Page 1

oktober 2012

AGENDA KEMPISCHE CROSSCOMPETITIE

BLESSURES

dankzij of ondanks een nieuwe techniek

IEDEREEN

moet de kans krijgen te kunnen sporten

GOEDE VOEDING

aanvullen met supplementen

M’N RUG OP! Lopen met water

LICHAAMSKLACHTEN? Ga eens naar de sportpodotherapeut!

KUITSPIER PROBLEMATIEK


24 & 25 NOVEMBER 2012

loket.nl WARANDELOOP TILBURG ZATERDAG: NK Masters, Trimlopen en Nationale Jeugd Crossdag

ZONDAG: NK Cross

Tilburg, Business Run en Brabant 6 Nations Cup

NK Cross Tilburg Partners loket.nl Warandeloop:

Partners Atletiekunie:

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.WARANDELOOP.NL 2

Advertentie a4.indd 1

07-09-12 08:27


VOORWOORD

INHOUD

Een jaar lang “de slimste regio van de wereld”,

PAGINA 4

wie kan dat nu op zijn successenlijst zetten? Die

Onderzoek naar hardlopen en blessures

titel hebben we als regio vooral te danken aan onze samenwerking tussen bedrijfsleven, onder-

PAGINA 6

wijsinstellingen en overheid.

Kuitspierproblematiek

In mijn dagelijkse werk bij Woonbedrijf gaat het ook om

PAGINA 10

samenwerking. Ons doel is om het goed wonen voor 70.000 huurders in de

RUN2MEET: Hardlopen & netwerken

regio Eindhoven mogelijk te maken. Dat doen we met bijna 500 collega’s maar

PAGINA 13

ook met bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen uit de regio.

Agenda Kempische Crosscompetitie Ik merk in het werk dat het voor veel mensen in deze crisistijd moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn nog erg veel gezinnen die zelfs geen

PAGINA 22

geld hebben om de contributie van een sportclub te betalen. Veel mensen

Hartrevalidatie

realiseren zich evenmin hoe belangrijk sporten voor een kind kan zijn. Daarom zet ik me met veel plezier in voor het Jeugdsportfonds Eindhoven.

PAGINA 24

In dit blad is een artikel geplaatst waarin de voorzitter vertelt over het hoe en

Hardloopdiva’s: Ouderwets wordt nieuwerwets

waarom van het Jeugdsportfonds. Wij zijn blij met de steun van de organi-

PAGINA 29

satie van De Hypotheker-Beekloop die extra opbrengsten doneert.

Doelloos sporten We staan aan de vooravond van een ander loopevenement: de Eindhoven Marathon. Op 14 oktober staat de stad op z’n kop met 17.000 deelnemers en

PAGINA 31

ruim 150.000 bezoekers. En als dat nog niet genoeg is dan vindt U in deze

Samen sterk!

uitgave de nieuwe wedstrijdkalender.

PAGINA 35 Ik wens u een sportief najaar,

De achilleshiel van hardlopers

Ingrid de Boer

PAGINA 39

Bestuurslid Jeugdsportfonds Eindhoven

Blessurepreventie en herstel na een blessure

Algemeen directeur Woonbedrijf

0 november 201 NEEM MEE!

GRATIS MAGAZINE

maart 201 1

A AGEND HE SC KEMCRPIOSSE MPETITI

LOOPKALENDER

CO

UR TIME YO TRAINING

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA:

GEHELE REGIO ZO-BRABANT

ven! in Eindho

HART N PROBLEME s bij sporter

TEN VB ATLE WAAR LUC KROT schrijft...

A

SPORTBEH NODIG?

ING

CHIRUNN

hardlopen sures zonder bles

facebook.com/Runnersplaza

MENTAA L STERK & LICHA MELIJK FIT de zom er door!

GEEF KL EUR EN STIJL

aan je spo

rtkleding

Kan ‘intelli

gen

BLESSURE te’ schoen LEED VOORKO MEN? SPORTVOE DING Hoe bepaal

NEEM

M

GRATISEE! MAGAZ

INE

@Runnersplaza

ik mijn

TRAINING

Het magazine Runnersplaza is een uitgave van Joop Broeders, Joop Bruurs en Jeroen van Duursen en wordt sinds oktober 2010 uitgegeven. Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook (kopieën of afdrukken daarvan) worden verveelvoudigd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever e.a. auteursrechthebbenden. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaarden auteurs, redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. De volgende Runnersplaza verschijnt in april 2013. Inleveren kopij voor deze uitgave kan t/m 1 maart 2013 per post of mail naar ons correspondentieadres.

Accountmanagement en vormgeving loopt via JB-Advertising. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de voorwaarden van Runnersplaza. Voor het plaatsen van redactie-artikelen of advertenties neem contact met JB-Advertising. Oplage van deze uitgave is 10.000 stuks. Oude magazines teruglezen? Oude exemplaren kunt u als pdf-bestand downloaden op onze website: www.runnersplaza.nl Foto omslag: Arnold van Putten Correspondentie adres: Gulberg 31, 5674 TE Nuenen. Tel. 040-7370040. Fax 040-2837641 E-mail: magazine@runnersplaza.nl

COLOFON

ZONES?

3


Onderzoek naar hardlopen en blessures SportMáx, afdeling sportgeneeskunde van Máxima Medisch Centrum, heeft een nauw samenwerkingsverband met een aantal gecertificeerde sport fysiotherapeuten, orthopeden, cardiologen, osteopaten, diëtisten, podologen en psychologen. Deze mensen zijn verzameld in het sportmedisch netwerk SportMáx. Door deze samenwerking ontstaan er korte lijnen tussen de specialisten en bent u snel weer van uw blessure af. Deze mensen begrijpen wat er tijdens sporten gebeurt omdat ze ervaring hebben in de sport. Ze begrijpen hoe u geblesseerd bent geraakt of met welk probleem u zit. In deze uitgave van Runnersplaza aan het woord: Dennis van Poppel, sportfysiotherapeut, manueel therapeut en bewegingswetenschapper bij Fysiotherapie Gestel en onderzoeker bij Avans Hogescholen. Hardlopen heeft de laatste jaren fors aan populariteit gewonnen onder recrea-

Tevens zijn twee factoren gevonden die mogelijk meer kans op blessures geven,

tieve sporters. Niet vreemd aangezien hardlopers zelf kunnen bepalen waar

namelijk intervaltraining en deelname aan loopgroepen.

en wanneer ze lopen, zowel individueel als in groepsverband. Diverse positieve

In onze studie ontstonden hardloopblessures aanzienlijk vaker bij hardlopers

effecten van hardlopen zijn beschreven zoals het verbeteren van de psycholo-

die 10 km liepen (n=52) in vergelijking met 5 km (n=10), 15 km (n=22) en

gische fitheid, uithoudingsvermogen en verminderen van lichaamsgewicht.(2)(3)

21 km (n=24). Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat hardlopers die

Jammer genoeg kan hardlopen ook resulteren in blessures en fysieke onge-

langere afstanden lopen (>15 km) beter voorbereid en getraind zijn, en meer

makken, vaak als gevolg van overtraining.(3) De meeste hardlopers (94%!)(1) die

hardloopervaring hebben dan hardlopers die relatief korte afstanden lopen

stoppen met hardlopen doen dat door de aanwezigheid van blessures.

(<15 km). Hardlopen zonder gedegen voorbereiding kan resulteren in (over-

(1)

belasting) blessures. Onze populatie bestond uit hardlopers met verschillen Voorgeschiedenis

in hardloopervaringen en loopafstanden. Op dit moment is de maximale loop-

In 2009 is door het lectoraat diagnostiek van de Avans Hogescholen een

afstand van deelnemers aan deze studie 21 km. De resultaten moeten dus met

onderzoek gestart naar hardloopblessures. Het doel van dit onderzoek is het

enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd in relatie tot hardlopers die een

beschrijven van en het vóórkomen en beloop van hardloopblessures gedurende

hele marathon lopen.

een periode van 12 maanden en het herkennen van risicofactoren voor hardloopblessures. In totaal hebben 713 hardlopers een vragenlijst ontvangen en

Vervolg

gedurende 12 maanden, om de drie maanden een aantal vervolgvragenlijsten

In 2012 willen we onze onderzoekspopulatie fors uitbreiden met onder

waarbij gevraagd werd naar de aanwezigheid en ernst van hardloopblessures.

andere marathonlopers. Uiteindelijk met als doel een instrument ontwikkelen

Daarnaast werd gevraagd naar mogelijke risicofactoren. Door 26.1% van de

waarmee hardlopers zichzelf kunnen screenen op de kans op hardloopblessures

hardlopers zijn een of meerdere blessures gerapporteerd tijdens of 4 weken

en advies krijgen in keuzes die gemaakt moeten worden. Hoe worden blessures

voorafgaand aan het hardloopevent. De meeste blessures ontstonden in knieën,

voorkomen? Wanneer dient contact te worden gelegd met een (para)medicus of

kuiten en bovenbenen.

moet juist de hulp van goede looptrainers ingeschakeld worden? De organisatie van de marathon van Eindhoven wil dit initiatief graag

Gedurende het jaar er na is iedere 3 maanden opnieuw gevraagd of er nieuwe

ondersteunen en daarom wordt in 2012 concreet een vervolg gegeven aan het

blessures zijn ontstaan. Na drie maanden bleek 13.0% van de ondervraagden

onderzoek. Tijdens de marathon van Eindhoven in 2012 kunnen hardlopers

een nieuwe blessure te hebben, na 6 maanden 16.3%, na 9 maanden 14.8% en

(ongeacht de afstand die ze lopen) deelnemen aan het vervolgonderzoek.

na 12 maanden 16.3%. Van alle deelnemers die een blessure rapporteerden

We hopen dat er veel animo is onder hardlopers in de regio Eindhoven om te

na de Bredase Singelloop 2009, en de vervolgvragenlijsten invulden, bleek dat

participeren zodat we inzicht krijgen in risicofactoren, beloop en of de kans op

bij 69.1% van de deelnemers de blessure binnen 10 dagen verdwenen was.

blessures bij diverse loopafstanden varieert. Dan kan gericht een advies geven worden hoe deze blessures voorkomen kunnen worden, dan wel zo snel mogelijk

Er is een streekproef van 20 hardlopers genomen om te analyseren wat het

herstellen. We hopen dat hardlopers die de Eindhoven Marathon lopen, in grote

beloop is van blessures gedurende het jaar. Indien hardlopers geen blessure

aantallen deel zullen nemen aan het onderzoek dat in september zal starten en

rapporteerden tijdens de Singelloop dan bleek de kans minimaal dat er in het

waarvoor de uitnodigingen worden verstuurd.

jaar daarna een blessure zou ontstaan terwijl hardlopers die wel een blessure rapporteerden duidelijk meer kans op nieuwe blessures hadden. Met statistische toetsen is in de hele groep onderzocht wat de risicofactoren zijn voor hardloopblessures en er komt een hele duidelijke risicofactor naar voren te weten: een blessure hebben ervaren in het jaar voor een hardloopevent.

4

Referenties: (1) van Bottenburg M, van de Meulen R, et al., De tweede loopgolf. i.o.v. de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). W.J.H Mulier Instituut; 2006. www.mulierinstituut.nl (2) Brené S, BA, Aberg E, Mathé AA, Olson L, Werme M. Running is rewarding and antidepressive. Physiol Behav, 2007. 92: p. 136-140. (3) Melzer KB, Pichard C. Physical activity: the health benefits outweigh the risks. Curr Opin Nutr Metab Care, 2004. 7(6): p. 641-647.


Overgave

D

e mooie oranjerose ochtendgloed deed mij verlangen om buiten te zijn. Zo efficiënt als ik helaas ooit kan zijn deed mij besluiten om van deze gelegenheid ook maar gebruik te maken mijn lijf uit te dagen. Ik stond ineens buiten zonder eigenlijk bewust te zijn geweest van hoe ik mezelf in godsnaam in mijn sportieve pakje gehesen had. Nog iets wat verdwaasd van de vroege ochtend stuurde ik mijn benen aan te gaan rennen. Ik woon tien minuten buiten de bossen en doorkruiste eerst een serenade van beton. Iedere keer als de zon verdween achter deze massa voelde ik me koud en leeg. Ik was me er ineens van bewust dat ik mezelf niet voelde. Strompelende voorbij de etalages van winkels keek ik mezelf een paar keer kritisch aan. Mijn lijf voelde zwaar aan en de zuurstof die ik inademde leek maar niet mijn spieren te bereiken. Vervolgens wederom enkele minuten conversatie in mijn hoofd, en ik werd weer wakker geschud door de geur van nat zand en bladeren. Ik begaf mezelf in de bossen en mijn zintuigen openden zich naar alle elementen die moeder aarde me op dat moment te geven had. De wind streelde mijn gezicht en kamde mijn haren. Mijn schouders zakten en voelde mij weer mijn lijf instromen. Gevuld liep ik verder. Mijn tempo vertraagde en de dam die ik tussen mijn middenrif en onderlijf had geplaatst brokkelde af. Ik voelde mijn bloed stromen en mijn hart pompen.

BO DERKS heeft een praktijk voor lichamelijke en mentale bewustwording in Eindhoven. Direct, eigenzinnig en doortastend. Een pionier met

Opeens schoot ik weer in mijn hoofd van de storm van moutainbikers die scherend langs me afreden en kreeg zowaar bijna een roggel van een van de mannen in mijn gezicht die ik net kon ontwijken. En pats… ik was meeteen weer uit mijn lijf. Ik voelde me als een opgejaagd stuk wild. Helemaal verstrakt was ik. Flashbacks van het gejaag van de afgelopen week passeerden van het onderbewuste naar het licht waar ik ze kon zien. Ik stopte met rennen en ging zitten op een bankje. Eventjes heb ik daar met gesloten ogen gezeten, waardoor mijn oren vermaakt werden door het spel van de wind en de bomen. Ik voelde de overgave waarmee de bomen zich lieten meesturen met de dans van de natuur. Ik moest lachen om mezelf, wetende dat ik zo vaak strijd in plaats van overgave heb naar de dans die het leven maakt met mij.

passie. Humor en diepgang gaan bij haar hand in hand.

Mijn lijf werd weer lichter en de cadans van het lopen voelde weer goed om op te pakken.

Zij heeft als judoka in nationale jeugdselecties van de judobond geacteerd. Last van je rug, of heb je last van jezelf? Kijk dan eens op www.boderks.nl

Ik maak vaak de vergelijking met een ruiter en paard als ik naar de mens kijk. De ruiter is dan ons hoofd en het paard is ons lichaam. Afgelopen week had de ruiter de teugels veel te strak gehouden waardoor het paard weinig ruimte had gekregen zichzelf te zijn. Op dat moment in de bossen was de ruiter niet meer dan een metgezel.

COLUMN

Mijn ogen wilde huilen en dus rolde er druppeltjes zout water over mijn wangen waarvan enkele de smaakpapillen van mijn tong bereikte. Ik vroeg me al af waarom ik de laatste tijd zo’n drukkend gevoel had op mijn borst.

5


Kuitspierproblematiek De kuitspieren (calf muscles) bestaan uit 2 spieren. De diepe spierlaag, ook wel aangeduid als korte kuitspier (m. soleus), loopt van hielbeen tot onder de knieholte. De oppervlakkige laag (m. gastrocnemius), de lange kuitspier, loopt in 2 koppen van het hielbeen naar de knieholte en heeft zijn aanhechting aan het bovenbeen. Bij hardlopen kunnen verschillende problemen optreden aan de kuiten. Hieronder wordt nader toegelicht welke problemen zich aan de spier kunnen voordoen, te weten kuitkramp en zweepslag.

Kuitkramp Een spierkramp is een plotselinge, onwillekeurige samentrekking van alle vezels van de spier. Oorzaken kunnen op diverse gebieden liggen. Te denken valt aan te weinig vocht, te weinig voedingsstoffen, te weinig doorbloeding, vermoeidheid van de spier en een te hoge spierspanning. Een te hoge spierspanning en vermoeidheid van de spier treedt vaak op als de belasting hoger is dan wat de spier aan kan. Op het moment dat de kramp optreed is het van belang dat je probeert de spiervezels te ontspannen, dat kan door middel van rek of door de spieren aan de voorzijde van het onderbeen aan te spannen. Deze spannen aan terwijl je de tenen naar je schenen toe beweegt. Je kan ook vragen of iemand wat weerstand aan de tenen biedt, dat zorgt voor nog meer ontspanning in de kuit.

Br

uu

rs

Als de kramp weer wegtrekt is het verstandig om niet met de sportactiviteit door te gaan, maar beweeg wel rustig aan de knie en de enkel om te zorgen dat de spier erna niet verkrampt. De kramp kan ook ’s nachts optreden probeer ook dan de vezels goed te ontspannen en beweeg daarna rustig de knie en de enkel, voordat je weer verder gaat slapen. Zorg er na de kramp ook voor dat je wat vocht eventueel met suikers of andere voedingsstoffen aanvult. Om kuitkramp voor te blijven is het van belang dat je je goed op de hoogte bent van de spanning in de kuiten. Voer een goede warming-up

E li

se

www.hetfysiopuntlaarbeek.nl

Geregistreerd fysiotherapeut - algemeen practicus Bewegingswetenschapper MSc ( Master of Science) 6

uit met eventueel kort het rekken (8-10 seconden). Dit aangezien de spieren juist actief moeten worden en daarvoor mogen ze iets meer gespannen zijn. Zou je lang rekken tijdens de warming-up is het effect van de warming-up weer weg (mits je al een aantal minuten warm gelopen hebt). Rekken in de cooling down is goed om de spieren weer op lengte te brengen. Deze rek houdt je 15 seconden vast, dit om de hele spier te bereiken. Bij het rekken neem je zowel de korte als de lange kuitspieren mee. Gezien de korte kuitspieren niet over de knie lopen rek je deze spieren het beste door de knie licht te buigen. Heb je regelmatig last van kuitkrampen, dan zijn er diverse opties. Als eerste dien je ook op niet sportmomenten de kuit regelmatig te rekken. Aangezien je zelf de mate van de rek bepaalt kan dat op ieder moment. Ook de kuit sterker maken is van groot belang. De beste en snelst werkende methode staat bekend als kracht van de kuitspier vragen terwijl de kuitspier langzaam aan langer wordt. Dit kan in verschillende houdingen toegepast worden, waarvan de bekendste oefening die op de trap is (calfraises). Let op dat de vochtbalans en de voedingsstoffen op peil zijn en dat het bloed met de essentiële stoffen ook goed de kuitspier kan bereiken. De laatste mogelijkheid is te vinden in ondersteunend materiaal, waardoor de kuiten minder energie nodig hebben. Daarbij kan je denken aan goed schoeisel (demping, voetondersteuning), sportcompressiekousen of diverse tapetechnieken. Zweepslag Bij zweepslag voelt het vaak alsof iemand flink de kuitspier aantikt. Hierbij scheurt de spier gedeeltelijk of helemaal door. Vaak komt dit door een abrupte afremming of versnelling tijdens sport. Voor het onderbeen is het van groot belang dat de spieren aan de voorzijde van het been goed in balans zijn met die van de achterzijde van het been en ook de spanning van de kuitspieren onderling. Hoe strakker de spieren hoe hoger het risico van een spierscheur. Een zweepslag vraagt om onmiddellijke actie. Dit gaat volgens het RICE principe: • Rust: meteen stoppen met activiteit, • IJs: direct 20 minuten koelen, • Compressie: een bandage aanbrengen om het vocht uit de kuit te houden, • Elevatie: leg het onderbeen hoger dan de heup.


m. gastrocnemius m. soleus achillespees

Deze principes pas je toe omdat je de bloeding zo snel mogelijk wilt afremmen, gezien het voor een aantal dagen kan doorgaan. Daarom is het ook aan te bevelen om de plek die schade heeft opgelopen regelmatig te blijven koelen. De eerste 2 dagen is rust geïndiceerd. Daarna mag men in 10 dagen na ontstaan letsel heel rustig aan naar gelang pijn en zwelling de belasting opbouwen, totdat men weer pijnvrij op het aangedane been kan gaan staan. Na de eerste 2 dagen dient men ook voorzichtig te gaan rekken om de nieuwe vezels van de kuitspier in het verlengde van elkaar te leggen. Daarvoor is het ook van belang om een goede afwikkeling van de voet te maken, waarbij de voet dus niet naar buiten gedraaid neer gezet wordt. Dat kan gerust met krukken ondersteund worden. Eventueel kan een rustige massage van de kuit extra ontspanning geven en het overtollige vocht helpen afvoeren. Een volgende stap (na ong. 10 dagen) is langzaam aan het weefsel aansterken. Pijn en zwelling bepalende snelheid van herstel. Taping technieken kunnen vanaf begin, mits goed toegepast, het herstel goed ondersteunen. Zo ook sportcompressiekousen. Houdt er rekening mee dat ook spierweefsel (net zoals botten) 6 weken herstel nodig heeft. Om het herstel voorspoedig te laten verlopen kan men hulp inroepen van een fysiotherapeut.

Voor meer informatie ga je naar de websites www.sportzorg.nl en www.voorkomblessures.nl

SCHURENDE HARTSLAGMETER OF PIJNLIJKE TEPELS? Een hartslagmeter kan irritatie geven. Plak op de irritatieplek een stuk Reskin en je hebt nergens meer last van. Ook pijnlijke tepels en blaren behoren tot het verleden. Reskin is een preventieve herbruikbare huidvriendelijke pleister van textiel die de huid beschermt tegen irritatie door wrijving. Uniek, omdat het niet vergelijkbaar is met bestaande pleisters. Gebruikers zijn razend enthousiast en hebben het altijd bij zich. Het voorkomt wrijving van huid op huid, of stof op huid. Deze wrijving kan jeuk, schrijnende plekken en blaren veroorzaken. Het beschermt de huid tegen de gevolgen van wrijving. Het gaat blaren maar ook schaafwonden en smetten van de huid tegen. Bijv. op de tenen, hielen, onder de voeten, in huidplooien (zoals onder de borsten), op de tepels (bij lange afstandlopers). Voor professionele en recreatieve sporters zoals: lange afstand lopers, wandelaars, fietsers, wielrenners maar ook paardrijders. Reskin is een geperforeerde lycra en dus zeer rekbaar en ademend. De klevende huidvriendelijke medische gel op siliconenbasis, laat geen plaksporen na en is pijnloos te verwijderen. Extra voordeel Reskin is herbruikbaar en wasbaar onder de kraan of douche. Reskin voelt aan als een tweede huid en is zowel preventief als bij een licht beschadigde huid te gebruiken. Reskin is te krijgen via de webwinkel www.reskin-xl.nl en op de expo’s van de marathons en wandelevenementen (vanaf €6.95)

.nl

vitamine voor de hardloper

verkrijgbaar via internet en in de hardloopspeciaalzaak 7


Beekloop doneert extra opbrengsten aan Jeugdsportfonds Eindhoven

Iedereen moet de kans krijgen te kunnen sporten Meedoen is belangrijker dan winnen, staat op de website van het Jeugdsportfonds, een landelijke stichting die jongeren uit financieel armere gezinnen de mogelijkheid biedt om zich aan te sluiten bij een sportclub. De stichting wordt financieel gesteund door onder meer het bedrijfsleven en de overheid. Maar wat is er mooier dan dat sporters anderen de kans geven ook te kunnen sporten. Tweemaal per jaar wordt in Eindhoven de Hypotheker-Beekloop gehouden. De extra opbrengsten die voortkomen uit dit loopevenement komen ten goede van het Jeugdsportfonds Eindhoven.

Op 22 augustus vond de 52ste editie van de Hypotheker-Beekloop

de Bijlmervliegtuigramp getraumatiseerde jongen. Hij spoorde hem

plaats. De Beekloop is na de halve Marathon van Eindhoven het

aan te gaan sporten om zijn zinnen te verzetten. Maar het eenouder-

grootste loopevenement van de regio. Met 1750 deelnemers weten

gezin had daar geen geld voor. Postma haalde geld op en zag hoe

veel lopers de weg naar het terrein van de GgzE-locatie de Grote Beek

de jongen opleefde bij de voetbalclub. Hij besloot een stichting op te

te vinden. Elk jaar kiest de Hypotheker-Beekloop een goed doel uit

richten om ook andere kinderen de kans te geven te sporten. Inmid-

waarvoor geld wordt ingezameld. Dit jaar komen de opbrengsten ten

dels zijn er in heel Nederland afdelingen van het Jeugdsportfonds.

goede van het Jeugdsportfonds Eindhoven. Het Jeugdsportfonds is een landelijke stichting met afdelingen in heel

Economisch belang

Nederland. In Eindhoven heeft het een netwerk van intermediairs,

Knaapen is blij met elke gift. “Als je het goed hebt, sta je er niet bij

zoals mensen uit het onderwijs, huisartsen en jongerenwerkers, die

stil, maar er zijn nog erg veel gezinnen die geen geld hebben om de

kinderen voordragen om in aanmerking te komen voor een bijdrage

contributie van een sportclub te betalen. Veel mensen realiseren zich

uit het fonds. Het jeugdsportfonds betaalt met die bijdrage de contri-

evenmin hoe belangrijk sporten voor een kind kan zijn. Niet alleen

butie rechtstreeks aan de verenigingen. Ruim 600 Eindhovense jonge-

de fysieke ontwikkeling wordt erdoor gestimuleerd, ook de geestelijke

ren in de leeftijd tussen 6 en 17 jaar kunnen op deze manier toch hun

balans. Kinderen komen in contact met leeftijdgenoten, ze leren zich

favoriete sport beoefenen.

sociaal opstellen en samenwerken in teamverband. Kinderen leren bovendien omgaan met verlies en teleurstelling, iets waarmee ze later

Zinnen verzetten

in de maatschappij onherroepelijk te maken krijgen. Sporten is ook

Pieter Knaapen (62) is voorzitter van het Jeugdsportfonds Eindhoven.

van economisch belang omdat het de gezondheid bevordert. Kinderen

Hij aarzelde geen moment toen hij voor deze post werd gevraagd.

met obesitas bijvoorbeeld kunnen op latere leeftijd hoge gezondheids-

Knaapen is voormalig directeur van renovatiebedrijf KnaapenGroep

kosten met zich meebrengen.”

in Best en betrokken bij diverse maatschappelijke instellingen. “De landelijke stichting van het Jeugdsportfonds is midden jaren

Langdurige steun

negentig opgericht door de Amsterdamse

Voetbal is de meest geliefde sport die kinderen willen beoefenen.

opbouwwerker Harry Postma. Hij

Vechtsporten zijn ook heel populair. “Voor een maximum van €250,-

kwam in contact met een door

kunnen wij een kind een jaar lang laten sporten,” aldus Knaapen. “Het jeugdsportfonds betaalt de gelden direct aan de verenigingen. Op die manier weten wij dat het geld wordt besteed waarvoor het bedoeld is.” Vaak hebben ouders ook geen geld voor een noodzakelijke sportuitrusting. “Vanuit het Jeugdsportfonds is er een afspraak met Perry Sport. Tegen inwisseling van een door ons verstrekte voucher krijgen zij korting op de aanschaf van kleding en materialen.”


buitens Echt

wi

buitenspel

willenst staan

i er Me

n

fo r

ma

tie

: ww

s. w.jeugdsportfond

nl Support een een kind kind voor €voor 250,-€/ 250,jaar. / jaar. Support Alle kinderen moeten kunnen sporten. Door actieve sportbeoefening leren ze omgaan met coaching,

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Door actieve sportbeoefening leren ze omgaan met coaching,

samen te werken en samen te verliezen. Jeugdsportfonds Eindhoven steunt jaarlijks ruim 500 kinderen

samen te werken en samen te verliezen. Jeugdsportfonds Eindhoven steunt jaarlijks ruim 500 kinderen

uit gezinnen met weinig financiële draagkracht, elk met maximaal € 250,- om hem of haar een sport te

uit gezinnen met weinig financiële draagkracht, elk met maximaal € 250,- om hem of haar een sport te

De voorzitter benadrukt dat het niet de bedoeling is om kinde-

kunnen laten beoefenen. Intermediairs selecteren kinderen om in aanmerking te komen voor een bijdrage

ren slechts één jaar te laten sporten. “Wanneer wij een kind gaan

en wij maken dit rechtstreeks over om aanuwdesbetreffende jaarlijks toe, Jeugdsportfonds Eindhoven vraagt financiële steun.sportverenigingen. Het aantal aanvragen neemt

steunen, moet daar continuïteit in zitten. Het mag niet gebeuren

U vindt meer informatie via consulent.eindhoven@jeugdsportfonds.nl of kijk op www.jeugdsportfonds.nl

dat een kind na een of twee jaar weg moet bij een club, net als het daar zijn draai heeft gevonden en vriendjes en vriendinnetjes

kunnen laten beoefenen. kinderen in aanmerking te komen voor een bijdrage en wij maken dit rechtstreeks over aanIntermediairs desbetreffendeselecteren sportverenigingen. Hetom aantal aanvragen neemt U vindt meer informatie via consulent.eindhoven@jeugdsportfonds.nl of kijk op www.jeugdsportfonds.nl jaarlijks toe, Jeugdsportfonds Eindhoven vraagt om uw financiële steun.

100174 Jeugd Sport Fonds adv 215 x 285.indd 1

EINDHOVEN

E 20-02-12

100174 Jeugd Sport Fonds adv 215 x 285.indd 1

heeft gemaakt. Wij hebben een backoffice die hier heel nauwgezet op toeziet.” Bekende en succesvolle ambassadeurs Het Jeugdsportfonds Eindhoven maakt gebruik van het netwerk van stichting Leergeld. Deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen door deze kinderen mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Knaapen: “Mensen van stichting Leergeld komen al achter de voordeur van onze doelgroep en kunnen zo beoordelen of een aanvraag al of niet terecht wordt gedaan.” Het Jeugdsportfonds heeft veel ambassadeurs. In Eindhoven maakt onder andere voormalig topzwemmer Pieter van den Hoogenband zich warm voor de idealen van het Jeugdsportfonds. “Een ambassadeur is iemand met een bijzonder verhaal en een voorbeeldfunctie voor de jeugd,” vertelt Knaapen. “Dat kan een topsporter zijn, maar ook een succesvolle ondernemer.” Het Jeugdsportfonds is altijd op zoek naar mensen die bereid zijn zich in te zetten voor de stichting bijvoorbeeld door het geven van clinics aan kinderen of sponsors, of zij die een boegbeeld kunnen zijn in de pers. Dit artikel is een gedeeltelijke bewerking van het artikel Pieter Knaapen: “Iedereen moet de kans krijgen te kunnen sporten” van Eddy Jansen uit Eindhoven Business van juli ‘12.

9


Sportformule Eindhoven, Marathon Eindhoven en Eindhoven Atletiek slaan handen ineen! Eind augustus zijn de loopclinics, georganiseerd

Eindhovense Scholieren Crosskampioenschappen

door Marathon Eindhoven, Sportformule Eind-

Vanaf januari 2013 kunnen kinderen wederom deelnemen

hoven en Eindhoven Atletiek, weer van start

aan een speciale serie van zes trainingen. Deze serie is

gegaan. Tijdens de wekelijkse trainingen bij het

gericht op het crossen. Als afsluiting van deze clinics

Eef Kamerbeek Atletiekcentrum kunnen basis-

worden de scholieren uitgenodigd deel te nemen aan de

schoolleerlingen van groep vier tot en met groep

Eindhovense Scholieren Crosskampioenschappen die op

acht kennis maken met verschillende facetten van

10 maart 2013 door Sportformule en Eindhoven Atletiek

de loop- en atletieksport.

georganiseerd worden.

