Page 1

NR. 3 • 19. ÅRGANG • SEPTEMBER 2012

Gi‘ LOS LOS – LANDSFORENINGEN AF OPHOLDSSTEDER, BOTILBUD OG SKOLEBEHANDLINGSTILBUD

Kommunerne: Opholdsstedernes dokumentation skal have fokus på statusrapporten KL: side 4 Der må være fælles interesse i en dialog side 9 Et netværk til inspiration, networking og erfaringsudveksling side 18


Inklusion, rummelighed – besparelse kontra resultater

D

e nye buzzwords bruges af mange som definitionen på løsningen af de udsatte børn, unge og voksnes udfordringer. Her opstilles en falsk modsætning til det arbejde, der udføres på opholdssteder, botilbud, døgninstitutioner og dagbehandlingstilbud. LOS vil fortsat sætte fokus på brugernes behov og udvikling og kæmpe imod nedskæringerne i kvaliteten af indsatserne til de mest udsatte børn, unge og voksne. SENEST KAN VI opleve denne modsætning i fuld udfoldelse, når det gælder specialundervisning, særligt når det gælder anbragte børn og unge. Nogle af de forslag der kommer frem bygger åbenlyst på ukendskab til virkelighedens verden. For eksempel finder jeg det udokumenteret, når man påstår, at børn og unge anbragt på et opholdssted – som gruppe – har samme potentiale for at gennemføre en uddannelse som ikke-anbragte børn og unge. Det er muligt, at det var sådan en gang, men som de, der arbejder med anbragte børn og unge i dag ved, er det langt fra tilfældet i dag. Både de kommunale medarbejdere, der arbejder med anbringelse af børn og unge, og opholdsstederne melder enslydende ud, at de unge, der anbringes på et opholdssted i dag har langt større problemer end tidligere. Den type unge, der blev anbragt på opholdssted for tyve år siden, anbringes ikke mere, i hvert fald ikke på et opholdssted. Ifølge SFI’s forløbsundersøgelse udviser både børn og unge på opholdsstederne og deres familier langt større problemer end en gennemsnitsfamilie og også end børn og unge, der anbringes i familiepleje. En stigende andel af de børn og unge, der anbringes på opholdssteder, har en kombination af flere problemer af både psykisk og social karakter. NÅR DET GÆLDER undervisningen, har de ofte haft et meget dårligt forløb i Folkeskolen, og er langt fra alderssvarende i udvikling. Mange er på 3.-4. klasse niveau eller lavere, selv om de aldersmæssigt burde være på 8.-9. klasses niveau. Mange har i lange perioder ikke modtaget undervisning overhovedet. Selvfølgelig er der elever, der med støtte kan profitere af undervisning i Folkesko-

2

Gi’ LOS • 3-2012

Leder

Geert Jørgensen direktør i LOS

len, men for det store flertal, der efter utallige skoleskift og manglende læring endelig har fået et kvalificeret undervisningstilbud, der ofte rykker dem skolemæssigt mere end to skoleår på et år, vil det være en katastrofe at flytte dem tilbage i Folkeskolen. MANGE AF VORES skoler kritiseres for ikke at undervise i hele fagrækken eller i for få timer ugentlig. Selvfølgelig skal børnene og de unge udfordres mest muligt, men det skal ske i respekt for deres evner og potentiale, alt for mange af dem har sviende nederlag fra Folkeskolen med i bagagen. Nederlag der har givet dem modstand mod at lære noget, at tro på egne evner. Mange af dem har svært ved at fungere i større miljøer, men har brug for et mindre undervisningsmiljø. Her er det vigtigt, at man ved valg af skoletilbud netop tager udgangspunkt i barnets eller den unges behov og potentiale, og ikke af ideologiske grunde udelukker mindre skoletilbud, uanset det måtte være det bedste for den pågældende elev på det aktuelle tilbud. HER SOM I alle forhold omkring udsatte børn, unge og voksne, er det vigtigt at tage udgangspunkt i at skabe eller vælge det bedste tilbud til den enkelte – at visitere ud fra elevens eller brugerens behov. Vi startede i sin tid dagbehandlingstilbud og interne skoler, fordi vi så alt for mange børn og unge, der blev smidt ud af skolen, eller som gik igennem skoletiden uden, at have lært ret meget. Størstedelen af disse børn og unge er nået meget længere end de ville have været, hvis de havde fortsat i Folkeskolen. Så kære ministre, politikere og embedsmænd, lad os sammen iagttage alle forhold om disse børn og unges vilkår og muligheder. Selvfølgelig skal vi hele tiden gøre det bedre, men at forlange, at vi i gennemsnit skal opnå samme resultater uddannelsesmæssigt, med de mest udfordrede børn og unge, som Folkeskolen opnår med hr. og fru Danmarks børn er urimeligt.


Læs i dette nummer

6

12

4

Kommunerne: Opholdsstedernes dokumentation skal have fokus på statusrapporten

9

KL: Der må være fælles interesse i en dialog

10

Nyt fra LOS

12

Gi den LOS og byd ind på vores fremtid

14

LOS’ bidrag til høringer fra ministerier

15

Ansøgningsvejledning Fonden Pro

16

Børnerådets panel

18

Et netværk til inspiration, networking og erfaringsudveksling

20

Nyt fra Akkreditering Danmark og CAKU

23

Kurser efterår 2012

27

Annoncer

OVERSIGTEN

KURSER efterår 20 12

OBS: RIV KURSUS

OBS: Oversigten over kurser for efterår 2012 finder du side 23. Riv den ud af bladet og gem den.

UD AF BLADET

OG GEM DEN

16

19 GI‘ LOS • NR. 3 • 19. ÅRGANG • SEPTEMBER 2012

Layout Peder Hovgaard, www.ph7.dk Tryk Scanprint Denne tryksag er svanemærket.

MILJØMÆR SK

NOR DI

Udgiver LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Sekretariatet Emdrupvej 115A, 5. • 2400 København NV Tlf. 70 23 34 00 • Fax 70 23 54 00 E-mail: los@los.dk

ING KN

Redaktion Geert Jørgensen, ansvarshavende Tlf. 70 23 34 00 • 40 63 67 09 Deadline næste nr.: 10. november 2012 Se annoncepriser mv. side 44. Forside: Efterår

ISSN 1398-3539

006

541 Tryksag

Gi’ LOS • 3-2012

3


FOKUS PÅ STATUSRAPPORTER

Kommunerne: Opholdsstedernes skal have fokus på Ikke så meget snik-snak om, at »vi arbejder anerkendende«. Målgrupper, der »holder« fagligt. Præcise statusrapporter koblet op på handleplanen. Klare sammenhænge mellem teori, metoder og praksis ift. det enkelte barn eller ung. Signaler om, at »vi arbejder sammen med jer om at få barnet hjem igen«. Fire kommuner har givet deres bud på, hvilke typer af dokumentation de ønsker fra opholdsstederne. Af journalist Kirsten Holm-Petersen

M

ange opholdssteder og botilbud oplever, at de har svært ved at finde ud af, hvad kommunerne vil have fra dem – særligt på dokumentationsområdet. Skal vi gå i samarbejde med SFI om en videnskabelig dokumentation af vores metoder og resultater? Skal vi investere i et nyt IT-måleværktøj? Skal vi finde alle vores tidligere beboere og lave statistik på dem? Eller få testimonials? Eller er det – når alt kommer til alt – bare prisen, der skal have et gevaldigt tryk nedad? Som en leder af et opholdssted formulerer det: »Jeg kan skisme ikke blive klog på, hvad de vil have, og hvad det er for nogle ting, der afgør, hvem de vælger«. Eller som en anden siger: »Kommunerne tænker meget kortsigtet. Men ved de overhovedet, hvad de vil have – jeg tror det ikke. Vi risikerer at bruge en masse tid på at dokumentere ét – og så er det noget helt andet, de i praksis vil have«. Gi’LOS har bedt fire kommuner –

4

Gi’ LOS • 3-2012

Greve, Fredericia, Hillerød og Odense – komme med hver deres bud på, hvad de har brug for fra opholdsstederne med hovedvægten på, hvilken type dokumentation de vil have – og af hvad. Men også på hvilke ønsker de har til formidlingen af stedernes arbejde. Vi har i de fire kommuner spurgt enten en konsulent, der i det daglige anbringer børn og unge på opholdsstederne og/eller den umiddelbare, faglige leder af anbringelseskonsulenterne. Fire lange telefonsamtaler senere står flere ting klart: For det første, at kommunerne ikke selv mener, at de tænker kortsigtet – men at de til gengæld er bevidste om, at de både socialfagligt og økonomisk stiller store krav til opholdsstedernes tilbud. For det andet, at kommunerne er meget præcise og fokuserede i deres krav til opholdsstedernes dokumentation: Brug det meste af krudtet på at dokumentere, at I gør en forskel for lige præcist dét barn, vi har anbragt lige nu hos jer! For det tredje, at kommunerne er meget

enslydende i deres insisteren på, at opholdsstederne skal blive dygtigere til at forklare koblingen mellem de teorier og metoder, de bruger, og den daglige praksis. For det fjerde, femte, sjette og... Samtalerne med de fire kommunalt ansatte kredser om mange typer overvejelser, der ligger i yderkanten af emnet og så alligevel ikke. Om målgruppedefinitionen som kan være så bred, at det er med til at vælge et opholdssted fra, allerede inden den første kommunale opringning. Om opholdsstedernes vilje og lyst til at arbejde på forandring fra »day one«, når et barn er blevet anbragt – og om at det kan afgøre, om en kommune kommer igen eller ej. Og om de bagudrettede statistikker og brugerudtalelserne, der dukker op på opholdsstedernes hjemmesider – om at man i teorien kan mene ét om dem, men at de nogle gange virker…

Den svære – men nødvendige – målgruppeafgrænsning Tre ud af fire konsulenter starter selv


FOKUS PÅ STATUSRAPPORTER

dokumentation å statusrapporten

Kurt Helt fra Greve Kommune har respekt for steder, der siger nej til børn, der ikke passer til målgruppen.

med målgruppeafgrænsningen. Som de læser om på Tilbudsportalen og stedernes hjemmesider. Så vi kan lige så godt få det overstået. Anbringelseskonsulent i Greve, Kurt Helt: »Nogle gange er opholdsstedernes målgrupper så brede, at jeg tænker, de aner ikke, hvad de har med at gøre. Nogle skriver, at de både tager krænkere og krænkede.

Andre, at de både kan arbejde med anorektikere og bulimikere. Nogle skriver, at de arbejder med misbrugsbehandling uden at definere, hvad de mener med misbrug. Og når jeg så taler med stederne, så får jeg fornemmelsen af, at de er så forhippede på, at de skal have alle otte pladser besat, at de siger, de kan alt. Men jeg har samarbejde med steder med me-

get smalle målgruppebeskrivelser, der altid er besatte. Jeg har kæmpe respekt for de steder, der siger nej til nogle af de børn, jeg spørger på«. Matchningskonsulent i Odense, Mahmoud Daoud: »Nogle opholdssteder har meget brede målgrupper. Det gør mig skeptisk, når det er den samme personalegruppe og de samme rammer. Så ringer jeg ikke til dem…« Faglig leder af familieplejegruppen i Hillerød, Gitte Gjørup, og konsulent Kim Børsen, Hillerød: »Særligt når det handler om omsorgssvigtede børn er nogle opholdssteder for upræcise. Og nogle skriver, at de ikke tager aktivt misbrugende – men de definerer det ikke.« Når Hillerød kommune stiller op til et interview i Gi’LOS er det ikke for at slå opholdsstederne i hovedet – tværtimod. Det er faktisk for at være med til at synliggøre det gode arbejde, der foregår på rigtigt mange opholdssteder, selv om medierne blomster med historier om, hvor det går galt. Og de fire kommuner lægger alle vægt på, at de samarbejder med en række opholdssteder, der har styr på både målgruppebeskrivelsen, dokumentationen af fagligheden og formidlingen af arbejdet. Men de lægger samtidig ikke skjul på, at dokumentationen halter rigtigt mange steder – og at de forsøger nøje at

Gi’ LOS • 3-2012

5

>


FOKUS PÅ STATUSRAPPORTER

udvælge, hvem de arbejder sammen med, og hvem de undlader at ringe til.

Og nu til dokumentationen Begrebet dokumentation bliver nemt en samlekasse, der kan rumme alt fra den videnskabelige – evidensbaserede – dokumentation, over hjemmegjorte statistikker og skriftlighed i rapportskrivningen til testimonials på hjemmesiden fra tidligere beboere. I virkeligheden er der to ting, der er det altafgørende for kommunerne. At et opholdssted kan beskrive, hvordan de bruger deres metoder i dagligdagen. Ikke i generelle vendinger men lige præcist over for den 14-årige pige, som kommunen har tænkt sig at anbringe på opholdsstedet. Og at opholdsstedet i sine rapporter kort og præcist kan dokumentere, hvordan arbejdet skrider frem og dokumentere/beskrive de forandringer, der foregår i forhold til de mål, der er opsat for pigen, mens hun er anbragt.

Mahmoud Daoud fra Odense Kommune.

6

Gi’ LOS • 3-2012

Metoderne først Faglig leder af Ungdomsrådgivningen i Fredericia, Carsten Lund Jensen: »Mange opholdssteder elsker at skrive, at de arbejder anerkendende og ressourcebaseret. Og det er selvfølgelig fint nok. Men hvordan gør de det? Er I anerkendende, når I står og laver mad, og de unge siger, at maden mangler peber og de allerede har kommet fire poser i? Nej, det handler om, at opholdstederne skal beskrive, hvordan de arbejder metodisk i hverdagen, hvad møder den unge. Hvis et opholdssted siger, at det arbejder narrativt, så skal personalet vide, hvad det vil sige at være narrative. De skal kunne forklare, hvorfor de tænker, som de gør.« Kim Børsen, Hillerød: »Nogle steder siger, de arbejder miljøterapeutisk inspireret. Men når de så ikke kan forklare, hvad det betyder for den måde, de møder Peter på i skolen, så er det jeg tænker, at åh nej, du ved ikke, hvad du taler om.« Gitte Gjørup, Hillerød: »Det er vigtigt, at opholdsstederne kan give

svar og er klare på deres metode. For det er der, vi måler på, om de kan passe på børnene. Kurt Helt, Greve: »Hvis et opholdssted bryster sig af, at det kun har uddannet personale, så mener jeg, at det er forpligtet til at kunne beskrive, hvorfor det har valgt en bestemt metode frem for en anden, hvilke teorier, det bruger og hvorfor. Hvilken type supervision, det får – og hvorfor«. Mahmoud Daoud, Odense: »Det er fint nok for mig, hvis et opholdssted skriver, at stedet arbejder med forskellige socialfaglige metoder, hvis det efterfølgende kan beskrive hvilke metoder, det så tager i anvendelse over for det enkelte barn.

Pædagogisk interventionsplan Odense har taget konsekvensen af, at kommunen vil have mere styr på, hvad det er for en ’vare’, den køber af det enkelte opholdssted. Startende sidste år og intensiveret i år beder kommunen opholdsstederne om – ud fra sagsakterne – at udarbejde en pædagogisk interventionsplan, når opholdstedet skal have et konkret barn anbragt fra Odense kommune. Planen skal beskrive, hvordan opholdsstedet vil gribe opgaven an, hvad det vil starte på i forhold til det, der er er beskrevet i handleplanen, hvordan man vil få barnet til at falde til, etc. Mahmoud Daoud: »Vi har det store problem med opholdsstederne, at de ikke er særligt glade for at skrive. Men i interventionsplanerne tester vi deres faglighed. Nogle steder mener ikke, det er nødvendigt, for »du kender jo godt vores pædagogik«. Andre sender måske bare en kopi af fagligheden fra deres hjemmeside. Men for os er hver enkelt unge et projekt for sig selv – og heldigvis er der nogle steder, der er super faglige og som forstår det. Vi afviser endnu ikke nogen steder, der ikke laver en ordentlig interventions-

>


FOKUS PÅ STATUSRAPPORTER

Gitte Gjørup og Kim Børsen, Hillerød Kommune.

plan, men vi er skeptiske i forhold til deres faglighed.« Mahmoud Daoud er også skeptisk overfor de steder, der siger, at »vi skal først danne en relation, før vi kan sige, hvordan vi vil arbejde«. Ifølge ham kan man sagtens arbejde med den unge fra starten, for man kan ikke skubbe den uges problemstillinger foran sig.

Statusrapporten – det altafgørende Når kommunerne får udleveret ordet »dokumentation«, så tænker de på statusrapporten – ikke på fine forskningsprojekter eller statistikker over, hvordan det er gået de 20 børn, opholdsstedet har haft boende siden 1995. I Fredericia efterspørger Carsten Lund Jensen, at opholdssteder-

ne går ind i den resultatdokumentation, som også mange kommuner er gået i gang med. Gerne som en måling af, hvordan det går med de mål og delmål, der opsættes for det enkelte barn. De øvrige tre kommuner er enige: Kurt Helt: »Det er ikke videnskab, vi har brug for, når vi har et barn anbragt. Vi har brug for at vide, hvordan det går Sofie. Hvor er man i forhold til udviklingsmålene. Hvad har man arbejdet med siden sidst. Efterhånden har jeg jo fået sorteret dem fra, der er dårlige til det. Ét sted sender mig en kort rapport hver måned, og det giver bare så meget mening i lige præcist den sag.« Mahmoud Daoud: »Der er stor forskel på, hvad opholdsstederne forstår ved en statusrapport. Måske

kunne LOS lave en skabelon for statusrapporten, så opholdsstederne ud fra den socialfaglige undersøgelse og handleplanen kan dokumentere, at man har arbejdet med målene og hvilke metoder, man har anvendt. Vi har talt om i Odense selv at lave en skabelon og kræve, at stederne bruger den. Men det allerbedste ville være, at opholdsstederne selv havde en interesse i at dokumentere, hvad de har gjort. Hvilke pædagogiske overvejelser, man har haft. Også hvis man har brugt en metode, der ikke har virket.« Kim Børsen, Hillerød: »Nogle steder sender 30-40 sider. Men vi vil have 2 ½ sider med beskrivelser af, hvordan det går ud fra de mål, vi har sat op. Statusrapporten er omdrejningspunktet for al dokumentation.

Gi’ LOS • 3-2012

7

>


FOKUS PÅ STATUSRAPPORTER

»

Nogle steder sender 30-40 sider. Men vi vil have 2 ½ sider med beskrivelser af, hvordan det går...

Gerne krydret med to gode eksempler, der belyser, hvad man har gjort, og hvad der har virket.« Gitte Gjørup, Hillerød: »Det viser sig også tit i rapporten, om vi har et egentligt samarbejde, eller om opholdsstedet kører sit eget projekt med barnet eller den unge. Dem, vi ringer til igen, er dem, hvor vi føler, at vi kan have en diskussion om mål og metoder, og hvor vi fornemmer, at vi har et fælles projekt.«

men den unge, der ER der fra Hillerød, som interesserer mig.« Gitte Gjørup, Hillerød: » Det kan ikke stå alene. Men sådan en statistik kan skærpe min nysgerrighed for at spørge ind til, hvad det var for unge, de havde for 10 år siden. Hvilke vanskeligheder de havde, hvilke overvejelser, det giver anledning til her og nu. Også i forhold til hvad de kan binde an med – det giver respekt, hvis de for eksempel siger, at der er opgaver, de ikke binder an med.«

Bagudrettede statistikker Nogle opholdssteder, botilbud og dagbehandlingssteder er begyndt selv at lave et opsøgende arbejde på tidligere beboere og brugere og ud fra dette opstille statistikker på for eksempel graden af selvforsørgelse eller boligsituation. Andre er gået ind i samarbejder om at måle effekten af deres arbejde mere generelt. Er det noget, kommunerne efterspørger? Tja – både og. Carsten Lund Jensen, Fredericia: »At et sted gør sig umage og tror så meget på det, de gør, at de ønsker at dokumentere det, er første skridt på vejen. Signalværdien er god.« Kurt Helt: »Det gør ikke rigtigt indtryk på mig, men måske har jeg tænkt for lidt i den retning.« Mahmoud Daoud: »Det kan være en rigtig god ide at samle op og kigge tilbage, også fordi man så kan reflektere over sin metode og sin tilgang. Men de unge, vi anbringer i dag, er langt mere socialt belastede end dem, vi anbragte for 12 år siden. Målgruppen har rykket sig. Derfor siger en sådan statistik ikke nødvendigvis noget om, hvordan det går de unge på stedet i dag.« Kim Børsen, Hillerød: »Jeg lægger ikke særligt vægt på det. Det er ikke de tyve unge, der HAR været der

8

Gi’ LOS • 3-2012

Testimonials Mange steder bruger ressourcer på at få udtalelser fra tidligere beboere og pårørende. Gør det så indtryk? Det korte – og selvmodsigende – svar vil være, at kommunerne ideelt set ikke er interesserede. Men at de alle alligevel godt ved, at en gang imellem er der noget, der fanger deres opmærksomhed. Carsten Lund Jensen: »Når jeg går ind på en hjemmeside, trykker jeg ikke på det faneblad, der hedder gamle elevers udtalelser. Men forleden besøgte jeg et sted, hvor der tilfældigvis dumpede en gammel beboer ind ad døren. De udtalelser, han kom med, var lige spot-on i forhold til det, stedet står for fagligt. Det gjorde indtryk.« Gitte Gjørup: »Nogle gange kan det fange én. Andre gange bliver det intetsigende – eller kan direkte komme i modsætning til det, stedet ellers står for. « Mahmoud Daoud: »For os i kommunen er det mere det pædagogiske arbejde, der tæller. Men for de unge, der står foran en anbringelse, eller for deres pårørende kan det være en rigtigt god ide og virke beroligende at læse udtalelser fra andre unge, der har boet på stedet. «

Er det ikke bare prisen alligevel? Spiller en bedre og skarpere dokumentation –når alt kommer til alt – nogen rolle? Er det reelt værd at bruge tid på? Nogle opholdssteder vil sige, at kommunerne handler kortsigtet og alene vælger korte, billige anbringelser. Et billede, de fire kommunerepræsentanter ikke kan genkende. Mahmoud Daoud: »Jeg kender ikke nogen i kommunen, der tænker sådan. Men der er jo mange forskellige syn på at blive anbragt. De færreste opholdssteder arbejder på at få børnene og de unge hjem igen, men de glemmer, at de fleste unge har en drøm om at bo hjemme. Der er kommet rigtigt mange metoder fra udlandet, der klæder forældrene på til at kunne magte deres børn, som opholdsstederne ikke bruger. Men opholdsstederne skal gøre de unge klart, at hele systemet arbejder på at få dem hjem igen«. Carsten Lund Jensen: »Vi ønsker billige og korte forløb, der løser problemerne. Selvfølgelig! Men hvis du som opholdssted signalerer, at du gør alt, hvad du kan for at gøre den unge klar, så tager vi jo ikke den unge hjem, hvis den unge ikke er klar. Gitte Gjørup: » Vi kan ikke genkende billedet af, at vi tænker kortsigtet. Vi træffer faglige beslutninger. Men selvfølgelig ser vi på om prisen matcher tyngden i opgaven. Og nogle unge hader pædagoger og vil hellere bo på et værelse i byen end anbringes på et opholdssted. Det skal vi også respektere.«

>


FOKUS PÅ STATUSRAPPORTER

KL: Der må være fælles interesse i en dialog Af journalist Kirsten Holm-Petersen

H

anne Gøttrup, opholdsstederne vil gerne blive bedre til at arbejde med deres dokumentation. Men de oplever også, at de kan have svært ved at få kommunerne i tale og dermed helt overordnet blive kloge på, hvad kommunerne vil have fra dem. Er det rimeligt? Hanne Gøttrup: Det viser i hvert fald, at der er brug for dialog. Opholdsstederne er jo samarbejdspartnere, og vi har brug for dem. Og vi har brug for, at de udvikler sig og får ny viden ind på deres institutioner, som kan komme børnene til gavn. Hvad skal opholdsstederne så gøre for at få mere præcist styr på, hvad kommunerne har behov for? Hanne Gøttrup: For nogle opholdssteder er løsningen at blive ved med at invitere til, at kommunen kommer på besøg, så de kan vise, hvad de står for. Men generelt kan opholdsstederne ikke forvente, at kommunerne stiller op, når de ringer enkeltvis. Her vil det være langt bedre, hvis de for eksempel via LOS områdevis går sammen og inviterer et par kommuner til et møde, hvor de kan tage dialogen om, hvad kommunerne har brug for, hvad de selv løser og hvad de har brug for, at de private leverandører kan løfte. Hvad er KL’s holdning til, hvad opholdstederne med rimelig kan forventes at kunne dokumentere? Hanne Gøttrup: Jamen i virkeligheden er det jo ikke så svært. Kommunerne skal blive bedre og

Gi’LOS har stillet chefkonsulent Hanne Gøttrup, KL, fem spørgsmål i forlængelse af artiklen om de kommunale behov for dokumentation. tydeligere til i handleplanen at beskrive, hvilke mål og forandringer, vi gerne vil se. Og opholdsstederne skal blive langt skarpere på systematisk at kunne dokumentere, at deres arbejde resulterer i de ønskede forandringer for børnene og de unge. Nu har vi fået en formålsbestemmelse i Servicelovens § 46, som opholdsstederne kan tage udgangspunkt i. Det nytter ikke noget, når der fortsat er opholdssteder, der siger, at ”det handler om at give børnene noget kærlighed”. Kærlighed, ja selvfølgelig. Men det er ikke nok. Det, ved jeg, der også er meget fokus på, på mange opholdssteder.

Har KL tænkt i lignende baner, eller har I andre standardiseringstiltag på vej. Hanne Gøttrup: Det lyder spændende. I KL kan jeg fortælle, at vi er på vej med en kontraktskabelon for institutionsområdet – altså både døgninstitutioner og opholdssteder – som vil blive stillet til rådighed for kommunerne og som vil indeholde vigtige elementer i en aftale mellem en kommune og institutionerne. Den kommer i løbet af efteråret.

Mange opholdssteder oplever ikke, at Tilbudsportalen er hensigtsmæssig, når de skal præsentere sig selv. Hanne Gøttrup: Vi arbejder til stadighed på at gøre Tilbudsportalen bedre. Men som jeg hører det fra kommunerne, er en af svaghederne, at mange institutioner sætter kryds ved, at de kan det hele. Men at de samtidig har svært ved at dokumentere det. Det vi beder om, er jo ikke, at de går i samarbejde med SFI og laver evidensbaseret forskning. Men de skal kunne beskrive, hvordan de arbejder med børnene og de unge og løbende følger op på de mål, der er sat, og hvor de er, når de bliver udskrevet. En kommune – Odense – har overvejet at lave en skabelon for statusrapporter.

Gi’ LOS • 3-2012

9


NYT FRA LOS

Kort nyt Nye medarbejdere

Børnenes IT-Fond Anbragte børn og unge kan ansøge om en computer hos Børnenes IT-Fond. Formålet med Børnenes IT-Fond er at give de cirka15.000 anbragte børn og unge i Danmark bedre adgang til en computer. Organisationerne bag fonden mener, at adgang til en computer er en væsentlig forudsætning for at klare sig godt i det digitale samfund. Anbragte børn og unge skal således have samme muligheder for indlæring, adgang til sociale fællesskaber og tilegnelse af generelle IT-kompetencer, som ikke-anbragte børn fra traditionelle familier. Læs mere på www.bhd.dk

Den 11. september startede Peter Juul i en stilling som konsulent i LOS en dag om ugen, fortrinsvis om onsdagen. Peter er tidligere kontorchef i Udsatteenheden i Socialministeriet og var de sidste år i ministeriet sekretariatschef for Rådet for Socialt udsatte. Peter skal primært arbejde med botilbudsområdet. Den første oktober tiltræder Karina Hjermitslev stillingen som jurist i Århus. Karina arbejder p.t. som juridisk leder af et projekt i Den Sociale Retshjælp i Århus, der omhandler juridisk rådgivning af tidligere og nuværende indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Derudover har hun siddet med almindelig rådgivning i Den Sociale Retshjælp. Vi ønsker begge velkomne i LOS og glæder os til samarbejdet.

Peter Juul startede den 11. september som konsulent i LOS.

LOS’ støttefond til fordel for anbragte og tidligere anbragte hos foreningens medlemmer LOS’ Støttefond modtager hvert år som medlem af Børnesagens Fællesråd en andel af de kollektmidler, der indsamles i kirkerne op til jul. Endvidere modtager LOS hvert år et beløb fra OK Olie. Disse midler uddeles til anbragte og tidligere anbragte hos foreningens medlemmer, og ansøgninger behandles løbende. Støtten gives dog kun såfremt man ikke kan få dækket sine udgifter andet steds. For at opnå støtte til en computer, skal man fremover have søgt og fået afslag hos Børnenes IT-fond før LOS’ støttefond vil behandle ansøgningen.

Eksempler på støttemuligheder • En ung, der skal udskrives til eget værelse, kan

10

Gi’ LOS • 3-2012

søge om støtte til udgifter, som vedkommende ikke får hjælp til fra kommunen. • Børn, unge og voksne med særlige behov i forbindelse med uddannelse eller fritidsinteresser. • Vedligehold af netværk. Ansøgning om støtte sendes til LOS’ sekretariat mærket »Støttefond«. Ved ansøgning om støtte til noget kommunen burde betale, skal der vedlægges kopi af ansøgning og eventuelt afslag herpå. For yderligere oplysninger kontakt Irene Schwartz i sekretariatet på tlf: 70 23 34 00 eller mail: is@los.dk.


NYT FRA LOS

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i juni en ny mediestrategi for LOS. I den anledning udvides medie- og formidlingsarbejdet i LOS således, at der nu er tilknyttet forskellige medierådgivere på tre fokusområder. Det politiske niveau, det landsdækkende niveau og det lokale niveau. På det lokale niveau har LOS indgået en aftale med Michael von Bülow fra konsulentfirmaet nisted-bruun og von bülow om udarbejdelse af et katalog over historier, der skal formidles til de lokale medier. Desuden har vi lavet en aftale med journalist Stig Andersen om produktion af en række webbaserede tv-indslag, der belyser vores område, ligesom Stig også er inde over i forhold til de landsdækkende medier. På det politiske niveau samarbejder vi med Rasmus Jønsson fra New Deals. Rasmus er ekstern lektor på RUC og bliver brugt af medierne som ekspert i politiske forhold. Målet med mediestrategien er at skabe endnu bedre kendskab til området og hvad, der er virkeligheden bag de myter, der hersker om vores område. LOS arbejder også på at forbedre den interne kommunikation, således at medlemmerne i højere grad kan følge med i, hvad LOS gør i forhold til medierne.

FOTO: THOMAS TOLSTRUP

Ny mediestrategi

FOTO: CLAUS BJØRN LARSEN

Kort nyt I næste nummer af Gi’LOS vil man kunne læse reportager fra to ministerbesøg hos institutioner.

Ministerbesøg hos LOS-medlemmer LOS har arrangeret praksisbesøg for henholdsvis Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini. Den 26. september skal Karen Hækkerup besøge Bostedet Søholm i Kirke-Såby og opholdsstedet Dueslaget i Hvalsø. Den 2. november skal Christine Antorini besøge dagbehandlingstilbuddet Vikasku på Frederiksberg og den interne skole på Gjeddesgård i Kirke-Såby. Gi’LOS vil i næste nummer bringe en reportage fra besøgene.

Næste nummer af Gi’LOS Gi’LOS nr. 4, 2012 udkommer i midten af december. På grund af sommerferien har det været vanskeligt at få artikler ind til det tema om fokus på debatten om uddannelseskrav og kompetencer, vi annoncerede i sidste nummer af Gi’LOS. Gennem indlæg fra en række fagfolk, medlemssteder og interessenter vil vi prøve at nuancere en debat,

der desværre ofte har været meget sort-hvid når det gælder betydningen af henholdsvis faglig pædagogisk viden og personlige kompetencer. Vi efterlyser stadig medlemmer, der ønsker at bidrage til temaet, og hvis du er interesseret i at bidrage, er du meget velkomne til at kontakte Geert Jørgensen på gj@los.dk.

ANTAL STEDER MED LEDIGE PLADSER NOVEMBER 2012

Antal 345

Heraf med ledig plads(er) 242

Ledig plads i % 70 %

Botilbud

176

112

64 %

Skoletilbud Familiebehandling Andre sociale tilbud Tilbud i alt

59 18 68 666

38 16 56 464

64 % 89 % 82 % 70 %

Medlemssteder i alt

589

390

66 %

Opholdssteder

Der er en difference mellem antallet af tilbud og medlemssteder, da flere medlemssteder driver flere typer tilbud.

Gi’ LOS • 3-2012

11


STRATEGIDAG

ITALIENGODFERIE.DK tilbyder billige ski-, sommerferier og ophold mv. til danske institutioner i syd Italien. Vi har feriehuse og et mindre B&B i en spændende bjergby ikke langt fra Rom. Vi er en dansk familie med hjertevarme, som bor fast i Italien og tager os af gæsterne, vi har stor fleksibilitet og har åbent året rundt for ferier og ophold. Fra 2 op til 32 personer. Akutophold modtages hele året.

WWW.ITALIENGODFERIE.DK EMAIL: HEAT@LIVE.DK TLF: 0039 3802377026

ANNONCER I GI’LOS Priser og deadlines

Annonce 1/1 side 1⁄2 side 1⁄4 side

Mål B:150mm, H:230mm B:150mm, H:110mm B: 70mm, H:110mm

Faste deadlines: Blad nr. 1 2 3 4

Deadline 10.02. 10.05. 10.08. 10.11.

Pris Kr. 2.250,Kr. 1.350,Kr. 750,Udgivelse 1.3. 1.6. 1.9. 1.12.

Annoncering i LOS’ medlemsblad er ikke pålagt moms. Prisen gælder leverede, trykklare annoncer og opsætning af rene tekstannoncer. Annoncer, der skal sættes op, rettes til eller klargøres til tryk kan kost lidt ekstra. Man vil altid blive kontaktet, inden en eventuel tilretning af annoncen finder sted.

Kontakt sekretariatet: tlf. 70 23 34 00 • los@los.dk

12

Gi’ LOS • 3-2012

Gi den ind på vo S

om tidligere orienteret om i LOS’ nyhedsbreve blev der på generalforsamlingen 2012 besluttet følgende: »Med udgangspunkt i de på generalforsamlingen faldende bemærkninger nedsætter bestyrelsen en arbejdsgruppe, som snarest skal udarbejde oplæg til værdidebat i LOS.« Bestyrelsen lagde, i udvælgelsen af arbejdsgruppens medlemmer, vægt på, at de enkelte områder (voksen, børn og skole) alle blev repræsenteret, og at der er en kønsmæssig og geografisk nogenlunde ligelig repræsentation i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen holdt deres første møde ultimo juni, hvor de blandt andet planlagde afholdelse af en strategidag, hvor LOS og medlemmernes fremtid skulle være i fokus.


STRATEGIDAG

LOS og byd ores fremtid… Strategidagen blev afholdt den 31. august, og det blev en dag, hvor mange spændende synspunkter og idéer blev drøftet og bearbejdet i grupper. Resultatet fra dagen arbejder arbejdsgruppen nu videre med, og den vil udarbejde et oplæg til bestyrelsen med tendenser og forslag til proces for det videre strategiarbejde. Arbejdsgruppen mødes med bestyrelsen primo oktober.

Strategidagen den 31. august gav mange spændende input til arbejdsgruppen.

Gi’ LOS • 3-2012

13


HØRINGSSVAR

»

... Vi mener, at det vil medføre en masse unødig bureaukrati, der ikke vil kvalificere arbejdet på området ...

LOS’ bidrag til høringer fra ministerier Nedenfor følger uddrag fra høringssvar som LOS har afgivet de seneste måneder. Der er alene fremhævet de vigtigste elementer fra vores svar. Vores høringssvar kan læses i deres fulde længde på hjemmesiden www.los.dk under ”Aktuelt/”Nyt fra LOS”.

Høringssvar om indberetninger om magtanvendelse på voksenområdet Af lovforslaget fra Social- og integrationsministeriet fremgik, at kommunerne fremadrettet kan udarbejde egne magtindberetningsskemaer, hvor der indgår yderligere oplysninger, end de der fremgår af de skemaer, som Socialstyrelsen udarbejder. LOS har i sit høringssvar skrevet, at vi finder skemaerne fra Socialstyrelsen meget velegnet til formålet, og at vi er betænkelige ved, at hver enkelt kommune fremover vil kunne udarbejde egne skemaer. Vi mener, at det vil medføre en masse unødig bureaukrati, der ikke vil kvalificere arbejdet på området. Man risikerer, at botilbuddene skal bruge meget tid på samtlige indberetninger, også de som ikke på nogen måde giver anledning til uklarhed. Tid der i stedet kunne bruges på en gensidig dialog mellem kommune og botilbud i de sager som rent faktisk giver anledning til tvivl. En dialog, der kan styrke refleksionen i de enkelte sager med henblik på at fremme kvaliteten på området.

Høringssvar om børnesagkyndige i Ankestyrelsen Af lovforslaget fra Social- og Integrationsministeriet fremgik at det ikke længere vil være et krav, at de børnesagkyndige på ankemøderne i Ankestyrelsen skal være kyndige i børne- og ungdomspsykiatri. LOS har som svar på høringen svaret, at vi ser positivt på, at man med lovforslaget ikke længere stiller krav om, at de børnesagkyndige konsulenter på ankemøderne skal være kyndige i børne- og ungdomspsykiatri. LOS mener, at andre med relevant faglig uddannelse i ligeså høj grad kan varetage opgaven på kvalificeret vis, fordi problemstillingerne i sager om tvangsmæssige foranstaltninger er mangeartede og ikke alene af børne- og ungdomspsykiatrisk karakter. LOS noterer sig i høringssvaret, at det fortsat er hensigten, at Ankestyrelsen ansætter lægekonsulenter, der er kyndige i børne- og ungdomspsykiatri således, at problemstillinger, der i de enkelte sager relaterer sig til psykiatri, fortsat kan belyses.

14

Gi’ LOS • 3-2012


FONDEN PRO

OB S me : Ekst d a rao nsø rdi gn nær ing ud sfr ist delin 15 g i .10 20 .20 12 12

Ansøgningsvejledning Fonden Pro Kort om Fonden PRO

Til uddeling i 2012

Fonden PRO administrerer den egenkapital, der stod i Fonden, da Fonden PRO ophørte med at drive socialøkonomisk virksomhed for landets kommuner. Fra starten som Foreningen PRO i 1992 over ændringen til Fonden PRO i 2007 frem til indstillingen af aktiviteterne i 2010 havde PRO stået for visitation, supervision og udvikling af en lang række ydelser til landets kommuner. Det er inden for denne ramme, at Fonden PRO i dag gennem én årlig uddeling af renteindtægterne af Fondens formue støtter et eller flere private sociale projekter.

• Der er i 2012 afsat 645.000 kr. til samlet uddeling. Der er i 2012 afsat 645.000 kr. til samlet uddeling. • Beløbet kan uddeles i større eller mindre portioner. • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise alle ansøgninger, hvis ikke man finder, at der er relevante og kvalificerede ansøgninger det enkelte år.

Hvem kan søge Private sociale tilbud som for eksempel: • Opholdssteder • Interne skoler • Specialskoletilbud • Dagbehandlingstilbud • Botilbud

Hvilke formål støtter Fonden PRO Fonden PRO støtter udvikling af arbejdet for udsatte børn og unge. Det kan eksempelvis være: • Udvikling af nye metoder eller projekter • Udvikling af kvaliteten i eksisterende tilbud • Dokumentation og evaluering af indsatsen • Udvikling af nye metoder til dokumentation af den sociale indsats • Aktionsforskning og praksisforskning med henblik på ovenstående

Formkrav • Indsendelse af ansøgning kan kun ske ved mail til pro@fondenpro.dk • Ansøgning skal ske på Fonden PRO’s ansøgningsskema, der kan hentes på www.fondenpro.dk • Der kan maksimalt vedhæftes 10 sider bilag • OBS. Ansøgninger, der ikke lever op til ovenstående formkrav behandles ikke • Alle ansøgere modtager en kvittering for at ansøgningen er modtaget. • Indkomne ansøgninger behandles én gang årligt. • Ansøgningsfrist for ansøgninger er den 15. oktober 2012. • Annoncering af hvilke projekter, der modtager støtte annonceres på www.fondenpro.dk • Kun de projekter, der modtager midler modtager et direkte svar.

Fonden PRO lægger vægt på at de projekter der modtager støtte har fokus på: • Værdien af indsatsen for brugerne – brugerperspektiv • Nytænkning • Kvalitetsudvikling

Gi’ LOS • 3-2012

15


BØRNERÅDETS PANEL

Børnerådets panel I foråret havde LOS besøg af nogle af de unge anbragte, der havde deltaget i Børnerådets undersøgelse af, hvad anbragte børn tænker om anbringelsen. De unge medbragte på vegne af de ca. 100 børn, der havde deltaget i undersøgelsen, postkort til Geert Jørgensen, hvorpå de havde skrevet nogle af deres tanker om anbringelsen. De unge læste postkortene op, og havde bagefter en snak med Geert Jørgensen.

Børnene besøgte LOS’ direktør Geert Jørgensen (herover) – samt socialpædagogernes formand Benny Andersen, formand for socialrådgiverne Bettina Post og sluttede af hos Socialminister Karen Hækkerup (herunder). Fotografierne er fra filmen »Hvordan er det egentlig at være anbragt?«, som kan ses på YouTube (www.kortlink.dk/bedb)

16

Gi’ LOS • 3-2012


BØRNERÅDETS PANEL

Børnene havde illustreret postkortenes forsider med egne tegninger og collager.

Gi’ LOS • 3-2012

17


VOKSENUDVALGET

Et netværk til inspiration, networking og erfaringsudveksling Af Poul Bo Nielsen, Landlyst

N

etværket for botilbud i Region Nordjylland har kørt godt i nogle år. Det virker som inspiration, netværk, kursus og erfaringsudveksling. Der er både noget socialt og noget fagligt at hente. Det er tirsdag formiddag en gang i det tidlige forår. 25 opholdsstedsledere, stedfortrædere eller repræsentanter er mødt op. Alle hilser på alle, og der nydes en hjemmebagt bolle og en god kop kaffe i Tamu-centerets kantine. Der udveksles erfaringer, nyheder og – hvad er der sket siden sidst? Den seneste tids politiske udvikling diskuteres. Netværket har fungeret længe nok til, at de fleste kender hinanden, men kommer der nye, bliver der selvfølgelig taget godt imod. Det har tidligere været praktiseret, at man mødtes hos hinanden, men det var nemt at mødes i Nørresundby, som ligger centralt og hvor vi kan få god mad til rimelige priser. Lokalerne passer fint til formålet. Når morgenkaffen er overstået, starter mødet i mødelokalet, hvor der ofte er en aktuel oplægsholder med efterfølgende debat. Møderne starter altid med en kort præsentation af alle. Der har i årenes løb været oplæg med en af LOS’s jurister. Her var emnet juridisk værksted. Revisor, Erling Ørskov, med revisorværksted og afskaffelse af retssikkerhedslovens §43 stk 2. Gruppen har også i længere tid arbejdet med en idé om at skabe et formelt samarbejde mellem stederne

18

Gi’ LOS • 3-2012

om markedsføring, markedsanalyser, revision, indkøb, visitation mv. Denne idé er dog sat på stand by. Det blev også en spændende dag, da der var besøg fra Aalborg Kommune. Bevillingschef Marianne Mortensen og konsulent Hanne Laursen fortalte om, hvad Aalborg kommune havde tænkt sig at bruge de private botilbud til i fremtiden. Det var ikke så meget, men vi fik en god dialog, og de gav forsamlingen et indblik i, hvordan de arbejder og hvilke kriterier, der ligger til grund for en anbringelse. Senest har der været møde med John Anderskou og Peter Mikkelsen om LOS’s rolle og hvilke forventninger, vi havde til LOS. Temaet var: Hvad kan vi bruge LOS til, og hvad kan vi ikke bruge LOS til? Over frokosten bliver der snakket, diskuteret og udvekslet erfaringer. Denne del er mindst lige så vigtig som resten af mødet. Den sparring man kan få fra kolleger er utrolig vigtig og brugbar. Det krævede mod i starten at diskutere lokale problemstillinger, men efterhånden som man kommer til at kende hinanden, går det bedre og vi har jo lovet hinanden fuld fortrolighed.

Anekdoter Et godt eksempel på hvad man kan bruge netværket til kom frem en dag da vi diskuterede budgetvejledningen: Poul Bo havde budgetvejledningen på sin pc og lagde den op på lærredet via projektoren. Da vi nåede ned til siden med vejledende løntakster, sagde en af deltagerne:

Hvad Søren! får I mere i løn end jeg gør? Det viste sig at tilsynet i den pågældende kommune havde sat taksterne ned i de budgetvejledninger, de havde sendt ud. Der har været udvekslet mange mærkværdige historier om tilsyn i de forskellige kommuner, men heldigvis også gode historier. Henrik Toftgård fra Observativ tog initiativ til at oprette en lukket facebook gruppe, hvor vi kan diskutere aktuelle problemstillinger, og hvor tovholderne kan hente inspiration til, hvad der rører sig. En lille gruppe indenfor netværket mødtes i sommerferien på botilbudet Birkebo ved Hobro til en kop kaffe og interview. De havde indvilget i at stille op til et interview for at give Gi’LOS’s læsere et indblik i, hvad der holder netværket gående, og hvad de får ud af at komme. Den lille gruppe består af Henrik Frandsen, Søttruphus. Susanne Berg og Steffan Rold, Birkebo. Agnethe Nelllemann og Poul Bo Nielsen, Fonden Landlyst. Sammenfattende udtaler gruppen: Så længe indholdet er relevant, bliver vi nok ved med at komme. Med de oplæg der har været ind til nu, har vi fået noget med hjem, som vi kan bruge til noget. Det sikrer en form for relevans og interesse, at alle har mulighed for at påvirke dagsordenen. Fremtidige temaer er gerne noget som opstår undervejs i en debat eller input fra deltagerne. Alle deltagere har indflydelse på dagsordenen. Det sikrer engagementet.


VOKSENUDVALGET

En del af Netværket for Botilbud i Region Nordjylland: Henrik Frandsen, Søttruphus. Susanne Berg og Steffan Rold, Birkebo. Agnethe Nelllemann og Poul Bo Nielsen, Fonden Landlyst.

Møderne bliver holdt med passende intervaller. Netværket mødes ca. 2 gange årligt midt imellem dialogmøderne. Hvis det bliver for ofte, kører man træt i det. Man skal føle, at man får noget ud af det. Det skal være noget at tage med hjem som kan bruges i det daglige eller være til inspiration. For eksempel var mødet med bevillingschefen fra Aalborg Kommune meget relevant. Det betyder også noget, at det ikke er for dyrt. Vi betaler 2-300 kr. pr. gang, og det går kun til mad og lokaler. Indtil videre er det lykkedes at finde oplægsholdere, som ikke skulle have de store vederlag. Der er tid til lige at trække en problemstilling frem og få den vendt. For eksempel fik vi diskuteret forskellige dagbogssystemer sidste gang. Pauserne er vigtige. Her kan man sparre, udveksle erfaringer eller få et godt råd. Hvordan gjorde du da du skulle søge om udvidelse? Efterhånden som vi kommer til at kende hinanden, ved man hvem, der ved hvad. På den måde rummer vi tilsammen en stor viden.

Hvad optager sindene? • Vi mangler sammenlignelighed mellem offentlige og private tilbud. Mange kommuner påstår, at de kan gøre tingene billigere selv, men sammenligningsgrundlaget er ikke relevant og reelt. • Der er uvished om, hvad diskussionen på Christiansborg om tilsyn ender med. Får vi et centralt tilsyn eller bliver det, hvor det er? OG hvordan bliver det? • Det decentrale tilsyn er ofte lidt for meget blandet sammen med det almindelige kommunale system. Sommetider undrer det, hvem der ved hvad. Det må være fordi det kommunale tilsyn samarbejder med kommunale institutioner. • Hvad sker der i sekretariatet? Hvorfor er der så mange der rejser? Og hvad sker der med den ekspertise de tager med sig? • Hvad skal der til for at holde skruen i vandet? Det føles som om vi hele tiden halser bagefter. Hvad skal der til for at det bliver os, som sætter dagsordenen? Hvordan får

vi kommunikeret vores forskellige kompetencer ud? At vi faktisk er fagpersoner med en masse kompetencer og ekspertise og ikke de amatører, som vi bliver fremstillet som i pressen. • Det ville være godt, hvis vi kunne sætte dagsordenen og kommunikere ud til samfundet om vores forskellige kompetencer. For eksempel kunne vi tage initiativ til konferencer og arbejdsgrupper med pædagogisk sigte. Sørge for at være med når for eksempel Socialministeriet nedsætter arbejdsgrupper. Efter en rygepause og en lille hyggesnak i gården foran Birkebo, går turen atter hjemad. Vi takker Susanne Berg og Steffan Rold for kaffe og husly. Næste gang netværksgruppen mødes er temaet prisdannelse og budget. Der har vi fået Revisor, Erling Ørskov fra HRC Himmerland til at komme sammen med Susanne Sørensen fra Revisionsfirmaet Beierholm.

Gi’ LOS • 3-2012

19


dvikling

AKKREDITERING DANMARK / CAKU

Nyt fra Akkrediterin V

i håber, I har haft en god sommer, og er klar til et spændende og udviklende efterår – det er vi! Her i Fonden for Kvalitetsudvikling, Viden og Dokumentation, hvor Akkreditering Danmark og CAKU fungerer, er der sket et par nye spændende udviklinger over

sommeren. Det betyder nye ansigter og mange spændende opgaver! Herunder har vi en udfordring i at gøre modellen selvfinansierende og samtidig mere tiltrækkende for mange aktører i området. Vi har her på siderne beskrevet nogle af de kurser, samlinger, værksteder og

Ny direktør i Fonden for Kvalitetsudvikling, Viden og Dokumentation Den 1. oktober tiltræder Janne Hedegaard Hansen stillingen som Fondens nye direktør. Hun bliver dermed leder for Akkreditering Danmarks Sekretariat og for CAKU. Janne er Ph.D., og kommer fra en stilling som lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, hvor hun har forsket i inklusions- og eksklusionsprocesser i skoler og daginstitutioner, special- og socialpædagogisk praksis samt i udvikling og kvalificering af praksis. Hun har i den forbindelse udviklet metoden ’Narrativ dokumentation’. Hun har endvidere lavet konsulentopgaver og udviklingsprojekter vedrørende dokumentation, kvalificering og udvikling af pædagogisk praksis. Hun har således en bred faglig baggrund til stillingen, og vi glæder os til at byde hende velkommen og sammen skabe en fortsat god udvikling for Fonden, Akkreditering Danmark og CAKU.

Jan Alder – nyt job Jan Alder er tiltrådt et vikariat som særlig rådgiver for udenrigsminister Villy Søvndal. Det ønsker vi ham mange gange tillykke med. Vi holder reception for ham den 12. oktober kl. 14-16 på Emdrupvej 115 A, 5 etage, 2400 København NV. Jobskiftet har betydning for vores opgaver, hvilket er beskrevet her på siderne.

20

Gi’ LOS • 3-2012

andre spændende opgaver, vi er i gang med resten af 2012. God læselyst! Og husk at I altid er velkomne til at kontakte os med spørgsmål og ideer til nye spændende opgaver.

Hvad Virker Vi har fra den 20. august 2012 ansat Michael Christensen som projektleder på Hvad Virker. Han vil målrettet arbejde med projektet, og er gået i gang med at lægge en strategi for Hvad Virkers videre forløb og ikke mindst forberede sig til de næste samlinger, hvor han også vil præsentere sig selv nærmere for de involverede. Michael har tidligere været ansat som konsulent i CAKU, hvor hans arbejdskraft rettede sig mod sparring og vidensdeling internt i CAKU og Akkreditering Danmark. Følgende møder er planlagt i efteråret 2012: • 3. samling den 4. oktober 2012 • 4. samling den 19. november 2012 For spørgsmål og mere information kontakt Michael Christensen på mc@caku.dk. Michael kommer fra en stilling som Ph.D. stipendiat ved Roskilde Universitet (www.tillid.ruc.dk), hvor han har forsket i de institutionelle rammer og vilkår for kommunalt baseret socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Hvad Virker er støttet af Socialministeriet, Bikubenfonden, LOS og Helsefonden.


AKKREDITERING DANMARK / CAKU

ng Danmark og CAKU Årsmøde i Kvalitetsnetværket Den 8. og 9. november 2012 holder Akkreditering Danmark årsmøde i Kvalitetsnetværket i Middelfart. Kvalitetsnetværket er et netværk for alle steder, der arbejder forpligtende med akkreditering. I år sætter vi fokus på kompetencer og faglighed for medarbejdere på sociale tilbud samt fokus på udvikling af Akkreditering Danmarks ordning. Vi har jo en udfordring i at gøre modellen selvfinansierende og samtidig mere tiltrækkende for mange aktører i området. Der vil være indlæg ude fra, og der vil være mulighed for netværk og workshop om udvikling af ordningen. Vi glæder os til at se jer og dele indspark og inspiration. For mere information gå ind på vores hjemmeside www.akkreditering.dk. Tilmelding på info@ akkreditering.dk.

Vil jeres sted opstarte Akkreditering? Går I i overvejelser om at blive akkrediteret og arbejde målrettet med udvikling af jeres sted? Har I brug for en ramme til at skabe systematik og forbedre dokumentationen af jeres indsats? Så kan I med fordel blive akkrediteret under Akkreditering Danmark. I er velkomne til at kontakte Akkreditering Danmarks Sekretariat på info@akkreditering.dk eller ved at ringe på 7023 7788, så tager vi en snak om akkreditering, kvalitetsmodellen og hvilke muligheder I har. I kan desuden gå ind på vores hjemmeside www.akkreditering.dk og få svar på en masse spørgsmål om Akkreditering Danmark.

Mentorprojekt I august 2012 er CAKUs mentorprojekt for alvor kommet i gang i Århus, og vi får mange positive tilbagemeldinger fra mentees og mentorer. Mentees er fra mange forskellige behandlingstilbud – både private, kommunale og regionale. Formålet med projektet er, at fastholde anbragte unge i et skoleforløb eller en uddannelse, og gennem samtaler med mentorerne, der ikke selv er en del af anbringelsessystemet, give den unge indblik i livets muligheder og udfordringer. Det spændende ved dette mentorforløb er, at der er tale om frivillige mentorer – altså ikke professionelle, hvilket fra de unges side er blevet mødt med stor glæde, idet det har været en anderledes måde at tænke på for behandlingsstederne. Det er stadig muligt at tilmelde unge til projektet. For mere information kontakt Jens Hedemand på jh@caku.dk eller ring på 2260 6237.

UKAC

gnilkivdUstetilavK g

gnilkivdUstetilav

gnilkivdUstetilavK go gniretiderkkA rof retneC Organisationsudvikling og udviklingsopgaver? Har I brug for inspiration og/eller støtte til organisationsudvikling, supervision, lederudvikling eller anden udvikling, er CAKU klar til at hjælpe jer med at løfte opgaven. Vi løser udfordringer specielt for jer og tilpasset jeres sted. For mere information og/eller en uforpligtende snak om netop jeres udfordring kontakt Jens Hedemand på jh@caku.dk eller ring på 2260 6237.

Gi’ LOS • 3-2012

> 21


AKKREDITERING DANMARK / CAKU

U

kkreditering og KvalitetsUdvikling Ledelsesuddannelsen ”Ledelse i sociale tilbud – der opererer på markedslignende vilkår” startede for anden gang i august 2012. Uddannelsen består af 6 moduler af en dags varighed, og er direkte målrettet den specielle disciplin at være leder for et pædagogisk sted og leder af pædagoger. Formålet med uddannelsen er at få teoretiske, praktiske og personlige ledelseskompetencer; få identificeret og styrket sin personlige ledelsesstil, bl.a. ved anvendelse af ledertests; kendskab til de særlige udfordringer, der er til ledelse af pædagogiske tilbud. Desuden vil der blive udbudt et opfølgningsforløb på 2 moduler i foråret 2013 – målrettet deltagere, der har taget uddannelsen i efteråret 2012. Formålet er en praksisorienteret opfølgning på de ledelsesmæssige teorier og på de udfordringer, den enkelte har haft. Uddannelsen vil også blive udbudt i 2013 – både i første og andet halvår. For mere information kontakt Jens Hedemand på jh@caku.dk eller ring på 2260 6237.

Værkstedsseminarer i Akkreditering Danmark

I efteråret 2012 afholder Akkreditering Danmark og CAKU arbejdende værkstedsseminarer for steder, der arbejder med Akkreditering Danmarks kvalitets- og akkrediteringsmodel. Formålet er at beskrive egen praksis og derved få sin hverdag ned på papir – uanset om man er nybegynder eller øvet i arbejdet med kvalitetsmodellen. Det er således et arbejdende frirum, hvor deltagerne målrettet afsætter tid til at beskrive egen praksis. Når man går derfra, er man således et skridt tættere på at have en ansøgning færdig, eller få opdateret sine beskrivelser siden sidste akkreditering. Arbejdet faciliteres af konsulenter, der er til stede ved hvert værkstedsseminar. Der er planlagt tre Værkstedsseminarer i efteråret 2012: • 11. september, fokus på Faglig kvalitet • 3. oktober, fokus på Brugeroplevet kvalitet og evaluering • 25. oktober, fokus på Organisatorisk kvalitet og Værdigrundlag De enkelte værkstedsseminarer varer fra kl. 10-16, og foregår på Fredericia Vandrerhjem. Tilmelding på info@akkreditering.dk Værkstederne vil blive udbudt igen i foråret og efteråret 2013.

Ny tekst på hjemmesiderne I sommeren har vi lanceret nye beskrivelser af vores arbejde på vores hjemmesider www.caku. dk og www.akkreditering.dk , så de i højere grad henvender sig til jer og til at besvare de spørgsmål, I har om akkreditering og om udviklingsopgaver.

22

Gi’ LOS • 3-2012

Kontakt Akkreditering Danmark, www.akkreditering.dk, info@akkreditering.dk, 7023 7788 CAKU, www.caku.dk, jh@caku.dk, tlf. nr. 2260 6237

OBS: RIV KURSUSOVERSIGTEN UD AF BLADET OG GEM DEN

>

Ledelsesuddannelse


KURSER efter책r 2012


Kurser efterår 2012 27. september – Medicinhåndtering/Emdrup Vi søger med undervisningen at skabe forståelse for opgavens kompleksitet, opmærksomhed på hvor fejl og utilsigtede hændelser kan opstå og løsningsmuligheder både i dagligdagen og når uheldet sker. Kurset vil indeholde gennemgang af regler, egenkontrol, personalets og lægens ansvar, fejl og utilsigtede hændelser m.m. Underviser: Sygeplejerske Vibeke Rønnebech Dagskursus fra kl. 10:00-16:00 Pris: kr. 1.595,10.-11. oktober og 5. november – Arbejdsmiljøuddannelsen/Vejle Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgrupper på opholdssteder og skolebehandlingshjem v. Lasse Boo Hartman, arbejdsmiljøkonsulent i WorkLife. Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagerens hverdag og de konkrete arbejdsmiljøforhold der gør sig gældende indenfor branchen. Underviser: Lasse Boo Hartmann, WorkLife A/S Først 2-dages undervisning med forplejning og overnatning. Fra kl. 09:00 (Dag 1) – 17:00 (Dag 2) Herefter 1-dags undervisning/afslutning fra kl. 09:00-17:00 Pris: kr. 5.895,23. oktober – Serviceloven – Mulighed eller barriere?/Kolding På temadagen vil vi prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i den til tider hektiske og uigennemskuelige virkelighed, som den udmøntes i den kommunale og statslige verden. Det gældende og kommende regelsæt vil blive gennemgået, og på baggrund af deltagernes input/spørgsmål vil vi sætte fokus på de kritiske områder. Leder af temadagen: Peter Juul fhv. kontorchef i socialministeriet/sekretariatschef for Rådet for Socialt Udsatte Dagskursus fra 10:00-16:00 Pris: kr. 1.295,25. oktober – Medicinhåndtering/Århus Vi søger med undervisningen at skabe forståelse for opgavens kompleksitet, opmærksomhed på hvor fejl og utilsigtede hændelser kan opstå og løsningsmuligheder både i dagligdagen og når uheldet sker. Kurset vil indeholde gennemgang af regler, egenkontrol, personalets og lægens ansvar, fejl og utilsigtede hændelser m.m. Underviser: Sygeplejerske Vibeke Rønnebech Dagskursus fra kl. 10:00-16:00 Pris: kr. 1.695,30. oktober – Personalejura/Emdrup Med udgangspunkt i ansættelseskontrakten gennemgås de ansættelsesretlige regler og problemstillinger. Underviser: Jurist Anne Mette Andersen Dagskursus fra kl. 10:00-16:00 Pris: kr. 695,-


