WWPS Publication

Page 1

㐠᳃ͷผ ᙋᖕᓯ䄙 Ucapan Penghargaan - Ikhlas Dari Hati 2 ́͌ ˽̎̓̈́̇ͤ͋̎ ̏͌ͩ ˿̍͐Νͦ̓̇ ̣̞͓̉͑̇ 2 Mother Tongue Language Publication 2021FOREWORD A sudden epidemic has changed our lives on many levels. However, in the process of facing the challenge, we have actually received some amazing benefits that were unexpected. When we spent large amounts of time at home with one another because of Work from Home and Home-based Learning measures, we ended up having more face-time with our family members than ever before. This led to family members having a deeper understanding of one another, and families became more strongly bonded. People no longer needed to travel back and forth home and work, or home and school. Everyone’s social activities also became more family-oriented. In families where three generations are present, there are many more opportunities to communicate with family. After experiencing HBL, pupils have become better at learning independently, and the ability to use hi-tech equipment has also greatly improved. Studying at home allows pupils to hone their organizational skills and self-discipline, enabling them to learn more actively and independently. From the teacher’s point of view, in order to produce persuasive and fascinating digital learning materials, we have also honed our communication skills and are now stronger in their application of technology in teaching. Since the outbreak of the epidemic, we have begun to cherish the people and things that we used to take for granted, and we have become more aware of what’s important to us, and we have taken the time to think about it. I hope the epidemic will end soon. I hope that life becomes more colourful again. I also hope that you can continue to maintain the good hygiene habits you have developed during this period. It is hoped that with the help of “Voice of Westwood — Words of Gratitude 2”, students will use their own perspectives to express their gratitude to the people who have provided them with love and care during the epidemic. We also hope all of us will forever remember this sense of love and gratitude, strive hard, and live our lives to the fullest.

KATA PENGANTAR Epidemik yang melanda kita secara tiba-tiba kini telah mengubah kehidupan kita. Namun, dalam menghadapi cabaran ini, kita sebenarnya dapat meraih lebih banyak kebaikan daripadanya. Apabila kita banyak meluangkan masa di rumah untuk bekerja dari rumah atau melakukan pembelajaran di rumah disebabkan langkah-langkah berjaga-jaga, kita dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita. Ahli keluarga lebih memahami antara satu sama lain dan hubungan kekeluargaan menjadi lebih erat dan mesra. Kita tidak lagi perlu keluar ke tempat kerja atau ke sekolah setiap hari. Oleh itu, setiap keluarga dapat menumpukan lebih perhatian terhadap aktiviti keluarga mereka. Bagi keluarga yang mempunyai tiga generasi, mereka mempunyai lebih banyak peluang untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Berdasarkan pengalaman menjalani HBL yang lalu, murid-murid kini lebih berdikari dalam menguruskan pembelajaran mereka. Kemampuan mereka untuk menggunakan peralatan berteknologi tinggi juga semakin bertambah baik. Pembelajaran dari rumah memberi peluang kepada murid-murid untuk meningkatkan kemahiran menguruskan diri dan mendisiplinkan diri agar dapat membolehkan mereka belajar secara aktif dan kendiri. Dari sudut pandangan guru-guru pula, untuk menghasilkan bahan pembelajaran digital yang lebih menarik dan bermakna, guru-guru telah meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan mereka lebih mahir menggunakan teknologi terkini dalam mengaplikasikan pengajaran mereka. Sejak berlakunya epidemik ini, kini kita lebih menghargai orang-orang di sekeliling kita dan juga perkara-perkara yang dahulunya kita ambil ringan dan mudah. Kita semakin menyedari apa yang lebih penting bagi kehidupan kita, serta diberi peluang untuk merenung semula kepentingan tersebut. Saya berharap epidemik ini akan berakhir secepat mungkin. Saya berharap kehidupan kita akan kembali berwarna lagi. Saya juga berharap agar kita semua dapat meneruskan amalan menjaga kebersihan yang kita lakukan selama tempoh epidemik ini. Semoga dengan adanya “Voice of Westwood — Words of Gratitude 2”, murid-murid akan dapat menggunakan perspektif mereka untuk meluahkan rasa berterima kasih mereka kepada orangorang yang telah menyayangi dan mengambil berat terhadap mereka sepanjang tempoh epidemik ini. Saya berharap agar kita semua akan selamanya mengingati rasa kasih sayang dan syukur ini, terus gigih berjuang dan menjalani kehidupan sebaik mungkin.

1


‫ݹ‬㼬 ̬౦⾭ຮ‫ڢ‬Ბ⮰⫗ᗱ౔䃤ๆᅮ䲎̶ᩥऄβ᜽И⮰⩋≧Ƞ᜽И౔䲎ᄥᠽᝄ⮰䓳⼷ᑿ ͙喏̹ⴑ̹㻵౜ᰵβ̬χᘻโ⮰ᩢ㣣Ƞ ౔͐⁍๓㻰Ὅᅱტ႒Ό̺ߊ‫⮰ژ‬䓳⼷͙喏᜽Иᰵᰠๆ⮰ᬢ䬠সტϦⰤะȠϦИ̹‫ڹ‬ 䰬㺭຀∎ᒬ䔀κ̶̷⤙̶̺႒ȟᩪ႒⮰䌛䕀ͷ̶Ƞ๓ტ⮰⹪ϐ≧ߔ΋䒘㔸БტᏙͦͧ喏 ➥‫ݗ‬᭛̵Џसമ⮰ტᏙ喏ЂИᰵᰠๆᱦц̺⺂❢⃹Иֆ䌔Џϐ≭ȠტϦͷ䬠ᰵβᰠ⌝⮰ β㼏喏ტᏙ‫܉‬㖆߇΋ᓃБ᣼ࡳȠ ㏻ࢲβᅱტ႒Ό䓳ऺ喏႒⩋Иᢸᤍβ㜖ͧ႒Ό⮰㘩߇喏ҫ⩔倄⻽ឬ䃪ำ⮰㘩߇΋ ๓๓౜᣼倄βȠᅱტ႒Ό䮐β䃕ЂИ⸔㏯㜖ጝ⮰㏰㏳㘩߇̺㏖ᒷ喏΋䃕ЂИᰠ⼛Ჭ㜖ͧ ౜႒ΌȠ Ϻ᪅ጴ⮰㻾ᏒᲑⰷ喏ͦβ‫ڣ҈ݢ‬䄠᰹߇ȟᑁϦ‫ڑ‬㘈⮰᪜ⴭ႒Ό᪅ᱼ喏᜽И΋⸔㏯ ‫ܦ‬βᰠ倄⌝⮰⇋䕆ឬጓࣶߌᑦβ⩡㘽⻽ឬ⮰Ꮐ⩔㘩߇Ƞ ⫗ᗱࣽ⩋БᲑ喏᜽Иऄᓃᰠߌ⣹ᘈ䗏χϺ‫ݹ‬ΌБͦ፤⮰Ϧȟηȟ➕喏ᰠߌᛮᓃࣧ ᙋःᚎ㞮๻⮰⩋≧Ƞ ጸ᱇⫗ᗱᬕᬑ㏿᲋喏᱋ᒱ⩋≧ऄᓃᰠߌ͜ჸๆᒕ喞ጸ᱇๓ტ㘩㐓㐙ԉᠭ౔⫗ᗱ᱋䬠 ‫ڧ‬᜼⮰㞛ຩࢗ⩋Όᘛ喞सᬢ喏ጸ᱇Ջߕȧ㐠᳃ͷผÿᙋᖕᓯ䄙 Ȩ喏㐅႒⩋И⩔㜖ጝ⮰㻲 㻾ᄥ౔⫗ᗱ᱋䬠ͦЂИ᣼Ӈ䓳❝̺‫ڟ‬ᔬ⮰ϦИ㶔䔜ᙋᖕͷᗱ⮰ᱦц̺᎟जȠ䃕᜽И‫⁍ڹ‬ 䕆䓳䃜ᒁ❝ȟ䬱䄧❝ȟь䔾❝喏䃕❝౔᜽Иͷ䬠≭ߔȠ

Ζ͌Δ̥̔ ¨ Ê r§nèæs­nÄ ³Ë ®tË Þξ ­¾ ÑnÜ t t¿ ¹nèäÂâݪ. xȸ´ì¾, ÑnÐ tÝ |¨Êr nâྠvs§ s­Å¬¨Ð, |¨Ê³nÅn§ ³Ë ÒtË ¹¨ ¼ ¿n ³Ëî tݾ ­n¾ r³èæâsÝn¾. Ó ÌȲª sÑtË r Äѧnξ xÐ˾ nʲ§ èãÐËnξ ­n¾ Ó Ð v¨ s­Å¬t§ r ËÑØ sãn¾. x§énÐ, ¼ît³Ò ­¾ ¾³ z渴éÊ à î v¨ s­Å¬t§¸ ³ ʲªr nâ sãn¾. x²§ ®tË ¾³ z渴éÊ à t s¿ w×¹né ¶Æ§Î ÑØÑ ãª; ¾³ zãÔ â ÑÎÑt îãé. §ès³nt§¿ ®tËÀÐ Ó ¾ ³âÞ ¾ sÑtË ¾ ³¿¢ v¨ ¬ s§tÑÀÐËn¹Ð w Ò ª. ­¾ vîãn ­ Ñ t ྠ¾³¾ nʲ§§n ¹näÒ é. ½îæ §t˼tã â r n¦ ¾³ ÞÐ, ¾³ z渴éÊ à î s¹Î¾ v¨ s­Å¬t§ r ËÒ xîì¾ ³Ë Ñnĸ¶ â t ¬¨È îãé. xÐ˾ nʲ§ èãtË vì³Ò¬§ ´ã , ¹n¡ÑÊ â ¿¹n èæ r nâѨРs§Ê²§ÑÊ Ýn Ò nÊ â. s¹Î¾ ºî ÈÒ tݸ ³¿î³ ¬ª¾ ¨ãì¾ r³Æª¾ s¹¾³ âݪ. xÐ˾ nʲ§ èãÌîs³nª, ¹n¡ÑÊ â § â ®ÊÑn ¬ ¨ãî tݾ ¿ Ú ¬t§Â¾ s¹¾³ ¬¨ r nâÑs§n , zè n ¬ª ì¾ ¿¹n Ô¾ èãÌÐ y ³ ãnÊ â. w Æ¿Æî ¦s¡n ¬¨Ð, | â § ÑÐr§nØа ³¬ ¨ãté ÑÝʬª r n¦ è´¬§ÌÐ r§nØа ³¬t§¸ ³¿î³ ¬ªÑ¨Ð ÑÎÑt ²¨È sãn¾. x§énÐ ÑnÅú¿¾ ¹èæ¾ { ¾ vÞ ¾ èãÐ ÑÝ tÝ | ÝnÐ zÈÑn ¼ ãª. r§nèæs­nÄ ³ÅÑ wž´¬§¨ÌȲª, ­n¾ n§nÅ¡¹n Ȩ¿ ¹ tݾ ³ÐsÑæ Òó¿ tݾ s³nè㬠r§n sén¾. s¹Î¾ ­¹ |ª ¼ ¿¾ |î³t§ vä²¨È sãn¾; vt§¸ ³èä ²¨ s­Å¾ | ¬ª r n¦ È sãn¾. r§nèæs­nÄ ÒtÅÒÐ ¼ Ñt ¾ |îæ ­¾¶sÑn¾. ÑnÜ t »¦ ¾ Ѧ¡¹¿¹n ¹næ¾ |îæ ­¾¶sÑn¾. x²§ nË ¬¨Ð ­n¾ zÈÑn ¿ ­ÐË ³× Ñ× tÝ ­¾¹nÐ r§n ʲª t ¸´ ¼ ¾ |îæ ­¾¶sÑn¾. "rÑú Õ ÅÐ ñ |î xt§¿ 겧 ­îä¡ÊÔº r nè â 2"-î z§Ò î, x²§ nË ¬¨î s³nª ­¹ vît³Â¾ v tãt¿Â¾ Ñ× ¿ ¹ à ­¾ ¹n¡Ñ ¼¬ª â ­îä r§ÆÒ¬¨È ãnÊ â. x²§ vît³Â¾ ­îä¡ÊtѾ vtéÑȾ |îrãîæ¾ ®téÒÐ r nâsÑn¾; é¹n ¼¿îæ, ­¾ ÑnÜ t t¿ ¼Út¹¿n ÑnÜsÑn¾ |é ­¾¶sÑn¾.

2


໿ह 䮟༫⛭ (Chan Zi Ye, Elena) ⤙㏓ 1 Synergy

Ϟ❝⮰θ༔喝 䅎䅎ᗔᬌᬢᬌ‫ݧ‬᣼ Ӈ̹सపᵴ⮰ए㒕㐅᜽ Иፒ‫ܦ‬䬔Ƞ ᜽❝ᗔ善y

໿ह ⢷⦊Ж (Ong Rui Yi) ⤙㏓ 1 Kindness

ࡧ⫃Ϧ঄И喏䅎䅎 ҌИ⚓䶪䗏χᙋ᳿‫⟢ی‬ ⫱⃾⮰Ϧ善

3


໿ह 䊡Ꮩⶁ (Zhao Tingshuo Aiden) ⤙㏓ 1 Diligence

Ϟ❝⮰ᔗ丼Ꮓ጑҈ Ϧ঄И喏䅎䅎ҌИ᣼Ӈ ⮰㒺ট下➕স䉠ᓯ⮰᰹ ߍ喏䃕᜽И౔ᅱტ႒Ό ᱋䬠ᰵຩ⣕⮰⣕‫ڣ‬⣕স ຩय⮰ᔗ丼छБयȠ

໿ह ᫥侻㞯 (Jayden Fang Junpeng) ⤙㏓ 1 Confidence

᜽㺭ᙋ䅎ࡧ⩋স័ ทИȠఌͦЂИ⃻๕⚓ 䶪⫱Ϧ喏䔄ፚ๓ტ᝿⫗ 㠃喏䊢䊜᫜‫⃾⫱ی‬善 䅎䅎ҌИ善

4


໿ह 䅎⁏ᖕ (Chia Xin En Olivia) ⤙㏓ 1 Synergy

❤❤ ᜽❝ᗔ

ິ​ິ ᜽❝ ᗔ

ᙋᖕ

ᙋᖕ㔭ጴ喏 ᗔ䓇㠒β

5

᰷ࣷИ


໿ह ᳃㧔⥟ (Lim Qian Lin) ⤙㏓ 2 Diligence

Ϟ❝⮰ࡧ⩋喝 䅎䅎ҌИ⩔ᓯ喏Ꭲ ̀ᬌᓚ̹㜟౜⚓䶪⫱ ϦȠ㮩♢‫⃾⫱⟢ی‬ь᳿ ᕓᒴ倄喏Ѳ᭛ҌИ䔄᭛ ᅩᓯᅩ߇౜ፚߕ⫱Ϧ喏 Ⱐ‫⫱ݜ‬ϦᏣูȠ᜽ᘟՋ ₐᱦц喏ऽҌИ㶔⹦ᙋ 䅎Ƞ

໿ह 䗽ࢆᮃ (Zheng Bohan) ⤙㏓ 2 Synergy

䅎䅎័ทসࡧ⩋И ͦ⫱Ϧⰷ⫱喏䃕⫱Ϧ䊶 Ბ䊶ᄽȠ䔅̬჆᭛̬䶥 ᒴ㉛⮰጑҈Ƞ᜽ጸ᱇̹ ц‫ڹ‬ᰵϦᓃ‫⫱ی‬喏䔅ᵣ ࡧ⩋স័ทᅝ̹⩔䔅ʹ ㉛βȠ

6


໿ह ᑌ㟣㥝 (Ashlynn Chong) ⤙㏓ 2 Teamwork

䅎䅎❣❣ 㐅᜽⚚亙

䅎䅎ི​ི ≃ⷃⰄȠ

̹჎⅀善

̹჎⅀善

ິ​ິ喏 䅎䅎ᗔ⃻๕ ⚓䶪᜽Ƞ ᜽Μβ ̬͖ ⹨➕㐅 ҌȠ

̹჎⅀善

7

䅎䅎Ҍ喏 䭫༔善


໿ह ढℂ᜼ (Clayton Yap) ⤙㏓ 2 Gratitude Ϟ❝⮰❤❤ິ​ິ喝 䅎䅎ҌИ౔ᅱტ႒Ό᱋䬠౔ტ⚓䶪᜽喏᪅᜽ֆߋ䄪Ƞ 䅎䅎ິ​ິ⚚ຩय⮰下➕㐅᜽य喏䔄ፚ᜽Μए㒕Ƞ 䅎䅎❤❤ፚ᜽᝿࠱卍亙喏䔄স᜽̬䊣⣕ఠ᷷Ƞ 䃕᜽И㐓㐙ᅩ䛻ᒱ౔ტ喏ͦ䭞⫗ᅩ̬Щ߇Ƞ

8


໿ह ᳃ả⋇ (Adrian Lim Kye Tao) ⤙㏓ 3 Diligence

⇍ᰵ⚐⅀β善᜽㺭᝿⩡ 䄉गϦ䊢㉓䔭̬ᶢ⚐ ⅀䓳ᲑȠ

ຩ仅੶善

᜽ⱋ⮰ᒴᙋ䅎ऀ​ऀ౔๓䰔๕䛸䔄 ា⚐⅀䔭‫ݜ‬᜽ტ ᜽И᝹छБ۲ᬢय亙Ƞ

ຩ䛹੶善

9


໿ह 䗽ⲫ䢥 (Chloe Tay Rui Xuan) ⤙㏓ 3 Diligence

Ϟ❝⮰ࡧ⩋喏䅎䅎 ҌИ౔‫⫗⫱ی‬ᗱ᱋䬠喏 ፚ᜽И⇧⫃⫱ϦȠ᜽И ᙋ䅎ҌИᝬЄ‫̬ܳ⮰ܦ‬善

໿ह ⒄ᚓⲫ (Phua Hui Rui) ⤙㏓ 3 Teamwork

ఌͦ⫗ᗱ⮰‫ڟ‬㈧喏 ᗔИᓃᝠⱬࣆࣆ⮰ए 㒕ȟᦽⱬ૿ၼ喏๓ผ ౜䄠䄉喏ⱋ᭛䓇㠒ᗔИ βȠ㔭ጴ喏᜽И̬჆ц ຩຩ႒Ό喏̹ц⊖䉥ᗔ И⮰̬❳㠒ᓯȠ᜽❝ᗔ И喏㔭ጴ善

10


໿ह ᳃ͼᖕ (Lim Le En Micaela) ⤙㏓ 3 Confidence ᄶ᪘⮰ៃ⫗̬㏫጑҈㔱喝 ᜽㺭ᙋ䅎ҌИԉ័᜽И⮰఩ტ喏䃕᜽㘩Ⴕᓯ౜౔ტ႒ΌȠ ౔⫗ᗱ᱋䬠喏ҌИ๷̹䶪䏗౜ԉ័᜽ИȠࡧ⩋স័ท㐓㐙ፚ⫱Ϧⰷ⫱喏䃜 㔱΋⃻๕᣼Ӈᰬ᫜⮰᫜䬧ȠҌИ䔅ᵣֆ䃕᜽সტϦ㻵ᓃᒴႵ‫ڔ‬喏᜽সტϦ䲊፤ ᙋ䅎ҌИȠ ᜽ጸ᱇⫗ᗱछБᔗ◥䓳ࣧ喏ఌͦ᜽Иᒴᘟ‫ࣧܦ‬⣕喏㔸ҌИ΋̹⩔‫ڹ‬䔅ʹ䓇 㠒βȠ ⺉ҌИ ๕๕ᐬᓯȠ

᜽⮰ტϦ

䂒ᄋ

ࡧ⩋

័ท 11

䃜㔱

㔭ጴ


໿ह 㒃᩻ͼ (Amelia Lok Min Le) ⤙㏓ 3 Gratitude ᪘❝⮰ࡧ⩋័ทИ喝 仂‫ٴ‬喏᜽ᘟᙋ䅎ҌИ౔䔅⃡⫗ᗱ᱋䬠⮰䓇ߟ̺Є‫ܦ‬Ƞ䲎ᄥ⾭ຮ‫ڢ‬Ბ⮰᫜‫ی‬ 㗦►⫗ᗱ喏‫ڔ‬఩Ꭻ๓ࡧߍ጑҈㔱̹ᔄ݉ᓯȟ➎䃜ҫ঩喏৹Ꮐ᫜ߌ಍ᩫᏈ⮰ण घ喏͵ᬌࣹ䶪౜۞̶⫗ᗱ䭞ᣓじ̬㏫Ƞ‫⁍ڢ‬喏ҌИᬑ่๷ᝄ喏ᆁ⣜βᄥ⃻̬ѹ ᫜ߌ಍‫ژ‬ℽ⮰‫ڟ‬ᓯস❝័Ƞᰬऺ喏᜽ऽ๷ᝄ౔⫗ᗱ䭞ᣓじ̬㏫⮰ࡧߍϦ঄㜠Б ᰬሳ倄⮰᪘ᘻ善

䅎䅎

12


໿ह Ეၼ჏ (Kaelyn Yeo Zixuan) ⤙㏓ 3 Teamwork Ϟ❝⮰ࡧ⩋喝 ᜽㺭ᙋ䅎ᗔᝬЄ‫̬ܳ⮰ܦ‬喏᜽ᘟ䄠喝Ąᗔ䓇㠒β善ą ౔⫗ᗱ᱋䬠喏ᗔ̹䶪㜖䏗Ⴕ࢝喏Ϲ♢⃻๕౔̬㏫ᇃѹ጑҈喏⚓䶪⫱ϦȠ౔ ࡧ䮎䛸喏ᗔ䔄㺭‫ޛڔ‬ₒ㷱喏㜹ᐯ䌋ტϦఎ㖆⮰ᬢ䬠喏̺⫱⃾ᄥៃ喏〙ᅩ‫ͦ߇ڔ‬ ᜽Иぽ䊣̬䕿Ⴕ‫⮰ڔ‬䭞័㏫Ƞ䔅䃕᜽㻵ᓃ⩋≧౔᫜ߌ಍ᒴႵ‫ڔ‬喏᜽΋ᒴᙋ⓬ᗔ ᬌ⻭⮰Є‫ܦ‬Ƞ ᜽ⱋ⮰ጸ᱇⫗ᗱ㘩ᬕ̬◥㷗ᝄ㘈Ƞ๓ტ䘩㘩ఊᑾ₏፤⮰⩋≧Ƞ᜽㺭ऽᗔ႒ Ό喏䪫๓Бऺ΋㺭ֆ̬͖ᄥ⹪цᰵ䉍⡚⮰Ϧ善 ⺉ᗔ ᎟Ⴕ֑Ꮳ善ߌ⇥善

䅎 䅎 ᗔ

13


໿ह ᳃㟣㐚 (Sylvia Lim Zi Qi) ⤙㏓ 4 Resilience Ϟ❝⮰❤❤ȟິ​ິ喝 ᙋ䅎ᗔИ̬ⰠБᲑ䘩䗏ʹ❝᜽喏᜽⃻̬๕य⮰下➕䘩‫␍ٱ‬ᗔИ␍␍⮰❝Ƞ ິ​ິ喏ᗔ⃻๕䘩౔ტ䛸ֆტߍȠ㔸❤❤喏ᗔ⃻๕䌋ິ​ິ̬䊣π◥䊣Ꮆऺ喏 ᅝ䓇ࠐ౜‫ܦ‬䬔ࣧֆ጑Ƞ䅎䅎ᗔИ喏᜽Бऺ䪫๓β喏ᢎ᜽‫ࣧܦ‬ֆ጑喏ຩຩ⚓䶪ᗔ И善

14


໿ह ᳃㔌ᕍ (Lim Cui Yi) ⤙㏓ 4 Synergy ᙋᖕᝬᰵ⮰ࡧ័Ϧ঄ȠҌИ⃻̬๕ᅩᓯᅩ߇౜ͦ䗏χᙋ᳿‫⫱⮰⃾⫱⟢ی‬Ϧ ᷬᴑ䏗ѿȠҌИᬌ⩻κ㷗⫱⃾ᙋ᳿喏ᬌᓚ̹㜟౜⚓䶪⫱Ϧ喏Ⱐ‫⫱ݜ‬ϦᏣูȠҌ И≧㙝㙝⮰ᅝ᭛⫱Ϧ⮰⮩㶏๕ҫ喏䃕ᕼᙸ⮰⫱Ϧⰷ‫ݜ‬ጸ᱇喏̹㜟κఌͦჟᕁ㔸 ᒝ৹⫱ᗱȠҌИᄥ఩ტ⮰䉍⡚᭛䲊぀ුᝬ㘩ᒎქ⮰喏౔ₐ⩝㶣౜ऽҌИ㜟᪘喏 ᙋᖕᰵҌИ善

15


໿ह ᳃⁏ᕍ (Lim Xin Yi Sophie) ⤙㏓ 4 Confidence Ϟ❝⮰Ⴕ‫ڔ‬䌉⻧๓ҫ喝 ҌИⱋ᷾善ҌИ⶚ԉ⃻͖Ϧ౔ੲ౦䛸ԉᠭ̬㆟䌉⻧সᝠຩए㒕ȠҌИϺᬕ 々‫ݜ‬ᮆ喏̬჆ᒴ㉛Ƞ᜽ⰷ㻭ҌИ᣼䚾ふ∍∍㡢⮰Ϧ̹㺭々ᓃ๖䓽ȠҌИͦ᜽И ຩ喏Ѳ᭛ᰵχϦ̹⤲ⲘҌИ喏䔄ᄥҌИ⇍ᰵ⹨䆸喏䔅᭛̹Ꮐ䄑⮰Ƞ䅎䅎ҌИ౔ 䔅⃡⫗ᗱ᱋䬠㐠ᠭ⼕Ꮋস⶚ԉ๓ტ⮰Ⴕ‫ڔ‬Ƞ

Ⴕ‫ڔ‬䌉⻧๓ҫ善

16


໿ह ᑌᆽ䚉 (Ashley Teoh Cen Yun) ⤙㏓ 4 Gratitude ᜽⮰䏗䓥ᰵ͖͐䊱Ϧ喏ᕧ᭛ᬌᓚ̹㜟౜ԉ័ຩ᜽সᑋᑋȠ ЂИᅝ‫׻‬᜽И⮰䰔ъ喏ᕧ᭛ᬌᕔᬌᗀ౜ፚ᜽И䖚䷺ᡍ䰔Ƞ ЂИᅝ‫׻‬᜽И⮰ᄨጴ喏᪅᜽Иԉᠭ͖Ϧࢗ⩋সϦ⩋䕿⤲Ƞ ᅐ‫౔ڢ‬䔅⃡ៃ⫗᱋䬠喏ᰠ᭛ࣽᡑβ᜽ᬌ∁ᘟ䆍⮰Ą䊱㘩߇ąȠ ᜽ᰪ㏻ᔬ⪽Ђ᭛᠑ᰵ䛽䧋㒕⮰⊣‫߇ٷ‬ท喏 ॒㔱Ђຮҁಆᑦ౜១ៃโ⩸䗏छᕁ⮰⫱⃾ࣧ‫ژ‬त̶⤙喢 ॒݅Ђຮҁ⾫ᷙ౔Ϧ㓐‫ݜ‬䊱ጮ䛸䛳䉙ტ䛸⮰下ᱼ➕৭喢 ੶善࣋ᲑЂख᭛‫܍‬Ϧ喏ख᭛ͦβ̶⤙‫ڧ‬ტㇶए㐅ტ䛸⌧㒚Ƞ ᜽΋ᰪ㏻ᔬ⪽ລ᭛цܲ䏗ᱛ⮰ᮦᚓຟ⺊喏 ॒݅ລຮҁ䓥ᅱტߊ጑䓥̵丼̹㑦౜۲ำ下➕㐅᜽И喢 ॒݅ລຮҁ䓥ᏀЄ጑҈䓥‫͖׻‬㔭ጴ̬ᵣᠳᄨ᜽̶㑽䄪喢 ੶善࣋Ბລ΋᭛‫܍‬Ϧ喏ख᭛ͦβ̹䃕᜽И享౻ࣶ䌋̶䄪͆Ƞ ᜽䗏ы๓⮰䊱Ϧ❤❤সິ​ິ喏 䅎䅎ᗔИᬌ⻭⮰Є‫ڟࣶܦ‬ᔬ喏 䃕᜽সᑋᑋᐬᓯ֑Ꮳ౜䪫๓喏 ᜽䄑ຮҁఊ៑ᗔИ㐅δ⮰❝喢

17


໿ह ҁტ䆖 (Kennith Hoo) ⤙㏓ 4 Teamwork

Ϟ❝⮰ࡧ⩋喝 ҌИຩ善䅎䅎ҌИፚ ߕ᜽ИȠ᜽䪫๓ऺ喏΋ ᘟ᜼̬ͦहࡧ⩋Ƞ⇍ᰵ ҌИ喏ᅝ⇍ᰵ᜽И⣜౔ Ⴕ‫ࣴڔ‬Ꭴ⺻⮰⩋≧Ƞ

໿ह 䗽໐⋡ $IFO :V )BO "JOTMFZ

⤙㏓ %JMJHFODF

Ϟ❝⮰ࡧ⩋喝 ᜽ๆᘟᄥҌИ䄠ผ 䅎䅎善Ѳ᭛喏ख᭛̬ऑ 䒧䒧⮰Ą䅎䅎ąᔺʹ㘩 ఊ៑ᓃβҌИ⮰๓ᖕ๓ ᓣ喢ϦИ䘩䄠ࡧ⩋᭛Ą ⮩㶏๕ҫąȠ᜽Ⱔԍ喏 ҌИᅝ᭛̶๕≪Ბ᠛᩽ ᜽И⮰๕ҫ善

18


໿ह 台ၼ⣶ (Ng Zi Shan) ⤙㏓ 5 Confidence

㮩♢⣜౔ᰵ‫ ⃾⫱⟢ی‬

Ѳ䔭丼঄䔄 ᭛߳᪎౜Ბ ᜽Иტ䔭下➕Ƞ

䅎䅎ᗔ善

᜽ИᏀ䄑 ᙋ䅎ЂИȠ ‫ڹ‬㻭善

19


໿ह ᳃ᗒ⺦ (Lim Yet Kee) ⤙㏓ 5 Synergy ⣜౔

❤ȟິ喏 ᜽И䰬㺭 ⩡㘽Ƞ

‫⫱⟢ی‬ ⃾㖲㭼

❤❤喏᜽И ⇍ᰵ⩡㘽善 ᜽

਑਑

ິ​ິ喏 㔭ጴग ᜽Иֆ )#-Ƞ

ᑋᑋ

ᔺʹߊ ੶喢

͐๕ऺ

᜽ⴑ䕿 β

❤❤

ິ​ິ

౔ఊტ⮰䌛̶

౔㐠᳃ᄻ႒ 䅎䅎善

⣜౔ЂИᰵ⩡ 㘽β喏⇍䬚䷄ β善

⩡㘽౔Β࠱䛸

਑਑

᜽ᲑፚҌ善 ᑋᑋ

20


໿ह ᑌ⊣Ḩ (Teo Hai Fen) ⤙㏓ 5 Resilience ᜽ᙋ䅎ᝬᰵ⮰ࡧ័Ϧ঄Ƞ౔䔅͖ҫϦИᙋ‫ݜ‬㞜䓇ᬌ℀⮰᫜‫⃾⫱ی‬ᬢ᱋喏䔅 χࡧ័Ϧ঄̹ܲ⮩๕叽่喏侘̹ֈ䍰౜ͦᝬᰵᗏ̶‫⫱⮰⫱ی‬Ϧ⇧⫃Ƞ ౔䔅౦⑗䪫⮰ៃ⫗ᝄε͙喏ࡧ័Ϧ঄Иͧߔ۞䨷䮣䭡喏々౔ៃ⫗じ̬㏫喏 ่Б㐓ᬑ౜ᬑ่๷ᝄȠ䮻ⱬ⶚䃶⫱Ϧ⮰Ϧ᪜ᬑ⯶ᨬࡳ喏䔅χࡧߍϦ঄̹ϱ⇍ᰵ 䋟๋⮰нᖛᬢ䬠喏⩆㜟䔄➦➞βসტϦⰤะ⮰ᬢ䬠喏ាᝬᰵᬢ䬠স㇪߇䘩๵⡚ 㐅⫱ϦȠ 㮩♢᜽̹㘩ͦЂИֆχϬʹ喏Ѳ᜽छБֆຩ㜖ጝ⮰᱘ܲȠ᜽цᅩ䛻̹‫ܦ‬ 䬔喏΋ц䖫‫ࣧٹ‬Ϧๆ⮰౜᫥Ƞ‫ܦ‬䬔ᬢᝠ̶ए㒕Ƞ᜽΋ц፤≃᝷喏፤⩔⊴⃾⋞Ƞ ᜽ጸ᱇䔅ʹֆ㘩‫ۻ‬䒧ЂИ⮰䉋៱Ƞ

