Page 1


onze clubboten

kunt u reserveren via de website www.wvaalsmeer.nl/boot-reserveren


Poelpraat 6 - 2019

Foto, gestolen van onze prachtige website, de Combi 2019

De Poelpraat is een uitgave van Watersport Vereniging Aalsmeer Uiterweg 155

Bank: NL98RABO0386210969

1431 AD Aalsmeer

email: info@wvaalsmeer.nl

tel: 0297 – 32 11 33

website: www.wvaalsmeer.nl

Uw bijdrage aan de Poelpraat stellen we enorm op prijs. U kunt uw kopij rechtstreeks sturen naar poelpraat@wvaalsmeer.nl, het liefst in word formaat, met een opmaak van Verdana 8 puntjes.

Deadline Poelpraat nummer 1: zondagavond 5 januari 2020 1


Poelpraat 6 - 2019 Inhoud Van de redactie‌‌ ................................................................... 3 Stuurtafel november 2019 ......................................................... 4 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ..................................... 5 Toelichting begroting 2020 en prognose 2019 .............................. 6 Even voorstellen (maar niet heus) .............................................. 9 Van de havenmeester. ............................................................ 10 Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 10 april 2019 om 20.00 uur. ............................................................................. 14 Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 1 juli 2019 om 20.00 uur ........................................................................ 18 Bezetting barcommissie .......................................................... 20 Nieuwe WVA app Cappie! ........................................................ 26 De levende have(n) ................................................................ 28 Colofon ................................................................................. 32

2


Poelpraat 6 - 2019 Van de redactie…… Dit keer een Poelpraat met weinig artikelen maar toch een dik exemplaar. Dat heeft te maken met de ALV. Want behalve de notulen staat ook de begroting erin. We gaan de Poelpraat weer op papier uitbrengen, 6 exemplaren. Er waren teveel opmerkingen binnen gekomen bij het bestuur. We gaan het over een aantal jaren nog wel eens proberen. We blijven een digitale uitvoering publiceren, want daar is toch ook behoefte aan. Brrrrr. De boot ligt op de kant en het is gelijk koud weer. Maar de hellingploeg heeft haar werk goed gedaan en ze ligt er weer goed bij (de boot dan). Nu de winter afwachten en dan eind maart 2020 (wat klinkt dat) mag zij er weer in. Het dekzeil is een goede investering geweest in het verleden en daaronder mag ze weer overwinteren. En we hebben een nieuwe adverteerder. Denkt u hieraan als u weer eens wat aanschaft? En er is iemand die zich voorstelt, maar we kennen hem allemaal al. Voor diegenen die hem nog niet kennen, in deze Poelpraat stelt hij zich voor! En dit keer een artikel van de havenmeester met foto’s. En die zet ik er allemaal in want het geeft aan hoe hard er gewerkt wordt met een zelfwerkzaamheden dag. En dat mag toch vermeld worden. En dan tot slot nog een foto van onze boot, in de touwen, zodat de hellingploeg ze af kan spuiten.

Peter

3


Poelpraat 6 - 2019 Stuurtafel november 2019 De boten liggen merendeels in de winterstalling, buiten is het guur en het is de zelfwerkzaamheidsdag. Er komt een zware bui over; tijd voor koffie. Marjolein heeft alle werkzaamheden opgeschreven. Ruim 50 mensen pakken de klussen op. Op zo’n dag proef ik het verenigingsleven. Samen werken! Nogmaals, het is guur buiten en uw voorzitter zit lekker binnen achter de pc in de bestuurskamer. Het najaar is de periode waarin we de activiteiten voor komend jaar plannen, want volgend jaar willen we weer varen, of om het in een vaarterm te zeggen “navigare necesse est”. Daar is wel wat voor nodig. In december praten we in de algemene ledenvergadering over de plannen voor volgend jaar en we leggen dan ook de daarbij behorende begroting aan u voor. Onze onvolprezen penningmeester heeft de concept begroting aan het bestuur voorgelegd en de prognose voor het lopende begrotingsjaar gemaakt. Het ziet er gezond uit. De liggelden in de haven zijn onze grootste inkomstenbron. Zoals het er nu uitziet ligt de haven volgend jaar vol. Tijdens de aanstaande ALV treedt onze secretaris, Tom Overwijn af. Na vele gesprekken is er een geschikt kandidaat-bestuurslid. In de agenda voor de ALV leest u daar meer over. Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot twee weken voor de ALV melden voor een gesprek met het bestuur. Natuurlijk gaan we in de aanstaande ALV onze jubilarissen huldigen met een kort verhaal met de bijbehorende erespeld en met bloemen. We hebben besloten om de oorkondes tot het verleden te laten behoren. Meestal verdwijnt zo’n oorkonde in een la of op de kast en wordt de oorkonde niet prominent opgehangen. Als iemand er toch prijs op stelt, maken we er een. Tot slot de stand van zaken van de loods. De gemeente heeft haar beslistermijn met 6 weken verlengd. Dat houdt in, dat ze voor 23 november as. moet beslissen of ze wel of geen vergunning verleent. We beantwoorden alle vragen, die er komen en wachten af. Ik hoop, dat ik op de ALV met goed nieuws kan komen. Con Struycken

4


Poelpraat 6 - 2019 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Watersport Vereniging Aalsmeer nodigt alle leden en donateurs uit voor de: Algemene Leden Vergadering op zaterdag 14 december 2019 om 15.00 uur in de ledenzaal van het clubhuis.

Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

opening ingekomen stukken mededelingen door het bestuur notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2019 notulen van de Buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 juli 2019 vooruitblik 2020; evenementen en werkzaamheden financiën; vaststellen begroting en tarieven 2020 bestuursverkiezing wisselprijs van verdienste huldiging Jubilarissen rondvraag sluiting punt 2 Brieven ter behandeling in de vergadering ontvangen we graag voor 1 december as punt 8 Tom Overwijn heeft besloten de vereniging te verlaten. Het bestuur draagt Herman van der Meyden voor als nieuw lid van het bestuur te beginnen voor een periode van één jaar. punt 10 De volgende leden zijn 25 jaren lid: mevrouw E.A. Huis-Kuite, mevrouw S.P. van der Meyden, de heer J. Meyer en de heer G. van der Spree. Zij worden gehuldigd.

