Page 1

Uznesenie č. 16/2012 z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci. Mestské zastupiteľstvo v Podolínci A) Schvaľuje 1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 podľa predloženého návrhu. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Radoslav Borovský Emil Válek Ján Smandra Marta Simoníková Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Marhefka Peter Reznický

V Podolínci dňa 23. júla 2012

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.16/2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you