Page 1

ÅRSBERETNING

2012/2013


SIDE 2 • ÅRSBERETNING 2012/2013

På gymnastiklinien på Idrætsefterskolen Lægården får du: • muligheder for personlig dygtiggørelse • 10 timers gymnastikundervisning i • flere af landets absolut bedste instruktører • mulighed for at bruge Lægårdens mange redskaber og hjælpemidler • mulighed for at deltage i både spring og rytme konkurrencer, samt danseshows rundt om i Danmark.

Se mere på www.lægården.dk


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 3

DGF har

ig

ad

st

vokseværk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Temperaturmåling på den nye politiske struktur . . . 7 DGF i foreningerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Uddannelse med DGF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fornuftigt regnskabsresultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 DGF bag linjerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tilbageblik med DGF Event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sportsligt tilbageblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ny elitestruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DGF i tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gymnastik i digital revolution. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nyt om navne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Fem fede år med gymnastik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 DGFs enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Udgiver Danmarks Gymnastik Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf. 4326 2601 dgf@dgf.dk www.dgf.dk www.facebook.com/DanmarksGymnastikForbund Skribenter Jan Donde, Trine Bay, Henrik Bertelsen & Anette Jentzsch Grafisk design FL Reklame Tryk FL Reklame Oplag 650 stk. Udgivelse Oktober 2013 Fotos Daniel Rye, Bo Tureby, Michael Jensen/Powertumbling.net, Reino Andersen, Martin Guld Fotografi, Marie Brandt, Lise Ravnkilde, Mila Vahtila

ÅRSBERETNING 2012/2013


SIDE 4 • ÅRSBERETNING 2012/2013


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 5

st ad ig

DGF har Medlemsvækst

vokseværk

De seneste års medlemsfremgang nåede et foreløbigt højdepunkt ved

holdelse, der er på dagsordenen. Projektet er på mange måder unikt,

den seneste registrering. DGF tæller nu over 151.000 medlemmer. En

ikke mindst fordi, projektet er skabt i et samarbejde mellem DGF og

fremgang på over 21.000 medlemmer, i forhold til forrige medlemsregi-

Dansk Svømmeunion. Det giver genlyd når to af DIF´s største specialforbund går sammen i et forpligtende samarbejde med DIF. Vi ser frem til

strering.

samarbejdet om løsning af en række fælles udfordringer. Den primære medlemsvækst skal ses i lyset af over 70 nye foreninger, som DGF med stor glæde har budt velkommen i løbet af 2012.

Ny regional struktur – nyt Gymnastik for Alle (GfA) Repræsentantskabets vedtagelse af den nye politiske struktur, betød

Målet for vækst i 2013 er 9.000 nye medlemmer. Et mål, som vi er

blandt andet en ændring af DGF regionalt.

ganske overbevist om, at vi lykkes med, idet væksten fortsætter i 2013. I skrivende stund kan vi konstatere, at DGF yderligere har fået nye

De fire kredse blev til seks regioner og opgaverne ændrede markant

foreninger, der samlet tegner sig for over 6.000 medlemmer i 2013.

karakter. De nye regioner er godt i gang med at finde fodfæste. Det er hårdt arbejde og der er al mulig grund til at takke de nyvalgte regions-

Medlemsfremgangen er ikke mindst resultatet af GYMFIT® udviklings-

formænd og formanden for GfA, for deres arbejde ”so far”. Det tager tid

projektet i samarbejde med DIF. Projektet har med al ønskelig tydelig-

at implementere ny struktur og ét af nøgleordene er derfor tålmodig-

hed vist, at strategien med en proaktiv indsats fra konsulentafdelingen i

hed.

forhold til såvel nye som gamle foreninger, giver pote. Den nye struktur betød også nyt setup for årsmødet i GfA-udvalget. Projektet åbnede mulighed for ansættelse af udviklingskonsulenter med

Ringsted dannede rammen om det første GfA årsmøde i januar og efter

base på Fyn og i Jylland. Denne konsulentrepræsentation i vest-Danmark

fremmødet at dømme, var det en god beslutning at flytte mødet fra

er kommet for at blive. Det afgørende er, at foreningerne mærker og

repræsentantskabsweekenden til januar. Det nye setup med inspiration

oplever de regionale konsulenter tæt på.

til foreningerne på GfA-palletten blev godt modtaget.

Nyt udviklingsprojekt

Forbundsformanden valgt ind i DIF´s bestyrelse

Det har ikke mindst været den succesrige erfaring med regionale

Flemming Knudsens valg til DIFs bestyrelse var endnu et flueben i DGFs

konsulenter, der har drevet udviklingen af et nyt udviklingsprojekt,

strategi 2012-2015. Vores mål om at skabe mere indflydelse på de

kaldet ’Vi bevæger de unge i forening’. Med dette nye projekt, sikrer

politiske DIF-gulve, kan nu yderligere effektueres.

DGF fastholdelse af de regionale konsulenter i vest. Alt i alt er der rigtig mange gode grund til at glæde sig over året, der er Det nye udviklingsprojekt, der foldes ud primo 2014, har fastholdelse

gået og ikke mindst de muligheder der tegner sig i det kommende års

som rekruttering på paletten. Det er primært teenagegruppens fast-

gymnastik-krystalkugle.

Flemming Knudsen

Jan Donde

Jytte Storm

Trine Bay

Henrik Bertelsen

Forbundsformand

Direktør

Næstformand

Udviklings- og Marketingschef

Sports- og Uddannelseschef


SIDE 6 • ÅRSBERETNING 2012/2013

Frie Trading I/S Sandvadsvej 17 B 4600 Køge Denmark

Telefon Telefax

+45 70 23 20 21 +45 70 23 22 24

mail@frietrading.dk www.businesslight.dk


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 7

Temperaturmåling på den nye politiske struktur Når repræsentantskabet mødes den 26. oktober er det

Større forbundsbestyrelse

knapt ét år siden den nye politiske struktur blev

Den nye struktur medførte også en udvidelse af den

vedtaget. Beslutningen om den nye politiske struktur

gamle forbundsledelse med fire personer. Det er en

var kulminationen på en lang og seriøs proces, hvor der

spændende udvidelse, men også en udvidelse der

var dialog med alle interessenter wog hvor mange

skaber ændrede krav til forberedelse og setup for

holdninger og bekymringer så dagens lys før og under

møderne.

repræsentantskabsmødet. Der er derfor arbejdet med et ændret møde-setup, og Med repræsentantskabets vedtagelse, indledtes selve

at dømme efter de første erfaringer, tyder det på, at

implementeringen af den nye struktur. En implemente-

forbundsbestyrelsen er ved at finde formen.

ring der fortsat pågår og som formentlig vil vare endnu ”Fusionen” af det tidligere Forretningsudvalg og den

et år eller to.

tidligere direktion har skabt en større politisk tyngde i Fra fire kredse til seks regioner

den daglige ledelse. Som i forbundsbestyrelsen er der

Den mest omfattende ændring er uden tvivl etablerin-

også i ledelsen behov for løbende at finde den rette

gen af de seks nye regioner, der har afløst de fire

mødeform og mødefrekvens.

kredse. Ledelsen vil fortsat have stor fokus på implementerinDe hidtidige arbejdsopgaver af

gen af den nye politiske struktur. Herunder at allokere

konkurrencemæssig karakter, der før lå i

de nødvendige ressourcer til at understøtte regionerne

kredsene, ligger nu i de enkelte udvalg.

med rekruttering af mandskab.

Selvom der naturligvis er ”børnesygdomme”, er det

Tålmodighed

vores indtryk, at den del af omlægningen er foregået

Nøgleordet, der kan kobles på temperaturmålingen af

respektfuldt og stort set gnidningsløst. I forvejen var

den nye struktur, må være tålmodighed. Det tager tid

flere af udvalgene godt kendt med ejerskabet til de

at få implementeret en omfattende, ny politisk struktur

regionale konkurrencer.

og det er vigtigt at finde balancen mellem det, som frivilligheden og den administrative sektor har

Regionerne har det seneste lille års tid brugt energi på

mulighed for at byde ind med.

at finde fodfæste og ikke mindst rekruttere frivillige ressourcer til opgaverne, der primært har fokus på

Med den rette tålmodighedstærskel og plads i

initiativer, der rimer på ”Gymnastik for Alle”. Ikke alle

DGF-helikopteren bør den ny struktur være kommet

regioner er kommet lige langt i arbejdet, men alle

for at blive…….og for fortsat at udvikles på.

regioner har fået udviklet målsætningsaftaler og er repræsenteret i GfA-udvalget (Gymnastik for Alleudvalget, tidligere breddeudvalg). Der er taget fine initiativer i bestræbelserne på at synliggøre de nye regioner overfor foreningerne. Et indsatsområde der udvikles yderligere i 2014. GfA-udvalget har efterhånden fundet sin form og der foreligger allerede tegninger af bl.a. Gymnasternes Dag på landsplan. Spændende perspektiver, som foldes ud henover de kommende år.


SIDE 8 • ÅRSBERETNING 2012/2013

DGF i foreningerne DGF familien er også i foreningsåret 2012–2013

I kan også komme med på bølgen - Se de øvrige koncepter på www.gymfit.dk

vokset stødt. Men hvilke DGF-tilbud er det egentlig både nye og eksisterende foreninger har taget til sig? Det er langt fra de samme udfordringer alle foreninger står med, og derfor er DGFs tilbud også udviklet med respekt for foreningernes forskelligheder. Vi startede fem, nu er vi tolv Da GYMFIT® blev lanceret i 2011, havde DGF fem GYMFIT® koncepter at byde på – nu har vi tolv. DGFs konsulentteam følger hele tiden udviklingen af nye træningsmetoder og trends indenfor gymnastik, og netop derfor er vi klar med nye top-tunede koncepter hvert år.

Nye koncepter i 2013 GYMFIT ® Step2Go Støv ’bænken’ af og step formen i top. De står i de fleste redskabsrum… De kan stables praktisk i stakke.. STEPBÆNKEN! Du får 12 færdige koreografier som kan tages direkte med i gymnastiksalen, eller du kan bruge dem som inspiration og selv bygge videre… Det er jo lige ”to go”…

I alt er 167 af DGFs medlemsforeninger registreret som GYMFIT® foreninger

GYMFIT Corebar 2 ®

®

Endnu mere Coretræning med tempo og variation. Ny inspiration med den bøjede vægtstang. Lær de seneste

Udvikling og kompetencer i hele foreningen

moves og få adgang til 3 nye program-

Også udviklingskurserne ’Hold Foreningen i Form’ er blevet rigtig godt modtaget i gymna-

mer om året. Du binder dig ikke til dyre

stikåret 2012-2013. Her er der fokus på udvikling af foreningens mange frivillige ledere, som

abonnementer og aftaler. Tag på et

til dagligt sørger for alt det vigtige bag overfladen.

enkelt kursus og så er du med. Musik og adgang til videoer er med i prisen. GYMFIT® Corebar® gør det stadig til en

Hold Foreningen i Form-kurser

fest at komme i forrygende form.

- Sådan gør vi. Få styr på hvem der gør hvad i foreningen - Det vil vi. Få styr på vision, mål, strategi og få lagt en udviklingsplan

GYMFIT er ®

- Et effektivt træningskoncept, der er udviklet af DGF og DIF - 3 timers kursus – Så er du i gang - 10 ugers træningsplaner eller videomateriale

- Kom med. Få konkrete værktøjer til arbejdet med rekruttering af foreningens frivillige - Velkommen. Uden medlemmer, ingen forening, men hvem er de egentlig? - Unge på banen. Få øjnene op for den ressource de unge er og få konkrete værktøjer til at sætte dem i gang

I sæson 12/13 blev der gennemført

Tag på ’Hold Foreningen i Form kursus’

61 GYMFIT® kurser over hele landet

kontakt din regionale konsulent


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 9

DE VIGTIGSTE MENNESKER I VERDEN Med en ’Kvalitet i Børnegymnastikken’-certificering, kan foreningen markedsføre sig som en forening der tager børnetræningen seriøst. De vigtigste mennesker i verden er ofte vores børn, og derfor er det også - for mange DGF foreninger – særligt vigtigt at sikre dem den bedst mulige start.

Om Kvalitet i børnegymnastikken

KOMMER I 2014

- Værktøjet til alle trænere og hjælpetrænere, der arbejder med børn i alderen 3-10 år

fokus på familieaktiviteter i jeres forening.

- 85 foreninger har indtil videre igangsat Kvalitet i børnegym nastikken processen, heraf er 54 foreninger certifice rede - 305 foreningsledere og trænere har deltaget på 23 foreningsaftener/intromø der - 1.407 trænere og hjælpe trænere har været på 91 kurser - 647 trænere og hjælpetræ nere er indtil videre super viseret på opfølgende træningsworkshops - Projektperioden 2010-2013, er støttet af Nordea fonden med 782.000 kr.

DGF Family er træning for hele familien. Med DGF Family får I konkrete værktøjer til at sætte

Med DGF Family får din forening - Kursus i selvvalgt træningskoncept - Supervision på iværksatte aktiviteter - Rådgivning og sparring om rekruttering og kommunesamarbejde - Hjælp til lokal markedsføring

Læs mere på www.dgf-family.dk, eller kontakt din regionale konsulent og hør hvordan din forening kommer i gang.

Kom i gang med Kvalitet i Børnegymnastikken; kontakt din regionale konsulent

Foto Martin Guld


SIDE 10 • ÅRSBERETNING 2012/2013

Gymnastiktøj, udstyr & redskaber

Dansk Sport Consult - Alléen 38 - 2770 Kastrup Tlf. 50712631 - salg@dsconsult.dk - www.dsconsult.dk

Holstebro RejseCenter er stolte af, at vi er valgt som Danmarks Gymnastik Forbunds nye rejsepartner. Holstebro RejseCenter har eksisteret siden 1991 og har disse afdelinger: • • • •

Grupperejser Sportsrejser Ferierejser Erhvervsrejser

Kontakt vores gruppeafdeling på tlf. 96 10 10 52 for et uforpligtende tilbud næste gang din forening skal ud at rejse. Holstebro Rejsecenter har i mange år haft sportsrejser som ét af vore specialer, og vi samarbejder blandt andet med følgende:

Holstebro RejseCenter * Gartnerivej 11 * 7500 Holstebro * Tlf. 96 10 10 52 * holstebrorejsecenter.dk


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 11

Uddannelse med DGF Uddannelse er verdens bedste udviklingsværktøj Der er mange gode grunde til, at man som aktiv, træner eller leder, ønsker forandring eller udvikling. Det kan være konkrete målsætninger og ambitioner eller måske mere ukonkrete visioner eller drømme. Her kommer DGFs mange forskellige uddannelsestilbud i spil, uanset om det drejer sig om træner/lederuddannelse, eller kurser indenfor GfA-paletten. DGFs Sports- og uddannelseschef Henrik Bertelsen siger:

Vi ved alle, at hvis man skal være en god gymnast,

så skal der trænes hårdt og meget - øvelse gør som bekendt mester. Vi ved også, at det af og til er vigtigt med nye input,

nye øjne til at se og korrigere evt. fejl og mangler i de daglige rutiner.

Antal kursusdeltagere i 2012 - 2013 (september – september)

Det samme gælder naturligvis for trænere og ledere.

2.445

Uddannelse er verdens bedste udviklingsværktøj For blandt andet at få mere kvalitet og faglighed, bedre motivation, progression og sikkerhed i foreningsarbejdet opdaterer DGF løbende uddannelsestilbuddene. DGF har igangsat en revision af uddannelses- og kursusområdet som vil være klar til at blive implementeret pr. 1. januar 2014.

Udpluk af DGFs mange kursus- og uddannelsestilbud

DGF Uddannelse 1 - 2 træner (hjælpetræner), Træner 1, Diplomtræner, Idrættens Trænerakademi, FIG Academy 1 - 3

SpringSikker

Basis, SMT 1, SMT 2, SMT 3 - endnu under udvikling og Klubcertificering. Det er nu også muligt at få springsikker-certificering af din forening

Gymnastik for Alle-kurser

Disciplinkurser i

GYMFIT®, Kvalitet i Børnegymnastikken, Motorikmaskinen, Bredde træner Børn. Seniorinspirationskurser.

Idrætsgymnastik, TeamGym, Trampolin & Tumbling, Rytmisk Gymnastik, Sports Acro og Rope Skipping.

Skræddersyede lokale kurser, Lederkurser, Hold foreningen i form

Certificering af foreningen

Kvalitet i Børnegymnastikken certificering, Springsikkercertificering


SIDE 12 • ÅRSBERETNING 2012/2013

Fornuftigt regnskabsresultat 2012 Som estimeret på repræsentantskabsmødet i 2012 kom vi ud af året med et fornuftigt resultat. Bundlinjen viser et overskud på 313.000 kroner. Stort set hele overskuddet blev genereret af ’EM i TeamGym’ regnskabet. Derfor giver det også rigtig god mening at forbundsbestyrelsen har besluttet, at disponere 125.000 kr. af årets resultat til TeamGym landsholdsarbejde. De resterende 188.000 kroner overføres til DGFs egenkapital. Det samlede DGF regnskabsresultat i 2012 er inklusive en periodisering af 125.000 kroner til vores GYMFIT® udviklingsprojekt. Flot TeamGym regnskab EM i TeamGym i Aarhus blev ikke kun en sportslig succes. De mange guldmedaljer blev suppleret med guld på bundlinjen. Resultatet på godt og vel 300.000 kroner var lidt mindre end forventet, men endnu et bevis på at professionel eventledelse er en sund investering.

Sådan fordelte udgifterne sig i 2012 Direkte aktivitetsmidler Aktivitetsudvalgene og projektgrupperne har samlet set haft et underforbrug. Det er ikke mindst TeamGym og Rytmisk, der er kommet igennem 2012 uden at anvende budgetrammen fuldt ud. Udvalgene og projektgruppernes andel af lagkagen sammen med alle øvrige direkte aktivitetsmidler udgør 67%. Det er stort set status quo i forhold til regnskabsåret 2011, hvor de direkte aktivitetsmidler udgjorde 66% af DGF´s samlede omkostninger. Administrationen DGFs samlede udgifter til drift og lønudgifter (inklusive lønudgifter til udviklingsprojektet) holdt

Direkte aktivitetsmidler

sig på den rigtige side af budgettet. Administration og drift Drift og lønomkostninger tegner sig for 26% af lagkagen, hvilket er 2% mindre end i 2011 regnskabet. De sidste 7% af lagkagen udgør indirekte aktivitetsmidler såsom mødeaktiviteter, PR og kommunikation m.v.

Indirekte aktivitetsmidler


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 13

DGF bag linjerne

Strategi 2012-15

DGFs ’Strategi 2012-2015’ nærmer sig med hastige skridt afslutningen

forbindelse med UEGs kongres senere i 2013. DGF indstiller Erik Juhl

på første halvleg. Det er tid til at se tilbage på den første periode. Hvad

Mogensen til UEGs Executive Committee og Max Andersen til TeamGym

vi har nået og hvad vi ikke har nået.

Technical Committee.

DGF er fortsat repræsenteret i DIFs bestyrelse, hvor forbundsformand Flemming Knudsen tidligere på året afløste Susan Roulund.

De fire strategiske temaer, ”Medlemsfokus”,

”Idrætslig Udvikling”, ”Samarbejdspartnere” og ”Økonomi”,

I forhold til gennemførelsen af internationale events, kan

har som bekendt hver for sig målsætninger, der skal understøtte

vi sætte flueben ved EM i TeamGym 2012 og World Cup i

vores vision om at være den foretrukne udbyder af organiseret

gymnastik for alle.

Trampolin og Tumbling 2013.

Når vi kigger på målene vedrørende sundhedsfremmende

projekter, indgår DGF helt konkret p.t. i et osteoporose projekt

Medlemsfokus

(knogleskørhed).

Med udgangen af 2013 er det målet at mindst 55% af DGFs foreninger har deltaget i konkurrence, kurser, uddannelse, event eller breddepro-

Økonomi

jekt. Allerede ved udgangen af 2012 havde 70 % af foreningerne

Målet om, at årsresultatet maximalt må svinge +/- 75.000 kroner i

benyttet ét eller flere af disse tilbud.

forhold til budgettet, holder for så vidt, når EM TeamGym regnskabet ikke inddrages. Resultatet uden EM-overskuddet var kun ganske få

Med udgangen af 2013 er det målet, at vi har haft mindst 2.200

tusinde kroner fra budgetforventningerne.

kursister, heraf 500 på uddannelse. Det samlede kursistmål var stort set nået det første år, hvorimod der stadig er plads til forbedring i bestræ-

Foto: Reino Andersen

belserne på at nå målet for antallet af kursister på uddannelse. Strategikatalogets angivelse af initiativer vedrørende Medlemsfokus kan der sættes flueben ved. Vi har defineret DGFs gymnastikbegreb og fået det forankret på repræsentantskabsmødet i 2012. Endvidere er omprioriteringen af administrativ ressource til Sjællandsk salgs-/ foreningskonsulent ligeledes gennemført. Idrætslig udvikling Implementeringen af ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) i 75% af alle Idrætsgymnastik og Trampolin- foreninger, samt 25% i TeamGym foreninger, når vi ganske enkelt ikke. Det var et ambitiøst mål, men har vist sig mere ressourcetungt end forventet. Det hører dog med til fakta, at selve starten af implementeringen i 2012 blev noget forsinket. Det er imidlertid fortsat den sportslige sektors mål og ambition, at det samlede mål med udgangen af 2015 indfries.

De kommercielle indtægter skal udgøre minimum 10% af kontingent/ licensindtægterne. Her kan vi også sætte flueben.

Det er endnu for tidligt at måle på licensvæksten. Først ved udgangen af indeværende licensperiode 31. juli 2014, kan vi gøre halvvejsstatus. Ét af

Der er udviklet nye kvartalsbudgetskabeloner, men der er fortsat plads

midlerne til at nå licensmålene er disciplinudvikling. Her er allokeret

til kvalitet i gennemskueligheden og input.

konsulentressourcer til, i tæt samarbejde med miljøerne, at udvikle nye og forfine eksisterende konkurrenceformer.

Strategi 2016 – 2020 Ledelsen har så småt taget hul på processen omkring DGFs strategi 2016

Processen er igangsat i et par miljøer og det skal blive spændende at

– 2020. Der bliver således tale om en fem-årig strategiplan, hvor ikke

følge de kommende års udvikling på området. De sportslige mål, målt

mindst erfaringerne fra den nuværende strategiperiode skal afspejles.

på internationale placeringer i 2013, afventer efterårets mesterskaber. Allerede nu har vi lært af den indledende proces, hvor de politiske Samarbejdspartnere

miljøer bør involveres tidligere i forløbet. Ligeledes ligger det fast, at en

DGFs repræsentation i internationale gymnastikorganisationer matcher

række af målepunkterne skal tydeliggøres (specificeres) for at sikre

perfekt målene. Forbundsformand Flemming Knudsen blev genvalgt til

korrekt og kvalitetssikker evaluering.

FIGs GfA komité, og chancerne for politisk indflydelse i UEG afgøres i


SIDE 14 • ÅRSBERETNING 2012/2013


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 15

Et tilbageblik på DGF Events i 2012-2013 Også gymnastiksæsonen 2012–2013, blev et år med en række fantasti-

medrivende show. Ikke færre end 500 DGF gymnaster var samlet på

ske DGF events. Både på bredde- og konkurrencesiden udmærkede

plænen i Tivoli. Tilsammen sprang, dansede, sjippede og bevægede de

danskerne sig på alle niveauer.

sig ind i hjerterne på publikum, som nød solen og gymnastikken.

Startende med EM i TeamGym i efteråret 2012, som på alle måder blev

Som noget nyt afholdtes også Tivoli-dysten hvor årskort til Tivoli var på

en kæmpe succes med 4 guld- og 1 sølvmedalje.

spil. Der blev dystet i et herligt mix af trampolinspringere og Rope skippere, Rytmiske gymnaster og idrætsgymnaster. Du kan på DGFs

Sjældent opleves gymnastik så intenst og spændende,

hjemmeside se video fra denne fantastiske sommerdag i Tivoli.

som det gjorde denne eftermiddag i Aarhus, hvor over 700 gymnaster fra 12 nationer, og tusindvis af publikummer skabte den ultimative gymnastikoplevelse.

Sydafrikansk stemning var der nok af, da mere end 1.500 gymnaster fra over 20 forskellige lande deltog i ’Gym for Life Challenge’ som er gymnastikkens uofficielle VM for opvisningshold. DGF var repræsenteret

Forventningerne var høje til alle danskerne, ikke mindst til Seniorher-

af Grevinderne fra Karlslunde, som nåede helt til finalen og i ’Gym for

rerne som tryllebandt alle de tilstedeværende med deres fantastiske

Life Galla’.

gymnastik på højeste niveau og dermed blev Europamestre. De danske juniordrenge vandt også guld, og var også i en klasse for sig selv, langt

Ved EM i Rope Skipping i August 2013, summede Aalborg Stadion-hal

foran de nærmeste konkurrenter. Guld blev det også til de danske

hele weekenden af lyden af sjippetov og masser af musik. EM i Rope

seniormix og juniormix gymnaster, og endeligt sølv til juniorpigerne.

Skipping blev resultatmæssigt en stor succes for Danmark med ikke færre end syv medaljer. Se alle resultaterne på www.dgf.dk. Men det var

Sommeren 2013 bød på fantastiske gymnastikdage. Med over 1.200

ikke kun de hundredevis af tilskuere i Aalborg der fik fornøjelsen af de

glade børn ved Gymnastikskolerne landet over, talentfulde ’champs’ på

dygtige Rope Skippere. DRs populære TVvært Thomas Skov, havde lagt

DGF GymCamp, og højt-springende talenter på trampolinsommerlej-

turen forbi Aalborg, og et udmærket sportsprogram kom ud af besøget.

rene, var der også i år noget for enhver gymnastikglad dreng eller pige.

Se optagelserne på www.dgf.dk.

Især på gymnastikskolerne oplever DGF en fremgang af deltagere – flere og flere foreninger har fået øjnene op for, at gymnastikskolen skaber

I skrivende stund er de sidste brikker for World Cup i Trampolin og

værdi og sammenhold i den lange sommerferie. Som noget nyt i 2013,

Tumbling i Odense netop ved at falde på plads. Det bliver endnu en

afholder foreningerne nu også gymnastikskoler i efterårsferien.

uforglemmelig DGF Event med store forventninger til de danske deltagere. Du kan finde resultaterne heraf på www.dgf.dk

For fuld udblæsning Tre dages optakt kulminerede ved et storslået sceneshow med DGF i Tivoli, hvor DGF gymnaster fra hele gymnastikpaletten, tiltrak hundredevis af publikummer en eftermiddag i København. Rope Skippere i hæsblæsende tempo og TeamGym gymnaster med fantastiske saltoer, var nogle af

Det kan du glæde dig til i næste sæson

- NM i TeamGym 9. november 2013, i Odense

- Fælles Gymnastik DM 15. – 17. maj 2014, i Odense

- EUROGYM 13. – 18. juli 2014, i Helsingborg

- Golden Age 28. september – 3. oktober 2014, i Toulouse

- Gymnastikskoler, DGF i Tivoli, Camps, lejre og meget mere. Hold øje med www.dgf.dk

dem der var med til at skabe et


SIDE 16 • ÅRSBERETNING 2012/2013

Sportsligt tilbageblik Historiske sejre og masser af imponerende gymnastik

Imponerende Danmarkmester-rekorder

på højt internationalt niveau

og andre bemærkelsesværdige danske præstationer

Danmark gjorde rent bord ved EM i TeamGym i oktober 2012. Med fire

Igen i denne gymnastiksæson, blev der sat nogle imponerende

guldmedaljer og én sølv, fejede de alle konkurrenter af bordet. Med over

danmarksmesterskabs-rekorder. Kvindelig Idrætsgymnast Mette

32.000 visninger af EM i TeamGym tredoblede DR sin seerrekord af

Hulgaard tog DM titlen for 7. gang. Trampolinspringeren Peter Jensen

livestreaming på en sportsbegivenhed i Danmark. Senior Herrerne og

vandt sin 15. DM titel, og på kvindesiden tog Maila Walmod titlen for

Senior Mix kunne efterfølgende også opleves på TV Ved DR1s årlige

fjerde gang. I Rytmisk Gymnastik løb Greve G&T endnu engang med

Sports Galla Show, der blev sendt i januar 2013.

guldet i Æstetisk Gymnastik.

Men det var ikke kun de danske TeamGym-gymnaster, der vakte

Helge Vammen missede desværre muligheden for at tage titlen som

europæisk begejstring denne weekend i oktober 2012. Også indenfor

danmarksmester i Mandlig Idrætsgymnastik for ottende gang, idét han

Mandlig Idrætsgymnastik var der en imponerende præstation at hente,

ved forberedelserne til EM, desværre sprang sin achilles sene. I stedet

da den syvdobbelte danmarksmester Helge Vammen vandt de Nord-

blev det Joachim Winther der tog mesterskabstitlen for første gang.

europæiske Mesterskaber i Glasgow.

Anders Wesch blev dansk mester i Tumbling for anden gang.

De Kvindelige idrætsgymnaster fra KG66 udemærkede sig også dette

Historisk sejr blev det til HTTs damehold i trampolinspring, som satte en

efterår, hvor de blev nummer 1 ud af 16 hold i den traditionsrige

imponerende rekord ved årets DMstævne. For 23. år i træk vandt de fire

holdkonkurrence ’MälarCupen’ i Stockholm. Resultatet var bemærkelses-

Haslevpiger: Sara Lindahl, Sara Ladegaard, Kamilla Dehn og Emilie Gram,

værdigt, idet Danmark aldrig før har vundet holdkonkurrencen. Flot af

det danske mesterskab for damehold.

de fem KG66 piger: Julianna Csanyi, Marie Skammelsen, Mette Hulgaard, Gug Rope Skipping Team tog sig af 17 ud af 18 mulige disciplinmedaljer

Mia Abildgaard Furu og Sara Strauss.

ved DM i Internationale rækker, samtidig med at de i Overall-konkurrencen erobrede både guld,

Ved EM i Rope Skipping på hjemmebane

Danmarksmestre 2012 - 2013

sølv og bronze.

for juniorne. I holdkonkurrencen klarede GUG sig over al forventning, hvor det blev

• Rope Skipping

DM i TeamGym 2013

blev det til én guld og én bronzemedalje

til guld i Double Dutch Single Freestyle, og Sølv i Double Dutch Pair Speed. Individuelt tog Eva Skalshøj fra Gug guldmedaljen i freestyle og bronzemedalje i tre min. triplehop. Juni måned bød på VM i Æstetisk Gymnastik hvor Danmark deltog med tre hold, nemlig Taastrup TIK, Team Embla fra Espergærde og Team Greve fra Greve. Holdene gjorde en fornem præstation for Danmark, selvom der endnu er langt til medaljerækkerne. I juli måned skrev makkerparret Peter Jensen og Christian Andersen dansk gymnastikhistorie, da de vandt bronzemedaljer i Trampolin synkron ved World Games i Cali. Det er første gang nogensinde, at DGF-gymnaster vinder en medalje ved World Games, som er OL for alle ikke-OL discipliner. Tumblingtalentet Anders Wesch kom ved samme lejlighed i finalen og sluttede på en imponerende 5. plads. Her mod årsberetningens deadline, vandt Anders Wesch også sin første sølvmedalje ved World Cup i Tumbling i Loulé. Portugal.

Hold/Mix

blev særligt spændende.

GUG

Greve G&T tog både

• Grand Prix Hold/Mix

guld i mix-rækken og

Greve G & T

• Idrætsgymnastik

Herrer Joachim B Winther Damer Mette Hulgaard Dame Hold KG66 Herre Hold VIK

damerækken. I damerækken lå Greve

• Rytmisk Sportsgymnastik

Damer Camilla Olsen

• TeamGym Herrer Damer Hold/Mix

Gjellerup Sdr. S.G. og I Greve G & T Greve G & T

• Tumbling Herrer Anders Wesch Damer Anne-Sofie Juhl Jørgensen • Sport Acro Pigegruppe Pigepar Mixpar

• Trampolin

Herrer Damer Synkron Damer Synkron Herrer

Slagelse Gymnastikforening Toreby Sundby Gymnastikforening Toreby Sundby Gymnastikforening

G&T nr. 3 efter kvalifikationsrunden, men løb alligevel med guldet i finalen. På herresiden overhalede Gjallerup Sdr. i sidste øjeblik Svendborg og TG Århus og tog guldet.

Nye DIF mesterskaber Fra 2014 er Æstetisk Gymnastik (AGG) og Rope Skipping (hold for kvinder) blevet godkendt af Danmarks Idrætsforbund til at bære status som officielle DIF-Danmarks-

Peter Jensen Maila Walmod Kamilla Daugbjerg Dehn / Sara Ladegaard Peter Jensen / Christian Andersen

mesterskaber.


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 17


SIDE 18 • ÅRSBERETNING 2012/2013

VEJSTRUP

E F T E R S KO L E

ER

EVELS L P O F A ET HAV

vejstrup.dk


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 19

Ny elitestruktur Forbundsbestyrelsen besluttede primo 2013 at igangsætte et kulegravningsarbejde af elitestrukturen. En arbejdsgruppe blev nedsat med Anne-Mette Lund (formand for UIG) i spidsen. Opgaven var at afdække hvorvidt den nuværende politiske og administrative struktur på forbundets elite og talentarbejde sikrer: •

Rum, ansvar og kompetencer til at udfolde miljøernes forskellighed

Præcisering af ansvar- og kompetencefordeling mellem de involverede interessenter

Administrativ support til drift og udvikling

På baggrund af ovenstående skulle arbejdsgruppen komme med forslag til behandling i bestyrelsen, såfremt arbejdet med opgaven afdækkede behov for ændringer af den nuværende elite- og talentstruktur. Resultat blev en ny elitestruktur.

Forbundsbestyrelse Formand (valgt/udpeget) Landstræner Talentansvarlig Aktivrepræsentant Fri suppleringsret

Aktivitetsudvalg

Elite- og talentbudget Udtagelser Aktiviteter Eliteoptimering Talentudvikling

Sekretariat

Elitesektioner

Sportschef

Servicering af elitesektioner: Internationale aktiviteter

Vækstforum

Eliteudvalg

Servicering af udvalg: Regionale og nationale aktiviteter Info/Formidling/Resultater Database/Arkivering ifm. kon-

Rammer for eliteoptimering Rammer for talentudvikling

Info/Tilmeldinger/Rejser/Hotel Tøj/Licenser/Visum/Database

Team Danmark samarbejde

Rådgivning Eliteudvalgsformand (valgt)

Eliteudvalgsformand (valgt)

Repræsentant pr. aktivitet u. elitestøtte

DGF’s TD repræsentant

Aktivrepræsentant Sportschef & Elitesekretær

Repræsentant pr. eliteaktivitet Aktivrepræsentant Sportschef & Elitesekretær

kurrencer, samlinger og lejre i DK

Sportslige kontrakter Samarbejde internt/eksternt Individuelle udviklingsplaner Elite- og talentprojekter (ATK, DIF, DSI etc.) Sportslig sagsbehandling Overordnet budgetstyring

De væsentligste ændringer er;

• Mindre central styring – større uddelegering af opgaver og ansvar, herunder økonomistyring

• Bedre forankring af talent- og elitearbejdet – tættere samarbejde mellem udvalg og elitesektion

• Etablering af et vækstforum – for ikke støttede gymnastikaktiviteter

• Nyt administrativt setup – ansvaret for at servicere udvalg og elitesektion (regionale, nationale og internationale aktiviteter) er en og

samme sportskoordinator Strukturen anerkender miljøernes kompetencer og faglighed, sikrer en mere entydig opgaveløsning og forhindrer unødig kontrol og dobbeltarbejde. Alle parter er så småt begyndt at øve sig på de nye administrative rutiner - den nye struktur er fuldt implementeret pr. 1. januar 2014.


SIDE 20 • ÅRSBERETNING 2012/2013

DGF i tal 2011 Opgørelsesår

2012 Opgørelsesår

Medlemmer

129.876

151.514

Foreninger

325

372

2011-2012 Sæson

2012-2013 Sæson

Nationale licenser

5.860

5.983

Internationale licenser

63

78

Kursusdeltagere

2.296

2.445

Gymnastikskoledeltagere

983

1.209

DGF Facebook-side ’synes godt om’

2.591

3.578

*Alle statistikker er pr. september-september, eller opgjort pr. 1. september.


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 21

Mød DGF her:

Hjemmeside: www.dgf.dk Facebook: www.facebook.com/DanmarksGymnastikForbund Tjek også mange sub-sites på facebook som; Region Midtjylland, Region Sydjylland, Region Fyn, Trampolin & Tumbling Denmark, TeamGym DK, GYMFIT®, DGF GymCamp, Gymnaestrada 2015,

DGF Idrætsgymnastik MIG, DGF Idrætsgymnastik KIG og flere. Youtube og Instagram

Gymnastik i digital revolution

Danmarks Gymnastik Forbund ønsker at være der hvor vores foreninger og gymnaster befinder sig – på de digitale platforme som vores medlemmer benytter

Statistik for www.dgf.dk

sig af i deres dagligdag. Vi ønsker at være mere visuelle i vores udtryk og det skal være let for jer – vores medlemmer - at finde de informationer og tilbud som I har brug for.

(1/9-2012 - 1/9-2013) Besøg ialt: 325.429 Unikke besøg: 89.094

Processen med at få integreret alle vore digitale platforme tager tid, ressourcer og koster penge. I 2013 har vi taget de første spadestik. Konkret betyder det, at DGF fokuserer målrettet på at skabe: • En ny hjemmeside som bevæger sig væk fra ‘Intranet’ og til et mere visuelt og moderne website med fokus på medlemmerne. Fra et teksttungt til et mere visuelt indbydende site, med fokus på det indhold som vores medlemmer vil se og læse om • Et mobilsite med udgangspunkt i, at vores medlemmer også er på mobilen og ikke kun på pc’en • Et mere stærkt brand på de sociale platforme med et primært fokus på Facebook og YouTube – og i forbindelse med events, integrere Instagram som et markedsføringsredskab • Et attraktivt forum for sponsorer og annoncører med højere læsertal og med plads til annoncer/webshop Vi forventer, at implementere og gennemføre ovenstående initiativer i løbet af 2014.

DGF i medierne EM i TeamGym med over 32.000 visninger af EM i TeamGym, tredobler DR sin seerrekord af livestreaming på en sportsbegivenhed. Langt flere medier end normalt valgte at bringe nyheden om Peter Jensen og Christian Andersens historiske bronzemedaljer ved World Games i Cali. Også EM i Rope Skipping fik fantastisk medieomtale, hvor konkurrencen blev yderligere eksponeret, da DRs populære TV-vært Thomas Skov kom forbi og optog en udsendelse der blev sendt på DR.


SIDE 22 • ÅRSBERETNING 2012/2013

Nyt om navne Gymnastiklegende gik bort Tidligt i marts sov en af gymnastikkens helt store stjerner Signe Troelsen stille ind. Et gymnastiklys blev slukket, men hendes eftermægle er ikke til at tage fejl af. Signe Troelsen var med sit utrættelige engagement, forrygende humør og uopslidelige kærlighed for gymnastikken på mange måder en helt unik ambassadør for gymnastikken. Med sine 98 år ved sin død, var Signe Troelsen en legende i gymnastikkens verden, og især i Vejle og omegn var hun kendt som en kompetent og krævende instruktør. Igennem 70 år var hun instruktør i Vejle Gymnastikforening, for både elite- og motionshold. ’De fleste påstår, at man må opgive både det ene og det andet, når man bliver gammel. Jeg tror snare at man bliver gammel, fordi man opgiver det ene og det andet’. (Citat Signe Troelsen, Vejle Folkeblad) At Signe Troelsen fik sat sit præg på udviklingen indenfor Grand Prix-gymnastikken er ganske vist. I 1964 fik hun indført Grand Prix-gymnastikken i DGF, og startskuddet var nu givet til en helt ny æra i gymnastikkens verden. Hun var i perioden efter sin tid som formand for Grand Prix udvalget også en solid og stærk ”driver” inden for ældregymnastik/idræt. Signe Troelsen fik ærestegn i 1963, Nachtegall-medaljen (DGFs fineste pris) i 1976, og gik i folkemunde som DGFs ”Grand old lady”. Signe er ved sin død æresmedlem af DGF. Æret være Signes minde.


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 23

Met te

Met te Fin

rk jma

dA

Ann e

t er

I forbindelse med strukturændringen som blev

B us

Formænd for regionerne

Vigg

k

Mette Højmark Mønster

DGF Midtjylland

Bent Busk

DGF Sydjylland

Anne Villumsen

DGF Fyn

Mette Find Andersen

DGF Sjælland

Lise Ravnkilde og

Lise

Ra k vn

DGF Hovedstaden Viggo Brøndegaard Nielsen

ilde

Til hver region er tilknyttet en række medlemmer

o degaard Ni øn el Br

DGF Nordjylland

n se

Ben t

m sen llu Vi

gennemført på repræsentantskabsmødet i 2012, fik DGF seks nye regioner.

n d er s e n

Møns

Nye folkevalgte

– se dem alle på dgf.dk under KONTAKT. Fra Bredde til Gymnastik for Alle Breddeudvalget blev nedlagt og erstattet af Gymnastik for Alle

Lott

e

År 2012 – uddelt ved repræsentantskabsmødet

M

(GfA). Formand for GfA, er Lotte

ath

iesen

Mathisen. GfA afholder årsmøde i januar efter repræsentantskabsmødet.

Årets forening: Silkeborg GF Nactegall medaljen: Vibeke Franzen Vejlepokalen: Thomas Juul Hansen Svend Hansens TeamGym pokal: Silkeborg P/D Trampolinspringer Peter Jensen og landstræner Bo Tureby, blev hædret for deres deltagelse i OL

Han ne

de He

B ay

C ar s te

n borg Ander se Ny

C as p er

n

Trine

Nye ansatte 2013 har været et år med flere nye ansigter i DGFs administration. Vi har måtte sige farvel til nogle kolleger og sagt velkommen til nye. På kontoret i Brøndby er Carsten Nyborg Andersen ny sportskoordinator for Idrætsgymnastik, Rytmisk

J

en se n

r ame Cr

Tom

Gymnastik og Sports Acro. Ny regnskabsmedarbejder er Hanne Hede. Projektkonsulent Tom Jensen og Udviklings- og marketingschef Trine Bay, samt barselsvikar Casper Cramer (for Pil Christiane Lindekron). I perioden frem til NM i TeamGym eventpraktikant Kim Astrup. Læs mere om de nye ansatte på dgf. dk.


SIDE 24 • ÅRSBERETNING 2012/2013

Kursus-, ferie- og festarrangementer 31 værelser (96 sengepladser)

Hohenwarte Bondegårsferie

Siltoftvej 2 • 6280 Højer Tlf. 74 78 93 83 www.hohenwarte.dk Med eller uden halvpension, priser fra 240 kr.


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 25

Fem fede år i Gymnastik DGF siger farvel og tak til Jan Donde efter fem år som direktør for Danmarks Gymnastik Forbund. Jan Donde har sidste arbejdsdag den 30. september og fortsætter i et job som Administrations- og Udviklingschef i Danmarks Bowling Forbund. Helt ukendt er det ikke for Jan Donde, der i sin aktive karriere har vundet adskillige mesterskaber i denne sportsgren i perioden 1986 – 1992, og endvidere var formand for organisationen. Redaktionen har stillet Jan Donde et spørgsmål for hvert år, han har været chef for DGF´s administration. Hvad er din største oplevelse med DGF? Vanskeligt at pege på en enkelt oplevelse. Der har været mange. Men umiddelbart står det danske værtsskab for EUROGYM 2010 i Odense og EM TeamGym 2012 i Aarhus nok som de største på den sportslige og organisatoriske hitliste. Over 4000 gymnastikglade børn og unge i Odense og omegn i sommeren 2010, var

Til gengæld havde jeg gerne set, at DGFs økonomi var

stort. Det var også hele EM eventen i Aarhus. Den sportslige kulmination med herrernes

blevet så styrket, at det rummede mulighed for i større

EM guld var ubeskrivelig. Stemningen i Arenaen tåler ingen sammenligning.

grad at understøtte de elitære miljøer.

Hvordan vil du huske din tid i DGF?

Hvilken udvikling ser du for DGF?

Som en lang og spændende rejse i en organisation med store visioner, hvor ressourcerne

Jeg synes ikke det tilkommer den afgående direktør at

tit ikke rakte til det, vi gerne ville. Samt et suverænt samarbejde med formand og

kloge sig på DGFs udvikling. Men jeg mener ikke der

næstformand og dygtige kolleger.

kan herske tvivl om, DGF er det specialforbund, der står med det største vækstspotentiale på stort set alle

Hvad har været din største udfordring?

parametre.

Jeg synes administrationen har været ualmindelig hårdt ramt de seneste godt og vel fem år. Vi har stort set ikke haft en periode, hvor en eller flere kolleger ikke har været

DGF ønsker Jan Donde alt mulig held og lykke og lader

ramt af situationer, der har haft indflydelse på arbejdets udførelse i administrationen.

formand Flemming Knudsen få det sidste ord:

Vel er administrationen et spejl af virkeligheden udenfor, men jeg skal være den første til

- Vi er meget kede af, at Jan forlader os. Det vil efterlade

at indrømme, at jeg synes det spejl har været lige lovlig stort i min periode.

et enormt tomrum, for Jan har fyldt meget og påtaget sig mange opgaver og meget ansvar – og har i dén grad

Hvad er du mest stolt over at have opnået i de fem år?

været med til at skabe den organisatoriske forandring,

Arbejdet med den nye politiske struktur og den endelige godkendelse på repræsentant-

som vi ser resultatet af i dag. Det vil jeg gerne sige ham

skabsmødet i 2012, vil altid stå stærkt i min erindring.

mange tak for. Personligt beklager jeg det også, da jeg

Samarbejdsaftalen med DGI, der åbner mulighed for at alle danske gymnaster, uanset

synes, at Jan er en yderst sympatisk person, som jeg vil

organisatorisk tilhørsforhold, kan deltage i Gymnaestrada 2015.

savne i min DGF-dagligdag.

TP Køkken og Vinduesfornyelse ApS Kærmindevej 11 • 2600 Glostrup Tlf. 4396 1678 • tp@tpkoekken.dk www.tpkoekken.dk


SIDE 26 • ÅRSBERETNING 2012/2013

DGFs Enheder Udvalget for Idrætsgymnastik

DGFs Bestyrelse Flemming Knudsen, Formand

Max Andersen

Anne-Mette H. Lund, Formand

Jytte Storm, Næstformand

Kim Lassen

Ralf Petersen, Næstformand

Anders Jacobsen, UTG

Jette Filholm

Marianne Hulgaard

Hanne Jensen, URG

Marianne Rasmussen

Henning Johansen

Marianne Knudsgård, UTT

Tina Søholt Pedersen

Agnete Madsen

Anne-Mette H. Lund, UIG

Stine Schou Andersen

Jakob Maagaard Tina El-Dabagh

Lars Rasmussen, SAU Ulla Christensen, RSU Mads Sejerøe Jørgensen, Eliteudvalg

Udvalget for Trampolin og Tumbling

Lotte Mathiesen, Formand GfA

Trampolin-Tumbling Ledelsen

Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Mette Højmark Mønster, Regional repr.

Marianne Knudsgård, Formand

Hanne Jensen, Formand

Mette Find Andersen, Regional repr.

Jette Rahbek Møller, Næstformand

Beth Thygesen, Næstformand

DGFs direktør

Rikke Holmslykke, Økonomisk ansvarlig

Camilla Kruse Hanne-Jette Hinsch

Trampolin-Tumbling Breddeudvalg

Susanne Drygaard

DGFs Ledelse

Betina Pihl Thomsen, Formand

Maria Louise Pedersen

Flemming Knudsen, Formand

Annie Truelsen

Annette Hjermitslev Pedersen

Jytte Storm, Næstformand

Anita Hansen

Sisse Vang

Trine Bay, Event & PR Chef

Lone Pultz

Tinna Kristensen

Henrik Bertelsen, Sports- & Uddannelseschef

Victoria Rapson

DGFs direktør

Maria Sigl Marlene Ostenfeldt

Rope Skipping Udvalget Ulla Christensen, Formand

DGFs Ordensudvalg

Trampolin-Tumbling Teknisk Udvalg

Sofie Lerche Rasmussen

Jens Steensgaard, Formand

Trine Frederiksen, Formand

Kirstine Haidarz Olesen

Peter Lund, Næstformand

Jan Morton

Cecilia Hauge Præstholm

Erhard Franzen

Karsten Dehn

Bente Lindegaard Magnusson

Kristine Wagner

Thomas Juul Hansen

Mia Mønster

Hans Chr. Bjerg

Erik Juhl Mogensen

Ernst Lykke Nielsen

Peter Brøndum Ralph Jensen

Sports Acro Udvalget Lars Rasmussen, Formand

Repræsentanter i Internationale udvalg

Trampolin-Tumbling Eliteudvalg

Karsten Saabye

Flemming Knudsen, FIG: Member of GfA

Flemming Kaas, Tumbling

Søren Lundgaard

Erik Juhl Mogensen, UEG: President TC-TRA

Bo Zierau, Trampolin

Morten Jacobsen Finn Hollænder

Mia Mønster, ERSO: Vice-President Trampolin-Tumbling Uddannelsesudvalg

Martin Taarnborg

Sarah Müller, Formand

Natascha Schak Linnemand

Udvalget for TeamGym

Christian Søndergaard Hansen

Anders Jacobsen, Formand

Lars Walmod

Morten Brogård Falkengren

Jesper Due Lind

Gymnastik for Alle

Lene M. Sørensen

Daniel Bay Jensen

Lotte Mathiesen, Formand Kari Lottrup


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 27

Region Nordjylland Mette Højmark Mønster, Formand

Casper Cramer, Barselsvikar

Mandlig Idrætsgymnastik

Sanne Honoré, Udviklingskonsulent

Claus Olsen

Betina Juul Nielsen, Udviklingskonsulent

Marian Rizan

Region Midtjylland

Jette Grønvald Horstmann, Udviklingskonsulent

Helge Vammen

Bent Busk, Formand

Camilla Felsager Ilvig, Udviklingskonsulent

Ralf Petersen

Helle Ringgård

Anita Lynge Bentved, Kursussekretær

Jakob Maagaard

Lene Christiansen

Tom Jensen, Projektkonsulent

Henrik Bertelsen

Søren Lundgaard

Anette Jentzsch, Kommunikationsmedarbejder

Anja Astrup Larsen

Rytmisk Gymnastik

Jane Sørensen

Malene Månsson

Vita Rachlitz

Landstrænere

Niels Eschricht Jensen

Tenna N. Gundersen

Bo Tureby, Trampolin Senior

Tina G. Jensen

Helle Ringgaard

Anette Dalsten, Trampolin Junior

Henrik Bertelsen

Michael Jensen, Tumbling

Janne Jelstad

Sebastian Bro, Tumbling Junior Region Sydjylland

Daniel Bay Jensen, Tumbling Junior

Trampolin

Anne Villumsen, Formand

Marian Rizan, Mandlig Idrætsgymnastik

Bo Tureby

Hanne Faurbye Knudsen

Bernadett Balász, Kvindelig Idrætsgymnastik

Anette Dalsten

Claus Olsen, MIG (talentkoordinator)

Bo Zierau Peter Jensen

Region Fyn

TeamGym

Sarah Müller

Mette Find Andersen, Formand

Anders Johnsen, Seniorherrer Ansv. landstræner

Henrik Bertelsen

Lykke Moesgaard

Michael Jensen, Seniorherrer, Ass. landstræner Johannes Juulsgaard, Seniorherrer – Rytme

Tumbling

Helge Fisker, Seniordamer Ansv. landstræner

Flemming Kaas

Region Sjælland

Morten Gram, Seniordamer Ass. landstræner

Thomas Juul Hansen

Lise Ravnkilde, Formand

Dorthe Jensen, Seniordamer - Rytme

Michael Jensen

Helge Kappel, Juniordrenge Ansv. landstræner

Tobias Hulgaard

Kasper Juul Frederiksen, Juniordrenge - Rytme

Henrik Bertelsen

Region Hovedstaden

Tanja Venø Andersen, Juniorpiger

Viggo Brøndegaard Nielsen, Formand

Mads Trangbæk, Juniorpiger, Ass. landstræner

TeamGym

Mie Rothe, Juniorpiger - Rytme

Anders Bo Johnsen Helge Fisker

DGFs administration

Max Andersen

Direktør, Vakant

Elitesektioner

Anders Jacobsen

Trine Bay, Event & PR Chef

Kvindelig Idrætsgymnastik

Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen, Sports- & Uddannelseschef

Bernadett Balász

Hanne Hede, Regnskabsmedarbejder

Michelle Vitting Lauritsen

Lene M Sørensen, Regnskabsassistent

Tina El-Dabagh

Anne Wium, Sportskoordinator

Nina Wang

Carsten Nyborg Andersen, Sportskoordinator

Henrik Bertelsen

Joan Brith Arildslund, Sportskoordinator og sekretær Pil Christiane Lindekron, Udviklingskonsulent


SIDE 28 • ÅRSBERETNING 2012/2013

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk


ÅRSBERETNING 2012/2013 • SIDE 29

Danmarks Gymnastik Forbund

bliver støttet af


Sponsoreret

Herdis Bro med jubilĂŚumsholdet fra 1972

Udlejning af gamle dragter

Se mere pĂĽ www.rgf.dk


DGF Årsberetning 2012/2013  
DGF Årsberetning 2012/2013  
Advertisement