Page 1

Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

Verantwoording COLLEGEPROGRAMMA

2002 – 2006 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 7 februari 2006

1


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

2


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

INHOUD 1. Een woord vooraf

3

2. Bestuur

4

2.1. Dualisme 2.2. Openheid 2.3. Dienstverlening 2.4. Communicatie en Voorlichting

3. Ruimte en Economie

9

3.1. Bouwen en wonen 3.2. Milieu 3.3. Verkeer en vervoer 3.4. Economisch beleid en werkgelegenheid

De Openbare Ruimte

15

4. Maatschappelijke zaken

17

4.1. Welzijn 4.2. Gezondheidszorg 4.3. Sociale zaken 4.4. Onderwijs 4.5. Kunst en cultuur

5. Middelen

21

5.1. Personeel en organisatie 5.2. FinanciĂŤn 5.3. Tot slot

Nawoord

23

3


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

EEN WOORD VOORAF Wijdemeren, 24 januari 2006 De totstandkoming van de fusie van de gemeenten ‘s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht tot de gemeente Wijdemeren, had in 2001 heel wat voeten in de aarde. De gemeenteraadsverkiezingen waren op 7 november 2001. In totaal namen 9180 inwoners de moeite om naar het stembureau te gaan en hun stem uit te brengen. Op basis van de uitkomsten zijn wethouder Wim Neef (CDA), Bert Nagel (CDA), Yvonne Siemons (DBL), Co de Kloet (DBW) en Ties Hagen (PvdA) op 2 januari 2002 benoemd tot wethouder. Dit gebeurde tijdens de allereerste gemeenteraadsvergadering van Wijdemeren in het voormalige gemeentehuis van Loosdrecht. Als ‘spoorboekje’ nam het college het ‘Collegeprogramma 2002—2006’ onder de arm. De afgelopen vier jaar gaven wij uitvoering aan dit collegeprogramma, onder leiding van burgemeester Don Bijl. Van wethouder Co de Kloet hebben wij eind 2004 afscheid genomen nadat de coalitie het vertrouwen in Dorpsbelangen Wijdemeren had opgezegd. Politieke verantwoording Onze bestuursperiode zit er nu op. Als college hebben wij de behoefte politieke verantwoording af te leggen voor deze periode aan de inwoners van Wijdemeren. Wat hadden wij aan het begin toegezegd te gaan realiseren? Is alles bereikt? En zo nee, wat is er niet uitgevoerd en waarom niet? En, welke extra punten kwamen er op ons pad die wél zijn aangepakt? Dit document beoogt hierop de antwoorden te geven. Kanttekening De punten uit dit document vormen niet de ‘core business’ van de gemeente Wijdemeren. De organisatie spendeert 80% van de capaciteit aan het uitvoeren van wet– en regelgeving en reguliere dienstverlening. Voorbeelden zijn de 1200 bouwvergunningen die wij afgeven, de 1100 paspoorten die we jaarlijks verstrekken, de 3000 bezwaarschriften die wij in 4 jaar hebben behandeld en de vele vergunningen die wij verstrekken in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening. De meeste resultaten van deze bestuursperiode die hier beschreven zijn kwamen tot stand met ondersteuning van de resterende 20% van de capaciteit van de organisatie. Leeswijzer Het volledige Collegeprogramma 2002—2006 zoals deze in 2001 is vastgesteld staat, integraal, in de linkerkolom. De verantwoording per beleidsonderdeel staat ernaast. Zo kunt u per onderdeel van het collegeprogramma zien waaraan de afgelopen vier jaar is gewerkt en wat er is bereikt. Wij sluiten af met een nawoord.

4


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

2. BESTUUR

COLLEGEPROGRAMMA

2.1 Dualisme “De gemeente Wijdemeren zal van de wettelijke mogelijkheid gebruik maken om al per 7 maart 2002 het duale bestel in te voeren. Waar mogelijk zal hier al direct per 1 januari 2002 op vooruit gelopen worden. Zo zullen wij de raad een dualistisch Reglement van Orde voorleggen, evenals een commissieverordening die voorziet in aanstelling van raadsleden als voorzitter van de commissie en toestaat dat maximaal 2 fractieassistenten plaatsnemen in raadscommissie. Tevens zullen wij ten behoeve van de raad al direct, in nauw overleg met de raad, starten met de werving van een griffier. Wij zullen in het voorjaar met de raad overleggen over een plan van aanpak voor verdere invoering van de diverse verplichte onderdelen van de dualiseringswet (zoals de rekenkamer). Ook in een duaal bestel hechten wij aan een goede samenwerking met de raad. Periodiek zal er daarom overleg plaats vinden zowel met de fracties die deel uitmaken van het college als ook met die fracties die geen deel uitmaken van het college. De raad wordt voorgesteld een griffier aan te stellen, die tezamen met de secretaris het overleg tussen college en raad kan ondersteunen.”

Wijdemeren bestaat nu vier jaar. Een periode waarin veel is gebeurd. Wij begonnen in 2002 zonder een dragende organisatie en mét 30% aan vacatures in ons personeelsbestand. En dat in een moeilijke arbeidsmarkt en in een tijd dat de gemeentelijke politiek behoorlijk in verwarring was door invoering van het dualisme.

Wat is bereikt? Voordat wij hier ingaan op de uitvoering van het programmaonderdeel ‘dualisme’, willen wij eerst inzicht bieden in hetgeen voor óns de hoofdzaken waren in de afgelopen periode. De afgelopen vier jaren hebben wij: - onze ambtelijke organisatie opgebouwd - onze regelgeving geharmoniseerd en vernieuwd - grote achterstanden ingelopen - onze financiën op orde gebracht - grote rijksbezuinigingen geïncasseerd - het dualisme geïmplementeerd - gezorgd voor handhaving van onze regels én - een relatie opgebouwd met burgers, verenigingen en instellingen op basis van wederzijds respect en ’gelijke monniken, gelijke kappen’ Daarnaast waren er zware dossiers die veel bestuurlijke, politieke en ambtelijke aandacht vroegen zoals het Dode Eind, Eikenrode, het dorpscentrum in Oud-Loosdrecht, de verenigingsgebouwen voor Kortenhoef/’s-Graveland, de bewoning van de recreatieparken, het plan voor de Voorstraat in Nederhorst den Berg, de Zuidsingel in Kortenhoef, de toekomst van het Plassenschap, de invoering van de Wet Werk en Bijstand, de tarieven van de sporthallen en, niet te vergeten, de verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen. Aan het eind van deze bestuursperiode hebben wij nog belangwekkende voorstellen aan de gemeenteraad gepresenteerd, zoals de sociale structuurvisie, de woonvisie en het plan voor het dorpscentrum Oud-Loosdrecht. Deze onderwerpen ziet u ook elders in dit document terugkeren. En dan nu de uitgevoerde onderdelen van het collegeprogramma 2002-2006. 2.1 Dualisme - invoering duaal bestel - duale commissieverordening - aanstelling griffier - periodiek overleg met raadsfracties

Vergadering gemeenteraad

5


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA

2.2 Openheid “Wij streven in onze bestuursstijl openbaarheid na. Wij zullen de bevolking actief informeren. Niet alleen zal beleidsvoorlichting vorm krijgen en zullen burgers vroegtijdig bij de beleidsvoorbereiding worden betrokken, ook zal burgers gemeld worden wanneer hun paspoort of rijbewijs dreigt te verlopen. Wij zullen effectieve inspraakmogelijkheden bieden, waar mogelijk ruimer dan wettelijk voorgeschreven, binnen en buiten de mogelijkheden die er daartoe zijn in commissievergaderingen. Tezamen met de raad, zal het zogenaamde burgerinitiatief worden vormgeven. Het burgerinitiatief houdt in dat burgers, onder bepaalde condities, de mogelijkheid wordt geboden om zelf voorstellen bij de gemeenteraad in te dienen.

2.3 Dienstverlening Zowel bestuur als ambtelijke organisatie zullen klantvriendelijk optreden, toegankelijk en open, met lage drempels voor de burgers. Wij beogen in elk van de grootste dorpskernen in ieder geval één loket voor paspoorten, rijbewijzen en aanverwante producten (burgerzaken) open te houden. Halverwege deze raadsperiode zullen wij evalueren in hoeverre deze loketten aan een behoefte voldoen en of het de meest effectieve en efficiënte wijze is om de dienstverlening dicht bij de burger te brengen.”

Wat is bereikt? 2.2 Openheid Het college informeert burgers actief via verschillende media. Besluiten zijn openbaar en te raadplegen op www.wijdemeren.nl Burgers zijn bij enkele projecten vroegtijdig bij beleidsvoorbereiding betrokken. Jaarlijks ontvangen circa 5000 inwoners vooraf bericht als hun rijbewijs/paspoort verloopt. Burgers hebben inspraak op wettelijk voorgeschreven wijze. Ruimer dan voorgeschreven is er inspraak bij het onderhoud aan de openbare ruimte en bij verkeersonveilige situaties. Realisatie van wensen van buurtbewoners gebeurt, waar mogelijk, regelmatig. Burgers kunnen initiatief nemen om een onderwerp te laten agenderen bij de gemeenteraad. (Door raad gerealiseerd.)Tot dusverre is hiervoor geen animo. Hoewel de punten uit het collegeprogramma zijn gerealiseerd, plaatsen wij een kanttekening. Er waren onderwerpen die we alleen tot een goed einde konden brengen door eerst in beslotenheid diverse gesprekken te voeren. Dit was nodig om te voorkomen dat het gemeentebestuur belangen schaadt van individuen, bedrijven en organisaties, of de gemeente zelf. Wél hebben wij telkens achteraf verantwoording afgelegd en openheid van zaken gegeven. 2.3 Dienstverlening Klantgericht optreden door ambtenaren heeft, sinds de organisatie op orde is, prioriteit. Het Servicemeldpunt (035) 65 59 555, is ontwikkeld tot een laagdrempelige klantvriendelijke voorziening voor álle inwoners en via www.wijdemeren.nl bovendien dag en nacht bereikbaar.

Geen loketten in dorpen, wél centrale dienstverlening Het streven in de grootste dorpskernen een loket Burgerzaken open te houden bleek niet realistisch. De loketten hadden weinig aanloop van inwoners, financieel was de situatie onverantwoord. De gemeenteraad heeft ons gesteund in de ontwikkeling naar centrale dienstverlening vanuit één gemeentehuis voor álle inwoners, aan Rading 1 in Hilversum. Uit een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door TNS Nipo, blijkt dat de burgers de dienstverlening van Burgerzaken nu waarderen met een 7,8. De andere dienstverlening van de gemeente waarderen de burgers gemiddeld met een 6,8.

6


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA

2.4 Communicatie en voorlichting “Wij willen actief en helder communiceren met de bevolking. Om deze reden zullen wethouders en raadsleden afzonderlijk en/of gezamenlijk de dorpen periodiek bezoeken om een optimaal contact tussen burgers en bestuur te bevorderen. Naast de wettelijk voorgeschreven publicaties zullen wij de burger ook informeren over voortgang van projecten. Deze informatie zal gepubliceerd worden op de gemeentepagina's, maar ook langs andere wegen, onder meer via internet aangeboden worden. De gemeentelijke website, die in 2002 opgebouwd zal gaan worden, zal naast de genoemde informatie ook gegevens over de gemeente en informatie over gemeentelijke diensten en producten bevatten. Wij willen leesbare brieven doen uitgaan en toegankelijke notities, besluiten en verordeningen produceren. Communicatie is van zodanig belang dat dit onderwerp als een aparte portefeuille wordt benaderd. Wij zullen de raad voorstellen die gelden uit het gemeentefonds welke bestemd zijn voor de regionale omroepen daadwerkelijk te bestemmen voor een lokale omroep in Wijdemeren, die te beluisteren is in de gehele gemeente Wijdemeren.”

Wat is bereikt? 2.4 Communicatie en voorlichting Alle punten uit het collegeprogramma zijn uitgevoerd: Dorpsbezoeken/-avonden: het college bezoekt sinds 2002 met veel plezier jaarlijks de dorpen en verschillende locaties en bedrijven. De gesprekken met de inwoners tijdens de inmiddels traditionele dorpsavonden zijn een genoegen. Inwoners vertellen wat hen bezighoudt. Het bestuur beantwoordt vragen, legt situaties uit en kan soms wensen honoreren. Voor deze avonden is veel belangstelling van raadsleden. Voorlichting via verschillende kanalen: burgers kunnen informatie over voortgang van projecten vinden in diverse media, de gemeentepagina Wijdemeren Informeren en op de website. Actieve informatieverstrekking vindt plaats tijdens inspraak- en informatie avonden en door het uitreiken van folders. Digitaal loket met informatie over de dienstverlening en formulieren. Leesbare brieven en toegankelijke notities, besluiten en verordeningen krijgen sinds 2004 continue aandacht. ‘Begrijpelijk, duidelijk en servicegericht’ is het credo. De brieven leggen wij langs een ‘meetlat’. Radio Wijdemeren ontvangt sinds 2002 het geld dat de gemeente ontvangt van het rijk voor regionale om roepen.

