Page 1

PLAN PRACY Gminnego Gimnazjum w Pakosławiu na rok szkolny 2009/2010

Plan Pracy Szkoły opracowano na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997r. z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenia MEN z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych z późniejszymi zmianami. 3. Rozporządzenia MEN z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 4. Kalendarza roku szkolnego 2009/2010. 5. Kalendarza imprez i uroczystości szkoły. 6. Priorytetów MEN i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010. 7. Wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z poprzedniego roku szkolnego.

PLAN PRACY na rok szkolny 2009/20010, zatwierdzony przez RADĘ PEDAGOGICZNĄ w dniu 27 sierpnia 2009 r.

1


Charakterystyka Szkoły: E–mail szkoły – gim.pakoslaw@wp.pl Strona internetowa gimnazjum - www.gimnazjumpakoslaw.pl Funkcję dyrektora pełni mgr Tadeusz Gospodarek, W roku szkolnym 2009/2010 w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu w 8 oddziałach uczy się 177 uczniów w tym dziewczynek. W klasach I uczy się 69, II – 46, III – 62 uczniów. Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 745 a kończą o godzinie 1410. Uczniowie gimnazjum pochodzą z terenu całej Gminy Pakosław. Uczniowie z poza Pakosławia dowożeni są z trzynastu wiosek przez Urząd Gminy. W gimnazjum zatrudnionych jest 17 nauczycieli w tym: − dyplomowanych – 7, − mianowanych – 6, − kontraktowych – 3, oraz 5 osób obsługi i administracji szkolnej. W skład obwodu Gimnazjum wchodzą następujące wioski: Chojno, Sowy, Osiek , Góreczki W., Golejewo, Golejewko, Sworowo, Zaorle, Ostrobudki, Pomocno, Białykał , Niedźwiadki, Kubecki, Dębionka, Podborowo.

Wszystkim uczniom w czasie przebywania w szkole nie mającym zajęć dydaktycznych zapewnia się opiekę na zajęciach świetlicowych. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. W szkole odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych uczniów, zaplanowane z godzin do dyspozycji dyrektor KN art. 42: − zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla klas I-III , − zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas I-III − kółka polonistyczne − kółka matematyczne, − koło informatyczna, − zajęcia sportowe, − kółko z j. angielskiego, − kółko z j. francuskiego − kółko z j. niemieckiego, − zajęcia żyj w harmonii z przyrodą − koło historyczne, − kółko geograficzne(GLOBE) − zajęcia psychoedukacyjne − kółko biblijne, Funkcjonowanie Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu opiera się na: 1. Statucie Szkoły. 2. Regulaminie Wewnętrznego Systemu Oceniania. 3. Programie Wychowawczym. 4. Szkolnym Programie Profilaktyki. 5. Regulaminie Rady Pedagogicznej 6. Regulaminie Rady Rodziców. 2


7. Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 8. Regulaminie Biblioteki Szkolnej. 9. Regulaminie Świetlicy 10.Regulaminie organizacji turystyki szkolnej. 11.Regulaminie i planie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 12.Regulaminie – Ocenianie pracy nauczyciela

PLAN PRACY KALENDARIUM

WRZESIEŃ 2009r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1. Uroczyste rozpoczęcie roku 1. szkolnego. 2. Dopracowanie planu lekcji dla 2. poszczególnych klas, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych. 3. Aneks do arkusza organizacji szkoły, 3. dopracowanie przydziału czynności.

Forma i miejsce Odpowiedzialni Termin realizacji Akademia na dziedzińcu dyrektor szkoły 01.09. szkolnym. J. Gospodarek A. Sójka Ułożenie planu dyrektor szkoły do 04.09.

Porównanie aktualnego stanu zatrudnienia z projektem organizacyjnym. Pierwsze zebranie rodziców w szkole.

4. Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i wyłonienie spośród członków tych rad przedstawicieli do rady rodziców szkoły. Poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach oceniania, warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana, oraz o warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen z zachowania. 5. Poinformowanie uczniów Lekcje organizacyjne o wymaganiach edukacyjnych, z poszczególnych sposobach oceniania, warunkach i przedmiotów. Lekcje do trybie uzyskiwania oceny wyższej niż dyspozycji wych. przewidywana, oraz o warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen z zachowania 6. Przyjmowanie wniosków o udzielenie Złożenie wniosków 4. pomocy finansowej uczniom na zakup przez rodziców podręczników. w sekretariacie szkoły. 7. Przekazanie aktualnych danych SIO na Aktualizacja, 6. dzień 10.09. do organu prowadzącego. zebranie danych. 8. Przygotowanie księgi uczniów, Wpis aktualnych danych. 7. dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, 3

dyrekcja szkoły do 10.09.

wychowawcy klas

do 30.09.

wychowawcy do 18.09 klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów dyrekcja szkoły, do 15.09. referent dyrektor szkoły, do 15.09. referent referent, do 11.09. nauczyciele


dzienników zajęć. 9. Złożenie wniosków przez nauczycieli 8. rozpoczynających staż. Przydział opiekunów nauczycielom realizującym staż na awans zawodowy. 10. Złożenie projektów planu rozwoju 9. przez nauczycieli. Zatwierdzenie planów rozwoju. 11. Dyskoteka dla uczniów gimnazjum 15. „Dzień Chłopaka” 12. Ustalenie listy uczniów, dla których 19. można dostosować warunki sprawdzianu lub egzaminu, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych. 13. Przekazanie zaktualizowanych danych 20. SIO do organu prowadzącego. 14. Zatwierdzenie projektów planu 21. rozwoju zawodowego lub zwrócenie ich nauczycielom do poprawy. 15. Zebranie Rady Rodziców. 23.

Według przepisów rozporządzenia i Karty Nauczyciela. Złożenie wniosków w sekretariacie szkoły. Według przepisów rozporządzenia i Karty Nauczyciela. Złożenie projektów w sekretariacie szkoły. Zabawa dyskotekowa w szkole. Zebranie opinii z poradni i podań od rodziców – dane do egzaminów. Aktualizacja, zebranie danych. Rozmowa z nauczycielami w szkole, przekazanie pism. Wybory prezydium rady, przewodniczącego i komisji rewizyjnej.

nauczyciele rozpoczynający staż, dyrektor szkoły

Nauczyciel kontraktowy i mianowany do 14.09.

nauczyciele rozpoczynający staż, dyrektor szkoły

kontraktowy i mianowany załącza do wniosku

opiekun 30.09 samorządu i samorząd uczniowski pedagog szkoły, do 30.09 wychowawcy klas dyrektor szkoły, do 30.09. referent dyrektor szkoły 30.09.

dyrektor szkoły do 30.09.

PAŹDZIERNIK 2009r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1.

2.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i przekazanie go do wiadomości radzie pedagogicznej i radzie rodziców. Przyznanie nagród dla wyróżniających się nauczycieli. Zaopiniowanie nagród przez przedstawicieli rady pedagogicznej.

3.

Ubezpieczenie uczniów w szkole.

4.

Wybory do szkolnych samorządów uczniowskich.

Forma i miejsce realizacji Rada pedagogiczna w szkole. Potwierdzenie rady rodziców.

Odpowiedzialni

Termin

dyrektor szkoły

2.10

Spotkanie w szkole

dyrektor szkoły

10.10.

Podpisanie umowy i zbieranie pieniędzy w szkole. Demokratyczne wybory poprzedzone kampanią wyborczą.

dyrekcja, wychowawcy,

do 10.10 (umowa 08.2009) do 20.10

4

opiekun samorządu uczniowskiego


5.

Dzień Edukacji Narodowej.

Spotkanie nauczycieli z uczniami.

6.

Złożenie projektu budżetu w organie prowadzącym szkołę. Złożenie wniosku o środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli Przygotowanie i przesłanie do OKE list uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Zgłoszenie dostosowania warunków i form sprawdzianu i egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Opracowany projekt przedłożyć w Urzędzie Gminy w Pakosławiu

7.

Sporządzenie stosownych list według programu „Hermes”.

dyrektor szkoły, M. Leciejewska, R. Pawlak, nauczyciele dyrektor szkoły, księgowa

14.10. (13.10)

dyrektor szkoły, referent

do. 31.10.

Odpowiedzialni

Termin 10.11

30.10.

LISTOPAD 2009r. Lp. Ważne zadanie do wykonania

Forma i miejsce realizacji 1. Rocznica Odzyskania Niepodległości Akademia przez Polskę. ogólnoszkolna, 2. Andrzejki.

Imprezy klasowe, dyskoteka

3. Złożenie wniosku o środki na doskonalenie nauczycieli 4. Przygotowanie i przesłanie do OKE list uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Wniosek do U.G.

D. Orozco, B. Kubacka nauczyciele wychowawcy klas, samorząd uczniów szkoły dyrektor szkoly

Przesłanie danych „Hermes”

dyrektor szkoły, referent

30.11

Forma i miejsce realizacji Konkurs plastyczny

Odpowiedzialni

Termin

Spotkanie przedstawicieli gimnazjum z przedszkolakami. Szkolenie.

Opiekun samorządu uczniowskiego

4.12.

A. Sójka, instruktor BHP

7 – 19.01.

Gazetka

A. Dopierała,

18.12

30. 11 30.11

GRUDZIEŃ 2009r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1. Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS. 2. Gimnazjaliści przedszkolakom Mikołajki 3. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas III 4. Rocznica wybuchu Powstania

5

Pedagog szkolny, 01.12. nauczyciel sztuki


Wielkopolskiego 5. Wigilia.

konkurs Spotkania klasowe.

6. Poinformowanie uczniów i rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżeniu oceny z zachowania.

Powiadomienie pisemne.

7. Zimowa przerwa świąteczna.

Brak zajęć dydaktycznych i wychowawczych 8. Kontrola finansów szkoły, w związku Przegląd kont, z zakończeniem roku budżetowego. rachunków, magazynu. Opinia rady rodziców w sprawie budżetu szkoły na rok następny.

M. Grędziak katechetka, wych. klas nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas dyrektor szkoły dyrektor szkoły, księgowa,

4.02. 22.12. miesiąc przed radą klasyfikacyj ną, do 22.12. od 22.12.09 do 04.01.10. do 31.12.

STYCZEŃ 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1. Udział uczniów w XVIII Finale WOŚP 2. Dyskoteka noworoczna. 3. Zapoznanie uczniów i rodziców z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi. 4. Wystawienie ocen

5. Ferie zimowe.

Forma i miejsce Odpowiedzialni realizacji Zbiórka pieniędzy, A. Sójka udział w organizowanych imprezach. Dyskoteka dla uczniów. samorząd uczniów, opiekun SU Powiadomienie nauczyciele uczniów i rodziców. przedmiotów, wychowawcy klas. Wpis ocen do nauczyciele dziennika. przedmiotów, wychowawcy klas. Zajęcia w szkole. wychowawcy Zawody sportowe, koła klas, nauczyciele zainteresowań, przedmiotów, konkursy,

Termin

Forma i miejsce realizacji Rada pedagogiczna w szkole.

Odpowiedzialni

Termin

dyrektor szkoły, nauczyciele

1.02.

Spotkania z rodzicami w szkole. Impreza szkolna. Audycje przez

nauczyciele wychowawcy, dyrektor szkoły Opiekunki KE Samorząd

3. 02

8-9.01.

14.01. do 15.01.

15.01

18.01 do 31.01.

LUTY 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1. Klasyfikacja półroczna uczniów szkoły podstawowej. Zatwierdzenie przez radę wyników klasyfikacji. 2. Wywiadówki semestralne. 3. Mardi Gras – święto naleśnika 4. Walentynki.

6

16.02 15.02.


radiowęzeł. Dyskoteka w szkole. 5. Analiza stanu gotowości bazy szkoły Protokół z przeglądu po feriach. budynku. 6. Przygotowanie wniosków o Nagrody Wnioski Ministra Edukacji Narodowej oraz do z uzasadnieniem. odznaczeń państwowych. 7. Powołanie zastępcy szkolnego Zarządzenie dyrektora zespołu egzaminacyjnego przed szkoły. terminem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Uczniów, nauczyciele dyrektor szkoły dyrektor szkoły, dyrektor szkoły

do 2.02. wg ustaleń kuratorium oświaty Według ustaleń OKE Łódź

MARZEC 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1. Dzień Kobiet.

Forma i miejsce realizacji Imprezy klasowe.