Tijdens de vergadering is koffie en thee gratis; overige dranken zijn voor eigen rekening. Na afloop van de vergadering is er natuurlijk weer Snert met Roggebrood en Katenspek. (€ 3,00)

5


Poelpraat 6 - 2019 Toelichting begroting 2020 en prognose 2019 ALGEMEEN. De begroting wordt op twee manieren opgemaakt: De opstelling van de cijfers gespecificeerd naar opbrengst- en kostensoort, ofwel categorisch; Een opstelling van de cijfers gespecificeerd naar kostenplaats, ofwel organisch. De toelichting is toegespitst op de categorische opstelling. De organische opstelling is meer informatief en zal op de website en op de ALV van 14 december beschikbaar zijn. PROGNOSE 2019. De prognose 2019 is gebaseerd op de cijfers per 30 september en wordt mede gebruikt bij de opstelling van de begroting 2020. Zoals het er nu naar uit ziet wordt in 2019 een overschot van ca. € 10.000 verwacht, wat aanzienlijk boven de begroting is waarin een tekort van € 2.770 was voorzien. Het grootste verschil is dat de kosten € 24.000 lager zijn dan begroot en de opbrengsten ca. € 11.000 lager. De lagere opbrengsten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere baropbrengsten vanwege het geringere aantal evenementen. De kosten worden voor ca. € 20.000 gedrukt lagere onderhoudskosten dan begroot. De afschrijvingen in 2019 zijn naar verwachting ca. € 500 hoger dan de begroting. BEGROTING 2020. Bij het opstellen van de begroting is, naast de cijfers van dit jaar, gebruikt gemaakt van de volgende meerjaren beheersplannen: beheerplan Gebouwen beheerplan Vloot beheerplan Haven en Terreinen beheerplan los Interieur begroting jeugd 2020

In deze plannen staan zowel de onderhoudskosten als de investeringen. De investeringen worden niet in de kosten opgenomen maar zij worden in een aantal jaren afgeschreven en zo gespreid in het resultaat opgenomen.

6


Poelpraat 6 - 2019 De begroting voor 2020 heeft een tekort van € 4.624,-In deze begroting zijn de tarieven verhoogd met de inflatie van oktober 2018 t/m september 2019. Volgens de CPI (Consumenten Prijs Index) bedraagt deze 2,6%. De contributie wordt niet verhoogd. Per saldo wordt door deze indexering een stijging van de opbrengsten begroot met ruim € 4.000. De begrote kosten zijn fors hoger dan de verwachte uitkomst van 2019. De belangrijkste post die er uitspringt is het onderhoud (+ € 21.000). Dit wordt altijd conservatief begroot. In de begroting 2020 wordt hiervoor een bedrag van € 5.000 aan de onderhoudsvoorziening onttrokken. De begrote afschrijvingen zullen in 2020 per saldo ongeveer € 1.700 hoger zijn dan in 2019. Zij stijgen door de in 2020 geplande nieuwe investeringen van in totaal ruim € 175.000, waaronder de bouw van de loods (+ ca. € 4.000) en dalen doordat de J22’s en het jeugdhonk in 2019 volledig worden afgeschreven ( - ca. € 2.300). LIQUIDITEIT. De liquiditeitsprognose geeft inzicht in de verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van de hoeveelheid geld die wij in kas hebben voor de komende jaren. De hoeveelheid kasmiddelen zal waarschijnlijk per ultimo 2019 ca. € 175.000 zijn en daarmee met ca. € 38.000 gestegen zijn in vergelijking met december 2018. Door, naast andere investeringen van ca. € 30.000, de forse investering in de nieuwe loods van ca. € 145.000 zullen de liquide middelen in december 2020 naar verwachting dalen tot ca. € 40.000 en daarmee uitkomen beneden het door het bestuur minimaal wenselijk geachte bedrag aan liquiditeiten van € 100.000. Het bestuur verwacht dit binnen enkele jaren weer in te kunnen lopen. Daarnaast heeft het bestuur een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Overigens is het gemiddelde van de liquide middelen in de loop van het jaar ruim hoger doordat de inkomsten grotendeels in de eerste 4 maanden binnenkomen en de uitgaven (kosten) meer evenredig over het jaar verdeeld zijn. Jaap Seeleman, Penningmeester

7


Poelpraat 6 - 2019

EXPLOITATIE (Categorisch) Baten: Zeillessen Opbrengst terreinen Netto opbrengst bar Opbrengsten haven Opbrengsten botenhuizen Opbrengsten winterstalling Obrengsten water en electra aansluiting Opbrengsten spuiten/hijsen/mastzetten Contributies Overige opbrengsten Totaal baten: Lasten: Personeelskosten Onderhoudskosten Verzekeringen & zakelijke belastingen Gas Water Electra Kosten jeugdzeilen Directe kosten winterstalling Schoonmaak en overige kosten clubhuis Ledigen vuilcontainers Administratie en algemene kosten Aanschaf klein inventaris Kosten vrijwilligers Bestuurskosten Brandstof en olie Wedstrijdzeilen (opbr. en kst) BTW niet verrekenbare voordruk Jubileum Rente en kosten bank Overige lasten Totaal lasten Result. voor afschr. en mut. voorz. 0 Onttrekking voorziening 75 jaar jubileum Onttrekking voorziening onderhoud Afschrijvingen Resultaat

8

Realisatie Begroting Realisatie Begroting 2018 2019 2019 2020 3.265 12.356 13.093 116.525 18.090 21.624 5.500 4.326 29.060 4.152 227.992

4.575 12.591 9.914 118.204 18.434 22.673 2.700 3.621 29.000 3.800 225.511

2.200 12.520 3.882 119.000 19.000 21.000 2.700 3.393 27.852 3.174 214.721

2.200 12.846 5.000 122.094 19.494 21.546 3.000 3.510 27.852 3.300 220.842

-54.096 -26.969 -16.004 -12.456 -5.816 -3.795 -8.975 -3.176 -4.512 -658 -3.522 -1.909 -751 -1.024 -9.117 -19.135 -1.299 -18.088 -191.302

-48.708 -48.409 -15.400 -12.000 -8.775 -1.000 -9.250 -2.800 -4.000 -2.600 -1.000 -700 -1.500 550 -10.000 0 -1.065 -15.000 -181.657

-50.270 -27.750 -17.000 -12.344 -1.900 -3.500 -9.673 -3.500 -3.475 -2.500 -3.661 -816 -700 750 -9.000 -730 -11.584 -157.653

-51.577 -49.217 -17.000 -12.500 -2.500 -2.000 -9.700 -3.500 -3.475 -1.500 -3.661 -816 -700 750 -9.000 -735 -14.450 -181.581

36.690 18.238 -47.541 7.386

43.853 -46.624 -2.770

57.068 -47.113 9.955

39.261 5.000 -48.884 -4.624


Poelpraat 6 - 2019 Even voorstellen Al weer een poosje terug hoorde ik dat Tom Overwijn op de komende algemene ledenvergadering zal aftreden. En onlangs hoorde ik dat het bestuur er nog niet in was geslaagd in zijn opvolging te voorzien. Dat zette mij aan het denken. Ik vind dat een bestuur volledig moet zijn zonder vacatures. En dat geldt zeker voor het dagelijks bestuur, voorzitter, penningmeester en secretaris. Er is werk genoeg te doen en een vacature helpt daar zeker niet bij. Toen bleek dat ondanks gesprekken van het bestuur met enkele leden er echt geen voordracht op stapel stond voor een opvolger heb ik mij aangemeld om de komende tijd de vacature in te vullen als interim bestuurslid. Interim betekent in deze dat ik in principe aantreed voor één jaar en de lopende zaken zal behartigen en zal meedenken en besturen van de vereniging naar de toekomst toe als secretaris. In die periode zoeken we dan een lid dat bereid is om toe te treden tot het bestuur.

Want ook onze voorzitter zal volgend jaar aftredend zijn en ook voor hem zal een opvolger gevonden moeten worden. Als u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie in de toekomst laat dit dan weten. Praten kan altijd vrijblijvend en wie weet is het wat voor u. Er zijn namelijk best wel enkele zaken die aandacht behoeven. Zonder compleet te zijn denk ik hierbij aan de teruglopende jeugd afdeling, het vergrijzen van ons ledenbestand, het maar moeilijk vinden van commissieleden en bestuursleden. Belangrijke zaken waar echt veel aandacht aan besteed moet worden en goede ideeën nodig zijn om ook in de toekomst een mooie vereniging te behouden. Velen van u kennen mij nog als voormalig secretaris en later voorzitter. Door die functies in het verleden en doordat ik de laatste vier jaar nog steeds wat dingen deed voor het bestuur denk ik naadloos weer in te kunnen stappen. Als de leden mij verkiezen natuurlijk op de ALV.

Voor de leden die mij niet kennen, ik ben Herman van der Meyden. Samen met mijn vrouw Nel zijn wij al vele jaren lid. Hebben twee boten in de haven, een zeilboot en een sloep. Ook onze beide kinderen zijn ook nog steeds lid van de vereniging. Ook ben ik actief als wedstrijdleider bij onze zeilwedstrijden en zit in het bestuur van de stichting Westeinderzeilwedstrijden als wedstrijdcommissaris. Ik was van 2002 tot 2005 secretaris en daarna tot 2015 voorzitter. En nu dus al weer vier jaar “ambteloos” lid. Herman

9


Poelpraat 6 - 2019 Van de havenmeester.

De afgelopen weken is er ongelofelijk hard gewerkt op de haven. De hellingploeg heeft alle boten weer op de kant gezet. En de opkomst bij de zelfwerkdag was als vanouds fantastisch! Vrijwel alle klussen zijn, ondanks de regen, tot een goed einde gebracht: de beelden spreken voor zich.

10


Poelpraat 6 - 2019

11


Poelpraat 6 - 2019

12


Poelpraat 6 - 2019

Iedereen hartelijk dank voor het vele werk en een fijn winterseizoen gewenst! Marjolein.

13


Poelpraat 6 - 2019 Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 10 april 2019 om 20.00 uur. Aanwezig: 31 leden Afwezig met kennisgeving: 9 leden Notulist: Annet de Jong 1. Opening en mededelingen;  Welkom, speciaal Ereleden en leden van Verdienste (Wil Oor- afwezig, Herman van der Meyden en Theo van Mierlo, Ingrid meester),(Henk van Doorn en Peter van der Dussen- afwezig) Op de website stond aanvang 19.00 uur. Excuses!  Er wordt de tijd gegeven om de telefoons op stil te zetten. Ook aan het bestuur   Verzoek aan de leden om de presentielijst te tekenen.  Financiële stukken zijn beschikbaar.  Bar is gesloten tijdens de vergadering.  Indien vraag of opmerking microfoon gebruiken en naam noemen voor notulist en andere leden.  Dank barcommissie.  Dank Henk voor opzetten geluidsinstallatie.  Spreektijd beperken tot max. 5 minuten.  Ajax speelt. Dat is te merken aan het animo voor de vergadering.  Parkeerkaart ophalen bij Annet.  Mededeling over de brug over de Aardbeiensloot. Er komt een ponton van één auto breed.  Mededeling over de WZW wedstrijden.  Mededelingen over de loods. Letterlijke tekst: We hebben een plan, dat na inbreng van de klankbordgroep tot stand is gekomen. Het plan is een kwalitatief degelijk gebouw, met een nette uitstraling, onderhoudsarm en functioneel We hebben de instemming van de toekomstige gebruikers van het gebouw. We hebben 5 bouwers gevraagd om een aanbieding te doen. Enkele bouwers hebben zich teruggetrokken; met name de bouwers, die op internet met extreem lage prijzen lonken. Ze hadden geen tijd en het plan paste niet in hun standaard. De offertes, die we hebben, zijn gedocumenteerd met een open begroting. De laagste inschrijving leidt tot een veel hoger stichtingskostenbedrag dan waarmee de ALV van december heeft ingestemd. Het bestuur is nog in overleg om tot een definitief voorstel te komen. Het bestuur komt tot de slotsom, dat we u vandaag niet moeten overvallen met dit onderwerp. Het staat ook niet op de agenda. Wij willen de leden eerst informeren over de stand van zaken en daarna een voorstel bespreken in mogelijk een extra ALV. Vandaag wil ik het hierbij laten.

