Page 1

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN ESKILSTUNA KOMMUN

ANNONS

Eskilstuna

Blir Eskilstuna Årets stadskärna? Sid 20

HUR BLIR MITT ESKILSTUNA 2030? Sid 10

ÅRBY ÖPPNAR UPP STADSDELEN NORRUT Sid 12

HÅLLBARHET NAVET I EN FÖRTÄTAD STAD

Foto: Göran Jonsson

Sid 14

Stad i förvandling

Sid 2


tillåten att använda men effekten blir större om du beskär den från ett hörn. Placeringen i valfritt hörn är tillåtet. Se exempel på följande sidor.

Vinjett VÄLKOMMEN

Stjärnan är vårt grafiska element som härstammar från visionen – Eskilstuna den stolta Fristaden. Stjärnan ska med fördel användas beskuren och helst i vit färg mot färgad bakgrund eller mot bildbakgrund. Stjärnan i sin helhet är

Stjärnan

UR INNEHÅLLET 14

HÄR SKA VI BYGGA Karta över nya områden. Sid 4-6

MITT ESKILSTUNA 2030 Visioner och framtidsplan. Sid 10

DIALOG OM ÅRBY GER ÖPPNARE STADSDEL Sid 12

ETT NYTT SKIFTINGE FÖR ALLA Sid 14

MED SIKTE PÅ ÅRETS STADSKÄRNA Sid 20

FÖRTÄTNING OCH STADSLÄKNING Vad menas med det? Sid 22

MUNKTELLSTADEN FRÅN HISTORIA TILL FRAMTID Sid 24-25

NYTT CAMPUS I KUNSKAPSSTADEN

Under sommaren 2017 har Eskilstunaborna varit med och format målbilden för Eskilstuna 2030. Du kan läsa mer om arbetet på sidan 10.

Stadsbilden förändras D

et byggs i Eskilstuna. Och det är bra. Äldre som känner att de behöver något mindre än villan med den stora gräsmattan, unga som vill flytta hemifrån, par som vill flytta ihop, människor som söker livskvalitet med närhet till naturen, skolan och jobbet. Vi växer och förra året blev vi över tusen nya Eskilstunabor. År 2030 ska Eskilstuna vara en miljösmart, jämställd, trygg och vacker stad med trivsamma samhällen och levande landsbygd. För att nå dit – måste vi våga idag. Stadsbilden förändras i Eskilstuna. Det som under många år har varit döda ytor med markföroreningar från förr omvandlas nu till bostäder där människor lever sina liv. Det bidrar till många positiva effekter. Platser som tidigare kanske känts otrygga fylls med ljus och människor i rörelse. När skötsamma medborgare rör sig i fler delar av vår kommun så tränger det undan bus och bråk. Det är viktigt och bidrar till ökad trygghet.

Sid 26

ÅN SOM GÖR STADEN BLÅ

Bostadsbyggandet är en viktig pusselbit i skapandet av ett starkare och bättre Eskilstuna.” Jimmy Jansson

Sid 28

STOLTA TORSHÄLLA FIRAR JUBILEUM Sid 28

VAD TYCKER DU? Så här påverkar du. Sid 30

Byggnader talar till oss på olika vis. Ibland gillar vi det vi ser, ibland inte. Det vi bygger sätter spår. Därför är det också viktigt att vi drar lärdom både av goda och mindre bra exempel från tidigare generationer när vi utformar dagens bostadsbyggande. Hur bygger vi hållbart, trivsamt och tryggt?

sommaren. Därför måste husen vara ordentligt byggda. Vi vill ju att de som jobbar med att bygga husen ska vara säkra på jobbet och ha betalt för det de gör utifrån villkor på den svenska arbetsmarknaden. Då kostar det därefter. Det bästa sättet att få ner priset på nybyggda bostäder är att tänka smart om ytor och inte bygga onödigt stort. när en ny bostad blir uthyrd så rör det sig på övriga bostadsmarknaden. Det kan leda till att en lite äldre och ofta billigare lägenhet blir ledig någon annanstans. Vi vinner alla på att det byggs. Dessutom är byggsektorn viktig för att skapa jobb. En stor del av den svenska ekonomins starka läge beror på byggandet. Det behöver vi hålla i för att bekämpa bostadsköer, knäcka arbetslöshet och utveckla vårt samhälle. När vi blir fler Eskilstunabor i uppstår nya utmaningar. Stadsbyggandet är en viktig pusselbit i skapandet av ett starkare och bättre Eskilstuna. Vi behöver bygga fler skolor, vård- och omsorgsboenden samt utveckla tillgängligheten i staden. Allt hänger ihop. Det är positivt att Eskilstuna är så intressant för satsningar som bostadsort, för studenter, företag och etableringar. Till­sammans bygger vi framtidens Eskilstuna. Hoppas att du vill vara med. n

Samtidigt är det så att

att det blir allt dyrare att bo. Särskilt eftersom det som nyproduceras ofta blir relativt dyrt. Det är något som är svårt att råda bot på. Vi vill ju att husen ska hålla länge och inte behöva renoveras efter kort tid. Vi vill ju att bostäderna ska vara varma på vintern och svala på

Det är ett problem

www.activemediapartner.com PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB SKRIBENTER: Anders Olow och Anders Post FORMGIVNING: Lorens Palmgren & Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: MittMediaPrint

Foto: Eskilstuna kommun

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Eskilstuna Direkt Tel: 016-710 10 00, e-post: info@eskilstuna.se

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Azrang, tel. 070-640 34 16 per.azrang@activemediapartner.com

www.eskilstuna.se

2

Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande


Hela denna sida är en annons

Fortet blir K43 när Stenvalvet bygger

Eskilstunas modernaste lokaler Fortet blir K43. Fastighetsbolaget Stenvalvet har stora planer för fastigheten. – Idag är det ett ganska slutet kvarter, ett typiskt myndighetshus från 80-talet. Det vill vi ändra på genom att öppna kvarteret och göra det mer tillgängligt, säger Tobias Kölborg, Stenvalvets Regionchef Mälardalen.

K43 har fått en egen hemsida där du kan hitta senaste informationen om förvandlingen av fastigheten. www.k43.se

S

tenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt har bolaget ett hundratal fastigheter med en yta på över 590 000 kvadratmeter till ett sammanlagt marknadsvärde på närmare tio miljarder kronor. I Eskilstuna äger Stenvalvet kvarteret Vägbrytaren, ”Fortet” i folkmun, där bland annat Fortifikationsverket och Energimarknadsinspektionen sitter, Vapnet på Tullgatan där bland annat Trafikverket finns och Vörten där Tingsrätten och Skatteverket huserar. Dessa tegelkolosser är stora, mörka och tämligen slutna, med gångar i fyrkant runt mitten av huset och små enskilda arbetsrum längs korridorerna. Dessa fastigheter är alla barn av sin tid med företrädesvis staten, kommunen och landstinget som hyresgäster. Det var så tjänstemännen satt på den tiden. – Byggkvalitén finns där, det är gedigna fastigheter, men idag vill de som har kontorsjobb sitta ljusare och öppnare, säger Tobias Kölborg. Och vi som fastighetsägare måste naturligtvis lösa den knuten och skapa moderna och betydligt mer flexibla arbetsplatser. – Utmaningen är att göra det i befintliga byggnader. Miljömässigt vore det förkastligt att riva. När Stenvalvet nu planerar för Väg­

brytarens framtid är det inte bara det nya namnet K43 man hoppas ska präntas in och ersätta det gamla, även entréerna ska få nytt ansikte. – De nya entréerna möjliggör att fler hittar in och upptäcker insidan av K43. Här kommer det att finnas service som till exempel restaurang med serveringsyta på innergården samt ett café. Faktum är att vi idag har två utegårdar på insidan och lägger nu glastak över den ena, säger Tobias Kölborg. – Vi har en ständigt pågående dialog med våra hyresgäster för vi vill kunna stödja dem och erbjuda lokaler som är de rätta för alla som har sina verksamheter här. Ett hus med liv och rörelse blir också livfullt och attraktivt i sig. På markplanet möjliggör Stenvalvet för

större mötesrum och konferenser. De vill även utöka antalet sittplatser för restau-

– Det finns bygg­kvalitet i de här gedigna fastig­ heterna, men i dag vill de som har kontorsjobb sitta ljusare och öppna­ re, säger Tobias Kölborg.

rangverksamhet och utveckla ett modernt restaurangkoncept, som kan attrahera betydligt fler lunchgäster än man har idag. – Vi ligger ju verkligen centralt här och staden växer dessutom västerut åt det här hållet. Vi vill helt enkelt förvandla K43 till Eskilstunas modernaste kontorslokaler. Att Stenvalvet själva har ett regionkon-

tor här säger en del om ambitionen. Tvärs över gatan sitter Trafikverket i det andra av 60- och 70-talshusen som Stenvalvet äger och förvaltar. Här anpassades 5 000 kvadratmeter totalt mellan juni 2015 och 2017. Omkring 3 000 kvadratmeter till Trafikverket och övriga hyresgäster bland annat CSN, Statens servicecenter och Växa Sverige. Trafikverket hade ett förändrat lokalbehov och

Stenvalvet arbetade tillsammans med dem fram en kontorslösning som innebar ett modernt och mer effektivt kontor. Ytorna ställdes om till aktivitetsbaserade arbetsplatser till Trafikverket. Framtidsplanerna för den tredje fastigheten, med Tingsrätten och Skatte­ verket som ligger mitt i centrala Eskilstuna, innehåller tankar på ett ”omsorgskvarter” som t.ex. kan inrymma boende för äldre, vård­ central och samlingslokaler. – Eskilstuna är en pragmatisk kommun, och vi är med som en aktiv part i de stora förändringarna av stadens centrala delar, säger Tobias Kölborg.

”Eskilstuna är en ort på frammarsch i en stark region vi tror mycket på.” Magnus Edlund, vd, Stenvalvet

FAKTA Stenvalvets fastighetsbestånd är fördelat på i huvudsak fyra olika regioner; Mälardalen, Skåne, Öst och Väst/Dalarna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionel­ la investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

www.stenvalvet.se 3


ESKILSTUNA VÄXER

Här växer vår 14

Eskilstuna har idag över 100 000 invånare och vi växer kraftigt med över 1 000 personer per år.

un

m

un

st

kil

s :E

om ak

to

Fo

E

skilstuna har idag över 100 000 invånare och växer kraftigt med över tusen personer per år. Vi har ett behov av att bygga 10 000-15 000 nya bostäder fram till år 2030. För att klara det så förtätar vi i första hand staden inifrån och ut. Vi hittar de ”mellanrum” i staden där det går att komplettera med nya bostäder som ger hela miljön ett större

liv. Men vi planerar också för att göra våra stadsdelar mer bostadsblandade och attraktiva. Enligt vår översiktsplan och utbyggnadsstrategi ska vi skapa en sammanhållen och levande stad. Här hittar du en lista på flera av de projekt som nyligen blivit klara, är i gång eller som planeras. n

Munktellstaden – Omvandlingen av det industrihistoriska området fortsätter. Ett nytt badhus, en ny arena och nya bostäder bidrar till att göra stadsdelen mer levande.

Ill u

st ra tio

n:

3X

N

Kvarteret Nätet – bostäder och service På Bolinder Munktell och Volvos gamla industrimark, strax öster om Munktellstaden, har arbetet med över 1 000 nya bostäder, vård- och omsorgsboenden, förskola och butiker påbörjats. Det blir en helt ny stadsdel med nio kvarter.

Illustration: Tengbom

Nytt campus – Mälardalens högskola bygger nytt modernt campus, mitt i stadskärnan utmed Eskilstunaån. Inflyttning 2019.

Resecentrum – I takt med att Eskilstuna växer kommer vi att behöva utöka spår och väntytor vid resecentrum. Planering pågår för detta långsiktiga projekt.

Illustration: HMB Construction AB

Illustration: Gehl Architects

4


r stad

Skiftinge – Planering pågår för att utveckla fler bostäder och lokaler, trivsamma stråk, och gröna ytor. Allt för att stärka och koppla samman stadsdelen med övriga staden.

Illustration: Gehl Architects

Skiftinge

Årby Norra – Ett nytt och varierat bostadsområde ska utvecklas i Årby norra. Planeringen sker i dialog med aktörer och boende.

Årby Norra ric :E to Fo

Illustration: Spridd

rts be Ro on

Kvarteret Nätet Munktellstaden

Nytt Campus Stadsparken – Det finns en översiktlig idé och vision för utveckling av Stadsparken på lång sikt. Parken ska bli tryggare, mer tillgänglig och bjuda in till aktiviteter.

Stadsparken Resecentrum

Skolmästaren

rkit n: A QA stra tio

Stadsutvecklingsområden

Illu

Kvarteret Skolmästaren – Tunafors gamla skola renoveras och omvandlas till bostäder. Det byggs även nya bostäder intill skolan. Inflyttning 2018.

ekt

er/

Tyr é

ns

Skogsängen

Tidigt skede, utreds Skogsängen – Arbete pågår för att komplettera befintlig bebyggelse med nya bostäder, lokaler, förskola och skola.

Detaljplaneras, nyss detaljplanerat Byggs/nyligen färdigställt Utveckling infrastruktur/Upprustning © Eskilstuna kommun 2017-09 © Lantmäteriet

5


ESKILSTUNA VÄXER

14

Fler planer och projekt som utvecklar Eskilstuna

Illustration: Joliark

Illustration: AQ Arkitekter/Tyréns

Illustration: White Arkitekter

Kvarteret Vikingen Planarbete pågår för att omvandla industritomten på Väster till ett bostadsområde med cirka 350 lägenheter och möjlighet till handel. En ny gång- och cykelväg planeras för att stärka kopplingen mellan cent­ rum och Väster.

Kvarteret Vulkanen Vid korsningen Drottninggatan/ Rademachergatan finns en befintlig detaljplan där vi arbetar med att utöka byggrätten och möjliggöra för cirka 70 nya lägenheter och lokaler i bottenvåningen. Kvarteret Forskaren Plan antagen för att bygga en kommunal F-9-skola med plats för 425 elever.

