Page 1

Uznesenie č. 22/2013 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci. Mestské zastupiteľstvo v Podolínci A) Berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k výsledku hospodárenia a k záverečnému účtu mesta za rok 2012. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek

2. Stanovisko nezávislého audítora k výsledku hospodárenia a k záverečnému účtu mesta za rok 2012. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek

3. Stanovisko nezávislého audítora k výsledku s materskou školou Podolínec za rok 2012. „ZA“: 8 „PROTI“: 0

hospodárenia

Základnej

školy

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200


B) Schvaľuje 1. Návrh organizácie ZŠ s MŠ na školský rok 2013/2014. „ZA“: 8 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ

2. Správu o hospodárení Základnej školy s materskou školou Podolínec za rok 2012. „ZA“: 8 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ

3. Správu o hospodárení Mesta Podolínec za rok 2012 a záverečný účet – bez výhrad. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek

4. Správu o hospodárení mestských lesov za rok 2012. „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

5. Návrh zmluvných podmienok prenájmu lyžiarskeho areálu. „ZA“: 8 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 2 Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Emil Válek Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

Peter Reznický Jozef Compeľ

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


6. Uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľovných pozemkov, výkon práva poľovníctva Poľovnému združeniu Skalná Mníšek nad Popradom a ďalšie úkony súvisiace so zmenou zákona č. 115/2013 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon. Č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve na obdobie rokov 2014-2028 (15 rokov); s účinnosťou od 01.07.2013. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

7. V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Mesto Podolínec zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec zapísané na LV č. 534, a to parcely registra E č. 860 o výmere 700 m2, 899/2 o výmere 9544 m2, 899/101 o výmere 15 264 m2, 881 o výmere 75 m2, 899/201 o výmere 613 m2 a 903/2 o výmere 3445 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom a LV č. 827, a to parcela registra E č. 1393/3 o výmere 1 m2 v hodnote 13 240,-€ za pozemky vo vlastníctve Viliama Hudeca, 1. mája 10/568, 064 01 Stará Ľubovňa zapísané na LV č. 559, a to parcely registra E č. 827 o výmere 2270 m2, 846 o výmere 2116 m2, 936 o výmere 2905 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom a LV č. 554, a to parcely registra E č. 1020/1 o výmere 1078 m2, 1021/2 o výmere 3297 m2, 1021/100 o výmere 2979 m2, 1021/101 o výmere 624 m2, 1022 o výmere 1133 m2, 1033 o výmere 628 m2, 1034 o výmere 2065 m2, 1035/100 o výmere 1871 m2, 1035/101 o výmere 2734 m2, 1036 o výmere 2177 m2, 1042/1 o výmere 6250 m2, 1042/2 o výmere 1055 m2, 1042/3 o výmere 4602 m2, 1043/1 o výmere 1631 m2, 1043/3 o výmere 142 m2, 1061/2 o výmere 3589 m2, 1062/2 o výmere 228 m2, 1710 o výmere 1447 m2, 1742/1 o výmere 1075 m2, 1742/2 o výmere 868 m2, 1730 o výmere 2324 m2, 1731 o výmere 4393 m2, 1732/100 o výmere 1084 m2, 1732/101 o výmere 2420 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom. Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec 2,9642 ha v hodnote 13 240,-€, výmera pozemkov vo vlastníctve Viliama Hudeca 5,8368 ha v hodnote 13 470,-€. „ZA“: 9 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

Marta Simoníková

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


8. Zámer odpredať majetok Mesta Podolínec – NN prípojku k budove Zdravotného strediska umiestnenej na parc. č. KN-C 981/1 vo vlastníctve Mesta Podolínec a to priamym predajom pre nadobúdateľa Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice; v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má mesto zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Osobitným zreteľom je v tomto prípade samotné pripojenie NN prípojky do siete elektrických distribučných zariadení na základe zmluvy o pripojení č. ZoP/2012/343 a jej následného dodatku k zmluve v nadväznosti na Vyjadrenie VSE a.s., evidované pod č. 358/Hr/5283310/2012. V prípade, že tento majetok nebude odpredaný Východoslovenskej distribučnej a.s. nebude možné dané elektrické distribučné zariadenie využívať. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

9. Zriadenie vecného bremena na parc. č. 981/1 spojeného s NN prípojkou vedúcou k zdravotnému stredisku v meste Podolínec. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech: Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36599361. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

10. Zriadenie komisie na kontrolu petície: „proti prevádzkovaniu hazardných hier na území mesta Podolínec“. Členovia komisie: Bc. Jozef Selep, Ing. Ján Smandra, Mgr. Eduard Ferencko. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 1 Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra Ján Marhefka

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

Peter Reznický

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


C) Súhlasí 1. So zámenou pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec zapísané na LV č. 534, a to parcely registra E č. 860 o výmere 700 m2, 899/2 o výmere 9544 m2, 899/101 o výmere 15 264 m2, 881 o výmere 75 m2, 899/201 o výmere 613 m2 a 903/2 o výmere 3445 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom a LV č. 827, a to parcela registra E č. 1393/3 o výmere 1 m2 v hodnote 13 240,-€ za pozemky vo vlastníctve Viliama Hudeca, 1. mája 10/568, 064 01 Stará Ľubovňa zapísané na LV č. 559, a to parcely registra E č. 827 o výmere 2270 m2, 846 o výmere 2116 m2, 936 o výmere 2905 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom a LV č. 554, a to parcely registra E č. 1020/1 o výmere 1078 m2, 1021/2 o výmere 3297 m2, 1021/100 o výmere 2979 m2, 1021/101 o výmere 624 m2, 1022 o výmere 1133 m2, 1033 o výmere 628 m2, 1034 o výmere 2065 m2, 1035/100 o výmere 1871 m2, 1035/101 o výmere 2734 m2, 1036 o výmere 2177 m2, 1042/1 o výmere 6250 m2, 1042/2 o výmere 1055 m2, 1042/3 o výmere 4602 m2, 1043/1 o výmere 1631 m2, 1043/3 o výmere 142 m2, 1061/2 o výmere 3589 m2, 1062/2 o výmere 228 m2, 1710 o výmere 1447 m2, 1742/1 o výmere 1075 m2, 1742/2 o výmere 868 m2, 1730 o výmere 2324 m2, 1731 o výmere 4393 m2, 1732/100 o výmere 1084 m2, 1732/101 o výmere 2420 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom. „ZA“: 9 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

Marta Simoníková

2. S užívaním časti pozemku č. 634/4 o rozmeroch 4x4 m (16 m2) na autobusovej stanici pri prevádzke Happy Belly na obdobie 1 rok a zriadenie chemického WC. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


D) Rozhoduje 1. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o zámene pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec zapísané na LV č. 534, a to parcely registra E č. 860 o výmere 700 m2, 899/2 o výmere 9544 m2, 899/101 o výmere 15 264 m2, 881 o výmere 75 m2, 899/201 o výmere 613 m2 a 903/2 o výmere 3445 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom a LV č. 827, a to parcela registra E č. 1393/3 o výmere 1 m2 v hodnote 13 240,-€ za pozemky vo vlastníctve Viliama Hudeca, 1. mája 10/568, 064 01 Stará Ľubovňa zapísané na LV č. 559, a to parcely registra E č. 827 o výmere 2270 m2, 846 o výmere 2116 m2, 936 o výmere 2905 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom a LV č. 554, a to parcely registra E č. 1020/1 o výmere 1078 m2, 1021/2 o výmere 3297 m2, 1021/100 o výmere 2979 m2, 1021/101 o výmere 624 m2, 1022 o výmere 1133 m2, 1033 o výmere 628 m2, 1034 o výmere 2065 m2, 1035/100 o výmere 1871 m2, 1035/101 o výmere 2734 m2, 1036 o výmere 2177 m2, 1042/1 o výmere 6250 m2, 1042/2 o výmere 1055 m2, 1042/3 o výmere 4602 m2, 1043/1 o výmere 1631 m2, 1043/3 o výmere 142 m2, 1061/2 o výmere 3589 m2, 1062/2 o výmere 228 m2, 1710 o výmere 1447 m2, 1742/1 o výmere 1075 m2, 1742/2 o výmere 868 m2, 1730 o výmere 2324 m2, 1731 o výmere 4393 m2, 1732/100 o výmere 1084 m2, 1732/101 o výmere 2420 m2 v k.ú. Mníšek nad Popradom. „ZA“: 9 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

Marta Simoníková

E) Ruší 1. Uznesenie č. 21/2013 písm. B/7. „ZA“:10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


2. Uznesenie č. 19/2013 písm. B/12. „ZA“: 9 „PROTI“: 1 Peter Reznický Radoslav Borovský Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Emil Válek Ján Smandra

„ZDRŽAL SA“: 0

Marta Simoníková

3. Uznesenie č. 19/2013 písm. B/7, D/1, E/1. „ZA“: 8 „PROTI“: 0 Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Emil Válek Ján Smandra

„ZDRŽAL SA“: 2 Peter Reznický Jozef Compeľ

V Podolínci dňa 1. júla 2013

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta v.r.

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200

Uznesenie č.22 - 2013  
Uznesenie č.22 - 2013