Page 1

KEVÄTKOKOUS OA J KESKISUOMI

12.4.2012


Puheenjohtajan tervehdys Vuoden 2011 lopussa OAJ Keski-Suomi oli toiminut neljä vuotta, ja nyt voidaan todeta, että toiminta on vakiinnutettu. Kiitos siitä kuuluu hallitukselle, jaoksille ja työryhmille, jotka ovat luoneet toiminnalle vankan, yhteistyölle rakentuvan perustan. Valtakunnallisestikin alueyhdistystoimintaa on kehitetty Keski-Suomessa eturintamassa. Syyskokouksessa 2011 valittiin alueyhdistykselle uusi puheenjohtaja, samoin suuri osa hallituksesta vaihtui. Näin ollen alueyhdistyksen toimintaa valmistauduttiin loppuvuonna 2011 jatkamaan suurelta osin uudistunein voimin. 1.8.2011 aloitettiin Keski-Suomessa alueasiamiestoiminta, kun Jouko Salo aloitti OAJ Keski-Suomen alueasiamiehenä. Alueyhdistyksen idea kiteytyy ilmaukseen ”yhteinen opettajuus”. Meillä on saman katon alla neljä opettajaryhmää, joiden toiminnan perustoissa on eroja sopimuksellisesti ja lainsäädännöllisesti. Kuitenkin eri ryhmät – vaikka niillä kullakin on omat erityiskysymyksensä - ovat pystyneet toimimaan yhdessä yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Jatkossa meille on entistä tärkeämpää esiintyä yhteisenä rintamana eri foorumeilla. Valtakunnalliset kasvatuksen ja opetuksen kehittämistuulet, joita oli aistittavissa vuoden 2011 aikana hallitusohjelmassa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, olivat aika kovia eivätkä läheskään kaikilta osin positiivisia. Taustalla väijyivät mustina pilvinä myös Euroopan talousmyllerrykset. Näissäkin myrskyissä meidän oli ja on edelleen pystyttävä luovimaan mahdollisimman vähin vaurioin. Keväällä 2011 muodostetun ”sixpack”-hallituksen ohjelma puhutti valtionosuus- ja koulutusleikkauksineen. Esim. ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen raju supistaminen tuntui lyhytnäköiseltä ja lukiokoulutuksen rahoituksen leikkaaminen koulutuksen alueellisen saatavuuden kannalta arveluttavalta. Samoin aikuiskoulutuksen resurssien pienentämistä ihmeteltiin, ja valtionosuuksien mittavien leikkaussuunnitelmien nähtiin vaikuttavan suoraan mm. perusopetuksen järjestämisedellytyksiin. Jo aiemmin toteutetun yliopistouudistuksen vaikutuksia erityisesti opetushenkilöstön asemaan seurattiin koko vuoden 2011 ajan. Kuntarakenneuudistuksen valmistelu herätti myös paljon keskustelua. Tulossa oleva suuri kuntaremontti vaikuttaa todennäköisesti paikallisyhdistysrakenteeseemme lähivuosina. Miten organisoimme alueellisen edunvalvontatoiminnan uudelleen, jos tai kun kuntien määrä pienenee radikaalisti? Alueyhdistyksen tulee auttaa edunvalvontatyössä erityisesti sellaisia paikallisyhdistyksiä, joiden omat resurssit eivät siihen täysin riitä. Tässä esimerkiksi alueasiamiehen rooli on keskeinen.

2

Syksyllä 2011 luotiin pohja virka- ja työehtosopimuksille, jotka olivat päättymässä vuoden 2012 alkupuolella. Lokakuussa aikaan saatu ns. raamisopimus oli merkittävä saavutus työmarkkinapolitiikassa kattavuutensa (94 % liitoista) ja sisällöllisen laajuutensa vuoksi – sopimus sisälsi palkankorotusprosenttien lisäksi merkittävän määrän työelämän kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joihin valtiovaltakin omilla toimillaan sitoutui. Tällaisten vakautta edistävien ja solidaaristen raamien soisi jatkossakin olevan pohjana varsinaisille virka- ja työehtosopimuksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) vuosille 2011-2016 vahvistettiin joulukuussa 2011. KESU luo pohjan koulutuksen kehittämiselle tuleville vuosille; kääntäen sanottuna: jos jotakin kehittämisajatusta ei ole esitetty KESUssa, on hyvin epätodennäköistä, että sitä edistettäisiin hallituskauden aikana. Harmittavaa on siksi se, että kehittämissuunnitelmassa ei esim. esitetty ammatillisen peruskoulutuksen lähiopetuksen lisäämistä tai otettu konkreettisesti huomioon lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän (2010) ehdotuksia. Tärkeä asia KESUssa olisi ollut myös OAJ:n esittämä työnantajan lakisääteinen täydennyskoulutusvelvoite. Edellä kuvatut valtakunnalliset (ja myös globaalit) asiat vaikuttivat vuonna 2011 ja tulevat vaikuttamaan jatkossakin alueyhdistyksemme toimintaan. Haasteita siis riittää kasvatus- ja opetushenkilöstön aseman sekä kasvatuksen ja opetuksen resurssien ja muiden edellytysten turvaamisessa ja kehittämisessä. OAJ Keski-Suomi on pitänyt esillä kasvatusja opetusalan merkitystä yhteiskunnassa. Koulutus kannattaa aina eikä koskaan ole tappiollista toimintaa. Laadukas ja hyvin resursoitu koulutusjärjestelmä tuottaa yhteiskunnalle huomattavia säästöjä. Yksi syrjäytynyt ihminen maksaa yhteiskunnalle 1-2 miljoonaa euroa, ja tutkimusten mukaan olennaisin vaihe, jossa syrjäytymiskehitys voidaan estää, on varhaislapsuus. Tässä korostuu laadukkaasti järjestetty varhaiskasvatus. Tiedot kertovat, että lähes kaikki PISA-tutkimuksen huippumaista ovat panostamassa lisää koulutukseen – Suomi sen sijaan leikkaa koulutuksesta. Tämä osoittaa, että työtä koulutuksen merkityksen esille tuomiseksi on tehtävä valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tätä työtä OAJ Keski-Suomi on osaltaan valmis jatkamaan entistä tehokkaammin.

Kaikesta huolimatta hyvää kevätkokousta toivottaen, Juha Paananen puheenjohtaja


3


OAJ Keski-Suomi ry Kalevankatu 4 40100 Jyväskylä

Kevätkokouskutsu Jyväskylä 22.3.2012

OAJ Keski-Suomen yhdistyksille ja kevätkokousedustajille OAJ Keski-Suomi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Dynamon auditoriossa, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä, torstaina 12.4.2012 klo 17 (ruokailu). Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30. Varsinainen kokous alkaa klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Paikallisyhdistyksellä ja OAJ Keski-Suomen jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Eri paikallisyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenmäärien edellyttämät edustajamäärät (OAJ:n tilasto 31.12.2011).