Extra gerealiseerd In het programma Bestuur is meer gerealiseerd dan is aangekondigd in het collegeprogramma. Een overzicht: Herstructureren brandweerkorps Brandweerbeleidsplan Visiedocument ‘Blik op Wijdemeren’ Bedrijfsbezoeken door leden college Burgerjaarverslagen Spreekuur leden college voor inwoners Overleg met ondernemers Jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomsten Eerste erepenning Wijdemeren Aankoop domeinnaam www.wijdemeren.nl Herkenbare gemeente door invoering huisstijl Communicatienota Wijdemeren Klachtencoördinator, klachtentelefoon en extern klachtrecht Gemeentegidsen met plattegronden en telefoongids Klanttevredenheidsonderzoeken door TNS Nipo Toezending gemeentepagina per e-mail of post

7


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

Dorpsavonden brengen bestuur dichter bij de burger

Dorpsavond voor NieuwLoosdrecht in 2005. Bezoekers bekijken het ontwerp bestemmingsplan

Landelijk is er vaak discussie over ‘de afstand’ tussen politiek en burgers. Wij constateren dat het aangaan van een directe dialoog met burgers, individueel of tijdens dorpsavonden, werkt! Wij hadden veel plezier tijdens de dorpsbezoeken en de dorpsavonden. Sommigen verklaarden ons ‘voor gek’, dat wij ons soms zo kwetsbaar opstelden. Toch was het een bewuste keuze onze inwoners tijdens iedere dorpsavond in alle openheid tegemoet te treden. Vragen beantwoorden, uitleggen en luisteren was onze taak. En kijken of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan reële wensen van inwoners. Prachtig vonden wij het als de inwoners tijdens een dorpsavond ook met elkaar in gesprek gingen. Dit bracht gelijk aan het licht dat individuele belangen vaak zeer uiteen lopen. Het toont bovendien de taak van een lokaal bestuur: het maken van afwegingen en het dienen van het algemeen belang.

Caravanparkhouder vraagt wethouder Nagel om uitleg over de nieuwe Rioolaansluitingen tijdens de dorpsavond voor Boomhoek,Muyeveld en Breukeleveen in 2005.

Bezoek aan het gebouw ‘t Akkoord aan De Kwakel in Kortenhoef, tijdens een dorpsbezoek in 2003. Het gebouw was toen niet langer veilig te gebruiken door de muziekverenigingen.

Willie Das pleit in 2003 voor een cultureel centrum in Nederhorst den Berg en vindt gehoor bij wethouder Yvonne Siemons.

8


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA “Wij willen onverkort uitvoering geven aan die plannen, waarvoor reeds dekking gevonden is in de lopende begroting. Nieuwe projecten vinden alleen doorgang na zorgvuldige afweging van de kosten en baten.

3.1 Bouwen en Wonen Veel jeugdigen hebben vanwege het woningtekort de gemeente moeten verlaten. Wij willen bevorderen dat voormalig inwoners de mogelijkheid krijgen om op nieuwbouwwoningen in te schrijven, indien zij tenminste vijftien jaar in onze gemeente hebben gewoond. Om een goed zicht te krijgen in de woningbehoefte zullen wij een onderzoek hiernaar starten. De bestaande mogelijkheden voor woningbouw willen wij optimaliseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle mogelijke bouwlocaties in beeld worden gebracht. De nadruk zal liggen op inbrei(d)locaties. Wij willen desondanks voorkomen dat de groene ruimtes en speelveldjes in de kernen aangetast worden. In het buitengebied behoort vervanging van agrarische bebouwing tot de mogelijkheden Wij zullen een volkshuisvestingsplan opstellen. Hierin worden de mogelijkheden van woningcorporaties om te bouwen alsmede hun renovatieplannen meegenomen. Wij zullen een landschapsstructuurplan opstellen. Een professionele welstandscommissie moet de kwaliteit bewaken, niet alleen van de bebouwde omgeving maar ook van het landschap. De mooie doorkijkjes moeten behouden blijven.

De nieuwe woonwijk Zuidsingel in Kortenhoef.

3. RUIMTE EN ECONOMIE Het onderdeel ‘ruimte en economie’ van het Collegeprogramma 2002-2006 bestaat uit: bouwen & wonen, milieu, verkeer & vervoer en economisch beleid & werkgelegenheid. Niet alles uit dit deel is uitgevoerd. Pagina 13 biedt hiervan een overzicht. Waarom is niet alles gerealiseerd? De beperkte financiële mogelijkheden, een organisatie in opbouw en de beperkte personele capaciteit maakten dat wij onze ambities moesten bijstellen. Ook waren er nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ‘complexe dossiers´ van voormalige gemeenten die onze aandacht vroegen. Toch is er veel uit het collegeprogramma (zie linkerkolom) gerealiseerd.

Wat is bereikt? 3.1 Bouwen en Wonen - Kosten/batenanalyse is standaard werkwijze - Toewijzing woningen aan inwoners van Wijdemeren bij project Zuidsingel in Kortenhoef - Bouw van 157 woningen aan Zuidsingel - Beleid Handhaving Bouw en Woningtoezicht - Inventarisatie illegale bebouwing - Nieuwe welstandscommissie en monumentencommissie - Welstandsnota / versoepeling regels dakkapellen - Onderzoek naar woningbehoefte (Woonruimtevisie/ volkshuisvestingsplan) - Nieuwe bestemmingsplannen (start) - Aanpak achterstand gebruiksvergunningen/strenge controles brandveiligheid - Verkoop ‘Huize Brugchelen’ ten gunste van sociale huisvesting voor jong en oud

Extra gerealiseerd Ten aanzien van Bouwen en wonen is extra gerealiseerd: - Oplossing situatie Dode Eind (Krakeelakker) - Beleid Artikel 19 lid 3 WRO - Benchmarkonderzoek Bouw en Woningtoezicht - Vervanging luchtfoto’s - Plan van aanpak n.a.v. inspectie VROM

9


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA Voor de verschillende dorpskernen worden leefbaarheidsplannen opgesteld. Hierin zal niet alleen gekeken worden naar de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving, maar ook naar zaken als verkeersveiligheid en sociale veiligheid, terwijl ook verbanden zullen worden gelegd naar aspecten als bevolkingsopbouw en voorzieningenniveau. Er zal één woonschepenbeleid worden geformuleerd in geheel Wijdemeren. Wij zullen een consequent handhavingsbeleid voeren. Wij zullen optreden tegen illegale bouwsels en/of illegale bewoning, voor zover daarbij geen "wetten en praktische bezwaren" in de weg staan. Om deze problematiek in kaart te brengen zal een inventarisatie op illegale bebouwing en/of bewoning op met name de recreatieparken uitgevoerd worden. Wij zullen strenge controles uitvoeren op brandveiligheid in het algemeen en op naleving van gebruiksvergunningen in het bijzonder. Wij willen zo snel mogelijk de achterstanden op het gebied van de gebruiksvergunningen inlopen. Totdat een actueel vergunningenbestand beschikbaar is, zullen wij alleen gedogen indien de brandveiligheid niet direct in het geding is en louter binnen nauw omschreven termijnen waarbinnen aan de voorwaarden voldaan moet zijn. Tenslotte zullen wij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar zo snel mogelijk actualiseren.”

