Page 1

PEREHDYTTÄMINEN


Sisällysluettelo 1.

Miksi pitää perehdyttää?

s.2

2.

Mikä on EkoCenter?

s.3

EkoCenterin esite

s.4

3.

Asiakaspalvelu

s.6

4.

Kestävä kehitys

s.8

5.

Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset

s.10

6.

Kierrätysjakeiden vastaanotto ja lajittelu

s.20

7.

Logistiikka ja kuljetusten järjestäminen EkoCenter verkostossa

s.24

8.

Ammatillinen kehittyminen

s.28

1


1. Miksi pitää perehdyttää? Työnopastus koskee tarvittaessa kaikkia, myös jo pitempään työssä olleita työntekijöitä. Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Näitä ovat esimerkiksi työkokonaisuus, mistä osista ja vaiheista työ koostuu sekä mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää. Lisäksi tarvitaan tietoa työssä käytettävistä koneista ja välineistä, työhön liittyvistä terveys- tai turvallisuusvaaroista sekä siitä kuinka työ tehdään turvallisesti. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä, jolla lisätään henkilöstön osaamista, parannetaan laatua, tuetaan työssä jaksamista ja vähennetään työtapaturmia ja poissaoloja.

Lähde: Työturvallisuuskeskus

2


2. Mikä on EkoCenter? Kierrätysmyymälöiden ketju, johon kuuluu yksitoista kierrätyskeskusta Keski-Suomessa! Keskisuomalaiset EkoCenterit kierrättävät rakennustarvikkeita, tekstiilejä, jalkineita, huonekaluja ja yleensäkin kodin tavaroita. Ketjun päätavoitteena on jatkaa tuotteiden elinkaarta ja näin edesauttaa ekologisesti kestävää kehitystä. EkoCentereillä myös valmistetaan ja myydään uusiotuotteita, sekä järjestetään kierrätysneuvontaa.

Lähde: Keski-Suomi Kierrättää ry

3


EkoCenter esite

MUURAMEN

TYÖPAJA HYVÄN TUULEN PAJA

4


Kierr채tyskauppa

5


3. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu kuuluu jokaisen työtehtäviin! Hyvä asiakaspalvelija on avoin, kuuntelee asiakasta, antaa tietoa tuotteista ja palveluista ja huolehtii asiakkaan palvelutilanteen loppuun saakka. Tyytyväinen asiakas käyttää palveluja myös jatkossa sekä kertoo saamastaan palvelusta, näin saadaan turvattua toiminnan jatkuvuus. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu myös siisti olemus, puhtaat vaatteet ja hyvä henkilökohtainen hygienia. Asiakaspalvelutilanteissa tulee väistämättä eteen myös asiakasvalituksia, näissä tilanteissa tulee myyjän olla kohtelias ja kuunnella asiakkaan reklamaatio, selvittää valituksen syy, saada aikaan sopiva ratkaisu esim. kauppahinnan tai tuotteen palautus ja/tai hyvitys. Älä ryhdy väittelemään tai provosoidu, ole asiallinen ja perustele kantasi. Osana asiakaspalvelua myyjän tulee olla selvillä myytävistä tuotteista ja palveluista. Pyri tutustumaan myymälään työsi ohella niin hyvin että osaat neuvoa asiakkaalle mistä mitäkin löytyy ja mitä tuotteita on milloinkin myymälässä. Älä sano ettet tiedä jotain vaan ota selvää asiasta. Muista tarjota aina asiakkaalle kuittia!

6


7


4. Kestävä kehitys Jokainen meistä tekee päivittäin valintoja, joilla on suoraan tai välillisesti vaikutuksia ympäristöön. Osto- ja kulutustottumuksemme, liikkuminen paikasta toiseen ja se, mitä teemme kaikelle tarpeettomaksi käyneelle (kierrätys), vaikuttaa suuresti ympäristöömme ja muokkaa ekologista profiiliamme.

8


EKOLOGINEN ympäristökasvatus, luonnon ja ympäristönsuojelu, ekologisesti kestävät arkikäytännöt

säästäväisyys, kohtuullisuus, elinkaariajattelu, ekotehokkuus

TALOUDELLINEN kuluttajakasvatus globaalitalous

syrjäytymisen ehkäisy, työssä jaksaminen, turvallisuus

lähtiympäristöprojektit, osallisuus, yhteisöllisyys

SOSIAALINEN KULTTUURINEN tasa-arvoisuus, toisten kunnioittaminen, monikulttuurisuus, kiusaamisen ehkäisy, viihtyvyys, ihmissuhteet, perinteet

Kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kuva: Suomen ympäristöopisto SYKLI

9


5. Kierrätys, jäteneuvonta ja tärkeimmät lain määräykset Uusi jätelaki tulee voimaan 2016 Kaatopaikalle menevän jätteen määrä tulee vähentymään merkittävästi – etusijalle nousee kierrätys ja uudelleen käyttö. TAVOITE • vuoteen 2016 mennessä 50% yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä • vuoteen 2020 mennessä rakennus ja purkujätteestä 70% on kierrätettävä

