Page 1

Frn

Oply sninger om pr oduk t eller s er vic ey dels e

Indsæt en introduktion til organisationen her, og beskriv, hvilke produkter eller serviceydelser du kan tilbyde. Teksten skal være kort og give læserne lyst til at vide mere om produkterne eller serviceydelserne.

Frn

Skriv firmaslogan her

1913

Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4

Telefon: 31 32 33 34 Fax: 31 32 33 35 E-mail: nogen@example.com

2013


Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Æresformand for Danmarks Marineforening

2


Nyborg Marineforening fylder 100 år Her ved Nyborg Marineforenings 100 års jubilæum vil jeg se lidt bagud og lidt fremad. Ser vi tilbage kommer vi til de mennesker som er årsag til at vi i dette år kan fejre vort 100 års jubilæum, nemlig de personer som startede foreningen i 1913. Gennem alle årene siden har der i foreningen været formænd med bestyrelser som med større eller mindre ildhu har ført os frem til i dag. Mit eget første møde med Nyborg Marineforening var i 1956 hvor jeg som ung værnepligtig havde tomlet den hjem til Nyborg på orlov, og ham der havde taget mig op stoppede ved bilfærgelejet på midtermolen og sagde: ”Vi skal over og ha’ en øl på Færgegården”. Her havde marineforeningen til huse dengang og det vakte almindelig munterhed da jeg dukkede op i matrostøjet. Det blev dog ikke til noget medlemskab ved den lejlighed men først mange år senere nemlig i 1982 da foreningen holdt til på ”Åkroen”. Efter nogle års medlemskab kom jeg i bestyrelsen og overtog formandsposten den 3. september 1988 efter Eigil Løkkebø som var alvorligt syg. Ved hjælp af godt samarbejde i bestyrelsen fik vi først ”Vejerboden” op at stå, der var bare det problem ”det var jo ikke vores eget”, samt at medlemstallet voksede drastisk de følgende år. Hvordan det gik til at vi i dag bor her på adressen Vesterhavnen 70 A er beskrevet andetsteds i jubilæumsskriftet, men bestyrelsen og jeg tog endnu engang en dyb vejrtrækning og gik i gang med det nye projekt og de risici der lå i det. Vi må sige at det lykkedes og vores indsats, har blandt andet betydet at foreningen i dag er gældfri og vi har en sund økonomi, så dermed er kursen sat for Nyborg Marineforening mange år ud i fremtiden. Jeg tænker på og slutter med Viceadmiral Vedels motto: Lær af fortiden-arbejd i nutiden-tænk på fremtiden Børge Ferning Formand

3


Til lykke Nyborg Ved Nyborg Marineforenings 100 års jubilæum sender jeg de hjerteligste lykønskninger. Under navnet ”Marineforeningen for Nyborg og Omegn” blev Nyborg Marineforening stiftet den 13. december 1913, som afdeling nr. 5 under Danmarks Marineforening med 42 medlemmer. I er således en af de ældste afdelinger under Danmarks Marineforening - oprettet samme år som hovedforeningen - året før 1. Verdenskrig brød ud. I en tid, hvor hele europa var i voldsom uro en tid, der kaldte på national sammenhold om fælles værdier, som kongehuset, vort flag, forsvaret og ikke mindst flåden. Værdier som Marineforeningen i dag 100 år senere stadig står for og værner om. De mænd, med baron Haxthausen i spidsen, som skabte Nyborg Marineforening, havde set behovet for at etablere en forening, hvor søfolk fra flåden og koffardifarten kunne samles om det fælles mål, at styrke Danmarks interesse for flåde og søfart, samt at udbygge og styrke kammeratskabet mellem disse gaster. Nyborg Marineforening har gennem de 100 år arbejdet ihærdigt for dette formål, og i søfartsbyen Nyborg har I været det centrale samlingspunkt for folk med maritim baggrund. I har samtidig formået at levendegøre jeres marineforening, søværnet og skibsfarten i lokalbilledet, hvor I også har etableret et fortrinligt samarbejde med Nyborg Kommune, og det lokale marinehjemmeværn. Et samarbejde som tydeligst ses, når der er adoptionsbesøg i Nyborg. Ved disse besøg udviser foreningen stor aktivitet, og i den meget smukke marinestue udfoldes jeres store gæstfrihed, som også undertegnede og landsbestyrelsen i Danmarks Marineforening igennem flere år har nydt godt af. Det er også her, at I vedligeholder de gamle maritime traditioner og her, hvor det gode kammeratskab styrkes og udbygges. Her ved 100 års jubilæet kan Nyborg Marineforening med stolthed se tilbage i tiden, hvor der har været perioder med sejlads i smult vande og perioder med storm og uvejr. Men takket være formænd og besætninger med den rigtige indstilling, har I bjærget jer vel gennem de skiftende forhold, således at Nyborg Marineforening i dag fremstår som en afdeling, med mange gode aktiviteter og gode tilbud til medlemmerne. Med jeres flotte marinestue, dens unikke beliggenhed, formandens og bestyrelsens ihærdighed og 280 engagerede medlemmer, er jeg sikker på, at såvel skib som besætning er godt rustet til de næste 100 års sejlads. Der skal derfor her ved jubilæet lyde en stor anerkendelse og en varm tak for den store indsats I har udført gennem de 100 år, for at styrke interessen for søværnet og søfart, samt for at promovere foreningen og søværnet I jeres lokalområde på en fortræffelig måde.

Nyborg Marineforening ønskes god vind på sejladsen fremover. Jens Ole Løje Jensen Landsformand

4


Distriktsformandens lykønskning ved Nyborg Marineforenings 100 års jubilæum Nyborg Marineforening ønskes hjertelig tillykke med de første 100 år. 100 års jubilæet er en god anledning til at takke de mange , der gennem årene har gjort en stor indsats for Marineforeningen – både lokalt og på landsplan – samt har været en god ambassadør for Søværnet og det blå Danmark. Det at blive 100 år er ikke længere en sjældenhed. Nyborg Marineforening har gennem perioder haft sine op- og nedture, ligesom andre afdelinger. I har dog altid fået rettet skuden op hver gang. Navnlig er det gået stærkt efter Marinestuen flyttede på havnen. Først i vejerbodens små lokaler, som I nåede at sætte i stand. Derefter til jeres nye domicil endnu tættere på vandet – gode og flotte lokaler, som I på værdig vis værner om til gavn for medlemmerne, samt lejlighedsvis også havnerelaterede sammenkomster, hvilket giver stor anerkendelse og respekt blandt Nyborgs borgere. Personligt vil jeg hermed takke for den store hjertelighed, jeg altid er blevet modtaget med gennem 25 år som formand i Assens Marineforening og senere som distriktsformand i distrikt VII Fyn. Det skal I alle have mange tak for. Desuden er I altid villige til at hjælpe andre afdelinger med Jeres store viden. Jeg føler mig overbevist om, at det engagement, der kendetegner Nyborg Marineforenings indsats gennem de første 100 år, vil blive videreført i Marineforeningens gode ånd også fremover. Da Nyborg Marineforening altid har formået at finde gode kammerater til alt det frivillige arbejde det kræver at få en forening til at fungere, er jeg sikker på, at fremtiden også er med Nyborg MF. I ønskes god vind fremover! Ole Julsrud Distriktsformand

5


Nyborg Marineforenings fødsel og opvækst Notits i Nyborg avis.: Den 13. december 1913 stiftedes ved et møde på ”Hotel Royal” en nyborgafdeling af Danmarks Marineforening. Efter at baron F. von Haxthausen havde budt velkommen, holdt premierløjtnant Ewaldt et foredrag om flåden. Der indtegnede sig straks 50 medlemmer i marineforeningen, og til midlertidig bestyrelse valgtes baron Haxthausen (formand), malermester Chr. Petersen (næst-formand), købmand H.C. Jensen, speditør Basballe, lods Albertsen, bådebygger P. Jensen og vinhandler Kjellerup. Således begyndte marineforeningen for Nyborg og omegn. Søndag d. 21 marts 1915 afholdtes en festlighed med flagindvielse på ”Industrihotellet”. Den smukke højtidelighed begyndte kl. 16.30 med at der blev pebet ”klar ved flaget” og foreningens flag: Splitflaget med foreningsmærket i øverste stangfelt gik til tops, hvorpå baron von Haxthausen der har skænket flaget tog ordet og overgav flaget til foreningen med følgende tale: Kammerater! Fra Arilds tid har det været en køn og naturlig skik i alle lande, nationer og samfundslag at samles om et fælles mærke, et banner eller flag. Det er en stolt dag for os i dag, da vi er samlede her under vort eget flag -vort kære Dannebrog. Under Dannebrog står vi her ”Under Dannebrog” er vort motto. Allerede i 1935 spøgte ideen om at få eget lokale. På generalforsamlingen det år foreslog en maskinmester Koppel, at man skulle arbejde på at få sit eget lokale. Der var på den generalforsamling stemning både for og imod, dog blev der nedsat et udvalg til at arbejde videre. Udklip fra en avis Lørdag den 1. juni 1945. Festlig engelsk-dansk aften i marineforeningen. Marineforeningens fest lørdag aften på ”Turisthotellet” for de engelske og danske marinere havde samlet så stor tilslutning at det kneb med pladsen. Festen blev overordentlig vellykket , præget som den var af hjertelighed og godt kammeratskab. Formanden købmand H.O. Petersen gav i hjertelige ord udtryk for glæden ved at Dannebrog igen vajede over et frit Danmark. Der blev udbragt et leve for HM kongen efterfulgt af ”Kong Christian” og ”God save the King”. Den 1. maj 1950: Klubaften og stueindvielse af nyoprettet marinestue på ”Færgegården”. Marts 1964 bliver foreningen ’husvild’ da Færgegården skulle nedrives. Man flytter ud på ”Christianslund” badehotel, hvor nøjagtig det samme sker i oktober 1965. Også dette hotel måtte lade livet. Generalforsamlingen den 30. marts 1968 er den sidst refererede begivenhed inden foreningen går i ’dvale’ indtil generalforsamlingen den 8. december 1977

6


Fortsættelse af side 6.

Generalforsamling den 8. dec. 1977: Formanden Gunnar Hansen orienterede om arbejdet med at få foreningen op at ’stå’ igen. Formanden havde desuden forhørt sig i hovedforeningen om gæld til denne, men man kunne oplyse at der ikke var nogen gæld. Bestyrelsen leder derefter med lys og lygte efter egnede lokaler som kan godtages. 24. januar 1978. Bestyrelsen accepterer et tilbud om lokaler i "Den gamle smedje". Derefter igen flyttedag for 4. dec. 1980 indretter man sig på "Åkroen". I 1977 havde Nyborg kommune adopteret missiltorpedobåd ”Bredal” og den var på visit 17. august 1982 hvor foreningen var vært ved en lille sammenkomst hvor foreningen modtager ”Bredals” våbenskjold. Bestyrelsesmøde 26 marts 1984: Det besluttes at man ved sendemandsmødet i Hundested skal stemme imod at kvinder kan optages, samt at kontingentet ikke måtte stige. Ved generalforsamlingen 17. januar 1985 var diskussionen om egne lokaler igen et varmt emne. Nogen var for, andre imod, man var bange for at det ville blive et værtshus!! Nyborg marineforening søger kommunen og havneudvalget om egnede lokaler, kommunen meddeler, at de desværre ikke er i stand til at hjælpe. Havneudvalget meddeler foreningen, at man kan overtage vejerboden så snart man har fundet en dato for overdragelsen fra nuværende lejer. Efter at foreningen flytter til ’det lille hus’ stiger medlemstallet voldsomt, således at pladsen bliver ret trang. Så trang at noget må gøres, men hvad? Der bliver udarbejdet planer om en udvidelse af vejerboden, men dette medfører så store protester fra forskellig side at projektet opgives, bl.a. for ikke at træde nogen over tæerne. Så får foreningens daværende næstformand, nu afdøde Aksel Møller den ide at forespørge om konsortiet ved storebæltsbyggeriet har pavilloner (tegnestuer-kontorer m.m.) som man ikke længere skulle bruge. Og det var faktisk tilfældet. Så der blev handlet hurtigt. Bestyrelsen tøvede ikke, forhandlinger med havneudvalg gik i gang, det skulle trods alt gå lidt tjept, men med god hjælp fra byrådet, havneudvalget og en lokal tømrermesters hjælp stod foreningen pludselig med eget hus og grund her på Vesterhavnen 70A .

7


Marineforeningen fra 1993 til i dag Nyborg Marineforening har i lighed med næsten alle andre marineforeninger ført en lidt omtumlet tilværelse med hensyn til egne lokaler. Fra den spæde start helt tilbage i 1913, hvor hovedforeningen blev startet i København, og hvor der ret derefter oprettedes lokalforeninger overalt i landet og således også i Nyborg på initiativ af driftige og fremsynede mænd, har foreningen haft til huse i diverse restaurationer og hoteller. Her i Nyborg Marineforening kan vi følge denne ”omflakken” via de forskellige redningsbælter der hænger under dækket i vort dejlige lokale. Men i 1993 skete der noget der virkelig ændrede tingenes tilstand. Efter at have haft til huse i Nyborg havns nedlagte vejerbod (af flere medlemmer kaldet ”det lille hus”) på grund af den liden plads, og efter et forgæves tiltag om udvidelse af samme hus, fik den daværende næstformand Aksel Møller ideen om at indhente tilbud om køb af pavilloner fra storebæltsbyggeriet (tegnestuer, kontorer mm.) som der ikke længere var brug for. Der var ikke langt fra tanke til handling, pavillonerne blev købt med den økonomiske risiko det nu var at binde an med et sådan projekt. En grund blev det også til her ved havnen, og en lokal entreprenør blev sat på opgaven med hensyn til fundament, opbygning og indretning. Alt dette skyldtes den nu afdøde kasserer Jørgen Rasmussen og vor nuværende formand Børge Ferning, som turde tage denne udfordring op!!! Men det gjorde at vi den dag i dag har til huse i vort eget foreningshus, vi skal ikke spørge nogen om hvad vi må og ikke må, kort sagt vi er herrer i eget hus, men alt andet lige skyldtes det, at der var nogle få personer der turde tage en chance som vi så er rigtig mange der kan glæde sig over den dag i dag, hvilket vi også gør, mange medlemmer bakker rigtig meget op om at drive stuen og marineforeningen til alles bedste. Torben Jørgensen

1994 2013

8


9


Nyborg Marineforenings formænd fra oprettelsen af afdelingen i Nyborg den 13. december 1913 under Danmarks Marineforening

Baron Fr. Haxthausen

13. december 1913

til

8. marts 1928

H. Chr. Jensen

8. marts 1928

til

19. februar 1938

Hans Ove Petersen

19. februar 1938

til

15. januar 1946

Søren Pedersen

15. januar 1946

til

7. februar 1957

Knud Nielsen

7. februar 1957

til

14. marts 1964

Egon Theil Nielsen

14. marts 1964

til

6. marts 1965

Gunnar Larsen

6. marts 1965

til

4. marts 1967

Gunnar Hansen

4. marts 1967

til

4. februar 1981

Erik Rasmussen

4 februar 1981

til

23. februar 1982

Ole Dvinge

23. februar 1982

til

29. marts 1988

Eigil Løkkebø

29. marts 1988

til

3. september 1988

Børge Ferning

3. september 1988

til

??