Strenge handhaving bevordert rechtsgelijkheid van inwoners en effectiviteit van regelgeving Door de drama’s in Enschede en Volendam is bestuurlijk Nederland wakker geschud. Het roer moest om. Gedogen was niet langer een optie. In Wijdemeren is er werk van gemaakt en dat was nodig ook. Er was een grote achterstand bij het afgeven van deugdelijke gebruiksvergunningen en op de naleving ervan. Alle gebouwen zijn in kaart gebracht en diverse (brand) veiligheidsmaatregelen zijn getroffen door de eigenaren. De medewerking is groot. Maandelijks geeft de gemeente nieuwe gebruiksvergunningen af voor panden die voldoen aan alle veiligheidseisen. Ook illegale bebouwingen zijn in kaart gebracht en de controles op bouwwerken verscherpt. Goede hulpmiddelen zijn luchtfoto’s en ons nieuwe geografisch informatiesysteem. In één geval was het nodig de daad bij het woord te voegen. Na jarenlange juridische processen is een illegaal gebouwde woning in een natuurgebied daadwerkelijk gedemonteerd. De doortastende aanpak van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen heeft veel stof doen opwaaien. Naast het feit dat het beleid ons voor een deel is opgelegd door de rijksoverheid, waren er andere goede redenen de permanente bewoning aan te pakken. Want wij: • zijn zuinig op onze recreatiegebieden en willen deze voor recreatieve doeleinden behouden • bevorderen rechtsgelijkheid voor álle inwoners • willen geen oneigenlijk gebruik van voorzieningen • tolereren geen inbreuk op de ruimtelijke planning van natuur– en recreatiegebieden Uit eindelijk hebben wij voor een beperkte groep bewoners van recreatiewoningen een ruimhartig beleid gevoerd door hen de mogelijkheid te geven een persoonsgebonden gedoogstatus aan te vragen. Zodra zij verhuizen komt het betreffende recreatieverblijf weer voor recreatiedoeleinden beschikbaar. De controle op eventuele fraude bij de verstrekking van bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren verscherpt met het aanstellen van een speciale functionaris. Bijstandsuitkeringen verstrekken wij alleen inwoners die het écht nodig hebben.

10


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA

Wat is bereikt?

3.2 Milieu “Wij zullen toezien op een strenge controle en handhaving van milieuregels. Wij willen gebruik van compostvaten stimuleren. Wij zetten ons in voor schoon water in alle plassen, mede door uitvoering van baggerprojecten. Bij het herinrichtingsproject in de Horstermeer zullen wij zoeken naar draagvlak bij belanghebbenden, alvorens maatregelen door te voeren. Wij zetten ons tevens in voor het bevaarbaar houden van de plassen onder meer door uitvoering van baggerprojecten. Wij zullen een rioleringsbeheersplan opstellen. De uitvoering van de laatste wettelijke eisen ten aanzien van aansluiting op het rioleringsnet worden hierin geregeld. De kosten van uitvoering van dit plan worden in principe gedekt uit een kostendekkende tariefstelling.”

3.3 Verkeer en Vervoer “Wij zullen veiligheidsbevorderende maatregelen treffen in woonwijken. Overleg met buurgemeenten en provincies is noodzakelijk om tot een betere verkeersdoorstroming te komen. Hierbij valt vooral te denken aan de Vreelandseweg richting A2. In zijn algemeenheid blijven wij streven naar plaatsen van snelheidscamera's. Verhoging van de maximumsnelheid op de Middenweg is alleen denkbaar indien deze effectief gehandhaafd kan worden door plaatsing van snelheidscameras. Wij zullen een wegencatego-

3.2 Milieu - Professionele milieuhandhaving en vergunningverlening - Controle op alle bedrijven - Goed beheer van plassen door Plassenschap Loosdrecht e.o. - Grondwatersanering Het Gooi met Masterplan - Restauratieplan Vecht - Gemeentelijk Riolerings Plan 3.3 Verkeer en vervoer - Veiligheidsbevorderende maatregelen in woonwijken: diverse plannen - Overleg met buurgemeenten over Vreelandseweg richting A2 in Gewest Gooi- en Vechtstreek - Herinrichting Middenweg Nederhorst den Berg - Afsluiting Ankeveensepad in ’s-Graveland voor gemotoriseerd verkeer - Aanleg fietspad langs Zuidereinde inclusief een veilige verbinding over het Hilversums Kanaal in 2006 - Parkeerterein De Slenk - Beleid parkeren in Wijdemeren

Extra gerealiseerd Ten aanzien van het Milieu, Verkeer en Vervoer is het volgende extra gerealiseerd: -

Voorkomen verdiepingen in Loosdrechtse plassen Milieujaarplannen Resultaten milieucontroles op www.wijdemeren.nl Paardenroute door Loosdrecht (besluitvorming) Opleiding verkeersregelaars voor evenementen

NB. Diverse veiligheidsbevorderende maatregelen zijn uitgevoerd bij het onderhoud aan wegen. Zie hiervoor het overzicht op pagina 15.

11


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA riseringsplan opstellen voor de gemeente Wijdemeren. Hierin zal onder meer onderscheid worden gemaakt tussen doorgaande, verzamelstraten en woonstraten. Er zullen studies plaatsvinden naar de mogelijkheden voor aanleg van extra fiets en voetpaden. Hierbij wordt tevens gedacht aan afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van het Ankeveensepad, het doortrekken van het fietspad op het Noordereinde ter hoogte van de Klapbrug, een fietspad Zuidereinde (Berensteinseweg tot aan de brug), een veilige fietsverbinding over de Kanaalbrug en een voetpad bij de Tjalk. Bij de provincie zal worden aangedrongen op aanleg van rotondes op de Loodijk. Voor parkeerproblemen zoeken wij naar adequate oplossingen. Voor het parkeren in OudLoosdrecht zal dit mede in samenhang met de parkeernota OudLoosdrecht worden bezien en een te realiseren plan voor het dorpscentrum van OudLoosdrecht. In Overmeer wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor creatie van extra parkeerplekken.�

12


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA

3.4 Economisch beleid en werkgelegenheid “Werkgelegenheid, die niet strijdig is met de omgeving, zullen wij stimuleren. Wij hebben een positieve houding ten aanzien van het economisch beleid. Er zal regelmatig overleg gevoerd worden met ondernemers en hun organisaties, alsmede winkeliersverenigingen, en andere belangenorganisaties. Daarnaast willen wij werken aan de inrichting van één gemeentelijk loket voor doelgroepen zoals ondernemers. Onderzoek zal worden gedaan naar het winkelbestand in de verschillende kernen. Het Winkelkompas zal hierbij getoetst worden aan de laatste ontwikkelingen. Aandacht gaat uit naar de verbinding tussen Nootweg en Lindeplein in NieuwLoosdrecht. Wij willen een onderzoek doen naar mogelijke ontwikkelingen in het gebied van de voormalige Reevaart in Nederhorst den Berg. Getracht wordt voor dit onderzoek subsidie te krijgen. Wij staan positief tegenover de deelname van Wijdemeren aan het Regionaal Economisch Stimulerings-programma (c.q. Projectbureau Bedrijventerreinen). Doel van dit programma is de noodzakelijke economische dynamiek te versterken, binnen de ruimtelijke randvoorwaarden van de regio. Recreatie zal vooral in Loos drecht gestimuleerd worden. Water en schaatssport worden tot het beleidsveld Toerisme en Recreatie gerekend. Bij de bevordering van recreatie en toerisme nemen wij de belasting van het milieu in acht. Tenslotte willen wij de VVV in Loosdrecht ondersteunen, zodat deze kan uitgroeien tot hét VVV kantoor voor Wijdemeren.”

Wat is bereikt? 3.4 Economisch beleid, werkgelegenheid, toerisme - Nota ‘Geef Economie de Ruimte’ - Regelmatig overleg met ondernemers/bedrijven - Eén ‘loket’ (contactfunctionaris) voor bedrijven - Revitalisering industrieterreinen De Rading en De Slenk - Onderzoek winkelbestand (in 2002) - VVV Loosdrecht nu VVV Wijdemeren/subsidiëring - Plaatsen infozuilen en banieren (stimuleren toerisme)

Extra gerealiseerd Ten aanzien van economische beleid, werkgelegenheid, recreatie en toerisme: - Tegengaan permanente bewoning recreatiewoningen - Versoepelen tijdelijk wonen in recreatiewoning bij calamiteit - Behoud watersportcentrum Ottenhome - Beleid verkoop gemeentegrond (snippergroen) - Verkoop Frontoffice en voormalige gemeentehuizen van Loosdrecht en Nederhorst den Berg - Kampeernota Wijdemeren - Passantensteiger in Nederhorst den Berg m.m.v. Gewest Gooi– en Vechtstreek - Loosdrecht Leeft: samenwerking met ondernemers, inwoners en provincie - Realiseren pinmogelijkheid in Ankeveen - Ondersteunen Bruisend Ankeveen - Maatregelen Vuntusstrand Loosdrecht i.v.m. veiligheid - Nota paardenbakken - ISV nota - Nieuw plan dorpscentrum Oud-Loosdrecht

Wat is niet gerealiseerd? Uit het hoofdstuk Ruimte ten Economie van het collegeprogramma is het onderstaande niet gerealiseerd. - Een landschapsstructuurplan - Opstellen leefbaarheidsplannen - Onderzoek naar mogelijkheden aanleg extra fietsen voetpaden (m.u.v. fietspad Zuidereinde) - Onderzoek naar meer parkeerruimte in Overmeer - Onderzoek mogelijkheid ontwikkeling Reevaart - Aanleg rotondes op Loodijk: geen mogelijkheden - Aanleg voetpad bij de Tjalk in Loosdrecht - Doortrekken fietspad in ’s-Graveland bij Klapbrug: geen mogelijkheden - Woonschepenbeleid: verantwoordelijkheid Plassenschap - Stimuleren gebruik compostvaten: verantwoordelijkheid GAD

13


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

Wat dragen wij over? Een succesvolle ervaring met het vroegtijdig betrekken van burgers bij planvorming had het college aan het eind van de periode. Burgers realiseren met behulp van de ‘stakeholdersmethode’ een nieuw plan voor het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht waar dorpsbewoners tevreden over zijn. Het plan moet het toeristisch karakter van OudLoosdrecht, maar ook de economie en werkgelegenheid, bevorderen. De wijze waarop de ondernemers en andere belanghebbenden zijn betrokken bij de planvorming biedt wat ons betreft mogelijkheden bij voorbereiding van woningbouwprojecten als Overmeer, Venenburg, Groenewoud, Kerklaan, A. Voetlaan en voor het Plutoterrein.

Op het terrein van bouwen, wonen, milieu, verkeer en vervoer, economisch beleid en toerisme dragen wij de volgende lopende projecten over aan het volgende college: -

Ontwikkeling dorpscentrum Oud-Loosdrecht en ontwikkeling 2e Heul Het Fortisproject Woningbouw project Venenburg in Nederhorst den Berg Aanpassen bouwplan Voorstraat NdB Bouwplan aan de Kerklaan in Kortenhoef Realisatie woningen aan A. Voetlaan in Ankeveen Bouwplan Plutoterrein in ‘s-Graveland Herstructurering sportvelden Overmeer in NdB Ontwikkeling winkelcentrum Meenthof in Kortenhoef Ontwikkeling woonwijk Ter Sype in Loosdrecht Aanpak ontwikkeling Groenewoud in Kortenhoef Aanpak baggerproblematiek/herstelplan Loosdrechtse Plassen Bouwplan Super de Boer in Nieuw-Loosdrecht Afronding problematiek Dode Eind in Kortenhoef Beleid toekomst Plassenschap Bouwplan woonzorgcentrum Veenstaete in Kortenhoef Inventarisatie nieuwe bouwlocaties (structuurvisie) Actualisering bestemmingsplannen Toekomst voormalige moestuin Landgoed Eikenrode Recreatiecentrum Mijnden Toekomst Horstermeerpolder Ontwikkelen grondbeleid (conceptnota gereed) Ontwikkelen beleid horeca Ontwikkelen beleid standplaatsen Opstellen wegencategoriseringsplan: planning 2006 Beheer en ontwikkeling Eikenrode Huisvesting voor scouting Loosdrecht Actualiseren winkelbestand n.a.v. nota ‘Geef Economie de Ruimte’: planning 2006/2007 Uitvoering saneringsplan riolering buitengebieden Invoering wijkbeheer vanuit één centrale gemeentewerf per 1 januari 2007

14


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

DE OPENBARE RUIMTE

Foto: Webkrant Wijdemeren Bij de reconstructie van woonstraten inventariseert Openbare Werken vooraf de wensen van de bewoners. Zo ook hier op 20 december jl. toen in De Dobber in Kortenhoef de wensen van de bewoners van de Zuidsingel zijn geïnventariseerd. In januari 2006 zijn de plannen voor reconstructie gepresenteerd aan de inwoners, waarbij zoveel mogelijk wensen zijn gehonoreerd. Volgens de inwoners was het onvoldoende. De gemeente gaat opnieuw naar de plannen kijken. De herinrichting staat gepland voor 2006.

De Kerklaan in Kortenhoef krijgt een veilige oversteek

Terugkijkend is het opvallend dat er in het collegeprogramma 2002-2006 weinig staat over het onderhoud aan groen, plantsoenen, bruggen, wegen en gebouwen. En dat terwijl onze burgers dat juist belangrijk vinden, zo horen wij tijdens de dorpsavonden. Op deze terreinen is veel werk verzet. Ook hebben wij stappen gezet om per 1 januari 2007 over te gaan op ‘wijkbeheer’. Hiermee willen wij de betrokkenheid en inbreng van burgers bij hun directe woonomgeving, vergroten.

Wat is bereikt? Wegenbeheer - Vernieuwen komgrensborden - Opstellen wegenbeheerplan inclusief maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid - Reconstructie Reeweg - Bestraten Jagerspaadje - Herstraten Overmeer fase 2 - Verbreden Bergse Pad en vernieuwen brug - Aanleg Trapgans Ankeveen (uitbreiding bedrijventerrein De Slenk) - Inrichten Kortenhoefsedijk/Cannenburgerweg - Vervanging riolering / wegdek Cannenburgerweg - Maatregelen Kerklaan/Wilhelminahof - Reconstructie Zuidsingel (in voorbereiding) - Straatjuwelen Koninginneweg Kortenhoef - Reconstructie en riolering Kastanjelaan/ Lijsterbeslaan/Industrieweg - Herinrichten Leeuwenlaan ’s-Graveland (in 2006) Groen -

Opstellen groenbeheerplan Herinrichting plantsoenen Reconstructie hoofdveld SV 's-Graveland Herstel groenvoorziening De Blijk NdB Nieuwe laanbomen Lindelaan bij Kinderdagverblijf Bomenplan Overmeer zuid en Noordereinde Herplant bomen Cannenburgerweg Vereenvoudigen regels kapvergunning Verlichting voetbalvelden Nederhorst den Berg Bestrijden eikenprocessierups

Onderhoud van plantsoenen in de herfst, hier in Nederhorst den Berg

15


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 Bruggen, watergangen en riolering - Inspectieplan en bruggenplan als gevolg van achterstallig onderhoud - Vervangen/onderhoud aan brug Machineweg, Zuidersluisbrug, Kooibrug, Corversbrug, Googhbrug en Wolfsbergenbrug - Renovatie gemalen - Beschoeiing Jaagpad Nederhorst den Berg - Beschoeiing nabij sportzaal Eikenrode Loosdrecht

Onderhoud aan bruggen nu planmatig aangepakt

Parkeren - Asfalteren parkeerterrein Van Melzen - Parkeren De Moll- / van Dorenstraat - Parkeerterrein SV 's-Graveland uitbreiding Begraafplaatsen - Inrichting deel begraafplaats Berenstein, GvL - Vervangen dak aula begraafplaats Loosdrecht - Aanpassing begraafplaats Rading Loosdrecht

Nieuw gedeelte begraafplaats Berestein in ‘s-Graveland

De nieuwe peuterspeelzaal De Meidoorn in Loosdrecht

Gebouwen - Opzetten beheersysteem gemeentelijke gebouwen - Groot onderhoud sporthal De Blijk/Poste Restante - Legionella-onderzoek - Peuterspeelzaal De Optimist (gevelbekleding) - Veiligheidsmaatregelen gebouw ‘t Akkoord voor Amicitia / B-Mol en gebouw Kleindierenvereniging - Groot onderhoud woningen aan NieuwLoosdrechtsedijk, A. Voetlaan en De Kwakel - Groot onderhoud kerktorens Kortenhoefsedijk en Nieuw-Loosdrechtsedijk - Groot onderhoud toiletgebouw Vuntusstrand, muziektent Nederhorst den Berg - Renovatie ambtswoning Dammerweg, NdB - Controles op gebruiksveiligheid gebouwen - Nieuwbouw Peuterspeelzaal De Meidoorn Ld - Groot onderhoud sporthal De Fuik, Kortenhoef - Renovatie Meester Kremerschool, Nederhorst den Berg - Gebouw voor jeugdwerk van Versa aan Kwakel in Kortenhoef: De Smoes

Kinderen in het nieuwe gebouw De Smoes in Kortenhoef krijgen bezoek van het college.

16


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA

4.1 Welzijn “Wij hechten veel waarde aan een goed georganiseerd verenigingsleven. Dit willen wij daadwerkelijk ondersteunen. De huidige subsidieregelingen zullen zo snel mogelijk geharmoniseerd worden, zodat die ondersteuning ook voor de verenigingen duidelijk wordt. Wij nemen handhaving van het huidige niveau van voorzieningen tot uitgangspunt. Wij zullen met de raad in overleg treden over de consequenties hiervan. Het jeugdbeleid willen wij goed ontwikkelen met behulp van professionele inbreng. De jeugdvoorzieningen en speelgelegenheden zullen kwantitatief en kwalitatief op een hoger niveau gebracht worden. Wij willen sportaccommodaties in de kernen behouden. Dit geldt ook voor sporthal de Blijk in Nederhorst den Berg. Een intensiever gebruik zal worden gestimuleerd. Voor ouderen zal een laagdrempelig info/ zorgloket worden ingericht in de kernen. Hierin wordt voorlichting gegeven. Wij zullen de haalbaarheid en behoefte onderzoeken aan "dorpshuizen", waarin publieke en gemeenschapsfuncties onderdak kunnen vinden. Zeer snel willen wij zoeken naar oplossingen voor het grote probleem van het vervallen van het openbaar vervoer. Wij spannen ons in voor een goede organisatie van het WVG vervoer. Aandacht is er voor gebruik van de hardheidsclausule ten aanzien van de besteding van WVG gelden. Onderzoek is nodig naar de mogelijkheden voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.”

4. MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. En goede voorzieningen houden de dorpen leefbaar. Beide stonden onder druk door de zorgelijke financiële situatie van de gemeente. De eerste jaren ging alle aandacht uit naar het harmoniseren van de verschillende subsidieregelingen. Gelijke monniken gelijke kappen was het credo, maar ook onze plicht. Voor clubs, instellingen en verenigingen bracht dit veranderingen met zich mee. Deze zijn als gunstig en ongunstig ervaren. Nu, na ruim vier jaar, is de financiële situatie minder zorgelijk. Het is niet nodig te bezuinigen op de voorzieningen. Uit de sociale structuurvisie blijkt dat dit ook onverantwoord zou zijn. Vrijwel alle voorzieningen in de dorpen zijn basisvoorzieningen die nodig zijn. De peuterspeelzalen hebben een moeilijk tijd gehad. Eén van de bezuinigingen die wél is doorgevoerd was het beëindigen van deze subsidie, evenals het afschaffen van het zwemonderwijs, de subsidie aan speeltuinen en de korting op het budget van Versa. Met ons voorstel in 2006 de subsidies voor de peuterspeelzalen te hervatten is de gemeenteraad akkoord gegaan. Naast bovenstaande is er nog veel meer gebeurd. Een overzicht.

Wat is bereikt? 4.1 Welzijn - Harmoniseren subsidies - Handhaving voorzieningen op basis van sociale structuurvisie - Jeugddebat / Integraal jeugdbeleid - Aanleg Jongeren Ontmoetings Plaats Ankeveen - Inhaalslag vernieuwen speeltoestellen - Tafeltennistafel voor kinderen aan Elzenhof - Skatevoorziening Tjalk Loosdrecht - Behoud sportaccommodaties - Stimuleren gebruik accommodaties - Ondersteuning Buurtbus Wijdemeren t/m 2005, vanaf 2007 collectief vraagafhankelijk vervoer (onder voorbehoud) - Verbeteren WVG vervoer (geen klachten meer) - Hardheidsclausule voor WVG gelden - Hervatten subsidiëring peuterspeelzalen per 2006

17


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA

4.2 Sociale zaken “Een actief sociaal beleid zal gevoerd worden waarbij het beleid gericht zal zijn op zelfstandige inkomensverwerving. Hiertoe zal samenwerking gezocht worden met andere organisaties. De minimanota wordt waar mogelijk uitgebreid. Wij zullen één kwijtscheldingsbeleid formuleren, dat maximaal gebruik zal maken van de ruimte die de wetgever ons biedt. Het minimabeleid zal periodiek geëvalueerd worden in overleg met de cliëntenraad.”

4.3 Gezondheidszorg “Bij het geluk van de mens speelt gezondheid een buitengewoon grote rol. In regionaal verband neemt Wijdemeren deel aan een overleg dat aan dit aspect aandacht besteed, waarin beslissingen worden genomen om voor een optimaal gezondheidsbeleid te zorgen.”

Wat is bereikt? 4.2 Sociale Zaken - Nota “Hoofdlijnen bijzondere bijstand” - Kwijtscheldingsbeleid in maximale vorm - Regelmatig overleg met cliëntenraad - Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk - Huisraadfonds voor langdurige minima - 100 euro voor 65+ met minimum inkomen uit participatiefonds - Bijzondere bijstand voor chronisch zieken 4.3 Gezondheidszorg - Regionaal beleid via Gewest Gooi en Vechtstreek - Volksgezondheidsenquête onder 1500 inwoners (via GGD) 4.4 Onderwijs - Logopedie op basisscholen (via GGD) - Muziekonderwijs op basisscholen (GIO-project) - Frequent onderhoud aan schoolgebouwen - Bouw Antoniusschool/peuterspeelzaal in Kortenhoef

4.4 Onderwijs “Wij zetten ons in voor behoud van basisonderwijs in alle kernen. Wij willen de mogelijkheden voor een brede school onderzoeken. Hierbij is de koppeling van buitenschoolse opvang met (jeugd) sportbeleid, muziekbeleid, maatschappelijk werk en onderwijs aan de orde. Buitenschoolse opvang zal evenals kinderdagopvang moeten voldoen aan de groeiende behoefte daarnaar. Zwemonderwijs is in onze gemeente een absolute noodzaak. Daarnaast willen wij ook het muziekonderwijs stimuleren, alsmede aandacht schenken aan logopedie.”

4.5 Kunst en Cultuur “Wij zullen één kunst en cultuurbeleid ontwikkelen. Hierin zal het monumentenbeleid worden ingebed.

De nieuwe Antoniusschool met peuterspeelzaal en appartementen aan de Zuidsingel in Kortenhoef.

4.5 Kunst en Cultuur - Beleidregels voor subsidiëring - Bescherming monumenten - Realiseren cultureel centrum De Spot in NdB - Samenvoeging kunstcollecties onder beheer van één stichting Kunstbezit in gemeentehuis - Monumentennota - Onderzoek bibliotheekfunctie (bij sociale structuurvisie) en behoud subsidie

18


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA De gemeente Wijdemeren zal een zogenaamde rechtstreekse gemeente worden, dat wil zeggen dat zij zelfstandig de budgetten voor restauratie van rijksmonumenten zal beheren. Wij willen tevens de bescherming van gemeentelijke monumenten vorm geven. Onderzoek naar de huidige organisatie van de bibliotheken is gewenst. Behoud van het huidig niveau van de bibliotheekvoorziening is daarbij uitgangspunt.”

Niet gerealiseerd Uit het hoofdstuk Maatschappelijke Zaken van het collegeprogramma hebben wij twee punten niet waargemaakt. Het zwemonderwijs subsidiëren wij niet meer. Deze bezuinigingen vonden wij verantwoord omdat uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle kinderen al een diploma hebben als ze naar school gaan. De noodzaak van zwemonderwijs in onze waterrijke gemeente, is hiermee vervallen. De inrichting van zorgloketten voor ouderen is niet gerealiseerd. Wél willen wij één centraal zorgloket inrichten in het gemeentehuis bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit dragen wij over aan het volgende college.

Extra gerealiseerd Sporttalenten van Wijdemeren, zo blijkt in 2003 tijdens de Sportverkiezingen.

Wijdemeren draagt bij aan het nieuwe Advies– en Steunpunt Huiselijk Geweld

Ten aanzien van het hoofdstuk Maatschappelijke Zaken is het volgende extra gerealiseerd: - Jaarlijkse sportverkiezingen met sportgala - Beschikbaar stellen sportbokalen bij gemeente brede wedstrijden - Volleybalnet op Vuntusstrand in Loosdrecht - Ondersteunen snelle komst nieuw kinderdagverblijf voor Nederhorst den Berg - Project huisbezoek aan alle 75+ i.s.m. Versa - Invoering Wet Werk en Bijstand - Aanpak bijstandsfraude - 200 euro bijzondere bijstand per kind voor minima - Premie voor aanvaarden werk/vrijwilligerswerk - Collectieve aanvullende verzekering voor minima - Betere voorlichting - Enquête naar klanttevredenheid bij uitvoering Wet werk en Bijstand - Nieuwe regeling maaltijdvoorziening ouderen - Bijdrage aan Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld - Ondersteunen Actie Te Voet naar School - Ondersteuning snelle komst nieuw kinderdagverblijf voor Nederhorst den Berg - Herstart Stichting Primair - Open monumentendag om het jaar - Renovatie en onderhoud aan buitenkunst - Overzicht buitenkunst voor inwoners in gemeentegids - Behoud en ontwikkeling kasteelmuseum Sypesteyn

Provincie draagt bij aan behoud kasteel Sypesteyn

19


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

Wat dragen wij over? Op het terrein van maatschappelijke zaken dragen wij de volgende lopende projecten over aan het volgende college: -