2. Pierwszy Dzień Wiosny.

Imprezy klasowe,

3. Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego – zespołów nadzorujących, na miesiąc przed egzaminem gimnazjalnym. 4. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli z poprzedniego roku budżetowego. 5. Zebranie danych do bazy danych SIO.

Zarządzenie dyrektora szkoły.

Odpowiedzialni

Termin

wychowawcy 08.03. klas, samorządy uczniów, dyrektor szkoły, 19.03. wszyscy nauczyciele, samorząd uczniowski, dyrektor szkoły do 26.03.

Pismo do Urzędu Miasta i Gminy.

dyrektor szkoły

do 31.03.

Aktualizacja danych.

dyrektor szkoły, referent

31.03.

Forma i miejsce realizacji Bez zajęć szkolnych.

Odpowiedzialni

Termin

KWIECIEŃ 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 4.

Wiosenna przerwa świąteczna.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: - część humanistyczna, - część matematycznoprzyrodnicza - język obcy nowożytny Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych dla klas I i II.

6. 8.

Święto Ziemi.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego. konkurs fotograficzny – wystawa. 7

Dyrektor szkoły

od 1.04 do 6.04. dyrektor szkoły 27.04. i szkolne komisje 28.04. egzaminacyjne 29.04

dyrektor szkoły Nauczyciel biologii, sztuki.

27.04. 28.04. 29.04. 22.04.


9.

Przekazanie danych z baz danych do organów prowadzących.

11. Opracowanie arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2010/2011.

Uaktualnienie danych i dyrektor szkoły, ich przesłanie pocztą nauczyciel elektroniczną do gminy. przeszkolony w zakresie SIO Arkusz organizacji dyrektor szkoły szkoły na rok 2010/2011. Rada pedagogiczna

do 05.04.

Forma i miejsce realizacji Udział społeczności szkolnej w apelu.

Odpowiedzialni

Termin

J. Kośmider, G. Sójka nauczyciele nauczyciele historii, wychowawcy klas. J. Kośmider, G. Sójka nauczyciele opiekunowie Klubu Europejskiego, wych. klas, nauczyciele. opiekunowie K. E., wych. klas, nauczyciele. A. Sójka nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

01.05. (30.04)

organ prowadzący szkołę dyrektor szkoły,

do 30.05.

nauczyciele kończący staż

31.05.

do 30.04.

MAJ 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1.

Święto pracy

2.

Święto Flagi Państwowej.

Udział społeczności szkolnej w apelu.

3.

Rocznica Konstytucji 3 Maja.

Udział społeczności szkolnej w apelu.

4.

Dzień Rady Europy.

Informacje, gazetka, konkurs.

5.

Dzień Europy

Informacje, gazetka, konkurs

6. 7.

Egzamin na kartę motorowerową Poinformowanie uczniów i rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżeniu oceny z zachowania.

egzamin Powiadomienie pisemne pocztą lub potwierdzenie o powiadomieniu podpisem rodzica. 8. Sprawdzenie aktualnego wykazu Wykonanie stosownego programów nauczania dopuszczonych wykazu. Podanie do do użytku szkolnego. Sporządzenie informacji rodziców i wykazu podręczników dla uczniów. uczniów. 9. Zatwierdzenie arkusza organizacji Zatwierdzenie szkoły przez organ prowadzący. arkusza /projektu/ organizacji szkoły. 10. Zadania kadrowe: Decyzje dyrektora - wypowiedzenia umów o pracę, szkoły. - zmiana warunków pracy. 11. Zakończenie procedury awansu Przygotowanie się do zawodowego dla nauczycieli, którzy pisania sprawozdań kończą staż w tym roku. z realizacji stażu. 8

2.05. (30.04) 03.05. (30.04) 05.05

9.05 (05.05)

10 – 28. 05 miesiąc przed radą klasyfikacyj ną, do 21.05. dyrekcja szkoły, do 30.05. nauczyciele

do 31.05.


9


CZERWIEC 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1.

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień Sportu Szkolnego. Zakończenie tygodnia sportu szkolnego.

2.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dodatkowy termin egzaminu w gimnazjum: - część humanistyczna, - część matematyczno-przyrodnicza - język obcy nowożytny

3.