Trudo Minimarathon en IAK City Run

Instromen altijd mogelijk

De eerste zes weken worden de kinderen door trainers

Deze serie trainingen krijgt een vervolg in mei, ter voor-

van Marathon Eindhoven voorbereid op hun deelname

bereiding op de Eindhoven Scholieren Atletiekkampioen-

aan de Trudo Minimarathon en de IAK City Run op

schappen. Daarnaast gaat Eindhoven Atletiek een vast

14 oktober 2012. Sportformule Eindhoven zorgt hierbij,

trainingsmoment inplannen, waar kinderen hun techniek

door het inzetten van hun beweegteams, voor de benade-

en conditie spelenderwijs kunnen verbeteren. Deelnemen

ring van basisschoolleerlingen. Tijdens de eerste training

aan deze activiteiten kan vanaf het begin, maar tussen-

waren ruim 120 kinderen aanwezig die allen vol enthou-

tijds instromen is ook mogelijk.

siasme deelnamen. Aandacht voor atletiek

MEER WETEN?

Naast deelname aan bovenstaande evenementen kun-

Kijk voor meer informatie op

nen kinderen deelnemen aan verschillende vervolg clinics.

www.eindhovenatletiek.nl.

Deze worden aangeboden door Eindhoven Atletiek en

Via www.twitter.com/ehvloopstad

staan in het teken van onderdelen als hoog- en versprin-

blijf je daarnaast op de hoogte van de

gen, kogelstoten en sprint. Op deze manier kunnen kinde-

laatste loopnieuwtjes. Volg jij ons al?

ren kennis maken met alle facetten uit de atletieksport.

Hardlopen & netwerken Run2Meet is een nieuw sportief en zakelijk verantwoord initiatief. Hardlopende directeuren, bestuurders, managers en ondernemers worden uitgedaagd om tijdens een heuse netwerkbijeenkomst op sportieve wijze hun betrokkenheid bij de samenleving te tonen. â&#x20AC;&#x2DC;Decisionmakersâ&#x20AC;&#x2122; kunnen tijdens een Run2Meet event hun sportieve hart ophalen door hard te lopen met gelijkgezinden en bovendien hun netwerk uitbreiden en verrijken. Bij een Run2Meet event staat een goed doel centraal. Door deelname aan een bijeenkomst tonen de afgevaardigden van de deelnemende bedrijven hun betrokkenheid bij het goede doel waardoor deelname aan een Run2Meet evenement prima past bij de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uiteraard zal de organisatie van het Run2Meet event zorgdragen voor een interessant en onderhoudend programma dat ook inhoudelijk waarde zal toevoegen. Directeuren, bestuurders, managers en ondernemers kunnen hun passies en maatschappelijke betrokkenheid in 1 evenement verenigen. Voor meer informatie voor het organiseren van een Run2Meet event kunt u e-mailen naar jw.peters@continu.nl.

twitter.com/Run2Meet 10

www.facebook.com/Run2Meet


Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Marathon Eindhoven

Datum

Juni 2013 (onder voorbehoud)

Datum

14 oktober 2012

Evenement

Eindhoven Atletiek Karpenrun

Evenement

Marathon Eindhoven

Organisatie

Eindhoven Atletiek 5, 10 km recreanten, 10.000 m (baan) en 10 km (weg) 17.30 uur

Organisatie

Marathon Eindhoven

Afstand(en)

3, 6, 21.1 en 42.2 km

Tijd

10.00 uur

Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Marathoneindhoven.nl

Datum

27 oktober 2012

Evenement

Wintertijd Challenge

Organisatie

Spieren voor Spieren

Tijd(en)

02.00 uur

Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Wintertijdchallenge.nl

Datum

8 december 2012

Evenement

Hardloopsymposium

Organisatie

Eindhoven Atletiek

Afstand(en) Tijd(en) Leeftijd

Alle leeftijden

Eindhoven

Meer informatie?

Eindhovenatletiek.nl

Datum

21 augustus 2013

Evenement Organisatie Afstand(en)

Loopstad

De Hypotheker Beekloop Eindhoven Atletiek 4, 8, 12 of 16km

Tijd(en)

19.00 uur

Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Eindhovensport.nl

Meer informatie?

Eindhovenatletiek.nl

Datum

6 januari 2013

Evenement

Genneper Parken Nieuwjaarsloop

Organisatie

Genneper Parken

Afstand(en)

2, 5.5, 8 en 14 km

Tijd(en)

11.00, 11.30 en 11.45 uur

Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Genneperparken.nl

Deelnemende partijen

Loopkalender Datum

22 augustus 2012

Evenement

De Hypotheker Beekloop

Organisatie Afstand(en) Tijd(en) Leeftijd

2012 2013

Datum

Maart 2013 en september 2013

Evenement

Training start to run

Eindhoven Atletiek

Organisatie

Runnersworld Eindhoven/ Eindhoven Atletiek

4,8,12 of 16 km

Tijd(en)

09.30 - 11.00 uur

Leeftijd

> 16 jaar

Meer informatie?

Eindhovenatletiek.nl

19.00 uur www.twitter.com/Ehvloopstad Alle leeftijden

Maart 2013 (onder voorbehoud)

Meer informatie?

Eindhovenatletiek.nl

Evenement

Sportmax Karpencross

Datum

26 augustus 2012

Organisatie

Eindhoven Atletiek

Evenement

Testlopen voorbereiding Marathon

Afstand(en)

1, 2.2, 4.3, 6.5, 8.6 km

Organisatie

Marathon Eindhoven

Tijd(en)

10.15 uur

Leeftijd

Alle leeftijden

Afstand(en)

30 km

Meer informatie?

Crosscompetitie.nl

Leeftijd

Alle leeftijden

Datum

24 april 2013

Meer informatie?

Marathoneindhoven.nl 8, 15, 22 en 29 september 2012 6 en 10 oktober 2012 Training start to Run

Datum

ADVERTEREN?

Evenement Organisatie

Runnersworld Eindhoven/Eindhoven Atletiek

Afstand(en) – 11.00op uur In dit magazine of 09.30 een banner www.runnersplaza.nl Leeftijd > 16 jaar E-mail magazine@runnersplaza.nl of bel 040-7370040 Meer informatie? Eindhovenatletiek.nl

• • • • • • • •

Datum

Evenement

De Hypotheker Beekloop

Organisatie

Eindhoven Atletiek

Afstand(en)

4, 8, 12 of 16 km

Tijd(en)

19.00 uur

Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Eindhovenatletiek.nl

Datum

Half juni – half september 2013

Evenement

Testlopen voorbereiding Marathon

Organisatie

Marathon Eindhoven

Tijd(en)

20 - 35 km

Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Marathon Eindhoven

Datum

Juni 2013 (onder voorbehoud)

Evenement

Eindhoven Atletiek Karpenrun

Datum

8 en 9 september 2012

Evenement

Meerhoven 24-uursloop

Organisatie

Meerhoven 24

Afstand(en)

24-uursloop, 13.2, 8.8, 4.4 en 2km (Kidsrun)

Organisatie

Tijd(en)

11.00 uur

Afstand(en)

Alle leeftijden

BLAREN HOREN TOT ‘T VERLEDEN!

Tijd(en)

Eindhoven Atletiek 5, 10 km recreanten, 10.000 m (baan) en 10 km (weg) 17.30 uur

Meerhoven24.nl

Leeftijd

Alle leeftijden

16 september 2012

Meer informatie?

Eindhovenatletiek.nl

Voel je tijdens het lopen dat er

Testlopen voorbereiding een blaar gaat komen? Kun je niet marathon

Datum

21 augustus 2013

Evenement

De Hypotheker Beekloop

Organisatie

Eindhoven Atletiek

Leeftijd Bi-elastisch Ademend Meer informatie? Zweetdoorlatend Datum Huidvriendelijk Evenement Pijnloos verwijderbaar Herbruikbaar Organisatie Uitwasbaar Afstand(en) Makkelijk te knippen Leeftijd

Marathon Eindhoven meer zo’n goede prestatie leveren? 35Plak kmReskin preventief en blaren

Afstand(en)

4, 8, 12 of 16km

Alle leeftijden

Tijd(en)

19.00 uur

Leeftijd

Alle leeftijden

Meer informatie?

Eindhovenatletiek.nl

behoren tot het verleden!

wEBwiNKEL: www.reskin-xl.nl Meer informatie? Marathoneindhoven.nl Datum

30 september 2012

Evenement

Parcoursverkenning Marathon Eindhoven

11


GENNEPER PARKEN BEGIN HET NIEUWE JAAR GEZOND!

#gpnieuwjaarslo op

Loop mee en steun het goede doel! Genneper Parken Nieuwjaarsloop Zondag 6 januari 2013 Loopafstanden: 2, 5½, 8 en 14 km een initiatief van gemeente Eindhoven 12

genneperparken.nl/nieuwjaarsloop Volg ons nu! @EhvLoopstad


Alweer een nieuw crossseizoen met voor iedereen een flinke uitdaging. Voor de één het kunnen afleggen van een bepaalde afstand, voor de ander een bepaalde afstand sneller te kunnen overbruggen dan vorige keer. Het is plezierig te melden dat óók afgelopen jaar het aantal deelnemers gemiddeld zo’n 7 à 8% gestegen is, bovenop de 10% van het jaar daarvoor. Natuurlijk komt dat door de prima organisatie van de diverse wedstrijden, maar ook het voor u liggend magazine heeft aan het totale loopgebeuren in regio 14 een flinke boost gegeven. In tegenstelling tot het voorgaande jaar hebben wij dit keer geen veranderingen in

i ck

het reglement aangebracht. Alles dus bij het “oude” gelaten.

r Pat

St

ss

a

VOORWOORD

Beste crosser (m/v),

In de hoop en verwachting dat ook het komend seizoen gekenmerkt zal worden door

en

prima georganiseerde wedstrijden met wederom een groei van het aantal deelnemers rest mij nog u heel veel loopplezier toe te wensen. Met vriendelijke groet, Patrick Stassen, Voorzitter Sportplein Eindhoven Kempische Crosscompetitie

Kempische Crosscompetitie 2012-2013 Een reeks crosslopen voor pupillen, junioren, senioren, masters en recreanten. Deze competitie wordt georganiseerd door de Kempische Atletiekverenigingen van regio 14 en staat open voor alle atleten en trimmers. Kijk voor meer info en het wedstrijdregelement op www.crosscompetitie.nl 4 nov

No-Limits Bladel

No Limits Najaarscross

18 nov

GVAC Veldhoven

Get Running Campus Cross

9 dec

AVR ’69 Reusel

L’Avant Sylvestrecross

16 dec

SV Fortuna ‘67 Sint-Oedenrode

Driedorpencross

30 dec

AV Oirschot

26e De Meeuw Auwjaorscross

20 jan

DES Eersel

Dieprijtcross

27 jan

LOGO Geldrop

Run2Day Schietbergencross

17 feb

AVV Valkenswaard

Wedertcross

24 feb

GM Best

56e Joe Mann Bosloop

10 mrt

Eindhoven Atletiek

Sportmáx Karpencross

Deelname op eigen risico EHBO aanwezig

ZONDAG 10 MAART 2013: PRIJSUITREIKING BIJ EINDHOVEN ATLETIEK Eef Kamerbeek Atletiekcentrum, J.C. Dirkxpad 1, 5631 BZ Eindhoven

2010 november

meer informatie

over runnersplaza

of hardlopen in regio zo-Brabant:

www.runnersplaza.nl

maart 201 1

NEEM MEE!

TIS GRA MAGAZINE

LOOPKALENDER

DA AGEN HE SC KEMCRPIOSS-

GEHELE REGIO ZO-BRABANT

ETITIE

COMP

MENTAA L & LICHA STERK MELIJK de zom FIT er doo

UR TIME YO G TRAININ

ven! in Eindho

r!

HART MEN PROBLE rs

bij sporte

TE VB ATLE LUC KR

N

OTWAAR

schrijft...

EHA SPORTB ? NODIG ING CHIRUNN

hardlopen blessures zonder

GEEF KL EU EN STIJL R

aan je spo rtkleding Kan ‘int elligente’ schoen BLES

SURE VOORKO LEED MEN? SPORTV OEDIN G

Hoe bep aal ik mij

TRAININ

n

NEEM

GRATMISEE! MAGAZ

INE

ADVERTEREN? In dit magazine of een banner op www.runnersplaza.nl E-mail: magazine@runnersplaza.nl of bel: 040-7370040

GZONES

?

13


BLADEL - ZONDAG 4 NOVEMBER 2012

NO-LIMITS NAJAARSCROSS ORGANISATIE: No-Limits LOCATIE: Hotel-Pension De Tipmast Tipmast 50, 5531 NG Bladel

VOORINSCHRIJVING: t/m 31 oktober via internet: www.inschrijven.nl NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur in Hotel-Pension de Tipmast

PARCOURS: gevarieerd parcours KLEEDRUIMTE: Hotel-Pension de Tipmast DOUCHES: geen

MEER INFORMATIE: Hans de Korte: h.d.korte@planet.nl Ad van Heijst: ad.nolimits@gmail.com

GELDPRIJZEN: ja JEUGDPRIJZEN: ja HERINNERING: voor de jeugdatleten (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.no-limitsbladel.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Trimloop

max. 9110 m (2245 m per ronde)

11.00 uur

Vrouwen Senioren

6170 m

11.40 uur

Mannen Senioren

6865 m / 9110 m

11.40 uur

Vrouwen Senioren

4620 m

13.05 uur

Mannen Korte Cross

2850 m

13.25 uur

Vrouwen Korte Cross

1870 m

vanaf 11.00 uur

Junioren

1490 m / 1870 m / 2850 m / 3925 m / 6170 m

vanaf 13.40 uur

Pupillen

900 m / 1000 m

SPORTPLEIN EINDHOVEN CROSSCOMPETITIE VELDHOVEN - ZONDAG 18 NOVEMBER 2012

GET RUNNING CAMPUS CROSS ORGANISATIE: LOCATIE:

GVAC Veldhoven Blokhut ’t Gurke Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven

PARCOURS: KLEEDRUIMTE: DOUCHES:

gevarieerd parcours door bossen geheel op spikes te belopen in het clubgebouw van GVAC Atletiek in het clubgebouw van GVAC Atletiek

NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur in Blokhut ’t Gurke MEER INFORMATIE: Fam. van Esch: tel 0499-550377 of e-mail info@gvac.nl

GELDPRIJZEN: ja JEUGDPRIJZEN: ja HERINNERING: ja (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

14

VOORINSCHRIJVING: t/m 12 november via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar Wedstrijdsecretariaat GVAC Veldhoven: Spoordonkseweg 49, 5688 KB Oirschot of naar info@gvac.nl

Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.gvac.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Trimloop

1820 m / 3520 m / 5220 m / 6920 m / 8620 m

11.00 uur

Mannen Senioren

6920 m / 8620 m

11.45 uur

Vrouwen Senioren

5220 m

12.35 uur

Mannen Korte Cross

2730 m

12.50 uur

Vrouwen Korte Cross

1940 m

vanaf 11.45 uur

Junioren

1030 m / 1940 m / 2730 m / 3520 m / 5220 m

vanaf 13.25 uur

Pupillen

1030 m


REUSEL - ZONDAG 9 DECEMBER 2012

L’AVANT SYLVESTRECROSS ORGANISATIE: LOCATIE:

AVR ‘69 Taverne D’n Ouwe Brandtoren (nabij Trimbaan) Burg. Willekenslaan 2, 5541 NA Reusel