Projecten als gevolg van Sociale Structuurvisie Inrichten Zorgloket in gemeentehuis Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bouw verenigingsgebouwen aan Kwakel in Kortenhoef De invoering van collectief vraagafhankelijk vervoer per 1 januari 2007 Plan voor voetbalkooi in Oud-Loosdrecht Hangplek en fietscrossbaan voor jongeren in Nederhorst den Berg Hangplek voor jeugd Kortenhoef/’s-Graveland Vernieuwing bibliotheekvoorziening Verdere ontwikkeling Kasteelmuseum Sypesteyn

20


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006 COLLEGEPROGRAMMA

5.1 Personeel en organisatie “Wij streven naar een professionele en plezierige samenwerking met de ambtelijke organisatie. Het personeel zal de zaken die wij in dit collegeprogramma noemen, evenals de zaken die tijdens deze raadsperiode op ons af komen, moeten kunnen uitvoeren. Wij zullen tezamen met de raad de voorwaarden daarvoor scheppen. Wij zullen een personeelsbeleid voeren dat gericht is op het "binden en boeien" van medewerkers. Wij willen zo snel mogelijk het gemeentelijk apparaat op één locatie huisvesten, omdat dit de integratie bevordert en de samenwerking tussen college en medewerkers sterk vergemakkelijkt.”

5. MIDDELEN In de eerste vier jaar van Wijdemeren stonden de financiële middelen enorm onder druk. Dit vereiste voortdurend aandacht. In 2002 werd door ons een tekort voorzien van 3.3 miljoen in 2006. Door een pakket aan maatregelen is het tekort nu teruggebracht tot 300.000 euro! Verder zijn alle punten uit het collegeprogramma, op één na, gerealiseerd.

Wat is bereikt? 5.1 Personeel en Organisatie - Professionele en plezierige samenwerking met organisatie - Afspraken over uitvoering programma op basis van Bedrijfsplan met meerjarenvisie en jaarplannen - Volledige integratie van drie organisaties - Centrale huisvesting organisatie aan Rading 1 en aankoop gebouw - Personeelsbeleid gericht op “binden en boeien”

5.2 Financiën “Het financieel kader is gegeven met het uitgangspunt dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is. Wij staan voor een transparant financieel beleid. Hiertoe zal een adequaat Planning en Control instrumentarium ontwikkeld worden. Wij streven ernaar de Onroerende Zaak Belasting met niet meer dan de inflatiecorrectie te doen stijgen. Verdere OZB tariefstijging zal niet eerder overwogen worden dan na heroverweging van bestaand en nieuw beleid. Leges, heffingen en tarieven moeten in principe kostendekkend zijn.”

Juni 2003: de eerste dag in het nieuwe gemeentehuis voor Wijdemeren aan Rading 1 in Loosdrecht. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de organisatie.

5.2 Financiën - Harmoniseren tarieven belastingen en huur sportaccommodaties - Ontwikkelen planning en control instrumenten - Kostendekkende leges, heffingen en tarieven - Brede heroverweging financiën - Ontwikkelen afschrijvingsbeleid - Ontwikkelen beleid reserves/voorzieningen/treasury - Ontwikkelen programmabegroting met raad

Niet gerealiseerd Eén van de maatregelen om de financiën op orde te krijgen was het verhogen van de OZB. En dat terwijl in het collegeprogramma stond dat het streven is de OZB alleen te laten stijgen met inflatiecorrectie. Uit de brede heroverweging bleek dat het geen haalbare kaart was.

21


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

Extra gerealiseerd Ten aanzien van het hoofdstuk Middelen is het volgede extra gerealiseerd: -

Vervullen 40 vacatures in eerste jaar Samenwerking met regio ten aanzien van mobiliteit Regionale vacaturesite Verminderen aantal bovenformatieve medewerkers Opleidingsbeleid Laag ziekteverzuim Wegwerken achterstanden (globaal) Beheer organisatie op orde Onderzoek naar formatieomvang Bewerken archieven rechtsvoorgangers Ontwikkelen crisiswacht i.s.m. KPN Ontwikkelen geografische informatievoorziening Inrichten WOZ-portaal op www.wijdemeren.nl Wegwerken achterstand bij invorderen belastingen Opvangen korting van 1,2 miljoen euro van rijk Burgers ĂŠĂŠn woonlastennota opleggen/invoeren automatische incasso Een 6,8 van de burgers als waardering voor de kwaliteit van de dienstverlening

Wat dragen wij over? Wat betreft dit hoofdstuk dragen wij de volgende lopende projecten over aan het volgende college: -

Verbeteren klantgerichtheid personeel / organisatie Verbeteren digitale informatievoorziening Evaluatie van het organisatiemodel Implementatie informatiseringbeleid Bevorderen gezamenlijke inkoop in regioverband en samenwerking op ICT-gebied

22


Verantwoording Collegeprogramma 2002-2006

NAWOORD Wij hebben u met dit document inzicht willen bieden in hetgeen wij u voor aanvang van ons werk hebben toegezegd, en hetgeen wij de afgelopen vier jaar daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Wij hopen dat u met ons van mening bent dat de meeste punten tot een goed resultaat hebben geleid. Daar waar wij hebben afgeweken van het collegeprogramma waren er volgens ons goede redenen. Wij denken aan de verhoging van de OZB en het centraliseren van de dienstverlening. Hierin werden wij gesteund door de meerderheid van de gemeenteraad, waarvoor onze oprechte dank. Onze dank gaat ook uit naar de ambtelijke organisatie. Het managementteam en de medewerkers hebben de afgelopen vier jaar een goede prestatie neergezet, met beperkte middelen en een krappe bezetting. Regelmatig moesten wij, gedreven door onze ambitie, een pas op de plaats maken. Het management had tijd nodig om alle aspecten die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering, te kunnen ontwikkelen. Dit is goed geweest en heeft tot zichtbare resultaten geleid. Dat vinden niet alleen wij, maar kennelijk ook onze burgers. Onlangs heeft TNS Nipo onderzocht hoe onze burgers de kwaliteit van de dienstverlening waarderen. De eindscore was een 6,8. De medewerkers van Burgerzaken kregen zelfs een 7,8 als waardering. Hulde daarvoor! Als de organisatie doorgaat op de ingeslagen weg klantgerichter te gaan werken, is een 7 op korte termijn haalbaar. Die 7 is naar onze mening ook wat onze burgers minimaal van hun gemeente Wijdemeren mogen verwachten. Voor ons zit het werk er op. Het woord is nu aan u! Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u uw stem uitbrengen. Op basis van de uitkomst zal er een nieuw college komen dat voor Wijdemeren een nieuw programma zal opstellen. Wij wensen het volgende college veel succes en bestuurskracht toe en spreken de hoop uit dat de mens in onze gemeente altijd centraal blijft staan.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren.

23

Verantwoording collegeprogramma 2002 - 2006 gemeente Wijdemeren  

Het eerste college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijdemeren, legt verantwoording af voor resultaten. Dit na de fusie met de vo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you