21


໿ह ᱺᒕᬃ (Lee Cai Qi) ⤙㏓ 5 Gratitude Ϟ❝⮰โࢂ঄喝 ᜽ᘟᙋ䅎ᗔИᬌ䃦䷺॥䰔᝿喏ᬑ᭾䰔⋷䘩цಆᠭា☙㚪㚪⮰下➕Ⴕ‫ڔ‬౜䔭 ‫ݜ‬᜽И⮰᝷̶ȠᰵᬢᗔИ䔄цఌͦ丼亲۲ำ下➕䔋β喏ᐢ䄛䔭丼ᬢ䬠㔸ำः䶪 ჎⮰ឥ䃰Ƞ ⫗ᗱ᱋䬠喏๓ტ䘩ᘟᒱ౔ტ䛸喏䖫‫ٹ‬㷗⫱⃾ᙋ᳿ȠѲ᭛โࢂ঄Иͦβ⶚ԉ ‫ݹ‬㏫጑҈Ϧ঄সϦИ̵丼⍕亝喏‫ⱬھ‬㷗⫱⃾ᙋ᳿⮰䷺䮕㔸‫ࣧܦ‬䌋̹स⮰Ϧᣑ 㼒Ƞ ‫ڙ‬ᰴճ᱋ᬢ喏⩝κ࢜Ꮢऄ⻹⫱⃾⮰ᒝ৹喏ᄨ㜠⫗ᗱᖢࡂȠ᜽স᜽⮰ტϦ۟ ჆◥โࢂᲑयȠ᱘Ბ喏โࢂᏀ䄑᭛ ܲ䧋ऺ᝹‫ݜ‬喏Ѳ᭛⇍ᘟ‫ݜ‬䓇ࠐ⮰ᗔИ喏౔ ܲ䧋‫ڱ‬ᅝា㒺ট⮰丼◥䔭‫ݜ‬β善 ౔᜽সტϦࣧ䊱ጮ䉙Μ㩘᳈⮰䌛̶ᬢ喏᜽ⰷ‫ݜ‬ఇะ䘩᭛โࢂ঄Ƞᰵ⮰侽ᦕ ង䒒ȟᰵ⮰侽⩡ߔ⏽Ძ䒒ȟᰵ⮰侽㙆䌻䒒Ƞ᜽⇍ᘟ‫ݜ‬цᰵ䔅ʹๆϦ౔ֆ䔅Щ጑ ҈喏➥‫ݗ‬᭛౔⫗ᗱ᱋䬠喏ᗔИ⮰ߖ߇̺Є‫ܦ‬ᰠ᭪䛹㺭Ƞ 䔅Щ጑҈ᒴ䓇㠒喏Ѳ᭛΋ఌͦᗔИ⮰➦➞̺ЧߟЧᕔ喏⍕ᯂβ๓ტȠ̶͂ ⇍ᰵ๕⩋⮰㠝䯰喏खᰵᡦ䏗㔸‫⮰ܦ‬᎟‫܍‬Ϧ喏ᅝ‫׻‬ᗔИ善 䅎䅎ᗔИ⮰Є‫ܦ‬喏䃕᜽И̬䊣ᡦ䓳䔅౦⫗ᗱ喏ៃ⫗᜼ߋ善 โࢂ঄Иߌ⇥善

โࢂ

โࢂ

22


໿ह ᳃ᕉ⋡ (Janelle Lum Si Han) ⤙㏓ 5 Gratitude ᜽㺭⩝㶣౜ᙋ䅎ࡧ⩋Иস័ทИ౔䔅⁍⫗ᗱ᱋䬠ፚߕ᜽И⮰఩ტসϦℽᏒ 䓳䔅౦⊕ߗȠ㮩♢ЂИⴑ䕿㜖ጝ΋䮻ᬢछ㘩᳿̶᫜‫⃾⫱⟢ی‬喏ѲЂИϹ♢ಆႴ ᇃѹ喏ߖ߇጑҈স᩽⇧⫱ϦȠ ЂИ‫⩋ⱬھ‬঩⮰࢝䮕ͦ఩ტসϦℽ᰹ߍ喏䔅ᅝ᭛᜽ᘟ㺭➥ᘻᙋ䅎ЂИ⮰ ࣋ఌȠ

23


໿ह 䃤ଵᖕ (Koh Jia En) ⤙㏓ 5 Resilience Ϟ❝⮰䔭丼঄喝 ҌИຩ善 ⩝κ䭧᫙᱋䬠喏ᩫᏈՍᄨ๓ტ‫ۻ‬ᄽ‫ܦ‬โ⩔丼Ƞκ᭛喏᜽И䘩౔㑽̶䃎䉙下 ➕Ƞ᜽㺭ᙋ䅎रѹ䔭丼঄ऀ​ऀস䭫༔Ƞ̹ネ᭛◴ᬑ►►䔄᭛‫̷䷺ݚ‬䰔喏ᗔИ䘩 ̹ᕁ䓇㠒喏ಆᠭͦ᜽И䔭丼喏ា㒺ট⮰下➕۲ᬢ䔭‫ݜ‬᜽Иტ䬔एȠ ᙋ䅎रѹ䔭丼঄ऀ​ऀস䭫༔䃕᜽И⮰⩋≧ᰠߌ㒺ຩ喏౔⫗ᗱᰬ͑䛹⮰ᬢ᱋ ͦ᜽И㼏۟⩔丼䬚䷄Ƞ ᙋ䅎ҌИ善

ຩ☙६善

โࢂ โࢂ

㺭䔋‫ݜ‬β善

โࢂ

䅎䅎ᗔ喏 䄣ᗔयۜ⋳⋷Ƞ

䓇㠒β喏 䄣ૉⅠȠ

24


໿ह ↴ᆁϔ (Sam Zhan Heng) ⤙㏓ 5 Teamwork ౔‫⃾⫱⟢ی‬㖲㭼⮰䲊፤ᬢ᱋喏᜽И‫ڔ‬ტϦ䘩ц⪅౔ტ䛸喏ᅩ䛻̹‫ܦ‬䬔Ƞ ິ​ິ⃻๕䘩ц⚚䲊፤ຩय⮰下➕㐅᜽ИयȠ᜽ᰬૈ⁎ລ⚚⮰ᬑ᱘ূ૝卍喏 䔅䕿ҟ㗠㒺টᲭβ善᜽সິ​ິ䔄̬䊣⩧β̬፱⩧Ƞ⩧⮰ͧ䷄᭛ĄႱ౔ტąȠ᜽ И⩧䔅፱⩧⮰Ⱊ⮰᭛㺭吿ߝ๓ტ⪅౔ტ䛸喏ఌͦ䗏ᵣ᭛ᰬႵ‫⮰ڔ‬βȠ ⃻๕ᮆ̶喏᜽⮰❤❤цস᜽̬䊣䬱䄧ࡺ᪳៑㏤喏Бፚߕ᜽႒Όࡺ᪳Ƞͦβ 䃕᜽ԉᠭ䏗ѿ֑Ꮳ喏Ђц吿ߝ᜽⃻๕䘩ֆ䓼ߔȠິ​ິ΋᭛㏻፤᣼䚾᜽⚓䶪ⱨ ⲇ喏ᄽⰷ⩡㘽স᝷ᱦȠ ᜽ᒴᙋᖕ喏ఌͦ᜽ᰵ䔅ʹ̬ᄥ‫❝ڟ‬᜽⮰❢⃹ϞȠ ๕੶善