14


Poelpraat 6 - 2019 2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 december 2018  Con geeft het woord aan Tom. Hij somt de pagina’s uit de Poelpraat op met de vraag of iedereen het met de inhoud eens is. Geen aanmerkingen. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd en daarna vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken  De afmeldingen worden voorgelezen.  Er is een brief van Cor Platvoet inzake havenreglement en winterstallingsreglement  Ook een brief van Abe van der Werff inzake winterstallingsreglement Voorstel om de brieven te behandelen bij punt 9 en 10

4.

Jaarverslag van de secretaris  Con geeft het woord aan Tom. Hij somt pagina 31-36 op van de Poelpraat. Herman heeft een vraag over blz. 35: De wisselprijs van verdienste was toch voor de jubileumcommissie + de commissie voor het jubileumboek? Tom: dat klopt. Op één na waren dat dezelfde mensen. Verder geen vragen uit de vergadering. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

5.

Financieel verslag van het boekjaar 2018 Het woord is aan Jaap Seeleman: het jaar 2018 laat een financieel overschot zien van €7400. i.p.v. een tekort van €3000. De reden is dat de onderhoudsplannen conservatief worden ingeschat. Het voordeel is dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. De opbrengsten waren iets hoger dan 2017 ondanks dat de bezetting in de haven tegenviel. Op dit moment zijn er 25 kleine plekken niet bezet. Overige opmerkingen: 

De kosten waren wat hoger door de BTW regel. Over de zeilen gerelateerde zaken wordt geen BTW gerekend, maar we mogen daarover ook pro rata geen voordruk af trekken. Marry van de Laag: Wordt er wel of geen BTW gerekend over de inkomsten? Jaap legt nog eens uit hoe het tarief zeil- en motorboot tot stand is gekomen.

De personeelskosten vielen hoger uit doordat de pensioenkosten voor 2017 en 2018 in 2018 geboekt. Het jubileum viel uiteindelijk ongeveer €4000 lager dan begroot. Hulde aan de commissie. De algemene kosten vielen belangrijk hoger uit. Grootste posten waren de in kleur uitgevoerde Poelpraat en de oprichtingskosten voor de loods. Kosten/opbrengsten wedstrijden (Eredivisie zeilen/ NC Rotterdam) Evenementen leveren wel wat op! Nog afgezien van de baropbrengst. Eredivisie zeilen is gestopt.

  

15


Poelpraat 6 - 2019  

Vorig jaar investering van €44.000. o.a. trekker/ heftruck (€25.500) Zichtbaar EV €478.000. Marktwaarde is hoger. Per eind 2018 €13.000 lager dan eind 2017. Wel voorzien, maar moest nog uit de kas. Liquide middelen nog steeds ruim boven de ton. Zijn er vragen uit de vergadering? Nel v.d. Meyden: onderhoud minder dan begroot- zoals uitgelegd worden de kosten conservatief begroot. Wat niet nodig is, wordt uitgesteld.

16

6.

Rapport van de kascommissie De kascommissie bestond dit jaar uit Maurits Boom en Andre van den Burg. Maurits Boom brengt verslag uit: in maart hebben wij de boeken gecontroleerd. Alles werd In orde bevonden. De begroting is uitgebreid aan de orde geweest. Complimenten aan de penningmeester.

7.

Decharge van het bestuur Aan de vergadering zijn het jaarverslag van de secretaris, het verslag van de penningmeester, beide over 2018 en het verslag van de kascommissie gepresenteerd. Con vraagt aan de vergadering decharge voor het gevoerde beleid. Dat wordt met applaus gegeven.

8.

Benoeming reserve lid kascommissie De voorzitter bedankt Maurits en Andre voor de kascontrole. Maurits heeft de boeken inmiddels 2 jaar gecontroleerd en zwaait af. Volgend jaar zijn Andre v.d. Burg en het reserve lid Cees van Leeuwen aan de beurt. Wie geeft zich op als nieuw reserve lid? Heleen de Lange meldt zich.

9.

Havenreglement Con geeft het woord aan Joost Feijten, havencommissaris. De belangrijkste wijzigingen staan op de beamer, zodat iedereen mee kan lezen. Con geeft Cor Platvoet gelegenheid om zijn ingezonden brief kort toe te lichten en vraagt daarna of er nog vragen zijn. Eerst nog een paar opmerkingen: Fred Neve: Art. 6 d op verkeerde plek Marjolein Vrijman: art. , punt d en punt f- dubbel, Heleen de Lange: art. 4 bij d, en nog 1. Tekstueel Alle opmerkingen worden overgenomen en zo nodig aangepast. Joost: zeilen in de buitenhaven blijft dus geoorloofd. Optimisten komen aan de buitenrand van de haven. Peter merkt op dat ze dan gevoeliger zijn voor diefstal. Let op. Linda antwoord: dan moeten ze aan de ketting. Theo in art. 3g staat: BBQ- en op aangewezen plaatsen. Welke? Die zijn er nog niet. Cor Platvoet: art. veiligheid. Cor doet nogmaals een oproep in 400 woorden. Hij houdt een gloedvol betoog en hoopt dat iedereen daarnaar zal handelen.


