televízia dostala 10-tisícovú pokutu

03. 11.  

Kyselicovcom finančná injekcia od Dukly a Slovana Pribudne do rodiny Murínovcov chlapec? Tri mužstvá ešte neprehrali 153


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008Diskusia aj o Slovensku

10. 11.  

Kontroverzná fialová sa stala hitom zimnej sezóny Svetlo sveta uzrel Michal Murín Ženský futbal – I. liga Hokejisti Teplíc prevalcovali ŠKP

18. 11.   

Tri srdcia kvôli zlej statike zbúrajú V nedeľu v Trenč. Tepliciach šiesty ročník Maratónu Perly Karpát Kradli z hracieho automatu Deň veteránov netradične v Kamenickej doline Kto a kedy zastaví rozbehnutých Tepličanov? Konferencia ponúka priestor na názorovú diskusiu

24. 11.  

V pridelenom byte začali s rekonštrukciou Za peniaze z europrojektu zlepšia turistickú infraštruktúru Rodina Kyselicovcov po troch mesiacoch pokope

01. 12.  

Stihnú Kyselicovci rekonštrukciu svojho nového bytu do Vianoc? Prvý kontumačný výsledok v krajskej hokejovej súťaži Enviromentálna výchova by sa mala skvalitniť

08. 12. Prvá prehra majstra z Teplíc! Víťazom 6. ročníka P. Prešnajder zo Skalice 15. 12. 

Fórum Trenčianske Teplice

Pomocná evidencia č. 3, strany 146 – 183.

154


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Pomôcky použité pri spracovaní kronikárskeho záznamu mesta Trenčianske Teplice za rok 2008: 1. Správy z činností športových oddielov a klubov, spoločenských organizácií a inštitúcií 2. Plagáty, pozvánky, spravodaje, vstupenky 3. Vlastné poznámky z účasti na jednotlivých podujatiach a z rozhovorov s priamymi účastníkmi či organizátormi 4. Bibiografia: Obec Trenčianska Teplá: Trenčianska Teplá. J+K Tlačiareň, Nemšová, 2005, ISBN 80-969311-1-3 Noviny pre Trenčianske Teplice. Miloš Nemeček, Bratislava, č. 1 – 6/2007 Použité denníky a časopisy v časti Napísali o nás: e TREND, euroRegióny, Hospodárske noviny, Nový čas, PLUS JEDEN DEŇ PLUS 7 DNÍ, PRAVDA, SLOVENKA, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY, SME 5. Internet: http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59225 http://usmev.ravers.sk/main%20frames.htm http://www.borovienka.sk/ http://www.fsdruzba.szm.sk/files_sk/index_sk.htm www.aktualne.sk www.teplice.sk http://www.shmu.sk/sk/?page=1 http://www.divadloapollo.sk/ http://www.blaskapelle-hradiste.sk/html/hk_top.htm http://www.hrdza.sk/index.php?section=hrdzastory http://www.sluk.sk/ http://www.lpr.sk/den-narcisov-2008/ http://www.umenie.sk/main.php?act=ziv&id=22 http://www.zuzanab.host.sk/

155


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Poďakovanie

Týmto by som chcela poďakovať jednotlivým organizáciám, pôsobiacich na území mesta, pracovníkom Mestského úradu a Kúpeľov Trenčianske Teplice a. s. za nezištnú pomoc pri zhromažďovaní informácií.

kronikárka

156


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Kronikárka mesta Trenčianske Teplice – Curriculum vitae meno:

Silvia Havelková

trv. bydlisko:

Červené kopanice 35, 914 51 Trenčianske Teplice

narodená:

28. 10. 1974, Ilava

št. príslušnosť:

slovenská

stav:

vydatá, 2 deti – Milan (2002), Karolína (2004)

vzdelanie:

1989 - 1993 Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 2001 - 2003 Súkromná obchodná akadémia v správe Akadémie vzdelávania, Žilina, odbor: cestovný ruch 2005 – 2008 – Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, odbor Učiteľstvo odborných predmetov od r. 2008 – Univerzita Jána Amose Komenského, Praha, odbor Andragogika

zamestnanie:

pracovníčka

Mestského

úradu

v Trenčianskych

referent pre cestovný ruch a marketing

157

Tepliciach,


KRONIKA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008

Záverečné ustanovenia .

_______________________

_______________________

Ing. Jarmila Mikušová

PhDr. Štefan Škultéty

prednostka Mestského úradu

primátor mesta

Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice

_______________________ Bc. Silvia Havelková kronikárka mesta Trenčianske Teplice

158

kronika mesta trencianske teplice 2008  

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE Trenčianske Teplice 2009 ------------------------------------------------ ----------------------------------------...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you