Page 1

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 7ΑΠΡΙΛΙΟΥ1989

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΙ 1839.

1840.

ΤροποποΙηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις

1

ΕθελουσΙα έξοδος υπαλλήλων του Ο.Δ.Ε.Π. Χορήγηση πλασματικής συντάξιμης υπηρεσΐας

2

ΝΟΜΟΙ (1) Ν Ο Μ Ο Σ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1 8 3 9 ΤροηοποΙηση διατάξεων νόμων φορολογΐας ζύθου και ύλλες ξεις

διατΰ-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδΐδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή Άρθρο 1 To άρθρο 2 του ν.δ. τ η ς 29.12.1923 (ΦΕΚ 384), οπως ισχθει, αντικαθΐσταται ως εξής: «Άοθρο 2 1. Επιμάλλεται ειδικός φθρος κατανάλωσης στη βύνη, καθώς και σε κάθε άλλη πρώτη ύλη (αμυλούχο ή ζάχαρο), εγχώριας πα· ραγωγής ή εισαγόμενης, που καταναλώνονται στην επικράτεια για τη χρησιμοποΐησή τους για την παραγωγή ζύθου. 0 φόρος αυτός ορίζεται σε εκατόν δύο δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος πρώτης ύλης. Για τη βύνη που είναι αυτούσια, η μέση εκχυλισματική από· δοοή της ορίζεται, για τον υπολογισμό και μόνο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σε εβδομήντα πεντε και μισό στα εκατό (75,5%). 0 υηολογισμός της εκχυλισματικής απόδοσης των άλλων πρώ:ων υλών (αμυλούχων ή ζαχάρων) γίνεται με χημική ανάλυση που ενεργε(ται σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Ειδικά. για το εκχύλισμα nou αντιστοιχεΐ στο ζύθο ο οποίος εισάγεται από TO εξωτερικό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ορίζεται σε εκατόν έντεκα δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος». Αρθρο 2 Η ποράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.δ. της 29.12.1923 αντικαθίσταται ως εξής: « 1 . 0 ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβά,λλεται στη βύνη και στις άλλες πρώτες ύλες παραγωγής ζύθου, οι οποΐες εισάγονται από TO εξωτερικό, είναι άσχετος προς τον εισαγωγικό δασμό και τους ουμπαρομαρτούντες φόρους ή τέλη και δικαιώματα. Ο Φόρος αυτός βεβαιώνεται και εισπράττεται στο τελωνείο και ει· σα,γεται χωριστά στο δημόσιο ταμείο στο σχετικό ιδιαίτερο κωδικό αριθμό του προυπολογισμού». Αρθρο3 Οι ιιαρύγραφοι 2, 3 και 4 του ύρθρου 3 του ν.2963/1922 (ΦΕΚ 134), οιιως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

90

«2. α) 0 ζύθος εγχώριας παραγωγής παρασκευάζεται με χρή· ση είτε βύνης (MALT) κριθής και λυκίσκου είτε βύνης (MALT) κριθής, λυκ(σκου και άλλων αμυλούχων ηρώτων υλών ή εκχυλισμήτων αυτών των υλών ή ζαχάρων. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), καθορΐζονται τα ποσοστά ΐ ω ν πρώτων υλών, καθώς και τα πρόσθετα, ένζυμα και βοηθητικές ύλες που εηιτρέπονται γ ι α την παραγωγή του ζύθου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν τους αναγκαίους όρους οι οποίοι τηρού νται κατά τ η διαδικασΐα παραγωγής TOU ζύθου και τον κρατικό έλεγχο γ ι α την τήρησή τους. γ) Η εισαγωγή ζύθου από τ ο εξωτερικό είναι ελεύθερη, εφ'όσον ο ζύθος έχει ΓταρασκευασθεΙ ούμφωνα με τις ηροδιαγραφές που ισχύουν για τον εγχωρΐως παραγόμενο. Για την εισαγωγή ζύθου που δεν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα. με τις ηροδιαγραφές του εγχωρίως παραγόμενου απαιτείται άδεια του Α.Χ.Σ. που εκδίδε· ται σύμφωνα με τ η διαδικαοία του ύρθρου 5 του κώδικα τροφί· μων και ηοτών (Απόφαση 1100/1987 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ/Β 788/1987). Για την εισαγωγή ζύθου προελεύσεως κρατους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρκε( δήλωση του ε\σαγωγέα ότι ο εν λόγω ζύθος κυκλοφορεί νόμιμα στο κράτος αυτό. Σε περΐπτωση αμφιβολιών οι εθνικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν κάθε άλλο συμπληρωματικό δικαιολογητικό στοιχείο. Έγκριση από το Α.Χ.Σ. απαιτείται μόνο ώταν ο ζύθος περιέχει πρόσθετα και ένζυμα που δεν είναι εγκεκριμένα από την ελληνική νομοθεσΐα. 3 . 0 ζύθος, που διατίθετοι από τους ζυθοποιούς για εοωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλύχιστον επτά και βαθμό ζύμωσης τουλάχιστο σοράντα ΚΟΛ το οινόπνευμα που περιέχεται σε αυτόν να προέρχεται αποκλειστικά από την αλκοολική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν γ ι α την παρασκευή TOU. 0 ειδικός ζύθος που δεν έχει αλκοόλη ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE και LOW ALKOHOL) πρέπει να έχει αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους τουλάχιστο δύο και οινόπνευμα για μεν το ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) μέχρι επτά δέκατα στα εκατό (0,7%) κατ'όγκο, για δε το ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) μέχρι ένο και πέντε δέκατα στα εκατό (1,5%) κατ'όγκο. Πρέπει επ(σης στην επισήμανση να δηλώνεται ότι πρόκειτθΛ για ζύθο απαλλαγμένο από αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή για ζύθο χαμηλής περιεκτικότητας οε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) και να αναφέρεται ουγχρόνως ο οινοπνευματικός βαθμός του. 4. 0 ζύθος που διατίθεται στην ελληνική αγορά πρέπει να φέ· ρει στη συσκευασΐα του, κατά τρόπο ευκρινή, λεπτομερή κοι ανα· λυτική επισήμανση της σύνθεσής TOU (όπως πρώτες ύλες παρασκευής κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βύρος κατά τ η στιγμή της χρησιμοποιήσεώς τους ατην παρασκευή του ζύθου, ηρδσθετες ουσίες και ένζυμα).


ΕΦΗΜΕΡ[Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ_ΠΡΩΤΟ) Οι Αεπτομέρειες του τρόπου της επισήμανσης για κάθε τύπο ζύθου καθορΐζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».

από άλλες πρώτες ύλες (εκτΰς αιιύ βυνφ, υι iiuiuc,ti', iiuv ιΐμι,ι, γούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για πς άλλες αυτές πρώτες ύλες».

Αρθρο 4 Αρθρο7 Τα εδάφια α', 3' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του α.ν. 930/1949 (ΦΕΚ 88), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 37 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50), αντικαθίστανται ως εξής: «2. α. Σε περΐπτωση αύξησης του ειδικοθ φόρου κατανάλωσης της βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου, η αύξηοη αυτή επεκτείνεχαι και στις ποσότητες της βύνης και κάθε άλλης πρώτΐις ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου που βρίσκεται αυτοϋσια κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος της νέας φορολογ(ας στα ζυθοποιεία nou παράγουν ζύθο ε(τε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό άλλων, ή που αντιστοιχε( στις ποσότητες του ζυθογλεύκους και του ζύθου που βρίσκονται στα ζυθοηοιεία με την πιο πάνω έννοια ή οττις αποθήκες τους, ή που κατέχουν οι πρατηριούχοι, αντιπρόσωποι επαρχιών και άλλοι επαγγελματίες που διαθέTOUV ζύθο χονδρικώς ή λιανικώς στην κατανάλωση έστω και παράλληλα με το εμπόριο άλλων προϊόντων, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους δεν απαιτείται άδεια των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. ή των κατσ. τόπους αρμόδιων οικονομικών εφοριών προς διάθεοη ζύθου. β. Ύα mo πάνω αποθέμστα ζύθου και βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης για την παραγωγή ζύθου, καταμετρούνται από τα αρμόδια όργανα του Γ.Χ.Κ. ή των οικονομικών εφοριών. γ. Στην καταβολή της διαφοράς για την αύξηοη του ειδικού φόρου κατανάλωσης βύνης καθώς και κάθε ολλης πρώτης ύλης ττου χρησιμοποιεΐται για την παραγωγή ζύθου, υττοβάλλονται, εκτός από τα αποθέματα του ζύθου που καταμετρήθηκαν αττα ζυθοποιεΐα, στις αποθήκες τους, στους πρατηριούχους, στους αντιπροσώπους επαρχιών και άλλους επαγγελμαχίες, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και οι ποσότητες του ζύθου που διατέθηκαν την ημέρα έναρξης της ισχύος της νέας φορολογίας, πριν από την καταμέτρηση των αποθεμύτων τους».

1. Στο άρθρο 6 του ν.δ. της 29.12.1923 προστ(θεται παρ. 2, ως εξής: « 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορΐζονται ο τρόπος εναποθήκευσης των άλλων πρώτων υλών εκτός από τη βύνη, οι μηχανικοί μετρητές ή τα άλλα μέσα μέτρησής τους, τα οποία οι ζυθοποιοί υποχρεώνονται να τοποθετήσουν με δαπάνη τους στα εργοστάσιά τους». 2. Τα εδάφια δ', ε' και θ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 29.12.1923 αντικαθΐστανται ως εξής: «δ. Οι ζυθοποιο! που διαθέτουν στην κατανάλωση ζύθο με βαθμό ζύμωσης κατώτερο από τον αριθμό σαράντα, με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOp ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL).» «ε. Οι ζυθοπώλες που εν γνώσει τους διαθέτουν στην κατανάλωση ζύθο με αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους κατώτερο από τον αριθμό επτά με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL), για τον οποίο ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους πρέπει να είναι τουλάχιστο δύο και ο οινοπνευματικός βαθμός έως επτά δέκατα οτα εκατό (0,7%) κατ'όγκο για το ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (FREE ή ΝΟΝ ALKOHOL) και ένα και πέντε δέκατα ατα εκατό (1,5%) κατ' όγκο για το ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL)». «8.0ι ζυθοποιοί και οι βυνοποιοί που δε συμμορφώνσνται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται γι'αυτούς με τις διατάξεις που αφορούν την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου από τη φορολογία του ζύθου και γενικά με τους όρους για την παραγωγή και τη διάθεση του ζύθου». 3. Τα εδάφια α', γ'και ζ'της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.δ. της 29.12.1923 αντικαθίστανται ως εξής: «α. Όσοι παρασκευάζουν ζύθο ή βύνη χωρίς την απαιτούμενη Άρθρο 5 από το νόμο άδεια, καθώς και όσοι παρασκευώζουν ζύθο με πρώτες ύλες και πρόσθετα, που δεν επιτρέπονται από την κείμενη νο1. Στηνπαρ. 1 της 1"13/2.2.1951 Π.Υ.Σ., η οποία έχει κυρωθεί με μοθεσία». «γ. Όσοι παρασκευάζουν ή διαθέτουν στην κατανάλωοτ) ζύθο το άρθρο 16 του ν. 2128/1952 (ΦΕΚ133) προστίθεται δεύτερο εδάμε αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους κατώτερο από τον φιο ως εξής: « Ομο(ως ο ειδικός φόρος κατανάλωοης για τις άλλες πρώτες αριθμό επτά με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη ύλες παραγωγής ζύθου καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε προθεσμ(α (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή έχειχαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοό50 ημερών από την ημερομηνία εξαγωγής τους από τις αποθήκες λη (LOW ALKOHOL), για τον οποίο ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους δεν πρέπει να είναι κατώτερος από τον αριθμό αποταμίευοης του Τελωνείου ή του ζυθοποιεΐου». δύο και ο οινοπνευματικός βαθμός έως επτά δέκατα στα εκατό 2. Η παρ. 2 της 113/2.2.1951 ΠΎ.Σ. αντικαθίοταται ως εξής: « 2.α. Για την παραλαβή της εγχώριας βύνης καθώς και κάθε (0,7%) κατ'όγκο για TO ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (FREE ή ΝΟΝ άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύ- ALKOHOL) και ένα και πέντε δέκατα στα εκατό (1,5%) κατ'όγκο θου ισχύει η εγγύηοη που έχει κατατεθεί κατά τις κείμενες δια- για TO ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW τύξεις από το βυνοποιό για σύοταση αποθήκης αποταμίευσης ALKOHOL)». βύνης ή αηύ το ζυθοποιό για σύσταση αποθήκης αποταμίευσης «ζ. Οι ζυθοηοιοί και οι βυνοποιοί, οι οποίοι αρνούνται να τοπογια κάθε άλλη πρώτη ύλη παραγωγής ζύθου. Η εγγύηση αυτή δύ- θετήσουν τους μηχανικούς μετρητές που καθορίζονται με τις ναται να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έως το κείμενες διατάξεις για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παρασκευαποσό των 10.000.000 για κάθε πρώτη ύλη. * ζόμενης βύνης και των άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιούβ. Η παραλαβή της βύνης και των άλλων πρώτων υλών που ει- νται για την παραγωγή ζύθου ή για τη μέτρηση του ζύθου, καθώς σάγονται από το εξωτερικό γίνεται με κατάθεση εγγύησης χρη- και όσοι αποπειρώνται να αλλοιώσουν τις ενδείξεις τους, εκείνοι ματικής με παρακαταθήκη ή εγγυητικής "επιστολής τράπεζας που δεν αναφέρουν αμέσως στην αρμόδια αρχή κάθε βλάβη καποσού ίσου με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». θώς και όσοι παραβιάζουν ή αλλοιώνουν τις επιτιθέμενες σφραγ(δες». Άρθρο 6 4. To εδ.ατης παρ.2 του άρθρου όγδοου του ν.930/1949 αντικαΘΙσταται ως εξής: Στο άρθρο 4 του ν. 2963/1922, όπως αντικαταστάθηκε με TO άρ· «2.α. Απαγορεύεται στα πρατήρια ζύθου και τα ζυθοπωλεία η θρο 2 του ν. 600/1977 (ΦΕΚ 160), προστίθενται παρ.9 και 10, ως εξής: κατοχή ή διάθεοη από οποιονδήποτε στην εσωτερική κατανάλω«9. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του ά,ρθρου αυτσύ εφαρμόζο- ση ζύθου που έχει παραχθεί από βύνη ή άλλες πρώτες ύλες οι ο· νται και στην περίπτωση nou o ζύθος διατίθεται εμφιαλωμένος ποίες δεν έχουν φορολογηθεί. Ο ζύθος αυτός και τα δοχεία που σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών». τον περιέχουν κατάσχονται και δημεύονται». «10 Αν πρόκειται για ζύθο που παράχθηκε στο εσωτερικό και


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ; (ΤΕΥΧΟΣ_ΠΡΩΤΟ) Αρθρο 8 . 1. Οι διαδικασίες ελέγχου των βυνοποιείων, που προβΑέπο · νται στο ό,ρθρο 6 του β.δ. της 28.9.1922 (ΦΕΚ 183) μπορούν να επεκταθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και στα ζυθοποιεία. 2. Στο άρθρο 10 του β.δ. της 28.9.1922 προστΐθεται παρ. 2, ως εξής: «2. Επιτρέπεται η μεταφορά βυνης που έχει φορολογηθεΙ, από ένα ζυθοποιείο σε άλλο της ίδιας ή διαφορετικής ζυθοποιητικής επιχε(ρηοης, ύστερα από άδεια μεταφοράς, η οποία εκδΐδεται από τη χημική υπηρεσία που εποπτεύει το ζυθοποιείο». Αρθρο 9 Οι διατάξεις της κεΐμενης νομοθεσΐας, οι οποίες ισχύουν για τη βύνη, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται γ ι α την παραγωγή ζύθου. Αρθρο 10 Κάθε προγενέοτερη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται. Αρθρο 11 Κύρωση Αποφάσεων 1.· Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε αου εκδόθηκαν 01 α π ο φ ά σ ε ι ς Ε.2665/84/22.2.1988, Ε.10480/447/29.7.1988, Ε.12073/531/19.9.1988, Σ.18/2/5.1.1988, Σ.230/40/22.1.1988, Λ. 1927/194/3.6.1988, Σ.1908/266/19.7.1988, Ε.1948/52/17.8.1988, Π.2149/79/14.8.1988, Υ.474/242/18.12.1987, Ε.806/136/5.5.1988, ΓΑΥ 2145/145/29.4.1988 και ΓΑΥ 1116/68/16.6.1988, οι οποίες έχουν ως εξής: <·α) Αριθ. Ε.2665/84 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1988 Α ΠΟ ΦΑ Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Την απόφαση της Κυβέρνηοης να στηρ(ξει την αναπτυξιακή προοηάθεια, προκειμένου να εξασφαλισθεΙ η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. β. Ό τ ι η κατοχύρωση των κατακτήσεων των εργαζομένων πρέπει να στηρΐζεται στη βελτίωση της δομής της οικονομίας και στην αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, nou σημαίνει αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων. Αποφαοίζουμε A - KINHTPA Ά ρ θ ρ ο 1. Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος ποσό μέχρι ποσού 50% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών χρήσεως 1987 (οικονομικό έτος 1988) των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.1262/1982 για τον σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή οε παραγωγικές επενδύσεις που θα αρχίσουν μέσα στο 1988 και θα ολοκληρωθούν εντός τριετ(ας από τον σχημσπσμό του πφορολόγητου αποθεματικού.

Προκειμένου για επιχειρήσεις που κλεΐνουν διαχειριστική χρήση μετά την 31.12.1987 και μέχρι 30.6.1988, λαμβάνονται για την ε· φαρμογή των διατάξεων αυτών τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη που προκύτπουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31.12.1987. Ως αδιανέμητα καθαρό; κέρδη, για τον υπολογισμό των απαλλασσομένων του φόρου εισοδήματος κερδών, λαμβάνονται για πς επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κ α τ η γ ο ρ ί α ς του Κ.Φ.Σ., τα κα· θαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλΐα και εμφανΐζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαΐοεοη των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωτπκών εταιρειών και Ε.Π.Ε. ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή τ ο υ , καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. 2. Παραγωγικές επενδύσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι οι επενδύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.1262/1982. 3. Οι ετηχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα εφαρμόσουν εναλλακτικά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή τις διατάξεις του Ν.1262/1982, εφόσον έχουν τις προΰποθέσεις υπαγωγής στον Ν.1262/82. 4. To συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε ως ιδ(α συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των τριών (3) ετών από τον χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού μεταφέρεται σε αύξηυη του κεφαλαίου τ,Γ,ς επιχείρησης και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. 5. Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως, του αποθεματικού ως ιδία συμμετοχή στην επένδυση, το ιιποθεματικό αυτό θα προστεθεί στα κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η του ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ έ τ ο υ ς 1988, προσαυξανόμενου του αναλογούντος φόρου κατά 60%. To ίδιο ισχύει KQL για όποιο μέρος του αποθεματικού δεν χρησιμοποιη,θεί ως ιδία συμμετοχή παραγωγικών επενδύσεων μέσα στην τριετία. Επίσης, σε περΐπτωση που η παραγωγική επένδυση δεν άρχισε να πραγματοποιείται στο 1988, υποχρεούται η επιχείρηση να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1988 γ ι α το μέρος των καθαρών κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας εισοδήματος. Η δήλωση αυτή ε(ναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται επί το'/ φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή, οι προσαυξήσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.Δ.3323/1955. 6. Σε περίπτωση εκποίησης των επενδυτικών αγαθών, -με την αξία των οποίων μειώθηκαν τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, προ της παρέλευ· σης τριετίας από του τέλους του έτους 1990, το ποσό που εκπέστηκε θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη του έτους εκποΐησης, προσαυξημένο κατά εκατό στα εκατό (100%). 7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομΐας και Οικονομικών ρυθμίζεχαι κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Ά ρ θ ρ ο 2. Λοιπά κίνητρα. 1. Η υπό των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν.Δ.3323/1955 (ΦΕΚ Α'214) που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ ΑΊ61), προβλεπόμενη χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, εφαρμόζεται και για τις εξαγωγές που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.1988 έως 31.12.1989. 2. Για τις εξαγωγές προϊόντων που πραγματοποιούντοΛ από 1.1.1988 μέχρι 31.12.1989, καταργε(ται η προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Ν.1326/1983 διάθεση ποσοστού για την αντιμεΓώπιση ειδικών δαπανών εξαγωγών.


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ_(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) βρ(ου 1980 με συντελεοτή 3, προκειμένου για γήπεδα και 2,50, προκειμένου για κτ(ρια. β) Η αξ(α των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1981 Αφορολόγητα ποσά μερισμάτων και κερδών μέχρι και την 31 Δεκεμβρΐου 1982 με συντελεστή 2,30, προκειμέαπό Αμοιβαΐα Κεφάλαια. νου για γήπεδα και 2, προκειμένου για κτ(ρια. 1. Τα αφορολόγητα ποσά μερισμάτων των τριάντα χιλιάδων γ) Η αξία των ακινι^των που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1983 (30.000) και εκατόν εΐκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών, που προ- μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1984 με συντελεστή 1,90, προκειμέβλέπονται από τις διατάξεις των τριών τελευταϊων εδαφίων της νου για γήπεδα και 1,60, προκειμένου για κτίρια. περίπτωοης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Α.Ν.14871967 δ) Η αξ(α των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1985 όπως τα εδάφΐα αυτά αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της πα- μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1985 με συντελεστή 1,60, προκειμέραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.1591/1986 αυξάνονται σε πενή- νου για γήπεδα και 1,40, προκειμένου για κτίρια. ντα χιλιάδες (50.000) και διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, α- ε) Η αξΐα των ακινήτων που αποκτήθηκαν αηό 1 Ιανουαρίου 1986 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1986 με συντελεστή 1,30, προκειμέντίοτοιχα. 2. Τα αφορολόγητα ποσά μερισμάτων και κερδών από Αμοιβαία νου για γήπεδα και 1,20, προκειμένου για κτίρια. Κεφάλαια που προβλέπονται αττό τις διατάξεις της παραγράφου στ) Η αξία των ακινήτων που αηοκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1987 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 608/1970 και της παραγράφου 4 του άρ· μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1987 με συντελεστή 1,15, προκειμέθρου 25 του ίδιου νόμου, αντίστοιχα, αυξάνονται από εκατόν ε(· νου για γήπεδα και 1,10, προκειμένου για κτΐρια. κοσι χιλιάδες (120.000) σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές. Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1988 3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχ(ζει από το οι· και μετά δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Προκειμένου για γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχή στην οπο(α κονομικό έτος 1989, για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι δι· ισχύει TO σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας καιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1988 και μετά. των ακινήτων, παρέχεται Υ\ δυνατότητα στις επιχειρήσεις, σε πε· ρίπτωση που η αναπροσαρμοσμένη αξία του γηπέδου που προΆρθρο 4. κύπτει με βάση τους συντελεστές που αναφέρονται πιο πάνω ει'ναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα του Παράταση εφαρμογής διατύξεων Ν.Δ.1297/1972. αντικειμενικού προσδιορισμού, να λάβουν ως αναπροσαρμοσμέ1. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν.Δ.1297/1972, νη αξία του γηπέδου, την αξία ΓΤΟΙΙ θα προσδιορισθεί με βάση το η οπο(α έληξε την 31 Δεκεμβρίου 1987, παρατείνεται από τότε που σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. έληξε έως 31 Δεκεμβρίου 1991. 2. Οι αποσβέσεις στην αξία κάθε κτιρίου που έχουν γίνει μέχρι 2. Αν κατά τη συγχώνευση δύο εταιρειών δι'απορροφήσεως, είναι αδύνατη η έκδοση μεχοχών, επειδή η αξίωοη για έκδοοη νέ- 31 Δεκεμβρίου 1987 αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους, με βάση ων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, παύει ισχύουσα η τους συντελεστές αου προβλέπονται από την προηγούμενη παυποχρέωοη του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/1972 περ( εκδόσεως με· ράγραφο, ανάλογα με το χρόνο κτήσης αυτού. τοχών και δη ονομαστικών. 3. Με την αναπροσαρμογή τ»ν αποσβέσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν τροποποιούνται τα Β' ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, τα οποία προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987. Άρθρο 1. Άρθρο 3. Επιχειρήσεις που υποχρεώνονται σε αναποοσαρμογή. Αξ(α που υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων υποχρεώνονται ό1. Ως αξ{α κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την λες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υττοχρεωτικά από το νόμο βιβλ(α τρΐτης κατηγορίας 31 Δεκεμβρίου 1980, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, ανεξάρτητα από τη νομική λαμβάνεται η αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 1249/1982. μορφή nou λειτουργούν, ή άν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ή άν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε 2. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν υττοχρέωση να αναπροφορολογικό καθεστώς. σαρμόσουν την αξ(α των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του Ν.1249/1982, ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέΆρθρο 2. χρι και την 31 Δεκεμβρίου 1980, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου λαμβάνεται η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης την 31 Δεκεμβρίου 1980. Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων. 3. Για τις επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώ1. Οι εηιχειρήσεις που αναφέρονται στο προςγούμενο άρθρο νευση διαφόρων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του υποχρεώνονται να αναπροσαρμδσουν εφάπαξ την αξία των γη- Ν.Δ.1297/1972 από 1 Ιανουαρίου 1981 και μετά, ως αξία κτήσης των πέδων και κτιρίων που έχουν στην κυριότητά τους κατά το χρόνο ακινήτων που εισφέρθηκαν για την αναπροσαρμογή, λαμβάνεται της αναπροσαρμογής με λογιστικές εγγραφές στα τηρούμενα βι- η αξΐα ηου καταχωρήθηκε στην πρώτη επίοημη απογραφή της νέας βλ(α τους, οι οποίες θα καταχωρηθούν σε αυτά μέχρι 30 Σεπτεμ- επιχείρησης. βρίου 1988. Ως χρόνος αναπροσαρμογής για την εφαρμογή των σχετικών Άρθρο 4. διατάξεων περ( αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων λαμβο,νεται η ημερομηνΐα καταχώρισης των λογιστικών εγγραφών αναΕμφάνιση της υπεραξ(ας. προσαρμογής στα τηρούμενα από την επιχείρηση λογιστικά βιβλία. 1. Από την υπεραξ(α που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του Η αναπροσαρμογή θα γίνει με πολλαπλασιασμό της αξίας κτή- άρθρου 2 του παρόντσς, αφαιρείται το χρεωστικό υπόλοιπό του οης, συμπλήρωσης και βελτίωοης των γηπέδων και κτιρΐων με τους λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίαι». πιο κάτω συντελεστές: 2. To υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που απομένει, κεφαλοποιείται α) Η aE,ia των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμ- ως εξής: Άρθρο 3.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣiTEYXOZJlPQTOi Η δήλωση αυτή υποβάλλεται: α) Οι ατομικές επιχειρήσεις θα κάνουν αύξηοη του κεφαλαΐου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής. α) από TO φυσικό ηρόσωπο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του και β) Οι ηροσωηικές εταιρε(ες και οι συνεταιρισμοΙ θα κάνουν αύ- σε περΐπτωση θανάτου του υποχρέου από τους κληρονόμους ξηση του κεφαλαίου τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρά- αυτοθ, γραφο 3 του παρόντος άρθρου. β) από το νόμιμο εκπρόοωπο για τα νομικο. πρόσωπα, γ) Οι εταιρεΐες ηεριορισμένης ευθύνης θα κάνουν αύξηση του γ) από τον εκκαθαριστή για τα νομικά πρόσωπα που βρΐσκοεταιρικού κεφαλαΐου, με έκδοση νέων εταιρικών μεριδ(ων, τα ο- νται σε εκκαθάριση. πο(α διανέμονται δωρέαν στους ααλαιούς εταΐρους, κατά την α2. Η δήλωση υποβάλλεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέναλογΐα των μεριδ(ων τους. σα στον επόμενο μήνα από τότε που έγινε η αναπροσαρμογή. δ) Οι ανώνυμες εταιρεΐες, ανεξάρτητα αν οι μεχοχές τους ε(ναι 3. Με απόφαση του Υηουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται εισηγμένες ή όχι στο Χρηματιστήριο, θα κάνουν αύξηση του με- στην Εφημερΐδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και TO τοχικού κεφαλαΐου με έκδοση νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές που περιεχόμενο της δήλωσης. θα εκδοθούν θα διανεμηθούν δωρεάν στους παΑαιούς μετόχους, 4. Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος για την παραλαβή των δηκατό. την αναλογΐα των μετοχών nou κατέχουν. λώσεων και τη βεβαίωση του φόρου που οφεΐλεται με τις διατά3. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαΐου των προσωπικών εχαι- ξεις του άρθρου 5 του παρόντος είναι ο Οικονομικός Έφορος της ρειών, των συνεταιρισμών και των εταιρειών περιορισμένης ευ- έδρας της επιχείρησης. θύνης, καθώς και xou μετοχικού κεφαλα(ου των ανώνυμων εταιρειών θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρ(ου 1989, σύμψωΆρθρο 7. να με όσα ορΐζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν. Σε περίπτωοη που η εταιρεία δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτό αύξηΚαταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης. ση του κεφαλαίου, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του 1. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.2190/1920. του παρόντος καταβόΑλεται από τις επιχειρήσεις σε οκτώ (8) τριμηνιαΐες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της ε · μπρόθεσμης δήλωσης. Άρθρο 5. Ο φόρος αυτός δεν αποτελεί δαπάνη της επιχεΐρησης και δεν αφαιρείται από τα κέρδη αυτής ούτε και λαβαίνεται υπόψη για τον Φορολογία υπεραξΐας · Παρακράτηση φόρου. προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προ1. Από την υπεραξΐα που προκύπτει με βάοη τις διατάξεις του σώπων. Επίσης, δε συμψηφίζεται με TO φόρο που οφείλεται από άρθρου 2 του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρή- τα λοιπά εισοδήματα. σεις κατό. το χρόνο της εμπρόθεσμης υπρβολής της δήλωσης υ2. Για την υπεροξία που προέκυψε από τα γήπεδα, καθώς και περαξΐας να αφαιρεθεί αναλογικά η ζημΐα nou επιτρέπεται κατο. με την καταβολή του πιο πάνω ψόρου οτο ποσό της υπεραξΐας nou το χρόνο της αναπροσαρμογής να συμψηφισθεί με άλλα εισοδή- προέκυψε από τα κτίρια, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωματα ή να μεταφερθεί για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις που ση από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των εταίρων, των ισχύουν οτη φορολογΐα εισοδήματος. Η ζημία που αφαιρείται από μετόχων KOL των μελών του συνεταιρισμού και δεν έχουν τα πρότην υπεραξΐα δε συμψηφίζεται με άλλα εισοδήματα, ούτε και με· σωπα αυτά δικαίωμα να συναθροίσουν στη φορολογική τους δήταφέρεται για συμψηφισμό στο επόμενα χρόνια. λωση το ποσό της υπεραξίας που τους αναλογεί. Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρεία η εξάντληση της φορολογι2. To υπόλοιπο ποσό της υπεραξΐας που προέρχεται από κτ(ρια φορολογείται με συντελεστή πέντε τα εκατό (5%), ενώ η υπερα- κής υποχρέωσης παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δε θα διαλυθεΐ ή το μετοχικό της κεφάλαιο δε θα μειωθεί με σκοπό ξία που προέρχεται από γήηεδα δεν υπόκειται σε φορολογία. 3.0 φόρος που οφείλεται με βάση την προηγούμενη παράγρα- διανομής στους μετόχους του ποσού της προκύψασας ϋπεραξΐας φο παρακρατείται από τους εταίρους ή τους μετόχους, κατα. πε- των ακινήτων πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από το χρόνο ρίπτωοη. Στις προσωπικές εταιρεΐες, εταιρείες περιορισμένης της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. ευθύνης και συνεταιρισμούς, παρακρατείται από τα κέρδη που α3. Σε περίπτωοτ) διάλυσης της ανώνυμης εταιρείας ή μείωσης ναλογούν οε κάθε ετα(ρο ή μέλος, κατά περ(πτωση, σε ισόποσες του μετοχικού κεφαλαίου της πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών, δόσεις, μέσα σε δύο (2) χρόνια και στις ανώνυμες εταιρείες από- η υπεραξία δε θεωρείται φορολογικά ως μετοχικό κεφάλαιο που τα μερίσματα που καταβάλλονται κάθε χρόνο στους μετόχους, σε έχει καταβληθεί και φορολογείται με τις διατάξεις που ισχύουν ισόποσες δόσεις, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια. κάθε φορά για τη φορολογία ειοοδήματος φυσικών και νομικών 4. Αν σε μ(α διαχειριστική ηερίοδο δε διανεμηθούν μερ(σματα προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε με ή δεν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος παρακρατε(ται σωρευτικά αηό τις διατάξεις του άρθρου 5. Η διάταξη τηςπαραγράφου αυτής δεν τα μερίσματα ή κέρδη που θα καταβληθούν την επόμενη διαχει- εφαρμόζεται σε περ(πτωοη διάλυσης της εταιρεΐας με σκοπό συγριστική περΐοδο. Αν στο τέλος των δύο (2) ετών, ηροκειμένου για χώνευσης αυτής με άλλη επιχείρηση και ίδρυσης νέας ανώνυμης προσωπικές εταιρεΐες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συ- εταιρε(ας ή σε περΐπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης από άλλη ανεταιρισμούς ή των τεσσάρων (4) ετών, προκειμένου για ανώνυ- νώνυμη εταιρεία. 4. Οι επιχειρήσεις που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές μες εταιρείες, δεν έχει παρακρατηθε( TO σύνολο του φόρου που οφείλεται, TO υπόλοιπο ποσό που απομένει μεταφέρεται στα απο- άλλων ανωνύμων εταιρειών και οι οποίες θα λάβουν δωρεάν μετελέσματα χρήσης της επιχεΐρησης. To ποσό αυτό δεν αποτελεί τοχές με βάση τις διατάξεις του παρόντος υποχρεώνονται να εμδαπο,νη εκπεστέα από τα κέρδη της επιχε(ρησης, ούτε λαμβάνε- φανίσουν στα βιβλΐα τους τις νέες μετοχές, καθώς και το φόρο ται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος υπεραξ(ας nou τους παροκρατούν από τα μερίσματα κάθε χρήσης. To ποσό της υπεραξίας που τυχόν θα προκύψει εμφανίζεται σε των φυσικών προσώπων. λογαριασμό αποθεματικού και για το ποσό αυτό εξοντλείται η φο· ρολογική υποχρέωση της επιχε(ρησης. Άρθρο 6. Στην περίπτωση όμως nou ανώνυμη εταιρεΐα διανείμει το αποθεματικό αυτό στους μετόχους της, αυτό θα φορολογηθε! με τις Δήλωση υπεραξίας - Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος. διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και 1. Σε υποβολή δήλωσης υπεραξΐας υποχρεώνεται κάθε επιχεί- νομικών προσώπων, κατά το χρόνο της διανομής. Από τον οφειρηση που έχει υπεραξία μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) λόμενο φόρο κατά τη διανομή του αποθεματικού αφαιρεΐται ο φόρος υπεραξίας που αναλογεΐ ατο ποσό του αποθεματικού που δραχμών.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ]

διανέμεται στους μετόχους. Άρθρο 8. ΔιαδικασΙα βεβα(ωσης και είσπραξης φόρου Οι διατάξεις των άρθρων 50 μέχρι 59, 65, 67 και 68 του Ν.Δ. 3323/1955, του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3843/1953 και του Ν. 4125/1960 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που επιβάλλεται με το νό· μο αυτό. Επίσης, οι δκπάξεις της τταραγράφου 7 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 εφαρμόζονται αναλογα και για τους υπόχρεους σε δή· λωση της υπεραξΐας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξΐας των γηπέδων. Άρθρο 9. Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας. 1. Στο ποσό της υπεραξΐας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρΐων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, ενεργούνται τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, οι οττοίες και αφαιρούνται αηό τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 και του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958. Η έκπτωση των αποσβέσεων στο ποσό της υπεραξΐας αρχίζει να γΐνεται από τον πρώτο ισολογισμό που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά την 30 Δεκεμβρίου 1988. 2. Για τον υπολογισμΰ της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων αψαιρούνται από την αξΐα που προκύτπει με βάοη τις διατάξόΐς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 οι αποσβέσεις που προκύπτουν μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και οι αποσβέσεις που δεν αναπροσαρμόσθηκαν. 3. Η υπεραξία που προκύπτει αηό την αναπροσαρμογή της αξ(ας των ακινήτων με βάση τ:ς διατάξεις του άρθρου 2 δεν αφαιρε(ται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για το σχηματισμό αφορολόγητων κρατήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις οποιουδήποτε αναπτυξιακού νόμου.

Γ

ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η παρούσα αηόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

«β) Αριθ. Ε.10480/447

Αθήνα, 29 Ιουλίου 1988

δοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογ(α των μετοχών που καιέχουν. β. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.876/1979, αύμφωνα με τις οποίες, αν το ποσοστό των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ανωνύμων εταιρειο'ιν με εισηγμένες οτο Χρηματιστήριο μετοχές, υπερβαίνει TO σαράντα τα εκατό (40%) των κοινών μετοχών, υποχρεούνται, οε περΐπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να εκδίδουν μόνο μετοχές κοινές μέχοι να περιορισθεί ο αριθμός των ηρονομιούχων άνευ ψήφου μετοχών στο πιο πάνω ποσοστό. Αποφασίζουμε Προσθέτουμε στην παρ. 2 του άρθρου 4 του κεφ. Β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/22.2.1988 απόφασής μας, περίπτωση ε'που έχει ως εξής: «ε) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.876/1979 δεν εφαρμόζονται στις νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατά την κεφαλαιοπο(ηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων». Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

»γ) Αριθμ.Ε.12073/531

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1988 Α Π 0 Φ ΑΣ Η 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφ.Β' της Ε.2665/84/ Πολ.72/22.2.1988 απόφασής μας, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υποχρεωτικά απΰ το νόμο βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. β. To γεγονός ότι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών κάθε βαθμού δεν υποχρεώθηκαν να αναπροσαρμόσουν την αξ(α των ακινήτων τους με βάση τις διαταξεις προηγοθμενων νόμων (άρθρο 18 Ν.542/77 και άρθρο 12 Ν.1249/82) που προέβλεπαν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήοεων. Αποφασίζουμε

Α Π ΟΦ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

*

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις της περ. δ'της παρ.2 του άρθρου 4 του κεφ.Β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/22.2.1988 απόφασης μας,σύμφωνα με τις οποίες οι ανώνυμες εταιρεΐες, ανεξύρτητα αν οι μετοχές τους είναι ειοηγμένες στο Χρηματηστήριο ή όχι, θα κεφαλαιοποιήσουν την υπεραξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους, κάνοντας αύξηοη του μετοχικού κεφαλαΐου με έκ·

Στο άρθρο 1 του κεφ. Β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/22.2.1988 απόφασής μας προσθέτεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: «Δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και νομικής μορφής που ηροβλέπονται από το Ν.1541/1985 (ΦΕΚ Α'68)». Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»


ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ Η Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «δ) Αριθ. Σ.18/2

Αθήνα, 5 Ιανουαρΐου !988

2. Η απόφαση αιπή να κυρωθεί με νόμο.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής Φόρων.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Α Π 0 Φ ΑΣ Η «στ) Αριθμ. Λ.1927/194

Αθήνα, 3 ΙουνΙου 1988

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπ<5ψη: α. Την κατάΛπαση που δημιουργήθηκε από την απεργία των Ταμιακών υπαλλήλων. β. Την ανάγκη της μη επιβάρυνσης των φορολογουμένων με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου τραηεζικών εργασιών, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, των φόρων κατανάλωσης και των τελών χαρτοσήμοϋ, επειδή η μη εμπρόθεσμη καταβολή δεν οφεΐλεται σε υπαιτιότητά τους. Αποφασίζουμε 1. Παρατείνουμε μέχρι και 11 Ιανουαρίου 1988 τις καχωτέρω προθεσμίες: a) Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών που έληξαν στις 25 Νοεμβρίου και 25 Δεκεμβρΐου 1987. β) Τις προθεομίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής του φό· ρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και καταβολής των τελών χαρτοσήμου, που έληξαν ή λήγουν από 25 Νοεμβρίου 1987 μέχρι και 4 Ιανουαρίου 1988. γ) Την προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής των φόρων κατανάλωσης, που έληξε στις 10 Δεκεμβρίου 1987. 2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

•ε) Αριθμ.Σ.230/40

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1988

ΘΕΜΑ: Προσώρινή χρησιμοποίηση φωτοτυπημένων υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969 μέχρι την 20ή Ιουλΐου 1988. Α Π0 ΦΑ ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν.Δ.105/1969 (ΦΕΚ 28 Α). β. Την απόφαοη Κ.6389/1969 (ΦΕΚ 405 Β'), όπως ισχύει. γ. Την αττόφαση του Πρωθυπουργού Υ.1362Α/1987 «Για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 535 Β'). δ. To έγγραφο του Γενικού Λογιοτηρίου του Κράτους 40631/1202/5.5.1988, από το οποίο προκύπτει, ότι τα αποθέματα των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.Δ.105/1969 προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι το τέλος ΜαΓου τ.έ. ε. To γεγονός, ότι η σχετική Σύμβαση του Υπουργείου Εμπορ(ου 66402/1985 για την προμήθεια δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969 διακόπηκε τον Απρΐλιο τ.έ. αιφνιδιασπκά, με συνέπεια να επίκειχαι κίνδυνος έλλειψης δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969,πράγμα που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις συναλλαγές. στ. To γεγονός, OTL η διακοπή της ως άνω Σύμβασης συνέπεσε με απρόβλετπη αυξημένη ζήτηση των παραπάνω δηλώσεων από τον Απρίλιο τ.έ. και μεχά. ζ. To γεγονός, ότι η πιο πάνω Σύμβαση θα αρχίζει να εκτελείται εντός του μπνός Ιουνίου τ.έ. η. To γεγονός, ότι για τη διευκόλυνση των συνολλαγών και λόγω του κατεπείγοντος κρΐθηκε σκόπιμη η χρησιμοποΐηση φωτοτυπημένων δηλώσεων του Ν.Δ.105/1969 για μικρό χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι ιην 20ή Ιουλΐου 1988.

Α Π 0 ΦΑΣ Η ΑποφασΙζουμε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α). β. Αίτημα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για παράταση της προθεσμίας καταβολής του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του μηνός Δεκεμβρίου. ΑποφασΙζουμε 1. Η διάταξη της παραγράφοιι 2 του άρθρου 13 του Ν.1676/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2.0 υπόχρεος στην καταβολή του φόρου οφείλει μέσα σε είκοσι πεντε (25) ημέρες από τη λήξη Μίθε μήνα να επιδΐδει μηνιαΐες δηλώσεις απ'ευθεΐας crto δημόσιο ταμε(ο, nou ε(ναι αρμόδιο για την ε(σπραξη του φόρου εισοδήματος, καταβάλλοντας συγχρόνως αλόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεΐ. Ειδικά ο φόρος του μηνός Δεκεμβρΐου καταβάλλεται μέχρι και τη 10η Φεβρουαp(ou tou επόμενου έτους. Η δήλωση θα περιλαμβάνει διακεκριμένα τον αριθμδ και το ποσό των υποκείμενων στο φόρο δανε(ων ή πιστώσεων και το σύνολο των υποκεΐμενων στο φόρο ακαθύριστων εσόδων. Εάν η επίδοση της δήλωσης καταβολής του φόρου γίνετθΛ εκπρόθεσμα. απαιτείται προηγούμενη θεώρηοη αυτής από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο. ο οπο(ος υπολογΐζει και τη σχετική προσαύξηση».

1. Από την ημερομηνΙΟ εκδοσης της απόφασης αυτής και μέχρι την 20ή Ιουλίου 1988 επιτρέπεται η χρησιμοποΐηση από τους ενδιαφερόμενους φωτοχυπημένων υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων ιου Ν.Δ.105/1969 με επικόλληοτι επ'αυτών κινητού επισήματος (χαρτοοήμου) των πενήντα (50) δραχμών. 2. Οι φωτοτυπημένες ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν παράλληλα με τις κυκλοφορούσες σήμερα δηλώσεις, nou συντάσσονται επ( ειδικού σφραγιστού χάρτη. 3.Φωτοτυπημένες δηλώσεις του Ν.Δ.105/1969, που θα συντάσοονται μετά την 20ή Ιουλίου 1988, δεν εΐναι νόμιμες και δεν έχοιιν καμιά ισχύ, έστω και αν έχει επικολληθεί επ'αυτών το ως άνω τέλος χαρτοσήμου των πενήντα (50) δραχμών. 4. Η απόφασ.ι αυτή να κυρωθεί με νόμο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΕΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»


ΕΦΗΜΕΡΙ,Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «ζ) Αριθ. 1908/266

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1988

ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος της απόφασης Λ.1927/194/1988 «προσωρινή χρησιμοπο(ηση φωτοτυπημένων υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ. 105/1969 μέχρι την 20ή Ιουλίου 1988.

«θ) Αριθ. Π.2149/79

Αθήνα, 14 Αυγούστου 1987

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυΐΌκινήτων του Δη· μοσίου. Α Π ΟΦ Α Σ Η

Α Π ΟΦ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση Λ.1927/1988 «Προσωρινή χρησιμοποίηση φωτ ο τ υ π η μ έ ν ω ν υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων τ ο υ Ν.Δ.105/1969 μέχρι την 20η Ιουλ(ου 1988». 2. To γεγονός, ότι η σχετική σύμβαση του Υπουργείου Εμπορ(ου 66402/1985, που διακόπηκε τον Απρίλιο τ.έ. θα αρχ(σει να επανεκτελε(ται την 18.7.1988, με συνέπεια να υπάρξει έλλειψη δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969, πράγμα που θα δυ· σχεραίνει τις συναλλαγές.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις αριθ. α) Α.4433/27.5.87, β) 4461/4.8.87 και γ) 4468/4.8.87 αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με τις οποίες εγκρίθηκε η προμήθεια δέκα (10) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων από τα οπο(α ένα (1) MERCEDES ΒΕΝΖ 500 SEL, πέντε (5) BMW τύπου 5181 και τέσσερα (4) PEUGEOT 505 GR για τις ανάγκες της υπηρεσΐας και των ξένων επισήμων που επισκέπτονται τη χώρα.

3. To γεγονός, ότι για τη διευκόλυνση των συναλλαγών απαιτε(ται παράταση της ισχύος της πιο πάνω απόφσσής μας Λ.1927/194/1988 μέχρι 31.10.1988 για να δοθε( η ευχέρεια στο Κεντρικό Ταμείο Σφραγιστού Χάρτη να εφοδιάσει με δηλώσεις τα Δημόσια Ταμεία της Χώρας.

2. Τα αριθ.4913/27.3.87 και 7778/14.8.87 έγγραφα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης σχετικά με την ατελή εισαγωγή των παραπανω επιβατικών αυτοκινήτων. 3^ Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρ. 26ΒΔ 25.7.1920, Α.Ν.896/37). 4. Τις διατάξεις του άρ.14 του Ν.2366/53 «περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων».

Αποφασίζουμε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Παρατείνουμε μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 1988 την ισχύ της απόφασής μας Λ. 1927/194/1988, που λ ή γ ε ι την 20ή Ιουλίου 1988. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω απόφασή μας. 2. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο.

Εγκρίνεται η εισαγωγή από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών, φόρων και τελών, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος θα καταβληθεί στο ακέραιο, δέκα (10) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων από τα οποι'α. ένα τύπου MERCEDES BENZ 500 SEL ειδικής κατασκευής γ ι α τις ανάγκες μετακίνησης ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται τη χώρα, πέντε (5) μάρκας BMW τύπου 5181 και τέσοερα (4) μάρκας PEUGEOT τύπου 505 GR για τις αναγκες του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. ■<η) Αριθ. Εμπ.1948/52

Αθήνα, 17 Αυγούοτου 1988 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή εννέα (9) επιβατικών αυτοκινήτων. ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Α Π Ο ΦΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ι) Αριθ. Υ.474/242

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1987

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικού αυτ/του του Δημοσίου.

Έχοντας υπόψη: 1. To άριθμ. 632/22/260926/18.7.88 εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σχετικά με την ατελή εισαγωγή (9) επιβατίκών αυτοκινήτων. 2. Τις διοτάξεις ατελείας ττου ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρο 26 Β.Δ.25.7.1920. Α.Ν.896/37). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2366/53 «περ( καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Εγκρίνεται η εισαγωγή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εννέα (9) επιβατικών αυτοκινήτων ρέχρι 1.800 κ.ε. με απαλΑαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ο τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο Φ.Π.Α. θα εισπραχθούν κσνονικά) για την καλυψη των αναγκών της. 2. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 11476/5254/25.11.87 απόφαση του Υπουργ. Προεδρίας με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου τύπου MERCEDES BENZ 500 SEL για τις ανάγκες της υπηρεσίας και των ξένων επισήμων που επισκέπτονται τη χώρα. 2. To αριθ. 12279/17.12.87 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης σχεπκά με την ατελή εισαγωγή του παραπάνω αυτοκινήτου. 3. Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για TO Δημόσιο (αρ. 26 ΒΔ 25.7.20, AN 896/37). 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 2366/53 «περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων». Αποφασίζουμε Εγκρίνεται η ειοσγωγή από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυ-


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) βέρνησης με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο φόρος προστιθέμενης αξ(ας ΦΠΑ θα καταβληθούν στο ακέραιο) ενός επιβατικού αυτοκινήτου τύπου MERCEDES ΒΕΝΖ 500 SEL ειδικής κατασκευής για τις ανάγκες μετακΐνησης ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται τη χώρα και του Υπουργεΐου Προεδρ(ας της Κυβέρνησης. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεΐ νομοθετικά.

500 SEL ειδικής κατασκευής, δεκαπέντε (15) μάρκας MERCEDES - BENZ 230E και δεκαπέντε (15) μάρκας BMW 520L, για τις ανάγκες μετακ(νηοης ξένων κυβερνητικών και άλλων παραγόντων nou θα επισκέπτονται τη χώρα κατά τη διάρκεια χης ΠροεδρΙας της ΕΟΚ από την Ελλάδα. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΕΤΣΟΣ» Γ. ΠΕΤΧΟΣ» «ιγ) Αριθ. ΓΑΥ 1116/68 «ια) Αριθ. Ε.806/136

Αθήνα, 16 louvlou 1988

Αθήνα, 5 ΜαΓου 1988 ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων του ΔημοσΙου.

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων Α Π Ο ΦΑΣ Η Α Π ΟΦΑΣ Η Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ TQN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. To αριθμ. 22000/6.4.88 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών σχεχικά με την ατελή εισαγωγή εΐκοσι δύο (22) καινούργιων επιβατικών αυτ/των για τη κάλυψη των αναγκών των Νομαρχιών και Περιφερειών. 2. Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρ.2θ Β.Δ.25.7.20 Α.Ν.896/37 κ.λ.π.). 3. Τις διατάξεις του άρ.14 του Ν.2366/53 «περ( καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων» Αποφασίζουμε Εγκρίνεται η εισαγωγή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα καταβληθούν cno ακέραιο) ε(κοσι δύο (22) καινούργιων επιβατικών αυτ/των για τις ανάγκες με· τακ(νησης των Γενικών Γραμματέων της Περιφέρειας. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.

Έχοντας υπόψη: 1. To αριθμ.114450/29.2.88 έγγραφο του Υπ.Γεωργίας σχετικά με την ατελή εισαγωγή ένδεκα (11) επιβατικών αυτοκινήτων τύnou τζΐπ. 2. Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για το δημόσιο (άρθρ.26 Β.Δ.25.7.1920 και Α.Ν.896/37). 3. Τις διατάξεις του άρθρ.14 του Ν.2366/53 περί καταργήσεως φορολογικών αηαλλαγών και εξαιρέσεων. Αποφασίζουμε Εγκρίνεται η εισαγωγή από TO Υπουργείο Γεωργίας με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα καταβληθούν στο ακέραιο), ένδεκα (11) επιβατικών αυτ/των τύπου JEEP για τη κάλυψη των αναγκών των εγγειοβελτιωτικών έργων. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΕΤΣΟΣ»

Γ. ΠΕΤΣΟΣ»

2) Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις 9634/24-9-1986, 10111/8-10-1986, 1497/29-1-1987, 2821/20-2-1987, 6140/30-4-1987, 87965/2648/3-10-1988, 83527/15-9-1988, 3665/98/14-1-1988, 113207/111-101/1-12-1987, 116043/111-101/11-12-1987, 116664/111-101/15-12-1987, 625/1/7-1-1988, 113207/111-101/1-12-1987, 113525/111-101/3-12-1987, 116664 /ΙΙΙ-101/15-12-1987, 3665/98/14-1-1988, 87965/2648/3-12-1988, 625/1/7-1-1988, 83527/15-9-1988 και 99757/14-10-1987, οι οποίες έχουν ως εξής:

«ιβ) Αριθ. ΓΑΥ 2145/145

Αθήνα, 29 Απριλίου 1988

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτ/των του Δημοσίου . Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. To αριθμ.4025/21.4.88 έγγραφο του Υπ.Προεδρίας της Κυβέρνηοης σχετικά με την ατελή εισαγωγή τριάντα ενός (31) καινούργιων επιβατικών αυτ/των από τα οπο(α: ένα (1) MERCEDES- BENZ 500 SEL ειδικής κατασκευής, δεκαπέντε (15) MERCEDES BENZ 230Ε και δεκαπέντε (15) BMW 520L. 2. Τις διατάξεις ατελεΐας που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρ.26 Β.Δ.25.7.1920, Α.Ν.896/37). 3. Τις διατάξεις του άρθρ.14 του Ν.2366/53 περ( καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων. Αποφασίζουμε Εγκρίνεται η εισαγωγή από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με απαλλαγή απο τον ειδικό φόρο κατανάλωοης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα καταβληθούν στο ακ("Γ".">ι τνΛς (1) επιβατικού αυτ/του μάρκας MERCEDES-BENZ

«α) Αριθμ.9634

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρ(ου 1986 Α Π ΟΦ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Ειλικρινείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις του Ν.Δ.3323/1955 «περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων». 2.- Την ανάγκη της εμπέδωσης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος και της απαλλαγής των μισθωτών και συνταξιούχων από το άγχος που δημιουργε( η ύπαρξη φορολογικών εκκρεμοτήτων, όταν δεν έχει διαπιστωθε! απόκρυψη φορολογητέας ύλης. 3.- Ότι στις Οικονομικές Εφορίες εκκρεμούν μικρής σημασ(ας


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^ 1ΤΕΥΧρΣ_ΠΡΩΤρ] δηλώσεις φσρολογ(ας εισοδήματος φυσικών προσώπων και κυρ(ως μισθωτών.

κονομικού έτους 1985 και παλαιοτέρων, με σύντομο και αντικειμενικό σύστημα, ενόψει εφαρμογής από 1-1-1987 του φόρου προσ-ηθέμενης αξ(ας (Φ.Π.Α.).

ΑποφασΙζουμε ΑποφασΙζουμε Άρθρο μόνο. Άρθρο 1. 1.· Δηλώσεις φορολογΐας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1986 και προηγούμενων οικονομικών ετών θεωρούνται ειλικρινείς, εφόσον σ'αοτές περιλαμβάνονται εισοδήματα αποκλειστικά απδ μ(α ή περισσότερες των πιό κάτω κατηγοριών: α) από μισθωτές υπηρεσ(ες, εφόσον το φορολογούμενο ποσό προκύπτει από τις οικείες βεβαιώσεις του εργοδότη, β) από ιδιοκατοίκηση κύριας μόνο κατοικΐας συνολικής επιφάνειας μέχρι 80 τ.μ. αν τα άτομα nou σύμφωνα με το Νόμο συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του είναι, μαζΐ με αυτούς, μέχρι τέσσερα ή συνολικής επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. αν τα άτομα αυτά υπερβαίνουν τα τέσσερα, Υ) αττό διατροφή που επιδικάσθηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον το φορολογούμενο ποσό προκύπτει από τα πιό πάνω αποδεικτικά στοιχεία, δ) αηό συμμετοχή σε επιτροπές ή συμβούλια που καταβάλλεται αηό TO Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιους οργανισμούς, εφόσον η μείωση του καθαρού εισοδήματος αυτού έχει γ(νει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955. 2.- Για να κριθούν ειλικρινείς οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει, για τις τυχόν εκπτώσεις ή μειώσεις από το εισόδημα ή TO φόρο και για την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβΐωσης, να έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τον νόμο ή από ,τις οικείες υπουργικές αποφάσεις. 3.· Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1986 και προηγούμενων οικονομικών ετών που σ'αυτές περιλαμβάνονται εισοδήματα και αττό άλλες πηγές τα οπο(α είναι οριστικά και εκκρεμούν μόνο για τα ειοοδήματα των κατηγοριών της παραγράφου 1, θεωρούνται ειλικρινείς εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προθποθέσεις που ορίζονται σ'αυτή και στην παραπάνω παράγραφο 2. 4.- Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν.Δ.3323/1955 εφαρμόζονται ανύλογα και για τις υποθέσεις που περαιώνονται μ'αυτή την απόφαση. 5.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «β) Αριθ. 10111

Αθήνα 8 Οκτώβρη 1986 Α Π Ο ΦΑΣ Η

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.- Την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη της αρχής της αναγνώριοης των αγορών και ακαθαρ(στων εσόδων που δηλώνονται από τους μικροεπιτηδευματίες οι οποΐοι τηρούν βιβλ(α Α'και Β' κατηγορ(ας του Κ.Φ.Σ. ή που δεν έχουν υποχρέωση τήρηοης βιβλίων, όταν δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις του Κ.Φ.Σ., πράγμα που θα συμβάλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων ηρος την πολιτεία. 2.- Ό π με τις αποφάσεις μας Ε. 17417/1985 και Ε. 17418/1985 καθβρίσθηκαν μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους που θα εφαρμόζονται στις αγορές και στα ακαθάριατα έσοδα των επιχειρήσεων,.για τον προσδιορισμό με αντικειμενικό τρδπο, των καθαρών κερδών των μικροεπιτηδευματιών. 3- Την ανάγκη περιορισμού των ανέλεγκτων υποθέσεων του οι·

1.- Στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, των ανέλεγκτων χρήσεων 1984 και παλαιοτερων, των επιτηδευματιών, οι οπο(οι, στις ανέλεγκτες χρήσεις: α) δεν τήρησαν βιβλία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ.) β) τήρησαν βιβλΐα και στοιχεία Α' ή Β- κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. Σε περίπτωση που σε μια από τις ανέλεγκτες χρήσεις έγινε αλλαγή κατηγορίας βιβλίων του Κ.Φ.Σ. ανώτερης της δεύτερης, στις ρυθμίσεις της απόφασης αυττΊς υπάγονται οι ανέλεγκτες χρήσεις στις οποίες τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή κατώτερης κατηγορ(ας οι οποίες είναι συνεχόμενες μεταξύ τους και με την τελευταία ελεγμένη ή την αρχική χρήση. 2.- Η υπαγωγή οτις ρυθμΐσεις της απόφασης αυτής δεν εμποδίζεται από τη μη τήρηση βιβλίων της προσήκουσας κατηγορίας και την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων μέχρι ΤΓ|ν ημερομηνία έκδοοης της παρούσας. 3.- Για την υπαγωγή στις ρυθμ(σεις της απόφασης αυτής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέχρι 30 Νοεμβρίου 1986. Άρθρο 2. Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των υποθέσεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής, γίνεται με τον ακδλουθο τρόπο: 1.- Για τις υποθέσεις που έχουν οριστικό το τελευταίο ελεγμένο οικονομικό έτος και δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις του Κ.Φ.Σ., ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Για τους επιτηδευματίες nou στην οριστική χρήση και στις ανέλεγκτες χρήσεις δεν τήρησαν βιβλ(α ή τήρησαν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορι'ας του Κ.Φ.Σ.: - Η σχέοη που προκύπτει μεταξύ των αγορών που δηλώθηκαν και των καθαρών κερδών που προσδιορ(σθηκαν στην οριστική χρήοη, εφαρμόζεται και στις αγορές που δηλώθηκαν στις ανέλεγκτες χρήσεις. β. Για τους επιτηδευματίες που στην οριστική χρήση και στις ανέλεγκτες χρήσεις τήρησαν ΒιβλΙα και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.: - Η σχέση που προκύπτει μεταξύ των ακαθαρίστων εσόδων που δηλώθηκαν και των καθαρών κερδών που προσδιορίσθηκαν στην οριστική χρήοτη εφαρμόζεται και στα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν οτις ανέλεγκτες χρήσεις. 2.- Για τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, που σε μιά ή περισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις απάρχουν παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφ(ου της ηαραγράφου 2 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Σ., έχουν σαν συνέπεια την ανεπάρκεια των βιβλίων και στοιχε(ων του επιτηδευματ(α, ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών, όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, γΐνεται με τον τρόπο που καθορ(ζεται στο άρθρο 2 της απόφασης Ε. 11350/1983. 3.- Για τις υποθέσεις που δεν έχουν ελεχθεΙ από την ένσρξη λειτουργίας τους ή δεν έχουν οριστικό το τελευταίο ελεγμένο οικονομικό έτσς και δεν έχουν παράβαση των διατάξεων του Κ Φ.Σ. σε καμιά από τις ανέλεγκτες χρήσεις, ο αροσδιορισμός των καθαρών κερδών γ(νεται με εφαρμογή στις αγορές ή στα ακαθάριστα έσοδα, ανάλογα, του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται, για κάθε κστηγορ(α επαγγέλματος. από τις α-


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ποφάσεις μας Ε.17417/1985 και Ε.17418/1985. Για τα επαγγέλματα που δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους επί των αγορών, για τον προσδιορισμΰ των καθαρών κερδών εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής που προβλέπεται για τα ακαθάριστα έσοδα, με τη μετατροπή των αγορών σε ακαθάριστα έσοδα, με τον τρόπο που προβλέπεται στην πα· ραγραφο 7 αυτού του άρθρου. Όπου συντρέχει περ(πτωση εφαρμογής περισσότερων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, εφαρμόζεται, σαν μοναδικός ο μέοος όρος των συντελεστών αυ· τών. Η διαδικασία της εφαρμογής του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αλλαγής κατηγορΐας βιβλΐων και ουσιαστικής μεταβολής του αντικειμένου εργασιών και μόνο για τη χρήοη που έγινε οπαλλαγή κατηγορΐας βιβλΐων ή μεταβολή του αντίκειμένου εργασιών και τις εηόμενες αυτής της χρήσης, οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις γ ι α να περαιωθούν με βάση την απόφαση αυτή. Επίσης, η (δια διαδικασ(α εφαρμόζεται και για τις υποθέσεις που στην οριστική ή την τελευτα(α ελεγμένη χρήση τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Γ'ή Δ'κατηγορΐας και στις ανέλεγκτες τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης ή κατώτερης κατηγορίας. 4.- Για τις υποθέσεις των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων: α) αργυροχρυσοχοίας, γουναρικών και κοσμημάτων, που δεν έχουν υποπέσει σε κανενός είδους παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Σ., σε καμιά από τις ανέλεγκτες χρήσεις, και έχουν οριστικό και τελευταίο ελεγμένο οικονομικό έτος, ο προσδιορίσμός των ακαθαρ(στων εσόδων και καθαρών κερδών γίνεται με τη διαδικασ(α που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Ε.11350/1983 απόφασής μας. β) Για τις υποθέσεις της πιό πάνω περίπτωσης, που σε μιά ή πε· ρισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις υπώρχουν παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Σ., έχουν σαν συνέπεια την ανεπάρκεια των βιβλίων και των στοιχείων του επιτηδευματία, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών όλων των ανέλεγκτων χρήσεων γίνεται και για αυτές με τη διαδικασΐα που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Ε.11350/1983 απόφασής μας. γ) Υποθέσεις αυτής της παραγράφου που δεν έχουν οριστικό έτος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της απόφασης αιιτής. 5. Για τις υποθέσεις των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955 που δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα με βάοη την απόφαοΥι μας με αριθμό 7200/2-7-1986, ο προσδιορισμός των ακαθάριστων αμοιβών και του καθαρού εισοδιΊματος γίνεται με τη διαδικασΐα που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Ε. 15934/1985 απόφασής μας, με πς ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Τα ποσοστά αύξησης των ακαθάριστων αμοιβών της παραγράφου 1 του αρθρου 2 τηο απόφασης, κατά 25% και 40%, περιορ(ζονται σε 15% και 30% αντ(στοιχα. β) Δεν ισχύει ο περιορισμός ως προς το ύψος του καθαρού εισοδήματος που προβλέπεται από την ηαράγραφο 6 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Προϋπόθεση για να υπαχθούν σπς ρυθμ(σεις οι υποθέσεις των ελεύθερων επαγγελματιών είναι να μην έχουν υποπέσει σε κανενός εΐδους παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. σε καμιά από τις ανέλεγκτες χρήσεις. 6.- Για τις υποθέσεις που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ. 3323/1955, ο ενδιαφερόμενος ετατηδευματΐας προσκομΐζει τα οριστικά στοιχε(α της φορολογΐας μεταβΐβασης ακινήτων ή τις πιστοποιήσεις ή άλλα στοιχεία. ανάλογσ. με την περΐπτωση, από τα οπο(α προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα. Επ( των ακαθαρίστων εσόδων εφαρμόζονται οι συνχελεστές καθαρού κέρδους που προβλέπονται από το άρθρο 36α του Ν.Δ. 3323/1955 και προσδιορΐζονται τα καθαρά τους κέρδη. Ειδικά για τις υποθέσεις αυτής της παραγράφου, μπορεί να γίνει μερικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών της επιχεΐρησης. 7.- Για όσους δεν τήρησαν βιβλία του Κ.Φ.Σ. και για όσους τήρησαν βιβλ(α και στοιχεία πρώτης κατηγορίας, για την εφορμο-

γή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα ακαθάριστα εσοδά τους δεν μπορε( να ε(ναι μικρότερα από το άθροισμα των αγορών, των τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών και των καθαρών κερδών, όπως τα ποσά αυτά δηλώθηκαν στα συμπληρωματικά στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, με εξαίρεση τις υποθέσεις των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού. 8.- Στις περιπτώσεις που με βάση τις ρυθμΐσεις των προηγουμένων παραγράφων, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα και καθαρο. κέρδη μικρότερα απ" αυτά που δηλώθηκαν, τα ποσά που δηλώθηκαν στα αντίστοιχα οικονομικά έτη κρίνονται ειλικρινή. Ά ρ θ ρ ο 3. 1.- Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν ή αυτά που προσδιορίζονται με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 2.- Ό π ο υ στις λοιπές φορολογίες συντρέχει περΐπτωοη έκπτωσης αξίας πρώτων υλών κτλ., λαμβάνεται υπόψη η αξία που προ· κύπτει από τις υποβληθείσες δηλώσεις αυτών των φορολογιών. Αν δεν έχουν υποβληθε! δηλώσεις για τις λοιπές φορολογίες ή αν από τις υποβληθείσες δεν προκύπτει η αξία των πρώτων υλών κτλ. nou εκπέσθηκαν, στις περιπτώσεις αυτές γίνεται έλεγχος των σχεπκών δικαιολογητικών. 3.- Αν δεν προκύπτουν διαφορές στις λοιπές φορολογίες, οι σχετικές δηλώσεις κρίνονται ειλικρινείς. Ά ρ θ ρ ο 4. 1.- Με βάοη όσα αναφέρονται αια προηγούμενα άρθρα και χωρ(ς να προηγηθεί έλεγχος στα βιβλίο και στα σχοιχεία του επιτηδευματία ή οτα στοιχεία του ΜΗΚΥΟ, ο Οικονομικός Έφορος καταρτΐζει, γ ι α κάθε υπόθεση, σχετικό σημείωμα του οπο(ου τα στοιχεία δικαιούται να λάβει γνώοη ο επιτηδευματίας. 2.- Αν ο επιτηδευματίας αποδεχθεί τα στοιχεία του οημειώματος και τις διαφορές που προκύπτουν o t o εισόδημα και τις λοιπές φορολογίες, υποβάλλει συμπληρωματικές δηλώσεις οι οποΐες κρίνονται ειλικρινείς. Οι πιό πάνω δηλώσεις δεν ανακαλούνται. 3.- Ο επιτηδευματίας υποχρεούται, εφόσον αποδεχθεί τη διαδικασία της απόφασης αυτής, να περαιώσει όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και μπορούν να περαιωθούν. 4.- Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 t o u Ν.Δ. 3323/1955, εφαρμόζονται για τις υποθέσεις που περαιώνονται με τη διαδικασία της απόφασης αυτής. Ά ρ θ ρ ο 5. Από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής εξαιρούνται: 1. Υποθέσεις επιτηδευματιών, για τις οποΐες έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων. Π α τις ανέλεγκτες χρήσεις των υποθέσεων αυτών, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 3 χου άρθρου 2. 2. Υποθέσεις επιτηδευματιών για τις οποΐες έχουν κατασχεθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχε(α ή υπάρχουν έγγραφα στοιχεία γ ι α μ(α ή περισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις, από τα οποία πιθανολογείται φοροδιαφυγή. 3.- Υποθέσεις επιτηδευμαπών για τις οποίες σε μια ή περισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις, υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. που έχουν σαν συνέπεια την ανακρΐβεια των βιβλίων και των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφΐου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Σ., εκτός αν ορ(ζεται διαφορετικΰ στις επ( μέρους ρυθμίσεις. 4.· Υποθέσεις επιτηδευματιών για τις οποίες στις ρυθμίσεις του άρθρου 2, αναφέρεται ρητα η εξαΐρεσή τους.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 6. 1.- Με βάση τις συμπληρωματικές δηλώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, ο Οικονομικός Έφορος ενεργε( εκκαθάριση και συντα,σσει τους οικείους χρηματικούς καταλόγους για τη βεβα(ωση της οφειλής που προκύπτει σε όλες τις φορολογίες. 2.- Για τις υποθέσεις που περαιώνονται με τη διαδικασΐα των παραγράφων 1,3,4α,5 και 6 του άρθρου 2, στις διοφορές των φόρων, τελών και εισφορών, δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι ή άλλου είδους πρύστιμα ή κυρώσεις. 3.- Για τις υποθέσεις που περαιώνονται με τη διαδικασ(α των παραγράφων 2 και 4β του άρθρου 2, στις διαφορές των φόρων τελών και εισφορών επιβαλλονται τα κατώτατα όρια των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται στη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Ειδικά, ως προς τα πρόστιμα των άρθρων 30 και 31 του Ν. 820/1978, επιβάλλεται, για τις υποθέσεις της παραγράφου αυτής, το 1/5 ιου κατώτατου ορίου. 4.- Η οφειλή που προκύπτει για τις υποθέσεις αυτές, καταβάλλεται σε (σες μηνιαίες δόσεις όπως παρακάτω: α'για οφειλή μέχρι τριών οικονομικών ετών,σε οκτώ (8) δόσεις β'για οφειλή μέχρι πέντε οικονομικών ετών, σε δώδεκα (12) δόσεις γ'για οφειλή πάνω από πέντε οικονομικών ετών, σε δέκα έξη (16) δόσεις. Η πρώτη δόοη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της βεβαίωσης. 5.- Σε όσους εξοφλούν ολόκληρο το ποσό της οφειλής μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόοης, χορηγείται έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό. Άρθρο 7. 1. Η απόφαοη αυτή ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίοιι 1987. £. Οι διατάξεις των αποφάσεων μας Ε. 11350/1983 και Ε. 15934/1985 που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επαναφέρονται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρονται. 3. Η απόφαοη αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» •Υ) Αριθμ. 1497

σον οι φορολογούμενοι μεχρι 30 Νοεμβρίου 1986 υπέβαλαν σχετική αίτηση, στον αρμόδιο Οικον. Έφορο. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «δ) Αριθ. 2821

Αθήνα 20 ΦεβρουαρΙου 1987

θέμα: Παράταοη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, για χην υπαγωγή στις ρυθμίσεις της 10111/86 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, από επιτηδευματΐες της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας. Α Π ΟΦΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : .1. Τις διατάξεις της 10111/86 απόφασης του υπουργοθ Οικονομικών, για ρυθμίσεις υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των ανέλεγκτων χρήσεων 1984 και παλαιοτέρων. 2. Τα πάσης φύσεως (οικονομικά, κοινωνικά κλπ.) προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του δήμου Καλαμάτας λόγω των σεισμών που έπληξαν την περιοχή αυτή. ΑποφαοΙζουμε 1. Παρατείνεται μέχρι 20 Μάρτη 1987 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αηό επιτηδευματίες του δήμου Καλαμάτας, για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της απόφασης αριθ. 10111/1986, των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων, των χρήσεων 1984 και παλαιοτέρων. 2. Παρατείνεται μέχρι 30 Απρίλη 1987 η ισχύς της 10111/86 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιτηδευματιών που αναφέρονται σ'αυτή, εφόσον μέχρι 30.11.1986 ε(χαν υποβάλ ει αιτήσεις στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και των εηιτηδευματιών του Δήμου ΚαΑαμάτας, οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήσεις μέχρι 20 Μάρτη 1987. 3. Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο.

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 1987 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Παράταοη ισχύος της 10111/1986 «πόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Α Π ΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της 10111/1986 απόφασης'του Υπουργού Οικονομικών. * 2.- To γεγονός ότι πολλο( φορολογούμενοι υπέβαλαν μέχρι 30 Νοεμβρίου 1986, στις αρμόδιες Οικον. Εφορίες, αιτήσεις για την υπαγωγή των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων στις διατάξεις της ποραπάνω απόφαοης. 3.- Την αδυναμΐα των Οικον. Εφοριών να ικανοποιήσουν έγκαιρα τις παραπάνω αιτήσεις, λόγω πρόσθετης απασχόλησής τους, από 1-1-1987, σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξ(ας. Αποφασ(ζουμε 1.- Παρατείνεται μέχρ( και της 28-2-1987, η ισχύς της 10111/1986 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την περα(ωση των εκκρεμών φορολογικών υποοέσεων που αναφέρονται σε αυτή, εφό-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ε) Αριθ. 6140

Αθήνα 30 Απριλίου 1987

Θέμα: Παράταση ισχύος της 10111/1986 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : Ι.Τιςδιατάξειςτης 10111/1986 απόφαοης του Υττουργού Οικονομικών. 2. To γεγονός ότι πολλοί φορολογούμενοι υπέβαλαν μέχρι 30 Νοέμβρη. 1986 στις αρμόδιες Οικονομικές ΕφορΙες, αιτήσεις για την υπαγωγή των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης. 3. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως μέχρι 20 Μύρτη 1987 για την περαίωοη των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με τις διατάξεις της 10111/86 απόφασης, των επίτηδευματιών του Δήμου Καλαμάτας.


EOHMJI^jniZJKYBEPNH^EQZ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ) 4. Την αδυναμ(α των Οικον. Εφοριών να ικανοποιήσουν έγκαιρα τις παραπάνω αιτήσεις. Απο φ α ο ΐ ζ ο υ μ ε

Α Π ΟΦΑ Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουν(ου 1987 η ισχύς της 10111/86 απόφαοης του υπουργού Οικονομικών για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που αναφέρονται σ'αυτή, εφόσον οι φορολογούμενοι υπέβαλαν σχετική αίτηση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέχρι 30 ΝοεμβρΙου 1986 και των εππηδευματιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις μέχρι 20 Μάρτη 1987. 2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/1974 τ.Α') «περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ 205/1969 τ.Α-) «περί Κώ· δικος Δημοσίου Λογιστικού». 3. Τα αιτήματα των παραγωγικών ταξεων της Καλαμάτας και κατο(κων αυτής, για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το Δημόσιο, που ε(ναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμεΐο Καλαμάτας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζουμε

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Χρέη προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμείο Καλαμάτας, καθώς και χρέη υπέρ τρΐτων που εισπράττονται μαζΐ με αυτά που έγιναν ληξιπρόθεσμα στο χρονικό διάστημα από 15.9.86 μέχρι 27.2.87 και η προθεσμία καταβολής τους είχε παραταθεΐ με αποφάσεις μας μέχρι τις 31.10.87, ρυθμ(ζονται και κατα? βάλλονται τμηματικά, μαζί με τις νόμιμες επιβαρύνσεις, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόαεις.από τις οποΐες η πρώτη μέχρι τις 1.10.1988. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

«στ) Αριθ. 87965/2648

Αθήνα 3.10.1988

θέμα: Εισαγωγή εσόδων ΦΠΑ crrov Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ΚΑΕ. ΑΠ Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ΝΔ 321/1969 «περ( κώδικος Δημοσΐου Λογιστικού». 2. Τις διατάξεις του ΒΔ 757/1969 «περ( διαρθρώοεως των Δημοσίων Ταμείων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή τοιι φόρου προστιθέμενης αξΐας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Τις απόφασεις μας 387/1/7.1.87, 2627/88/14.1.87, 3571/22/16.1.87, 3572/81/16.1.87 και 5. Την ανάγκη να δοθεί λύση στην εκκρεμότητα που έχει προκύψει από τη μη λογιστική τακτοποίηση των εισπραχθέντων εσόδων ΦΠΑ οικον. έτους 1988. Αποφασίζουμε 1. θεωρούμε σαν ουνολικό ποσό βεβαιωθέντος ΦΠΑ σε κάθε Δημόσιο Ταμείο για κάθε μήνα, το αυνολικό ποσό είσπραξης ΦΠΑ όπως αιπό έχει καταχωρηθεί στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπρύξεων και στο λογαριασμό Τ.Ε.Δ.Δ. Φ.Π.Α. (Κωδικός Αριθμός 754). 2. Η.ανάλυαη του ποσού αυτού στους αντ(στοιχους Κ.Α. Εσόδων θα γ(νει κατά προσέγγιση με βάοη τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. (ταχυπληρωμές) από το ΜΗΚΥΟ. 3. Οι λογιστικές κατασιάσεις που απαιτούνχαι για το λογιστικό κλείσιμο κάθε Δημόσιου Ταμεΐου δεν θα περιέχουν ποσά του μηνιαίου λογαριασμού Τ.Λ.Ε.Μ.Τ. (Κωδ. Αριθ. 549). 4. Αναστέλλουμε για το οικον. έΐος 1988 την εφαρμογή του άρ· θρου 3 της απόφασής μας 3571/22/16.1.87 σε ό,τι αφορά την ε(· σπραξη και έλεγχο του ΦΠΑ. 5. Η απόφαοη αυτή που ισχύει από 1.1.1988 θα κυρωθεΐ με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ζ) Αριθ. 83527

Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 1988

θέμα: Ρύθμιση χρεών, που ε(ναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμε(ο Καλαμάτας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «η) Αριθ. 3665/98

Αθήνα 14.1.1988

θέμα: Εισαγωγή εσόδων Φ.ΓΙ.Α. στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατύ ΚΑΕ. Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/69 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». 2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 757/69 «περί των διαρθρώσεων χων Δημοσίων Ταμείων κλπ». 3. Τις διατάξεις του Ν. 1642/86 «για την εφαρμογή του φόρου προοτιθέμενης αξίας και άλλες όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 4. Τις αποφάσεις μας 3572/81/16.1.87,3571/22/16.1.87,387/1/7.1.87 και 2627/88/14.1.87 και 5. Την ανάγκη να δοθε( λύοη στην εκκρεμότητα που έχει προκύψει από την μη λογιστική τακτοποίηση των εισπραχθέντων εσόδων Φ.Π.Α. οικ. έτους 1987. ΑποφασΙζουμε 1. θεωρούμε σαν συνολικό ποσό βεβαιωθέντος Φ.Π.Α. σε κόθε Δημόσιο ΤαμεΙο για κάθε μήνα το συνολικό ποσό εΐσπραξης Φ.Π Λ. όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων και στο Λογ/αμό Τ.Ε.Δ.Δ. Φ.Π.Α. (Κωδικός Αριθμός 754). 2. Η ανάλυση του ποσού αυτού στους αντίστοιχους Κ.Α. εσόδου θα γ(νει κατά προσέγγιση με βάση τις προσωρινες δηλώσεις Φ.Γ1.Α. (ταχυπληρωμές) από TO MHKYO. 3. Οι λογιστικές καταστάσεις nou απαιτούνται για το λογιστικό κλεΐσιμο κάθε Δημόσιου Ταμε(ου δεν θα περιέχουν ποσά του μηνιαΐου λογ/σμού Τ.Λ.Ε.Μ.Τ. (κωδ. αριθ. 549). 4. Αναστέλλουμε γιο to οικ. έτος 1987 και σχετικά με ό,τι αφορά την εΐσπραξη του Φ.Π.Α. την εφαρμογή tou άρθρου 3 της απόφασής μας 3571/22/18.1.87. 5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.87 θα κμρωθεΐ με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αθήνα 1.12.1987

..θ) Αριθ. ! 13207/111-101

θε χρήση. Α Π ΟΦ Α Σ Η

θέμα : Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενημερότητας για εκτελωνισμό εμπορευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 «περ( Κώδικος εισπράξεως Δημοο(ων Εσόδων». 2. Την απόφασή μας αριθ. 247793/56 «περ( αποδεικτικού ενημερότητος των χρεών προς το Δημόσιο». 3. To γεγονός ότι, Αόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των Ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθ(σταται δυνατή η έκδοση αποδεικτικών ενημερότητας για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων. Αποφασίζουμε Παρατείνουμε μέχρι τις 8.12.87 την ισχύ των αποδεικτικών ενημερότητος για εκτελωνισμό εμπορευμάτων, που έχουν εκδοθεί και έληξαν ή θα λήξουν από 25.11.1987 μέχρι 8.12.1987. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ χ ο ν τ α ς υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 «περ( Κώδικος Εισπράξεων Δημοσΐων Εσόδων». 2. Την αποφασή μας αριθ. 247793/56 «περί αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο». 3. Τις αποφάσεις μας α ρ ι θ . 113525/111-101/3.12.87 και 116043/111-101/11.12.87 με τις οποίες παρατάθηκε μέχρι 15.12.87 η ισχύς των αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήση, που έληξαν ή θα έληγαν από 1.11.87 μέχρι 15.12.87. 4. To γεγονός ότι, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθίσταται δυνατή η έκδοοη αποδεικτικών ενημερότητας, όπου αυτό σπαιτείται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις διάφορες υπηρεσίες. Αποφασίζουμε Παρατείνουμε μέχρι τις 18.12.87 την ισχύ των αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήοη, που έληγαν ή θα λήξουν από 1.11.87 μέχρι και 18.12.87. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ •ι) Αριθ. 116043/111-101

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 1987

θ έ μ α : Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήση.

«ιβ) Αριθ. 625/1

Αθήνα, 7 Ιανουαριου 1988 Α Π Ο Φ ΑΣ Η

Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη : Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 «περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων». 2. Την απόφαρή μας αριθ. 247793/56 «περί αποδεικπκού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο». 3. Την απόφασή μας αριθ. 113525/111-101/3.12.87 με την οποία παρατύθηκε μέχρι της 10.12.1987 η ισχύς των αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήση, που έληξαν ή θα έληγαν από 1.11.87 μέχρι 10.12.87. 4. To γεγονός ότι λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθίσταται δυνατή η έκδοση αποδεικτικών ενημερότητας, όπου αυτό απαιτείται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις διάφορες υπηρεσίες.

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ 205/69 τ.Α') «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/74 τ.Α') «περί Κώδίκος εισπράξεως Δημορίων Εσόδων». 3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 757/69 όπως ισχύουν σήμερα. 4. Τις υπουργικές αποφύσεις που εκδόθηκαν κατ'εξουσιοδότηοη του άρθρου 12 του Ν.Δ. 321/69 με τις οποίες καθορ(σθηκε κατά περίπτωση ο τύπος και το περιεχόμενο των αποδεικτικών είσπραξης, για την είοηραξη των εσόδων του Δημοσίου και τρίτων. 5. Την ανάγκη ρύθμισης του θέματσς που προέκυψε, κατά τη διάρκεια της απεργίας των ταμειακών υπαλλήλων, με την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο με γραμμάτια παρακαταθήκης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χρέη προς το Δημόσιο rtou καταβλήθηκαν με την έκδοση γρομματ(ων παρακαταθήκης μέχρι 31.12.87, θεωρούνται ότι εΕοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το χρόνο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς τακτοποίησης των γραμματίων αυτών. Τα πρωτότυπα των γραμματίων παρακαταθήκης θα προσκομισθούν από τους ενδιοφερόμενους στα αρμόδια Δημόσια Ταμεία, μέχρι τις 25.1.88. Στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα γραμμάτια παρακαταθήκης έχουν κατατεθεί σε διάψορες υπηρεσίες ή αρχές, ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η εξόφληση θα γίνεται με το επίσημο αντίγραφο του γραμματίου παρακαταθήκης, θεωρημένο από την αρχή στην ΟΓΤΟΙΟ, κατατέθηκε το πρωτότυπο. Οι υπηρεσίες ή αρχές στις οποίες έχουν κατατεΑε! τα πρωτό-

ΠαρατεΙνουμε μέχρι τις 15.12.87 την ισχύ των αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήση, ττου έληγαν ή θα λήξουν από 1.11.87 μέχρι 15.12.87. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ια) Αριθ. 116664/111-101

Αθήνα 15 ΔεκεμβρΙου 1987

Θέμα : Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενπμερότητας για κή·

Αποφασίζουμε


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (TEYXOEJIPQTQ] τυπα των γραμματίων παρακαταθήκης, οφε(λουν να σιεΐλουν στα αρμόδια Δημόσια ΤαμεΙα αναλιπική κατάσταση των γραμματ(ων που θα περιέχει τον αριθμό του γραμματίου, το ποσό αυτού καθώς και τα πλήρη στοιχεΐα του προσώπου που συνέοτησε την παρακαταθήκη. Η παρούσα απόφαση θα κυρωθε( με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΚΓΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ιγ) Αριθμ. 113525/111-101

λήλους της ΕΡΤ 2 και όχι τμηματικά για TO από 16-10 μέχρι 17-10 χρονικό διάατημα από τον τακτικό προΰπολογισμό και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα tou (διου μήνα από την ΕΡΤ-Α.Ε. (6ρθρο 22 Ν. 1730/87) δεδομένου του ενιαίου των μισθολογικών καταστάσεων πληρωμής αποδοχών των υπαλλιΊλων κσπϋ μήνα και του γεγονότος ότι, τα υπολοιπα των πιστώσεων που ε(ναι γραμμένες στον εκτελούμενο προϋπολογιαμο χης ΕΡΤ 2, θα μεταφερθούν για την εκτελεσή τους μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους από το νέο φορέα της ΕΡΤ-Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του (διου πιο πάνω αναφερομενου Νόμου.

Αβήνα, 3-12-1987

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενημερότητος για κάθε χρήση. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζουμε 1. Εγκρίνουμε την καταβολή από τα Δημόσια ΤαμεΙα της Χώρας ολόκληρων των αποδοχών και του δεύτερου 15νθήμερου του μηνός ΟκτωβρΙου 1987 στους υπαλλήλους της ΕΡΤ 2 και τον καταλογισμο τους σε βάρος των σχετικών πκττώσεων που είναι γραμμένες στον εκτελούμενο προϋττολογισμό του Φορεα αυτβύ (ΕΡΤ 2).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/74 «περΐ κώδικος εισπράξεως Δημοσ(ων Εσόδων». 2. Την απόφασή μας αριθμ. 247793/56 «περί αποδεικτικού ενημερότητος των χρεών προς το Δημόσιο». 3. To γεγονός ότι λόγω της συνεχιζόμενης απεργ(ας των Ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθίσταται δυνατή η έκδοση αποδεικτικών ενημεροτητος, onou αυτό απαιτεΐται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις διάφορες υπηρεσΐες. ΑποφασΙζουμε Παρατεΐνουμε μέχρι τις 10-12-1987 την ισχύ των αποδεικτικών ενημεροτητος για κάθε χρήοη, που έληξαν ή θα λήξουν από 1-11-87 μεχρι 10-12-1987. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεΐ με νόμο.

01 ΥΠΟΥΡΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIKQN ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ»

3. Κυρώνονται και έχουν ιοχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις Ε. 4406/17-3-1987, Ε 9604/9-7-1987, Ε. 13053/18-9-1987, Ε.12885/1-10-1987, Ε.16405/29-12-1987, Ε. 1833/5-2-1988, Ε.2662/23-2-1988, Ε.2698/24-2-1988, Ε.3422/9-3-1988, Ε.4115/18-3-1988, Ε.8805/20-6-1988, Ε. 8656/20-6-1988, Ε. 11879/14-9-1988, Ε.12746/6-10-1988, Ε. 12420/28-9-1988 και Σ.959/65/21-3-1988, οι οποίες έχουν ως εξής: •α) Αριθ. 4406

Αθήνα, 17 Μαρτ(ου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμΐας υποβολής οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών' υπηρεοιών.

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

•ιδ) Αριθ. 99757

Αβήνα, 14 Οκτωβρ(ου 1987

ΘΕΜΑ: Καταβολή από τον τακτικό προύπολογισμό αποδοχών στους υπαλλήλους της ΕΡΤ 2 κατά το από 18-10 μέχρι 31-10-1987 χρονικό διάοτημα. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν.Δ. 3323/1955. 2. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω των δυσμενών ΝΟΙρικών συνθηκών που επικρατούν οτη χώρα και την απεργία των υπαλλήλων των Δημοσίων Ταμεΐων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αποφασίζουμε ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Έχοντας υπόψη: α) To Ν.Δ. 321/69 «Περί Κώδικος ΔημοσΙου Λογιστικού» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. β) To άρθρο 93 του Π.Δ. 611/77 γ) To Ν. 1730/87 «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη ΕταιρεΙα (ΕΡΤ-Α.Ε.). δ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 2389/87, ΦΕΚ 81Β713-3-87 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών». ε) Την ανάγκη καταβολής αποδοχών για ολόκληρο TO δεύτερο 15νθήμερο του μηνός ΟκτωβρΙου τρέχοντος έτους στους υπαλ-

1.- Παρατείνουμε μέχρι και τις 19 ΜορτΙου 1987 την προθεομΐα υποβολής της οριστικής δήλωοης εκκαθάρισης φορου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών έτους 1986. 2.· Η απόφαση αυτή να κυρωθεΐ με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «β) Αριθ. 9604

Αθήνα, 9 Ιουλΐου 1987

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την αμοιβή επ(βλεψης των μηχανικών.


Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ ΤΗΣ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ ^ Τ Ε Υ Χ Ο Σ J T P p T Q L Α Π ΟΦΑΣ Η

•δ) Αριθ. Ε. 12885

Αθήνα, 1 ΟκτωβρΙου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3323/1965 «περ( φορολογ(ας του 'εισοδήματος» και του Β.Δ. 17-8-1955 «περί τροπου προκαταβολής φόρου εισοδήματος των αρχιτεκτόνων και μηχανικών» που εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση αυτής. 2.- Τις διατάξεις του Π.Δ.242/1984 (ΦΕΚ 98Α71984) με τις οποίες μεταβλήθηκε ο τρόπος είσπραξης από χο Τεχνικό Εττιμελητήριο της Ελλάδας της αμοιβής επίβλεψης και απόδοσης αυτής στους δικαιούχους. 3.- Την άμεση και επιτοκτική ανάγκη εναρμόνιοης των διατάξεων του άρθρου 1 του απδ 17-8-1955 Β,Διατάγματος, με τις διατά.· Εεις του ΠΛ. 242/1984. Αποφασίζουμε 1.- Τα ποσοσιά υπολογισμού του προκαταβλητεου φορου εισοδήματος που ορΐζονται σης περιτπώσεις α'και β'της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Β.Δ. 17-8-1955, προκειμενου για αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε ε(δους τεχνικών έργων που ορίζονται σ'αυτές, επιβάλλονται πριν από τη θεώρηση των οικε(ων εργασιών από την αρμόδια αρχή, στο ττοσό της αμοιβής επΐβλεψης του δικαιούχου όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 242/1984. 2.- To παραπάνω ποσό φόρου καταβάλλεται στο Δημόσιο Τα· μείο με δήλωοη του υποχρέου, η οποία επιδ(δεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο πριν αηό τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή. 3.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ευρωπαΐκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών σε ξένα καλλιτεχνικά. συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες. Α Π ΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίτπωσης ΣΤ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955 «περ( φορολογΐας του εισοδήματος». 2. Την ανάγκη διευκόλυνσης του έργου του ΕυρωπαΓκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών προς εξυττηρέτηση διεθνών πολιτιστικών επιδιώξεων. Αποφασίζουμε 1. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, από 1 ΜαΓου 1987 και μετά, σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλΑιτεχνικές εκδηλώσεις, απαλλάσονται από το φορο εισοδήματος. 2. Η απόφαοη αυτή να κυρωθεί με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΑΑΣ» •ε) Αριθ. Ε. 16405

Αθήνα, 29 Δεκεμβρη 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α Π ΟΦΑΣ Η ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «γ) Αριθ. 13053

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρ(ου 1987

ΘΕΜΑ: Παρακρατηοη φόρου ειοοδήματος επ( αναδρομικής καταβολής αποζημΐωοης για υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1980 και 1981. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIKI1N Έχοντας υπόψη: 1. Τις διστάξεις των άρθρων 2,9,41 και 43 του Ν.Δ. 3323/55, όπως ισχύουν. 2. Την 20881/521/27-3-1987 κοινή απόφαοη των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας. 3. Τα ΙΒ/4934/29*87 και ΙΒ/6831/14*87 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδε(ας και θρησκευμάτων. 4. Τις σοβαρές δυσχέρειες που θα δημιουργηθούν αν η παρακράτηση του φΰρου εισοδήματος επί του ποσού της αττοζημ(ωσης για υπερωριακή διδασκαλΐα των δασκάλων Ιων 1/θέσιων και των διευθυντών των 2/θέσιων Δημοτικών ΣχολεΙων των ετών 1980 και 1981 γ(νει με την κλΐμακα τυυ άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/55.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ.Α'214) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηοτι τους με τις διατάξεις τοα άρθρου 13 του ν.δ. 1563/1985 (ΦΕΚ.ΑΊ51). 3. Την ανάγκη συμιτλήρωσης των διατάξεων τοι» τελευταίου εδαφίου της παραγοάφου 2 του άρθρου 47 του ν.δ. 3323/1955 με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 36 αυτού του νομοθετήματος. Αποφασ(ζουμε 1. Ορίζουμε ότι οι διατάξεις TOU τελευταΐου εδαφίου της παραγράφου 2 και του πρώτου εδαφΐου της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955 ισχύουν αναλόγως και κοτά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν.δ. 3323/1955. 2. Η απόφαση αυτή, η οποία εφαρμόζεται για τις υποθέσεις που αφορούν εισοδήματα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος τα οπο(α αποκτήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 1987 και στο εξής, να κυρωθεί με νόμο.

Αποφασίζουμε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Ορίζουμε όπως, κατά τπν καταβολή των αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία των δασκάλων των 1/θέσιων και των διευθυντών των 2/θέσιων Δημοτικών ΣχολεΙων, κοτά τα έτη 1980 και 1981 παρακρατείται ο φόρος εισοδήματος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεοτή είκοσι τα εκατό (20%) στο καθαρο ποσδ τους. 2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεΐ με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ. «οτ) Αριθ. Ε.1833

Αθήνα, 5-2-1988

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής διατάξεων κατάργηοτη απαλλαγής.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)_ Α Π ΟΦΑ Σ Η

Α Π0 ΦΑΣ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986( ΦΕΚ. Α'50) β) της Ε. 7042 από 23 ΜαΓου 1986 απόφασής μας η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ ΑΊ61). ΑποφασΙζουμε 1. Ορίζουμε ότι, κατ'εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ. Α'50), διατηρείται ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του φόρου στα εισοδήματα nou αποκτούνται και κατά TO ετος 1987, από το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορ(ας, από αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους, ως μέλη ττληρώματος εμπορικών αεροσκαφών.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 τομ Ν.Δ. 3323/55, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάοτασή της από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.1591/1986(ΦΕΚ Α'50), και της παραγράφου 1 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/55. 2. Τις διατάξεις της Ε. 2665/84/22-2-1988 κονής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Τα θέματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για την ενΐσχυση των επενδύσεων. Αποφασίζουμε

2. Φόροι που τυχόν έχουν παρακρατηθεΐ και έχουν αποδοθεί οτο Δημόσιο, επιστρέφοντσι στον εργοδότη. 3. Η απόφαση αυτή η οπο(α ισχύει από 1η Ιανουαρΐου 1987, να κυρωθεί με νόμο.

1. Παρατείνουμε μέχρι 18 Μαρτΐου 1988 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογ(ας εισοδήματος στις οποίες περιλαμβάνονται εισοδήματα Δ'πηγής οικ.έτους 1988 και η οπο(α λήγει στις 25 Φεβρουαρ(ου 1988. 2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

•ζ) Αριθμ. Ε..2662

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1988

«θ) Αριθ. Ε. 3422

Αθήνα, 9 Μαρτ(ου 1988

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριοη αμοιβών για υπηρεοΐες ενεργού εφημερ(ας που αποκτούν οι ειδικευόμενοι γιατροί.

ΘΕΜΑ: Περιορισμός εφαρμογής διαταξεων κατάργησης απαλλαγής.

Α Π 0 Φ ΑΣ Η

Α Π Ο ΦΑ Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 1731/1987. 2. Τις διατάξεις του Ν. 123/1975 3. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 4. Τις διατάξεις του Ν 1579/1983 5. Ερωτήματα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Νοσοκομείου Παΐδων Αθηνών, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών για υπηρεσίες ενεργ"ύ εφημερίας που αποκτούν οι ειδικευόμενοι γιατροΐ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ Α - 50).

ΑποφασΙζουμε 1. Οι διατάξεις τη,ς παραγρύφου 6 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955 εφαρμόζονται ανάλογα και στο εισόδημα που αποκτούν οι ειδικευόμενοι γιατροΐ, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1397/1983, από αμοιβές για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας. 2. Η απόφαση αυτη ισχύει για αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από-1-1-1987. 3. Η απόφαση αυτή να κυρωθεΙ με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αποφασίζουμε 1.- Ορίζουμε ότι, κατ'εξαίρεοη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ Α'50),η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του γενικού και του ειδικου τρόπου υπολογισμού του φόρου, στις αμοιβές nou αποκτούν οι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλο(α για τις οποίες αμε(βονται σε δραχμές, μειώνεται, ειδικά για την χρήση 1987, κατά ποσοστό εΐκοσι τα εκατό (20%) αντί σαράντα τα εκατό (40%) που προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «0 Αριθ. Ε. 4115

Αθήνα, 18 ΜορτΙου 1988

ΘΕΜΑ: Εξαΐρεση των αμοιβών των καθαριστριών Δημοσίων Σχολε(ων Α'/θμιας και Β7θμιας ΕκπαΙδευοης από την εφαρμογή των διαχάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/55.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Α Π ΟΦ ΑΣ Η •η) Αριθ. Ε.2698

Αθήνα, 24 ΦεβρουαρΙου 1988 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμΐας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1988 από ορισμενους υπόχρεους.

Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/55.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2.- To ύψσς της αμοιβής rtou καταβα,λλεται στις καθαρίστριες Δημοσίων Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. 3.- To αίτημα του Υπουργείου Παιδε(ας και θρησκευμάτων καθώς και αιτήματα Νομαρχών, Διευθύνσεων Α/θμιας και Δευτεροβά,θμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιών καθώς και ΣχολεΙων, για εξαίρεση των υπόψη αμοιβών των καθαριστριών από την παρακράτηση φόρου που ορίζεται από την παρύγρ. 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/55. 4.· Τα προβλήματα της καθαριότητας σχολείων. Αποψασίζουμε 1.- Εξαιρούνται από την παρακράτηοη TOU φόρου της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/55, οι αμοιβές ποιτ καταβάλλονται για τον καθαρισμό Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης στα πρόσωπα που συνδέονται με TO Δημόσιο ή με φορείς του Δημοσΐου με σχέση μΐσθωοης έργου. 2.- To Δημόσιο και οι φορείς του Δημοσίου που καταβάλουν τις αμοιβές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο έχουν υποχρέωση να έκδ(δουν μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, για κάθε δικαιούχο τέτοιων αμοιβών βεβα(ωση, σε δύο αντίγραφα, στην οπο(α θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο και η διευθυνοη των δικαιούχων, το συνολικό ποσό των ακαθάριστωνν αμοιβών που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος, το ποσό των κρατήσεων που έγιναν στο ποσό αυτό και TO καθάρό ποσό που καταβλήθηκε σ'αυτόν κατά το προηγούμενο έτος. To ένα αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής χορηγείται στο δικαιούχο των αμοιβών ενώ το άλλο αντίγραφο διαβιβάζεται συστημένο ή υποβάλλεται μέσα στο μήνα Φεβρουάριο στην Οικον. Εφορ(α που είναι αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών. 3.· Η απόφαση αυτή ισχύει για αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους αηό 1.1.1988. 4.· Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 70 του ν.δ. 3323/55 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που για τις υπόψη αμοιβές που καταβλήθηκαν από τις 2.4.1984.μέχρι την έκδοοη της παρούσης δεν είχε γίνει παρακρότηση φόρου, εφόσον, μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της παρούσας υποβληθεί στην αρμόδια Οικον. Εφορία για τη φορολογ(α tou δικαιούχου των αμοιβών, κατάσταση με ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το ακαθάριστο ποσό των αμοιβών, τις κρατήσεις που έγιναν σ'αυτές καθώς και το καθαρό Γχοσό που καταβλήθηκε σε κάθε δικαιούχο κατά τις χρήσεις 1.1.-31.12.1984, 1.1.-31.12.1985, 1.1.-31.12.1986 και 1.1.-31.12.1987. 5.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ια) Αριθμ. Ε. 8805

Αθήνα, 20-6-1988

ΘΕΜΑ: Επιστροφή επιπλέον ποσού φόρου που παρακρατήθηκε κατά τη χρήση 1987 από τις αμοιβές των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού. Α Π ΟΦΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1591/1966 (ΦΕΚ Α'50). 2.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ. Α214). 3.- Τις διστάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ.Α'214). 4.- Τις διατύξεις της παραγράφου 3 του ά,ρθρου 70 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ.Α'214). 5.· Την Ε. 3422/ΠΟΛ. 92/9-3-1988 απόφασιΊ μας.

ΑποφασΙζουμε 1.- To επιπλέον ποσό φόρου που παρακρατήθηκε από τους εργοδότες, κατά την καταβολή μέσα στο έτος 1987 αμοιβών σε δραχμές στους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, λόγω της με(ωσης, ειδικά για τη χρήση 1987, της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του γενικσύ και του ειδικού τρόπου υπολογισμού του ψόρου στις αμοιβές αυτές κατά ποσοστό ε(κοσι τα εκατό (20%) αντί σαράντα τα εκατό (40%), επιστρέφεται στους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, σε κάθε περίπτωση, με την εκκαθάριση των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήμαχος, οικον. έτους 1988 που υποβλήθηκαν από αυτούς. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ιβ) Αριθμ. Ε. 8656

Αθήνα, 20 Ιουνίου 1988

ΘΕΜΑ: Επέκταοη της Ε. 4115/ΠΟΛ. 110/18-3-1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/1955, και στις αμοιβές που καταβάλλονται στις μαθήτριες ή άλλες γυνα(κες (κυρίως αγρότισσες) που εκπαιδεύονται ή απασχολούνται με την Ταπητοϋργ(α - ΚιλιμοποιΓα - Κέντημα. Α Π ΟΦ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υηόψη: 1.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/1955. 2.- To ύψος της αμοιβής που καταβόλλεται στις μαθήτριες των Σχολών Ταπητουργίας - ΚιλιμοποιΓας (εκπαιδευτικό επίδομο) και σπς άλλες γυναίκες που εκπαιδεύονται ή απαοτ<ολούνααι στις Σχολές με την Ταπητουργία - ΚιλιμοποιΤα - Κέντημα. 3.- To αίτημα του Εθνικού ©ργανισρβύ Πρόνοιας, για εξαίρεση των υπόψη αμοιβών, των εκπαιδευομένων ή απασχολουμένων γυναικών με την Ταπητουργία - ΚιλιμοποιΓα - Κέντημα από την παρακρύτηοη φόρου που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/1955. 4.- Τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα είχε στο πρόγραμμα οικοτεχνίας και διάσωσης και διατήρησης της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης η μη ανάληψη των πιο πάνω εργασιών λόγω της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος. 5.- Την £.4115/ΠΟΛ. 110/18-3-1988 απόφαοη του Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία εξαιρέθηκαν οι αμοιβές των καθαριστριών ΔημοσΙων Σχολείων Α7θμιας - και Β7θμιας Εκπαίδευσης από την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/1955. Αποφασίζουμε 1.- Επεκτείνεται η ισχύς των διατάξεων της Ε. 4115/ΠΟΛ. 110/18-3-1988 απόφαοης και στις αμοιβές που καταβάλλονται στις μαθήτριες (εκπαιδευτικό επ(δομα) ή άλλες γυνα(κες (κυρίως αγρότισσες) που εκπαιδεύονται ή απασχολούνται με την Ταπητουργία - ΚιλιμοποιΓα - Κέντημα και οι οποίες συνδέοντθΛ με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας ή άλλο παρόμοιο Οργανισμό με σχέση. μίσθωσης έργου. 2.- Η απόφαση αυτή ισχθει για αμοιβές που καταβάλλονται στις δικαιούχους απο 1.1.1988. 3.- Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ..


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤθχ «ιγ) Αριθ. Ε. 11879

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1988

ΘΕΜΑ: Περιορισμός εφαρμογής διατάξεων καταργησης απαλλαγής.

δημοτικούς και κοινοτικοϋς υπαλλήλους από τη χρήση 1985 και παλαιότερα. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α Π ΟΦ Α Σ Η ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ •ιε) Αριθ. Ε. 12420

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίομ 1988

Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις TOU άρθρου 12 TOU N. 1591/1986 (ΦΕΚ. Α'50). β) Τα στοιχεία που πρόκυψαν από το διάλογο με τις ηαραγωγικές τάξεις, για το θέμα της φορολογΐας των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού που εργάζονται σε μη συναλλαγματοφόρα πλοΐα.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων TOU τελευτα(ου εδαφίου της παρ. 2 του άοθρου 4 και τροποποΐηση των άρθρων 9α και 10 του ν.δ. 3323/1955.

Αποφασίζουμε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.- Ορΐζουμε ότι, κατ'εξα(ρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ. Α'50), διατηρεΐται ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του φόρου στις αμοιβές που αποκτούν, για τη χρήση 1988, οι αξιωματικοί TOU Εμπορικού Ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, για τις οποίες αμείβονται σε δραχμές. 2.- Επίσης, κατεξαΐρεοη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955, η προθεσμία για την υποβολή των οικείων δηλώσεων απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, για τις αμοιβές α' εξαμήνου 88 που καταβλήθηκαν σε ναυτιλομένους που εργάζονται σε μη συναλλαγματοφόρα πλοΐα, παρατεΐνεται μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 1988. 3.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

Έχοντας υηόψη: 1.- Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/55. 2.- Τις διατάξεις των άρθρων 9α και 10 του ν.δ. 3323/55. 3.- Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων αυτών με οκοπό την απλούστευοτι της εκκαθάρισης των δηλώσεων φορου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ιδ) Αριθ. Ε. 12746

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1988

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση του Ταμείου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων από την παρακράτηση ΦΜΥ από τη χρήση 1985 και παλαιότερα. Α Π 0 Φ ΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠΝ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/55. 2. Την Ε. 6139/εγκ. 11 από 31 ΜαΓου 1982 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών με την οπο(α κοινοποιήθηκε η Υ. 1056/25-10-78 διαταγή που ορίζει ποσοστό παρακράτηοης 5% στις συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους ασφαλιστικούς φορε(ς και θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. 3.- To γεγονός ότι το ΤΑΔΚΥ δεν παρακράτησε ΦΜΥ στα βοηθήματα που κατέβαλε από τη χρήση 1985 και παλαιότερα, καθώς και το ότι η καταβολή των ποσών αυτών αναδρομικώς, μαζί με τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα συνεπάγεται κλονισμό της οικονομικής του οντότητας. 4.- Τα λειτουργικά προβλήματα των Οικον. Εφοριών από την υποβολή μεγόΑου αριθμού συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών για την επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους, οι οπο(οι θα τον έχουν καταβάλει στο ΤΑΔΚΥ. Αποφασίζουμε 1.- Εξαιρείται από χην υποχρέωοη παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/55 το ΤΑΔΚΥ για βοηθήματα που κατέβαλε στους βοηθηματούχους

Α Π ΟΦΑΣ Η

Αποφασίζουμε 1.- Στο τέλος της πύραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/55 προσθέτεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Αν το ποσό αυτής της μείωσης υπερβα(νει τις τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) δραχμές, πρώτα ενεργεΐται η με(ωση κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου και εφ' όσον παραμένει υπόλοιηο, ενεργε(ται κατά σειρά η με(ωση που προβλέπεται από τα εδάφια τέταρτο,πέμπτο,δεύτερο και τρίτο της (διας παραγράφου,μέχρι να καλυφθεί το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) δραχμών». 2.Το πρώτο εδάφιο ιης παραγράφου 1 του άρθρου 9α του ν.δ.3323/55 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Από το φόρο πουτφοκύτπει στο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων, μετά την εφαρμογή των διατάξειον των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αφαιρείται τομισό της θετικής διαφοράς που προκύπτει μεχά την αφαΐρεση από to ετήσιο ττοσό που καταβληθηκε για ενοίκιο της κύριας οικογενειακής κατοικίας του δικαιούχου του ποσού που αντιστοιχεί σχο δεκαπέντε στα εκατό (15%) τοιι φορολογούμενου και απαλλασσόμενου εισοδήματος το οποίο. αποκτήθηκε από τον υπόχρεο, ττ> σύζυγό του, καθώς και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8». 3.Τα τελευταΐο εδάφιο τη,ς παραγράφου 3 του άρθρου 9α του ν.δ. 3323/55 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν το ποσό του καταβαλλομένου ενοικίου υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ενοικίου που ορΐζεται στην παράγραφο αυτή, για την εφαμμογή του παρόντος άρθρου ως ποσό της μεΐωσης της παραγράφου 1 λαμβάν;ται TO τυχόν θετικό ποσό nou θα προκύψει αν στο ποσοστό 10% της διαφοράς μεταξύ TOU ενοικίου που καταβλήθηκε και του ανώτατου opiou του ενοικίου, προστεθε( το ήμισυ της αλγεβρικής (θετικής ή αρνητικής) δίαφοράς μεταξύ του ετήσιου ποσού που καταβλήθηκε για το ενοΐκιο της κύριας οικο· γενειακής κατοικ(ας του δικαιούχου, το οποίο περιορΐζεται ore ανώτατο όριο ενοικίου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταοτ του δικαιούχου, ΚΟΛ του δεκαπέντε στα εκατό (15%) του φορολογούμενου και απαλλασσόμενου εισοδήματος το οποΐο αποκτήθη κε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τοι παρόντος». 4.- Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.δ.3323/55 αντικαθίστα ται ως εξής: «1. Από το φόρο που αναλογεΐ με βάση τις διατάξεις του άρ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) θρου 9 του παρόντος στο συνολικό εισόδημα του φορολογουμέvou εκπ(πτουν: α) 0 φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 15,29,43 και 48 επί του εισοδήματος που υπόκειται σε φόρο κατά το (διο οικονομικό έτος. β) Ο φόρος που αποδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογε! γι'αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα. Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9α του παρόντος και μερΐζεται, ανάλογα με TQ δύο τμήματα του εισοδήματος (στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή)». 5.- Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το οικονομικό έτος 1988, για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1987 και μετά. 6.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεΐ με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ιστ) Αριθ. Σ. 959/65

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1986

ΘΕΜΑ: Συντελεστής φόρου κύκλου εργασιών στους συμπυκνωμένους χυμούς πορτοκαλιών. Α Π 0 ΦΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1477/1984, με τις οποίες από 2-7-1984 έγινε εναρμόνιση των συντελεστών φόρου κύκλου εργασιών των εισαγόμενων και παραγόμενων στο εσωτερικό προϊόντων. β) τη Γνωμ. 777/8-7-1985 της Ανωτάτης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ) με την οποΐα αποφα(νεται ότι ο συμπιικνωμένος χυμός πορτοκαλιών που παρασκευάζεται με εκχύμωση των πορτοκαλιών και συμπύκνωση του χυμού τους κατατάσσεται στη δασμ. κλάση 20.07 και υπάγεται στο φόρο κύκλου εργασιών με συντελεστή 10%. γ) Τη διαταγή Σ. 1542/141/19-9-1985 (Πολ. 168, προς τις Οικ. Εφορ(ες του Κράτους με την οποία διευκρινίστηκε το θέμα του συντελεστή φόρου κύκλου εργασιών των προαναφερόμενων προϊόντων. δ) To γεγονός ότι ε(χαν παρερμηνευτεί οι σχετικές διατάξεις πριν από την ισχύ του Ν. 1477/1984 αηό τις υπόχρεες επιχειρήσεις και από πολλούς Οικ. Εφόρους, ενόψει και της 2294/1962 απόφασης του Σ.τ.Ε., η οποία έκρινε ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση χυμών εσπεριδοειδών υπόκεινται σε μειωμένο ποσοστό φόρου κύκλου εργασιών. ε) To γεγονώς ότι η αναδρομική αναζήτηση 'Της διαφοράς φόpou κύκλου εργασιών μεταξύ ακέραιου και μειωμένου συντελεστή φόρου, που δεν έχει εισπραχθεί από την κατανάλωση, θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική κατάσταση των επιχειρήοεων. στ) Σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων επιχειρήοεων. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1.- Εγκρίνουμε να μην αναζητηθεί ο φόρος κύκλου εργασιών που προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ του ακέραιου και του μειωμένου συντελεοτή φόρου, του συμπυκνωμένου χυμού πορτοκαλιού, γ ι α ακαθάριστα έσοδα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων πυυ πραγματοποιήθηκαν μέχρι 30 ΙουνΙου 1984, ε φ ' όσον δεν έχει επιρριφθεί σχην κατανΰλωση·

2.- 0 φόρος κύκλου εργασιών που τυχόν καταβλήθηκε με τ 0 ν ακέραιο συντελεστή δεν επιστρέφεται. 3.- Η απόφαοη αυτή να κυρωθε! με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» 4.- Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τοτε που εκδδθηκαν οι αποφάσεις: Α. 15256/146/29-3-1988 (ΦΕΚ. 233/Τ.Β/22-4-1988), Γ 4α/Φ.15/849/19-3-1988 (ΦΕΚ.168/τ.Β/24-3-1988), Δ.245/11/1-3-1988 (ΦΕΚ.195/τ.Β/6-4-ΐ988 με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 307/Τ.Β/23-5-1988), Δ.246/12/1-3-1988 (ΦΕΚ. 195/Τ.Β/6-4-1988 με διόρ^ θωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 307/Τ.Β/23-5-1988), Δ.247/13/1 -3-1988 (ΦΕΚ. 195/τ.Β/6-4-1988 με δ ι ό ρ θ ω σ η σ φ α λ μ ά τ ω ν στο ΦΕΚ.307/Τ.Β/23-5-1988), Δ.558/21/11-5-1988 (ΦΕΚ.435/Τ.Β/21-6-1988), Δ.6018/4903/4-11-1988 (ΦΕΚ.818/Τ.Β/7-11-1988), Δ.6193/9-12-1987 (ΦΕΚ.10/Χ.Β/21-1-1988), Ε16217/22-12-1987 (ΦΕΚ.1/Τ.Β/7-1-1988), Ε.16376/28-12-1987 (ΦΕΚ.1/Τ.Β/7-1-1988), Ε.171/4-1-1988 (ΦΕΚ.1/Τ.Β/7-1-1988), Ε.1288/19-1-1988 (ΦΕΚ.83/τ.Β/Ι5-2-1988), Ε.1252/28-1-1988 (ΦΕΚ.71/Τ.Β/9-2-1988), Ε.1287/749/29-1-1988 (ΦΕΚ.400/Τ.Β/15*1988), Ε.2570/18-2-1988 (ΦΕΚ.128/τ.Β/3-3-1988), Ε.5802/4021/29-4-1988 (ΦΕΚ. 400/τ.Β/15«·1988), E.7369/4747/1-6-1988 (ΦΕΚ.400/τ.Β/15*1988), 0.381/61/22-1-1988 (ΦΕΚ.89/Τ.Β/19-2-1988), Σ.1935/166/17-6-1987 (ΦΕΚ. 311/Τ.Β/22-6-1987), Σ.42/1/5-1-1988 (ΦΕΚ.24/Τ.Β/28-1-1988), Τ.1184/143/2-5-1988 (ΦΕΚ.312/τ.Β/24-5-1988), 77803/2173/30-7-1987 (ΦΕΚ.451/Τ.Β/27-8-1987), 13614/81/9-2-1988 (ΦΕΚ.96/Τ.Β/25-2-1988), 7953/37/17-2-1988 (ΦΕΚ.111/Τ.Β/26-2-1988), 25202/305/9-3-1988 (ΦΕΚ.151/Τ.Β/18-3-1988), 69800/2599/15-7-1988 (ΦΕΚ.533/Τ.Β/29-7-1988), 7461/29-7-1988 (ΦΕΚ.566/Τ.Β/9-8-1988), 73261/5-8-1988 (ΦΕΚ.570/Τ.Β/11-8-1988), 82493/2307/18-8-1987 (ΦεΚ.460/τ.Β/24-8-1987),76742/1397/23-8-1988(ΦΕΚ.622/τ.Β/25-81988), 88555/3293/30-9-1988(ΦΕΚ.721/τ.Β/4-10-1988),Π.2869/2389/45-1987 (ΦΕΚ.236/τ.Β/12-5-1987),Π.3699/2901/700/5-6-1987(ΦΕΚ.31ΐ /Τ.Β/22-6-1987), Π.4472/3230/3-7-1987 (ΦΕΚ.430/Τ.Β/13-8-1987), Π.5514/3610/14-8-1987(ΦΕΚ.462/τ.Β/27-8-1987),Π.7958/4652/9-12-1987 (ΦΕΚ.299/τ.Β/19-5-1988),Π.5528/3458/1692/13-8-1987(ΦΕΚ.495/τ. Β/11-9-1987), Π.8023/4684/10-12-1987 (ΦΕΚ.274/Τ. Β/9-5-1988), Π.8499/4941/28-12-1987 (ΦΕΚ.57/Τ.Β/3-2-1988) Π.262/132/13-1-1988 (ΦΕΚ.57/Τ.Β/3-2-1988), Π.1181/520/9-2-1988 (ΦΕΚ.89/Τ.Β/19-2-1988), Π.1868/786/8-3-1988(ΦΕΚ.178/τ.Β/31-3·1988), Π.2310/956/29-3-1988 (ΦΕΚ.182/Τ.Β/4-4-1988), και Π.2894/1235/29-4-1988 (ΦΕΚ.276/Τ. Β/9-5-1988). Άρθρο 12 Κύρωση αποφάσεων Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από την ημερομπνία που ορίζεται σε καθεμΐα απ'αυτές οι αποφάσεις αριθ. K.302C/8.5.1987, Κ.4368/1.7.1987, Κ.7379/5.11.1987, Κ.7856/30.11.1987, Κ.7918 /4.12.1987, Κ.8234/10.12.1987. Κ.8299/21.12.1987, Ε.16217/22.12.1987, Ε. 16376/22.1Ζ1987, Ε.171/4.1.1988, Κ. 1239/9.2.1988, Κ.2557/5.4.1988, Κ.3960/10.6.1988, 1003367/10.1.1989, 1009485/20.1.1989 καΐ 1014059/193/0013/30.1.1989, που έχουν ως εξής: «α) Αριθ.Πρωτ. Κ.3020/67

Αθήνα, 8 ΜαΓου 1987

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωοη εκκρεμών φθρολογικών υποθέσεων μεταβΐβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτ(α θανάχου, δωρεάς - γονικής τταροχής ή προΐκας, που βρ(σκο· νται οτις περιοχές του δήμου Πατρέων. Α Π Ο Φ ΑΣ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ITEY*?* 1 Ρ _ ΩΤ ΡΙ 1. Την εφαρμογή του συστήματος του ανηκειμενικού προσδιοριαμού της φορολογητέας αξ(ας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων και στις περιοχέςTOUδήμου Πατρέων, που παρέχει τη δυνατότητα εκκαθάρισης και των εκκρεμών υποθέσεων με σκοπό την άροη κάθε αντιδικΐας με τους φορολογουμένους και την παγΐωοη γης εμπιστοσύνης χων πολιτών προς to Κράτος. 2. Την ανάγκη σύντομης περαΐωσης των φορολογικών υποθέοεων μεταβ(βασης ακινήτων με αντάλλαγμο ή αιτία θανάτου, δωρεώς - γονικής παροχής ή προΐκας των mo πάνω περ»οχών, που εκκρεμούν σης φορολογικές αρχές και τα Διοικητικά Πρωτοδικεία, με το αντικειμενικό σύστημα 3. Την ανάγκη παροχής διευκολονσεων στους ψορολογουμένους για την εκπλήρωοη των φορολογικών υποχρεώσεών τους από τη μεταβΐβαση ακινήτων των περιοχών αυτών. ΑποφασΙζουμε 'Αρθρο 1 1. Για σποθέσεις μεταβΐβασης ακινήτων μβ αντύλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή ηροίκος, που βρ(οκονται εντός σχεδΐου στις περιοχές του δήμου Πατρεων, ο* οποίες εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κστά την 14ην ΜαΓου 1987, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθοθν »ς φορολσγτττεα αξΐα, εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με εφορμογή της Κ. 3017/64/8.5.1987 αηόφαοηςτου ΥπουργοΟ Οικονομικών, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1.1.19ΘΘ μέχρ* και 14.5.1987 και μειωμενη κατά ποσοστό: α) 3%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γβννήθη» το έτος 1985, β) 8%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γβννήθηκ* το ετος 1984, γ) 13%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γβννήθηκΕ το ετος 1983 και δ) 18%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γβννήθηκε μίχρι και 31.12.1982. Για την αποδοχή της φορολογητεας οχιτής αξίας υποβολλεται από τον υπόχρεο στον αρμόδιο οικονομυαό έφορο, εντός ανατρβιτπκής προθεσμίας, nou αρχ(ζει από 15^5.1987 wa λήγβι 31 Ιουλ(ου 1987, η οικε(α φορολογική δήλβοη, στην onota επι ουνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξΐας των ακινήτων. 2. Me τπν υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κστά τττν προηγούμενη παράγραφο, επερχεται εξώδοσι λύση της διοφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο Φθλλο υττολογισυού της αξίας του ακινήτου στοιχεία είναι ειλυψτνή. Σε ηερΐητωση nou από τον έλεγχο του ουοονομικού εψόρου δ«ατησιωθεί ανακρφεια των στοιχείων TOOTOJV, εφαρμόζονται ο» δ<ατάξεις της δευτερης περιόδου του τίηαρτου εδοψίοο και οι διατάξεις του πέμτπου εδαφ(ου της παραγράφου 6 του άρβρου 41 νόμου' 1249/1982, όπως τούτο προστέβηκε μβ την ττοράγροφο 3 TOU άρθρου 14 νόμου 1473/1984. 3. Αν η αξ[α του ακινήτου που δηλώβηκκ με την αρχιχή δήλωση είναι μεγαλύτερη εκεΐνης που προκύτττβ μκ τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αιττής, η ♦ορολογική υηόθεση, με την επΐφύλαξη των διατάξεβ»ν του δζντίρου εδαφ(ου της προηγοθμενης παραγράφου, περαιώντται ως αΛικρινής με βό> οη την αξ(α της αρχικής δήλωσης. 4. Οι διατάζεις των προηγούμενο>ν τιαρσγ ρά^καν εφαρμώζονται αναλόγως και στις υποθέσεις για τις οποίβς, μ*χρ» και τη 14 ΜαΤου 1987 έχει οσκηθε( εμπρόθεσμη προοψυνή και εχχρβμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον t<ov Διοικητικών nporroouceXtov. εφ'όσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσΐα τους wnd το χρονο της υποβολής της δήλωσης αποδοχής της κατώ την παοάγραφο 1 φορολογητέας αξ(ας. Για τις ιιποθεσεις αυτές οι υπόχρεοι, κατά την υποβολή της φοΡθλογικής δήλωσης στον αρμόδιο oucovo^uxo 6φορο, πρέπει να Προσκομίοουν βεβαίωση του Γρομματία του Διουπτηκοό Πρωτοδικείου στο οπο(ο εκκρεμεί η ι/πόθεση, ότι η υπόθβαη εκχρεμε! οε πρώτο βαθμό και δεν έχει συζητηθβί στην ooota τπς. Η βεβαΐω-

ση αυτή μπορεί να αναγραφε( και ηάνω οτη φορολογική δήλωση που θα υηοβληθεΐ. Ο οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληθε! η φορολογική δήλα>ση, γνοχηοποιεΐ τούτο, χωρ(ς καμ(α καθυστέρηση, στο Aiouo)χικό Πρωτοδικείο, οπότε, ως προς το ακίνηχο για το οπο(ο εγινε η δήλωοη, η δ(κη καταργε(ται και ο φθχελος επαναφερεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περ(πτακτη που η προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχείο, εκτός από τα ακΐνητα για τα οποία υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραμενει στο δικαστήριο και η δίκη συνεχ(ζεται ως προς αιπά. 5. Οι υπόχρεοι nou θα υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φορολογική δήλωοη απαΛλάσσονται αηό την καταβολή οποιουδήποτε ηρόοβετου φόρου, προστ(μου ή άλ· λης κύρωσης. Ο ψορος μβταβίβασης ακινήτων, ηου ηροκύητη με τη δήλωση αυτή, κσταβοΑλεται σε οκτώ (8) ισοποσες άτοκβς μηνιαίες δόοης, από τις οποίες η ηρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωοης. Προκειμενου περί φόρων κληρονομιών, δωρεών - γονικών πο> ροχών ή ηροικών η καταβολή γΐνβται σε δοσης, όπως ορ(ζβται αηό τη διάταξη της ποραγράψου 3 του άρθρου 18 του ν. 1473Π984, εφορμοζομένοιν κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Αρθρο2 Η απόφοση αυτή να δημοοιευθεί στην Εφημερΐδα της Κυβερνήσεως καχ θα κυοωθε( με νάμο. ΟΙ

ΥΠΟΥΡΓ0Ι

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

0IK0NOMIKQN

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

•β) Αριθ. Πρωτ. Κ.4368/82

Αβήνα, 1 Ιουλίου 1987

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την ηεραίωση εκκρβμών φορολογικάτν υποθεσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτ(α θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας. Α Π ΟΦΑΣ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ OIKONOMIKQN Έχοντας υπόψη: 1. Την ανάγκη σύντομης περα(ο>σης των φορολογικών υποθεσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτ(α θανάτου, δ<ι>ρεής · γονικής παροχής ή ηρο(κας, που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές και τα Διουηνηκά Πρωτοδικεία 2. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων στους φορολογούμενους για την εκηλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους από τη μεταβΐβαση ακινήτων. ΑηοφασΙζουμε 1. Για υποθεσεις μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτ(α θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας, nou βρίσκονται στις περιοχές, που εφαρμόζεται το σύστημα αντιχειμενικού προσδιορισμού της αξ(ας των ακινήτων, οι οπο(ες εκκρεμούν ενώπιον χων φορολογικών αρχών κατά ττιν έκδοση της απόφασης αυτής, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθοον, <ος φορολογητέα οξ(α, εκεΐνη που προκύητει με την εφαρμογή του αντικειμενικού ouστήματος κατά το χρόνο της πρώτης εψαρμογής tou, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε κατά το έτος αυχό χης εψαρμογής του συστήματος, και μειωμένη κατά ποσοστό 5%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε κατύ το αμέσωςπροηγούμενο της εφαρμογής TOU αντικειμενικού συστήματος έτος. Πα υποθεοεις για τις οποίες η φορολογική ενοχή γεννήθηκε


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σε προγενέστερα του προηγούμενου της εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος έτη, ot υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν, ως φορολογητέα αξΐα, εκείνη που προκύπτει με την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος, μειωμένη κατά ποσοστό 5% προσαυξημένο, για κύθε έτος, κατά 7 μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού με(ωσης 26% κατ'ανώτατο όριο. Για την αποδοχή της φορολογητέας αυτής αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον αρμόδιο Οικονομικο Έφορο, εντός ανατρεπτικής προθεσμΐας, που αρχ(ζει από 6 Ιουλίου 1987 και λήγει 31.8.1987, η οικε(α φορολογική δήλωση, σχην οπο(α επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. 2. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο φύλλο υπολογιρμού της αξίας του ακινήτου στοιχεία είναι ειλικρινή. Σε περίητωση που από τον έλεγχο του Οικονομικού Εφώρου διαπιστωθεί ανακρ(βεια των στοιχείων τούτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δεύτερης περιόδου του τέταρτου εδαφ(ου και του πέμτπου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 41 Νόμου 1249/1982, όπως τούτο προστέθηκε με την ηαράγραφο 3 του άρθρου 14 νόμου 1473/1984. 3. Αν η αξ(α TOU ακινήτου nou δηλώθηκε με την αρχική δήλωση είναι μεγαλύτερη εκείνης nou προκύπτει με τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης ρυτής, η φορολογική υπόθεοη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαψίου της προηγούμενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής με βό> ση την αξ(α της αρχικής δήλωσης. 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις υποθέσεις για τις οποίες, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης, έχει ασκηθε( εμηρόθεσμη προσφυγή και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, εφ'όσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσ(α τους κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωοης αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 φορολογητέας αξ(ας. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ότι η υπάθεση εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό και δεν έχει σοζητηθεΐ οτην ουσ(α της. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να ^ναγραφεΐ και πάνω οτη φορολογική δήλωση που θα υποβληθε(. Ο οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληθεί η φορολογική δή· λωοη, γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οπότε ως προς το ακίνητο για το οπο(ο έγινε η δήλωοη, η δ(κη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορά και όλλα περιουσιακό. στοιχεία, εκτός από τα ακΐνητα για τα οπο(α υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραμένει στο δικαοτήριο και η δ(κη συνεχΐζεται ως προς αυτά. 5. Ot υπόχρεοι, nou θα υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 του παροντος άρθρου φορολογική δήλωση, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή ύλλης κύρωοης. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που προκύπτει με τη δήλωση αυτή, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από πς οποίες η πρώτη καταβάλλεται με fην υποβολή της δήλωοης. Προκειμένου περί φορων κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών ή προικών η καταβολή γ(νεται σε δόσεις, όπως ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 tou v. 1473/1984, από τις οπο(ες η πρώτη κατά την υποβολή τη'ς δήλωοης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων.

απόφασης αυτής και για τις οπο(ες η φορολογική ενοχή γεννή. θηκε μέχρι 1 ΙουλΙου 1987, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν την αί,ία που προσωρινά έχει προσδιορ(σει ο οικονομικός έφορος οτην αρχική τους δήλωση, μειωμένη κατά ποσοσιό 20%. Η αποδοχή αυτή μπορεί να γίνει μέοα σε ανατρεπτική προθεσμία nou αρχ(ζει από 6.7.1987 και λήγει 31.8.1987, οπότε επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεηόμενα στην αρχική δήλωοη στοιχεΐα ε(ναι ειλικρινή. Σε περ(πτωση nou τα στοιχε(α της αρχικής δήλωοης είναι ανακριβή εφαρμδζονται οι οικεΐες διατάξεις του νόμου 1587/1950, 6πως ισχύοαν. 2. Σε περ(πτωση που η προσωρινή αξία, μετά τη μείωσή της κα· τά 20%, ε(ναι μικρότερη εκείνης που με την αρχική δήλωση ε(χε δηλωθεί και με την επιφύλαξη της διάταξης του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, η φορολογική υπόθεση περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξία της αρχικής δήλωσης. 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και σπς υποθέσεις για τις οποίες, κατά την έκδοση της ηαρούσας αηάφασης, έχει ασκηθεί εμπροθεσμη προσφυγή και εκ· κρεμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικεΐων, εφ'όσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τους κατά τον χρόνο της αποδοχής της κατά την ηαράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αξίας. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπδχρεοι κατά την αποδοχή της κατά την ηαράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αξίας πρέηει να προσκομίσουν οτον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο βεβαΐωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου στο οπο(ο εκκρεμεί η υηόθεση, ότι η υπόθεση εκκρεμε( σε ηρώτο βαθμό και δεν έχει συζητηθεί στην ουσ(α της. Ο οικονομικός έφορος, μόλις γίνει η αποδοχή, γνοκποποιεί τούτο, χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οπότε η δ(κη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. 4. Οι υπόχρεοι που θα αηοδεχθούν την κατά την παράγραφο 1 του ηαρόντος άρβρου αξ(α των ακινήτων, απαλλάσσονται απύ την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστΐμου ή άλλης κύρωοης. Ο φδρος μεταβίβαοης ακινήτων, που προκύιπει με την κατά την παράγραφο 1 του παροντος άρθρου αποδοχή της αξίας, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται κατά την αποδοχή. Άρθρο 3

1. Για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών · γονικών παροχών και προικών nou εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών, για χις οποΐες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέ· χρι 11ουλίου 1987 και για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί ηράξεις καταλογισμού του φόρου μέχρι την ημερομηνία αυτή, που αφορούν ακίνητα τα οπο(α βρίσκονται στις λοιπές, εκτός των αναφέρομένων στην παράγραφο 1 του όρθρου 1 της απόφασης αυτής, περιοχές της Χώρας, οι υπόχρεοι μπορούν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία nou αρχίζει από 6.7.1987 και λήγει 31.8.1987, να αποδεχθούν την αξ(α των ακινήτων, που με την πράξη του προσδιόρισε ο οικονομικύς έφορος, μειωμένη κατά ποσοστό 20%. Με την αποδοχή της αξΐας αυτής επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς όσον αφορά τα ακίνητα. Σε περΐπτωση που η αξ(α βάσει της πράξης του Οικονομικού Εφόρου, μετά την μείωσή της κατά 20%, είναι μικρότερη εκεΐνης που με την αρχική δήλωοη είχε δηλωθεΐ. η υπόθεση ως προς τα ακίνητα ηεραιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξ(α της αρχικής δήλωσης. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται Άρθρο 2 αναλόγως και στις υποθέσεις για τις οποίες,κατά την έκδοση χης παρούσας απόφαοης, έχει ασκηθεί εμηρόθεομη προσφυγι\ και εκ1. Για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων τα onofa κρεμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, βρίσκονται στις λοιπές, εκτός των αναφερομένων στην παράγρα- εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσ(α τους κατά τον χρόνο της φο 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, περιοχές της χώρας, ιτου αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 TOU παρόντος άρθρου αξίας. εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά την έκδοση της Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι κΑτά ιην αποδοχή της α-


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤ01_ ξίας αυιής πρέπει να προσκομ(σουν στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο βεβαίωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οπο(ο εκκρεμεί η υπόθεοη, ότι η υπόθεση εκκρεμε! σε πρώτο βαθμό και δεν έχει συζητηθε! στην ουσ(α της. 0 Οικονομικός Έφορος, μόλις γ(νει η αποδοχή, γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καμ(α καθυσιέρηση, στο Διοικητικό Πρωτοδικεΐο, οπότε η δ(κη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν η προσφυγή αφορά και άλλα πε· ριουσιακά στοιχεΐα, εκτός από τα ακίνητα για τα οπο(α έγινε η αποδοχή, ο φάκελος παραμένει στο δικαστήριο και η δ(κη συνεχ(ζεται ως προς αυτύ. 3. Οι υπόχρεοι, που θα αποδεχθούν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αξ(α των ακινήτων, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης. Ο φόρος που προκύτπει με την αποδοχή της αξ(ας αυτής καταβάλλεται σε δόσεις, όπως ορίζεται αηό τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Νόμου 1473/1984, από τις οποίες η πρώτη κατά την αποδοχή της αξ(ας εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Ά ρ θ ρ ο 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερΐδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθε( με Νόμο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ «γ) Αριθ.Πρωτ. Κ.7379/189

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1987

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωοη εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβ(βασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς -γονικής παροχής ή προίκας, που βρίσκονται στις περιοχές των δήμων Αχαρνών, Κορωπΐου, Μαρκόπουλου Μεσογαίας (Μαρκόπουλο, οικισμό Αγίου Νικολάου, οικισμό Αγ(ου ΣπυρΙδωνα, οικισμό Βραυρώνας, συνεταιρισμό υπαλλήλων Πολυτεχνε(ου), Παιανίας, Σπάτων και των κοινοτήτων Γέρακα, Γλυκών Νερών, Καλυβ(ων θορικού, Παλλήνης (Παλλήνη, συνεταιρισμό δημοσίων υπαλλήλων, οικισμό Κάντζας), Πικερμίου (συνεταιρισμό Ντράφι) και Ραφήνας (Ραφήνα, οικισμό νέου Βουτζά, συνεταιρισμό Καλλιτεχνούπολη), πλήν των ακινήτων των περιοχών εκτός σχεδίου πόλης. Α Π 0 Φ ΑΣ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την εφαρμογή του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξ(ας των μεταβιβαζομένων ακινήτων και στις περιοχές των δήμων Αχαρνών,Κορωπίου, Μαρκόπουλου Μεσογαίας (Μαρκόπουλο, οικισμό Αγ(ου Νικολάου, οικισμό Αγίου Σπυρΐδωνα, οικισμό Βραυρώνας, συνεταιρισμό υπαλλήλων Πολυτεχνε(ου), Παιανΐας, Σπάτων και των κοινοτήτων Γέρακα, Γλυκών Νερών, ΚαλυβΙων θορικού, Παλλήνης (Παλλήνη, συνεταιρισμό δημοσίων υπαλλήλων, οικισμό Κάντζας), Πικερμίου (συνεταιρισμό Ντράφι) και Ραφήνας (Ραφήνα, οικισμό Νέου Βουτζύ,συνεταιρισμο Καλλιτεχνούπολη), πλην των ακινήτων των περιοχών εκτός σχεδΐου πόλης, που παρέχει τη δυνατότητα εκκαθό,ρισης και των εκκρεμών υποθέσεων, με σκοπό την άρση κάθε αντιδικΐας με τους φορολογουμένους και την παγΐωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος. 2. Την ανάγκη σύντομης περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου,

δωρεάς-γονικής παροχής ή προΐκας των πιο πάνω περιοχών, που εκκρεμούν σπς φορολογικές αρχές και τα Διοικητικά Πρωτοδικεία, με το αντικειμενικό σύστημα. 3. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων ατους φορολογουμένους γ ι α την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους από τη μεταβίβαση ακινήτων των περιοχών αυτών. ΑποφασΙζουμε 1. Για υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτ(α ή di­ tto. θανάτου, δωρεάς -γονικής παροχής ή προίκας, που βρίσκονται εντός σχεδίου στις περιοχές των δήμων Αχαρνών, Κορωπΐου, Μαρκόπουλου Μεσογαίας (Μαρκόπουλο, οικισμό Αγ(ου Νικολάου, οικισμό Αγ(ου Σπυρίδωνα, οικισμό Βραυρώνος, συνεταιρισμό υπαλλήλων Πολυτεχνείου), Παιανίας, Σπάτων και των Κοινοτήτων Γέρακα, Γλυκών Νερών, Καλυβίων, θορικού, Παλλήνης (ΠοΑλήνη, συνεταιρισμό δημοσΐων υπαλλήλων, οικισμό Κάντζας), Πικερμίου (συνεταιρισμό Ντράφι) και Ραφήνας (Ραφήνα, οικισμό Νέου Βουτζά, συνεταιρισμό Καλλιτεχνούπολη), ot οπο(ες εκκρεμούν ε· νώπιον χων φορσλογικών αρχών κατά την 6η Νοεμβρίου 1987, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν, ως φορολογητέα αξ(α, εκε(· νη που προκύητει αντικειμενικά με εφαρμογή χης Κ.7283/ 180/30.10.87 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1.1.1987 μέχρι και 6.11.1987 και μειωμένη κατά ποσοστό: α) 3%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1986, β) 8%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1985, γ) 13%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1984 και δ) 18%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και 31.12.1983. Για την αποδοχή της φορολογητέας αυτής αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο, στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας, που αρχΐζει από 9.11.1987 και λήγει 31.12.1987 η οικεία φορολογική δηλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξ(ας των ακινήτων. 2. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κατά την προηγούμενη παράγραφ'ο, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου στοιχεία είναι ειλικρινή. Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο του οικονομικού εφόρου, διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων τούτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δεύτερης περιόδου του τέταρτου εδαφίου και οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 41 νόμου 1249/1982, όπως τούτο προο-τέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 νόμου 1473/1984. 3. Αν η αξία του ακινήτου, nou δηλώθηκε με την αρχική δήλωση, ε(ναι μεγαλύτερη εκείνης, που προκύπτει με τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, η φορολογική υπόθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξ(α της αρχικής δήλωσης. 4. Ο διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις υποθέσεις, για τις οποίες, μέχρι και την 6η Noεμβρίου 1987, έχει ασκηθεΐ εμπρόθεσμη προσφυγή και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, εφ'όσον δεν έχουν συζητηθε! στην ουσία TOUQ κατά το χρόνο της uποβολής της δήλωσης αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 φορολογητέας αξ(ας. Για τις υποθέσεις αυτές ot υπόχρεοι, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαΐωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ότι η υπόθεση εκκρεμεΐ σε πρώτο βαθμό και δεν έχει συζητηθεί στην ουσ(α της. Η βεβα(ωση αυτή μπορεί να αναγραφεί και πάνω στη φορολογική δήλωση που θα υποβληθε(. 0 οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληθε! η φορολογική δή· λωση, γνωστοποιε! τούτο, χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Διοικητικό Πρωτοδικεΐο, οπότε, ως αρος το ακίνητο για το οπο(ο έγινε


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) η δήλωσΓ,, η δ(κη καταργεΐται και ο φάκελος επαναφέοεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα ακίνητα για τα οποία υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραμένει στο δικαστήριο και η δ(κη συνεχίζεται ως προς αυτά. 5. Οι υπόχρεοι, nou θα υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φορολογική δήλωση, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστΐμου ή άλλης κύρωοης. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που προκύπτει με τη δήλωση αυτή, καταβάλλεται σε οκτώ (θ) ισόποσες άτοκες μηνια(ες δόσεις, από τις οποΐες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Προκειμένου περί φόρων κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών ή προικών, η καταβολή γίνεται σε δόσεις, όπως ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 1473/1984, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων.

πως ισχύουν.

2. Την απεργ(α των ταμειακών υπαλλήλων. 3. Την ανάγκη διευκόλυνσης rcov φορολογουμένων και απρόσκοπτης διεξαγωγής των συναλλαγών. ΑποφασΙζουμε 1. Την προθεσμία ττ|ς παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.1587/1950 (Φ.Ε.Κ.294 Α'), για αποδοχή της προσδιοριζόμενης από τον οικονομικό Έφορο προσωρινής αξ(ας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που η λήξη της εμπεριέχεται στο χρονικό διάστημα από 25.11.1987 μέχρι και 8.12.1987, παρατείνουμε μέχρι 10.12.1987. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ΕφημερΙδα της Κυβερ· νήσεως και θα κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυροιθεΐ με νόμο.

«στ) Αριθ.Πρωτ.Κ.8234/115

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1987.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας. 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ Α Π0 Φ ΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ «δ) Αριθμ. Πρωτ. Κ. 7856/109

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1987

ΘΕΜΑ: Καταβολή οφειλόμενων φόρων. Α ΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη· 1. Τις· διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1587/1950 (Φ.Ε.Κ. 294 Α\ όπως ισχύουν. 2. Την απεργία των ταμειακών υπαλλήλων. 3. Την απόφασή μος Κ.7918/110/4.12.1987. 4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και απρόσκοπτης διεξαγωγής των συναλλαγών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζουμε Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατύξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ Α' 294), όπως ισχύουν, 2.· Την απεργία του προσωπικού των δημοσίων Ταμείων, 3.- To γεγονός ότι, λόγω της απεργίας αυτής, οι φορολογούμενοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους από φόρους μεταβίβασης ακινήτων, κατά τη διάρκεια των ημερών απεργίας.

1. Την προθεσμία χης παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1587/1950 (Φ.Ε.Κ.294), που λήγει, σύμφωνα με την απόφασή μας Κ.7918/110/4.12.1987στις 10 Δεκεμβρίου 1987, ηαρατείνουμε μέ· χρι και 18.12.1987. 2. Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφααίζουμε

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.- Από την 25 ΝοεμβρΙου 1987 και κατά τη διάρκεια της απεργίας των ταμειακών υπαλλήλων ποσά καταβλητέων φόρων μπορούν να καταθέτονται στο ΤαμεΙο Παρακαταθηκών και Δανεΐων υπέρ του αρμόδιου δημόσιου ταμείου, βάσει σημειώματος της Οικον. Εφορίας με μνεία για ελεύθερη απόδοσή ΐους. 2.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθε! με νόμο.

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»,

«ε) Αριθ.Πρωτ. Κ.7918/110

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1987

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας. Α Π ΟΦΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ζ) Αριθμ. Πρωτ. Κ.8299/116 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1987 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α'), όπως ισχύουν. 2.- Την απεργία των Ταμειακών Υπαλλήλων. 3.- Την ακόφασή μας Κ.8234/115/10.12.87. 4.- Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και αττρόσκοπτης διεξαγωγής των συναλλαγών. ΑποφασΙζουμε 1.· Την προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ν.1587/1950 (ΦΕΚ 294), που λήγει, σύμφωνα με την απόφασή μας Κ.8234/115/10.12.87 στις 18 Δεκεμβρίου 1987, παρατείνουμε μέχρι και 22.12.1987. 2.- Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθε( με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1587/1950 (Φ.Ε.Κ.294 Α") ό-

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) ..η) Αριθμ. Πρωτ. Ε. 16217

Αθήνα, 22 Δεκέμβρη 1987

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών.

•ι) Αριθμ. Πρωτ. Ε. 171

Αθήνα, 4 Γενάρη 1988

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών.

Α Π Ο Φ ΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π ΟΦΑΣ Η

Έχοντας υπόψη: 1. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απεργία των ταμειακών υπαλλήλων και 2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και απρόσκοπτης διεξαγωγής των συναλλαγών

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζουμε 1. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρου εισοδήματος που έληγαν στις 10 Δεκεμβρίου 1987 παρατεΐνονται από τότε nou έληξαν μετά την παράτασή τους μέχρι και τις 24 του (διου μήνα. 2. Παρατείνουμε μέχρι και 24 Δεκεμβρίου 1987 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας που έληξαν κατά το χρονικό διάοτημα από 25 Νοεμβρίου 1987 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 1987. 3. Την προθεσμΐα της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ Α'294), που λήγει σύμφωνα με την απόφασή μας Κ.8299/116/21.12.1987 οτις 22 Δεκεμβρίου 1987, παρατείνουμε μέχρι και 24.12.1987. 4. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με Νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «θ) Αριθμ. Πρωτ. Ε. 16376

Αθήνα, 28 Δεκέμβρη 1987

Έχοντας υπόψη: Την κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απεργία των ταμειακών υπαλλήλων και Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και απρόσκοπτης διεξαγωγής των συναλλαγών ΑποφασΙζουμε 1. ΠροθεσμΙες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρου εισοδήματος που έληγαν στις 10 Δεκεμβρίου 1987 παρατείνονται από τότε που έληξαν μετά την παράτασή τους μέχρι και τις 11 Γε· νάρη 1988. 2. Παρατείνουμε μέχρι και 11 Γενάρη 1988 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρου προστιθέμενης αξ(ας που έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρίου 1987 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 1987. 3. Την προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ Α'294) που λήγει σύμφωνα με την αηόφασή μας Κ. 8299/116/21.12.1987 στις 24 Δεκεμβρΐου 1987, παρατείνουμε μέχρι και 11 Γενάρη 1988. 4. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με Νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών «ια) Αριθμ. Πρωτ. Κ. 1239/22

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1988

Α Π 0 Φ ΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Την κατάσταση nou δημιουργήθηκε από την απεργ(α των ταμειακών υποΑλήλων και Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και απρόσκοπτης διεξαγωγής των συναλλαγών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων γισ την περαίωοη εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς -γονικής παροχής ή προίκας, που βρίσκονται στις περιοχές του δήμου Χανίωνκαι της κοινότητας Κουνουπιδιανών. Α ΠΟΦ ΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑποφασΙζουμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρου εισοδήματος που έληγαν στις 10 Δεκεμβρίου 1987 παρατείνονται από τότε που έληξαν μετά την παράτασή τους μέχρι και τις 31 του (διου μήνα. Έχοντας υπόψη: 2. Παρατείνουμε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1987 τις προθεσμίες 1.- Την εφαρμογή του συστήματος του αντικειμενικού προσδιουποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας ρισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων που έληξαν κατά το χρονικό διάοτημα από 25 Νοεμβρίου 1987 μέ- και στις περιοχές xou δήμου Χανίων και της κοινότητας Kouvouχρι 30 Δεκεμβρΐου 1987. πιδιανών, πλην των ακινήτων των περιοχών εκτός σχεδίου πόλης, 3. Την προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. που παρέχει τη δυνατότητα εκκαθάρισης και των εκκρεμών υπο1587/1950 (ΦΕΚ Α'294) που λήγει σύμφωνα με την απόφασή μας θέσεων, με σκοπό την άρση κάθε αντιδικίας με τους φορολογουΚ. 8299/116/21.12.1987 στις 24 Δεκεμβρίου 1987, παρατείνουμε μέ- μένους και την παγΐωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το χρι και 31.12.1987.· Κράτος. 4. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με Νόμο. 2.- Την ανάγκη σύντομης περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων μεταβ(βασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιχία θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας των πιο πάνω περιοχών, που Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές και τα Διοικητικά Πρωτοδικε(α, με το αντικειμενικό σύστημα. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ»


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 3.· Την ανάγκη ηαρυχής διευκολύνσεων στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους αηό τη μεταβίβαση ακινήτων των περιοχών αυτών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1.- Για υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας που βρίσκονται εντός σχεδίου στις περιοχές του δήμου Χανίων και της κοινότητας Κουνουπιδιανών, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά τη 14η Φεβρουαρίου 1988, οι υπόχρεο( μπορούν να αποδεχθούν, ως φορολογητέα αξ(α, εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με εφαρμογή της Κ. 1235/18/9.2.88 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφ'οσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1.1.1987 μέχρι και 14.2.1988, και μειωμένη κατά ποσοστό: α) 3%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε TO έτος 1986, β) 8%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1985, γ) 13%, εφ"όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1984 και δ) 18%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και 31.12.1983. Για την αποδοχή της φορολογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο, στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας, που αρχίζει από 15.2.88 και λήγει 30.4.88, η οικε(α φο· ρολογική δήλωση, στην οποΐα επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. 2.- Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο φύλλο υπολογιομού της αξ(ας τοιι ακινήτου στοιχεία ε(ναι ειλικρινή. Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο του οικονομικού εφόρου, διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων τούτων, εφαρμόζοντσι οι διατάξεις της δεύτερης περιόδου του τετάρτου εδαφίου και οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 41 νόμου 1249/1982, όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 3 Του άρθρου 41 νόμου 1473/1984. 3.- Αν η αξία του ακινήτου, που δηλώθηκε με την αρχική δήλωση, είναι μεγαλύτερη εκείνης, που προκύπτει με τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, η φορολογική υπόθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξία της αρχικής δήλωσης. 4.· Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις υποθέσεις, για τις οποίες, μέχρι και τη 14η Φεβρουαρίου 1988, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, εφ'οσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τους κατά TO χρόνο της υποβολής της δήλωσης αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 φορολογητέας αξίας. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ότι η υπόθεση εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό και δεν έ χ ε ι συζητηθεί στην ουσία της. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αναγραφεί και πάνω στη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί. Ο οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληβεΐ η φορολογική δήλωση, γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καμία καθι*στέρηση, στο Διοικητικό Πρωτοόικείο, οπότε, ως προς το ακίνητο για το οποίο έγινε η δήλωση, η δίκη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχε(α, εκτός από τα ακίνητα για τα οποία υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραμένει στο δικαστήριο και η δίκη συνεχ(ζεται ως προς αυτά. 5.· Οι υπόχρεοι, που θα υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος όρθρου φορολογική δήλωση, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης. Ο φόρος μεταβίβαρης ακινήτων, που προκύπτε. με τη δήλωση αυτή, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες άτοκες μη·

νιαίες δόσεις, από τις οπο(ες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Προκειμένου περί φόρων κληρονομιών, δωρεών -γονικών ποροχών ή προικών, η καταβολή γίνεται σε δόσεις, όπως ορίζεται αηό τη διάταξη της παραγράφου 3 ι ο υ άρθρου 18 του ν. 1473/1984, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθε( με νόμο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ «ιβ) Αριθ.Πρωτ. Κ.2557/56

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ. Αθήνα, 5 Απριλίου 1988

©ΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου,δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας, που βρίσκονται εντός σχεδίου στους δήμους Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κερατέας, Λαυρεωτικής και στις κοινότητες: α) Αναβύσου: Ά γ ι ο ς Νικόλαος (συνεταιρισμός Απικής αρχιτεκτόνων), Τουρκοχώραφο (συνεταιρισμός δημοσίων υπαλλήλων), συνοικισμοί: Αρετσού (διανομές 1931 και 1953) και Βλάχικα (διανομή 1931), β) Αρτέμιδας (Λρύτσα), γ) Μαραθώνα: Σχοινιάς (συνεταιρισμός δικαστικών υπαλΑήλων,συνεταιρισμός δικαστών και εισαγγελέων), δ) Νέας Μάκρης: Νέα Μάκρη (διανομή 1924), Αγία Μαρίνα (διανομή 1955), Ανατολή (διανομές 1951 και 1967), οικισμοί: Εφημεριδοπωλών, Λιβίσι, Φλωρίς, ε)Παλαιάς Φώκαιας:παραλία, οικισμός υπαλλήλων Α.Τ.Ε., στ) Σαρωνίδας. Α Π 0 Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Ι.Την εφαρμογή του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξ(ας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που βρίσκονται εντός σχεδίου στους δήμους Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κερατέας, Λαυρεωτικής και στις κοινότητες: α)Αναβύσου:Άγιος Νικόλαος (συνεταιρισμός Αττική αρχιτεκτόνων), Τουρκοχώραφο(συνεταιρισμός δημοσίων υπαλλήλων), συνοικισμοί: Αρετσού(διανομές 1931 και 1953) και Βλάχικα (διανομή 1931), β) Αρτέμιδας (Λούτσα), γ)Μαραθώνα: Σχοινιάς (συνεταιρισμός δικαστικών υπαλλήλων, ουνεταιρισμός δικαστών και εισαγγελέων), δ)Νέας Μάκρης :Νέα Μάκρη (διανομή 1924), Ά γ ί α Μαρίνα (διανομή 1955), Ανατολή(διανομές 1951 και 1967), οικισμο(:Εφημεριδοπωλών, ΛιβΙσι, Φλωρίς, ε)Παλαιάς Φώκαιας: παραλία, οικισμός υπαλλήλων Α.Τ.Ε., στ)Σαρων(δας, που παρέχει τη δυνατότητα εκκαθάρισης και των εκκρεμών υποθέσεων, με σκοπό την άρση κάθε αντιδικίας με τους φορολογούμενους και την παγίωση της εμπιστοσύνης των ττολιτών προς το Κράτος. 2.Την ανάγκη σύντομης περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων μεταβΐβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς -γονικής παροχής ή προίκας των πιο πάνω περιοχών, που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές και τα Διοικητικά Πρωτοδικε(α, με το αντικειμενικό σύστημα. 3.Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων στους φορολογούμενους γ ι α την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους από τη μεταβίβαση ακινήτων των περιοχών αυτών.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ{ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Αποφασ(ζουμε Ι.Για υποθέσεις μεταβΐβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτ(α θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας που βρ(σκονται ε ντός σχεδ(ου στους δήμους Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κερατέας, Λαυρεωτικής και στις κοινότητες: α) Αναβύσου:Άγιος Νικόλαος (συνεταιρισμός Αττική αρχιτεκτόνων), Τουρκοχώραφο (συνεταιρισμός δημοσίων υπαλλήλων), συνοικισμοΐ: Αρετσού (διανομές 1931 και 1953) και Βλάχικα (διανομή 1931), β)Αρτέμιδας (Λούτσα), γ)Μαραθώνα:Σχοινιάς (συνεταιρισμός δικαστικών υπαλλήλων, συνεταιρισμός δικαστών και εισαγγελέων), δ)Νέας Μάκρης:Νέα Μάκρη (διανομή 1924), Αγ(α Μαρ(να ( δ ι α ν ο μ ή 1955), Α ν α τ ο λ ή ( δ ι α ν ο μ έ ς 1951 κ α ι 1967),οικισμο(:Εφημεριδοπωλών, ΛιβΙσι, Φλωρίς, ε)Παλαιάς Φώκαιαςπχαραλΐα, οικισμός υπαλλήλων Α.Τ.Ε.,στ)Σαρων(δας, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά την 14η Απριλ(ου 1988, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν, ως φορολογητέα αξία, εκεΐνη που προκύπτει αντικειμενικά με εφαρμογή της Κ.2553/52/5-4-88 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1.1.1987 μέχρι και 14.4.1988, και μειωμένη κατά ποσοστό: α) 3%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1986, β) 8%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1985, γ) 13%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1984 και δ) 18%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και 31.12.1983. Για την αποδοχή της φορολογητέας αξίας υποβάλλεται αηό τον υπόχρεο, στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εντός ανατρεπτ'κής προθεσμίας, που αρχίζει από 15.4.88 και λήγει 31.5.88, η οικεία φορολογική δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξΐας των ακινήτων. 2. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου στοιχεία εΐναι ειλικρινή. Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο του οικονομικού εφόρου, διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων τούτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δεύτερης περιόδου του τέταρτου εδαφίου και οι διατάξεις του πέμπτου εδαφΐου της παραγράφου 6 του άρθρου 41 νόμου 1249/1982. όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 νόμου 1473/1984. 3. Αν η αξ(α του ακινήτου, που δηλώθηκε με την αρχική δήλωση, ε(ναι μεγαλύτερη εκείνης, που προκύπτει με τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, η φορολογική υπόθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξία της αρχικής δήλωσης. 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγραφων, εφαρμόζονται αναλόγως και στις υποθέσεις, για τις οποίες, μέχρι και τη 14η Απριλίου 1988, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, ε φ ' όσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσ(α τους κατα TO χρόνο της υποβολής της δήλωσης αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 φορολογητέας αξίας.Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι. κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεΐ η υπόθεση, ότι η υπόθεση εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό και δεν έχει συζητηθεί στην ουσ(α της. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αναγραφεί και πάνω στη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί. 0 οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληθε! η φορολογική δήλωση, γνωοτοποιεΐ τούτο, χωρ(ς καμία καθυστέρηση, στο Διοικητικό ΠρωτοδικεΙο. οπότε, ως προς το ακίνητο για το οποίο έγινε η δήλωση, η δ(κη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα ακίνητα για ι α οπο(α υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραμένει

στο δικαστήριο και η δ(κη συνεχίζεται ως προς αυτά. 5.0ί υπόχρεοι. που 9α υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φορολογική δήλωση, απαλλάσσονται από την καταβολη οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστ(μου ή άλλης κύρωσης.Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που προκύπτει με τη δήλωση αυτή, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οπο(ες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης.Προκειμένου περί φόρων κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών ή προικών, η καταβολή γίνεται σε δόσεις, όπως ορ(ζεται από τη διάταξη της παράγραφου 3 του άρθρου 18 του ν.1473/1984, εφαρμοζομένων κοτά τα λοιπά των ισχυουσών διαχάξεων. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΑΜ.ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ «ιγ) Αριθ.Πρωτ.Κ.3960/110

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Αθήνα, 10 Ιουνίου 1988

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωοη εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας, που βρίσκονται εντός σχεδίου στους δήμους Σερρών, Κιλκίς, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Βέροιας, Κατερίνης, Φλώρινας, Κοζάνης, Πτολεμαϊδος, Καστοριάς, Γρεβενών, Βόλου, Νέας Ιωνίας Βόλου, Τρικάλων, Λαμίας, Χαλκίδας, Ναυπλίου, Ά ρ γ ο υ ς και Τρίπολης. Α Π Ο ΦΑ Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Ι.Την εφαρμογή του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που βρίσκονται εντός σχεδίου στους δήμους Σερρών, ΚιλκΙς,Έδεσσας, Γιαννιτσών, Βέροιας, Κατερίνης, Φλώρινας, Κοζάνης, ΠτολεμαΓδας, Καστοριάς, Γρεβενών, Βόλου, Νέας Ιωνίας Βόλου, Τρικάλων, Λαμίας, Χαλκίδας, Ναυπλίου, Αργους και ΤρΙπολης που πορέχει τη δυνατότητα εκκαθάρισης και των εκκρεμών υποθέσεων, με σκοπό την άρση κάθε αντιδικΐας με τους φορολογούμενους και την παγίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κρύτος. 2.Την ανάγκη σύντομης περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτ(α θανατου, δωρεάς-γονικης παροχής ή προίκας των πιο πάνω περιοχών, που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές και τα Διοικητικά Πρωτοδικε(α, με το αντικειμενικό σύστημα. 3.Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων οτους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους από τη μεταβΐβαση ακινήτων των περιοχών αυτών. Αποφασ(ζουμε 1 .Για υποθέσεις μεταβ(βασης ακινήτων με επαχθή αιτΐα ή αιτ(α θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας nou βρ(σκονται εντός σχεδ(ου στους δήμους, Σερρών, Κιλκίς, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Βέροιας, Κατερΐνης, Φλώρινας, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Γρεβενών. Βόλου, Νέας ΙωνΙας Βόλου, Τρικόλων, Λαμ(ας,Χαλκ(· δας, Ναυπλ(ου, Ά ρ γ ο υ ς και Τριπολης, οι οπο(ες εκκρεμούν ενώ-


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πιον των φορολογικών αρχών κατά την 14η Ιουνίου 1988, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν, ως φορολογητέα αξ(α, εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με εφαρμογή της Κ3959/109/10-6-1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1.1.1988 μέχρι και 14.6.1988, και μειωμένη κατά ποσοστό: α) 3% εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε TO έτος 1987, β) 8% εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1986 γ)13% εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1985 και δ)18% εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και 31.12.1984. Για την αποδοχή της φορολογητέας αξ(ας υποβάλλεται από τον υπόχρεο, στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εντός ανατρεπτικής προθεσμΐας, που αρχ(ζει από 15.6.88 και λ ή γ ε ι 31.7.88 η οικεία φορολογική δήλωση στην οπο(α επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. 2.Με την υποβολή της φορολογικής δήλωοης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο φύλλο υπολογισμού της αξ(ας του ακινήτου στοιχεία είναι ειλικρινή. Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο του οικονομικού εφόρου, διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχεΐων τούτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δεύτερης περιόδου του τέταρτου εδαφίου και οι διατάξεις του πέμπτου ε δ α φ ' υ της παραγράφου 6 του άρθρου 41 νόμου 1249/1982, όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 νόμου 1473/1984. 3. Αν η αξία του ακινήτου, που δηλώθηκε με την αρχική δήλωση, εΐναι μεγαλύτερη εκείνης, που προκύπτει με τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, η φορολογική υπόθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξΐα της αρχικής δήλωσης. 4.0ι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και οτις υποθέσεις, για τις οποίες, μέχρι και την 14η Ιουνίου 1988, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, εφ'όσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσ(α τους κατά τθ χρόνο της υποβολής της δήλωσης αποδοχής της κατύ την παράγραφο 1 φορολογητέας αξίας.Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι, κατά την υττοβολή της φορολογικής δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, πρέπει να προσκομ(σουν βεβαίωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμει' η υπόθεση, όχι η υπόθεση εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό και δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αναγραφεί και πάνω στη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί. 0 οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληθεί η φθρολογική δήλωση, γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καμία καθυστέρηση, οτο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οπότε, ως προς το ακίνητο για TO οποίο έγινε η δήλωση, η δ(κη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεχαι στην αρμόδια φορολογική αρχή'.Σε περίπτωση που π προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα ακ(νητα για τα οπο(α υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραμένει στο δικαστήριο και η δ(κη συνεχίζεται ως προς αυτά. 5.0ι υπόχρεοι, που θα υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθροιι φορολογική δ ή λ ν σ η , απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης.Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που προκύπτει με τ η δήλωση αυτή, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες άτοκες μηνια(ες δόσεις, με τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Προκειμένου περ( φόρων κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών ή προικών, η καταβολή γίνεται σε δόσεις, όπως ορίζεται από τ η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.1473/1984, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως και θα κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

OIKONOMIKQN

ΑΓΑΜ.ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ «ιδ) Αριθ.Πρωτ. 1003367/44/0013

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1989

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτομ, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας, που βρίσκονται στο νομό Αττικής εντός σχεδ(ου στους δήμους ΕλευσΙνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, στις κοινότητες Ά ν ο ι ξ η ς , Διονύσου, θρακομακεδόνων, Μαγούλας, Ροδόπολης και στην περιοχή Βα· ρυμπόμπης του δήμου Αχαρνών .

Α Π Ο ΦΑΣ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1.- Την εφαρμογή του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που βρίσκονται στο νομό Αττικής εντός σχεδίου σχους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, στις κοινότητες Ά ν ο ι ξ η ς , Διονύσου, θρακομακεδόνων, Μαγούλας, Ροδόπολης και στην περιοχή Βαρυμπόμπης του δήμου Αχαρνών που παρέχει τη δυνατότητα εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων με σκοπό την άρση κάθε αντιδικίας με τους φορολογουμένους και την παγίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος. 2.- Την ανάγκη σύντομης περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας των πιο πάνω περιοχών, που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές και τα Διοικητικά Πρωτοδικεία, με το αντικειμενικό σύστημα. 3.- Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους από τη μεταβίβαση ακινήτων των περιοχών αυτών. Αποφασίζουμε 1.- Για υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτ(α ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας, που βρίσκονται στον νομό Αττικής εντός σχεδίου στους δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, στις κοινότητες Ανοιξης, Διονύσου, θρακομακεδόνων, Μαγούλας, Ροδόπολης και στην περιοχή Βαρυμπόμπης του δήμου Αχςρνών, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά την 15-1-1989, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν, ως φορολογητέα αξ(α, εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με εφαρμογή της 1003369/46/1989 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1-1-1988 μέχρι 15-12-1989 , και μειωμένη κατά ποσοσχό: α) 3%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1987, β) 8%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1986, γ) 13%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1985 και δ) 18%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και 31-12-1984. Για την αποδοχή της φορολογητέας αί,Ιας υποβάλλεται από τον υπόχμεο , στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας που αρχίζει από 16.1.1989 και λ ή γ ε ι 16.3.1989 την οι· κεία φορολογική δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αν· τίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξΐας των ακινήτων. 2.- Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κατά τη προη·


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΤΕΥΧΟΣ^ΠΡΩΤΟ^

γούμενη παράγραφο, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου στοιχεία είναι ειλικρινή.

Α Π Ο Φ ΑΣ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του οικονομικού εφόρου, διαπιστωθεί ανακρ(βεια των στοιχεΐων τούτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δεύτερης περιόδου του τέταρτου εδαφ(ου και οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 41 νόμου 1249/1962, όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 νόμου 1473/1984.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3.- Αν η αξ(α του ακινήτου, nou δηλώθηκε με την αρχική δήλωση, εΐναι μεγαλύτερη εκείνης, που προκύπτει με τ η δήλωοη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφαοης αυτής, η φορολογική υπόθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξία της αρχικής δήλωσης. 4.- Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζο ί τ α ι αναλόγως και στις υποθέσεις , για τις οποίες, μέχρι και την 31-12-1988, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμΰ ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, εφ'όσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσ(α τους κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 φορολογητέας αξίας. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωοη του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικε(ου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ότι η υπόθεση εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό και δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αναγραφεί και πάνω σ ι η φορολογική δήλωση nou θα υποβληθεί. Ο οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληθεί η φορολογική δήλωση, γνωστοποιεΐ τούτο, χωρίς καμιά καθυστέρηση, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οπότε, ως προς το ακίνητο για το οποίο έγινε η δήλωση, η δ(κη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περίπτωοη που η προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα ακίνητα για τα οποία υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραμένει στο δικαστήριο και η δ(κη συνεχίζεται ως προς αυτά.

Έχοντας υπόψη: 1.- Την εφαρμογή του συστήματος χου αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξ(ας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που βρ(σκονται εντός σχεδίου στους Δήμους ΚορΙνθου, Πρέβεζας, Ηγουμενΐτσας και Μεγάρων και στην Κοινότητα Νέας Περάμου Αττικής που παρεχει τη δυνατότητα εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων με σκοπό την ύρση κάθε αντιδικίας με τους φορολογουμένους και την παγίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος. 2.- Την ανάγκη σύντομης ηεραίωσης των ^ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτ(α θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας των πιό πάνω περιοχών, που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές και τα Διοικητικά Πρωτοδικεία, με το αντικειμενικό σύστημα. 3.- Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων στους φορολογούμενους γ ι α την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους από τη μεταβίβαση ακινήτων των περιοχών αυτών. Αποφασίζουμε 1.- Για υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας, nou βρίσκονται εντός σχεδ(ου στους δήμους Κορίνθου, Πρέβεζας, Ηγοιψενίτσας και Μεγάρων και στην Κοινότητα Νέας Περάμου Αττικής, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά την 30.1.1989, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν, ως φορολογητέα αξία, εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με εφαρμογή της 1009484/119/0013/20-1-1989 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1.1.1988 μέχρι 30.1.1989 και μειωμένη κατά ποσοστό:

α) 3%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1987, β) 8%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έτος 1986, Υ) 13%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε το έχος 1985 και δ) 18%, εφ'όσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και 31.12.1984. Για την αποδοχή της φορολογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο, στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας που αρχίζει από 30.1.1989 και λ ή γ ε ι 30.3.1989 την οικεία φορολογική δήλωση στην οποία επισυνάπχονται και τα αντ(στοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. 2.- Με χην υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κατά την προηνούμενη παράγραφο επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στο φύλλο υπολογισμού της αξΐας του ακινήτου στοιχεία είναι ειλικρινή. Άρθρο 2 Σε περίπτωοη που από τον έλεγχο του οικονομικού εφδρου διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων τούτων, εφαρμόζονται οι διαΗ απόφαση αυτή να δημοοιευθεί στην Εφημερ(δα της Κυβερτάξεις της δεύτερης περιόδου του τέταρτου εδαφίου και οι νήοεως και θα κυρωθεί με νόμο. διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 41 νόμου 1249/1982, όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 3 του νόμου 1473/1984. 3.- Αν η αξία του ακινήτου, που δηλώθηκε με την αρχική δήλωΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ση, ε(ναι μεγαλύτερη εκε(νης, που προκύπχει με τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, η φορολογική ΒΑΣΙΛ. ΡΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» υπόθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου «ιε) Αριθ. Πρωτ. 1009485/120/0013 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1989 της προηγούμενης παραγράφου. περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξ(α της αρχικής δήλωσης. 4.- Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμδζο ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβΐβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή γται αναλόγως και στις υποθέσεις, για τις οπο(ες, μέχρι και την 30.1.1988, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή και εκκρεμούν σε αιτ(α θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προίκας, nou βρίσκοπρώτο βαθμό ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικειων, εφ'όσον νται εντός σχεδίου στους δήμους Κορίνθου, Πρέβεζας, Ηγουμεδεν έχουν συζητηθεί στην ουσια τους κατά το χρόνο της υποβονίτσας και Μεγάρων στην κοινότητα Νέας Περάμου Αττικής. λής της δήλωσης αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 φορολογητεας αξ(ας. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι, κατά την 5.- Οι υπόχρεοι, που θα υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φορολογική δήλωση, απα\λάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης. Ο φόρος μεταβΐβασης ακινήτων, που προκύπτει με τη δήλωση αυτή, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες άτοκες μηνια(ες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Προκειμένου περί φόρων κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών ή προικών, η καταβολή γ(νεται σε δόσεις, όπως ορίζεται από τ η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 1473/1984, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ]

υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Γραμματέα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οπο(ο εκκρεμεί η υπόθεση, ότι η υπόθεση, εκκρεμε( σε πρώτρ βαθμό και δεν έχει συζητηθε( στην ουσία της. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αναγραφε( και πάνω στη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί. 0 οικονομικός έφορος, μόλις του υποβληθε( η φορολογική δήλωση, γνωστοποιεΙ τούτο, χωρ(ς καμιά καθοστέρηση, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οπότε , ως προς to ακ(νητο για ΤΡ οπο(ο έγινε η δήλωση, η δ(κη καταργείται και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορσ. και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα ακίνητα για τα οπο(α υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελσς παραμένει στο δικαστήριο και η δ(κη συνεχίζεται ως πρρς αυτά. 5.- Οι υπόχρεοι, nou θα υποβάλουν την κατά την παράγραφο 1 xou παροντος άρθρου φορολογική δήλωση, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιοιιδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης. Ο ψδρος μεταβΐβασης ακινήτων, που προκύπτει με τη δήλωση αυτή, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οπο(ες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Προκειμένου περί φόρων κληρονομι ών, δωρεών-γονικών παροχών ή ηροικών, η καταβοΑή γ(νεται σε δόσεις, όπως ορ(ζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 1473/1984, εφαρμοζομένων κατό τα λοιττο. των ισχυουσών διατάξεων. Άρθρο 2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.· Τις αριθμ. Κ. 7408/215/5-12-1988 (ΦΕΚ B876/7-12-1988), K. 7539/221/9-12-1988 (ΦΕΚ Β-889/12-12-1988) αποφάσεις μας «Παροχή διευκολύνσεων για την περαΐωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβΐβοοης ακινήτων με αντύλλαγμα ή αιτ(α θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προΐκας», που βρΐσκονται εντός οχεδίου στους δήμους Άμφισσας, Λειβαδιάς, Καμμένων Βούρλων, Στυλίδας, Άρτας και Ρεθύμνου και Αγ(ου Νικολάου Κρήτης. 2.- Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση των υποθέσεων nou προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές, γιατ( λόγω της απεργίας των μηχανικών του Δημοσίου, δεν κατέστη δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Αποφασίζουμε 1.- Παρατείνουμε μέχρι και την 28η Φεβρουαρΐου 1989 την προθεσμΐα που προβλέπεται ατιό τις αριθμ. Κ.7408/215/5-12-1988 και Κ. 7539/221/9-12-1988 αποφάοεις μας, πρυ λήγει την 31 ΙανουαρΙου 1989. 2.- Η απόφαοη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Η απόφαοη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΒΑΣ. ΡΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

OIKONOMIKQN

ΒΑΣΙΛ. ΡΩΤΗΣ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ». Αρθρο 13

«ιστ) 1014059/193/0013

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1989

ΘΕΜΑ: Παράταοη προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μεταβ(βασης ακινήτων με αντώλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή προΐκας.

Οι οργανικές θέσεις προσωπικρύ κατηγορίας ΔΕ του Υττουργείου Οικονομικών, που σύμφωνα με TO n. J. 284/1988 μεταφέρονται στην κατηγορία ΤΕ, θεωρούνται κενές στους αντίστοιχους κΑάδους της κατηγορίας ΔΕ και μετά την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους κλάδους και μέχρι την πλήρωση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 χαι επομένων του ν. 1735/1987, των θέσεων της κατηγορίας ΤΕ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ι

_

'Αρθρο 14

Ενιαΐος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προίόντων 1. Ο ενια(ος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4'του ν.1038/1980, όπως αυ'ές τροποποιήθηκαν και ουμΠΛΠΡώθΠχαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορΐζεται από 22 Δεκεμβρ(ου 1988 ως εξής: ΕΙΔΟΣ

(1)

α β. γ. δ. ε. στ. ζ. η. θ. ι. ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. ιστ. ιζ. ιη. ιθ. κ.

ΒενζΙνη αεροπλάνων Βενζΐνη υψηλής συμπΐεσης 96 οκταν(ων ΜΙΝ (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX. ΒενζΙνη χωρ(ς μόλυβδο ΒενζΙνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λ(τρο MAX. Βενζΐνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του ν.368β/1957/(ΦΕΚ A764) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν.827/1978(ΦεΚ.Α7194) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμενων τύπου βενζΐνης. Βενζΐνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ.57/24-1-67 (ΦΕΚ.14/67/Α). Φωτιστικό πετρέλσιο Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL),με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,5% κατό. βάρος Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (DIESEL) άλλο από εκε(νο των περιτπώσεων θ' και ι'. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης « AUTOMOTIVE DIESEL» Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,7% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 3.5% κατά βάρος. Πετρέλσιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιεκτικότητα σε 8ε(ο MAX 0,7 κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης No 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος. Πετρέλαιο εΕωτερικής καύσης No 3 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,7% κατό. βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης No 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης άλλο από εκε(νο των περιπτώσεων ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ι< και ιη. Προπόνιο

κα. κβ.

Βουτάνιο Υγραεριο μίγμα (προπανίου και βουταν(ου)

κγ.

Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ'ευθεΐας από βιομηχανΐες ηροκειμένου να χρησιμοποιηθε! αποκΑειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1038/1980). Υγραεριο μ(γμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφεράμενες στο υπό στοιχ. κγ διατάΕεις. Άσφαλτος οδοστρωσ(ας. Απασφαλτωμένο μαζούτ.

κδ. κε. κστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΠΟΣΟ ΦΟΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ME ΚΩΔΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(2)

(3)

(4)

27.10.00.31

45.000

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.33

32.140 29.188

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.35

31.774

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.37

15.597 45.000

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.25 27.10.00.55

3.000 48.18S

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

27.10.00.69

10.914

χιλιόλιτρο

27.10.00.69

10.714

χιλιόλιτρο

27.10.00.69 27.10.00.59

14.500 10.714

χιλιόληρο χιλιόλιτρο

27.10.00.79

7.793

μετρ.τόν.

27.10.00.79

12.611

μετρ.τόν.

27.10.00.79

7.084

μετρ.τόν.

27.10.00.79

11.903

μετρ.τόν.

27.10.00.79

7.596

μετρ.τόν.

27.10.00.79

12.663

μετρ.τόν.

27.10.00.79 27.11.12.11 και 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00

15.000

μετρ.τόν.

5.051 4.879

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

5.051

μετρ.τόν.

27.11.12.11 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 27.13.20.00 27.10.00.79

3.000

μετρ.τόν.

3.000 6.043 11.381

μετρ.τόν. μετρ.τόν. μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανολωσης για τα ε(δη των παραγράφων 1β, 1γ, και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά. 1.200 δρχ. TO χιλιόλιτρο. 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχΐζει από 22 ΔεκεμβρΙου 1988.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ|ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αρθρο 15

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωοης πετρελαιοειδών προίδντων 1. Ο ενιαΐος ειδικός φόρος κατανάλωσης ηου προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4του ν.1038/1980, όπως αυτές τρρποπο(ήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προίόντα ορίζεται από 12 ΙανουαρΙου 1989 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

(1)

α, β. γ. δ. ε. στ. ζ. η. θ. ι. ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. ιστ. ιζ. ιη. ιθ. κ.

Βενζ(νη αεροπλάνων Βενζΐνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (PREMIUM) 0,15 γραμ,μολύβδου στο λ(τρο MAX. Βενζ(νη χωρ(ς μόλυβδο Βενζίνη κοινή 90 ρκτανίων ΜΙΝ (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λ(τρο MAX. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του ν.3686/1957/(ΦΕΚ Α764) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν.827/1978(ΦΕΚ.Α7194) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης. ΒενζΙνη εκχύλιοης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους δρους των διατάξεων του β.δ.57/24-1-67 (ΦΕΚ.14/67/Α). Φωτιστικό πετρέλαιο Πετρέλαιρ εσωτερικής καύσης (DIESEL)^ περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,3% κατά βάρος Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος Πετρέλαιρ εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ' και ι'. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης « AUTOMOTIVE DIESEL» Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,7% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3.5% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7 κατσ. βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης No 3 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,7% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ και ιη. Προπάνιο

κα. κβ.

Βουτάνιο Υγραέριο μ(γμα (προπανίου και βουτανίου)

κγ.

Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ'ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1038/1980). Υγραέριο μ(γμα (προπανίου και βουτανίου> που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες οτο υπό στοιχ. κγ διατάξεις. Άσφαλτος οδοστρωσίας. „ Απασφαλτωμένο μαζούτ.

κδ. κε. κστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΠΟΣΟ ΦΟΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ME ΚΟΔΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(2)

(3)

(4)

27.10.00.31

45.000

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.33

31.638 28.555

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.35

31.352

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.37

15.175 45.000

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.25 27.10.00.55

3.000 45.861

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

27.10.00.69

8.476

χιλιόλιτρο

27.10.00.69

8.283

χιλιόλιτρο

27.10.00.69 27.10.00.59

14.5CJ 8.283

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.79

5.867

μετρ.τόν.

27.10.00.79

10.395

μετρ.τόν.

27.10.00.79

5.165

μετρ.τόν.

27.10.00.79

9.693

μετρ.τόν.

27.10.00.79

5.763

μετρ.τόν.

27.10.00.79

10.512

μετρ.τόν.

27.10.00.79 27.11.12.11 και 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00

15.000

μετρ.τόν.

3.728 3.290

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

3.728

μετρ.τόν.

27.11.12.11 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 27.13.20.00 27.10.00.79

2.700

μετρ.τόν.

2.700 3.853 9.222

μετρ.τόν. μετρ.τόν. μετρ.τόν.

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ε(δη των παραγρύφων 1 β, 1 γ κσι 1 δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3. Η ισχύς του παρόντος δρθρου αρχΐζει από 12 Ιανουαρίου 1989.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΨΙ Ι·.

' Αρβρο 1β Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών αροϊόντων 1. 0 ενια(ος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 TOU ν.1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 2β ΙανουαρΙου 1989 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

(D α. β.

γ. δ. ε.

στ. ζ.

η. θ. ι. ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. ιστ. ιζ. ιη. ιθ. κ.

Βενζίνη αεροπλύνων Βενζΐνη υψηλής συμπΐεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX. ΒενζΙνη χωρ(ς μόλυβδο Βενζίνη κοινή 90 οκταν(ων ΜΙΝ (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λ(τρο MAX. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957/(ΦΕΚ A764) και δασικών συνεταιρισμών ■tou άρθρου 5 ιου ν.827/1978(ΦΕΚ.Α·;ΐ94) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζΐνης. Βενζΐνη εκχύλιοης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ.57/24-1-67 (ΦΕΚ.14/67/Α'). Φωτιστικό πετρέλαιο Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL),με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,5% κατά βάρος Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (DIESEL) άλλο από εκε(νο των περιπτώσεων θ' και ι'. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης « AUTOMOTIVE DIESEL». Πειρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατο. βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 3.5% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7 κατά βάρος. Πετρελαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά. βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης άλλο από εκε(νο των περιπτώσεων ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ και ιη. Προπάνιο

κα. κβ.

Βουτάνιο Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)

κγ.

Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ'ευθεΐας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεΙ αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδϋασμό με τις διατά,ξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1038/1980). Υγραέριο μίγμα (προπανΐου και βουταν(ου) που παραλαμβόνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κγ διατάξεις. Ασφαλτος οδοστρωσίας. Απασφαλτωμένο μαζούτ.

κδ.

κε. κστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΠΟΣΟ ΦΟ· ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ME ΚΩΔΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(2)

(3)

(4)

27.10.00.31

45.000

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.33

30.822 26.312

χιλιάλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.35

30.665

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.37

14.488 45.000

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.25 27.10.00.55

3.000 44.675

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

27.10.00.69

9.446

χιλιόλιτρο

27.10.00.69

9.296

χιλιόλιτρο

27.10.00.69 27.10.00.59

14.500 9.296

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.79

5.268

μετρ.ιόν.

27.10.00.79

10.043

μετρ.τόν.

27.10.00.79

4.577

μετρ.τόν.

27.10.00.79

9.354

μετρ.τόν.

27.10.00.79

5.034

μετρ.τόν.

27.10.00.79

10.007

μετο.τόν.

27.10.00.79 27.11.12.11 και 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00

15.000

μετρ.τόν.

1.208 8.618

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

3.682

μετρ.τον.

966

μετρ.τόν.

2.650 3.288 8.706

μετρ.τόν. μετρ.τόν. μετρ.τόν.

27.11.12.11 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 27.13.20.00 27.10.00.79

2 . 0 ενια(ος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ε(δη των παραγράφων 1 β, 1 γ και 1 δ εισπράτιεται για τα τελωνιζόμενα οτην περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3. Η ισχύς rou παρόντος άρθρου αρχ(ζει από 26 Ιανουαρίου 1989.


ιι

ΕΦΗΜΕΡΙΣ THZ_KYBEP_NHZEQZJTEYXOZ nPOTO)

_

' Αρβρο 17

ΕνιαΙος ειδικός φόρος κατανάλωοης πετρελαιοειδών προίόντων 1. Ο ενια(ος ειδικός φόρος κατανάλωσης ιτου προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορΐζεται από 10 ΦεβρουαρΙου 1989 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

(1)

α. β. γ. δ. ε. στ. ζ. η. θ. ι. ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. ιστ. ιζ. ιη. ιθ. κ.

Βενζΐνη αεροπλάνων Βενζΐνη υψηλής συμπΐεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λ(τρο MAX. Βενζίνη χωρ(ς μόλυβδο ΒενζΙνη κοινή 90 οκταν(ων ΜΙΝ (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λ(τρο MAX. ΒενζΙνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.368θ/1957/(ΦΕΚ A764) και δαοικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν.827/1978(ΦΕΚ.Α7194) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διαυξεων του β.δ.57/24·1-67 (ΦΕΚ.14/67/Α-). Φωτιστικό πετρέλαιο Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (DIESEL)^ περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,3% κατά βάρος Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θεΐο MAX 0,5% κατά βάρος Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (DIESEL) άλλο από εκε(νο των περιπτώσεων θ' και ι". Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης « AUTOMOTIVE DIESEL». Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,7% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης No 1 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 3.5% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,7 κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βύρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 0,7% κατό. βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιεκτικότητα σε θε(ο MAX 4% κατά βάρος. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκε(νο των περιπτώσεων ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ και ιη. Προπάνιο

κα. κβ.

Βουτάνιο Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου)

κγ.

Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ'ευθεΐας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 τοι> ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις ττ^ς παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1038/1980). Υγραέριο μίγμα (προπανΐου και βουταν(ου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κγ διατάξεις. Άσφαλτος οδοστρωσΐας. Απασφαλτωμένο μαζούτ.

κδ. κε. κστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ME ΚΩΔΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(2)

(3)

(4)

27.10.00.31

45.000

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.33

30.011 25.244

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.35

26.692

χιλιόλιτρο

27.10.00.35 27.10.00.37

13.515 45.000

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.25 27.10.00.55

3.000 49.035

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

27.10.00.69

11.155

χιλιόλιτρο

27.10.00.69

11.041

χιλιόλιτρο

27.10.00.69 27.10.00.59

14.500 11.041

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

27.10.00.79

5.268

μετρ.τόν.

27.10.00.79

9.531

μετρ.τόν.

27.10.00.79

4.577

μετρ.τόν.

27.10.00.79

8.845

μετρ.τόν.

27.10.00.79

4.83θ'

μετρ.τόν.

27.10.00.79

9.240

μετρ.τόν.

27.10.00.79 27.11.12.11 και 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00

15.000

μετρ.τόν.

4.437 9.686

μετρ.τόν. μετρ.τόν.

4.750

μετρ.τόν.

27.11.12.11 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 27.1Ϊ.20.00 27.10.00.79

2.937

μετρ.τόν.

3.250 2.505 7.936

μετρ.τόν. μετρ.τόν. μετρ.τόν.

2.0 ενιαίος ειδικος φόρος κατανάλωσης για τα ε(δη των παραγράφων 1 β, 1 γ και 1 δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατώ 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Φεβρουαρίου 1989.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ Η Σ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αρθρο 18 Στη διανομή του ποσού της κρατικής οικονομικής ενΐσχυσης των πολπικών κομμάτων έτους 1989, όπως αυτό ορΐζεται στην παρα,γραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 1443/1984 «Οικονομική ενΐσχυση των πολιτικών κομμάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 73 Α'), θα συμμετάσχουν και τα πολιτικά κόμματα της περΐπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ιδιου νόμου, καθώς και τα πολιτικά εκεΐνα κόμματα που, κατά την έναρξη της ισχύος του παροντος νόμου, εκπροσωπούνται στη Βουλή, που προήλθε από τις εκλογές της 2ας Ιουνΐου 1985, από έναν (1) τουλώχιστβ· βουλευτή. Για τα πολιτικά κόμματα που έχουν τις προϋποθέσεις της περΐπτωσης β' της παραγρώφου 1 του ώρθρου 8 του ν. 1443/1984, ισχύει η διαπιστωτική πράξη της Ανώτατης Εφορει/πκής Επιτροπής του άρθρου 91 της νομοθεσΐας για την εκλογή Βουλευτών του έτους 1984. Για τα υπόλοιπα δικαιούχα κρατικής οικονομικής ενΐσχυσης πολιτικά κόμματα του πρώτου εδαφΐου του άρθρου αυτού ισχύουν οι σχετικες γι' αυτά διαπιστωτικές πράξεις του Προέδρου της Βουλής, που εκδόθηκαν αύμψωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφΐου της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 1599/1986 «Σχέοεις Κρώτους - πολΐτη, καθιέρωση νεου τύπου δελτΐου ταυτότητας και σλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 75 Α') και των εδαφίων πέμπτου και έκτου της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νδμου 1731/1987 «ΡυθμΙσεις στην άμεση και έμμεση φορολογΐα και ύλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 161 Α'). Με όμοια πράξη του Προέδρου της Βουλής, που θα εκδοθεί μέσα σ' ένα μήνα από την ένρρξη της ισχύος του νόμου αυτού, θα προσδιοριοτούν και τα πολιτικά εκεΐνα κόμματα που για πρώτη φορά, για το έτος 1989, δικαιούνται κρατική οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώχου εδαφίου του άρθρου αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Οιατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1443/1984. Αρθρο 19 0 νόμος αυτός αρχΐζει να ισχύει από τη δημοσΐευσή του στην Εφημερΐδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορΐζεται διαφορετικά σπς κατ' ιδΐα διατάξεις xou παρόντος. Παραγγέλλομε τη δημοσΐευση του παρόντος οτην Εφημερΐδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου χου Κράτους.

συντάξιμη υπηρεσ(α των υπαλλήλων αυτων προοτΐθενται τόσα ετη πλασματικής υπηρεσίας όσα απαιτούνται ^ια τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικΐας τους ή τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσ(ας και πάντως όχι περισσότερα από δέκα έτη. Σε περ(πτωση διορισμού τους στο Δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. ή σε Ο.Τ.Α. δεν υπολογΐζεται η παραπάνω πλασματική υπηρεσία, εφ' όσον η νέα υπηρεσία τους παρέχει αυτοτελώς δικαίωμα σύνταξης ή αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό νέας σύνταξης ή για την αύξηση της αναγνωρισμένης σε βάρος του Δημοσίου». Άρθρο 2 Ο χρόνος, που προστίθεται στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσ(α των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να αναγνωρισθεΐ και ως χρόνος ασφάλισης του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και στο Ταμε(ο Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργεΐου Εθνικής Παιδεΐας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αΐτηση των ενδιαφερομένων και την καταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφορών που ιτροβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του οργανισμού κάθε ταμείου. Άρθρο 3 Για τον κανονισμό ή την αύξηση της σύνταξης σύαΦωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού υποβάλλεται αίτηση από τους υπαλλήλους ή, σε περΐπτωση θανάτου τους, από τις οικογένειές τους στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικου Λογιστηρίου του Κράτους. Άρθρο 4 Ο χρόνος υπηρεσ(ας στο Δημόσιο των υπαλλήλων,που έχουν μεταταχθεί από τον Ο.Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του τρ(του άρθρου του ν.1811/1988 και οι οποΐοι θα αποχωρήσουν εθε· λουσίως μέσα στην προθεσμΐα του 6p9pou 1, λογΐζεται ως υπηρεσία που παρασχέθηκε στον Ο.Δ.Ε.Π..

Αθήνα, 6 Απριλΐου 1989

Άρθρο 5

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Με την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων του π.δ. 1041/1979 για τη θεμελΐωση δικαιώματος σύνταξης οι δικηγόροι που υπηρετούν με πάγια αντιμισθία σε οργανικές θέσεις του Ο.Δ.Ε.Π. και έχουν δεκαπενταετή πλήρη πραγματική υπηρεσία υπαλλήλου και δικηγόρου δικαιούνται προσαύξηση της πραγματικής υπηρεσΐας τους κατά 10 έτη πλασματικής υπηρεσίας, εφ' όσον αποχωρήσουν από την υπηρεσία με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του ν. 1811/1988.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΪ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΜ

EIDTEPIKQN

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ

ΑΠ - Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

OIKONOMIKQN

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη ΣφραγΙδα του Κράτους Αθήνα, 7 ΑπριλΙου 1989

Άρθρο 6 Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους ή δικηγόρους του Ο.Δ.Ε.Π. που υπάγονται στο ειδικό συνχαξιοδοτικό καθεστώς του ν.3163/1955 (ΦΕΚ 71).

0 ΕΠΙ Τ Η Ι ΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΧ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

φ

Άρθρο 7

(2)

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχΐζει απδ χη δημοοΐευσή του στην ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1840 ΕφημερΙδα της Κυβερνήοεως. ΕθελουσΙα έξοδος υπαλλήλω ν του Ο.Δ.Ε. Π. Χορήγηση πλασματικής συντάξιμης υπηρεσΐας Παραγγέλλομε τη δημοσΐευση του παρδνχος στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρώτους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΜΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αθήνα, 6 ΑπριλΙου 1989 Εκδΐδομε τον ακδλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1 Στο άρθρο 92 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.1041Ι1979, ΦΕΚ 292) προστΐθεται παράγραφος 8 ως εξής: « 8. Οι μόνιμοι υπά,λληλοι του Οργανισμού Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) μπορούν, με αΐτησή ιους που υποβάλλεται μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του ν.1811/1988 (ΦΕΚ 231), να ζητήσοιιν την αποχώρησή τους από την υπηρεσΐα. Όσοι αποχωρήσουν δικαιούνται σύνταξη, εφ' όσον έχουν δεκαπενταετή πλήρη πραγματική υπηρεσία υπαλλήλου στον Ο.Δ.Ε.Π., στο Δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. ή σε Ο.Τ.Α. Στην πραγματική

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ OIKONOMIKQN

ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΙ ΚΑΙ KOINQNIKQN ΑΙΦΑΛΙΣΕΟΝ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίΰα του Κράτους Αθήνα, 7 ΑπριλΙου 1989 0 ΕΠΙ Τ Η Ι Δ Ι Κ Α Ι Ο Ι Υ Ν Η Ι ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΜΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΑΓΐδ

TO

ΕΘΝΙΚΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


ΦΕΚ-90Α1989  

ΤροποποΙηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις.