Page 1

MESTO PODOLÍNEC Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

Uznesenie č. 7/2011 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 04. augusta 2011 Mestské zastupiteľstvo v Podolínci A) Berie na vedomie 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MsZ v Podolínci. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

2. Správu o činnosti Mestskej polície za 1. polrok 2011 „ZA“: 11 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

3. Poriadok odmeňovania zamestnancov MsÚ v Podolínci platný od 05. augusta 2011. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing. IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200


B) Volí 1. Na základe zák. č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §11 ods. 4 pís. j) tohto zákona, za hlavného kontrolóra mesta Podolínec na volebné obdobie 2011 – 2017 (od 5. augusta 2011 do 5. augusta 2017) Ing. Juraja Zimu nar. 28. februára 1961. Úväzok hlavného kontrolóra je 20% a mesačná odmena vo výške 258,50,- €. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

2. Za ďalšieho člena komisie na otváranie obálok „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Meste Podolínec“ Ing. Vladimíra Dubjela. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 1 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

Reznický Peter

C) Schvaľuje 1. VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ Podolínec. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@stonline.sk

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


2. Navýšenie počtu detí v materskej škole o 3 deti v dvoch triedach pre 5 – 6 ročné deti a jednej triede pre 3 – 6 ročné deti podľa § 28, ods. 15 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v školskom roku 2011/2012. Najvyšší počet v triede pre 2 - 3 ročné deti 23 detí „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

3. Zmenu finančných limitov verejného obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou, ako súčasť Smernice o finančnom riadení Základnej školy s materskou školou Podolínec. Smernica sa mení nasledovne: - v článku 2 - Základné pojmy, odst.2, písm. a) sa suma 33 194 € nahrádza sumou 10 000 € - - v článku 2 - Základné pojmy, odst.2, písm. b) sa suma 132 776 € nahrádza sumou 20 000 € „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

4. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Podolínec – materská škola na rok 2011 – navýšenie v položke údržba o 2000 €. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@stonline.sk

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


5. V súlade s ods. 2 písm. a/ § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa mení povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to: Zvýšenie bežných príjmov správnych poplatkov RP 224001 vo výške 2 000,- € Výdavky v položke transfer prenesených kompetencií – školské zariadenia MŠ vo výške 2 000,- €. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

6. Prenájom nebytových priestorov na parcele č. KN-C 912 o výmere 119 m2 a prenájom verejného priestranstva na parcele KN-C 909/4 o výmere 812 m2 pre spoločnosť WALD Slovakia, s.r.o. na dobu určitú od 15.08.2011 – 15.08.2015. Cena podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec vo výške: Nájom nebytových priestorov: 119m2 x 16,60m-€/m2/rok = 1380,40,-€. Nájom verejného priestranstva: 812 m2 x 0,04,-€/m2/rok = 32,48,-€. „ZA“: 0 „PROTI“: 9 „ZDRŽAL SA“: 2 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing. Reznický Peter

Selep Jozef Bc. Smandra Ján Bc.

7. Odmenu vo výške 200 € pre zástupcu primátorky, Bc. Jána Smandru, za aktívnu pracovnú nasadenosť za uplynulý polrok a za organizáciu a časovo náročnú prípravu akcie „Dni mesta Podolínec 2011“. „ZA“: 0 „PROTI“: 4 „ZDRŽAL SA“: 7 Borovský Radoslav Mgr. Compeľ Jozef Marhefka Ján Ing. Zima Štefan Ing.

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@stonline.sk

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bujnovská Vlasta Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr.

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


8. Ing. Štefana Zimu, Mgr. Radoslava Borovského, Petra Hojstriča, Jolanu Osvaldovú za členov rady školy na funkčné obdobie 2010-2014. „ZA“: 7 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 3 Borovský Radoslav Mgr. Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

Reznický Peter

Bujnovská Vlasta Hojstrič Peter Smandra Ján Bc.

D) Mestské zastupiteľstvo vo Podolínci podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 6, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: a) Prerokovalo V zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh upraveného zadania územného plánu obce Podolínec, ktorý spracovali akad. arch. Branislav Kulich, autorizačné osvedčenie č. 0188 AA. a Ing. arch. Marian Lupták, autorizačné osvedčenie č. 0161 AA „ZA“:11

„PROTI“:0

„ZDRŽAL SA“:0

Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

b) berie na vedomie 1. správu o prerokovaní návrhu zadania územného plánu obce Podolínec „ZA“:11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@stonline.sk

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


2. výsledky prerokovania zadania územného plánu obce Podolínec „ZA“:11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

3. výsledok posúdenia návrhu zadania územného plánu mesta Podolínec Krajským stavebným úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č. 2009 – 918/3762-02 zo dňa 28. 10. 2009 „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

4. súborné stanovisko z prerokovania konceptu územného plánu obce Podolínec, z ktorého výsledkov vznikla potreba schválenia zmeny zadania obce Podolínec (doplnenie plôch pre poľnohospodársku činnosť) „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@stonline.sk

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


c) schvaľuje 1. Zadanie územného plánu mesta Podolínec v zmysle § 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona vo väzbe na § 21 ods. 7 stavebného zákona „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

E) Ruší 1. VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ Podolínec zo dňa 27. 08. 2008. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

2. UZN č. 43/2010 z 23. septembra 2010 B/11 v znení: MsZ schvaľuje Ing. Štefana Zimu, Ing. Jána Oravca, Ing. Jána Laufika, Jolanu Osvaldovú za členov rady školy pre funkčné obdobie 2010 – 2014. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Borovský Radoslav Mgr. Bujnovská Vlasta Compeľ Jozef Ferencko Eduard Mgr. Hojstrič Peter Marhefka Ján Ing. Selep Jozef Bc. Reznický Peter Smandra Ján Bc. Válek Emil RNDr. Zima Štefan Ing.

V Podolínci 04. augusta 2011

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@stonline.sk

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200

Uznesenie č.7 - 2011  

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 3. Poriadok odmeňovania zamestnancov MsÚ v Podolínci platný od 05. augusta 2011. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDR...

Uznesenie č.7 - 2011  

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 3. Poriadok odmeňovania zamestnancov MsÚ v Podolínci platný od 05. augusta 2011. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDR...

Advertisement