Paikallis /jäsenyhdistys

jäseniä /edustajia

Hankasalmi Joutsa Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu

74/2 66/2 303/7 19/1 56/2 158/4

Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen

33/1 18/1 46/1 28/1

Kyyjärvi Laukaa

15/1 288/6

Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka

27/1 169/4 69/2 65/2 172/4 39/1

Paikallis /jäsenyhdistys

jäseniä /edustajia

Uurainen Viitasaari Äänekoski

52/2 88/2 403/9

JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajayhdistys ry AJO OY JAMK Musiikin opettajat ry Keski-Suomen aikuisopettajat ry Jyväskylän Ammatilliset Opettajat ry Keski-Suomen kaupan ja kulttuurin opettajat SKO Keski-Suomi ry Jyväskylän OAY Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan opettajat JYSTO ry Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry Keski-Suomen lastentarhaopettajat KSOLLI ry Suomalaisen Konservatorion Opettajat ry TOOL Jyväskylä ry Jämsänjokilaakson luonnonvara-alojen Opettajat ry

45/1

Yhteensä

25/1 168/4 282/6 143/3 1387/28 146/3 254/6 509/11 82/2 55/2 52/2 31/1

5367/126

Paikallisyhdistykset ja jäsenyhdistykset antavat virallisille edustajille valtakirjan, jonka malli on tämän kutsun liitteenä. Kokouksessa toivotaan käytettävän ainoastaan tätä valtakirjamallia. Kokousmateriaali: Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä. Muu materiaali jaetaan kokouksen alussa. Tervetuloa! OAJ Keski-Suomi ry:n hallitus, Juha Paananen | puheenjohtaja

4


OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistys ry

ESITYSLISTA 12.4.2012

1/2012

Sääntömääräinen kevätkokous Aika Paikka

torstai 12.4.2012 klo 18 Dynamon auditorio, Piippukatu 2, Jyväskylä

I

Kokouksen järjestäytyminen 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Päätös 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Päätös 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut on lähetty yhdistyksille 22.3.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Päätös 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätös

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t 6. Toimintakertomus vuodelta 2011 Käsitellään OAJ Keski-Suomen hallituksen laatima kertomus vuoden 2011 toiminnasta. Päätös 7. Tuloslaskelma ja tase 1.1.–31.12.2011 ja tilintarkastajien lausunto Käsitellään tuloslaskelma ja tase sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto. Päätös 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Päätös 9. Työajan ostaminen puheenjohtajalle Hallituksen kokouksessa 10.1.2012 päätettiin, että ryhdytään neuvottelemaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa yhden viikkotyöpäivän (5 opetustuntia) ostamisesta puheenjohtajalle 1.8.2012 alkaen. Lisäksi päätettiin viedä asia kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Päätetään, että ostetaan puheenjohtajalle työaikaa puheenjohtajan tehtävien hoitamiseksi yksi viikkotyöpäivä (5 opetustuntia). Päätös 10. Kokouksen päättäminen

5


OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistys ry

Toimintakertomus vuodelta 2011 Johdanto OAJ Keski-Suomen alueyhdistys ry koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO), lastentarhanopettajista (LTO) ja yliopiston lehtoreista ja opettajista (YLL). Alueyhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat aluetta ja opetusaloja kattavasti. Yhdistyksen toiminnasta ovat vuonna 2011 vastanneet hallituksen lisäksi työvaliokunta ja jaokset. Alueyhdistyksen hallituksen nimeämät jaokset ovat valmistelleet toimialaansa kuuluvat asiat hallituksen päätettäviksi. Hallitus on nimennyt työvaliokunnan. Alueyhdistyksen hallitus ja työvaliokunta ovat tiedottaneet jäsenyhdistyksille toiminnastaan. Kokousten pöytäkirjat ja muistiot on toimitettu sähköisinä toimistosihteerille, ja ne ovat luettavissa kotisivuilla lukuoikeuksien mukaisesti. OAJ Keski-Suomen alueyhdistys ry:n neljäs toimintavuosi alkoi 1.1.2011 ja päättyi 31.12.2011. Syyskokous vahvisti seuraavalle toimikaudelle 2012–2013 0,02 %:n jäsenmaksun (v. 2011 OAJ:n ylimääräinen alueyhdistyksen käynnistysavustus päättyi). Alueen opettajien työajan seuranta ja toisen asteen koulutuksen ylläpitäjäjärjestelyt ovat olleet painopisteenä vuonna 2011. Pienten yhdistysten toimintaa on tuettu ja yhdistyksiä kannustettu uusiin toimintatapoihin. Samalla on etsitty myös uusia järjestöllisiä toimintatapoja, joissa korostetaan edunvalvonnan osuutta. Alueyhdistys on osallistunut koulutuksen järjestämisen rakenteellisiin muutoksiin aktiivisesti tuomalla esiin jäsenistön kannan. Paikallis- ja jäsenyhdistysten toiminnan jatkumista ja kehittämistä on tuettu uudelleen järjestäytymisen aikana. Yliopiston rahoitusjärjestelmän muutos ja lehtoreiden työsopimusmuutokset ovat olleet yhdistyksen seurannassa. Varhaiskasvatuksen hallinnollista siirtoa opetustoimen alaisuuteen on tuettu alueellisesti. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslakien muutosten valmistelua on seurattu sekä ennakoitu näiden muutosten vaikutuksia opettajien työhön. Vuoden 2011 lopussa yhdistyksen valmiutta järjestöllisiin toimiin vahvistettiin. Jäsenkuntaa koulutettiin ja aktivoitiin tukemaan OAJ:n asettamia neuvottelutavoitteita. OAJ:n alueyhdistyksen päätavoite on ollut tehokas edunvalvonta. Alueellisesti ja paikallisesti tiedetään edelleen parhaiten, miten toiminta on tehokkainta. Alueyhdistyksen toimintaa on kehitetty vastaamaan entistä paremmin eri opettajaryhmien tarpeita. Tavoitteena on yhteinen opettajuus. Alueyhdistyksen toimihenkilöt ovat osallistuneet OAJ:n järjestämään koulutukseen. Alueyhdistys on tehnyt aloitteita OAJ:n valtuustolle. Alueyhdistys on antanut lausuntoja OAJ:lle esim. OAJ:n sääntöuudistuksesta ja esittänyt kannanottoja opetuksesta vastaaville tahoille. Alueyhdistys on toiminut opetus- ja kasvatusalan asiantuntijana alueellisesti sekä vahvistanut paikallisen ja valtakunnan tason toimintaa.