13. november – Personalejura/Århus Med udgangspunkt i ansættelseskontrakten gennemgås de ansættelsesretlige regler og problemstillinger Underviser: Jurist Anne Mette Andersen Dagskursus fra kl. 10:00-16:00 Pris: kr. 695,16. november – Magtanvendelse i praksis/Middelfart Kurset omhandler det juridiske grundlag i Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet og kigger bl.a. på hvordan magtanvendelse kan forebygges? Hvordan udføres den med mindst mulig skadepåvirkning af den unge og medarbejder og hvordan håndteres efterspillet? Der vil komme forslag til gode procedurer og indgrebsteknikker i praksis. Undervisere: Konsulent Jacob Føns Lomholt og psykolog Ralph Balling Dagskursus fra 10:00-16:00 Pris: kr. 1.095,23. november – Samarbejdsbaseret problemløsning/Middelfart Grundsynspunktet i metoden er, at ”børn og unge opfører sig ordentligt, hvis de kan”, og den handler om at indkredse, hvilke specifikke kognitive og sociale kompetencer, der ligger til grund for barnets og den unges udfordrende, utilpassede adfærd Underviser: Inge Brink Nielsen Dagskursus fra 10:00-16:00 Pris: kr. 1.595,29. november – Efterværnsjura/Kolding Kurset gennemgår følgende bl.a. hvilke efterværnsregler der gælder, hvilke unge der har ret til at modtage efterværn, betingelserne i §76, samspillet med andre regler i den sociale lovgivning, ansøgning og samtykke fra den unge og kommunens pligter m.m. Underviser: Lektor cand.jur. Bente Adolphsen Dagskursus fra 10:00-16:00 Pris: kr. 1.995,30. november – Efteruddannelse – Psykisk arbejdsmiljø/Emdrup Ifølge bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal virksomheden tilbyde medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen kompetenceudvikling svarende til 1½ dags varighed hvert år. Underviser: Ilse Gaardahl, WorkLife A/S Dagskursus fra 09:00-16:00 Pris: kr. 1.895,4. december – Medicinhåndtering 2 – Lægemidlers virkning/Middelfart Vi tilbyder her opfølgningen på det meget populære Medicinhåndterings kursus. Dagen giver indblik i medicinens virkemåder, almindeligt anvendte præparater og i at opsøge og reagere på relevante oplysninger om medicinen. Underviser: Sygeplejerske Vibeke Rønnebech Dagskursus fra kl. 10:00-16:00 Pris: kr. 1.745,-


Tilmelding Elektronisk tilmelding på www.los.dk Den elektroniske tilmelding er lige til at gå til: Efter I har logget jer ind med jeres bruger-id og kodeord, går I på forsiden ind under Kurser i menuen til venstre. Her kan I se udvalget af kurser, og ved at klikke på de enkelte kurser kan I se, om der er pladser og købe deltagelse. Hvis I har spørgsmål så kontakt Nynne Haarby på tlf. 70 23 34 00 eller e-mail: nh@los.dk


Få hjælp til akkreditering og udvikling af organisationen – Vi kender området! Hos CAKU – Center for Akkreditering og KvalitetsUdvikling tilbyder vi rådgivning i forbindelse med akkreditering og alle former for udviklingsprojekter – herunder temadage, kurser og hjælp til skriftlig formidling. Herudover arbejder CAKU med andre ydelser indenfor: • Ledelsesudvikling • Organisationsudvikling • Proceshjælp, pædagogisk beskrivelse og udvikling • Dokumentation og resultater • Branding • og meget andet.

CAKU

OBS: RIV KURSUSOVERSIGTEN UD AF BLADET OG GEM DEN

Center for Akkreditering og KvalitetsUdvikling

RABAT TIL LOS-MEDLEMMER Vi er en del af en erhvervsdrivende fond stiftet af LOS, der driver indtægtsdækket virksomhed. LOS har indgået en fordelsaftale med CAKU, hvor medlemmer af LOS opnår en rabat på 12,5 % ved anvendelse af CAKU.

Jens Hedemand Udviklingskonsulent jh@caku.dk

HJÆLP I FORANDRINGSPROCESSER I forandringsprocesser hvor mange dele af et steds praksis kommer i fokus, kan der opstå behov for rådgivning og hjælp. Det kan være lederen der har spørgsmål eller overvejelser, relationer mellem leder og medarbejdere eller medarbejdere imellem. Her kan I bruge CAKU som sparringspartner. Ligeledes tilbyder CAKU hjælp til at komme videre i en given proces, og få fornyet kraft og vitalitet i en forandringsproces. AKKREDITERING CAKU udbyder forskellige ydelser, tilbud og kurser, som kunne være relevante i forhold til Akkreditering Danmark. I forhold til akkrediteringsarbejdet tilbyder CAKU også den store pakke, hvor vi deltager i hele akkrediteringsforløbet på et ansøgersted som rådgiver, proceskonsulenter og på det skriftlige arbejde og dokumentationen på stedet. I perioder på sidelinjen, i perioder mere intensivt.Vi tilbyder også mindre pakker af rådgivning og assisteren i alt fra stort til småt, idet vi ved at selv små ting kan drille unødigt. KONTAKT Vi er ikke særlig firkantede i CAKU, så I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller andet, som I har brug for hjælp til. Ring eller skriv til os og hør, hvad vi kan gøre for jer.

CAKU Center for Akkreditering og KvalitetsUdvikling Emdrupvej 115A, 4.sal • 2400 København NV • Tlf. 70 23 77 88 • Mail: info@caku.dk

Gi’ LOS • 3-2012

27


Mindfulness i din hverdag Hold en pause, mærk forskellen på autopilot og opmærksomhed. Kom stress og depression i forkøbet.

Læs om kurserne på

www.stoa.dk eller kontakt Anders Madsen på tlf. 40278385

28

Gi’ LOS • 3-2012


Neuropædagogik Huset Ll. Nørremark Opholdsted, bo og naboskab, skole samt ressourcecenter. Vi kan ikke slukke mørket, men tænde lyset. Vi er et neuropædagogisk behandlingstilbud der modtager børn, unge og voksne der har en hjerneskade og/ eller har været udsat for groft omsorgssvigt. Vi har 33 års erfaring i neuropædagogik med nedenstående problematikker. Eks. ADHD – Autisme – Asperger syndrom – medfødte hjerneskader – påførte hjerneskader – Føtal alkohol syndrom – Meningitis – diagnosticerede psykiatriske lidelser. Vi tilbyder: Opholdssted. Fonden Familiecenter Ll. Nørremark 11-18 år § 142. Botilbud Oasen § 108. Botilbud og naboskab Svalereden/Friheden § 85 - § 107- en mands projekt. Fonden Specialskolen ”Spirilen”. Erhvervsskolen ”Skruen”. Undervisning i neuropsykologi / pædagogik. Underviser: Neuropsykologihuset Bakkedal ApS. Undervisning i praktisk neuropædagogik. Underviser Neuropædagogik Huset Vibeke Monnick. Ledige pladser. Daglig leder Vibeke Monnick, tlf. 21 44 92 67 · www.lillenorremark.dk

FBU – LINIEN tlf. 70 27 00 27 Mandag og torsdag kl. 10-13 samt kl. 16-20 Tirsdag og onsdag kl. 10-13

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med kommunen, fordi deres børn og deres familie har behov for særlig støtte. FBU – LINIEN rådgiver også på mail – så skal du skrive til brevkassen@fbu.dk FBU – LINIEN kan benyttes af støttepersoner for forældre og af f.eks. sagsbehandlere, pædagoger og plejefamilier. Der rådgives bl.a. om lovgivning på området, om forældre og børns rettigheder og pligter og om kommuners opgaver og sagsbehandling. Der ydes vejledning og støtte i forbindelse med mere følelsesmæssige problemstillinger, f.eks. i forbindelse med børns anbringelse uden for eget hjem. Rådgivningen drives af FBU ForældreLANDSforeningen og varetages af socialrådgivere.

FBU FORÆLDRELANDSFORENINGEN, BERNSTORFFSVEJ 20, 2900 HELLERUP, WWW.FBU.DK

Gi’ LOS • 3-2012

29


Gi' LOS ANNONCER? ABONNEMENT?

Neuropædagogik Huset Ll. Nørremark

Neuropædagogikhuset Ll. Nørremark tilbyder kurser i neuropædagogik i praksis ADHD – senskader – alkohol føtal syndrom – medfødte/påførte hjerneskader – groft omsorgssvigt – borderline – udviklingshæmmet – autisme og Asperger syndrom. Vi tager gerne ud og underviser på stedet.

Kontakt sekretariatet: tlf. 70 23 34 00 • los@los.dk

Underviser: Opholdsstedleder og neuropædagog Vibeke Monnick. Henvendelse: tlf. 21449267 Vibeke Monnick Hjemmeside: www.lillenorremark.dk

OPHOLDSSTED NÆR KALUNDBORG PÅ BIRKENDEGAARD UDLEJES Boligen har I 8 år været velfungerende som opholdssted for 7 unge op til 18 år. Der er højt til loftet ude som inde. Udlejer er socialt tolerant og byder jer velkommen, både som institution og som mennesker. Der er 7 værelser i varierende størrelser (14 -25 m2). Derudover forefindes kontor, stort spisekøkken, to opholdsstuer, stort værelse, bryggers, arkiv, opvarmet værksted/garage, samt stor lukket have. Da der er tre værelser i den ene ende af boligen, og de reste-

rende fire værelser er i den anden ende af beboelsen, er der mulighed for at lave en opdeling, hvis man ønsker dette. Det samlede boligareal er ca. 420m2. Udlejer forsyner beboelsen med varme vha. biobrændsel. Der er muligheder for aktiviteter med natur, skov og hestestald med tilhørende ridebane. Der er gode busforbindelser til Kalundborg (7 km) og Holbæk (40 km). Hvis dette synes interessant, bedes du/I ringe eller maile til undertegnede og aftale besigtigelse.

Jørgen Faye, Birkendegaard, Holbækvej 187, 4400 Kalundborg Mobil: 2090 8842, mail: birkendegaard@mail.tele.dk

30

Gi’ LOS • 3-2012


En uddannelse for personalegrupper på socialpædagogiske opholdssteder

Uddannelse i systemisk anerkendende pædagogik Et fagligt fundament for jer, der ønsker at arbejde systemisk anerkendende i det pædagogiske relationsarbejde. Uddannelsen giver en relationsfokuseret og anerkendende tilgang til jeres arbejde på opholdsstedet.

Fokus vil blive lagt på at styrke deltagernes faglige tilgang i den pædagogiske hverdag – i arbejdet med børn og unge samt med deres familier og netværk.

Formen vil være en kombination af teoretiske oplæg på baggrund af læst litteratur, praktiske øvelser og supervision af deltagernes egne arbejdsmæssige problemstillinger. Emner på uddannelsen: ●

Introduktion til systemisk tænkning og praksis

Anerkendelse – hvad er det?

Systemiske, anerkendende og narrative metoder

Ansvar og kontekster i den daglige pædagogik

Hvad virker i anerkendende pædagogisk arbejde?

Diagnoser og familiebehandling i kontekst

Et forløb på eksempelvis 3 x 2 dage kan arrangeres internt for det enkelte opholdssted, eller flere opholdssteder kan gå sammen. Kontakt mig med spørgsmål eller konkrete ønsker. Jacob Mosgaard autoriseret psykolog

www.jacobmosgaard.dk

Hvem er Jacob Mosgaard? Jeg er privatpraktiserende psykolog (cand.psych.) og beskæftiger mig med terapi, supervision og undervisning. Jeg har gennem en årrække – ud over denne uddannelse – undervist i forskellige emner ud fra et systemisk og anerkendende perspektiv. Jeg har arbejdet syv år på opholdsstedet Lundekollektivet, og superviserer i dag en række arbejdspladser, herunder opholdssteder og andre socialpædagogiske institutioner. Læs mere på www.jacobmosgaard.dk Telefon: 51 64 14 99 Mail: jm@jacobmosgaard.dk

Gi’ LOS •af3-2012 31 Medlem Dansk Psykologforening


Effektivt IT-værktøj til din institution Woodbo er et moderne og brugervenligt IT-system til opholdssteder, botilbud, interne skoler og dagbehandlingstilbud. Få bedre overblik over dagligdagen med: + Aktivitets oversigt + Medicinering + Medicin beholdning + Journalføring + Indsatsområder + Opgavestyring

+ Vagtplan + Dokument lagring + Kalender + Personale konti + Rapporter til ledelse + Plus meget mere!

EN LEVERANDØR = ALLE MULIGHEDER • • • • • • • • • •

Kontorartikler Emballage Grafisk AV-udstyr Kontormaskiner Serviceværksted Beplantning Kontormøbler Indretningsbistand Logistikløsninger

Kontakt Søren Haubek på telefon 24 97 05 44 og få en gratis demonstration i dag.

www.woodbo.dk

Gi' LOS ANNONCER? ABONNEMENT?

