Page 1

Uznesenie č. 12/2012 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci. Mestské zastupiteľstvo v Podolínci A) Berie na vedomie 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MsZ v Podolínci. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Emil Válek Ján Smandra Jozef Selep Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima

2. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2012 podľa predloženého návrhu. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Emil Válek Ján Smandra Jozef Selep Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima

3. Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec za rok 2011. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Emil Válek Ján Smandra Jozef Selep Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200


B) Schvaľuje 1. Sumu 4 000 € na Vyšegrádsky maratón. Čerpanie bude definované finančnou komisiou pri najbližšom zasadnutí „ZA“: 10 „PROTI“: 1 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Ján Smandra Jozef Selep Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima

Emil Válek

2. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Podolínec – základná škola na rok 2012. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Emil Válek Ján Smandra Jozef Selep Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima

3. Smernica č.1/2012 Mesta Podolínec o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Emil Válek Ján Smandra Jozef Selep Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200


4. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, odsek 8, písmeno e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Zámerom je odpredaj par. č. KN-C 1062/6 s výmerou 19 m2, zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1 evidovanej na LV č. 2262 v k.ú. Podolínec pre Vlastu a Jána Patrikových, Sv. Anny 9, Podolínec, a to na účely majetkoprávneho vysporiadania pozemkov za cenu 4,20 €/m2. Odôvodnenie: Parcela KN-C 1062/6 v k.ú. Podolínec je prídomovou záhradkou pri rodinnom dome parcela KN-C 580/2, ktorej vlastníkom je Ján a Vlasta Patrikoví. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 Peter Reznický Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Emil Válek Ján Smandra Jozef Selep Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima

5. Zámer prenájmu poľnohospodárskeho pozemku p.č. KN-E 7908 „Panské lúky“ o výmere 20,6045 ha, v k.ú. Podolínec, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a o konkrétnom nájomcovi vo všeobecnom záujme (kedy sa zohľadňuje iný ako ekonomický záujem), s ohľadom na socio-ekonomické faktory rozhodne na najbližšom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo. „ZA“: 8 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 3 Vlasta Bujnovská Radoslav Borovský Ján Marhefka Jozef Compel Peter Hojstrič Eduard Ferencko Štefan Zima Emil Válek

Jozef Selep Ján Smandra Peter Reznický

V Podolínci dňa 23. februára 2012

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta

IČO: 00330132 e-mail: mupodolinec@podolinec.eu

: +421 52 4391205, +421 52 4391206 : +421 52 4391207

Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200

Uznesenie č.12 - 2012  

A) Berie na vedomie 3. Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec za rok 2011. „ZA“: 11 „PROTI“: 0 „ZDRŽAL SA“: 0 2. P...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you