Page 1

Winterswijkse Watersport Vereniging Opgericht 9 augustus 1927 Rabobank: 3712.39.702

Aangesloten bij de KNZB Internet: www.wwv.nu

Registratie KvK 40101749

Protocol seksuele intimidatie In de sportwereld komen er in toenemende mate klachten binnen van seksuele intimidatie of misbruik. Binnen de WWV zijn er tot op heden nog geen klachten vernomen van seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Toch wil WWV er aandacht aanbesteden. Het kan iedereen overkomen en het begint vaak onschuldig. Wij hebben een protocol opgesteld. Dit hebben we gedaan, omdat mochten er klachten binnen komen of wel signaleringen van seksuele intimidatie of seksueel misbruik worden waargenomen, wij als vereniging adequaat kunnen handelen als het zich voordoet. Het protocol wordt onder de aandacht gebracht bij leden, trainers en ouders als het protocol vastgesteld is binnen de ledenvergadering van de vereniging in 2012. Uitgangspunten: Ieder lid van de WWV dient zich te onthouden van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Onder seksuele intimidatie verstaat de WWV elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of ongewenst wordt ervaren. Vormen van ongewenst seksueel gedrag kunnen verbaal, non-verbaal of fysiek van aard zijn. Ongewenst seksueel gedrag kan opzettelijk of onopzettelijk plaatsvinden. Seksueel misbruik is een bijzondere vorm van seksuele intimidatie. We spreken van seksueel misbruik als: 1. Het slachtoffer jonger is dan 18 jaar. 2. Het slachtoffer, ongeacht de leeftijd, een afhankelijke positie heeft in een functionele relatie met een pleger. (bijvoorbeeld: relatie tussen sporter en trainer) Het verbod op seksuele intimidatie geldt zowel voor, tijdens als na het sporten. Het bestuur stelt een vertrouwenspersoon aan bij wie leden bij (het vermoeden van) seksuele intimidatie terecht kunnen om er melding van te maken. Het bestuur van de WWV stelt een klachtencommissie samen als het gaat om kleine grensoverschrijdingen die zich middels een gesprek, een waarschuwing of gedragsafspraken zich laten corrigeren. Deze commissie bestaat uit de voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid die het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in zijn takenpakket heeft. Deze commissie onderzoekt de klacht en neemt op basis van de gegrondheid van de klacht een passende maatregel. Indien het om een ernstige klacht gaat wordt de KNZB, NOC-NSF en/of de politie ingeschakeld. Er is geen verjaringstermijn voor het indienen van een klacht. Leden van de club worden geïnformeerd over het beleid seksuele intimidatie, naam en telefoonnummer van de vertrouwenspersoon en over de gedragsregels. Meldingsprocedure: Melding door een “slachtoffer” van seksuele intimidatie: opvang en steun voor het slachtoffer staat voorop. Het slachtoffer meldt zijn of haar klacht bij de vertrouwenspersoon van de WWV. De vertrouwenspersoon mag nooit beloven dat hij/zij het aan niemand zal door vertellen: het kan nodig zijn om anderen in te schakelen om het slachtoffer te helpen. De

Opgesteld 18-04-2012

Laatste wijziging geaccordeerd op 18-04-2012


Winterswijkse Watersport Vereniging Opgericht 9 augustus 1927 Rabobank: 3712.39.702

Aangesloten bij de KNZB Internet: www.wwv.nu

Registratie KvK 40101749

vertrouwenspersoon verwijst indien nodig het slachtoffer door naar professionele hulpverlening. Het slachtoffer meldt in overleg met de vertrouwenspersoon de klacht zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de vereniging. Melding door een kaderlid: Als een kaderlid seksuele intimidatie constateert door een collega kaderlid, is hij/zij er voor verantwoordelijk om er melding van te maken bij de voorzitter van de vereniging. Melding door derden: (derden zijn bijvoorbeeld: ouders, of andere leden) bij (het vermoeden van) seksueel misbruik wordt dit gemeld bij de voorzitter van de vereniging. Procedure van onderzoek: Wanneer een klacht wordt gemeld bij de voorzitter stelt hij een klachtencommissie aan. Indien het om een ernstige zaak gaat, worden de KNZB, NOC-NSF en/of de politie ingeschakeld. Als het gaat om kleine grensoverschrijdingen, lost zich dit op door middel van een gesprek, een waarschuwing of gedragsafspraken. De voorzitter stelt hiervoor ook de klachtencommissie in die verder onderzoek verricht. De voorzitter informeert het betrokken lid over de melding. De toedracht van de zaken volgens het lid tegen wie de klacht is ingediend wordt schriftelijk vastgelegd. Alle gesprekken zijn erop gericht de ware toedracht van de zaken te achterhalen. Van de gesprekken wordt een kort verslag gemaakt. Voor het betrokken slachtoffer wordt opvang en begeleiding geregeld indien nodig of gewenst. NB: het betreft geen diepgaand onderzoek, de klachtencommissie kent haar grenzen en verwijst zo snel mogelijk door indien de noodzaak daartoe bestaat. Maatregelen: 1. Tijdens het onderzoek kan het bestuur het betrokken (kader)lid op non-actief stellen of het betrokken (kader)lid de toegang tot de vereniging ontzeggen voor de duur van het onderzoek. 2. Bij geconstateerd misbruik neemt het bestuur maatregelen, zoals het geven van een waarschuwing, een schorsing, het royeren van het (kader)lid van de vereniging of het ontslag van een trainer. 3. Wanneer het gaat om ernstige klachten wordt voor klachtafhandeling doorverwezen naar de KNZB, NOC-NSF en indien nodig naar justitie.

Opgesteld 18-04-2012

Laatste wijziging geaccordeerd op 18-04-2012

Protocol Seksuele intimidatie  

Protocol Seksuele intimidatie WWV Winterswijk

Advertisement