Page 1

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÖÙÔÏ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

ÔÉÌÇ

301.800000 ×ñïíïêáèõóôÝñçóç

VITOVT275/ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÏÑÏÖÇÓÌÁÕÑÏÓ

60

7,60€

301.800001 ×ñïíïêáèõóôÝñçóç

VITOVT275/ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÏÑÏÖÇÓËÅÕÊÏÓ

60

7,60€

VITOVT276/ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓÔÏÉ×ÏÕ ÌÁÕÑÏÓ

36

7,40€

VITOVT276/ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÔÏÉ×ÏÕ ËÅÕÊÏÓ

36

7,40€

VITOVT277/ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓÔÏÉ×ÏÕ ÌÁÕÑÏÓ

50

7,20€

VITOVT277/ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÔÏÉ×ÏÕ ËÅÕÊÏÓ

50

7,20€

VITOVT279B-10A/AC ÖÙÔÏÊÕÔÔÁÑÏ

100

5,10€

301.340000

VITO VT601-40W/SPOT R50 E14 ËÅÕÊÏ

50

1,70€

301.340001

VITO VT603-40W/SPOT R50 E14 ÁÓÇÌÉ

50

1,70€

301.341000

VITO VT607-60W/SPOT R63 E27 ÁÓÇÌÉ

50

2,00€

×ñïíïêáèõóôÝñçóç

301.800002 ÌÝñáò/Íý÷ôáò Ñõèìéæüìåíïò áéóèçôÞñáò

×ñïíïêáèõóôÝñçóç

301.800003 ÌÝñáò/Íý÷ôáò Ñõèìéæüìåíïò áéóèçôÞñáò

×ñïíïêáèõóôÝñçóç

301.800004 ÌÝñáò/Íý÷ôáò

×ñïíïêáèõóôÝñçóç

301.800005 ÌÝñáò/Íý÷ôáò

220-240V/ 50-60Hz AC

301.800006 ÌÝãéóôïÑåýìáËåéôïõñãßáò:10A Öùôéóìüò ÐåñéâÜëëïíôïò:<5-50Lux


301.342000

VITO VT609-75W/SPOT R80 E27 ËÅÕÊÏ

30

2,50 €

301.470000

VITO VT748A-50W/ÖÙÔÉÓÔÉÊÏÊÇÐÏÕ ÌÏÍÏ GU10 IP44

24

12,80 €

301.470001

VITO VT748B-2X50W/ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ ÊÇÐÏÕ ÄÉÐËÏ GU10 IP44

12

16,50 €

301.470002

VT725 SPOT TOIXOY GU10

16

15,40 €

301.500000

VITOVT362-150W/ÐÑÏÂÏËÅÁÓ ÁËÏÃÏÍÏÕ ÌÁÕÑÏÓ Rx7s 150W

30

4,00 €

301.500001

VITOVT364-500W/ÐÑÏÂÏËÅÁÓ ÁËÏÃÏÍÏÕ ÌÁÕÑÏÓ Rx7s 500W

20

6,20 €

301.500002

VITO V T361-150W/ÐÑÏÂÏËÅÁÓ ÁËÏÃÏÍÏÕ Ë ÅÕÊÏÓ Rx7s 150W

30

4,00 €

301.500003

VITO V T363-500W/ÐÑÏÂÏËÅÁÓ ÁËÏÃÏÍÏÕ Ë ÅÕÊÏÓ Rx7s 500W

20

6,20 €

301.451000 301.451001 301.451002 301.451003 301.451004

VT2001 ÖÙÔÉÓÔÉÊÏÖÈÏÑÉÏÕ Ô5 6W - ËÅÕÊÏ

30

VT2001 ÖÙÔÉÓÔÉÊÏÖÈÏÑÉÏÕ Ô5 8W - ËÅÕÊÏ

30

VT2001 ÖÙÔÉÓÔÉÊÏÖÈÏÑÉÏÕ Ô5 13W - ËÅÕÊÏ

30

VT2001 ÖÙÔÉÓÔÉÊÏÖÈÏÑÉÏÕ Ô5 21W - ËÅÕÊÏ

20

VT2001 ÖÙÔÉÓÔÉÊÏÖÈÏÑÉÏÕ Ô5 28W - ËÅÕÊÏ

20

6,50 € 7,00 € 9,00 € 12,20 € 16,00 €

301.210000

VITO VT399-10*0.06W LED/AC-DC/ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ LED