PARCOURS: gevarieerd parcours door bossen geheel op spikes te belopen KLEEDRUIMTE: Taverne D’n Ouwe Brandtoren DOUCHES: geen

VOORINSCHRIJVING: t/m 2 december via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar Mariëlla Jansen: m.jansen2@inter.nl.net NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 8.30 uur tot 5 minuten voor aanvang van de betreffende loop in Taverne D’n Ouwe Brandtoren MEER INFORMATIE: Mariëlla Jansen: m.jansen2@inter.nl.net

GELDPRIJZEN: ja JEUGDPRIJZEN: ja HERINNERING: voor alle deelnemers (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.avr69.nl

CATEGORIE

AFSTANDEN

9.00 uur

Wandeling voor iedereen

10 - 15 km

10.00 uur

Trimloop

1050 m / 3260 m / 5470 m / 7680 m / 9890 m

11.00 uur

Mannen Senioren

7680 m / 9890 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren

5470 m

12.45 uur

Vrouwen Korte Cross

2360 m

12.45 uur

Mannen Korte Cross

2360 m

vanaf 12.00 uur

Junioren

1770 m / 2360 m / 3260 m / 5470 m

vanaf 13.45 uur

Pupillen

1180 m

RUUNING-INDOOR RUUNING-INDOOR

STARTTIJD

Glide Plus 4&dames Gel GlideGel Plus 4 dames heren & heren VAN

99 109 109VAN VOOR

99

VOOR

8989 99

99

Cumulus Cumulus 14 dames14&dames heren & heren

129 129 99

99

Rocket&dames Rocket dames heren & heren VAN

69 6999VAN VOOR

99

VOOR

4949 99

99

Task&dames Task dames heren & heren

79 79 99

99

I AM MADE OF WEATHER PROTECTION I AM MADE OF WEATHER PROTECTION NEW RUNNING COLLECTION NEW RUNNING COLLECTION INSTORE INSTORE

your professional sportshop your professional sportshop

15


SINT-OEDENRODE - ZONDAG 16 DECEMBER 2012

DRIEDORPENCROSS 2012 ORGANISATIE: LOCATIE:

SV Fortuna`67 Sint-Oedenrode bij Manege Hertog Jan Molenweg 3, 5466 PS Veghel

PARCOURS: gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen KLEEDRUIMTE: tent op het terrein DOUCHES: geen

VOORINSCHRIJVING: t/m 9 december via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar Jeffrey van Hout, Den Ekker 2, 5491 ZK Sint-Oedenrode NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur nabij het parcours MEER INFORMATIE: Jeffrey van Hout: tel 06-54320946 of e-mail wedstrijdsecretaristhuiswestrijden@fortuna67.nl

GELDPRIJZEN: nee JEUGDPRIJZEN: geen HERINNERING: voor alle jeugdatleten (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.fortuna67.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

11.00 uur

Trimloop

2975 m / 5966 m / 8957 m

11.00 uur

Mannen Senioren

8957 m

12.00 uur

Mannen Senioren

5966 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren

5966 m

12.45 uur

Vrouwen Korte Cross

2006 m / 3017 m / 4028 m

12.45 uur

Mannen Korte Cross

2006 m / 3017 m / 4028 m

vanaf 12.00 uur

Junioren

1516 m / 2006 m / 2527 m / 3017 m / 4028 m / 5966 m

vanaf 14.00 uur

Pupillen

995 m

SPORTPLEIN EINDHOVEN CROSSCOMPETITIE OIRSCHOT - ZONDAG 30 DECEMBER 2012

26e DE MEEUW AUWJAORSCROSS ORGANISATIE: Atletiekvereniging Oirschot LOCATIE: atletiekbaan bij Sportcentrum De Kemmer Bloemendaal 5a, 5688 GP Oirschot PARCOURS: gevarieerd parcours door bossen geheel op spikes te belopen KLEEDRUIMTE: tenten op het terrein DOUCHES: geen GELDPRIJZEN: ja JEUGDPRIJZEN: ja HERINNERING: voor alle deelnemers (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

16

VOORINSCHRIJVING: t/m 20 december via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar info@avoirschot.nl NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 8.30 uur in het clubhuis van AV Oirschot MEER INFORMATIE: Nellie van Beers: tel 0499-573634 of e-mail info@avoirschot.nl Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.avoirschot.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Trimloop

2322 m / 4644 m / 6966 m / 9288 m

11.10 uur

Mannen Senioren

6966 m / 9288 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren

4644 m

12.45 uur

Vrouwen Korte Cross

2202 m

12.45 uur

Mannen Korte Cross

3303 m

vanaf 12.00 uur

Junioren

1101 m / 2202 m / 3303 m / 4644 m

vanaf 13.35 uur

Pupillen

811 m / 1101 m


EERSEL - ZONDAG 20 JANUARI 2013

DIEPRIJTCROSS ORGANISATIE: LOCATIE:

DES Eersel tegenover Camping Ter Spegelt Postelseweg 88, 5521 RD Eersel

VOORINSCHRIJVING: t/m 18 januari via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar Jaap Kleijn: Kerkstraat 21, 5513 AP Wintelre

PARCOURS: gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen KLEEDRUIMTE: tent op het terein DOUCHES: geen

NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur nabij het parcours MEER INFORMATIE: Kees Timmermans: tel 0497-681883 of e-mail wedstrijden.avdes@gmail.com

GELDPRIJZEN: ja JEUGDPRIJZEN: ja HERINNERING: voor de jeugdatleten (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.avdes.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Trimloop

2500 m tot 10.000 m

11.00 uur

Mannen Senioren

8600 m / 11.100 m

12.10 uur

Vrouwen Senioren

5000 m / 7500 m

12.50 uur

Vrouwen Korte Cross

3600 m

12.50 uur

Mannen Korte Cross

3600 m

vanaf 12.10 uur

Junioren

1500 m / 2200 m / 3600 m / 5000 m / 7500 m

vanaf 13.55 uur

Pupillen

1100 m / 1500 m

nersplaza!

Uitgever van rUn

2010 november NEEM MEE!

GRATIS MAGAZINE AGENDAHE SC KEMCRPIOSSETITIE

COMP

UR TIME YO TRAINING

en! in Eindhov

HART N PROBLEME s bij sporter

N VB ATLETE WAAR LUC KROT schrijft...

A SPORTBEH NODIG? ING CHIRUNN

logo/huisstijl ontw

n hardlope sures zonder bles

erp | posters | brochures

maart 2011

flyers | adverten ties | drukwerkb egelei

LOOPKALENDER GEHELE REGIO ZO-BRABANT

p & beheer | ba nners | fotografi e

de zomer door!

GEEF KLEUR EN STIJL aan je sportkleding Kan ‘intelligente’ schoen

BLESSURELEED VOORKOMEN?

SPORTVOEDING Hoe bepaal ik mijn

TRAININGZONES?

ding

websites ontwer

MENTAAL STERK & LICHAMELIJK FIT

NEEM MEE

!

GRATIS MAGAZINE

Gulberg 31 | 56 74 TE Nuenen

VOLG ONS OP

@JB_Adver

| t 040 737 00 40

| www.jb-advertis in

g.nl

www.facebook.com/JB.Adver

17


GELDROP - ZONDAG 27 JANUARI 2013

RUN2DAY SCHIETBERGENCROSS ORGANISATIE: LOCATIE:

Lopersgroep Geldrop e.o. (LOGO) Rederijklaan 1 5731 PV Geldrop-Mierlo

PARCOURS: gevarieerd parcours door bossen geheel op spikes te belopen KLEEDRUIMTE: tent op het terrein DOUCHES: geen

VOORINSCHRIJVING: t/m 24 januari via internet: www.inschrijven.nl NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag tot 15 minuten voor aanvang van de betreffende loop MEER INFORMATIE: e-mail: wedstrijdcommissie@logogeldrop.nl Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.logogeldrop.nl

GELDPRIJZEN: ja JEUGDPRIJZEN: ja HERINNERING: geen (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Trimloop

2000 m / 4000 m / 6000 m / 8000 m / 10.000 m

11.00 uur

Mannen Senioren

8000 m / 10.000 m

11.00 uur

Vrouwen Senioren

8000 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren

4720 m

12.00 uur

Vrouwen Korte Cross

3360 m

12.00 uur

Mannen Korte Cross

4720 m

vanaf 12.30 uur

Junioren

1380 m / 2000 m/ 4000 m / 6000 m

vanaf 13.45 uur

Pupillen

1380 m

SPORTPLEIN EINDHOVEN CROSSCOMPETITIE

18


VALKENSWAARD - ZONDAG 17 FEBRUARI 2013

WEDERTCROSS ORGANISATIE: LOCATIE:

Atletiekvereniging Valkenswaard (AVV) Sportpark Den Dries Past. Heerkensdreef 8, 5552 BG Valkenswaard

PARCOURS: KLEEDRUIMTE: DOUCHES:

atletiekbaan en omliggende sportvelden geheel op spikes te belopen nieuwe kleedlokalen naast de AVV kantine nieuwe kleedlokalen naast de AVV kantine

GELDPRIJZEN: nee JEUGDPRIJZEN: nee HERINNERING: voor alle deelnemers (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

VOORINSCHRIJVING: t/m 14 februari via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar Gonja van de Ven: De Kranssen 29, 5581 AG Waalre of naar inschrijven@avv-atletiek.nl NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur tot 30 minuten voor aanvang van de betreffende loop MEER INFORMATIE: Gonja van de Ven: tel 040-2212858 of email wedstrijden@avv-atletiek.nl Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.avv-atletiek.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Trimloop

4000 m / 5800 m / 7600 m / 9400 m

11.00 uur

Mannen Senioren

7600 m / 9400 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren

5800 m

12.35 uur

Vrouwen Korte Cross

3350 m

12.35 uur

Mannen Korte Cross

3350 m

vanaf 12.00 uur

Junioren

1970 m / 2250 m / 3350 m / 5800 m

vanaf 13.45 uur

Pupillen

1230 m / 1820 m

SPORTPLEIN EINDHOVEN CROSSCOMPETITIE

webwinkel: www.reskin-xl.nl

een comfortabele manier om uw huid te beschermen de unieke vondst tegen blaren, schuren, irritatie, wrijving en andere huidproblemen. Voorkomen is beter dan genezen. reskin: de herbruikbare huidvriendelijke pleister!

ontVang een extra sample & probeer nu! 1x bij aankoop en inlevering van deze advertentie tijdens de Marathon Eindhoven

• Een bi-elastische pleister, rekbaar in de lengte en breedte dus sluit perfect op het lichaam aan • Ontwikkeld om wrijving, irritatie en blaren te voorkomen • Een ademende pleister en laat zweet goed door. De pleister blijft op die manier perfect op zijn plaats zitten • Huidvriendelijk, gemakkelijk en pijnloos te verwijderen • Meerdere malen te gebruiken door uit te wassen en daarna te laten drogen op 'n gladde ondergrond • Met een scherpe schaar in elke gewenste vorm te knippen 19


BEST - ZONDAG 24 FEBRUARI 2013

56e JOE MANN BOSLOOP ORGANISATIE: LOCATIE:

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis Best Joe Mann Natuurtheater Joe Mannweg 4, 5681 PT Best

PARCOURS: gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen KLEEDRUIMTE: aanwezig DOUCHES: aanwezig

VOORINSCHRIJVING: t/m 17 februari via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar wedstrijden@avgm.nl NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur MEER INFORMATIE: Frank Abbink: tel 0499-373839 of e-mail wedstrijden@avgm.nl

GELDPRIJZEN: nee JEUGDPRIJZEN: nee HERINNERING: voor alle deelnemers (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.avgm.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Trimloop

2900 m / 5800 m / 8700 m

11.00 uur

VB-atleten

1070 m

11.15 uur

Mannen Senioren

8700 m / 11.600 m

11.15 uur

Vrouwen Senioren

5800 m

12.30 uur

Mannen Korte Cross

3000 m

12.45 uur

Vrouwen Korte Cross

2140 m

vanaf 11.15 uur

Junioren

1500 m / 2140 m / 3000 m / 5800 m / 8700 m

vanaf 13.30 uur

Pupillen

1070 m / 1500 m / 2140 m / 5800 m

SPORTPLEIN EINDHOVEN CROSSCOMPETITIE logo/huisstijl ontwerp flyers posters brochures advertenties drukwerkbegeleiding

Grafische vormgeving en ontwerpen voor een betaalbare prijs!

websites ontwerp & beheer

Gulberg 31 | 5674 TE Nuenen | t 040 737 00 40 | www.jb-advertising.nl | info@jb-advertising.nl

fotografie

banners

last van pIJnlIJKe tepels?

ontvang een extra sample & probeer nu! 1x bij aankoop en inlevering van deze advertentie tijdens de Marathon Eindhoven

20

vooral mannen kennen dit fenomeen. een shirtje dat langs de tepels schuurt. soms tot bloedens toe. reskin voorkomt dit probleem. plak het op voor je gaat lopen en je merkt het verschil. ook een hartslagmeter kan irritatie geven. plak op de irritatieplek een stuk reskin en je hebt nergens meer last van. • • • • • •

Een bi-elastische pleister, rekbaar in de lengte en breedte dus sluit perfect op het lichaam aan Ontwikkeld om wrijving, irritatie en blaren te voorkomen Een ademende pleister en laat zweet goed door. De pleister blijft op die manier perfect op zijn plaats zitten Huidvriendelijk, gemakkelijk en pijnloos te verwijderen Meerdere malen te gebruiken door uit te wassen en daarna te laten drogen op ‘n gladde ondergrond Met een scherpe schaar in elke gewenste vorm te knippen

webwInKel: l www.reskin-xl.n


EINDHOVEN - ZONDAG 10 MAART 2013

SPORTMテ々 KARPENCROSS ORGANISATIE: LOCATIE:

Eindhoven Atletiek Eef Kamerbeek Atletiekcentrum J.C. Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven

VOORINSCHRIJVING: t/m 3 maart via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier naar Joke Kleinhesselink: Nansenstraat 7, 5665 GB Geldrop

PARCOURS: KLEEDRUIMTE: DOUCHES:

op en rondom de atletiekbaan in het clubgebouw van Eindhoven Atletiek in het clubgebouw van Eindhoven Atletiek

NA-INSCHRIJVING: op de wedstrijddag vanaf 9.30 uur op de atletiekbaan MEER INFORMATIE: Joke Kleinhesselink: tel 040-2852894 of e-mail inschrijven@eindhovenatletiek.nl

GELDPRIJZEN: ja JEUGDPRIJZEN: ja HERINNERING: voor alle deelnemers (prijsuitreiking z.s.m. na de wedstrijd)

Voor meer informatie kijk op www.crosscompetitie.nl of www.eindhovenatletiek.nl

STARTTIJD

CATEGORIE

AFSTANDEN

10.00 uur

Scholierenloop groep 3 t/m 5

950 m

10.10 uur

Scholierenloop groep 6 t/m 8

1550 m

10.20 uur

Trimloop

2150 m / 4350 m / 6500 m / 8650 m

11.30 uur

Mannen Senioren

8800 m / 12.300 m

12.35 uur

Vrouwen Senioren

7950 m

13.20 uur

Mannen en Vrouwen Korte Cross

3100 m

vanaf 12.35 uur

Junioren

1550 m / 2150 m / 3650 m / 5800 m / 7950 m

vanaf 14.40 uur

Pupillen

950 m / 1550 m

SPORTPLEIN EINDHOVEN CROSSCOMPETITIE

10 maart 2013

sportmax karpencross zondag 10 maart 2013 prijsuitreiking sportplein kempische crosscompetitie eef kamerbeek atletiekcentrum 21


Nieuw bij Sportplein Eindhoven:

“HARTREVALIDATIE” Hartrevalidatie wordt in de meeste gevallen gegeven in ziekenhuizen en revalidatiecentra’s. Maar wat als die therapie is afgesloten en je staat er alleen voor?

