Page 1

Aktualności, s. 7

Zbigniew Ogrodowicz roztacza swoją wizję basenu

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

Szachy, s. 44

Już 4-miesięczne dzieci edukują się muzycznie

Najmłodsi szachiści stanęli w szranki z Białorusinami

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Urodzinowe lanie

Burmistrz Miłosławia Z. Skikiewicz zapewnia, że inwestycje będą Miłosław, s. 12

Skandal w szkole w Nekli. Uczniowie paskiem biją młodszych kolegów. W prezencie!

Rozpoczęły się Prowincjonalia. Jańcia Wodnika odbierze Roman Kłosowski Kultura, s. 10

Tomasz Małecki

W Zespole Szkóğ w Nekli grasuje banda czworga. Masz urodziny? Lepiej nie pojawiaj si÷ w tym dniu w nekielskiej szkole. Czworo gimnazjalistów zğapie ci÷ w korytarzu szkolnym i – wojskowym zwyczajem – paskiem zğoi tyğek. Taka wğaijnie sytuacja miağa miejsce 10 lutego. Jak nas poinformowağ jeden z uczniów nekielskiego gimnazjum, do skandalicznego wybryku doszğo w ğãczniku mi÷dzy halã sportowã a budynkiem szkoğy. Czwórka uczniów wğaijnie z okazji urodzin sprezentowağa dwóm mğodszym kolegom razy na poijladki. Sprawã zaj÷ğa si÷ wrzesiġska policja. – Po przyj÷ciu zgğoszenia od matki pobitego ucznia wszcz÷liijmy post÷powanie – mówi Przemysğaw Teodorczyk z Zespoğu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni. – Wszyscy podejrzani przyznali si÷ do winy. Niebawem tematem zajmie si÷ wydziağ rodzinny i nieletnich Sãdu Rejonowego we Wrzeijni – dodağ funkcjonariusz. Jak wyjaijniğ Teodrczyk, akcja miağa miejsce na boisku szkolnym. Wedğug naszych informacji do zdarzenia doszğo na przerwie. Potem jeden z poszkodowanych nie mógğ usiãijå i popğakağ si÷ z bólu.

Starostwo powiatowe będzie modernizować „Relax” w Orzechowie Oświata, s. 19

 Uderzenia skórzanym pasem nie każdemu sprawiają przyjemność...

Jak twierdzi nasz informator, uczniowie to dzieci z tak zwanych dobrych domów. Ustaliliijmy, őe jeden z gagatków to syn znanego nekielskiego handlowca. – Nekla jest mağa. Wszyscy si÷ znajã, wszyscy wiedzã, kto to zrobiğ – mówi ostroőnie dyrektor zespoğu szkóğ. – Dlatego ze wzgl÷du na dobro dzieci, zarówno tych poszkodowanych, jak i sprawców, nie chc÷ si÷ wypowiadaå – Andrzejczak unika odpowiedzi na pytanie o dotychczasowe zachowanie czwórki uczniów. – Wie pan, őe sprawã zaj÷ğa si÷ policja. O winie i ewentualnej karze rozstrzygnie sãd. Dlatego nie chc÷ Dyrektor szkoğy Robert Andrzej- ferowaå wyroków – dodaje. Jednak – jak zaznaczyğ – ucznioczak nie jest zbyt rozmowny: – To pierwsza taka sprawa w tej szkole wie zostanã ukarani takőe przez dy– zapewnia. – Nigdy wczeijniej nikt rekcj÷. Jaka to b÷dzie kara? – My moőemy stosowaå kary statunie zgğaszağ si÷ do mnie z takimi problemami. towe – mówi enigmatycznie. Dyrektora poinformowağa o tym Jak moőna si÷ domyijlaå, ucznionauczycielka. Chwil÷ po tym przy- wie b÷dã mieli co najwyőej obniőone szğa do niego matka pobitego ucznia. sprawowanie. Dodajmy: matka, która jako jedyna Prowadzãcy ijledztwo Przemysğaw zgğosiğa spraw÷ na policj÷... Teodorczyk mówi, őe w sprawie zo-

Troska o dobro dzieci

Hrabia Mycielski przejął tereny po Tonsilu. Czy zakład wyprowadzi się pod Poznań? Aktualności, s. 4

stağo przesğuchanych kilku ijwiadków. Sami nieletni. Ani nauczyciele, ani dyrekcja – jak na razie – nie zostali przesğuchani.

To nie pierwszyzna

Fot. Tomasz Koprucki

5

– tylko tyle razów zdãőyli zadaå oprawcy jednemu z dwóch uczNasz informator utrzymuje, őe dy- niów; temu, którego matka zgğorektor szkoğy si÷ myli albo nie posia- siğa pobicie na policj÷ da peğnej wiedzy. – To nie byğ jedyny i pierwszy przypadek – twierdzi nekielski gimnazjalista. – Juő wczeijniej sğyszağem o przypadkach bicia z okazji urodzin – mówi uczeġ, któremu udağo si÷ uniknãå „prezentu” od kolegów ze szkoğy. Podejrzenie to potwierdza funkcjonariusz policji: – Teő mamy takie informacje. Jeijli okaőã si÷ one prawdziwe, to w tej sprawie b÷dzie wszcz÷te odr÷bne post÷powanie – podkreijliğ ijledczy. Teodorczyk, jako pracownik Zespoğu Prewencji Kryminalnej Nielet-

Kiedy szybki kredyt ma sens, a kiedy lepiej go unikać – radzi aspirant Fortuna Czytaj na s. 27 To jak to w końcu jest z tym kryzysem? Gospodarka, s. 18 www.wrzesnia.info.pl

nich i Patologii, z takã sytuacja spotkağ si÷ po raz pierwszy. – Oczywiijcie byğy sprawy o naruszenie nietykalnoijci cielesnej wijród uczniów, ale o takiej formie „ijwi÷towania” urodzin sğysz÷ pierwszy raz – mówi zaskoczony. Post÷powanie wyjaijniajãce w tej sprawie potrwa do koġca miesiãca. Mğodzieġcy zostanã najprawdopodobniej oskarőeni, a co za tym idzie – stanã przed wymiarem sprawiedliwoijci.

Reklama

WRZESIŃSKI SKŁAD WĘGLOWY WĘGIEL, MIAŁ Daszyńskiego 2/3 (Portiernia Tonsil) tel. (061) 640-32-38, 0 725-201-301

Roz-086a

27 lutego 2009 NR 9 (982/XX) INDEKS 366773

Reportaż, s. 20

Więcej informacji na str 29


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Pomysły na rynek

P

ozornie wydaje si÷, őe to bez znaczenia, jak b÷dzie wyglãdağ nasz rynek: czy b÷dzie na nim fontanna, czy nie, czy kamienice b÷dã podijwietlone, czy nie. W koġcu – powie ktoij – ludzie majã waőniejsze sprawy na gğowie niő takie fanaberie. I oczywiijcie b÷dzie miağ racj÷; wyglãd rynku nie jest najwaőniejszy! Waőniejsze jest na przykğad, őebyijmy nie mieli kamieni na nerkach, nadciijnienia t÷tniczego, nietrzymania moczu czy innego wypadania macicy (niezupeğnie perğowej). Ale czy na jakoijå naszego őycia nie ma wpğywu wyglãd miasta, w którym őyjemy? Czy ten wyglãd nie ma z kolei wpğywu na nasze samopoczucie? Czy pi÷kno, które – jeijli jest wokóğ nas – nie dodaje nam siğ? Dlaczego ludzie pojawiajã si÷ ch÷tniej tam, gdzie jest ğadnie i schludnie? Tego nie wiemy, ale wiemy, őe miejsca ciekawe wizualnie przyciãgajã jakãij tajemnã mocã; nawet podijwiadomie chcemy byå, gdzie ğadniej, atrakcyjniej. Dlatego przypuszczam, őe wğaijciciele kamienic na rynku powinni zapğaciå za iluminacj÷, poniewaő to podnosi atrakcyjnoijå ich nieruchomoijci. A jeijli jeszcze miasto chce pokryå koszty oijwietlenia, to w ogóle nie ma si÷ nad czym zastanawiaå.

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Danuta Kujawa, operator maszyn: – Wydaje mi się, że na naszym rynku przede wszystkim brakuje zieleni. Gdy było tam więcej krzewów i drzew, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Bo teraz rynek jest, niestety, trochę goły i pusty.

Nina Adamczewska, przedsiębiorca: – Oczywiście zieleni nigdy za wiele, tym bardziej że pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, ale wrzesiński rynek jest ładny już teraz. Niczego w sumie mu nie brakuje. Szkoda tylko, że nie ma już na nim fontanny. Osobiście mam z nią bardzo miłe wspomnienia. A sprawa ogródków ani mnie ziębi, ani grzeje. Robert Kujawa, stolarz: – Wrzesiński rynek nie jest znowu taki zły. Sporo jeżdżę i widzę, jak jest w okolicznych miastach, aż do Poznania. W porównaniu z innymi rynkami, gdzie już naprawdę nic nie ma, nasz wypada zdecydowanie najlepiej. Chociaż trochę więcej zieleni zawsze by się przydało.

Henryk Goździewicz, emeryt: – Podoba mi się wrzesiński rynek, ale z drzewami podobałby mi się jeszcze bardziej. Nie wiem, czy letnie ogródki powinno się zlikwidować; jednym są one potrzebne, a drugim znowu nie. Ale oświetlenie kamienic chyba nikomu by nie przeszkadzało.

zdaniem użytkowników forum www.wrzesnia.info.pl MOSZE: A co jeszcze można zmienić? Gdzie ma roz-

kwitać zieleń? Wszystko zakostkowane i zabetonowane. Są parkingi i parkomaty. Kto z tego zrezygnuje? Kasa sama spływa. Ja bym ogródki zlikwidował. warter: Co zmienić? Wywalić tę szpetną kostkę i przywrócić stan poprzedni. A skoro się tak nie da, to wyeksmitować obrzydliwe betonowe beczki z iglakami i zbudować klomby, takie jak istniały tu kiedyś [...]. Swoją drogą, czy to nie ciekawe: wywalono kupę kasy, aby rynek wyglądał lepiej niż wtedy, kiedy wyglądał dobrze, a teraz organizuje się burzę mózgów, co zrobić, aby po wcześniejszych upiększeniach nie szpecił miasta. George_Carlin: Coś zielonego od czasu do czasu się przydaje. W ogóle wydaje mi się, że niekiedy zbyt wiele jest działania pod publiczkę, byle się przypodobać, wywołać chwilowy zachwyt i aprobatę [...]. Tego moim zdaniem brakuje, a rynek... jest w porządku taki, jaki jest teraz.

Jak zagospodarować wrzesiński rynek? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

W tym tygodniu zapytaliśmy wrześnian, jakie mają pomysły na zagospodarowanie rynku. Czy konieczne są tam ogródki letnie? Co z klombami i zielenią? Może zamknąć rynek dla ruchu pojazdów albo zamontować lepsze oświetlenie?

zamknąć dla ruchu 3%

33% 15% 37%

11%

inne wybudować fontannę

iluminacja świetlna więcej zieleni

Satyryczny komentarz tygodnia: wrzesiński rynek za 100 lat?

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Jak zazielenić rynek? Damian Idzikowski: Jakie są najlepsze sposoby na ożywienie wielkiej szarej płyty wrzesińskiego rynku?

Ewa Waśkowiak, szefowa Zakładu Pielęgnacji Zieleni „Wiosna”: – Nie da się znacząco zazielenić rynku bez naruszania jego powierzchni. Bo żeby posadzić nowe drzewa, trzeba by zerwać tę ładną kostkę, a to raczej nie ma sensu. Można za to ustawić dodatkowe donice z kwiatami, większymi krzewami czy drzewkami, lub posadzić na już rosnących drzewkach modne ostatnio pnącza, które połączyłyby razem wszystkie te drzewka.

• mocznik, saletrzak, saletra, CAN, • nawozy wieloskładnikowe z Polic

oferuje

Szczegóły

GS „S.Ch.” Września, ul. Kolejowa10, Skład Towarów Masowych tel. 061/4362873 lub 663990809.

Skład Towarów Masowych GS „S.Ch.” Września, ul. Kolejowa 10

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

tel . 061 /4362873 lub 663990809

TARTAK NEKLA

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieñ. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe Tarcica obrzynana i nieobrzynana Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

PHU „KOMPUTER” Józef Szybko

62-300 Września, ul. Mickiewicza 4 tel. (061) 437-62-67, fax: (061) 640-42-85 www.komputer-wrzesnia.pl

Świadczymy usługi serwisowe z dojazdem do klienta

SKŁAD DREWNA I WĘGLA

GAZ-FAST

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAŁ WYSOKOKAL. - płyta: OSB i wiórowa

– monta¿ samochodowych instalacji gazowych – us³ugi warsztatowe – wypoĔyczalnia przyczep, lawet

– montaĔ haków Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

PROMOCJE

w asortymencie z certyfikatem jakości

NAWOZY

Kom-017

• urządzenia fiskalne • system POS - SYSTEM ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ W RESTAURACJACH, HOTELACH + HOT SPOT • sieci komputerowe • zabezpieczenie techniczne osób i mienia • monitoring wizyjny, alarmy, kontrola dostępu z rejestracją czasu pracy • monitorowanie pojazdów - automonitoring + GPS firmy GARMIN

Inn-282a

ekogroszek, miał, koks

Inn-513l

Węgiel,

Inn-513f

Reklama

tel. 061 4360-609, 0697-60-50-58


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności 3 Były wiceprezes nie chce oddać auta Koniec dwuwładzy w Fortunie. Z funkcji wiceprezesa odwołano Dariusza Piechowskiego. Przypomnijmy. O Dariuszu Piechowskim zrobiğo si÷ gğoijno w paŏdzierniku ubiegğego roku, gdy „podprowadziğ” z browaru Fortuna trzy tysiãce butelek piwa i jednã beczk÷ tego zğocistego trunku. Broniğ si÷, őe „wcale go nie ukradğ, tylko wiózğ do kluczowego kontrahenta”. – Zabranie z magazynu i wywiezienie asortymentu firmy bez wuzetki jest przywğaszczeniem mienia firmy – ripostowağ na ğamach „Wiadomoijci Wrzesiġskich” prezes Fortuny Waldemar Szczepaniak. Dodajmy, őe wspóğpraca pomi÷dzy panami nie ukğadağa si÷ od samego poczãtku, czyli od kwietnia 2008

r. Spi÷cia na linii Szczepaniak – Piechowski stağy si÷ normã. Ten drugi podwaőağ i negowağ decyzje tego pierwszego, choå miağ zajmowaå si÷ tylko marketingiem. Wpğywağo to na prac÷ spóğki. Cağa ta sytuacja byğa teő m÷czãca dla pracowników, którzy cz÷sto otrzymywali od dwóch prezesów róőne polecenia dotyczãce tej samej sprawy. Efekt? Nie wiedzieli, czyje polecenia wykonywaå. Piechowski miağ teő z wieloma pracownikami jakieij spory. Wobec niektórych osób uőywağ teő obraŏliwych sğów, których W. Szczepaniak nie chciağ nam powtarzaå. Decyzj÷ o „odstrzeleniu” D. Piechowskiego podj÷li na styczniowym zebraniu wspólnicy miğosğawskiego browaru. Decyzja byğa jednomyijlna (w gğosowaniu – co nie ma őadnego znaczenia – nie uczestniczyli wszyscy wspólnicy).

Swojego odwoğania nie przyjmuje jednak do wiadomoijci sam zainteresowany. Uwaőa, őe podj÷ta uchwağa jest niewaőna z mocy prawa (sic!). Zapytany przez nas, czym si÷ b÷dzie teraz zajmowağ, odpowiedziağ: – Tym, czym do tej pory, czyli dbağoijciã o dobre imi÷ browaru Fortuna z ramienia wspólnika posiadajãcego najwi÷kszã liczb÷ udziağów, którego jestem reprezentantem i peğnomocnikiem. W. Szczepaniak nie chciağ komentowaå „wywodu” D. Piechowskiego, tğumaczãc, őe nie chce si÷ zniőaå do jego poziomu. Dodajmy, őe nazwiska D. Piechowskiego nie ma juő w Krajowym Rejestrze Sãdowym. A to oznacza, őe nie jest juő on wiceprezesem Fortuny. To jednak nie wszystko. O zdaniu sğuőbowego auta – renault kan-

– Od czasu kiedy nie ma pana Piechowskiego, atmosfera w pracy stała się dużo lepsza – podkreśla W. Szczepaniak.

goo – byğy wiceprezes Fortuny równieő nie chce sğyszeå. Wysğane pismo, wzywajãce go do odstawienia samochodu do firmy, pozostağo bez odzewu. O sprawie powiadomione majã zostaå organy ijcigania. Ale to tylko wierzchoğek góry lodowej. D. Piechowski nie oddağ rów-

nieő sğuőbowego telefonu ani pieni÷dzy, które wydağ na wyposaőenie prywatnego laptopa. Faktura opiewa na kwot÷ tysiãca zğotych. – Z chwilã odwoğania mnie z funkcji czğonka zarzãdu browaru Fortuna w sposób zgodny z prawem dokonam wszelkich rozliczeġ ze spóğkã i zwróc÷ uőytkowane przeze mnie rzeczy – napisağ nam D. Piechowski. Dodajmy, őe na dziij przeciw D. Piechowskiemu prowadzona jest sprawa dotyczãca wycieku amoniaku w őniġskim browarze. Od kilku miesi÷cy toczy si÷ równieő post÷powanie przed sãdem w IJrodzie Wlkp. w zwiãzku z jego roszczeniami o przysğugujãce mu wynagrodzenie; od dnia powoğania go do zarzãdu browaru w Miğosğawiu nie otrzymağ wynagrodzenia za swojã prac÷. Nie musiağ. Nie miağ umowy o prac÷... Ğukasz Róőaġski

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ogłasza od 2 marca 2009 do 16 marca 2009 zapisy dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnich (rocznik: 2006, 2005, 2004, 2003)

DO PRZEDSZKOLI

Edu-047

Reklama

www.piechoccy.pl • donice ceramiczne i plastikowe • nasiona • narzędzia ogrodnicze itp.

pon.-pt. 9:00-17.00 sobota 8:00-14:00

Producent odzieży damskiej „MAKRIS”

PRZECENA

PŁASZCZY, KURTEK, PROCHOWCÓW, BLUZEK

ZAPRASZAMY pn. - pt. 900-1500, sb. 900 do 1400

Zapraszamy! Bd-186e

Skl-307e

Przedszkole nr 1 "Słoneczko" Września, ul. 3 Maja 6, tel. (61) 436-19-37 Przedszkole nr 3 "Mali Przyrodnicy" Września, ul. Słowackiego 54, tel. (61) 4362-778 lub (61) 6402-010, www.maliprzyrodnicy.republika.pl Przedszkole nr 4 "Miś Uszatek" Września, ul. Kilińskiego 9, tel. (61) 4362-849 lub (61) 6400-201 Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" Września, ul. Zielonogórska 17, tel. (61) 4361-355 lub (61) 6402-420, www.p6wrzesnia.edupage.org Przedszkole "Polne Kwiatki" Gutowo Małe, ul. Centralna 20, tel. (61) 4388-351, www.polnekwiatki.wrzesnia.pl

Inn-418e

Września, ul. Objazdowa 11 tel. 061 436-11-62

Zapisy przyjmują:

Września, ul. Culica 1

NAGROBKI

ul. Grunwaldzka 29 tel. 0605-071-696 0607-303-555

schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743

Cement i inne materiaäy budowlane Inn-305

NISKE CENY

Wrzeœnia,

ul. Paderewskiego 61 tel./fax (061) 436-13-49 dziaä sprzedaĔy

Cynkowanie galwaniczne Zieliniec Maksymalne wymiary detali długość 2900 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1200 mm

ZOOLOGIA W¦DKARSTWO

Skl-330

www.kas-boks.com.pl e-mail: biuro@kas-boks.com.pl pon-pt 8.00-16.00

„HOBBY” ul. Jana Pawäa II 14 (w podwórzu) WrzeĈnia

NAJWI¦KSZY WYBÓR WE WRZEkNI


www.wrzesnia.info.pl

4 Aktualności ProTonsil wyjdzie z Wrześni? Nie jest dobrze. Cały czas żyjemy w niepewności – prezes Krzysztof Pawłowski mówi o sytuacji w ProTonsilu.

Sytuacja w ProTonsilu jest coraz bardziej tragiczna. Zakład może się wyprowadzić z Wrzęsni! W ijrod÷ w gabinecie burmistrza w trybie nagğym spotkali si÷: prezes spóğki Krzysztof Pawğowski, Adam Dopierağa i Bogdan Naroőny z NSZZ Solidarnoijå oraz starosta Dionizy Jaijniewcz. Temat: szukamy nowej siedziby dla ProTonsilu. – Sytuacja zakğadu nie jest dobra – przyznaje prezes spóğki. – Cağy czas őyjemy w niepewnoijci. Od dawna byğo wiadomo, őe musimy znaleŏå nowa siedzib÷. To jest rola wğaijciciela, jakim jest Towarzystwo Finansowe Silesia – mówi. Przedstawiciele Silesii, mimo zaproszenia burmistrza, nie dojechali na spotkanie. Majã si÷ pojawiå we Wrzeijni w przyszğym tygodniu. Dzisiaj ProTonsil dziağa na wydzierőawionych obiektach i maszynach – od Tonsilu SA w likwidacji. – Juő od dwóch lat, kiedy w ProTonsil zainwestowağo TF Silesia, wiadomo byğo, őe trzeba znaleŏå nowã siedzib÷ zakğadu – starosta potwierdza sowa Pawğowskiego. ProTonsil nie moőe funkcjonowaå w obecnym miejscu z trzech powodów. Po pierwsze, ma to zwiãzek z likwidacjã Tonsilu SA, na majãtku

 Jeszcze kilka miesięcy i zakład wyprowadzi się z niebieskiej hali którego pracuje ProTonsil; po drugie, zbyt wysokie koszty funkcjonowania zakğadu w tym miejscu. I wreszcie trzecia, najwaőniejsza sprawa: roszczenia reprywatyzacyjne hrabiego Romana Mycielskiego. – W momencie odzyskania przez hrabiego terenu wğaijciciel ma 18 miesi÷cy na znalezienie nowej siedziby – mówi Adam Dopierağa, szef zakğadowej Solidarnoijci. Jak udağo nam si÷ dowiedzieå, do zwiãzkowców trafiğ list od prezesa, w którym informuje on o moőliwoijci wyprowadzki ProTonsilu

Okradzione automaty

Fot. MAK

z Wrzeijni. Nieoficjalnie mówiğo si÷ nawet o przeniesieniu produkcji za Poznaġ. – Owszem, dostaliijmy pismo od prezesa. Teraz musimy zrobiå wszystko, aby zakğad pozostağ we Wrzeijni lub w – najgorszym wypadku – w gminie – mówi zwiãzkowiec. Uczestnicy spotkania podkreijlajã, őe teraz piğka leőy po stronie wğaijciciela, tj. TF Silesii. – Z tego co wiem, to Silesia nie zgodziğa si÷ na budow÷ nowego obiektu. Rozwaőa tylko moőliwoijå wydzierőawienia obiektu. Wiem, őe prezes oglã-

A

sprzedać nawet 200 mieszkań. Niestety, nie wszyscy mogą skorzystać z tego dobrodziejstwa. Na przykład mieszkańcy domu przy ul. Kościuszki 2 nie mogą wykupić mieszkań, ponieważ grunt, na którym znajduje się obiekt, został objęty roszczeniem hr. Romana Mycielskiego. Lokatorzy nie mogą wykupić mieszkań, mimo iż mają chęć i pieniądze. Na dodatek będą musieli teraz płacić wysoki czynsz, choć chcieliby tego uniknąć, ponieważ większość z nich to emeryci i renciści. – To nie jest w porządku, że nie możemy wykupić tych mieszkań. Z jakiej racji mamy teraz płacić ten wysoki czynsz? – mówi nam jedna z lokatorek. Jak się dowiedzieliśmy, gmina negocjuje z hrabią w kwestii spornego gruntu. Jest szansa na szybkie załatwienie sprawy. FIB

Wrzesiński policjant na misji pokojowej w Kosowie Wysoki płot przed lokalem w Nekli nie wystraszył złodzieja W nocy z niedzieli na poniedziağek wğamano si÷ do pubu Billa w Nekli. – Zğodziej wğamağ si÷, wybijajãc szyb÷ – mówi Przemysğaw Teodorczyk z wrzesiġskiej policji. – Ukradziono laptopa, kart÷ do dekodera telewizji cyfrowej. Sprawca bãdŏ sprawcy ukradli teő pieniãdze z automatów do gier zr÷cznoijciowych – wylicza funkcjonariusz. Na razie nie wiadomo, jakie straty poniósğ wğaijciciel lokalu. Cağy czas trwa ich szacowanie. – Komputer i kart÷ wst÷pnie wyceniono na 600 zğ. Problemem jest usta-

Fot. TOM

lenie wysokoijci kwoty, która znikn÷ğa z automatu – dodaje policjant. Okazağo si÷, őe wyliczeġ musi dokonaå wğaijciciel automatów z Warszawy. Dokğadne straty poznamy w przyszğym tygodniu. To nie pierwszy taki napad na automaty. W ubiegğym tygodniu doszğo do podobnego zdarzenia w Orzechowie. – Na razie nie ğãczymy tych zdarzeġ, ale nigdy nie moőna wykluczyå, őe oba wğamania sã ze sobã powiãzane – koġczy policjant. Tomasz Mağecki

Sierőant Sebastian Waliġski, czğonek Zespoğu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni, bierze udziağ w 16. zmianie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Polski kontyngent policyjny peğniãcy sğuőb÷ na terenie Kosowa ma za zadanie utrzymywaå porzãdek publiczny, zabezpieczaå imprezy masowe, wydarzenia sportowe i kulturalne, musi ochraniaå budynki uőytecznoijci publicznej, konwojowaå VIP-ów oraz chroniå przejijcia graniczne. Okres sğuőby w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie trwa równo 6 miesi÷cy. Poli-

cjanci stacjonujã w bazie wğoskich karabinierów w Prisztinie. Sebastian Waliġski na co dzieġ zajmuje si÷ problematykã nieletnich, a od czasu do czasu uczestniczy w wystawach i plenerach fotograficznych sğuőb mundurowych. Na poczãtku roku 2006, jeszcze jako starszy posterunkowy, byğ równieő autorem fotograficznej wystawy indywidualnej „Krym – póğwysep rozmaitoijci”. Ekspozycja ta prezentowana byğa w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiġskich. Polska jest jednym z kilkudziesi÷ciu paġstw, które uznağy niepodlegğoijå Kosowa, ogğoszonã jednostronnie wobec Serbii w 2008 r. DAI

„ W piãtek 20 lutego na

lokalnych drogach doszğo do trzech kolizji drogowych. We Wrzeijni na ul. Paderewskiego ci÷őarówka zderzyğa si÷ z autem osobowym, na ul. Sikorskiego stukn÷ğy si÷ dwa osobowe samochody, a w Kleparzu dwa auta zderzyğy si÷ z traktorem. Wsz÷dzie interweniowali straőacy z komendy wrzesiġskiej.

„ W sobot÷ 21 lutego

straőacy z Wrzeijni zabezpieczali w Gorzycach budynek wielorodzinny przed ulatniajãcym si÷ gazem.

dağ kilka lokalizacji we Wrzeijni i gminie – zdradza Dionizy Jaijniewicz. – W piãtek (dzisiaj – przyp. red.) mamy poznaå efekty poszukiwaġ nowej hali do produkcji – zdradziğ nam inicjator spotkania burmistrz Tomasz Kağuőny. Dzisiaj ma teő dojijå do spotkania zwiãzkowców z prezesem ProTonsilu. – B÷dziemy rozmawiaå o wypğacie wynagrodzeġ za styczeġ. Nie otrzymaliijmy wszystkich pieni÷dzy – informuje Dopierağa. Nieoficjalnie dowiedzieliijmy si÷, őe w tym tygodniu w wydziale ksiãg wieczystych Sãdu Rejonowego we Wrzeijni dokonano wpisu hrabiego Mycielskiego jako wğaijciciela terenu. Klamka wi÷c zapadğa, a czas nagli coraz bardziej. Tomasz Mağecki

Gwałtowna sprzedaż lokali po tym jak gmina Września zwiększyła bonifikatę i podwyższyła czynsz ż 54 lokale komunalne sprzeda w marcu i kwietniu gmina Września. To efekt zwiększenia przez ratusz bonifikaty na wykup mieszkań i gwałtownej podwyżki czynszu. W listopadzie rada miejska podjęła uchwałę dotyczącą sprzedaży mieszkań za 5 procent wartości, co pozwalało dotychczasowym najemcom kupować mieszkania nawet za 5-8 tysięcy złotych. Od lutego lokatorzy mieszkań komunalnych muszą też płacić czynsz wyższy o 66%. W mieście trzeba teraz płacić 5 zł za metr kwadratowy. To wszystko spowodowało, że ratusz ma coraz więcej petentów pytających o wykup mieszkań. Zasób mieszkaniowy gminy to 800 mieszkań, według szacunków urzędników w tym roku uda się

Straż Pożarna

Wiadomości Wrzesińskie

„ W sobot÷ 21 lutego w Otocznej zapaliğa si÷ sğoma w silosie gospodarczym. Przyczynã poőaru byğo podpalenie, sprawca jak na razie pozostaje nieznany. W skutecznej akcji gaijniczej uczestniczyğy aő cztery jednostki straőy poőarnej – z Wrzeijni, W÷gierek, Kaczanowa i Gozdowa. „ W poniedziağek 23 lu-

tego na ul. Paderewskiego we Wrzeijni doszğo do groŏnego wycieku oleju nap÷dowego. Zagroőenie usun÷li straőacy z komendy miejskiej. DAI

Kronika policyjna

27 lutego 2009

„ W poniedziağek 23 lu-

tego w Otocznej skradziono rower o szacunkowej wartoijci 350 zğ. Sprawca dokonağ rabunku po zerwaniu kğódki od pomieszczenia gospodarczego, gdzie przechowywany byğ jednoijlad.

„ Tego samego dnia w Orzechowie nieznani sprawcy wğamali si÷ do lokalu przy ul. Klubowej, a konkretnie przez okno na jego tyğach. Zğodzieje uszkodzili i okradli automat do gier zr÷cznoijciowych. „ W ijrod÷ 25 lutego, wczesnym rankiem, na stacji paliw w Zasutowie dokonano kradzieőy paliwa. Kierowca zatankowağ swoje auto za 72 zğote, po czym... odjechağ w sinã dal. „ 25 lub 26 lutego nie-

znani sprawcy okradli niezabezpieczonã wiat÷ na terenie wrzesiġskiego dworca PKP. Ğupem zğodziei padğy elementy metalowe o szacunkowej wartoijci 1 200 zğ. Zdarzenie to zakwalifikowano jako przest÷pstwo. W tym samym okresie i na tym samym terenie doszğo do innej kradzieőy. Byå moőe ci sami zğodzieje ukradli wyzğomowane podkğadki podszynowe o wartoijci 247 zğ. Wğaijnie ze wzgl÷du na t÷ niőszã kwot÷ policja drugã kradzieő zakwalifikowağa jako wykroczenie. DAI


Reklama

www.wrzesnia.info.pl

stopień zaawansowania 80%

stopień zaawansowania 80%

5

stopień zaawansowania 70%

G

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. Rozrażewski, Spółka Jawna Komfortowe mieszkania oraz domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej we Wrześni.

plus

A. Goclik M. Rozrażewski

Biuro sprzedaży: 62-300 Września, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00 tel/fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285, kom 0723 179 649 ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 tel. 061 437 61 65

www.wgiplus.pl e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

Bd-266

27 lutego 2009


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Powalczą o dużą kase Autobusowy handel

Tylko dwie gminy z terenu powiatu zawalczã o pieniãdze na termomodernizacj÷ budynków uőytecznoijci publicznej. Swojã szans÷ b÷dzie miağo równieő wrzesiġskie starostwo. Mowa o projekcie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i IJrodowisko 2007–2013”. Aby ubiegaå si÷ o ijrodki, które b÷dã rozdzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony IJrodowiska w Warszawie, samorzãdy musiağy speğniå jeden podstawowy warunek: wartoijå skğadanego projektu nie mogğa byå mniejsza niő 10 mln zğ. Inwestycje poniőej tej kwoty automatycznie nie kwalifikujã si÷ do programu. Dlatego Starostwo Powiatowe we Wrzeijni wystãpiğo z propozycjã do innych gmin, aby te wspólnie zğoőyğy jeden projekt (osobne projekty nie osiãgağy wymaganego puğapu). Zainteresowanie przejawiğy tylko dwie: gmina Wrzeijnia i Miğosğaw. – Pozostağe trzy z pewnoijciã by równieő przystãpiğy, ale ijrodki wğasne majã zarezerwowane na realizacj÷ innych zadaġ. Dlatego nie byğy w stanie przystãpiå do projektu, w którym wymagany jest równieő wkğad wğasny – tğumaczy starosta Dionizy Jaijniewicz. – Sprawa byğa przedstawiana choåby na kolegium burmistrzów. I tak, starostwo chce pozyskaå pieniãdze na termomodernizacj÷ obiektów przy ul. Kaliskiej, byğego internatu przy ul. Gnieŏnieġskiej oraz

Domu Pomocy Spoğecznej. Gmina Wrzeijnia zabiega o ijrodki na remont oijrodka kultury i wszystkich czterech przedszkoli na terenie miasta. Z kolei Miğosğaw chce ijrodki m.in. na termomodernizacj÷ urz÷du gminy, ijwietlicy w Czeszewie oraz Miğosğawskiego Centrum Kultury. – Byå moőe zğoőymy jeszcze projekt o termomodernizacj÷ gimnazjum im. Juliusza Sğowackiego – dopowia-

– Pieniãdze do wzi÷cia sã duőe i jest realna szansa na ich zdobycie – mówi Dionizy Jaijniewicz.

da Zbigniew Skikiewicz, burmistrz Miğosğawia. – Do naszego projektu przyğãczyğ si÷ takőe powiat chodzieski, który b÷dzie wnioskowağ o pieniãdze na termomodernizacj÷ swojego szpitala – informuje D. Jaijniewicz. – Wczeijniej byğy plany stworzenia wspólnego projektu z dwoma poznaġskimi szpitalami, ale ostatecznie zdecydowaliijmy si÷ na powiat chodzieski. W sumie nasz projekt opiewa na kwot÷ ponad 11 mln zğ. KUL

O tym, że komis komisowi nierówny, wie Artur Żołądkowski, którego można zastać w komisie z dość nietypowym asortymentem. – Firma, w której pracuj÷, zajmuje si÷ sprzedaőã komisowã autobusów – tğumaczy Artur Őoğãdkowski. Jest o tyle nietypowa, őe podmiotów gospodarczych handlujãcymi autobusami w powiecie wrzesiġskim, poza tym jednym, po prostu nie ma. Firma w Zasutowie powstağa we wrzeijniu 2004 roku. – Dziij nasza oferta to 35 autobusów turystycznych, miejskich i minibusów – wylicza A. Őoğãdkowski. Firma Busimport nie ma jednak polskich korzeni, bowiem jej gğówna siedziba mieijci si÷ w Danii, gdzie obecnie na sprzedaő wystawionych jest ponad 400 róőnych autobusów. W tym roku w Zasutowie nie sprzedağ si÷ jeszcze őaden autokar. To ponoå jeszcze nie sezon na sprzedaő. Poza tym ich cena jest znacznie wyősza. Klient teő juő bardziej wymagajãcy. – Zakup autobusu to nie zakup osobówki – mówi pan Atrur. Tutaj wymagania sã konkretne, i cena teő – dodaje. Przedziağ cenowy w takim komisie ksztağtuje si÷ ijrednio pomi÷dzy kwo-

 W komisie w Zasutowie wystawionych jest 35 autobusów tã 5 tys. euro za minibusa, co daje w przeliczeniu ponad 20 tys. zğ, a nawet 100 tys. euro, które moőna zapğaciå za autobus turystyczny. – O autobusy pytajã firmy transportowe, turystyczne czy biura podróőy z cağej Polski – mówi pracownik. Firma ma wğasnã strona internetowã, a takőe jest obecna na gğównych europejskich portalach internetowych zwiãzanych z przemysğem transportowym. Wspomniana wczeijniej firma matka, której gğówna siedziba mieijci si÷ w Danii, dziağa na rynkach europejskich od ponad 25 lat.

Fot. CIC

– W tym roku planujemy rozpocz÷cie nowej inwestycji w Gierğatowie – wyjaijnia A. Őoğãdkowski. W nowej lokalizacji, obok biura, powstanie nowa hala serwisowa o powierzchni 1000 m2, magazyn cz÷ijci zamiennych oraz komora lakiernicza. – Planujemy poszerzenie naszej oferty np. o przebudow÷ i modernizacj÷ minibusów pod konkretne zamówienie klienta – wylicza. Biznes jak biznes. Polak handluje czym si÷ da. Autobusami handlowaå si÷ da. Busimport sprzedağ juő ponad 100 autobusów. CIC

Reklama

Koncertowe stowarzyszenie Podnoszenie poziomu rozwoju kulturalnego naszego miasta – tak w skrócie można określić cel Stowarzyszenia Pro Musica. Stowarzyszenie Pro Musica powstağo na fundamencie zespoğu o tej samej nazwie. – Jako zespóğ istnieliijmy od 2002 roku, a od 18 paŏdziernika 2004 roku jesteijmy stowarzyszeniem. Sam pomysğ utworzenia takiego stowarzyszenia narodziğ si÷ wczeijniej, ale jego realizacja nastãpiğa w póŏniejszym okresie – poinformowağa Liliana Kucza z Pro Musica. Zağoőycielem stowarzyszenia byğ Krzysztof Jasiġski, a aktualnie funkcj÷ prezesa peğni Marek Manicki. Obecnie Pro Musica liczy okoğo 20 czynnych czğonków stowarzyszenia. Jako swój cel stawiajã sobie oni przede wszystkim promocj÷ kultury i dziağalnoijå na szeroko poj÷tym polu kulturalnym, w tym równieő organizowanie koncertów. – W 2004 roku organizowaliijmy koncert muzyki gospel i choå nie byğa to impreza cykliczna, to zamierzamy do tej idei powróciå w najbliőszym czasie. Jeijli chodzi o cykliczne imprezy, to sã to m.in. koncerty: boőonarodzeniowy i pasyjny. Ten drugi odb÷dzie si÷ w tym roku 7 kwietnia w koijciele pw. ijw. Królowej Jadwigi. Wezmã w nim udziağ – obok nas – wszystkie grupy dziağajãce w tej parafii, a w jego trakcie muzyka poğãczona b÷dzie z poezjã. Oprócz tego na pierwszã poğow÷ paŏdziernika planowana jest trzecia edycja dobrze znanego juő w naszym mieijcie Festiwalu Maryjnego, który to Pro Musica organizuje w stağej

 Prezes Pro Musiki Marek Manicki

Fot. LUKA

wspóğpracy ze starostwem powiatowym i wrzesiġskã parafiã pw. Ducha IJwi÷tego. – 15 listopada jesteijmy z kolei inicjatorem koncertu grupy wokalnej Affabre Concinui. To jest nasz pomysğ na corocznã prezentacj÷ w naszym mieijcie jakiejij gwiazdy. W ubiegğym roku byğ to Stefan Stuligrosz ze swoim chórem Poznaġskie Sğowiki. W tym zmieniamy nieco nastrój, bo b÷dzie to koncert z utworami wspóğczesnej muzyki rozrywkowej. W cz÷ijci koncertu, podobnie jak w ubiegğym roku, wystãpimy wspólnie z zaproszonym goijciem. Pro Musica wspóğpracuje równieő z innymi stowarzyszeniami, np. Cóij Innego. W tym roku obie organizacje planujã na 20 czerwca wystawienie widowiska plenerowego wedğug scenariusza opowiadajãcego o zaprowadzaniu chrzeijcijaġstwa przez ijw. Pawğa. Stowarzyszenie prowadzi takőe

dziağalnoijå koncertowã w innych miejscowoijciach. – Przykğadowo, 31 maja wystãpimy w Swarz÷dzu. Koncerty w innych miastach traktujemy takőe jako promocj÷ Wrzeijni. Na tym nie koġczã si÷ jednak plany Pro Musiki. – Ch÷tnie nawiãzalibyijmy kontakty jeszcze z innymi stowarzyszeniami dziağajãcymi w naszym mieijcie, w celu podj÷cia wspóğpracy i wspólnej organizacji róőnych inicjatyw – dodaje Liliana Kucza. Konkretny przykğad takiego wspóğdziağania przedstawiğ prezes Marek Manicki. – Dysponujemy nagğoijnieniem, co prawda kameralnym, które w ramach wspóğpracy moőemy udost÷pniå innemu stowarzyszeniu, które czegoij takiego nie posiada. Osoby lub organizacje zainteresowane wspóğpracã z Pro Musicã mogã si÷ skontaktowaå osobiijcie w siedzibie Szkoğy Muzycznej Yamaha (Rynek 6/6) lub pod numerami telefonu: 605 217 311 lub 609 370 532. Czğonkowie stowarzyszenia myijlã równieő o wydaniu pğyty z utworami wykonywanymi przez zespóğ. Organizacja utrzymuj÷ si÷ ze skğadek czğonkowskich oraz dofinansowania, jakie otrzymuje z wrzesiġskiego starostwa powiatowego oraz z Urz÷du Miasta i Gminy we Wrzeijni, a takőe z dotacji prywatnych sponsorów. – Nie jesteijmy organizacjã poőytku spoğecznego, na którã moőna odliczyå jeden procent z rocznego rozliczenia podatkowego, bowiem nie speğniamy wszystkich warunków potrzebnych do wpisania do rejestru takich stowarzyszeġ – dodağ prezes Marek Manicki. Ğukasz Adamczyk


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Futurologia Ogrodowicza Wywiad z dyrektorem WOSiR. – Dlaczego lobbuje Pan za tym, by gmina Wrzeijnia wykupiğa dawne przedszkole przy ul. Gnieŏnieġskiej? Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesiġskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych: – Jeijli na tym terenie powstanã bloki, a na to si÷ zanosi, nasz basen straci stref÷ ochronnã. Tuő za ogrodzeniem basenu t÷tniå b÷dzie őycie codzienne i wszystkie uciãőliwoijci z tym zwiãzane – choåby wandalizm. A przecieő teren ten moőe zapewniå nam moőliwoijå dalszego rozwoju z wykorzystaniem naturalnych uwarunkowaġ, takich jak bliskoijå zieleni i ciekawe uksztağtowanie terenu. W pierwszym rz÷dzie optowağbym za tym, aby zbudowaå tam kryte lodowisko. Myijl÷ tu o bardzo prostej konstrukcji, zadaszonej pğycie betonowej z bandã, zapleczem szatniowym, pomieszczeniami sanitarnymi, magazynowymi i interesujãcã kawiarenkã. Wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie, wyğoőone stosownã wykğadzinã umoőliwiajãcã wst÷p na ğyőwach. To podstawowe wyposaőenie kaődego lodowiska, dzi÷ki któremu moőe si÷ ono staå miejscem integracji nie tylko mğodzieőy, ale takőe osób starszych. W przyszğoijci moglibyijmy doposaőyå ten obiekt w telebim i inne nowoczesne urzãdzenia, które sprawiã, őe b÷dzie to najatrakcyjniejsze miejsce rekreacji zimã. Cağoijå byğaby doskonale wpasowana w okolicznã panoram÷, a latem, po rozğoőeniu specjalnej wykğadziny, mielibyijmy dodatkowe boisko. Taki obiekt mógğby sğuőyå takőe poza okresem otwarcia basenu i lodowiska, co jest szczególnie waőne, gdy weŏmiemy pod uwag÷ powstajãce po drugiej stronie ulicy osiedle mieszkaniowe. Wrzeijnia ma aspiracje bycia nowoczesnym miastem, powinniijmy wi÷c dbaå o Basen Miejski „Ğazienki” – to nasze reprezentacyjne centrum aktywnej rekreacji. Odpowie-

dzialnoijå przed naszymi nast÷pcami wymaga, abyijmy wykorzystali w peğni moőliwoijci, jakie daje nam ten teren. Zobowiãzuje nas równieő historia i fakt, őe nasi poprzednicy w tym miejscu zaplanowali i wybudowali baseny. Moim zdaniem, naleőy to miejsce dalej intensywnie rozwijaå, tak aby w przyszğoijci stanowiğo modelowe centrum rekreacyjne w Wielkopolsce, a moőe nawet i w kraju. – Co z obecnym lodowiskiem? – Instalacje tego lodowiska sã mocno zuőyte. Zachodzi koniecznoijå jego modernizacji lub przebudowy. Uwaőam, őe w tym celu nie warto juő inwestowaå w tym miejscu, bo przykrycie lodowiska w centrum „Ğazienek” jest niemoőliwe. Docelowo widziağbym tam trzeciã nieck÷ basenu. Ze wzgl÷du na liczb÷ korzystajãcych z pğywalni byğaby ona bardzo wskazana. To jednak kwestia dalszej przyszğoijci. Na obecnym etapie moőemy zbudowaå tam dodatkowe boiska do piğki plaőowej, nowe boisko wielofunkcyjne lub aren÷ dla nowej ligi futsalowej. Dla ostatniego rozwiãzania wystarczy jedynie rozbieralna wykğadzina tartanowa i wstawienie w band÷ dwóch bramek. Bo doskonağe poğoőenie i pi÷kne oijwietlenie dla nowego widowiska juő przecieő posiadamy. – Ile kosztuje taka wykğadzina? – W gr÷ wchodzi kwota rz÷du stu tysi÷cy zğotych. Zaznaczam, őe moglibyijmy stworzyå zupeğnie nowã lig÷, na wzór futsalowej. Jedyne podobne boisko ze sztucznã trawã przy stadionie Victorii jest juő powaőnie wyeksploatowane. A niedğugo pewnie cağkiem zniknie, bo gğówna pğyta b÷dzie przestawiana, tak by byğa poğoőona centralnie wzgl÷dem nowej trybuny. – Wracajãc do „őycia codziennego pod ogrodzeniem basenu”. Jakie inne zagroőenia Pan przewiduje? – Na przykğad, nazwijmy to: inwigilacj÷ ze strony mieszkaġców wyőszych pi÷ter ewentualnego bloku. Moőliwoijci dzisiejszych aparatów fotograficznych sã tak bogate, őe nikt w basenie nie b÷dzie mógğ czuå si÷ bezpieczny. A kto chciağby odnaleŏå swoje roznegliőowane zdj÷cia w Internecie? Moőna to marginalizowaå, ale basen nie zapewni intymnoijci.