Hallitus Hallituksen jäseniä vuonna 2011 ovat olleet Jouko Salo (puheenjohtaja), Sirpa Kinnunen (henkilökohtainen varajäsen Päivi Leivonen-Majaniemi), Pirjo Liimatainen (Timo Palmu), Nina Kaarre (Hannu Penttinen), Liisa Räsänen (Satu Lahti), Pasi Kaartinen (Päivi Viitanen), Vesa Leinonen (Petteri Juvonen), Petri Kääriäinen (Jukka Hella), Jari Poikolainen (Pertti Kabris), Harri Penttinen (Marja Hänninen-Helin), Marja Leinonen (Timo Marjasalo), Leena Honkanen (Anu Kunnela), Keijo Koskenmäki (Päivi Ruotsalainen), Birgitta Mannila (Antti Räisänen), Jaana Perttunen (Turkka Manninen), Paula Savolainen-Järvinen (Arto Vettenranta), Asko Parkkinen (Heli Arnberg), Kirsi Pehkonen (Tuula Liukkonen) ja Erja Kosonen (Juha Merikoski). Kokouksiin on kutsuttu myös taloudenhoitaja Alpo Järvelä, koulutustyöryhmän puheenjohtaja Marja Hänninen-Helin, palkkasihteerit Seppo Leinonen ja Arto Vettenranta, OAJ-valtuutetut Anneli Herranen, Tuula

6


Hirvonen, Anne Kolehmainen ja Juha Paananen, opiskelijoiden edustajat Hanna Saarimäki ja Elina Rinne, toimistosihteeri Mervi Raitala ja sihteeri Anu Kunnela. Hallitus on kokoontunut 1.2., 16.3., 29.3., 23.5., 22.8., 10.10. ja 15.12.

Työvaliokunta Työvaliokunnan jäseniä ovat olleet puheenjohtaja Jouko Salo, 1. varapuheenjohtaja Birgitta Mannila, 2. varapuheenjohtaja Asko Parkkinen, 3. varapuheenjohtaja Erja Kosonen, taloudenhoitaja Alpo Järvelä, koulutustyöryhmän puheenjohtaja Marja Hänninen-Helin (aiemmin Toikkanen), edunvalvontatyöryhmän puheenjohtaja Petri Kääriäinen, sihteeri Anu Kunnela ja toimistosihteeri Mervi Raitala. Työvaliokunta on kokoontunut 20.1., 8.3., 20.4., 10.8., 28.9., 9.11. ja 15.12.

LTO-jaos Lastentarhanopettajien jaoksen jäseniä ovat olleet Asko Parkkinen (puheenjohtaja), Raija Ahola, Heli Arnberg, Timo Karla, Tuula Liukkonen, Kirsi Parkkinen (sihteeri), Kirsi Pehkonen, Leena Pekkanen, Anna Roikonen ja Tiina Ruppa. Jaos on kokoontunut 15.2., 22.3., 26.4., 31.5., 30.8., 11.10. ja 13.12. Jaoksen kokouksiin on kutsuttu alueyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Salo ja opiskelijoiden edustaja Hanna Saarimäki.

YSI-jaos Jaoksen jäseninä ovat toimineet Jouko Salo (puheenjohtaja), Jukka Hella, Marja Hänninen-Helin, Tommi Isotalo, Alpo Järvelä, Nina Kaarre, Pasi Kaartinen, Sirpa Kinnunen, Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Marja Leinonen, Tuula Leppäkari, Pirjo Liimatainen, Jukka Lummelahti, Timo Marjasalo, Hannu Penttinen, Harri Penttinen (sihteeri), Jari Poikolainen, Liisa Räsänen ja Ahti Tervonen. Kokouksiin on kutsuttu Eero Heikkinen, Pertti Kabris ja Juha Paananen. Jaos on kokoontunut 17.1., 9.3., 28.4., 18.8., 29.9. ja 3.11.

OAO-jaos Jaoksen jäseninä ovat toimineet Birgitta Mannila (puheenjohtaja), Leena Honkanen, Marja-Liisa JanhunenEhrola, Keijo Koskenmäki, Anu Kunnela (sihteeri), Turkka Manninen, Pekka Natunen, Päivi Ruotsalainen, EevaMaija Tillqvist ja Arto Vettenranta. Kokouksiin on kutsuttu OAJ Keski-Suomen hallituksen jäsenet Jaana Perttunen ja Paula Savolainen-Järvinen, pääluottamusmiehet Paavo Kainulainen (keväällä 2011), Risto Peltonen, Esa Salmikangas (syksyllä 2011) ja Antti Räisänen, OAJ-valtuutettu Anneli Herranen, puheenjohtaja Jouko Salo ja Jyväskylän ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja Katriina Vikström. Jaos on kokoontunut 10.1., 31.1., 9.3., 20.4., 18.5., 16.8., 29.9., 7.11. ja 14.12.

YLL-jaos Jaoksen jäseniä ovat olleet Erja Kosonen (puheenjohtaja), Joachim Böger, Tuula Hirvonen, Pasi Ikonen, Petri Kuhmonen, Juha Merikoski, Pipsa Nieminen, Auli Poutanen, Ulla-Maija Valleala ja Väinö Varstala. Kokouksiin kutsuttuja ovat aina olleet myös varajäsenet Antti Lokka ja Anthony Melville. Jaos on kokoontunut 24.2., 17.3., 26.5., 25.8., 27.9. ja 24.10.

7


Edunvalvontatyöryhmä Ryhmään ovat kuuluneet Petri Kääriäinen puheenjohtajana, alueyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Salo, Jukka Lummelahti (YSI), Erja Kosonen (YLL), Asko Parkkinen (LTO) ja Arto Vettenranta (OAO). Muita on kutsuttu kokouksiin asiantuntijoiksi aina käsitteillä olevien asioiden mukaan. Ryhmä on kokoontunut 13.1., 24.2., 5.5., 15.8. ja 24.10.

Koulutustyöryhmä Ryhmään ovat kuuluneet Marja Hänninen-Helin (aiemmin Toikkanen) puheenjohtajana, Pirjo Liimatainen (YSI), Tuula Liukkonen (LTO), Päivi Ruotsalainen (OAO) ja Ulla Valleala (YLL). Kokouksiin kutsuttuina ovat olleet tiedotuskummi Kirsi Parkkinen, toimistosihteeri Mervi Raitala, taloudenhoitaja Alpo Järvelä, alueyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Salo ja opiskelijoiden edustaja tarvittaessa. Ryhmän kokouspäivät vuonna 2011 olivat 12.2., 7.4., 4.5., 11.8., 8.9. ja 8.12.

Tiedotusryhmä Tiedotusryhmän jäseniä ovat olleet Birgitta Mannila (puheenjohtaja), Kirsi Parkkinen (LTO), Harri Penttinen (YSI) ja Paula Savolainen-Järvinen (OAO). Ryhmä on kokoontunut 16.2., 14.3., 11.8., 1.9. ja 6.10.

Aluetoimisto Toimitilan käyttö 1.1.–31.12.2011

8


Muistiinpanot

9


Parhaat voimat opetusalalla 1. Koulutusrakenteiden hallittua kehitystä Alueyhdistys on ollut mukana kehittämässä koulutusrakenteita. Tavoitteena alueyhdistyksellä on ollut tuoda opetuksellinen, sisällöllinen näkökulma mukaan kehityshankkeisiin. Ryhmät ja jaokset ovat valmistautuneet tuleviin mahdollisiin muutoksiin, jotka lisäävät opettajien tekemää työtä, esimerkkinä perusopetuslain muutos. OAJ Keski-Suomi on ollut myös aktiivisesti mukana alueen julkisessa keskustelussa. Alueyhdistys seurasi ja oli mukana vaikuttamassa, kun Jyväskylän kaupunki siirsi lasten päivähoitopalvelut perusturvan hallinnonalalta sivistyspalveluihin. Siirto astui voimaan vuoden 2012 alusta. Perusopetuksessa on seurattu kouluverkon alueellista kattavuutta. Huolena ovat olleet erityisesti suurenevat opetusryhmät, opettajien lisääntyvä työmäärä ja oppilaiden pitenevät koulumatka-ajat. Kolmiportaisen tuen toimintamallin kehittämiseksi OAJ Keski-Suomi järjesti Keski-Suomen koulutoimenjohtajille keskustelutilaisuuden, jossa sovittiin kartoitettavan opettajien työajan riittävyyttä. Lukiokoulutuksen osalta seurattiin Jyväskylän lukioiden tilannetta Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alaisuudessa muun muassa koko- ja tilaratkaisujen osalta sekä alueellisen lukioverkon kehittymistä koko Keski-Suomen alueella. Jyväskylän lukiohankkeeseen on vaikutettu muun muassa lehtikirjoituksin sekä luottamusmiesten välityksellä. Yliopistonlehtoreiden valtakunnallisen yhdistyksen uusi nimi on Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry. Nimenmuutos mahdollistaa jäsenyyden aiempaa paremmin muillekin kuin opetustehtäviä hoitaville. Jämsän paikallisyhdistys muuttui C-mallisesta yhdistyksestä A-malliseksi vuonna 2011.

2. Palkalla vetovoimaa ja arvostusta opettajan työhön Opetusalan palkkausjärjestelmien kehittäminen ja siihen vaikuttaminen paikallisesti on ollut tärkeää. Alueyhdistys on seurannut paikallisesti sovittavien järjestelyvaraerien toteutumista ja seurantamenetelmien kehittämistä. Opetusalan toimijoiden palkkauksen kriteereistä on pyritty tekemään läpinäkyviä kaikilta osin. Opettajien aiemmista kelpoisuusvaatimuksista on haluttu pitää kiinni. Lastentarhanopettajien jaos on käynnistänyt keskustelua työnantajien kanssa tehtävänkuvien päivittämiseksi eri kunnissa. Samalla on puututtu muun muassa Jyväskylän kaupungin TVA-järjestelmässä hinnoittelukohtien välisiin epäkohtiin ja palkkausrakenteen kehittämiseen.YLL-jaoksen edustajat ovat puuttuneet säännöllisesti palkkausjärjestelmän vinoumien korjaamiseen. Jaos on luottamusmiestoiminnan, tiedotuksen ja koulutustilaisuuksien avulla ohjeistanut jäseniään sekä tehtäväkohtaisen että henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkanosan dokumentoinnissa. Sopimuksen mukaisen ns. vaativuuslisän sai noin 13 % opetus- ja tutkimushenkilöstöä, mikä on valtakunnallista keskiarvoa. Paikalliset järjestelyvaraerät ovat toteutuneet pitkälti OAJ:n tavoitteiden mukaisesti kohdentuen pääasiassa TVA -järjestelmään. Koulutuksissa ja hallituksen kokousten yhteydessä on pidetty esillä viestin viemistä paikallisyhdistysten toimijoille systemaattisten palkkausjärjestelmien rakentamisen tärkeydestä. Tavoitteena on ollut saada järjestelmän kautta opetusalan palkkauksen kehittyminen suotuisaksi. Kelpoisuusvaatimuksia alennettiin lainsäädäntömuutoksella ammatillisten ammattiaineiden opettajien osalta vastoin OAJ:n kantaa. Asiaa tulee seurata jatkossa. OAJ Keski-Suomi järjesti Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa paikallisneuvottelun ammatillisten opettajien antaman lukio-opetuksen saattamiseksi yhdenvertaisesti palkatuksi lukio-opettajien kanssa, mikä ei johtanut tulokseen. Vastaava neuvottelutilaisuus käytiin ammatillisten opinto-ohjaajien työaikajärjestelyistä.

10


3. Korkeatasoinen opettajankoulutus OAJ Keski-Suomi on halunnut osaltaan vaikuttaa siihen, että vahva opettajankoulutus sekä yliopistossa että ammatillisessa opettajakorkeakoulussa säilyy ja kehittyy Keski-Suomessa myös tulevaisuudessa. Opettajankoulutuksen tulee resursoida riittävästi. Opettajien kouluttaminen vaatii vastuullista harjoittelun ohjausta, toisin sanoen asiantuntijatyötä, minkä tulee näkyä myös opettajien ohjauksesta saatavissa korvauksissa. Opettajankoulutuksen resurssien tulee olla muutoinkin riittävät. Koulutuspaikkojen määrän tulee olla riittävä yhteiskunnan tarpeisiin nähden. Jyväskylän yliopiston kanssa on käyty neuvotteluja opettajankoulutuksen rakenteesta ja alueyhdistyksen osallistumisesta yliopistolla opettajaksi opiskeleville järjestettävään työelämäluentosarjaan. Yliopiston kanssa sovittiinkin, että osaksi luokan- ja aineenopettajan opintoja tulee OAJ Keski-Suomen järjestämä työelämäluento. Opettajanuramalli yliopistossa on nostettu keskusteluun tutkijanuramallin rinnalle. Ensimmäisiä luonnoksia opettajien urakehitystä tukevasta mallista on alettu valmistella yhteistyössä työnantajapuolen kanssa. Vuosittaisen määräaikaistarkastelun avulla pyritään vakinaistamaan myös pysyväisluonteisia opetustehtäviä hoitavia määräaikaisia yliopistonopettajia. Opetusharjoittelun ohjauksen korvauksista käytiin neuvonpitoa Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen johdon kanssa. Seurantaa sovittiin jatkettavan.

4. Opettajuuden hallittua muutosta OAJ Keski-Suomi on korostanut, että opetuksen perusrahoituksen tulee olla kunnossa. Tämä perusrahoituksen varmistaminen ja siihen vaikuttaminen on ollut tärkeä tavoite kaikilla koulutusasteilla. Jokaisella opettajalla tulisi olla oikeus saada täydennyskoulutusta työajalla ja työnantajan kustantamana säännöllisesti ja riittävästi. On kiinnitetty huomiota siihen, että alati lisääntyvä hankerahoitus ei heikennä opetusta tai opettajien asemaa monimuotoistuvassa opettajuudessa. Edunvalvonnan ohella myös työnohjausta ja työhyvinvoinnin edellytyksiä on haluttu vahvistaa. Opettajiksi opiskelevien kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus opiskelijoiden toiveista alueyhdistyksen toiminnalle. Opiskelijoille on käyty pitämässä myös palkkausinfo 16.11.2011. YLL-jaoksen edustajat keskustelivat yhdessä OAJ:n koulutusjohtajan ja työmarkkina-asiamiehen kanssa yliopistolain vaikutuksista opetushenkilöstöön ja opetuksen asemasta uudessa yliopistossa. Eduskunnan koulutuspoliittisista linjauksista käytiin keskustelua keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa. OSAAVA-hankkeen koulutussuunnittelussa OAJ Keski-Suomi on ollut aktiivisesti mukana Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston kanssa. Alueyhdistys on käynnistänyt yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa säännöllisesti uusiutuvaksi koulutusalan tapahtumaksi suunnitellun kasvatuksen ja opetuksen foorumin (KEOS 2012 - Keskisuomalainen kasvatus- ja opetusalan osaaminen).

5. Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kehitystä Alueyhdistys on tuonut esiin koulutuksen ja opetuksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnan kantavana rakenteena. Alueyhdistyksen julkikuvan tavoitteena on ollut viestiä myönteisyyttä ja aktiivisuutta sekä vastuullista ja kestävää toimintaa. Opetuksen resursseihin on pyritty vaikuttamaan ennalta jo talousarvioita laadittaessa. Alueyhdistyksen kanta on, että varhaiskasvatus on kestävää kehitystä. Kestävä kehitys on Lastentarhanopettajaliiton monivuotinen varhaiskasvatusteema, vuonna 2011 painopisteenä oli taloudellinen ulottuvuus.

11


Alueyhdistys on vaikuttanut aktiivisesti lausunnoillaan ja eri tapaamisissa Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelman sisältöihin ja Academic Life-konseptin kehittämiseen. Alueyhdistys seurasi ja kommentoi henkilöstön hyvinvointikyselyn tuloksia. OAJ Keski-Suomi on seurannut, miten Jyväskylän ympäryskuntien lukioiden liittyminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymään etenee. Alueyhdistys korostaa, että toisen asteen koulutuksen duaalimalli tulee säilyttää. On seurattu ja vaikutettu Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioverkkoratkaisuun ja tulevien lukioyksiköiden kokoon.

Työnteon edellytykset kuntoon 1. Riittävät resurssit ja laadun turvaaminen Alueyhdistys on tehnyt paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia aloitteita ja kannanottoja varmistaakseen laadukkaan opetuksen vaatimien resurssien riittävyyden ja opetukseen suunnattujen määrärahojen pysymisen opetusalalla. Alueyhdistys on antanut koulutuksissaan paikallisyhdistysten käyttöön talouden tunnuslukuja. Alueyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimijoiden talousosaamista ja valmiuksia resurssi- ja talouskeskusteluun on vahvistettu. Opetustehtävien laadukas hoitaminen ja opetuspainotteisten toimien asema uudessa yliopistolaissa on ollut tärkeä viesti ja keskustelunaihe Jyväskylän yliopiston työnantajapuolen suuntaan. OAJ Keski-Suomi on jakanut talousarviovaikuttamiseen rahoitusta eri yhdistyksille (Koulut kuntoon –rahaa). On vaikutettu opetuksen järjestäjiin taloudellisten resurssien turvaamiseksi.

2. Työtä työajalla Perusopetuslain muutoksen ja muiden opetusalan työhön vaikuttavien muutosten aiheuttaman lisätyön tulee kuulua työajan ja siten palkanmaksun piiriin. Alueyhdistys on järjestänyt opettajien työajan seurannan keväällä ja syksyllä 211. Seurannasta saatu raportti on annettu OAJ:n käyttöön. Eri työaikajärjestelmien kehittämiseen on osallistuttu esittämällä uusia muotoja, joilla opettajien palkkausta voitaisiin kehittää työaikaa vastaavaksi. Jäsenistöä Jyväskylän yliopistossa on informoitu työsuunnitelmien merkityksestä eri työtehtävien sopimuksen mukaisessa jakautumisessa kokonaistyöajan puitteissa. Perusopetuksen yhteissuunnittelutyöajan, yt-ajan, seuranta toteutettiin huhti- ja syyskuussa 2011. Työajan todettiin lisääntyneen merkittävästi syyskuussa (kun kolmiportainen tuki oli otettu käyttöön 1.8.2011) verrattuna huhtikuuhun. Työajan seurantaan osallistui noin 15 % jäsenistöstä. Seuranta toteutettiin OAJ:n pilottihankkeena OAJ:n toimiston tuella.

3. Ei lomautuksia, ei leikkauksia Alueyhdistys on välittömästi puuttunut lomautusta harkitsevien kuntien tai työnantajien suunnitelmiin. Voimavarojen leikkausten ja lomautusten vaikutukset on tuotu julkisuuteen ja vaikutettu ennakoivasti paikallisiin ja alueellisiin päättäjiin. Näin on varmistettu, ettei lapsen lakisääteinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja oppijan oikeus opetukseen vaarannu. On otettu kantaa myös ns. piilolomautuksiin, joita ovat esimerkiksi ammatillisessa opetuksessa kontaktituntien ja muiden opetukseen ja ohjaamiseen suunnattujen resurssien vähennykset. Opettajien lomautuksilta vältyttiin Keski-Suomessa. Ammatillisten opettajien antaman kontaktiopetuksen määrän leikkauksia ei kyetty torjumaan kaikilla koulutusaloilla.

12


4. Jäsenille oikeusturvaa Keski-Suomen alueen pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille sekä jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja aktiiveille on järjestetty alan lainsäädäntöön perehdyttävää koulutusta. Alueyhdistyksen sekä jäsenyhdistysten edunvalvojat ovat vaikuttaneet osaltaan jäsenistön oikeusturvan toteutumiseen. OAJ ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ovat kouluttaneet luottamusmiehiä 31.3–1.4. Kuortaneella ja 14. –15.4. Seinäjoella. Alueyhdistyksen toimijat (muun muassa palkkasihteerit ja luottamusmiehet) ovat tukeneet jäsenistöä sekä suoraan että luottamusmiesten välityksellä oikeudellisissa asioissa sekä ohjanneet OAJ:n lakimiesten huomaan.