MetaCards er et visuelt hjælpeværktøj til dig, der arbejder med unge, og som tager udgangspunkt i den unges drømme og behov. MetaCards er en spændende og effektiv måde at få opbygget ressourcer hos den unge på. MetaCards er en metode, som • sætter den unge i fokus • tager udgangspunkt i den unges ressourcer • støtter den unge i at lægge nye strategier og tage ansvar for eget liv • hjælper den unge til at lægge planer og finde løsninger Kursusudbyder: www.nordcoach.dk Yderligere oplysninger om MetaCards og afholdelse af kurser findes på:

Kontakt sekretariatet: tlf. 70 23 34 00 • los@los.dk

32

Gi’ LOS • 3-2012

WWW.METACARDS.DK


Nye oplevelser i et luksussommerhus Huse til ethvert behov Hos os finder I et luksussommerhus til ethvert behov. Er I til indendørsaktiviteter kan der dystes i f.eks. billard, dart, bordfodbold, airhockey og Playstation/Nintendo Wii i husets aktivitetsrum. Vandhunde kan boltre sig i det indendørs spabad og swimmingpoolen med svømmetræner, mens de kuldesky varmer sig i saunaen. Ønsker I et stort udendørsareal med plads til udfoldelse, tilbyder vi huse med udendørs fodboldbane, petanquebane, trampolin m.m. Bemærk at faciliteterne varierer fra hus til hus. Uden for højsæsonen tilbyder vi hverdagsleje af vores luksushuse til SPOT-priser ved minimum 2 overnatninger. Henover foråret og efteråret er der hverdagsleje på udvalgte huse, mens der i vintermånederne kan vælges frit mellem alle ledige huse. I de øvrige uger udlejes husene lørdag til lørdag.

Luksushuse 14-16 personer I de mindste af vores huse er der 5-6 værelser, 2-3 badeværelser, aktivitetsrum, spa, sauna og swimmingpool. Mandag - torsdag fra kr. 3.184,Ankomst kl. 15 - Afrejse kl. 10

Luksushuse 22-24 personer Luksushuse på op til 530m2 og indrettet med 1-2 aktivitetsrum, 8-10 værelser, 3-4 badeværelser, pool, spa og sauna. Mandag - torsdag fra kr. 4.209,Ankomst kl. 15 - Afrejse kl. 10 (priserne er ekskl. rengøring og forbrug)

Se vores sommerhuse på www.luksushuse.dk Brug for mere information? Heidi og Jacob sidder klar til at besvare dine spørgsmål på telefon 87257165 Eller på mail info@luksushuse.dk

Luksushuse.dk • Blytækkervej 8 • 8800 Viborg • 8725 7165 • info@luksushuse.dk Der tages forbehold for trykfejl og optagede huse.

Gi’ LOS • 3-2012

33


-tidens

løsning

Tidens løsning

PLANNER4YOU = AKKREDITERING - t i d e n s l ø= s n DOKUMENTATION i ng

JOURNAL MØDEPLAN

KARTOTEK

INTERNT BESKEDSYSTEM

KALENDERSYSTEM

FILHÅNDTERING

Planner4You er et netbaseret systemværktøj, der sikrer din virksomheds mest fortrolige oplysninger. Planner4You opfylder kravene i personoplys personoplys-ningsloven, og du skal ikke tænke på virusinfektioner, back-up og andre sikkerhedsbrister. Vores server er i sikre hænder hos Dandomain, som yder maksimal beskyttelse, samt den sikreste og mest stabile forbindelse på markedet.

Om Planner4You

Planner4You hjælper med at skabe helhed, giver overblik og strukturerer dine iagttagelser omkring det enkelte barn, i form af tydelig markering af social, emotionel, intellektuel udvikling m.m. www.planner4y ou.dk

Image Data ApS Messingvej 52A 8940 Randers SV Tlf. 8678 4777 www.imagedata.dk

ww w. pl a nne r 4y o u. dk

34

Gi’ LOS • 3-2012

rd er stedet Nygaa ”På Opholds ikke i tvivl: ritt Denning leder Mai-B at vi altid u sikrer os, ”Planner4Yo eraftaler, d vores kalen . har styr på munikation m dbyrdes ko in og er gt et va ed d hjælper os m Planner4You til at øge ed m er blik og daglige over rdighed.” vores trovæ


Få en flot hjemmeside, der er let at opdatere! – og få overskud til andre ting... RABAT TIL LOS-MEDLEMMER Priseksempel:

PARTNER

Software, Dynamicweb Free, drift 99,-kr./md. Softwareadgang: 0,- kr. Design/implementering, f.eks.: 6.000 kr. - 20% LOS-rabat: 4.800,- kr. I alt, hjemmeside:

4.800,- kr.

Dynamicweb er danmarks mest solgte CMS-software – flere end 4.000 bruger det. Også LOS-medlemmer. Nemt at bruge og godt i forhold til at få en god placering i søgemaskinerne. Bestil en GRATIS demo og se, hvor let det er at komme i gang.

Trænger I til en ny tions præsenta ring , så brochure odt og få et g . g tilbud i da

ph7 • kommunikation

DESIGN AF HJEMMESIDER OG INFORMATIONSMATERIALER – MED MERE Tlf. 24 21 24 68 • ph@ph7.dk • www.ph7.dk

”Spar 25% på din økonomifunktion” Mangler I det store overblik? Går der for meget tid med budgetter? Bekymringer om korrekt resultat? og store revisorregninger? Er I trætte af administration og tørre tal? Vil I have styr på bogføringen og lønnen uden at bruge tid på det? Vil I have daglig professionel økonomisk sparring? Kan I svare ja til et af disse spørgsmål – så er det på tide at effektivisere jeres økonomifunktion og kontakte regnskabschef Dorte Skjønnemand – ds@vita-csa.dk Fonden VITA – Tlf.: 7552 7044

www.vita-csa.dk Fonden VITA er en nonprofit og værdibåren organisation

Gi’ LOS • 3-2012

35


• Fyringsolie • Oliefyr og service • Smøreolie • Diesel • Træpiller • El • Træbriketter • Pejsebrænde Ring eller klik dig ind på www.ok.dk og bestil din energi. Vi er altid klar med et godt tilbud - 24 timer i døgnet.

Køge Tlf. 70 10 20 33

36

Gi’ LOS • 3-2012


NARKOTIKA! NARKOTIKA!

ET STIGENDE PROBLEM I DET DANSKE SAMFUND. ET STIGENDE PROBLEM I DET DANSKE SAMFUND. VIL VI ACCEPTERE DET? VIL VI ACCEPTERE DET? Vi tillader os at skrive til dig, da vi har et tilbud, som måske kan have din interesse.

Vi tillader os at skrive til dig, da vi har et tilbud, som måske kan have din interesse. JYDSK VAGT- & HUNDETJENESTE og DANMINAR A/S er to danske firmaer, derog er DANMINAR gået sammen i kampen om atfirmaer, bekæmpe narkotikaen. JYDSK VAGT- & HUNDETJENESTE A/S er to danske

der er gået sammen i kampen om at bekæmpe narkotikaen. Vi tilbyder afsøgning med Narkotikahunde. Tilrettelæggelse og omfang af søget afstemmes efter kundens behov. Vi tilbyder afsøgning med Narkotikahunde. Tilrettelæggelse og omfang af søget afstemmes efter kundens behov. JYDSK VAGT- & HUNDETJENESTE og DANMINAR A/S er godkendt af Rigspolitiet til at arbejde Narkotikahunde. Arbejdet udføres efter Dansk JYDSK VAGT- & HUNDETJENESTE og DANMINAR A/S ermed godkendt af lovgivning. Arbejdet udføres efter Dansk Rigspolitiet til at arbejde med Narkotikahunde. lovgivning. Vi støtter allerede nu flere institutioner og diskoteker i hele landet. Her har man kunne problemerne narkotika er faldet markant eller helt Vi støtter allerede nu flere institutioner ogkonstatere, diskoteker iat hele landet. Hermed har man (Måskeerhar du set diverse indslag kunne konstatere, at problemerne ophørt. med narkotika faldet markant eller helt om vores arbejde, der på det seneste været på TV og i dagspressen). Se indslag på jvh.dk ophørt. (Måske har du set diverse har indslag omvist vores arbejde, der på det seneste har været vist på TV og i dagspressen). Se indslag på jvh.dk Hvis I måtte have interesse i eller behov for denne assistance af JYDSK VAGT& HUNDETJENESTE og DANMINAR A/S, er I meget velkomne til at rette Hvis I måtte have interesse i eller behov for denne assistance af JYDSK VAGT& HUNDETJENESTE og DANMINAR A/S, er I meget velkomne til at rette henvendelse for nærmere oplysninger. henvendelse for nærmere oplysninger. Med Venlig Hilsen Med Venlig Hilsen

DANMINAR Tlf.: 43 53 08 70 www.DANMINAR.dk

DANMINAR jyDSK VAGT- & Tlf.: 43 53 08 70 hUNDETjENESTE www.DANMINAR.dk Tlf.: 86 10 46 44 www.jvh.dk

jyDSK VAGT- & hUNDETjENESTE Tlf.: 86 10 46 44 www.jvh.dk

Det handler om mere end penge Økologi · Etik · Klima · Kultur · Sociale initiativer

www.merkur.dk Netbank · Opsparing · Lønkonto · Kassekredit · Betalingsservice · Pension · Rådgivning · Investering · Boliglån · Billån · Realkredit · Børneopsparing

Gi’ LOS • 3-2012

37


BLIVER PENSION MERE INTERESSANT, BARE FORDI VI BRUGER EN ROCKSTJERNE? Nej. Det kræver, at du møder os. Vi ved, at pensionsordninger kan være svære at forstå. Men vi synes nu, at emnet er for vigtigt til reklametricks. Derfor vil vi gerne mødes og bruge vores mangeårige viden om markedet til at rådgive dig ordentligt. Vi kalder det en kvalificeret anbefaling. Den slags kan ikke klares med en kendt skuespiller – uanset hendes formidlingsevner. Mød os, og få en kvalificeret anbefaling.

38

Gi’ LOS • 3-2012


Vi har allerede kunder i din region og kan love jer en personlig og kompetent betjening, hvor afstanden til os ofte føles kortere end til den lokale revisor.

Stor erfaring i regnskaber og rådgivning for bl.a. opholdssteder. Ring og få en uforpligtende snak.

Med vores net-baserede systemer til bogføring og løn får I et bedre overblik over økonomien og en lavere regning fra revisoren. Kontakt registreret revisor Kirsten Larsen.

R E G I S T R E R E D E STOREGADE 4

R E V I S O R E R

4780 STEGE

REV@HAGESGAARD.DK

TLF. 55 81 54 60

WWW.HAGESGAARD.DK

NET-Revision.dk

Specialist i opholdssteder 4050 Skibby - 4750 3080

John Cubbin, partner og registreret revisor, har 25 års jubilæum den 1. oktober 2012. Der afholdes reception fredag den 28. september 2012 kl. 14.00 - 16.00 i Trekroner Revision A/S´ domicil.

TREKRONER REVISION A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER

Universitetsparken 2 4000 Roskilde

Gi’ LOS • 3-2012

39


GRÆSTED

Få frihed til at tage jer af det vigtigste...

ADMINISTRATION

Larsensvej 6 Øernes Revision har gennem mere end 20 år løst mange af de opgaver, som bosteder og opholdssteder mangler tid til i hverdagen: budgetter til godkendelse hos kommunen, bogføring, lønadministration, årsregnskab, revision og øvrig rådgivning. Vores arbejde foregår altid i tæt dialog med dem, der har deres daglige gang på stedet. For os handler revision nemlig lige så meget om mennesker, som det handler om kolde nøgne facts...

3230 Græsted

BETTINA HØGFELDT revisor

Tel 3526 4599

Fax 3526 4399

Mobil 4075 4243

Slip for besværet med den daglige bogføring. Regnskabs- og bogføringsassistance. Lønafstemning.

www.oernes.dk . tlf. 5538 1234

Revisionsfirmaet

JOHN SCHANTZ A/S registrerede revisorer For de institutioner der gerne vil være fri for selv at bogføre, lave løn mv. har vi løsningen. Vi kommer overalt i landet og laver naturligvis også årsregnskabet og hjælper gerne med budgettet. Ring til John Schantz eller Mik Nielsen og få en uforpligtende snak.

Telefon 86 92 75 66 Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefax 86 92 84 22 E-mail: revisor@john-schantz.dk

40

Gi’ LOS • 3-2012


Andre ser problemer, vi ser løsninger.

Lad os hjælpe dig med din privatejede institution. Betaler du for meget eller for lidt i skat, hvad er den optimale virksomhedsstruktur, og trækker du moms fra efter reglerne? Vi kan tilbyde assistance og rådgivning på flere niveauer. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Dorte Larsen, partner og statsautoriseret revisor på 79 12 84 17. Frodesgade 125, 6700 Esbjerg, Tlf. +45 79 12 84 44 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Gi’ LOS • 3-2012

41


God rådgivning er guld værd

Har du behov for kompetent rådgivning og revision? Så træk på vores erfaring og ekspertise.

Vi har en branchegruppe, der arbejder for opholdssteder, botilbud, behandlingshjem, interne skoler, fri- og efterskoler. Vi kender derfor til hverdagens opgaver og udfordringer på området og kan gøre en forskel.

Vi kan tilbyde: • Opstartsrådgivning • Bogføring og lønadministration • Regnskabsudarbejdelse og revision • Budgettering og budgetopfølgning • Personlige skatteregnskaber og anden skatterådgivning

Tættere på… ...kunderne I vores verden er stærke menneskelige relationer afgørende. Derfor er vores mål at komme tættere på. Tættere på vores marked. Tættere på vores kunder – altid uden at miste den nødvendige uafhængighed.

KPMG Englandsgade 25 Postboks 200

Vi udarbejder et tilbud med en fast pris.

5100 Odense Telefon 65 58 40 00

Start med at booke os til et uforpligtende og gratis møde…

Kontakt Kim H. Jacobsen, telefon 62 17 43 62, khjacobsen@kpmg.dk eller Morten S. Sørensen telefon 65 58 40 59, mssoerensen@kpmg.dk

10013

kpmg.dk

42

Gi’ LOS • 3-2012

odense@kpmg.dk


Gi’ LOS • 3-2012

43


Priser og deadlines for annoncering

Gi‘ LOS LOS – LANDSFOR

ENINGEN AF OPHOLDSS

Nr. 3 • 1 6. årgaN g

TEDER, BOTILBUD

OG SKOLEBEH

er 2009

Udviklingscemi nar i LOS

i Gi’LOS 2012

side 21

g 6. årgaN Nr. 4 • 1

Annoncestørrelse 1/1 side 1⁄2 side 1⁄4 side

• septem b

ANDLINGSTILBUD

Mål B:150mm, H:230mm B:150mm, H:110mm B: 70mm, H:110mm

Pris Kr. 2.250,Kr. 1.350,Kr. 750,-

Gi‘ LOS LOS – LANDSFOR

OPHOLDSS ENINGEN AF

TEDER, BOTILBUD

OG SKOLEBEH

BE • DECEM

R 2009

ANDLINGSTILBUD

alitet kan Ungdomskrimin de i børnehaven forebygges allere t Jørgensen side 12 Geer Interview med

Et aktuelt ’inds park til »Barnets refor ’ m«

Gi‘ LOS

side 4

LOS – LANDSFOR

ENINGEN AF OPHOLDSS

Enkeltmandsprojekter

Nr. 1 • 1 7. å r G A N G

OG SKOLEBEH

ANDLINGSTILBUD

Gi’ LOS • 3-2009

Lige nu ser det ud om kommunern som vanskeligt ved e har at styre socialområdet

Annoncering i LOS’ medlemsblad er ikke pålagt moms. Gi‘ LOS Prisen gælder leverede, trykklare annoncer og opsætning af rene tekstannoncer. Annoncer, der skal sættes op, rettes til eller klargøres til tryk kan kost lidt ekstra. Man vil altid blive kontaktet, inden en eventuel tilretning af annoncen finder sted. side 4

til I skal have tillid nævn e jeres eget etisk Interview med 16 Tine Bryld side LOS – LANDSFOR

OPHOLDSS ENINGEN AF

• MARTS 2010

side 24

TEDER, BOTILBUD

G 7. å r G A N Nr. 2 • 1

1

10 • JUNI 20

tages ikke Udsatte børn ikerne alvorligt af polit Interview med side 27 Palle Simonsen

TEDER, BOTILBUD

OG SKOLEBEH

ANDLINGSTILBUD

Landsmøde 2010 Gi’ LOS • 4-2009

1

06/12/09 18.36

d 1

Gi-LOS-4-09.ind

Faste deadlines Nummer 1 2 3 4

Ny standard for støttet og besk yttet beskæftigelse

side 24

Deadline 10.02. 10.05. 10.08. 10.11.

Udgivelse 1.3. 1.6. 1.9. 1.12.

Færdige annoncer kan være i farve (CMYK) eller s/h og afleveres f.eks. i pdf-format (høj opløsning / press optimized). Annoncer til sidekant (format 19x27 cm) skal være inkl. skæremærker. Ved andre annoncestørrelser bedes dette aftalt først.

44

Gi’ LOS • 3-2012

Ikke flere peng e til efterværn – kassen er lukke t

side 18

Gi’ LOS • 1-2010

Gi-LOS-1-10.ind

d 1

Vi oplever en de i ubehagelig periotik dansk socialpoli

1

eskuffe Fra fælles sokk anno den til virkelighe 2010 11/03/10 09.22

side 16

side 4 Gi’ LOS • 2-2010

1

08/06/10 14.54

dd 1

Gi-LOS-2-10-2.in


PDG-REVISION v/ registreret revisor Preben Gjelstrup Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby SjÌlland telefon 46 36 53 10 telefax 46 37 02 10 mail preben@pdg-revision.dk Assistance til: Opstart og bogholderimÌssig assistance Årsrapporter for selskaber, fonde, interessentskaber og private Budgetter, herunder prisfastsÌttelsesbudgetter Personlige indkomst- og formueopgørelser Desuden ydes assistance til andre forekommende regnskabs- og bogholderiopgaver Erfaring indenfor omrüdet gennem de sidste 15 ür.

ADVOKATERNE FOLDSCHACK & FORCHHAMMER ET KONTOR MED: • SPECIALE INDEN FOR DET SOCIALE OMRĂ…DE • EKSPERTER I FORHANDLING OG INDIVIDUELLE LĂ˜SNINGER • Ă…RELANG ERFARING MED BESTYRELSESARBEJDE • STOR VIDEN OMKRING UDVIKLING AF SOCIALE VIRKSOMHEDER • HOLDNING OG SOCIALT ENGAGEMENT Advokater for LOS

ADVOKAT KNUD FOLDSCHACK    !       

Gi’ LOS • 3-2012

45


CPH LEX ADVOKATER ADVOKAT LENE DIEMER, ldi@cphlex.dk, tilbyder bistand til: • Fonde, institutioner og andre private, der udfører opgaver for det offentlige inden for social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, herunder forhandlinger om stiftelse, godkendelse og driftsoverenskomster med tilsynsmyndigheden i kommunerne • Bestyrelsesarbejde

• Organisations- og virksomhedsudvikling • Forvaltningsret • Rådgivning af foreninger og organisationer • Stiftelse af fonde, foreninger og selskaber indenfor området • Mediation af konflikter

Lene Diemer er uddannet mediator og fungerer som advokat for LOS. ADVOKAT MICHAEL JØRGENSEN, mj@cphlex.dk, tilbyder bistand til: • Køb af fast ejendom private opholdssteder, botilbud m.m. og private, forældrekøb og familielån • Familieret herunder separation og skilsmisse, forældremyndighed, bopælsret, samværsret, adoption, ægtepagter og samlivskontrakter

• Fondslovgivning og stiftelse af selvejende institutioner og selskaber • Arvelovgivningen herunder udarbejdelse af testamenter til fast pris • Værgemål og generalfuldmagt

CPH LEX ADVOKATER NY VESTERGADE 17 • 1471 KØBENHAVN K

Advokatfirmaet Karin TLF. 33 12 79 13 • FAX 33 93 Høier 03 13 • WWW.CPHLEX.DK Til kontorets klienter og samarbejdspartnere

PERSONLIG OG ENGAGERET ADVOKATRÅDGIVNING Ny adresse Advodan Lyngby

Advokatfirmaet Karin Høier flytter fra Værløse Det er med stor glæde, at jegFra kan kontor orientere i Jylland til Lyngby og vil fra 1. august 2009 have om, at jeg pr. 1. august 2009 indgår samkontor sammen med og kunne træffes på arbejde med Advodan Lyngby. Jeg har mange års erfaring med rådgivning af private opholdsfølgende adresse:

steder, botilbud, interne skoler, dagtilbud, STU-virksomhed og En større helhed andre private, der løfter sociale, udannelsesAdvodan Lyngby Jeg glæder mig meget til samarbejdet, som eller beskæftigelsesmæssige opgaver. bliver en styrkelse af Advokatfirmaet Karin Toftebæksvej 2, Høier, da kontoret – og jeg - bliver en del af en

2800 Jeg sætter stor pris på samarbejdet med mennesker, derKgs.Lyngby, driver større enhed og helhed, som vil betyde bedre tlf.45 88 05 55 og fax 45 88 51 81 sådanne tilbud, de typisk er engagerede, og betjeningda af kontorets klienter inden for flere påhitsomme mail: kaho@advodan.dk og desuden andre fagområder, herunder købsted. og Det prøver dygtige og har hjertet påbl.a. rette jeg at uændret mobilnummer 21 81 18 96 salg af fast ejendom, ejendomsadministration, Birgitte Brøbech leve op til. lejeret, ansættelsesret, selskabsret, entre-

Jylland

Opholdssteder og botilbud

betjene kontorets jyske klienter.

Advokat, ph.d.

og mediator Jeg lægger vægterhvervsrådgivning på et tæt samarbejde og på at ydeCa. enhver personpriseret, mv. anden uge arbejder jeg i Jylland og vil derfor bedre og i større omfang kunne lig, engageret og kompetent rådgivning.

Samtidig giver samarbejdet mig mulighed for i Birgitte Brøbech Boesvej 1 endnu videre udstrækning at udvikle mit ADVOKATFIRMA DK-8660 Skanderborg speciale og servicere klienter inden for opholdssteds-, botilbuds- og projektområdet.

46

Gi’ LOS • 3-2012

T +45 60 18 77 27 F +45 86 57 77 28

bb@bbadvokat.dk www.bbadvokat.dk

Med venlig hilsen Karin Høier advokat


RÅDGIVNING MED AFSÆT I DIN VIRKELIGHED Står du over for at skulle starte eller afvikle et opholdssted eller botilbud? Er dit opholdssted eller botilbud gearet til nye tider og vilkår på anbringelsesområdet? Stiller kommunerne urimelige krav til kontrakter? Er der knas med Tilsynet? Advokat Karin Høier fra ADVODAN Lyngby kender udfordringerne for opholdssteder, botilbud og pædagogiske entreprenører og kan skræddersy løsninger, så de passer optimalt til dit sted og din virksomhed. Karin Høier er en del af erhvervsafdelingen hos ADVODAN Lyngby, men rådgiver botilbud og opholdssteder i hele landet. Halvdelen af tiden rådgiver Karin Høier fra sit kontor i Jylland.

Kontakt Karin Høier: kaho@advodan.dk tlf. 45 88 05 55/ 21 81 18 96

ADVODAN Lyngby Toftebæksvej 2 · 2800 Kgs. Lyngby · Tlf.: 4588 0555 · www.advodan.lyngby.dk

ADVODAN Lyngby rådgiver både virksomheder og private. Vi ligger ved Lyngby Hovedgade og er i tæt kontakt med mennesker og virksomheder i Lyngby og omegn. Vi er 25 medarbejdere, heraf 13 advokater. ADVODAN i Lyngby er en del af den landsdækkende kæde ADVODAN, som har kontorer i 43 byer.

Gi’ LOS • 3-2012

47


LOS • EMDRUPVEJ 115A, 4.SAL • 2400 KØBENHAVN NV IDNR. 42186

PFA Pension og Merkur tilbyder i samarbejde:

LOS pension

Pensionstilbuddet med de fleste muligheder

Kontakt:

Merkur, Lise Arnbo, tlf 70 27 27 06 eller

PFA-Pension, Tommy Apel, tlf 39 17 56 07 LOS-Pension er en fleksibel pensionsordning, der kan tilgodese både de, der ønsker at få tilgodeset deres holdninger om hvad pensionsmidlerne skal bruges til som de, der i højere grad fokuserer på afkastet, ligesom der eksempelvis kan vælges dækning for erhvervsevnetab ved 1/2 invaliditet eller ved 2/3 invaliditet.

PENGEINSTITUT MED HOLDNING

48

Gi’ LOS • 3-2012

Gi' LOS September 2012  
Gi' LOS September 2012  

LOS' medlemsblad

Advertisement