6

Eskilshem - Slottsskolan Cirka hundra nya bostäder, förskola och lokaler planeras på den plats som en gång var Eskilstuna slotts humlegård. En bro planeras mellan Kyrkans hus och Stadsparken, vilket knyter området närmare centrum. Torshälla – småstaden vid Mälaren Torshälla är en av Sveriges äldsta städer belägen bara några kilometer från Eskilstunas stadskärna. Eskilstunaån binder samman de två städerna. Här planeras en rad bostäder och äldreboenden. En utvecklingsplan för hela Torshälla Följ me håller på att tas d fram och bepå kala s räknas vara klar Torshä i lla! under 2018.

Sid 28

Trumtorp Sydost om Eskilstuna centrum planeras för ett helt nytt bostadsområde med cirka 470 nya bostäder och handel. Aktuella byggare är Kärnhem, Bovieran, HSB och Kommunfastigheter AB. Ny tågdepå Eskilstuna blir ett viktigt nav för de nya tågen som ska trafikera Mälardalsregionen från och med 2019. Den nya tågdepån ska stå klar andra halvåret 2018. Depån ska serva 33 nya persontåg och omfattar en 250 meter lång verkstadshall med plats för fyra tåg. Tågdepån innebär drygt 100 nya arbetstillsfällen.

Illustration: Joliark

Illustration: AQ Arkitekter/Tyréns

Kanonhuset På Kanonhusholmen som ligger mitt i Eskilstunaån omvandlas gevärsfaktoriet, vars äldsta delar är från 1838, och Lagerbäcks symaskinsfabrik, från 1882, till femton lägenheter.

Illustration: Tovatt Architecs & Planners AB

Kvarteret Valören Planering pågår för cirka 130 nya bostäder mitt i Eskilstuna, bara ett stenkast från resecentrum. Enligt tidiga skisser förtätas kvarteret och dagens parkeringsplats ersätts med nya bostäder.

Kvarteret Kapellbacken Här blir det fyra bostadshus med cirka 70 lägenheter längs med Norra Stationsgatan. I korsningen Norra Stationsgatan/Carlavägen avslutas bebyggelsen med ett trygghetsboende.

Kungsgatan möter framtiden Första etappen av ombyggnaden av Kungsgatan är klar. Gågatan är Eskilstunas viktigaste handelsstråk och etapp två beräknas börja nästa år.

Illustration: Bovieran

STIGA Sports Arena Nya arenan för idrott, konserter och mässor invigdes i somras. Huvudarenan rymmer 3 700 sittplatser och är delbar för att få flera användningsområden.

Illustration: Eskilstuna kommun

Fristadstorget – stadens hjärta Nya Fristadstorget i Eskilstuna blev klart för tre år sedan och har sedan dess blivit en självklar plats för Eskilstunaborna. I anslutning till torget ligger Kungsplan. Även här arbetar fastighetsägare, handel och kommunen tillsammans för att utveckla en central plats som komplement till torget. Arbetet kan påbörjas 2019.

Illustration: AQ Arkitekter/Tyréns

Staden utvecklas och efterfrågan på nya bostäder är stor. I vår plan för bostads­försörjning har vi som mål att bygga minst 500 nya bostäder om året.

Kvarteret Nithammaren 8 I kvarteret Nithammaren i västra Munktellstaden byggs nu 400 bostäder, förskola och verksamhetslokaler. Bostäderna ligger å-nära och granne med STIGA Sports Arena Eskilstuna och Munktellbadet.


Hela denna sida är en annons

Ett starkt lag som bidrar till

Eskilstunas utveckling Det är en grå novembermorgon. Klockan närmar sig 10.00. En liten kö av kunder väntar på att Handelsbanken ska öppna sitt kontor som ligger mitt i centrum vid Fristadstorget. Att det alltid ska finnas ett tillgängligt Handelsbankskontor i Eskilstuna kan kunderna lita på – det är genom kontoren man lär känna sina kunder.

D

et är ingen slump att Handels­ banken alltid ligger i topp vid undersökningar av kundnöjdhet. Det är heller ingen slump att banken för sjunde året i rad har utsetts till Årets affärsbank och Sveriges småföretagarbank, enligt Finansbarometern. – Det handlar om det personliga mötet och att vara nära den lokala marknaden. Många banker lägger ner sina kontor och satsar på digitala system där kunden ska göra det mesta själv, säger Johan Gustavsson, som är chef för Handels­bankens kontor i Eskilstuna. Även vi har naturligtvis ett komplett digitalt erbjudande. Men vi tror på det personliga kundmötet. När man ringer Handels­banken i Eskilstuna så kommer man direkt till kontoret. Handelsbanken är den av de fyra storbankerna som har flest kontor i landet. I Eskilstuna finns ett kontor med tjugotalet medarbetare. – Genom vår lokala närvaro kan vi bidra till Eskilstunas utveckling och tillväxt, säger Johan Gustavsson. Det är en oerhört positiv anda i kommunen och den vill vi vara med och stödja.

Både när det gäller privatkunder och

företag så är Handelsbanken i Eskilstuna en av de största lokala bankaktörerna – Förutom våra egna kompetenta medarbetare här på lokalkontoret, så har vi hela Handelsbankens kompetens i ryggen, vilket innebär att vi klarar även de mest komplexa affärer. Vi har dessutom extremt låga kreditförluster, vilket beror på personliga sunda relationer med kunderna. Johan Gustavsson exemplifierar bety-

Handelsbanken är den av storbankerna som har flest lokalkontor i landet. I Eskilstuna ligger kontoret centralt vid Fristadstorget.

delsen av närheten till kunderna med kyrktornsprincipen: ”Man ska inte lämna krediter till ett område som är större än man kan överblicka från kyrktornet.” – I byn kände man varandra och visste vem man lånade ut till. Och den principen håller fortfarande i grunden, även om vi idag inte klättrar upp i några kyrktorn. En av bankens tjänster som Johan

Gustavsson gärna framhåller, men som många kanske inte känner till, är bilfinansiering för både privatpersoner och företag. – Ett annat område som jag gärna lyfter

fram är tjänstepensioner och givetvis hela sparområdet där vi har en bred kompetens. Vi har helheten och bredden där vår utgångspunkt alltid är kundens behov. Johan Gustavsson har själv bred erfarenhet även utanför bankvärlden. Han var från början grundskolelärare, men har nu hunnit med att vara chef på ett antal av Handelsbankens kontor. Här i Eskilstuna trivs han med framåtandan och framtidstron. – Ja jag ser den både hos företag och privatpersoner. Och den framtidstron vill vi vara en del av här på Handelsbanken.

www.handelsbanken.se 7

Johan Gustavsson är chef för Handelsbankens kontor i Eskilstuna. Bilden nedan: Hela personalstyrkan på kontoret vid Fristadstorget.


HSB bygger bostä nära golfbanan och sjukhuset

ANMÄL DITT INTRESSE FÖR TRUMTORP REDAN NU! Redan nu kan du gå in på HSBs hemsida och anmäla ditt intresse för Trumtorp. Byggstart är beräk­ nad till nästa år med inflytt­ning till hösten 2020. www.hsb.se

Det dröjer till 2020 innan lägenheterna i Trumtorp är inflyttningsklara, men inspiration och idéer till ett hem i HSB finns det alltid.

Nu planerar HSB för 180 nya bostäder i Trumtorp i Odlaren,  öster om Eskilstuna inte långt från sjukhuset. Nära till grön natur, motionsspår, golfbana och med cykelavstånd till centrum.   – I området blir det en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och seniorboenden, säger Johan Elfving, HSBs projektledare för området.

svamp, bär och härliga naturupplevelser. I närheten finns golfbana, belyst motionsspår och spår för mountainbike. Det är två år sedan HSB byggde nytt i Eskilstuna då den gamla brandstationen i korsningen Rademachergatan/Drottning­ gatan revs, för att ge plats åt de 69 lägenheterna i brf Rademacher.  – Här i Trumtorp planerar vi för totalt 180 bostäder byggda i tre etapper, säger Johan Elfving. Välplanerade, miljövänliga och bekväma bostäder. 

kommunens planprogram omtalas området Trumtorp som ”det största nybyggnadsområdet i närheten av staden för framtiden” och här ska det bli plats för både förskola och en mataffär. Området ligger ett stenkast från Odlarvägen öster om Eskilstuna med bara lite drygt två kilometer till Fristadstorget i centrum. Här finns natur med skogsmarker fyllda av

Militären använde det här området fram till slutet av 60-talet som skjutbana men kommunen har undersökt marken noga och sanerat den i omgångar genom att forsla bort stora jordmassor. Det är också ett ganska bergigt område så det kommer att bli fortsatt stora massor att ta bort, som dock kommer till användning till den i övrigt sankare marken.

I

8

– Flera av lägenheterna blir suterräng på grund av berget, men just nu avvaktar vi arkitekt­ ernas idéer, säger Johan Elfving, projektledare för HSBs 180 nya bostäder i Trumtorp.


Hela detta uppslag är en annons

äder

HSBs pilotprojekt fokuserar på unga på bostadsmarknaden – Vi vill hjälpa de unga i Eskilstuna att komma in på bostadsmarknaden av egen kraft. Vårt bosparande är en nyckel i ett pilotprojekt som vi utvecklar för just de unga.  Det säger Jon Leo Rikhardsson, vd för HSB Södermanland, och berättar om det ansvar HSB tar som medlemsägd organisation.  Som Sveriges största bostadskooperation är HSB mer än bara ett företag i fastighetsbranschen. Avkastningen är inte målet, utan mer medlet för att kunna gå vidare i arbetet med att skapa det goda boendet. Vinsten i HSB går alltid tillbaka till verksamheten, allt för att göra den ännu bättre.    – Eskilstuna är vårt största verksamhetsområde inom HSB Södermanland och här vill vi verkligen delta i den förändring som staden genomgår nu. Inte bara i själva stadsutvecklingen, utan i hela bostadsutvecklingen.  Och det är de ungas boendeframtid som bekymrar, hur de ska komma in på bostadsmarknaden. Dagens unga vuxna bosparar betydligt oftare än för några år sedan, ändå har deras förutsättningar att köpa sitt första boende försämrats markant. Sparkapitalet räcker helt enkelt inte till. Mer än varannan ung vuxen är idag orolig över att inte kunna hitta en bra bostad, enligt en undersökning som marknadsundersökningsföretaget Sifo har tagit fram på uppdrag av statliga bolånegivaren SBAB.  – Det är här HSB har en stor roll, säger Jon Leo Rikhardsson och berättar om programidén för ungdomsboende.   – Genom bra markavtal med Eskilstuna kommun, bra långsiktiga avtal med banken, sänkt parkeringsnorm och smart kompakt byggande kan vi göra det möjligt även här för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.  – Om vi kan få ner hyreskostnaden 1 000 kronor för till exempel en 2:a genom att bygga smart och erbjuda ett bra bosparande för den summan så ger vi de unga möjlighet att både få eget boende nu och en ”bostadskarriär” längre fram.  – Vi har ändå bra prisnivåer här jämfört med de riktigt stora städerna, så här kan det verkligen fungera.  – Allt handlar om att intressenterna måste samarbeta i det här. Men det är ju det som är kooperationens viktigaste idé, så den vägen är vi vana att arbeta på. 

– Det arbetet försöker vi samordna med andra aktörer i Odlaren, säger Johan Elfving. Lägenheterna som HSB ska bygga blir bostadsrätter i flerbostadshus med en öppen och flexibel planlösning. Flest 3:or, men också 2:or och 4:or och några få 1:or och 5:or.  – Jag tror att det här området kan bli väldigt attraktivt för de lite yngre som är på väg att flytta ihop och skaffa något tillsammans. Men husen kommer också att ha bra förvaringsutrymmen vilket passar dem som flyttar från något större.   – Flera av lägenheterna blir suterräng på grund av berget, men just nu avvaktar vi arkitekternas idéer.  Säkert är att HSB har en lång historia av gediget boende, och är ett respekterat varumärke som sätter hållbarhet i första rummet. Husen i Trumtorp miljöklassas enligt Svensk Miljöbyggnad.  

HSB har också lång erfarenhet av förvaltning av bostadsrätter och kan därför även erbjuda hjälp till de nya bostadsrättsföreningarna som kommer att bli i Odlaren. Från ekonomi och administration till fastighetsservice och utemiljö. – Det är viktigt att både underhålla värdet på fastigheten och gärna öka det, och då är det skönt att leja ut skötseln till oss som har lång erfarenhet, säger Camilla Mersin, affärsområdeschef för förvaltning inom HSB Södermanland.   – Som medlem i din bostadsrättsförenings styrelse har du samma ansvar som vilken annan fastighetsägare som helst. Det är mycket att hålla koll på, inte minst gentemot myndigheterna, och för många är tiden en bristvara, de hinner inte engagera sig i den utsträckning som krävs. Det är då vi finns.

Jon Leo Rikhardsson, vd HSB Södermanland.

www.hsb.se 9


14

FRAMTIDSPLAN

Mitt Eskilstuna 2030 Foto: we_change

Tusentals unga och gamla har engagerat sig på olika sätt i framtidens Eskilstuna. Bland annat genom att fylla i enkäter och delta i workshoppar och event som we_change med ungdomar från Eskilstunas gymnasieskolor medverkade.

Eskilstunas invånare är engagerade i sin stad. Eskilstunas vision revideras och kompletteras med en konkret målbild tillsammans med Eskilstunas invånare och vi blickar tillsammans fram mot år 2030.

E

skilstuna har sedan tio år tillbaka haft en vision om Den stolta fristaden med sikte på år 2020. I år har mer än 2 700 personer deltagit i arbetet med att se över den befintliga visionen att istället sträcka sig mot 2030. Engagerade boende och verksamma i Eskilstuna som representerar olika åldrar, bostadsområden och erfarenheter har medverkat genom workshoppar och webb. Där har man uttryckt hur man vill bo, leva och verka och hur det ska kännas att vara i framtidens Eskilstuna, i både ord och bild. – Stort tack till alla er som bidragit till att skapa en tydlig målbild för framtiden, säger Charlotte H. Kindmark, projektledare för Mitt Eskilstuna 2030. I samband med visionsarbetet engagerades över 1 000 ungdomar från Eskilstunas gymnasieskolor i eventet we_change där de tyckte till om den framtida utvecklingen utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och vad vi tillsammans i Eskilstuna kan göra för att uppfylla de målen.

– Vi har särskilt siktat in oss på att få in ungas perspektiv, de ska ju leva i det vi skapar tillsammans. säger Charlotte och fortsätter. – Allt insamlat underlag sammanställs med tidigare framarbetade målsättningar som är viktiga för Eskilstunas utveckling, såsom Affärsplan Eskilstuna, varumärkesarbetet, det tidigare skolprojektet Vår

Stad och översiktsplanearbetet som bestämmer hur vi ska disponera all mark och vatten inom kommungränsen. Det är ett enormt engagemang kring dessa frågor som vi är mycket noga med att inkludera i en ny gemensam målbild och vision. När det finns ett slutgiltigt förslag att presentera kan man gå in på www.mitt­ eskilstuna2030.se. Kommunfullmäktige be-

Pernilla Lindström, projektledare för Översiktsplan 2030 (t.v.) och Charlotte H. Kindmark, projektledare för Mitt Eskilstuna 2030.

ENERGITING 26 APRIL 2018 | TEMA: ENERGI & AFFÄRER

En mötesplats för små och medelstora företag i östra Mellansverige. Träffa branschkollegor och lyssna på inspirerande föreläsningar.

räknas fatta beslut om förslaget i december. När Eskilstuna växer ställs också helt nya krav på staden. Målet är att skapa en hållbar, tät och attraktiv stad där handel, arbetsplatser och service finns på rimligt avstånd i en blandad bebyggelse. Varje kommun har en långsiktig översiktsplan för hur vi ska leva, bo och arbeta i framtiden. Planen syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling. – I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, och vilka områden som bör sparas för rekreation säger Pernilla Lindström, projekt­ ledare för Översiktsplan 2030. Nu har ett arbete påbörjats med en revidering av översiktsplanen. Så möjlighet att forma Eskilstuna tillsammans fortsätter, säger Pernilla. Hon hoppas att Eskilstunaborna vill vara med och tycka till. – Översiktsplanen fokuserar på de fysiska förutsättningarna att förverkliga visionen. Vi ska komma ihåg att det är människorna som skapar platsen, det är vi tillsammans som gör den trygg, levande, miljövänlig, jämställd, välkomnande och kul. n

Översiktsplan –

Psst.. Med ökad energieffektivitet kan vi minska klimatpåverkan. Vi på Energikontoret arbetar för en effektivare energianvändning.

Årets tema är energi och affärer med fokus på stärkt företagsutveckling och konkurrenskraft kopplat till hållbarhet och energieffektivisering. Vi ses på Energiting 2018 i Eskilstuna! Energiting i samarbete med Eskilstuna komun

Läs mer och anmäl dig på energieffektivaforetag.se

10


Hela denna sida är en annons

I kvarter Nätet på Norr bygger vi sex punkthus med totalt 97 hyreslägenheter. Inflytt hösten 2018.

Nya hyresrätter med

NÄRHET TILL Å OCH STAD Nätet, alldeles öster om Munktellstaden, blir nu 97 moderna lägenheter som både ligger centralt och har nära till strandpromenaden vid Eskilstunaån. – I första hand har vi tänkt på små familjer och par, men det kommer att finnas några ettor och fyror också, säger Sofie Gadd, projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter.

FAKTA Kfast bygger 300 nya lägen­ heter om året för att motsvara en del av efterfrågan på hyres­ rätter.

R

edan till årsskiftet kommer fasaderna att vara på plats och under 2018 blir det inflyttning i ett område som kommer att ha allt för den lilla familjen; närheten till ån för söndagspromenaderna, gångavstånd till fritidsaktiviteter för barnen och planer för en förskola i närheten. – Här slipper man vara beroende av bilen och har allt inom cykel- och gångavstånd, säger Sofie Gadd. Lägenheterna har genomgående hög standard med öppen planlösning, parkettgolv och kakel och klinker i badrummen. – Husen kommer att byggas i fem våningar och klassificeras i Miljö­ byggnad Silver som garanterar att vi använder miljövänliga material och på två av husen kommer vi ha solcellspaneler, säger Sofie Gadd.

• Studentbostäder i norra Munktellstaden – 87 lägenheter Planerad inflyttning: Januari 2019. • Skolmästaren, Tunafors – 106 lägenheter Första inflyttningen påbörjad. • Nätet, Norr – 97 lägenheter Planerad inflyttning: Hösten 2018 • Västra Munktellstaden – 54 lägenheter Planerad inflyttning: 2019 • Skogsängen – 300 nya lägenheter – 500 lägenheter renoveras Planerad inflyttning: Från 2020

Nätet blir ett helt nytt bostadsområde

där fler byggherrar är på gång att bygga både hyres- och bostadsrätter. Sammanlagt kommer tusen lägenheter färdigställas inom de närmaste åren. – Stadsdelen kommer att blomma upp ganska snabbt med trivsamma innergårdar med lekplatser och odlingslådor. Det är ett område som kommer att sätta prägel på stan, säger Sofie Gadd. Just nu när huskropparna står som stora skelett på den gamla industritomten är det svårt att föreställa sig hur människor kommer att bo här. – Håll utkik på vår hemsida där man kommer att kunna registrera sitt intresse för en lägenhet i ett av Eskilstunas absolut bästa lägen, säger Sofie Gadd.

Det här området kommer att sätta prägel på stan, säger Sofie Gadd på Eskilstuna Kommunfastighet.

• Trumtorp, Odlaren – 190 lägenheter Planerad inflyttning: Från 2019

www.kfast.se 11


ÅRBY

Årby växer nor 14

I bostadsområdet Årby från miljonprogrammets tid finns det lite drygt 1 300 bostäder. Om några år ska här finnas ytterligare närmare 600 bostäder. Och de ska byggas på den parkeringsplats som finns norr om Årby.

I

dag står parkeringsplatsen ofta tom. Vi har gjort beräkningar på att bara knappt en tredjedel används, säger Sara Duvelid, planeringsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen och projektledare för den byggherredialog som förs om hur Årby Norra ska utvecklas. Årby är en del av Eskilstunas stadsläkningsprojekt där byggnader, gator och vägar i staden måste anpassas till nya behov och lösningar för hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald. En stad behöver vara tillgänglig för alla, det ska finnas saker att uppleva och göra. I Årby Norra finns idag en förskola, basketplan och några mindre grönytor, men framför allt utgörs ytan av flera stora parkeringar mellan de hus som nu finns och Årby IP. Det är här som de nya husen ska ligga. Boendeparkeringen försvinner inte helt, men kommer att få en annan lösning. Kanske kommer ett parkeringsgarage att byggas ihop med det höga hus som är placerat närmast infarten till Eskilstuna, men det är inte helt bestämt än. ingår både flerfamiljshus och radhus. Här planeras för både hyresrätter och bostadsrätter, vilket ska göra området mer blandat och ge utrymme för en ”bostadskarriär”, det vill säga möjligheter att kunna stanna kvar i området oavsett hur man vill bo. Fem olika byggaktörer och deras arkitekter valdes ut av en jury förra året, de bjöds in till dialog och workshoppar om hur de nya husen skulle kunna utformas och passa in i området. Parallellt med workshopparna har flera olika dialogmöten hållits med de boende i Årby och när de första idéerna började ta form var Årbyborna de första att se dem. Det var viktigt för både kommunen och dem som ska bygga nytt att lyssna in Årbyborna, de som faktiskt har sin vardag där och som har egen erfarenhet och därmed säkert också synpunkter. Och det hade de.

I planerna för Årby Norra

Genom att förtäta med nya bostäder och funktioner ska stadsdelarna bättre kopplas samman och staden därmed utvecklas mot en mer levande, trygg och attraktiv stad för alla. Arbetet fokuserar på stadsdelarna Lagersberg, Råbergs torp, Fröslunda, Årby, Skogsängen och Skiftinge.

Foto: Rosie Alm

FAKTA: STADSLÄKNING

Efter dialog med de boende kommer vi att öppna upp Årby Norra betydligt mer, säger Sara Duvelid, planeringsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

12

– I de första förslagen upplevde många att Årby Norra ”stängdes till” för mycket så vi har lyssnat på det och öppnat upp bebyggelsestrukturen mer i de nya förslagen, berättar Sara Duvelid. Konkret innebär det att det till exempel blir tydliga gröna stråk från Årby naturreservat in i den befintliga Årbyparken och de grönområden som finns mellan husen idag. – Det är viktigt att vi får till parkerna i det nya området så att alla kan nyttja dem och att vi till exempel skulle kunna starta stadsodlingar i området. Nu är alla överens om själva strukturen för Årby Norra, det vill säga utformning-


Foto: Göran Jonsson, Eskilstuna kommun

rrut

Årets företagare

VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE OCH KUNDER PQ Projektledning firar sitt 10e år med bravur. Valda till Årets företagare i både Eskilstuna och hela Södermanland är vi ett företag som vill fortsätta växa starkt.

E

skilstuna befinner sig i en tillväxt- och omställningsfas och vi behöver bli fler medarbetare här, säger Jonas Karlsson, VD, projektledare och delägare i företaget. Vi arbetar som en ellips i hela Mälardalen med våra kontor i både Eskilstuna, Västerås och Stockholm även om orterna bara visar var våra 35 medarbetare har sin bas. Vi jobbar där våra kunder behöver oss. Ett team från PQ består i många fall av medarbetare från olika kon­ tor för att kunden ska få bästa tänkbara samlade kompetens till sitt projekt. – Inflyttningen till Eskilstuna är hög och det smittar av sig även på vår bransch. I den plan vi har för de närmaste 3-5 åren behöver vi 4-5 nya medarbetare varje år.

Rymdlekplatsen i Årbyparken gjordes i samarbete med en fjärdeklass på Årbyskolan som fick berätta vad de vill göra på lekplatsen och också bestämma vad lekplatsen skulle heta.

en av gator, höjden på hus och var parkerna ska ligga och nu börjar detaljplanearbetet. Marken ägs av kommunen och säljs till de olika aktörerna som sedan börjar sitt konkreta arbete med utbygg-

nad av de runt 600 bostäderna. Planarbetet planeras bedrivas under nästa år, det vill säga 2018, och de första spadtagen tas 2019. n

Dialog nyckeln i samarbetet för nya Årby

Ett av skälen till att PQ Projekt­

Inför utvecklingen av Årby samlade kommunen ett antal byggaktörer, arkitekter och boende för samtal kring området. De diskuterade hur områdets befintliga kvaliteter kan stärkas samtidigt som nya tillförs. Här är ett par av de rösterna.

ledning valdes till Årets företagare är personalpolitiken. Och det är inte bara Jonas Karlsson som säger det. Juryn till Årets företagare motiverade valet av PQ Projektledning med att företagets framgångar har nåtts ”genom att satsa på att bygga en bra personalkultur”. Bland annat tack vare att ”företaget leds med tydliga målsättningar för tillväxt och årligen mäter både hur bolaget och dess medarbetare mår”. Bland PQ Projektlednings kunder finns nästan alla aktörer på

Jag tycker att byggherredialogen är en bra projektform att jobba med vid större utvecklingsområden, dock krävs ett tydligare arbetssätt inom projektgruppen. Då radhus inte finns i Årbyområdet sedan tidigare är vi intresserade att se vad den bebyggelsetypen kan få för positiva effekter för variationen i området.”

Dialogen är särskilt givande för att den ger oss värdefulla insikter om vad de boende i området tycker och tänker om sin stadsdel och hur den kan utvecklas. Svenska Stadsbyggen och Kod Arkitekters del i projektet handlar om att tillföra nya bostadsformer i området i form av vård- och trygghetsboende. Byggnaden kommer även att innehålla en ny förskola.”

– Inför varje projekt värderar vi noggrant tid, budget och andra krav från kunden. På så sätt säkrar vi en hög kvalitet i de löpande beslut som tas under projektgenomförandet. – Genom vår tydliga kundbas, byggherreorganisationer skapar vi trygghet genom att inte utsätta oss för intressekonflikter som lätt kan uppstå annars. – Vi är lokalt förankrade och prioriterar lokala utveck- lingsprojekt. – Vi är involverade i många olika projekt i Eskilstuna, som till exempel logistikcenter, bostäder i Munktellstaden och modernisering av Gallerian, så vi behöver bli fler medarbetare med kompetens, laganda och prestigelöshet, säger Jonas Karlsson, som själv även är engagerad i Affärsplan Eskilstuna som syftar till att skapa fler arbetstillfällen. – Värdet och tillgången i en konsultverksamhet som vår är just personalen. Välkommen att höra av dig.

Foto: Eric Eriksson

Anders Kruhsberg, RG Förvaltning

bygg- och fastighetsmarknaden – privata fastighetsägare, stat och kommun, vård och landsting samt industrin. Under de tio år som företaget verkat har man genomfört fler än 1 400 uppdrag åt cirka 300 återkommande kunder, främst i Mälardalen, med rådgivning, projektledning, projekteringsledning och byggledning. – Våra uppdragsgivare förväntar sig att de projekt vi är engagerade i ska levereras i tid, till budgeterad kostnad och med för det aktuella projektet, rätt kvalitet. Våra kunder har ofta ett kombinerat behov av projektkompetens och resurs samt vill säkra projektmålen, säger Jonas Karlsson. Det är där vi kan fylla en funktion.

www.pqp.se

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter

13


14

SKIFTINGE

Eskilstunas första parkourpark Ett projekt som ska

stå klart till nästa höst, är utbyggnaden av Långbergs­ parken till en spännande, men också trygg allaktivitetspark. – Utformningen av parken har tagits fram tillsammans med input från tjejgruppen på Palatzet, säger landskapsarkitekt Malin Christensson, projektledare. Projektet har fokuserat på att parken ska innehålla aktiviteter för alla åldrar. Här kommer du att kunna besöka Eskilstunas första parkourpark, ett scentorg, en boulepark och ges flera möjligheter till både aktivitet och rekreation. n

Illustration: Gehl Architects

Invånarna i Skiftinge aktiva

– I och med vårt förvaltarskap har vi kontinuerligt rustat upp området och renoverat lägenheter efterhand som folk flyttar in och ut, säger Mia Ling, Victoria Parks områdeschef i Skiftinge. Vi har också byggt flera nya lägenheter i dåligt använda utrymmen och har idag inga outhyrda lägenheter. Skiftinge har ett ganska ensidigt bostads-

utbud med en majoritet hyresrätter och mindre lägenheter. Victoria Park planerar därför att bygga nya bostäder i området och första planarbetet startar i dagarna. De nya bostäderna ska vara av en mer

blandad bebyggelse med både bostadsrätter och hyresrätter så att förutsättningar för att göra bostadskarriär skapas. Det långsiktiga stadsläkningsarbetet och planerna för Skiftinge ska bidra till att göra stadsdelen tryggare och mer tillgänglig. Skiftinges centrum ska öppnas upp så att ett framtida centrum binder samman vårdcentralen med Karl Hov­ bergsgatan vidare mot nya handelsområdet. Husen vid centrum ska utformas med flexibla bottenvåningar som ska göra det möjligt att omvandla dem till lokaler som möjliggör för liv och rörelse i området n

S

kiftinge är ett typiskt miljonprogramsområde vars planeringsideal hör en annan tid till. Resultatet av detta kan idag upplevas som stadsdelar med ensidigt bostadsutbud, många tunnlar som upplevs otrygga och få möjligheter att korsa stora vägar som exempelvis Mälarvägen. Huvuddelen av bostäderna i Skiftinge ägs av Victoria Park som köpte fastigheterna med de 1 500 lägenheterna för snart tre år sedan. Victoria Park och Eskilstuna kommun ser en stor potential i Skiftinge och har en gemensam vilja att skapa en bättre stadsdel. Victoria Park har som specialitet att köpa fastigheter i miljonprogramsområden med ett upprustningsbehov.

Victoria Park anställer boende

Foto: Rosie Alm

De boende i Skiftinge tycker om sin stadsdel. Här är det grönt, nära till förskola/skola och Årby naturreservat. Det finns ett stadsdelscentrum med vårdcentral, stormarknad och mötesplatsen Palatzet. Även gröna innergårdar skapar gemenskap bland de boende. Det framkom inte minst när invånarna sade sitt under hösten när kommunen arbetade med att ta fram en utvecklingsplan för Skiftinge.

Foto: Victoria Park

för en öppnare stadsdel

Tjejerna på Palatzet har haft stor del i hur den nya allaktivitetsparken ska utformas. Här, Linda Johnsson, utvecklare på Palatzet i Skiftinge tillsammans med Maryam Zakaria, Dyma Sarmad och Lidya Sabri.

14

Flera av de bolag som investerat i miljonprogram på senare år har insett vikten av de sociala faktorerna för att få avkastning. Victoria Park är en av dem. Sedan Victoria Park i Eskilstuna anställde åtta miljövärdar, varav fyra i Skiftinge, som arbetar med att göra närområdet trivsammare har till exempel skadegörelsen i Skiftinge sjunkit drastiskt. – Kostnaderna har sjunkit från 300 000 till 50 000 kronor om året, säger Mia Ling, Victoria Parks områdeschef i Skiftinge. I en tidigare intervju har Peter Strand, företagets vd, sagt att var fjärde person som de anställer bor i deras fastigheter. Det har handlat bland annat om städjobb eller att informera om källsorteringen, som tidigare varit kostsam eftersom många kastat fel. Allt detta har skapat bättre närhet till kunder, mer ordning och reda, ökad trygghet och lägre driftskostnader. n


sparbankenrekarne.se

Tack till våra fantastiska kunder!

Varmt om hjärtat! För banken är det en självklarhet att vara en del i byggandet av Eskilstuna.

Picnic i Parken var sommarens stora succé. Banken gjorde det möjligt att arrangera denna folkfest i Stadsparken. Eskilstuna United besöker olika äldreboenden i kommunen. Detta är ett samarbete mellan banken och laget. AFC Eskilstuna hjälper oss också med socialt ansvarstagande. De besöker bl.a. skolor, för att möta framtida stjärnor.

Matematiksatsningen är ett projekt där vi, Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun arbetar för att förbättra kunskaperna inom matematik. ClownClubben följer vi som huvudsponsor med både glädje och stolthet. Varje vecka besöker de sjuka barn på barnkliniken i Eskilstuna. Varmt om hjärtat är ett stiftelseprojekt för 2017 där vår personal får 5 000 kronor vardera att ge till en förening som de brinner lite extra för.

Eskilstuna GUIF är stadens handbollshjältar. Sparbanken Rekarne är sedan många år huvudsponsor för laget.

Eskilstuna Gymnastikförening jobbar med allt från elit- till barngymnastik. Även här är banken huvudsponsor. Eskilstuna Smederna och Parken Zoo är ytterligare aktörer där samarbetet gör vår stad lite bättre och lite roligare.

Ett stort tack till våra kunder. Utan er hade det inte varit möjligt! Läs mer på sparbankenrekarne.se

Vilken annan bank ger mer?


Hela detta uppslag är en annons

BORSÖKNA FÅR FÖRSKOLA Barndomsminnena är som diabilder med sol och bad i Borsöknasjön och cykelturer med grannbarnen. En sådan uppväxt borde fler ha möjlighet att få. Med de tankarna bygger nu familjeföretaget Faskunge Fastigheter prisvärda, inflyttningsklara hus och Borsöknas första förskola. – Idén är att bygga hus som du ska ha råd att bo i om du har ett jobb. Och i Borsökna finns allt en barnfamilj kan önska sig med tryggheten och närheten till både naturen och till stan, säger Ankie Bandstigen, vd för Faskunge Fastigheter.

V

ägen in till det nybyggda området är inte helt klar och en grävmaskin är i full färd med att att anlägga ny parkering till badet. Längre ner i backen står de kedjehus som ingick i första etappen i Borsökna Östergård. Det lyser i fönstren och utanför står det trehjulingar och kombibilar parkerade.  Vid allhelgonahelgen nästa år flyttar tolv familjer in i de nya radhusen i etapp två – de första kontrakten har redan tecknats. – Det är samma nybyggaranda här nu som när mina föräldrar byggde hus här på 60-talet, säger Ankie Bandstigen. På den tiden bodde familjen Bandstigen i lägenhet i Skogsängen innan de fick möjlighet att bygga ett egnahemshus. Ett generationsskifte pågår nu när husen blir för stora för de äldre att sköta om och trädgården mest en belastning. – Egentligen var min tanke att ge äldre en möjlighet att få ett enklare boende utan att behöva flytta ifrån Borsökna. Under researcharbetet förstod jag dock att det största behovet finns hos de yngre som idag inte har råd att köpa hus. Idén är nu att erbjuda den här generationen det som jag själv fick som barn, säger Ankie Bandstigen. När allt är klart ska det stå 100 hus här. För att göra husen så billiga som möjligt har arkitekterna på Tyréns fått i uppdrag att rita smart för att hålla nere produktionskostnaderna. – Men än så länge har vi inte behövt göra avkall på materialval. Alla hus har Marbodalkök och stavparkett i ek. Husen upplåts med bostadsrätt för att kontantinsatsen inte ska vara så hög. Faskunges husköpare behöver inte oroa sig. Rad­ husen i Borsökna är helt enkelt är för billiga för att hushållen ska drabbas av ett eventuellt skärpt amorteringskrav. Vi vågar påstå att ”har du ett jobb, så har du råd med våra hus”. UNDER UPPVÄXTEN har Ankie kun-

nat följa Eskilstunas utveckling från bruksort med arbetskraftsinvandring och den smältdegel av möjligheter som det har skapat. Idag har Eskilstuna utvecklats

till en framtidsstad som i realiteten funge­ rar som en kranskommun till Stockholm. Nya, snabba transportvägar och tågtrafik gör det möjligt att pendla. Samtidigt som den dynamiska politiska atmosfären med socialdemokrater och moderater i ledningen har skapat en mylla där internationella företag väljer att sätta skott. Ankie Bandstigens hjärta klappar för Eskilstuna och med familjeföretaget Faskunge Fastig­heter finns en policy att bara använda lokala entreprenörer. – I slutändan betyder det att folk från orten vill kunna gå rakryggade och känner ett större ansvar. Engagemanget blir på riktigt och för oss är det en investering i det lokala samhället, säger Ankie Bandstigen. Hon vet vad hon pratar om. Hennes egen familj har satt Eskilstuna på världskartan med STIGA Sports, som finns representerade i över 100 länder. Tillverk­ ningen av pulkor och bordtennisstommar har tagits hem till Eskilstuna och därmed skapat arbetstillfällen och bidragit till att utveckla hemstaden. Faskunge Fastig­ heter å sin sida låter bygga ut Borsökna med en fin kvartersgata, som sedan överlämnas till Eskilstuna kommun. – Som familjeföretag har vi alltid tyckt att det är viktigt med traditioner och långsiktighet, säger Ankie Bandstigen. Även om barndomsbilderna från Borsökna numera är sepiafärgade, så är det nutida Borsökna sig likt. Allt finns kvar – till och med Monas Närlivs där Ankie Bandstigen hängde med sina vänner i tonåren.  Visionen är att i Borsökna skapa en bykänsla med plats för olika kulturer och åldrar. Tankarna på ett generationsboende finns kvar i planerna för området längre fram. – Det kan bara vara positivt att barn och äldre får finnas i närheten av varandra. Som 16

ett första steg är jag stolt över att vi kan erbjuda Borsöknas första förskola, säger Ankie Bandstigen. Parallellt med utbyggnaden av Borsökna Östergård driver Faskunge ytterligare en detaljplan, som även kommer ge plats för ett vårdboende med 54 vårdplatser. DIABILDERNA FRÅN 60-TALET må vara blekta, men nu fotograferas Borsökna­­barnens första steg med mobilkamera – måhända med sepiafilter – och medan det nysådda gräset växer föds nya idéer för att bidra till Borsökna som ett av Eskilstunas mest attraktiva villaområden. – Faskunge Fastigheter har ett starkt varför; det ska vara roligt och det ska finnas en skaparglädje. Jag ser att vi kommer att få detta att fungera, säger Ankie Bandstigen.

– Som familje­företag har vi alltid tyckt att det är viktigt med traditioner och lång­ siktighet, säger Ankie Bandstigen, vd för Faskunge Fastigheter.


Vackra Borsökna Östergård växer. Nu säljs 12 arkitektritade radhus, nyckelfärdiga med platt­ sättning, häck, avgränsande plank, sophus, husnummer och brevlåda. Bara att flytta in! Nedan: Så här kan Borsökna Östergård komma att se ut, efter Faskunges 7 etapper.

BOKA DITT NYCKELFÄRDIGA RADHUS I BORSÖKNA ÖSTERGÅRD ETAPP 2 Inom Brf Regnbågen finns 12 nyckelfärdiga radhus. Husen är 114 kvm fördelade på upp till fyra sovrum, uteplats på fram- och baksida samt två badrum. Pris från 2 495 000 kronor, månadsavgift 4 995 kronor. Inflyttning från vecka 44 2018. För intresse kontakta mäklare Annica Lövgren på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling på tel. 070-999 31 21, annica.lovgren@lansfast.se

www.faskungefastigheter.se

17


Hela detta uppslag är en annons

Kungsleden satsar i Eskilstuna

NYA GALLERIAN BÄDDAR SKÖNARE VARDAG Vid årsskiftet 2013-2014 förvärvade fastighetsbolaget Kungsleden de fyra fastigheter som utgör Gallerian i Eskilstuna. En omfattande ombyggnation och modernisering med delvis nytt innehåll har nu påbörjats. Visionen är att nya Gallerian ska bli det självklara valet vid handel av dagligvaror, matupplevelser och hälsa i centrala Eskilstuna.

F

ör Kungsleden var köpet av Gallerian en del av ett rejält kliv in på Eskilstunas fastighetsmarknad. Med den portfölj fastigheter man då förvärvade, varav många i city, är bolaget idag en av stadens största kommersiella fastighetsägare. I beståndet ingår bland annat Sveaplan Köpcentrum, kontorskvarteret bakom Högskolan och kontorshotellet vid ÖB med skyltläge vid E20. – Vi har som mål att äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella lokaler av hög kvalitet i regioner och städer med tillväxtpotential, säger Kungsledens marknadsområdeschef Marcus Lundh.

ATT BOLAGET med säte i Stockholm nu gör en kraftig uppdatering av Galleria­ kvarteret visar väl om något Eskilstuna styrka som utvald ort för en långsiktig satsning. Marcus Lundh och pekar på en rad fak-

torer som starkt talar för Eskilstuna. Inte minst det perfekta läget i Mälardalen, nära Stockholm med Västerås som granne och Örebro bara 9 mil bort. Högskolan bygger ut, handeln växer och företag flyttar hit. Att Amazon Web Services valt att etablera just här säger väl något? Eskilstuna är också en kommun som växer och har nu passerat den magiska gränsen 100 000 invånare. – Ökade flöden och större rörlighet har givetvis en stor positiv påverkan även på stadskärnan och därmed på nya Gallerians möjligheter att bli den självklara mötesplatsen i city för både shopping och umgänge, säger Marcus Lundh. Ombyggnaden som nu är i full gång syftar till att på sikt stärka hela kvarteret, inklusive övre plan med kontorsytor och gym, samt källarplan med bland annat garage och bowling. Men primärt är det handelsytorna i markplan som etappvis byggs om och moderniseras. Det vill säga 18

själva Gallerian, som förstärkt och uppfräschad också kompletterar Eskilstuna stadskärna med mer puls, liv och rörelse. Kungsledens ambition är att skapa en modern, attraktiv och levande shoppingmiljö med en tydlig profil. En trivsam

mötesplats där Eskilstunabor i alla åldrar smidigt och enkelt kan klara av sina vanliga vardagsärenden men också stråla samman för en fika eller en bit mat. Det blir nu ett större fokus på restauranger och caféer, mat och dryck.

STARTSKOTTET VAR NYA avtal med Hemköp och Systembolaget som båda nu uppdaterar sina butiker. Systembolaget flyttar till ett nytt läge, från gågatan in i Gallerian. Hemköp uppdaterar sin butik och får en ny entré från Galleriagången. Under hösten har ett kommersiellt koncept utarbetats samtidigt som uthyrningen av vakanta lokaler pågår för fullt. – Vi vill erbjuda en blandning av det nödvändiga och det glädjefyllda, det nyttiga och det lyxiga. Vi kallar det "en skö-

KUNGSLEDEN Kungsleden är en kundnära fastighets­ ägare verksam i Sverige med fokus på att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella lokaler av hög kvalitet i storstadsområden samt tillväxt­ områden. Kungsleden i siffror per 30 juni 2017 • Antal fastigheter: 288 • Fastighetsvärde: 23,3 Mdkr • Hyresvärde: 2,6 Mkr • Uthyrningsbar area: 2,6 Mkvm • Regioner: Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige

• Fastighetskategorier: Kontor, industri/lager och handel • Antal anställda: 96 • Grundat: 1993/1994 • Börsnoterat: 1999 Kungsleden i Eskilstuna Kungsleden är en av de större kommersiella fastighetsägarna i Eskilstuna med totalt 80 000 kvm uthyrningsbar area främst i cen­ trala Eskilstuna. Totalt arbetar fyra personer på Kungsleden i Eskilstuna för att förvalta fastigheter i Centrum, Vilsta, Folkesta och Valhalla.


FÖR EN nare vardag", ett koncept som bygger på att lösa vardagens återkommande utmaningar i en lättillgänglig och trivsam miljö, säger Sophie Löfving, projektchef på Kungsleden. Vilka kan då tänkas attraheras av nya Gallerian? Ja, naturligtvis vem som helst, men Kungsleden pekar speciellt ut yrkesarbetare, studenter och pensionärer som bor, arbetar eller besöker stadskärnan. Människor i alla åldrar som tar sig med buss eller bil, cykel eller till fots. – Vi träffar nu flertalet utvalda butikskoncept som vi tycker skulle passa in i Gallerians framtida position. En sak är säker, det finns ett mycket stort intresse för att etablera olika typer av verksamheter i Gallerian, både butiker och restauranger, säger Sophie Löfving, som avslutningsvis betonar att Gallerian ska leva under hela byggtiden och att det samtidigt är den stora utmaningen. Butiker kommer alltså att öppna successivt med planerad stor gemensam invigning av hela Gallerian våren 2019.

Marcus Lundh, marknadsområdes­ chef och Sophie Löfving, projektchef.

Fastighetsägaren Kungsledens ambition är att skapa en modern, attraktiv och levande shoppingmiljö med en tydlig profil. En trivsam mötesplats där Eskilstunabor i alla åldrar smidigt och enkelt kan klara av sina vanliga vardagsärenden men också stråla samman för en fika eller en bit mat. (Visionsbilder)

Kluster – en bärande idé

Hyresgäster i Gallerian just nu:

Oavsett var man etablerar verksamhet har Kungsleden som bärande idé att bygga kluster, det vill säga att äga och förvalta fastigheter inom ett avgränsat geografiskt område. – VI ÄR INTE RIKTIGT DÄR ÄN i Eskilstuna men är helt klart inriktade på att arbeta i den riktningen även här, säger marknadsområdeschefen Marcus Lundh. Att jobba i kluster, förklarar han, ger en ökad flexibilitet i lokal- och serviceutbudet. Det gör att vi kan anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån varje enskild hyresgästs behov. – Vi vill göra det där lilla extra, oavsett om det gäller det stora globala företaget eller ett litet fåmansföretag. När de behöver utöka med större eller mindre lokaler ska de veta att vi alltid kan möta deras önskemål, säger Marcus Lundh och poängterar Kungsledens ambition att vara sina hyresgästers partner genom hela deras tillväxtresa.

• Hemköp

• Klackbaren

• Systembolaget

• Eskilstuna Bowlingcentrum

• Coffeehouse by George

• Nordic Wellness

• Hemtex

• Matsu Sushi

• La Crèperie

• Spice’n Rice

• Lloyds Apotek

• Pantbanken Sverige

• Kings Tobak & Lotteri

• Söderbönans Kaffe & Te

• Direkt Optik

www.kungsleden.se 19


tillåten att använda men effekten blir större om du beskär den från ett hörn. Placeringen i valfritt hörn är tillåtet. Se exempel på följande sidor.

Gemensam kraftsamling för ett dynamiskt näringsliv

E

n bidragande faktor till det stärkta företagsklimatet är näringslivets och kommunens gemensamma arbete med Affärsplan Eskilstuna. Kraftsamlingen är ett nytt sätt att tillsammans arbeta med lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Det råder brist på arbetskraft i Eskilstuna, samtidigt som arbetslösheten fortfarande är betydligt högre än snittet i Sverige. Affärsplan Eskilstuna är kommunen och näringslivets redskap för att knäcka den paradoxen, sänka arbetslöshetssiffrorna och bli en mer företagsvänlig stad. – Det handlar om att hitta arbetskraft med rätt kompetens och utbildning och att matcha de arbetstillfällen som finns säger Niklas Edmark näringslivsdirektör. Fler jobb kräver ökad tillväxt i företagen. Att fler branscher och yrkeskategorier växer skapar ett långsiktigt hållbart näringsliv.

Affärsplan engagerar för närvarande 197 företag och organisationer vilket innebär över 280 individer. Ett 30-tal konkreta initiativ pågår. Affärsplan Eskilstuna har en egen webbsida där intresserade kan starta initiativ, gå med i arbetsgrupper och hitta olika evenemang och seminarier för att utveckla stadens näringsliv. n

www.affarsplaneskilstuna.se

Exempel på initiativ Utveckla Sveriges effektivaste stads­byggnadsprocess för en attraktiv stad och landsbygd.

Eskilstunautmaningen vill få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar.

Fabriksföreningen och Mälardalens högskola arbetar med att skapa ett mer anpassat lokalt utbud av högre utbildning, kopplat till Eskilstunas näringsliv utifrån befintliga och framtida branscher så som IT & Digitalisering.

14

Stjärnan är vårt grafiska element som härstammar från visionen – Eskilstuna den stolta Fristaden. Stjärnan ska med fördel användas beskuren och helst i vit färg mot färgad bakgrund eller mot bildbakgrund. Stjärnan i sin helhet är

Eskilstuna förbättrade nyligen sin placering i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i Sverige på samtliga tolv olika mätområden. Kommunen klättrade 58 placeringar och blev därmed årets klättrare i Södermanland.

Stjärnan

CENTRUM

Med sikte mot

Årets Stadskärna – Det vore helt fantastiskt om vi blev Årets stadskärna nästa år, säger Isabel Gölles, vd för Eskilstuna Innerstad som arbetar för att city hålls levande och utvecklas. Det skulle sätta Eskilstuna på kartan, dra hit besökare och lyfta senaste årens gemensamma kraftfulla arbete.

E

skilstunas förvandling ses lättast rent fysiskt i vår stad. Den gamla industristaden Eskilstuna, med ett ibland grått och skamfilat rykte, har förmått att förändra och bättre lyfta fram kvaliteter som skönhet, ett utvecklat stadsliv och ökad hållbarhet. Vid sidan om faktiska förändringar så sker också en förändring i bilden av en stad. Dels för människorna i staden men också för besökare och gäster. Idag har Eskilstuna förändrats och den grå bilden finns inte kvar. Promenerar du genom staden möts du bland annat av en ny arena, ett nytt badhus, nya bostäder och ett ombyggt Fristadstorg. Det betyder inte att jobbet

är klart. Eskilstunas resa är påbörjad och den kräver fortsatt gemensam vilja och handlingskraft. dags för Svenska stadskärnor att dela ut utmärkelsen Årets stadskärna, för 25:e året i rad. – Den lyckade förvandlingen av Fristads­ torget, ombyggnationen av gågatan och kopplingen mot området Väster är starka kort för Eskilstunas del, säger Isabel Gölles. Hon understryker att juryn inte bara bedömer de fysiska investeringarna, utan även hur samarbetet fungerat för att åstadkomma stadens förändring. – När kommunen, fastighetsägarna, butikerna och restaurangerna tar ett gemensamt ansvar för hur vi vill att det offentliga rummet ska användas har vi också störst möjligheter att lyckas och det kan vi verkligen vara stolta över i Eskilstuna. – Satsningen på att bygga om gågatan är tämligen unik i Sverige. Kommunen äger marken men fastighetsägarna är med och finansierar. Alla tjänar ju på en bättre citymiljö. Det kan handla om bättre belysning, markvärme, markbeläggning,

Nästa år är det

om att slippa trösklar till butikerna, inbjudande parkbänkar ... Gunnar Graflunds fastighets AB är en av de aktörer som är delaktiga. – På tur står arbetet med Kungsplan där fastighetsägarnas och kommunens gemensamma mål är att skapa en tryggare, öppnare och mer välkomnande plats som ett komplement till Fristadstorget, säger Ludvig Axling, vd på Gunnar Graflunds fastighets AB. n

Isabel Gölles, vd för Eskilstuna Innerstad, tror starkt på Eskilstunas chanser att bli Årets stadskärna.

Alla ska kunna ta del av och vara delaktiga i kulturlivet i Eskilstuna. Här kan du läsa om några exempel på kulturupplevelser för dig som bor här eller är på besök här i Eskilstuna.

Ung salong på konstmuseet

Vandra i Kents fotspår

För andra året anordnas Ung

Nu kan du uppleva historien om Sveriges största rockband Kent till fots, runt om i Eskilstuna. Destination Eskilstuna har tagit fram en karta över de 16 mest betydelsefulla Kent-platserna i Eskilstunas centrum. Kartan finns som pdf på Eskilstuna.nu

salong på Eskilstuna konstmuseum. 17ungdomar medverkar med fotografi, film, digital illustration, teckning, måleri och keramik. Eskilstuna konstmuseum finns i Munktellstaden och där visas samlingen med verk från 1600-talet till idag, tillfälliga utställningar med samtida konst och konsthantverk, pedagogisk verksamhet, Svenskt barnbildarkiv, programverksamhet, butik och restaurang. Fri entré.

Största bältdjuret i Sverige ett av Sveriges volymmässigt största, offentliga konstverk i Eskilstuna Logistikpark. Konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören ligger bakom verket ”Bältdjuret i Kjula”, som tagits fram i samarbete med elever i Kjula skola. ”Bältdjuret i Kjula” var tidigare en rivningshotad flyghangar som stod på en undanskymd eum na Konstmus plats i Eskilstuna dahl, Eskilstu Foto: Sofi Lin logistikpark.

Nyligen invigdes

Barnkonst på Kungsgatan ”Lek på fritiden” består av 24 bronsreliefer skapade utifrån teckningar av elever i åk 1-3 i Eskilstunas skolor hösten 2015. Nu finns de på den ombyggda delen av Kungsgatan. Barnens kommentarer om sina bilder, som medföljde teckningarna, går att läsa i de runda sittbänkarna på Kungsgatan.

20


Hela denna sida är en annons

PRIORITERA JOBBMÖJLIGHETERNA Det byggs för Trancoms utökade callcenter hos Tunafastigheter. "Det här är verksamhet som skapar jobb åt många i Eskilstuna", säger Anton Varnäs (mitten).

Det är jobben han brinner för, Anton Varnäs, vd för Tunafa­ stigheter i Eskilstuna. Folk med arbete får lön så att de kan betala hyran och då löser sig också bostadsfrågan menar han och visar runt i Tunafastigheters många lokaler på väster i Eskilstuna.

V

i kliver in i de lokaler som ska bli Transcoms tredje utökning av lokaler för callcenter. Aktiviteten är febril. Byggare, snickare och elektriker bygger om det som ursprungligen var stall till en stor sågbladsfabrik och över förra århundradet anpassades till småindustri. Här ska det börja jobba 250 personer till sommaren nästa år. Transcom kom hit och hyrde in sig i en av Tunafastigheters lokaler redan för över 6 år sedan. I dag jobbar ungefär 400 personer här och med utökningen får de lokaler som möjliggör att de kan växa till 700 medarbetare. Företaget erbjuder storföretag effektivisering av tjänster inom tekniskt support och kundtjänst.

Transcom är näst Volvo den största arbetsgivaren i näringslivet och snart större än 3:an och 4:an tillsammans. – Inget företag i Eskilstuna har tidigare skapat så många arbetstillfällen för ungdomar, säger en glad Anton Varnäs. – Det här är framtidsjobben för Eskilstuna, fortsätter han. Outsourcing inom digitalisering & automatisering. Den digitaliserade tjänsesektorn. Folk som sitter vid datorn och servar andra i skift under dygnets många timmar. De som jobbar här använder ungefär 4 kvadratmeter per person så det blir oerhört väl utnyttjade lokaler. Anton Varnäs är mycket engagerad i Affärsplan Eskilstuna och menar att Transcoms satsning i Eskilstuna är ett skolexempel på den typ av outsourcing inom digitalisering och automatisering som Affärsplan Eskilstuna pekat ut som en bransch med stor potential för nya jobb där Eskilstuna på flera sätt har unika förutsättningar i Mälardalen. Vad är då outsourcing inom digitalisering & automatisering och vad har det för betydelse för Eskilstuna?

Anton Varnäs förklarar med ett historiskt exempel. På 1950-talet började Malcom McLean skeppa gods i containrar. Avsikten var att effektivisera omlastningarna och spara arbetstid. Istället för att lasta enskilda kartonger kunde man nu lasta massor med varor i stora containrar. Det visade sig att man kunde reducera arbete som tidigare tog 39 arbetstimmar till bara 1 arbetstimme. Samtidigt uppstod en ny effekt. Eftersom det blev billigare att transportera växte handeln 8 gånger. Antalet arbetstillfällen med att tillverka nya varor som såldes till andra länder ökade kraftigt och jobb som gick förlorande i monotont arbete med att lyfta kartonger ersattes med mer intressanta arbetsuppgifter att utveckla och tillverka varor. – Med samma metodik har Eskilstuna unika förutsättningar att skapa arbetstillfällen inom dagens industriella generationsskifte som digitalisering & automatisering utgör. Andra områden är vårdsektorn, ”enkla jobb” och alla RUT och ROT-jobb. Tunafastigheter grundades 1983 av

Christer Varnäs. Familjeföretaget ägs och drivs idag av andra generationen med Anton Varnäs som vd. När han tog över som vd för över tio år sedan hade företa-

– Mer sysselsättning i Eskilstuna ger köpkraft till både boende och annat, säger Anton Varnäs, vd och ägare till Tunafastigheter.

get ett 60-tal företag som hyresgäster, i dag är de runt 250 med en genomsnittshyrtid på tre år. Från enmansföretag till jättar som Transcom. Här finns lokaler för industri, lager, handel och serviceverksamhet. Från svetsare och lackfirmor till gym och färghandel. – Vi har mellan 1 500 och 1 600 arbetstillfällen här i våra lokaler varav 1 300 är nya sedan 2004. En nettoökning på 1 300 personer som har jobb! Vi fastighetsägare som utvecklar kommersiella lokaler är som ett smörjmedel som får näringslivet och samhället att fungera, säger han. Och han vill se en fortsättning. – Jag vill se fler detaljplaner för verksamhetsmark och i huvudsak generella detaljplaner som kan bebyggas omgående vid påskrivna hyresavtal, säger han. Vi vet ju inte i förväg vem som vill flytta sin verksamhet hit. I dag ligger kommunens prioritering främst på bostäder och logistik, men det är nära stadskärnan jobbmöjligheterna finns. Det är bra med tusentals nya bostäder, men jobben behövs för att betala för boendet. – Nummer ett är starkare sysselsättning som i sin tur ger köpkraft som man kan spendera på boende, kultur och alla möjliga typer av tjänster inne i stadskärnan. Arbete är grunden för vårt samhälle.

www.tunafastigheter.se

21

016 - 12 00 65


En mer sammankopplad stad för alla

STADSLÄKNING

14

Eskilstuna är en av Mälardalens snabbast växande kommuner. För att möta efterfrågan på bostäder har kommunen satt ett mål om att bygga 5 000 nya bostäder fram till år 2030. Genom att förtäta med nya bostäder och funktioner ska stadsdelarna bättre kopplas samman och staden därmed utvecklas mot en mer levande, trygg och attraktiv blandstad – en stad för alla.

F

ör att uppnå detta mål bedrivs stadsläkningsarbetet som fokuserar på stadsdelarna Lagersberg, Råbergs­torp, Frös­lunda, Årby, Skogs­ ängen och Skiftinge. – Att förtäta staden på lämpliga platser och att ge plats för nya bostäder samtidigt som vi samverkar inom kommunens verksamhetsområden för att uppnå hållbar utveckling med fokus på det sociala, det är vad stadsläkningsarbetet går ut på, säger Magdalena Lindfeldt, projektledare för stadsutveckling på utvecklingsenheten.

Illustration: AQ Arkitekter/Tyréns

Nya hus i Skogsängen Skogsängen byggdes på 60-talet och idag bor här cirka 1 100 personer. – I vårt dialogarbete med de boende i Skogsängen har närheten till centrum, Vilsta friluftsområde, förskola, skola och idrottsplatser bland annat lyfts som kvaliteter. Men även Skogsängsparken och de gröna innergårdarna är viktiga att lyfta fram, säger Vanessa Scheffler, planarkitek.

Stadsdelarna vi arbetar med inom stadsläkningsarbetet är alla barn av sin tid. Behovet av upprustning och förbättring av parker och mötesplatser är idag stort i dessa stadsdelar. Genom att förstärka stadsdelarna och bygga i mellanrummen minskas upplevda avstånd till stadens utbud. Att koppla ihop stadsdelarna bättre med varandra, höja kvaliteten på gator, parker och den bebyggda miljön samtidigt som vi kompletterar med nya bostäder och service innebär att vi kan bidra till att livskvaliteten i stadsdelen höjs. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamhetsområden och tidig dialog med de boende, fastighetsägare och exploatörer vill vi tillsammans uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i samband med utbyggnaden. n

I

tidigare genomförd medborgardialog fick de boende i Skogsängen också tycka till om vilka ytor de kunde tänka sig för framtida bostäder. Resultatet blev underlag till en arkitekttävling som AQ Arkitekter (numera Tyréns) vann med förslaget ”Stadsmiljö i skogsbryn – nya bostäder i Skogsängen”. Tävlingsförslaget ligger nu som grund för det planprogram som visar en helhetsbild för Skogsängens utveckling. Skogsängen ska utvecklas med cirka 300 nya bostäder i olika byggnadstyper och fler förskole- och skolplat-

ser. Samtidigt kommer det kommunala bostadsbolaget Eskilstuna kommunfastighet AB att genomföra en allmän upprustning av området. Eftersom Skogsängen har en stor andel unga har kommunen jobbat tillsammans med elever från Skogsängsskolan. Eleverna har berättat vad de tycker är viktigt i området. – Fotbollsplanen är min favoritplats.

Den ger oss en plats att leka på och att ha kul. Här är det roligt att leka med en kompis eller att ha idrott, anser åttaåriga Myriam. Vi tror att hela processen med dess olika insatser i slutändan leder till att Skogsängen blir en mer sammanlänkad stadsdel till övriga staden och en stadsdel för alla. n

Magdalena Lindfeldt, projektledare för stadsutveckling på utvecklingsenheten i Eskilstuna kommun.

Kommunen testar ny metod för hållbar utveckling

P

å ett toppmöte i FN i New York 2015 antogs Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och kommer att påverka allas framtid. Målen är universella och gäller alla länder även Sverige och Eskilstuna.

Genom att tillsammans belysa alla aspekter i ett tidigt skede har vi möjlighet att åstadkomma en hållbar stadsutveckling säger Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör. För att bidra till att uppfylla visionen för Eskilstunas del har en metod arbetats 22

fram som bl.a. används i större stadsutvecklingsprojekt. Det kan handla om att bostäder ska ha olika storlekar och upplåtelseform samt vara anpassade till områdets behov, samtidigt som bostadstyper som saknas ska tillföras. Torg, parker och gårdar ska bidra till integrerade stadsde-

lar, öka tillgänglighet, trygghet och ekologiska samband. Först ut att konkret jobba med metoden blir stadsläkningsarbetet i Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda som kommer att bedrivas under året som kommer. n


Hela denna sida är en annons

”Vårt projekt i Västra Munktellstaden är en dröm. Unika radhus­ liknande lägenheter precis intill Eskilstunaån.” Anders Kruhsberg, vd, RG Förvaltning

– Jag tror på Eskilstuna. Tillsammans bygger vi inte bara spännande projekt, utan vi bygger en stad, säger Anders Kruhsberg.

Vi bygger inte bara hus -

VI BYGGER STAD Morfar Reinhold Gustafsson skapade från mitten av 1950-talet en av de största byggkoncernerna i Sverige. Att vara byggmästarens barnbarn har ändå inte inneburit någon särskild press på Anders Kruhsberg. – För mig var Reinhold alltid bara morfar, säger han.

I

början av 1990-talet hade Reinhold Gustafssons verksamhet vuxit till en av de största byggkoncernerna i Sverige. När fastighetsbubblan sprack förlorade koncernen allt – utom några vilande markanvisningar i Stockholm som blev grundplåten till det som idag är RG Förvaltning. Anders Kruhsberg som idag är vd för familjeföretaget var tio år då och minns ingenting av den tiden. – Inte förrän jag själv bestämde mig för att bli byggnadsingenjör förstod jag vad morfar hade byggt upp, säger han. Reinhold Gustafsson sa alltid med glimten i ögat att det alltid följde en cykel vid generationsskiften i ett familjeägt företag: Första generationen förvärva - andra generationen ärva - tredje generationen fördärva.

Även om denna förutsägelse sades i skämtsam ton, har Anders Kruhsberg för avsikt att bevisa den fel genom kloka och långsiktiga projekt. – När projektet är färdigbyggt sätter vi upp en plakett på fastigheten med vårt namn och övriga inblandade aktörer. Tanken är att plaketten blir vår egen kvalitetsstämpel och att vi stolt kan stå för byggnaden under hela dess livslängd. Därför väljer vi endast projekt vi själva tycker är roliga och satsar allt på det, säger han.

bjöd in två gymnasieklasser till juryn. – Förutom att vi fick ett nytänkande in i projektet, resulterade vårt samarbete också i att några elever uttryckte att de vill utbilda sig till arkitekter, säger Anders Kruhsberg. Anders Kruhsberg är född och uppvuxen i Näshulta på landet utanför Eskilstuna och är väl förtrogen med mekanismerna som skapar mervärden och social samhörighet på landsbygden, samma mekanismer finns även i staden.

Anders Kruhsberg har sett hur staden

Sedan två år tillbaka är Anders och hans familj vänner med familjen Dahan som flytt från Damaskus. Pappan i familjen är utbildad arkitekt och ägde själv ett större byggbolag i Syrien. – Vi började vår bekantskap som språk-

Eskilstuna under de senaste åren utvecklats i en allt snabbare takt – både med tanke på att internationella företag väljer att etablera sig här, högskolans tillväxt och satsningarna på tågtrafiken. – Vårt projekt Notskriften i Västra Munktellstaden är en dröm. Unika radhusliknande lägenheter precis intill Eskils­ tunaån med fasader i tegel som knyter an till det gamla industriområdet gör det extra spännande, säger Anders Kruhsberg. I etapp 2 i Västra Munktellstaden valde RG att hålla ett parallellt skissuppdrag mellan tre olika arkitektkontor. För att få in nya inspel i detta projekt, kallat Nyvaket, ändrade man förutsättningarna lite och

vänner och är numer vänner, men drömmen är att vi kan starta ett nytt byggbolag tillsammans med huvudfokus kring integrationsfrågor Ett viktigt delmål för RG Förvaltning är byggprojektet i Årby, där man vill bygga radhus. – Tanken är få in en ny typ av boendeform i området och därmed skapa möjligheter till bondekarriär men ändå kunna bo kvar i ett område som man gillar, säger Anders Kruhsberg. Anders älskar sin stad och är stolt över att få vara med att utveckla den in i framtiden. – Jag tror på Eskilstuna. Tillsammans bygger vi inte bara spännande projekt, utan vi bygger en stad, säger Anders Kruhsberg.

rgforvaltning.se

23


14

Illustration: Riksbyggen

MUNKTELLSTADEN

VÄSTRA MUNKTELLSTADEN bostadsrätter har redan börjat för kvarteret Nithammaren mellan STIGA Sports Arena och Eskilstunaån. Beräknad inflytt är till våren 2019. Här kommer det även att byggas en förskola, lokaler och ett parkeringsgarage. Reinhold Gustavsson, Riksbyggen och Kommunfastigheter kommer att bygga i etapper. Reinhold Gustafsson planerar för 35 bostadsrätter i två huskroppar intill det norra brofästet av den nya gångbron Västerbron. Som radhus fast i stan. Ytterligare 40 bostadsrätter i en etapp 2. Riksbyggen ska bygga 40 bostadsrätter med säljstart i början av nästa år. Kommunfastigheter bygger 55 lägenheter. 87 nya studentlägenheter på Västra storgatan får nära till nya campuset. Eskilstuna Kommunfastigheter bygger 81 ettor på ca 25 kvm, sex tvåor på 35 kvm. Klart för inflyttning i januari 2019. n

Försäljningen av

ÖSTRA MUNKTELLSTADEN

Illustration: Kärnhem

I östra Munktellstaden, i kvarteret Nätet, byggs det också och här planeras för 1 100 nya bostäder, äldreboende, förskola och butiker. Det blir en helt ny stadsdel med nio kvarter. n

NORRA MUNKTELLSTADEN I norra delen bygger bland annat Magnolia 98 bostadsrätter varav första hälften sålde slut i våras. Även Kärnhem bygger ett kvarter här som säljs i två etapper. Först ut är Brf Munktell som består av två hus med totalt 67 lägenheter. Kommunfastigheter kommer att bygga sex punkthus med fem våningar och totalt 97 hyreslägenheter. n

Munktellstaden –

Stolt historia med ny framtid Munktellstaden växer och utvecklas, det är kanske det område i Eskilstuna som tydligast visar Eskilstunas förändring över tid. Bolinder Munktells fabriksområde har idag stegvis förvandlats till ett kunskaps- och kulturområde med ett stort utbud för kommunens invånare.

F

örra året invigdes Munktellbadet, vilken är Sveriges första simhall som uppfyller kraven för benämningen Miljöbyggnad Guld. I somras blev STIGA Sports Arena med 3 700 sittplatser klar. Även den i klassnivå 24

Miljöbyggnad guld, som förutom sporten, ska ge plats för konserter och mässor. Dessutom planeras för första gången bostäder i området. Läget är attraktivt nära ån och knyts samman med centrum via Faktoriholmarna och nya Mälardalens Högskola i det som kallas kunskapsstråket. Försäljningen av bostäder har redan börjat för den del som kallas Västra Munktellstaden, mittemot badmintonhallen och Scenkonst Sörmland. Beräknad inflytt är våren 2019. Här kommer det även att byggas en förskola, lokaler och promenadstråk utmed ån. Reinhold Gustavsson, Riksbyggen och Kom­mun­ fastigheter kommer att bygga ut området i etapper. n

FAKTA: MUNKTELLSTADEN Munktellstaden är uppkallat efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning i området i början av 1880-talet. Hans företag blev senare Volvo BM och är idag en del av VCE, Volvo Construction Equipment.


Vi utvecklar hållbara och högkvalitativa bostäder Eskilstuna konstmuseum ...

Foto: Eskilstuna Kommunfastigheter

... finns i Munktellstaden. Där visas samlingen med verk från 1600-talet till idag och tillfälliga utställningar med samtida konst och konsthantverk. Här hittar du pedagogisk verksamhet, Svenskt barnbildarkiv, programverksamhet samt en butik och en restaurang. n

Läs mer om våra projekt på: rgforvaltning.se

Eskilstunaproducerad el

Munktellbadet nya badhus, byggt i tegel, ett material som smälter väl in i omgivningen. Bygget har fått utmärkelsen miljöbyggnad Guld. Badet innehåller bland annat en 50-meters bassäng, ett familjebad, relaxavdelning och en servering med fin utsikt över Eskilstunaån. I familjebadet finns det bland annat olika lekstationer, vattenhjul och en liten bäck med porlande vatten enligt önskemål från barnen som var delaktiga i ett tidigt skede av planeringen av det nya badhuset. n

Foto: Per Groth

2016 invigdes Eskilstunas

Välj Eskilstuna-el √ 100 % förnybar el från kraftvärmeverket √ Prismix mellan fast och rörligt elpris √ Gynnar föreningslivet i Eskilstuna

Teckna elavtal och välj förening på eem.se/teckna-elavtal

180 år av svensk industrihistoria På Munktellmuseet i Eskilstuna kan du bland annat se den första svenska traktorn från 1913 och den första hjullastaren från 1954. Dessutom hittar du världens första serietillverkade ramstyrda dumper med det svenskklingande namnet "GrusKalle". n

eem.se 25


Nya högskolan blir navet i stadens kunskapsstråk I ett centralt ånära läge i staden med några minuters promenad till tågstationen, trängs byggkranarna för att uppföra Mälardalens nya samlade högskolebyggnader. Byggnader som med en modern och nytänkande arkitektur ska ge plats för kommande studenter. På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden.

T

otalt finns idag 15 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. En styrka för regionen är att MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. Forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och det sker internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. – Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att skapa fler arbetstillfällen

och en matchad kompetensförsörjning. – Målet med det nya området är att högskolan ska kännetecknas av en öppen och modern studiemiljö med stora möjligheter till samverkan. Samtidigt ska dagens känsla av närhet och intimitet finnas kvar. Eftersom det aktuella kvarteret ligger i centrala Eskilstuna är det också viktigt att den nya byggnaden utformas så att den på ett positivt sätt bidrar till stadskärnan, berättar Anna Gulyas, projektchef Mälardalens högskola. Sedan 2009 finns Samhällskontraktet som handlar om att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region. Som ett nav i denna kraftsamling finns högskolan, kommunerna och landstingen. – Som parter i Samhällskontraktet är vi eniga om att kompetensförsörjningen är den enskilt viktigaste komponenten i den regionala utvecklingen. Vi behöver höja utbildningsnivån. Och här spelar högskolan en nyckelroll som kompetensförsörjare inom såväl skolans som vårdens verksamheter. Studenter vid MDH ska få jobb i vår region. Vi är därför stolta över att kunna erbjuda studenter på högskolan

karriärutveckling från dag ett, säger Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna kommun. Att stärka bilden av Eskilstuna som en kunskaps-, utbildnings- och innovationsstad är en viktig del i Eskilstunas utveckling. Den nya högskolan blir navet i kunskapsstaden och del i ett viktigt stråk som förbinder Nyfors med Munktellområdet. Stråket kallas för Kunskapsstråket. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla varierade stråk i staden. Mats Hällnäs utvecklingschef, beskriver fastighetsägare och kommunens gemensamma tankar. – Eskilstuna som kunskapsstad är öppen och tillåtande. Staden präglas av en mångfald av aktörer som tolererar, samverkar, stöttar och därigenom stärker varandra. Interaktion och möten står i fokus menar han. – En centralt belägen högskola, ett aktivt näringsliv och engagerade människor utvecklar staden. Kunskapsstråket ska stödja detta, fortsätter Mats. I dag är många av verksamheterna längs med till exempel Drottninggatan ganska anonyma och vi vill utveckla det här stråket för att

Illustration: 3XN

14

CAMPUS

skapa aktiva och trygga kopplingar som gör det möjligt för ett levande stadsliv alla tider på dygnet och året. – Vi vill skapa en mångfald av platser och ge viktiga entréer till skolor, arbetsplatser och offentliga verksamheter en utformning som mötesplatser där gränsen mellan det som sker i byggnaderna och utanför suddas ut. Detta skapar liv i staden. Den första etappen i den här utvecklingen är just flytten av Högskolan. Nästa år blir det en brygga vid Stasdsmuseikajen och Stadsmuseet ska få fasadbelysning. Om ytterligare något år ska Hamngatan och Drottninggatan göras om och det pågår en planering av ett nytt resecentrum. – Platsen mellan nya Högskolan och Stadsmuséet kan verkligen bli en plats för aktivitet och stadsliv, säger Micke Lönngren Destination Eskilstuna. En flexibel yta för olika evenemang. Utställnings­plats med konst och kultur i fokus. Plats för nyföretagande. Det som var en baksida blir nu vår gemensamma framsida. Poängen är att hela kunskapsstråket blir ett flexibelt stråk som skapar nya möjligheter. n

Nytt resecentrum – både bytespunkt och mötesplats

S

om en av de snabbast växande städerna i Mälardalen krävs ett attraktivt resecentrum som klarar av att möta alla resenärer, men också en plats som kan locka Eskilstunaborna att mötas, äta och handla på. Prognoser visar att ju fler invånare vi blir och ju bättre tågtrafiken blir desto mer lockande blir det att pendla och bostätta sig här. – Tanken är att skapa platser som stimulerar till möten, sociala aktiviteter och uppehälle. Ett framtida resecentrum behöver bättre möjlighet att byta mellan olika transportslag, väntytor och fler lokaler för service. Dagens ytor är för små med tanke på alla resenärer, säger Petter Skarin projektledare resecentrum. Stationsområdets centrala läge blir ock-

så en naturlig punkt för att länka samman Nyfors och centrum genom tydligare, tryggare och lekfulla stråk. Innan en större ombyggnation är aktuell så planeras och genomförs ett antal förbättringar löpande. Fler centrala bostäder, ljus- och konstsatsningar, nytt cykelgarage, fler arbets- och studieplatser utomhus, ny pendlarbiljett, fler avgångar, snabbare restider i och med Citybanan i Stockholm och mer pålitliga tåg för regionalt resande. – Det är många delar som bidrar till reseupplevelsen. Ett resecentrum ska vara omhändertaget och tryggt menar Petter. som en helhet och säkerställa att platsen är omhändertagen har ett stationsråd tillsatts som en del i resecentrumutvecklingen. I stationsrådet sitter trafikverket, Jernhusen och kommunen för att se till att inga frågor hamnar mellan stolarna. Till nästa sommar är utbyggnaden av

dubbelspår på en delsträcka på Svealands­ banan färdig vilket skapar förutsättningar att köra fler tåg, minska restid och öka

punktligheten. Från 2019-2021 sätts 33 nya moderna och snabbare tåg i trafik. n Illustration: Gehl Architects

Planeringen och genomförandet av ett nytt resecentrum pågår för fullt – och kommer att pågå under en lång tid.

För att se på platsen

26

Ju fler invånare vi blir och ju bättre tågtrafiken blir desto attraktivare blir det att pendla. Visionen är att skapa platser som stimulerar till möten, sociala aktiviteter och uppehälle.


Våra avancerade material var på topp i går – och är det även i dag. Från allra första början har vi arbetat med att tillhandahålla långsiktiga lösningar och ständigt utveckla mer effektiva avancerade material som uppfyller kundernas behov – i går, i dag och i morgon. Att vara ledare handlar inte bara om att gå i täten. Det handlar om att föra hela branschen framåt. Vi vet att ett hållbart samhälle är en möjlighet och vi tror på en värld som finns kvar för alltid.

Jenny Dywling Med ett genuint intresse för både bostäder och affärer erbjuder Jenny både köpare och säljare ett engagemang utöver det vanliga. Förutom ett glatt, energiskt bemötande lägger hon stor vikt vid löpande uppföljning och att vara lyhörd jämtemot sina kunder. Kontakta Jenny för ett möte gällande din bostad! Jenny Dywling, jenny.dywling@fastighetsbyran.se 016-15 80 47, 070-109 02 94 FASTIGHETSBYRÅN.SE

Jenny har 4,8 i snittbetyg

4,8 i betyg av 41 rekommendationer Följ oss på Facebook och Instagram

BOSTÄDER FÖR ALLA SMAKER Just nu har vi två spännande bostadsprojekt att erbjuda i Eskilstuna. BRF MUNKTELL – NORRA MUNKTELLSTADEN Här pågår försäljningen av allt ifrån små studios till större, välplanerade treor och fyror. I Brf Munktell finns flera unika kvaliteter och bostäderna är mycket bra planerade och prisvärda. Alla lägenheter har minst en balkong eller uteplats. Du får ett eget källarförråd, vilket gör att bostadsytan blir större. Vi har också satsat på de gemensamma ytorna och på den mysiga innergården. Här finns ett gemensamt växthus och gott om plats för lek, umgänge och odling. I Brf Munktell får du mycket för pengarna – jämför oss gärna!

BRF MUNKTELL

BRF TRUMTORP – ODLAREN I Eskilstunas nyaste bostadsområde Trumtorp i Odlaren planerar vi vår första etapp med ett 30-tal bostadsrättsradhus. Bostäderna är på 112 kvm vardera, grupperade tre och tre. Området blir grönt och urbant. Här får du en egen uteplats och trädgård som vetter mot söder och väster. Tomten är omgärdad av häckar och framför varje bostad finns plats för parkering. Utmed gator, gång- och cykelvägar och gemensamma grönytor placeras träd och häckar. Vi har uppfört ett flertal liknande kvarter runt om i landet och detta är en av våra mest populära hustyper, som passar många.

Välkommen att läsa mer om våra projekt på karnhem.se! BRF TRUMTORP

27


MILJÖ

14

Närhet till vatt Som en pulserande livsnerv väver Eskilstunaån samman våra städer och stadsdelar. Ån är även en viktig länk som knyter ihop Hjälmaren med Mälaren för dricksvatten, rekreation och ekosystemtjänster. Kraften i vattnet har genom historien bidragit till den historiska position som en av Sveriges viktigaste industristäder. Med gemensamma krafter arbetas för att göra ån mer tillgänglig.

G

enom långsiktigt arbete – både av översiktlig planering och av markplanering på detaljnivå har enträget arbete med Åstråket påvisat resultat. Projektet Åstråket vill bidra till att förbättra och öka tillgängligheten till åstranden. Det finns ett sammanhängande promenadstråk från Skjulsta i söder till Mälaren i norr. På flera ställen utmed promenadstråket har befintliga rastplatser rustats och nya har skapats. Nu har stråket även fått pris av Sveriges Arkitekter för god arkitektur. "Det två mil långa Åstråket knyter samman ett pärlband av vackra platser utefter Eskilstunaån och förbinder centrala Eskilstuna med det omkringliggande landskapet och dess skilda

miljöer”. Utmed stråket finns möjlighet till aktiviteter såsom utegym, fiskemöjligheter, kanotled eller bara uppleva ån i den takt du vill. –Vi skapar platser som gör att man kommer nära vattnet, addera aktiviteter för rekreation och aktivitet vid vattnet säger Cecilia Knutsson verksamhetschef Parkavdelningen. För att koppla centrum till årummet har vi skapat Eskilstuna beach i Stadsparken. Ett projekt som är uppskattat av Eskilstunaborna och som vi ständigt försöker förbättra. – Mälaren och Hjälmaren har stor betydelse för kommunens attraktion. Sjölandskapet i Mälardalen är en tillgång för Eskilstunabor med sina kvaliteter som utsikts- och badplatser samt allmänna bryggor, kanotleder, småbåtshamnar med mera. Det här är även värden som uppskattas av besökare och kan attrahera nya eskilstunabor. Det är därför viktigt att vi ständigt utvecklar dessa säger Maria Ringström Destination Eskilstuna. n Ekeby våtmark är Sveriges största konstgjorda våtmark. Här finns en rik flora av växter och en mångfald av djur och insekter. Våtmarken renar naturligt Eskilstunas avloppsvatten och återställer till viss del den biologiska balansen i Sverige. Våtmarken är väl värt ett besök.

Torshälla firar 700 år och blickar framåt Hundratals händer i luften, musik som pulserar och får hjärtat att slå i takt. I år blev Torshälla 700 år – något som firades ordentligt i somras med stort jubileumskalas. Firandet pågår hela året med en rad arrangemang där staden visar upp sina styrkor och samtidigt använder jubileet som en hävstång inför framtida utveckling.

E

skilstuna är en kommun i kraftig utveckling. Inriktningen är att skapa positiv utveckling baserat på framtidstro med trygghet och tillit som hörnstenar. Vad är det för positiva förhållanden som gör att en plats lockar till sig människor som ökar inflyttningen? Det kan givetvis se olika ut och exempelvis kan bra barnomsorg vara önskvärt för en småbarnsfamilj, medan det kan anses irrelevant för personer utan barn. I takt med en ökad insikt om att arbete och tillväxt idag följer människor har stadens förmåga att attrahera blivit allt viktigare. Eskilstuna som kommun erbjuder en pa-

lett av städer och tätorter med olika identitet och utbud. Det ska finnas något för alla. Det är viktigt att lyfta och stärka kvaliteter som finns och motverka en alltför likriktad utveckling. Torshälla är en liten stad med stor historia. I Torshälla bygger vi framtidens småstad genom ett välkomnande värdskap, samarbete och ett mod att testa nya vägval. Överallt syns minnen och fragment av svunna tider, från Husbergets forntida lämningar till den gamla Kronokvarnen. Tiden som passerat har format och skapat den småstad vi är idag. ”Jag tycker vi skall satsa på att skapa fler riktigt bra boendemiljöer i Torshälla. Här kan man gärna bo för här är så bra att bo! Torshälla är nära till många städer. Ja, med åren kommer vi till och med närmare och närmare Stockholm. Flyg, tåg och motorväg gör det möjligt att bo i Torshälla och ha hela världen som sin arbetsplats. Jag vet, jag har testat!”, berättar glaskonstnär Åsa Brandt för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017. torshalla700.se. har redan genomförts och viktiga delar är på gång, till exempel planering för fler bostäder, försköning av

Många satsningar

28

stadsmiljön, utökad kollektivtrafik, utbyggda gång- och cykelvägar, upprustning av bostäder och nybyggnation. – När det gäller försköning av stadsmiljön så har vi förverkligat ett antal idéer som ska göra centrum mer livaktigt och bidra till att människor träffas och umgås vilket i sin tur möjliggör för fler caféer, restauranger och handel, berättar Rina Oord Lundh ortsutvecklare. I det stundande utvecklingsplanearbetet kommer en bred dialog att föras under våren FAKTA Med konstnärsnamn som bland an-

dra Allan Ebeling, Åsa Brandt och keramikern Rolf Berg har Torshälla blivit känd som kulturstad. Även Torshälla Stenkärlsfabrik AB, som startades i början av 1900-talet av Johannes Svensson, har gjort staden uppmärksammad bland konstintresserade. Idag är Torshällas konstmuseum Ebelingmuseet ett populärt besöksmål med en permanent samling verk av Allan Ebeling och ett flertal tillfälliga samtida utställningar.

och vi hoppas att många tar chansen att göra sin röst hörd fortsätter hon. ”För mig är det viktigt att min son växer upp i en stad med en blandning av människor från världens alla hörn och olika bakgrund och det hittar du i Torshälla. Som fotograf arbetar jag ganska ofta några dagar i sträck i Stockholm och efter de dagarna är det alltid skönt att komma hem till en stad med ett betydligt lugnare tempo. Dess­ utom ... allt du behöver för din vardag finns ju i Torshälla”, berättar Emelie Otterbeck, fotograf Torshälla för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017. ”Torshälla är fantastiskt. Här har du närheten till vattnet och en fin småstadsgemenskap. Jag är ingen kulturmänniska precis, men jag har sedan vi flyttat hit verkligen kommit att uppskatta alla gamla hus, stadens historia och all den kultur som finns i stan”, berättar Marcus Lindmark, vd & Festivalchef på DreamHack AB, för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017. ”Det bästa med Torshälla är att det ligger väldigt centralt mitt i Mälardalen. Dessutom är det en vacker plats som är omgärdad av vatten, natur och friluftsliv. Det är lätt att bo i Torshälla och arbeta i till


tten

Med fokus på framtidens shopping ReTuna Återbruksgalleria säljer bara saker som återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Det kallas cirkulär ekonomi och Gallerian är världsunik.

G

enom det unika konceptet får saker nya hem. Invånarna i Eskilstuna lämnar in sina gamla prylar, som de annars skulle ha slängt, till Returen. Där tas de emot och fördelas till de 14 olika återbrukande butikerna som verkar i gallerian. Genom renovering, reparation och kreativt återbruk får de använda sakerna nytt liv och kan säljas vidare. Genom återbruk bedrivs handeln på ett klimatsmart sätt. – Det händer mycket på ReTuna. Här anordnas till exempel klädbytardagar och leksaksbytardagar. Här sker workshoppar, biovisningar, föreläsningar, festivaler och temadagar – allt med fokus på hållbarhet. ReTuna är en plats där kreativiteten sprudlar och innovativa idéer får gro. Här finns kämpaglöd och en intensiv strävan efter en hållbar värld. Tillsammans gör vi faktiskt skillnad säger Anna Bergström, centrumledare. n

Thomas Forslöf Thomas har arbetat som mäklare sedan 2006 och har både bred kunskap och ett stort kontaktnät. Han har ett starkt engagemang inom såväl bostadsaffärer som idrott och ser sig själv som en lagspelare i båda fallen. Tveka inte att kontakta Thomas för ett förutsättningslöst första möte! Thomas Forslöf, thomas.forslof@fastighetsbyran.se 016-158049, 070-6918049 FASTIGHETSBYRÅN.SE

Thomas har 4,6 i snittbetyg

4,6 i betyg av 107 rekomm Följ oss på Facebook och Instagram

Fixa stilen och ta en fika!

Torshälla stad fyller 700 år och firandet pågår hela året. Läs mer på eskilstuna.se.

exempel Stockholm. Om jag fick drömma skulle Torshälla satsa på att bli ett gastronomiskt centrum dit människor från hela Sverige skulle åka för att uppleva riktigt bra mat”, berättar Ulf Wagner, svensk kock och krögare Göteborg, för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017. Jubileumsåret har en festlig inramning och lyfter samtidigt utvecklingsprojekt som tar oss in i framtiden. Just nu pågår en utvecklingsplan som ska vara vägvisare för den framtida utvecklingen. Utvecklings­ planen baseras på ett långt och givande arbete som påbörjades i och med Ortsanalys Torshälla där föreningar, näringsidkare, fastighetsägare, kommunala

verksamheter och invånare har gett sin syn på Torshällas utveckling. Satsningar på entreprenörskap, centrumutveckling, fler bostäder, förbättrad kollektivtrafik och utvecklad turism har gett resultat. – Genom Jubileet har vi bland annat knutit nya aktörer till Torshälla, och utvecklat befintliga verksamheter där vi använt stadsrummet på nya kreativa sätt, säger Rina Oord Lundh. I Krus­gårdsparken har vi till exempel haft scener med uppträdande av kända artister, och i den gamla industrifastigheten Torshälla 4:45 har aktiviteterna avlöst varandra, med bland annat konserter och teater – en jättespännande byggnad som vi ska jobba vidare med. n

3 E S K I L S T U N A • AC C E N T • B A N KO M AT S KO N TA N T C E N T E R • B I K B O K C A F É 2 1 A N • D E A A X E L S S O N S • D I G I TA L I N N • FITN E S S 2 4S E V E N FI V E FI V E N A I L S • G I N A TR I COT • H E A D S P OT • K A H L S TH E & K A FFE H A N D E L LE C R O I S S A NT • LINDEX • MM SPORTS • MQ • NILSON SHOES • PAPAS TAPAS POL ARN O. PYRET • PRESSBYR ÅN • SKO & NYCKELSERVICE • STA D I U M S Y N O P T I K • S Y N S A M • S U B WAY • S U S H I YA M A K U N G S G ATA N 2 1 , E S K I L S T U N A

29


DIALOG

SÅ HÄR KAN DU 14

PÅVERKA! Medborgardialog

!

Inom vissa frågor anordnar kommunen medborgardialoger för att få in tankar och idéer från invånare. Dialoger arrangeras inom olika frågor som stadsplanering, ny konst eller skolan. Håll utkik på webben när nästa dialog sker.

Säg vad du tycker Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna veta det. Lämna din synpunkt till oss via appen Eskilstuna Direkt eller på eskilstuna.se. Du kan även lämna din synpunkt direkt till någon anställd i kommunen. A

Folkinitiativ till folkomröstning Som invånare i Eskilstuna kommun har du möjlighet att väcka förslag om folkomröstning i en fråga som du tycker är viktig. För att begära en folkomröstning måste du samla in underskrifter från tio procent av de röstberättigade i kommunen.

Felanmälan Om du hittar något fel i kommunen på exempelvis gator, vägar, gatubelysning, klotter, lekredskap och biljettautomater kan du felanmäla via vår app Eskilstuna Direkt eller eskilstuna.se.

Samråd Inom planprocessen är det lag på att invånare ska få tycka till på ett planförslag innan beslut. Sakägare, boende, fastighetsägare och myndigheter kan lämna in synpunkter skriftligt under två-tre veckor. Vid större stadsplaneringsprojekt informeras intresserade via samrådsmöte eller öppet hus. Du hittar pågående samråd på eskilstuna.se.

Du kan vara med och påverka Eskilstunas utformning Eskilstuna har ett stolt industriarv som lever kvar i form av vackra industrihistoriska byggnader. Här vill vi skapa en attraktiv, miljösmart, sammankopplad och levande stad.

S

taden har genomgått en stor förändring de senaste 20-25 åren. Förändringen syns i form av nya byggnader, fler parker, stadsmässiga gator och levande torg, tillsammans med Eskilstunaån som lyfts fram och ger staden sin karaktär. Vi bygger staden tillsammans med dig som bor och verkar här. Dina synpunkter är viktiga och vi vill veta vad du tycker. Om du vill vara med och bidra till bättre beslutsunderlag så är det större chans till påverkan om vi får din input i ett tidigt skede. När vi sätter spaden i jorden är det för sent att påverka.

Samråd enligt planprocessen

Eskilstunas översiktsplan är en vägledning för hur kommunens mark och vat-

ten ska användas i framtiden. Tankarna i översiktsplanen finns med i de detaljplaner som tas fram och som avgör vad som får byggas, hur stort det ska vara, var det ska placeras och hur det ska utformas. Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa samrådstillfällen annonseras i EskilstunaKuriren och på eskilstuna.se. På webben kan du även läsa mer om hur planprocessen fungerar. Pilotprojekt – testa och tyck till

I vissa stadsutvecklingsprojekt finns det även möjlighet att vara med och tycka till i ett tidigt skede. Ett exempel är våra pilotprojekt som vi genomför för att visa hur en plats skulle kunna omformas för att bjuda in till liv och rörelse. Genom pilotprojekten kan vi visa utvecklingsmöjligheter på lång sikt samtidigt som du som invånare bjuds in att vara med och engagera dig i utvecklingen. Exempel på pilotprojekt som genomförts i Eskilstuna är beachen vid stadsparken, Stadsmuseikajen och Kungsplan. n 30

Paraplyer på Kungsplan. I anslutning till Fristadstorget ligger Kungsplan. Här arbetar fastighetsägare, handeln och kommunen tillsammans för att utveckla en central plats som komplement till torget. Under 2016 genomfördes det första pilotprojektet här med foodtrucks, musik och rosa paraplyer som signalerade att detta är en plats som kan förvandlas till något mer än idag.


Hela denna sida är en annons

Många större företag har redan investerat i Eskilstuna Logistikpark där det blir en bred mix av olika verksamheter.

Om några år är logistikparken

Eskilstunas största arbetsplats Strax innan infarten till Eskils­ tuna, vid E20 från Stockholms­ hållet, ligger Eskilstuna Logistik­ park. Strategiskt placerad och redan attraktiv för ett antal större företag som beslutat att investera i logistikparken och därmed etablera sig i Eskilstuna.

E

skilstuna Logistikpark har en yta om cirka 400 hektar, planerad och klar för logistik-, industri- och serviceföretag. Allt placerat nära järnväg, motorväg och flyg. För tillfället liknar Logistikparken i vissa delar mer en stor byggarbetsplats. Men enligt Eskilstuna Logistikparks vd David Hofmann kommer man snart att se ett antal byggnader skjuta i höjden. Stora koncerner har redan valt att investera och börja bygga. Ett exempel är den danska industrikoncernen Rockwool som köpt 180 000 kvadratmeter mark. Investeringen ska möjliggöra företagets framtida expansion till den svenska byggmarknaden. En försiktig beräkning pekar på att 150 nya jobb kan genereras i Eskilstuna. Rockwool är hittills den sjätte i raden av stora etable-

ringar i och runt Eskilstuna Logistik­park. Ett annat välkänt företag som nu investerar i logistikparken och därmed även i Eskilstuna kommun är Amazon Web Service, som bygger datacenter för molntjänster. Andra företag som etablerat sig i Eskilstuna är Teknikmagasinet, Arken Zoo, Sportamore, som är Nordens största sportbutik online, Kitchen Time logistikföretaget Frode Laursen samt Mellanskog. – I Logistikparken kommer det att bli en bred mix av olika verksamheter, och Eskilstunas största arbetsplats inom ett antal år, spår David Hofmann. Det kan vara centrallager, tillverkande industrier, servicebolag och datacenter för att ta några exempel ur mixen av företag. Mitt i logistikparken ligger en flygplats där man nu driver ett projekt för att utreda uvecklingsmöjligheterna för flygplatsen. Till etableringsfördelarna räknas även Eskilstuna Kombiterminal som är en av landets ledande intermodala terminaler med bland annat snabb access till våra större hamnar och därmed kontinten, placerad i nära anslutning till E20. – Vi har riktigt bra förbindelser med

framförallt Göteborg, Malmö och Trelle­ borg, säger David Hofmann. Järnväg hit – lastbil ut, eller tvärtom. Kombiterminalen erbjuder dessutom flera tjänster, som containerladdning, mellanlagring, lastbilsuppställning och reparationsservice.

– Kombinationen av vårt geografiska läge i Stockholm Mälardalen, välutvecklad infrastruktur, tillgång på attraktiva etableringsytor och kompetent arbetskraft gör att Eskilstuna är en riktigt attraktiv etableringsort, vi är svårslagna, säger David Hofmann.

David Hofmann är vd för Eskilstuna Logistik och Etablerings AB.

FAKTA: ESKILSTUNA LOGISTIK OCH ETABLERINGS AB Affärsidén är att skapa och erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för fö­ retagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfäl­ len i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen – ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur – från vä­ gar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med väl­ renommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare.

www.eskilstunalogistik.se 31


Kv Vikingen

Brf Kanonhusholmen

Brf Fristaden

Brf Valören

Här bygger vi nya hem Eskilstuna! Eskilstuna växer och vi på Peab är stolta över att få vara med och skapa regionens framtida bostäder. Våra hem hittar du på några av kommunens bästa lägen – från kvadratsmarta lägenheter mitt i centrum till karaktärsfulla stadsradhus på en holme i Eskilstunaån. Moderna och attraktiva hem byggda med miljö och hållbarhet i fokus. En trygg affär Vi på Peab har byggt hus sedan 1959 och är idag ett av Sveriges största byggbolag. Vår långa erfarenhet och finansiella styrka utgör grunden för ett tryggt bostadsköp. När du köper en egenutvecklad bostad av oss betalar du alltid ett fast pris och slipper ge dig in i en budgivning. Besök vår hemsida och låt dig inspireras! Här presenterar vi bostäder som är under byggnation och som planeras i Eskilstuna de närmaste åren.

Läs mer om våra bostäder på peabbostad.se

peabbostad.se

Eskilstuna kommun  
Eskilstuna kommun  

En tidning från Eskilstuna kommun.

Advertisement