100

10,00 €

301.290000

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÊÁÔÙ

25

2,90 €

301.290001

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÁÑÉÓÔÅÑÁ

25

2,90 €

301.290002

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÄÅÎÉÁ

25

2,90 €

301.290003

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÐÁÍÙ

25

2,90 €

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÊÁÔÙ LASER CUT

25

4,20 €

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÁÑÉÓÔÅÑÁ LASER CUT

25

4,20 €

301.290004

NEO

301.290005

NEO

301.290006

NEO

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÄÅÎÉÁ LASER CUT

25

4,20 €

301.290007

NEO

VITOVT399 ÁÎÅÓÏÕÁÑÃÉÁ VT399 ÅÍÄÅÉÎÇÅÎÏÄÏÕ ÐÁÍÙ LASER CUT

25

4,20 €

301.200000

VT069 ÖÙT. ÃPAÖEIOY/BAÓH PL 1x11W MAYPO

6

301.200001

VT069 ÖÙT. ÃPAÖEIOY/BAÓH PL 1x11W ÃÊÑÉ

6

301.200002

VT069 ÖÙT. ÃPAÖEIOY/BAÓH PL 1x11W ÊÏÊÊÉÍÏ

6

301.200003

VT069 ÖÙT. ÃPAÖEIOY/BAÓH PL 1x11W ÁÓÇÌÉ

6

301.200004

VT069 ÖÙT. ÃPAÖEIOY/BAÓH PL 1x11W ËÅÕÊÏ

6

301.201000

VT883 ÖÙÔ.ÔÏÉ×ÏÕ LINEAR G9 2x25W ÍÉÊÅË

12

15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 17,60 €


301.200004

VT069 ÖÙT. ÃPAÖEIOY/BAÓH PL 1x11W ËÅÕÊÏ

6

301.201000

VT883 ÖÙÔ.ÔÏÉ×ÏÕ LINEAR G9 2x25W ÍÉÊÅË

12

301.201001

VT883 ÖÙÔ.ÔÏÉ×ÏÕ LINEAR G9 2x25W ×ÑÕÓÏ

12

301.201002

VT883 ÖÙÔ.ÔÏÉ×ÏÕ LINEAR G9 2x25W ÍÉÊÅË ÌÁÔ

12

301.201003

VT883 ÖÙÔ.ÔÏÉ×ÏÕ LINEAR G9 2x25W ×ÑÕÓÏ ÌÁÔ

12

301.270026

VT809 ËAMÐA NYKTOÓ 3LED ÐETAËOYÄA - MÐËE

200

15,80 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 1,40 €

301.270027

VT809 ËAMÐA NYKTOÓ 3LED ÐETAËOYÄA - ÐPA

200

1,40 €

301.270028

VT809 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 3LED ÐÅÔÁËÏÕÄÁ - ÊÏÊÊÉÍÏ

200

1,40 €

301.270029

VT809 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 3LED ÐÅÔÁËÏÕÄÁ - ËÅÕÊÏ

200

1,40 €

301.270000

VT808 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏ- ÌÐËÅ

200

1,40 €

301.270001

VT808 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏ- ÐÑÁÓÉÍÏ

200

1,40 €

301.270002

VT808 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏ- ÊÏÊÊÉÍÏ

200

1,40 €

301.270003

VT808 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏ- ËÅÕÊÏ

200

1,40 €

301.270004

VT810 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÇËÉÏÓ - ÌÐËÅ

200

1,40 €

301.270005

VT810 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÇËÉÏÓ - ÐÑÁÓÉÍÏ

200

1,40 €

301.270006

VT810 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÇËÉÏÓ - ÊÏÊÊÉÍÏ

200

1,40 €

301.270007

VT810 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÇËÉÏÓ - ËÅÕÊÏ

200

1,40 €

301.270008

VT811 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 3LED ÊÁÑÄÉÁ - ÌÐËÅ

200

1,40 €

301.270009

VT811 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 3LED ÊÁÑÄÉÁ - ÐÑÁÓÉÍÏ

200

1,40 €

301.270010

VT811 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 3LED ÊÁÑÄÉÁ - ÊÏÊÊÉÍÏ

200

1,40 €

301.270011

VT811 ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 3LED ÊÁÑÄÉÁ - ËÅÕÊÏ

200

1,40 €

301.270025

VT806L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED LINEAR - ËÅÕÊÏ

200

1,50 €

301.270017

VT802L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED OVAL - ÌÐËÅ

200

1,50 €

301.270018

VT802L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED OVAL - ÐÑÁÓÉÍÏ

200

1,50 €

301.270019

VT802L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED OVAL - ÑÏÆ

200

1,50 €

301.270020 301.270012 301.270013 301.270014 301.270015 301.270016

VT802L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED OVAL - ËÅÕÊÏ

200

VT803L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÃÁÔÁ - ÌÐËÅ

200

VT803L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÃÁÔÁ - ÐÑÁÓÉÍÏ

200

VT803L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÃÁÔÁ - ÊÏÊÊÉÍÏ

200

VT803L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÃÁÔÁ - ËÅÕÊÏ

200

VT803L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÃÁÔÁ - ÊÉÔÑÉÍÏ

200

1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

301.270031

VT804L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÐÉÃÊÏÕÚÍÏÓ - ÌÐËÅ

200

1,60 €

301.270032

VT804L ËÁÌÐÁ ÍÕÊÔÏÓ 4LED ÐÉÃ ÊÏÕÚÍÏÓ - ÐÑÁÓÉÍÏ

200

1,60 €

301.240000

ÖAKOÓ XEIPOÓ EÐANAÖOP. AC- DC 18LED

30

15,00 €

301.280000

VT862 ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÏÊÅÑÁÊÉ 1LED

24

10,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ LIGHTEC  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ LIGHTEC  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ LIGHTEC