Page 1

PROTOKOLL FÖRT VID GÖTEBORGS SJÖSCOUTKÅRS EXTRA ÅRSMÖTE SÖNDAG 10 OKTOBER 1999 KL 18.00 Närvarande Marin Jivén Robin Walldén Ordförande Båtrådsordförande Mikael Bernstén Kristian Düring Vice ordf Juniorscoutledare Åsa Larsson Henrik Bergh Sekreterare Patrullscoutledare Kassör Seniorledare Arrne Kristiansson Anna Vinäng Stugrådsordf Seniorscoutrepr. Övriga medlemmar: Ove Germundsson, Anders Germundsson, Mathias Goldkuhl, Leon Leidegren, Mats Andersson 1. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Martin Jivén. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare valdes Åsa Larsson. 3. Justering av röstlängd Mötet beslöt att justera röstlängd vid behov. 4. Val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Mikael Bernstén och Anders Germundsson. 5. Fråga om årsmötet behörigen sammankallats. Årsmötet är behörigen sammankallat. 6. Fastställande av balans- och resultaträkningen Revisor Mats Andersson föredrar balans- och resultaträkningen. Han påpekar att direktuttag bör undvikas. Balans- och resultaträkningen fastslås. 7. Föredragning av revisionsberättelsen Mats Andersson gör föredragning av revisionsberättelsen. 8. Val av kassör Frågan bordläggs, valberedning har ej lyckats få fram någon kassör. OveGermundsson fortsätter att sköta den löpande bokföringen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Årsmötet bselöt ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 10. Utseende av kårens frimatecknare Kårens firma tecknas av de personer som valdes vid ordinarie årsmötet. 11. Övriga frågor Årsmötet beslöt att följande oredovisade förskott från åren 1996-98 skrivs av och att kåren står för denna förlust: Tony Westlund 183 kronor Emma Hansson 500 kronor Kristina Hellgren 4500 kronor Åsa Larsson 446 kronor Totalt 5629 kronor 12.Mötets avslutande Ordförande Martin Jivén förklarade mötet avslutat. Vid pennan

Justeringsman

Justeringsman

Åsa Larsson

Mikael Bernstén Anders Germundsson


PROTOKOLL FÖRT VID GÖTEBORGS SJÖSCOUTKÅRS KÅRSTYRELSEMÖTE SÖNDAG 10 OKTOBER 1999 Närvarande Marin Jivén Robin Walldén Ordförande Båtrådsordförande Mikael Bernstén Kristian Düring Vice ordf Juniorscoutledare Åsa Larsson Henrik Bergh Sekreterare Patrullscoutledare Kassör Seniorledare Arrne Kristiansson Anna Vinäng Stugrådsordf Seniorscoutrepr. Övriga medlemmar:Ove Germundsson, Anders Germundsson, Mathias Goldkuhl, Leon Leidegren, Mats Andersson, Cecilia Bergh 1. Mötets öppnandeOrdförande Martin Jivén öppnade mötet. 2. Val av justeringsman Mikael Bernstén valdes till justeringsman. 3. Godkännande av dagordningenDagordningen godkännes. 4. Godkännande av föregående mötets protokollFöregående mötets protokoll godkännes. 5. Ekonomi Vi saknar fortfarande kassör. Det blir övriga styrelsens uppgift att hitta en kassör, allhjälp vi kan få emotages tacksamt. Ove Germundsson fortsätter sköta våra löpande betalningar. En preliminär utgiftsbudget godkännes för verksamhetsåret 99/00: Båtråd Gertrud Karin Jullar Ohlsson Optimister Gigg Snurre Övrigt

7700 kr 6000 kr 1500 kr 5000 kr 2000 kr 2000 kr 1000 kr 4800 kr

Stugråd Brännö 75000 kr Klippan 80000 kr Övrigt Programråd Avgifter Distrikt och Förbund Sekretariat Totalt Utgifter

14000 kr 16000 kr 11000 kr 226000 kr

6. Programråd Avdelningarna fungerar bra. Juniorscoutavdelningen”Tittut” har 35 barn. Ledarna arbetar mycket med patrullsystemet. Juniorscoutavdelningen”Sempa” har ca 15 barn, och har nu även fått flickor i avdelningen. Patrullscoutavdelningen ”Den glade sjöscouten” har ca 15 barn. För övrigt finns nu också ett seniorlag och ett senior/roverlag. Makrillrundan vanns på WO av Mathias Goldkuhl och Olof Larsson. Räkrundan vanns av Martin Jivén. Diskussioner om gemensamt sommarläger och/eller pingstläger med annan kår, år 2000 pågår. Tankar har förts fram om bl a Rivö. Programansvarig för Pingstlägret är Mikael Bernstén. Övriga ansvariga söks. Patrullscouter och seniorer planerar två veckors eskadersegling i sommar. Två kvällsseglingar med Mandalay har gemnomförts, med totalt 24 kårmedlemmar. Ansvarig för julmarknaden sökes. Tre ledare går nu ALU på Göteborgs scoutdistrikt. Ny Internet sida är på gång, merinfo senare. 7. Båtrådet Båtarna tas snart upp. 8. Stugrådet Allt går bra. Brännöfogdarna har avsatt pengar för iordningställande av lekplats. För närvarande tänker de bättra på stigar och vägar på anläggningen. En länspump kommer att köpas in. Uthyrningen av Brännö går mycket bra. 9. Övriga frågor Anna och Cecilia vill öka samarbetet med grupper som bildats i samband med brandkatastrofen. KS positiv till initiativet. Anna och Cecilia vill anordna en ledarutvecklingshelg på vårterminen år 2000. Åsa tar på sig att försöka sammankalla ett föräldramöte för att ev starta föräldraförening. Nästa KS blir 28 November klockan 18.00 10. Mötets avslutande Ordförande Martin Jivén förklarade mötet avslutat. Vid pennan Åsa Larsson

Justeringsman Mikael Bernstén

ks9910  
ks9910  
Advertisement