Veel patiënten hebben behoefte om te blijven trainen onder gespecialiseerde begeleiding. Wij bieden hartpatiënten de mogelijkheid om op een verantwoorde manier onder specialistische begeleiding verder te sporten en trainen na het revalidatietraject in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. De therapeut volgt jaarlijks een reanimatiecursus en een calamiteitenprotocol is aanwezig. Het trainen gebeurt in een groep met alleen hartpatiënten maar iedereen heeft een eigen programma wat voor hem/haar speciaal is opgesteld. De therapie vindt op dit moment plaats op dinsdagen van 12.30 uur tot 13.30 uur en op vrijdagen van 10.30 uur - 11.30 uur. In de toekomst is er wellicht meer keuze in de behandeltijden. Om te beginnen willen wij eerst nader met u kennismaken. U kunt daarom een afspraak maken voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat u wilt bereiken met de therapie en hoe wij dit het beste kunnen aanpakken. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend, u verplicht zich tot niets.

Mocht u nog meer informatie willen, kijk dan op www.sportpleineindhoven.nl onder menu ‘hartrevalidatie’ Heeft u interesse? Bel 040-7600090 of e-mail uw vraag naar hartrevalidatie@sportpleineindhoven.nl.

2010 november

meer informatie

over runnersplaza

of hardlopen in regio zo-Brabant:

www.runnersplaza.nl

LOOPKALENDER

DA AGEN HE SC KEMCRPIOSS-

GEHELE REGIO ZO-BRABANT

ETITIE

COMP

MENTAA L & LICHA STERK MELIJK de zom FIT er doo

UR TIME YO G TRAININ

ven! in Eindho

r!

HART MEN PROBLE rs

bij sporte

TE VB ATLE LUC KR

N

OTWAAR

schrijft...

EHA SPORTB ? NODIG ING CHIRUNN

hardlopen blessures zonder

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA: 22

maart 201 1

NEEM MEE!

TIS GRA MAGAZINE

GEEF KL EU EN STIJL R

aan je spo rtkleding Kan ‘int elligente’ schoen BLES

SURE VOORKO LEED MEN? SPORTV OEDIN G

Hoe bep aal ik mij

TRAININ

n

NEEM

GRATMISEE! MAGAZ

INE

ADVERTEREN? In dit magazine of een banner op www.runnersplaza.nl E-mail: magazine@runnersplaza.nl of bel: 040-7370040

GZONES

?

facebook.com/Runnersplaza

@Runnersplaza


Sportvoedingssupplementen Runamine Sinds ongeveer een jaar is de webwinkel voor sportvoedingssupplementen www.runamine.nl in de lucht. Onze producten voorzien in een behoefte want de reacties van gebruikers zijn zonder uitzondering zeer positief.

Br oe

der

s

We hebben goed nagedacht over waar hardlopers behoefte aan zouden kunnen hebben en hebben een hoogwaardige producent gevonden die samen met ons een goed samengesteld pakket voedingssupplementen speciaal voor hardlopers heeft ontwikkeld.

o Jo

p

Regelmatig komt de vraag naar voren of voedingssupplementen de plaats in kunnen nemen van gezonde voeding. Het antwoord daarop is duidelijk: Dat is niet het geval! Gezonde voeding blijft gewoon de basis. Maar supplementen kunnen voor hardlopers wel een welkome aanvulling zijn. Het lichaam van een hardloper verbruikt namelijk meer energie dan het lichaam van een gemiddeld persoon. Daardoor verbruik je ook meer vitaminen en mineralen en deze worden niet altijd voldoende via voeding aangevuld. Er zijn onderzoeken die aantonen dat in gezonde voeding veel minder vitaminen en mineralen zit dan bijvoorbeeld 10 jaar terug. De hoofdredenen zijn uitputting van de landbouwgrond en wekenlang vervoer van producten van over de hele wereld. Naast gezonde voeding kan een hardloper dus aanvulling gebruiken.

We hebben producten die zorgen voor betere prestaties (pre-workout) of dat een duurprestatie langer vol kan worden gehouden (visolie en Q10). Andere producten zorgen voor een sneller herstel (post workout en night recovery). Krampen en spieren helpt om de spieren te ontspannen. Botten en gewrichten werkt als een soort smeermiddel en met name bij kraakbeenklachten van de knie heeft dit zijn werking bewezen. Met namen de laatste weken in de voorbereiding op een (halve) marathon zijn lopers extra kwetsbaar en kunnen ze extra weerstand gebruiken. Griepboost en Vitamine C kunnen hier een handje helpen. De werkzame stoffen in onze producten worden ook echt door het lichaam opgenomen wat bij lang niet alle voedingssupplementen het geval is. www.runamine.nl helpt lopers met betere prestaties, een sneller herstel en een betere gezondheid. De reacties van gebruikers van onze producten geven aan dat we daar in geslaagd zijn. Joop Broeders (mede namens Willard Holinsky en Jeroen van Duursen)

Distance W1080

comfort zones: waar voeten spreken… Voor zowel de beginnende als de gevorderde hardloper zijn functioneel juiste schoenen belangrijk. in de winkel van comfort zones in

ProGrid Xodus

Trail Glove

Sint oedenrode krijg je deskundig persoonlijk advies en kunnen de schoenen op de moderne loopband ter plekke uitgeprobeerd worden. Comfort Zones onderscheidt zich zowel qua filosofie als merkenkeuze: “barefoot”, minimalisme, natural running en “traditioneel” lopen komen allemaal aan bod. Behalve voor hardloopschoenen kun je u ook voor wandelschoenen en sandalen terecht. Turia

opgebouwd uit de running collectie is n en modellen met aansprekende merke idend verhaal. allemaal een ondersche elden: rbe Hierbij enkele voo

Evolution GTX

Kofferen 4 Sint oedenrode • 0413 769027 • www.comfortzoneS.nl • GrAtiS PArKeren

23


Ouderwets wordt nieuwerwets! De term ‘retro wordt vaak gebruikt voor nieuwe creaties die voorzien zijn van oude dessins en kenmerken. Sporticoon Johan Cruijff droeg tijdens het WK voetbal in 1974 het bekende oranje Adidas-tenue. De strakke belijning van het shirt en de drie strepen zien we weer terug in de original-collectie van het sportmerk. De ontwikkeling van het materiaal heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. De stoffen ademen, zijn licht en sluiten goed om je lichaam.

Vintage is het hergebruiken van kleding van voor de

fitnessbroek voldoet aan andere eisen dan een hardlooptight.

jaren ‘80. Een ‘oud’ jurkje van moeder kan schattig

Dat zie je zelf niet, want ze zien er vrijwel hetzelfde uit. Mis-

staan, maar je moet er niet aan denken om het

kopen hebben we al genoeg in de kast hangen, dus neem de tijd

oude trainingpak van je vader uit de motten-

voor een perfecte kledingstuk en ga naar de speciaalzaak.

ballen te halen. Kortom: retro is nieuw, met de vormgeving van een oud model, en vintage is een

Het duurste onderdeel van een sportoutfit zijn sportschoenen.

minimaal 32 jaar oud kledingstuk dat inmiddels

Afhankelijk van de soort training gaan ze ongeveer een jaar

kan zijn aangepast aan de draagster.

mee. Ook hiervoor geldt: laat je goed adviseren. Goede sportschoenen verkleinen namelijk de kans op blessures.

Sport en vintage gaan niet samen. Als je sport, wil je jezelf verbeteren en is het erg prettig als je kleding daaraan

De retrostijl te goed te combineren met je sportgarderobe. Op

bijdraagt. In de jaren ‘80 liepen de vrouwen in korte badstof

de vrijetijdsafdeling vind je leuke retrotassen. Deze tassen zijn

broekjes. Deze broekjes droeg je in je vrije tijd en waren onder-

multifunctioneel. Afhankelijk van het model gebruik je ze als

deel van je wedstrijdkleding. Er was weinig keus. Wilde je geen

weekendtas, sporttas of schoudertas. De retromodellen van

strak broekje, dan was een voetbalbroek het alternatief.

diverse sportmerken en merken vrijetijdskleding zijn o.a. de

sportvrouwen zien dat je ook vrouwelijk en charmant op het

er frissere en vrouwelijke tinten verkrijgbaar zoals roze, licht-

sportveld kunt verschijnen. De outfits van Florence Griffith-

blauw en geel. De tassen zijn multi-functioneel, je neemt ze niet

Joyner waren erg extreem: lange nagels, wapperende haren

alleen mee naar het sportveld maar ook op vakantie of naar

en een wedstrijdtenue met een lange pijp en hoog opgesneden

het zwembad.

pijp. Ze droeg zelfs een soort schaatspak, inclusief capuchon. De tenniszusjes Williams mogen bij de kledingsponsor mee-

Is je kleuradvies lente, dan past beige, zacht olijfgroen, aqua en

denken over hun outfits. In Nederland waren Leontien van

oranje het beste bij jou. Ben je een zomertype, kies dan roze,

Moorsel en Fatima Moreira de Melo nieuws toen ze opgemaakt

zilver, wit, grijs en lichtblauw. Is je kleurtype herfst, dan staat

aan hun wedstrijd begonnen.

bruin, oranje, olijfgroen en rood je goed. Ben je een wintertype, kies dan blauw, zwart, zilver en wit.

Lang niet iedereen wil uren voor de spiegel staan. Toch probeer je verzorgd aan een wedstrijd te verschijnen. Draag schone kleding, gebruik deodorant en zorg dat je haar fatsoenlijk zit. Gebruik alleen make-up als je daar prettig bij voelt. Laat je goed adviseren in de hardloopspeciaalzaak. Een aan-

ga

Bo

bieding bij een reguliere sportwinkel lijkt leuk, maar een

ue

24

ren donkerbruin, oranje, bordeaux en groen in de mode. Nu zijn

Moniq

HARDLOOPDIVA´S

modellen Bowling en Reporter. In de jaren ‘70 waren de kleuDe laatste jaren laten bekende nationale en internationale

ard

s

Jouw kleur, jouw stijl, worden wie je bent; Yebba helpt je erbij • styling@yebba.nl • www.yebba.nl


KELVIN HILGEHOLT (28) Achtvoudig Nederlands kampioen moderne vijfkamp (schermen, zwemmen, paardrijden, schieten en lopen op één dag). Nationaal recordhouder moderne vijfkamp. Diverse nationale medailles in het zwemmen, biathlon en schermen. Meervoudig finalist op World Cups, EK’s en WK’s. Meer info op www.5kamp.nl

Beleving in bewegen

E

en leuke eer om de column van Luc Krotwaar een keer af te

Misschien moet ik daarom ook weer terug naar het begin. Want de

mogen wisselen. Zeker omdat mijn “core business” als atleet of

drang of de kern dat ons werkelijk motiveert om te bewegen, al is het

sporter niet bij het lopen ligt, maar de moderne vijfkamp.

voor je gezondheid, al heb je Olympische ambities of je wilt de leuk-

Even voor de mensen die niet op de hoogte zijn van deze Olympische

ste marathon van Nederland in een goede tijd lopen… Het ligt niet

meerkamp (sinds 1912). De moderne vijfkamp is door de schepper

aan je doel dat je hebt (of hebt gehaald), waar het eindigt, maar juist

van de Olympische Spelen (Pierre de Coubertin) in het leven geroepen

waar het begint. De liefde om je lichaam voor je te laten spreken, de

om de ultieme atleet neer te schetsen. Deze atleet moet niet alleen

vrijheid om je eigen doelen na te mogen streven of het enthousiasme

kracht en uithoudingsvermogen bezitten, maar ook over lenigheid,

om deel uit te maken van een groep of evenement. Dat is wat ons

technisch en tactische vaardigheden. En al die vaardigheden komen

aanzet om te bewegen.

sterk naar voren in de sporten: schermen (35 partijen), zwemmen (200m), paardrijden (springen op een vreemd paard), schieten en

Dat was ook mijn leermoment van 10 jaar topsport en een bezoek

lopen (3km cross gecombineerd met luchtpistool schieten).

aan de Olympische Spelen. Het feit dat ik de Spelen niet gehaald heb als atleet, vormt mij minder als persoon dan waarom ik überhaupt

Met zwemmen als achtergrond heeft de vijfkamp de afgelopen 10

ben begonnen aan deze Olympische campagne. Welke stappen ik ook

jaar mijn leven bepaald. Studie, relaties, de baantjes en leningen die

verder neem, of dat nu is als atleet, student, werknemer of zelfs in

ik had, stonden in het teken van dat ene doel: met de 45 uur trai-

sociale context; Het moet weer terug naar de kern. Mijn enthousi-

ningsarbeid per week, begeleid door de beste trainers in binnen en

asme is mijn draagkracht om te bewegen. Zolang ik dat enthousi-

buitenland, mijn deelname in Londen 2012 bevestigen.

asme kan voeden is mijn energiebron onuitputtelijk. En dat maakt

Het is daarom dan ook nog steeds moeilijk te verwoorden hoe groot

de pijn, de financiële en fysieke inspanningen die je incasseert, wat

mijn deceptie is, dat ik deze Spelen niet heb gehaald. De teleurstel-

dragelijker.

Maar wel altijd in combinatie met mijn ratio. In de aanloop naar

Want wat ons daadwerkelijk beweegt is uiteindelijk de beleving. En

de Spelen maakte ik mijn sociale omgeving duidelijk dat ik allerlei

dat is volgens mij de kracht van de marathon van Eindhoven. Je hebt

concessies moest doen om mijn sportomgeving zo optimaal mogelijk

de grootste, zwaarste of snelste marathons die leuk staan op je pal-

in te richten. In mijn topsport-contract stond zelfs vastgesteld dat

mares. Maar de perceptie die bepaalt hoe je beweging beleeft, dat

ik ’s middags een dutje moest doen voor optimaal herstel. Dat ik 3

is waar het om draait. En volgens mij is de term: “de leukste ma-

maanden van tevoren wist wat ik om 14.00 uur zou eten omdat het

rathon van Nederland” daar alles omvattend in. We vergeten soms

door de beste specialisten is afgestemd voor de geplande trainingen,

dat die term ons allen in beweging heeft gebracht. Plezier is dus die

was een ander feit. Medisch, wetenschappelijk, mentaal, enz; Ik had

perceptie dat word gevormd door de 1000 vrijwilligers, de 20.000

alles zo optimaal mogelijk ingericht om dat ene doel te bereiken.

deelnemers, en vooral die duizenden bezoekers langs de kant die deze sportieve beleving kleur en waarde geven.

Het is mijn perceptie die bepaald hoe waardevol ik het acht dat ik mijn doel niet heb behaald. Want het wel of niet behalen van je doel

Deze waarde heeft mij ook al die jaren bewogen in mijn omgeving,

verandert niks aan de weg ernaar toe! Ik moet alleen die weg er naar

en dat gaat het nu ook weer doen voor de komende 4 jaar. En voor

toe zo goed mogelijk op waarde inschatten. Ik zal moeten accepteren,

de mensen die dit lezen en niet snappen waar ik het over heb….Die

dat ik dan pas goed feedback kan geven op de afgelegde weg. Een

wil ik graag uitnodigen om op 14 oktober naar de binnenstad van

moeilijk proces die ik in 2 maandjes tijd wel af zou kunnen ronden,

Eindhoven te gaan en zelf te ervaren wat nu beleving in bewegen is.

zodat ik me daarna weer in kon zetten voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (2016). Helaas merk ik dat het meer tijd kost. Want wat doe je met de feedback? Je zou oud zeer zo snel mogelijk om moeten kunnen zetten naar nieuwe motivatie en dat is ontzettend moeilijk als het oud zeer nog niet zo oud is.