4. 5.

Przedłożenie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu. Zapoznanie uczniów i rodziców z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi.

6.

Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego. 7. Klasyfikacja roczna uczniów, zatwierdzenie przez radę wyników klasyfikacji. 8. Ostateczny termin przekazania wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z OKE. 9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 10. Ferie letnie 11. Przegląd dokumentacji finansowej szkoły.

Forma i miejsce realizacji Imprezy sportowe, konkursy, zabawy .

Bez zajęć szkolnych.

Odpowiedzialni

Termin

dyrektor szkoły, 01.06. nauczyciele 24.05-1.06 wychowania fizycznego i pozostali nauczyciele 4.06. ---

Egzamin przeprowadzony w szkole podstawowej dla uczniów którzy nie przystąpili do niego w pierwszym terminie. Sporządzenie projektów ocen. Rozmowy z rodzicami, potwierdzenia rozmów, pisma do rodziców. Wykaz programów na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń.

dyrektor szkoły 08.06 i szkolne komisje 09.06 egzaminacyjne 10.06

opiekunowie stażu nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas. dyrektor szkoły

14.06.

Rada pedagogiczna w szkole.

dyrektor szkoły, nauczyciele

22.06.

OKE, poprzez dostarczenie wyników do szkoły. Akademia na dziedzińcu szkolnym. Bez zajęć szkolnych.

pracownicy OKE wg OKE

Przegląd dokumentacji w szkole, sporządzenie notatek.

do 15.06

do 15.06.

dyrektor szkoły, 25.06. wychowawcy, 28.06. do 31.08. dyrektor szkoły, do 30.06. księgowa

LIPIEC 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania

Forma i miejsce realizacji Ustalenie oceny dorobku zawodowego Ocena dorobku dla nauczycieli kończących staż 31 zawodowego za okres maja danego roku, którzy złożyli stażu. sprawozdania z odbytego stażu. Udział dyrektora szkoły Zgodnie

Odpowiedzialni

Termin

1.

dyrektor szkoły

Do 14.07.

dyrektor szkoły

lipiec

10


w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla awansujących nauczycieli.

z terminarzem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

i sierpień

SIERPIEŃ 2010r. Lp. Ważne zadanie do wykonania 1.

Posiedzenie Rady Rodziców w celu: Wyboru ubezpieczyciela uczniów, ustalenia preliminarza wydatków. Zaopiniowanie planów nauczania i wysłuchanie informacji z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w roku szkolnym 2007/2008. 6. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w ostatnim tygodniu ferii letnich. 7. Rada organizacyjna. Zatwierdzenie przez radę ostatecznych wyników klasyfikacji w przypadku egzaminów poprawkowych uczniów. Zatwierdzenie planu pracy gimnazjum, zaopiniowanie zmian w projekcie organizacyjnym, przydział zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom. 10. Zakończenie postępowania dotyczącego awansów dla nauczycieli. 12. Analiza stanu gotowości bazy szkoły po feriach. Koniec ferii letnich.

Forma i miejsce realizacji Spotkanie w szkole.

Odpowiedzialni

Egzaminy poprawkowe.

komisje powołane przez dyrektora szkoły

26.08

Rada pedagogiczna w szkole.

dyrektor szkoły,

30.08.

Przekazanie aktów nauczyciele nadania stopnia awansu robiący awans, zawodowego dyrektor szkoły,

31.08.

Przygotowanie szkoły do przyjęcia uczniów,Protokół z przeglądu budynku.

Termin

przewodniczący 26.08. rady rodziców i dyrektor szkoły.

dyrekcja 31.08. szkoły ,powołana komisja

Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z Planem posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2009/2010 /załączniki do Planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora/. Hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli odbywają się zgodnie z harmonogramem hospitacji /załącznik do Planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora/. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację imprez są wykazani w Kalendarzu imprez na rok szkolny 2009/2010. Opracował: Tadeusz Gospodarek 11


12

Plan pracy Gimnazjum w Pkaosłąwiu  

Plan pracy Gimnazjum w Pkaosłąwiu

Plan pracy Gimnazjum w Pkaosłąwiu  

Plan pracy Gimnazjum w Pkaosłąwiu

Advertisement