Będzie przebudowa ulicy Kopernika we Wrześni

 Zbigniew Ogrodowicz widzi nowe możliwości rozwoju basenu Nie bez znaczenia pozostaje równieő fakt, őe cağa architektura obiektu zostanie zdewastowana. Wi÷kszoijå naszych klientów to mieszkaġcy wrzesiġskich blokowisk i podwórek. Nie jest ich marzeniem wypoczywanie pod kolejnym blokiem. – Twierdzi Pan, őe prowadzenie basenu krytego w 30-tysi÷cznym mieijcie b÷dzie nieopğacalne dla prywatnego przedsi÷biorcy. Tymczasem rekord dzienny na wrzesiġskich „Ğazienkach” wynosi 3,5 tysiãca osób... – Gdyby baseny byğy dochodowymi obiektami, to w kaődym mieijcie byğby co najmniej jeden taki obiekt prywatny. Natomiast fakty potwierdzajã, őe wi÷kszoijå basenów wymaga dofinansowania. Wspomniany rekord pochodzi z korzystnego sezonu. Obecnie notujemy raczej spadek ogólnej frekwencji, a od samego poczãtku naszej dziağalnoijci zyski nie równowaőã strat. Przy ijrednich rocznych przychodach rz÷du 100– 200 tys. zğ zawsze musimy dokğadaå drugie tyle. – Czy korty tenisowe przy kempingu b÷dã gotowe do nowego sezonu? – Firma Rowit, która te korty budowağa, ostatecznie przygotowağa je w zeszğym roku do uőytku, choå trwağo to doijå dğugo. Nie wiadomo jeszcze, czy w tym roku b÷dã podobne problemy. Technologia przewiduje, aby w odpowiednim momencie wzruszyå glink÷ pokrywajãcã korty, wymieszaå jã z cegğã i zwalcowaå nawierzchni÷. Firma deklarowağa, őe przez pierwsze dwa lata b÷dzie to wykonywağa. W tym roku jednak

Starostwo i ratusz znów fundują karnety na festiwal Prowincjonalia. W tym roku jednak na innych zasadach

W

Przetarg na przebudowę ul. Kopernika we Wrześni został już rozstrzygnięty. Na końcu maja mieszkańcy tej ulicy będą mogli cieszyć się z nowej nawierzchni, którą wykona Zakład Marka Kubiaczyka z Kokoszek, który ofertą w wysokości 894.107,13 złotych brutto wygrał przetarg. Planowany remont w 2008 r. nie doszedł do skutku. CIC

Fot. DAI

nie b÷d÷ juő tak dğugo czekağ. Jeijli w őãdanym przez nas terminie korty nie zostanã przygotowane, zrobimy to sami. – Czy udağo si÷ zabezpieczyå kemping przed wandalami? – Tak. Od ostatniej dewastacji w styczniu 2008 r. nic zğego – odpukaå – si÷ nie zdarzyğo. Po tym jak sprawcy zostali wykryci i ukarani, podj÷liijmy dodatkowe dziağania zabezpieczajãce; wprowadziliijmy m.in. okresowe dozorowanie terenu przez firm÷ ochroniarskã. Podobne posuni÷cia sprawdziğy si÷ na basenie. Dzi÷ki stağej obecnoijci straőnika miejskiego w zeszğym sezonie letnim nie odnotowano ani jednej kradzieőy czy aktu chuligaġstwa. Wracajãc do kempingu – w zeszğym roku przebywağo na nim póğ tysiãca obcokrajowców. Prosz÷ mi pokazaå drugi taki obiekt we Wrzeijni, gdzie bez reklamy trafia tyle osób zza granicy. Sã przy tym stali klienci, którzy regularnie wracajã na kemping, bo tak im si÷ u nas podoba. Na przykğad mağőeġstwo Francuzów, które zna ceny na naszym targowisku lepiej ode mnie, czy Szwedzi, którzy przywoőã ze sobã tygodniki z cağego roku, bo nie majã czasu czytaå u siebie. Przy obecnej cenie euro naleőy si÷ spodziewaå zwi÷kszonego ruchu turystycznego z zagranicy, warto wi÷c dokoġczyå remont i doinwestowaå kemping, bo jest to kolejna nasza ciekawa, waőna wizytówka, doskonale samoczynnie promujãca miasto. I z szansã na tytuğ najlepszego takiego obiektu w kraju. Rozmawiağ Damian Idzikowski

środę rozpoczął się festiwal filmowy Prowincjonalia. Starym zwyczajem urzędy – starostwo i ratusz – zakupiły pulę biletów. Dla nauczycieli i urzędników. Miejski wydział oświaty zakupił 87 karnetów, które zostaną przeznaczone dla nauczycieli. Ratusz zdecydował, że zrefunduje tylko 70% ceny karnetu, resztę dopłacą sami zainteresowani. – Jeszcze nie dostaliśmy faktury, więc trudno mówić o konkretnych kwotach – zastrzega Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty. Jeden karnet kosztuje 150 zł. Z prostego rachunku wynika, że ratusz zapłaci po 105 zł za karnet. W sumie więc wyda nieco ponad 9 tys. zł.

Burmistrz Tomasz Kałużny zastrzega, że w tym roku nie będzie finansował wejściówek dla urzędników. – Dostaliśmy kilka karnetów od pana Góreckiego. Wezmą je m.in. urzędnicy. Ja swoje dwa karnety przekazałem pracownikom referatu promocji – informuje. Inną taktykę przyjął starosta Dionizy Jaśniewicz. Starostwo sfinansuje w 100% zakup karnetów dla nauczycieli. Głównie polonistów. Powiat w połowie dołoży się do wejściówek dla urzędników-kinomanów. Dokładnych liczb starosta nie jest w stanie podać. – Na każdą szkołę przypadnie po kilka biletów, które rozdzielą dyrektorzy – mówi Jaśniewicz. – Jeśli chodzi o urzędników, to mówimy o kilku osobach, nie jest to 30 czy 50 urzędników – zapewnił. TOM

Co słychać

Aktualności

„ Harcerski Instruktor-

ski Krãg „Wiarusy” zaprasza byğych instruktorów i sympatyków harcerstwa na kolejne spotkanie, które odb÷dzie si÷ 12 marca 2009 r. w salce konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeijni (przy ul. Wojska Polskiego). W programie m.in. film z jubileuszu 90lecia harcerstwa wrzesiġskiego. Wpisowe w wysokoijci 5 zğ moőna wpğacaå w Biurze Turystycznym „Valoste” przy ul. ks. Laskowskiego oraz w zakğadzie fotograficznym p. Jarosğawa Kwiatka przy ul. Warszawskiej. M

„ W niedziel÷ 1 marca w Wyjãtkowej Winiarni „Wewe” przy Rynku odb÷dzie si÷ wernisaő wystawy Magdaleny Simmler, zatytuğowanej „Lijnienie”. Mğoda artystka przedstawi swoje prace malarskie, fotografie oraz plakaty. Poczãtek wernisaőu o godz. 18.00. M „ Urzãd Miasta i Gmi-

ny we Wrzeijni oraz Starostwo Powiatowe we Wrzeijni zapraszajã na spektakl pt. „Walka karnawağu z postem” w wykonaniu Polskiego Teatru Taġca. Spektakl odb÷dzie si÷ w sobot÷ 28 lutego (poczãtek o godz. 18.00) we Wrzesiġskim Oijrodku Kultury. Wst÷p wolny. CIC

„ W zwiãzku ze ijmier-

ciã dotychczasowego soğtysa Stanisğawa Wesoğowskiego zarzãdzone zostağy wybory uzupeğniajãce na soğtysa w soğectwie Chocicza. Wybory odb÷dã si÷ 19 marca. CIC

„ W gminie Wrzeijnia

z poczãtkiem przyszğego tygodnia ruszajã zebrania wiejskie. 2 marca spotkajã si÷ mieszkaġcy Stanisğawowa (godz. 16.00), Gutowa Mağego (18.00) i Sokoğowa (19.00). 3 marca zebrania zaplanowano w Nowej Wsi Królewskiej (godz. 14.00), Psarach Polskich (16.00), Psarach Wielkich (18.00) i Marzeninie (18.30). 4 marca obradowaå b÷dã mieszkaġcy Chociczy Mağej (18.00), a 5 marca Chociczki (17.00), Kaczanowa (18.00) i Psar Mağych (18.30). KUL

„ Adwokat Mağgorzata

Heller z Poznania zostağa kuratorem przedwojennego Stowarzyszenia Bursy Gimnazjalnej we Wrzeijni. B÷dzie je reprezentowağa w sprawie o zasadzienie, które toczy si÷ Sãdzie Rejonowym we Wrzeijni. FIB

„ W piãtek 6 marca we Wrzesiġskim Oijrodku Kultury Zespóğ Pieijni i Taġca „Ejszyszczanie” zaprezentuje „Kaziuki Wileġskie”. Wyst÷py o godz. 16:00 oraz 19:00. M


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

8 Gmina

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje :

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Alter ego burmistrza i świnie Jako Tomasz Kałużny też bym się nie zgodził na budowę tej fermy. Nie chciałbym wąchać tych smrodów.

Radni zgodzili się na prywatyzację dwóch przedszkoli. Sesja rady miejskiej odbyğa si÷ 19 lutego. Radni musieli podjãå kilka waőnych decyzji. Niektóre z nich moőna nazwaå przeğomowymi w skali cağej kadencji. Takimi decyzjami byğy bowiem uchwağy dotyczãce formalnej likwidacji dwóch przedszkoli: „Misia Uszatka” i „Mağych Przyrodników”. Placówki te b÷dã jednak istniağy nadal, tyle őe jako sprywatyzowane. Przejmã je ich dotychczasowi dyrektorzy. Nie byğo peğnej zgody rady na ten ruch. Przeciwko prywatyzacji gğosowağ Bronisğaw Dankowski (SLD). Od gğosu wstrzymağ si÷ Stanisğaw Dominiczak (Porozumienie Samorzãdowe). – Mam mnóstwo wãtpliwoijci dotyczãcych tej sprawy. Najbardziej niepokoi mnie to, őe nie konsultowano si÷ z rodzicami. Nie mamy teő őadnej gwarancji, őe opğaty za przedszkola w przyszğym roku szkolnym nie wzrosnã – mówiğ radny lewicy. – Dyskusje na ten temat toczymy juő od ponad roku. Wszyscy wiedzã, dokãd zmierzamy, wi÷c nie zamierzam si÷ rozwodziå nad nieprawdziwymi zarzutami – ripostowağ burmistrz Wrzeijni Tomasz Kağuőny. Radni podj÷li równieő uchwağ÷ w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego w sprawie budowy linii energetycznej Kromolice – Pãtnów. Przeciwko tej inwestycji protestuje 11 rolników z Kaczanowa,

 Młoda gwardia: Sz. Paciorkowski i M. Jaśniewicz, w dyskusji z W. Grześkowiakiem. Ciekawe, o czym tak miło gaworzą... którzy próbujã zablokowaå t÷ inwestycj÷. Jak zwykle idzie o pieniãdze; rolnicy chcã duőo wyőszych kwot za zaj÷te przez energetyków tereny. – 25 tys. zğ za hektar to kwota krzywdzãca rolników, jeijli nie powiedzieå, őe niepowaőna. Na dodatek inwestor nie chce przyjãå őadnych racji wğaijcicieli tych gruntów – mówiğ radny Dominiczak. Na sesji pojawiğa si÷ Mieczysğawa Cieijlewicz, przedstawicielka wrzesiġskiego koğa Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjacióğ Ziemi Nadnoteckiej. Organizacja ta nie chce dopuijciå do budowy fermy norek w okolicach Noskowa i Radomic

oraz gigantycznej fermy ijwiġ w Sobiesierniach. M. Cieijlewicz skupiğa si÷ na ijwiniach ze Sobiesierni. Apelowağa do radnych o zintensyfikowanie dziağaġ w sprawie zatrzymania tej inwestycji. Ponownie odezwağ si÷ radny Bronisğaw Dankowski, który zarzuciğ wğadzom gminy, őe dziağajã w tej sprawie opieszale, nie przekazujã waőnych informacji do innych urz÷dów. Chodziğo o to, őe Gğówny Inspektor Sanitarny uniewaőniğ postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków budowy fermy. A rada nic na ten temat nie wiedziağa.

Co słychać u generała?

 W latach 90. ten grobowiec zaprojektował Tomasz Kałużny pod Szubinem. Zostağ odznaczony Orderem Virtuti Militari. Generağ zmarğ w 1923 r. Zostağ pochowany w rodzinnym grobowcu w Gozdowie nieopodal koijcioğa. Miejsce pochówku w czasach komunistycznych barGenerağ Kazimierz Grudzielski byğ dzo podupadğo. dowódcã odcinka póğnocno-wschodW latach 1992–1994 dziağağ sponiego powstania wielkopolskiego. ğeczny komitet odnowy tego miejsca. Dowodziğ takőe oddziağami w bitwie Inicjatyw÷ nakr÷cağo Wrzesiġskie To-

Drogę do grobu generała Kazimierza Grudzielskiego należałoby lepiej oznakować.

warzystwo Kulturalne z Bolesğawem IJwi÷ciochowskim na czele. Dziağania wielu instytucji i osób doprowadziğy do odnowienia grobowca rodziny Grudzielskich. Odsğoni÷cie wyremontowanego grobowca i okolicznoijciowego monumentu odbyğo si÷ w 1994 r. Podczas ostatniej sesji o los grobowca dopytywağ si÷ radny Stanisğaw Dominiczak z Gozdowa, który przekonywağ rad÷, őe niezb÷dny jest juő remont tego miejsca kultu. A przynajmniej lepsze oznakowanie dojazdu do tego miejsca. Bolesğaw IJwi÷ciochowski – obecnie teő radny – poniekãd przytaknãğ Dominiczakowi i stwierdziğ, őe jeijli jest tutaj potrzebny remont, to trzeba go zrobiå. Sprawdziliijmy. Tragedii nie ma; jedyny remont, jaki przychodzi nam do gğowy, to jedynie odijwieőenie tablic. Faktycznie jednak – miejsce, gdzie spoczywa bohater, moőna by lepiej oznakowaå. Szczególnie przydağyby si÷ kierunkowskazy przy drogach. – Pewnie by trzeba to zrobiå – odparğ burmistrz Tomasz Kağuőny, pytany o dodatkowe znaki. Szef gminy zapowiada teő promowanie tego miejsca folderach i przewodnikach.

Burmistrz Tomasz Kağuőny, rzecz jasna, wszystkiemu zaprzeczyğ. Poinformowağ, őe gmina nie jest stronã w tym konflikcie. Jej zadaniem jest tylko zbieranie dokumentów i przesyğanie ich dalej. Tak teő uczyniono w sprawie GIS-u. – Jako burmistrz musz÷ trzymaå si÷ procedur, ustaw i przepisów, i jestem pewny, őe ta sprawa b÷dzie ciãgn÷ğa si÷ latami – mówiğ szef gminy. – Jako Tomasz Kağuőny mog÷ powiedzieå pani, őe ja bym si÷ teő nie zgodziğ na t÷ ferm÷. Nie chciağbym wãchaå tych smrodów – powiedziağo „prywatne alter ego” burmistrza Wrzeijni.

Burmistrz poinformowağ, őe w tym roku nie b÷dzie podwyőek cen wody w gminie. – Niewielu gminom w Polsce to si÷ udağo – powiedziağ. Radny Maciej Baranowski(PO) dopytywağ o sytuacj÷ finansowã w PWiK. Ta ponoå jest dobra, bo wodociãgi w ubiegğym roku wyszğy na plus. Rajca Szymon Paciorkowski (UW) apelowağ do burmistrza o uporzãdkowanie terenu przed Szkoğã Podstawowã nr 2 we Wrzeijni. Otóő, zdaniem radnego, wyglãd schodów, zieleni i otoczenia szkoğy znacznie odbiega standardem od pi÷knej elewacji. Na dodatek goijå, który przychodzi do szkoğy, na dzieġ dobry widzi na progu odrapany i ijmierdzãcy kontener na ijmieci. Radni, którzy pracujã lub studiujã w Poznaniu, czyli: Maciej Baranowski, Szymon Paciorkowski i Michağ Jaijniewicz, chcã, aby sesje rady odbywağy si÷ póŏniej niő o 14.30 (ta pora z kolei jest wygodniejsza dla urz÷dników), bo z trudem zdãőajã na obrady. Baranowski zwracağ teő uwag÷ na to, őe zbyt wczesna pora sesji ogranicza dost÷p obywateli do obrad, bo ludzie zazwyczaj pracujã do 15.00 lub 16.00.

Budowa nowej biblioteki publicznej została zatrzymana Nawet na dwa lata zostanie wstrzymana budowa nowej biblioteki publicznej we Wrzeijni. Powód? Gmina Wrzeijnia nie otrzymağa dofinansowania na ten projekt ze ijrodków europejskich. Przypomnijmy, őe nowa biblioteka miağa znaleŏå swojã lokalizacj÷ w budynku wielofunkcyjnym, który gmina chce wybudowaå w tzw. Centrum II, czyli w rejonie ulicy Wielkopolskiej. Obiekt powstaje z myijlã o tym, aby w nowym budynku wynajmowaå lokale z przeznaczeniem na handel i usğugi. Cağa jedna kondygnacja miağa byå jednak przydzielona na bibliotek÷ publicznã. Placówka miağaby byå perğã w koronie gminy – to dlatego projekt budynku majã przygotowaå studenci poznaġskiej ASP, którzy wybiorã najlepszã konstrukcj÷ w wewn÷trznym konkursie. Najwaőniejsze w tym sã pieniãdze. Gmina Wrzeijnia wystãpiğa o dofinansowanie budowy obiektu do Urz÷du Marszağkowskiego w Poznaniu. Projekt zyskağ zbyt mağã liczb÷ punktów, tym samym ratuszowi przeszğo koğo nosa 1,5 miliona zğotych. – Niestety, to spowoduje, őe budowa tego budynku opóŏni si÷ co naj-

T. Kağuőny: – Pojawiğy si÷ problemy i trzeba zmieniå plan zagospodarowania przestrzennego.

mniej o rok albo nawet dwa – mówi burmistrz Wrzeijni Tomasz Kağuőny. W tym roku na realizacj÷ tego projektu byğo zarezerwowanych 500 tysi÷cy zğotych – na prace projektowe i rozpocz÷cie budowy. Natomiast planowany koszt cağkowity tego obiektu ma wynieijå 6 milionów 700 tysi÷cy zğotych. Wiadomo juő, őe powstağy pewne komplikacje projektowe. – Plan zagospodarowania przestrzennego tego miejsca jest zbyt precyzyjny i pewnie dla naszych planów budowlanych trzeba b÷dzie go zmieniå – mówi burmistrz. Wszystko po to, aby artystom daå si÷ wykazaå.


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

Powiat

www.wrzesnia.info.pl

9

stronę redaguje:

Tomasz Małecki tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Rower czy pub w kościele? 25 3,0 2,5 2,0

na tyle lat gmina Miğosğaw uőyczy koijcióğek poewangelicki powiatowi wrzesiġskiemu

1,0 0,5 0,0

1 mln

Dyskusja skupiğa si÷ na budowie dróg. – Na budow÷ drogi Tarnowa – Spğawie – Nowa Wieij Podgórna uzyskaliijmy poğow÷ dofinansowania (okoğo 3,5 mln zğ – przyp. red.) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja odb÷dzie si÷ w latach 2010–2011 – poinformowağ Balicki. Drugã waőnã inwestycjã, która musi rozpoczãå si÷ jeszcze w tym roku jest przebudowa drogi Bierzglinek – Gozdowo. Koszt cağkowity to 3,7 mln zğ. Cz÷ijå inwestycji, w kwocie 1 mln, sfinansuje paġstwo w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. – Do jednej drogi musimy doğoőyå 3,5 mln, do drugiej 2,7 mln. Mam tylko jedno pytanie: czy jesteijmy to Starosta i skarbnik, czyli władza i kasa naszego powiatu w stanie udŏwignãå? Z czego to sfinansujemy? Z kredytów? – dopytyodparğa Gğowacka. W dyskusj÷ wğã– Wszystkie ciastka zjedzone?! wağ radny Bogdan Kruk. – Bo skoro czyğ si÷ starosta. – Sam widziağem W Popielec?! tak, to czarno widz÷ te kredyty. Sprawa koijcioğa to byğ jednak teWedğug Balickiego nie powinw Amsterdamie, jak pewien mğodzieniec wjechağ do koijcioğa rowe- mat drugorz÷dny. Wczeijniej radni no z tym byå kğopotów, poniewaő rem i nikogo to nie zdziwiğo – rzekğ. wysğuchali raportu Karola Balickie- w ostatnim czasie wykonawcy robót – To sã antychrysty – zawyroko- go, zast÷pcy naczelnika wydziağu zeszli z cenami. – No nie wiem, sam robi÷ w budowwağa Gğowacka, która po chwili póğ- rozwoju lokalnego, na temat post÷gğosem, spoglãdajãc w pusty talerz, pu realizacji inwestycji zawartych lance (Kruk prowadzi prywatny zazwróciğa si÷ do przewodniczãcego w Planie Rozwoju Lokalnego na lata kğad betoniarski – przyp. red.) i mam rady Grzegorza Kaŏmierczaka: inne zdanie – wãtpiğ radny PSL-u. 2007–2013.

Urzędnicy na kolacji Starostwo powiatowe zorganizowało dwie imprezy, aby uczcić 10-lecie powiatu. Jedną dla oficjeli (pisaliśmy o niej 30 stycznia). Drugą dla urzędników. Choå starosta Dionizy Jaijniewicz nie chce tego powiedzieå wprost, wyliczyliijmy, őe impreza dla pracowników urz÷du przy Chopina 10 kosztowağa podatników ponad 10 tys. zğ. – O ile dobrze pami÷tam, to z wszystkimi wyróőnieniami wyszğo ijrednio prawie 100 zğ na osob÷ – odpowiada, gdy pytamy o koszty. W starostwie pracuje okoğo 100 osób. Jeijli pomnoőymy t÷ liczb÷ przez 100, daje to wynik minimum 10 tys. zğ. – Z zağogã doszliijmy do wniosku, őe dobrym rozwiãzaniem byğoby uhonorowanie pracowników, czyli tych, którzy starostwo tworzyli przez te minione 10 lat – mówi Jaijniewicz. – Uznaliijmy, őe najlepszym rozwiãzaniem b÷dzie impreza. Nie obyğo si÷ wi÷c bez nagród, wyróőnieġ i podsumowaġ, oraz uroczystej kolacji.

1,5

 Nagrodzony sekretarz powiatu Ryszard Szczepaniak Fot. archiwum Na imprezie zabrakğo tylko 5 z ponad stuosobowej zağogi starostwa. – Tym bardziej jestem usatysfakcjonowany, őe prawie wszyscy postanowili skorzystaå z zaproszenia – nie ukrywa radoijci starosta. Szef powiatu uhonorowağ „Laurem Starosty” sekretarza powiatu Ryszarda Szczepaniaka.

– Pan Ryszard jest filarem tego urz÷du. Wspóğorganizowağ t÷ placówk÷, przeksztağcajãc jã z urz÷du rejonowego w starostwo powiatowe. Byğ jednym gğównych architektów przeksztağceġ. Jest to osoba niezwykle kompetentna, z ogromnã wiedzã i przygotowaniem – Jaijniewicz zachwala swojego pracownika. – Wi÷kszoijå urz÷dników, którzy natrafiajã na róőne problemy organizacyjne czy prawne, na koġcu i tak trafiã po porad÷ do sekretarza. Cieszy si÷ on ogromnym autorytetem – starosta mówi o Szczepaniaku w samych superlatywach. Jak przyznağ, trudno byğoby mu znaleŏå drugiego urz÷dnika, który zasğuguje na tak szczególne wyróőnienie, choå – jak podkreijla – ceni takőe innych urz÷dników, którzy majã swoje zasğugi dla funkcjonowania starostwa dzisiaj i w przeszğoijci. – Byğo symboliczne uhonorowanie przedstawiciela urz÷dników – dodaje, majãc na myijli sekretarza. Na ponad 100 pracowników starostwa 27 pracuje od poczãtku powstania urz÷du powiatowego w styczniu 1999 r. Rotacja jest wi÷c doijå duőa. Tomasz Mağecki

40 tys.

Pyzdry – Nowa Wieś Podg.

3,5

Bierzglinek – Gozdowo

Niewielu czytelników wie, őe zanim radni zbiorã si÷ na sesji rady – w tym przypadku rady powiatu – najpierw spotykajã na posiedzeniach komisji. Na sesji, w obecnoijci urz÷dników, zaproszonych goijci i prasy, wszystko jest juő doprecyzowane, dogadane. Dyskusja, jeijli w ogóle si÷ odbywa, przypomina raczej „siódme plenum spóğdzielni zenum”, jak mawiano w „Misiu” Barei. Prawdziwych radnych moőna zobaczyå na komisji. Na przykğad poğãczonej komisji rady powiatu, której posiedzenie odbyğo si÷ w ijrod÷. Starosta Dionizy Jaijniewicz przedstawiğ pomysğ przej÷cia przez powiat we wğadanie koijcioğa poewangelickiego w Miğosğawiu. Roztoczyğ przed radnymi wizj÷ centrum kultury z koncertami gwiazd (jak w koijciele poewangelickim w Nekielce), wernisaőami, wystawami, przedstawieniami teatralnymi realizowanymi przez mğodzieő powiatu, i w ogóle. Wszystkim si÷ podobağo, wszyscy byli za, wi÷c dyskusja zeszğa na sprawy ijwiatopoglãdowe. – Jak spoğecznoijå Miğosğawia przyjmuje fakt, őe w koijciele odbywajã si÷ takie rzeczy? Pami÷tam, jak byğam w Anglii, to pokazywano mi pub, który dziağağ w byğej ijwiãtyni. Dla nas, katolików, byğo to zaskakujãce – radna Maria Taciak dopytywağa radnã Aleksandr÷ Gğowackã z Miğosğawia. – Miğosğawianie cieszã si÷, őe poniemiecka ijwiãtynia nie niszczeje –

4,0

Mała Górka – Targowa Górka

Środki zewnętrzne na drogi

Czy po kościele można jeździć rowerem? Kto śmiał zjeść ciastka w Popielec? O tym, ale nie tylko, dyskutowali w środę na wspólnym posiedzeniu komisji radni powiatowi.

3,6 mln

Starosta podniósğ inny problem, dotyczãcy przetargów. Mówiğ o zmowie startujãcych w przetargu, którzy celowo zawyőajã ceny, a potem dzielã si÷ zyskiem. – Najtaġsza firma, która wygra przetarg, w ostatniej chwili rezygnuje i pğaci kar÷. Wtedy do akcji wkraczajã pozostağe, umówione firmy, które stosujã ten mechanizm. I tak wielokrotnie. Potem licytujã si÷ z inwestorem. W koġcu, za okreijlonã cen÷, wyőszã niő poprzednie firmy, wygrywajã przetarg. Zyskiem dzielã si÷ z tymi, którzy wczeijniej zrezygnowali – tğumaczyğ mechanizm przekr÷tów. Jak dodağ, sprawã na wniosek samorzãdów zajãğ si÷ prezes Urz÷du Zamówieġ Publicznych. Bezskutecznie. – Inwestorzy nie byli w stanie tego udowodniå – dodağ starosta. Wczeijniej Beata Walkowiak, skarbnik powiatu, uspokajağa radnego Kruka, őe nawet przy maksymalnych stawkach powiat b÷dzie staå na drogowe inwestycje. – W budőecie mamy zapisane te pieniãdze – zaznaczyğa. Uijciijlijmy, őe w budőecie zapisano, őe powiat weŏmie kredyt na inwestycje. A zdolnoijå kredytowã powiat ma! Pytanie tylko, jak dğugo? Tomasz Mağecki

Małe diety to populizm Radny powiatowy dostaje prawie 1 500 zğ diet na r÷k÷, dwóch wiceprzewodniczãcych rady ponad 300 zğ wi÷cej. Przewodniczãcy rady za prac÷ na rzecz wyborców odbiera ponad 2,5 tys. zğ. Miesi÷czne utrzymanie 18-osobowej rady powiatu (nie liczãc Dionizego Jaijniewicza, który pobiera tylko pensje starosty) kosztuje okoğo 28,5 tys. zğ. Tak wysokie diety uchwaliğa rada pierwszej kadencji. Nast÷pni nie zmieniali uchwağy. Platforma Obywatelska szğa do wyborów pod hasğem „tanie paġstwo”. W dobie kryzysu premier Tusk znalazğ 20 mld zğ oszcz÷dnoijci. Czy mamy szanse na tani powiat albo przynajmniej taniã rad÷ powiatu? Niekoniecznie. Starosta wrzesiġski nie widzi sensu obniőania diet: – Myijl÷, őe jest to tani populizm. Temat ten juő wielokrotnie byğ podejmowany. Uwaőam, őe decyzja przede wszystkim naleőy do rady, ale to nie b÷dã znaczne oszcz÷dnoijci, które miağyby znaczãco wpğynãå na budőet powiatu – mówi Dionizy Jaijniewicz. Wywoğany do tablicy przewodniczãcy rady powiatu Grzegorz Kaŏmierczak powiedziağ, őe jeijli podczas obrad pojawi si÷ projekt obniőki diet,

Myślę, że jest to tani populizm – starosta Dionizy Jaśniewicz o propozycji obniżenia diet.

to on podniesie r÷k÷ „za”. W radzie miejskiej we Wrzeijni radny dostaje na r÷k÷ 599 zğ. Koğaczkowie radny dostaje 191 zğ za kaőde posiedzenie rady lub komisji. W Nekli miesi÷czny ryczağt wynosi 330 zğ, a w Miğosğawiu 316 zğ. W Pyzdrach radny odbiera co miesiãc zryczağtowanã diet÷ 368 zğ. Tomasz Mağecki

Maciej Jankowski w ksiãőce „Narodziny inteligencji 17501831” pisze, őe w XVIII w. szlachta byğa przywiãzana do idei taniego paġstwa. Urz÷dy byğy honorowe, peğniğo si÷ je doőywotnio i nie pobierağo pensji. U nas radni ch÷tnie peğniliby funkcje doőywotnio, ale juő nie honorowo, bez pensji. Cóő: jakie czasy, taka szlachta. TOM


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

10 Kultura

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Damian Idzikowski tel. 061/4374 955 d.idzikowski@wrzesnia.info.pl

Cały świat w Prowincjonaliach Trwa wrzesiński festiwal filmowy. Nagrodę honorową tegorocznych Prowincjonaliów odbierze Roman Kłosowski. W ijrod÷ rozpoczãğ si÷ szesnasty Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”. Jest to dziesiãta edycja festiwalu organizowana we Wrzeijni; wczeijniej impreza odbywağa si÷ w Sğupcy. Tegoroczny festiwal zainaugurowağa nieuj÷ta w oficjalnym programie projekcja najstarszego polskiego filmu z 1907 r. pt. „Cierpienia Polski”, który zostağ wydobyty z francuskiego archiwum przez burmistrza Wrzeijni Tomasza Kağuőnego i wiceburmistrza Waldemara Grzeijkowiaka. Tegoroczna edycja festiwalu, tak jak poprzednie, opatrzona jest jednym motywem przewodnim. Byğa juő m.in. przemoc wobec kobiet i ijwiat wğadzy, teraz przyszedğ czas na... dzieci ulicy. Filmy o takiej tematyce prezentowane sã w cyklu „Prownicje ijwiata”. W pierwszym dniu festiwalu publicznoijå miağa okazj÷ zobaczyå pi÷å obrazów wpisujãcych si÷ w ten nurt – dokumentalne: „Dzieci z Leningradzkiego” Hanny Polak i Andrzeja Celiġskiego o bezdomnych sierotach z Moskwy, „Afrykaġski sen” Wğadysğa-

51

filmów – dokumentalnych i fabularnych – skğada si÷ na program tegorocznego festiwalu

 Fragment wystawy „Cały świat w Warszawie”, na którą składają się zdjęcia ze stolicy imitujące fotki z zagranicy wa Jurkowa o niewolnictwie dzieci w Afryce, „Fabryka wolnoijå” Macieja Walczaka o mğodych ludziach mieszkajãcych w ruinach opuszczonej fabryki oraz fabularne: „Luksus” Jarosğawa Sztandera ze Zbigniewem Zamachowskim o dzieci÷cej prostytucji i gğoijny juő „Slumdog. Milioner z ulicy” Dannyego Boyle’a o uczestniku programu „Milionerzy”. Pierwszego dnia zorganizowane zostağo

równieő forum dyskusyjne z udziağem twórców filmowych i pedagogów Tomasza Szczepaġskiego i Roberta Zieliġskiego oraz wernisaő wystawy zdj÷å dzieci z warszawskiej Pragi. „Cağy ijwiat w Warszawie” to efekt zorganizowanej latem zeszğego roku zabawy fotograficznej, która polegağa na odkrywaniu stolicy na nowo; dzieci pod opiekã pedagogów szukağy miejsc imitujãcych zagranic÷.

Cieciórski: „Dorosłem” Artur Cieciórski, zwycięzca 2. edycji programu „You Can Dance”, w miniony piątek prowadził we Wrzesińskim Ośrodku Kultury warsztaty taneczne. Darmowe warsztaty dla uczniów szkóğ podstawowych i gimnazjalnych trwağy od ijrody. Do udziağu w nich zgğosiğo si÷ tylu mğodych ludzi (gğównie dziewczãt), őe trzeba byğo wprowadziå zapisy i podziağy na grupy. Pierwsze zaj÷cia prowadziğ Ğukasz Mielcarek, który na co dzieġ åwiczy z zespoğem tanecznym Puls, dziağajãcym przy WOK-u. Natomiast w piãtek na scenie oijrodka pojawiğ si÷ tancerz i akrobata Artur Cieciórski. 30-latek uczyğ nastolatki m.in. nowoczesnych ukğadów tanecznych. Czy zauwaőyğ we Wrzeijni jakieij taneczne talenty? – Trudno rozpoznaå talent podczas krótkich zaj÷å dla poczãtkujãcych. Zresztã nie po to tu przyjechağem, őeby wyğawiaå talenty. Ja mam po prostu zach÷ciå mğodych ludzi do taġczenia. Mam nadziej÷, őe podczas tych warsztatów przekonağem cho-

 Po zajęciach każda grupa ustawiała się w kolejce po autografy Fot. DAI ciaő jednã osob÷, őe warto ostro trenowaå i taġczyå wyczynowo – mówiğ zwyci÷zca „You Can Dance”, wielokrotny mistrz ijwiata w taġcu dyskotekowym, dla którego taġczenie jest bardziej sportem niő sztukã. – Taniec to mój przepis na őycie. Jeijli zarabia si÷ na őycie, taġczãc za pieniãdze, to chyba moőna nazwaå

to juő zawodowstwem. Przez 15 lat taġczyğem i jeŏdziğem na róőne zawody, i wciãő nazywano to amatorstwem. Teraz, jako zawodowiec, chc÷ si÷ dzieliå swoimi umiej÷tnoijciami – przekonywağ Cieciórski. By wziãå udziağ w TVN-owskim programie, zrezygnowağ z dobrze pğatnej pracy w USA i wróciğ do rodzinnego Torunia, gdzie po zwyci÷stwie juő pozostağ. W sierpniu wraz z dzieckiem doğãczy do niego őona pochodzãca ze Stanów Zjednoczonych. Co jednak z jego zamiğowaniem do szybkich motocykli? Nie boi si÷ wypadku, który moőe co najmniej przekreijliå jego karier÷? – Postanowiğem, őe nie b÷d÷ sprowadzağ mojego ijcigacza do Polski. Byğoby to szaleġstwo, biorãc pod uwag÷ stan naszych dróg. Bo jak by nie patrzeå, potrzebuj÷ jednak rãk i nóg, őeby zapewniå byt mojej rodzinie. Chyba dorosğem, bo bez wi÷kszego őalu őegnam si÷ z mğodzieġczymi zamiğowaniami. Jako kawaler moőe bym jeszcze ryzykowağ, ale jako ojciec rodziny ryzykowaå nie zamierzam – zapewniağ odpowiedzialnie tancerz.

Fot. DAI

Drugi dzieġ festiwalu rozpoczãğ si÷ od kultowego juő fabularnego filmu „Big Bang” Andrzeja Kondratiuka o lãdowaniu UFO w mazowieckiej wsi, z udziağem Romana Kğosğowskiego – laureata tegorocznej nagrody honorowej festiwalu Jancia Wodnika. Czwartek byğ jednak dniem dokumentu. Widzowie mogli wybieraå spoijród 19 róőnych filmów doku-

mentalnych. Wyróőniağy si÷ obrazy zrealizowane przez kobiety, w tym „Goijka, Gola!” Joanny Kaczmarek – o dziewcz÷cej sekcji piğkarskiej Parafialnego Klubu Sportowego Warszawa-Praga, debiut Moniki Nawrot „Wykupiå őycie” o babci őebrajãcej dla ijmiertelnie chorego wnuka, „Őyciorysy z bliznami” reporterki Agnieszki IJwidziġskiej z nowymi wãtkami pacyfikacji kopalni Wujek (autorce udağo si÷ dotrzeå do czğonków sğuőby medycznej pobitych przez ZOMO, tylko za ch÷å pomocy górnikom), czy „Rozwód po albaġsku” Adeli Peeva o miğoijci i rozğãce w ijwiecie komunistycznej Albanii lat 60. W czwartek rozpocz÷ğo si÷ równieő seminarium filmowe dla nauczycieli, którzy jak zwykle licznã grupã uczestniczã w Prowincjonaliach. Technik adaptacji literatury we wspóğczesnym kinie nauczağ doktor Jacek Nowakowski, a podstawy scenopisarstwa wykğadağ wrzeijnianin Rafağ Szamburski. Sprawozdanie z nast÷pnych dni festiwalu, a takőe relacja z jego zakoġczenia i rozmowa z laureatem Romanem Kğosowskim – w kolejnym wydaniu „Wiadomoijci Wrzesiġskich”.

Leonard Cohen wciąż śpiewa, a młodzież nadal milczy... Powoğany do őycia w zeszğym roku „Zauğek literacki” zainaugurowağ swojã tegorocznã dziağalnoijå spotkaniem poijwi÷conym twórczoijci Leonarda Cohena. Zebranie zağoőycielskie nowego kulturalnego klubu odbyğo si÷ równo rok temu w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wrzeijnia. Dyrektor tej placówki Mağgorzata Klimowicz-Stankowska szeroko wytyczağa wówczas ramy dziağalnoijci grupy – poczãwszy od swobodnej wymiany myijli, poprzez prezentacje wğasnej twórczoijci oraz spotkania z zaproszonymi goijåmi, aő po techniczne warsztaty pisarskie i udziağ w konkursach literackich. Pierwsze w tym roku spotkanie pod szyldem „Zauğka literackiego” odbyğo si÷ w siedzibie Towarzystwa Czytelni Ludowych przy ul. Szkolnej. Temat przewodni – poetyka tekstów Leonarda Cohena – przyciãgnãğ kilkanaijcie osób. Zebrani mieli mi÷dzy innymi okazj÷ obejrzeå fotografie Cohena, a takőe posğuchaå jego utworów i podyskutowaå o cağej jego twórczoijci. – Byğa to bardzo fajna burza mózgów – podsumowağa Graőyna Au-

Graőyna Augustin: – Z doijwiadczenia wiem, őe mğodzi najcz÷ijciej piszã dla siebie, őeby si÷ wypisaå.

gustin, polonistka z Zespoğu Szkóğ Technicznych i Ogólnoksztağcãcych, czğonek „Zauğka”, która ubolewa tylko nad jednym: – Őağuj÷ troch÷, őe zdolna piszãca mğodzieő boi si÷ jeszcze uzewn÷trzniaå na naszych spotkaniach. Z nauczycielskiego doijwiadczenia wiem jednak, őe mğodzi najcz÷ijciej piszã tylko dla siebie, po to őeby si÷ wypisaå. Ale moőe w koġcu uda si÷ nam zach÷ciå kogoij do ujawnienia swojej twórczoijci – wyraziğa nadziej÷ G. Augustin. Nast÷pne spotkanie w „Zauğku”, które poijwi÷cone b÷dzie poezji bardów rosyjskich, planowane jest na maj.


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności Odbyły się komisyjne okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych starostwa powiatowego

P

od koniec ubiegłego roku zarządzeniem starosty wrzesińskiego została powołana komisja do spraw przeglądów technicznych obiektów budowlanych starostwa powiatowego. W komisji zasiadają cztery osoby z przewodniczącym Mirosławem Remienicą na czele. Pozostali członkowie to podinspektorzy w wydziale inwestycji i mienia powiatu: Maciej Michalak, Tomasz Blachowski oraz Grzegorz Stangreciak. – Zakres prac i kontroli komisji oparty jest na artykułach zawartych w prawie budowlanym – wyjaśnia Olga Kośmińska, asystentka starosty. Prace przeprowadzono pod koniec minionego roku. Inspekcja trwała od 18 do 25 listopada. To samo prawo budowlane określa, kto i na podstawie jakich uprawnień może takie funkcje sprawować. W 4-osobowej komisji warunki spełnia tylko jedna osoba. – Przewodniczący komisji do spraw przeglądów technicznych obiektów budowlanych posiada stosowne uprawnienia i należy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – odpowiedziała na pytanie dotyczące członków komisji Kośmińska. Przynależność do WOIIB jest równoznaczna z posiadaniem uprawnień i łatwo ją sprawdzić na jej stronie. Niestety, pozostali członkowie na liście izby nie widnieją. Ponadto komisja nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli stanu instalacji elektrycznych oraz przewodów kominowych. Prace te zlecane są uprawnionym podmiotom zewnętrznym. Kontroli pod-

Powiat przejął WTZ-y, teraz Spacerkiem szuka kasy na ich utrzymanie po Wrześni Nawet 80 tysięcy złotych będzie musiał dołożyć powiat wrzesiński, aby WTZ we Wrześni mógł prawidłowo funkcjonować.

dane zostały budynki będące własnością powiatu wrzesińskiego, budynki Skarbu Państwa, a także będące w użyczeniu, w przypadku których prowadzenie kontroli wynika z podpisanej umowy. A wyniki kontroli? – Zalecenia pokontrolne dotyczyły zabezpieczenia obiektów przed niszczeniem, sposobu bieżącej konserwacji, prac remontowych i budowlanych oraz wymiany bądź modernizacji instalacji – wyjaśnia Kosmińska. – Kontrole zlecane podmiotom zewnętrznym dotyczyły przewodów kominowych i wentylacyjnych, gdzie opłata wynosiła za wszystkie budynki 555 zł, natomiast badanie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych – 3 400 zł. Nieodpłatna była tylko kontrola urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji c.o. i wod-kan oraz kotłowni. CIC

Delegacja w Brukseli Eurodeputowany Marek Siwiec zaprosiğ do Bruksleli przewodniczãcych rad powiatowych SLD z cağej Wielkopolski. Delegacja goijciğa tam w dniach 15–19 lutego. Wrzesiġskie struktury SLD reprezentowağ Tadeusz Gibowski, szef powiatowy partii. Delegaci podczas wyjazdu sp÷dzili w siedzibie Parlamentu Europejskiego wi÷kszoijå czasu. – W programie oprócz spotkania z wiceprzewodniczãcym PE Markiem Siwcem przewidziano m.in. wykğad poğãczony z prezentacjã przedstawiajãcã zadania i organizacj÷ pracy Parlamentu Europejskiego oraz zwiedzanie tej instytucji – mówi T. Gibowski. – Istotnym punktem wizyty byğo przedstawienie

11

zağoőeġ kampanijnych, a takőe dyskusja uczestników na temat zbliőajãcych si÷ wyborów do PE – dodaje. Ostatni dzieġ wizyty w Brukseli poijwi÷cony byğ zwiedzaniu miasta. Na zakoġczenie uczestnicy jeszcze raz odwiedzili Parlament Europejski, w tym INFOPOINT, gdzie otrzymali materiağy zwiãzane z instytucjami europejskimi. Uczestnikami wyjazdu byli takőe: sekretarz generalny SLD Marek Nawrot oraz przewodniczãcy rady wojewódzkiej Leszek Aleksandrzak. Marek Siwiec w wyborach do Rady Europy b÷dzie otwierağ list÷ kandydatów pretendujãcych z wielkopolskiej listy lewicy. Mağgorzata Cichacka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeijni co roku rozdziela ijrodki z Paġstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeğnosprawnych. Wğaijnie zapadğy decyzje w tej sprawie. Wiadomo juő, őe PCPR b÷dzie miağo o 15% mniej ijrodków do rozdziağu. W tym roku b÷dzie to kwota 2 milionów 565 tys. zğ, w 2008 r. byğo to 3 miliony 37 tysi÷cy zğotych. Najwi÷cej kontrowersji budzi sprawa Warsztatów Terapii Zaj÷ciowej. Otóő, po zmianie ustawy za finansowanie tych placówek odpowiedzialne sã w cağoijci powiaty, a nie – jak do tej pory – gminy W powiecie wrzesiġskim dziağajã trzy WTZ-y. Utrzymanie kaődego z nich pochğania niemağe kwoty. W tym roku na utrzymanie WTZ we Wrzeijni trzeba b÷dzie wydaå 765 tys. zğ, w Rudzie Komorskiej i Czeszewie po 459 tys. zğ. 90% tych wydatków pokrywa PFRON, pozostağe 10% muszã pokrywaå organy prowadzãce, czyli zazwyczaj stowarzyszenia. Jednak te sã za biedne. Instytucje musi wspieraå samorzãd, a dokğadniej powiat wrzesiġski.

2,5

miliona zğotych zostanie przeznaczone z PFRON-u na rehabilitacj÷ osób niepeğnosprawnych na terenie powiatu

Najwi÷cej powiat b÷dzie musiağ doğoőyå do WTZ we Wrzeijni, bo aő 80 tysi÷cy zğotych. Dodajmy, őe do tej pory funkcjonowanie wrzesiġskiego WTZ-u w cağoijci pokrywağa gmina Wrzeijnia z wğasnych ijrodków. Zmieni si÷ teő sposób rozdzielania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepeğnosprawnych i ich opiekunów. Na ten cel zostağa przeznaczona kwota 150 tys. zğ. Wiadomo juő, őe pieni÷dzy wystarczy na 100 turnusów, tymczasem zapotrzebowanie jest na 400. Wğadze powiatu postanowiğy uporzãdkowaå sytuacj÷. Na turnusy majã jeŏdziå tylko osoby najbardziej poszkodowane i chore z wysokim grupami inwalidzkimi. W pierwszej kolejnoijci zostanã zakwalifikowane osoby, które jeszcze z rehabilitacji nie korzystağy. FIB

Przebierańcy opanowali we wtorek WOK

Dziesiątki królewien, aniołków, spidermanów i innych baśniowych postaci opanowało w ostatni dzień karnawału Wrzesiński Ośrodek Kultury. A to wszystko za sprawą balu przebierańców, którego pomysłodawcami są wolontariusze z Klubu „Ośmiu”. W realizacji tego projektu pomogły im: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz WOK. LUKA

Reklama

wizytówek tel. 0-61 437 49 57 Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

20 zã

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna wartoijå zamówienia: 20 zğ

Ogłoszenia drobne

edycja internetowa

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

wystarczy jeden SMS tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

 Nowy chodnik przy ul. Sądowej; piesi się ucieszą, bo bezpieczniej Fot. FIB „ Ludzie od Lewandowskiego

koġczã wğaijnie budow÷ chodnika przy ul. Sãdowej. Ten trotuar to namacalny dowód na to, őe urz÷dnicy w ratuszu myijlã... „ Na parterze kamienicy przy ul. Fabrycznej 33 powstajã lokale uőytkowe. Juő za chwileczk÷, juő za momencik b÷dã tutaj jakieij sklepy lub usğugi. „ Kamienica przy ul. Staszica 14 b÷dzie wkrótce biurowcem SKOKu im. kardynağa Wyszyġskiego. Kiedyij byğa tu przychodnia kolejowa, potem prywatna praktyka lekarska. „ Przy ul. Wielkopolskiej niewiele si÷ zmienia. Rano na parkingu przed blokiem stoi mnóstwo samochodów, choå mieszkaġcy pojechali do pracy. Ciekawe, prawda? „ Sklep Yups! przy ul. Warszawskiej zlikwidowağ ceny; przynajmniej tako rzecze napis w witrynie. „ Roijnie obiekt handlowo-usğugowy na naroőniku przy ulicy Harcerskiej i Chopina. Widaå juő drugã kondygnacj÷. W czwartek widzieliijmy olbrzymiã „gruszk÷”, jak lağa beton. „ Na jednej z kamienic przy rynku znowu pojawiğa si÷ elektroniczna tablica; kiedyij pokazywağa nieprawidğowã godzin÷, teraz reklamuje lokale uőytkowe i mieszkalne. „ Wystawa z okazji 90. rocznicy powstania wielkopolskiego zakoġczyğa si÷ 16 lutego, jednak na rynku nadal stojã tablice zwiãzane z tã imprezã. Sğowem, czas na jakãij zmian÷, bo robi si÷ nudno. „ Pudğo z Internetem, które stoi na rynku, nie dziağa. Oboj÷tnie czy ekran dotykamy paluchem, czy paluchem w r÷kawiczce. Panie burmistrzu! To g... po prostu nie dziağa! „ Na Przyborkach wymieniono wszystkie lampy uliczne. Grube ryby z Zalewu Lipówka mówiã, őe w taki warunkach nie mogã si÷ rozmnaőaå. „ W róőnych miejscach miasta pojawiğy si÷ naklejki z apelem, aby dokarmiaå wróbelki, by te nie zamarzğy zimã. Cip, cip... cip, cip... „ Otwarto Galeri÷ Rondo u zbiegu Koijcielnej i Daszyġskiego. Kiedyij mieijciğ si÷ tutaj bar Gwarna. Stara nazwa wydaje nam si÷ ğadniejsza. Wğaijciciel dostaje od nas plusa za akcenty koszykarskie w wystroju wn÷trza. „ Mimo wszechobecnych zakazów, psy robiã kupy na ulicach. Zwğaszcza polubiğy te nowe na osiedlu Sokoğowskim. FIB


Wiadomości Wrzesińskie

12 Miłosław

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

„Będą inwestycje...” Rozmowa z burmistrzem Miłosławia Zbigniewem Skikiewiczem. – Panie burmistrzu, ubiegğy rok trudno uznaå za udany dla gminy Miğosğaw, jeőeli chodzi o inwestycje. Byğo ich jak na lekarstwo... – Byğ to rok wielkich nadziei zwiãzanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. W poğowie roku w koġcu ruszyğy nabory wniosków. W sumie do róőnych instytucji zğoőyliijmy 25 aplikacji. Udağo si÷ nam pozyskaå jedynie 540 tys. zğ. Stãd brak znaczãcych inwestycji na terenie gminy. – Dlaczego Miğosğaw tak sğabo poradziğ sobie z pozyskaniem tzw. ijrodków zewn÷trznych? – Trudno zgodziå si÷ z tezã, őe sğabo poradziliijmy sobie w tym temacie. Iloijå pieni÷dzy moőliwych do rozdziağu jest tak mağa, őe wystarcza tylko na kilka, góra kilkanaijcie pozytywnych rozstrzygni÷å, a ch÷tnych jest bardzo wielu, np. w dziağaniu na szkolnã infrastruktur÷ zğoőono 168 wniosków na ogólne zapotrzebowanie ok. 700 mln zğ, a zaledwie 11 wniosków na kwot÷ ok 40 mln zğ otrzymağo akceptacj÷. Nasze wnioski nigdy nie odpadğy ze wzgl÷dów formalnych. – Co zatem w sferze inwestycji b÷dzie si÷ dziağo w roku bieőãcym? – Z uchwalonego budőetu wynika kilka zadaġ, których lista – mam nadziej÷ – powi÷kszy si÷ w trakcie roku. Pewne jest, őe realizowaå b÷dziemy budow÷ boiska „Orlik” w Orzechowie. Rozpoczniemy teő remont pomieszczeġ w dawnym oijrodku zdrowia w Orzechowie. Powstanã tam cztery mieszkania komunalne. Odnowione zostanã kolejne chodniki w gminie oraz wymieniona sieå

wodociãgowa na ul. Niepodlegğoijci w Miğosğawiu. Remont czeka równieő dach nad urz÷dem gminy, który jest w fatalnym stanie. – A co z rozbudowã szkoğy w Bugaju? – Jak powszechnie wiadomo, na t÷ inwestycj÷ nie udağo nam si÷ pozyskaå ijrodków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zğoőyliijmy protest do wojewody, ale jeszcze nie ma rozstrzygni÷cia w tej sprawie. Licz÷, őe wszystko potoczy si÷ po naszej myijli. – A jeijli wszystko zostanie po staremu? – To b÷dziemy budowaå szkoğ÷ z wğasnych ijrodków. Zaciãgniemy kredyt. W takim wypadku jest szansa, őe prace ruszã jeszcze w tym roku. Jeijli otrzymamy ijrodki z zewnãtrz, rozpocz÷cie prac b÷dzie moőliwe w 2010 r. Ale to drugie rozwiãzanie byğoby bardziej korzystne dla naszej gminy. – Na jakie inwestycje mieszkaġcy mogã jeszcze liczyå w tym roku? – Ostateczny plan inwestycyjny zaleőy od odpowiedzi na kilka pytaġ, m.in. co z naszym wnioskami o pieniãdze na kanalizacj÷ Miğosğawia i Orzechowa oraz termomodernizacj÷ kilku budynków uőytecznoijci publicznej. – IJrodowisko sportowe ucieszyğoby si÷ zapewne z budowy hali ijrodowiskowej, a naukowe z adaptacji sali po „Jubilatce” na bibliotek÷. – Jest szansa na remont biblioteki w tym roku, a takőe na prace przygotowawcze do budowy hali sportowej. Z tym, őe realizacja tej ostatniej odbywaå si÷ b÷dzie raczej w 2010 r. – Skãd ijrodki finansowe na te inwestycje? – Z budőetu gminy i ijrodków zewn÷trznych. Przypomn÷, őe na hal÷

sportowã mamy juő od totalizatora sportowego milion zğotych. – Wiele zğego dzieje si÷ na lokalnym rynku pracy. Mam tutaj na myijli sytuacj÷ w Mikonie, który znajduje si÷ w tragicznej sytuacji. Czy zamierza Pan w jakiij sposób pomóc zakğadowi, a w przypadku jego likwidacji jego pracownikom? – Nie dopuszczam myijli o upadğoijci firmy. Wierz÷, őe zarzãdowi spóğki uda si÷ uratowaå zakğad i miejsca pracy. Jestem w stağym kontakcie z prezesem Stanisğawem Konradem i wiem, őe jest szansa na uratowanie firmy. Wspólnie ze starostã wrzesiġskim czynimy wszelkie starania, by tak si÷ stağo. Ze strony gminy zarówno zarzãd, jak i zağoga moőe liczyå na wszechstronnã pomoc. Umorzyğem juő podatek za 2007 rok, za kolejny rok podatek zostağ rozğoőony na 60 miesi÷cznych rat. Jesteijmy takő e p rz y g o towani na n a j g o rs z e ,

ale taki scenariusz nie powinien si÷ zdarzyå. – A co jeijli si÷ ziijci? – Jedynã moőliwoijciã, jakã gmina posiada, jest pomoc materialna realizowana poprzez Oijrodek Pomocy Spoğecznej. – Czy jest szansa na to, aby w naszej gminie stacjonowağa na stağe tzw. trzecia karetka? – Tutaj decyzja naleőy do wojewody wielkopolskiego. Na pewno znajdzie si÷ dla niej miejsce, a nawet ijrodki finansowe na dofinansowanie w cz÷ijci kosztów tego projektu. Najwaőniejsze, by wojewoda przydzieliğ kontrakt. Ğukasz Róőaġski

Co słychać

27 lutego 2009

„ Grajãcy popularnã mu-

zyk÷ disco-polo zespóğ Akcent wystãpi w sobot÷ 28 lutego w klubie „Olimpia” w Miğosğawiu.

„ Terminy kolejnych ze-

braġ wiejskich (wszystkie rozpoczynajã si÷ o godz. 19.00): 2 marca – Skotniki, 4 marca – Rudki, 5 marca – Biağe Piãtkowo.

„ Juő w sobot÷ (28 lute-

go) finağowy mecz siatkarskich rozgrywek o puchar przewodniczãcego rady miejskiej Jarosğawa Sobczaka. Pierwszy set o godz. 17.30 (gimnazjum im. Juliusza Sğowackiego). Wczeijniej, bo juő o godz. 16.00, mecz o trzecie miejsce.

„ Kaődy soğtys o swo-

jej ijmierci b÷dzie musiağ powiadomiå burmistrza. Przepis absurdalny, ale takowy moőemy znaleŏå w projekcie nowego statutu dla soğectw, który opracowujã urz÷dnicy magistratu. Soğtysom i burmistrzowi do ijmiechu wcale nie jest...

„ Wğadze powiatu przy-

mierzajã si÷ do remontu drogi na odcinku Sarnice – Orzechowo. Ale, jak to w őyciu bywa, od planów do realizacji droga daleka.

„ Ulica Sienkiewicza w Miğosğawiu jest cz÷sto zakorkowana. Wijród mieszkaġców pojawiajã si÷ gğosy, aby wprowadziå ruch jednokierunkowy. „ Pracownicy Mikonu,

ku uciesze dyrekcji zakğadu, nie odeszli w tygodniu od taijmy produkcyjnej.

– Budowa hali ruszy nie wcześniej niż w 2010 roku – mówi Z. Skikiewicz Reklama

„Bal dworzan” z zaprzyjaźnionymi warsztatami

Ponad 60 osób, w tym z zaprzyjaźnionych warsztatów terapii zajęciowej z kilku sąsiednich gmin, m.in. z Jarocina i Środy Wlkp., bawiło się na „Balu dworskim” zorganizowanym w Czeszewie 24 lutego. Na początku był polonez w wykonaniu uczestników warsztatu, a po nim już tylko kilka godzin wspaniałej zabawy i tańców. Na parkiet nie trzeba było nikogo zapraszać, bo każdy rwał się na niego sam. Organizatorem imprezy był WTZ Czeszewo. – Imprezę przygotowywali sami uczestnicy warsztatów – podkreśla Urszula Remisz, kierownik placówki. – Bardzo pomogli nam też sponsorzy, fundując jedzenie.

Towarzystwo dla dzieci Towarzystwo Przyjacióğ Dzieci, dziağajãce na terenie w gminy Miğosğaw, zorganizowağo balik karnawağowy dla najmğodszych dzieci ze szkóğ podstawowych. Bal odbyğ si÷ w szkole w Bugaju 14 lutego. – Sprawianie radoijci najmğodszym pociechom to naczelny cel naszego towarzystwa – podkreijla Krystyna Pedrycz, prezes TPD. W kolorowych, karnawağowych przebraniach, przy muzyce przygotowanej specjalnie na to spotkanie, bawiğo si÷ ok. 70 dzieci. Czas umilağy im róőne zabawy i konkurencje. Mnóstwo radoijci towarzyszyğo zabawie zatytuğowanej „owijanie papierem”. Konkurencja wymagağa sprawnoijci i dobrego pomyijlunku, z czym nikt nie miağ problemu. Efekt? Dzieci wyglãdağy niczym egipskie mumie. Uczniowie angaőowali si÷ równie ch÷tnie w taniec z balonikami czy taniec na gazecie. Na zakoġczenie zwyci÷zcy i uczestnicy konkursów otrzymali skromne nagrody. Byğ teő drobny pocz÷stunek. – Niestety, w tym roku w zabawie nie uczestniczyğy dzieci z Orzechowa. Zdziesiãtkowağa ich grypa – ubolewa Monika Broniarczyk z TPD. Dodajmy, őe do zabawy i pomocy w organizacj÷ imprezy wğãczyğy

OSK „STRAŻAK” Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18, tel. 603 968 998

Zaprasza na kurs kat. B PROMOCYJNA CENA 1200 zł • Materiały szkoleniowe gratis • Dojazd po kursanta • Możliwość egzaminu w Poznaniu, Koninie i Kaliszu Edu-039a

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

438 30 07

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

 W baliku karnawałowym uczestniczyło ok. 70 milusińskich

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

si÷ takőe wolontariuszki z miğosğawskiego gimnazjum imienia Juliusza Sğowackiego. – Balik byğ kolejnã okazjã, aby przyczyniaå si÷ do uijmiechu dzieci, i nam si÷ to udağo – cieszy si÷ M. Broniarczyk. – Oprócz tego typu imprez nasze towarzystwo organizuje równieő dzieciom wycieczki. W tym roku planujemy zorganizowaå wyjazd m.in. do Poznania i IJmieğowa.

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

0607 944 690

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzesnia.info.pl

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Podwyżka na kryzys Wójt, radni i urzędnicy będą mieli wyższe wynagrodzenia.

„ Zebrania wiejskie (zawsze o godzinie 18.00): Koğaczkowo – 2 marca, Wszembórz – 3 marca, Őydowo – 4 marca, Borzykowo – 5 marca. „ Gmina przymierza si÷

do sprzedaőy dwóch dziağek przy ul Wrzesiġskiej, nieopodal koijcioğa. Do tematu wrócimy.

„ Jessica Plewiġska, lau-

reatka konkursu „Mówimy Reymontem”, na pewno poleci do Kanady. Bilet zasponsoruje jej gmina.

„ IJwietlica wiejska w Budziğowie zostanie otynkowana. Gmina na ten cel doğoőy 8 tysi÷cy zğotych. „ Zagin÷ğy gdzieij wnio-

ski o dofinansowanie soğectwa Koğaczkowo, dlatego wieij nie dostanie ani grosza z nadwyőki budőetowej.

 Wanda Szymaniak z biura rady i skarbnik Danuta Olejniczak też otrzymały podwyżki őağa si÷ ta podwyőka – mówiğ Eugeniusz Wiijniewski podczas posiedzenia komisji. – Natomiast urz÷dnikom przyznano podwyőki, aby zatrzymaå fachowców w urz÷dzie i by nie odchodzili oni od nas – dodaje przewodniczãcy. Dlaczego podwyőszono diety radnym? W tym przypadku byğo trudniej o uzasadnienie. Usğyszeliijmy, őe podwyőki dostali nauczyciele (ustawowo zagwarantowane 5%), a na dodatek wypğacono im juő „trzynastki”, a wi÷c

Urzędnicy wpadli na trop ulicy widmo w Borzykowie Ulica Őywiecka w Borzykowie nie istnieje. Tak przynajmniej twierdzã pracownicy Urz÷du Gminy w Koğaczkowie. Őywiecka to mağa uliczka (krzyőujãca si÷ z ulicami Wrzesiġskã i Leijnã), ale chyba jedna z najwaőniejszych w Borzykowie. Mieijci si÷ tutaj wiele strategicznych obiektów. Przede wszystkim bar „Kajtek” czy sklep spoőywczo-przemysğowy z drzwiami na fotokomórk÷. Swojã siedzib÷ ma tutaj równieő firma PPUH Pietryga – jedna z najwi÷kszych w Borzykowie – zajmujãca si÷ produkcjã cz÷ijci samochodowych. Wğaijciciele tychőe obiektów byli przekonani, őe ich interes znajduje si÷ przy ul. Őywieckiej, takie dane teő podawali w dokumentach czy teő na przykğad w Internecie. Ulica Őywiecka to równieő droga dojazdowa do stadionu w Borzykowie. – Póğtora tygodnia temu odkryliijmy, őe formalnie ulica Őywiecka nie istnieje. Nie byğa zgğoszona w Gğównym Urz÷dzie Statystycznym ani w innych urz÷dach. To znaczy, ulica jako taka w planach istniağa, tylko nie miağa przypisanej nazwy – mówi Wojciech Majchrzak, wójt gminy Koğaczkowo. – Na poczãtku planowaliijmy wğãczyå jã do ulicy Leijnej. Okazağo si÷ jednak, őe trzeba zağatwiå mnóstwo formalnoijci. Dlatego przygotowağem uchwağ÷ o nadaniu nazwie tej ulicy

„ 8 marca o godz. 13.00 w hali sportowej w Koğaczkowie rozpocznie si÷ Halowy Turniej Piğki Noőnej Oldboyów.

jako Őywiecka, teraz musi jã zaakceptowaå rada gminy – dodaje wójt. Wğaijciciele PPUH Pietryga nie chcieli z nami rozmawiaå na temat ulicy widmo, choå problem bezpoijrednio ich dotyczy. – To sprawa urz÷du gminy i GUS-u – usğyszeliijmy. Skãdinãd wiadomo, őe to gğównie dzi÷ki rodzinie Pietrygów wójt wpisağ do projektu uchwağy nazw÷ ulicy Őywiecka. Choå faktycznie, ulica ta nosiğa kiedyij nazw÷ Rzeŏnicka i tak de facto powinna si÷ nazywaå. No ale... wola mieszkaġców jest decydujãca. Őywiecka i Rzeŏnicka to nazwy nieprzypadkowe. Starzy borzykowanie pami÷tajã pewnie, őe w okolicach boiska sportowego znajdowağ si÷ skup őywca, wi÷c etymologia uliczna teő musi krãőyå wokóğ ijwiġ. Prawdopodobnie urz÷dnicy nigdy by nie wpadli na to, őe taka ulica nie istnieje, gdyby nie sprawa kanalizacji sanitarnej. Otóő Borzykowo decyzjã rady zağapağo si÷ na budow÷ kanalizacji. Gmina Koğaczkowo wystãpi o ijrodki europejskie na ten cel, a to oznacza, őe musi byå porzãdek w papierach. Sğowem, Unia nie dağaby pieni÷dzy na kanalizacj÷ ulicy, która nie istnieje. Skãd ten bağagan? Wójt zgania win÷ na urz÷dnika, który w urz÷dzie nie pracuje... od dwóch lat. Czyli juő doijå dawno. Porzãdkowanie spraw geodezyjno-terenowych trwa zastanawiajãco dğugo.

radni nie chcieli byå gorsi i swoje die- i Grabowie szkoğy nie majã tynków ty podwyőszyli. ani ocieplonych ijcian, i w czasie zimy Tymczasem sytuacja w oijwiacie „poőerajã” mnóstwo energii. jest dramatyczna. Rada gminy – choå to poczãtek roku – jest zmuszona dokğadaå do ustalonego wczeijniej budőetu oijwiaty. Rajcy musieli wyğoőyå Fakt podwyőek diet radnych 43 tys. zğ, bo rzãd obciãğ subwencj÷ i pensji wójta w czasie kryzysu mówi sam za siebie. Urban pooijwiatowã. Sypiã si÷ szkoğy w Bieganowie i Sokolnikach, a dyrektorzy bğawiedziağ kiedyij, őe rzãd si÷ sam gajã o pieniãdze na remonty, w przewyőywi. Wğadza koğaczkowska tkwi w PRL-u; nie tylko w kweciwnym razie sale lekcyjne zacznie stii diet, takőe mentalnie. FIB zamykaå sanepid. W Koğaczkowie

Dzieciaki grały w halówkę o medale i puchary

„ Dzieci w Sokolnikach

coraz wi÷cej, ponoå ma powstaå drugi oddziağ przedszkola. Tymczasem szkoğa pustoszeje.

Reklama

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Dyrektor, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sokolnikach składa

serdeczne podziękowania Sponsorom, Rodzicom, Ludziom dobrego serca, którzy pospieszyli z pomocą w zorganizowaniu w dniu 7 lutego 2009

BALU CHARYTATYWNEGO na rzecz uczniów i szkoły

Roz-195

Decyzje w tej sprawie zapadğy podczas posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy w Koğaczkowie. Radni zdecydowali podwyőszyå wynagrodzenie wójta. Wojciech Majchrzak do tej pory zarabiağ 5 500 zğ netto, teraz dostanie 800 zğ podwyőki i b÷dzie zarabiağ 6 300 zğ. Podwyőszone zostağo równieő wynagrodzenie przewodniczãcego rady. Eugeniusz Wiijniewski do tej pory zarabiağ 1 295 zğ miesi÷cznie, teraz jego uposaőenie wzroijnie do 1 376 zğ. Dodajmy, őe przewodniczãcy otrzymuje najwyőszã stawk÷, jaka jest moőliwa w gminach do 20 tys. mieszkaġców. Wzrosğy równieő diety radnych. Dotychczas rajcy za kaőde posiedzenie komisji i rady otrzymywali 168 zğ, teraz dostanã 191 zğ. Natomiast soğtysi za przyjijcie na sesj÷ otrzymajã 95 zğ. Wszystkim urz÷dnikom z poczãtkiem roku podwyőszono wynagrodzenia o 15%. Na ten cel w budőecie gminy zostağo w tym roku zarezerwowanych 97 tysi÷cy zğotych. Jakie jest uzasadnienie tych podwyőek? – Wójt jest równieő urz÷dnikiem, dlatego jak wszystkim innym nale-

13

stronę redaguje :

Co słychać

27 lutego 2009

INFORMATOR GMINNY Od 16 do 18 lutego w hali sportowej w Kołaczkowie rozgrywano Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Odnotowano następujące wyniki. Szkoły podstawowe, klasy I-III, dziewczęta: 1. Bieganowo, 2. Sokolniki; chłopcy: 1. FC Twardy, 2. OWDiR Kołaczkowo, 3. SP Sokolniki. Klasy IV-VI. Zgłosiło się osiem drużyn, podzielono je na dwie grupy. I grupa: WKS Sokolniki, Gorazdowo, Pro-Team Kołaczkowo, FC Sokolniki. II grupa: Zieliniec, FC Kołaczkowo, FC Wszembórz, WKS Krzywa Góra. W grupach mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Do dalszych rozgrywek zakwalifikowały się po dwie drużyny. Pierwsza drużyna z I grupy zagrała z drugą drużyną z II grupy i na odwrót, czyli: Pro-Team Kołaczkowo – Zieliniec 2:2; (w rzutach karnych 2:1 dla Zielińca), FC Kołaczkowo – Gorazdowo 0:1 Wyniki finału: mecz o III miejsce FC Kołaczkowo – Pro-Team Kołaczkowo 2:1, mecz o I miejsce Gorazdowo – Zieliniec 1:2. Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Zieliniec, II miejsce – Gorazdowo, III miejsce – FC Kołaczkowo. W kategorii gimnajzów zgłosiło się 5 drużyn: Junior Bieganowo, Budziłowo, Zieliniec, Borzykowo, Gimnazjum nr 2 z Wrześni. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”, wyniki końcowe przedstawiają się następująco: I miejsce – Junior Bieganowo, II miejsce – Zieliniec, III miejsce – Gimnazjum nr 2 Września, IV miejsce – Budziłowo, V miejsce – Borzykowo. Trzy pierwsze drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymały puchary, dyplomy, medale i piłki do gry w halówkę. Turniej zorganizowali: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Rada Zrzeszenia LZS oraz Urząd Gminy w Kołaczkowie.

Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia

438-55-75

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

14 Pyzdry

stronę redaguje :

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Rysiu zastąpił Janka – Sto lat! – zaśpiewali wędkarze ustępującemu prezesowi Janowi Rozenkopowi.

o godz. 9.45) w sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach odb÷dzie si÷ Festiwal Dobrych Praktyk, czyli konferencja podsumowujãca roczne wdraőanie Programu Integracji Spoğecznej.

„ 6 marca odb÷dzie si÷

zebranie wiejskie z mieszkaġcami soğectw Zamoijå i Ruda Komorska. Miejsce spotkania to siedziba WTZ w Rudzie Komorskiej.

„ 3 marca o godz. 13.00

rozpocznie si÷ sesja rady miejskiej. W porzãdku obrad przewidziano m.in. uchwalenie budőetu i zaciãgni÷cie kredytu inwestycyjnego.

„ 132 zğ to roczna staw-

ka opğat w÷dkarskich na pyzderskich akwenach. Renciijci i emeryci majã zniők÷ – zapğacã tylko 105 zğ.

„ Gmina Pyzdry nie ma

 Od lewej : Ryszard Nowicki, nowy prezes PZW w Pyzdrach, i Jan Rozenkop, honorowy prezes koła PZW otrzymağ Tadeusz Olejniczak, natomiast Andrzejowi Wğodarczykowi wr÷czono medal za zasğugi dla Koniġskiego Okr÷gu PZW. Uhonorowano równieő Andrzeja Zjeődőağk÷ za wieloletniã prac÷ w komisji rewizyjnej. Za aktywnã dziağalnoijå w strukturach w÷dkarskich wyróőniono takőe dziesi÷ciu innych czğonków koğa. Do PZW w Pyzdrach naleőã 404 osoby, w tym 7 kobiet i 25 mğodzieőowców. Koğo posiada bardzo atrakcyjne ğowiska; to przede wszyst-

Radość dziecka i rodzica

 W świetlicy w Ratajach dzieciaki miały mnóstwo radości IJwietlica wiejska w Ratajach podczas ferii t÷tniğa őyciem. Dzieci mogğy rozwijaå swoje umiej÷tnoijci. Zaj÷cia odbywağy si÷ trzy razy w tygodniu od 11.00 do 14.00. – Dzieciaki pod bacznym okiem instruktorów rozwijajã si÷ plastycznie i muzycznie. Najwi÷kszym powodzeniem cieszã si÷ gry towarzyskie, a wijród nich twister, jenga i bingo – mówiğa Előbieta Kğossowska, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry. Mağolaty miağy równieő do swej dyspozycji konsol÷ PlayStation oraz laptop z dost÷pem do Internetu, a takőe stóğ tenisowy, który stağ si÷ obleganã atrakcjã. Sala, w której

„ 27 lutego (poczãtek

Fot. archiwum

odbywağy si÷ zaj÷cia, zostağa przyozdobiona przez Dorot÷ Kozğowskã i Előbiet÷ Kğossowskã. W organizacji pomogli równieő Kinga Tğoczek i Andrzej Ğyskawa. – IJwietlica wiejska okazuje si÷ po raz kolejny miejscem, o którym warto pami÷taå. Oprócz pieni÷dzy na niezb÷dne materiağy potrzeba, jak widaå, niewiele: odrobin÷ dobrej woli i troch÷ wi÷cej serca w to, co si÷ robi – mówi E. Kğossowska. Organizatorami zaj÷å w ramach projektu Fundacji Promocji Wsi byğy: Fundacja Rozwoju Gminy Wrzeijnia i Miejsko-Gminny Oijrodek Kultury w Pyzdrach.

kim Zbiorniki Szybskie i rzeka Warta. Dziağania prezesa Jana Rozenkopa doprowadziğy do rozbudowy infrastruktury szczególnie na Szybie. W ubiegğym roku zakupiono kontener, dzi÷ki czemu moőna sprawniej organizowaå zawody w÷dkarskie. W÷dkarze nie muszã teraz taszczyå sprz÷tu, mogã go przechowaå w zabezpieczonym kontenerze. PZW ma bardzo rozbudowany kalendarz imprez: znajdzie si÷ zarówno coij dla dorosğych, jak i dla dzieci oraz mğodzieőy.

Pyzderskie koğo PZW ma teő pewne problemy z kğusownikami, którzy grasujã gğównie nad Wartã. Spoğeczna Straő Rybacka nie jest w stanie sobie z nimi poradziå, dlatego musi wspóğdziağaå z policjã. W÷dkarze wnosili o to, aby polepszyå kontakt ze straőnikami, bo gdy sã potrzebni, to ich nie ma. Teraz do legitymacji b÷dã doğãczane numery kontaktowe do straőy. W÷dkarzom zaleőy teő na tym, aby sadownicy nie pompowali wody ze Zbiorników Szybskich, poniewaő ryba si÷ pğoszy.

Na razie nie będzie posterunku pogotowia i karetki w Pyzdrach. Starosta czeka na decyzje rządu

D

wa lata gmina Pyzdry może czekać na stworzenie posterunku pogotowia i przydział karetki. Wszystko przez zbliżającą się reformę systemu ratownictwa w Polsce. Temat karetki pogotowia dla Pyzdr przewija się od dobrych kilku lat. Potrzeba taka uwidacznia się, gdy na pyzderskich drogach umierają ludzie, po części dlatego, że karetki muszą pokonywać zbyt daleką drogę. Właściwie sprawa była od dawna dograna. Komórka pogotowia miałaby powstać przy ośrodku zdrowia znajdującym się przy pyzderskim rynku. Gmina Pyzdry obiecała szeroką pomoc w adaptacji tego budynku, tym bardziej że jest to własność gminy. Ostatnio pojawiły się pogłoski, że karetka zamiast do Pyzdr miałaby trafić do Miłosławia. Informacje te okazały się jedynie pobożnym życzeniem. Sprawę karetek w powiecie wrzesińskim pilotuje starosta Dionizy Jaśniewicz. Szef powiatu uważa, że karetki dla Pyzdr w przeciągu najbliższych dwóch lat nie będzie. Za kilka miesięcy ma zapaść decyzja o zreformowaniu krajowego systemu ratownictwa. Na ten temat dyskutowano podczas konwentu starostów. W miastach subregionalnych, czyli w byłych miastach wojewódzkich, mają powstać centra dowodzenia (teraz są w miastach powiatowych), które będą wysyłały karetki do pacjentów. A więc człowiek siedzący na dyżurce w Poznaniu bądź Koninie będzie miał

funduszy na zagospodarowanie suchego stawu przy ul. Szybskiej. Na ten cel potrzeba aő 250 tys. zğ.

„ Burmistrz Pyzdr chce

sprzedaå dziağk÷ ze sklepem we Wrãbczynkowskich Holendrach. Cena wywoğawcza: 22 tysiãce zğotych.

„ 22 lutego w Pyzdrach

spadğ obfity ijnieg. Drogowcy zadziağali natychmiast i uruchomili pğugi. W niektórych uliczkach trudno byğo si÷ przecisnãå; przeszkadzağy auta. Reklama

WULKANIZACJA Sa-217b

22 lutego odbyğo si÷ zebranie sprawozdawczo-wyborcze koğa Polskiego Zwiãzku W÷dkarskiego w Pyzdrach. Gğównym punktem byğ wybór prezesa koğa. W szranki wyborcze stan÷li: dotychczasowy prezes Jan Rozenkop oraz Ryszard Nowicki. Niestety, wybory przypominağy cyrk. Gğosowanie byğo jawne, ale komisja skrutacyjna nie potrafiğa doliczyå si÷ gğosów (w÷dkarze gğosowali, podnoszãc r÷ce). Komisja liczyğa trzy razy i co chwil÷ doliczağa si÷ innego wyniku, choå na sali byğo ledwie 50 osób. W÷dkarzom w liczeniu przeszkadzağa równieő prasa, dlatego niőej podpisany musiağ si÷ przesiãijå do innego stoğu, choå i to na niewiele si÷ zdağo. Na sali powstağ gigantyczny bağagan. Co rusz z sali padağy propozycje, w jaki sposób gğosowaå; a to őeby wstawaå, a to őeby ustawiå zwolenników obu kandydatów po dwóch stronach sali. Ostatecznie gğosowano pisemnie – kaődy delegat stawiağ krzyőyk przy swoim kandydacie. Wynik gğosowania: Ryszard Nowicki – 29 gğosów, Jan Rozenkop – 22. A wi÷c Nowicki zostağ nowym prezesem. W uznaniu zasğug Jana Rozenkopa (43 lata byğ prezesem koğa) delegaci wybrali go doőywotnio honorowym prezesem. Zebranie byğo równieő okazjã do wr÷czenia wyróőnieġ. Zğotã odznak÷

Co słychać

27 lutego 2009

• OSOBOWE, BUS, TIR, ROLNICZE • SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

P.P.H.U. BESER 62 – 310 PYZDRY, ul. Zwierzyniec 2, tel. 604 925 664

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

zdecydować, czy do pacjenta np. z Lisewa ma jechać karetka z Wrześni, czy też z Gizałek, Pleszewa albo Słupcy. Nie musi być zatem tak, że na skraj powiatu będzie jechała karetka z miasta stołecznego, skoro ta z sąsiedniego powiatu ma znacznie bliżej. Jeśli po tych zmianach będzie istniała nadal potrzeba stworzenia pogotowia ratunkowego w Pyzdrach, to i tak nie będzie to łatwa sprawa. – Przede wszystkim potrzebna jest zgoda wojewody. On też decyduje o przydzieleniu kontraktu. Ktoś będzie musiał również wyłożyć środki na zakup samochodu – wylicza starosta Dionizy Jaśniewicz. Miłosławscy radni chcą partycypować w kosztach utrzymania takiej karetki; a co na to pyzderscy?

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ.

213-50-60

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

276-84-77

Komisariat Policji

276-81-97

Przedszkole

276-83-27

Urząd Miasta i Gminy

213-53-20

Szkoła Podstawowa

213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51 Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrzesnia.info.pl

Tomasz Małecki

Prawie 150 tys. zł wpłynęło do budżetu gminy w ubiegłym roku z tytułu ściągnięcia zaległych podatków.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Gmina żyje na kredyt Ubiegğoroczna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budőetu byğa druzgocãca. Oprócz licznych bğ÷dów w sprawozdaniu, na jakie zwróciğa uwag÷ RIO, jednym z gğównych zarzutów byğa znikoma ijciãgalnoijå pieni÷dzy od osób zalegajãcych z pğaceniem podatków. Okazağo si÷, őe na koniec 2007 kwota niezapğaconych podatków wynosi – bagtela – 230 tys. 951 zğ. Przez rok sytuacja ulegğa znacznej poprawie. Do kasy gminy wpğyn÷ğo prawie 150 tys. zğ. Wystarczyğo tylko wysğaå upomnienia i postraszyå komornikiem. – Wysğaliijmy dokğadnie 1050 upomnieġ oraz 118 tytuğów wykonawczych, czyli skierowaliijmy spraw÷ do komornika – mówi wprost burmistrz Nekli Roman Grychowski. Egzekucja przyniosğa nadspodziewany efekt. – IJciãgn÷liijmy podatek od nieruchomoijci od osób prawnych (firm – przyp. red.) w kwocie 94 tys. zğ. Osoby fizyczne zwróciğy 42 tys. 88 zğ – wylicza burmistrz. Rolnicy oddali 9 tys. 180 zğ zalegğego podatku rolnego. Do ijciãgni÷cia pozostağo 90 tys. 100 zğ.

15

stronę redaguje:

90

Z pğaceniem podatków mieli teő problemy wğaijciciele ci÷őarówek, którzy – przypomnijmy – cağy czas pğacã podatek od ijrodków transportu na rzecz gminy. – Firmy zalegağy na 596 zğ, osoby fizyczne zaij na 4 tys. 245 zğ. Wysğaliijmy 49 upomnieġ – mówi Grychowski. Do kasy gminy trafiğy z tego tytuğu 3 tys. zğ. Zdaniem burmistrza zalegğoijci wynikajã z beztroski podatników. – Moőe si÷ zdarzyå, őe ktoij nie ma pieni÷dzy, ale wtedy ma prawo zğoőyå wniosek o rozğoőenie na raty. Kaődy

Trzecie miejsce Płomyczków w turnieju szachowym

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Płomyczek” z Nekli przez cztery dni rywalizowali w XVIII Festiwalu Szachowym im. ks. biskupa Dąbrowskiego w Marzeninie. W zawodach wystartowało ponad 70 zawodników, w tym kilku z Białorusi. Trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz dwa miejsca na podium – to ubiegłotygodniowy dorobek „płomyczków”. – Tegoroczny start uważam za udany, w festiwalu zagraliśmy po raz szósty, a ten występ jest najlepszy – Iwona Koralewska, opiekunka adeptów szachów, ocenia grę młodych szachistów. Przypomnijmy, że w 2004, kiedy nekielscy szachiści debiutowali w marzenińskim festiwalu, zagrał tylko jeden zawodnik, który zajął ósme miejsce. – Cieszą medale Szymona Owsiannego i Pauliny Marcinkowskiej oraz dobra gra Aleksandry Wiśniewskiej, która wywalczyła 6,5 punktu, ale przede wszystkim trzecie miejsce drużynowo (w składzie: Szymon Owsianny, Szymon Mrozek, Paulina Marcinkowska i Aleksandra Wiśniewska – przyp. red.). Choć drugie było blisko – żałuje Koralewska. Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że Owsianny zajął drugie miejsce (w grupie chłopców 1998-1996 startowało 27 zawodników), Marcinkowska zaś stanęła na najniższym miejscu podium.

przypadek b÷dzie rozpatrywany – zastrzega burmistrz. Jak dodağ, w ubiegğym roku nie trafiğ do niego őaden wniosek w tej sprawie.

Życie na kredyt Obecnie zadğuőenie gminy wynosi 2 mln 654 tys. zğ. To stanowi ponad 17% planowanych dochodów budőetu. Jednak – jak podkreijliğa skarbnik gminy Krystyna Kielczyk – gmina nie przekroczyğa wymaga-

nego przez ustaw÷ 15-procentowego progu zadğuőenia. – Te 2 mln zğ to wykup obligacji wyemitowanych na budow÷ hali sportowej. To potrwa do 2012 r. Faktycznie w tym roku musimy oddaå 500 tys. zğ za hal÷ oraz 654 tys. zğ poőyczki na kanalizacj÷ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony IJrodowiska – informuje „gminny minister finansów”. Gmina jest zmuszona jednak zaciãgnãå kolejne kredyty. – Juő mamy przyznane z WFOIJ 1,8 mln zğ na przebudow÷ oczyszczalni ijcieków. Z tego mogã nam umorzyå 20%. Takőe wojewódzki fundusz przyznağ nam 700 tys. zğ na termomodernizacj÷ szkoğy w Nekli – wylicza Grychowski. Poza tym gmina musi wziãå kredyt (1,7 mln zğ) na pokrycie kosztów budowy boisk w ramach tzw. funduszu norweskiego. W tym przypadku moőe liczyå na zwrot pieni÷dzy z Brukseli. – Ale nie wczeijniej niő na koniec roku – zastrzega burmistrz. Jak zaznaczyğa skarbnik, mimo őe w tym roku zadğuőenie gminy znacznie wzroijnie, to finanse gminy sã bezpieczne. – Zadğuőenie wyniesie najwyőej 97% planowanych dochodów budőetowych.

Akcja strzelecka „Ferie 2009”, czyli LOK stawia na młodzież Reprezentacje czterech szkóğ, kilkaset strzağów oraz pi÷å dni dobrej zabawy – to bilans zimowej akcji strzeleckiej „Ferie 2009”, która zakoġczyğa si÷ w miniony piãtek w Nekielskim Oijrodku Kultury. Organizatorem akcji byğo nekielskie koğo Ligi Obrony Kraju. Udzia wzi÷li uczniowie szkóğ z Nekli, Targowej Górki, Zasutowa oraz Iwna. – Chcemy zach÷ciå mğodych do uprawiania strzelectwa sportowego – mówi Stanisğaw Hoppe z LOK-u. – Pierwsze efekty juő widaå. To juő szósta tego typu impreza, wielu mğodych adeptów strzelectwa zasiliğo juő nasze koğo – dodaje. Mğodzi zawodnicy strzelali z broni pneumatycznej. Jak co roku, prowadzano oddzielnie klasyfikacje: druőynowã i indywidualnã. W klasyfikacji druőynowej bezkonkurencyjni okazali si÷ uczniowie szkoğy w Zasutowie (135 pkt). Dwa oczka mniej ustrzelili reprezentanci szkoğy w Nekli. Trzecie miejsce zaj÷li zawodnicy z Iwna (116 pkt). Czwarta lokata przypadğa w udziale uczniom z Targowej Górki. Najlepszã zawodniczkã turnieju byğa Maja Nadzieja z Zasutowa (48 pkt). Wijród

Stanisğaw Hoppe: – Jak zostağem prezesem, to powiedziağem sobie, őe trzeba stawiaå na mğodych.

rewanőowej Nekielskiej Ligi Halowej Piğki Noőnej: Alken Nekla – ZRW Kubiaczyk 3:22, Orğy Targowa Górka – WKS Zasutowo 1:8, Adamski Team – Bloki Nekla 3:4, Optima Wrzeijnia – Synowie Soğtysa 3:8, Transmax – Capri Wrzeijnia 4:8. Na pozycji lidera umocniğo si÷ Capri.

„ W niedziel÷ o godzinie 9.00 rozpocznie si÷ pobór krwi. Akcja organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urz÷dzie Miasta i Gminy w Nekli. Krwiodawcy b÷dã oddawaå krew w specjalnym krwiobusie, który stanie przez magistratem. Akcja potrwa do godziny 14.00 (rejestracja w sali UMiG Nekla do godz. 13.00).

tys. zğ – tyle na koniec 2008 roku zabrakğo w gminnej kasie z tytuğu niezapğaconych podatków

 Krystyna Kielczyk, strażnik gminnego budżetu

„ Wyniki 6. kolejki rundy

„ Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Amicor” zaprasza osoby urodzone w latach 1953, 1954, 1958, 1959, 1963, 1964, 1968, 1969, 1973 i 1974 do skorzystania z bezpğatnych badaġ profilaktycznych w ramach programu profilaktyki chorób ukğadu krãőenia. Akcja dotyczy osób, które nie korzystağy z badaġ w poprzednich latach. Rejestracja osobiijcie w oijrodku zdrowia bãdŏ telefonicznie (061 438 60 92). „ Oijrodek Profilaktyki

i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 16 marca przeprowadzi w Nekli bezpğatne badania mammograficzne. W tym dniu przy NOK-u stanie mammobus. W badaniach mogã uczestniczyå kobiety w wieku 50–69 lat. Telefoniczna rejestracja (061 438 60 92) codziennie od godziny 11.00.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92

chğopców najcelniejszym okiem popisağ si÷ Michağ Silski z Nekli (46 pkt), natomiast najmğodszã zawodniczkã byğa dziesi÷cioletnia Monika Kowalczyk z Nekli. W mi÷dzyczasie uczniowie z Iwna w meczu tenisa stoğowego pokonali 3:0 zawodników Zasutowa. W Nekli pojawiğ si÷ teő Krzysztof Szczeijniak z Zespoğu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni, który przeprowadziğ pogadank÷ „Nie narkotykom i alkoholowi”. Dodajmy, őe kilka tygodni temu pod patronatem LOK-u powstağo Stowarzyszenie Rekreacyjno-Strzeleckie „Ogoġczyk”.

Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Lecznica dla zwierząt

438-60-12

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11 Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-62-35 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

16 Kościół

stronę redaguje:

Łukasz Adamczyk tel. 061 437 49 55 redakcja@wrzesnia.info.pl

Harcerskie czuwanie Żył zaledwie 32 lata, ale był to życiorys bardzo aktywny – mówił o błogosławionym Frelichowskim ks. Piotr Froelich.

Mszą świętą i czuwaniem uczcili harcerze swojego patrona. Stefan Wincenty Frelichowski – ksiãdz, bğogosğawiony Koijcioğa katolickiego i patron polskiego harcerstwa w jednej osobie. Ta niezwykğa postaå przyciãgn÷ğa w miniony poniedziağek wrzesiġskich harcerzy do koijcioğa pw. Ducha IJwi÷tego. – Najpierw o godz. 18.30 odprawiona zostağa msza ijwi÷ta, a po jej zakoġczeniu odmówiono specjalnie przygotowanã na t÷ okazj÷ modlitw÷ róőaġcowa – poinformowağ Adrian Kaczmarek, jeden z organizatorów poniedziağkowego spotkania ze Zwiãzku Druőyn ZHP „Wrzos”. Wspomnianej wyőej eucharystii przewodniczyğ miejscowy wikariusz, ks. Piotr Froelich, który odprawiğ jã w towarzystwie ksi÷dza prağata Wğadysğawa Kierzka. Na wst÷pie ksiãdz Froelich wytğumaczyğ wiernym tak liczny udziağ harcerzy w eucharystii. – Dzisiaj przypada uroczystoijå ku czci bğogosğawionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, który jest równieő patronem polskiego harcerstwa – mówiğ ksiãdz, który do postaci kapğana, urodzonego w styczniu 1913 roku w Cheğmőy, a tragicznie zmarğego 23 lutego w obozie koncentracyjnym w Dachau, nawiãzağ równieő w homilii. – Wszystko moőliwe jest dla tego, który wierzy; wiara czyni cuda. Tak teő byğo w przypadku bğogosğawionego Stefana Wincentego

„ Odpust ku czci ijw. Ka-

zimierza we wrzesiġskiej parafii pod jego wezwaniem przypada 4 marca. Tego dnia uroczystã sum÷ o godz. 18.00 odprawi Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Gnieŏnie ks. kanonik Krzysztof W÷tkowski.

„ Od 15 lutego do koġca Wielkiego Postu w salce katechetycznej przy koijciele pw. ijw. Kazimierza Królewicza w niedziele i czwartki o godz. 19.00 gğoszone sã katechezy w ramach Drogi Neokatechumenalnej. „ Od minionej niedzieli

 Mszą św. uczcili wrzesińscy harcerze swojego patrona Frelichowskiego. Őyğ zaledwie 32 lata, ale byğ to őyciorys bardzo aktywny. Brağ on czynny udziağ zarówno w őyciu religijnym, jak i spoğecznym. W drugiej cz÷ijci homilii kaznodzieja skupiğ si÷ na pobycie przyszğego bğogosğawionego w niemieckich obozach koncentracyjnych i miejscach kaŏni, gdzie, niosãc pomoc i pocieszenie wspóğwi÷ŏniom, ksiãdz Frelichowski zachorowağ na

Rekolekcje prawie dla każdego; propozycje na Wielki Post Na okres Wielkiego Postu Archidiecezja Gnieŏnieġska przygotowağa wiele spotkaġ rekolekcyjnych, w których mogã wziãå udziağ równieő mieszkaġcy naszego miasta. I tak, juő 8 marca rozpocznã si÷ Spotkania Formacyjne dla Narzeczonych, które w 4 terminach (oprócz wyőej wymienionego sã to jeszcze 14.06, 13.09 i 6.12 tego roku) odbywaå si÷ b÷dã w godzinach od 14.00 do 16.00, w kilku parafiach i oijrodkach rekolekcyjnych naszej archidiecezji. Najbliőej naszego miasta sã to: parafia pw. ijw. Leonarda w Sğupcy oraz Oijrodek Duszpasterstwa Rodzin w Gnieŏnie (inne miejsca spotkaġ to: Chodzieő, Murowana Goijlina, Rogoŏno, Wãgrowiec i Őnin). Jak informujã organizatorzy, celem spotkaġ jest przygotowanie do spowiedzi przedijlubnej, omówienie ceremonii ijlubnej oraz spotkania formacyjne narzeczonych z mağőeġstwami z dğugoletnim staőem oraz ze specjalistami z zakresu psychologii i medycyny. Szczegóğowe informacje na temat tej inicjatywy moőna uzyskaå na stronie internetowej: www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl. Z kolei w dniach od 13 do 15 marca w domu

Co słychać

27 lutego 2009

sióstr pallotynek przy ul. Hoőej w Gnieŏnie odbywaå si÷ b÷dã rekolekcje dla studentów i osób pracujãcych. Poprowadzi je pallotyn ksiãdz Tadeusz Miszewski. Poczãtek rekolekcji w piãtek o godz. 17.00. Organizatorzy proszã przybyğych o zabranie ze sobã Pisma IJwi÷tego i ijpiworu. Koszt udziağu w spotkaniu rekolekcyjnym wynosi 30 zğ. Zgğoszenia moőna skğadaå pod adresem e-mail: zapisy@13-15 marca.pl. Równieő w marcu tego roku w parafii pw. ijw. Leonarda w Sğupcy zorganizowane zostanã kursy I i II stopnia dla ceremoniarzy (sã to ministranci i lektorzy, którzy w trakcie waőnych uroczystoijci koijcielnych, wizytacji biskupich itp., peğniã funkcj÷ mistrzów ceremonii liturgicznej) z terenu cağej archidiecezji gnieŏnieġskiej. Kurs pierwszego stopnia odbywaå si÷ b÷dzie od 6 do 8 marca, a drugiego stopnia od 20 do 22 tego samego miesiãca. Promocja po ukoġczeniu II stopnia odb÷dzie si÷ 18 kwietnia (podczas Dnia Lektora) w katedrze gnieŏnieġskiej. Zgğoszenia i szczegóğowe informacje u ks. Rafağa Wnuka pod adresem: parafia pw. ijw. Leonarda, ul. Sienkiewicza 11, 62-400 Sğupca.

Fot. Łukasz Adamczyk

tyfus i zmarğ. Jego ofiarnã prac÷ docenili nawet oprawcy, którzy pozwolili przed kremacjã wystawiå jego – udekorowane przez wspóğwi÷ŏniów kwiatami ciağo – na widok publiczny. Dzi÷ki temu towarzyszom niedoli udağo si÷ zachowaå pewne relikwie, które przetrwağy do dzisiaj. Ksiãdz Frelichowski jest wi÷c jedynym m÷czennikiem zamordowanym w obozie koncentracyjnym,

po którym zachowağy si÷ relikwie. W uznaniu jego zasğug 7 czerwca 1999 roku podczas pobytu w Toruniu papieő Jan Paweğ II dokonağ jego beatyfikacji. Tego teő roku Rada Naczelna Zwiãzku Harcerstwa Rzeczypospolitej podj÷ğa uchwağ÷ w sprawie ogğoszenia bğogosğawionego kapğana patronem harcerstwa polskiego, co ostatecznie nastãpiğo 22 lutego 2003 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, przy udziale biskupów, dostojników paġstwowych oraz harcerzy z róőnych organizacji dziağajãcych w naszym kraju. Zwiãzek bğogosğawionego z harcerstwem byğ bowiem wieloletni i wieloraki. Takőe w trakcie wrzesiġskich uroczystoijci harcerze wğãczyli si÷ do liturgii – zarówno w trakcie czytaġ, jak i ijpiewów. W tym drugim wspomagağa ich schola mğodzieőowa z Grzybowa. Po zakoġczeniu uroczystoijci ks. Froelich prosiğ osoby, którym czas na to pozwala, by wraz z harcerzami pozostali na drugiej cz÷ijci uroczystoijci, by przed portretem bğogosğawionego kontemplowaå jego őycie i dzieğo. Pomysğodawcã uroczystoijci byğ Zespóğ Wychowania Duchowego i Religijnego.

Wierni adorowali Najświętszy Sakrament

Przez całą sobotę we wrzesińskiej parafii pw. Ducha Świętego trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 7.00 uroczystą mszą świętą i wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Następnie w wyznaczonych godzinach ukrytą w monstrancji hostię adorowali mieszkańcy poszczególnych ulic, wiosek i osiedli wchodzących w skład parafii, młodzież i dzieci oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających przy parafii, m.in. Odnowy w Duchu Świętym oraz Matki Żywego Różańca. Adorację zakończyła odmówiona pod przewodnictwem miejscowego wikariusza ks. Marcina Holaka (na zdjęciu) o godz. 18.15 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po jej zakończeniu ks. Holak w koncelebrze z ks. prałatem Władysławem Kierzkiem, emerytowanym proboszczem, a obecnie rezydentem parafii pw. Ducha Świętego, odprawił uroczystą mszę świętą, w ramach której wygłosił homilię. Nawiązał w niej do czytanej tego dnia Ewangelii o sparaliżowanym człowieku, którego uzdrowiła wiara w boskość Jezusa Chrystusa. W katolicyzmie Adoracja Najświętszego Sakramentu to oddawanie czci Bogu, który zgodnie z katolicką doktryną obecny jest w Najświętszym Sakramencie wystawionym w monstrancji lub też w tabernakulum.

przez cağy tydzieġ Koijcióğ przeőywa Tydzieġ Modlitw o Trzeŏwoijå Narodu, któremu w tym roku przyijwieca hasğo: „Troska o trzeŏwoijå – troska o őycie”.

„ Przez cağy czas w parafii farnej odbywajã si÷ spotkania w ramach Szkoğy Sğowa Boőego, na których znani bibliijci wyjaijniajã mieszkaġcom naszego miasta wiele tajemnic Pisma IJwi÷tego. Najbliőszy wykğad juő w czwartek 5 marca. „ Droga krzyőowa dla

dzieci w parafii pw. Ducha IJwi÷tego odbywaå si÷ b÷dzie w kaődy piãtek (godz. 17.00), z kolei dla dorosğych godzin÷ póŏniej. Naboőeġstwo gorzkich őali w tej samej parafii sprawowane b÷dzie w niedziel÷ o godz. 16.15. Kazania pasyjne w tym roku wygğosi ks. Piotr Kunicki, wikariusz parafii pw. ijw. Kazimierza Królewicza.

„ Jeszcze tylko przez 2 dni (do koġca lutego) w starym kapitularzu katedry gnieŏnieġskiej (czyli pod chórem) zwiedzaå moőna wystaw÷ poijwi÷conã Prymasowi Tysiãclecia kard. Stefanowi Wyszyġskiemu. Na ekspozycji moőna zobaczyå listy kardynağa, jego ornat z uroczystoijci maryjnych, kardynalskie r÷kawice i buty, piecz÷å Prymasa Tysiãclecia z herbem, a takőe liczne kapelusze. „ Towarzystwo Czytelni Ludowych we Wrzeijni organizuje w sobot÷ 28 lutego wyjazd do Kinepolis w Poznaniu na film „Popieğuszko. Wolnoijå jest w nas”. Koszt cağej wycieczki (bilet plus przejazd) to okoğo 21 zğotych. Zapisy trwajã jeszcze dzisiaj w godzinach 16.00– 18.00 w siedzibie TCL-u przy ul. Szkolnej 12. „ Obok szeroko juő zna-

nej Lednicy mğodzieőowej i Lednicy Seniora planowana jest równieő Lednica Malucha. W tym roku dzieci spotkajã z o. Janem Górã 14 czerwca.


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 17 k c ġ a t S

POTĘPIEŃCZE SWARY (6) Dalsze losy Miłosławia można nazwać okresem sewerynowskim, chociaż nieobecny dziedzic był postacią kontrowersyjną. Jedni posądzali go o zdradę, czyli denuncjację policyjną, co było prawdą, a inni rzucali na szalę ogromne zasługi narodowe i społecznoekonomiczne. Ale postaram się wykazać, że miedzy tymi dwoma wizerunkami SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO nie występuje zbyt wielki dysonans. Najmğodszy z MIELŐYĠSKICH byğ juő peğnym arystokratã, a nie őadnym nuworyszem, chociaő nie miağ gdzie mieszkaå. W mğodoijci dağ si÷ zwieijå ideologii romantycznej, ale dla niego zbankrutowağa ona pod Szawlami, gdzie zginãğ jego brat, oraz podczas upokarzajãcej kapitulacji. Obraz wolnej Polski pozostağ w nim nadal i moőe nawet stanowiğ gğówny nap÷d őyciowy, rodzaj ziemi obiecanej, a nie wspomnieniowej arkadii, ale őycie dokonywağo brutalnej weryfikacji. Nie byğ na to przygotowany, gdyő pozostawağ oderwanym nieco od őycia marzycielem. Őyğ w ijwiecie sztuki i na jej zasadach próbowağ przejijå przez őycie. W gruncie rzeczy do koġca pozostağ n÷kanym przez smutnã rzeczywistoijå idealistã. MACIEJ i SWERYN przeszmuglowali si÷ z Prus na Zachód na statku kupieckim i zacz÷li dzieliå losy wszystkich emigrantów politycznych – dla jednych byli bohaterami i m÷czennikami, ale te aureole szybko zanikağy, natomiast dla wğadz przybranych ojczyzn stawali si÷ z czasem coraz bardziej uciãőliwym balastem. Nie moőna teő zapominaå, őe kaőda kl÷ska demoralizuje, a Polaków w dwójnasób. Wszyscy szukali winnych i znajdowali ich we wszystkich, a cağa polska emigracja to pot÷pieġcze swary i plwanie jednych na drugich, őeby posğuőyå si÷ sğowami z Epilogu do Pana Tadeusza. Teraz to juő doszliijmy do perfekcji – z góry mamy winowajców na wszystko, co si÷ wydarzy i nie ma niewinnych, gdyő kaődy jest podejrzany.

SEWERYN znalazğ si÷ w sytuacji o tyle znoijnej, őe nie musiağ martwiå si÷ o chleb codzienny i nawet pomagağ innym. Byğ stale zasilany finansowo przez matk÷ FRANCISZKö, po której pamiãtkã jest jedna z nazw miejscowych – FRANULKA. Byğa to osoba szlachetna, dobroczynna i peğna miğoijci bliŏniego, ale jednoczeijnie niezwykle praktyczna i skrupulatna. Kierowanie rozlegğymi i rozczğonkowanymi maj÷tnoijciami byğo wtedy niezwykle trudne i w tym zakresie ta uwielbiana przez wszystkich matrona wykazywağa umiej÷tnoijci juő nawet nie mikro-, ale makroekonomiczne, majãc czworo oczu, co nie jest őadnã przesadã, gdyő od poczãtku kierowağa dobrami za siebie oraz niewidomego m÷őa. To gğównie dzi÷ki niej MIELŐYĠSCY nie poszli z torbami, ku czemu nieraz niebezpiecznie si÷ zbliőali. Emigracyjne losy SEWERYNA sã doijå znamienne i tworzã z póŏniejszymi zwarty ciãg rozwojowy. Od poczãtku, czyli czasów szkolnych, zwiãzany byğ z berliġskã liniã Radziwiğğów, a przecieő őyğ wtedy jeszcze pierwszy i jedyny polski namiestnik Wielkiego Ksi÷stwa Poznaġskiego – Antoni, czğowiek nie tylko wielkiej polityki, ale równieő sztuki (byğ kompozytorem). SEWERYN osiadğ najpierw we Francji, skãd przeniósğ si÷ do Genewy, a reszt÷ okresu emigracyjnego sp÷dziğ w Londynie. Angaőowağ si÷ w őycie polityczne polskiego wychodŏstwa, ale z jakãij takã pewnã nieijmiağoijciã, gdyő na tym gruncie czuğ si÷ nieszczególnie. Moőna zağoőyå, őe juő wtedy bardzo sceptycznie oceniağ moőliwoijå odzyskania przez Polsk÷ niepodlegğoijci drogã czynu zbrojnego, a poczãtkiem tej ewolucji byğa kl÷ska powstania listopadowego. Nie oznaczağo to jednak peğnej ugodowoijci. Bracia MELŐYĠSCY byli przecieő z pokolenia Mickiewicza, który równieő pami÷tağ rok owy i który pisağ: Urodzony w niewoli, okuty w powiciu Ja tylko jednã takã wiosn÷ miağem w őyciu. To epoka napoleoġska i rok 1812 byğy dla MIELŐYĠSKICH snem zğotym, w którym zdruzgotana zostağa stara Europa, mimo őe Bonaparte przegrağ na polu bitewnym. Jednak nie byğa to juő ta sama Europa, która przeszğa gğ÷bokã pierestrojk÷. Kongres Wiedeġski zabetonowağ jã wprawdzie na nowo, ale pğyciej. Rajem utraconym byğo Ksi÷stwo Warszawskie, w skğad którego wchodziğ równieő Miğosğaw. SEWERYN doskonale wiedziağ, równieő od Chğapowskiego, őe wskrzeszenie Polski moőliwe jest tylko poprzez wielkã rewolucj÷ europejskã, która dokoġczy rozpocz÷te przez Korsykanina dzieğo i őe potrzebne sã pot÷ő-

Z teki Stańczyka G. Mazzini to rewolucjonista włoski i założyciel oraz główna postać Republiki Rzymskiej, bliski współpracownik Garibaldiego. SEWERYN pielęgnował przyjaźnie z bojownikami włoskimi, co miało nawet nieoczekiwane znaczenie praktyczne – kontakty te odegrały dużą rolę w jego działalności kolekcjonerskiej.

ne torsje, a nie ruchy robaczkowe jelit. W tych ostatnich ulg÷ przynoszã – őeby nie nazywaå rzeczy po imieniu – wiatry, bynajmniej nie atmosferyczne. To w koġcu jemu i rodzãcemu si÷ pokoleniu wielkopolskich organiczników, wyprzedzajãcych mistrzów sloganu z kr÷gu tak zwanych pozytywistów warszawskich, przyznağa racj÷ historia. To wiedziağ równieő Mickiewicz, który w Litanii pielgrzyma nakazywağ modliå si÷ O wojn÷ powszechnã za wolnoijå ludów Prosimy Ci÷, Panie..., gdyő warunkiem byğa kl÷ska wojenna wszystkich trzech zaborców, chociaő wiadomo

 Seweryn Mielżyński w okresie powstania (obraz Leona Kaplińskiego) Giuseppe Mazzini (1805-1872) byğo, őe znajdã si÷ w dwóch przeciwnych obozach. I cud zdarzyğ si÷ w 1918, z czego wniosek, őe modlitwa ma jednak jakiij zwiãzek z cudami. SEWERYN wykorzystağ okres emigracyjny gğównie do celów edukacyjnych, zwğaszcza w zakresie historii sztuki i malarstwa, uprawianego po amatorsku. Zacz÷ğa teő dawaå znaå o sobie pasja kolekcjonerska (malarstwo oraz minerağy). Poznawağ równieő tajniki architektury i inőynierii wojskowej. Idei wolnoijciowych nie porzuciğ jednak cağkowicie. Dlatego podczas pobytu w Szwajcarii zwiãzağ si÷ z organizacjami karbonarskimi (wğoska odmiana wolnomularstwa), a zwğaszcza ruchem Mğoda Polska, wspóğpracujãcym z bardziej perspektywicznymi, czyli europejskimi Mğodymi Wğochami Giuseppe Mazziniego (ramka). Planowano utworzenie Legionu Polskiego, który weŏmie udziağ w insurekcji europejskiej. Grupã polskã dowodziğ gen. Hieronim Ramorino, który cağkowicie zawiódğ w powstaniu listopadowym (znamienne, Strona tytułowa Wielkiego Manifestu z Poitiers őe byğ dowódcã mğodego MIEROSĞAWSKIEGO). Demokratycznym Polskim, organizacjã raPolakom w liczbie niecağych stu osób udağo dykalnã, która jedynã szans÷ widziağa w wysi÷ tylko w cz÷ijci pokonaå na ğodziach Jezioro korzystaniu do celów wyzwoleġczych szeroLemaġskie i wkroczyå do Sabaudii (1834). Byğ kich mas wszystkich krajów, jeszcze przed wijród nich równieő SEWERYN. Cağa kampania I Mi÷dzynarodówkã. SEWERYNA znajdujemy byğa awanturnicza i po trosze operetkowa, ale wijród 1135 sygnatariuszy Wielkiego Manifestu, w koġcu Wallenrod teő byğ najpierw przebieraġ- przyj÷tego 4 grudnia 1836 w Poitiers, ale do decem z balu maskowego. MIELŐYNSKI zostağ cydentów nie moőna go zaliczyå. Jego bilans őyuwi÷ziony, ale jedynã represjã byğo karne wyda- ciowy byğ doijå mizerny: zbliőajãcy si÷ do czterlenie z terytorium Szwajcarii. Wtedy wyjechağ dziestki kawaler, nieustabilizowany őyciowo, do Londynu, gdzie zajãğ si÷ pogğ÷bianiem wie- jedzãcy ğaskawy chleb rodziny, która harowadzy, równieő rolniczej. Przechodziğ wi÷c drog÷ ğa ci÷őko na ojcowiŏnie. Dlatego wykorzystağ nieco podobnã do marszruty Chğapowskiego. kontakty z Radziwiğğami oraz oznaki odwilőy Politycznie nadal pozostawağ zwolenni- politycznej po wstãpieniu na tron Fryderyka kiem kontynentalnych ruchów tektonicznych. Wilhelma IV i z poczãtkiem 1842 wróciğ do Dlatego zwiãzağ si÷ ideowo z Towarzystwem Miğosğawia. Cdn.


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

18 Gospodarka Który zawód gwarantuje dobrĎ pracē w przyszãoħci?

stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. (0-61) 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Wypowiedz się na www.wrzesnia.info.pl

Kryzys, pokaż rogi! Bohater pierwszych stron gazet, winowajca wielu bankructw, podwyżek, zwolnień... Gdzie go szukać? Ogólnoijwiatowy kryzys gospodarczy ma bez wãtpienia wi÷kszy lub mniejszy wpğyw na nasze őycie. Juő od samego mówienia o kryzysie mamy wraőenie, őe staå nas na mniej. A to jeszcze bardziej zniech÷ca do zakupów, inwestycji czy wyjazdów i podróőy zagranicznych. Tak kryzys si÷ pogğ÷bia. Jak podaje Gğówny Urzãd Statystyczny, w lutym nastroje Polaków byğy jeszcze bardziej pesymistyczne niő w styczniu. Wskaŏnik optymizmu konsumentów spadğ do poziomu najniőszego od 2001 roku, czyli okresu znacznego spowolnienia gospodarczego. Ankietowani przez GUS obawiajã si÷ przede wszystkim bezrobocia i podwyőek. Wskaŏnik bezrobocia w powiecie wrzesiġskim przekracza ijredniã krajowã. Wedğug ostatnich danych wyniósğ 10,8 procent. W styczniu w PUP zarejestrowanych byğo 3 398 bezrobotnych, a to o 335 osób wi÷cej

Co słychać

27 lutego 2009

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Czy odczuwasz skutki kryzysu gospodarczego?

 W głębokim kryzysie spada popyt na żywność - to nam na razie nie grozi niő w grudniu 2008 roku. Jednak popyt konsumencki nie przeőywa zağamania. Jak zauwaőa Marian Pacyġski, prezes GS, wzrost obrotów na poczãtku tego roku w sieci sklepów „T÷cza” byğ co prawda nieco mniejszy niő na poczãtku 2007 roku, ale wyniósğ okoğo 10 procent. Stãd wniosek, őe w lutym ludzie kupujã wi÷cej niő w poprzednim miesiãcu.

– Nie dopatruj÷ si÷ w tym oznak kryzysu – mówi prezes. – Trzeba podchodziå do tego ze spokojem. Na brak klientów nie narzekajã poijrednicy finansowi. – Jest duőy ruch. Widaå wyraŏnie, őe ludzie poszukujã odpowiedniej oferty, bo wiele banków zaostrzyğo warunki przyznawania poőyczek. Ale sã takie, które wbrew utartemu przekona-

nie 10%

90%

tak

niu udzielajã kredytów we frankach. Skğonnoijå do finansowania zakupów kredytem osğabğa minimalnie. Stãd moőna przypuszczaå, őe kredytobiorcy przewidujã, őe ich przyszğe dochody pozwolã na spğat÷ zaciãgni÷tych zobowiãzaġ. A to ijwiadczy o optymistycznym postrzeganiu przyszğoijci – mówi Mikoğaj Maåkowiak, doradca finansowy Financial One z Wrzeijni. Dobrej myijli sã takőe deweloperzy. We Wrzeijni powstajã nowe budynki wielorodzinne i cağe osiedla. – Mieszkania nie sprzedajã si÷ tak dobrze, jak rok czy póğtora roku temu, ale zainteresowanie ze strony klientów nie zmniejszyğo si÷ znacznie – mówi Adam Goclik z WGI Plus. – Mieszkania kupujã cz÷ijciej osoby, które majã wğasne pieniãdze na sfinansowanie np. 30-40 procent inwestycji, i sã tym samym lepszymi klientami dla banków. Nie ograniczamy dziağalnoijci i w tym roku oddamy do uőytku kolejne osiedla mieszkaniowe.

Kolejna obniżka cen mleka W styczniu po raz kolejny Spółdzielnia Mleczarska Września obniżyła ceny skupu mleka od producentów. Mleczarnia ma też problemy z dotrzymaniem terminów płatności.

330

Przed 2007 rokiem hodowla bydğa mlecznego byğa dziedzinã dziağalnoijci rolniczej, która przynosiğa realne dochody. Sytuacja byğa korzystna nie tylko dla producentów mleka, ale dla cağej branőy mleczarskiej. Zakğady produkcyjne uzyskiwağy dobre ceny za swoje produkty, rosğy ceny mleka odtğuszczonego w proszku na ijwiatowych rynkach, masğa, sera őóğtego. Popyt wciãő wzrastağ. – Od sierpnia 2007 roku cena mleka w proszku zacz÷ğa spadaå – mówi Dariusz Goliġski, prezes zarzãdu Spóğdzielni Mleczarskiej Wrzeijnia. – Jeszcze w sierpniu nasza spóğdzielnia uzyskiwağa za odtğuszczone mleko w proszku okoğo 14 zğotych za kilogram. Obecnie sprzedajemy ten produkt za znacznie poniőej 6 zğotych, czyli nawet nie za poğow÷.

Dostawcy wrzesiġskiej mleczarni ubolewajã nie tylko nad cenã skupu mleka, ale teő nad opóŏnieniami w zapğacie za mleko. Zdarza si÷ nawet 2-tygodniowa zwğoka. Prezes Goliġski nie zaprzecza. – Pğacimy do koġca miesiãca za miesiãc poprzedni – mówi prezes. – Jednak nie oznacza to, őe zapğata dla wszystkich nast÷puje ostatniego dnia miesiãca. Regulujemy zobowiãzania sukcesywnie, jak tylko wpğywajã pieniãdze za sprzedane wyroby. Spóŏnienia si÷ zdarzajã, ale dotyczã cz÷ijci dostawców. Tak czy inaczej, to tak samo, jakby nie dostaå na czas pensji. A krowa, która duőo ryczy... to gğodna krowa.

rolników dostarcza mleko do wrzesiġskiej spóğdzielni. Liczba ta stale roijnie

 Miesięcznie SMW skupuje 1,8 mln litrów mleka Eksporterzy otrzymywali takőe dopğaty za towar sprzedany poza granice Unii Europejskiej, zostağy jednak one zniesione w czerwcu ubiegğego roku. W 2008 roku rynek si÷ zağamağ. Powodem byğ prawdopodobnie napğyw taniego towaru z USA i Nowej Zelandii. – To wpğyn÷ğo na cağã branő÷ mleczarskã w Polsce – kontynuuje prezes. – W ubiegğym roku

nieuniknione byğy trzy obniőki cen skupu. W styczniu nastãpiğa kolejna. Obecnie za litr mleka pğacimy tyle, co ijrednio w kraju (czyli 80-90 groszy – przyp. red.). Niestety jest to cena, która nie daje opğacalnoijci rolnikom. Co b÷dzie dalej? Ceny mleka w proszku lekko wzrosğy i myijl÷, őe moőe to byå poczãtkiem korzystnej tendencji.

„ Ulica Kaliska we Wrzeijni robi si÷ prawdziwã alejã handlowã miasta. Na ukoġczeniu sã prace przy budowie kolejnego obiektu o przeznaczeniu handlowo-usğugowym. „ Do 30 marca moőna

skğadaå wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów inwestycyjnych, doradczych i przewidujãcych zakup nowych technologii w mağych i ijrednich przedsi÷biorstwach. Dokumenty naleőy skğadaå do Urz÷du Marszağkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Konkurs zostanie rozstrzygni÷ty w drugiej poğowie sierpnia.

„ W starostwie powiatowym dyőur peğni Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Jest dost÷pny w poniedziağki od godz. 8.00 do 16.00, oraz od wtorku do piãtku od 7.00 do 15.00. „ Handlujãcy na wrze-

siġskim targowisku narzekajã na stan nawierzchni targowego placu. Trudno im nie przyznaå racji – jest bğoto, dziury, a po deszczu kağuőe. A na co idzie opğata targowa? Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl

Gazele Biznesu za 2008 rok rozdane Puls Biznesu po raz kolejny opublikowağ ranking polskich firm ijredniej wielkoijci, które odnotowağy w ostatnich trzech latach najwi÷kszy wzrost obrotów. Poza tym, w latach 2005-2007 nie poniosğy straty, a w roku 2005 osiãgn÷ğy wartoijå sprzedaőy nie mniejszã niő 3 mln zğotych. W tym roku „stado” liczy ponad 4 tys. firm. W Wielkopolsce miano Gazeli Biznesu 2008 zyskağo 535 firm, w tym aő 15 z Wrzeijni i okolic: BeClever, Philips Consumer Luminaires Poland, Krispol, Zelka, Bimex, Firma Gibowski, Pani Teresa Medica, Matex, Techpak, Wheelabrator Schlick, Juta, Zakğad Produkcji Cz÷ijci Zamiennych do Maszyn Rolniczych Bogdan Kowalski, Form Focus Pl, Spoğem Powszechna Spóğdzielnia Spoőywców oraz Tamar (kolejnoijå przypadkowa). Gazele Biznesu cechuje nie tylko wzrost przychodów, ale takőe nieskazitelna opinia, uczciwoijå wobec pracowników, kontrahentów i organów podatkowych.


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Oświata 19 Powstanie wystrzałowy „relaks”? Oijrodek „Relax” od czterech lat wykorzystywany jest jako baza „Powiatowej Akcji Letniej”. Impreza organizowana jest przez Starostwo Powiatowe we Wrzeijni (wğaijciciela obiektu) przy wspóğpracy ze stowarzyszeniami „Promyk” i „Krãg”. W ramach tego przedsi÷wzi÷cia na siedmiu dziewi÷ciodniowych turnusach organizowanych w wakacje wypoczywa tam ok. 600 osób – dzieci i mğodzieő. Wğadze powiatu chciağyby jednak, aby oijrodek t÷tniğ őyciem nie tylko podczas letnich wakacji. Stãd pomysğ na jego modernizacj÷. – Zamierzamy stworzyå tam cağe zaplecze bazy turystycznej – mówi starosta Dionizy Jaijniewicz. – Zrealizowanie naszych planów pozwoliğoby wykorzystywaå obiekt od wczesnej wiosny do póŏnej jesieni. Co zatem planuje starostwo? Przede wszystkim budow÷ przystani wodniackiej nad rzekã Wartã. Miağaby tam powstaå przystaġ podobna do tej, jakã otwarto kilka miesi÷cy temu w Pyzdrach. – Chcemy rozwijaå turystyk÷ nadwarciaġskã. Oijrodek mógğby peğniå

funkcj÷ zaplecza dla tego przedsi÷wzi÷cia – wyjaijnia starosta, który szybko zastrzega, őe droga do tego nie jest jednak krótka. – Przygotowanie niezb÷dnych dokumentów do rozpocz÷cia budowy moőe potrwaå nawet trzy lata. Sama budowa przystani nie zajmie juő jednak duőo czasu. – Chcielibyijmy, aby ta przystaġ nosiğa nazw÷ Bystrzyckich, przedwojennych wğaijcicieli Orzechowskich Zakğadów Przemysğu Sklejek – zdradza Jaijniewicz. – Byğby to taki ich őywy pomnik. Wczeijniej, bo jeszcze w tym roku, majã ruszyå prace polegajãce na zmodernizowaniu sieci doprowadzajãcej wod÷ do basenów w oijrodku. Zağoőony ma zostaå system jej filtrowania. Majã pojawiå si÷ równieő tzw. bungalowy (domki drewniane) z w÷zğami sanitarnymi. Kolejny etap prac zakğada modernizacj÷ samych niecek basenów. Rozwaőa si÷ ich pokrycie nierdzewnã blachã. Koszt tylko tej ostatniej inwestycji moőe zamknãå si÷ w kwocie 1,5 mln zğ. – Jest to juő jednak kompleksowe rozwiãzanie wraz z cağym oprzyrzãdowaniem zwiãzanym z filtrowaniem wody – informuje D. Jaijniewicz. – Mamy oferty kilku firm, ale decyzja w tej sprawie nie zostağa jeszcze podj÷ta.

Ferie w bibliotece

– Prace w ośrodku będą prowadzone etapami. Pierwszy planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku – mówi D. Jaśniewicz.

Po pieniãdze na modernizacj÷ „Relaxu” starostwo powiatowe zamierza si÷gaå do róőnych programów (zarówno krajowych, jak i unijnych), dzi÷ki którym moőna zabiegaå o ijrodki na rozbudow÷ bazy turystycznej. – Na pewno nie b÷dzie tak, őe inwestycja zakoġczy si÷ w ciãgu jednego roku. Nie jest to moőliwe. Modernizacja oijrodka b÷dzie prowadzona etapami. Wszystko b÷dzie zaleőeå od tego, czy i jakã sum÷ pieni÷dzy uda si÷ nam pozyskaå – mówi D. Jaijniewicz. – Dodam, őe rozbudowa turystyki wodnej jest traktowana jako jeden gğównych z priorytetów województwa wielkopolskiego. Dlatego moglibyijmy wğaijnie tam cz÷ijciowo si÷gaå po pieniãdze. Ğukasz Róőaġski

 Modernizacja niecek basenów może się zamknąć w kwocie 1,5 mln zł

Program wsparcia „zawodowego” dla gimnazjalistów – jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać? Ta decyzja – być może pierwszy samodzielny wybór w życiu młodego człowieka – zbliża się do obecnych 16-latków, absolwentów gimnazjów, milowymi krokami. To właśnie dla nich wrzesińskie starostwo zaproponowało, w ramach grantu edukacyjnego, doradztwo zawodowe. We wszystkich gimnazjach na terenie powiatu powołano Szkolne Ośrodki Kariery. Zatrudnieni tam doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy podjęli działania z wszystkimi uczniami trzecich klas gimnazjów w celu ułatwienia podjęcia świadomej i właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej. – Uczniowie mogli poznawać swoje mocne i słabe strony, preferencje zawodowe, zidentyfikować obszary zainteresowań, zanalizować swój potencjał intelektualny, zasób wiedzy i umiejętności w kontekście

wymagań kierunku kształcenia i danej szkoły – wylicza Elżbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. – Niestety, zdarza się, że uczniowie idą do szkoły, którą wybrali koledzy z klasy, albo do tej, która jest najbliżej domu. Stąd ta akcja. Dodajmy, że o jej wprowadzeniu zdecydowała również statystyka. We wrzesińskich szkołach ponadgimnazjalnych jest wysoki odsetek uczniów, którzy nie uzyskali promocji z pierwszej do drugiej klasy (ponad 10%). – Zorganizowaliśmy też wyjazdy uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, aby bezpośrednio w kontakcie ze szkołą i jej ofertą gimnazjaliści mogli weryfikować swoje plany – kończy Elżbieta Tomczak. Łukasz Różański

 W trakcie zajęć dzieci uczyły się wykonywania karnawałowych strojówFot. LUKA Jak kaődego roku, oddziağ dzieci÷cy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrzeijni przygotowağ dla najmğodszych mieszkaġców naszego miasta specjalny program na okres zimowych ferii. Tegoroczna zimowa przerwa w nauce upğyn÷ğa pod hasğem „Spotkania z urwisami, czyli Koszmarny Karolek na feriach”. Skãd pomysğ na nazw÷? – „Koszmarny Karolek” to tytuğ ksiãőki dla dzieci autorstwa Franceski Simon – poinformowağa Marta Mikoğajczak z oddziağu dzieci÷cego wrzesiġskiej biblioteki publicznej, który obecnie, po niedawnych przenosinach, mieijci si÷ przy ul. Batorego 8 (budynek, w którym dawniej znajdowağa si÷ siedziba biblioteki pedagogicznej). W ramach spotkaġ, które odbywağy si÷ przez dwa tygodnie we wtorki, ijrody i czwartki w godzinach od 11.00 do 13.00, dzieciom czytane byğy fragmenty tekstów literackich,

poijwi÷conych nie tylko tytuğowemu Karolkowi, ale takőe innym ksiãőkowych urwisom, takim jak: Mikoğajek, Hania Humorek czy choåby Smrodek. Nie zabrakğo takőe zaj÷å plastycznych, czyli malowania portretów Koszmarnego Karolka, wykonywania strojów karnawağowych i konstruowania modeli z papieru. Odbyğ si÷ takőe konkurs recytatorski i turniej wiedzy ze znajomoijci zasad dobrego zachowania. – IJrednio w zaj÷ciach brağo udziağ kaődego dnia okoğo 10–12 dzieci, z których najmğodsza dziewczynka miağa 2,5 roku, a najstarsze dziecko 13 lat – dodağa Marta Mikoğajczak. Zaj÷ciom towarzyszyğa wystawa pokonkursowa prac plastycznych, zatytuğowana „Galeria misiowych postaci”. Specjalny program dla dzieci na okres zimowych ferii przygotowağy takőe filie biblioteki w Kaczanowie i w Psarach Polskich. Ğukasz Adamczyk

Wkrótce ruszają targi Trwajã przygotowania do ósmej edycji Powiatowych Targów Edukacyjnych. Po raz pierwszy wijród wystawców znajdzie si÷ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swojã ofert÷ zaprezentuje teő dziewi÷å innych szkóğ wyőszych i policealnych, m.in. Politechnika Poznaġska oraz Wyősza Szkoğa Bankowa w Poznaniu. Nie zabraknie teő stoiska Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni. Tegoroczne targi odb÷dã si÷ 20 marca i b÷dã przebiegaå pod hasğem „Edukacja – nasza wspólna pasja”. Autorkã sloganu jest Monika Tarğowska z Zespoğu Szkóğ w Nowym Folwarku. Impreza zorganizowana zostanie w hali gimnazjum przy ul. Sğowackiego, a nie jak zawsze

w murach Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury. Wst÷p na jednodniowe targi b÷dzie dla wszystkich zwiedzajãcych bezpğatny. Podczas targów mğodzieő b÷dzie mogğa zapoznaå si÷ z ofertã edukacyjnã regionu oraz moőliwoijciami dalszego ksztağcenia i rozwoju. Oferta wystawców kierowana b÷dzie zarówno do mğodzieőy szkóğ gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak i do osób zamierzajãcych uzupeğniå swoje wyksztağcenie. – W tym roku nie przewidujemy őadnej cz÷ijci artystycznej. Chcemy, aby mğodzieő skupiğa si÷ nad wyborem swojej przyszğej szkoğy – mówi Előbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrzeijni, która wspóğorganizuje targi edukacyjne. KUL

Co słychać

Starostwo chce zmodernizować ośrodek „Relax” w Orzechowie. W planach jest m.in. budowa przystani wodniackiej na Warcie.

Fot. KUL

„ Powiatowe eliminacje IX Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa” juő za nami. Wspóğzawodnictwo wygrağ Mateusz Karciarz z „Sienkiewicza” i to on wraz z drugim w zawodach Alanem Kielarem b÷dzie reprezentowaå nasz powiat w finale wielkopolskim w Turku. „ Nie wszyscy nauczycie-

le w ferie próőnujã. Jedna z nauczycielek Samorzãdowej Szkoğy Podstawowej nr 6 we Wrzeijni kupiğa zielonã farb÷, podwin÷ğa r÷kawy i pomalowağa ğawki w swojej klasie. A mówiã, őe nauczyciele tylko narzekaå potrafiã...

„ Wrzesiġski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza swoich studentów na prelekcj÷ Wiesğawa Kubiaka zatytuğowanã „Hulewiczowie z Mğodziejewic i Koijcianek”. Spotkanie odb÷dzie si÷ 4 marca w Nauczycielskim Kolegium J÷zyków Obcych przy ul. Wojska Polskiego. Poczãtek o godz. 16.00. „ W poniedziağek 2 mar-

ca rusza przyjmowanie wniosków o przyj÷cie dzieci do przedszkoli na terenie gminy. Zapisy potrwajã do 16 marca.

„ Ponad 140 tys. zğ b÷-

dzie kosztowağ zakup wyposaőenia sportowego do ijrodowiskowej hali sportowej, która powstaje przy „jedynce”. KUL


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

20 Reportaż Muzyka jako drugi język ojczysty Najpierw oswajają się z dźwiękami. Potem same próbują śpiewać i grać. Wszystko po to, by w końcu stać się... dźwiękoludkami.

Marek Urbaniak

Od dŏwi÷koludka do artysty z prawdziwego zdarzenia droga ponoå niedaleka. Waőne, őeby najmğodsze juő dzieci – nawet te 4-miesi÷czne – byğy od samego poczãtku w tym kierunku edukowane. Jedno z podwórek przy wrzesiġskim rynku na pierwszy rzut oka nie wyróőnia si÷ niczym szczególnym. Wğaijciwie jest nawet nieco zaniedbane, jak zresztã wiele mu podobnych. To jednak wğaijnie tutaj mieijci si÷ wrzesiġska szkoğa muzyczna, w której nauczanie odbywa si÷ wedğug japoġskiego programu Yamaha. I to tutaj okoğo 80 osób z Wrzeijni i okolic (niektóre nawet ze IJrody Wielkopolskiej, Jarocina czy Sğupcy), w tym liczne grono maluchów, uczy si÷ graå, ijpiewaå... i nie tylko. W ferie zimowe zaj÷cia odbywajã si÷ rzadziej. Póŏnym popoğudniem na szarym podwórku daje si÷ sğyszeå „Symfonia Pastoralna” Ludwiga van Beethovena, a takőe „Kukuğka” Louisa-Claude Daquina. Temat dzisiejszych zaj÷å to wğaijnie kukuğki. Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu dzieci naijladujã odgğosy tych ptaków. Nie wszystkie jeszcze potrafiã, ale uparcie i z determinacjã dãőã do celu. Jak si÷ okazuje, edukacja muzyczna – równieő ta wczesnodzieci÷ca – to nie tylko muzyka. To równieő elementy literatury, na przykğad wierszyki, których odbiór wzbogacany jest poprzez uőycie instrumentów muzycznych, naijladowanie dŏwi÷ków oraz wykonywanie róőnych gestów czy nawet prac plastycznych. Zaj÷cia sã i muszã byå bardzo wszechstronne. Dlaczego jednak muzyka? – Poniewaő jest ona bardzo organicznie zwiãzana z czğowiekiem – przekonuje Liliana Kucza, wğaijciciel Szkoğy Muzycznej Yamaha we Wrzeijni. – Jest to jedna z najbardziej nam bliskich danych umiej÷tnoijci. Czğowiek rodzi si÷ ze zdolnoijciami muzycznymi, trzeba je tylko stale rozwijaå. Poprzez muzyk÷ mamy przecieő kontakt z cağym ijwiatem – dodaje. – Zaj÷cia nie majã jednak charakteru wyğãcznie muzycznego, ale przede wszystkim zabawowy. Nieprzypadkowe jest hasğo, które nam przyijwieca: „Bawimy si÷ muzykã”.

Płynnie jeden w drugi... Dzieci, które czynnie „muzykujã”, majã zapewniony lepszy ogólny rozwój intelektualny. Naukowo udowodnione jest równieő to, őe edukacja muzyczna ma wymierny wpğyw na funkcjonowanie mózgu dziecka oraz na zdolnoijå koncentracji, ksztağci pami÷å i sğuch – potrzebne chociaőby do nauki j÷zyków obcych – rozwija mow÷, wyobraŏni÷, poczucie rytmu i sprawnoijå ruchowã. Bardzo waőne jest takőe umacnianie wi÷zi mi÷dzy dzieckiem a rodzicami, a takőe poznawanie rówieijników. Pierwsze wiãőe si÷ z zasadã, w myijl której z kaődym mağym czğowiekiem

 Na kolorowym dywanie pośród kolorowych dźwięków tańczą i śpiewają kolorowe dzieci. Tak rozwijają swoje kolorowe talenty uczestniczy w zaj÷ciach jeden z opiekunów; drugie jest naturalnym elementem rozwoju kaődego dziecka, a w takich zaj÷ciach wydaje si÷ byå jeszcze bardziej wyraŏne – to wğaijnie wspólnie z innymi dzieåmi maluchy poznajã ijwiat dŏwi÷ków czy taġca, to wğaijnie z nimi i wijród nich rozwijajã swoje zainteresowania. – Prowadz÷ t÷ szkoğ÷ 2,5 roku. Dziij posiadamy juő licencj÷ na prowadzenie 4 programów, czyli peğnego pakietu edukacji wczesnoszkolnej – mówi Liliana Kucza. – Przechodzã one pğynnie jeden w drugi, czyli wraz z rozwojem dziecka. I tak, najmğodsze dzieci (4-18 miesi÷cy) biorã udziağ w programie „Niemowlaki w Krainie Dŏwi÷ków”. Nieco starsze (od 18 miesi÷cy do 4 lat) uczã si÷ w grupie „Szkraby i Muzyka”, a czterolatki majã do wyboru: „Cudowny IJwiat Muzyki” oraz „Dŏwi÷koludki – Elementarne Wychowanie Muzyczne”. Kontynuacjã tego ostatniego programu sã „Mali Muzycy” lub „Tworzymy Muzyk÷”. – Dziecko moőe doğãczyå do programu dla 4-latków bez uczestnictwa we wczeijniejszych etapach edukacji muzycznej – przyznaje Liliana Kucza. – Osobiijcie jednak widz÷, wprowadzajãc na przykğad w grup÷ „Dŏwi÷koludków” dzieci, które sã z nami od poczãtku, czyli od etapu „Niemowlaki w Krainie Dŏwi÷ków”, őe wğaijnie one majã wi÷kszã, spontanicznã potrzeb÷ zdobywania dalszych umiej÷tnoijci. Co ciekawe, rodzice wcale nie muszã odstawaå od swoich pociech w muzycznych doijwiadczeniach; nie od dziij przecieő szkoğy muzyczne – równieő takie, jak ta wrzesiġska – umoőliwiajã takőe dorosğym rozpocz÷cie nauki gry na wybranym instrumencie, w myijl zasady „nigdy nie jest za póŏno”. A co z post÷pami w rozwoju dzieci, o których tak duőo si÷ mówi? – Trzeba pami÷taå o tym, őe w cağym procesie pedagogicznym efekty nie sã widoczne od razu. Nieprzypadkowo porównuje si÷ cz÷sto zawody nauczyciela i ogrodnika; ten drugi tak samo musi przede wszystkim dbaå, piel÷gnowaå i... cierpliwie czekaå. Ja efekty widz÷ po kilku miesiãcach, natomiast niektórzy rodzice czasem oczekujã, őe przyjdã one natychmiast. Co raczej nie dziwi, dzieci, które nie uczestniczã od najmğodszych lat w edukacji muzycznej, majã znacznie mniejsze szanse na to, by

Fot. Marek Urbaniak

80

– tyle osób – zarówno dorosğych, jak i dzieci – ucz÷szcza dzisiaj do Szkoğy Muzycznej Yamaha we Wrzeijni. Jej wğadze czekajã na kolejnych ch÷tnych

– Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego faktu – zapewnia Hanna Szymkowska. – Moje dzieci – córka Marta i syn Wiktor – dzi÷ki ucz÷szczaniu na zaj÷cia po prostu lepiej si÷ rozwijajã, i to nie tylko muzycznie. W szkole, tej „zwykğej”, sã bardziej otwarte, rozwijajã swojã pami÷å i zdolnoijci manualne. W domu takőe bardzo cz÷sto si÷gajã po instrumenty. Jednym sğowem: widaå, őe jest im to potrzebne do őycia – dodaje z peğnã wiarã w swoje sğowa.

Doścignąć inne Yamahy? Liliana Kucza prezentuje maskotki towarzyszące maluchom w muzycznej edukacji. Na keybordzie – Kraki Fot. Marek Urbaniak w przyszğoijci staå si÷ np. zawodowymi muzykami. – Dziecko, które do 10. roku őycia nie nauczyğo si÷ ijpiewaå, musi wğoőyå trzy razy wi÷cej pracy w nauk÷, by wtajemniczyå si÷ w arkana tej sztuki. Jest to udowodnione badaniami psychologów muzycznych – dodaje pani Liliana.

Potrzebne do życia Rodzice, którzy uczestniczã w zaj÷ciach razem ze swoimi pociechami, nie ukrywajã radoijci z faktu, őe maluchy uczã si÷ we wrzesiġskiej szkole muzycznej.

System Yamaha powstağ w 1954 roku, a w Polsce funkcjonuje od 1992. Na cağym ijwiecie skupia on ponad 700 tysi÷cy uczniów; w naszym kraju jest to okoğo 7 tysi÷cy osób w okoğo 100 szkoğach. Przedstawiciele tych szkóğ muzycznych starajã si÷ uijwiadomiå rodzicom, őe „moőliwie jak najwczeijniej rozpocz÷ty i konsekwentnie kontynuowany muzyczny rozwój dziecka jest najlepszã inwestycjã w szcz÷ijliwe, sensowne i bogate őycie”. Niezwykle waőne jest zatem to, by dzieci jak najszybciej rozpoczynağy swój kontakt z muzykã. Muzyka i muzykowanie majã im pomagaå i wspieraå w wielu dziedzinach őycia. Zainteresowanie wczesnodzieci÷cã edukacjã muzycznã nie jest jeszcze we Wrzeijni tak duőe, jak w innych, zwğaszcza wi÷kszych miastach. Czas pokaőe, czy Wrzeijnia je w tym wzgl÷dzie do-, a moőe i przeijcignie.


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Strona Czytelników Mamusiu, tatusiu, jestem!

21 INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46

Kinga Julia Obst, córka Anny i Macieja z Wrześni. Urodzona 19 lutego. Waga 3300 g, wzrost 56 cm.

Filip Łukaszewski, syn Aleksandry i Dariusza z Wrześni. Urodzony 17 lutego. Waga 3470 g, wzrost 56 cm.

Julia Makowska, córka Elżbiety i Łukasza z Wrześni. Urodzona 19 lutego. Waga 4200 g, wzrost 58 cm.

Dawid Różański, syn Lidii i Patryka ze Swarzędza. Urodzony 20 lutego. Waga 4110 g, wzrost 59 cm.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00

Katarzyna Kierzkowska, córka Karoliny i Błażeja z Wrześni. Urodzona 20 lutego. Waga 2980 g, wzrost 55 cm.

Sebastian Olek, syn Anety i Marka z Węgierek. Urodzony 23 lutego. Waga 3850 g, wzrost 59 cm.

Malwina Nowak, córka Joanny i Arkadiusza z Miłosawia. Urodzona 21 lutego. Waga 3055 g, wzrost 55 cm.

Maja Pawełczyk, córka Agnieszki i Tomasza ze Środy Wlkp. Urodzona 22 lutego. Waga 3660 g, wzrost 57 cm.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96 Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI ZET 061 436 55 55 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71

Daria Byczek, córka Katarzyny i Kamila z Węgierek. Urodzona 21 lutego. Waga 3150 g, wzrost 53 cm.

Marysia Fischer, córka Ewy i Łukasza z Gniezna. Urodzona 23 lutego. Waga 3200 g, wzrost 53 cm.

Jakub Krzyżański, syn Beaty i Norberta z Gniezna. Urodzony 23 lutego. Waga 4200 g, wzrost 59 cm.

Wiktor Olejniczak, syn Moniki i Łukasza z Nowego Folwarku. Urodzony 24 lutego. Waga 3680 g, wzrost 54 cm.

Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 14 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90 Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Kompleksowe usługi pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97

Agata Harasim, córka Katarzyny i Grzegorza z Wrześni. Urodzona 24 lutego. Waga 3040 g, wzrost 55 cm.

Kuba Siwiński, syn Kingi i Mariusza z Orzechowa. Urodzony 26 lutego. Waga 3450 g, wzrost 58 cm.

Maja Kempiak, córka Magdaleny i Rafała z Gniezna. Urodzona 24 lutego. Waga 3475 g, wzrost 60 cm.

Wiktoria Maciejewska, córka Anny i Marka z Wrześni. Urodzona 25 lutego. Waga 3100 g, wzrost 53 cm.

Oskar Dankowski, syn Agnieszki i Łukasza z Targowej Górki. Urodzony 25 lutego. Waga 3900 g, wzrost 56 cm.

Maja Urbańska, córka Agnieszki i Marka z Wrześni. Urodzona 26 lutego. Waga 3250 g, wzrost 56 cm.

Paweł Waliszka, syn Agnieszki i Jakuba z Nekli. Urodzony 26 lutego. Waga 4825 g, wzrost 66 cm.

Aneta Abramowicz, córka Marzeny i Piotra z Gniezna. Urodzona 26 lutego. Waga 3130 g, wzrost 55 cm.

Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 9.00-20.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

APTEKI DYŻURUJĄCE 27.02 POD LIPAMI, ul. Kilińskiego 10 tel. 061-43-77-709 28.02 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-43-60-205 1.03 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 061-43-54-033 2.03 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 061-43-77-995 3.03 VADEMECUM, ul. Wojska Polskiego 19 tel. 061-43-65-988 4.03 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 061-43-65-293 5.03 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-43-60-205


Nagrody można odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

20

27 lutego 2009

rozrywka

09 (156)/2009

09 (156)/2009

Fot. Damian Idzikowski

Dziś pierwszy kupon z oznaczeniem „40”.

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW”, podając swoje dane.

Tym razem szczęście w losowaniu miała Pani Sylwia Szymańska z Kołaczkowa. Zapraszamy.

Wygraj stówkę 40

„W ostatnim numerze było przedstawione zdjęcie pałacu-dworku w miejscowości Wódki k. Grzybowa” – taką wyczerpującą odpowiedź nadesłała nam Pani Magdalena Wiktorowska z Węgierek. Gratulujemy!

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Warto żyć dla rodziny, dla męża, dzieci.... Niestety, kobiety boją się usłyszeć słowo„rak”, a to przecież nie oznacza od razu wyroku śmierci. Dlatego zachęcam wszystkie panie do badań mammograficznych.

To, że jest coraz ładniejsza i to, że powstają ścieżki rowerowe

Chodniki zabrudzone przez czworonogi

Sporadycznie

Ani na słodko, ani na słono – zdrowo

Zaczynam krótką gimnastyką i zieloną herbatą, kończę czytaniem prasy i tabletką na sen.

Jedno i drugie

Zobaczyć Japonię, Chiny i resztę świata

Nieprawidłowych osądów, kłamstw

Sukces: założenie Klubu Amazonek. Porażek nie pamiętam.

Brak jednego konkretnego, słucham dobrej muzyki.

Mężatka, czworo dzieci, dużo wnuków

Na emeryturze, pracowałam w przedszkolu w Sokołowie

Nauczyciel wychowania przedszkolnego; Liceum Pedagogiczne w Pile, Studium Wychowania Przedszkolnego w Poznaniu

Kania (gmina Słupca)

Halina Rembowicz

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Jak przekonywać kobiety do badań mammograficznych?

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim życiu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy książka?

Największe marzenie

Czego nie chciałabym przeczytać w swojej biografii?

Co uznaję za swój największy sukces i porażkę?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko

09 (156)/2009

9

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna wartoijå zamówienia: 20 zğ

20 zã

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

Reklama

WW

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy na kartkę nakleić kupon, który upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW” przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

3. Dzwoni facet na sekslinię. W słuchawce słyszy namiętny głos: – Cześć, kotku. Marzę o tobie... Spełnię każde twoje życzenie... – Każde? – Tak, każde... – Dobra, to uważaj... – Uuu, nie mogę się doczekać, aż cała drżę z podniecenia... – Oddzwoń do mnie. Misio z Alabamy

2. Z męskich rozmów przy piwie... – Wyobraźcie sobie: mąż wraca wcześniej z delegacji, ale idzie nie do domu, a do kochanki. A tam zastaje kochankę w łóżku... ze swoją żoną. – No i?! – No i kto w takiej sytuacji powinien schować się w szafie? Maria

1. – Stefan, ile musiałbyś wypić, żeby mieć 3 promile alkoholu we krwi? – Chłopie, ze trzy dni musiałbym nie pić! Mała

Tradycyjnie już – płacimy po 10 złotych autorowi każdego z opublikowanych dowcipów.

chichy Notatka, adnotacja, uwaga, glosa.

13 Opera: wokalny

Orszak kupców

9

Dodatkowe wykonanie utworu

7

16

2 17

16

18

3

ImiĊ Staszewskiego

1

KoĔ ciĊĪki, zimnokrwisty

Podstawa, podwalina

zwykle ocieplany.

ImiĊ ĪeĔskie; zdrobniale But z od wysokimi Stanisáawa. cholewkami,

Rybie jaja

Med.: zmĊtnienie rogówki oka; leukoma.

Po przepiciu; kociokwik

ImiĊ ĪeĔskie 15.XII.

Uszkodzenie ciaáa (np. mechaniczny, termiczny).

Salvadore (1904-89)

19

4

27

Wiązka, bukiet, narĊcze

Arka

Obok opierunku

skáad opery.

20

5

15

Stos, sterta

Osoba mająca

Skórzany podtrzymuje spodnie

6

Rozbiór na skáadniki

Pasza

1

Wojskowy ustĊp

21

6

12

23

8

Przy butach taternika

22

7

25

Wzór, wcielenie (o. zdrowia).

Liczebnik gáówny oznaczający liczbĊ 7; liczba 7.

3

Páaskodenny statek

DáuĪny

Mit. gr.: bóg sáoĔca, syn Zeusa i Latony

Zool.: gáos wydawany przez Ğwinie.

wyborca.

Prezent,

24

9

Z niego kopra

Dziurka w igle

Zaáoga wioĞlarska

Symbol Sm, l.a. 62

22

Wykáadana na áawĊ

Chem.: jon o áadunku elektrycznym ujemnym.

Feudum

19

Báąd serwisu

Litera grecka

Prawy dopáyw Renu

25

10

Symbol Cd, l.a. 48

26

Gatunek drzewa

Moc

DĨwiĊk wydawanego przy uderzaniu

24

Lisia jama

26

11

27

13

Czasem zjada partnera

10

Z poziomem

Wáók.: maáy dywan.

12

2

Ciecz z owoców

Dodatek do tekstu ksiąĪki

WciągniĊcie do rejestru.

21

Ryba hodowana do rozrodu

podarunek Dáuga broĔ prawo DuĪy pokój palna wybierania; ImiĊ mĊskie

Obecnie W nim atomowa duĪo drzew

20

ĝpiewak w Obywatel- utwór solowy Pika, kopia. klatce ka Danii. wchodzący w

Bitwa pod ... w 1943

Zlot czarownic na àysej Górze.

Terenowa àada

Wydzielona dziaáka

Widzenie senne, urojenie

Od do

14

Szyfr

14

Obszar uprawny

Bruce, karateka

Kawaáek pola w kszt. trójkąta

23

Nad ustami; narząd powonienia

5

Entuzjasta, sympatyk

15

NajciĊĪszy pierwiastek chem.

Do przeáadunku towarów

4

17

18

Deszczuáka klinowa do krycia dachów

8

11

Guglielmo (1874-1937)

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

Ogłoszenia drobne

25–28 lutego (od środy do soboty)

XVI OFSF PROWINCJONALIA

Pani Barbara Sobota z ul. Letniej słusznie zauważyła, że „Wszystkie rzeki do morza wpadają”. Za przypomnienie nam tej geograficznej prawdy należy się Pani nagroda. Gratulacje!

Rozrywka

 Wrr... Nie podchodź tak blisko!

Fot. Angelika Koska

Fot. Jacek Łyskawa

Fot. Magdalena Dziekan

Fot. Marta Mrozińska-Pawlak

 Oddawaj tę kość! Nie widzisz, że mój piesek jest smutny?

 Oo, taką właśnie minkę sobie zrobiłam

 To ja, Grześ

Dziś w kategorii małe dziecko wygrywa Pani Marta Mrozińska-Pawlak. Gratulacje!

Co tydzień autor jednego z prezentowanych zdjęć otrzymuje w nagrodę 30 zł. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcyjne jury. „Fotograficzny miszmasz” to propozycja skierowana do wszystkich, którzy chcą zaprezentować na naszych łamach swoje prace (podkreślamy: swoje, a nie np. z Internetu). Zdjęcia można przesyłać na adres redakcji (Fromborska 18) i biura ogłoszeń (Warszawska 15), a cyfrowe na e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl. Do tej pory tematyka zdjęć była całkowicie dowolna, ale... postanowiliśmy to zmienić. Podajemy tematykę zdjęć, jakich oczekujemy w najbliższych tygodniach. Za tydzień: linie, koła, prostokąty, czyli geometria na fotografii. Za dwa tygodnie: z bliska...

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

21


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Ejo zatrudni kierowcę, 0604-139-420 „ Firma martin zatrudni pakowaczy/stolarzy/ ciemno biało tel. 660-670-359 „ Gorzelnia w Marzeninie zatrudni pracowników, 061-4388-081 „ Kierowca kat. B (na busa lub inne) 0608-121-296 „ Poszukuję dyspozycyjnej, godnej zaufania pani do opieki nad dzieckiem - kilka godzin w tygodniu, 0691-969-253 „ Potrzebny pracownik do przepalania złomu, tel. 608-027-547 „ Praca w Holandii dla: murarzy, szpachlarzy, malarzy, płytkarzy, stolarzy, cieśli, 0693-207-615 „ Przyjmę do pracy cieśli (szalunki systemowe), murarzy, zbrojarzy, tel. 661-958-004 „ Przyjmę pracę chałupniczą w charakterze szwaczki, 661-472-065 „ Restauracja Margeritta zatrudni kucharzy, kelnerów, kierowców do rozwożenia pizzy, pracowników gospodarczych ( złota rączka ) oraz osoby do pracy w weekend. „ Samodzielną fr yzjerkę prz yjmę, 0509-446-479 „ W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM FIRMY NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ Z OSOBAMI Z WRZEŚNI, SŁUPCY I OKOLIC MONTUJĄCYMI ANTENY TV-SAT. 0609-626-949 „ Zaopiekuje się dzieckiem,posprzątam 609-753-356 „ Zatrudnię do sklepu, serwisu rowerowego, tel. 691097819. „ Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. 660-031-300 „ Zatrudnię kierowcę kat. C+ E międzynarodówka ADR 0603-67-14-49 „ Zatrudnię murarza, 0665-651-943 „ Zatrudnię panią do pracy w prywatnym mieszkaniu, 0787-248-626 „ Zatrudnię fryzjerkę damską, 0721-148-775 Przyjmę do pracy murarza, 0502-174-469 „

NAUKA „ Angielski - korepetycje, 0507-542-460

UCZYMY 4 x szybciej i skuteczniej

Edu-046

Na początku marca starują nowe grupy, między innymi: • 4 marca - angielski - początkujący i zaawansowany • 5 marca - niemiecki • 6 marca - hiszpański - początkujący • 5 marca także nowa grupa efektywnej nauki dla dzieci Leonardo - ortografia, sprawne czytanie. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami, dołącz do nas!!! Zapisy telefoniczne lub osobiście w sekretariacie szkoły.

NOWA METODA SITA!!! REWOLUCYJNY SPOSÓB UCZENIA SIĘ!!! Bezpłatne lekcje pokazowe

Września, ul. Sienkiewicza 14 tel. (061) 436 02 16, 0 605 28 66 65

wrzesnia@leaderschool.com.pl

MOTORYZACYJNE „ Daewoo espero, 1.8, gaz, rok 97, cena 3.300, zamiana, 501-103-623 „ Do wynjęcia bloki 3 pokoje 609-102-120 po 18.00 „ Kupię polonez truck 1,6 benzyna 2-osobowy, 0505-095-277 „ Kupię skrzynię biegów do fiata ducato, 2,5 TD, 889-192-545 „ Kupię passat kombi od 97rocznika, 0601-998-559 „ Opel astra kombi, 97r., + gaz; scenik, 2005r., 0508-003-010 „ Opel corsa 2002r., 1,7 DTI, bogata wersja, 16.500zł, 0608-760-405 „ Opel omega B, rok 94, 2.5, V6, wersja CD, cena 5.800, zamiana, 504-190-138 „ Peugeot 405, 93r. 2.300zł, 061-4364-100

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW • skup pojazdów • zaświadczenia • sprzedaż części • skup złomu

608-027-547

„ Sprzedam citroen C2 1,4 HDi, 2007r., sprowadzony, bogate wyposażenie, 0696-061-538 „ Sprzedam części CC 700 i 900, 0512-329-380 „ Sprzedam części do micry, 0697-951-879 „ Sprzedam fiat 126p; części peugeot 106, silnik skrzynia biegów, 783-613-211 „ Sprzedam fiat cinquecento 900 94r., 2.400zł., 0665-762-469 „ Sprzedam fiat punto, 1998 rok, 512-451-522 „ Sprzedam Fiata Grande Punto 1,3D, 2007r., 061-4363-076, 0601-726-460 „ Sprzedam Fiata Punto 1.2, SX, rok 1997, 604-338-774 „ Sprzedam ford escort, tanio 92r., stan bdb, 0614362-938 po 20.00 „ Sprzedam ford fiesta, 96r., stan dobry, 0502-581-821 „ Sprzedam ford mondeo, kombi, 1,6, 16V, granatowy, tanio, 0609-371-298 „ Sprzedam ibizę, 93r., 061-4383-384 „ Sprzedam koła 13, różne rozmiary, od mitshubisi colt, 0512-329-380 „ Sprzedam lub zamienię fiata siena 98r., 1,6 gaz, 0501-163-094 „ Sprzedam matiz 99r., gaz, lanos 99r., gaz, 0604-704-125 „ Sprzedam mercedes 180C, 1.8 + gaz, 94 rok, tel. 887-300-941 „ Sprzedam motorynkę, tel. 785-472-865 „ Spr zedam naczepę firank a, 96r., 0609-113-714 „ Sprzedam nissan sunny kombi, 2,0 D, 98r., zarejestrowany, cena do uzgodnienia, 061-4350-109 Sa-281a

El Cars

Elektromechanika pojazdowa • diagnostyka komputerowa pojazdów • naprawa alternatorów i rozruszników • montaż alarmów i immobiliserów Przemysław Kóska, Słomowo 57,

500-134-048 „ Sprzedam nubira kombi, 2000r., 1,6 benz.+gaz, 0512-329-380 „ Sprzedam okazyjnie ford mondeo, kombi, srebrny metalik, 2000r., bogata wersja, 7.500zł., 0698-511-853 „ Sprzedam omega B 94r., 0691-383-639 „ Sprzedam opel astra 1,6 96r., 0501-566-659 „ Sprzedam opel astra 1,6, 96r., 0605-634-224 „ Sprzedam opel kadett, 0665-244-328 „ Sprzedam opel combo, 1,7 DTI, 2003r., 0609-113-714 „ Sprzedam opel tigra 95, 0667-342-511 Sprzedam opel vectra, 93 rok, stan bdb, cena „ do negocjacji, tel. 516-636-108 „ Sprzedam opel vectra, 98r., 1,6, 061-4360-498 „ Sprzedam passat kombi, 1,8 benz. + gaz,990r., rejestracja 95r., 0601-998-559 „ Sprzedam peugeot 106, 95r., zielony metalik, 3d, benzyna, 4.700zł, 0603-67-14-30 „ Sprzedam peugeot 206 99r., 0889-194-232 po 15.00 „ Sprzedam punto 1.1, 95 rok, w dobrym stanie, 695-199-635 „ Sprzedam punto 2004r., 0608-715-793 „ Sprzedam renault clio 96 rok, 1.9D, 888-744-795 „ Sprzedam renault clio, 1,5 DCi, 2001r., 13.500zł., 0601-192-610 „ Sprzedam renault clio, 2004r., 0603-264-122 „ Sprzedam renault megane scenic, 1.6 benzyna + gaz, rok 98, 0693-333-436 „ Sprzedam renault megane, 1.6, 96 rok, ciemny metalik, 5 drzwi, drugi właściciel, stan bdb, 7.200 zł, tel. 606-482-142 „ Sprzedam renault scenic, 1.9 DTI, rok 2000, zarejestrowany, 501-652-385 „ Sprzedam seat inca, 2001 rok, 1.9 SDI do rejestracji, tel. 662-659-184

„ Sprzedam skuter peugeot, 602-57-87-53 „ Sprzedam Suzuki Alto, 95 rok, cena 1.300zł, 691-617-379 „ Sprzedam T 4 93r., 8-osobowy, 0609-113-714 „ Sprzedam T4, 2001 rok, 6-osobowy, stan bdb, tel. 695-608-367 „ Sprzedam terenowy Nissan Patrol, rok 1992, tel. 608-027-547 „ Sprzedam tico 97r., 0667-342-532 „ Sprzedam Volvo V-40, 1999 rok, 1.9 TD, 501-517-631 „ Sprzedam VW passat 1,8 benzyna, 1998r, anglik, 4700 do negocjacji, 691-224-931, 661-877-284 „ Sprzedam VW polo 2000r, 1,4, 16V benzyna, 12.800zł, 0603-67-14-30 „ Sprzedam vw T4 2,4 D, 3-osobowy + skrzynia i plandeka, 95r., 200tys.km., stan idealny, 15.000zł., 0605-610-810 „ Tanio sprzedam CC 700, 96r., 1.800zł., 0661-263-950 „ VW NEW BEETLE, 98r., 606-884-565 po 17.00 „ VW passat TDI, grudzień 95r.sedan, 8.500zł, 0669-84-02-33 „ VW polo, 97r., 0692-292-946 „ VW T4 95r., 1,9 TD, 9-osobowy, zarejestrowany, 0691-028-278 „ Renault clio 2001r. 5d, 75 tys km, 667-749-557 „ Sprzedam 126p: 86 i 96r, 503-849-648 „ Sprzedam mazda 626 kombi, 2,0 benzyna, 98r., bogate wyposażenie, LPG sekwencja nowa, zamiana, 0509-056-478 „ Skoda octavia 2002, opel corsa, 2000, 0601-796-231 „ Fiat cc 700, 93, 0692-507-608

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE • podsufitki, kierownice • deski-konsole • naprawa i wymiana tapicerki • siedzenia do motocykli • pokrowce

tel. 0501-027-680

ul. Stasiewskiego 16, Września „ Sprzedam silnik ze skrzynią 1.3, golf, wtrysk, 0661-265-951 „ Opel vectra 2.0 gaz, 90, c.zamek, na pilota, 0606-996-359 „ Sprzedam ford fusion 2004, 1.4 DTCI, el. szyby, lusterka, wspomaganie kierownicy, c.zamek, abs, klimatyzacja, immobiliser, radio z cd, gotowy do rejestracji, 19900 zł, 0601-706-333 „ Opel corsa 2000, pełna elektryka, 0508-565-122 „ Sprzedam renault kangoo 99, 1.4, 0503-009-228 „ Sprzedam vw passat, 1.8, 1997, bogato wyposażony, 16900 zł do negocjacji, 0502-581-707 „ Sprzedam nissan primera 97/98, pełen wypas, 0605-898-714 „ Opel astra II kombi, 1.7 diesel, 1999, 0603-352-532 „ Skoda fabia kombi, 1.4 TDI, salon, 2007, 0603-352-532 „ Renault clio II, 1.5 DCI, salon, 2007, 19900 zł, 0603-352-532 „ Sprzedam fiat uno, 5 drzwi, 2000, 0605-881-227 „ Eskort 92, 1.6, 16V, gaz, wspomaganie, 5 drzwi, 0607-798-071 „ Sprzedam cc 700, 1995, przyczepkę sam, skuter (Modo 1 ), kosę spalinową sthil, piłę motorową sthil, motor dziecięcy spalinowy (Kros), namiot baldachim, 0664-745-049

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Działki: Starczanowo - 10800 m2, Murzynowo K. 4 ha www.niedzwiedzki.com 669-111-071 „ AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA www. niedzwiedzki.com „ Sprzedam mieszkania 2,3 i 4-pokojowe, Koszarowa, Słowackiego, Miłosław, Kutrzeby, Wrocławska, Fromborska, Kościuszki, Kilińskiego, www.niedzwiedzki.com 669-111-071 „ Do wynajęcia Warsztat, Hale, Biura www.niedzwiedzki.com 669-111-071 „ Kompleksowe usługi remontowo wykończeniowe wnętrz, szpachlowanie, malowanie, regips, układanie płytek, panele, tapetowanie, hydraulika, adaptacja poddaszy LUX-DOM, 0502-961-852 „ Kupię mieszkanie na I-piętrze 501-77-32-55 „ Szukam lokalu na sklep we Wrześni, tel. 601-710-464

„ TANIO! Mieszkania Sławno: 56,7 m -150000 zł, 57,5 m2-160000 zł www.niedzwiedzki.com 669-111-071 „ WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO „ ”Sprzedam mieszkanie własnościowe na osiedlu Kościuszki - 59,1 m2 z pełnym wyposażeniem. tel. 608 332 330”

KREDYTY

• HIPOTECZNE • GOTÓWKOWE • KONSOLIDACYJNE • POD ZASTAW NIERUCHOMOŚĆ • TRUDNE SYTUACJE • BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Września, ul. Kaliska 6

Kre-085

„ AVON 0609-938-889 „ Avon- dodatkowy zarobek, możliwość awansu, 0504-126-269

„ Renault kangoo, 99 rok, 1200B, tel. 888-968-291 „ Sprzedam alufelgi + opony do BMW, 692-074-667 „ Sprzedam astrę 94 rok, zarejestrowana, 1.6, 691-915-858 „ Sprzedam BMW E46, 323, 99r., stan bdb, 0692-379-798 „ Sprzedam CC, 93r., peugeot 205 gaz, 792-842-613 „ Sprzedam Cinquecento 700, 96r., srebrny, 0785-838-889

www.wrzesnia.info.pl 2

na przeciwko Kauflandu

505 921 833 „ Sprzedam domy we Wrześni i okolicach www. niedzwiedzki.com 669-111-071 „ NIERUCHOMOŚCI NIEDŹWIEDZKI - UŁATWIAMY KUPNO, SPRZEDAŻ I WYNAJEM! Września ul.Sienkiewicza 20/1 (I p. nad Apteką Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 „ Do wynajęcia lokal handlowy, 100 m2, w centrum Wrześni (modernizacja), wykluczona branża spożywcza, 0667-590-075, 0601-701-131 „ Do wynajęcia lokal o pow. 230 m2, przy głównej ulicy, 0602-178-037 „ Do wynajęcia lokal w Słupcy, korzystnie. 885-881-737 „ Do wynajęcia mieszkania i domy, LOCUM 060275-77-79, 061-4366-341 „ Do wynajęcia mieszkanie 56 m2, Zamysłowskiego, 0501-309-072 „ Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, we Wrześni, 0600-713-763 „ Do wynajęcia pomieszczenia biurowe, 0693390-439, 0605-600-982 „ Domy sprzedamy: Chwalibogowo 90,4 m2, 350.000 zł., Orzechowo 110 m2 + gospodarcze 350.00 zł., B.O.N. MĘŻYŃSCY 505-921-833 „ Działki: Strzałkowo AG + bud. - 4162 m2; Wierzbocice bud. 2000m2, Nekielka od 1300 m2, B.O.N. MĘŻYŃSCY 505-921-833 „ Garaż do wynajęcia 0602-289-606 „ Kupię kamienicę z lokatorami lub bez, tel. 515-168-844 „ Kupię kamienicę, 0605-600-982 „ Kupię mały domek, Września lub bliskie okolice, B.O.N. MĘŻYŃSCY 505-921-833 „ Mieszkania: Września 57,5 m2, 2 pokoje, 155.000 zł., 44,9 m2, 2 pokoje, 165.000zł., 57,2 m2, 3 pokoje, 180.000 zł., 72,8 m2, 4 pokoje, 220.000zł.; Słupca: 47,1 m2, 2 pokoje, 120.000zł.; Kostrzyn: 110 m2, 4 pokoje, komfort 430.000zł.; ok.Kostrzyna: 53 m2, 3 pokoje, 120.000 zł., Poznań - duży wybór B.O.N. MĘŻYŃSCY 505-921-833 „ Nieruchomości LOCUM, pośrednictwo, wyceny, śwadectwa energetyczne, 0602-75-77-79, 061-4366-341zapraszamy Września, Rynek 4 od 10.00-16.00 od pon-pt „ OKAZJA!!! Września ul. Chrobrego, 65 m2, 3 pokoje, 3 ptr/4, 155.000zł. B.O.N. MĘŻYŃSCY 505-921-833 „ Okazyjnie sprzedam dom, 0604-337-043 „ Posiadam do wynajęcia I piętro budynku 140 m, umeblowane - 6 km od Wrześni (Marzenin) - na mieszkanie lub działalność gospodarczą 800 zł/miesięcznie + opłaty, tel. 515-168-844 „ Posiadam do wynajęcia kawalerkę 30 m2 w Słupcy. Tel. 601-75-76-78

NIERUCHOMOŚCI MĘŻYŃSCY KUPNO • SPRZEDAŻ • WYNAJEM BEZPŁATNE PRZYJMOWANIE OFERT WRZEŚNIA, KALISKA 6 na przeciwko Kauflandu www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl

505 921 833

Roz-202

PRACA

Sa-233c

27 lutego 2009

Sa-283

24

„ Posiadam do wynajęcia lokal handlowo - usługowo - biurowy o pow. 111 m kwadratowych, zlokalizowany przy ulicy Koszarowej 17 (nowy blok WEXEL), kontakt: 602-728-139 „ Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy, 061-4360-707 „ Sprzedam działkę budowlaną w Gutowie Małym, 0605-569-771

„ Sprzedam działkę budowlaną, 1000 m2, Obłaczkowo, 0509-243-840 „ Sprzedam działkę budowlaną, Przyborki, 2600 m2, 0886-356-296 „ Posiadam do wynajęcia plac 1.700 m2 bezpośrednio przy trasie Września - Gniezno 5 km od Wrześni na komis itp., tel. 515-168-844 „ Sprzedam 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokości Słupcy pod AG lub kopalnię żwiru, tel. 515-168-844 „ Sprzedam działkę w Zasutowie ul. Wrzesińska 21 przy trasie Września - Poznań, tel. 0505-056-613 „ Sprzedam działki budowlane 5 km od Wrześni, 0693-787-123 „ Sprzedam lub zamienię sklep przenośny, nowy, 14 m2, 6,5 tys., 0513-541-828 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Gorazdowie, cena 85.000, 793-482-606 „ Sprzedam mieszkanie w stanie surowym niewykończonym, Kutrzeby, 54 m2 + piwnica, 0602-117-335 „ Szukam pokoju do wynajęcia, 0669-994-640

„ Września, budowlana 942 m2, uzbrojona, 0502-589-329 „ Wynajmę Bar Oberża w Czeszewie, 061/4384-569 „ Wynajmę sklep w centrum miasta 165 m2 + duży parking, tel. 515-168-844 „ Zamienię mieszkanie komunalne - kawalerkę bez CO na większe, 0604-206-758 od pon. do 14.00

ROLNICZE „ Kupię C-360 i zgrabiarkę (pająk7), 0785-726-260 „ Kupię rozrusznik Ursus C-328, 602-179-826 Kupię siano, 691-076-749 „ „ Kupię sianokiszonkę, 0663-506-555 „ Kupię ziemniaki jadalne, tel. 609-073-465 „ Siewnik MAZUR szer. 4m, 89r., 2.800zł, 0608-760-405 „ Sprzedam beczkowóz 4000 l, rok prod. 95, rejestrowany, 606-576-551 „ Sprzedam byczki mięsne 0661-968-930 „ Sprzedam ciągnik 912, siewnik Poznaniak, wąskie koła do C-330, 0694-816-108 „ Sprzedam ciągnik MTZ 82 85r., 12.500zł., 0601-192-610 „ Sprzedam ciągnik MTZ 82, 1994 rok. Tel. 662-602-650 „ Sprzedam ciągnik MTZ 97r., 0609-113-709 Sprzedam ciągnik rolniczy MF 3650, 4x4, „ EHR, 40 KM/h, rok 90 oraz koła od kirowca, 668-403-885 „ Sprzedam ciągnik Zetor 8245, agregat uprawowy 3,60, beczka 2.500 litrów, 517-545-012, 061-8157-464 „ Sprzedam ciągnik ZETOR, 12045 i C-360, 0609-113-714 „ Sprzedam cielęta mięsne 0889-192-545 „ Sprzedam cielęta od 60 do 300 kg, 884-229-541 „ S p r ze d a m j a ł ów k ę w ys o k o c i e l n ą , 517-545-012 „ Sprzedam jałówkę wysokocielną. Tel. 695-424-539 „ Sprzedam jęczmień siewny Justina, 061-4389-238 „ Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu i byczki ok. 200kg 0607-459-445 „ Sprzedam kucyka, 602-57-87-53 Sprzedam kultywator z podwójnym wałkiem, „ wialnię do zboża elektryczną, dwukołówkę dmuchawę do zbożą, beczkę do wody 2000l na podwoziu od beczkowozu, 0787-378-774


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

• sprzedaż profesjonalnych nowych i używanych myjek ciśnieniowych • serwis,

części • akcesoria • gwarancja Adres Dziadkowo 5b

„ Sprzedam meblościankę, 061-4381-280 „ Sprzedam nowe i używane wózki, spacerówki, laski od 25zł., 0660-783-144 „ Sprzedam okazyjnie pralkę Whirlpool, 061-438-36-01 „ Sprzedam piec kuchenny CO z płytą grzewczą, kolor ciemny brąz, stan bdb, 507-043-067 „ Sprzedam przyczepę samochodową, pilarkę spalinową i elektryczną 0667-218-111 „ Sprzedam rower młodzieżowy, koła 24, stan bdb, 783-04-35-54 „ Sprzedam sofę rozkładaną 2-osobową i 1-osobową. Cena do negocjacji, 0506-139-695 „ S p r ze d a m s p a c e ró w k ę - p a r a s o l k ę, 663-488-758 „ Sprzedam stemple budowlane oraz drewno na konstrukcję dachową, 0607-770-715, 0697-114-953 „ Sprzedam wózek dla lalek (spacerówka), 722-168-574 „ Sprzedam wypoczynki, narożniki, zestawy dębowe od 150zł., 0660-783-144 „ Sprzedam zbiorniki 1000 litrów w koszu, 504-051-696

Inn-994 Roz-193

OC AC

SPRAWDŹ ILE ZAOSZCZĘDZISZ !!! ZADZWOŃ !!! Września, ul. Fabryczna 44 (061) 640-21-70, 504-126-030

400 zł

662-183-764

ul. Fabryczna 39/4

Nowy punkt „CENTRUM”

(przy parkingu)

Dom rzemiosäa, KoĈcielna 5

061-651-00-77 pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 9.30-14.00

62-300 Września

Usl-024

„ Usługi ogólno-budowlane szybko i tanio, 0784-428-737 „ Usługi ślusarskie, 0502-961-852, 0502-560-990 „ Usługi ślusarskie. Wykonujemy: wiaty, garaże, bramy różnego rodzaju, ogrodzenia, konstrukcje stalowe, słupy reklamowe, 0698-682-759

„ Suche drewno opałowe, workowane, paczkowane, kominkowe, 0889-564-243 „ Węgiel brunatny, 665-047-244 „ Wyprzedaż budy dla psa, 0660-783-144 „ S p r ze d a m fo te l i k s a m o c h o d ow y, 0667-342-503 „ Stopnie dębowe i jesionowe sprzedam, 0605-681-112 „ Sprzedam altankę ogrodową, huśtawki itp. 0669-974-081 „ Sprzedam ławę czarną, owalną, rozkładaną, 0607-798-071

USŁUGI „ Atrakcyjne zabudowy wnękowe, szafy, szafki, komandory, na wymiar. termin 7 dni, 660-517-289 „ Budowa od podstaw, ocieplanie i akceptacja poddaszy, 0722-362-621 „ Cięcie drzewa, 0601-198-582 „ Firma Budmal wykonuje kominki tradycyjne i stylowe. Glazura, terakota. Projekty. Tel. 602-605-270 „ Koparko- ładowarka, prace ziemne, 606-297-689 „ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele,nidagips, zakładanie płytek, 0691-697-975 „ Maszynowe tynki gipsowe,0601-291-348 „ Ogrody, trawniki, bruk, 0697-355-076

Usl-047

0888-428-925

„ Pranie dywanów, tapicerki, solidnie, 0509-566-522 „ Sprzedam decoder cyfrowy polsatu, wieża SONY RX 70, video ORION, 0602-467-653 „ Szpachlowanie, malowanie, płytki, panele, cyklinowanie parkietów, 0696-928-312 „ Tynki, malowanie, szpachlowanie, ocieplanie budynków, 0509-243-658 „ Usługi budowlano - ciesielskie i mini koparkoładowarką, 669-956-620

• największy wybór gotowych projektów budowlanych (budynki mieszkalne, inwentarskie, garaże, i inne) • świadectwa energetyczne • nadzory i inne usługi

RÓŻNE

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

MERCEDESEM DO ŚLUBU

świadczymy usługi jednorazowe lub długoterminowe

tel. (061) 670-98-89

„ Sprzedam ciągnik MTZ 82, 1995, stan dobry, 061/2863-017 „ Sprzedam jałówkę cztero-miesięczną mleczna, czarna, 667-248-579 „ Sprzedam Zetor 8245, 89, rozrzutnik obornika, 0603-409-295 „ Sprzedam Ursus 1604, 4 x 4, turbo, 84, rozrusznik, wał i serwo po wymianie, gwarancja, 29500 zł, ścięta maska oryginał, 0666-895-177 lub po 20 – 061/4382-417 „ Kupię ziemniaki jadalne (worki, luz), 0601-179-940 „ Sprzedam słomę pszenną w wałkach, Książno, 061/4382-933 „ Sprzedam pietruszkę i pług 3 skibowy, 0608073-301, 0608-073-301 „ Kupię buraki pastewne, 061/4382-776 „ Sprzedam słomę lub zamienię na obornik, 0661-285-025 „ Sprzedam słomę w balotach 20 zł/szt. i siano w kostce, 0697-740-548

„ Drewno rozpałkowe, suche, workowane - z dostawą 0601-430-756 „ Kupię kolumny uszkodzone ALTUS, MILTON, ALTON 0600-519-382 „ Kupię maszynę słupek, 888-58-19-66 Pożyczki gotówkowe - 0509-454-737 „ „ Przyjmę ziemię z wykopu, 063-2135-491 „ Sprzedam agregat prądotwórczy 230/360V, 9,6KW max 15KW, 2200zł.; Hak holowniczy SEAT, 120zł., 0605-394-722 „ Sprzedam betoniarkę, gilotynę małą do metalu, oraz duży podnośnik (piesek), 0787-378-774 „ Sprzedam czarną ziemię, tel. 515-168-844 „ Sprzedam drewno opałowe, 0607-821-191 „ Sprzedam kontener sklepowy 30 m2, 513-282-639 „ Sprzedam łóżko piętrowe, tel. 696-533-473 Sprzedam maszynę do szycia Singer, w bdb „ stanie, 0669-163-314

„ Oferuję usługi: szpachlowanie ozdobne, ścienne efekty dekoracyjne, malowanie nowoczesnymi technikami, płynna tapeta (tynki bawełniane, płyty gips. - kart., glazura. Zadzwoń, zobacz próbki, efekt miło zaskoczy. Tel. 0602-793-025

który 31 marca 2009 weźmie udział w losowaniu

(12km od Krotoszyna, przy trasie nr.15)

e-mail: karchex@vp.pl tel. 0 507158699, 0 606211056

„ Pożyczki do 20 000 bez zaświadczeń, możliwość dojazdu do klienta, 0600-610-906

„ Usługi WOD-KAN-CO, 0697-952-676 „ Wycinanie drzew, 0697-355-076 „ Zakład ogólnobudowlany przyjmie zlecenia (specjalność - murowanie z klinkieru), tel. 661-190-794 „ Zakładanie kostki brukowej, 0697-355-076

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

USŁUGI • koparko-ładowarką • wywrotka HDS

ZWIERZĘTA „ Goldeny 0509-056-478 „ Sprzedam 5-miesięcznego pekińczyka, 0791-824-691 „ Sprzedam króliki belgi, 061-4388-513 „ Sprzedam spaniele, 0694-273-673 „ Sprzedam tanio szczeniaka alaskan malamut, 661-242-579 „ Sprzedam yorki, 0600-277-819 „ Sprzedam owczarki niemieckie długowłose szczenięta, 4 miesięczne, suczki, 0661-670-716 „ York i szczenięta, 0505-033-559, 0513-266-727 „ Spaniele, 0605-981-729

KOMPUTEROWE „ Firma 3D - montaż, sprzedaż komputerów, pomoc w zakresie oprogramowania i sprzętu, 502-468-362, 691-577-001

KSERO cz-b A4: 0,15 zł kolor: A4: 2,50 zł

• A3: 0,30 zł • A3: 5,00 zł

Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. (061) 640-01-01

25 ww-062

Dla Panów w prezencie mamy 50% rabatu na zamieszcznie życzeń (20 zł za moduł)

wienie za minimum 50 zł i wypełnić kupon,

sprzątamy mieszkania, domy, biura,

Usl-042

wystarczy przyjść do pizzerii złożyć zamó-

tel.0602-227-666 www.firma-chochlik.pl

Usl-027

aby wygrać jedną z atrakcyjnych nagród np. DVD, odkurzacz, blender itp.

Firma sprzątająca "MARTIN"

Pogotowie Kanalizacyjne 24 h/365 dni

Roz-089a

ogłasza konkurs

Czyścimy i udrażniamy sprężyną (500 obr./min) kanalizacje wewnętrzne. Kamera TV do rur!!!

DZIEŃ KOBIET tuż, tuż...

Firma KARCHEX

Chrobrego 15 tel. 061-640-21-01

www.wrzesnia.info.pl

„ Żwir, czarna ziemia - podsypka 606-297-689 „ Układanie kostki brukowej, granitu 606-297-689 „ Meble kuchenne na wymiar, szafy wnękowe, 0667-116-039

Brak odpływu w toalecie, zmywaku?

Inn-457a

„ Sprzedam małe cielęta byczki, tel. 063-276-99-81 „ Sprzedam mieszankę do siewu, tel. 609-073-465 „ Sprzedam młoda krowę z cielakiem, 0698-511-863 „ Sprzedam owies cwał nie czyszczony, zeszłoroczny 600 zł/tona, tel. 503-110-439 „ Sprzedam pług 2-skibowy brony 4, BĄK do nawozu oraz siewnik konny zawieszany 0603-45-41-43 „ Sprzedam pług półzawieszany, Forszyt, B-200, 5-skibowy, 0663-731-122 „ Sprzedam prasę rolującą krone 125, sznurek + siatka, cena 23 000 zł. Tel. 660-858-839 „ Sprzedam prosięta, 061-438-67-06 „ Sprzedam przyczepę D47 i pług 4-skibowy Forsznyt, 791-612-242 „ Sprzedam pszenżyto, 660-693-917 „ Sprzedam sadzeniaki ziemniaków odmian bardzo wczesnych IMPALA, ARIELLA, wczesnych - BELLAROSSA, BONDAVILL, średnio wczesne - JELLI, BRYZA oryginał, 695-199-635 „ Sprzedam sianokiszonkę w balotach, tel. 606-534-723 „ Sprzedam skrzynki do kiełkowania kartofli + opryskiwacz, 518-418-561 „ Sprzedam słomę w belach 120/120, 12 zł/szt., tel. 608-715-559, 063-213-56-72 „ Sprzedam śrutownik bijakowy 7,5 KW 0605-569-771 „ Sprzedam ursus 1222, 89r., 84r.; rozrzutnik 2osiowy, opryskiwacz 2000l, 18m, opryskiwacz 400l, 12m, pług B-200, 0693-850-965 „ ŚRUTA RZEPAKOWA - 740 zł/t; MOCZNIK - 1360 zł/t; OTRĘBY PSZENNE - 400 zł/t; SZNUREK 4 kg, 2000 m - 24 zł. Skup i sprzedaż zbóż. Posiadamy również mieszalnie jeżdżącą. Tel. 061438-32-02 lub 0605-319-615 „ Śruta sojowa 1595 zł/t, śruta rzepakowa 750 zł/t, 607-620-603 „ Sprzedam ziemniaki sadzeniaki Maryna, 0782-255-281

Gas-066

27 lutego 2009


26

27 lutego 2009

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

DziĊkujĊ wszystkim za wsparcie, troskliwą opiekĊ i pomoc w trudnych chwilach naszego Īycia: * Panu Doktorowi Przybylskiemu * pielĊgniarce P. Markiewicz * P. Irenie KnociĔskiej * P. Marii Czarczyk * P. Barbarze Wojciechowskiej

Biuro Ogłoszeń ul. Warszawska 15 62-300 Września tel. 061/ 640 01 01

DziĊkuje wszystkim, za uczestnictwo w pogrzebie

śp. Jana Karlika

www.wrzesnia.info.pl

* Czcigodnym KsiĊĪom * Rodzinie, przyjacioáom, sąsiadom Delegatom • Ochotniczej StraĪy PoĪarnej • RzemieĞlników • Kombatantów • UrzĊdu Miasta i Gminy Nekla

Poszukujemy

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Za intencje mszalne oraz záoĪone kwiaty Serdeczne Bóg zapáaü ĩona z rodziną

BEZLAKIEROWE USUWANIE WGNIECEü CAR PERFECT

UL. ĆWIôTOKRZYSKA 6 62-300 WRZEĆNIA 508-964-137 www.carperfect.eu

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane są do środy

SKLEP - HURTOWNIA Września, os. Sokołowskie ul. Traugutta 2 (boczna od ul. Stasiewskiego)

tel. 0 506-034-016 (061) 436-37-77

Pra-709

OGàOSZENIE

poszukuje

PRACOWNIKÓW

do godz. 12:00

DO DZIAŁU MAJSTERKOWANIA I BUDOWLANKI

Moduły

Mile widziana znajomość materiałów budowlanych, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi.

pomiędzy

ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy

CV i list motywacyjny proszę wysyłać na adres brico.wrzesnia@gmail.com

do godz. 17:00

Kompleksowe Usługi Księgowe rozliczenia firm i gospodarstw rolnych (VAT, PIT) rozliczenia roczne

i ogłoszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

tel. 0663-488-768

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rej. Stawu Pawelskiego w MIŁOSŁAWIU Na podstawie art. 17.pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu nr XXIX/181/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rej. Stawu Pawelskiego w MIŁOSŁAWIU wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w  dniach od 09.03.2009 r. do 30.03.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław w godz. od 800 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.03.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław o godz. 1400.

Usl-033

Pozostałe

Roz-165

BARTEX

- panele podłogowe - panele ścienne, PCV - podłoga barlinecka - parapety wewnętrzne - karnisze - rolety - listwy, profile, akcesoria do podłóg - montaż podłóg i paneli

Roz-196

PDR

Sa-285

Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

ww-054d

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2009 r. Burmistrz Gminy Miłosław (-) mgr Zbigniew Skikiewicz


27 lutego 2009

Konkurs Narodowego Banku Polskiego

www.wrzesnia.info.pl

27


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

Bar przy stacji paliw Lukoil w Brzeźnie

poszukuje KUCHAREK i BARMANEK

W związku z dynamicznym rozwojem sieci poszukujemy pracowników do sklepu we Wrześni na stanowisko:

niezbędne doświadczenie gastronomiczne,

KIEROWNIK SKLEPU oraz SPRZEDAWCA Pra-707

WYMAGANIA: • Wykształcenie średnie • Znajomość branży RTV i AGD będzie dodatkowym atutem • Obsługa komputera • Chęć podnoszenia kwalifikacji CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres: PHU Diana, ul. Spółdzielców 5B, 62-510 Konin lub e-mail: rekrutacja.diana@mediaexpert.pl z dopiskiem praca-stanowisko

kontakt 509456383 „ Zatrudnię Panią w sklepie w ramach przygotowania zawodowego, zarejestrowana powyżej 1 roku w UP, wiek - powyżej 25 lat, wykształcenie średnie, zdolności manulane, miłe usposobienie, CV ze zdjęciem składać w Biurze Ogłoszeń, ul. Warszawska 15 z dopiskiem “SKLEP” „ Zatrudnię pomocnika lakiernika samochodowego, tel. 0601-79-14-54 „ Zatrudnię tapicera, krawcową, 0668-303-223 „ Zatrudnię technika i mgr farmacji, 660-440-420

NAUKA

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pra-628

Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, Września, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

o zwrot (Konin, Poznań)

• VAT 25 „ J. niemiecki - korepetycje, 0513-652-324 „ Język angielski - korepetycje, 0503-192-474 „ Mgr udzieli korepetycji - j. niemiecki, dojazd do klienta, 0667-825-600 „ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 0509-273-028 „ Studentka zaoczna I roku szuka pracy na umowę-zlecenie lub stażu, 0665-735-506

Korzystne ceny i rabaty!!!

popołudniową pracę

„ Przyjmę do pracy na dobrych warunkach płacowych elektromechanika samochodowego z dobrą znajomością elektroniki, 061-8178-137, 061-8189-527 „ Przyjmę kierowcę kat. C + E, tel. 0601-768-975

Kre-059

KREDYTY Od 370 zł dochodu Na oświadczenie do 20 tys.

GOTÓWKA W TYM SAMYM DNIU!

MOTORYZACYJNE „ AKUMULATORY NOWE I UŻYWANE z gwaracją 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg złomu akumulatorowego - odliczamy 40zł od ceny, Września, Orkana 8, 061-4361-019, 889-076-691 „ BYŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU? zadzwoń, zdarzenia nawet 10 lat wstecz, 0518-489-829 „ Chrysler neon 95r., 0505-071-415 „ Citroen C3 plurier, cabrio, 1.4 benzyna, sierpień 2003, 25 tys. km, seledyn metalik, lekko uszkodzony jeżdżący, 16.000 zł po opłatach, 061-436-19-16, 602-371-992 „ Fiat panda 1,1, XII 2003, 40tys.km, czerwony, 0669-101-177 „ Fiat seicento 900, 2000r., czerwony, 57tys.km, alarm, radio CD, kpl. zimowych kół, bezwypadkowy, 2 właściciel, 6200zł., 061-4363-595, 0723-882-707 „ Ford fiesta, 1,4 D, 2006r. model 2007, 0603-236-629 „ Gaśnice - przeglądy w każdą sobotę od godz. 8.00-13.00, Września ul. Kaliska. Zapraszamy, 0604-925-664 „ Kupię pr z yczepkę samochodową, 0661-781-102 „ Mazda 323F, 2000 rok, 1.6, 16V, bogate wyposażenie, 13.300, 668-107-037 „ Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 „ Opel omega B kombi, automat, 96r., gaz sekwencja - bogate wyposażenie, 0663-456-605 „ Opel vectra 94r., 2,0, gaz, klimatyzacja 0505-155-484 „ Peugeot 1,4, HDI 2004r., 785-979-395 „ Peugeot 2,0 HDI 2002r., 691-599-418 „ Peugeot 407 kombi, Diesel, 2006r., 0603-236-629

„ Sprzedam audi A-3, 1,6, 98r., złoty metalik, 0781-572-647 „ Sprzedam BMW 316 i, 1990 r., 503-350-923 „ Sprzedam BMW 316 i, rok 1994, 507-097-757 „ Sprzedam bmw 318, 2000r., klimatronik, elektryka, alufelgi, 0517-380-833 „ S p r z e d a m b m w, 9 3 r. , 3 2 5 T D, 0698-615-281 „ Sprzedam citroen Berlingo 2002r., Citroen C3 2003r., Citroen C3 2005, Citroen C3 na części, 0519-193-791 „ Sprzedam citroen C3, 2004r., zarejestrowany, 20.500zł., 0695-158-885 „ Sprzedam citroen xsara 2000r. 0793-017-190 Sprzedam daewoo matiz, miedziany metalik, „ 2 właściciel, dokumenty salonowe, 6.000zł., 0698-829-874 „ Sprzedam fiat punto, 2001r., 5drzwi,klimatyzacja, elektryka, 0505-432-257

AUTO CZĘŚCI I MECHANIKA

TŁUMIKI

MONTAŻ • SPRZEDAŻ • NAPRAWY

Zäomowanie pojazdów Skup samochodów na czöĈci

Skup zäomu

Naprawa

„ Spr zedam matiz 2002r., 7.500zł, 0785-210-690 „ Sprzedam mercedes 200D, 93r., tanio, 0609-863-927 „ Sprzedam mercedes S400 CDI, 2002r., pełne wyposażenie, kolor srebrny, 63.000zł., 0523512-013, 8.00-16.00 „ Sprzedam nissan micra, 99r., 061-4363-875 „ Sprzedam opel astra 1,6 8V, sedan, 97r., złoty metalik, 5.800zł., 0503-373-740 „ Sprzedam opel astra 1,6, 96r., nie zarejestrowany, Tanio, 0607-823-955 „ Sprzedam opel astra II 98r., 0781-994-720 „ Sprzedam opel astra II kombi, 2000 rok, 1.6, 16V benzyna, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, wspomaganie, regulacja kierownicy, 4xpp, immobiliser, ABS, welurowa tapicerka, alufelgi, 602-437-004 „ Sprzedam opel astra kombi, 2,0 TDH Diesel, 2000r., 0661-771-062 „ Sprzedam opel corsa 98r., gaz, 0665-802-303 Sprzedam opel corsa, 96r., 5.900zł., + opłaty, „ 0695-158-885 „ Sprzedam opel omega kombi, klimatronic, 95r., 0606-647-043

skuterów i quadów

FOLIE Bierzglinek, ul. Œwierkowa 4 tel. 061-438-90-04 0604-85-22-64 „ Sprzedam opel vectra B, 1,8 16V, + gaz, kombi, 97r., 8.400zł., 0782-871-185 „ Sprzedam peugeot 206 1,4i, 2003r., 15.800zł., 0698-684-710 „ Sprzedam peugeot 307, 2,0 HDI 2003r., 0694-622-620 „ Sprzedam peugeot partner, 1,6 HDI, 2006r., salonowy, bezwypadkowy, kolor srebrny metalik, 0602-613-057 „ Sprzedam Poloneza, 1995 rok, 660-693-917 Sprzedam przyczepę samochodową 210x120, „ 2008r., zarejestrowana 694-184-983

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie

Janusz Przespolewski 62-410 Zagórów ul. Dêbowa 2

• Części samochodowe i motocyklowe • Serwis samochodów • Szybkie naprawy

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC

ATRAKCYJNE CENY!!!

Hanover, Duisburg, Krefeld, Geldern i okolice – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u

PROMOCJA! PRZY ZAKUPIE OLEJU WYMIANA OLEJU I FILTRÓW GRATIS

„ Sprzedam przyczepę, laweta + burty, 0692-156-828 „ Sprzedam renault laguna, 95, 600-567-320 „ Sprzedam renault megane 1,4 16V, 2001r., 0667-116-402 „ Sprzedam renault scenic, 1.6, 97 rok, klimatyzacja, zarejestrowany; renault scenic, 1.6 + gaz sekwencyjny, 97 rok, do opłat; renault megane, 1.6, 98 rok, klimatyzacja, do opłat, 0603-775-238 „ Sprzedam renault twingo, 2003, bogate wyposażenie, 502-606-532 „ Sprzedam rover 214, 97r., 1,4, 0505-056-409 „ Sprzedam seat cordoba kombi, 1,6i, 2002r., 0660-731-001 „ Sprzedam seat ibiza 1,4, 96r., 0601-783-615 po 16.00 „ Sprzedam seat ibiza 2000r., 1,4, 0792-690-415 „ Sprzedam seat leon, 1,9 TDI 2001r., zarejestrowany, 0663-488-726 „ Sprzedam skuter simson 88r., 0781-181-545 „ Sprzedam skuter, 50ccm, Reju Toreo Austria, 2008r., przebieg 1060, 0666-974-806 „ Sprzedam suzuki baleno 1995r, 0661-756-147 Sprzedam T4 i omega, 787-453-482 „ „ Sprzedam vw golf II, 1,8 GT gaz, 90r., 0782-638-906 „ Sprzedam vw golf III 95r., 0609-162-048 „ Sprzedam vw golf, 89r., 0785-312-889 „ Sprzedam vw lupo, 2000r., 1,0, 0792-690-415

061 4366 232, 0609 538 301

JAŒKO

www.autostyl2000.pl

PN. - PT. 8.00 - 19.00 SOB. 8.00 - 14.30 NEKLA, UL. WRZESIŃSKA 26 TEL. 061 43 86 497

„ Sprzedam for escort 1,8 TD, 98r., + opłaty, 5.500zł., 0695-158-885 „ Sprzedam ford escort kombi 1,6, 95r., 0660-813-953 „ Sprzedam ford fiesta, 2004r., 1,4, 0792-690-415 „ Sprzedam ford fiesta, uszkodzony, 0609-370-948 „ Sprzedam ford focus 1,8 TDCi, zarejestrowany, 37.000zł., 0695-158-885 „ Sprzedam ford focus 1,8 V, 2000r., sedan Ghia, 0669-411-347 „ Sprzedam ford galaxy, 2,3 gaz sekwencja, 98r., 7-osobowy,0663-488-726 „ Sprzedam ford mondeo 96r., 2.500zł, 0667-939-223 „ Sprzedam golf IV 2000r., 1,9 TDI, 0669-967-637 „ Sprzedam iveco 96r., plandeka 4,80m, 0602-281-589

AUTO-SZYBY

Zapraszamy!!! Września, ul. Gnieźnieńska 32a

Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Września ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 061/436-50-96

• REJESTRACJA POJAZDÓW (Poznań, Gniezno, Września) • Tłumaczenia (włoskie, niemieckie, francuskie, holenderskie, angielskie i inne) • Recykling (Scholz, Polska Sieć Recyklingu, Recar) • Ubezpieczenie OC 1 MIESIĘCZNE 60 ZŁ

513-160-975, 061-424-02-99

wykształcenie min. średnie; wiek 25-55.

„ Przyjmę piekarza lub osobę do przyuczenia, 0607-507-737 „ Przyjmę ucznia w zawodzie rzeźnik-wędliniarz, 061-4385-852 „ Przyjmę ucznia w zawodzie stolarz, 0609-738-034 „ Rencista wszystkie kat. prawa jazdy poszukuje pracy 0880-071-332 „ Tapicernia przyjmie uczniów oraz czeladnika na 1/2 etatu, 0505-056-751

„ Renault megane 1,4, 16V, hatchback 95kM 08/99r., 99850km, metalik, kupiony w salonie, bezwypadkowy, I właściciel, garażowany, nowe opony i akumulator 0601-750-928 „ Rover 214i, 96r., 2xpp, el. szyby, c. zamek, radio, 061-4360-558, 0505-44-81-45 „ Seat cordoba, 95r.; atos 99r., 0788-653-748 „ Skup katalizatorów samochodowych, 503-416-909 „ Skup, sprzedaż, zamiana wózków widłowych oraz maszty do ciągników i widły. Uprawnienia na wózki widłowe. tel. 602-725-994, 063-21-32-405

• AKCYZA – wniosek

oferuje dodatkową,

„ Przyjmę kobietę do pracy w sklepie na 1/2 etatu, 061-286-40-61

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

Oferujemy:

„ Odpowiedzialnej firmie zlecę wykonanie elewacji zewnętrznej budynku ok 400m2, 0507-046-351

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

MONTAŻ 16-letnie doświadczenie

BIURO POŚREDNICTWA W URZĘDACH!

„ Obsługa sekretariatu. CV - 62-300 Września, skrytka pocztowa 47

„ Posprzątam dom lub biuro, umyję okna, 0693-113-994 „ Poszukuję pracy, wykształcenie średnie, uprawnienia na wózki widłowe, 0691-283-931 „ Przyjmę do pracy do montażu okien, drzwi, bram, rolet pracownika z doświadczeniem, 0502-631-421, 0500-219-145

AUTO-GAZ

www.wrzesnia.info.pl

tel. 063/241-72-24 0600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Sa-284

„ Zatrudnię doradcę rolnośrodowiskowego, tel. 603-059-010

„ Pilnie sprzedam golf III 92r, tuning stan bdb 665-666-258 „ Pilnie sprzedam opel kadett, 90r., 0516-188-435 „ Przyjmę auta w komis, sprzedaż, raty, Kostrzyn Wlkp., 0695-158-885, 0696-468-337 „ Punto 97r., zarejestrowany, 0600-258-740 „ Peugeot 406 coupe, 2002 rok, 2.2 HDI, 136 KM, bardzo bogate wyposażenie, 120 tys.km, srebrny metalik, 31 tys.zł możliwość zamiany., 0602-371-992, 061-4361-916

Sa-258

„ AVON zostań konsultantką otrzymasz prezenty, torebkę, kosmetyki, dodatkowy zarobek “0” wpisowego 789-297-783 „ Bar w Brzeźnie zatrudni do pracy Panie w charakterze bufetowej, 601-781-715 „ Firma Heban z Wrześni zatrudni magazyniera, 061-437-96-04 „ Firma telekomunikacyjna Netia zatrudni konsultantów od zaraz, wynagrodzenie prowizyjne, 0693-088-231

„ Ugruntowana Firma w Transporcie Międzynarodowym poszukuje kierowcy kat. C+E z doświadczeniem. Oferujemy samochody wysokiej klasy, dobre zarobki, praca po UE, 0500-436-839

Sa-282

PRACA

Roz-095

27 lutego 2009

Pra-708

28

Części oraz akcesoria do skuterów i quadów Września, ul. Miłosławska 5 tel. 889 999 377 „ Sprzedam VW passat 1,8, 97r., benz+gaz, klimatronik, kombi, bogate wyposażenie, 507-04-21-02 „ Sprzedam vw passat, 2006r., sedan, skóra, 55tys.km, bezwypadkowy, 0504-131-393 „ Sprzedam vw polo 1,4 MPI benzyna, 2000r., 0793-017-180 „ Tanie opony, aluminowe, felgi, małe dojazdówki 889-076-691 „ Uno 97r., 1,4 gaz, 0601-389-723 Vw „ golf II 1,3, 90r., 0605-414-342 „ Vw polo 97r., 0504-328-053 „ VW polo, 1.4, 1998 rok, peugeot 206, 1.4 HDI, 2006 rok, 5 drzwi, opel corsa C, 1.3 CDTI, 2005 rok, 668-189-945 „ Wyjazdy do Berlina po auta, transport aut do 5 sztuk, 0609-886-598 „ Sprzedam ford focus, 1.8 TDI, rok 99, bogate wyposażenie, cena do uzgodnienia, 609-158-753

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Do wynajęcia 2 biura w budynku Banku Śląskiego, 0608-346-567 „ Do wynajęcia 2 lokale handlowe w Miłosławiu, 0602-626-980 „ Do wynajęcia lokal 100 m2 we Wrześni, blisko centrum na biura lub gabinety, wszystkie media + parking, 0509-913-160 „ Do wynajęcia lokal użytkowy, I piętro Rynek, 0500-257-254 „ Do wynajęcia lokal w podwórzu centrum Wrześni, 20 m2, po remoncie, na biuro, gabinet, 0513-033-398 „ Do wynajęcia magazyn 120 m2 w Obłaczkowie k/Wrześni. Bezpośrednie sąsiedztwo firmy “Agroflora”. Dobra lokalizacja, blisko zjazdu z autostrady. 0660-484-221 „ Do w ynajęcia mieszk anie 60 m 2 , 0889-990-605 „ Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 33 m2 w domu jednorodzinnym z osobnym wejściem, 0505-679-263 „ Do wynajęcia pomieszczenia na gabinet psychologiczny, logopedyczny, pedagogiczny, 0608-690-137 „ Do wynajęcia w centrum Wrześni pomieszczenia magazynowo - biurowe o pow. ok.590 m2 w tym ogrzewane o pow. ok.65 m2. Dobry parking, 0509-789-833 „ Dom na Lipówce, 0600-354-337 „ Działki budowlane 997 m2 i 1162 m2 w Czerniejewie, blisko szkoła, 79 zł/ m2, 602-787-985


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

NOWOŚĆ!

„ Sprzedam lub wynajmę nieruchomość zabudowaną budynkiem o kubaturze 1004 m3 na działce o pow. 854 m2 przy ulicy Piastów we Wrześni, tel. 724-339-980 „ Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w bloku działkę 3500 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym i domem mieszkalnym 888-526-952 „ Sprzedam mieszkanie 10 km od Wrześni, 3 pokoje, 50 m2, niski czynsz, 0609-181-869 „ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 0880-204-563 „ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, przy ul. Kutrzeby, 0504-789-718 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 65 m2, 0602-107-919 „ Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 0663-046-665 „ Sprzedam mieszkanie 41 m2, do remontu, Czeluścin, przy trasie Września-Gniezno, 060 5-118-446 „ Sprzedam mieszkanie 65 m2 w bdb stanie, 0663-243-466 „ Sprzedam mieszkanie 74,6 m2, przy ul. Legii Wrzesińskiej 0601-976-005, 0607-823-615 po 15.00 „ Sprzedam nowe mieszkanie 62 m 2 , 0601-775-237 „ Sprzedam pawilon handlowo-mieszkalny, 600 m2, + działka budowlana 6000 m2, z dokumentacją, 570 tys.zł., 052-3512-013, 8.00-16.00 „ Wynajmę eleganckie nowe mieszkania bezczynszowe w centrum miasta bez pośredników. Media na licznikach, 0508-288-869, 061-4365-226 „ Wynajmę lokale użytkowe w centrum: 50 m2 i 120 m2, 0508-288-869, 061-4365-226 „ Wynajmę nowy garaż przy ul. Koszarowej, 0501-428-445 „ Wynajmę pod magazyn lub produkcję halę o pow. 220 m2, 0663-962-117 „ Zamienię mieszkanie 46 m2 na parterze na większe - od 70 m2, 0694-040-836 „ Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą ok. 80 m2, 0880-678-079

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

UWAGA! NISKIE CENY

po›yczki gotówkowe (na telefon) bez porêczycieli minimum formalnoœci szybka wyp³ata (1 dzieñ) mo¿liwoœæ rat dla ka¿dego OPROCENTOWANIE NI¿SZE O 20% Wrzeœnia, Wroc³awska 42 (przy ZUS-ie)

pn-pt 11.00-17.00 tel./fax 061/4377-281, 0698-627-594

PROFESJONALNIE

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ

OFERUJEMY:

ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

Inn-339

PRZYCZEPA 25zł/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zł/doba I INNE tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

Rozliczenie VAT rolników Zwrot VAT-u za artyku³y budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

ROLNICZE „ Gorzelnia w Marzeninie skupuje żyto, pszenżyto i kukurydzę, 061-4388-081 „ Kupię przyczepę samozbierającą na tandemie, 0512-133-832 „ Kupię jałówkę wysokocielną 0608-760-405, 061-427-46-06 „ Kupię kukurydzę paszową, 0668-445-420 „ Kupię topole 061-4363-496 wieczorem „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844 „ Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. 0506-494-770 „ Masz zaległości w księgach rejestracji zwierząt? Zgłoś się do nas! Wprowadzamy za Ciebie Księgi i zgłosimy zaległości w ARiMR! 0506-134-064, 0512-206-600 „ Odbieram worki i big-bagi po nawozach. Wystawiam zaświadczenia o zdaniu odpadu do recyklingu, 0509-241-569 „ Profesjonalne pomiary pól metodą GPS, wypełnianie wniosków obszarowych. 4-letnie doświadczenie, 061-2850-856, 0506-134-064 „ Prosięta 785-723-500 „ Pszenmix - 0,44zł/kg, Grzybowo 48, 0603-603-949 „ Skup bydła, 061-438-13-18, 0606-497-658 „ Skup bydła, 512-314-050 „ Skup trzody chlewnej, macior i knurów, 604-472-331 „ Skup trzody chlewnej, macior i knurów, 608-505-716

UWAGA ROLNICY!!! Hurtownia Pasz i Koncentratów

„MACH-PASZ” zaprasza do nowej siedziby w Kołaczkowie

przy ul. Wrzesińskiej 38 B oraz do naszej hurtowni we Wrześni

przy ul. Czerniejewskiej 4 tel. 696 030 644, (061) 4365 332

Oferujemy w ciągłej sprzedaży: • otręby pszenne, • śrutę sojową i rzepakową, • koncentraty, • premixy, • pasze pełnoporcjowe

CENY KONKURENCYJNE!!! „ Skup tuczników i bydła, płatność natychmiastowa, 061-4388-381, 061-4388-340 „ SKUP worków polipropylenowych, Grzybowo 48, 0603-603-949 „ Sprzedam beczkę ascenizacyjną ocynkowaną 5000 litrów, pług zagonowy 4 skibowy KVERNELAND dmuchawę do zboża 5,5 KW ze żmijką 669-214-945, 0 - „ Sprzedam bronę wahadłową Amazone, 3m z hydropakiem, pełen wał, 0506-078-792 „ Sprzedam byczka, 0695-658-889 „ Sprzedam ciągnik rolniczy C 360, ciągnik masey ferguson 285, przyczepę rolniczą 6 t prod. niemieckiej, siewnik zbożowy 3 m, tel. 0601-768-975 „ Sprzedam ciągnik Zetor 12145, 1989 rok, prasa słoma kostka, rok 1990, 0601-092-713 „ Sprzedam ciągniki rolnicze Massey Fergusson 255, 78 rok, 18.800 zł oraz 3070, 90 KM, 595, 75 KM z przednim napędem, 515-185-700 „ Sprzedam ciągniki rolnicze: Massey Ferguson, Case, Newholland, Valtra, Johndeere, 85 do 160 KM; pługi 4 i 5-skibowe obrotowe, 0691-384-570 „ Sprzedam cielaka byczka, 0508-152-080 „ Sprzedam cielaka byczka Chocicza Wielka 4 „ Sprzedam jałówkę cielną, termin wycielenia 15.03, 691-599-816 „ Sprzedam jałówkę wysokocielną 100% HF 663-912-436

„ Sprzedam jałówki hodowlane cielne, byczki, jałóweczki w wadze 100-130kg, 0697-981-523 „ Sprzedam jęczmień do siewu stratus, 061-4388-096 „ Sprzedam jęczmień i pszenicę, 0505-243-851 „ Sprzedam jęczmień jary “Binal” do siewu oczyszczony i mieszankę zbożową na gleby lekkie i średnie, c. 670 zł./tonę i pszenżyto paszowe, c. 440 zł./tona, 0609-047-232

RZEŹNIA SKUPUJE MACIORY I KNURY • odbiór z gospodarstwa nawet 1 sztuki • gotówka lub przelew 1 dzień • najwyższe ceny

tel. 608 439 125

„ Sprzedam jęczmień jary do siewu, I odsiewodmiana stratus 0691-351-521 „ Sprzedam jęczmień jary, siewny, odmiana granal, 0601-877-806 „ Sprzedam klatki z karmnikami ocynk, 061-4383-601 „ Sprzedam kombajn 056 z sieczkarnią z kabiną z podbieraczem, 0509-501-928 „ Sprzedam loszki chodowlane, wolne od HA, 606-686-691 „ Sprzedam MTZ 82, 1995 rok, 100% sprawny, 785-726-260 „ Sprzedam Orkan do zielonek (2.900 zł) oraz zgrabiarkę 3 m, Fella 3.250 zł, 888-78-22-64 „ Sprzedam pająka do siana 4 gwiazdowego składany do góry 1900zł, 787-304-540 „ Sprzedam prasy rolujące Welger RP 12, 200, 15, 150, Galignani 9200, John Deere 550, 590 i inne, 515-185-700 Sprzedam prosięta, 511-445-252 dzwonić po „ 20.00 „ Sprzedam prosięta, 607-622-116 „ Sprzedam przetrząsarkę DUCZWAR 5,2m, kosiarkę rotacyjną STHOLL, 275T, 0609-035-140 „ Sprzedam pszenicę 694-792-077 „ Sprzedam pszenżyto, 0601-958-988 „ Sprzedam rozsiewacz 2-talerzowy AMAZONE, 1750zł, 0695-312-816 „ Sprzedam roztrząsacz obornika 10-14 tonowy Tytan, 0604-993-375 „ Sprzedam siewnik amazone D 8, wycinak do kiszonki KUHN, Pług KVENELAND LD 100, kosiarka dyskowa KRONE, przetrząsarki i zgrabiarki do siana, gruber LEMKEN, URSUS 1012, 0608-760-405 „ Sprzedam siewnik amazone D-7 super E 3m, przyczepę wywrotkę 3,5t, 0609-035-140 „ Sprzedam siewnik POZNANIAK 0606-621-834 „ Sprzedam wagę do żywca, 1 tona, 0605-601-000 „ Sprzedam zgrabiarki, przetrząsarki do siana, kosiarki dyskowe, ceny od 1.000 zł, 515-185-700 „ Sprzedam ziemniaki jadalne 0691-221-610 „ Sprzedam ziemniaki lord, denar, wineta, 0,56zł/ kg, 0889-737-898 „ Sprzedaż szafek bhp i do środków ochrony roślin, Grzybowo 48, 0603-603-949 „ Zetor 12145, 90r., 36000zł., 052-3512-013, 8.00-16.00

PODARUJĘ „ Oddam 2 meblościanki i telewizor, 0602-313-465 „ Oddam sukę owczarka niemieckiego i psa-Bernardyna, 0605-118-446 „ Oddam szyby z okien, 061-4365-068 dzwonić wieczorem

RÓŻNE „ Antyki, meble holenderskie, artykuły dekoracyjne do wnętrz i ogrodów, Wrzesniaul. Warszawska 18 (w Domatorze), 604-526-106 „ Butle 11 kg kupię, 508-355-443, 061-436-29-49 „ Drewno kominkowe z dowozem - 0603-742-384 „ GARAŻE BLASZANE, RÓŻNE ROZMIARY OD 1450 ZŁ, BRAMY GARAŻOWE, RATY, 062733-88-30, 0607-680-103 „ Kredyt gotówkowy i hipoteczny w Getin Banku to strzał w dziesiątkę! SPRAWDŹ!!! Ul.Kościelna 6, 62-300 Września te. 061 670-85-51

„ Kupię przedwojenne widokówki Powiat Wrzesiński 061-4360-597 „ Kupię monety, banknoty, 0511-616-666 „ Kupię silnik elektryczny 2,2 KW, 1400 obrotów, 508-977-180 „ Kupię topole 061-4363-496 wieczorem „ ŁYŻWY, SANKI, duży wybór. Września Fabryczna 32 (w podwórzu) „ MEBLE Z ZACHODU, Września Fabryczna 32 ( wpodwórzu) „ Okna nowe i używane, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, sprzedaż, montaż, 604-417-553 „ PITY roczne TANIO, Słowackiego 28A/24, po 16 „ Posiadam wolne terminy na komunie 3,17 i 31. maj 2009, Pizzeria SOPRANO 0640-21-01 „ Skup antyków z likwidacji mieszkań- zegary, zregarki, monety, militaria, ordery, wysokie ceny, książki, różności, 0694-834800, 061-4245-037

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE – PRODUCENT TRANSPORT, MONTAŻ GRATIS - CAŁY KRAJ (061) 812-54-69, (063) 278-62-25, (067) 262-47-21, (052) 388-22-73, 0 509-574-644 www.konstal.tit.pl

Inn-928a

„ Sprzedam działkę ogrodową przy PoloMarkecie, 061-6403-248 „ Sprzedam działkę rekreacyjno-letniskową w Skorzęcinie-Rybakówka, 708 m2 - 200 m od jeziora, 0605-747-192 „ Sprzedam działkę rzemieślniczo-budowlaną, 6300 m2, Grzybowo, 0504-502-529 „ Sprzedam działkę w Kaczanowie, 1500 m2, 0668-671-404 „ Sprzedam działki rolne w Izdebnie, Przecławiu k/Słupcy, 3 zł/m2, 511-011-302 „ Sprzedam lub wydzierżawię plac 2800 m2 + magazyn 700 m2, 0502-388-970

ATIZ

SPRZEDAŻ

GNIEZNO, ul. PÓŁWIEJSKA 43

Firma posiada do wynajęcia pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni 300m2; murowane i ogrzewane Kontakt: tel.: 61 437 41 75 GSM: 601 366 278

29

„ Sprzedam akordeon 061-4386-820 „ Sprzedam albę dziewczęcą 1,34m, 0506-155-426 „ Sprzedam barak 0510-837-065 „ Sprzedam betoniarkę 360l, 0889-893-607 „ Sprzedam biurko komputerowe i 2 kanapy, 0601-774-027 Kre-062a

„ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844 „ Livetime.pl Hurtownia mebli. Do wynajęcia hale produkcyjne od 100-1500 m2, magazynowe, biurowe, 0600-354-337 „ Mieszkanie do wynajęcia, nowe, 2-pokojowe, na ul. Culica, 503-081-673 po 19 „ Na obrzeżach Wrześni sprzedam działki budowlane, 0608-346-567 „ Oddam w dzierżawę lokal użytkowy we Wrześni 32,5 m2, na wszelką działalność usługowohadlową, 0505-095-277 „ Pokój do wynajęcia, 0504-497-565 „ Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy, 061-4360-707 „ Posiadam do wynajęcia nowe mieszkanie 53 m2, 500-16-90-60 „ Posiadam do wynajęcia ogrodzony plac 1200 m2, bezpośrednio przy trasie Września - Słupca, na obrzeżach Wrześni, 061-4377-448 „ Posiadam do wynajęcia pomieszczenie o pow. 120 m2 w centrum Wrześni na działalność lub magazyn, 696-533-456 „ Posiadam do wynajęcia sklep na rynku w Miłosławiu, 0605-400-800 „ Posiadam lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 061 436 07 07 „ Poszukuje lokal handlowy do wynajęcia w centrum Wrześni, 0695-263-251 „ Poszukuję do wynajęcia lokal na sklep we Wrześni do 100 m2, ul. Sienkiewicza, Warszawska lub Fabryczna oraz w Słupcy: rynek lub okolice, 0509-190-436 „ Poszukuję lokalu na działalność handlową w ścisłym centrum miasta, minimalna pow. 80100 m2 + zaplecze, 695-633-624 „ Samotny, pracujący emeryt poszukuje małego mieszkania lub pokoju do wynajęcia Września lub okolice 667-068-271 Sklep do wynajęcia w rynku Słupcy 19 m2, „ 0691-749-567 „ Sprzedam 1400m2, Bierzglinek, 0888-782-593 „ Sprzedam 20,43 ha, gmina Września, 0885-991-051 „ Sprzedam 3 działki budowlane z zezwoleniem na budowę o pow. 900 m2 każda w Pyzdrach, 0517-410-354 „ Sprzedam 3000 m2 pod lasem 6 km od Wrześni, 35zł./m2, 0608-653-239 „ Sprzedam 5ha ziemi ornej, 0502-388-970 „ Sprzedam dom 150 m2 1km od Wrześni, działka 700 m2, komfortowo urządzony kominek, 0888-258-743, 0513-956-478 Sprzedam dom do remontu 170 m2 + 100 „ m2 poddasze 1 km od Wrześni, działka 2 1680 m , 0888-258-743, 0513-956-478 „ Sprzedam dom pod lasem pow. 200 m2, działka 600 m2 + garaż 40 m2 w Dominowie, tel. 604-917-840 „ Sprzedam dom w Kołaczkowie, 0500-257-214 „ Sprzedam dom w Mikuszewie + budynek gospodarczy, 0783-015-978 „ Sprzedam dom w Orzechowie 0605-339-167 „ Sprzedam dom, centrum Łódź, 0600-712-534 „ Sprzedam działkę 1000m2, Nowy Folwark, 0605-569-674 „ Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1814 m2, przy ul. Paderewskiego, 061-4364-682, 603-598-990 „ Sprzedam działkę budowlaną 0601-868-240 „ Sprzedam działkę budowlaną 1 km od Wrześni, 3500 m 2, 0888-258-743, 0513-956-478 „ Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 k/Wrześni, 0602-632-372

www.wrzesnia.info.pl

„ S p r ze d a m d o m k i w S k o r zę c i n i e, 0604-816-903 „ Sprzedam dom na Lipówce 220 m2, połączony z mieszkaniem 80 m2, osobne wejścia, po remoncie, ocieplony, wszystkie media, ogrzewanie gazowe, garaż ogródek, 0513-033-398

Rol-075

„ Kupię pomieszczenie(a), magazyn / gospodarczy we Wrześni 120-150 m2 możliwy remont, gotówka, tel. 0516-050-450

„ Sprzedam działkę budowlaną 1000 m w Słomowie, 0608-653-239 „ Sprzedam działkę budowlaną 5499 m 2, 0697-645-830 „ Sprzedam działkę budowlaną 728 m2 Siekierki Wielkie, prąd, woda, gaz przy ulicy, 0791-472-487 „ Sprzedam działkę budowlaną na wsi, 800 m2, 0667-342-511 „ Sprzedam działkę budowlaną w Ostrowie gm. Powidz, 0600-062-811 po 15.00 „ Sprzedam działkę budowlaną, 0695-102-029 Sprzedam działkę ogrodową 400 m2, prąd,wo„ da, altana, 5.800zł., 0698-829-874

Rol-080

„ Kupię działkę w Miłosławiu, 0663-076-595 „ Kupię dom do 300tys. 0603-714-503 „ Kupię dom w Miłosławiu, 0663-076-595 „ Kupię dom w Pyzdrach, 0663-076-595 „ Kupię działkę w Pyzdrach, 0663-076-595 „ Kupię działkę we Wrześni, przy ul. Paderewskiego, 0663-076-595 „ Kupię nieruchomość w ścisłym centrum Wrześni 0695-263-251

2

Roz-197

27 lutego 2009

KREDYTY Kredyty gotówkowe: oferty wielu banków, min. dochód 450 zł, dla Polaków pracujących za granicą, na okres do 96 mies., minimum formalności

Pożyczki na oświadczenie: do 20.000 zł, bez zaświadczeń o zarobkach, wystarczy dowód osobisty, nowość: działalność gospodarcza na oświadczenie

Kredyty konsolidacyjne: zamiana wielu rat na jedną niższą, możliwość dodatkowej gotówki, decyzja w 3 min, do 120.000 zł, wystarczy dochód 500 zł, na okres 96 mies.

Przyjdź lub zadzwoń pomożemy dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową. Września, ul. Fabryczna 11A (dawna siedziba Wiadomości Wrzesińskich)

tel. 061-4364-112 0669-199-404


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

zdjęcia wykonane przez fotoradary

Roboty ziemne,

po to, aby w przyszłości zrobić z nich wystawę.

607-414-852, 693-542-239

kopanie stawów.

Sprzedam pãyty drogowe

PIASEK - piasek osiany - żwir - podsypka - pokruszony gruz - kamyszek - czarna ziemia - cement i wapno - kopanie stawów i skarpowanie - rozbieranie starych budynków - wywóz gruzu od klienta - usługi koparką, spycharką i ładowarką - usługi transportowe

• Restauracja • Winiarnia • Sklep Winiarski

• w CZWARTKI, godz. 19.00

spotkania z muzyką live (wstęp wolny)

• „Dzień Kobiet” z muzyką i poezją 08.03. (niedziela), godz. 16.00

tel. 061-437-90-79, 783-510-520

„ Cyklinowanie, 668-228-919 „ Cyk linowanie, zak ładanie podłóg, 505-149-502

BUDMAR

„ Posadzk i betonowe, 502-284-884, 0505-436-530 „ Posadzki maszynowe w domkach jednorodzinnych, blokach i biurach, 0606-128-033 „ Pozbruk położę, tanio i szybko. tel. 507-735-424

F.H.U. AJA

gotówkowe samochodowe hipoteczne dla małych firm dla klientów w bazie BIK

PROMOCJA NOWOROCZNA 30.000 zł na oświadczenie PARTNER FINANSOWY

fachowa i miła obsługa ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 Września

Dywany, wykładziny, tapicerkę meblową, płytki, posadzki (czyszczenie i impregnacja) Rabaty, krótki czas oczekiwania Karty stałego klienta

Usługi koparko-ładowarką CAT

507-127-051

„ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3zł/m2 0604-381-253 „ Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowanie, itp. 785-310-707

„ Docieplenia budynków, tynki, elewacje docieplenia poddaszy, zabudowa karton-gips, 0609-174-753

Usługi koparko-ładowarką

428C

KARCHER WYCZYŚCIMY

Inn-923

Gas-055y

KREDYTY

061 436-55-47

Wrzeœnia, Dzieci Wrzesiñskich 14

„ Posadzka maszynowa, 10 zł./m2, 0785-980-192

„ Budownictwo ogólne i mieszkania pod klucz, Usługi dekarsko-blacharskie, montaż wkładów kominkowych, ciesielstwo.061-436-53-79, 0506-912-109

„ Elektroinstalacje 0608-234-863 „ Firma remontowo-budowlana, wykona malowanie, szpachlowanie, płytki, panele, 0505-485-932

62-300 Września, Rynek 7, tel. 061 640 21 00 (od 11.00 do 22.00) e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl

Kre-012h

Inn-431d

SKUPUJEMY POJEDYNCZE SZTUKI JAK I CAŁE KOLEKCJE!

oferuje: RB – TRANS Transport, Spedycja Września tel/fax 061 4376 240, tel. 0664 497 534 mail: rbtrans@neostrada.pl

„ Budowa domów, tynki, płytki, klinkier 0691-496-894

„ DOŚWIADCZONY DJ- ZAGRAM KAŻDĄ IMPREZĘ 0505-864-124

- przedstawimy utwory klasyków polskiej literatury i twórczość wrzesińskich poetek: Teresy Tomys i Sabiny Liberkowskiej wstęp wolny, rezerwacja telefoniczna

• Degustacja win „RPA kontra Italia” 18.03. (środa), godz. 19.00

od 1 palety do 24 ton płatne tylko km ładowne

„ Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965

„ Docieplanie budynków, remont y, 0663-247-813 „ Docieplanie budynków, remonty, elewacji, 0665-651-943

organizujemy: • Lunche dla firm

LOMBARD KOMIS

Możliwy dojazd do klienta! POŻYCZKI POD ZASTAW (złoto, telefony)

USŁUGI

- usługi minikoparką KUBOTA - układanie kostki brukowej, skarpowanie - wykopy pod szamba ekologiczne z montażem - wykopy pod instalacje wodne, prąd, telefon - wykopy pod fundamenty

"We We"

„ Sprzedam meble mahoniowe, wypoczynek 3+2, stół + 6 krzeseł, 0601-808-925 „ Sprzedam meble młodzieżowe + biurko, cena do uzgodnienia, 507-126-603 „ Sprzedam meblościankę mahoń 350zł, 061-4382-374 „ Sprzedam młotowiertarkę, 0601-198-582 „ Sprzedam myjkę karcher bez podgrzewacza, 0880-905-684 „ Sprzedam okna, drzwi, grzejniki używane i nowe z Niemiec, 061-4383-279, 0603-389-878 „ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi używane z Niemiec, 0608-346-440, 061-4388-643 „ Sprzedam piłę do cięcia mięsa z kością, chłodziarko-zamrażarkę, 0501-640-522 „ Sprzedam piły spalinowe, Września Fabryczna 32 (w podwórzu) „ Sprzedam pralki, wirówki, lodówki, zamrażarki, urządzenia do ćwiczeń, kuchnie elektryczne i gazowe, okapy, mikrofale, zlewy, magiel, sedesy, ławy, monitory, telewizory, radia, fotetliki biurkowe, samochodowe, stoliki RTV, łóżka, materace, dywany, chodniki, odkurzacze, maszyny do szycia, szafki łazienkowe, żyrandole, wózki, kołdry, ekspresy kawowe, rożno, walizki, sanki, buty i narty, 061-427-43-41, 0788-561-222

transport ładunków na terenie kraju

„ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNE: CY FRA+, CYFROWY POLSAT, NTELEWIZJA, TELEWIZJA NA KARTĘ. MONTAŻ, NAPR WA, 0504658004 „ Auto transport towarowy, przeprowadzki, komleksowe usługi, TANIO, 501-652-385

tel. 0666-716-442

Września, ul. Gnieźnieńska 20 B tel. 061-43-66-105

monety, banknoty, militaria, odznaki i odznaczenia, porcelana (m.in. figurki), malarstwo, książki, zegary, meble, lampy, patery, cukiernice, sztućce, biżuteria, akcje i obligacje, dokumenty i inne wszelkie starocie

„ S z u k a m d o j a zd u d o Poz n a n i a , 0501-681-662 „ Tanio sprzedam suknię ślubną, 36/38 + dodatki, 0609-391-925 „ Wózek wielofunkcyjny, 0695-732-335 WYRÓB, sprzedaż i montaż siatki ogrodze„ niowej najtaniej w regionie Słupca, 063275-51-93, 0602-39-04-89

ROBOTY ZIEMNE

061 4366 232, 0609 538 301

Konkurencyjne ceny - szybka obsługa

SKUP ANTYKÓW

„ Stylowe meble belgijskie, wypoczynki ze skóry, ul Koszarowa 14, 0608-018-136

Przedsiębiorstwo wielobranżowe

Bd-258d

ŻWIR

• KPR, VAT, Ryczałt, ZUS • Kadry • Rozliczenia roczne

„ Stoły bilardowe od producenta - 0600-288-265

„ NAPRAWA PRALEK, U KLIENTA - 061-4360813, 0669-213-699 „ Naprawa sprzętu AGD, pralki, zmywarki, piece. 665-809-224 „ Ocieplenia remonty, 0507-22-99-21 „ ODNAWIANIE WANIEN - 0600-979-826 „ Odszlamianie, pogłębianie i kopanie stawów koparką linową z przedłużonym wysięgnikiem, 0607-585-730 „ Oferuję dojazdy do Środy Wielkopolskiej, 0665-505-020 „ PIT-y roczne, TANIO, 0695-732-335 „ PIT-y, VAT budownictwo, firmy, 0606-536-883 „ Płytkarstwo 0697-284-725 „ Płytkarstwo, malowanie, szpachlowanie, 0504-519-361

tel. 693-525-188 „ Hydraulik - konkurencyjne ceny na usługi i materiały instalacyjne, tel. 697-693-902 „ Hydraulik 0601-536-890 Inspektor p-poż, specjalista BHP- świadczy „ usługi, -0607-567-299 „ Instalatorstwo wod-kac, co, 0603-868-597 „ Język niemiecki, tłumaczenia przysięgłe, korepetycje, 061-640-34-95 „ KIEROWNIK BUDOWY, 609-118-583 „ Kierownik budowy. Projekty budowlane, 0665-505-020 „ KUCHENKI GAZOWE - naprawa i montaż, 508-355-443, 061-436-29-49 „ Malowanie szpachlowanie, tapetowanie, 0692-536-688 „ Malowanie, szpachlowanie, płytkarstwo i cyklinowanie, 0785-312-889 „ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, zakładanie płyt regips, ścianki działowe, usługi remontowe, tanio, 0601-826-210 Malowanie, szpachlowanie, zakładanie płytek, „ regipsy, 0514-323-975 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, płyta KG, ocieplanie, adaptacja poddaszy, płytki, panele, F. VAT oraz inne, 0781-275-540 „ Malowanie, zakładanie paneli, 0783-04-33-54 „ Montaż anten, 0604-809-133 „ Mycie okien, sprzątanie, 0603-309-843

tel. 508-365-595

• równanie terenu • wykopy • załadunek • rozładunek materiałów sypkich i palet

„ Pożyczka na dowód 2000 + karta kredytowa gratis czeka na Ciebie !!! Września, ul.Kościelna 6 tel. 061 670-85-51 „ Profesjonalna fotografia ślubna 0793-003-027 „ Profesjonalny zespół muzyczny www.duethit.com, 0606-244-789 „ Projekty budowlane, nadzory Filipiak Grażyna, Orzechowo Leśna 17, 061-4371-350, 0695-545-816 „ Przewóz osób - międzynarodowy-krajowy Skandynawia, Europa 0699-482-378, 0663-756-102

TYNKI MASZYNOWE

„ Remonty, płytki, szpachlowanie, itp. 0603-326-134

• CEMENTOWO-WAPIENNE

„ R e m o n t y, p r a ce w y k o ń c ze n i owe, 0691-125-947

(zdrowe i trwałe), szare i białe gładkie, cena za materiał od 337 zł za tonę netto

• GIPSOWE Bd-230c

„ Sprzedam fax PANASONIC stan idealny 0600-365-939 „ Sprzedam granulat styropianowy, 50zł/m3, 0880-738-666 „ Sprzedam kolumny 80W + wieża gratis, 0601-736-232 „ Sprzedam ławę rozkładaną, 0697-948-500 „ Sprzedam łóżko do sypiani, 2 stoliki nocne, olcha, 0501-681-662

„ Sprzedam suche drewno opałowe, odpady stolarskie, Września ul. Leśna11, 1 metr sześcienny - 40 zł, 061-4364-682 „ Sprzedam suknię komunijną wraz z dodatkami, 061-4376-395, 0788-060-903 „ Sprzedam suknię ślubną 36/38 z dodatkami, 0600-408-608 „ Sprzedam suknię ślubną rozm. 40, 0783-697624 po 18.00 „ Spr zedam suk nię ślubną, 36/38, 0662-719-890 „ Sprzedam suknię ślubną, rybkę, rozm. 36, 0698-615-281 „ Sprzedam szafę sosna z nadstawką 100zł, 661-743-545 „ Sprzedam TANIO amerykankę 2-osobową 061-4386-157 „ Sprzedam tanio T V Thomson 26’’, 061-4361-140 „ Sprzedam tapczan + 2 fotele + 2 pufy, 0608-014-507 „ Sprzedam wózek dziecięcy, 0508-242-468 Sprzedam wózek, spacerówkę i fotelik, „ 0602-281-589

„ Naprawa pralek, lodówek, 061-4383-601

608-596-761

KARCHER czyszczenie dywanów i tapicerki „ Rozliczenie PIT 2008 tel. 662-272-732, 508-143-188

• kanapa od 20 zł • fotel 15 zł • dywan 3 zł/m2 • pufa 5 zł • auto od 80 zł Usl-003

Jeżeli jesteś skłonny oddać mi takie zdjęcie, to prześlij je proszę na adres: Aleksandra Śliwczyńska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 Września lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

KAMA S.C. Września, ul. Harcerska 3 tel. 061-436-62-35

Usl-018c

ziemi ogrodowej i piasku.

„ Myślisz o remoncie? Chcesz wykończyć swój dom? Usługi solidnie i fachowo. Zawdzoń! 0508-365-477

Usl-038

i zbieram do celów artystycznych

Biuro Rachunkowe

Usl-045

SPRZEDAŻ

Jestem studentką ASP

„ Sprzedam zamrażarkę Bosh 240l, 061-4389-000 „ Sprzedam żmijkę 160, tel. 605-280-939 „ Sprzedaż sprzętu do ćwiczeń, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie, ławeczki i inne. Bierzglinek Bukowa 50. 061-4389-000 „ Sprzedaż więźby dachowej, łat, desek, 0515-142-682 „ Sprzedaż, wynajem rusztowań warszawskich, tel. 0600-354-337

tel. 698-417-556 FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Dawid Czerwiński

* malowanie, tapetowanie, szpachlowanie * płyty kartonowo-gipsowe * podwieszane sufity, adaptacja poddaszy * płytki, ocieplanie itp. * cyklinowanie

Bd-232a

„ Sprzedam dziecięce łóżko sosnowe o regulowanej długości (IKEA), 061-4376-395, 0788-060-903

„ Sprzedam radio samochodowe Blaupunkt, 663-365-391 „ Sprzedam solidne plandeki 6x3m, 8x4m, doskonałe dla rolnictwa i budownictwa 0691-751-801

www.wrzesnia.info.pl

Usl-007a

RÓŻNE

Inn-929b

27 lutego 2009

Roz-005

30

tel. 781-275-540, 508-048-030

„ Schody, mury, tynki, posadzki, ocieplenia 0606-991-372 „ Szafy pod zabudowę, zabudowy, solidnie i tanio, 0502-190-484 „ Szpachlowanie, malowanie, adaptacja poddaszy, tapetowanie, panele, płytki, 0693-542-342 „ Szpachlowanie, malowanie, panele, płytki i drobne usługi murarskie 0608-277-890 „ Szpachlowanie, malowanie, remonty, wykończenia i inne prace murarskie, tel. 698-765-208 „ Szpachlowanie, płytki, docieplanie budynków, 0788-994-110 „ TAROT, 0508143188 „ Tartak obwoźny, przecieranie u klienta, 0606-111-498


„ Transport osobowy (8 osób), klimatyzacja, DVD, GPS, autoholowanie, 602-221-436 „ Transportowe do 1,5t, 508-235-263 „ Tynki gipsowe, maszynowe, tel. 600-155-376 „ Tynki maszynowe - gipsowe, 0606-217-188

Inn-486a

„ Układanie kostki brukowej, 0693-342-688

PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI -61 4 376 237 -0508 067 342

62-300 Września ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

„ Videofilmowanie - tanio, tel. 669-517-245

EKO GROSZEK, WĘGIEL, MIAŁ

„ Videofilmowanie, 0601-262-268 „ Videofilmowanie, 061-4386-666

EKO-OPAŁ

„ Videofilmowanie, 061-4386-666 „ Videofilmowanie, 0792-855-884 „ Videofilmowanie, cena 650 zł, tel. 669-531-307 „ Videofilmowanie, zdjęcia gratis, 0798-552-310 „ Viectra C-do ślubu 0693-139-178 „ Wideofilmowanie, 603-400-249 „ Wynajem podnośników koszowych, 0501429-384, 0502-974-584 „ Zawiozę 8 osób, 787-453-482 „ ZDUŃSTWO 061-4360-101

„ Zespół muzyczny SONET, 0695-916-826, 0506-372-746

„ Usługi koparko - ładowarką i samochodem wywrotka do 25 ton, 502-901-058 „ Usługi ogólnobudowlane, kompleksowe wykończenia wnętrz, 0886-609-686 „ Usługi podnośnikiem koszowym, wycinka drzew, prace budowlane, prace wysokościowe 0510-594-872 „ Usługi remontowe 0793-017-190 „ USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki, panele, wykładziny itp., KONKURENCYJNE CENY, 0889-399-509

„ Zespół muzyczny TEMPUS, 0607-836-929 „ Zespół muz yczny TOP - Stars, 608-336-894 „ Zlecę budowę domu, termin kwiecień-maj, 0669-986-610

Transport ciężarowy 1 km = 0,79 zł

662-183-764

„ ŻWIR, PIASEK I ZIEMIA  KONKURENCYJNE CENY, 0662600089

Usl-034

„ Usługi remontowo-budowlane, szybkie terminy 0501-835-458 „ Usługi transportowe bus+laweta, przewóz do 6 osób, 608-874-303 „ Usługi transportowe bus, laweta, 0604-925-664 „ Usługi WOD-KAN-CO, ogrzewania pogłogowe, kolektory słoneczne, 0661-278232, 0725-657-152 „ USŁUGI WOD. KAN. CO. 0600-365-595

„ Karcher7 - dywany, tapicerka, autokosmetyka mobilna, tanio, u klienta, 0505-451-891 „ Zespół muzyczny EFFECT + saksofon, trąbka, 0606-121-357

ZWIERZĘTA „ Przyjmę czujnego pieska z małej rasy, 0509-195-529 „ Sprzedam klacz kasztana, zimnokrwista, zaprzęg, ujeżdżona, 0691-284-205 „ Sprzedam ocieplane budy dla psów, różne wielkości, ceny producenta, 0691-749-993 „ Sprzedam suczkę owczarka niemieckiego długowłosego, 150zł., 0603-277-748 „ Szkolenie psów, wystway, testy hodowlane 0502-630-995

„ VIDEOFILMOWANIE - Mazurkiewicz. Zaufaj doświadczeniu 20 lat działalności - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765

ul. Kosynierów 32 tel./fax 061 436-02-99

części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (KW 27.599) o powierzchni ca 243 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę obiektami handlowymi tymczasowymi: na prowadzenie działalności gastronomicznej – trzy „ogródki sezonowe” oznaczone numerami „2”, „3”, „4” każdy o powierzchni ca 81 m2 zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do ogłoszenia. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych – bar, restauracja, kawiarnia, pub itp. - w lokalu położonym przy ulicy Rynek bądź lokalach usytuowanych w budynkach położonych przy ulicach: Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Miłosławską, Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Miłosławską, Dzieci Wrzesińskich do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, Siennej, Ratuszowej oraz Fabrycznej na długości nie przekraczającej 50 m w prawo i w lewo od skrzyżowania z ulicą Ratuszową.

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy jednego ogródka wynosi: 405,00 zł netto + 22% VAT (słownie: czterysta pięć złotych) Wadium wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) Dzierżawa dotyczy trzech lat (2009, 2010, 2011) z zastrzeżeniem możliwości funkcjonowania „ogródka sezonowego” wyłącznie przez okres 4 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej  1 (Ratusz), sala nr 10, I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości, w terminie do 11 marca 2009r. gotówką, w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, a ponadto obowiązek okazania do dnia 11 marca 2009 r. do godziny 15.00 w pokoju nr 6 – parter następujących dokumentów (pod rygorem odmowy uczestnictwa w przetargu):

Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu w kasie tutejszego Urzędu.

Osobie, która wygra przetarg i w terminie trzech dni od dnia przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawnej, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

do

Multimedialna pracownia językowa

Moduły

Nowoczesne pracownie komputerowe i ogólnie dostępna czytelnia multimedialna

ogłoszenia drobne

pomiędzy

przyjmowane są do środy godz. 17:00

Bliższych informacji udziela

do

Możliwość rozwijania zainteresowań sportowych

Wydział Inwestycyjno - Komunalny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Pozostałe

Liczne zajęcia pozalekcyjne

i ogłoszenia drobne do czwartku do godz. 13:30 Edu-045

Wymiana uczniowska ze szkołami z Niemiec, Węgier, Turcji, Łotwy

ul. Ratuszowa 1 (telefon: 061 640-40-65). ww-054i

Stołówka szkolna

Przyjmujemy zapisy do klasy sportowej

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl.

www.wrzesnia.info.pl

na str. redakcyjne przyjmowane są do środy godz. 12:00

Języki obce (do wyboru) j. angielski, j. niemiecki, j. francuski

atrakcyjne ceny • krótkie terminy

*) Punkty g, h dotyczą osób planujących podawanie w "ogródkach sezonowych" napojów alkoholowych i posiadających aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Brak przedmiotowego zezwolenia w chwili przetargu nie stanowi przeszkody do wzięcia w nim udziału.

Reklamy

Dobrze przygotowana kadra nauczycielska

tel. (061) 435-08-21

ul. Warszawska 15 62-300 Września tel. 061/ 640 01 01

5 MARCA 2009 r. godz. 1600

…Gimnazjum Nr 1 to miejsce dla Ciebie…

Września ul. Kilińskiego 11

Biuro Ogłoszeń

„ Serwis komputerowy, strony WWW, nawigacje, 695-926-796 „ S p r ze d a m ze s t aw k o m p u t e ro w y, 0503-450-447 „ Używane i nowe, laptopy i komputery, Komis, Laskowskiego 5, 695-926-796

GIMNAZJUM NR 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

a) dowodu wpłaty wadium, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (oryginał lub kopia z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem), c) zaświadczeń z właściwego Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że podatnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) dowodu osobistego oraz ewentualnego pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorcy przystępującego do przetargu, e) oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu przetargu, f ) kserokopii tytułu prawnego do lokalu, w którym obecnie prowadzone jest działalność gastronomiczna (oryginał do wglądu), g) kserokopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (oryginał do wglądu),* h) kserokopii dowodu wpłaty za korzystanie z w/w zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu),*

KOMPUTEROWE

„ VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ślubna gratis. 0889-39-36-36

Bd-217a

ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę:

„ Zespół Muzyczny FAMED 0502-423-869

Usl-044

31

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

„ ZESPÓŁ MUZ YCZNY BELC ANTO, 0500-029-180

„ Usługi koparko - ładowarkami, 0601-326-565

„ Usługi remontowo-budowlane, 0606-340-643 „ Usługi remontowo-budowlane, 0697-926-957

WIOSENNA ODWILŻ CENOWA NA WĘGIEL KOSTKA

„ Zespół muzyczny 608-234-863

„ Zespół muzyczny SONET, 0695-916-826

„ Usługi blacharsko-dekarskie, 693-932-608

Nekla, ul. Powst. Wielkopolskich 17 061-4372-475

www.wrzesnia.info.pl

Roz-200

„ Transport autolawetą, kraj, zagranica, 0695-158-885

Roz-194

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

27 lutego 2009


32

27 lutego 2009

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

• Wdrażanie systemów informatycznych • Serwery i komputery DELL • Kompleksowe dostawy sprzętu • Oprogramowanie • Pomiary i audyt sieci logicznych

Usl-039a

SIECI KOMPUTEROWE Kat. 5, 6, 7

ul. Kościuszki 56, 62-300 Września, tel. 061 / 437 99 10 teletronik@teletronik.info

DELTA

WÊGIEL KAMIENNY, MIAã EKOGROSZEK DREWNO OPA£OWE

„LILAK”

Września, ul. Królowej Jadwigi 10c

zaprasza i oferuje: • nasiona, cebulki i kłącza, • podłoża, korę, torf, • narzędzia i art. ogrodnicze, • doniczki, skrzynki balkonowe, • art. zoologiczne

NOWOŚĆ:

• projektowanie, zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni kontakt: tel. 506 221 693 • wynajem sprzętu ogrodniczego

wêgiel workowany brykiet wögla brunatnego

Szosa Witkowska 13a 62-300 Wrzeœnia tel. 061/4366-419

pon.-pt. 9:00-17:00, sob. 8:30-13:30 tel. (061) 436 75 38, 509 229 312, sklep.lilak@wp.pl

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 061-285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY • duży wybór futer naturalnych długich i krótkich • kożuszki krótkie i długie, naturalne • szale i kołnierze futerkowe • rękawiczki skórzane damskie i męskie • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • eleganckie garsonki • torebki

USŁUGI KUŚNIERSKIE

PODZIĘKOWANIE Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła IIwe Wrześni, składa serdeczne podziękowania Rodzicom i Firmom za pomoc w zorganizowaniu IV Balu Karnawałowego, który odbył się w dniu 21.02.2009 r. w Dworku Zacisze Lista ofiarodawców, którzy wsparli finansowo i rzeczowo organizację balu: 1. ELCOL Sp. z o.o. ul. Powidzka 4a Gutowo Małe 2. Studio urody HEBE ul. Warszawska 38 Września 3. Hotel Kosmowski ul. Wrocławska 43 Września 4. Zelka Sp. z o.o. ul. Folwarczna 8 Psary Małe 5. Firma Tamar Września 6. Pracownia Złotnicza Korona ul. Fabryczna 38 Września 7. P.W. Budex Piotr Urbaniak ul. Bukowa 56 Bierzglinek 8. Firma cukiernicza Przemysław Kuczora Września 9. Pizzeria Capri Września 10. PBS ul. Warszawska 38 Września 11. Radomska Fabryka Farb i Lakierów 12. SKOK Wyszyńskiego Września 13. Kancelaria adwokacka Jacek Jackowski ul. Jana Pawła II Września 14. GE Money Bank ul. Warszawska Września 15. Makris ul. Mickiewicza Września 16. Sklep Dimnet ul. Harcerska Września 17. Firma Eliol Gutowo Małe 18. Restauracja Aleksandra ul. Gnieźnieńska Września 19. Pizzeria Soprano ul. Chrobrego Września 20. Gabinet Kosmetyczny Ines ul. Głogowska 6 Września 21. Sklep „Prymus” ul. Warszawska Września 22. Solarium Viva ul. Chrobrego Września 23. Domar S.A. ul. Chrobrego Września 24. Kwiaciarnia Stokrotka ul. Chrobrego 3 Września 25. Apteka Kapsułka ul. Chrobrego 10 Września 26. Typograf spółka jawna ul. Batorego 5 Września 27. Sklep Schlecker Września 28. Jarcol Jarosław Kwiatek ul. Warszawska Września 29. Sklep odzieżowy vegas M. Roszyk ul. Dzieci Wrzesińskich Września 30. Master Sport Jacek Staszak ul. Jana Pawła II Września 31. Drukator s.c. ul. Opieszyn Września 32. Diverse ul. Rynek Września 33. PKO Bank Polski S.A. oddział we Wrześni ul. Szkolna 34. Firma Handlowa Lempol ul. Stasiewskiego 2 Września 35. Firma Komputronik ul. Fabryczna Września 36. Woman Studio ul. Słowackiego 11 Września 37. ABS Meble ul. Ogrodowa 6 Września 38. Jubiler J. Ogrodowczyk ul. Warszawska 13 Września

39. Klub Best ul. Wrocławska 42 Września 40. Pasmanteria E. Fibikowska ul. Chrobrego Września 41. Sklep „Baja” ul. Chrobrego Września 42. Studio Fryzjerskie ul. Ogrodowa 6 Września 43. Sklep CDN ul. Sienkiewicza Września 44. Ewa Jaśniewicz ul. Harcerska Września 45. Kwiaciarnia ul. Warszawska Września 46. Massive ul. Objazdowa Września 47. Firma Marek P. Gadziński Poznań 48. Auto – Plast Produkt S.A. ul. Przemysłowa 10 Września 49. Miasto i Gmina Września 50. Mleczarnia Wrzesińska ul. Czerniejewska Września 51. Elektromarket ul. Batorego 10a Września 52. P.H.U. Zafix AZ Fiksa ul. Harcerska 7 53. Materiały Budowlane „Wesołek” 54. „AGRAR” ul. Gen. Sikorskiego 34 Września 55. Sklep „Kacper” ul. Sienkiewicza 10 Września 56. Reporter Young ul. Chopina 7 Września 57. PEC Września 58. „Józefina” Bartosz Gruszka ul. Warszawska 40 Września 59. Sklep Butik Style ul. Warszawska Września 60. Kancelaria Notarialna S.C ul. Kościelna 12 a Września 61. Perfumeria Roma ul. Laskowskiego 1 Września 62. Centrum Paliw i Rozpuszczalników w Słomowie 63. Progress ul. Wrocławska 43 Września 64. Salon „Elegancja” ul. Rynek 22 Września 65. Sklep Magdalenka Artur Gawlak Osowo 66. Ekka ul. Czerniejewska 2b Września 67. Tena Polska 68. MPT PIK Września wraz z firmami: Lider Artur, Kruger, LU Polska, Prima, Woseba, Jutrzenka S.A , Cadbury Wedel, Terravita 69. Wydawnictwo „Kropka” ul. Fromborska Września 70. SSP nr 6 ul. Batorego Września

Pozyskane podczas balu środki finansowe wesprą budżet szkoły, za co raz jeszcze Uczestnikom i Sponsorom Serdecznie dziękujemy !!!

Skl-243a

Września, Rynek 10 (w bramie) tel. 061-436-76-20

Kre-018a

• SAMOCHODOWE • GOTÓWKOWE • KONSOLIDACYJNE

Sklep ogrodniczy

Roz-201

KREDYTY


27 lutego 2009

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

Można już nabyć

Książka do nabycia:

www.wrzesnia.info.pl

33


34

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

27 lutego 2009

OKNA • DRZWI • FASADY Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OŁOWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437 Bd-219a

MIESZKAJ ZDROWO!!!

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Bd-164d

RATY

Paczkowo ul. Szkolna 11

1465x1435 = 460 z³ R+UR 2065x1435 = 530 z³ R+UR 2065x865 = 350 z³ R 865x1435 = 290 z³ UR

ceny netto

Tel./fax 061 8157-399

kom. 0600-178-709

MOSKITIERY • ROLETY • ROLETKI

ROLETY

zewnêtrzne, wewnêtrzne

ēALUZJE poziome pionowe

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 BIURO RACHUNKOWE „BILANSISTA”

TARTAK

Spóäka Biegäych Ksiögowych ul. Säowackiego 11 62-300 WrzeĈnia, tel. 061/4366-206, 0607-668-404

OFERUJE:

Zapraszamy na

turniej bilardowy Zapisy do 6 III w Pubie „Jakubek”

tel. 511-011-305

• WIEŹBĘ DACHOWĄ • TARCICĘ • ŁATY • BOAZERIĘ PODBITKOWĄ tel./fax 061 438-45-25

OPRAWA OBRAZÓW I LUSTER PASSEPARTOUT WITRAŻE MEBLOWE WrzeĞnia, ul. Piastów 7 Tel. 061 640-05-87

Roz-182

Roz-191

Inn-481

Usäugi Rachunkowe w peänym zakresie Ksiögi rachunkowe i podatkowe Rozliczenia ZUS Rozliczenia PãAC

Grasz w bilard? Masz wolne wieczory?

Roz-189

tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

27 lutego 2009

www.wrzesnia.info.pl

35

KAMIENIARSTWO Usl-037

• NAGROBKI • SCHODY • PARAPETY • BLATY • KOMINKI A. Szymaniak Bukowe 8, 62-400 Zagórów tel. 063 276-27-32 601-870-281

• Kompleksowa obs³uga firm • Rozliczenia roczne

Poszukujemy

PRAWO JAZDY

O.S.K. Tadeusz Kulesza

ogrzewanego lokalu Edu-035a

KAT: A1, A, B, BE • doszkolenia • kursy

zapisy: tel. 0 504-177-950 061 437-72-44

(ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo

ZRÓB TO SAM

Sklep: WrzeĞnia, ul. Fabryczna 5a

– LISTWY DREWNIANE – KARNISZE – LUSTRA, WIESZAKI – LISTWY POD£OGOWE RÓ¯NE – NARZÊDZIA

Nowa oferta: MEBLE SOSNOWE

A B C dla domu

Sklep: ul. Fabryczna 19, tel. 061 4366-642 – OKUCIA BUDOWLANE – ROLETY OKIENNE – ¯ALUZJE PIONOWE I POZIOME – OKUCIA MEBLOWE – KARNISZE DO FIRAN – KLAMKI, ZAMKI DRZWIOWE – FARBY, PIANKI, SILIKONY – SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

Edu-025b

Obłaczkowo 123

Zapraszam na

Licencja MF 1893/03 Wrzeœnia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO i Weselnego Pierwsze zajęcia w poniedziałek 9 marca 2009 r. godz. 19.00 aula Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni ul. Szkolna 1 (przy stadionie).

Związek Spółek Wodnych we Wrześni, ul. Czerniejewska 7

Roz-199

Informacje tel. 061 4361-159 lub 509-779-443

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż koparko-odmularki "Pelikan" na ciągniku Ursus C-360 Rok produkcji 1984, koła tylne bliźniacze, łyżka koparkowa 30 cm, łyżka do odmulania 2,0 m. Maszynę można oglądać w dniu 11.03.2009 r. na placu SKR we Wrześni ul. Czerniejewska 9 w godz. 8.00-15.00. Oferty w zamknietej kopercie można składać w biurze związku w terminie do dnia 16.03.2009 do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.00. Związek zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

GRZEGORCZYK PRIM PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Oferta: • szamba ekologiczne • usługi koparko-ładowarką • kompleksowe projektowanie i zakładanie ogrodów

Roz-056a

SKOTNIKI 31, 62-320 MIŁOSŁAW tel./fax 061 438-28-31 kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl


27 lutego 2009

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

ww-050

36


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

27 lutego 2009

www.wrzesnia.info.pl

37

Bd-179a

l

TYSIĄCE

ZADOWOLONYCH

KLIENTÓW Września, ul. Jana Pawła II 6

KREDYTY 061 436-70-00 061 640-19-43 UBEZPIECZENIA 0 661-237-563

pożyczki gotówkowe bez BIK

tel. (0 61) 4366080 Przedsiębiorco

Usl-043

Kre-086

KREDYT NR 1 NA RYNKU

Kre-072

PROFI CREDIT

masz problem z makulaturą, folią? Zadzwoń! 509-241-569

ZAKŁAD BETONIARSKI „PIOTROWSCY” OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: • beton towarowy - pompa 24 metry/taśma • stropy TERIVA (dowóz do 50 km gratis) • bloczki betonowe wibroprasowane M – 5, M – 6 • nadproża L - 19 • pustaki ścienne Alfa keramzytowe lub żużlowe • ogrodzenie betonowe ul. Dworcowa 22 A 62 – 330 Nekla www.piotrowscy.pl Bd-210a

tel./fax (0 61) 43 86 313 tel. 43 72 079 43 72 947 e-mail: info@piotrowscy.pl


38

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

27 lutego 2009

www.wrzesnia.info.pl

Roz-183

Bramy, automatyka, napędy. Ogrodzenia, balustrady. Podjazdy dla niepełnosprawnych.

tel. 507-131-455 NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE – BEZP£ATNE Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

Poszukujemy

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

„digi LAB” – APARATY S£UCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii Ogólnej n Poradnia Ortodontyczna n Poradnia Paradontologiczna

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2)

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zêbowe ca³kowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i sta³e, Rentgen zêbów

Rejestracja od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-18.00

AL-dent

Gabinet Lekarski Wrzeœnia, Batorego 4a

Wydawnictwo

Gabinet stomatologiczny

- USG, pe³en zakres badañ, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przep³ywy mózgowe i koñczynowe (¿ylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

Jazdy w Koninie lub Poznaniu

pi¹tek od 11.40

tel.: 0 605-311-712

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 061 / 436 09 35

CENTRUM DORADZTWA

„Ogrody Alicji”

• Pisanie Biznes Planów dla biznesu i rolnictwa • Kredyty dla biznesu i rolnictwa • Doradztwo w zakresie dofinansowania biznesu i rolnictwa • Kredyty dla rolnictwa • Wypełnianie wniosków o środki unijne i dopłaty bezpośrednie • Pomiary działek rolnych

Oferujemy:

Usl-036

mgr inż. Karol Pech

ul. Słowackiego 11 (bursa), 62-300 Września

Zakładanie ogrodów, Przycinanie drzew i krzewów, Usługi niszczarką do gałęzi. Rol-079

tel. 697-148-305, 601-387-406 e-mail: karolpech@o2.pl

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Przyjmę do pracy na stanowisko

(na terenie Wrześni)

Lokalizacja: - Czerniejewo-Radomice - Pawłowo

Zatrudnimy sprzedawcę

Oferowane warunki: - atrakcyjne wynagrodzenie, - praca stała lub sezonowa

Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej.

i magazyniera

Zgłoszenia osobiste pod adresem: ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo

Pra-046

Pra-696

Wynagrodzenie ok 3 tys. netto. Proszę o składanie CV Autoryzowana Stacja VW Środa Kijewo 37

Przyjmujemy zapisy na wykonanie protez w ramach NFZ

PRACA DODATKOWA ZADZWOŃ ! 061-28-21-105, 500 150 810

(kobiety i mężczyzn) do pracy na fermie norek

absolwentów

pn. 8.00 - 15.00 wt., œr., czw. 11.00 - 18.00 pt. 8.00 - 15.00 sob. 9.00 - 13.00

PRZEDSTAWICIELI FINANSOWYCH

pracowników fizycznych

Technikum Samochodowego z uregulowaną służbą wojskową.

GABINET CZYNNY CODZIENNIE

Sp. z o.o. poszukuje:

zatrudni

Doradcy Serwisu

ul Koœcielna 13, 62-300 Wrzeœnia tel. (061) 436-03-49

Lek-247

Edu-034

lek med. Adam Fundowicz – radiolog, internista

Pra-706

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Podanie i CV prosimy składać: Materiały Budowlane Wesołek Sp. z o.o. ul. Batorego 10a, 62-300 Września 0-61 640-10-70

Pra-700

na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy. Tel. 061-437-49-50.

tel. 0 662 272 732, 0 502 347 719, 061 436 05 21

sobota wtorek czwartek


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 GABINET LEKARSKI

Gabinet Lekarski

Lek. Gerard Wilczyñski

Września, ul. Fromborska 27

Specjalista otolaryngolog

lek. med. Henryk Górniak specjalista pediatra chirurg dziecięcy

Wrzeœnia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 16.00 – 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

62-300 WrzeĞnia, ul. Sáowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpäatne badania uczniów i studentów * badania kierowców zawodowych i amatorów * peäen zakres badaþ w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakäadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZÊBOWYCH

Monika & Marcin Borowicz 62-300 Wrzeœnia, ul. Waryñskiego 6c Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-21

Gabinet Leczenia Nerwic

chirurg stomatolog tel. 601-696-800

Waldemar Kie³czewski

i prywatnie

Sienkiewicza 12 Wrzeœnia pt. 15.00-16.00

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

LARYNGOLOG

spec. W. Kwiatkowski

lekarz specjalista

Wykonujemy nastêpuj¹ce zabiegi: - implantacja pojedynczych zĊbów - implantacja bezzĊbia - leczenie recesji dziąseá - prace protetyczne na implantach - korony i mosty – peánoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy caákowite i czĊĞciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kana³owe przy u¿yciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian próchnicowych, záamania zĊbów, przebarwieĔ - usuwanie kamienia nazĊbnego oraz osadów - wybielanie zĊbów - ekstrakcje zĊbów - na miejscu wáasna pracownia RTG

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00 tel. 061 436-72-48 lub 507-117-063

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. ogólnej PAWE£ KRUPKA

Danuta Kowalska

USG: położnicze, przezpochwowe i piersi

Lek-221

Przyjęcia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. Gnieźnieńska 3, Września 0606-312-327

Lek-243a

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752 przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 Września, ul. Prusa 5, tel. 061-4377-987

„HIPOKRATES”

EXPRES

tel. 061 4360-365, 0506-585-086

lek. dent. Irena Panieńska-Tupaj

Wrzeynia, ul. OPIESZYN 10 tel. 0600-794-681

pon 15.00-17.00 yroda 15.00-18.00 sobota 10.00-12.00

PROTETYKA WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)

GABINET STOMATOLOGICZNY przyjmuje pn.-pt. (z wyjątkiem środy) 16.30-22.00

Zofia G³adych

Wrzeœnia, ul. S¹dowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedzia³ki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, œrody i pi¹tki - 8:00-12:00

WRZEŒNIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. Lipówka

GABINET PRYWATNY Wrzeœnia, ul. D¹browskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pi¹tek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

pn, wt, czw, pt 1500–1900

Gabinet Dermatologiczny „PRODERMED”

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NOWAMED 62-300 WRZEŒNIA, UL. SIENKIEWICZA 12, TEL. 061-4376376

lek. dermatolog Anna Ratajczak Wrzeœnia ul. Wiewiórowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00 po uzgodnieniu telefonicznym takĪe w soboty

Lek-216m

Niepubliczny Specjalistyczny Zespóá Opieki Zdrowotnej „SPECIMED”

Lek-227

Poradnia Medycyny Pracy

39

lek. stom. specjalista II stopnia ortodoncji

Przyjęcia codziennie (oprócz wtorku i czwartku) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Tel. 061 4362-989, 0603-561-420

www.wrzesnia.info.pl

PORADNIA ORTODONTYCZNA

Lek-212a

27 lutego 2009

Rejestracja od poniedzia³ku do piñtku 8.00 - 20.00

ISO 9001:2000

WIZYTY BEZPáATNE GINEKOLOGIA I POáOŭNICTWO USG, KTG

Lek. med. WOJCIECH PYSKA specjalista ginekolog - po³oĔnik

poniedziaäek wtorek Ĉroda czwartek

10.00 11.00 10.00 9.00

-

17.30 18.00 15.30 11.00

GABINET PRYWATNY 18.00 - 19.00 wtorek

Lek. med. ANDRZEJ CHOJNICKI specjalista ginekolog - po³oĔnik

pi¹tek

15.30 - 19.30

PULMONOLOGIA Lek. med. AGNIESZKA specjalista chorób päuc, lek. chorób dzieciöcych

PIŒLEWSKA

poniedzia³ek wtorek czwartek

REUMATOLOGIA Gabinet Stomatologiczny VITADENT

LABORATORIUM

ul. S¹dowa 1 (wejœcie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nag³e tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

STOMATOLOGIA

Specjalista Chorób Oczu Klaudia Stefańska-Góral

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w środy 15.00-21.00

Września, Plac Św. Stanisława 1 (wejście obok Veritasu w podwórze)

tel. 0602-830-899 Pełen zakres usług: leczenie dorosłych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zębów; leczenie chorób przyzębia; chirurgia, implanty, własne RTG PACJENCI Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

Września, ul. Kilińskiego 14 NFZ pon. 13⁰⁰–17⁰⁰, śr. 9⁰⁰–13⁰⁰ GABINET PRYWATNY czw. 9⁰⁰–13⁰⁰, 15⁰⁰–19⁰⁰ pt. 9⁰⁰–13⁰⁰, 15⁰⁰ – 19⁰⁰ ORAZ STANY NAGŁE

Lek-235a

Lek-225d

OKULISTYKA

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

(GABINET PRYWATNY)

Ĉroda

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek. med. EWA STACHURA specjalista chorób wewnötrznych

czynne w

14.00 - 20.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

15.30 - 19.30 tel. 0607-334-868

poniedzia³ek

8.30 - 10.00

JOANNA BIAãEK-SKOWROýSKA umowa z

na leczenie dzieci i mäodzieĔy od stycznia 2008 równieĔ doroĈli (w tym leczenie protetyczne) tel. 061 436-70-66, 605-408-533

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY Wrzeœnia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorób wewnÆtrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


40

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

27 lutego 2009

MASŁO EKSTRA ŁACIATE 200 g 11,45 zł/1 kg

2,29 3,69

SAŁATA MASŁOWA

10,99

SER SALAMI

17,99

1 SZT.

37%

www.wrzesnia.info.pl

1 KG

38%

TANIEJ

TANIEJ

1,99

PASZTET WIEJSKI

5,99

WIEJSKIE PYSZNOŚCI

9,99

1 SZT.

1 KG

OFERTA WAŻNA od 26 lutego do 1 marca lub do wyczerpania asortymentu

40% TANIEJ

A SZ NA RKA MA

2,99 3,49

4,99 6,89

1 SZT.

TANIO I WYGODNIE! 25% TANIEJ

1 SZT.

PASTA DO ZĘBÓW

SOK POMARAŃCZOWY

27% TANIEJ

HORTEX 1l

BLEND-A-MED 125 ml • różne rodzaje 3,99 zł/100 ml

5,99 8,09

1 SZT.

HERBATA EKSPRESOWA LIPTON 100 torebek x 2g 6,50 zł/100 g

12,99 14,19

1 OPAK.

MAJONEZ DEKORACYJNY WINIARY 700 ml 8,56 zł/1 l

Kre-064b

Skl-342

DOM FINANSOWY na dowód osobisty do 30 000 zł, kredyt -- gotówkowy samochodowy (na nowe i używane), leasing,

OSK Grześkowiak Bernard • Materiały doszkolenia gratis • Dojazd po kursanta • Płatność w ratach • Dowóz na egzamin • Wysoki poziom szkolenia • Ciągły nabór kursantów

Edu-030a

Zaprasza na kurs prawo jazdy kat B i doszkolenie

Zapisy, tel. 608-715-793

HURTOWNIA T³UMIKÓW

KNOPOL

„Wrzeijni portret wğasny” to trzecia cz÷ijå trylogii pocztówkowej Wydawnictwa Kropka, opatrzona tekstami znanego wszystkim Staġczyka. Znajdziecie w niej kartki, jakich nie znacie z poprzednich albumów ze starymi pocztówkami Wrzeijni i okolic, a takőe te najpi÷kniejsze z poprzednich wydawnictw.

- hipoteczny (na zakup lub remont mieszkania), - konsolidacyjny (na spłatę innego kredytu) - ratalne - najkorzystniejsze oprocentowanie na rynku, - kredyty nawet do 120% wartości samochodu, - korzystny pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/ASS - bez wkładu własnego W naszym biurze dostaniesz kredyt: - nawet przy min. dochodzie 350 zł (netto), - od 1000 do 100.000 zł, - bez BIK-u, oddłużeniowe na spłatę zobowiązań windykacyjnych i komorniczych

- o wysokiej przyznawalności

TUMIKI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Wjazd na parking od ul. Wrzosowej

Ceny producenta • Wymiana gratis Sprowadzamy czÆyci do wszystkich samochodów Dziy zamawiasz - dziy odbierasz

tel. (061) 640-00-57 (061) 624-86-66 tel. kom. 508-212-606

PROMOCJA

TYLKO U NAS!!! bierzesz

KREDYT

masz prezent*

Wrzeynia, Rynek 10, tel. 061 4362-866

ul. Kościelna 4 Września

Kre-083

TÆ ksi•›kÆ musisz mieÂ!

Książka do nabycia: w biurze ogłoszeń „WW” we Wrześni przy ulicy Warszawskiej 15

ZADZWOŃ

061 4362 098, 511 284 860 Rynek 6, 62-300 Września


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

PI ŁK A NOŻNA

41

www.victoria.wrzesnia.pl

Victorii Ładowane akumulatory Juniorzy trenują, licząc na awans Kadra czwartoligowej Victorii przebywała w ostatnim czasie na obozie sportowym w Błażejewku. Obóz zimowy dla seniorów udało się klubowi zorganizować po raz pierwszy od wielu lat. Dzi÷ki zgromadzonym ijrodkom 21osobowa grupa zawodników przez szeijå dni mogğa ğadowaå przysğowiowe akumulatory w bardzo dobrych warunkach. Zaj÷cia odbywağy si÷ dwa razy dziennie. Byğ teren, byğy zaj÷cia z piğkami, byğy teő zaj÷cia poglãdowe majãce doskonaliå taktyk÷. W poğowie pobytu przeprowadzono gr÷ wewn÷trznã, wieczorem byğ natomiast obozowy chrzest. Biorãc pod uwag÷ fakt, őe do Bğaőejewka pojechağo bardzo duőo mğodych zawodników, w czasie chrztu nieliczna ekipa obozowych „wiarusów” miağa wiele pracy. – Pobyt w Bğaőejewku wykorzystaliijmy na intensywnã prac÷. Dla niektórych mğodych zawodników porcja dwóch treningów dziennie okazağa si÷ wyczerpujãca, ale zakoġczona doijå pozytywnym efektem, za jaki moőna uznaå ich postaw÷ w meczu ze Sğupcã. Niedğugo przyjdzie

 Chrzest wieńczyła przysięga barwom Victorii jakiij moment zm÷czenia, po którym przed rozpocz÷ciem rozgrywek nie powinno jednak zostaå ijladu. Obóz speğniğ oczekiwania pod wzgl÷dem poprawy wytrzymağoijci i siğy u zawodników. Pracowaliijmy w bardzo dobry warunkach – zarówno tych od strony socjalnej, jak i sportowej. Warunki hotelowe nie pozostawiağy nic do őyczenia, a dla potrzeb treningowych do dyspozycji mogliijmy mieå nawet trzy boiska. Troch÷ szkoda, őe nie wszyscy mogli tam byå.

Fot. archiwum

Niektórym przyplãtağy si÷ kontuzje, a inni musieli byå np. na zaj÷ciach na studiach – tak kilkudniowy pobyt na obozie w skrócie przedstawiğ trener Jan St÷pczak. Kadra obozowa: Roszyk, Nowicki, Klimas, Zieliġski, Gut, Lisowski, Trawiġski, Przybylski, Groszkowski, Urbanowicz, Przysiuda, Wyrzykiewicz, Darul, Giőewski (kontuzja), Pawlaczyk, Baranowski, Konieczka, Duszyġski, Goŏdziaszek, Figas, Nowak, Popğawski. RC

Cele zarządu klubu na nowy rok W nowym roku zarzãd Victorii postawiğ przed klubem cele, jakie chce w najbliőszym czasie osiãgnãå. Wi÷kszoijå uwagi poijwi÷cona zostağa pierwszemu zespoğowi i szkoleniu druőyn mğodzieőowych. Podj÷to równieő decyzj÷ o rozwiãzaniu zespoğu rezerw. – Jeőeli chodzi o seniorów, to gğównym celem b÷dzie utrzymanie wiosnã przynajmniej siódmego miejsca w tabeli rozgrywek czwartej ligi. W przyszğym sezonie chcemy, aby zbudowany zespóğ si÷ ogrywağ, a zdobywane przez zawodników doijwiadczenie pozwoliğo plasowaå si÷ w ijcisğej czoğówce ligi. Na dziij nie nastãpiã őadne wielkie wzmocnienia, nie planujemy teő zmian trenerskich. Zespóğ skğada si÷ z piğkarzy, którzy chcã graå w piğk÷ noőnã, a nie zarabiaå pieniãdze. Oprócz

Waldemara Przysiudy nie ma piğkarzy kontraktowych – tak o celach klubu oraz o sytuacji wijród czwartoligowców mówi prezes Victorii Piotr Kopaczewski. – Cağy czas stawiamy na prac÷ z mğodzieőã, starajãc si÷ jã w peğni rozwinãå. W tej chwili mamy juő wszystkie zespoğy zbudowane z jednych roczników. Jest ich aő siedem w przedziale od 1993 do 2000 rocznika. W sierpniu przeprowadzimy nabór do nowej grupy poijród urodzonych w 2001 i 2002 roku. Chcemy, aby zespóğ prowadzony przez Artura Chağupniczka awansowağ do Wielkopolskiej Ligi Juniorów Mğodszych. Jeőeli to si÷ nie uda, zgğosimy do rozgrywek druőyn÷ juniorów starszych – odsğania kulisy taktycznych ruchów Kopaczewski.

– Poza tym zrodziğ si÷ pomysğ, aby obok druőyn szkolonych w Gimnazjum nr 2 we Wrzeijni prowadziå równolegle takie same druőyny w klubie, bo nie wszyscy przecieő trafiajã do klas sportowych w tej szkole. W pewnym, najlepszym ze wzgl÷dów szkoleniowych momencie, obie druőyny moőna byğoby poğãczyå w jednã, która miağaby szans÷ odegraå powaőnã rol÷ w rozgrywkach na szczeblu Wielkopolski. Aby ujednoliciå szkolenie w klubie, które ma byå dostosowane do wieku i moőliwoijci fizjologicznych mğodych chğopców, myijlimy o powoğaniu trenera koordynatora do spraw druőyn mğodzieőowych – tak, mówiãc o planach dotyczãcych szkolenia mğodzieőy, podsumowuje swojã wypowiedŏ prezes Victorii. Robert Czerniak

W ramach zimowych przygotowaġ do nowej rundy mğodzi piğkarze Victorii Wrzeijnia, majãcy zamiar walczyå wiosnã o awans do Wielkopolskiej Ligi Juniorów Mğodszych, wzi÷li udziağ w dwóch turniejach halowych. Pierwszy z nich odbyğ si÷ w IJrodzie Wlkp., a drugi w Koninie. Juniorzy grali ze zmiennym szcz÷ijciem, raz zajmujãc piãte miejsce, a raz trzecie. Podczas rozgrywanego pod koniec stycznia mocno obsadzonego turnieju w IJrodzie Wlkp. mğodzi wrzeijnianie doijå sğabo wypadli podczas meczów grupowych, zajmujãc dopiero trzecie miejsce, w efekcie czego musieli zadowoliå si÷ walkã o piãtã lokat÷ w klasyfikacji koġcowej. Ogólnie do rywalizacji przystãpiğo aő 10 druőyn. W fazie grupowej Victoria pokonağa 3:0 Wart÷ Poznaġ i 4:0 Karolink÷ Koziegğowy, ale przegrağa za to 1:2 z Poznaġskã „13” i 0:4 z Poloniã IJroda. W meczu o piãte turniejowe miejsce wrzeijnianie pokonali Zjednoczonych Trzemeszno 4:1. Rywalizacj÷ w finale, po rzutach karnych, wygrağa Polonia IJroda, pokonujãc Remes Promieġ Opalenica. W ubiegğym tygodniu natomiast wrzeijnianie wywalczyli miejsce na podium, biorãc udziağ w Ogólnopolskim

Turnieju Juniora Mğodszego o Puchar Prezydenta Miasta Konin. Podobnie jak w poprzednim turnieju, do rywalizacji przystãpiğo 10 druőyn podzielonych na dwie grupy. W fazie grupowej los ponownie zetknãğ wrzeijnian z zespoğem ze IJrody Wlkp. Tym razem Victoria wzi÷ğa rewanő, zwyci÷őajãc 3:0. Potem wrzeijnianie kolejno pokonali Górnika II Konin, Spart÷ Konin i Poloni÷ Bydgoszcz, wychodzãc do dalszej rywalizacji bez straty punktu. W pojedynku póğfinağowym Victoria Olimp zmierzyğa si÷ z gospodarzami, Górnikiem I Konin, przegrywajãc po doijå dziwnym meczu 0:1. W walce o trzecie miejsce podopiecznym Artura Chağupniczka przyszğo si÷ ponownie zmierzyå z Poloniã Bydgoszcz. Podobnie jak i w spotkaniu grupowym, lepsi okazali si÷ wrzeijnianie. W pojedynku finağowym Górnik Konin uporağ si÷ 3:2 z Marcinkami K÷pno, zdobywajãc gğówne trofeum. W zespole Victorii Olimp wyst÷powali: Patryk Przybylski, Patryk Walkowiak, Wojciech Dederko, Marek Domőalski, Bartğomiej Melewski, Adrian Kogut, Hubert Hypki, Piotr Schulze, Mikoğaj Tomczak, Jakub Groszkowski, Andrzej Pawlak, Jakub Zakrzewicz. RC

Po przerwie rozjechali rywala Koġczãcy zgrupowanie Victorii pojedynek sparingowy z SKP Sğupca okazağ si÷ dla wrzeijnian bardzo pomyijlny. Victoria pokonağa swojego ligowego przeciwnika 4:0, grajãc dobrze zwğaszcza po przerwie. Pierwszy kwadrans wykonaniu wrzeijnian byğ bardzo chaotyczny. Potem z kaődã upğywajãcã minutã gospodarze prezentowali si÷ coraz lepiej. Przemeblowana i odmğodzona Sğupca groŏna byğa tylko w poczãtkowym fragmencie meczu. W 30. min wrzeijnianie obj÷li prowadzenie. Po zderzeniu si÷ bramkarza SKP z jednym z zawodników piğka wylãdowağa na 16. metrze pod nogami Waldemara Przysiudy; ten zagrağ do Mateusza Goŏdziaszka, który umieijciğ futbolówk÷ w pustej bramce. Po przerwie ton grze nadawali juő gğównie wrzeijnianie. W 55. min wielkã przytomnoijciã wykazağ si÷

Goŏdziaszek, który po indywidualnej akcji w polu karnym umieijciğ piğk÷ w bramce prawie z zerowego kãta. Dziesi÷å minut póŏniej Bartosz Pawlaczyk, nowy zawodnik Victorii rodem z Orzechowa, idealnie dograğ wzdğuő bramki do zamykajãcego akcj÷ Michağa Baranowskiego, i byğo juő 3:0. Ostatni gol w tym meczu padğ w 73. min – i ponownie wielki udziağ miağ w nim Pawlaczyk, który po solowej akcji tak mocno doijrodkowağ piğk÷, őe ta, trafiajãc w gğow÷ obroġcy, ugrz÷zğa w siatce. W ostatniej minucie przed szansã na strzelenie honorowego gola stan÷li goijcie. Po faulu Bartosza Darula s÷dzia przyznağ dla SKP rzut karny. Pierwszy strzağ z jedenastki zostağ obroniony przez Tomasza Roszyka. Wrzesiġski bramkarz jakimij cudem obroniğ jeszcze dwukrotnã dobitk÷ parowanej przez siebie piğki. RC


27 lutego 2009

Wiadomości Wrzesińskie

42 Sport Na sportowych arenach Sobota, 28.02.2008 r. Piğka siatkowa Liga rekreacyjna, sala ul. Witkowska 16.30 Iskra Koğaczkowo – Sã Gorsi 18.00 Ratusz Wrzeijnia – SQUAD Futsal Liga WTPN, hala ul. Sğowackiego 16.00 Juta – Intertrend 16.40 Malmer – Obğaczkowo/Psary 17.20 AKAT – Elid 18.10 WGI Plus – Dream Team 18.50 WA-MA – Leader School Niedziela, 1.03.2009 r. Futsal Liga WTPN, hala ul. Sğowackiego 10.30 -13.50 mecze III ligi 14.00 KGL/GGP – Farmwet 14.40 Obğaczkowo – Rolmus 15.30 Bosch Service – EKKA 16.10 Fundamenty – Massive 17.00 Master Sport – Capri 17.50 Qzyni – Chwalibogowo 18.50 Szerszenie – MPT PiK 19.40 BeClever – Mobileshop.pl

Puchar sensacji i rzuty karne Po raz kolejny potwierdziğo si÷ stwierdzenie, őe mecze pucharowe rzãdzã si÷ swoimi prawami. W rozegranej ostatnio kolejce Pucharu Lig WTPN, dajãcej zwyci÷zcom awans do 1/8 rozgrywek, padğy zaskakujãce, a czasem wr÷cz sensacyjne rozstrzygni÷cia. Bardzo niespodziewanie lider I ligi, Capri, doznağ pogromu (1:6) w pojedynku z GGP/KGL. PiK wysoko (1:5) przegrağ z Master Sport, a pierwszoligowy BeClever dağ si÷ pokonaå 0:2 Rolmusowi, zespoğowi ijrodka tabeli II ligi. Pozostağe wyniki pucharu: Szerszenie – Avans 2:2 k. 1:3 EKKA – WGI Plus 4:4 k. 0:2 Intertrend – Mobileshop.pl 0:5 BeClever – Rolmus 0:2 Massive/Philips – Malmer 2:1 RC

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Hokej na lodzie – towarzyskie mecz Juniorzy WTH – Jaskółki Toruń 9:6

Bodiczkiem w babę Męską grę podbijają dziewczyny. Z powodzeniem. W niedzielę długo remisowały z juniorami WTH. Mecze m÷skiego hokeja na lodzie odbywağy si÷ juő we Wrzeijni niejednokrotnie, ale hokejowy pojedynek z kobietami byğ w historii naszego miasta pierwszym. Na zaproszenie Wrzesiġskiego Towarzystwa Hokejowego we Wrzeijni goijciğa őeġska druőyna MKS Jaskóğki Toruġ. Podczas walki na lodzie Juniorzy WTH odnieijli nad toruniankami zwyci÷stwo 9:6. Toruġski zespóğ istnieje od trzech lat i aktualnie bierze udziağ w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, gdzie na 10 wyst÷pujãcych druőyn zajmuje 9. miejsce. Przedziağ wiekowy zawodniczek jest doijå szeroki i wynosi od 15 do 23 lat. Dzieġ przed wrzesiġskim meczem hokeistki z Torunia rozgrywağy ligowy pojedynek ze Stoczniowcem w Gdaġsku. Prowadzeni przez Zdzisğawa Michalskiego i Eugeniusza Nawrockiego wrzeijnianie, którzy trenujã dopiero od roku, przystãpili do niedzielnego pojedynku mocno zmotywowani i őãdni sukcesu. W pierwszej tercji walka byğa bar-

 Jaskółki nie żałowały ciała. Udowodniły, że nie ma sportów zarezerwowanych dla mężczyzn dzo wyrównana. Nasi gracze przewaőali fizycznie, na co dziewczyny próbowağy si÷ przeciwstawiaå sprytem. Po kilku minutach torunianki osiãgn÷ğy nawet lekkã przewag÷. Niespodziewanie szybka akcja WTH zakoġczona trafieniem Karola Kaczmarka przyniosğa gospodarzom prowadzenie. W odpowiedzi dziewczyny kompletnie wymanewrowağy wrzesiġskã obron÷, umieszczajãc krãőek w pustej bramce. Druga tercja rozpocz÷ğa si÷ od mocnego uderzenia hokeistów WTH. Na 2:1 trafiğ Arkadiusz Krawiec, a po

Przygotowania w toku Duőo istotnych zmian zaszğo w ostatnim czasie w klubach powiatowych. Zarówno w Sparcie Orzechowo, jak i w Pğomieniu Nekla zwoğywano walne zebrania. Byå moőe po raz pierwszy od dawna neklanie nie b÷dã musieli narzekaå na braki kadrowe. Rozwiãzano rezerwy Victorii, w Orzechowie nastãpiğa zmiana trenera, a oazã spokoju pozostağ tylko Orlik Miğosğaw. Pğomieġ Nekla przygotowania do nowej rundy rozpoczãğ w poğowie stycznia. Po trzytygodniowych treningach w hali zespóğ przeniósğ si÷ na wğasne obiekty. Stopniowo uzupeğniana jest kadra druőyny. W klubie pojawiğo si÷ kilku nowych graczy, testowani sã niektórzy zawodnicy z rozwiãzanych rezerw Victorii. Przed meczami ligowymi zespóğ rozegra pi÷å sparingów. Odbyğ si÷ juő zaplanowany pojedynek z Orlikiem Miğosğaw. W najbliőszã niedziel÷ neklanie zmierzã si÷ w Orzechowie ze Spartã, 8 marca Pğomieġ jedzie do Kostrzyna na mecz z Lechiã, 11 marca podejmowaå b÷dzie u siebie Kğos Zaniemyijl, a 14 marca uda si÷ na spotkanie rewanőowe do Miğosğawia. W ubiegğym tygodniu w sali NOK-u

www.wrzesnia.info.pl

odbyğo si÷ walne zebranie sprawozdawcze klubu, na którym dokonano pewnych korekt w zarzãdzie. Do peğnienia funkcji wiceprezesa powoğano Marka Kubiaczyka natomiast z pracy w zarzãdzie i peğnienia funkcji skarbnika zrezygnowağ Jarogniew Nowak. IJladem innych druőyn Orlik tegoroczne zaj÷cia rozpoczãğ w poğowie stycznia, trenujãc w salce w Miğosğawiu lub hali w Czeszewie oraz w terenie. W skğadzie nie zaszğy őadne istotne zmiany. Do pierwszego zespoğu przeszğo 4 juniorów, a druőyn÷ zasili byå moőe jeszcze dwóch graczy z okolic Miğosğawia. Najprawdopodobniej do czerwca w Orliku pozostanie równieő majãcy propozycje gry w innych klubach Tomasz Kubiak. Orlik rozegrağ juő mecze kontrolne z Kosynierem Sokoğowo i Pğomieniem. W najbliőszã sobot÷ zmierzy si÷ z Juniorami Warty Poznaġ, 7 marca zagra w Dominowie, a 14 marca podejmowaå b÷dzie u siebie Pğomieġ. Oczywistym celem stawianym przed zespoğem jest awans do klasy okr÷gowej. W Sparcie Orzechowo na poczãtku stycznia funkcj÷ trenera ob-

j÷ğo dwóch grajãcych zawodników: Radosğaw Lemiszewski i Szymon Szymendera. – Z pracy z seniorami musiağem zrezygnowaå z powodów zdrowotnych oraz nawağu obowiãzków zawodowych. Nic zğego jednak si÷ nie dzieje. Jestem cağy czas w kontakcie z nowymi trenerami, w miar÷ moőliwoijci obserwuj÷ rozgrywane mecze – o powodach swojej rezygnacji mówi byğy trener Grzegorz Nowak. Kadra zespoğu liczy aktualnie 24 zawodników. Sparta rozegrağa juő mecz z Poloniã Őerków, przegrywajãc 4:5 po dwóch bramkach Mikoğaja Sokoğowskiego i jednym trafieniu Piotra Surdyka oraz Szymona Szymendery. Kolejnym sprawdzianem b÷dzie mecz z Pğomieniem. Na 8 marca planowany jest sparing z Pogoniã Ksiãő, a ostatnim sprawdzianem b÷dzie pojedynek wewn÷trzny. W ostatnim czasie w Sparcie zwoğano walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. We wğadzach klubu nie zaszğy őadne zmiany – funkcj÷ prezesa nadal peğni Jerzy Józefiak. Na wiosn÷ orzechowianie nie zamierzajã rezygnowaå z walki o awans. Robert Czerniak

chwili rezultat podwyőszyğ ğadnym technicznym uderzeniem Marcin Furmanek. W momencie kiedy torunianki mocno zacz÷ğy graå ciağem, nasi zawodnicy nieco si÷ pogubili, co zaowocowağo aő trzema karami minutowymi dla wrzesiġskich graczy. Jaskóğki podczas gry w przewadze byğy bezwzgl÷dne, wyrównujãc za kaődym razem stan meczu. W mi÷dzyczasie gola zdobyğ jeszcze Patryk Bielecki i przed ostatniã odsğonã spotkania byğ remis 5:5. W trzeciej tercji uwidoczniğa si÷ juő przewaga miejscowych. Po ko-

Fot. RC

lejnych trafieniach Kaczmarka i Furmanka gospodarze wyszli na 7:5. Nast÷pny gol zdobyty przez torunianki byğ juő wszystkim, na co byğo je staå. Wynik meczu zostağ ustalony po kolejnych trafieniach Bartosza Wojtaszaka i Kaczmarka. W momencie gdy warunki pogodowe nie pozwolã juő na utrzymanie we Wrzeijni lodu, dojdzie do spotkania rewanőowego w Toruniu, gdzie mğodzi hokeiijci WTH b÷dã mieli okazj÷ zagraå na lodowisku z prawdziwego zdarzenia. Robert Czerniak

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... (cz. II)

Kilka tygodni temu przedstawiliśmy zdjęcie wrzesińskich koszykarzy sprzed sześćdziesięciu laty, prosząc Czytelników o identyfikację osób. Nie zawiedliśmy się. Już kilka godzin po ukazaniu się „WW” znaliśmy wszystkich zawodników. Informację przekazał nam Władysław Jarząbek, kapitan prezentowanego zespołu. Idąc tym śladem, publikujemy dzisiaj kolejne archiwalne zdjęcie pełne białych plam. Przedstawia ono piłkarzy wrzesińskich szkół ponadpodstawowych, którzy zdobyli wicemistrzostwo Polski zrzeszenia „Zryw”, poprzednika Szkolnego Związku Sportowego. Do ważnego dla wrzesińskiego sportu wydarzenia doszło w 1955 roku w Toruniu. Już dzisiaj, dzięki Bogdanowi Szczepaniakowi – uczestnikowi mistrzostw – znamy kilka nazwisk. Piąty od lewej stoi Roman Staniszewski, trenerem jest Antoni Becelewski (w płaszczu). W dolnym rzędzie drugi od lewej to Reszelski (niestety, nie znamy imienia), a czwarty to Bogdan Szczepaniak. Informacje otrzymane od Czytelników pomogą nam wzbogacić materiały o historii wrzesińskiego sportu. Już dzisiaj możemy zapowiedzieć, że latem popełnimy duży tekst mówiący o powojennych zawodnikach, trenerach i działaczach. LEN


27 lutego 2009

Sport

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Piłka nożna, Płomień Nekla – Orlik Miłosław 1:3 (1:1)

Zmiana w regulaminie utrudni nam zadanie

Sparing po sąsiedzku Przygotowania klubów niższych lig do rundy wiosennej wkraczają w decydująca fazę. Po wyjściu z hali zespoły powiatowe rozpoczęły gry kontrolne. Pierwszym sparingiem dla Pğomienia Nekla byğo spotkanie na wğasnym boisku z Orlikiem Miğosğaw. Mecz miağ bardzo wyrównany przebieg, chociaő zakoġczyğ si÷ zwyci÷stwem Orlika 3:1. Miğosğawianie rozgrywanie meczów rozpocz÷li juő tydzieġ wczeijniej, pokonujãc 4:1 na boisku w Sokoğowie zespóğ juniorów tamtejszego Kosyniera. Podopieczni trenera Marka Gierağki zaliczyli wi÷c juő stycznoijå z trawã. Poczãtek sprawdzianu w Nekli przypominağ wzajemne badanie stron. Oba zespoğy grağy uwaőnie w obronie, co nie pozwalağo na stworzenie zbyt wielu sytuacji strzeleckich. Po kwadransie dwie okazje bramkowe wypracowağ Pğomieġ. Póŏniej, w ciãgu kilku nast÷pnych minut, do gğosu doszedğ Orlik, który okres chwilowej przewagi udokumentowağ trafieniem Ğukasza Podlewskiego. Odpowiedŏ gospodarzy byğa jednak natychmiastowa. Juő dwie minuty póŏniej wyrównujãcego gola dla neklan zdobyğ Mateusz Jagodziġski. Koġcówka pierwszej cz÷ijci gry naleőağa do piğkarzy Pğomienia. Po przerwie boiskowa walka wyglãdağa prawie identycznie, jak do przerwy. Kaőda ze stron na kilka

 Ośnieżone boisko nie ułatwiało gry zawodnikom Płomienia i Orlika minut potrafiğa osiãgaå przewag÷, z tym, őe skutecznoijciã wykazywali si÷ tylko miğosğawianie. Najpierw w 50. min gracze Pğomienia trzykrotnie z bliska w ciãgu jednej akcji nie potrafili pokonaå Ğukasza Skrzypczaka. W 55. min po kontrze Orlika padğa bramka samobójcza, a wynik spotkania ustaliğ w 75. min Tomasz Kubiak, wykorzystujãc bğãd defensywy nekielskiej, „wjeődőajãc” wraz z bramkarzem i z piğkã do pustej bramki. Pğomieġ przeciwko lokalnemu rywalowi zagrağ w skğadzie: Zaremba, Majchrowski, Pieczyġski, Dopierağa, Korpusik, Jagodziġski, Bernard, D. Kapturski, J÷draszak, Kwarta, M. Kapturski. Na boisku pojawili si÷ jeszcze: Kosmala, Kubiaczyk, Szczygieğ.

43

Fot. RC

15

Przez cağã sesj÷ zasadniczã dziağacze i kadra trenerska Krispolu (jak i innych drugoligowych klubów siatkarskich) byli przekonani, őe w I rundzie play-off zespoğy walczãce o utrzymanie walczyå b÷dã do trzech wygranych meczów. Tak byğo jeszcze w ubiegğym sezonie. We wtorek, na dziesi÷å dni przez pierwszym meczem, na stronie internetowej Polskiego Zwiãzku Piğki Siatkowej ukazağ si÷ regulamin ostatniej fazy rozgrywek II ligi. Jakie byğo zdziwienie zainteresowanych, gdy okazağo si÷, őe zespoğy, które zaj÷ğy miejsca od siódmego do dziesiãtego, w pierwszej rundzie play-off zagrajã tylko do dwóch wygranych. Prezes Daniel Wi÷cek weryfikowağ t÷ informacj÷ telefonicznie w warszawskiej centrali zwiãzku. Niestety,

okazağa si÷ prawdziwa. Dlaczego „niestety”? Dla Krispolu zdecydowanie lepszym wariantem byğaby gra do trzech zwyci÷stw. Jeőeli klub chce pozostaå w drugiej lidze, musi wygrywaå mecze we wğasnej hali. To nie ulega wãtpliwoijci. W takiej sytuacji trzeba zwyci÷őyå przynajmniej w jednym pojedynku na wyjeŏdzie. Zdecydowanie ğatwiej to uczyniå, majãc trzy próby niő dwie. Trudno. Poprzeczka zostağa podniesiona wyőej. W sobot÷ dojdzie wi÷c do pojedynku w Sul÷cinie. Równo po tygodniu (7 marca) oba zespoğy zmierzã si÷ we Wrzeijni. Jeőeli wynik tej konfrontacji b÷dzie brzmiağ 1:1, trzeci mecz zostanie rozegrany ponownie w Sul÷cinie. LEN

Gmina wrzesińska awansowała w komplecie

dni zostağo do rozpocz÷cia rozgrywek ligowych

Orlik w sparingu wystãpiğ w zestawieniu: Skrzypczak, Bartkowiak, J. Graczyk, T. Grobelny, Roszak, Ğ. Podlewski, Filipiak, Lucki, M. Grobelny, Kubiak, T. Graczyk. Na boisku pojawili si÷ teő: Czech, Nowakowski, Skrzypczak. Robert Czerniak

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA SIATKOWA Krispol zwycięża drugoligowca Siatkarze Krispolu w ramach przygotowań do rundy play-off rozegrali kolejny mecz sparingowy. Przeciwnikiem zawodników trenera Jarosława Grępki była Bzura Ozorków, szósta drużyna drugiej grupy II ligi. W Ozorkowie wrześnianie zagrali poprawnie. Zwyciężyli gospodarzy po zaciętym pojedynku. Każdy z czterech setów zakończył się zwycięstwem jednego z zespołów zaledwie dwoma piłkami. Co najważniejsze, wszyscy krispolowcy są zdrowi, nikt nie narzeka na urazy. LEN Bzura Ozorków – Krispol Września 1:3 (26:28, 25:23, 23:25, 23:25) PIŁKA KOSZYKOWA Finał wojewódzki dla „dwójki” W ślad za siatkarzami Gimnazjum nr 2 we Wrześni poszli koszykarze, którzy również, zwyciężając w finale rejonu, uzyskali awans do grona najlepszych drużyn szkolnych w województwie. Zespół prowadzony przez Cezarego Kurzawskiego najpierw w pojedynku półfinałowym pokonał reprezentację Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, a w finale nie dał szans Gimnazjum ze Śremu. Półfinał: Gimn. nr 2 – Gimn. nr 1 Jarocin 54:41 Finał Gimn. nr 2 – Gimn. Śrem 43:31 Reprezentacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni wystąpiła w składzie: Filip Andrzejewski, Filip Pera, Jakub

Wajler, Norbert Jankowski, Michał Nowak, Tobiasz Wawrzyniak, Adrian Izydorek, Daniel Klimczak, Bartosz Chołuj, Jakub Kaczmarzewski, Wojciech Nowaczyk. RC PŁYWANIE Zwycięzcy już prawie znani Po trzecich zawodach pływackich z cyklu Grand Prix Wrześni w wielu kategoriach wiekowych z dużym prawdopodobieństwem można już wskazać zwycięzców. Przed zawodnikami jeszcze jedne zawody, ale biorąc pod uwagę to, że do klasyfikacji generalnej zaliczają się trzy najlepsze występy, zwłaszcza wśród najmłodszych można wskazać już triumfatorów. Najmłodsi pływacy ponownie rywalizowali na dystansie 25 metrów stylem dowolnym, natomiast ci starci tradycyjnie już w dwóch nowych stylach. RC Chłopcy klasy I – II SP – 25 m stylem dowolnym 1. Szymon Tomaszewski 36 pkt 2. Oskar Trawiński 21 pkt 3. Marcin Powroźnik 17 pkt Chłopcy klasy III – IV SP – 50 m stylem dowolnym i grzbietowym 1. Adam Bartkowiak 67 pkt 2. Arkadiusz Ratajczak 57 pkt 3. Paweł Mordal 54 pkt Chłopcy klasy V – VI SP – 50 m stylem grzbietowym i klasycznym

1. Wojciech Grzeczka 60 pkt 2. Joachim Sikorski 52 pkt 3. Nikodem Dutkowiak 47 pkt Chłopcy Gimnazjum – 50 m stylem grzbietowym i 25 m motylkowym 1. Jan Grzeczka 52 pkt 2. Łukasz Mordal 50 pkt 3. Michał Urbaniak 48 pkt Dziewczęta klasy I – II SP – 25 m stylem dowolnym 1. Julia Reszelewska 36 pkt 2. Laura Brzóstowicz 28 pkt 3. Zofia Kowalczyk 21 pkt Dziewczęta klasy III – IV SP – 50 m stylem dowolnym i grzbietowym 1. Wiktoria Wardak 70 pkt 2. Katarzyna Kisiel 56 pkt 3. Marta Przybylska 50 pkt Dziewczęta klasy V – VI SP – 50 m stylem grzbietowym i klasycznym 1. Ewa Grzeczka 59 pkt 2. Sandra Kusztal 47 pkt 3. Natalia Lisiak 46 pkt Dziewczęta Gimnazjum – 50 m stylem grzbietowym i 25 m motylkowym 1. Weronika Szambelańska 42 pkt 2. Martyna Lisiecka 34 pkt 3. Agata Czerniak 24 pkt

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Anna Surdyk, Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel. Współpracują: Roman Nowaczyk, Damian Idzikowski, Łukasz Adamczyk, Łukasz Różański, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacyńska. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel. 061 436 52 70, fax 061 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuğów listom. Tekstów i materiağów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za treijå reklam i ogğoszeġ. Wzory reklam zastrzeőone. nakład: 10.800

W rozegranych Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym triumfowali reprezentanci gminy Września, którzy w komplecie awansowali do zawodów szczebla rejonowego. W turnieju chłopców doszło do zamiany ról. SSP nr 2, mistrz wrzesińskiej gminy, musiał uznać wyższość wicemistrzów – uczniów z Kaczanowa. Decydujący o pierwszym miejscu pojedynek zakończył się zwycięstwem 3:1 podopiecznych Krzysztofa Regulskiego. Do zawodów rejonowych awansowały oba zespoły. Trzecim miejscem zadowolili się tenisiści z Zasuwowa, czwarta była ekipa z Bieganowa, a piąta z Miłosławia. W mistrzostwach dziewcząt równych sobie nie znalazły tenisistki z Otocznej. Awans wywalczyła także drużyna z Kaczanowa. Brązowe medale przypadły uczennicom SP Zasuwowo (wszystkie tenisistki na zdjęciu powyżej). W niedzielę, 1 marca, o godz. 13.00 w SSP w Kaczanowie rozpocznie się VI Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki”. Jego ozdobą będzie towarzyskie spotkanie MCK Miłosław (IV liga) – Smecz Konin (III liga). LEN

Jasne strony czarnego sportu W najbliőszã sobot÷ (28 lutego, poWrzeijnianie powinni wspieraå czãtek o 18.00) w Klubie „Best” przy gnieŏnieġski őuőel, nie tylko dlatego, ul. Wrocğawskiej we Wrzeijni odb÷- őe tamtejszy stadion poğoőony jest dzie si÷ otwarte spotkanie őuőlow- przy ul. Wrzesiġskiej. ców, dziağaczy i kibiców Towarzystwa Patronat medialŐuőlowego Start Gniezno. ny nad spotkaniem Wijród kibiców, którzy zdecydujã objãğ nasz tygosi÷ przyjijå na to spotkanie, rozloso- dnik. DAI wany zostanie jeden bezpğatny karnet wst÷pu na cağã rund÷ zasadniczã. Wst÷p na samo spotkanie równieő b÷dzie bezpğatny. Towarzystwo Start Gniezno jest spadkobiercã klubu sportowego o tej samej nazwie, który w ostatnich latach przeőywağ niemağe kğopoty. Spotkanie we Wrzeijni ma promowaå czarny sport i pomóc w zjednoczeniu jego sympatyków. Gnieźnieński żużel wychodzi na prostą Fot. arch.


Hokej na lodzie, s. 42

Z hokeistami Krispolu walczyły dziewczyny

Piłka nożna, s. 41, 43

Piłka nożna, s. 42

Towarzyskie mecze drużyn wrzesińskiego powiatu

Kto rozszyfruje zagadkę sprzed ponad półwiecza?

XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. ks. bpa Jerzego Dąbrowskiego

Wyznawcy bogini Caissy W Marzeninie najlepiej królami wodzili Białorusini. Sporo trofeów przypadło też reprezentantom naszego powiatu. Leszek Nowacki

Nieprzerwanie od 1992 roku przez kilka lutowych dni w podwrzesiġskiej wsi rzãdzi szachowa bogini Caissa. Jej mğodzi wyznawcy zamieniajã si÷ w strategów. Im któryij z nich wi÷kszy, tym sukces peğniejszy. Festiwal szeijciu turniejów tym razem przywiódğ do Marzenina 70 zawodników. Wi÷kszoijå z nich zakosztowağa juő wczeijniej szachowej rywalizacji w festiwalu. Po d n i e o b e c n o ij å Ğ o t y s z y i Litwinów (w krajach zatrzymağ ich kryzys gospodarczy) za fa-

i Maksim Szagdaj (Spectr). Szymon Owsianny z Pğomyka uplasowağ si÷ na drugim miejscu. W najmğodszej grupie triumfowali Palina Dragağawa (Flamingo Grodno) i Krzysztof Katafiasz (IJroda Wlkp.). Na trzecim stopniu podium stanãğ niespeğna oijmioletni Aleksander Hyőorek (Őak). Nagrod÷ dla najlepszego wrzeijnianina otrzymağ P. Iwaġski, a dla najlepszego szachisty gospodarzy Dawid Ğuczak. Szczegóğowe wyniki podajemy na stronie www.wrzeijnia.info. pl/sport. Tradycjã zawodów sã zaplanowane dla uczestników atrakcje pozasportowe. W tym roku byğy nimi wycieczka do Lãdu i Ciãőenia oraz moőliwoijå skorzystania z wrzesiġskiego krytego basenu. Goijcie, szczególnie ci, którzy po raz pierwszy zawitali do Marzenina, nie mogli si÷ nachwaliå ijwietnej, niespotykanej gdzie indziej organizacji Monika Majka, zwyciężczyni turnieju dziewcząt średnich, była jedyną triumfatorką z naszego powiatu Fot. LEN festiwalu. To zasğuga mocno zaangaőowanego grona pedagogicznego W turniejach gimnazjalistów Zespoğu Szkóğ w Marzeninie, z dyrekworytów powszechnie uwaőano szego powiatu. Drugie miejsce zaj÷Biağorusinów. Reprezentanci dwóch ğa ğãczona ekipa Marzenin-Wrzeijnia, triumfowali: Waleria Smirnowa tor Mariolã J÷drzejewskã na czele. grodzieġskich klubów nie zawied- trzecia lokata przypadğa Pğomykowi i Siergiej Zajcow (oboje Spectr). Organizatorzy (obok szkoğy byğ li. Zdecydowanie triumfowağ Spectr Nekla. Takőe czwarty w klasyfikacji S re b ro p rz y p a d ğ o P i o t ro w i nim teő UKS Iskra Marzenin) zapoGrodno, a jego zawodnicy w indy- Goniec Kostrzyn miağ identyczny do- Iwaġskiemu (Őak Wrzeijnia), a brãz wiedzieli na przyszğy rok zdecydowidualnych turniejach odebrali aő robek punktowy. O rozdziale odpo- Paulinie Marcinkowskiej (Pğomyk). wane podniesienie poziomu sporpi÷å medali. Zaraz za plecami go- wiednich pucharów decydowağa do- W turnieju do lat 13 równych so- towego festiwalu i znaczãce korekty bie nie mieli: Monika Majka (Őak) w jego formule. ijci plasowali si÷ przedstawiciele na- datkowa punktacja.

Królowa bez kolców. Na parkiecie lekkoatletyka to już inny sport Mğodzi lekkoatleci nie zağoőyli kolców. Chroniãc si÷ przed zimã, wystartowali w hali w zwykğym sportowym obuwiu. Nie dawağo ono przyczepnoijci w biegach okólnych, ale najwaőniejsza byğa rywalizacja. Frekwencja, jak to w ferie, pozostawiağa wiele do őyczenia. Do rywalizacji sporã grupã przystãpili uczniowie szkóğ podstawowych; gimnazjalistów moőna byğo policzyå na palcach obu rãk, a najstarsza mğodzieő tylko symbolicznie zaznaczyğa swojã obecnoijå. Trener Adam Kaczor, organizator halowego mitingu w hali przy Kaliskiej, naliczyğ 76 zawodników. W kategorii szkóğ podstawowych bardzo wszechstronnã lekko-

atletkã okazağa si÷ Julita Ochapska. Uczennica SSP nr 6 zwyci÷őyğa we wszystkich czterech konkurencjach. Na 30 m uzyskağa czas 5,12 s, 300 m przebiegğa w 1:06,13 min, piğkã lekarskã rzuciğa 10,00 m, w dal z miejsca skoczyğa 195 cm. Cztery razy triumfowağ wijród chğopców Mateusz Biegaġski, kolega szkolny Julity. Kolejno uzyskağ: 4,94 s, 1:03,28 min, 10,00 m i 209 cm. W biegu na 600 m pierwszy lini÷ mety minãğ Piotr Cyrulewski z SSP nr 2 (2:17,69 min). Sukces Julii Kurzawskiej, choå i ona wygrywağa cztery konkurencje, nie byğ juő tak spektakularny, bo i rywalki byğy nieliczne. Uczennica Gimnazjum nr 1 uzyskağa 5,00 s na

30 m, 1:00,28 s na 300 m, 9,10 m w rzucie piğka lekarskã oraz 203 cm w skoku w dal z miejsca. W biegu na 600 m triumfowağa Sandra Siewiert z Gimnazjum w Nowym Folwarku (2:22,53 min). W rywalizacji gimnazjalistów na 30 m (4,66 s) i 300 m (56,28 s) zwyci÷őyğ Sğawomir Krawczyk (Nowy Folwark). W rzucie piğka lekarskã (16,30 m) i w skoku w dal z miejsca (216 cm) pierwsze miejsce zajãğ Sebastian Stachowiak (ZS Marzenin). W biegu na 600 m wystartowağ tylko Dominik Chromiġski (2;19,03 min). Do wyjijcia na odkryte bieőnie i skocznie pozostağo jeszcze troch÷ czasu. Podstawy formy buduje si÷ jednak pod dachem. LEN

 Rzut piłką lekarską to konkurencja „paralekkoatletyczna”

Fot. LEN

Reklama

11 kg

z dowozem – 47 zá na stacji LPG – 45 zá

061 436 16 55

untitled  
untitled  

Rozpoczęły się Prowincjonalia. Jańcia Wodnika odbierze Roman Kłosowski Kultura, s. 10 Hrabia Mycielski przejął tereny po Tonsilu. Czy zakład...

Advertisement