Page 1

Uznesenie č. 18/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci Mestské zastupiteľstvo v Podolínci A) Berie na vedomie 1. Návrh programového rozpočtu na roky 2012 – 2015 „ZA“: 9 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra

B) Schvaľuje 1. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2012 „ZA“: 8 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra

2. Rozpočet na rok 2013 podľa predloženého návrhu „ZA“: 8 „PROTI“: 1 Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200


3. Uvoľnenie položky rozpočtu č. 614 – odmeny, samostatným uznesením mestského zastupiteľstva v priebehu roku 2013 podľa plnenia v časti kapitálových výdavkov „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra

4. Predĺženie úveru poskytnutého VÚB bankou, a.s. k projektu: „Regenerácia námestia Mariánskeho Podolínec“ so splatnosťou úveru do 30.09.2013 „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra

5. Správu o inventúre za roky 2011 a 2012 „ZA“: 9 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra

6. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


7. Návrh VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady XXXXXXXXXXXX „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

8. Úpravu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2012 „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

9. Zámenu nehnuteľnosti parcela č. KN-C 33/2, 33/3, 33/4 v k.ú. Mníšek nad Popradom o výmere 111 m2 vo vlastníctve Mesta Podolínec za parcely č. KN-C 32/7 v k.ú. Mníšek nad Popradom o výmere v celosti 111 m2 vo vlastníctve Petra Gontkoviča a manželky Viery Gontkovičovej, Ondreja Kozuba s manželkou Máriou Kozubovou. Cena nehnuteľnosti stanovená podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku čl. III., bod 1, písm. e) 8,30 €/m2. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

10. Prenájom časti budovy na parcele č. KN-C 425, zastavané plochy a nádvoria evidovanej na LV č. 2262 „stará knižnica“ v k.ú. Podolínec na ul. Jozefa Smreka 468/3, Podolínec pre Teréziu Reľovskú, Letná 76/4, Podolínec „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


11. Prenájom časti nebytového priestoru na ul. Baštová 1, Podolínec č. d. 2 na parcele KN-C 541, zastavané plochy a nádvoria evidovanej na LV č. 2262 pre spoločnosť NAŤA a MAŤO, s.r.o., Tatranská 17, Podolínec za cenu podľa platných zásad mesta Podolínec na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku v cene 11,60 €/m2/rok. Cena spolu činí 453,10 €/rok + poplatky za vodné a stočné zálohovo 1,99 €/mesiac a upratovanie spoločných priestorov v dome služieb 3,32 €/mesiac. Zmluva platná a účinná od 1.1.2013. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

12. Odkúpenie lesných pozemkov parcely KN-E č. 8481, 8482, 8483, 8484 v k.ú. Podolínec, ktoré sú zapísané v LV č. 4241 od vlastníka pozemkov Ing. Adely Lenártovej, Rosná 1, 040 01 Košice v podiele 14/16 za cenu 12 886, 63 € vyčíslenú znaleckým posudkom č. 9/2011 znalcom Ing. Jánom Marhefkom, Sv. Anny 34, Podolínec o výmere v celku 26 836 m2. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

13. Návrh zverejniť zámer prenájmu chaty „Kamila“ spolu s lyžiarskym vlekom, resp. technológiou, ktorú zakúpilo mesto, vzhľadom na osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


C) Ruší 1. Uznesenie MsZ č. 3/2011 bod B/10 zo dňa 28.4.2011 „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

2. Uznesenie MsZ č. 15/2012 bod B/11 zo dňa 28.6.2012 „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

3. Uznesenie MsZ č. 8/2011 bod B/10 zo dňa 13.10.2011 „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

4. Uznesenie MsZ č. 5/2011 bod D/1 zo dňa 16.0.2012 „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


5. Uznesenie MsZ č. 18/2008 bod A/1 zo dňa 12.5.2008 „ZA“: 10 „PROTI“: 0

„ZDRŽAL SA“: 0

Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

D) Súhlasí 1. So zámenou nehnuteľností medzi vlastníkmi: parcela č. KN-C 32/7 v k.ú. Mníšek nad Popradom vo vlastníctve Mesta Podolínec za parcely č. KN-C 33/2, 33/3, 33/4 v k.ú. Mníšek nad Popradom vo vlastníctve Petra Gontkoviča a manželky Viery Gontkovičovej, Ondreja Kozuba s manželkou Máriou Kozubovou. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

2. S prenájmom nebytových priestorov v budove „starej knižnice“ na parcele KN-C 425 zastavané plochy a nádvoria evidovanej na LV č. 2262 v k.ú. Podolínec na ul. Jozefa Smreka 468/3, Podolínec pre Teréziu Reľovskú, Letná 76/4 Podolínec. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

3. S prenájmom nebytového priestoru na ul. Baštová 1, Podolínec č. d. 2 na parcele KNC 541, zastavané plochy a nádvoria evidovanej na LV č. 2262 pre spoločnosť NAŤA a MAŤO, s.r.o., Tatranská 17, Podolínec. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


Ján Smandra Jozef Compeľ

E) Rozhoduje 1. Trojpätinovou väčšinou poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o zámene nehnuteľnosti v k.ú. Mníšek nad Popradom z dôvodu osobitného zreteľa: Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schválilo zámenu nehnuteľnosti uznesením č. 3/2011 písm. B/10 zo dňa 28.4.2011. Ide o pozemky na dodatočné vysporiadanie. Novovzniknuté parcely tvoria prirodzenú hranicu medzi nehnuteľnosťami – nachádza sa tu historický múr, ktorý prirodzene rozdeľuje nehnuteľnosti. Zámenou parciel KNC 32/7 v k.ú. Mníšek nad Popradom za parcely KN-C 33/2, 33/3, 33/4 v k.ú. Mníšek nad Popradom sa dosiahne scelenie nehnuteľnosti p. Petra Gontkoviča s manželkou a aj p. Ondreja Kozuba s manželkou. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

2. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o prenájme časti budovy na parcele č. KN-C 425 v k.ú. Podolínec z dôvodu osobitného zreteľa: Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schválilo prenájom nehnuteľnosti v budove na ul. J. Smreka 468/3 pre Gerarda Reľovského uznesením č. 15/2012 písm. B/11 zo dňa 28.6.2012. Prenájom nehnuteľnosti sa presunie na manželku Teréziu Reľovskú, Letná 76/4, Podolínec. Zámer prenájmu nehnuteľnosti zverejnený dňa1.10.2012 na úradnej tabuli mesta Podolínec a na internetovej stránke mesta. „ZA“: 10 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


F) Neschvaľuje 1. Odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. KN-E 4786/1 o výmere 2469 m2 a KN-E 4786/2 o výmere 106 m2 v k.ú. Podolínec od p. Mariety Martošovej, Pod Kalváriou 1534, Topoľčany za cenu 13 €/m2. „ZA“: 10 „PROTI“:0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

2. Odkúpenie bytu č. 1 na Nám. Mariánskom 49, Podolínec pre Natašu Hlaváčovú, Nám Mariánske 49, Podolínec. „ZA“: 9 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 1 Radoslav Borovský Emil Válek Marta Simoníková Jozef Selep Ján Marhefka Peter Hojstrič Štefan Zima Ján Smandra Jozef Compeľ

Peter Reznický

V Podolínci dňa 13. decembra 2012

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200

Uznesenie č.18 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you