ূ૝

⪅ ౔ ტ

❤❤

❤❤ ᜽

М࢓䊣౼

25


໿ह ढጓ࡛ (Yap Qiao Hui) ⤙㏓ 6 Confidence ̬Ꭰ‫ݹ‬喏ఌͦ᫜‫⃾⫱ی‬Ąὖ⾦‫͂ܦ‬ą喏䃕᜽䲊፤జវȠ❤❤ິ​ິ̹䃕᜽‫ܦ‬ 䬔Ƞ㔸̀ᰬ㈋㈁⮰ηᗱ᭛ິ​ິ⇍㐅᜽۲ำࡴ丼Ƞ᜽᝿⩡䄉䬚ິ​ິ᜽㘩̹㘩㜖 ጝࣧΜࡴ丼Ƞິ​ິࢠఊむ᜽喝ĄҌⴑ䋟॓善ᒴๆ‫ݹ‬㏫Ϧ঄ͦ᜽И➦➞β㜖ጝ⮰ нᖛᬢ䬠সय亙ᬢ䬠Ƞ̳̬Ҍ‫ࣧܦ‬Μࡴ丼ᬢ᳿̶⫱⃾喏Ҍ̹ᅝ᭛㐅ЂИ්⌧叧 ☒Ƞຩβ喏᜽गโࢂ㐅Ҍ喏Ҍ࡯̳‫ܦݗ‬䬔Ƞąິ​ິ䄠Ⴘᅝᠮβ⩡䄉Ƞ Ąच৆ ą᜽䬧‫ݜ‬β◤卍⮰ট䕿ᅝⴑ䕿᭛᜽⮰โࢂ‫ݜ‬βȠछ᭛喏ᑿ᜽ᐬ䬔 ᬢᅝጞ㏻⇍ϦβȠ᜽खⰷ‫ݜ‬㷗ᩪ౔䬔ए⮰โࢂȠ ᮆ̶喏ິ​ິఊᲑβȠ᜽䬚ລͦϬʹ⇍ᰵⰷ‫ݜ‬โࢂ䙹䔭঄喏ິ​ິ䄠โࢂ䙹䔭 ঄ᣑ㼒䓳ᒴๆϦ喏Ђ̹ふ᜽ᐬ䬔ᅝ⻧ᐬβ喏᭛ͦβ᜽ИⱬᘟȠϺ䗏๕䊣喏ິ​ິ ⃻๕䘩ፚ᜽गโࢂȠ じθ๕喏᜽ᠫโࢂ下➕ᬢ喏ࣽ⣜̹䔈ะ⮰౜̶ᰵ‫␠܌‬ᄻⅠ␠喏᜽⡈䗏᭛Ↄ ⅠȠ ᮆ̶喏᜽䏦౔Ꮆ̶喏̬Ⱐఊᘟ䊣ິ​ິ䄠⮰䄉স౜̶⮰ↃⅠȠ̬ᐬ໷喏᜽̬ ◥٫΋̹ᬺ⮩ິ​ິ⮰䄉Ƞछ᭛喏ᑿ᜽ⰷ‫ݜ‬ↃⅠऺ喏Ⳙ䬠ᬺ⮩βโࢂ䙹䔭঄⮰䓇 㠒Ƞ じθ๕喏᜽౔โࢂ䙹䔭঄‫ݜ‬䓪ͷ‫ݹ‬ᅝា᜽౔‫̬ݹ‬ᮆ⛘่ֆ‫ܦ‬Ბ⮰ࢍ❳স̬ ⨢छͼᩪ౔䬔एȠᑿ๕喏᜽౔ंโࢂᬢ喏ࣽ⣜ๆβ̬ᑌ㏤Ƞ㏤̶⩧β̬͖〽 㙤Ƞⰷ‫ݜ‬䔅͖छ❝⮰〽㙤喏᜽⮰☒ᖨ䮻࢟⊴๝Ƞ ᮆ̶喏᜽ࣴ‫҈ݢ‬βᒴๆᑌᙋ䅎ࢍᎢ᠈ងິ​ິፚ᜽ា䔅χࢍ❳ܲ‫ݗ‬ჰ㐅ࡧ䮎 䛸⮰័ทসࡧ⩋ȟᓣทतᱦȟጠทतᱦふ౔‫ݹ‬㏫ͦ᜽И۞䨷䮣䭡⮰ϦИȠ

26


໿ह ঔტᚓ (Chew Jia Hui) ⤙㏓ 6 Synergy ᪘❝⮰ࡧ⩋И喏 रѹຩ善 ౔䔅⁍⮰⫗ᗱ᱋䬠喏ᒴๆϦ䘩ᙋ᳿β᫜‫⃾⫱⟢ی‬Ƞ㮩♢ҌИⴑ䕿䔅⻹⫱⃾ ᒴ࢝䮕喏Ѳ᭛ҌИ䔄᭛ᒴ߳᪎౜ͦ⫱Ϧֆर⻹⇧⫃ȠҌИ᩽βᒴๆϦ⮰⩋঩Ƞ ᜽ᒴᙋ䅎ҌИȠ 䅎䅎ҌИ善

27


໿ह 㩍ҟᖕ (Jonelle Chua Jia En) ⤙㏓ 6 Confidence Ϟ❝⮰ິ​ິ喏 ᜽ᘟᄥᗔ䄠᜽❝ᗔ 䅎䅎ᗔ⃻⁍䮖౔᜽⮰䏗䓥喏⚓䶪᜽喏❝᜽Ƞᗔ⃻⁍ⰷ‫ݜ‬ ᜽䰬㺭ፚᔅ⮰ᬢՅ喏䘩ц侘̶ፚ᜽Ƞᰪ㏻ᰵ̬⁍喏ᑿᗔⰷ‫ݜ‬᜽౔ͦ㜖ጝ⮰ߋ䄪 㔸㠒㠒ᡏ᝺ᬢ喏ᗔፚߕβ᜽Ƞ㮩♢ᗔᒴᔅ喏Ѳ᭛ᗔϹ♢ᅩ߇ፚߕ᜽Ƞ㮩♢⣜౔ ᭛‫⃾⫱⟢ی‬㖲㭼⮰䭢⃡喏Ѳᗔ䔄᭛ц〙ᅩᝬ㘩౜䃕᜽ᐬᓯ喏䃕᜽ࣽ〽喏̹ц䃕 ᜽≭̷ⱨ∖Ƞ 䅎䅎ᗔͦβ䃕᜽И⮰㶏下ᬌᔓ㔸䓇ࠐ጑҈Ƞᗔ⃻๕ࠐ๷౜ֆტߍ喏ҫᓃტ 䛸ऄᓃ᎞᎞۬​۬Ƞ⃻ᑿᗔⰷ‫ݜ‬᜽ःѐᬢ喏ᗔᕧцႵ᚜᜽喏Ꭲᅩᓯᅩ߇౜⚓䶪᜽ ҫ᜽ᅩᔗຩ䒘Ƞᙋ䅎ᗔ⣹ᘈ᜽㐅ᗔ⮰⃻̬Щ⹨➕善 ິ​ິ喏䅎䅎ᗔᄥ᜽⮰❝័善䅎䅎ᗔͦ᜽ᝬֆ⮰̬ܳ喏΋䅎䅎ᗔ⃻๕⚓䶪 ᜽Ƞ ᜽❝ᗔ

28


໿ह 台ၼ⦈ (Wee Zi Yu, Leron) ⤙㏓ 6 Confidence Ϟ❝⮰ࡧ⫃Ϧ঄ 䅎䅎ҌИ喏᜽Иᒴᙋ䅎ҌИͦ᜽Иᝬֆ⮰̬ܳȠᙋ䅎ҌИຮₐ‫❝ڟ‬᜽ИȠ ᙋ䅎ҌИ౔⫗ᗱ᱋䬠ͦ᜽Иᝬ๵⡚⮰̬ܳ喏ҌИ⮰Є‫ܦ‬ᝬϓ⩋⮰₏䲎ᒝ৹ᬌछ 䭼䛻ȠҌИ᭛̬㓐ᬌह㠝䯰Ƞᙋ䅎ҌИͦ᜽И᣼Ӈ⮰र⻹ፚߕȠ

29


໿ह ᑌྒྷ䰛 (Teo Jing Wen) ⤙㏓ 6 Confidence Ϟ❝⮰喏౔̬㏫ᝄ᫃⮰⮩㶏๕ҫИ喝 ҌИຩ喏䓇㠒β善᜽ᘟՋ䔅ᄭԍ䄆ᖟ౜ᄥҌИ䄠ผ Ą䅎䅎ą Ƞ᜽ⴑ䕿᜽ ИᄥҌИ⮰ᙋ䅎᭛ᬌ∁⩔㼬䄙Ბᒎქ⮰喏䲊፤ᙋ䅎ҌИ౔䔅࢝䮕̀➥₶⮰ᬢ᱋ ᄥ᫜ߌ಍ֆ‫⮰ܦ‬䉍⡚Ƞ࢟ӫҌИⴑ䕿䔅⻹⫱⃾᭛͖‫ڔ‬᫜⮰⫱⃾喏΋ᮮᬢᬌ㢛छ 㼏喏ҌИ䔄᭛ᙫᘻ߳᪎౜䌻‫ܦ‬䗏̬ₑ喏ፚߕ᫜ߌ಍Ꮢ䓳䔅♺⛘ⱬ⃻̬͖Ϧ⮰䭢 ⃡ȠҌИᅝ‫▛⯻̬׻‬喏౔叽ᯃ䛸⚓Ϛβ᫜ߌ಍喏ᠳᑁ᜽Иఊᑾ₏䒔Ƞ᭛ҌИ䃕 ᜽Иⰷ‫ݜ‬㘈‫⮰ݕ‬ጸ᱇善ຮ᳈⇍ᰵҌИ喏᫜ߌ಍⣜౔΋䃤䔄౔叽ᯃ⮰䕿䌛̶喏⫗ ᗱ΋̹ц㷗ᣓ‫ݢ‬ᓃ䗏ʹຩȠ䅎䅎ҌИ⃻๕䗏ʹ䓇㠒౜጑҈Ƞ䕳‫ݜ‬జ䯪ᬢ喏ҌИ ̹ᘓ⫱⃾喏̹⩻➦➞喏߳᪎䔲㵸喏ҌИᅝ᭛᜽И⮰㠝䯰善 ⫗ᗱᬌᗱ喏Ϧ䬠ᰵ❝Ƞ㺭䃜ѻ喏ҌИ̹᭛౔႐‫ۇ‬๷ᝄȠҌИ⮰䏗ऺ䔄ᰵ᜽ И喏᜽ИцⅤ䔈౔ҌИ䏗ऺ各各౜ͦҌИߌ⇥᝿⅀ 䃕᜽И̬䊣ఎ㏿̬ᓯ᝿䉑⫱ ⃾善 ᰬऺ‫ڹ‬䔭ҌИ̬仂䄃喝 ᭛ҌИ౔叽ᯃ͙ᠳᑁ᜽Иఊᑾ₏䒔喏᭛ҌИ౔࢝䮕ᬢ᱋䌻‫ܦ‬β߳᪎⮰䗏̬ ₑ喏᭛ҌИ౔࢝䮕ᬢ᱋̹⻧̹ᐯ౜⚓䶪᜽И喏ҌИᅝ᭛᜽И⮰⮩㶏๕ҫ善 䅎䅎ҌИ善

30


໿ह ͉໚ (Shivadarshiny D O Morgan) ⤙㏓ 6 Gratitude Ϟ❝⮰ࡧ⩋喏 䅎䅎ᗔ౔䔅⁍⫗ᗱ᱋䬠ᄥ᜽И᣼Ӈ⮰ፚߕȠ⇍ᰵҌИ喏᜽ИᏀ䄑ጞ㏻ᆸᆸ छ࢝β॓Ƞ䅎䅎ҌИ➦➞㜖ጝ⮰ᬢ䬠喏Ბፚ᜽И‫ٷ‬᰹䔅⁍⫗ᗱፒᲑ⮰࢝ᱦ̺జ 䯪Ƞ 㮩♢⃻๕䘩ᰵ̬χ⇍䉏Чᓯ⮰Ϧ喏⇍ፒए㒕喏̹㺭ॲ౔ტ喏㺭‫ࣧܦ‬⣕㔹喏 Ѳ᭛ҌИ䔄᭛̹⻧̹ᐯ౜ፚߕ᜽ИȠ᜽㺭䅎䅎ҌИ⮰ᩛᠭȠ⣜౔᜽ⱋ⮰᭛ᘟ̹ ‫℀ܦ‬䒯ຩ⮰ᙋ䅎᫥ᐻȠछ᭛喏᜽むᏀҌИ喏᜽̬჆цԉᠭ㞛ຩ⮰ࢗ⩋ΌᘛȠ⃻ ๕ࠐ≃᝷喏ຮ᳈㺭‫ܦ‬䬔喏᜽̬჆ц䃜ᓃ㺭ᝠए㒕Ƞ

31


໿ह 㟻㟣㥝 (Soh Zhi Xuan Isabell) ⤙㏓ 6 Synergy

᜽ͦϬʹц㷗 ᙋ᳿喢᜽ຩᘟ ఊტ善善善

䲊፤ᙋ䅎Ҍ И䔅ʹ⩔ᓯ ౜⚓䶪᜽善

ࡧ័Ϧ ঄喏ҌИ 䓇㠒β善

⣜౔᜽छБఊტβ喏Ѳ ࡧ័Ϧ঄䔄᭛㺭々౔‫ݹ‬ ㏫喏̹㘩ఊტ喏ͦβ᜽ И喏ᄥៃ⫗ᗱȠ

ࡧ័Ϧ঄ ᄻᬢ ᬌᓚ̹ 㜟౜⚓ 䶪᜽ ИȠ

ҌИ᭛᜽И⮰㠝䯰善 ᬌ䭼ᙋᖕȠ

32


Name : Adelia Izz Zara Binte Rahim Class : 1 Gratitude

Terima kasih jururawat kerana telah menjaga kami dengan baik. Kami sayang kamu. s-

Jururawat

Name : Nur Faiqah Binte Rohidayat Class : 1 Confidence

Terima kasih Cikgu kerana telah menjaga kami dengan baik. Kami sayang Cikgu.

33


Name : Eian Qaiser Bin Edly Amzar Class : 1 Gratitude

Terima kasih doktor kerana telah menjaga kami dengan baik. Kami sayang kamu.

Name : Muhammad Danish Bin Muhammad Hanafiah Class : 1 Resilience

Kepada semua doktor di Singapura, Terima kasih kerana merawat pesakit.

34


Name : Nur Rizqah Ishq Binte Mohamad Fauzan Class : 1 Synergy

Kepada semua guru di Singapura, Terima kasih kerana mengajar murid-murid dengan baik.

Name : Hairiel Nuwair Bin Hirwan Class : 1 Teamwork

Kepada semua jururawat di Singapura, Terima kasih kerana menjaga pesakit dengan baik.

35


Name : Amirah Maisarah Binte Mairuzan Class : 2 Confidence

Kepada Abang Grab, Terima kasih kerana menghantar piza semasa HBL. Piza itu sungguh sedap. Salam hormat, Amirah Maisarah

Name : Nurul Munawwarah Binte Mohammed Zulkifli Class : 2 Kindness

Kepada Ibu, Terima kasih kerana ajar saya HBL dan masakkan mi goreng. s Salam sayang, Nurul

36


Name : Nurin Zayra Binte Muhammad Raimi Class : 2 Gratitude

Kepada Kakak, Terima kasih kerana tolong saya semasa HBL. Kakak membimbing saya membuat tugasan Bahasa Melayu. Saya sayang Kakak. Salam sayang ss, Nurin Zayra

Name : Alifah Nuraini Binte Muhammad Aifi Class : 2 Teamwork

Kepada Guru, Terima kasih kerana mengajar saya HBL semasa Kovid-19. Daripada, Alifah

37


Name : Khairunnisa Binte Nurman Class : 2 Resilience

Kepada Doktor, Terima kasih kerana merawat pesakit semasa pandemik Kovid-19. Daripada, Nisa

Name : Inayah Aqysha Binte Omar Class : 2 Kindness

Kepada Jururawat, Sekarang ada penyakit Kovid-19. Ramai orang sakit di hospital. Terima kasih kerana telah menjaga pesakit dengan baik. Daripada, Inayah

38


Name : Nur Zikir Sam Dahari Class : 3 Confidence Kamu berkorban untuk menyelamatkan pesakit-pesakit Kamu tidak hiraukan pagi, petang dan malam Kamu tinggalkan keluarga kamu demi tugasmu Kamulah perwira

39


Name : Falisha Zara Khan Binte Mohamed Zubir Class : 3 Gratitude Seekor ayam diberi makanan Di sampingnya burung cenderawasih Banyak sudah ayah berikan Ku ucapkan ribuan terima kasih Terima kasih Ayah kerana Ayah menjaga saya dengan baik semasa pandemik Kovid-19.

40


Name : Norqyzzyra Binte Norshairazi Class : 3 Teamwork

Saya mahu buat kerja rumah.

Saya tidak tahu buat soalan ini..

Qyzzyra mula menangis... Siapa yang menangis?

Mengapa Qyzzyra menangis?

Saya tidak tahu buat HBL.

41

Setelah Ibu menolong Qyzzyra... Terima kasih, Mummy!

Samasama!


Name : Dianza Arianna Ancun Binte Noor Khairul Ancun Class : 4 Confidence Dianza, bangun. Ada HBL! z z z

OK, Mama!

Apakah yang harus saya lakukan?

Terima kasih, Mama!

Mama pun menolong Dianza

42


Name : Nurin Ayra Binte Muhammad Raimi Class : 4 Gratitude Kepada Kakak yang disayangi, Terima kasih kerana membantu saya apabila saya tidak tahu membuat kerja rumah. Saya sangat menghargai pertolongan kakak yang telah menjaga saya sejak saya kecil hingga sekarang. Walaupun ketika HBL Kakak sangat sibuk, Kakak tetap meluangkan masa untuk membimbing saya dalam pelajaran SLS saya. Saya sayang Kakak! Daripada adik kedua, Nurin Ayra

Terma kasih Kakak!

Samasama!

(Adik ketiga saya)

43


Name : Aqeil Bin Hairry Class : 4 Team Kepada Ibu Terima kasih kerana telah menolong saya ketika HBL waktu Kovid-19. Saya hargai pertolongan Ibu. Saya faham penerangan Ibu ketika Ibu mengajar saya. Saya telah pelajari banyak daripada Ibu. Ibu mengajar saya bahawa perkongsian ilmu itu penting. Saya akan melakukan yang sama untuk Adik. Saya akan mengajarnya seperti mana Ibu mengajar saya. Saya harap Adik juga akan dapat mengajar kawan-kawannya. Terima kasih Ibu. Daripada, Aqeil

44


Name : Raisha Alvina Binte Ramlan Class : 5 Synergy

1

2

Mari, Ibu ajar.

Ibu, saya tidak tahu lakukan soalan ini...

4

Sama-sama!

Terima kasih, Ibu!