JÄTEPOLITIIKAN YLEISET TAVOITTEET Ehkäistävä jätteen syntymistä Edistettävä jätteiden uudelleenkäyttöä Edistettävä jätteiden biologista hyödyntämistä ja materiaalikierrätystä Edistettävä kierrätykseen soveltumattoman jätteen energiahyödyntämistä Turvattava jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoittaminen

10


Kuva 2. Jätelainsäädännön kokonaisuus

EU- jätepolitiikka ja -strategiat, jätedirektiivi Suomen jäte- ja ympäristölainsäädäntö

Vnp* kaatopaikoista

Jätelain tavoitteet: • Jätteistä ja jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisy sekä • jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen, • luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, • toimivan jätehuollon varmistaminen ja • roskaantumisen ehkäiseminen.

Vnp* käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä

Lakia sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan, josta syntyy jätettä.

Valtakunnalliset ja alueelliset jätehuoltosuunnitelmat Kunnalliset jätehuoltomääräykset Etusijajärjestys Jätteen synnyn ehkäiseminen

Kierrätys ja uudelleen käyttö

Loppusijoituksen parantaminen ja seuranta

Esimerkkejä voimassaolevista säädöksistä Asetus paristoista ja akuista Vnp* pakkauksista ja pakkausjätteestä

Asetus sähkö- ja elektroniikkalaite romuista Asetus romuajoneuvoista Vnp* keräyspaperin talteenotosta

Asetus jätteen polttamisesta

*Vnp = Valtioneuvoston päätös

11


JL 5 § JÄTTEEN MÄÄRITELMÄ Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja 1.

aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus

2.

ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti

12


Kuva; Jätehierarkian mukainen jätteen käsittelyn etusijajärjestys ja eri vaiheisiin sisältyvät toimet (mm. Defra 2011a).

Materiaalien käytön vähentäminen tuotannossa; Materiaaalitehokas tuotesuunnittelu; Tuotteiden eliniän lisääminen; Uudelleenkäyttö; Haitallisten aineiden käytön vähentäminen.

Jätteen synnyn ehkäiseminen Uudelleen käytön valmistelu

Tarkistaminen, puhdistaminen, korjaaminen, saneeraus, osien vaihtaminen

Materiaalien käyttäminen uudelleen raaka-aineena tai tuotteena.

Kierrätys Muu hyödyntäminen

Muu materiaalihyödyntäminen kuin kierrätys ja sähkön ja lämmön tuotanto (energiahyödyntäminen)

Loppukäsittely

Lajittaminen loppusijoituspaikalle (ent. kaatopaikka) ja polttaminen ilman energian talteenottoa.

13


Vaaralliset jätteet on aina lajiteltava erikseen muusta jätteestä! Lääkejätteet apteekkiin. Räjähteistä ilmoitus poliisille. Sähkölaitteet sekä akut ja paristot omiin keräysjärjestelmiinsä. Asbestijäte on luvanvaraista erityiskäsittelyä vaativaa jätettä. Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkojen luettelon löydät oman kuntasi jätehuollon nettisivuilta

14


JL*) /8 § Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä:

Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on; • •

ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se

Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

*) JL = Jätelaki 646/2011 Yleisimpiä kotitalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat: •

loisteputket ja -lamput

käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet

elohopeakuumemittarit

kovettumattomat maali-, liima- ja lakkajätteet ja näiden pakkaukset sekä näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet, työvälineet ja massat

liuotinaineet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja teollisuusbensiini

emäksiset pesu- ja puhdistusaineet

käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet, kuten trasselit, öljynsuodattimet ja öljypakkaukset

romuakut ja akkunesteet

15


Vaarallisten jätteiden varoitusmerkit Vaarallisesta jätteestä löytyy yksi tai useampi näistä merkeistä. Tutut oranssipohjaiset merkit ovat väistymässä ja uudet punareunaiset korvaavat ne, koska EU:n alueella on otettu käyttöön yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS).

http://www.ekokem.fi/fi/tietopankki/kemikaalien-varoitusmerkit#terveyshaitta

16


17


Öljyjätteiden keräys ja käsittely Öljyjätteiden keräys on järjestetty koko maassa. Ympäristöministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Lassila & Tikanoja Oyj huolehtii voiteluöljyjätteen keräyksen järjestämisestä ja kerätyn öljyjätteen toimittamisesta asianmukaisesti käsiteltäväksi. Voiteluöljyjäte otetaan maksutta vastaan, kun sitä on yli 200 l. Öljyjätteiden pienerien keräysvastuu on kunnalla.

