Page 1

Super yacht Ser vi ces


Rai s i ngt hebarf ors uper y achts er v i ces Ast hewor l d’ sl eadi ngs peci al i s ti nt hedes i gn, manuf act ur eandi ns t al l at i onofs er v i cesonmar i nas andwat er f r ontl ocat i ons ,Rol echasdev el opeda r angeofequi pmentcapabl eofs er v i ci ngf r om t he s mal l es tboat sr i ghtupt ot hel ar ges tandmos t l ux ur i ouss uper y acht si nt hewor l dt oday .Our pr oduct scanbef oundonmanyoft hewor l d’ s mos ti coni candpr es t i gi ousmar i nas . Recent l y ,Rol echasr ai s edt hebarf ormar i na s er v i cesev enf ur t herwi t ht hedes i gnand

manuf act ur eoft hel ar ges tmar i nas er v i ceuni t s f oundany wher ei nt hewor l d.Fol l owi ngonf r om t he i ns t al l at i onoff i v eMegaMas t eruni t spr ov i di ngupt o 1000At hr eephas eel ect r i cal s uppl i esatYasMar i na, AbuDhabi ,Rol echasnowmanuf act ur edanev en l ar ger2000AMegaMas t eruni tf orapr i v at ei s l and mar i nai nQat ar . Nomat t ert hes i z eands copeoft hepr oj ect ,Rol ec hast heex per i enceandex per t i s eneces s ar yt o del i v ert hei deal pr oduct ,ont i meandwi t hi nbudget .

Tovi ew ourf ul lpr oductr angevi si tt hewebsi t e-www. r ol ecser v. com


Cl assi cMaxi

MegaMast er

Acompr ehens i v er angeofs uper y achts er v i ceuni t s Rol echast hel ar gestr angeofsuper yachtser vi ces avai l abl ei nt hemar i naser vi cesi ndust r y. MegaMast er-Des i gneds peci f i cal l yt opr ov i del ar ges cal e s er v i cest ot hes uper y achti ndus t r y ,MegaMas t eri sa heav y dut yal umi ni um ors t ai nl es ss t eel uni tav ai l abl ei nt wo s hapes( s t andar dorcur v ed)andar angeofs i z es . Abl et opr ov i demul t i pl eel ect r i cal ( 125A,250A,400A s ock et sandupt o2000At hr eephas edi r ectconnect i on) , wat er( upt o2” ) ,TV,t el ephoneanddat as uppl i esaswel l as LEDi l l umi nat i onandi nber t hs ani t at i onpumpout , MegaMas t eri st heul t i mat es uper y achts er v i ceuni t .

Cl assi cMaxi-Abl et oof f erupt o250At hr eephas e el ect r i cal s uppl i esandupt o1”wat ers uppl i esaswel l as TV,t el ephone,dat aandi l l umi nat i on.Al umi ni um or s t ai nl es ss t eel s ki nsar eav ai l abl e. Spi nnakerPl us-At t r act i v eGRPs hel l of f er i ngupt o250A t hr eephas eel ect r i cal and1”wat ers uppl i es .TV, t el ephone,dat aandLEDi l l umi nat i onar eal s oav ai l abl e. SeawaveMaxi-Abl et opr ov i des uper y acht swi t hupt o 400At hr eephas eel ect r i ci t y ,1”wat er ,i nber t hs ani t at i on, TV,dat aandLEDi l l umi nat i onf r om as i ngl epedes t al .

Geti nt ouch-emai lr ol ec@r ol ecser v. co. uk


SeawaveMaxi

Spi nnakerPl us

Tr us t edbyt hewor l d’ smar i nai ndus t r y Rol ecGl obalMar i naSer vi cesof f ert hewor l d’ s l ar gestr angeofmar i napr oduct s,i ncl udi ng:

Super yachtSer vi ces–s uper y achtel ect r i ci t y ,wat er andl i ght i ngpedes t al sanduni t s

Ser vi cePedest al s–ei ghtdi f f er entr angesofel ect r i ci t y , wat er ,l i ght i ngandemer gencypedes t al s

Di st r i but i onUni t s–s hor eandpont oonbas ed di s t r i but i onuni t sandmai nspanel s

Li ght i ng–LEDpedes t al l i ght i ngandLEDcombi deck l i ght i ng Sani t at i onPumpoutSt at i ons–communal ,mul t i poi nt andi nber t hr anges Emer gencySer vi ces–f i r ef i ght i ngandl i f es av i ng pedes t al sands t at i ons

Headof f i cecont act : t :++44( 0)1205724754 f :++44( 0)1205724876 r ol ec@r ol ecser v. co. uk

Rol ecSer vi cesof f eranar r ayofmar i naser vi ce managementsyst emswhi chcanbeoper at edvi a: • Comput ercont r ol

• Ber t hol deri nt er netcont r ol

• Smar t car dcont r ol

• Ber t hol derPI Npadcont r ol

• Coi n/ t okencont r ol

Rol ecSer vi cesLt d Ral phsLane,Fr ampt onWest , Bost on,Li ncol nshi r e, UK.PE201QU

www. r ol ecser v. com

Rolec Superyacht Services  

As the world’s leading specialist in the design, manufacture and installation of services on marinas and waterfront locations, Rolec has dev...