Page 1

Uznesenie č. 21/2013 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci. Mestské zastupiteľstvo v Podolínci A) Berie na vedomie 1. Petíciu občanov mesta: Petícia proti prevádzkovaniu hazardných hier na území mesta Podolínec „ZA“: 9 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Ján Smandra

Jozef Compeľ

B) Schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Podolínec „ZA“: 9 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Ján Smandra

Jozef Compeľ

2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013, podľa predloženého návrhu. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200


3. Návrh na zmenu zásad na prenájom MsKs Podolínec. „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

4. Odpredaj nehnuteľnosti časť parcely registra C č. 654/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m² vzniknutej z pôvodnej parcely registra E č. 8875 (diel 5) a časť parcely registra C č. 656 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m² vzniknutej z pôvodnej parcely registra E č. 8875 (diel 6) v katastri Podolínec LV č. 2631 v katastri Podolínec vytvorenej na základe porealizačného zamerania stavby č. 16/2013, spracovaného Jozefom Demurom – GEODÉZIA A-D, Okružná 879/46, 064 01 Stará Ľubovňa v zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou pre žiadateľa: Katarína Valigurská, J. Hollého 203/2, 065 03 Podolínec za cenu podľa platných zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti III bod 1 písm. f) 4,20,€/m². Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti na náklady žiadateľa. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

5. Zámenu lesných a poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Mníšek nad Popradom medzi Mestom Podolínec a Vojtechom Ščurkom, Mníšek nad Popradom 22. Pozemky vo vlastníctve Vojtecha Ščurku sú vedené na LV č. 674 o celkovej výmere 9229 m2. Pozemky vo vlastníctve Mesta Podolínec sú vedené na LV č. 375 parc. KN-E 104/1, 112/2, 105/100, 105/101, 106 o celkovej výmere 17 467 m2. „ZA“: 0 „PROTI“: 9 „ZDRŽAL SA“: 1 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Peter Hojstrič

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


6. Žiadosť Poľovného združenia Skalná Mníšek nad Popradom o uznanie poľovného revíru na pozemkoch patriacich mestu Podolínec, ktoré sú začlenené do poľovného revíru Poľovného združenia Skalná Mníšek nad Popradom, v zmysle zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľovných pozemkov, výkon práva poľovníctva poľovným združením Skalná Mníšek nad Popradom a na ďalšie úkony súvisiace so zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na obdobie rokov 2014 – 2023, za podmienok uvedených v dôvodovej správe. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

8. Poverenie a splnomocnenie pre primátorku mesta Podolínec Mgr. Ivetu Bachledovú – na zvolanie valného zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov za vlastníka Mesto Podolínec – na zastupovanie vlastníka poľovného pozemku na tomto konaní a uznaní poľovného revíru, v konaní o zmene poľovného revíru, - na zastupovanie na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, na schválenie uznesenia valného zhromaždenia o užívaní poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru poľovného združenia Skalná Mníšek nad Popradom, - na uzatvorenie zmluvy o prenájme poľovných pozemkov s poľovným združením Skalná Mníšek nad Popradom a na zastupovanie vo všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa užívania poľovného revíru, ktorého súčasťou sú pozemky vo vlastníctve Mesta Podolínec, - na všetky právne úkony v zmysle zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


9. Finančné odškodnenie pre Teréziu Lackovú, Bernolákova 18, 065 03 Podolínec za pozemky odobraté v procese ROEP parc. KN-E 590/1 v k.ú. Podolínec vzniknutím nových parciel KN-C 783/81 o výmere 91 m2 a 1041/4 o výmere 72 m2, ktoré sú v súčasnosti zapísané na LV č. 2631 vo vlastníctva Mesta Podolínec. Cena za Pozemky (navrhnuté žiadateľkou) KN-C 783/81 20 €/m2 ; KN-C 1041/4 15 €/m2. „ZA“: 1 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 8 Marta Simoníková

Štefan Zima

Peter Reznický Radoslav Borovský Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Jozef Compeľ Ján Smandra

10. Prenájom pozemku v intraviláne mesta, vo vlastníctve mesta Podolínec parc. KN-C 490/1 o výmere 23,8 m x 8,4 m (t.j. 200 m2) v k.ú. Podolínec pre žiadateľa Daniela Kafku, Družstevná 526/18, Podolínec na obdobie 5 rokov za účelom pestovania zeleniny a chovu psa za cenu podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v sadzobníku cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

11. Zámer neodpredávať časť pozemku KN-C 280/1 v k.ú. Podolínec, na ktorom je toho času postavený prístrešok – dočasná stavba vo vlastníctve Františka Majerčáka, Tatranská 31, Podolínec; z dôvodu prístupu k vodnému zdroju. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 1 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

Jozef Selep

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


C) Súhlasí. 1. V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Mesto Podolínec s odpredajom pozemku časť parcely registra C č. 654/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m² vzniknutej z pôvodnej parcely registra E č. 8875 (diel 5) a časť parcely registra C č. 656 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m² vzniknutej z pôvodnej parcely registra E č. 8875 (diel 6) v katastri Podolínec evidovanej na LV č. 2631 na základe porealizačného zamerania stavby č. 16/2013, spracovaného Jozefom Demurom – GEODÉZIA A-D, Okružná 879/46, 064 01 Stará Ľubovňa ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou pre žiadateľa: Katarína Valigurská, J. Hollého 203/2, 065 03 Podolínec. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

2. S umiestnením a vybudovaním skladu objemového krmiva pre zver na parcele KN-C 1236 v k.ú. Podolínec vedenej na LV č. 2262 v k.ú. Podolínec vo vlastníctve Mesta Podolínec s rozmermi 10x10 m s výškou 4 m, ktorý bude osadený na betónových pätkách. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

3. So zámerom odpredať časť pozemku parcela KN-C 280/1 v k.ú. Podolínec o výmere presne určenú geometrickým plánom cca 24 m2 pre žiadateľa Františka Majerčáka, Tatranská 31, 065 03 Podolínec. Náklady na vypracovanie geometrického plánu na náklady žiadateľa. „ZA“: 1 „PROTI“: 4 „ZDRŽAL SA“: 5 Jozef Selep

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

Peter Reznický Štefan Zima Eduard Ferencko Ján Marhefka

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Radoslav Borovský Marta Simoníková Peter Hojstrič Jozef Compeľ Ján Smandra

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200


4. S oplotením pozemku KN-C 490/1 z pletiva podľa podmienok stanovených stavebným úradom Podolínec. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

D) Rozhoduje 1. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o odpredaji časti parcely registra C č. 654/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m² vzniknutej z pôvodnej parcely registra E č. 8875 (diel 5) a časti parcely registra C č. 656 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m² vzniknutej z pôvodnej parcely registra E č. 8875 (diel 6) v katastri Podolínec ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena nehnuteľnosti v hodnote 487,20,-€. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

E) Ruší 1. Uznesenie č. 11 písm. B/7 zo dňa 27. októbra 2007. „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Jozef Compeľ Ján Smandra

V Podolínci dňa 3. júna 2013

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta v.r.

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200

Uznesenie č.21 - 2013  
Uznesenie č.21 - 2013