5. Työhyvinvoinnin vahvistaminen — turvallinen ja terveellinen ympäristö OAJ Keski-Suomi on korostanut opetusalan henkilöstön oikeutta turvalliseen ja terveeseen työskentely-ympäristöön päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Alueyhdistys on tehnyt yhteistyötä työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Jäsenistölle tarjottu kulttuuritarjonta ja liikuntatoiminta on ollut näkyvillä kotisivuillamme osoitteessa www.oaj.fi/keskisuomi. Liikuntatoimikunta järjesti toimintaa alueyhdistyksen kaikille jaoksille. Tavoitteena oli edistää työssä jaksamista ja tukea henkistä hyvinvointia. Toiminta oli sekä koulutusta että virkistystä. Aiheina olivat laskettelu, golf ja elämys- ja seikkailuliikunta. Kilpailutoimintaa toimikunta ei järjestänyt, mutta jäsenistöä kannustettiin osallistumaan Koululiikuntaliiton järjestämiin kilpailuihin. Yhteensä toimikunnan järjestämiin tapahtumiin osallistui n. 100 alueemme opettajaa kaikista jaoksista. Toimintaa rahoitettiin Koululiikuntaliiton ja OAJ Keski-Suomen avustuksilla. Lisäksi osassa tapahtumista oli omavastuuosuus. Liikuntatoimikunnan jäseninä toimivat Eero Heikkinen(puheenjohtaja), Harri Helle, Ilpo Kuusela, Samuli Pentinniemi ja Päivi Raatikainen. Työsuojelu- ja turvallisuusosaamista on vahvistettu koulutuspäivillä Seinäjoella keväällä 2011 sekä Kokkolassa 3.-4.11.2011.

6. Vahva ja osaava johtaminen Alueyhdistys on muotoillut tavoitteensa OAJ:n strategian pohjalta ja käyttänyt yleisen kokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa keskeisenä toimintaa ohjaavana ohjenuorana. OAJ Keski-Suomi on korostanut johtamisen merkitystä opetusalan työpaikoilla. Alueyhdistys on pitänyt tärkeänä, että johtamisen ja toiminnan tavoitteet on määritelty selkeästi, sopimukset ja niiden tulkinnat tunnetaan ja keskinäinen vuorovaikutus työpaikalla toimii. Alueyhdistyksen alueasiamies Jouko Salo kutsuttiin OAJ:n edunvalvontaosastolle työmarkkinakoulutukseen 5.9.–16.12.2011.

Vahva ja arvostettu järjestö 1. Vahva talous OAJ Keski-Suomen toiminta ja talous on ollut tasapainossa. Alueyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimijoiden talousosaamista on vahvistettu. Alueyhdistyksen taloutta on hoidettu huolella ja tarkasti. Alpo Järvelän pitkäaikainen ja asiantunteva taloudenpito ansaitsee erityisen kiitoksen. OAJ:n talouslinjauksiin on vaikutettu aluetoiminnan tarpeiden ja tehokkaan edunvalvonnan painotuksin ja perusteluin. Yhdistyksen taloutta on hoidettu vahvistetun talousarvion mukaan. Tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.

13


2. Vahva vaikuttaja OAJ Keski-Suomen on ollut näkyvä ja asiantunteva vaikuttaja alueellaan ja alallaan. Alueyhdistyksen toimintaan on saatu mukaan osaavia ja vahvoja toimijoita. OAJ Keski-Suomen ja sen jäsenyhdistysten toimijat ovat olleet vaikuttamassa vuonna 2011 seuraavasti: OAJ:n valtuusto: Keskisuomalaisia valtuutettuja on yksitoista: lastentarhanopettajista Asko Parkkinen ja Kirsi Pehkonen, ysiläisistä Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Juha Paananen, Jouko Salo ja Marja Hänninen-Helin (aiemmin Toikkanen), ammatillisista opettajista Anneli Herranen, Birgitta Mannila ja Paula Savolainen-Järvinen sekä yliopistonlehtoreista Erja Kosonen. OAJ:n hallitus: Tuula Hirvonen ja Petri Kääriäinen OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta: puheenjohtaja Petri Kääriäinen, varajäsenet Tuula Hirvonen ja Kirsi Pehkonen OAJ:n koulutuspoliittinen toimikunta: jäsenet Juha Merikoski ja Juha Paananen OAJ:n senioritoimikunta: varajäsen Eeva Salmijärvi OAJ:n opettajankoulutustyöryhmä: puheenjohtaja Tuula Hirvonen, jäsenet Erja Kosonen ja Turkka Manninen, varajäsen Birgitta Mannila Aikuiskoulutustyöryhmä: varajäsen Erja Kosonen OAJ:n pedagoginen toimikunta: varajäsen Tuuli Murtorinne OAJ:n rehtorineuvottelukunta: puheenjohtaja Ari Pokka Opetushallituksen opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunta: Erja Kosonen, Marja VuortamaRäsänen Akava ry:n hallituksen varajäsen Tuula Hirvonen Akava Keski-Suomen aluetoimikunta: puheenjohtaja Tuula Peltonen; aluesihteeri Birgitta Mannila (työllisyys- ja innovaatiotyöryhmä) ja Paula Savolainen-Järvinen (työllisyys- ja innovaatiotyöryhmä); Jukka-Pekka Natunen (työelämätyöryhmä) Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n hallituksen varajäsenet Petri Kääriäinen ja Tuula Hirvonen, yliopistoneuvottelukunnan jäsen Tuula Hirvonen (Opetus-, koulutus- ja koulutusalojen) OKKA-säätiön hallituksen jäsen Anne Kolehmainen Huoneiston 35 omistajayhteisöjen edustajana Kiinteistö Oy Jyväskylän Järjestöjen talon hallituksessa ja saman omistajayhteisön edustajana Järjestötalopalvelut Oy:n hallituksessa Jari Poikolainen Lastentarhanopettajien liiton hallituksen jäsen Kirsi Pehkonen, valtuuston jäsenet Raija Ahola, Tuula Liukkonen ja Asko Parkkinen OAJ:n yleissivistävien opettajien OAJ-YSIn hallituksen jäsen Petri Kääriäinen Aikuisopettajien liitto AKOLin hallituksen varajäsen Marja-Liisa Janhunen-Ehrola Ammatillisten oppilaitosten opettajien AOO:n hallituksen jäsen Birgitta Mannila Luonnonvara-alojen opettajien johtokunnan jäsenet Juha Palmu ja Arto Vettenranta, varajäsen Jari Järvenranta Sosiaali- ja terveysalan opettajat STO ry:n hallituksen jäsen Pirjo-Liisa Laakkonen Kolme edellistä valtakunnallista yhdistystä perustivat 10.12.2011 yhteisen Ammatilliset opettajat AO ry:n. Sen hallitukseen valittiin Birgitta Mannila ja Arto Vettenranta. Suomen musiikinopettajien liiton 1. varapuheenjohtaja Turkka Manninen ja hallituksen varajäsen Maritta Heliö

14


SKO – Suomen kauppa-ja kulttuuriopettajat ry:n hallituksen varajäsen ja valtuuskunnan jäsen Keijo Koskenmäki TOOL ry:n varapuheenjohtaja Pasi Repo, valtuuston jäsenet Sirpa Hukari, Esa Salmikangas, Pasi Repo ja Olli Väänänen KSOLLI ry:n varapuheenjohtaja Anu Salila (aiemmin Kuurojen ja sokeain opettajain liitto KSOL R.Y.) Yliopistonlehtorien liiton puheenjohtaja Tuula Hirvonen, hallituksen jäsenet Erja Kosonen ja Juha Merikoski

Koulujen musiikinopettajat ry:n varapuheenjohtaja Timo Kovanen Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n hallituksen jäsenet Kasper Mäkelä, Sanna Palomäki Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n hallituksen varajäsen Vesa Välilä Suomen opinto-ohjaajien hallituksen jäsen Ritva Manelius Suomen rehtorit ry:n puheenjohtaja Ari Pokka Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n puheenjohtaja Hannu Koskinen Tekniikan Opettajat TOP ry:n varapuheenjohtaja Risto Peltonen Äidinkielen Opettajain Liiton hallituksen jäsen Tuuli Murtorinne OAJ:n hallitus myönsi Jouko Salolle hopeisen ansiomerkin.

3. Järjestö ja palvelurakenteet kuntoon OAJ:n alueellista yhdistyskenttää on kehitetty niin, että järjestäytymisen rakenne ja tapa palvelee mahdollisimman hyvin toiminnan tavoitteita. Jäsenyhdistysten uudelleen organisoitumista on tuettu samoin kuin niiden edunvalvonnallista toimintaakin. OAJ Keski-Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteistyötä on vahvistettu tavoitteena tasapainoinen työnjako ja tehokas toiminta. Alueyhdistys on seurannut järjestön kokonaiskehitystä ja valmistellut aktiivisesti osaltaan OAJ:n linjaamaa aluetoimintamuotoa (ns. alueasiamiesjärjestelmä). Edunvalvontatyöryhmän dynaamista rakennetta (asiantuntijoiden käyttö tarpeen mukaan) pidettiin edunvalvontaryhmässä hyvänä toimintaperiaatteena. Työnjako OAJ Keski-Suomen hallituksen, jaosten ja muiden työryhmien kanssa on toiminut tarkoituksenmukaisesti.

4. Kattava jäsenyys ja järjestäytyminen OAJ Keski-Suomi on kehittänyt rekrytointikäytäntöjään, myös opettajiksi opiskelevien suuntaan. Jäsenyhdistysten yhteysopettajia on koulutettu. Uutena järjestäytyneenä työpaikkana toimii Jyväskylän Rudolf Steiner -koulu, johon on valittu OAJ:n luottamusmies. Alueyhdistys on tukenut uuden luottamusmiehen edunvalvontatoimintaa ja jäseneksiliittymisneuvontaa.

15


5. Osaavat toimijat kaikilla tasoilla Uusia aktiiveja on hankittu nuorista opettajista henkilökohtaisin kontaktein. Jäsenyhdistyksen toimijoiden osaamista on vahvistettu järjestämällä koulutusta. Yhtenä keskeisenä alueena on ollut uusien toimijoiden mukaan saaminen yhdistysten toimintaan. Nuoria opettajia on kannustettu osallistumaan NOPE-koulutukseen. Koulutustoiminnan tavoitteina ovat olleet yhdistystoiminnan perustaitojen lisääminen jäsenyhdistyksissä, ajankohtaisten edunvalvonta-asioiden kouluttaminen, laki- ja eläketietouden välittäminen kaikille keskisuomalaisille opettajille sekä OAJ Keski-Suomen hallituksen toiminnan kehittäminen. NOPE-koulutuksen käyneitä on pyritty aktivoimaan myös koulutuksen jälkeen kutsumalla heitä erikseen muun muassa yhteysopettajatilaisuuteen ja maailman opettajien päivään. Jäsenyhdistysten toimijoiden osaamista on vahvistettu järjestämällä ammattiyhdistystoiminnan peruskoulutusta kaikille uusille hallitusten jäsenille (17.1). Yhteysopettajat, jotka ovat alueyhdistyksen tärkein lenkki, kutsuttiin 8.9. Rhea-laivalle koulutukseen. Hallitukselle järjestettiin kolme seminaaria, joista yksi oli Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa yhteinen koulutusmatka Pietariin. Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa on tehty jatkuvaa kehittämisyhteistyötä. Perusopetuslain uudistamiseen liittyvästä kolmiportaisen tuen käyttöön otosta järjestimme sivistysjohtajien ja pääluottamusmiesten yhteisen koulutus- ja keskustelutilaisuuden 23.2.2011. Ammatillisesta erityisopetuksesta järjestettiin koulutus 25.10. OAJ Keski-Suomen palkkasihteerit ja kuntakouluttaja lopettivat toimintansa 1.8.2011 lukien, koska OAJ siirtyi alueasiamiesjärjestelmään. Alueasiamieheksi 1.8.2011–31.7.2012 valittiin Jouko Salo. Hänelle ostettiin työaikaa yksi työpäivä viikossa OAJ:n rahoituksella. Yliopiston JUKOn pääluottamusmieheksi valittiin OAJ-läinen Erja Kosonen 1.1.2011 lukien.

6. Tuloksiin tavoitteellisella viestinnällä OAJ Keski-Suomen viestinnällä ja tiedottamisella on pyritty tavoittamaan kaikki jäsenet ja keskeiset sidosryhmät. Alueyhdistyksen viestintää on kehitetty jalostamalla hyviä käytänteitä ja tehostamalla tiedottamisen oikea-aikaisuutta. Keväällä järjestettiin eduskuntavaalitilaisuus paneelin muodossa 25.3. Paneeliin osallistui kansanedustajaehdokas liki kaikilta listoilta. Tilaisuuteen painatettiin myös alueyhdistyksen omaa materiaalia. Jäsenille on postitettu syksyllä Opettaja-lehden välissä OAJ Keski-Suomi NYT –liite, jossa esiteltiin muun muassa alueasiamiestoimintaa. Jäsenyhdistyksille on lähetetty ajankohtaisia asioita käsitteleviä yhdistyskirjeitä.

16


Tuloslaskelma 1.1.2011 - 31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA EDUNVALVONTA TUOTOT 3001 EDUNVALVONTA-AVUSTU S 3002 KORVAUKSET 3003 TOIMISTOTUOTOT 3004 KOKOUSTUOTOT 3005 KULTTUURITUOTOT 3006 ALUEASIAMIESAVUSTUS 3007 KOULUT KUNTOON AVUSTUS TUOTOT KULUT 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 KULUT

PALKKIOT KOKOUSPALKKIOT MATKAKULUT KOKOUSKULUT TOIMISTOKULUT EDUNVALVONTARYHMÄ KULTTUURIKULUT EDUSTUS SOTU KOULUT KUNTOON ALUEASIAMIES

EDUNVALVONTA KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3111 OAJ 3112 KUNNAT 3113 TJS TUOTOT KULUT 3141 3142 3143 3144 3145 KULUT

PALKKIOT KOKOUSPALKKIOT KOULUTUSKULUT MATKAKULUT TOIMISTOKULUT

KOULUTUSTOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3220 VERKKOLEHTI 3221 KOKOUSPALKKIOT 3223 MATKAKULUT 3224 KOKOUSKULUT 3225 TOIMISTOKULUT 3226 OPETTAJALIITE KULUT TIEDOTUSTOIMINTA URHEILUTOIMINTA KULUT 3311 OPETTAJAURHEILU HUONEISTOTILI TUOTOT 3510 VUOKRATUOTOT 3511 VUOKRATULOT TUOTOT KULUT 3520 3521 3522 3523 KULUT

VASTIKE SIIVOUS SÄHKÖ REMONTOINTI

27 984,50

13 000,00

25 880,90

1 970,90 0,00 606,41 2 243,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

2 340,27 154,76 356,66 688,50 2 791,67 0,00

32 804,81

24 000,00

32 212,76

-29 003,04 -5 500,00 -17 143,67 -21 148,74 -9 980,77 -1 488,30 -4 232,50 -3 914,32 -720,35 -9 832,42 0,00

-27 500,00 -4 400,00 -15 600,00 -13 500,00 -11 300,00 -7 240,00 -6 000,00 0,00 -820,00 -5 000,00 0,00

-24 653,57 -4 765,00 -17 414,58 -21 848,33 -6 363,15 -1 819,52 -1 450,50 -2 758,56 -781,60 -13 347,65 -672,29

-102 964,11

-91 360,00

-95 874,75

-70 159,30

-67 360,00

-63 661,99

13 564,52 5 609,48 2 595,00

16 500,00 0,00 0,00

7 200,00 1 640,20 718,52

21 769,00

16 500,00

9 558,72

-4 341,50 -390,00 -39 925,73 -7 936,18 -623,85

-8 500,00 -640,00 -25 280,00 -14 920,00 -2 000,00

-6 430,75 -455,00 -23 343,84 -8 116,30 0,00

-53 217,26

-51 340,00

-38 345,89

-31 448,26

-34 840,00

-28 787,17

-2 509,00 -260,00 -143,63 -39,81 -3 633,41 0,00

-2 500,00 -1 800,00 -500,00 -600,00 -2 300,00 0,00

-2 460,00 -180,00 -108,26 -233,47 0,00 -1 085,75

-6 585,85

-7 700,00

-4 067,48

-6 585,85

-7 700,00

-4 067,48

-2 000,00

0,00

0,00

948,96 6 925,00

7 500,00 0,00

1 766,80 8 958,16

7 873,96

7 500,00

10 724,96

-18 591,40 -3 222,52 -617,19 -1 985,77

-18 000,00 -2 000,00 -700,00 0,00

-16 705,52 -2 791,77 -817,10 -129,00

-24 416,88

-20 700,00

-20 443,39

17


Tuloslaskelma 1.1.2011 - 31.12.2011 HUONEISTOTILI VAALIT KULUT 3801 PALKKIOT 3802 KOKOUSPALKKIOT 3803 MATKAKULUT KULUT VAALIT POISTOT 3900 POISTOT KALUSTOSTA VARSINAINEN TOIMINTA

-13 200,00

-9 718,43

-70,00 -3 120,41 -112,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3 302,41

0,00

0,00

-3 302,41

0,00

0,00

-4 000,00

0,00

-3 000,00

-134 038,74

-123 100,00

-109 235,07

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ SIJOITUKSET 4111 SIJOITUSTUOTOT

-134 038,74

-123 100,00

-109 235,07

28,05

0,00

31,35

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA 5111 JÄSENMAKSUTUOTOT 5112 OAJ-AVUSTUS 5114 JYPY 5115 IF-ASIOIMISTO VARAINHANKINTA

-134 010,69

-123 100,00

-109 203,72

16 973,60 94 246,00 408,00 966,00

17 400,00 93 500,00 0,00 0,00

21 524,93 89 893,00 0,00 0,00

112 593,60

110 900,00

111 417,93

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT/KULUT 6111 KORKOTUOTOT 6122 LÄHDEVERO RAHOITUSTUOTOT/KULUT

-21 417,09

-12 200,00

2 214,21

47,78 -13,30

0,00 0,00

546,48 -153,00

34,48

0,00

393,48

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

-21 382,61

-12 200,00

2 607,69

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-21 382,61

-12 200,00

2 607,69

Muistiinpanoja

18

-16 542,92


Tase Avaava tase

Toteutunut

VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄV.MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 KALUSTO KONEET JA KALUSTO

14 184,23

11 513,13

14 184,23

11 513,13

AINEELLISET HYÖDYKKEET

14 184,23

11 513,13

138 978,84 8 069,65

138 978,84 8 069,65

MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 1880 KALEVANKATU 4 H 35 1886 JÄRJESTÖTALOPALVELUT OY 1888 OP-Rahastoyhtiö Oy MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄV.MENOT VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET SIIRTOSAAMISET 1800 SIIRTOSAAMISET SIIRTOSAAMISET SAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET 1910 SAMPOPANKKI·· 800013-79411714 1911 YSI-jaos 1912 OAO-jaos 1913 LTO-jaos 1914 YLL-jaos RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA 2080 OMA PÄÄOMA 2090 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN SIIRTOVELAT 2800 SIIRTOVELAT SIIRTOVELAT LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

1 697,12

1 728,47

148 745,61

148 776,96

162 929,84

160 290,09

5 730,60

5 762,00

5 730,60

5 762,00

5 730,60

5 762,00

12 670,40

56 890,49

33 393,22 1 212,05 1 824,36 2 357,51

0,00 0,00 0,00 0,00

51 457,54

56 890,49

57 188,14

62 652,49

220 117,98

222 942,58

239 389,87 -21 382,61

218 007,26 2 607,69

218 007,26

220 614,95

218 007,26

220 614,95

2 110,72

2 327,63

2 110,72

2 327,63

2 110,72

2 327,63

2 110,72

2 327,63

220 117,98

222 942,58

19


OAJ Keski-Suomi

OAJ Keski-Suomi  

Käsiohjelma 2012 kevätkokoukseen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you