Ok! 5

45


Name : Aniq Hanz Rayyan Bin Hanifiah Class : 5 Synergy Ibu, Ayah, Kovid-19 telah melanda Singapura Semua rakyat terpaksa duduk di rumah Semua rakyat merasakan sukar dan payah Ada yang harus diberhentikan kerja Ibu, Ayah Di rumah, murid-murid harus membuat HBL Ibu dan Ayah menjadi motivasiku dan inspirasiku Sumber kekuatanku Ibu, Ayah, Jasamu akan ku kenang Tersemat di hati Kasih Ibu membawa ke syurga Kasih Ayah sepanjang masa Saya hendak menyatakan sesuatu sahaja Terima kasih atas jasamu yang saya akan kenang selama-lamanya

46


Name : Aqish Radziqin Bin Mohamed Nizam Class : 5 Confidence Kepada Abang Arfan, Terima kasih atas segala sokongan dan membantu saya menyelesaikan tugasan saya di SLS. Kadang-kadang saya menghadapi banyak cabaran dalam hidup saya tetapi kamu menolong saya dengan memberi saya banyak motivasi. Semasa saya menghadapi kesulitan ketika membuat tugasan Matematik, Abang Arfan membimbing saya dengan sabar. Abang juga menolong saya memasuki sesi Zoom apabila saya berdepan dengan masalah teknikal. Abang Arfan mengatakan bahawa kita tidak boleh menyerah kalah dalam hidup. Jika kita mempunyai semangat dan tidak pernah putus asa, kita pasti berjaya. Saya amat menyayangi Abang Arfan dan saya harap Abang kekal sihat dan selamat semasa menghadapi cabaran wabak ini. Salam ikhlas, Aqish

47


Name : Sumaiya Binte Nizamudin Class : 6 Synergy

Boleh, Maya. Makanan apa yang kamu mahu makan?

Ibu, saya lapar. Boleh memesan makanan?

McDonalds!

1

2

Ibu, boleh saya berikan nota ini kepada orang yang menghantar makanan? Saya ingin menunjukkan penghargaan kepadanya.

Semasa ibu Maya memesan makanan, Maya terus ke biliknya dan mula menulis nota...

Boleh, Maya. Berikan duit tambahan ini kepadanya juga, ya.

3

4

Ketika penghantar makanan tiba, Maya terburu-buru membuka pintu lalu memberikan nota terima kasih dan duit tambahan kepadanya.

Kekal selamat, ya.

Terima kasih!

Terima kasih banyak. Saya sangat terharu!

6

5

48


Name : Safiyyah Binte Mohamed Nur Azli Class : 6 Resilience Kepada pekerja-pekerja barisan hadapan, Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesabaran anda sepanjang mengharungi pandemik ini. Anda meletakkan diri dalam bahaya demi kepentingan negara ini. Saya hanya mampu membayangkan keletihan dan kepanasan memakai PPE setiap hari. Walaupun tempoh Kovid-19 telah pun menjangkau setahun, ketabahan anda tetap kukuh. Anda telah menjadi inspirasi saya untuk berbakti kepada masyarakat dan negara. Ketahuilah bahawa keringat dan usaha anda amat dihargai. Moga anda selamat dalam menjalankan tugas yang murni ini. Tulus ikhlas, Safiyyah dari Sekolah Rendah Westwood

49


Name : Siti Alsyirah Muhammad Asyraf Class : 6 Synergy Kovid-19 datang melanda, Tanpa sebarang kata-kata Marilah kita berjaga-jaga, Agar semua sihat sejahtera Virus Korona virus ditakuti, Semua orang menjauhkan diri. Barisan hadapan tegak berdiri, Untuk negara yang dicintai.

50


Name : Ås³Ð s¿nî Ånïs¹n î (Rafael Keeon S/O Raja Mogan) Class : 1 Synergy

§n¨¿Ê à ¾ ¹È¬ªÑÊ à ¾ ­îä. s nÒ -19 nˬ¨Ð | tÝ ­îãn Ñ꬧§è º ­îä.

Name : xÑnê¿Ð ¹nÊ î (Evaniel Martin) Class : 1 Diligence

vî¶âÝ z¡Ô §È¾ wâ â, x²§ s nÒ -19 s­Å¬¨Ð ¯ â ¹ à z¡Ô §È ã§nÐ º ­îä! x¸³ , xÑnê¿Ð

51


Name : (Lavenesh Anbarasan) Class : 1 Resilience

Name : ùþÅn (Faatimah Zuhrah Binte Mohamed Haja Firos) Class : 1 SYNERGY

Chicken Rice food panda ­îä 'Food Panda', | à n¸³n r n¦ Ѳ§§è ­îä ! x¸³ , ùþÅn

52


Name : ³nú Ê §n ´ ón (Baskar Sudha Subiksha) Class : 2 Diligence

Ñ¡ ¾ ¹È¬ªÑÊ â, s nÒ -19 Ü®tËÀÐ ¯ â é¹né zt׸t³¬ §È åÊ â. ¯ â ³Ë ¨¿n tÝ s¹èr n¦ sÑtË r Ä åÊ â. Ôtݸs³nÐ | â zÀÊ tÝ n¸³§è ­îä. x¸³ , ³nú Ê §n ´ ón

Name : v ê ³Å¡î (Anjani Paranan) Class : 3 Confidence

vî¶âÝ ¹È¬ªÑÊ â, §n¨ â ¹èæ¾ ¹È¬ªÑ {Ø¿Ê â vtéÑÈ ¾, z â v¿Ån§, 㲧 s tÑ |éª ¹é¹nʲ§ ­îä â.

53


Name : (Shankar Bhargav Bharathi) Class : 2 Kindness

THANK YOU FRONTLINE WORKERS

Name : ¹û¨ r ÐÑ ¹nÊ (Mahathi Selvakumar) Class : 2 Kindness

vî¶âÝ w Æt¿, ¯ â s nÒ -19 Ü®tËÀξ Ò r n n¹Ð ¹n¡ÑÊ à ¸ ³n ¾ èæ r n ¬§§è º Ô¾ ­îä. x¸³ , ¹ûn

54


Name : r Ìón S.Delisha Class : 3 Confidence ¼ Ñ ¾ vÑ ¿¹n v¢¿ sѦ ¾.

Ⱥ¸ ³ÅÑtŬ § ...

½ xt rÑÞ t ¸´ ¸s³n¾! xt rÑÞ î ztÅ¿n sÑn¾!

1M 1

z¡Ô ³ ʲª z¦¡ nª!

2 îæ §Ð §Òʸs³n¾!

n¸´ ¸ ´ã ¼ Ñ ¾ v¢¿Ô¾!

Ò¨¼tã tÝ t ¸´ ¸s³n¾!

3 ¬§ Ƹ³nté¸ ³¿î³ ¬¨ t tÝ ¬§¾ r Ä¿Ô¾ !

5

55

r­Æ Ð sѦ n¾!

4 TraceTogether r ¿Ì vÐ˪ n§é¬t§¸ ³¿î³ ¬§Ô¾!

6


Name : (Muhammad Muqsitt Amran Bin Abdul Nazeer) Class : 3 Diligence

56


Name : (Afreen Aishah Binte Muneeruddeen) Class : 4 Gratitude

57


Name : ̩´È²§nă Ê (Bhirunda Shree D/O Sankar) Class : 4 Synergy vî¶âÝ ¹È¬ªÑÈ , ¯ â x²§ nË ¬¨Ð r ľ ¹È¬ªÑ s tÑ º ­îä. r nsÅnén zâÝ s­n¿nÞ à r nsÅnéntÑ ¡¸³ ¬§ ¯ â vÑÊ à n ¸ s³nÅn xÈ åÊ â. ¯ â ¹ â |¸³ ¸ ³nª n¸³n xÈ sѦ ¾ |îæ väÔtÅ æ åÊ â. ¯ â xÅÔ¾ ³ ξ Òج¨È²ª ¹ à s tÑ r Ä åÊ â. ¯ â ­n ¹ Þî z Эˬt§¸ s³¡ z§Ô åÊ â. ­nì¾ ­îãn ¸ ³ ¬ª z tÝ s³nË ¹È¬ªÑÅn wsÑî. ­nì¾ z tݸ s³nË ¹ Þî z Эˬt§¸ s³¡ z§ÔsÑî. x¸³ , ´È²§n

58A Pro

u ud Prod

ction by Westwood Prim ary S c ho ol Mothe r Ton g ue Lan gu

ag

eD

ep

ar tm en t

Westwood Primary School 1 Jurong West Street 73 S(649188) Tel: 6412 1690 Email: westwood_ps@moe.edu.sg FB: https://www.facebook.com/westwood_primary