Sportieve groet,

COLUMN

ling begrijpt iedereen, dat is emotie en dat heeft me ook ver gebracht.

25


Lichaamsklachten?

Ga eens naar de sportpodotherapeut! Iedere sporter kan te maken krijgen met voetklachten of andere lichaamsklachten. Deze kunnen ontstaan door problemen met de voet, de voetstand of het looppatroon. Maar ook kunnen klachten veroorzaakt worden door verkeerde stand of verkeerd functioneren van enkels, knieën, heupen en/of rug. Herkenbaar? Dan kan een podotherapeut je wellicht helpen om van je klachten af te komen en om nieuwe klachten te voorkomen. Letterlijk vertaald betekent podotherapie voettherapie. Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en andere lichaamsklachten. Daarnaast geeft hij of zij ook adviezen om klachten te voorkomen. Bovendien vallen afwijkende teenstanden en ernstige huid- en nagelaandoeningen binnen het behandelspectrum. “Meestal bestaat de aanpak uit het toepassen van corrigerende en/of beschermende technieken aan de voet”, vertelt Ulrike Arts, sportpodotherapeut op het Sportplein Eindhoven. “Vaak gaat het dan om een orthese of schoen- en zoolcorrecties (steunzolen) om klachten op te heffen, te verminderen of te compenseren.” Podotherapie voor sporters Ulrike Arts volgde de opleiding Podotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. De afgelopen 14 jaar is ze werkzaam geweest in een particuliere praktijk waar ze uiteenlopende klachten behandelde bij mensen van alle leeftijden. Vanwege haar affiniteit met sport besloot Ulrike in 2009 te starten met de eerste postbacheloropleiding Sportpodotherapie. Met succes, want al in 2011 studeerde ze af in de groep met de eerste sportpodotherapeuten van Nederland. Sportpodotherapie is een specialisatie binnen reguliere podotherapie. Sportpodotherapeuten behandelen atleten van elk niveau, die klachten hebben aan de onderste extremiteit (voeten, enkels, knieën, benen) of die last hebben van rug of heup als gevolg van een slecht functioneren van de onderste extremiteit. Ook atleten die een preventief advies wensen in het kader van hun sportuitoefening kunnen bij de sportpodo-

therapeut terecht. “Mijn belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van sporten door de atleet”, vertelt Ulrike. “Ik richt me daarbij specifiek op het optimaal houden en het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid voor zover deze van invloed zijn of kunnen zijn op het ontstaan van sportblessures.” Multidisciplinair Tijdens haar werk in de particuliere praktijk legde Ulrike al voortdurend contact met specialisten in andere disciplines om een zo optimaal mogelijk resultaat voor de patiënt te verkrijgen. Dat komt haar nu uitstekend van pas: “Met name in de sport is werken in een multidisciplinair team van grote meerwaarde. Op het Sportplein Eindhoven werk ik samen met een osteopaat, sportfysiotherapeut en een manueel therapeut. Hierdoor kunnen we zorgen voor een goede en snelle behandeling op maat, zowel preventief als curatief.”

Ulrike Arts is werkzaam op Sportplein Eindhoven. Iedereen kan er op afspraak terecht. Bel voor een afspraak: (040) 7600090. Voor leden van Eindhoven Atletiek is er op dinsdag van 20.00-21.00 uur een gratis spreekuur. Iedere laatste vrijdag van de maand houdt Ulrike van 19.00-21.00 spreekuur bij Runnersworld (op inschrijving bij Sander Halin, Runnersworld Eindhoven).

BLOEDENDE TEPELS? Bloedende tepels een fenomeen waar menig mannelijk hardloper mee te maken krijgt. Plak op de irritatieplek een stuk Reskin en je hebt nergens meer last van. Ook onder je hartslagmeter en blaren behoren tot het verleden. Reskin is een preventieve herbruikbare huidvriendelijke pleister van textiel die de huid beschermt tegen irritatie door wrijving. Uniek, omdat het niet vergelijkbaar is met bestaande pleisters. Gebruikers zijn razend enthousiast en hebben het altijd bij zich. Het voorkomt wrijving van huid op huid, of stof op huid. Deze wrijving kan jeuk, schrijnende plekken en blaren veroorzaken. Het beschermt de huid tegen de gevolgen van wrijving.

26

Voor professionele en recreatieve sporters zoals: lange afstand lopers, wandelaars, fietsers, wielrenners maar ook paardrijders. Reskin is een geperforeerde lycra en dus zeer rekbaar en ademend. De klevende huidvriendelijke medische gel op siliconenbasis, laat geen plaksporen na en is pijnloos te verwijderen. Extra voordee:l Reskin is herbruikbaar en wasbaar onder de kraan of douche. Reskin voelt aan als een tweede huid en is zowel preventief als bij een licht beschadigde huid te gebruiken. Reskin te verkrijgen via de webwinkel: www.reskin-xl.nl


Hét adres

voor al uw HardloopbenodigdHeden! Ons team staat garant voor een deskundig advies op het gebied van hardloopschoenen, kleding, hartslagmeters, sportvoeding en accessoires. Deze loopanalyse bestaat uit:

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u een

• Lopen op de lopende band waarvan een video-opname wordt gemaakt.

gratis loopanalyse

• Meten van de drukpunten van de voet op een voetspiegel. • Bestuderen slijtpatroon van de oude hardloopschoenen indien aanwezig.

bij aanschaf van een paar hardloopschoenen en

p

15,- korting

• Visuele beoordeling van de afwikkeling van de loopschoenen tijdens een looptest buiten.

bij besteding van p 100,- *

*niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Willemstraat 2 (bij de Witte Dame) groeten Vriendelijke sport 5611 HD Eindhoven am! namens het hele te 040 2372337 er Halin nd Sa & rs de oe Br www.runnersworld.nl Joop

DOE MEE & WIN! STREEP ONDERSTAANDE WOORDEN WEG: ATLETIEKVERENIGING BEGINNERSCURSUS BIDON BOEK BROOKS COMPRESSIEKOUS DUURLOOP ENERGIEGEL FIT FLESJESGORDEL GPS HARDLOPER HARDLOOPSCHOENEN HARTSLAGMETER HERSTEL LOOPANALYSE

MARATHON MARATHONBEURS MINIMALISME NATUUR ONTSPANNING RUNNERSPLAZA RUNNERSWORLD SOK SPIKE SPORT SPORTTAPE TIGHT TRAINER VETER WATER WINDJACK

A

B

W

E

S

R

U

E

B

N

O

H

T

A

R

A

M

Z

H

T

E

I

H

E

H

A

R

D

L

O

P

E

R

N

W

U

A

C

L

G

G

A

B

O

E

K

G

R

A

A

E

E

I

G

R

F

O

E

I

E

R

V

S

P

O

R

T

R

N

P

N

A

D

E

L

M

T

N

N

T

S

R

S

I

I

E

I

A

D

Z

L

C

H

E

P

I

N

E

S

IJ

F

N

G

T

A

T

J

A

O

O

M

G

S

R

E

E

R

L

B

E

H

E

R

T

A

L

O

N

O

I

N

J

E

K

R

G

A

I

T

V

T

R

C

P

P

I

M

P

N

I

E

S

V

S

I

G

D

N

S

O

K

S

S

D

A

O

A

I

N

S

S

E

C

E

M

O

N

P

Z

R

C

U

R

H

R

N

M

N

G

I

R

U

G

E

N

S

E

E

H

U

A

E

S

U

A

A

A

O

E

E

R

E

T

W

I

N

O

R

T

R

R

K

U

L

L

P

R

K

N

S

L

E

N

N

E

L

H

S

E

E

O

T

Y

I

S

D

O

I

U

K

R

U

N

O

O

T

E

K

T

O

A

S

S

T

E

U

G

S

L

R

E

O

N

E

A

A

I

A

R

N

E

M

N

L

S

I

N

D

N

P

E

L

W

I

L

P

W

B

L

E

E

O

M

S

N

T

R

A

R

U

N

N

E

R

S

W

O

R

L

D

A

T

!

G

DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN EEN ZIN:

27


GEZOND ZITTEN

Ergonomische stoelen van Variér ondersteunen uw gezonde levensstijl en lichaamshouding

vraag naar onze lopende acties

Stoelen van Variér koopt u bij Gestelsestraat 59 - Aalst-Waalre - Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl

DOE MEE & WIN DEZE PRACHTIGE PRIJZEN: HARDLOOPSCHOENEN VAN BROOKS

BOEK TONNIE DIRKS DIGITAAL OP CD - T.W.V. € 17,50 Over het leven van de atleet, die excelleerde op de cross met 7 nationale titels en een 29e plaats op de WK Cross. Beschrijving van’ t leven van Dirks, waarbij uiteraard wordt ingezoomd op zijn sportieve prestaties die ook buiten het veldlopen van hoog niveau waren. Hoe belangrijk de aanpak van een trainer ook is, de titel van het boek bevat de belangrijke les die Tonnie al zijn lopers heeft meegegeven: ‘Niet lullen, maar lopen.

1x BIDON

5x

LET OP: Inleveren kan t/m 30 nov 2012

5x

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DE PUZZEL IN BIJ RUNNERSWORLD EINDHOVEN: WILLEMSTRAAT 2 (BIJ DE WITTE DAME), 5611 HD EINDHOVEN Hierbij geef ik aan dat ik geen nieuwsbrieven van Runnersworld

*

NAAM

Eindhoven wil ontvangen. Ik wil mijn e-mailadres alleen afgeven om kans te maken op een van de prijzen.

STRAAT POSTCODE WOONPLAATS EMAIL-ADRES

28

*


Wilfred is geboren in 1969, woonachtig in Waalre Getrouwd en heeft 2 dochters van 7 en 9 PR op de marathon is 2,31.48 halve marathon 1.08.55 10 km 31.57 5 km 15.13

DOELLOOS SPORTEN

D

it stuk zou gaan over doelloos sporten. Ontspannen rennen of fietsen

uit Londen waar zo veel fantastische sportprestaties geleverd werden op het

zonder doel. Horloge af, gps overboord, ipod uit, schoenen aan en weg-

netvlies, werd het steeds lastiger mijn nieuwe mantra vol te houden: Geen

wezen. Prins Claus gooide ooit met veel misbaar zijn stropdas weg. Prachtige

doelen stellen, doelloos sporten,geen doelen stellen, doelloos sporten.

beelden waren dat. Ik had zo’n zelfde statement in gedachten: Weg met al die hulpmiddelen en weg met alle doelen. Doelloos sporten is de toekomst. Dat

De genadeklap kwam in Frankrijk. Kamperend in de Auvergne zag ik tijdens

statement zou ik dan middels een gloedvol betoog onderbouwen.

een wandeling met vrouw en kinderen naar de top van de Puy de Sancy op 1885 meter hoogte overal mensen rennen. Omhoog, omlaag, met stokken,

Dat betoog komt er niet. Doelloos sporten is, althans voor mij, niet vol te

zonder stokken, jong, oud, man, vrouw. Je kon daar niet kijken of er werd

houden. Na twee maanden zonder horloge en zonder doel begon het weer

gerend. In het begin was dat even wennen Wie gaat er nu langs afgronden

te kriebelen en nu, zo’n drie maanden verder, ben ik zelf ook weer volop aan de

rennen? Één mistap en je vliegt over de rand. Rare jongens die Fransen.

slag met nieuwe sportieve doelen. Op de kam van de berg aangekomen werd het drukker en drukker en ineens, Plan

uit het niets begon mijn oudste dochter ook te rennen, in een mum van tijd

Ik had het zo goed bedacht. Na een voorjaar waarin ik vrijwel dagelijks

gevolgd door haar zus. In een reflex ging ik erachteraan in de verwachting dat

bestookt werd met verzoeken geld te doneren aan acties waarbij gesport wordt

ze snel zouden stilvallen. Niet dus. Het terrein golfde op en neer en we liepen

voor het goede doel (geweldige initiatieven overigens) heb ik me serieus afge-

gedrieën zo zeker een minuut of 10. Kan ook ook 5 minuten geweest zijn hoor,

vraagd of er überhaupt nog wel mensen sporten zonder geld in te zamelen voor

liep zonder horloge, maar in één woord: GEWELDIG. Stevig nahijgend gaven

een goed doel, het zogenaamde goede doelenloos sporten. Niet heel veel, zo leek

we elkaar high fives en ineens kwam het besef waarom die hardlopers daar

het destijds. Ik bedacht voor mezelf een doelloze fietstocht. 5 dagen fietsen

liepen en hoe kicken het is om vrijuit over die paden te sjezen. Dat wil ik ook!

zonder plan of achterliggend (goed) doel. Opstappen en dan maar zien waar je

Geen ontkomen aan. Een nieuwe hobby is geboren en alle goede voornemens

uitkomt. Uiteraard alleen, want voor je het weet fiets je zuchtend en steunend

over sporten zonder doel kunnen de prullenbak in. Ik word bergloper! Tegen

een berg op, in de hoop je metgezel bij te kunnen houden en heb je alsnog een

bergen op fietsen is leuk, maar hardlopend over bergpaden scheuren is nog vele

doel: je laat je er toch niet zomaar door iemand anders affietsen? Nee, helemaal

malen leuker.

solo zonder plan volkomen op gevoel links- of rechtsaf slaan. In De Kempen zijn geen bergen. Gelukkig maar. Heb ik in ieder geval nog een Onthaasten

klein jaar om me voor te bereiden op mijn nieuwe doel. Volgend jaar, ergens in

Viel nog niet mee. Duurde bijna twee fietsdagen voordat ik door had dat ik

juli ren ik vanuit Chambon du Lac via de Vallée de Chaudefour naar de top van

echt op niets anders dan op het verkeer hoefde te letten. Vanwaar die haast?

de Puy de Sancy. Even fotootje maken, beetje genieten van het uitzicht en weer

Ik werd nergens verwacht, dus totaal verspilde energie. Ontspannen trappen.

terug natuurlijk! Kan haast niet wachten! Wie gaat er mee?

Dagen drie, vier en vijf waren heuse zegetochten. In een positieve flow reed

Moraal

ik door de prachtige Eiffel en Ardennen, nu eens rechtsaf gaand, dan weer

In mijn huidige rol als trainer bij Eindhoven atletiek is het natuurlijk een

linksaf of gewoon rechtdoor als dat beter voelde. Iedere morgen eerst uitgebreid

belachelijk verhaal om de atleten, die keihard werken om sterker en sneller

ontbijten, fiets in gereedheid brengen, bakker zoeken voor proviand en op pad

te worden, te vertellen dat ze voortaan zonder doel moeten lopen. Dat doe ik

naar... ja naar waar eigenlijk? Helemaal zen.

dus ook maar niet. Wat ik met het bovenstaande wel wil meegeven is dat het belangrijk is niet altijd met grote doelen bezig te zijn. Het is reuze verfrissend

Weg met de chrono

om regelmatig een periode van een paar weken alle technologie en duiding

Na thuiskomst beloofde ik mezelf plechtig voortaan zo te gaan sporten.

thuis te laten en gewoon op pad te gaan. Zo af en toe een paadje links, dan weer

Dwalend over wegen en door bossen zou ik mijn weg wel vinden en of ik nu

rechts, geen plan, geen doel, maar sporten op gevoel. De plannen en doelen

met 10, 12, 14 of 16 km per uur zou rennen, of met gemiddelden boven de 40

komen vanzelf weer en juist na een periode van ontspanning, zal de honger

op de fiets zou zitten, who cares? Ik in ieder geval niet meer. Wedstrijden? Bah,

naar succes en het bereiken van pittige doelen alleen maar toegenomen zijn!

te veel gedoe en dan loop je ineens weer met een doel. Nee, wedstrijdklokken,

Probeer het eens, je zult versteld staan van de resultaten.

laat maar zitten. Niet meer nodig. Happy trails! Kriebels Edoch, bloed kruipt waar het niet gaan kan en plotseling kwamen de uitdagingen overal vandaan. Op Facebook en Twitter kondigen tal van mensen trots aan te gaan trainen voor Eindhoven in oktober en met de geweldige beelden

Wilfred

COLUMN

Meer niet. Toen dat besef eenmaal was doorgedrongen werd het echt leuk.

29


Blessures dankzij of ondanks een nieuwe techniek In eerdere uitgaven van Runnersplaza schreef ik al over de voordelen van een andere, natuurlijke hardlooptechniek. Via www.runnersplaza.nl zijn deze nog terug te lezen. In dit artikel wil ik het hebben over blessures. Veel lopers hebben voordat zij geblesseerd raken geen of weinig aandacht voor de techniek waarmee zij lopen. Bij een blessure wordt vaak een fysiotherapeut ingeschakeld. Vaak worden ook de loopschoenen aangepast.

De laatste jaren is er daarnaast ook veel aandacht voor de techniek waarmee

5 tips voor een goede omschakeling:

je loopt, is het een ‘ belastende techniek’, is je lichaam in staat deze belasting

• Verdeel je looptraining in kleine blokken. Bij ieder blok zorg je

vol te houden, welk deel van je lichaam belast je zwaar en is de rest van je

voor een aandachtspunt/focus m.b.t. de techniek. Bijv. blok 1:

lichaam wel of niet in staat dit op te vangen of te sturen?

180 passen per minuut, blok 2 lang maken, kruin omhoog, blok 3 buikspieren actief, enz. Een blok duurt een aantal (of 1) minuten.

De natuurlijke hardlooptechniek of chirunningtechniek is een weinig belas-

Dit is afhankelijk van de conditie, niveau en ervaring met de

tende techniek voor het lichaam. Daarnaast zorgt de efficiënte loopbeweging

nieuwe techniek.

ervoor dat de snelheid omhoog gaat en het lopen langer is vol te houden. De

• Wanneer je wat nieuws leert ken je 4 fasen. De tweede en derde

gevolgen zijn dat veel lopers ‘onder het genot’ van die nieuw aangeleerde

fase heten ‘bewust onbekwaam’ en ‘bewust bekwaam’ In deze

techniek opeens meer kunnen lopen (vaker kunnen trainen), langer gaan

fasen weet je eerst dat je ‘ het nog niet kunt’ en later ‘je weet hoe

lopen en harder gaan lopen. En dat dan ook nog eens zonder problemen!

het moet’. In deze twee fasen is niet je conditie, niet de snelheid, maar alleen de techniek belangrijk tijdens het lopen. Omvang

Een volgende stap die lopers dan maken is het aanpassen van de schoenen.

(conditie) en snelheid zijn een gevolg van de techniek, de techniek

Vaak hoor ik nieuwe positieve ervaringen. De lichtheid en souplesse van de

is het doel!

schoen zorgt voor weer een nieuwe impuls. Weer meer gemak en ontspan-

• Schoenen dienen de techniek waarmee je loopt te ondersteunen;

ning tijdens het lopen. Met als gevolg dat niet alleen de techniek van het

niet omgekeerd. ( Dus niet mijn natuurlijke hardloopschoenen

lopen zorgt voor uitbreiding van de omvang, snelheid en trainingseenheden

zorgen er voor dat ik natuurlijk loop)

maar ook de techniek van de schoenen. Bekendere merken hardloopschoe-

• Natuurlijke hardloopschoenen geven feedback, dat wil zeggen dat

nen voor een natuurlijke hardlooptechniek geven dit aan en noemen de

je eerder voelt hoe belastend of hoe licht je loopt. Feedback kan

‘transitieperiode’ erg belangrijk en waarschuwen voor ‘overmoed’. Immers,

pijnlijk zijn, maar ook gewoon dat je ‘iets anders’ voelt. Zo lang je

als ik het zo onder elkaar zet zal iedereen het begrijpen, teveel veranderen

dat voelt zorg je voor voldoende afwisseling met hardloopschoenen

tegelijkertijd is niet goed, hoe goed de veranderingen uiteindelijk ook zijn.

die je al gewend was en waarop je lekker liep/kunt lopen.

De aanpassingsperiode zorgt ervoor dat het lichaam op allerlei plaatsen ver-

• Hardlopen is leuk; zorg ook tijdens een veranderingsperiode dat

anderen of versterken moet. Deze versterkingen vinden plaats in fasen.

dit steeds het geval hoort te zijn. De uitdaging; iets nieuws leren, het plezier kun je halen uit dit proces en de kleine stappen die

Een nieuwe techniek als oorzaak van de blessure?

je maakt!

Nee, is mijn antwoord. De oorzaak zit in de periode die de loper wil besteden aan de gewenning. Neemt de loper de tijd zich aan te passen of stapelt de loper (uit enthousiasme) verandering op verandering. Met als gevolg teveel verandering, meer dan het lichaam opeens aan kan.

David van der Linden: Eigenaar van slimlopen, ChiRunning certified trainer, en verzorgt door

met concentratieproblemen, spanningsklachten e.a. mentale vragen. Hier wordt beweging en hardlopen ingezet als therapeutisch middel. Meer informatie vind je op www.slimlopen.nl 30

an id v

met de ChiRunningtechniek. In zijn praktijk begeleidt hij kinderen, pubers en volwassenen

Da v

heel Nederland cursussen op het gebied van verbetering van de loopstijl. Natural running

de

rL

ind

en


“Geef sport terug aan de sporters”

Samen sterk

H

oewel je het niet zou verwachten van een eenling als ik, heb ik niet al te lang hoeven nadenken over mijn volgende onderwerp. Als atleet ben je alleen maar gefocust op jezelf en gebruik je iedereen bij je in de buurt die een bijdrage kan leveren aan de prestatie die je gaat leveren. Een gezonde denkwijze; als je de top wilt halen, moet je bijzonder egocentrisch zijn. Maar daar zit wel een vreemd luchtje aan. Als iedereen zo zou denken – en zeker de mensen die jou begeleiden – dan zou er van samenwerking niet veel terecht komen. Gegarandeerd dat je dan je einddoel niet haalt. Wat heb je nu aan een trainer die niet weet wat samenwerken is? In het onderbewustzijn van de atleet moet ook dit ‘samenwerkingsgen’ aanwezig zijn, omdat-ie weet dat-ie ervan afhankelijk is. ROBERT DE WIT (Eindhoven, 7 aug 1962) voormalig meerkamper Hij is meervoudig Nederlands kampioen op de tienkamp, zevenkamp, hordeloop en polsstokhoogspringen. Tevens is hij sinds 1981 nationaal recordhouder op de tienkamp, welk record hij sindsdien zelf 6 maal

Het gaat er nu juist om dat alle informatie die je als atleet moet verwerken de beste is die je op dat moment kunt krijgen. Hierdoor heb je bij je trainingen het hoogst mogelijk rendement, waardoor je beter je doel kunt bereiken. Wat dat ook moge zijn, omdat we nu eenmaal niet allemaal geboren zijn met het talent van een Usain Bolt, Ashton Eaton of David Rudisha. Begeleiding op hoog niveau is voor iedereen wenselijk. Het zal na je carrière blijken of je totaal versleten bent of dat je nog een normaal leven kunt leiden. Ook hier maakt het prestatieniveau niet zo heel veel uit. Continu je grenzen verleggen is in geen enkele tak van sport gezond. Veel goedwillende trainers gebruiken je daarnaast als proefkonijn, waardoor je lichaam het zwaarder te verduren krijgt dan nodig.

Nederlander die de barrière van 8000 punten overschreed. De Wit vertegenwoordigde Nederland tweemaal op de Olympische Spelen, waarbij de eerste keer in 1988. Op de Olympische Spelen van Seoel in 1988 werd hij in de finale 8e met 8189 punten. Vier jaar later werd hij in Barcelona 10e met 8109 punten.

Wat mij verbaast is dat er zo weinig topsporters terug te vinden zijn in het vak van trainer/ begeleider. In landen om ons heen is de situatie duidelijk anders. In alle lagen van de sport zijn ex-topsporters werkzaam, in uiteenlopende functies. Lijkt mij ook vrij logisch, omdat je als atleet liever door je grote voorbeeld wordt getraind dan door Jan, de slager op de hoek. Ik zeg niet dat Jan geen goede trainer kan zijn, maar wel dat -ie vier straten achterligt bij iedere ex-topper. Deze handelswijze heeft natuurlijk wel repercussies. Kennis verdwijnt en beginnende atleten zijn hun voorbeeld kwijt. Ik weet dat er heel veel bijzonder goede sporters rondlopen in Nederland die maar al te graag hun opgedane kennis willen doorgeven aan de jongere generatie. En zo hoort het ook! In Nederland ben je een goede trainer als je toevallig een talent aan je weet te binden, dat zich ondanks de beperkte kwaliteiten van zijn trainer weet te ontwikkelen. Dat is volgens mij de wereld op zijn kop. Er lopen te veel mensen rond in de sport die er geen enkele bijdrage aan leveren.

Ook nam De Wit deel aan de Olympische Winterspelen 1994 in het Noorse Lillehammer als lid van het bobsleeteam en behaalde een 24e plaats met de tweemansbob in een tijd van 3.35,07.

Misschien loop ik zelf wel rond met een hoop frustratie, maar ik weet dat ik zeker niet de enige ben. Daarom maak ik me hard voor de volgende stelling: “Geef sport terug aan de sporters.”

COLUMN

verbeterde. Hij is ook de eerste

31


â&#x20AC;&#x153;Groenâ&#x20AC;? bamboeparket

Groener, duurzamer en milieuvriendelijker kan het niet!

Oersterk, onverslijtbaar en buitengewoon fraai.

www.osbe.nl


Bamboe Parket Naaststaande/bijgaande foto toont het middenpad van een showroom, waarin onlangs bamboevloeren naar het Elastilon-systeem zijn geïnstalleerd. De bamboe delen waaruit de vloer is opgebouwd zijn massief en 15x96x960 mm en in het werk geolied. In de kaders bevinden zich de foto’s van precies dezelfde vloeren van een groot project te Best, die in veel eerder stadium op vloerverwarming zijn aangebracht. Deze foto’s zijn gemaakt tijdens een strenge vorstperiode, zodat verondersteld zou moeten worden, dat bedoeld parket -omdat deze én door een heersende lange en strenge vorstperiode én door het vloerverwarmingssysteem inmiddels gortdroog geworden zijn- grote openstaande naden vertoont. Toch liggen de vloeren er strak en naadloos in, omdat ze op Elastilon Strong zijn aangebracht. Daarover moet worden opgemerkt dat onze parketvloerenbranche juist in die tijd (lange winter 20092010) met klachten over hinderlijk grote naden en kieren in parket- en stroken vloeren overstelpt werd.

Bamboe: is een van de natuurvriendelijkste en groenste materialen die zich denken laten. De groeikracht ervan -tot een meter per dag- is enorm en onvoorstelbaar groot. Bamboe kan in een seizoen tot volle wasdom -meer dan 30 meter hoog en meer dan 25 cm in doorsnee- komen. Een Bamboebos is voor mens en dier én een gratis supermarkt én een gratis Doe het Zelfzaak tegelijk, zonder dat bevoorrading door menselijke hand nodig is. Slechts de natuur een duwtje geven, door tijdig dunnen, en waar nodig ruimen en rooien, is alles wat nodig is. De rest mag u met gerust hart overlaten aan de kracht van de natuur. De opbrengst ervan is bij gevolg onuitputtelijk. De jonge scheuten - een delicatesse- zijn voor menselijke en dierlijke consumptie; de volwassen planten hebben zo’n groot toepassinggebied, dat dit niet te benoemen is. Voor meubelen, steigers, dakconstructies, speelgoed, parket, blaasinstrumenten, textiel, en vloeren met grote hardheid en slijtvastheid, bruggen, woningbouw tot betonbewapening toe, wordt het toegepast.

Verschijningsvormen Bamboe Parket kent verschillende verschijningsvormen, oftewel side-pressed/hoogkant of plainpressed, dat min of meer met de kwartierse of dosse zaagwijze van hout te vergelijken is. Daarnaast reageert het goed op behandelingen middels timbreren, waarmee elke gewenste tint of kleur tot stand te brengen is.

Afmetingen Bamboe Parket is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, t.w: tweelaags in afmetingen van 10x92x920 mm of 10x75x450 mm, massieve stroken, zoals genoemd, in de maten 15x96x960 mm, landhuisdelen drielaags in de maten 15x154x1820 mm of 13x142x1830 mm, lamellenuitvoering in de maten 15x190x2200 mm Bamboe-delen worden zo messcherp en liniaal-recht geleverd, dat deze ook door de zorgvuldige doe het zelver te leggen zijn.

Legsysteem De getoonde Bamboe-parketvloeren zijn vanzelfsprekend en wél-overwogen naar de Elastilon-systemen aangebracht. Bamboe-parket wordt door ons niet op enige ondervloer verlijmd, omdat dan elk deel waaruit de vloer is opgebouwd, bij zwel en vooral bij krimp onafhankelijk van de naastliggende delen, werken (zwellen en krimpen) zullen, hetgeen zich in droge perioden -vooral en zeker op vloerverwarming- in hinderlijke open naden manifesteren zal, terwijl met de Elastilon-systemen tussen de delen onderling een stevig elastisch verband en samenhang bestaat, waardoor naadvorming uitgesloten is.

www.osbe.nl


Lopen met water? M’n rug op! Iedere loper weet het: wie traint voor een lange afstand moet op pad met water. Vervelend, want waar laat je dat water? Een fles in je hand wordt al snel hinderlijk en die flesjes in een bottlebelt op je heupen zijn ook minder comfortabel als je er lang opuit gaat. Je kunt mijn rug op, zou je bijna denken als je je klaarmaakt voor een lange duurloop. En dat is dan ook precies de oplossing! Lopen met water op je rug. “Lopen met water in een rugzak heeft veel voordelen”, stelt Erik Groothoff van Comfort Zones in Sint Oedenrode. “De vorm van de rugzak en de waterzak zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht van het water, op een manier die aansluit bij de vorm van je lichaam. Doordat je het water uit een slangetje zuigt, trekt de waterzak vacuüm en daardoor gaat de zak niet klotsen op je rug. Je hoeft bovendien geen onnodige inspanningen te leveren of capriolen uit te halen om je flesje water ergens vandaan te toveren, te openen en het water te drinken.” Niet voor niets worden waterpacks al veelvuldig gebruikt door onder anderen toertochtschaatsers, tourfietsers, mountainbikers, wandelaars en adventure racers. Comfortabel hydrateren Als allround sportliefhebber met jarenlange ervaring ziet Erik volop nieuwe mogelijkheden voor lopen met water. En dan in het bijzonder voor lopen met producten van Source. “Deze producten zijn niet alleen betaalbaar, maar ook van een erg goede kwaliteit én zeer gebruiksvriendelijk”, aldus Erik. De innovatieve hydratatietechnologie van Source maakt ieder product en ieder afzonderlijk onderdeel heel eenvoudig te gebruiken. Ieder onderdeel is ook apart verkrijgbaar. Bijvoorbeeld om het te combineren met verschillende oplossingen van Source, maar je kunt ze ook gebruiken voor - een op waterzakken voorbereide - rugzak van een ander merk of zelfs voor je eigen petfles. Dat smaakt naar meer “Water uit een zak van Source smaakt naar water, en blijft naar water smaken”, weet Erik uit ervaring. “Iedere loper die wel eens met water op pad gaat, weet wat ik daarmee bedoel en dit als een groot voordeel

zien.” Hoe dat kan? De zakken en waterslangen zijn gemaakt van polyethyleen, een smaakloos goedje waarop bacteriën geen grip krijgen. Mede hierdoor zijn de zakken ook geschikt voor sportdrank. Je kunt er ijs aan toevoegen of er zelfs kokend water indoen als je daartoe de behoefte voelt. Vullen en legen gaat simpel en snel door de grote opening met een uniek sluitsysteem. Dat maakt ook het reinigen van de zak een stuk makkelijker. Niet voor niets is de ‘Source Widepac’ in 2012 met een perfecte 10 uit 10 als beste getest door Damon Blackband die internationale faam geniet als bergbeklimmer. Ren naar de winkel! Lijkt het je niet heerlijk om gewoon door te kunnen lopen en tegelijkertijd onbekommerd je vochthuishouding op peil te houden? Een complete set met compacte rugzak en waterpack heb je al vanaf €59,95 en een losse waterzak (1,5 liter) vanaf €25, -. Speciaal voor runners is het type Dune (€89,95) ontwikkeld, met een perfecte pasvorm en een uniek ‘X-fit’ systeem dat flexibel met je meebeweegt. Bij Comfort Zones vertellen ze je er graag meer over. De winkel staat bekend om zijn gastvrijheid en de uitgebreide aandacht voor klanten. Je kunt er rekenen op een advies dat echt bij jou past. Klaar voor het gat in de markt? Ben je zelf verkoper en wil je de producten van Source ook aan je assortiment toevoegen? Of ben je als (medisch) specialist geïnteresseerd in de producten? Neem dan gerust ook contact op met Erik Groothoff bij Comfort Zones. Volgens Erik gaan de hydratatiesystemen van Source de rennerswereld veroveren. “En ik nodig alle winkeliers uit om daaraan een bijdrage te leveren”, zegt Erik.

Kofferen 4 • 5492 BN Sint Oedenrode • Tel. (0413) 769027 www.comfortzones.nl • erik@comfortzones.nl • Gratis parkeren! Openingstijden: wo 10.00-17.30 uur • do 10.00-17.30 uur • vr 10.00-20.00 uur • za 9.30-17.00 uur


Sporten doe je om het maximale uit jezelf te halen. Of gewoon om lekker te bewegen. Om welke reden je ook sport, als er iets aan de hand is, wil je snel en deskundig advies van gespecialiseerde professionals met ruime ervaring. SportMáx biedt een totaalconcept op het gebied van sport, zowel in de begeleiding van sporters als in de behandeling van blessures. Welke vraag u ook heeft, als topsporter of recreant, u kunt altijd op korte termijn bij SportMáx terecht. In deze editie van Runnersplaza vertelt sportarts Bert van Essen over achillespees blessures. Achilles, onverslaanbaar behalve bij de hiel Regelmatig zie ik patiënten met een vervelende blessure die nogal eens voorkomt, maar helaas vaak niet herkend wordt. Zo zag ik onlangs op mijn spreekuur een man van een jaar of vijftig, die 5 maanden eerder tijdens het sporten een hevige pijn in zijn kuit voelde. Hij meende zelfs een knapje te horen. Hij kon nadien moeilijk lopen en had veel pijn in zijn kuit. Tevens was zijn onderbeen gezwollen. Hijzelf, omstanders en de fysiotherapeut meenden dat het om een scheur van de kuitspier ging; een zogenaamde zweepslag. Bij een zweepslag is er gewoonlijk een goed herstel in de loop van enkele weken als er voldoende rust wordt genomen. De spierscheur herstelt dan en alle activiteiten kunnen hervat worden. Bij bovenstaande sporter was er echter geen sprake van een echte verbetering van de klachten in de maanden na het ongeval. Daarom was hij door de huisarts naar mij verwezen. Bij onderzoek bleek dat de achillespees volledig was afgescheurd. Ofschoon de pees weer was vastgegroeid, was hij nu zeker 5 cm langer dan de niet gescheurde pees. Met het geblesseerde been was het hierdoor niet meer mogelijk om op de tenen te staan. Wat voor velen een eenvoudige zweepslag lijkt kan toch een complete afscheuring van de achillespees betekenen. De achillespees verbindt de grote kuitspieren met het hielbeen. De achillespees is essentieel bij het lopen en afzetten. Met een afgescheurde achillespees is hardlopen niet meer mogelijk. Niet voor niks is de pees genoemd naar de held Achilles uit de Grieks Oudheid die onverslaanbaar was behalve aan de hiel. Meest voorkomende blessure De diagnose van een volledig afscheuren van de achillespees lijkt niet te missen, maar is toch een van de meest voorkomende blessures die niet herkend wordt. Een arts of fysiotherapeut kan met relatief eenvoudig lichamelijk onderzoek de diagnose stellen, maar blijkbaar moet een scheur van de achillespees eerst een keer gezien worden om deze direct te herkennen. De oorzaak is niet altijd duidelijk. Soms is de pees ontstoken geweest of overbelast. Vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Vroeger kwam een scheur nogal eens voor na een injectie met hormonen die de pees verzwakten. In de meeste gevallen is een operatie noodzakelijk om de gescheurde pees te herstellen. De revalidatie kost maanden en volledig herstel is meestal pas aanwezig na 7 tot 8 maanden. De consequentie van het missen van een acute scheur is vervelend voor de betreffende sporter. Het opereren van een verse scheur is namelijk makkelijker en heeft minder complicaties dan bij een operatief herstel van een oude scheur. Om te voorkomen dat een van je achillespezen zomaar scheurt tijdens sporten is het belangrijk om de kuitspieren iedere dag goed op te rekken en vóór het sporten een goede warming-up te doen. Voorkom overbelasting en luister goed naar je lichaam als deze pijn aangeeft rond de achillespees.

• • • • • • • •

Bi-elastisch Ademend Zweetdoorlatend Huidvriendelijk Pijnloos verwijderbaar Herbruikbaar Uitwasbaar Makkelijk te knippen

Voorkomen is beter dan genezen de unieke vondst tegen blaren e.a. huidproblemen: reskin de herbruikbare huidvriendelijke pleister

webwinkel: www.reskin-xl.nl

LED hardloopvest voor optimale veiligheid

Vanaf 500 mtr. zichtbaar Tevens in Small model verkrijgbaar

www.ElbeeTrading.nl info@elbeetrading.nl 35


Maak kENNis met de nieuwe

NewBalance 870v2 sinds kort in de winkels, de nieuwe 870v2. Een lichtgewicht corrigerende hardloopschoen. ideaal voor de licht-pronerende loper. Voor dagelijkse training, maar ook voor wegwedstrijden. Deze nieuwe generatie 870 loopt zeer comfortabel en ziet er bovendien prachtig uit. REVlite

De 870v2 is een doordachte update van de originele NewBalance 870.Deze slechts 278 gram wegende schoen is voorzien van de nieuwe REVlite tussenzool: prima demping, maar het gewicht is 30% minder dan vergelijkbare materialen.

Good form running

Met slechts 8mm verschil tussen de hak en voorvoet staat de voetpositie dichter bij de grond en komt dat de stabiliteit ten goede.

Upper

Het bovenwerk is een naadloos verwerkte combinatie van nieuw suède en synthetisch mesh. Het mesh heeft een dichte structuur, prima ademend met voldoende ondersteuning.

New Balance

New Balance weet als geen ander dat schoenen die beter passen, beter presteren. Tijdens het ontwerp is rekening gehouden met elke hoek van de voet. Van hiel tot teen, van zool tot veter en alles daar tussenin. Een verschil dat je voelt elke stap weer.

O.a. verkrijgbaar bij:

Willemstraat 2 (bij de Witte Dame) Eindhoven 040 2372337 www.runnersworld.nl

kofferen 4 sint Oedenrode 0413 769027 www.comfortzones.nl GRaTis PaRkEREN


Op zaterdag 24 en zondag 25 november 2012 vindt de 54e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg plaats: Een evenement met 5000 deelnemers voor iedereen. Trimloop, Wandelen, een (jeugd)cross, een halve marathon, of als supporter? Het kan allemaal. De loket.nl Warandeloop Tilburg wil samen met Attila, de gemeente Tilburg en de provincie Brabant een evenement bij de Universiteit van Tilburg neerzetten, waar een breed publiek aan kan deelnemen én van kan genieten.

l n . t e Doe de lok ! g r Warandeloop Tilbu Zaterdag

Inschrijven

De zaterdagochtend openen we traditiegetrouw met het Nordic Walking en een Sportief

Tijdens het gehele weekend is er volop vermaak in de grote

Wandeltocht. Daarnaast zijn er trimlopen over 2 km, 5 km, 10 km en een halve mara-

bezoekerstent met een mini-pretpark! Op deze manier kan de

thon. De halve marathon kan tevens in estafettevorm gelopen worden. Deze afstanden

hele familie genieten van dit bijzondere evenement in de “Oude

worden over snelle vlakke bospaden gelopen in het park de Oude Warande.

Warande” bij de Tilburg University.

Daarnaast organiseren we de Brabant Nationale Jeugd Crossdag met wedstrijden voor

In 2011 mochten we 4500 deelnemers en 10.000 bezoekers

scholieren, jeugdatleten en atleten met een beperking. Het belooft een heel spektakel te

begroeten in de Oude Warande bij de Universiteit van Tilburg,

worden!. En aan het einde van de zaterdagmiddag bijten de masters alvast het spits af

bent u dit jaar ook van de partij !Voorinschrijven kan tot en met

van het NK Cross Tilburg.

zondag 9 november 2012 via www.warandeloop.nl. Let op !! Wij geven een flinke korting bij (tijdig)voorinschrijven.

PROGRAMMA ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012 CATEGORIE

AANVANG

Opening NK Cross Tilburg

14.25 uur

Masters M/V

vanaf 14.30 uur

GEBOORTEJAAR

35 e.o.

AFSTAND

5600 m / 7500 m

Zondag

RECREATIEVE ONDERDELEN

STARTTIJD

Nordic Walking en wandelen 10 en 15 km

Zaterdag 9.30 uur

Trimloop 5 en 10 km

Zaterdag 10.45 uur

Trimloop 5 en 10 km

Zondag 15.00 uur

Halve Marathon Individueel of Estafette

Zaterdag 10.45 uur

Zondag is het tijd voor het NK Cross Tilburg, geïntegreerd in de Brabant 6 Nations Cup. De Nederlandse crossatleten nemen het dus op tegen topatleten uit meer dan 15 Europese landen. Aansluitend wordt een recreatieve loop over 5 en 10 kilometer gehouden.

facebook.com/warandeloop

@warandeloop

PROGRAMMA ZONDAG 25 NOVEMBER 2012 NK CROSS JUNIOREN & SENIOREN / BRABANT 6 NATIONS CUP* CATEGORIE

AANVANG

GEBOORTEJAAR

AFSTAND

Junioren M/V

vanaf 11.00 uur

1993-1996

vanaf 3200 m

Korte Cross M/V

vanaf 12.55 uur

1992 e.o.

2500 m

Crossgala Vrouwen

13.35 uur

1992 e.o.

8000 m

Crossgala Mannen

14.15 uur

1992 e.o.

10 km

*Onderdeel van de Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg (eaa permit meeting)

37


38


Blessurepreventie en herstel na een blessure “Blessures komen in galop en verdwijnen stap voor stap” Dit is een uitspraak van een bekende hardloper. Ik heb er eens goed over nagedacht en kan me hier toch niet helemaal in vinden. Slechts een heel klein deel van de blessures ontstaat namelijk ineens.

De oorzaak van vrijwel alle

worden. Er zijn een aantal terugkerende vragen zoals “Heb je over-

blessures ligt namelijk bij

gewicht?”. De tip bij het positief antwoorden is dan: “Probeer wat af

overbelasting. Als iemand bij mij

te vallen.” Ook vragen we of de loper meer, sneller of harder is gaan

komt met een blessure en er is een logboek gebruikt, dan kan vrijwel

trainen en of de loopschoenen meer dan twee jaar oud zijn. Per bles-

altijd de oorzaak teruggevonden worden. Men is bijvoorbeeld anders,

sure zijn er een paar wisselende specifieke vragen zoals “Heb je een

sneller of langer gaan trainen. Als er een combinatie van deze factoren

holvoet?” of “Loop je vaak op bolle wegen?” of “Zijn de bovenbeen-

is, dan liggen de blessures helemaal op de loer.

spieren kort?”. Na het invullen van de vragenlijst krijgen de lopers een aantal tips en

Heeft de hardloper met een blessure dan helemaal niets aan voelen

een artikel met aanvullende informatie. Vrijwel nooit is het advies om

komen? Jawel, achteraf weet men wel dat er wat klachten waren, maar

tijdelijk of helemaal met lopen te stoppen, maar vaak wordt wel gead-

deze werden vaak genegeerd. Want als je een blessure hebt moet je

viseerd om het even wat rustiger aan te doen. Met deze tips en door

stoppen met hardlopen en daar zit een hardloper niet op te wachten!

tijdelijk de belasting wat aan te passen verdwijnen de meeste klachten

Het gevolg is dat men - met oogkleppen op - gewoon doorgaat totdat

als sneeuw voor de zon. Als de klachten minder worden kan de belas-

de blessure echt de kop opsteekt en “in galop komt”. Met als gevolg

ting weer geleidelijk worden opgebouwd.

dat de loper er nu echt voor een aantal weken uitligt, het herstel stapje voor stapje gaat en vaak weken op zich laat wachten. Voor een deel ben

Verdwijnen alle klachten met deze aanpak? Nee, een waterdichte

ik het dus toch wel eens met de uitspraak “Blessures komen in galop

methode is er helaas niet. Er zijn blessures die echt verholpen moeten

en verdwijnen stap voor stap”!

worden met (para)medische hulp. Als de klachten na een aantal weken niet minder worden kunnen de lopers doorverwezen worden naar de

Als er een echte blessure is komt de volgende veelgemaakte fout naar

juiste instanties. Er zijn erg korte lijnen waardoor er geen onnodige

voren: Men vergeet sportmedisch advies te vragen en doet eigenlijk

tijd verspild wordt en de loper zo snel mogelijk, maar wel verantwoord

maar wat. Een week of twee rusten en dan weer op de oude voet verder

weer aan de gang kan gaan met lopen.

gaan is niet verstandig, zeer waarschijnlijk komt de klacht weer terug en vaak ook nog heviger. Door het zoeken van sportmedische hulp kan

Contact

het herstel veel sneller gaan en kan men advies krijgen over de manier

Mensen met klachten kunnen mij e-mailen en krijgen vervolgens een

waarop de sportbeoefening het beste weer kan worden opgepakt.

kosteloos advies. Voor het doorverwijzen naar goede behandelaars

De eerst aangewezen disciplines die hulp kunnen bieden zijn bijv. een sportarts, sportfysiotherapeut, manueel therapeut, osteopaat of sportpodotherapeut.

kan ook contact worden opgenomen. Uw klacht of vraag kunt u mailen naar joopbroeders@runnersplaza.nl en zal in de meeste gevallen nog dezelfde dag worden beantwoord.

Ik heb een laagdrempelige methode gevon-

Op de website www.joopbroeders.nl zal ik

den om mensen met beginnende klach-

ook regelmatig artikelen over hardlopen

ten te helpen om te voorkomen dat ze

zetten. Als ik een kleine bijdrage kan

echt geblesseerd raken. Ik heb de meest

leveren aan het terugdringen van het

voorkomende hardloopblessures onder-

aantal klachten/blessures en lopers snel

zocht en voor al deze klachten een vra-

weer gezond aan het hardlopen kunnen,

genlijst gemaakt met vragen die alleen

ben ik zeer tevreden!

maar met ja of nee beantwoord hoeven te

Joop Broeders

39


Runnersplaza.nl Oktober 2012  

Hardloopmagazine Zuid Oost Brabant, Eindhoven/regio De Kempen

Advertisement