Børge Ferning 2013

10


Nyborg Marineforenings Skyttelav Nyborg Marineforenings Skyttelav blev startet i 2006, Marineforeningens formand Børge Ferning opfordrede Bjørn Andersen til at afholde en stiftende generalforsamling den 14. juni 2006. På generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse på 3 personer med Bjørn Andersen som formand, der samtidig indledte et samarbejde med Nyborg Skytteforening. Efterfølgende blev der på sensommeren afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor repræsentanter fra Landsskytteudvalget og Nyborg Skytteforening var til stede. Det satte gang i skydningen, hvor Nyborg Skytteforening lægger baner, våben og ikke mindst instruktion til. I den forløbne tid, hvor der hver uge skydes onsdag aften og søndag formiddag har skyttelavet deltaget i forskellige arrangementer, bl.a. hjemmebaneskydningen, hvor der er opnået pæne resultater, med to førstepladser og en andenplads. Deltagelse i landsskyttestævne har givet en andenplads og en fjerdeplads. Distriktsskydningen på Fyn, hvor skyttelavet har hjemført pokalen ti gange ud af elleve mulige må siges at være suverænt. I tiden der er gået, har skyttelavet udviklet et fantastisk socialt samvær med Nyborg Skytteforening og flere af lavets medlemmer har således deltaget i stævner under De Danske Skytteforeningers regi. Skyttelavet består i skrivende stund af 22 medlemmer. Bjørn Andersen Formand

11


Nyborg Marineforenings sangkor. I en del år havde visse kredse i Marineforeningen snakket om at det kunne være sjovt med et sømandskor. Det var dog blevet ved snakken, men i 2006 tog Kaj Bonde udfordringen op og Nyborg Marineforeningskor var en realitet. For at der skulle være musik til koret fik Kaj Bonde overtalt musikerne fra ”Havskum” til at akkompagnere koret, Kaj Bonde og Alex Semper var medlemmer i marineforeningen og en hjælpende hånd fra Henning Blix og Erik Kleding fik det hele til at fungere. Vi blev ret hurtigt ca. 20 sangere og dette antal har vi holdt i gennem årene. Korets repertoire er fortrinsvis danske og engelske sømandssange. Der bliver øvet hver anden mandag og der optrædes i ny og næ også uden for stuen. En fast tradition er kort før jul hvor ” Vi synger julen ind” efterfulgt af gløgg og æbleskiver. I 2009 trak Kaj Bonde sig af personlige grunde og det var jo et stort tab! Og spørgsmålet om hvorvidt koret kunne fortsætte meldte sig ? Dette blev dog klaret ved hjælp fra Henning Blix som lovede at foresætte som leder og dermed styre det musikalske medens Jørgen Henrichsen tog sig af det praktiske. I skrivende stund består koret af 22 medlemmer og her af er der 5 musikere, Henning Blix på klaver, Erik Sørensen på saksofon og klarinet, Alex Semper på bas, Jørgen Skov på violin og Henry Schmidt på harmonika. Jørgen C. Henrichsen

12


Rejseudvalget I året 2004 arrangerede Kurt Verner en sommer udflugt til Stralsund på en forlænget weekend Dette blev så stor en succes at man ville gentage en sådanne rejse året efter, men i bestyrelsen var der betænkeligheder ved en rejse hvert år. Så man sprang 2005 over. Da det er et stort arbejde at arrangere sådanne rejser, blev bestyrelsen enige om at nedsætte et stående udvalg til at tage sig af slige ting. Allerede den 13. oktober 2005 samledes det første udvalg med følgende besætning. Formand Jørgen Henrichsen, Kurt Verner, Poul Nielsen og som sekretær Hans Biering. På mødet fastsatte vi et kommissorium for udvalgets arbejde: Rejseudvalget har til formål at udarbejde-tilrettelægge forslag til udflugter for foreningens medlemmer inkl. ledsagere. Turene skal være weekend ophold eller endags udflugter i ind og udland. Besøgene skal have et indhold af det maritime og relatere til Søværnet, set i en forsvarsmæssig sammenhæng. Udvalgets første opgave var at arrangere en 3 dages tur til Nyborgs venskabsby Kolobrzeg Polen. Turen blev fuldtegnet og skønt en lidt stram tidsplan, en succes. De følgende år har turene gået til Stralsund og da turene altid er overtegnede tyder det på at stedet er vel valgt, der er dog andre destinationer i kikkerten. Tilslutning til endagsture, har dog vist sig ikke at have den store interesse. I skrivende stund består udvalget af: Formand Jørgen Henrichsen, Kurt Verner, Poul Nielsen og sekretær Henry Schmidt. Jørgen C. Henrichsen Formand

Billederne stammer fra udflugten til Stralsund

2012

13


Hvad bliver marinestuen brugt til i det daglige ? Marinestuen er udover samlingssted for medlemmerne til daglig, også stuen hvor der holdes foredrag, normalt med maritimt islæt, men vi har også haft foredragsholdere hvor emnet har været af f.eks. historisk eller lokal karakter. Derudover har foreningen gennem årene haft et pragtfuldt lokale til medlemmernes private fester, runde fødselsdage, bryllupper m.m.

Klar til fest

Foredrag

14

Gruppemøde


Gennem mange år har Nyborg Marineforening haft et godt og gensidigt samarbejde med Marinehjemmeværnets skole på Slipshavn.

Billeder fra forskellige aktiviteter på Slipshavn

15


En hyldest til foreningens ildsjæle Denne lille historie er ment som en erkendtlighed til foreningens seneste banjermestre. Nu afdøde banjermester / formand Gunnar Hansen stod for at få foreningen ”op at stå igen” i 1977 efter 8 år i ’dvale’. Der kan ikke herske tvivl om at der har været lagt et stort arbejde i det. Vor nuværende banjermester Knud Geisler som ’påmønstrede’ i 2002 kan vi i dag takke for at vi har den stue som vi har. Et lokale som vi i den grad kan være stolte af. Hvad Knud Geisler ikke har af ideer med hensyn til stuen og dens udseende har næsten ingen grænser. Det største tiltag var nok da den gamle kabys og ”surmulerummet” (nuværende kabys) skiftede opholdssted, hvorefter der dukkede et flot ”civilt” hjørne op i form af en flot matrosmesse mm. Bestyrelsen 2013

Bagerst fra venstre.: Banjermester Knud Geisler / Supp. Ebbe Rasmussen / Supp. Erik D. Rasmussen / Supp. Henning Carlsen / Kvartermester Willy K. Jensen Forrest fra venstre.: Best. medlem Bjørn Andersen / Formand Børge Ferning / Næstformand Jørgen C. Henrichsen / Kasserer Finn Moltke / Fraværende Sekretær Karl Erik Sørensen

Mange giver en frivillig hånd med, når der skal arbejdes, både ude og inde.

16


Nyborg Marineforenings nye flagmast

I foråret 2005 besluttede bestyrelsen at tiden var inde til at lave en ny flagmast, til afløsning for den gamle der var gået i stykker. Heldigvis har vi blandt vores medlemmer fagfolk, som trådte til og klarede opgaven. ADP stillede værkstedsfaciliteter til rådighed og snart var tegninger omsat til realiteter i træ. Fundamentet blev støbt og soklen sat på plads. Den 13. maj kom kranen og rejste masten og 28. maj blev flagmasten indviet. For øvrigt er flagmasten en tro kopi af den der står på Slipshavn.

17


Patruljefartøjet Havfruen adopteres af Nyborg Kommune. Adoptionen blev en realitet ved en ceremoni på Nyborg Rådhus den 13. november 2009. Formålet med adoptionen er at skabe og fastholde nær kontakt mellem Nyborg Kommune og fartøjet Havfruen og samtidig udbrede kendskabet til Søværnet. Havfruen ankom til Honnørkajen kl. 13 med borgmester Jørn Terndrup ombord, søværnets Tamburkops underholdt på kajen med efterfølgende march gennem byen til Nyborg Rådhus, hvor den officielle adoptionshøjtidlighed fandt sted for inviterede gæster.

