Page 1

K ONT RAK T click-a-site A/S og Partner Forhandli ng af produkter samt eventuel reprĂŚsentati on af cli ck-a-si te A /S

1


KONTRAKT

Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S (“CAS”) CVR nr. 25520866 Læderstræde 9 1092 København K (”CAS”) & Partner (herefter ”Partner”) CVR nr. Partnergade 100 30000 Partnerby

Baggrund CAS har udviklet et brugervenligt CMS - værktøj med tilhørende moduler til at bygge professionelle online løsninger.

Med CAS’ CMS - værktøj kan Partner tilføre egne kunder værdi. Partner vil typisk levere design og rådgivning, der gør kunderne i stand til at kommunikere og sælge deres virksomhed og ydelser bedre.

2


INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Omfang 2. Produkt og geografisk dækningsområde 3. Rettigheder og pligter/CAS 4. Rettigheder og pligter/Partner 5. Priser og betalingsbetingelser 6. Ikrafttræden, gyldighedsperiode samt opsigelse 7. Øvrige forhold

3


1. OMFANG For at sikre et løbende godt samarbejde mellem Partner og CAS indeholder Kontrakten følgende elementer: 1.1 Retningslinjerne for samarbejdet mellem CAS og Partner 1.2 Herunder aftale om indhold og afregningspriser for 1.2.1

Opstart inkl. uddannelse og vejledningsdokumenter/værktøjer

1.2.2

Betaling for at benytte CAS værktøjet

1.2.3

Løbende support/uddannelse i værktøjet

1.2.4

Uddannelse/opdatering af viden om online kommunikation

1.3 Forudsætninger for at blive og fortsat være Partner

Kontrakten beskriver parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Partners forhandling af CAS´ produkter.

1.4 Ved Kontrakten forpligter Partner sig til at købe en startpakke, således at Partner: 1.4.1

Får instruktion i at benytte CAS-værktøjet

1.4.2

Får løbende information om nye funktioner og muligheder

1.4.3

Får adgang til løbende support

1.4.4

Får demo-site til fri afbenyttelse med alle funktioner

1.4.5

Får rabat på oprettelse af alle moduler

Partner kan vælge selv at implementere løsningen hos kunden, eller Partner kan vælge at lade CAS udføre hele eller dele af dette arbejde.

4


DEFINITIONER ”Produkter”:

er alle de produkter og ydelser som CAS til enhver tid tilbyder og som fremgår af CAS’ hjemmeside

”Kontrakten”:

er denne kontrakt med bilag

”CAS”:

er click-a-site A/S, Læderstræde 9, 1201 København K

”Partner”:

er ….

”Betalingsbetingelser”: er CAS’ til enhver tid gældende betalingsbetingelser.

5


2. PRODUKT OG GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE PRODUKTER

Partner har ret til at forhandle alle CAS’ produkter og ydelser. Disse produkter omfatter bl.a. følgende:

Startpakke til website inkl. webhotel

Diverse moduler til brug på kundens website

Konsulenttimer

Kurser

Licensløsninger

Grafiske opgaver

Ved CAS’ udvikling og frigivelse af nye produkter har Partner også ret til at forhandle disse nye produkter.

GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE Partner er berettiget til at forhandle CAS produkter i hele verden. Det er ikke tilladt at videresælge CAS-produkter via andre forhandlere uden skriftligt samtykke fra CAS.

6


3. RETTIGHEDER OG PLIGTER/CAS CAS HAR PLIGT TIL:

3.1 Som led i levering af startpakken til Partner at yde en grunduddannelse af Partners konsulenter og stille de nødvendige oplysninger til rådighed, svarende til ½ dags instruktion, sådan at Partner kan varetage salget af CAS’ produkter samt yde den nødvendige support og service på de solgte CAS-produkter. 3.2 Som led i startpakken at stille tilgængeligt salgsmateriale til rådighed 3.3 At handle loyalt og redeligt overfor Partner 3.4 At søge at afhjælpe eventuelle fejl og mangler i de leverede CAS produkter 3.5 At informere om prisændringer i gældende listepriser. Priser justeres hver den 1. januar eller efter et tre måneders varsel til en hvilken som helst dag 3.6 At informere om forhold i CAS, der må anses for at være af væsentlig interesse for Partner og dennes kunder, og 3.7 At stille et Demo-website med fuldt funktionalitet til rådighed for Partner uden beregning.

7


4. RETTIGHEDER OG PLIGTER/PARTNER PARTNER HAR PLIGT TIL:

4.1 Aktivt at virke for salg af CAS’ produkter 4.2 Straks at informere CAS om eventuelle fejl eller mangler i CAS’ produkter eller funktionalitet 4.3 Straks at informere CAS herom, såfremt Partner bliver bekendt med eventuelle forsøg på at manipulere med CAS’ produkter, kildekoder m.v. 4.4 At rapportere om salg og salgstiltag, interne forretningsforhold m.v. løbende, og efter forlangende af CAS 4.5 At sørge for behørig uddannelse og efteruddannelse af sælgere i CAS’ produkter 4.6 At sørge for, at alle kunder har gyldige licenser til brug af CAS’ produkter 4.7 At uddanne kunder i brug af de leverede produkter, med mindre andet er aftalt, og 4.8 At handle loyalt og redeligt overfor CAS.

8


5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER PRISER Priserne på CAS' ydelser overfor Partner: 5.1 Partner køber løsninger af CAS og videresælger disse til sine kunder. CAS sender derfor alle fakturaer til Partner, der så viderefakturer sine kunder, medmindre andet aftales. 5.2 Faktura sendes efter endt levering. Første faktura består af oprettelse samt 1. års abonnement samt evt. ekstra ydelser. Derefter faktureres løbende abonnementer årligt. 5.3 Partner køber alle tekniske produkter til CAS’ gældende listepriser. 5.4 Partneren fastsætter selv sine priser overfor kunderne (og har således også betalingsrisikoen overfor CAS).

Kundeansvaret fordeler sig således: 5.5 Partner kan vælge selv at implementere løsningen eller betale CAS for at gøre det. 5.6 Partner kan vælge selv at give kunden instruktion eller betale CAS for ydelsen. 5.7 CAS yder -efter regning -systemsupport til kunden, og fakturerer kunden direkte herfor. 5.8 Partner forpligter sig til at kontakte kunden med henblik på kundepleje og mersalg. 5.9 CAS forpligter sig til ikke at kontakte kunden med salg for øje, medmindre andet er aftalt.

Partner kan på ethvert tidspunkt overlevere en kunde til CAS.

9


AFREGNINGSPRISER

Startpakke inkl. grunduddannelse og Demo-site. Pris: 5000 kr., inkl. 1 års betaling.

Løbende årlig betaling for at være CAS-partner: Pris: 2.500 kr. Der afregnes normalt pr 1. januar i året efter indgåelse af aftalen.

Pris for at benytte CAS-værktøjet: Listepriser -25 % (prisliste vedlagt).

Uddannelse i online kommunikation og anden relevant uddannelse: Pris aftales særskilt.

Benyttelse af CAS-medarbejdere til at lave implementering eller grafisk arbejde, udvikling af særlige løsninger eller kommunikationsrådgivning: gældende listepriser. Ved større sager aftales evt. en fast pris.

Eget site for Partner ud over demo - site afregnes til CAS - listepris fratrukket 25 %.

BETALINGSBETINGELSER Betalingsbetingelserne er lb. md. + 7 dage.

10


6. IKRAFTTRÆDEN, GYLDIGHEDSPERIODE SAMT OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift heraf. 6.1 Hver af parterne kan tidligst opsige Kontrakten til ophør 12 måneder efter ikrafttrædelsen. 6.2 Opsigelse skal ske skriftligt og med en måneds varsel til års udløb såfremt Kontrakten ikke opsiges løber denne videre i endnu en 12 måneders periode. 6.3 Kontrakten kan bringes til ophør uden varsel såfremt: 6.3.1

en part træder i betalingsstandsning eller går konkurs

6.3.2

en part gentagne gange ikke betaler rettidigt

6.3.3

en af parterne foretager eller forsøger at foretage en uretmæssig eller ulovlig handling

6.3.4

der sker direkte eller indirekte ejerskifte enten i Partner eller CAS (ved indirekte ejerskifte anses overdragelse af mere end 50 % af anpartskapitalen/bestemmende indflydelse i en part for ejerskifte).

11


7. ØVRIGE FORHOLD TAVSHEDSPLIGT Partner skal iagttage ubetinget tavshed om oplysninger vedrørende CAS’ eller andres forhold, som kommer til Partners kundskab, og som efter deres karakter er at betragte som fortrolige. Dette gælder således i forbindelse med de leverancer, tjenesteydelser m.v., som sker af CAS’ produkter, oplysninger om kunder, priser, strukturer m.v..

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle og enhver immateriel rettighed til CAS’ løsninger og produkter tilhører udelukkende CAS og Partner skal virke for at påse, at CAS’ rettigheder ikke bliver krænket – hverken som følge af Partners brug eller handlinger, eller som følge af handlinger, som Partners kunder foretager. Partner har en uberettiget rapporteringspligt til CAS ved mistanke om krænkelser eller forsøg på krænkelser.

OFFENTLIGGØRELSE OG REFERENCER Partner er berettiget til at anføre de kunder, der leveres produkter til, på sin eksterne kundeliste, med angivelse af typen af produkter / opgaver, som er leveret til kunden, hvis Partner forudgående har opnået kundens accept heraf.

TVISTIGHEDER Tvister vedrørende Kontrakten afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som aftalt værneting.

Parterne indvilliger i at søge en tvist løst ved mediation før sagsanlæg. Danske Mediatoradvokaters standardvilkår finder anvendelse for mediationen.

12


HOSTING CAS hoster løsningerne. Partner faktureres for hosting medmindre andet aftales, se CAS’ prisliste om priserne for hosting.

EKSEMPLARER M.V.

Kontrakten er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf hver af parterne beholder et eksemplar. Kontrakten samt dennes bilag kan kun ændres ved skriftlige kontrakttillæg.

København den

København den

_______________________________

_______________________________

For click-a-site A/S

For Partner

13

http://www.cas.dk/6storage/182/11/kontrakt2009  

http://www.cas.dk/6storage/182/11/kontrakt2009.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you