Poelpraat 6 - 2019 Reactie Abe op het havenreglement. Vorige keer leek ik een tendens te bespeuren dat bootjes in de winter in de haven de gasfles uit hun boot moeten halen. Blij met huidige havenreglement. Reactie Frans Bijl: het is te gek voor woorden als iedereen telkens zijn gasfles van boord zou moeten halen. Dat betekent dat je elk weekend je koelkast leeg zou moeten halen. Gewoon de gasfles dichtdraaien. Con vraagt de vergadering in te stemmen met het herziene reglement. Met slechts één tegenstemmer (Cor Platvoet) wordt het reglement aangenomen. 10. Winterstallingsreglement Con geeft wederom het woord aan Joost. Ook nu staan de belangrijkste wijzigingen op de beamer. Joost legt uit dat gasflessen in de winter op de haven heel veel ruimte in nemen. Bovendien is het heel kostbaar om een ruimte te creëren die aan de veiligheidseisen voldoet. Daarom: meenemen naar huis, Zijn er nog vragen uit de vergadering? Con vraagt de vergadering in te stemmen met het herziene reglement. Behoudens twee tegenstemmers wordt het reglement aangenomen. 11. Presentatie verenigingsplan Het woord is aan Wim Davelaar. Hij presenteert aan de hand van de beamer. Hij vraagt eerst aan de vergadering of hij wel of niet zijn toespraak af moet steken (i.v.m. voetbal)? De vergadering stelt de toespraak op prijs en Wim voldoet daaraan op eigen ludieke wijze. Daarna is het tijd voor vragen: Theo van Mierlo heeft een algemene vraag: De combi en nationale schoonmaak dag zijn niet meer hier. Zorgelijke ontwikkeling. Nel v.d. Meyden: klopt het dat het aantal jeugd zeilende leden afneemt. Linda: ja dat klopt. Oorzaak: vaak doen kinderen niet alleen aan zeilen, maar ook aan andere sporten. Ze moeten dus kiezen. Daarnaast hebben we dit seizoen geen wedstrijdzeilers. Er is een probleem geweest met het aantal trainers. Dat gaat nu beter. Op de Havendag zullen we actief reclame gaan maken. Actief op havendag. Eindconclusie Wim: dit is de leidraad voor de komende jaren voor het besturen van de vereniging 12. Rondvraag Cor Platvoet: vorige vergadering is er een brainstormsessie geweest. Is het resultaat daarvan bekend? Frans Bijl: De gasinstallatie aan boord moet verplicht elke 2 jaar gekeurd worden. Is het een idee om het bewijs daarvan aan te leveren bij het bestuur? Marry van de Laag: De digitale Poelpraat is moeilijk te ontvangen op de telefoon. Vaak krijg je dan maar halve pagina’s. Lastig, maar niets aan te doen. Aan geraden wordt het PDF formaat te lezen. Conny van leeuwen: Bij hoeveel en welke loodsenbouwers is een offerte aangevraagd? Antwoord: Nij 2 Aalsmeerse bouwers en 1 regionale. Hoe zit het met de aanschaf van zonnepanelen? Antwoord: het dak van ons clubgebouw is niet sterk genoeg. Peter merkt op: de Gemeente heeft subsidie

17


Poelpraat 6 - 2019 beschikbaar voor zonnepanelen. Ook voor constructies. Nog 2 jaar. 13. Dank en sluiting Om 21.12 bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komt en wordt de vergadering gesloten.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 1 juli 2019 om 20.00 uur Aanwezig: 51 leden Afwezig met kennisgeving: Notulist: Annet de Jong 1. Opening en mededelingen bestuur De voorzitter heet iedereen welkom in het bijzonder de ereleden en lid van verdienste. Gevraagd wordt de telefoons op stil te zetten. Vervolgens legt hij uit wat het doel van de vergadering is: stemming over de voortgang van de loods. John van Gelder neemt het woord en wil graag een eisenpakket in samenhang met het budget. Er wordt hem gevraagd even de presentatie af te wachten. 2.

Presentatie aangepast plan loods Middels een PowerPoint presentatie maakt de voorzitter het proces tot de bouw van een loods visueel en inzichtelijk. Stap voor stap worden de aanwezigen meegenomen in de totstandkoming van het plan wat er nu ligt. In eerste instantie ging het om de bouw van een grote schuur. Daar was niet iedereen blij mee, reden voor het oprichting van een klankbordgroep (ALV 2 december 2017). Deze groep heeft alle wensen geïnventariseerd en aanbevelingen gedaan. Het huidige plan bevat het hele terrein (havenkantoor en het huisje van Kuuk) Daarna zijn de volgende stappen doorlopen: a) Werkbeschrijving b) Maken plan, ontwerpbureau Splash c) Voorbereidingen Gemeente d) Grondonderzoek: Tjaden e) Quickscan flora en fauna (Advin) f) Constuctieberekeningen (Devente g) Begroten h) Aanbesteden i) Prijsonderzoek en onderzoek alternatieven Slotsom: het plan werd veel te duur. Wat er nu ligt is een vereenvoudigd plan met minder deuren. De penningmeester legt uit hoe we dat denken te kunnen bekostigen: We verwachten dit uit eigen middelen te kunnen financieren. Zelfs in de slechtste maanden staat er dan nog €60.000 op de bank. Jaap legt uit dat in januari, maart en november gefactureerd wordt. Er staat nu €200.000 op de bank. Er gaat gefaseerd gebouwd worden. Eind september de fundering van

18


Poelpraat 6 - 2019 €50.000. De rest begin volgend jaar. Juist in de tijd dat er veel geld binnenkomt. Je moet ook rekening houden met tegenvallend liquiditeitsverloop. Daarom heeft de penningmeester de bank gebeld of er in geval van nood geld geleend kan worden. Tot €100.000 ziet de bank geen probleem. We zouden ook een lening kunnen uitschrijven onder de leden (zoals WV Nieuwe Meer). Een kan ook nog subsidie aangevraagd worden. Hoeveel wil de penningmeester geen uitspraak over doen. Ingrid: de leeftijd in onze haven ligt vrij hoog waardoor meer mensen gaan stoppen. Ik ben bang dat als het reservepotje weer gevuld moet worden de ligplaatsgelden omhoog gaan, waardoor nog meer mensen af gaan haken. Antwoord: we hebben het er over gehad. Wij zijn er niet bang voor gezien de conditie van de haven. We kijken ook naar andere activiteiten John van Gelder: a) Wat betreft de subsidie : de helft is al vergeven. Er is haast bij. Het moet voor SPORT zijn. In ons geval voor de zeilsport. b) Afschrijving termijn: gebouwen 20 jaar. Redden we dat? Antwoord: Ja! Vivianne: Is het nieuwe gebouw voorbereid op een zolder? Antwoord: Ja! Is er gedacht aan crowdfunding? B.v. club van 100? Paul Wintgens: Waarom de schroom om een lening aan te vragen? Antwoord: a) We denken het niet nodig te hebben b) De rente voor bedrijven is hoger 4% (geen 2% zoals bij huizen) Paul: Misschien shoppen bij een andere bank? Klein bedrag (€50.000) niet interessant Arie Groen: Ik zie veel hout. Geeft dat niet veel onderhoud? Het wordt onderhoudsarm cederhout Waarom geen golfplaat? Is dat niet goedkoper John van Gelder: SWOT – sloep roeien – groot succes – extra leden – is ook opbergruimte voor nodig – Ingrid: hoeveel % van de leden moet aanwezig zijn voor een stemming? Antwoord: de vergadering is 4 weken voor de datum aangekondigd en daarmee geldig. Iedereen heeft hiermee een kans gekregen aanwezig te zijn. Volgens de statuten is het niet toegestaan bij volmacht te stemmen. Jacqueline Droog: meent zeker te weten dat er wel bij volmacht gestemd mag worden. Herman bevestigt de mening van het bestuur. Ron Tros: hoeveel bouwdagen zijn er begroot ? 60 dagen. Hij bepleit: Bouw door! Zet door! Marjolein: onze havenmeester houdt vervolgens een gloedvol betoog: beter een goed complex dan geld op de bank. Een verzorgde en goed geoutilleerde haven een aanzuigende werking. Hulde aan de penningmeester: buitengewoon bekwaam beleid gevoerd. Veel grote uitgaven gedaan, geen cent te kort gekomen Anna: door gaan met bouwen, het is voor Marjolein geen doen meer. 3.

19

Goedkeuring aangepast budget bouw De voorzitter vraagt de vergadering goedkeuring voor het gepresenteerde plan. Er wordt middels briefjes gestemd. Na telling blijkt dit de uitslag:


Poelpraat 6 - 2019 51 leden gestemd 1 blanco 7 tegen 43 voor 4.

Rondvraag Geen vragen meer

5.

Sluiting Om 21.03 sluit de voorzitter de vergadering

Bezetting barcommissie Het afgelopen jaar hebben Peter en Danny samen de barcommissie gevormd. Peter met de focus op inkoop , foerage van eten en non-food en het bezetten van de keuken en Danny specifiek met de inkoop de ‘liquide versnaperingen’ en bezetting van het bargedeelte. Dit alles ondersteund door de vele vrijwilligers tijdens evenementen, havendagen, vergaderingen en meetings en lezingen die in ons prachtige clubhuis worden gefaciliteerd. Danny heeft aangegeven dat hij er mee gaat stoppen. Mede door het aanvaarden van een nieuwe drukke baan, waar we hem uiteraard mee feliciteren. Danny bedankt voor een jaar volle inzet! Dat betekent natuurlijk dat Peter het niet in z’n eentje kan doen en hij ziet daarom graag een paar nieuwe collega-barcommissieleden tegemoet. Dus, heb jij affiniteit met Horeca en tijd om op wekelijkse basis de barvoorraad te controleren en de nodige bestellingen (online) te doen….meldt je dan aan!! Dat kan via: bar@wvaalsmeer.nl Het moet toch lukken? Met zoveel leden en zoveel mensen die hebben aangegeven ‘iets’ voor de vereniging te willen doen ….!

20


Poelpraat 6 - 2019

Jeugdpraat Het zeil seizoen zit er ook voor de jeugd weer op! De bootjes zijn weer opgeruimd en de feva’s liggen weer opgeruimd op de trailer. Op naar het winterprogramma. Dit jaar komt Sinterklaas niet langs bij de WVA. Sinterklaas heeft het te druk en er zijn bijna geen kinderen die zijn aandacht nodig hebben. Misschien kan hij in 2020 wel weer langs komen. Wel hebben wij in de winter nog een evenement om te schaatsen en om te gaan glowgolven. Hou de poelpraat en de mail in de gaten voor nieuws over deze activiteiten. Volgend jaar wel met een andere samenstelling van de jeugdcommissie. Nikaj de Rooij en ikzelf (Robin Bleeker) nemen afscheid van de jeugdcommissie. Linda Keijzer en Femke van Hoven gaan volgend jaar door met de organisatie. Zij kunnen daar nog wel wat hulp bij gebruiken, dus als u tijd en zin hebt, meldt u dan bij Linda! Clubkampioenschappen

Op 6 oktober hadden wij dit jaar onze clubkampioenschappen. Helaas werkte de weergoden niet helemaal mee. Het was koud en regende een beetje. Regen maakt niet uit zegt men dan. Nou daar ben ik het persoonlijk niet mee eens. Ik vind het altijd zo’n armoede als je in zo’n bootje zit in de regen… dan denk ik altijd: “Is dit nu leuk, doe ik

21


Poelpraat 6 - 2019 dit voor mijn lol?� Vooral de beginners hadden daar ook last van, door de kou een de regen konden zij geen wedstrijd varen, helaas hebben we daar dus ook geen uitslag van, we hebben ze allemaal tot winnaar uitgeroepen! De uitslagen: Beginners: o Fiona Tas o Aimee Willems o Maaike Tas Middengroep: 1. Sophie van Hulsen 2. Teun Claassen en Thomas Strootman (gedeelde 2e plaats) 3. Bruno Maartens 4. Isabel Willems Gevorderden: 1. Emma van Hulsen Splash/Laser:

1.