18


Nogle tanker om det at være medlem af en forening Der er utallige foreninger i Danmark, store og små, betydningsfulde og mindre betydningsfulde. Men alle har de det tilfælles, at man på et tidspunkt har meldt sig ind i foreningen, enten af interesse for foreningen eller for at dyrke de fælles opgaver, der måtte være i forbindelse med medlemskabet. En sådan forening er marineforeningen. Vi er jo en flok mennesker med det tilfælles, at vi enten har aftjent værnepligten i søværnet, har sejlet til søs i kortere eller længere tid eller simpelthen interesserer sig for det maritime. Mange af medlemmerne har selv en eller anden form for båd det være sig sejlbåd, motorbåd eller andet ”skiv”, hvor man dyrker glæden ved at være tæt på havet. Vores marinestue er vores stolthed, her mødes vi og fortæller løgnehistorier og om hvor sjovt vi havde det som ’orlogsknaster’. Glemt er de sure timer med ligegyldige vagter, glemt er søsygen (jeg var i hvert fald enormt søsyg på vej til staterne med Peder Skram i 1966). Nej, nu skal vi ha’ det sjovt, ha’ en øl eller to, og så ellers snakke med gutterne. Vi i marineforeningerne er faktisk privilegerede, for hvor mange værnepligtige har i dag sådanne lokaler at mødes i? Vores stue er jo faktisk et maritimt museum, oven i købet et flot et, hvilket vi også tit får at vide når der er gæster på besøg. Hvad er nu meningen med dette lille epistel? Joh som nævnt i overskriften var det jo nogle tanker om et medlemskab, men det er også nogle tanker om engagementet i samme forening. Nogle medlemmer klør på med krum hals og lægger et stort arbejde for at få foreningen til at fungere til daglig, således at vi alle har en god forening at komme i hver dag (næsten). Med disse få ord har jeg luftet nogle tanker, som jeg håber I andre også vil tænke over. Torben Jørgensen

19


20


Indgangspartiet til marinestuen Her vandes Søulkene

Den civile matrosmesse, rig på billedmateriale fra Handelsflåden

Stuens flotte mindeplade over faldne søfolk fra Nyborg under anden verdenskrig. Billedskærearbejdet er udført af afdøde Jacob Frederiksen

Model af første adoptionsskib BREDAHL

Under Dannebrog, vort motto.

Model af nuværende adoptionsskib HAVFRUEN

21


Foreningen af Cap Horn sejlere Foreningen af Cap Horn sejlere var en forening af søfolk der har rundet Cap Horn med sejlskib. Den blev stiftet i 1937 i St. Malo i Frankrig. Det siger sig selv at det nødvendigvis måtte blive en lille eksklusiv klub, da man i sin tid startede foreningen. Kravet for medlemskab var at man skulle have rundet Cap Horn med sejlskib med last på kølen. Til at begynde med manglede man ikke medlemmer, men det strenge optagelseskrav gjorde at det ganske naturligt begyndte at tynde ud i rækkerne. I 1968 kom der en dansk afdeling stiftet af Jørgen Ole Bay-Schmith og han var præsident de næste 20 år, hvorefter skibsfører Niels E. Løkkebø tog over som præsident for den danske afdeling i 1988. Igennem alle årene holdt foreningen deres årsmøde her i Nyborg Marineforening, først i Vejerboden, siden her på vores nuværende adresse Vesterhavnen 70A. Den første verdenskongres i Danmark fandt sted her i Nyborg i 1972. Da var man ca. 2000 medlemmer. Da den næste kongres fandt sted i 1993, også her i Nyborg var medlemstallet svundet ind til det halve. Med Prins Henrik som protektor for foreningen blev der afholdt gudstjeneste i Nyborg kirke. Foreningen var ved den lejlighed i øvrigt skuffet over den manglende lyst blandt rederierne til at sponsorere ved mødet. Eneste rederi der velvilligt fandt et beløb til formålet var A.P. Møller. Der var en sidste kongres 2002 i Nyborg. Her har man åbenbart erkendt at det var ved at være slut med foreningen, der var 22 medlemmer i Danmark. Skibsfører Niels Erik Løkkebø havde som ung dreng påmønstret den finske bark ”Buxtehude” allerede i 1934. Hans mange medaljer overlod han til marineforeningen, hvor de kan ses i glasbordet i ”matrosmessen”. Foreningen blev opløst ved en mindehøjtidelighed i 2003 i St. Malo, hvor den også blev stiftet i sin tid. Her deltog Niels E. Løkkebø. Torben Jørgensen

22


Foreningen nu og fremover På denne sidste side er det måske på sin plads at opsummere hvad vores marineforening betyder og hvad den står for. Danmarks Marineforening startede i 1913 som en forening af orlogsgaster der havde aftjent værnepligten i flåden. Gennem de næste mange år voksede de forskellige afdelinger rundt om i landet sig større og større. I skrivende stund er der 77 afdelinger. Siden starten i 1913 og de næste 80 år frem var medlemmerne udelukkende mænd. Men skulle foreningen udelukkende bestå af orlogsgaster af hankøn? Nej, selvfølgelig ikke, mandsmødet i Holbæk kunne optages. Kvinnoget tumult, men reskulle disse rare skabmedlemmer. Kan man fod med det stærke også kunne blive med-

så i 1994 blev det på sendevedtaget at kvinder også der i vores klub!!. Det gav sultatet blev at selvfølgelig ninger også kunne blive join the navy og tjene på lige køn, skal man selvfølgelig lem af marineforeningen.

På sendemandsmødet i 1995 i Marstal kom Marinehjemmeværnet med på lige fod med søværnet, dog først efter gennemført grunduddannelse. Medlem kan man også blive med søfartsrelateret uddannelse dvs. navigatører, maskinmestre, hovmestre, skibsassistenter mm. Sidste kriterie er simpelthen at man nærer interesse for det blå, altså søværn, søfart og hvad dertil hører. Denne forskelligartede sammensætning af medlemmer, har blandt andet betydet at Danmarks Marineforening er en stærk organisation, og at der altid er medlemmer der er parate til at yde en ekstra indsats til drift og vedligehold af vore smukke stuer og foreningens mangeartede aktiviteter. Torben Jørgensen

Foreningsdata Marineforeningen er en forsvarspositiv forening, der gennem sin landsdækkende virksomhed søger at udbrede kendskabet til og interessen for landets sømilitære forsvar og søfartserhverv, hvorfor Marineforeningen dækker hele det maritime Danmark. Ved aktiviteter i de 77 lokale afdelinger rundt om i landet samles tidligere og nuværende tjenestegørende i søværnet og handelsflåden og andre, der nærer interesse for det maritime til gennem kammeratskab og sammenhold at medvirke til at opfylde foreningens formål. Marineforeningen har i alt omkring 10.000 medlemmer, hvoraf 2/3 er tidligere orlogsgaster. De 78 lokale afdelinger er økonomisk selvstyrende med egen bestyrelse og afdelingerne er samlet i 13 distrikter.

Nyborg Marineforenings 100 års Jubilæum 2013. Ansvarshavende: Børge Ferning Ide, Redaktion og Layout: Kurt Verner Torben Jørgensen - Kjeld Jensen - Jess Sørensen Trykt i 650 eksemplarer. Tryk.: De Grafiske Fag Nyborg Statsfængsel

23


Under Dannebrog Kongeskibet ved BradbĂŚnken Holmen 22.4. 2012 Kongeskibet DANNEBROG

Jubilæumsblad 2013  

Udgivet I andledning af 100 års jubilæum I Nyborg Marineforening

Jubilæumsblad 2013  

Udgivet I andledning af 100 års jubilæum I Nyborg Marineforening

Advertisement