Page 1

Uznesenie č. 9/2011 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci. Mestské zastupiteľstvo v Podolínci A) Berie na vedomie 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MsZ v Podolínci. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

2. Programový rozpočet mesta Podolínec na rok 2014. „ZA“: 9 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

B) Schvaľuje 1. Rozpočtové opatrenie č.4 na základe §14 ods. 2 písm a) zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zníženie transferu v položke prenesené kompetencie školské zariadenia MŠ a to: 1000 € zníženie príjmov v položke 221004 Správne poplatky /automaty/ vo výške 1000 €. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200


2. Zmenu rozpočtu mesta Podolínec za rok 2011. „ZA“: 9 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti. „ZA“: 8 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o komunálnych odpadoch, drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Podolínec. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

Peter Reznický

5. Odpredaj podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8, písm. b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, pre Vlastu a Jána Patrikových, Sv. Anny 9, 065 03 Podolínec, a to zastavané plochy a nádvoria KN-C 1062/6 s výmerou 19 m2 v podiele 1/1, evidovanú na LV 2262 v k.ú. Podolínec za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov za cenu 4,20 €/m2. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


6. Spolufinancovanie oplotenia medzi súkromným pozemkom pána Petra Biláka a školským areálom vo výške 260 € z trapézového plechu. Suma bude čerpaná v rozpočte na rok 2012. „ZA“: 5 „PROTI“: 2 „ZDRŽAL SA“: 2 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Peter Reznický Bc. Ján Smandra

RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep

7. Odpredaj podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 písm. b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou pre vlastníkov bytov na ul. Sládkovičová č. 367/11-12 a to zastavané plochy a nádvoria v celosti KNC 783/55 s výmerou 446 m2, evidovanej na LV č. 2631 v k.ú. Podolínec na účely majetkoprávneho vysporiadania pozemkov za cenu 0,66 €/m2. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

8. Zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2011 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Podolínec časť 1, čl. II bod 1, písm. l) : Na verejných priestranstvách je zakázané: l) na Nám. Mariánskom ukladať a skladať na chodníkoch a lavičkách nákupy (tašky). „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

9. Predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom trvale trávnatých porastov v k.ú. Toporec na parcelách podľa LV č. 337 o výmere 49,5532 ha pre SHR – Marcela Rybku, Gen. Štefánika 14, 065 03 Podolínec, na dobu určitú od 01.01.2012 do 31.12.2016. Cena podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mesta Podolínec vo výške: 842, 40 €/rok. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


10. Prenájom trvale trávnatých porastov v lokalite „Panské lúky“ parcela č. KN-E 7908 o výmere 24,4385 ha v k.ú. Podolínec pre firmu Tomak s.r.o, Podolínec, na dobu určitú od 01.01.2012 do 31.12. 2016. Cena podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mesta Podolínec vo výške: 354,36 €/rok. „ZA“: 5 „PROTI“: 3 „ZDRŽAL SA“: 2 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Ing. Ján Marhefka RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

Bc. Jozef Selep Peter Reznický Peter Hojstrič

Bc. Ján Smandra

11. Úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou na rok 2011. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

12. Odkúpenie pozemku pod mestským múrom – zastavané plochy a nádvoria KN-C 218/5 o výmere 17 m2 od Alfonza Dziaka, Zimná 1, 065 03 Podolínec za cenu 10,29 €/m2. Geometrický plán a návrh na vklad na náklady kupujúceho. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

13. Odpredaj podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a ods. 8 písm. b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou pre Alfonza Dziaka, Zimná 1, 065 03 Podolínec a to časti pozemku: zastavané plochy a nádvoria KN-C 217/4, zastavané plochy a nádvoria KN-C 219/5, zastavané plochy a nádvoria KN-C 1082/6, zastavané plochy a nádvoria, 1083/4 o celkovej výmere 45 m2, za cenu 23,24 €/m2. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


14. Na základe § 4 ods. 2 zák. č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí záväzok Mesta Podolínec, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dotácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

C) Menuje 1. Za člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Ing. Jozefa Guľaša. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

D) Odvoláva 1. Ing. Vladimíra Dubjela z komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


E) Ruší 1. Uznesenie č. 32/2006 zo dňa 22. novembra 2006 bod B/14 „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

2. Uznesenie č. 13/2007 zo dňa 12. decembra 2007 bod B/7 „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

3. Uznesenie č. 13/2007 zo dňa 12. decembra 2007 bod C/1 „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

4. VZN č.2/2008 o dani z nehnuteľností. „ZA“: 9 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


5. VZN č. 3/2008 o komunálnych odpadoch, drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Podolínec. „ZA“: 8 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 1 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

Peter Reznický

F) Ukladá 1. Prednostovi Mestského úradu vypracovať smernicu pre verejné obstarávanie na zadanie zákaziek s nízkou hodnotou v termíne do 28. 02.2012. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Mgr. Radoslav Borovský Mgr. Eduard Ferencko Peter Hojstrič Ing. Ján Marhefka Bc. Jozef Selep Peter Reznický Bc. Ján Smandra RNDr. Emil Válek, PhD. Ing. Štefan Zima

Výhrada: Uznesenie č. 9/2011 v časti B) Schvaľuje, bod 10 nepodpisujem z dôvodu pozastavenia výkonu tejto časti uznesenia, podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rozpor so zákonom.

V Podolínci dňa 15. decembra 2011

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200

Uznesenie č.9 - 2011  
Uznesenie č.9 - 2011  

A) Berie na vedomie 1. Rozpočtové opatrenie č.4 na základe §14 ods. 2 písm a) zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv...