Page 1

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

ANNONS

Huddinge

En tidning om ett växande Huddinge med storslagen natur inpå knuten

BYGGER ETT MODERNT SAMHÄLLE

1 300

nya bostäder varje år

Karta sid 6

Elins & Fredriks

första gemensamma hem!

Sid 14

CENTRALA HUDDINGE

Förorten som blir stad

Nya bostäder kvarter för kvarter

8-11

12

KUNGENS KURVA

SPÅRVÄG SYD

Nu planeras Kan ge 35 000 för 4 200 bostäder nya bostäder

20

24

Foto: Rosie Alm

FLEMINGSBERG


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Välkomna!

Innehåll 6-7 Karta över planerade bostäder i Huddinge

Flemingsberg

8

Resecentrum för hela Södertörn

9

– från förort till ny stadsdel

Visst är det rörigt här och var, men nu bygger vi för ett nytt, hållbart och modernt Huddinge.

Mervärde skapas för alla i Huddinge Det händer mycket i Huddinge. De senaste tolv månaderna gavs startbesked för inte mindre än 1 421 nya bostäder. Det är goda nyheter för student­er som söker bostad, unga som vill flytta hemifrån, äldre som vill flytta från villan till något enklare, familjer som behöver något större och de som söker sig till Stockholmsregionen för nytt jobb.

B

ostäder i alla dess former byggs i Huddinge. Hyresrätter, bostadsrätter, villor, radhus, studentbostäder, bostäder för äldre och bostäder för unga. Målet är att det ska byggas i snitt 1 300 nya bostäder per år framöver. I Trångsund påbörjas snart nya hyresrätter precis intill stationen. I Stuvsta kommer Huddinges första trygghetsboende att byggas. Storängens industriområde i Huddinge centrum håller på att omvandlas till täta stadskvarter med lägenheter i olika storlekar. I Masmo och Vårby byggs efterlängtade bostadsrätter. Huddinge är unikt med inte bara en, utan två av Stockholms regionala stadskärnor, Flemingsberg och Kungens kurva, inom kommunen, och vi är granne med en tredje, Haninge. Det är i våra regionala stadskärnor som merparten av kommande års utveckling kommer att ske, inte minst nu om det blir klart att Spårväg syd kommer att bli verklighet. Det är viktigt för hela Huddinge och för hela södra Stockholm att Flemingsberg och Kungens kurva växer med bostäder, arbetsplatser och ny infrastruktur. När dessa regionala stadskärnor växer så skapas förutsättningar för en bättre balans i Stockholmsregionen med fler arbetsplatser även i södra Stockholm och i Huddinge har vi bestämt oss för att ta ledartröjan för denna utveckling. I Kungens kurva möjliggörs många nya arbetstillfällen när Förbifart Stockholm och Spårväg syd byggs. Redan nu vet vi att Ikea och Kungens kurva Shoppingcenter kommer att byggas ut och att nya roliga ställen för familjer att göra utflykter till på helgerna kommer att tillkomma. Dessutom planeras även för cirka 4 500 bostäder i området. Länna, som angränsar till Haninges regionala stadskärna, växer också med efter-

längtad företagsmark men även nya bostäder. Flemingsberg har en alldeles unik position i regionen med sina fem akademier och bra kollektivtrafik. Med Spårväg syd förbättras detta ytterligare och de som bor i bland annat Segeltorp, Vårby och Älvsjö kommer att nå Flemingsberg på betydligt kortare tid än idag. I Flemingsbergsdalen växer nu en ny stadskärna fram med en bra blandning av bostäder, kontor och kultur. Stadskärnan kommer att knyta ihop campus Flemingsberg och dess utbildning och forskning med bostäderna som redan finns och som kommer att tillkomma. När Huddinge växer skapar det mervärden för alla som redan bor i Huddinge. Arbetsplatserna blir fler, kultur- och upplevelseutbudet bättre och utbudet av affärer ökar. Detta är viktigt. För när Huddinge växer så ska vi inte bara bygga bostäder. Vi ska bygga samhällen. Därför är det högsta prioritet att bygga även ny infrastruktur, nya skolor, förskolor, äldreboenden, lekplatser och idrottsanläggningar samtidigt som vi bygger nya bostäder och arbetsplatser så att gamla och nya Huddingebor även fortsatt kommer att tycka att det är bra att bo, leva, arbeta, leka och njuta av sin fritid i Huddinge.

Hon är ortens röst i meborgardialogen

11

17 000 studenter på växande Campus

Från industri­område till ett större centrum

12

Så här växer

centrala Huddinge

13 20

Ny framtid för

Kungens kurva Malin Danielsson (L)

Grönt och plats för promenader

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Foto: Rosie Alm

www.activemediapartner.com PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Anders Olow FORMGIVNING: Lorens Palmgren & Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: MittmediaPrint

10

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Huddinge Servicecenter, Sjödalstorget 13, Huddinge. Tel: 08-535 300 00 www.huddinge.se

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Azrang, tel. 070-640 34 16 per.azrang@activemediapartner.com

2

21


ÄNGSNÄS GLÄNTA

Vinnare av Huddinge Kommuns Skönhetspris 2014

BYGGT AV OMTANKE Vem kan motstå vackra, funktionella och hållbara hus som sätter prägel på kvarteret? Inte vi. Därför har vi i 75 år vurmat för att skapa stadens mest omtyckta områden. Vi älskar att både snöa in på detaljer och följa upp stora visioner. Vårt riktmärke är omtanke – nu och i framtiden.

ÄNGSNÄS GLÄNTA – EN MODERN IDYLL Ängsnäs Glänta är vårt bidrag till ett vackrare Huddinge. Här har vi skapat en modern tolkning av den gamla trädgårdsstaden med välplanerade tomter i balans med de gemensamma ytorna. Här bor man i ljusa, luftiga och genomtänka bostäder, omgiven av ängar och lummiga lövträd – men med storstadens puls bara femton minuter bort. Projektet vann Huddinge Kommuns Skönhetspris 2014. Läs mer om våra projekt på akesundvall.se 3


Så bygger Riksbyggen med var

– Vi vill, vi kan, vi ska är vårt mantra i Riksbyggens Söderort och Huddinge är en av våra prioriterade kommuner säger Therese Sundman, (t h) Marknadsområdeschef Söderort och Veronica Persson (t v), sälj-­och marknadsansvarig för Hälsovägen.

Flemingsbergism. Smaka på ordet. Det växte fram när vi på Riksbyggen arbetade med idéerna för det som kommer att bli 183 lägenheter längs med Hälso­ vägen i Flemingsberg.

F

lemingsbergism bygger på flexibilitet, ett synsätt för hur människor kan bo mycket tätt men ändå trivsamt. – Med Flemingsbergismen som ut­ gångspunkt planerar vi en flexibel bebyg­ gelse av varierad karaktär som bjuder på en mångfald av högt och lågt, säger Johan Lyrén, projektchef för Hälsovägen på Riksbyggen. På så sätt kan vi skapa en le­ vande blandstad. Uttrycket är besläktat med ”Vancouver­ ism” från Vancouver i Kanada men omsatt till svenska förhållanden. Det beskriver en ny typ av stadsliv med stor respekt för na­ turen, men ändå med plats för ett rikt och dynamiskt stadsliv. Flemingsberg är i full färd med att för­ vandlas från det som var en miljonpro­ gramsförort till en regional stadskärna som bryter koncentrationen till city. Fle­ mingsberg går från förort till stad. Länge har det varit så att man åker till Flemingsberg för att jobba. Här finns cirka 13 000 arbetsplatser, de flesta på sjukhuset och här finns 17 000 studenter på högskoleområdet Campus Flemings­ berg. Eller så bor man här och åker in mot stan, men den dagliga inpendlingen är större än utpendlingen. Fram till år 2035 är Huddinge kommuns planer för Flemingsberg att det ska byggas runt 12 000 nya bostäder och lokaler för yt­ terligare 20 000 arbetsplatser, nya grund­ skolor, förskolor, parker och lekplatser och ett helt nytt större centrum med handel, kultur, nöje, restauranger och kontor. Plus ett resecentrum för en utökad kol­ lektivtrafik. Med pendeltåget tar det i dag bara 19 minuter till t-centralen och tågen

går var 8:e minut. Flemingsberg ska bli en stad som är levande dygnet runt. – Hälsovägen ska bli en destination i sig, en stadsmiljö där studenter från hög­ skolan, besökande och arbetande vid uni­ versitetssjukhuset och boende i närområ­ det kan mötas. – Du kan möta dina grannar vid stads­ odlingarna eller på ett café. Du kan välja att shoppa i någon av butikerna när bou­ levarden förvandlas till ett shoppingstråk. Det skapar social stabilitet och en positiv utveckling. – Det är i det här scenariot vi skissat på våra hus, förklarar Johan Lyrén. Med Fle­ mingsbergismen som utgångspunkt plane­ rar vi en varierad bebyggelse som bjuder på en mångfald av högt och lågt och på så sätt skapar en flexibel och levande blandstad. Varje kvarter bryts upp i hus med egen­ art för att erbjuda variation och rikedom i stadsmiljön. Utgångspunkten för stads­ upplevelsen är den promenerande män­ niskan och därför ska gatuplanet mot Hälsovägen ha bostadsentréer, gemen­ samhetslokaler och små butiker. Riksbyggen planerar för två kvarter med tre olika bostadsrättsföreningar, för att ska­ pa en bredd i kvarteret. Den första bostads­ rättsföreningen kallar vi familjekvarteret, med inriktning mot stora och små barnfa­ miljer. I den andra föreningen planerar vi för det vi kallar för StegEtt, med huvud­ målgrupp mellan 25 och 35 år. Det är ett koncept som är riktat till dem som lämnar föräldrahemmet och satsar på sitt första egna boende. Den tredje föreningen byggs enligt Riksbyggens koncept, Bonum, seni­ orbostäder för 55+ med extra utrymme för social gemenskap och ett aktivt seniorliv. – Vi bygger inte bara bostäder med håll­ barhet och hög kvalitet, vi bygger också in flexibilitet så att de håller för livets oförut­ sedda vändningar, säger Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig för Hälsovä­ gen. Det blir hem med inbyggda, flexibla lösningar både i och mellan husen.

– Lägenheterna i familjekvarteret är till exempel ritade för att vara yteffektiva. Med till- och frånvalsväggar ska de kunna fungera som ett generöst boende när bar­ nen flyttat ut. Riksbyggens projekt ska bidra till en so­ cial utveckling av Flemingsberg. Med bo­ städer som tilltalar flera olika ålderskate­ gorier skapas en mångfald och i kvarteret bygger vi också en förskola som förenklar vardagen. Lokalerna i vårt kvarter längs Hälsovägen ska också bidra till ett ökat stadsliv, en utökning av Flemingsbergs centrum och skapa känslan av en boule­ vard med kommersiella och sociala knut­ punkter. – Vi vill, vi kan och vi ska är vårt man­ tra i Söderort och Huddinge är en av våra prioriterade kommuner säger Therese Sundman, Marknadsområdeschef Söder­ ort. Vi tror att vi kan göra stor skillnad här och vara med och lyfta hela området.

Hälsovägen ska bli en destination i sig, en stadsmiljö där studenter från hög­ skolan, besökande och arbetande vid universitetssjukhuset och boende i när­ området kan mötas.” Johan Lyrén, projektchef på Riksbyggen för Hälsovägen


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

ariation för en blandad stad!

Riksbyggen planerar för 183 bostadsrätter på Hälsovägen Husen kommer att uppföras som en förlängning av Fle­ mingsbergs centrum med ett levande gatuliv, affärer, ca­ féer och handel. Husen är centralt placerade utmed Häl­ sovägen med kommunikationer, skola, förskola, centrum, sjukhus och högskola inom nära gångavstånd.

I samband med att den nya bebyggelsen uppförs rustar kommunen upp Flemingsbergsparken med nya aktiviteter och entréer, belysta promenadstråk och mötesplatser i området.

Registrera dig på projekthemsidan riksbyggen.se/flemingsberg redan idag så får du löpande information. Planerad sälj- och byggstart 2018. Kontakta Angelica Ringström som är vår säljare på Hälsovägen för mer information. E-post: angelica.ringstrom@riksbyggen.se www.riksbyggen.se

Med Flemingsbergismen som utgångspunkt planerar vi en varierad bebyggelse som bjuder på en mångfald av högt och lågt och på så sätt skapar en flexibel och levande blandstad.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Huddinge bygger

SEGELTORP

KUNGENS KURVA

Nya bostäder

VÅRBY

STUVSTA-SNÄTTRIN

över hela Huddinge

GLÖMSTA

Förra året gav Huddinge kommun klartecken till byggandet av över 1 400 bostäder. Målet är att det ska byggas i snitt 1 300 nya bostäder per år framöver. Några har kommit långt, andra befinner sig alldeles i början av en lång process av planering på samhällsbyggnadsavdelningen. På vår hemsida under ”Stadsplanering och trafik” hittar du mer detaljer om projekten och det aktuella läget för de olika planerna. SKOGÅS Till 2030 planeras för sammanlagt cirka 500 bostäder. Sjötorpsparken – park, bostäder och förskola

Planering: I området som omfattar Sjötorpsparken, och sträcker sig från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan planeras för 250 bostäder och nya större lokaler för förskolan Svalan som idag ligger längs med Österleden.

Västra Länna – modern villabebyggelse och

förbättrad infrastruktur. Planering: Detaljplanen medger nytt grupphusområde med ett femtiotal nya hus i det nordvästra planområdet. Österhagen – tänkt för villor och radhus. Planering: Förslag till detaljplan till hösten/vintern.

TRÅNGSUND Till 2030 planeras för cirka 700 bostäder genom genomförande av pågående exploateringsprojekt och förtätning i villaområden. Trångsund centrum – nya bostäder och gator Planförslaget innebär två flerbostadshus varav ett för ungdomsbostäder. Ett med cirka 90 lägenheter i 5–7 våningar och ett 9 våningar högt punkthus med cirka 75 lägenheter för ungdomsbostäder. Vidja 1 samt 2 – fritidshusområde omvandlas till

permanentboende.

STUVSTA-SNÄTTRINGE Utbyggnad och planering för bostäder pågår genom förtätning kring Stuvsta station och Kvarnbergsplan, i Snättringe och Utsälje samt genom omvandling av fritidshusbebyggelse i Högmora. Totalt planeras för cirka 1 200 bostäder fram till 2030. Högmora – omvandling av fritidshusområde Byggnation: Omvandling av fritidshusområde till permanentboende pågår. Snättringeleden/Kallkärrsvägen – bostäder och

service Byggnation: Flerbostadshus med totalt 49 lägenheter. Stationsvägen – bostäder

Planering: Flerbostadshus i två volymer samt en lokal för handel, hantverk och kontor. Stuvsta IP – Mötesplats Stuvsta med sporthall

och ungdomsgård Byggnation: Byggnation av sporthallen som planeras stå klart till sommaren.

Stuvstaleden/Stambanevägen – bostäder, trygg-

hetsboende och parkering Planering: Prövar möjligheten att uppföra flerbostadshusbebyggelse med trygghetsboende.

Utsälje – bostäder och förskola/skola

Planering: Strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Sammantaget kan planen på sikt möjliggöra cirka 100 nya bostäder samt förskola. Planering pågår för en utbyggnad av Utsäljeskolan.

LOVISEBERG

CENTRALA HUDDINGE (sid 12)

FULLERSTA CENTRALA HUDDINGE

FLEMINGSBERG

I området kring Huddinge centrum pågår både utbyggnad och planering av nya bostäder, skolor och förskolor. Till år 2030 planeras för totalt cirka 3 400 nya bostäder huvudsakligen genom förätning av området kring Huddinge centrum och fortsatt omvandling av Storängens industriområde. För Fullersta planeras till 2030 cirka 200 nya bostäder i Rosenhill. Kvarnbergsplan/Huddingehallen – bostäder Planering: På parkeringen framför Huddinge­ hallen planeras för cirka 150 nya bostäder.

GLÖMSTA

Klockarbacken – bostadsrätter Byggnation: 139 lägenheter i två höga fler­ bostadhus med lokaler i bottenvåningen. Kvarnbergsplan/Huddingevägen – lägenheter

och förskola Byggnation: 171 lägenheter i tre femvåningshus och två tiovåningshus som delar trapphus.

Rosenhill – nyexploatering och tätare bebyggelse

Planering: Förnya och förtäta befintlig bebyggelse samt ge möjlighet till nyexploatering med tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus samt förskola.

Sjödalsbacken – bostäder och förskola Planering: Förtäta i ett centralt och kollektivtrafiknära läge och bereda plats åt en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till Huddinge centrum. Planen ska ge förutsättningar för flerbostadshus, en förskola och tillgängliggöra det intilliggande grönområdet. Sjödalsvägen – bostäder och verksamheter

Byggnation: Ca 650 lägenheter i flerbostadshus om 5–8 våningar samt förskola. Första inflyttning 2017.

Solgård – ny skola och förskola

Planering: Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att anlägga en skola, förskoleklass till årskurs 6, samt en förskola.

Storängen – Ängsnäs förskola

Byggnation: En förskola ska byggas eftersom allt fler familjer kommer att flytta till Storängen.

Tomtbergaskolan – utbyggnad

Planering: Tillbyggnad till den befintliga skolan för att utöka kapaciteten på Tomtbergaskolan med ytterligare cirka 400 elever.

Västra Balingsnäs – nya flerbostadshus och

småhus Byggnation: 28 småhus närmast Balingsnässkolan och flerbostadshus med 64 lägenheter längs Sagoslingan.

Gladö kvarn – omvandling av fritidshusområde och ny förskola. Planering: Ny detaljplan ska ge möjlighet att bygga en förskola i Gladö kvarn. Byggnation: Omvandling av fritidshusområde till permanentboende pågår. Permanentbebyggelse pågår.

Området, som består av Glömsta, Vista och Vistaberg, är ett gammalt fritidshusområde som sakta har förtätats genom nya detaljplaner. Till 2030 planeras för cirka 1 000 nya bostäder genom ytterligare förtätning samt genom helt nytt bostadsområde norr om Vistaberg – Vista skogshöjd. Glömstaskolan – utbyggnad

Planering: Tillbyggnad för att utöka kapaciteten på Glömstaskolan med ytterligare 300 elever.

Glömstahallen – idrottshall, idrottsytor och

parkering Byggnation: Hall och utomhusytor för idrott, samt parkeringsytor för idrottshallen och den framtida Glömstaskolan.

Vista skogshöjd – bostäder, förskola och service

Planering: Planer för omkring 500 bostäder och en förskola.

Vistavägen – nya bostäder

Byggnation: Projektet omfattar cirka 70 nya bostäder i form rad- och parhus och fristående villor, samt en ny park norr om Vistavägen.

LOVISEBERG I Loviseberg och Glömstadalen planeras två helt nya stadsdelar under förutsättning att Spårväg syd byggs. Bostadsbebyggelsen koncentreras invid de två spårstationerna och i Glömstadalen planeras ett nytt lokalt centrum. Till 2030 planeras för cirka 2 500 nya bostäder. Samtidigt med planerat bostadsbyggande tillkommer behov av nya grundskolor och förskolor. Här finns även ett behov av parker och lekplatser.

FLEMINGSBERG (sid 8-11) I Flemingsberg pågår byggnation av bostäder, lokaler sjukvård, forskning, utbildning, sportcenter, handel och hotell. Samtidigt pågår planering för ytterligare 1 700 nya bostäder samt lokaler för rättsväsende, kontor och ytterligare handel i Flemingsbergsdalen. Till år 2030 planeras för ca 6 000 nya bostäder, nya grundskolor, förskolor, parker och lekplatser samt ett helt nytt större centrum med handel, kultur, nöje, restauranger och kontor. Campus Flemingsberg – student- och forskar­ bostäder utmed Alfred Nobels allé Byggnation: 433 lägenheter i flerbostadshus om 5–9 våningar för studenter och forskare. Flemingsbergsdalen – Ica Maxi, bostäder, torg

och park Byggnation: Ica Maxi är klar. Inflyttning av hyresrätterna pågår, sporthallen planeras bli klar och

6

invigas i mars 2017. Butiker och medical fitnessanläggning öppnar i slutet av sommaren 2017. Hotellet invigs under slutet av 2017. I detaljplanen ingår byggnation av ett nytt torg, en ny park samt ombyggnation av Björnkullavägen och delar av Regulatorbron vilka beräknas vara klara sommaren 2017. Flemingsbergsdalen – äldreboende, bostäder

och handel Planering: Totalt innebär planen 230 bostäder och 70 platser på äldreboende. Antalet våningar varierar mellan 5 och 16.

Flemingsbergsparken – upprustning

Planering: Flemingsbergsparken rustas upp under våren 2018. Förslaget innehåller bland annat en lekplats, ny konstgräsplan, picknickplatser och utegym.

Hälsovägen – bostäder och förskolor

Planering: Ca 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Samtidigt föreslår vi nya gångstråk och torg.

Småbrukets backe – ny förskola inom Visättra äng Planering: Förskola för 125 barn. Visättra ängar – 750 lägenheter och en förskola

Byggnation: Visättra ängar, ca 750 nya lägenheter fördelat på studentbostäder, ungdomsbostäder och övriga bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Vi tror på lokala beslut och långa relationer. Välkommen!

NGE

TRÅNGSUND

SKOGÅS

LÄNNA : rta Ka

SEGELTORP I Segeltorp finns främst villatomter men även en del bostadsrätter. Till 2030 planeras för cirka 1 200 bostäder genom utveckling av Segeltorps industriområde och Segeltorps centrum. Hållplats för Spårväg syd planeras i anslutning till Segeltorps industriområde. Samtidigt med planerat bostadsbyggande tillkommer behov av nya förskolor och grundskolor. Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen – bostäder

och verksamhetslokaler Planering: Flerbostadshus med 100 lägenheter. Kråkvik – bostäder och förskola

Byggnation: cirka 80 bostäder fördelat på radhus, kedjehus och flerbostadshus. Förskola om 4 avdelningar.

Långsjöskolan – ny skolbyggnad

Planering: Skola för cirka 400 elever i förkoleklass upp till årskurs 3.

KUNGENS KURVA (sid 20-23) Kungens kurva, som är Skandinaviens största handelsplats, ska utvecklas med cirka 4 200 bostäder till 2030. Samtidigt med planerat bostadsbyggande tillkommer behov av nya förskolor och skolor. Området ska utvecklas ytterligare med handel,

r

Bjö

t

is kv

nd

u nL

ANNONS

upplevelser och nya bil- gång- och cykelvägar. Området kan också komma att utvecklas med nytt spa- och wellnesscentrum intill Heron City. Förbifart Stockholm

Byggnation: Trafikverket bygger Förbifart Stockholm. Ny gång- och cykelförbindelse mellan Kungens kurva och Skärholmen invigs våren 2017.

Handelsbanken Huddinge:

www.handelsbanken.se/huddinge

VÅRBY

Handelsbanken Stuvsta:

Till 2030 planeras för cirka 800 nya bostäder i Vårby och Masmo. Ett större bostadsprojekt planeras starta för området där Spendrups tidigare haft sin verksamhet. Samtidigt med planerat bostadsbyggande tillkommer behov av nya förskolor och skolor.

www.handelsbanken.se/stuvsta Handelsbanken Skärholmen:

www.handelsbanken.se/skarholmen

Vårby Haga – bostäder och förskola Byggnation: 125 bostäder och en tillbyggnad av en förskola. Bostäderna kommer att byggas som flerbostadshus i fem till sex våningar. Vårby strandpark

Planering: Vårby strandpark ska rustas upp till en mångfunktionell park för alla åldrar. Östra Vårberget – bostäder

Planering: Detaljplanen ger möjlighet till cirka 100 bostäder.

7


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Flemingsberg

”Flemingsberg har en oerhört stor utvecklings­ potential” Signe Wernberg

Foto: Rosie Alm

Flemingsberg –

ny stad i södra Stockh Planerna för Flemingsberg är stora. Här ska det växa fram cirka 12 000 nya bostäder och lokaler för ytterligare 20 000 arbetsplatser. Ett nytt centrumområde med handel, kultur och service i området runt Flemingsbergs station.

D

et bodde knappt 300 personer i Flemingsberg 1965, men när miljonprogrammet kom i gång i slutet av samma årtionde växte också Flemingsberg med full fart. Huddinge sjukhus byggdes och var på sin tid Skandinaviens största byggprojekt och den största vårdbyggnaden som uppförts i Sverige. I östra delen av Flemingsberg byggdes flerfamiljshus med hyresrätter och blev Visättra. I västra delen restes de arton åtta-, elva-, tolv- och fjorton-våningshus som sprutlackerades i regnbågens klara färger och blev Grantorp. Här skulle sjuksköterskor och annan sjukhuspersonal kunna bo och ha nära till sin arbetsplats.

Kästa blev villaområdet. Flemingsbergs centrum invigdes 1976 med pompa, ståt och underhållning av Carl-Gustaf Lindstedt och Gösta Bernhard på scenen. Stationen öppnade tio år senare.

Allt det där känns avlägset idag. Om Flemingsberg haft en stämpel av socialt utsatt område är det idag i allra högsta grad en högst levande och sprudlande stadsdel. Gränserna mellan de mindre områdena suddas ut och likaledes namnen. Idag är allt bara Flemingsberg oavsett vilken sida av järnvägen man bor på. Här bor nu runt 13 000 människor. Här finns cirka 13 000 arbetsplatser, de flesta på sjukhuset och här finns 17 000 studenter på högskoleområdet Campus Flemingsberg. Fram till år 2035 är planerna att det ska byggas cirka 12 000 nya bostäder och lokaler för ytterligare 20 000 arbetsplatser. Ett nytt centrumområde med handel, kultur och service i området runt Flemings-

bergs station. En inspirerande mötesplats med människan i centrum. Exakt var och hur många bostäder beror på om Spårväg syd byggs eller inte. – Flemingsberg har en oerhört stor utvecklingspotential, säger Signe Wernberg, kommunens områdesstrateg för Flemingsberg. Vi har egentligen redan alla de urbana värden som utmärker en stadskärna; här finns redan universitet, sjukhus, rättsväsende och spårbunden kollektivtrafik. – När vi nu bygger Flemingsbergsdalen vid stationen, ett av våra mest prioriterade utvecklingsområden, skapar vi en ny stadsdel eller ett nytt större centrum för Flemingsberg med flera kvarter med bostäder, handel, service, kontor, kultur och idrott. Första inflyttningen i de nya bostäderna har redan skett och ICA Maxi öppnade i november. Målet är att Flemingsbergsdalen ska bli en gemensam mötesplats i Flemingsberg för boende, verksamma, studerande och besökare. Här ska all service finnas som

hör till en stadskärna. Dessutom planeras ett nytt resecentrum som en knutpunkt för den kollektiva trafiken.

Planerna är redan i gång och Huddinge kommun höll i december förra året, tillsammans med Botkyrka och Landstinget, ett utvecklingsseminarium som handlade om visionen för Flemingsberg 2050 och hur man kan nå dit. Alla aktörer är med, landstinget, kommunen, byggare ... – Flemingsberg ska bli ett nav i södra Stockholm där kunskap och kreativitet möts – en plats med människan i cent­ rum där du kan bo, studera och arbeta på kunskapsintensiva arbetsplatser. Vi tänker oss en grönskande, urban miljö med brett utbud av aktiviteter och service. Det ska vara enkelt att åka kollektivt till och från Flemingsberg för att underlätta regio­ nens utveckling regional och lokalt. 1965 känns verkligen långt, långt bort.

Pågående projekt i Flemingsberg: Flemingsbergsdalen – Ica Maxi invigdes i november i det som kommer att bli Flemingsbergs mest centrala delar. Ny sporthall i mars. Butiker och medicalfitness-anläggning öppnar i slutet av sommaren 2017. Hotell i slutet av 2017. I detaljplanen ingår nytt torg och en ny park och kommande planer innehåller ytterligare bostäder, vårdboende och butiker.

Hälsovägen – Längs med Hälsovägen planeras för cirka 800 nya bostäder, varierade med små och stora lägenheter samt små hus, två förskolor och lokaler för service och handel. Samtidigt kommer Flemingsbergsparken att göras i ordning med nya entréer, grillplatser och en upprustning av lekplatsen.

Visättra ängar – 600 nya lägenheter fördelat på studentbostäder, ungdomsbostäder och övriga bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter är nyligen klara. Ytterligare cirka 150 ungdomslägenheter byggs i vår med inflyttning 2019.

8

Karolinska Universitetssjukhuset – Två stora byggnader för forskare och studenter från KTH, Karolinska Institutet och Röda korsets högskola. Den första kallas Technology and Health och invigdes i höstas, den andra kallas Neo och invigs i höst. Dagens entré till sjukhuset byggs samtidigt om för att bli en grönare plats med bänkar dit både personal och patienter kan söka sig. Entrétorget ska också göra

det enklare att gå mellan sjukhuset och Flemingsbergs centrum. Campus Flemingsberg – Nobelgården, 433 studentoch forskarbostäder längs Alfred Nobels allé. Första inflytt i vår. Polisutbildningen – Flyttar från Solna och blir en del av Södertörns högskola i Flemingsberg med plats för 700 studenter. Byggstart i vår och inflyttning under 2017.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

ANNONS

Ett framtida centrum för hela Södertörn med resecentrum, handel, bostäder och kultur? Idéskiss: Sweco Architects.

Flemingsberg – framtidens Resecentrum för Södertörn För att möta det kraftigt växande Flemingsberg genomförs i år en omfattande upprustning och renovering av Flemingsbergs station för runt 120 miljoner kronor. Men det stora perspektivet är att Flemingsberg kan bli ett resecentrum för hela Södertörn. Ett alternativ till Stockholm central.

Riksbyggen är ett av de många byggbolag som planerar bostäder i Flemingsberg.

holm

V

arje dag passerar 12 000 resenärer Flemingsbergs station. 4,4 miljoner resande per år med fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. I och med utvecklingen av Flemingsberg som ett växande högskolecentrum och det pågående byggandet av fler bostäder har också behovet av en upprustning av stationen blivit påtagligt. Därför genomför Jernhusen i år en omfattande upprustning som beräknas vara klart i februari nästa år för att möta resenärernas behov av service. Fler restauranger och butiker ska få plats och stationsmiljön ska bli mer attraktiv för resenärerna. På de övre våningarna finns planer för både större restauranger och en takterass med utsikt över den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen. I det stora perspektivet är visionerna och planerna ännu mer omfattande. Flemingsberg kan bli södra Stockholms centralstation. Ett resecentrum invid stationens norra uppgång för att skapa ett snabbt och effektivt byte mellan bussar och olika

Hälsovägen i Flemingsberg, alldeles nära Karolinska Universitetssjukhuset, får helt nytt utseende.

36

B

OS

D TA

0 20 P

H

SR

E YR

N LA

ER

T ÄT SR

Det nya resecentret planeras stå klart 2026 i den norra delen av Flemingsbergs­ dalen, samtidigt som ny regional stombusslinje på Tvärförbindelse Södertörn börjar trafikeras. En överdäckning av tågspåren och Huddingevägen invid Flemingsberg stations norra uppgång ska göra det enkelt att nå resecentret från alla delar av Flemingsberg. I dagsläget går de flesta upp vid campusområdet. Nya resecentrum kommer att byggas i den andra änden av Flemingsbergsdalen och ge en helt ny entré till Flemingsberg. Tre nya trafikplatser ska förbättra tillgängligheten för biltrafiken, både från norr och söder om Flemingsberg, medan Regulatorbron kan bli mer av en gång- och cykelbro som knyter samman stadsdelen. Samtidigt görs satsningar på gångoch cykelvägar i området och resecentrum får ett cykelgarage för närmare 3 500 cyklar.

ER

T ÄT

AD

typer av tåg i Flemingsberg. Ett ”alternativ till Stockholm Central”, som Signe Wernberg, kommunens områdesstrateg för Flemingsberg, uttrycker det. Om tvärförbindelsen blir av, som Huddinge tänkt blir Flemingsberg Resecentrum hjärtat för hela kollektivtrafiken på Södertörn. Pendel- och fjärrtåg ska samsas med Spårväg syd och busslinjer – allt med en god tillgänglighet för gång-, cykel- och biltrafik. När vi nått år 2030 kan Flemingsberg ha blivit en knutpunkt för cirka 600 000 personer.

IN

ER

Y FL

TT

20

19

236 små, smarta bostäder utvecklas i Flemingsberg Läs mer och anmäl intresse på www.concent.se Concent annons Huddinge 230x82_UTKAST2.indd 1

Concent är ett fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Fokus ligger på att utveckla små smarta bostäder som fler har råd med.

WWW.CONCENT.SE 2017-02-02 11:10:15

9


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Flemingsberg

Att lyssna till de önskemål, förslag och undringar som invånarna i ett bostadsområde har är en väsentlig del av demokratin. Dialog med medborgarna skapar större möjligheter att fatta rätt beslut. 23-åriga Dina-Maria Jerari brinner för just det.

Hon är Flemingsbergs röst i

medborgardialogen

D

ina-Maria är uppväxt i Flemingsberg. Hon är väl förtrogen med området. Det var här hon lekte i sandlådan. Gick på dagis. Det var här hon hängde med sina kompisar efter skolan som tonåring. Mamma och pappa har sitt ursprung i Marocko och Tunisien och träffades i Flemingsberg, men farfar var här först. – För mig var Flemingsberg ett tryggt område. Föräldrarna hade varandras telefonnummer och hade koll, säger Dina-Maria. – Det var först när jag kom till gymnasiet i Huddinge som det blev en kulturkrock och jag plötsligt blev ”förortsbrud”! Jag kände inte alls igen mig i den beskrivningen, men det var då jag egentligen såg segregationen för första gången. Efter gymnasiet började Dina-Maria på Stockholms universitet för att läsa nationalekonomi och statsvetenskap. Hon pendlade in till stan, men bodde kvar hos föräldrarna i Flemingsberg. En dag medverkade hon i lokaltidningen Södra Sidan tillsammans med två barndomskompisar för att prata om Flemingsberg som plötsligt var fyllt av stora byggkranar. Hela området hade blivit som en byggarbetsplats men Dina-Maria och vännerna var kritiska. – Det finns hundratals sidor med planer för den fysiska delen. Detaljer för hur det ska se ut. Men det finns inget om det sociala. Hur det nya inte ska slå ut det gamla. Det handlar om en ömsesidig integration. Det måste finnas plats för alla, sade de. Högskola, forskning och medicinteknik på ena sidan, miljonprogrammet på den andra. Hur möts de två världarna? Var finns planen för den sociala hållbarheten? Hur får man med sig invånarna?

– Det saknas naturliga kopplingar mellan de två sidorna. Varken studenterna eller invånarna sätter sin fot på ”andra sidan”. Det finns inga utbyten, menar DinaMaria. Dina-Maria och hennes vänner satte fingret på en öm punkt. De kanske inte hade alla svaren, men de kände sina kvarter väl. Samhällsplanerarna i kommunen fick syn på artikeln och tog kontakt med Dina Maria. Vill du hjälpa oss med medborgardialogen? Dina-Maria fick uppdraget som praktik i sin utbildning. En av demokratins grundpelare är upplysta medborgare och Huddinge kommun har under tre år ordnat ”Demokratidagar” då uppåt 3 500 personer deltagit i cirka 60–80 aktiviteter under en vecka i oktober. Syftet är att ordna en mötesplats och skapa dialog mellan förtroendevalda och invånare, föreningar, högskola, företagare, bostads­ bolag, kommunala verksamheter med flera. Det långsiktiga målet är att stärka det sociala kapitalet, öka förtroendet människor emellan och mellan kommun och invånare i Huddinge. Medborgardialogen fanns med i Flemingsberg som en naturlig del under demokratidagarna och åsikterna om stadsdelens nya framtid har i vinter sammanställts i en rapport. Det handlar mycket om att skapa naturliga kontaktytor mellan de olika världarna. Gångstråk och cykelbanor ska naturligt binda ihop området och dess invånare. – Medborgardialogen handlar om att nå fram till en social hållbarhet. Det är viktigt att vi som bor här idag känner oss delaktiga och känner ett ägandeskap i det

10

”Jag är stolt över mitt område, och jag vill att andra unga ska känna på samma sätt. Det man är stolt över tar man också hand om.” Dina-Maria Jerari

nya Flemingsberg. Det är en nyckel till att lösa segregationen, säger Dina-Maria. – Jag är stolt över mitt område, och jag vill att andra unga ska känna på samma sätt. Det man är stolt över tar man också hand om. Fotnot: Under våren planerar kommunen att genomföra en medborgardialog del två i Flemingsberg och då ytterligare diskutera kommande utveckling i Flemingsbergs centrala delar invid Flemingsbergs station.

Fakta om Medborgardialog: Medborgardialog finns med som ett kontinuerligt projekt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) program sedan 10 år tillbaka. SKL arbetar med att ge stöd till medlemmarna i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna så att den kan integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

ANNONS

Campus Flemingsberg är idag ett myller av studenter, forskare och nya byggnadsprojekt. Stockholms Musikpedagogiska Institut blir i sommar den femte högskolan här.

17 000 studenter i ett kluster av tvärvetenskap och näringsliv Campus Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Ett växande tvärvetenskapligt campus med fyra högskolor, en femte på väg, ett universitetssjukhus och ett framväxande företagskluster av framtidsforskning. Allt samlat inom gångavstånd. Campus Flemingsberg är idag det 8:e största området för högre utbildning i Sverige med cirka 17 000 studenter.

Om social hållbarhet: Social hållbarhet berör människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan människor.

Foto: Rosie Alm

M

öjligheterna till att mötas över lärosätesgränserna här är fantastiska, säger Pernilla Boström, verksamhetsledare vid Flemingsberg Science med fokus på att utveckla campusområdet. Vår ambition är att utveckla Campus Flemingsberg till en modern, kunskapsdriven och attraktiv mötesplats för forskare, entreprenörer och företag. – Jag tror att vi har stora möjligheter att skapa världsledande samverkansoch forskningscentrum inom bland annat Mångfald och Hälsa samt Teknologi för ett hälsosamt åldrande med vår unika mångfald av högskolor som skapar nya mötesplatser. Stiftelsen Flemingsberg Science bildades för några år sedan för att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bakom stiftelsen finns Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola. Den senaste etableringen i Campus Flemingsberg kom i somras då Röda Korsets högskola flyttade hit med utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv. Röda Korsets högskola fick

11

nyligen 9 miljoner över tre år för ett forskningsprogram om "Psykisk hälsa, resiliens och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige" från Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Södertörns Högskola, med flera tvärvetenskapliga utbildningar och lärarutbildning, firade 20-års-jubileum förra året och etablerades i Flemingsberg i medvetet politiskt syfte att få fler från studie­ovana miljöer i södra Stockholm att lockas till högre studier. 1 200 studenter började vid terminsstarten hösten 1996 och har idag växt tio gånger till drygt 11 000 studenter på högskolan idag. När regeringen i november presenterade sin forskningspolitiska proposition fick Södertörns högskola höjda bas­ anslag med cirka 20 miljoner kronor. – Tillskottet kommer väl till pass för oss nu när vi bland annat ska ansöka om forskarutbildning i utbildningsvetenskap, säger rektor Gustav Amberg. Polisutbildningen, som redan är en del av Södertörns högskola, utökas och får nya lokaler i slutet av året. Kungliga Tekniska högskolan, KTH, utbildar bland annat högskole- och civil­ ingenjörer med fokus på det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi. I höstas invigdes den första etappen av det nya utbildningsoch forskningscentret, 17 000 kvadratmeter Technology and Health som ska användas gemensamt av KTH och Röda Korsets högskola. På Karolinska Institutet, KI, läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin. KI utökar med 15 000 kvadratmeter lokaler till hösten. De båda nya byggnaderna kommer att ligga intill varandra. – Syftet är att skapa ett ”center of excellence” inriktat på olika typer av vård-

Campus Flemingsberg är idag ett myller av studenter, forskare och nya byggnads­projekt. Stockholms Musikpedagogiska Institut blir i sommar den femte högskolan här.

verksamhet som ska interagera med utbildning, forskning och näringsliv, säger fastighetsägaren Hemsös vd Per Berggren. I detta kluster av forskning och utveckling ingår även Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, (Huddinge sjukhus), där det pågått och pågår flera olika ny- och ombyggnationer. Här uppförs bland annat ett nytt hus med 24 operationssalar och nya lokaler för bilddiagnostik och förlossning. Redan om tre år kan de första patienterna tas emot i de nya vårdavdelningarna. I sommar flyttar även Stockholms musikpedagogiska institut, SMI, till Campus Flemingsberg och blir därmed den femte högskolan på området. SMI:s primära roll är att utbilda lärare för den kommunala musikskolan och kulturskolan. – SMI sökte efter en högskolemiljö som främjar mångkultur, och där vi kan bredda oss, så valet av Flemingsberg blev uppenbart, säger Ian Plaude, rektor för SMI.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Centrala Huddinge

Centrala Huddinge –

en växande stadsmiljö

Centrala Huddinge, med Storängen, Huddinge centrum och Kvarnbergsplan, är ett av de starkast växande områdena i kommunen. Flera nya bostäder har redan byggts, ännu fler planeras och på sikt finns här en potential för minst 5 000 nya bostäder, men även handel och kontor.

D

et råder febril aktivitet i Storängens industriområde vid Huddinge centrum. Byggkranar, bygg­ställning­ ar och stora upplag med byggmaterial. Ikano, Veidekke och HSB bygger tillsammans 650 nya bostäder i en första etapp av det som ska bli en ny stadsdel. De första flyttar in under året. En andra etapp är redan under diskussion. Ett helt omvandlat Storängen rymmer minst 3 000 lägenheter. Storängen fick sin första stadsplan 1951 med plats för hyreshus och industribebyggelse för att locka hit industrier som skulle ge Huddingeborna fler arbetstillfällen. Kvartersnamn som Fabriken, Verkstaden, Hantverket, Förrådet och Brandstegen ger tydlig vink om verksamheten. En gång i tiden var här jordbruksmark som tillhörde Fullersta Gård. ”Förr var det här ju utanför sta´n”, säger en förbipasserande när vi betraktar aktiviteten i Storängens industriområde. Skulle det byggas ett industriområde idag så skulle det aldrig ha kunnat placerats så nära själva centrum. Det handlar om expansion och utveckling. Och en ökad medvetenhet om miljön. Idag är hållbar stadsutveckling ledstjärna. En promenad längs Sjödalsvägen till själva centrum och pendeltågsstationen tar bara några minuter. Ett centrum med tät vindlande småskalig struktur i rött tegel med bostäder, gångstråk, torg och entréer, handel och service. Sjödalsvägen blir ett viktigt huvudstråk som ska binda ihop Storängen med Huddinge C. Det gamla industriområdet så nära blir därför naturligtvis en attraktiv del av centrum. I programmet för Huddinge centrum expanderar centrumkärnan, öppnas upp och kopplas bättre samman med omgivning, gröna länkar och rekreationsytor. Det sociala rummet byggs ut vid till exempel Sjödalsvägen där Einar Mattsson nu slutför sina två hus med 139 lägenheter i Klockarbacken vid gathörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen. Veidekke, en annan av byggherrarna som just nu bygger 192 lägenheter i Storängen, beskriver platsen som att ”drömmen om en oas nära centrum förverkligas”. Ikano Bostad bygger 91 ”kvadratsmarta lägenheter” lägenheter som blir bostadsrättsföreningen Moroten med inflyttning till sommaren, för att i nästa etapp bygga ytterligare 90 lägenheter i

bostadsrättsföreningen Odla med inflyttning hösten 2018. Tredje etappen heter Skörda, har 94 lägenheter med inflyttning vintern 2018. Samtidigt som fler bostäder växer fram satsas även på ytterligare förskolor och skolor. Bland annat planeras för två nya grundskolor och en utbyggnad av Tomt-

12

bergaskolan där det idag finns cirka 500 elever i årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6. En omvandling av ett gammalt industriområde tar dock tid. Särskilt när marken inte ägs av kommunen utan av flera olika privata fastighetsägare. Omvandlingen förutsätter att privata markägare vill utveckla själva eller sälja till någon

som vill utveckla. Men markvärdet stiger i takt med att fler bostäder byggs och kommunen har kontinuerliga samtal med markägarna, så alternativet är lockande. ”Vi jobbar oss fram kvarter för kvarter och det blir en dialog i varje enskilt projekt” som Gunilla Sundström, kommunens områdesstrateg för Centrala Huddinge uttrycker det.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

ANNONS

i förvandling Huddinge centrum förändras. Veidekke är en av de många aktörer som just nu bygger vid Sjödalsterrassen i centrala Huddinge. Även Ikano Bostad, HSB och Einar Mattsson bygger här.

Det gamla industriområdet Storängen blir nu istället bostäder.

Fler planer för centrala Huddinge:

13

”Vi jobbar oss fram kvarter för kvarter och det blir en dialog i varje enskilt projekt” lm

tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus. Samråd i början av året, men än så länge för tidigt att ange byggstart. Vid Kvarnbergsplan, i hörnet av Huddinge- och Lännavägen, har Veidekke byggt 171 lägenheter, Huddinges allra första Svanenmärkta flerbostadshus, där sista inflyttningen sker när denna tidning kommer ut. I området finns nu även en ny förskola.

Foto: R osie A

Vid Sjödalsbacken planeras för ytterligare cirka 200 bostäder och en förskola för att förtäta och ge en mer sammanhållen koppling till Huddinge centrum. Samråd 2 kv. 2017 och tänkt byggstart hösten 2018. Sjödalsparken planeras bli en ännu tydligare stadspark i anslutning till centrum. I Rosenhill, på västra sidan av järnvägen vill kommunen förnya och förtäta befintlig bebyggelse, men också ge möjlighet till nyexploatering med

Gunilla Sundström


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Centrala Huddinge

De valde Kvarnbergsplan som sitt första gemensamma hem 300 bokningar till 62 lägenheter på tre minuter. När Veidekkes lägenheter vid Kvarnbergsplan släpptes till försäljning gick det undan. Först till kvarn ... Elins pappa var en av dem som tryckte på datorns ”enter”-knapp snabbast.

A

tt skaffa lägenhet till barnen har blivit en hel familjeaffär för Elins familj. – Mamma anmälde mig till allt som var möjligt att anmäla sig till, berättar Elin som då bodde hemma med familjen i radhuset i Fullersta. Men det var pappa som satt vid datorn när klockslaget var inne för att boka. Innan dess hade de skaffat lånelöften för att vara helt beredda att kunna köpa en bostadsrätt när möjlighet gavs. Elin, 23 år, har fast jobb på bank i Sundbyberg, men mamma och pappa har backat upp. Chansen till hyreslägenhet var avlägsen.

Det var på sommaren för snart tre år sedan som fastighetsbolaget Veidekke informerade om sitt kommande projekt med 171 lägenheter vid Kvarnbergsplan mitt emot Huddinge gymnasium tvärs över Lännavägen. För Veidekke var det stora intresset ett tydligt svar på vad de såg var behovet; bostäder för unga, bostäder för singelhushåll i alla åldrar och bostäder som man har råd att köpa. Resultatet blev ett tydligt fokus på kvadratsmart boende vilket innebär små lägenheter, från ett till tre rum, med få kvadratmeter men med all nödvändig funktionalitet. Alla de 171 lägenheterna såldes och Elin var en av de första som flyttade in förra sommaren. Hemma i Fullersta var 12-åriga lillbrorsan minst lika lycklig. Nu skulle han få större rum med plats för soffa, bord, tv och tv-spel. Under väntetiden, från det att kontraktet skrevs på tills hon fick nyckeln i sin hand, träffade Elin Fredrik. Det var kärlek vid första ögonkastet och ”efter det hade Elin sin tandborste och sitt smink mer hos mig än hemma hos sig” som Fredrik säger. Fredrik, 27 år, jobbar 4-skift på Lant-

männen Cerealia i Järna, och hade då egen hyreslägenhet i Salem. Inflyttningstiden till Kvarnbergsplan närmade sig för Elin och de pratade om hur de ville göra. – Vi kände väldigt snart att vi verkligen ville bo tillsammans, berättar Elin, vi ville starta något helt nytt som var vårt gemensamma. Fredriks lägenhet var lite större, men den var också betydligt dyrare. Han hade visserligen lite närmare till jobbet i Järna, men skillnaden var ganska liten. Huddinge var heller ingen främmande plats för Fredrik, han hade visserligen inte växt upp här, men pappa kom härifrån. För Elin var det hemma. – Vi valde Kvarnbergsplan och började redan på våren planera och köpa det vi ville ha, säger Elin, som är den som har öga för inredning enligt Fredrik. Nyköpt soffa, köksbord och stolar trycktes ouppackade in hemma hos Fredrik så länge. – Jag gjorde mig av med alla mina mörka möbler och gjorde plats för Elins betydligt ljusare val, skrattar Fredrik. I hörnet står soffan från Mio och färgerna går i ljusgrått, beige och vitt. I sovrummet en 160-säng. En 180 skulle bli för stor. – Mio är min stil, säger Elin. Jag är säkert där en gång i veckan och kikar runt. I köket hänger ett antal vinflaskor på väggen i ett vinställ. Men bara rött, inget vitt. – Den här är från Budapest, den här från Prag, den här från Gran Canaria, förklarar Fredrik och säger att det är en seger för honom när han får vara i köket och laga mat. Nästa middag blir en Zucchinipasta, kanske med svamp och parmesan. För det äts nyttigt på Kansligränd och bägge går på gymmet tvärs över gatan. Elin för att hon alltid gjort det och Fredrik för att han numera vill. Men först blir det söndagsmiddag hos Elins mamma och pappa, – Vi trivs så bra här, säger de båda. Nära till jobb med pendeln för Elin och tack vare skiftesgången slipper Fredrik bilköerna ut från stan. På väggen hänger en inramad affisch med ett citat från Audrey Hepburn: ”The best thing to hold onto in life is each other”.

14

De sista inflyttningarna i Veidekkes hus vid Kvarnbergsplan är nu gjorda.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

ANNONS

”Läget här är perfekt för oss. Här skapar vi vår första gemensamma bostad.” Elin & Fredrik

Helena Hedlund är biträdande kyrkoherde i Svenska kyrkan i Huddinge, Flemingsbergs församling och hon hälsar dig välkommen.

Ett annat slags rum Jag heter Helena Hedlund och är biträdande kyrkoherde i Svenska

kyrkan i Huddinge, Flemingsbergs församling. Välkommen in! Bland byggkranar, betong och fasader, i myllret av visioner, vetenskap och investeringar vill Svenska kyrkan i Huddinge finnas. När­ varande och uthållig. Svenska kyrkan har sex kyrkor runt om i kommunen, mitt i centrum, bland höghus och villor och mitt i livet. Svenska kyrkan finns på sjukhuset, högskolorna och häktet. Vi människor behöver rum. Hus med väggar och tak. Och vi be­ höver inreda rum med olika funktioner för forskning, studier, vård, handel, sömn och lek. Jag tänker att det också finns ett annat slags rum. Ett ”rum utan väggar” – när du och jag möts. I en hållbar samhällskropp behöver det finnas plats att mötas, samtala och skapa relationer. Det rummet vill jag värna. Om kyrkan i Flemingsberg säger vi att vi vill vara som ett Vär(l)dshus med rum för många. Flemingsberg är en internationell plats med människor från världens alla hörn. Vi vill bidra med mötesplatser där tro, traditioner och liv kan delas. Det behövs kitt och det behövs broar mellan oss människor. Svenska kyrkan i Huddinge vill framåt ”Vi vill verka för att ett interreligiöst råd kommer till stånd i Huddinge. På det sättet tror jag vi kan bidra med bidra till ett hållbart Huddinge. mötesplatser Varje fredag kl 12 i Flemingsbergs kyrko-

där tro, traditioner och liv kan delas.”

Foton: Rosie Alm

rum ber vi för fred – mellan människor, länder, miljön och med oss själva. Det är en viktig puls för mig. Vi inspireras av Fredens rike – en liten skulpturpark huggen i sten som ligger strax utanför kyrkan. Det är en berättelse om samexistens. Här ska vi leva tillsammans. Den visionen vill jag dela med många. I en nystartad verksamhet Källan, ett råd och stödcenter, vill vi stärka kyrkans sociala diakonala arbete. Vi arbetar interreligiöst och interkulturellt tillsammans med Stadsmissionen och Katolska stiftet. Det är också ett fredsarbete. I år firar kyrkan Luther 500 år! Vi firar Nåden. På den grunden har vi byggt vår kyrka. Den vänder upp och ner på våra begrepp om meriter, lön och att prestera. Förtjäna byts ut till att se livet som en gåva och leva sitt liv omsorgsfullt och med tanke på sin nästa. Älskad, önskad och fri. Det är en livsluft som alla borde få andas. Och vi vill göra vad vi kan för att tända hopp hos den vars livsvillkor blivit hårda. Kyrkan är ett rum öppet för möten, bön och gudstjänst och mycket mer.

Välkommen in!

www.svenskakyrkan.se/huddinge

15


”Flemingsbergsdalen kommer att bli en tätbebyggd stad.” Ola Bergsten, chef i Skanska för projektutvecklingen av Flemingsbergsdalen.

Flemingsbergsdalen –

Skanska bygger sta Det nya Flemingsberg håller på att förvandlas från förort till stad. Runt 50 000 människor rör sig här dagligen. De bor här, studerar här eller arbetar här. Fram till år 2035 planerar Huddinge kommun för ytterligare 12 000 bostäder och lokaler för ytterligare 20 000 arbetsplatser. Flemingsbergsdalen kommer att bli en stad som lever dygnet runt. – Målsättningen är att bygga en ny stadsdel med ett centrum för Flemingsberg som erbjuder allt från bostäder till shopping, restauranger, kultur och nöjen, säger Ola Bergsten, chef i Skanska för projektutvecklingen av Flemingsbergsdalen. Det är ingen tillfällighet att just Skanska är så involverad i planerna och utveck-

lingen för området i Flemingsberg. Skanska äger stora delar av marken i Flemingsbergsdalen i det som ska bli Flemingsbergs nya centrum. I takt med att Karolinska Institutet,

KTH och Södertörns högskola utvecklas växer också intresset för att utveckla området och både kommunen och Skanska ser potentialen. Under de senaste åren har Flemingsberg fått ett nytt rättscentrum, Campus Flemingsberg växer stadigt och Karolinska Universitetssjukhuset har påbörjat en större ny- och ombyggnation. – Stockholm växer och södra sidan både kan och vill avlasta innerstaden. Den övergripande visionen för Flemingsbergsdalen är att den ska bli en levande stadsdel med egen identitet och blandat

innehåll. Här kan människor bo nära naturen och ändå bara ha knappt 20 minuter med pendeln in till Stockholm City. Flemingsbergs station är en viktig knutpunkt för många pendlare, både till Södertälje och Stockholm. Här planerar trafikverket nya spår för att bygga bort getingmidjan i södra Stockholm. Parallellt med utbyggnaden av järnvä-

gen planeras en ny infart till Riksten och en ny trafikplats vid Högskolan. Målet är även ett sammanhållet gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen. Ett framtida Flemingsbergs resecentrum, med Spårväg syd, kan bli det pulserande hjärtat för hela kollektivtrafiken på Södertörn och inom 15 år kan Flemingsberg ha blivit en knutpunkt för cirka 600 000 personer.

– Flemingsberg kommer att bli en tätbebyggd stad med goda kommunikationer och god service, säger Ola Bergsten. Skanska satte spaden i marken i no-

vember 2014 till det som idag är det färdiga ICA Maxi Stormarknad och de drygt 180 lägenheterna som ligger intill. Ovanpå ICA Maxi färdigställs just nu en sporthall i tre plan, med en bruttoyta på 6 000 kvadratmeter, som kommer att ha två planer för handboll, basket, innebandy, badminton, läktare för cirka 500 åskådare och café. Invigning till hösten. Ovanför ICA på framsidan mot Regulatorbron är ett Long Stay Hotell med 200 rum och en medicalfitnessanläggning, med fullstort gym och 30-talet behandlingsrum, klart för invigning under hösten 2017.


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Utvecklingsarbetet av Flemingsbergsdalen är en pågående process, flera olika scenarier är uppe på bordet i olika workshops, och görs tillsammans med kommunen. Illustrationer: Sweco Architects.

adens nya centrum Bredvid det planeras för ännu ett kvarter med runt 230 lägenheter och ett vårdboende. – Vi har ytterligare några byggrätter här i området så vi lär fortsätta bygga här i alla fall 8 till 10 år till. Ola Bergsten tror dock inte att det i hu-

vudsak är bostäder som kommer att byggas just i det här centrumområdet utan snarare möjligheter för handel. – Utvecklingsarbetet av Flemingsbergsdalen är en pågående process och görs tillsammans med kommunen och vi har flera olika scenarier uppe på bordet i olika workshops. Här kommer till exempel att finnas en ökad efterfrågan på kontorsplatser för det kluster som växer på campusområdet. – Med fler människor ökar också ef-

terfrågan på bra matställen, kultur och nöjen. – Allt det här är saker vi diskuterar i parallella scenarier med kommunen och inte minst i medborgardialog med invånarna här. – Flemingsbergsdalen är ett så stort projekt i sin helhet att vi måste planera och bygga det i olika etapper, byggkloss för byggkloss så att säga. Under byggtiden kan det upplevas rö-

rigt här, kvällstid kan det vara lite skrämmande att promenera genom en jättelik byggarbetsplats som sträcker sig över ett så stort område och som samtidigt ska fungera för kommunikationer, men nyligen tog Skanska initiativ till en ”trygghetsvandring” i området. Under en vandring tillsammans med

invånare och andra byggbolag gick man igenom området, bytte ogenomskinliga höga plank mot nätstaket, ändrade belysning och högg bort sly. – Tre till fyra byggår är i vår värld inte mycket, men för den boende i kvarteret känns det som en väldigt lång tid av bök. – När det här sedan börjar bli klart kommer alla att få se en ny pulserande fantastisk mångkulturell stadsdel, en plats med liv från tidig morgon till sen kväll, med nya spännande mötesplatser med ett myller av gamla och nya Flemingsbergare, studenter, forskare och inresande, äldre och unga, säger Ola Bergsten.

www.skanska.se


SMART, HÄLSOSAMT BOENDE FÖR AKTIV LIVSSTIL UNDER ÅRET BÖRJAR försäljningen av de 120 bostadsrätter som Brabo bygger längs med Hälsovägen intill Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg. Du ser dem på den stora bilden här intill.

D

et blir många smålägenheter, den minsta på 29 kvm, men också 4:or på upp till 90 kvm, med planerad inflyttning under 2019. De mindre ytorna vänder sig i första hand till de unga som är på väg att skaffa sig sina första egna lägenheter. – Bostadskostnaden hålls nere, ytorna blir effektivt använda och hela huset blir en del av den filosofi vi har om ett aktivt liv, säger Lisa Lundin, projektchef på Brabo. Brabo Aktiv är ett helt koncept för boende med aktiv livsstil vilket innebär att vi bygger bostäder som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. Idén finns redan genomförd i de bostäder Brabo byggt i Barkarbystaden och Väsby Fyr i Upplands Väsby. På Hälsovägen i Flemingsberg kommer det att finnas topputrustat gym, spa och ett tillgängligt ”allfunktionsrum” där cykeln kan lagas eller skidorna vallas. Samtliga funktioner är fria att använda för de boende och exklusivt för dem. Här kommer det också att finnas en innergård där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I det gemensamma garaget under husen med överbyggd gård kommer det att finnas bil- och cykelpool och möjlighet att hyra extra förråd samt välja till takboxhiss. – Det är inte bara byggmaterialet och byggtekniken som bör ha bästa möjliga

hållbarhet som ledstjärna när vi bygger, Hälsovägen klassificeras med Miljöbyggnad Silver, det är minst lika viktigt att vi som byggföretag också kan erbjuda våra boende de bästa möjligheterna till ett hälsosamt liv, säger Lisa Lundin. Brabo Aktiv underlättar just det. – Vi har en filosofi där vi planerar och bygger utifrån de förutsättningar och den livsstil människor av idag har. Genom att utmana invanda tankemönster bygger vi funktionella bostäder som innehåller krea­ tiva, och ibland oväntade, lösningar på vardagsproblem. Vi tänker till exempel på dem som har ont om tid och på ett smidigt sätt kan få in träning i schemat tack vare ett gym i fastigheten. På dem som har krävande jobb och verkligen vill kunna koppla av när de kommer hem, till exempel på en stor balkong, i bastun eller på den grönskande innergården. Vi tänker också på dem som gärna åker skidor, spelar hockey eller golf på fritiden och behöver någonstans att sköta om och förvara sin utrustning. Varje bostad ska på ett smart sätt understödja ett tidseffektivt liv och möta höga kvalitetskrav. På vår hemsida hittar du fler detaljer om Hälsovägen. Säljstarten börjar nu i år och på hemsidan kan du anmäla ditt intresse.

BRABO har utarbetat ett koncept för att skapa ett smartare och mer hälsosamt boende – BRABO aktiv. De boende har därför fri tillgång till ett topputrustat gym med bastu i huset.


"Hela huset blir en del av den filosofi vi har om ett aktivt liv" Lisa Lundin, projektchef på Brabo

Lägenheterna på Hälsovägen i Flemingsberg börjar säljas i vår och beräknas bli inflyttningsklara 2019.

FLEMINGSBERG – MOTORN I SÖDRA STORSTOCKHOLM Området kring Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är ett av Sveriges mest expansiva kluster inom Life Science och är dessutom utsett till en av Stockholms framtida regionala kärnor. – Flemingsberg har en enorm potential, Huddinge kommun satsar på området och vi vill vara med där det händer, säger Lisa Lundin, projektchef på Brabo. Här byggs just nu intensivt. Nya bostäder, nytt centrum, stora livsmedelsbutiker och affärer. Nytt forsknings- och utbildningscentrum. Campus Flemingsberg omfattar flera universitet och högskolor utöver Karolinska.

Här finns Kungliga Tekniska högskolan, Södertörns högskola, Röda Korset och i sommar kommer även Stockholms Musikpedagogiska Institut hit. Pendeltåg och bussar på gångavstånd. Du når Stockholm Central på 19 minuter med pendeltåg och till Södra Station på Södermalm tar det bara 16 minuter. För den som gillar en aktiv fritid finns många alternativ. Visättra sportcenter med konstfrusen ishockeyrink, fotbollsplaner, tennisbanor, promenadvägar och andra aktiviteter. Flemingsberg har både belysta skidspår och motionsspår i omväxlande terräng.

OM BRABO: BRABO är ett helägt dotterbolag till Mattssons Fastig­ hetsutveckling AB – ett privatägt familjeföretag grundat i Norrköping 1930. Vår modell bygger på ett nära samarbete med vår uppdragsgivare, en kostnadseffektiv hållning vad gäller planering och genomförande, samt en lyhördhet inför slutkundens behov.

Lisa Lundin, projektchef på Brabo.

Flottsbro friluftsområde, känt för sin alpina skidbacke vintertid och bad, stuguthyrning, camping och mountainbikebanor på sommartid ligger inom Flemingsbergs kommundel.

När vi bygger utnyttjar vi vår erfarenhet, entreprenörs­ anda, innovationskraft och effektiva organisation för att leverera boendenytta, trivsel och god ekonomi. Detta lägger grunden till hållbara hus med möjlighet till riktigt bra boende till överkomligt pris.

www.brabo.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Kungens kurva

Bostäder gör Kungens kurva till

ny levande stads

Kungens kurva är Sveriges största shoppingområde. Nu planeras för en utbyggnad med bostäder, nytt shoppingcenter – och en betydligt vänligare trafikmiljö. 10 000 personer kan flytta in i cirka 4 200 lägenheter från och med 2021 om planerna går i lås.

V

arje år besöker 30 miljoner människor Kungens kurva och Skärholmen, och gör det därmed till Skandinaviens största handelsområde. Kungens kurva ensamt är Sveriges största. Ikea var de första att öppna 1965 och sedan dess har området utvidgats rejält i etapper med flera stora aktörer inom handel. Nu sjösätts planerna att ge Kungens kurva en mer stadslik utformning med en starkare koppling till Skärholmen. För första gången planeras bostäder och gång- och cykelbanor som ett miljövänligt trivsamt nät i området. Kungens kurva och Skärholmen förvandlas till regional stadskärna. En viktig utgångspunkt för planerna är att det nya bostadsområdet utvecklas till en levande hållbar stadsdel med en mix av god service och grundläggande infrastruktur som till exempel vård, skola, förskolor, dagligvaruhandel, kommunikationer och grönområden. Inte minst tillgången till Gömmarens naturreservat med sina vandringsstigar, löpspår och elljusspår. Allt hänger ihop. Uppdraget är att göra hela området, Kungens kurva och Skärholmen, mer sammanhållet och tillgängligt för alla. Ett arbete som görs tillsammans med Trafikverket gällande förbifarten, SSL för Spårväg syd, näringslivet i shoppingområdet, fastighetsägare, Kungens kurva företagarförening och Stockholms stad, tack vare det angränsande Skärholmen. – Vi vill att det ska bli enklare att både nå och röra sig i Kungens kurva som gående och cyklist, därför gör vi flera satsningar på gatumiljön, säger Sara Andersson, kommunens områdesstrateg för Kungens kurva. Tangentvägen som löper inne i det centrala området blir ny huvudgata och utformas för att göra det tryggare och säkrare för gående och cyklister. Det stora trafikprojektet Förbifart Stockholm som beräknas pågå fram till 2026 kommer bland annat att göra det enklare för trafikanter att ta sig till Kungens kurva. Som en del av arbetet har en ny gång- och cykelbro byggts över E4/E20 som invigs i vår. I planerna för Spårväg syd, som ska gå

Kungens kurva som regional stadskärna får nu sina första bostäder. KF Fastigheter tänker sig 4 200 lägenheter här i framtiden.

från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens kurva, har Ikea redan lovat att bidra med 22 miljoner kronor till en hållplats utanför varuhuset. Ikea som äger en stor del av marken runt varuhuset inklusive shoppingcentret planerar själva för ett kraftigt utökat shoppingområde. (Mer om Ikeas planer på nästa sid 22). Först ut när det gäller framtida bostäder är KF Fastigheter som äger de gamla LM Ericsson-husen vid Heron City och marken bort mot City Gross där det idag är skog. I januari skrev Huddinge kommun och KF Fastigheter ett intentionsavtal som innebär att man är överens om att ”pröva om KFF:s fastigheter i Kungens kurva samt kommunens intilliggande mark kan planläggas för bostäder”. Redan nu tänker man sig att det kan byggas cirka 4 200 lägenheter med kompletterande service i området.

20

Vår fastighet i Kungens kurva har mycket goda förutsättningar för att utvecklas till en levande och dynamisk stadsdel. Här finns närhet till natur, handel, kultur och infrastruktur, säger Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter. Under 2017 kommer ett planprogram att utarbetas, därefter kommer exploateringsområdet, som är på totalt 155 000 kvadratmeter mark, att delas upp i olika etapper och arbetet med detaljplanerna påbörjas. Inflyttning i den första etappen beräknas att ske 2021. Den nya stadsdelen kommer att behöva ett flertal skolor och förskolor, ytor för dem planeras ingående i planprogrammet. Behovet av antal platser och lokalisering av grundskola/grundskolor ska tas fram under programskedet. Kungens kurva är angiven som regional stadskärna i landstingets ”Regional

utvecklingsplan för Stockholmsregionen”, det vill säga ett område som ligger utanför city men som ska avlasta city med kontor, bostäder och kommunikationer. Kommunen arbetar därför med en plan för den fortsatta utvecklingen av Kungens kurva, med plats för både fler bostäder och hotell. Enligt kommunens ansökan till Sverigeförhandlingen som berör Spårväg syd, finns det plats här för 6 500 nya bostäder. En tanke är att flytta gränsen för Gömmarens naturreservat mot Flottsbro för att få in attraktiva bostäder i skogskanten bakom Kungens kurva. – Vi kommer att få en tätare struktur genom att få in fler bostäder, men handeln kommer att fortsätta att vara drivkraften i Kungens kurva, säger Sara Andersson. Det här är dock en process på flera år.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

dsdel

ANNONS

Sveriges mest berömda dikeskörning?

Det var här Gustav V körde av vägen För 70 år sedan var Kungens kurva bara en grusväg i skogen. Det var på hösten 1946 och Kung Gustav V hade varit ute och jagat på Tullgarns slotts ägor tillsammans med förste hovstallmästare d’Otrante, friherre Carl von Essen och greve Nils Gyldenstolpe. På hemvägen i sin Cadillac, med registreringsskylten A 4, tappade chauffören kontrollen över bilen på Gamla Södertäljevägen, sladdade av vägen och hamnade i ett vattenfyllt dike. Enligt chauffören höll bilen 65 kilometer i timmen och ”plötslig kände jag (chauffören) att vägen gav vika och att vi var på väg ner för vägbanken”. Tack vare sina höga jaktstövlar kunde kungen ta sig torrskodd i land medan kam-

marherrarna blev blöta om fötterna när bildörren öppnades. Pressen var snabbt på plats och fotograferade det hela. Dagen därpå hade Dagens Nyheter en artikel om händelsen under rubriken ”Kungabil i diket i Segeltorp – Kungen klev ur torrskodd efter bilvurpa i kärrgöl”. Två nyöppnade ESSO-bensinmackar på varsin sida om motorvägen, som under många år var Skandinaviens största sett till omsättning, gavs namnet Kungens kurva av mackarnas ägare Tore Jakobson och senare blev namnet officiellt för hela området. Bilen står nu på bilmuseet vid Sparreholms slott. [Källa: Wikipedia].

Visionsbild: ÅWL Arkitekter

Kungens kurva ska bli attraktivt för fotgängare och cyklister

Foto: Rosie Alm

- Vi får fler bostäder här, men handeln ska fortsätta att vara drivkraften, säger Sara Andersson, områdesstrateg för Kungens kurva.

Huddinge har ett program för offentlig miljö i Kungens kurva. Programmet ligger till grund för planeringen av området och tar bland annat upp gestaltningsåtgärder på både kommunal och privat mark. Målet är att ge Kungens kurva ett sammanhängande utseende kring utrustning och möblering, materialval, markbeläggning, skyltning, belysning med mera. Idag kan Kungens kurva mera liknas vid ett både storskaligt och splittrat område av köplador och parkeringar. Man vill också i programmet skapa platser att stanna upp på och vistas i, både för barn och vuxna. Det kan vara parker, torg och lekplatser, särskilt med tanke på den stora mängd bostäder som nu planeras i området. – För att Kungens kurva ska kunna bli mer av en attraktiv stadsmiljö än ett bilorienterat handelsområde behövs fler blandade funktioner i området som riktar sig mot människor som reser kollektivt, går eller cyklar, säger Fanny Boberg, landskapsarkitekt vid Trafik- och landskapssektionen i Huddinge kommun. – Ett första steg är att genomföra åtgärder i det offentliga rummet som välkomnar och gör det enklare, tryggare och mer inbjudande för människor att röra sig till fots, gå eller cykla.

21

I programmet föreslås även åtgärder som effektbelysning, till exempel av de gamla ekdungarna som finns runt om i området, men också hur parkeringsytor och slänter bör utformas. Just nu arbetar kommunen med hur man kan skapa inbjudande sittplatser längs befintliga gång- och cykelstråk. Processen med genomförandet av programmet för den offentliga miljön kommer att pågå under flera år.

Ett förvandlat Kungens kurva ska också bli luftigt och grönt och tillgängligt för promenader och cykel.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Kungens kurva

Modernare IKEA varuhus och

shoppingcenter i Kungens kurva Ikea Kungens kurva byggs om och kopplas ihop med det utbyggda shoppingcentret. Busslinjer och parkering under huset och bättre tillgänglighet för fotgängare och cyklister samt en ny väg. Så ser planerna ut i Huddinge kommuns detaljplan. Ikea har dessutom lovat att bidra med 22 miljoner kronor till en framtida hållplats för Spårväg Syd alldeles vid varuhuset, under förutsättning att spårvägsplanerna genomförs.

K

ungens kurva är Sveriges största shoppingområde, men är också på väg att bli en ny stadsdel i Huddinge. Första etappen av över 4 200 lägenheter kan bli verklighet inom fem år i området. Visionen för Kungens kurva är att skapa en stadslik miljö med en tydlig kvarterskultur (se artikel på föregående uppslag), men ”det är fortfarande handeln som är och kommer att vara drivkraften i Kungens kurva” enligt kommunens områdesstrateg Sara Andersson.

Ikea, som var här först, etablerade sitt varuhus 1965 och är, efter om- och tillbyggnader till ytan världens största Ikeavaruhus. Den runda utsidan som var inspirerad av Guggenheimmuseet i New York, är inte k-märkt, men representerar enligt Stockholms läns museum ett ”högt kulturhistoriskt värde”. I projektplanen är tanken att den runda delen bevaras, det klassiska riktmärket från motorvägen, men de tillbyggnader som nu finns byggs om. Shoppingcentret mitt emot Ikea, tvärs över Modulvägen där bussarna går, är också Ikea Centres och ligger på mark ägd av Ikea Centres, mark som går ner till rondellen mot Heron city. Idag innehåller shoppingcentret 25 olika butiker, bland annat Clas Ohlsson, Elgiganten och Stadium, på 25 000 kvadratmeter. Tanken är att det ska byggas ihop med varuhuset som gör att det går att röra sig mellan de två byggnaderna utan att behöva gå utomhus och ner till rondellen med ytterligare 40 000 kvadratmeter. Det nya varuhuset och shopping­ centret tillsammans blir 105 000 kvm handelsyta.

22

Tidsplanen är svår att ange, just nu är man inne i en detaljplaneprocess och båda Ikea bolagen har sina respektive interna slutliga beslut att fatta. Ikea nämner inga investeringsbelopp men säger att det ”totalt sett är ett stort projekt för oss”. Delar av Modulvägen dedikeras till kollektivtrafik, istället blir Tangentvägen som går rakt ner från Smistavägen till Dialoggatan den nya genomfartsvägen. På andra sidan Tangentvägen planerar KF Fastigheter att bygga 4 200 bostäder och har skrivit intentionsavtal med kommunen. – För att skapa en stadslik miljö är det viktigt att stråk för gångtrafikanter och cyklister är tillgängliga och trygga, säger Sara Andersson. Det handlar bland annat om naturliga mötesplatser, trivsam grön miljö och bra belysning. I änden av shoppingcentrumet vid Tangentvägen planeras till exempel torgyta och en damm. Det ska bli mer attraktivt och säkert att ta sig runt till fots och med cykel, inte minst för att det ska passa in i en stadsdel och bli attraktivt för de boende där.

På andra sidan Dialoggatan öppnade i höstas Orange­ riet bredvid Heron City alldeles intill den kommande nya infarten till Kungens kurva som nu byggs som en del av Förbifart Stockholm. Handelsplatsen Orangeriet med 16 000 kvadratmeter ägs av Bonnier Fastigheter och innehåller bland annat K-Rauta som har funnits i fastigheten sedan 2008 och ”trampolin­ paradiset” Bounce som öppnade i november. I år byggs den sista etappen i Orangeriet med ytterligare 11 000 kvadratmeter.

Det var Guggenheimmuséet som stod modell för den runda Ikea-byggnaden som byggdes 1965.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

ANNONS

– Vi har byggt var tionde lägenhet i Huddinge och ser oss mer som samhällsbyggare, säger Ulph Lundgren, chef för fastighetsavdelningen vid HSB Södertörn och vd Ulf Tapper. Här i Storängen ska det bli 81 HSB-lägenheter.

”Vi planerar, bygger – och stannar” HSB hör till Sveriges mest kända varumärken. Tryggt, pålitligt, gediget är nog ord som många förknippar med HSB. Och kooperativt.

H

SB bildades under 1920-talet då bostadsnöden var svår och man ville hålla bostäderna borta från spekulation. Gemene man skulle få möjlighet att bo bra med hög standard och väldisponerat utrymme. Inte nödvändigtvis stora bostäder, många av HSB:s första lägenheter under pionjäråren bestod av ett rum och kök, eller kokvrå. Det är snart hundra år sedan, men idén lever och målsättningen är egentligen inte annorlunda idag. Efter lång tid av stiltje på bostadsmarknaden med bostadsbrist och en skenande spekulativ andrahandsmarknad är HSB:s gamla målsättning fortfarande lika aktuell. – Jag skulle snarare vilja kalla oss samhällsbyggare än bara bostadsbyggare, säger Ulf Tapper, vd för HSB Södertörn. Vi har byggt var tionde bostad i Huddinge och som lokalt företag här är vi med och bygger och utvecklar Huddinge tillsammans med kommunen och dess invånare.

Det nya varuhuset och shoppingcentret tillsammans blir 105 000kvm handelsyta. (Infälld bild visar hur det ser ut i dag).

HSB Södertörn har huvudkontoret på Sjödalsvägen i Huddinge centrum

och finns även med lokalkontor i Hallunda, Tullinge, Trångsund, Nynäshamn – och på Gotland. – Vi förvaltar över 14 000 lägenheter och är väl hemmastadda här, säger Ulph Lundgren, chef för fastighetsavdelningen vid HSB Södertörn. Har du köpt eller hyr lägenhet av oss är det också vi som kommer och klipper gräsmattan i området. – Du känner igen oss. Vi planerar, bygger och vi stannar. Senaste nyinflyttningen för HSB Södertörn i Huddinge var till bostadsrättsföreningen Safiren vid Kvarnbergsplan och i höstas påbörjades arbetet till det som ska bli bostadsrättsföreningen Sjödalen bara några hundra meter från Huddinge centrum vid Storängen. Där är bara en stor grop nu, men här ska det bli 81 lägenheter, 1–5 rum i två hus, med inflyttning till våren nästa år. De två husen omgärdar en grönskande innergård och kvarteret kommer också att inrymma flera kommersiella lokaler med butiker och service. Med snart hundra år i ryggen är HSB:s grundidé fortfarande gångbar: Vi vill skapa det goda boendet för de många människorna. Idag är HSB Sveriges största bostadskooperation där vinsten alltid går tillbaka till medlemmarna och till verksamheten. Över en miljon svenskar har sina hem under ”HSB:s tak”. Du är välkommen du också.

Hållplats för Spårväg Syd En annan viktig faktor för en levande stadsdel är att den är tillgänglig, det ska inte vara svårt att ta sig hit. I planerna för Spårväg Syd, som ska gå från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens kurva, har Ikea redan lovat att bidra med 22 miljoner kronor till en hållplats utanför varuhuset, under förutsättning att planerna på spårvägen genomförs. Spårvägen är tänkt att gå i Dialoggatan med ett tänkt hållplatsläge i hörnet Tangentvägen och Dialoggatan. Därifrån är det bara en hållplats till Skärholmens tunnelbana. Spårbunden trafik till Kungens kurva skulle inte bara underlätta kollektiva resor till området, det skulle dessutom göra det än mer intressant för andra verksamheter att etablera sig i Kungens kurva.

www.hsb.se/sodertorn

23


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Trafik

De kommande södra på- och avfarterna till Förbifart Stockholm. Illustratör: Trafikverket

Inom Spårväg syds område bedömer kommunen att det på sikt finns en potential till cirka 35 000 nya bostäder totalt.

Spårväg syd ryggraden i Huddinges utbyggnad Spårväg syd mellan Flemingsberg, Masmo, Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp, Fruängen och Älvsjö ska göra det lättare att resa i södra Stockholm. Just nu förhandlar Huddinge med staten om finansieringen.

O

m Spårväg syd byggs kan Huddinge fortsätta växa i den takt som krävs. Flemingsberg växer redan idag kraftigt, men spårvägen skulle förbättra de tvärgående kommunikationerna och möjliggöra en helt ny stadsdel i Loviseberg/Glömsta som därigenom skulle kunna få drygt 7 000 bostäder. En stadsdel som bara kan byggas om Spårväg syd blir av. Spårväg syd är, förutom ett strukturerande element i stadsbyggandet, en effektiv resväg i sig själv och skulle även binda ihop andra knutpunkter i det kollektiva trafiknätet, pendeltåg, bussar och tunnelbana.

Inom Spårväg syds område bedömer kommunen att det på sikt finns en potential till cirka 35 000 nya bostäder totalt. Det skulle även bli mer attraktivt för kontor och näringsliv att placera sig längs med spårvägen. I anslutning till Spårväg syd skulle det kunna skapas 20 000-30 000 arbetsplatser. Spårväg syd är en bidragande faktor för att få till dessa arbetsplatser. Bra kollektivtrafik är en av de viktigaste aspekterna vid lokalisering av arbetsplatser. Den förbättrade kommunikationen skulle också leda till en bättre social struktur i regionen med en bättre integration. Dagens avsaknad av strukturerande kollektivtrafik på tvären hämmar dessutom kommunens och regionens utveckling och bidrar till ökad bilanvändning. Spårväg Syd bidrar därför till ett mer hållbart resande.

Att bygga en ny tvärkommunikation kostar naturligtvis en hel del, Spårväg syd har en beräknad investering på mellan 4 och 5 miljarder kronor, en kostnad som därför måste fördelas på flera aktörer. Hur Spårväg syd ska finansieras är därför en del av Sverigeförhandlingen – rege­ ringens projekt för fler bostäder och förbättrad infrastruktur. Om det går att komma fram till en finansieringslösning för Spårväg syd så kan den, med planprocess, upphandling och byggande vara på plats inom tio år. På betydligt längre sikt nämns möjligheten av en fortsättning öster om Älvsjö mot Skarpnäck, för att möjliggöra byten med tunnelbanans gröna linjes tre grenar, samt en möjlig sammankoppling med Tvärbanan. Det har även diskuterats andra möjligheter till förlängningar så som till Haning och Botkyrka.

Satsning på nya kommunikationer i Huddinge Förbifart Stockholm Gång- och cykeltunnel under E4/E20 i höjd med Ikea har stängts med anledning av att man ska kunna bygga infarten till tunnlarna i Förbifart Stockholm. Tunneln kommer att öppnas igen i slutet av 2021, då i en ljusare utformning. För att behålla en bra gång- och cykelförbindelse mellan Kungens kurva och Skärholmen har en ny gång- och cykelbro över E4/E20 öppnats i november. Mellan Vårby backe i söder och Bredängs trafikplats i norr byggs de norra på- och avfartsramperna till Förbifart Stockholm. Dessutom byggs en ny trafikplats i höjd med Heron city som öppnas 2019. Tvärförbindelse Södertörn kommer att bli en ny vägsträckning från E4/E20 med start i Masmo, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum. Syftet är att skapa en helt ny trafiklösning för bättre trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på Södertörn för både människor och gods. Planeringen av den nya vägen började för två år sedan och just nu förbereder Trafikverket vilken av tre möjliga sträckningar som är den bästa.

Vad är Sverige­ förhandlingen?

Spårväg syd ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm. Några hållplatser på vägen är Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. På vissa delsträckor diskuteras alternativa sträckningsvarianter.

24

Sverigeförhandlingen är en del av regeringens infrastruktursatsning med höghastighetsjärnväg men också infrastruktursatsningar som skulle öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö. Höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärderna ska i huvudsak finansieras av staten, kommunerna med staten som medfinansiär (i Stockholm är det Landstinget som är kollektivtrafikhuvudman) och andra intressenter som till exempel näringslivet. Själva förhandlingen handlar om vem som tar vad i kostnaden. Hösten 2015 kom Sveriges storstadskommuner in med förslag och Huddinge lämnade in en ”nyttoanalys” av bland annat Spårväg syd, möjligheten att trafikera Flemingsberg med höghastighetståg och tunnelbana till Kungens kurva. I februari 2016 sa staten ja till att inleda förhandlingar gällande Spårväg syd-planerna och lade ett utgångsbud för kostnadsfördelningen. De förhandlingarna pågår och ska vara färdiga senast i december 2017.


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

” Vi ska vara med i varje steg av kretsloppet” Kajsa Hedberg, vd på SRV Återvinning

Ingen vinner om inte alla återvinner V

arje år producerar vi cirka 470 kg avfall per person. I Huddinge blir det ett 50 000 tons sopberg av enbart hushållsavfall. Det är ett berg som dessutom ständigt växer. Lägg sedan till avfallet som produceras av de företag som har sin verksamhet i Huddinge. Bara bygg- och rivningsavfall är tre gånger så stor mängd avfall som hushållen genererar. Det blir en enorm mängd sopor att ta hand om varje år. Trots ett växande miljömedvetande präglas dagens samhälle av ett linjärt ekonomiskt beteende; det lönar sig mer att köpa en ny pryl när den gamla gått sönder än att reparera den trasiga. Med det beteendet kommer vi helt krasst, med tanke på jordens begränsade resurser, att grusa vår framtida miljö. Med en cirkulär ekonomi kan vi istället rädda framtiden. En undersökning inom EU visar att vi skulle kunna spara cirka 630 miljarder US-dollar per år (5 903 100 000 000 svenska kronor!) genom att cirkulera 23 procent av allt konsumerat material. Förenklat skulle vi bara behöva sortera vårt avfall en femtedel bättre än vi gör idag. Hisnande tanke som också bör innebära att många nya arbetstillfällen skapas. Största och snabbaste förändringen finns i din soppåse Den genomsnittliga soppåsen med hushållsavfall i Huddinge idag innehåller 1/3-del förpackningar och tidningar, 1/3del matavfall och 1/3-del restavfall. Den är alltså bara en tredjedel som är ”rätt”, det vill säga det är bara restavfallet som hör hemma i soppåsen. Om vi vänder på ekvationen så är alltså förbättringspotentialen hela 2/3-delar (66 procent!) Som soppåsen ser ut idag så bränner vi resur-

ser i onödan. Men med relativt små förändringar kan vi skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle i en cirkulär ekonomi. Alla redskap finns redan. Anläggningar, teknik och kunskap SRV Återvinning driver flera återvinningsanläggningar med Gladö i spetsen. Nära Gladö-anläggningen ligger anläggningen för farligt avfall. Utöver den finns åtta återvinningscentraler och sommartid även mobila återvinningscentraler. SRV hämtar alla hushållssopor i Huddinge och vi erbjuder flera olika tjänster som: Sortera hemma Hämtning av kyl/frys Container Slamtömning Storsäck Grovsophämtning m.m. Vi vill och ska ligga i framkant av återvinningsbranschen. Sedan 2010 finns en avfallsplan som beskriver hur Huddinge Kommun tillsammans med SRV Återvinning ska arbeta med avfallshantering. Om tre år ska en ny plan göras som ska räcka till 2030. Men det är inte bara SRV:s plan, den är en angelägenhet för alla som bor och verkar på Södertörn. Miljön är i grund och botten allas ansvar. – Vi vill sluta kretsloppet, säger Kajsa Hedberg vd på SRV Återvinning. Vi vill säkerställa en effektiv resurshantering från producentansvar via förändrade beteenden kring avfallshantering till teknikutveckling och utformning av framtidens återvinning. Målet är en ökad återvinning OCH ett ökat nyttjande av återvunnet material. Huddinges avfallsplan tillsammans med de regler som gäller för Genom att identifiera kretslopp i samhället kan vi tillsammans spara på jordens resurser och därmed bättre planera avfallshantering och återvinning.

– Ingen vinner om inte alla återvinner, säger Kajsa Hedberg, vd för SRV Återvinning. 50 :-

MINIMERA ÅTERANVÄNDA ÅTERVINNA ENERGIUTVINNA DEPONERA

avfallshantering (Renhållningsföreskrifterna) kan ses som ”avtalet & lagen” som styr hur kommunens avfallshantering och återvinning ska fungera och hur ansvaret ska fördelas. Vems är till exempel ansvaret att se till att gatan är plogad och sandad så att sopbilen kommer fram när det är dags att hämta dina sopor? – På SRV har vi en uttalad målsättning att ”jobba med alla” för att nå en så väl anpassad återvinning som möjligt och bidra till ett hållbart samhälle, säger Kajsa Hedberg. Målsättningen är en typisk 0-vision, men bottom line är att ingen vinner om inte alla återvinner.

www.srvatervinning.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Näringsliv

Näringsliv och kommun har

gemensamt mål i Arena Huddinge Huddinge kommun hade förra året den näst bästa tillväxten av alla kommuner i Stockholms län. Hela tio-i-topp-listan visar att 7 av Stockholms läns 10 toppkommuner ligger på Södertörn.

T

opp-placeringarna visar att vi har en stabil tillväxt i regionens företag, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Vi ser också ett ökat intresse bland företag att etablera sig här. Ett av många verktyg för ett välmående näringsliv är att samarbetet mellan kommunen och dess företagare fungerar på ett bra sätt. I Huddinge finns Arena Huddinge med just det syftet. – Arena Huddinge är just vad namnet säger, en mötesplats för tankar, kunskapsutbyte och dialog, förklarar Edward Howard, vd för Arena Huddinge. I styrelsen sitter representanter för både kommunen

och kommunens företagare där näringslivet har majoriteten. Edward Howard understryker att Arena Huddinge inte är en organisation för affärer i sig, utan snarare ett forum för kommunens utveckling. – Vi vill skapa och underhålla en rak och förenklad kommunikationsväg mellan tjänstemän, politiker och näringsliv, säger han. Engagemanget i det lokala näringslivet ökar intresset för investeringar i Huddinge. Arena Huddinge grundades 2005 och bestod då av framför allt stora investerare som hade gemensamma intressen bland annat när det gällde att hålla tempot i Huddinges tillväxt. Idag kommer medlemmarna från olika delar av näringslivet – från kommun till storbolag, bank och finans, mellanstora aktörer inom diverse branscher och mindre entreprenörer. Förra året fick Arena Huddinge 16 nya medlemmar och därmed ett än bredare kompetensnätverk. – Vi arbetar för personliga möten.

– Arena Huddinge är en mötesplats för tankar, kunskapsutbyte och dialog, säger Edward Howard, vd för Arena Huddinge.

Människor som annars inte möter varandra till vardags, men vars arbeten ofta påverkar varandra får en naturlig samtalsplats när vi har våra sammankomster. – Vad händer i mellanrummet? Här kan vi fånga upp sådant som annars lätt hamnar utanför de vanliga processerna, säger Edward Howard och ger ett exempel. När ett byggföretag bygger ett nytt bostadskomplex och vill ha kommersiella lokaler i bottenplan kan man mycket väl möta en presumtiv intressent här som annars inte skulle känna till vad som var på gång och man når en bättre samhällsplanering. Arena Huddinge håller frukostmöten några gånger per år, arrangerar events

och samarbetar även med skolan för att underlätta kontakt mellan lärare, elever och företag. Ett uppskattat årligt event är Ung & Företagsam där man stödjer elever genom att anordna eventet Arena Huddinges Riskkapitalister. – Förra året var vi med i Almedalen och tack vare vår gemensamma plattform kunde flera mindre företag vara med som annars skulle avstått att åka av kostnadseller logistikskäl. – Här frågar vi vad som är bäst för Huddinge, inte i första hand ”what´s in it for me”, säger Edward Howard. Närmast på dagordningen står Huddinge Enterprize – en galakväll den 31 mars då det delas ut priser till årets mest framstående personer, organisationer och företag inom det lokala näringslivet.

HEBA –

en del av framtiden i Huddinge Mitt i Flemingsbergsdalen, nya cent­ rum, alldeles vid pendeltågsstationen, med ICA Maxi intill, bygger HEBA Fastighets AB, 184 hyreslägenheter i fyra hus, bestående av ettor till fyror med 86 garageplatser i flera plan under husen. I bottenplanen på husen kommer det att finnas plats för butiker och företag. Bland annat en körskola. I de två första husen är lägenheterna redan uthyrda och den påbörjade inflyttningen kommer att pågå fram till efter sommaren. Hus tre kan man anmäla intresse till och hus fyra annonseras preliminärt i mars. Förmedling sker via Bostadsförmedlingen. HEBA köpte bygget av Skanska och investeringen beräknas till ca 430 Mkr.

I det ingår också en cirka 1 500 kvadratmeter stor lokal som blir ett nytt Lidl. HEBA har en lång historia i Huddinge och äger bland annat tio bostadshus byggda under 1950- och 70-talen vid Rådsbacken nära Huddinge centrum. Totalt äger HEBA 65 fastigheter, som utgörs av cirka 3 140 lägenheter och 270 lokaler. Gemensamt för samtliga är att de ligger nära allmänna kommunikationer. Området i Flemingsberg har legat

förberett under många år men det har inte funnits vare sig marknad eller ekonomi att börja bygga. Det är först nu, med den nya byggboomen och Huddinge kommuns stora satsning på Flemingsberg som detta kunde genomföras. Här planeras det för gym- och

26

– Vi ser långsiktigt på vårt engagemang och vill gärna växa ytterligare i Flemingsberg och resten av Huddinge, säger Lennart Karlsson, vd för HEBA Fastighets AB.

sportcenter, hotell, kontor, bostäder och parker. – Det är en mycket spännande utveckling som pågår i Flemingsberg som vi ser fram mot att få vara en del av, säger Lennart Karlsson, vd för HEBA Fastighets AB. Vi ser långsiktigt på vårt engagemang och vill gärna växa ytterligare i Flemingsberg och resten av Huddinge. – Flemingsberg är en plats vars attraktionskraft bara växer, avslutar han.

www.hebafast.se


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

184 lägenheter i Flemingsberg är precis färdiga och inflyttning påbörjad. Nu planerar Skanska för nya bostäder tillsammans med kommunen, berättar Oskar Kurasz (tv), marknadsområdeschef på Skanska Nya Hem och Anders Degerstedt, projektchef i Skanska Hyresbostäder.

Skanska –

Vi vill bygga ett bättre samhälle Det säger två av Skanskas projektansvariga för Skanskas bostadsutveckling. 184 lägenheter är knappt färdiga i Flemingsberg förrän nya ritningar dras upp för ytterligare bostäder och vårdboende, granne med de tidigare. Skanska är i allra högsta grad aktiva i Flemingsbergsdalen, inte konstigt då företaget äger en stor del av marken i området och har gjort så sedan slutet av 80-talet. Samtidigt som de första lägenhetsinnehavarna flyttar in de 184 hyreslägenheter som ligger alldeles intill ICA Maxi Stormarknad planerar Anders Degerstedt, projektchef i Skanska Hyresbostäder, och Oskar Kurasz, marknadsområdeschef på Skanska Nya Hem, för nya bostäder i grannkvarteret. En triangel av tre hus i hörnet av Björnkullavägen och Regulatorbron. Skisserna visar ca 170 brf-lägenheter,

60 hyreslägenheter, ett vårdboende och en restaurang och ytterligare lokaler för uthyrning, men de båda projektansvariga är noga med att understryka att skisserna än så länge är på planeringsstadiet. – Att de blir av är klart, men exakt hur det kommer att se ut och den exakta fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter är inte helt fastlagt. Vi diskuterar detaljerna tillsammans med Huddinge kommun. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att se hur kommunernas planarbete kan utvecklas och snabbas på. I upp-

draget ingår bland annat att se om det går att införa en möjlighet för enskilda byggherrar och fastighetsägare att själva göra en del av detaljplanearbetet för att tillsammans med kommunen göra planarbetet snabbare. Självklart kommer kommunen att ha kvar rätten att besluta om vilka planer som ska antas. – Byggherrarna i Huddinge arbetar redan efter denna samverkansmodell då det kommer att behövas kanske tre gånger fler bygglovsbeslut idag jämfört med tidigare, så det är nödvändigt att vi arbetar tillsammans utan att tumma på vem som ansvarar för vad, säger Anders Degerstedt. Både Anders Degerstedt och Oskar

Kurasz poängterar Skanskas roll som samhällsbyggare snarare än bara byggherre och entreprenör. Skanska deltar i hela Flemingsbergsdalens utveckling och har kontinuerlig dialog med både kommunens planerare och medborgarna. – Vi vill bygga för att utveckla samhället och skapa mångfald och funktion för alla. Det vinner både vi och kommunen på. När vi jobbar så här mer över gränserna är det lättare att nå fram till rätt lösningar inom till exempel det kvarter vi nu planerar. – Vi vill att man ska kunna göra bostadskarriär inom Flemingsberg och inte automatiskt behöva flytta härifrån om du har behov av en större eller mindre lägenhet eller en annan boendeform. För Skanska är kvalitets- och hållbarhets­ frågor viktiga och i Flemingsbergsdalen blir bostäderna miljöcertifierade enligt Svanen.

I hörnet av Björnkullavägen och Regulatorbron planeras för hyresrätter, bostadsrätter, vårdboende och restaurang.

– Vi arbetar med både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet men har även stort fokus på etik och arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Vi har till exempel bjudit in skolklasser till våra arbetsplatser för att berätta vad vi gör till nytta för alla. – Ett bostadsområde som man har kunskap om och fått vara delaktig i är man mer rädd om, så medborgardialog är viktigt i planeringen av området. – Ibland når vi ungdomar som inser att ett jobb inom byggbranschen kan vara deras framtid och att de kan få möjlighet att till exempel praktisera på Skanska. Då har Skanska bidragit till att bygga ett bättre samhälle.

www.skanska.se

Skanska Hyresbostäder bildades 2011 och ska utveckla och bygga hyresrätter för långsiktig förvaltning. Skanska Nya Hem är Skanskas bostadsutvecklare i Sverige när det gäller äganderätter och bostads­rätter.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Perspektiv

”Huddinge tar ledartröjan i regionen” – Huddinges centrala läge i Stockholmsregionen och vår mix av unika tillväxtmöjligheter och lugna naturområden lockar många medborgare och företag att välja Huddinge. Vi är beredda att ta ett regionalt ledarskap för södra Stockholm, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

D – Flemingsberg kommer att bli det nav som avlastar Stockholms innerstad, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande.

aniel Dronjak är utbildad civilekonom. Han kom till Huddinge från Mölndal för 18 år sedan då han fick jobb som politisk sekreterare för Moderaterna. Pulsen i Stockholm inte minst inom politiken lockade. Och i Huddinge händer det mycket, så det räcker och blir över. Mitt i Europas snabbast växande region är Huddinge största kommun efter Stockholm Stad. Invånarantalet ökar med över 1 500 personer varje år, medelåldern är 37 år (näst lägst i Sverige) och här finns 8 800 registrerade företag. Störst av arbetsgivarna är Karolinska Universitetssjukhuset (Huddinge sjukhus), Karolinska institutet och Ikea som har sitt största

varuhus i världen i Kungens kurva. Ej att förglömma att både Delicatobollen, Punschrullen och Mazarinen kommer från Huddinge. De senaste 20 åren har befolkningen ökat med knappt 34 procent jämfört med drygt 27 procent i länet. Kommunen planerar att växa med ett halvt Huddinge till. 20 000 bostäder och lika många arbetsplatser planeras till 2035. En tur till Flemingsberg säger till exem­ pel mer än ord. Det som en gång var en förort som förknippades med problem är idag centrum och kluster för forskning och är på väg att bli Södra Stockholms rese­ centrum. Fler än 20 000 pendlar till Flemingsberg varje dag. År 2050 väntas siffran fyrdubblas. – Det investeras 25 miljarder kronor i Flemingsberg som kommer att bli det nav som avlastar Stockholms innerstad, säger Daniel Dronjak. Flemingsberg skulle kunna liknas vid södra sidans Kista. Utvecklingen här är fantastisk. Alla vill investera i Flemingsberg just nu. Förutom tusentals bostäder så satsar akademierna på nya lokaler (Över 17 000 studenter pluggar på de fyra högskolorna som snart blir fem), landstinget bygger ut Karolinska

Brf Sandstugan

universitetssjukhuset och dessutom planeras en helt ny stadskärna med ett nytt regionalt centrum mitt i Flemingsberg. – Vi tar på oss ett ledarskap i regionen som regional stadskärna när det gäller bostadsbyggande och arbetsplatser. Samtidigt måste man balansera den viktiga naturen. En tredjedel av Huddinge är naturreservat. När Naturskyddsföreningen för tre år sedan gjorde en rankning över hur kommunerna i landet prioriterar och arbetar med naturvård placerade sig Huddinge bäst av dem alla. När det gäller topplistan över bästa friluftslivet i länet brukar Huddinge toppa år efter år. – Vi visar att det går att kombinera en kraftfull tillväxt och samtidigt bevara naturvärden som gör kommunen populär att bo och verka i. Vi har utrymme för 20 000 nya bostäder utan att knapra in på de grönområden vi bestämt ska vara skyddade. Själv åker Daniel Dronjak gärna till både Flottsbro och Sundby Gård när det vankas friluftsliv. Huddinge växer så det knakar, men är fortfarande en underskattad kommun menar Daniel Dronjak. Den bilden är på väg att ändras med besked.

Brf Trädgårdsstaden

Brf Sparvhöken

Brf Stenfalken

28

Brf Bonneville


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Ikano Bostad satsar

kvadratsmart för en bättre vardag Ikano Bostad vill finnas där de många människorna vill bo och där Sverige växer. Därför är vi med och bygger i Huddinge. – Vi vill ge dig en bättre vardag, och schysta villkor, säger Märit Olofsson Nääs, projektchef för Ikano Bostad i Huddinge.

R

edan nu till våren är det inflyttning i Sjödalen i Huddinge Centrum i de första 91 lägenheterna i bostadsrätts­ föreningen Moroten. Alla lägenheter med balkong eller uteplats kommer att få egen odlingslåda. Ytterligare två hus med knappt 200 lägenheter är på gång. – Vi vill vara mer än en bostadsbyggare, säger Märit Olofsson Nääs. Därför prioriterar vi inte bara husen i sig utan livet i dem, runt omkring och mellan dem. Bostaden är en del i livets helhet. – Vi vill göra det lättare för grannar och vänner att umgås genom att skapa trygga och levande innergårdar där man kan vara tillsammans. Hållbara lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder. Det handlar mycket om att skapa en trygg närmiljö. Öppna områden med liv och rörelse stora delar av dygnet och en genomtänkt utemiljö är några sätt. Grillplatser och odlingsområden. Egentligen samma värdegrund som hos Ikea och ägaren familjen Kamprad, att på olika sätt, med

sunt förnuft och enkelhet, förenkla vardagen för de många människorna. I det här fallet är produkterna bostäder. – Vi bygger kvadratsmart, vilket innebär genomtänkta och yteffektiva lägenheter, säger Märit Olofsson Nääs. Prisvärda lägenheter anpassade efter faktiska behov. Det handlar om att tänka om och tänka nytt. – Att bygga bostäder handlar för oss också om att ta ansvar hela vägen. Som bostadsföretag har vi en stor ekonomisk påverkan på det lokala samhället där vi bygger, äger och förvaltar fastigheter. Vi vill tillsammans med våra kunder och hyresgäster även bidra till att förebygga arbetslöshet, otrygghet och socialt utanförskap i våra bostadsområden. – Att bara bygga och sedan försvinna är inte vi, det strider mot hela vår grundidé. Förra året så utökade vi till exempel vårt samarbete med ”Läxhjälpen” och vi är nu en av stiftelsens huvudpartner. 100 högstadieelever får möjlighet till läxhjälp, exempelvis i Hagsätraskolan i Stockholm. Social hållbarhet är lika viktigt som inriktningen på miljömässig och ekonomisk hållbarhet. – Som bostadsföretag vill vi helt enkelt ge schysta villkor. Det gäller bostaden i sig, det gäller omgivningarna och det gäller inte minst att vi ska vara öppna och tydliga i vårt sätt att göra affärer, säger Märit Olofsson Nääs. – Det handlar om att vara tillgänglig och pålitlig, att leverera det som utlovats och att göra det i rätt tid. På schysta villkor helt enkelt!

”Att bygga bostäder handlar för oss om att ta ansvar hela vägen.” Märit Olofsson Nääs, projektchef för Ikano Bostad i Huddinge.

IKANO BOSTAD I HUDDINGE Ikano Bostad planerar för 5 bostadsrättsföreningar i Sjödalen i Huddinge. Ca 430 lägenheter med första inflyttning från och med i sommar. Mäklare Johan Fjaestad E-post: johan.fjaestad@nytthem.se 08-441 57 29

FAKTA IKANO BOSTAD Ikano Bostad bildades 2009 Ägare: Familjen Kamprad Vd: Robert Jaaniste Medarbetare: ca 400 Bostäder under produktion: 1 300 st Antal hyresrätter i förvaltning: 6 000 st www.ikanobostad.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Se & gör

Huddingedagarna

En tredjedel av Huddinges yta är naturreservat

2017 års Huddingedagar kommer att äga rum den 20 maj.

Huddinge Jazz och Blues

År efter år toppar Huddinge listan över bästa friluftslivet i länet. Det finns många fina naturområden i Huddinge, en tredjedel av vår yta är skyddat naturreservat – du hittar platserna på vår Naturkarta på hemsidan. Gömmaren är ett av dem. Fullt med leder och stigar som passar stavgång, skidåkning, löpning, ridning eller en helt vanlig promenad. I hjärtat av reservatet ligger sjön Gömmaren, en klarvattensjö omgärdad av klippor.

Foto: Huddinge Jazz och Blues

Årets Huddinge Jazz och Blues-festival kommer att äga rum den 19-20 maj.

Konstutställningar på Fullersta

Elljusspår och motionsspår

Fullersta Gård är Huddinge kommuns konstcentrum. Här visas temporära och permanenta utställningar, och här kan du ta del av konstpedagogisk verksamhet, föreläsningar och café. Just nu visas den yngre generationens finska konstnärer. Gården, den äldsta bosättningen i centrala Huddinge, ligger naturskönt belägen i Fullerstaparken, en kort promenad från Huddinge centrum.

Vi har flera utmarkerade motionsspår. Hälsans stig, en 4 km lång promenadslinga utan angiven start eller slut, är en av dem. Slingan finns i centrala Huddinge och i Skogås. Stigen är trygg och trivsam. Du hittar fler elljusspår och motionsspår på vår hemsida.

Passar din bostad för solpaneler? Solkartan är en interaktiv tjänst för privatpersoner, föreningar och företag som vill verka för ett bättre klimat. Med verktyget är det enkelt att göra en första bedöm-

Konstverkstan är Fullersta Gårds pedagogiska verksamhet. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar, från förskola till gymnasiet. Lördagar fylls med drop inverksamhet för barn i sällskap med vuxen. Inspirerande torsdagar i Konstverkstan är till för barn och ungdomar 8-14 år. www.fullerstagard.se

1000 meter konst och hantverk

ning av solinstrålningen på ett tak och hur mycket solenergi som kan produceras med hjälp av solpaneler under ett år. Solkartan är kostnadsfri att använda och täcker större delen av Stockholms län. Genom att söka efter en byggnad i kartan går det att se solinstrålningen på takytan och beräkna potentialen för solel och solvärme i kWh per år. Med den informationen är det enkelt att uppskatta lönsamheten kring en investering i solpaneler.

Utställningen med himlen som tak sker sista helgen i september och sträcker sig från Huddinge Station upp till Fullersta Gård.

Flottsbro Bada på sommaren. Slalom i länets högsta skidbacke på vintern. Vid Flottsbro finns en av Stockholms mest välbesökta stränder invid Albysjön. Stranden är hundra meter lång och har två badbryggor samt en gästbrygga om du vill ta båten hit.

www.energiradgivningen.se

30


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

ANNONS

Smart tänkande inom energisektorn Energidebatten i media handlar mycket om kärnkraftens framtid, vårt fossilbränsle­ beroende och skiftet till håll­bara energikällor som sol, vind och vatten. Ganska lite handlar om den redan omfattande energioptimering som pågår i samhället varje dag.

V

i gör redan massor av ganska fantastiska saker för att tillvarata våra ändliga resurser effektivare och skapa hållbarhet. Visste du till exempel att vi på Södertörns Fjärrvärme under 25 år fångat upp metan som sipprat ur den gamla soptippen Sofielund? Genom att elda gasen har vi fått ut energi för uppvärmning i stället för utsläpp av en potent växthusgas. Och visste du att avloppsvattnet från Stockholms innerstad är en betydande energikälla som värmer hushåll och kyler shoppingcentra? Energin från Hammarbyverket produceras av Fortum, men delar av den kommer till oss på Södertörns Fjärrvärme och hem till våra kunder. Energiföretagen i vår region samar-

betar genom att köpa av varandras producerade energi. Samarbetena går bortom de strikt kommersiella intressena och betyder att vi gemensamt tillvaratar våra resurser på effektivast möjliga sätt.

Illustration: Jan Rojmar

Södertörns Fjärrvärme AB är ett lokalt energi­ bolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värme­ leveranserna inom kommunerna. Bland kunderna finns allt från industrier och kommunal verksam­ het till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal, hög servicegrad och lyhördhet för kundernas behov.

Nästan all energi vi använder en vanlig dag utnyttjas till max i ett storskaligt energisystem som omfattar olika aktörer och brukare. Vatten blir värme. Vind blir el. Avfall blir bränsle. Det finns mycket smart tänkande inom energisektorn.

www.sfab.se

När Huddinge växer, växer också vi S

wedbank och Fastighetsbyrån är två sidor av samma mynt; En bra bostadsaffär. – Nu när kommunen står mitt i en kraftig expansion är vi en naturlig del, och satsar även vi, säger Ulrika Larsson, ny chef för Swedbanks Huddinge­ kontor och fastighetsmäklare Krister Florin på Fastighetsbyrån. – Swedbanks Huddingekontor kommer att utöka med tre nya medarbetare. Fastighetsbyrån har redan idag 13 medarbetare på kontoret och kommer att rekrytera fler när man öppnar ytterligare en bobutik i Huddinge där nyproduktion kommer att vara en central del. Förra året förmedlade Fastighets­

byrån i Huddinge nästan en bostadsaffär varje dag; 320 bostäder fick nya ägare till ett värde av cirka 1,2 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på Huddinges bostadsmarknad, både i omsättning och i antal affärer och förmedlar mer än var fjärde bostad i området. – När vi pratar bostad pratar vi lika mycket om allt det positiva som finns i närområdet. En bostad är inte bara

Visste du att enligt Svensk Mäklarstatistik så ökade bostadsrättspriserna i Huddinge med 10,6 procent under förra

vägg, tak och golv, det är lika mycket ett liv. Och livet i Huddinge är vi väl förtrogna med, säger Krister Florin. En investering i ett nytt boende är förmodligen den största affär man gör i livet och väcker mycket frågor, och då är Swedbank naturligt bollplank. Vad har jag råd med? Hur mycket behöver jag själv bidra med? Hur ser framtiden ut? – Det är väldigt viktigt för din privatekonomi att du även sparar och rustar dig för framtiden, inte minst med tanke på hur det kan komma att se ut med pensionsutbetalningarna i framtiden, säger Ulrika Larsson. – Din ekonomi följer dig hela livet och Swedbank kan hjälpa dig med att ha ordning på den från början till slut. Vare sig det handlar om sparkonton, försäkringar eller pensionsplanering.

Swedbank och Fastighetsbyrån satsar än mer tillsammans på Huddinge. Fr vänster: Krister Florin, Jasmine Ståhl, Krister Nilsson och Ulrika Larsson.

Swedbank vill växa tillsammans med företagarna i Huddinge. – Vi har ett riktigt bra kunderbjudande där vi arbetar i team mot kunden där både privat-och företagsrådgivaren ingår, säger Krister Nilsson, företagsrådgivare i Huddinge. Banken gillar att arbeta mot drivna entreprenörer.

– Vare sig du är privatkund hos oss eller behöver hjälp som företagare så har vi resurserna att hjälpa till. – Det är inte svårt att ha en stor framtidstro med alla de planer för Huddinge som den här tidningen berättar om. Särskilt som vi själva har det, säger Ulrika Larsson och Krister Florin.

året. Under samma period har småhusen i Huddinge ökat med 11,5 procent. Vårt långsiktiga mål är att fortsätta vara

det mäklarföretag som säljer flest bostäder i vårt område. För framtiden tror vi på fortsatt höga men stabila priser.

31

Swedbank – Huddinge Kommunalvägen 18. Tel: 08-608 89 00.

Fastighetsbyrån – Huddinge Häradsvägen 69. Tel: 08-556 555 97.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HUDDINGE KOMMUN

Kontakt

Så här når du oss i kommunen På vår webbplats huddinge.se finns kontaktuppgifter till kommunen. Där finns också ett frågeforum där du kan ställa en fråga eller hjälpa oss med förslag och idéer. Du kan också besöka Huddinge kommuns servicecenter som finns i Huddinge centrum, Skogås bibliotek och på familjecentralen i Vårby gård.

På huddinge.se hittar du formulär för att skicka in felanmälan för gator, vägar och parker. Du kan också göra ett klagomål som rör personliga ärenden eller som inte passar som en öppen fråga till servicecenter. Vi finns även på sociala medier som Facebook och Twitter.

Kontakta servicecenter

Du är med och bestämmer om bebyggelsen Dags att bygga i Huddinge! Men innan kommunen kan ge klartecken till de första spadtagen är det många tankar, idéer och analyser som behöver diskuteras. Vad är behoven? Vad är visionen? Finns det risker för miljön? Och hur väger vi det ena mot det andra? Visst, det kan ibland tyckas ta lång tid, men arbetet är ofta mycket omfattande och för kommunen är det viktigt att medborgare får en chans att vara med i processen. Förslagen på ny bebyggelse ska ta sig förbi ett antal ”hållplatser” innan arbetet med själva bygget kan påbörjas:

Tel: 08-535 300 00 Öppettider telefon Måndag-onsdag: 09.00-17.00, Torsdag: 11.30-18.30. Fredag: 09.00-15.00. Öppettider besök Huddinge: Sjödalstorget 13, Huddinge centrum. Måndag-onsdag: 09.00-17.00. Torsdag: 11.30-18.30. Fredag: 09.00-15.00.

Översiktsplan: Alla kommuner har en översiktsplan. Den visar kommunens hela geografiska yta och hur de olika områdena ska användas med avseende på mark, vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den är inte juridiskt bindande, men vägledande för beslut om kommunens utveckling.

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9. Måndag-onsdag: 13.00-17.00. Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, Vårby allé 14. Tisdag och onsdag: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Fråga din politiker På huddinge.se/fragadinpolitiker kan du ställa frågor av politisk karaktär till de representanter som partierna har utsett bland sina förtroendevalda. Frågorna publiceras på webb­ platsen och vi svarar så snart vi kan. Du kan också ringa eller maila våra politiker i Huddinge. Telefonnummer och e-postadresser finns på huddinge.se.

Utvecklingsplan och planprogram: Ska ett större område bebyggas kan kommunen göra en utvecklingsplan som mer i detalj än översiktsplanen visar hur området kan utvecklas. Om det behövs flera detaljplaner inom ett större område, kan kommunen först göra ett planprogram. Planprogrammet visar kommunens avsikter för området som sedan är vägledande när man gör detaljplaner. Innan politikerna kan godkänna planprogrammet bjuder vi in till samråd för att allmänheten ska få tycka till. Det färdiga planprogrammet godkänns sedan av kommunfullmäktige. Detaljplan: En detaljplan visar vad, hur och var man får bygga och används vid ansökan om bygglov när man till exempel ska bygga nytt. Detaljplaner upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande. I detaljplanen reglerar kommunen till exempel om det ska vara bostäder eller verksamheter inom ett visst område, hur högt man får bygga och vilken höjd och takvinkel man får ha. Kommunens tjänstemän tar fram detaljplanerna som politikerna sedan fattar beslut om. Samråd: Alla som berörs ska få ta del av, diskutera och berätta om sina tankar kring förslaget på en ny detaljplan. Berörda kan vara de som bor i området, de som har verksamhet där eller på annat sätt berörs av en förändring. Detta kallas för samråd och är en viktig del i att få fram ett så bra beslutsunderlag för kommunens politiker som möjligt. Granskning: Efter samrådet tar kommunen fram ett nytt förslag på detaljplan utifrån de synpunkter som kommit in och under granskningstiden får allmänheten ytterligare möjlighet att påverka. Granskningstiden är minst tre veckor. Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Vissa planer kan antas i natur- och byggnadsnämnden. Överklagande: När en detaljplan är antagen kan beslutet överklagas, det måste dock vara av någon som har lämnat skriftliga synpunkter under samråd eller granskning som inte blivit tillgodosedda. Dessutom ska personen bedömas vara berörd av förslaget. Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter antagandebeslutet, om beslutet inte har överklagats.

32


Nytt namn. Gammal i gården. NCC Boende byter namn till Bonava. Ett hem är så mycket mer än huset du bor i. Det handlar om människorna och platserna runt omkring dig. Just därför bygger vi inte bara hus, vi skapar hem och levande platser. Hitta ditt nya hem på bonava.se

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 400 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Sankt Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Huge Fastigheter bygger

200 lägenheter i Flem Snart blir det 800 nya lägenheter i fyra nya kvarter längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Huge Fastigheter kommer att bygga 200 av dem. Fördelat på 120 hyresrätter och 80 studentbostäder. Huge bygger dessutom en förskola i området.

H

uge Fastigheter hör till Sveriges största kommunala fastighetsbolag med drygt en miljon uthyrningsbar yta fördelat med hälften på lite drygt 8 000 bostäder och hälften på lokaler. I Flemingsberg har Huge sedan tidigare cirka 1 400 lägenheter och 700 studentlägenheter i Björnkullaområdet, vid Flemingsbergs Centrum och på Visättras höjder. Nu ska de alltså utökas med ytterligare 200 längs med Hälsovägen. – Huddinge kommun har sedan länge haft en tydlig strategi för att utveckla Flemingsberg, säger Håkan Lindblom, chef projektutveckling på Huge Fastigheter, och vår del i det är som aktiva samhällsbyggare. – Vi tror på lösningar som är bra för både människa och miljö och bygger därför klimatsmarta hus och tar ansvar för att skapa miljöer som bidrar till trygghet och mångfald.

Planen för Hälsovägen är när detta skrivs ute på förnyad granskning, men beräknas träda i laga kraft under senvåren. Området, som sträcker sig från närheten av Huddingevägen vid Södertörns högskola upp till Medicinvägen vid Flemingsbergs centrum, ligger avlångt längs Hälsovägen. Området är stort som sex fotbollsplaner och har därför delats upp i fem mindre områden. I kommunens planförslag finns bostäder, två förskolor och lokaler i bottenplan med nya gångstråk och torg. Hälsovägen ska bli ”en innehållsrik stadsgata med stadsmässig karaktär” med öppna kvarter mot parken. Gångstråket Spektrumgången blir en gräns mellan de nya husen och parken samtidigt som den utformas till ett aktivt och tryggt stråk. I planen står det också att bebyggelsen ska utformas med ”ett variationsrikt och dynamiskt uttryck som är genomsläpplig såväl visuellt som faktiskt”. Det är området närmast centrum, i korsningen Hälsovägen – Medicinvägen som blir Huges.

"Jag tror att vi kommer att locka hit människor från andra delar av Stockholm, framför allt barnfamiljer" Håkan Lindblom, Huge Fastigheter

I takt med att bygget vid Hälso­vägen börjar kommer även Flemingsbergsparken att rustas upp.

För Huges del betyder det tre huskrop-

par ut mot Hälsovägen med 10, 8 och 6 våningar med hela skalan av lägenheter från 1:or på 35 kvadratmeter till 5:or på upp till 100 kvadratmeter. En mindre huskropp med 1:or och 2:or byggs längs med Medicinvägen och ytterligare ett hus på ”baksidan” för förskolan med studentlägenheterna högst upp. I Huges förskola kommer det att bli åtta avdelningar och dessutom ett storkök som kommer att förse den egna och två andra förskolor med mat. Man har också förberett för nattverksamhet på försko-

lan. Alldeles intill ligger Flemingsbergsparken med inhägnad konstgräsplan för fotboll, en basketplan, gungor, klätterställning och en amfiteater. I takt med att bygget vid Hälsovägen

börjar kommer även parken att rustas upp. – Jag tror att vi kommer att locka hit människor från andra delar av Stockholm, framför allt barnfamiljer, säger Håkan Lindblom.

Miljö och hållbarhet är andra viktiga faktorer för Huge. De nya husen kommer att ha en lägre energianvändning än vad Boverket kräver bland annat beroende på att husen blir anslutna till fjärrvärme vilket innebär att elanvändningen blir betydligt lägre. Lite beroende på hur planerna och besluten fortgår kan det bli inflytt framåt 2019/2020.


emingsberg – Som boendeutvecklare ska vi vara rustade för en snabb dialog med våra hyresgäster, säger Månika Pettersson.

Boendeutvecklarna gör ”tryggt och snyggt” verkligt Ett trivsamt område där man känner grannarna är också ett tryggare område. Månika Pettersson, en av Huges två boendeutvecklare, har det som daglig arbetsuppgift – att finnas till hands för samtal och dialog. – Våra hyresgäster vill bli hörda i vardagen och det är vi som ska lyssna, säger hon.

S

om boendeutvecklare arbetar Månika Pettersson för att utveckla kunddialogen och ha kontakt med lokala föreningar för att fånga upp synpunkter och önskemål. – Vår huvuduppgift är att värna tryggheten i våra områden, säger Månika Pettersson. Huge har alltid jobbat med social hållbarhet, men med Månika och hennes kollega Åsa Schelin blir det mer systematiserat och personligt. Det kan handla om att hjälpa nyinflyttade till rätta och visa runt, men även om att följa upp störningar, incidenter och klagomål genom samtal och spontanbesök. Med 8 000 hyreslägenheter och över en halv miljon kvadratmeter lokaler uthyrda i mycket skiftande områden med olika kulturer finns det också olika förväntningar. Därför handlar uppdraget som boendeutvecklare mycket om bosociala frågor, inte minst med integration i fokus. Månika och Åsa träffar till exempel räddningstjänst och polis regelbundet för att tillsammans med dem göra en områdesanalys, få en överblick och se vad som är på gång. – Vi vill förvandla vårt motto ”Tryggt och snyggt” till faktisk verklighet. Vi vill att våra hyresgäster och kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel – och över Huddinge.

Uppdraget som boendeutvecklare är både konsulterande och stöttande med en hel del besök i de områden man ansvarar för, men också praktiskt problemlösande. – Vi genomför just nu en ”Boskola” där vi samlar invånarna i ett område och bjuder in andra aktörer för att göra alla mer medvetna om vad vi kan göra tillsammans. Brandkåren var här och pratade om säkerhet. Nästa gång ska vi ha folk från soptömningen här. Det är bra om alla förstår vad som händer om man till exempel viker ihop och trycker in en pizzakartong i sopsuget. Hur den viker ut sig igen och blir en propp i systemet, säger Månika Pettersson. – Våra hyresgäster vill bli hörda i vardagen och det är vi som ska lyssna och se till att någonting blir gjort oavsett om det gäller belysningen i garaget, önskemål om övervakningskameror, eller projekt med stadsodling i våra parkområden. – Som boendeutvecklare ska vi vara rustade för en snabb dialog med dem. Bild: Total Arkitektur

Planen för Hälsovägen är när detta skrivs ute på förnyad granskning, men beräknas träda i laga kraft under senvåren. www.huge.se


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Flemingsbergs enda riktiga stormarknad har öppnat

BAGERI MED ALLT FRÅN GRUNDEN

Utöver ICA:s ordinarie sortiment hittar du också Renée Voltaire, Kung Markatta och Urtekram här.

ICA Maxi i Flemingsberg är det första kugghjulet i det som kommer att bli det nya Flemingsbergsdalen. På 7 000 kvadratmeter alldeles intill pendeltågsstation satsar Henric Rydberg och hans far ClaesGöran på att serva sin kundkrets med en färskvaruinriktad butik med mycket eko­ logiska varor och lite exotiskt touch.

– Det här är den enda riktiga stormarknaden i området och det lockar, säger Henric. I november öppnades så ICA Maxi Stormarknad med nyrekryterad ledningsgrupp och cirka 100 anställda, efter att 2 600 ansökningar gåtts igenom och lästs. – Vi gick från noll till hundra när vi öppnade dagen före Black Friday! Du kan tänka dig hur det blev när 3 500 hushåll som vi är postombud för kom för att hämta sina paket­ inköp någon dag efter.

R

Med tanke på kundunderlaget här med mycket barnfamiljer, alla de som arbetar här på sjukhuset och inte minst alla studenter kommer ICA Maxi Stormarknad Flemingsberg att satsa på färskvaror, ekologiskt och hälsoinriktat. – Framför allt studenterna och de unga handlar mycket mer ekologiskt idag, säger Henric. Vi har manuella färskvarudiskar för chark, ost, färdigmat och fisk. Och ett eget bageri. – Utöver ICA:s ordinarie sortiment har Renée Voltaire egna hyllor i butiken, men vi har även Kung Markatta och Urtekram, Skandinaviens största ekologiska grossist, här. Många i Flemingsberg har invandrarbakgrund så Henric Rydberg köper in en hel del varor vi annars inte ofta ser. ”All världens mat” kan handla om bönor, inlagda grönsaker, kaffe och te. Det finns även lite ovanligare produkter som vissa speciella kryddor och såser. – Köper du till exempel en Pad thai-sås här så har vi tagit hit den utanför de vanliga kanalerna, säger Henric Rydberg. Jag undviker gärna vår ´försvenskade´ variant av exotiska smaker. Det verkligt äkta är så mycket mer ärligt.

ydbergs är veteraner i branschen, och även om de kommer från Sandviken senast, är de hemmastadda här. Pappa Claes-Göran har varit handlare sedan slutet av 70-talet och hade en gång butik i Visättra. Det var också här han träffade Henrics mor då hon pluggade till undersköterska vid Campus Flemingsberg. – Vi känner oss verkligen hemma här, intygar Henric som spenderat ungdomen i pappas butiker även om han arbetade med stål i Björneborg ett tag. Senast med just ICA Kvantum och ICA Maxi. ICA Maxi Stormarknad är störst i ICA-kedjan och har även kläder och köksutrustning vilket de andra inte har. Att ta hand om ett nytt ICA Maxi kräver erfarenhet och handlarna väljs ut på precis samma sätt som när man söker ett jobb. Personligt brev, cv frågeformulär, intervjuer och krav på affärsplaner. Markområdet här, ägt av Skanska, hade legat tämligen orört under flera år, men nu när Huddinge kommun planerar stort och byggandet satt fart och ett ICA Maxi sattes in som handelsmotor blev Rydbergs intresserade.

Henric Rydberg och hans far Claes-Göran är handlare med lång erfarenhet. Pappa hade dessutom butik i Visättra en gång.

En av de mer kostsamma investeringarna på ICA Maxi Stormarknad i Flemingsberg är det egna bageriet. Här är Mariusz Kicinski från Polen chef. – Här gör vi allt helt och hållet från grunden, säger han och visar surdegstunnan som måste matas varje dag. Ingen mix. Inget pulver. Choklad från Barcelona. Och bara smör. Han är uppenbart stolt över bageriet och jämför med det lilla bageriet i Hökarängen som hans morbror hade och där han en gång började sin bana som konditor som 19-åring. – Just nu är det mest semlor, säger han. Den populäraste har chokladkräm i grädden!

HAN ÄR FENA PÅ ATT FILEA Tobias Fredricson är fisk- och delichef och kock i grunden, fast han har också jobbat i fiskaffär i sex år. Vi är ju ganska nyöppnade fortfarande, så vi får se vad vi kommer att satsa på när kundmönstret växer fram, säger han. Får han själv bestämma så blir det en hel del lufttorkat. Salami från Italien till exempel. Sådant vi inte är vana att hitta någon annanstans. Allra helst säljer han dock fisk. Och det ska vara hel fisk, så han får filea den som kunden vill. Tobias lär vara en riktig fena på att filea fisk.

ICA Maxi Stormarknad Flemingsberg har öppet varje dag 7–22. Tel: 08-799 06 00

Huddinge kommun  

En tidning från Huddinge kommun.

Huddinge kommun  

En tidning från Huddinge kommun.

Advertisement