Page 1

BOGUMI£A KONSTANCJA Z A £ Ê S K A

KORYTARZE PAMIÊCI


BOGUMI£A KONSTANCJA Z A £ Ê S K A

Korytarze Pamiêci Marzec 2007 (Tom 69)

Wolsztyn 2007


Sk³ad: Danuta Vernon £amanie: Robert Staszewski Projekt ok³adki: Stanis³aw Rogowski

Druk: Wydawnictwo Wolsztyñskie ,,Woldruk" ul. Poznañska 2, 64-200 Wolsztyn tel. (068) 384 27 73 Prawa autorskie zastrze¿one ISBN 978-83-60459-25-6


ROZGRYWKI Rozgrywki Ludzie nieustannie Miêdzy sob¹ prowadz¹ I albo oni drugich Albo drudzy ich W jakieœ miejsca Usadz¹. Bo stale Od zarania siê Miotaj¹. Bo swego miejsca Wci¹¿ szukaj¹. Bo swego miejsca Jeszcze nie odkryli Bo samych siebie, Te¿ nie znaj¹…

5


5 MARCA 2007r. Ju¿ pachnie wiosn¹ Ju¿ barwi siê zieleni¹ Ju¿ szaroœæ umyka Ju¿ jasnoœæ siê mieni A my, ludzie Co ponoæ panami Jesteœmy tego œwiata, Zbieramy si³y By dotrwaæ Do lata.

CZY SIÊ ZATRZYMAÆ (Ance) O tym czy siê zatrzymaæ Nad drugim cz³owiekiem I jego problemami Przes¹dza Nasza wra¿liwoœæ A nie My sami… 6


WENA Twórczej wenie Nie zawsze Dobrze jest Na scenie. Bo bywa, ¿e W ukryciu D³u¿ej pozostaje Przy ¿yciu…

WIÊZY PSYCHICZNE Te wiêzy psychiczne Chocia¿ nie krzycz¹ I w oczy nie k³uj¹ Wci¹¿ wi¹¿¹, trzymaj¹, Pracuj¹… A mo¿e ich si³a W tym w³aœnie tkwi, ¯e maj¹ dla obcych Zamkniête drzwi…

7


POCZUCIE WINY Poczucie winy Na ogó³ Wszyscy maj¹ Lecz jedni Je lekcewa¿¹ Zaœ drudzy Utrwalaj¹…

ZAŒWIADCZENIE Zaœwiadczenie powinno Fakty potwierdzaæ A nie abstrakcje Stwierdzaæ…

8


PRZES¥DY Przes¹dy To os¹dy, Ubrane W wierzeñ Pogl¹dy.

OTWARTOŒÆ Otwartoœæ Ma swoj¹ Wartoœæ Bo drzwi Do nas Otwiera Ale te¿ I obna¿a Przed inn¹ Osob¹ Nawet wtedy Kiedy boimy siê Byæ sob¹… 9


PERFUMERIA Perfumeria Magicznych Zapachów Galeria. Odrywa Na trochê Od szarej ¯ycia rutyny. Pomaga odœwie¿yæ Si³ê zwyk³ych prze¿yæ Pozwala mniej serio Czas mierzyæ. Przywraca na moment Œwie¿oœæ i wdziêk Dziecka czy tamtej Z przesz³oœci dziewczyny. Zwyczajne perfumerie Niezwyk³ych, magicznych Zapachów galerie To dla wielu osób Sposób na chandrê I losów fanaberie… 10


AKCJA Akcja To zawsze reakcja I próba wyzwolenia Od czegoœ Co siê nie zmienia I trwa zbyt d³ugo W tej samej postaci, Mimo, ¿e coraz Wiêcej siê Za to p³aci…

11


PRZEPIS NA ¯YCIE Staraj przyjmowaæ siê wszystko Z niezm¹conym spokojem. Staraj siê radoœæ przytuliæ, Staraj cierpienie ukoiæ. Porzuæ dla spraw œwiata Wszelakie zdziwienie. Jêzykiem serca rozmawiaj Ze swoim przeznaczeniem I nigdy siê nie poddawaj Póki musisz ¿yæ. Bo tak naprawdê TUTAJ, Wystarczy ByÆ.

12


TE¯ MOG¥ Zmys³owe doznania Zmys³owe wra¿enia Zmys³owe przeczucia Zmys³owe skojarzenia Te¿ mog¹ byæ Ÿród³em Metafizycznego Olœnienia…

PRZEMOC Kto poni¿a I wykorzystuje Czego w zamian Oczekuje?!

13


W ZADUMANIE Umykam w zadumanie Stawiam na przeczekanie Wszystkich ¿yciowych problemów Choæ czekaæ Ci¹gle nie umiem. Umykam w zadumanie Posk³adaæ wszystko Mam w planie Choæ ci¹gle tak wiele, Zbyt wiele nie rozumiem. Umykam w zadumanie By przesz³oœæ ob³askawiæ TeraŸniejszoœci czo³a stawiæ Chocia¿ s³aboœci i lêkom Wi¹¿ przeciwstawiæ siê nie potrafiê. Umykam w zadumañ otch³anie Bo oczekujê, ¿e kiedy siê w nich pogr¹¿ê Mo¿e na jak¹œ œcie¿kê Do Ciebie PANIE trafiê Mo¿e na jakiœ poci¹g Do Ciebie PANIE zd¹¿ê... 14


A¯ TAK… Zawsze bêd¹ Jacyœ niepokorni Zawsze bêd¹ Jacyœ nieudolni Zawsze bêd¹ Jacyœ niedokszta³ceni Zawsze bêd¹ Jacyœ wybitni Lecz nie docenieni Bo przecie¿ œwiat siê A¿ tak Nie odmieni…

15


WYRAZY WDZIÊCZNOŒCI Losie przewrotny Ty tak wielokrotnie Zaskakiwaæ potrafisz. Nieprzewidywalny, Wci¹¿ nieobliczalny Wci¹¿ tak ró¿norodny Wci¹¿ tak niewygodny Wci¹¿ tak rozbiegany W swojej typografii. Chocia¿ ¿eœ nie pieœci³ Chocia¿ ¿eœ nie chwali³ Jakoœ ¿eœ wychowa³ Jakoœ ustawi³ Jakoœ okreœli³ Jakoœ doskonali³. Chocia¿ ¿eœ czêœciej smaga³ Ni¿ dawa³ radoœci Chocia¿ ¿eœ wci¹¿ wymaga³ I krzese³ nie moœci³ Jednak zas³u¿y³eœ Na te wypisane Wyrazy wdziêcznoœci… 16


KORYTARZE PAMIÊCI W korytarzach pamiêci Tañcz¹ wiatry ludzkiej niechêci S³ychaæ zgrzyty i trzaski Z³oœliwoœci, nienawiœci i kpiny. Widaæ twarze tych, którzy Mimo, ¿e z nami byli Jakieœ maski nosili, Dla swej w³asnej przyczyny. W korytarzach pamiêci Mo¿na spotkaæ potrzaski Swoich w³asnych uczynków I winy. Wymazane z pamiêci Szkoln¹ gumk¹ niechêci Wychodz¹ z zakamarków, Przybieraj¹c postacie Œwiec¹cych ogarków. W korytarzach pamiêci Bywa, jasnoœæ siê krêci Emanuje têczowo 17


Piêknem prze¿ytych dni, Jasnoœæ nie chce pozwoliæ Ciemnoœci siê zniewoliæ I popycha wci¹¿ pamiêæ W stronê przysz³oœci drzwi…

18


WSZYSCY SZUKAJ¥ Wszyscy szukaj¹ wielkiej mi³oœci Wszyscy jej oczekuj¹ Wszyscy siê po niej Wiele spodziewaj¹. Lecz wœród tych, którzy J¹ spotkaj¹ Znajd¹ siê i tacy, Którzy tego po¿a³uj¹…

STWARZA Osobowoœæ Gospodarza, Atmosferê Miejsca Stwarza…

19


NIECIERPLIWOŒÆ Niecierpliwoœæ, Cierpliwoœæ po¿era Niecierpliwoœæ Niepokój wci¹¿ z¿era, Niecierpliwoœæ, Stale siê popêdza. Niecierpliwoœæ, W miejscu nie stoi I nie oszczêdza. Niecierpliwoœæ serca Niecierpliwoœæ umys³u Niecierpliwoœæ dzia³ania Stale nêka je udrêka, ¯e nie zd¹¿¹ Przekazaæ tego Co maj¹ Do zaofiarowania…

20


SPRAWOZDANIA Sprawozdania Rzadko obrazuj¹ Wszystkie Dzia³ania.

OBRONA Obrona Nie zawsze Atak Czy winê Pokona…

POTRAFI Zmêczenie Zniechêcenie Potrafi Pognêbiæ Istnienie.

21


SK£ONNOŒCI Sk³onnoœci Nie bacz¹ Na ceny Oceny Mo¿liwoœci Zale¿noœci Skutki Odbiór I odleg³oœci…

WIELE WYNIKA Ludzie siê pos¹dzaj¹ O z³e intencje Oraz umyœlne z³oœliwoœci Podczas gdy wiele spraw Wynika z niedbalstwa Ignorancji oraz braku Albo nadmiaru Wra¿liwoœci. 22


CZY MO¯EMY? Miotani uczuciami T³amszeni okolicznoœciami Nêkani lêkami Czêœciej pod fal¹ Ni¿ na fali Czy mo¿emy Czuæ siê bezpieczni? Czy mo¿emy Byæ wyrozumiali?

23


W OPIECE MIEJ Serce wci¹¿ w poniewierce Dusza wci¹¿ w mroku Cia³o w potrzasku I tak stale Rok po roku. Czasu coraz mniej Coraz ciê¿ej Zamiast l¿ej I ta sta³a trwoga I te sta³e proœby Do BOGA: W opiece miej…

24


DOBOWY RACHUNEK SUMIENIA Bywaj¹ takie osoby, Które pod koniec ka¿dej doby Albo te¿ w czasie kiedy S³oñce z ksiê¿ycem na niebie Wartê zmienia Uk³adaj¹ sobie z tego Co uczynili i nie uczynili Rachunek sumienia. Bo takie podsumowanie Ma zawsze w planie Jakichœ dzia³añ Zintensyfikowanie b¹dŸ te¿ Ich zaniechanie. Nie mo¿na walorów Takiego rachunku Sumienia przeceniaæ, Lecz niew¹tpliwie jest on Dobr¹ metod¹ na drodze Do doskonalenia… 25


NURTUJE Czasem nadmiernie Nas coœ nurtuje A potem siê okazuje, ¯e nurtowa³o Z powodu, który By³ nie wart Zachodu…

S¥ S¹ w mediach I polityce Tacy panowie I takie panie, Którzy bezwzglêdnie Powinni braæ Na wstrzymanie… 26


BEZSILNI Bezsilni Nie s¹ na ogó³ Ani syci Ani stabilni Ani ³askawi. Bezsilnych, Bezsilnoœæ Jak gor¹czka trawi. Bezsilni Sami bezsilnoœci zaradziæ Przewa¿nie nie umiej¹, Wiêc przetrwaæ mog¹ Karmi¹c siê Jedynie nadziej¹…

27


POKORNI, POTULNI POTAKIWACZE Pokornym, potulnym Potakiwaczom Jest ³atwiej w ¿yciu Oraz takim, którzy Nie maj¹ swego zdania Albo brak im Cywilnej odwagi, ¯eby je wyraziæ. Tacy nie s¹ na ogó³ Skonfliktowani, ma³o Kto siê na nich obra¿a. Bywaj¹ potrzebnym Towarzystwa zagêszczaczem A nawet ozdob¹. Ale czy tacy ludzie Osi¹gaj¹ odpowiedni Poziom cz³owieczeñstwa I satysfakcji sumienia, Skoro siê lêkaj¹ Albo nie potrafi¹ ju¿ BYÆ SOB¥… 28


PROSTUJ¥ Inni ludzie My sami i BÓG, Prostuj¹ Nasze œcie¿ki Byœmy Dotrzeæ mogli Do w³aœciwych Dla nas Dróg…

¯EBY ZDO£A£Y Odgrzebane talenty B³yszcz¹ jak diamenty, Teraz tylko je oczyœciæ Oszlifowaæ mo¿e oprawiæ, ¯eby zdo³a³y Œwiat ob³askawiæ… 29


ALE TAK¯E Konwenanse Codziennoœci Elegancji Dodaj¹ Ale tak¿e Na bezpoœrednioœæ Wiêzy nak³adaj¹.

CODZIENNE… Codzienne obowi¹zki Utrwalaj¹ Albo rozluŸniaj¹ Zwi¹zki…

30


S£U¯BA S³u¿ba, To nie tylko Obowi¹zek Poœwiêcenie Poni¿enie Cierpienie Ale tak¿e Sposób Na prze¿ycie Oraz na to By osi¹gn¹æ Zbawienie…

31


ŒCIE¯KA ZNIECHÊCENIA Pora¿ki Dokuczliwoœci Docinki Uszczypliwoœci Przykroœci Utrudnienia S¹ wy³o¿one Na œcie¿ce Zniechêcenia…

32


BARDZO STARA KOBIETA Bardzo stara kobieta, Niegdyœ salonów ozdoba. Dziœ traktowana Jak przedmiot, roœlina. Piêknoœæ tak szybko Przemija, tak szybko siê J¹ zapomina. Bardzo stara kobieta, Czy ma Œwiadomoœæ przemijania? I swojej W nim odmiennoœci? Czy te¿ porazi³ j¹ doszczêtnie Ostatni dar Ducha Œwiêtego, Dar obojêtnoœci…

33


BIELMO Niekiedy przys³owiowe bielmo, Na oczach mamy, bo tego Co powinniœmy Nie dostrzegamy. I bywa, ¿e Dopiero wtedy Bielmo z oczu spada Gdy istniej¹cy Stan rzeczy Na pora¿kê siê przek³ada.

34


JAKIEŒ SZANSE S¹ w ¿yciu okresy Kiedy siê wydaje, ¯e nic ju¿ Nie uda siê zrobiæ, ¯e tylko bicie g³ow¹ O mur pozostaje. I wtedy szczelinê W tym murze dostrzegamy, Która stwarza nadziejê, ¿e Mo¿e jednak jeszcze Jakieœ szanse mamy.

W PEWNYM WIEKU W pewnym wieku W cz³owieku Niezale¿nie od jego Potrzeb, zamiarów Czy planów Zachodz¹ Nieodwracalne przemiany. 35


SAMOOCENY Kto zmienia przekonania Tylko dla pozyskania Sympatii otoczenia Ten bardzo nisko Sam siebie ocenia‌

36


UWARUNKOWANIE Wielu z nas Tak mocno W swoim ¿yciu W swoim domu Tkwi, ¯e nie ma czasu Ani si³ ju¿ Otwieraæ do siebie Do innych i dla Innych, drzwi. I nie jest to wybór Ani izolacja Lecz uwarunkowanie, Które narzuca ¯yciowa sytuacja…

37


NIECIERPLIWOŒÆ Niecierpliwoœæ Z poœpiechem Z przyspieszonym Serca rytmem Z p³ytkim oddechem, Wci¹¿ do przodu bie¿y By uczyniæ niezw³ocznie To, co nale¿y…

38


NASZE, CZYJEŒ WIÊZY Nasze, czyjeœ, uczucia Odkrycia, objawienia Pora¿enia, zauroczenia Omamy oszustki, Uzale¿nienia, zadurzenia Impulsywne olœnienia Do innych przepustki ZAWSZE wymagaj¹ Uwagi, rozwagi, Wspó³dzia³ania serca z rozumem. Niekiedy ostro¿noœci, Wyrzeczeñ, wspó³czucia Zasad moralnych odkurzenia Oceny wiêzów znaczenia A nawet i cierpienia Wtedy, kiedy Bezwzglêdnoœæ napyta³aby Nam i innym biedy… 39


DEWALUACJA Znaczenie spraw I ró¿nych racji, Czêsto z czasem Ulega dewaluacji…

NAWET Pokora Zdrowa Czy chora Bywa, Ma si³ê Ujarzmiæ Nawet Potwora…

40


K£OPOT ¯eby z k³opotem siê zmierzyæ Wpierw, trzeba go Bogu powierzyæ…

REKLAMA Coœ, co w reklamie Wszystko inne Bije na g³owê, Najczêœciej nie jest Ani piêkne Ani dobre Ani skuteczne Ani zdrowe…

41


PODZIA£Y Wszystko siê kiedyœ koñczy I to co dzieli i to co ³¹czy Wiêc jaki sens maj¹ podzia³y, Skoro charakter ich Jest tak nietrwa³y?!

PRZEMIJAJ¥ Problemy Przemijaj¹ Choæ wiele Energii I zdrowia Zabieraj¹…

42


WYCZUCIE S£OWA

(I wersja)

Niektóre dialogi Uzmys³awiaj¹, ¯e rozmówcy Wyczucia s³owa Nie maj¹

WYCZUCIE S£OWA

(II wersja)

Niejeden dialog Ukazuje, ¿e brak Wyczucia s³owa Rozmówców cechuje.

43


OGRANICZENIE Tym, co Na ca³e ¯ycie cz³owieka K³adzie siê Mrocznym cieniem S¹ horyzonty Œciœniête Umys³u Ograniczeniem.

GDYBY ROZS¥DEK… Pewne problemy By nie o¿y³y, Gdyby rozs¹dek Mia³ wiêcej Si³y…

44


KOMFORT ISTNIENIA Komfort istnienia Te¿ siê zmienia I go na ogó³ ubywa W miarê jak Lat przybywa.

WIEDZIEÆ WSZYSTKO Ludzie chc¹ Wszystko wiedzieæ O drugich I bardzo siê O tê wiedzê staraj¹, Lecz kiedy ona I ich dotyczy Skrzêtnie j¹ ukrywaj¹…

45


UPÓR Niezdrowy upór Powoduje, ¿e Zdrowy rozs¹dek siê ewakuuje…

WYELIMINOWAÆ Niektórzy, zamiast Rzetelnie pracowaæ Wol¹ kombinowaæ Jak by tu innych Wyeliminowaæ…

NASZE B£ÊDY Têdy, owêdy Wlok¹ siê za nami Nasze ¿yciowe B³êdy… 46


NASZE DROGI, NASZE LOSY Za ma³o kochani Niedoceniani Krytykowani Os¹dzani Nie rozumiani Wyszydzani Pacyfikowani T³amszeni Osaczeni Poturbowani Wchodzimy Do k¹tów milczenia Albo chronimy siê W zau³kach Psychicznego podziemia.

47


NIEŒMIA£A Nieœmia³a Te¿ by chcia³a Zostaæ zauwa¿ona I doceniona Choæ w tym kierunku Ona, Nie potrafi dzia³aæ. DAWIDOWY KR¥G Dawidowa m¹droœæ Dawidowa roztropnoœæ Dawidowa przenikliwoœæ Dawidowa sprawiedliwoœæ Dawidowa w³adza, si³a Na co siê zda³a Co z niej przetrwa³o Co jeszcze w nas Pozostawi³a?! 48


MY, LUDZIE ¯yjemy a nie ¿yjemy Dzia³amy a nie dzia³amy S³uchamy a nie s³yszymy Patrzymy a nie widzimy Posiadamy a rzadko siê dzielimy Czy ¿yæ naprawdê umiemy, Czy tylko i dlaczego Przetrwaæ jednak Chcemy?!

ANTENACI Wspó³czesnych zbyt ma³o Obchodz¹ antenaci Choæ teraŸniejszoœæ I przysz³oœæ Na tym traci…

49


UŒMIECH Uœmiech rozjaœnia twarz I zatrzymuje uwagê Zatem dlaczego Wszyscy staraj¹ siê Utrzymaæ, przewa¿nie Sztuczn¹ powagê?

PRELUDIUM Preludium to wstêp Do czegoœ, Pocz¹tek tego Co mo¿e siê stanie. Preludium to tak¿e Jakieœ przes³anie Pewnie nadzieja Na spe³nienie, Na które Nie zawsze Pozwoli przeznaczenie… 50


WAMPIRY ENERGETYCZNE Wampiry energetyczne Wygl¹daj¹ na ogó³ zwyczajnie. Bywaj¹ ujmuj¹ce Bywaj¹ utyskuj¹ce Bywaj¹ œliczne. Czêsto nas emabluj¹ Czêsto nam siê zwierzaj¹ Czêsto wspó³czucie wymuszaj¹ Rzadziej, s³owami atakuj¹ Lecz zawsze Z nas czerpi¹ energiê I siê ni¹ posi³kuj¹…

51


SPIS TREŒCI Rozgrywki 5 marca 2007r. Czy siê zatrzymaæ (Ance) Wena Wiêzy psychiczne Poczucie winy Zaœwiadczenie Przes¹dy Otwartoœæ Perfumeria Akcja Przepis na ¿ycie Te¿ Mog¹ Przemoc W zadumanie A¿ tak… Wyrazy wdziêcznoœci Korytarze pamiêci 52

5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17


Wszyscy szukaj¹ Stwarza Niecierpliwoœæ Sprawozdania Obrona Potrafi Sk³onnoœci Wiele wynika Czy mo¿emy? W opiece miej Dobowy rachunek sumienia Nurtuje S¹ Bezsilni Pokorni, potulni potakiwacze Prostuj¹ ¯eby zdo³a³y Ale tak¿e Codzienne… S³u¿ba

19 19 20 21 21 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 30 31 53


Œcie¿ka zniechêcenia Bardzo stara kobieta Bielmo Jakieœ szanse W pewnym wieku Samooceny Uwarunkowanie Niecierpliwoœæ Nasze, czyjeœ wiêzy Dewaluacja Nawet K³opot Reklama Podzia³y Przemijaj¹ Wyczucie s³owa I Wyczucie s³owa II Ograniczenie Gdyby rozs¹dek… Komfort istnienia 54

32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45


Wiedzieæ wszystko Upór Wyeliminowaæ Nasze b³êdy Nasze drogi, nasze losy Nieœmia³a Dawidowy kr¹g My, ludzie Antenaci Uœmiech Preludium Wampiry energetyczne

45 46 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51

55


56


57


Bogumi³a Konstancja Za³êska Urodzona w Wielkopolsce. Z wykszta³cenia adwokat. Wieloletni nauczyciel akademicki. Od wczesnych lat ¿ycia zwi¹zana z Dolnym Œl¹skiem, szczególnie z Wroc³awiem. Dotychczas ukaza³y siê jej autorstwa tomiki poezji zatytu³owane ,,¯ycie to poci¹g pospieszny", ,,Inni ludzie", ,,Na rozdro¿u", ,,S³owo", ,,Miejsce na ziemi", ,,Nasze œcie¿ki" ,,Zamyœlenia", ,,Nastroje", ,,Niepewnoœæ", ,,Rozg³os", ,,Przyjaciele" ,,S³oñce", ,,Tyle twarzy ma ten œwiat", ,,Zamkniête drzwi”, ,,W kolorze bzów”, ,,Domek z ogródkiem", ,,Tyle pytañ”, ,,Refleksje”, ,,Magia cz³owieka”, “Co tutaj gramy?”, “Sedno”, ,,We mgle", ,,Te wieczory”, ,,Po omacku”, ,,Zwierzenia kobiety”, ,,Córka czarownicy”, ,,Myœli jak latawce", "Blizna", "Cel", "Prostota", ,,Te myœli", ,,Doceniæ ¿ycie", ,,W drodze", ,,Ja nie ja", ,,Jakaœ nadzieja", ,,Z doskoku", ,,Rysa", “Obok siebie”, “Kawa³ek serca”, “Znamiê”, “W naszej bajce”, “Pasjans”, “S-O-S”, “Piêkny sen”, “Przystanki pamiêci”, “Fascynacje”, “Wielokropek”, “Ci¹g dalszy”, “Ka¿da samotnoœæ”, “Coœ dla siebie”, “Przez szybê”, “Sukces”, “Impulsy”, “Dialogi”, “Prosto z serca”, “Ring”, “Codziennoœæ”, “Myœli ubrane”, “Emocje”, “Wszystkie anio³y”, “Cienie przesz³oœci”, “Bez tytu³u”, ““Niecierpliwoœæ” , “Prosto w oczy”, “Scena”, “My” Jest równie¿ autork¹ kilkudziesiêciu publikacji z zakresu prawa, które ukaza³y siê miêdzy innymi w periodykach ,,REJENT", PRZEGL¥D GEODEZYJNY", a tak¿e autork¹ zwartych opracowañ dydaktycznych z zakresu gospodarki nieruchomoœciami.

ISBN 978-83-60459-25-6

Zaleska Bogumila Konstancja - Korytarze pamieci, tom 69  
Zaleska Bogumila Konstancja - Korytarze pamieci, tom 69  

Zaleska Bogumila Konstancja - Korytarze pamieci, tom 69

Advertisement