Page 27

AKKREDITERING DANMARK

Nu er der hjælp på vej til mindre familielignende opholdssteder, som gerne vil akkrediteres

CAKU

Center for Akkreditering og Kvali

Af Trine Kokholm, specialkonsulent v/ Akkreditering Danmark og Mette Guldfeldt, Udviklingskonsulent v/CAKU

A

kkreditering Danmark har søgt og fået projektmidler til et nyt projekt »Kvalitetsudvikling og Kvalitetssikring for mindre familielignende anbringelsessteder, for udsatte børn og unge«. Projektet løber fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 og er et samarbejde mellem Akkreditering Danmark og CAKU. Flere mindre, familielignende opholdssteder har ytret ønske om at blive akkrediteret, men har også givet udtryk for, at det kan være svært, at frigøre ressourcerne til at arbejde systematisk med kvalitet, i en hverdag, hvor man ikke er mange om at løfte. Dette ønske går fint i tråd med Akkreditering Danmarks ambition om, at også mindre steder skal have mulighed for, at blive en del af kvalitetsordningen, til gavn for de udsatte børn og unge. Forskning peger på, at mange børn og unge har gavn af en struktureret hverdag, på et mindre opholdssted, hvor de nære relationer til få voksne er i højsædet. Vi ved fra flere mindre steder, der er blevet akkrediteret, at det har styrket det faglige og pædagogiske arbejde med børnene/ de unge, der er kommet tydeligere fokus på hvad der er vigtigt. En leder af et opholdssted med 7 pladser, siger efter akkrediteringsprocessen: »Vi er blevet bedre til i vores hverdag at være informative, frem for snakkende. Før skrev vi: »Jesper har

haft en god dag«. I dag er vi bedre til at beskrive, hvad der har været godt.« Ved at implementere kvalitetsmodellen på de familielignende anbringelsessteder, sættes den brugeroplevede kvalitet i system, hvorefter stederne bliver endnu dygtigere til blandt andet at sætte fokus på inddragelsen af børnene, de unge og deres forældre og netværk. »Vi har ikke ændret vores pædagogik, men akkreditering har betydet, at folk tager mere ansvar. De er mere klare på hvad vores tilgang er. De er gået dybere ind i pædagogikken, og det har været en styrke.« (Leder af et botilbud med 12 pladser) Med Barnets Reform sættes tydeligt fokus på Kvalitet i indsatsen, herunder barnets ret til trygge rammer og nærhed i indsatsen. Familieplejeområdet er sat i fokus, men der er i lige så høj grad brug for mindre familielignende opholdssteder, der kan tage sig af blandt andet omsorgssvigtede børn og unge. Det er vigtigt fortsat at sikre, at disse steder er kompetente og udviklingsorienterede nok, til at tilbyde fagspecifik indsats af høj kvalitet. Det kan Akkreditering Danmarks Kvalitetsmodel hjælpe dem til. »Vi har fået meget mere fokus på individets behov, og det er blevet tydeliggjort, hvordan vi skal arbejde.« (Leder af et opholdssted med 7 pladser)

Hvad består hjælpen så i? Der er fokus på at gøre det muligt for mindre familielignende anbringel-

Fakta om projektet

Der kan være 20 steder med i projektet, tilmeldingen er begyndt Der er opstartssamling i februar 2011 Målgruppen er mindre, familielignende opholdssteder, med op til 8 pladser Man kan se mere om projektet på www.akkreditering.dk I kan kontakte Trine Kokholm fra Akkreditering Danmark for yderligere information og tilmelding (tlf. nr. 2260 6239). sessteder, som ønsker at udmærke sig på kvaliteten, at blive akkrediteret, og undgå uoverskuelige udgifter til den støtte og projektstyring, som det har vist sig, at der er brug for. Projektets aktiviteter vil centrere sig omkring aktiv støtte til processen, med at få implementeret kvalitetsmodellen og hjælpe stederne med at få beskrevet det de gør, i arbejdet med børnene/de unge. Efter tilmelding til projektet, vil de deltagende steder blive samlet til en opstartssamling, hvor de vil få de nødvendige informationer til at starte op med modellen. Herefter vil der blive afholdt værkstedsseminarer, hvor stederne bliver inviteret til at komme og få beskrevet to-tre kriterier ad gangen, i samråd med erfarne konsulenter. Udover værkstedsseminarerne, vil der blive afholdt flere mindre samlinger, over den samlede implementeringsperiode, som forventes at være op til 18 mdr.

Gi’ LOS • 3-2010

27

>

Gi' LOS Sept. 2010  

Medlemsblad Nr. 3 - 17. årgang - september 2010

Advertisement