93 § JÄTENEUVONTA Kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

18


19


6. Kierrätysjakeiden vastaanotto ja lajittelu KIERRÄTETTY JA VASTAANOTETTU MATERIAALI JA TAVARA LAJITTELE HYÖDYNNETTÄVÄKSI •

Paperi (keräyspaperi)

Vaarallinen jäte (ongelmajäte)

Kartonki (keräyskartonki)

Sähkölaitteet (sähkö- ja elektroniikkaromu, SER)

Pahvi

Lamput (energiansäästölamput ja loisteputkilamput)

Lasi (keräyslasi)

Energiajäte (energiajae)

Metalli (keräysmetalli, pienmetalli, metalliromu

Sekajäte (kuivajäte, kaatopaikkajäte, polttojäte)

Muovi (muovijäte)

Tekstiili (vaatteet)

Muu jätelaji (esim. huonekalut sekä remontti- ja rakennusjäte)

LISÄTIETOA: http://www.kierratys.info/index.php

20


21


22


KIERRÄTETTÄVÄN MATERIAALIN KÄSITTELY 1.

Puhdistus

2.

Korjaus/tuunaus

3.

Esille laitto

4.

Hinnoittelu jne.

Jos tuote ei kuulu omaan toimipisteeseen, sen toimittaminen toiseen toimipisteeseen: keräys, pakkaus, kuljetus ym.

KIERRÄTETTÄVÄN MATERIAALIN TALOUDELLINEN MERKITYS •

Kaikessa kierrätettävässä materiaalissa voi olla ”kierrätyksen aarre”!

Kaikki mikä kierrätetään muuten kuin jätteenä on taloudellisesti merkittävää!

Luo kierrätysalan työpaikat

Neitseellisten uusiutuvien luonnonvarojen säästö

Kestävän kehityksen periaate

JÄTE ENERGIAKSI Yhdyskuntajätehuollon keskeinen tavoite on vähentää ilmastonmuutosta kiihdyttävän biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille. Asumisessa syntyvästä polttokelpoisesta yhdyskuntajätteestä yli 60 prosenttia voidaan luokitella biopolttoaineeksi. Käyttämällä jätettä energianlähteenä korvataan fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä.

23


24


7. Logistiikka ja kuljetusten järjestelyt EkoCenter verkostossa Logistiikan tärkeimmät ympäristönäkökohdat: Logistii Polttoaineen kulutus / päästöt Po Melu M Jätteet, oikea kuljetusväline Jä Reittisuunnittelu R Po Polttoaineen kulutus • Ajoneuvotekniikka • Ajotapa, taloudellisen ajon kurssin käyneet pääsevät keskimäärin 12 % pienempiin kulutuslukemiin

Huonekaluja kuljetettaessa huomioitava, että huonekalu ei saa kolhiintua myymälä tai autokuljetuksissa – H vaikka tuotteet ovatkin kierrätystuotteita. va Tarvittaessa huonekalut sidotaan kuljetuksen ajaksi liinoilla. Ta N Nykysäädännön mukaan kuorma on sidottava aina, vaikka se olisikin pakettiautossa, kuorman sitominen on vain ja ainoastaan kuljettajan vastuulla. Li Liikenneturvallisuus: ajon laillisuus, nopeudet, parkkeeraus, liikennesäännöt

25


Huomioi huonekalujen siirrossa •

oikeat nostoasennot

apuvälineet (kärryt, liinat, hanskat)

näkyvyys, ettei ole esim. lapsia takana

hyväpohjaiset kengät, (mieluummin turvakengät) lattian, lumen liukkaus

ilmoita kaverille välittömästi jos voimat kantaessa hiipuu

Vaitiolovelvollisuus ostavan asiakkaan luona; asiakkaan luona kuultua/nähtyä/kerrottua ei saa kertoa eteenpäin.

Kun ajat EkoCenterin autolla, olet samalla työpaikkasi liikkuva mainoskilpi. Noudata liikennesääntöjä. Älä hurjastele. Muista kantavuus ja painorajat. Pidä autosta hyvää huolta, öljyt , rengaspaineet ja renkaiden kunto.

26


27


8. Ammatillinen kehittyminen EkoCenter myymälät ovat työpaikkoja, ja voivat toimia myös ammatillisina oppimisen ja koulutuksen paikkoina. EkoCentereiden työtehtävät voivat liittyä useisiin eri ammattitutkintoihin esim. •

Liiketalous, asiakaspalvelu, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, verhoiluja sisustusalan perustutkinto, logistiikan perustutkinto, puualan perustutkinto, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, tekstiili- ja vaatetusala

Paikko projekti on tehnyt kierrätysmyymälöiden oppimisympäristöjen tunnistamista

EkoCenterit voivat tarjota mahdollisuuden suorittaa ammatillisia tutkintoja esim. oppisopimuskoulutuksen avulla

EkoCenter myymälöissä voi suorittaa myös osatutkintoja

Oppimistodistus on hyvä keino osoittaa työnantajalle tai koulutuslaitokselle eri ammatteihin liittyvää työssä hankittua osaamista

Oppimistodistus voi auttaa myös koulutukseen hakeutumisessa, tai työllistymisessä avoimille työmarkkinoille

28


29


30

PEREHDYTYSOPAS  

ESR rahoitteiselle kierrätyshankkeelle suunniteltu ja taitettu opas.