Lea Maartens

Voor alle foto’s: https://www.wvaalsmeer.nl/flic kr/15708235272157666815046647/72157711 215966887

22


Poelpraat 6 - 2019 Combi Westeinder 2019 Op 12 en 13 oktober was dit jaar de Combi Westeinder. Voor het eerst in het najaar en voor het eerst georganiseerd bij de WV Nieuwe Meer. Het aantal deelnemers was met 40 een stuk minder dan wat we gewend waren, maar voor een najaar combi met niet zulk heel goed weer, vond ik het nog best wat. De organisatie bij de Watersportvereniging Nieuwe Meer was ook prima! Voor iedereen was het even wennen, maar dat werkte goed. Helaas werkten ook hier de weergoden niet echt mee en regende het vooral op de zaterdag nogal. Zondag was het even beter en kwam er in de middag nog wat meer wind. Wat mij opviel in de Optimist groen (vroeger Optimist C) was dat de kinderen die meededen (slechts 10) er wel allemaal zin in hadden. Ondanks de regen en ondanks de kou, bleven ze met een smile op het gezicht rondzeilen. Dan zie je dat alleen de echte zeilers die het leuk vinden aan zo’n najaarscombi meedoen. Echte bikkels!

Uitslagen: Laser 4.7: 1. 2. 3.

Ewout Knegtel Hester Stokman Jort Kamsteeg

Optimist Groen: 1. 2. 3.

Dirk Louwrier Flyn Verbeek Bram Bouwknegt

Optimist:

23


Poelpraat 6 - 2019 1. 2. 3.

Lisa Brandt Sebastiaan van Ofwegen Joost Pfeiffer

RS Feva: 1. 2. 3.

Ster van Scherpenseel, Féline Vreeburg Fietje Heeroma, Anne de Kort Marijn Eggemont, Anneroos

Zie voor alle uitslagen de combi website: https://www.wvaalsmeer.nl/uitslag-2019 Zie voor de foto’s: https://www.wvaalsmeer.nl/flickr/15708235272157666815046647/72157711306186247

24


Poelpraat 6 - 2019

25


Poelpraat 6 - 2019 Nieuwe WVA app Cappie! Via de leverancier van onze website e-captain.nl, hebben we bij de website ook een app voor op de mobiele telefoon gekregen. Hiermee kunt u nog eenvoudiger de informatie over de WVA bekijken.

In deze app kunt u: De nieuwsberichten van de WVA bekijken. De agenda raadplegen Formulieren invullen Contact informatie opzoeken Algemene informatie rondom de WVA raadplegen Passanten informatie opzoeken Informatie voor nieuwe leden bekijken En in de toekomst nog veel meer! U kunt Cappie installeren via de app store van android en apple. Hieronder vind u het voorbeeld van android, maar via de apple playstore is het ongeveer het zelfde:

26


Poelpraat 6 - 2019 Ten slotte moet u de Watersportvereniging Aalsmeer opzoeken om onze informatie te krijgen:

In de toekomst kan de layout wat worden aangepast. Ook zullen we alle nieuwe formulieren publiceren in de app, deze kunt u dus vinden onder het middelste icoontje onderaan in de balk:

Dan wordt deze pagina getoond:

Door te klikken op het juiste formulier, kunt u daarna dit formulier invullen via uw mobiel! Wij wensen u veel plezier met het gebruik van Cappie !

27


Poelpraat 6 - 2019 De levende have(n) Herfst in de haven betekent veel boten op de kant. Uiteraard vraagt zoiets voorbereiding. Niet alleen voor de booteigenaren, maar ook voor de de havenmeester en de technische ploeg. Voordat de kraan weer volop ingezet zou worden, werd hij eerst eens flink schoongemaakt. Dat was nodig, omdat een kauwenfamilie nog steeds een zwak heeft voor het gevaarte. Zij kunnen zich niets mooiers voorstellen, dan een nest in de top van het gevaarte. De hoge kraan is daar echter niet echt geschikt voor. Daardoor zijn in het afgelopen seizoen meerdere jongen gestorven. Zodra de kraan in beweging kwam, gold dat ook voor het nest. Op de onderstaande foto van Marjolein is één van de verongelukte jonkies te zien. Toch gingen de ouders stug door met nieuwe materialen aanslepen. Steeds meer materiaal konden ze gebruiken: mos, papier, grote takken, noem het maar op. Waarschijnlijk wilden ze het nest zo stevig mogelijk maken. Maar ja, winnen van een stalen kraan is niet eenvoudig. Tijdens de schoonmaak van de kraan bleek hoe intensief de ouders zich gekweten hadden van hun taak. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om één nest. Zoveel volharding is bewonderenswaardig. Maar er is nog een dier in de haven die niet snel opgeeft. Weinig mensen zullen hem daar gezien hebben. Ik bedoel de Amerikaanse rivierkreeft. Deze invasieve exoot waagde het om onze havenmeester uit te dagen! Klein maar moedig. Zijn scharen stak hij hoog in de lucht. Met zijn blauwgrijze ogen keek hij haar aan.Marjolein liet zich echter niet intimideren en maakte rustig enkele foto’s van de kreeft. Dit exemplaar is de rode Amerikaanse rivierkreeft, ook wel rode moeraskreeft genaamd. Deze zoetwaterkreeft komt het meeste voor. Het zijn dieren met een afmeting van 10 tot 12 centimeter. Ze zijn nog niet zo lang in Nederland. Dertig jaar geleden kwamen ze hier niet voor. Zoals de naam al aangeeft, is het een Amerikaanse soort.Liefhebbers hebben deze soort naar Spanje gehaald.

28


Poelpraat 6 - 2019 Dat waren mensen die graag kreeften aten of ze graag in een aquarium zagen zwemmen.

Een aantal werd ook in Nederland losgelaten. Of mogelijk waren ze ontsnapt uit een tuinvijver. Inmiddels zitten ze in vrijwel alle Europese landen. Dit diertje is echter enorm productief. Vrouwtjes kunnen tot 600 eitjes per keer leggen. En dat meerdere keren per jaar. De jonge kreeften hebben vrijwel geen vijanden, dus veel dieren overleven. Een ander probleem is dat de Amerikaanse rivierkreeft drager kan zijn van de kreeftenpest. Het dier is daar zelf tegen bestand, maar hij besmet wel andere zoetwaterkreeften. De ziekte heeft er voor gezorgd dat er maar weinig Europese zoetwaterkreeften over zijn. In Nederland is in 2012 een reddingsactie gestart om de Europese rivierkreeft hier niet uit te laten sterven. Op dat moment was er alleen nog maar een populatie in Rozendaal over. Inmiddels telt het Nederlandse binnenwater honderdduizenden Amerikaanse rivierkreeften. Ze zitten vooral in sloten en grachten. Als er te weinig zuurstof is of als ze naar een ander water willen, dan kruipen ze uit het water. In steeds meer Nederlandse plaatsen lopen ze regelmatig over straat of gaan tuintjes in. De politie in Leidschendam-Voorburg kan hier over meepraten. Zij ontvingen steeds meer meldingen van verontruste mensen die een schorpioen zagen lopen. De politie meldde onder andere op Facebook: ‘U hoeft ons niet meer te bellen. Het gaat om de Amerikaanse rivierkreeft ‘. Kortom, deze Amerikaanse exoot begint een plaag te worden.

29


Poelpraat 6 - 2019 Ze vreten de sloten kaal, waardoor er geen ander leven meer mogelijk is. In principe is het een planteneter , maar als hij honger heeft vreet hij alles. Vijanden heeft het beest haast niet. Gelukkig hebben reigers ontdekt dat deze dieren goed eetbaar zijn. Nu de mensen nog. Er is een klein aantal vissers die de jacht op de kreeften hebben geopend. Zij verdienen er een goede boterham aan. Veel restaurants zetten deze dieren namelijk graag op de kaart. Het is een delicatesse. Als de regelgeving gewijzigd wordt en daardoor meer gebieden beschikbaar komen om op deze zoetwaterkreeften te vissen, wordt het voor meer vissers lucratief. Daarin kan de oplossing zitten voor het probleem met de Amerikaanse rivierkreeft‌.. November, door J.C. Bloem Het regent en het is november: Weer keert het najaar en belaagt Het hart, dat droef, maar steeds gewender, Zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer, waar gelaten Het daaglijks leven wordt verricht, Schijnt uit de troosteloze straten Een ongekleurd namiddaglicht. De jaren gaan zoals zij gingen, Er is allengs geen onderscheid Meer tussen dove 'erinneringen En wat geleefd wordt en verbeid. Verloren zijn de prille wegen Om te ontkomen aan den tijd; Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart, altijd.

Joke Duivestein Duif@verberk.net

30


Poelpraat 6 - 2019

31


Poelpraat 6 - 2019 Colofon Adres:

Uiterweg 155, 1431 AD AALSMEER

Website:

www.wvaalsmeer.nl

Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester vice voorzitter Wedstrijdcommissaris Havencommissaris Jeugdcommissaris

Con Struycken Tom Overwijn Jaap Seeleman Wim Davelaar Reinier de Jong Joost Feijten Linda Keijzers

023 – 561 77 45 06 - 5316 3291 020 - 641 30 19 2097 – 569 129 06 – 3889 6713 06 – 2476 9184 06 – 1223 4243

Webmasters: Robin Bleeker, Frank Beijnvoort, Fred Neve, Peter Heerkens Administratie: ma en do 900-1530 Havenmeester: werktijden zomer

Annet de Jong

info@wvaalsmeer.nl

voorzitter@wvaalsmeer.nl secretaris@wvaalsmeer.nl pennigmeester@wvaalsmeer.nl vicevoorzitter@wvaalsmeer.nl wedstrijden@wvaalsmeer.nl havencommissaris@wvaalsmeer.nl jeugdcommissaris@wvaalsmeer.nl webmaster@wvaalsmeer.nl

0297 – 32 11 33 admin@wvaalsmeer.nl

werktijden winter

Marjolein Vrijman 06 – 555 666 24 havenmeester@wvaalsmeer.nl dagelijks 0800-1200 en 1330-1800, woensdag en donderdag vrij ma, di 0800-1400 en do 0830-1400

Barcommissie:

Peter van Hulzen, Danny Winkel

bar@wvaalsmeer.nl

Technische havencommissie: Fred Boerlijst, Jan Willem Bohlken, Piet van Dam, Henk van Doorn, Arie Groen, Jan Hordijk, Joop Meijer, Willem Oor, Fred Veldkamp, Dolf Versteegh, Ben Willems, Theo van Zuilen, Arnold Oor, André Thesing, Frans van Voorst, Helmut Muhr Jeugdcommissie: Robin Bleeker, Nikaj de Rooij, Femke van Hoven Lezingencommissie:

Kees van Aalst, Ronald de Jongh

Poelpraat:

Peter Heerkens, Wim Davelaar

Vertrouwenspersoon: Anna Hoekstra

32

06 – 4119 1841

jeugd@wvaalsmeer.nl

poelpraat@wvaalsmeer.nl


over de clubboten vindt u meer informatie op de website www.wvaalsmeer.nl/haven-vloot2


Profile for wva

WVA Poelpraat november 2019  

WVA Poelpraat november 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded