Page 1

Oświata, s. 8

B. Nowacka: informatyk – zawód marzeń gimnazjalistów

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

Piłka siatkowa, s. 40

Tłok u specjalistów, chorzy na wizytę czekają miesiącami

Krispol wygrywa mecz w Trzciance! Renesans formy?

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Przyjął poza boiskiem 1,94

Siatkarz II-ligowego Krispolu, a zarazem syn trenera kierował pod wpływem alkoholu.

promila alkoholu w wydychanym powietrzu miağ 21-latek, który kierowağ VW polo

Tomasz Szternel

Byğa noc z 28 na 29 grudnia ubiegğego roku. Przy ul. Legii Wrzesiġskiej stanãğ policyjny radiowóz. Mundurowi zatrzymywali samochody do rutynowej kontroli. Okoğo godziny 3.30 na pobocze zjechağ volkswagen polo. 21-latek, który siedziağ za kierownicã, zostağ poddany badaniu alkosensorem. Nie protestowağ. Oniemiağ dopiero, gdy usğyszağ wynik: 0,97 mg/ dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu (tj. 1,94 promila we krwi). W konflikt z prawem wszedğ Krzysztof G., siatkarz. Przyjmujãcy II-ligowego Krispolu. Co wi÷cej, to syn trenera zespoğu. O zatrzymaniu i okolicznoijciach mu towarzyszãcych mówi szczãtkowo. Powoğuje si÷ na dobro prowadzonego post÷powania. Przyznaje tylko, őe dmuchnãğ w alkosensor, ale wynik chce zachowaå dla siebie. Dementuje informacj÷, jakoby byğy to prawie dwa promile alkoholu. Twierdzi, őe duőo mniej.

 Krzysztof G. (w środku), obok Jakub Więcek i Jarosław Grępka Bardziej wiarygodne, jego zdaniem, b÷dzie badanie krwi. Zostağo przeprowadzone godzin÷ po zatrzymaniu. Wyniki nie sã jeszcze znane. – Ja mam wystarczajãco duőo problemów. Nie chc÷ juő tego rozgrzebywaå – tğumaczy wyraŏnie podğamany. Podczas gdy jego rodzice wyjechali na sylwestra w góry, on zostağ w domu. Nie poinformowağ ich o zatrzymaniu przez policj÷. Nie chciağ im psuå urlopu. – Jak znam ojca, od razu by wsiadğ w samochód i przyjechağ – snuje przypuszczenia. Jako pierwsi o zdarzeniu dowiedzieli si÷ zawodnicy, drugi trener i kierownik druőyny. 21-latek nie zamierzağ nic ukrywaå. Uznağ, őe to

Fot. LEN

Z wyjaijnieġ, które usğyszağ, wynikağo, őe syn uczestniczyğ w zakrapianej imprezie. Zasnãğ. Gdy si÷ przebudziğ, dopadğ go gğód. Czuğ si÷ na tyle pewnie – przynajmniej tak mu si÷ wydawağo – by usiãijå za kierownicã. Odpaliğ samochód i pojechağ coij przegryŏ na stacj÷ benzynowã Shell. Policja zatrzymağa go, gdy wracağ do domu. Szkoleniowiec Krispolu odsunãğ syna od treningów. Taka zresztã byğa jego wola; powoğujãc si÷ na dobro druőyny, poprosiğ o zawieszenie lub zerwanie kontraktu. Ale niemal natychmiast wstawili si÷ za nim koledzy. – Rozmawiağem z chğopakami – mówi Jakub Wi÷cek, kapitan Krispolu. – Stwierdziliijmy, őe nie powinien byå ukarany w ten sposób. Przeprosiğ nas za swoje zachowanie. Interweniowaliijmy u trenera o przywrócenie go do zespoğu.

byğoby nie fair. Za swe zachowanie przeprosiğ na pierwszym poijwiãtecznym treningu. Nie chciağ, by wybryk, którego si÷ dopuijciğ, wpğynãğ negatywnie na wizerunek klubu. Wiedziağ, őe musi ponieijå konsekwencje... Jarosğaw Gr÷pka, trener druőyny, o wszystkim dowiedziağ si÷ po przyjeŏdzie z gór. Z nadmiaru emocji aő si÷ w nim zakotğowağo. – Byğem wijciekğy jak pies. Wciãő jestem! – grzmi wyraŏnie podenerwowany. – Tu nie chodzi tylko o mnie jako trenera, ale takőe ojca i wychowawc÷ (J. Gr÷pka jest nauczycielem wychowania fizycznego w liceum ogólnoksztağcãcym – przyp. red.). Nigdy bym si÷ czegoij takiego po nim nie spodziewağ. >>

dok. na s. 7

Reklama

Schronisko na wschód

MEDAR OPTYK

ZAPRASZA DO NOWO OTWARTEGO SALONU przy ul. Kilińskiego 14 we Wrześni (przy gabinecie okulistycznym).

liijmy uwzgl÷dniå równieő zwi÷kszajãcã si÷ z roku na rok liczb÷ zwierzãt – mówi burmistrz, który nie wie jeszcze, gdzie dokğadnie przeniesiony b÷dzie wrzesiġski przytuğek. – Gdzieij bliőej wschodniej granicy Wrzeijni – zdradza. A wi÷c niewykluczone, őe obiekt powstanie na wsi. Szef gminy twierdzi równieő, őe przenosiny schroniska nie b÷dã miağy nic wspólnego z tym, őe grunt, na którym si÷ ono dzisiaj znajduje, to wğaijciwie atrakcyjny grunt inwestycyjny, który poğoőony jest niedaleko osğawionej podstrefy ekonomicznej, a poza tym przylega do gruntów, na których wkrótce rozpocznã si÷ inwestycje.

Sto dwadzieijcia psów przebywa obecnie w schronisku. Ich liczba ma wzrastaå z miesiãca na miesiãc, przynajmniej tak przewidujã urz÷dnicy z ratusza. Burmistrzowi Wrzeijni Tomaszowi Kağuőnemu zaleőy na tym, aby bezpaġskie psy przebywağy w lepszych warunkach. Postanowiğ przenieijå schronisko z ul. Sikorskiego we Wrzeijni w inne miejsce. – Przeniesienie schroniska ma na celu popraw÷ warunków zwierzãt w nim przebywajãcych. Musie- >>

dok. na s. 11

Realizujemy wszystkie rodzaje recept, również na okulary progresywne i pryzmatyczne, pomoce optyczne dla osób słabowidzących - w tym zlecenia

OFERUJEMY: badanie wzroku w cenie okularów nowoczesne wzornictwo opraw okularowych soczewki kontaktowe profesjonalne doradztwo atrakcyjne ceny

Dlaczego Tusk zdjął Marka Staszaka? Wyjaśnia... Marek Staszak Aktualności, s. 4 Czy Bill Gates pomoże wrzesińskim bibliotekom wejść w XXI wiek? Aktualności, s. 7 Jak dogrzać świątynię w duże mrozy? W Gorzycach mają sposoby! Kościół, s. 16 Kredyty hipoteczne – dlaczego tylko dla milionerów? Gospodarka, s. 17 Ustalono sprawcę sylwestrowej burdy w „Trójce” Aktualności, s. 4 Starosta sypnął groszem dla „antyterrorystów” Aktualności, s. 6 www.wrzesnia.info.pl

batu 10% ra ewki z c na so rowe okula

Wykonujemy bezpłatnie podstawowe naprawy i konserwację okularów.

ZAPRASZAMY poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00 sobota 10.00 – 13.00 Lek-245

Schronisko dla zwierząt zostanie przeniesione, bo burmistrz chce, aby bezpańskie psy miały lepsze warunki.

Aspirant Fortuna zdradza, kiedy kredyt pomaga odbić się od dna Czytaj na s. 25

tel.: (061) 436 30 44

Reklama

WRZESIŃSKI SKŁAD WĘGLOWY WĘGIEL, MIAŁ Daszyńskiego 2/3 (Portiernia Tonsil) tel. (061) 640-32-38, 0 725-201-301

Roz-086a

23 stycznia 2009 NR 4 (977/XX) INDEKS 366773

Zdrowie, s. 10

Więcej informacji na str 27


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Karnawał w kostiumie? SONDA

Moim zdaniem

Filip Borowczak, uczeń: – Trudno mi powiedzieć, gdzie są najlepsze imprezy karnawałowe, nie bywam na tylu zabawach, żeby to właściwie ocenić. Natomiast gdybym miał iść na bal przebierańców, to chciałbym założyć kostium niedźwiedzia.

zdaniem użytkowników forum www.wrzesnia.info.pl Padosz: No chyba najlepsze przebranie to... za

kaczkę. niewierny-wierny: A może lepiej by było trochę się

ruszyć, pochodzić, popytać u źródeł niż, bazując na kilku wypowiedziach z netu, w domku, w kapciach, w ciepełku, przy kompie, nagryzmolić kolejny reportaż typu „z rękawa wzięty”? MOSZE: A jeśli NIE chodzę na zabawy karnawałowe... to jakie są pytania dodatkowe? wichurra: Obowiązkowo za Śnieżkę. weatherwax: A ja chyba za Złą Wiedźmę. centrefold: Nie wybieram się na imprezę karnawałową, a już na pewno nie na taką, na którą trzeba się przebierać. Jeślibym jednak został zmuszony... cóż, przebrałbym się pewnie za sułtana czy innego szejka, a jako osoby towarzyszące zabrałbym wszystkie swoje żony. I nie pozwoliłbym oczywiście żadnej zatańczyć z innym. Nawet z Batmanem... Co ja mówię: zwłaszcza z Batmanem.

Sylwia Jaszkiewicz, uczennica: – Najlepsze zabawy są w Czardaszu! Mówię tak nie tylko dlatego, że tam pracuję. A gdybym miała iść na bal kostiumowy, to najchętniej przebrałabym się za Śnieżynkę.

Marcel Górski, sprzedawca-magazynier: – Generalnie nie chodzę na karnawałowe imprezy. Za duże koszty. Ale byłem kiedyś na zabawie w Hotelu Kosmowskim i wydaje mi się, że tam może być najlepiej. A na bal kostiumowy na pewno bym nie poszedł.

Za co lub za kogo przebrałbyś się na bal przebierańców ? Patrycja Czerniak, uczennica: – Nie wiem gdzie są organizowane najlepsze imprezy. Wiem za to, że gdybym miała okazję pójść na bal przebierańców, to przebrałabym się za księżniczkę.

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

P

ar÷ lat temu byğem na balu przebieraġców. Gorãco polecam t÷ form÷ sp÷dzania wolnego czasu, nawet osobom juő „bardzo dorosğym”. To po prostu ijwietna zabawa. Nie doijå, őe nie trzeba m÷czyå si÷ w garniturze, fraku czy innym smokingu, to moőna... sporo si÷ nauczyå! Naprawd÷, wiem co mówi÷. Otóő ja na tym balu byğem Bachusem, a moja őona Bachantkã. Moje przebranie zrobione byğo z przeijcieradğa i przypominağo rzymskã tunik÷, na gğowie miağem wianek z czegoij zielonego, ğydeczki goğe, a na stopkach oczywiijcie sandağki jezuski. Zaletã tego stroju byğa ogromna wygoda; nie musiağem na przykğad wciãgaå brzucha, a wr÷cz przeciwnie – mogğem napychaå go bez skr÷powania i umiaru jadğem i napitkiem wszelakim, bo przecieő byğem boőkiem obőarstwa i opilstwa. Czego nauczyğem si÷ w tej roli? Przede wszystkim tego, jak to jest byå kobietã, bo – tak jak one – miağem na sobie sukni÷. Zrozumiağem dzi÷ki temu, jak ijmiesznie chodzi si÷ po schodach (ach, te bezwstydne spojrzenia tych, co usiğowali zobaczyå, co mam pod spodem!). Ale to jeszcze nic – spróbujcie w sukience wysikaå si÷ do pisuaru! Niezğa jazda.

Czy mieszkańcy Wrześni chodzą na zabawy karnawałowe? Jeśli tak, to gdzie? W jakim lokalu – zdaniem wrzesińskich przechodniów – odbywają się najlepsze imprezy? Za kogo lub za co przebralibyśmy się, idąc na karnawałowy bal przebierańców?

wielbłąda goryla

19% 11% 36%

8% 25%

Królewnę Śnieżkę Zorro wampira

Satyryczny komentarz tygodnia – polecamy bale przebierańców!

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Dlaczego za Araba? Damian Idzikowski: Na zeszłorocznym balu starostwa pojawił się Pan w przebraniu Araba; skąd ten pomysł?

Paweł Guzik, wicestarosta powiatu wrzesińskiego: – Wynikło to ze zwykłego zbiegu okoliczności. Po prostu akurat w tamtym czasie byłem po wakacjach w Egipcie. To stamtąd przywiozłem sobie ten arabski strój. Postanowiłem go założyć na bal, ponieważ taki egzotyczny temat był mi wówczas bliski. Na tegorocznym balu do tradycyjnego, galowego ubioru dodałem jedynie kapelusz.

UWAGA GIMNAZJALIŚCI KLAS TRZECICH

boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe

DRZWI OTWARTE

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

dla kandydatów

Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

0605-338-906, 0605-550-379

EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-20.00 niedziela 9.00-13.00

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAŁ WYSOKOKAL. - płyta: OSB i wiórowa

odbędzie się

(ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo

GAZ-FAST

31 stycznia 2009 r. od godz. 10.00

– monta¿ samochodowych instalacji gazowych – us³ugi warsztatowe

ul. Kaliska 2a

– wypoĔyczalnia przyczep, lawet

Zainteresowanych gimnazjalistów i ich Rodziców Inn-282a

GAZ

SKŁAD DREWNA I WĘGLA

Poszukujemy

ogrzewanego lokalu

serdecznie zapraszamy

– montaĔ haków Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

PROMOCJE

TARTAK NEKLA

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieñ.

Edu-033

Reklama

tel. 061 4360-609, 0697-60-50-58


Reklama

23 stycznia 2009

www.wrzesnia.info.pl

3

Ogłoszenia drobne

edycja internetowa

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wystarczy jeden SMS

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna wartoijå zamówienia: 20 zğ

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

20 zã

WIELKA WYPRZEDAŻ Likwidacja sklepu „Julia” Zapraszamy Września, ul. Miłosławska 6

-50%

Skl-331

Nie przegap okazji !!!

Restauracja Dworek Zacisze w Bierzglinku

zaprasza na Zabawę Karnawałową oraz Walentynkową w dniu 14.02.2009 r.

Roz-179

w dniu 07.02.2009 r.

Bal Walentynkowy 14.02.2009 • cena 180 zł od pary

Więcej informacji pod nr tel. Gas-060b

500-206-500

„HOBBY” ul. Jana Pawäa II 14 (w podwórzu) WrzeĈnia

NAJWI¦KSZY WYBÓR WE WRZEkNI

Prowadzę skutecznie przed sądami

sprawy polis posagowych na koszt PZU tel. 725-142-257 Bd-186e

Zaprasza na

ZOOLOGIA W¦DKARSTWO

Roz-172

Bugaj, 62-320 Miłosław

Inn-305

Hotel Restauracja Darz Bór

Skl-330

tel. 061-4389-072, kom. 0604-078-371

ul. Grunwaldzka 29 tel. 0605-071-696 0607-303-555

Wrzeœnia,

ul. Paderewskiego 61 tel./fax (061) 436-13-49 dziaä sprzedaĔy

Cement i inne materiaäy budowlane

www.kas-boks.com.pl e-mail: biuro@kas-boks.com.pl pon-pt 8.00-16.00

Cynkowanie galwaniczne Zieliniec Maksymalne wymiary detali długość 2900 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1200 mm

MontaĔ instalacji gazowych do kaĔdego typu samochodu – homologacje, RAT Y – serwis DOM-GAZ Wrzeœnia, Sikorskiego 38 061-4362-733 • 061-4362-949


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Ubiegły rok podsumowali funkcjonariusze sekcji prewencji komendy policji. Liczby dają wiele do myślenia. Nie tylko im. Stróőe prawa odbyli 7 654 sğuőby w patrolach i obchodach. To o ponad tysiãc wi÷cej niő w poprzednim roku. Na uwag÷ zasğuguje spadek liczby nağoőonych mandatów karnych. Odnotowano ich 2 259 (mniej o 159). Uwidoczniğa si÷ takőe zmiana w ich strukturze; mandaty za wykroczenia drogowe w 2007 r. stanowiğy 38,7% ogólnej liczby, podczas gdy w 2008 r. byğo to juő 29,4%. Prewencyjni dokonali 363 zatrzymaġ sprawców na gorãcym uczynku (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegğego to wzrost o 15). W ich trakcie zostağo pojmanych i przesğuchanych 416 osób (wzrost o 30). Co warte podkreijlenia, wijród zatrzymanych coraz wi÷kszã grup÷ stanowiã sprawcy przest÷pstw kryminalnych, systematycznie maleje natomiast liczba nietrzeŏwych kierujãcych. W 2006 r. byğo ich 293, w 2007 r. – 255, a w 2008 r. – 236. Dzielnicowi na co dzieġ zajmowali si÷ takőe problemami z przemocã w rodzinie. Tylko w ubiegğym roku jej

 – Najważniejsze jest odczucie społeczne – podkreśla J. Gruszczyński ofiarami padğo 126 kobiet i nieletni – 24 poniőej 13. roku őycia i 26 w wieku od 13 do 18 lat. Co nie bez znaczenia, w 83 przypadkach sprawcy byli pod wpğywem alkoholu. Komenda wszcz÷ğa 22 post÷powania przygotowawcze, w których stwierdziğa 15

Nieznany efekt apelacji Niekoġczãcej si÷ opowieijci z 47-latkiem skazanym za obcowanie pğciowe z nieletnimi ciãg dalszy. 16 stycznia w Sãdzie Okr÷gowym w Poznaniu zostağa rozpatrzona apelacja od wyroku Sãdu Rejonowego we Wrzeijni z 10 paŏdziernika 2008 r. Rzecz tyczy m÷őczyzny skazanego na rok i szeijå miesi÷cy pozbawienia wolnoijci „za usiğowanie doprowadzenia mağoletniego do poddania si÷ innej czynnoijci seksualnej (art. 200 k.k.)”. Dokğadnie rzecz biorãc, dziadek obnaőağ si÷ przed wnukiem i chciağ, by ten go masturbowağ. Sãd dowiódğ takőe, őe skazany kilkakrotnie masturbowağ adoptowanego syna, ale z uwagi na upğyw czasu (ponad 20 lat) uznağ, őe w odniesie-

niu do tego zarzutu nastãpiğo przedawnienie karalnoijci. Z tym stanowiskiem nie zgodziğa si÷ prokuratura, stãd apelacja. – Nie skoġczyğo si÷ na jednej rozprawie. Termin kolejnej zostanie wyznaczony z urz÷du – mówi Agnieszka Weichert z biura rzecznika prasowego Sãdu Okr÷gowego w Poznaniu. Z naszych ustaleġ wynika, őe sãd raz jeszcze przesğucha biegğego psychologa i pokrzywdzonego (adoptowanego syna). Wszystko po to, by rozwiaå wszelkie wãtpliwoijci. Jeőeli strony nie zğoőã wniosków dowodowych, termin kolejnej rozprawy moőe si÷ okazaå finağem kilkumiesi÷cznego post÷powania. TOS

Jan Potęga na benefisie Janusza Nowackiego

Janusz Nowacki (na zdj. z prawej), wielki przyjaciel wrzesińskich fotografów, w latach 70. organizował u nas warsztaty fotograficzne, a w 90. pomagał założyć WTF. W jego galerii „pf” przez 5 lat pracował Ireneusz Zjeżdżałka. W piątek w Bibliotece Wojewódzkiej obchodził 70. urodziny. Wspomnieniami dzielił się z nim przyjaciel, Jan Potęga z Wrześni.

Fot. TOS

przest÷pstw i skierowağa tyle samo aktów oskarőenia. Istotnym aspektem pracy prewencyjnej jest przest÷pczoijå nieletnich. W ciãgu minionych dwunastu miesi÷cy dopuijcili si÷ oni 207 czynów karalnych, z czego 65 to przest÷pstwa.

Osoby niepeğnoletnie majã problemy takőe z narkotykami. Stróőe prawa odnotowali 24 przypadki posiadania przez nich, uőyczania lub nakğaniania do zaőycia ijrodków odurzajãcych. Najmğodsi mieli 16 lat. – Mamy ijwiadomoijå, őe ujawnione przypadki sã tylko niewielkim procentem tego problemu. Skala zjawiska jest znacznie wi÷ksza, o czym ijwiadczã chociaőby wyniki ankiet przeprowadzonych we wrzesiġskich szkoğach – mówi Jarosğaw Gruszczyġski, komendant KPP we Wrzeijni. Zjawisku ma zapobiec Program Przeciwdziağania Demoralizacji i Przest÷pczoijci Nieletnich. Skğadajã si÷ na niego patrole policji i straőy miejskiej w rejonach szkóğ, kontrolowanie wagarowiczów i monitorowanie mğodzieőy przebywajãcej w miejscach publicznych w godzinach nocnych. Dzi÷ki niemu tylko w 2008 r. do komendy powiatowej zostağo doprowadzonych 48 nieletnich, do miejsca zamieszkania – 62, do szkóğ – 6, a do Policyjnej Izby Dziecka – 1. – Statystyki cieszã, ale najwaőniejsze dla mnie jako komendanta jest odczucie spoğeczne. To, őe ludzie nie bojã si÷ wieczorem wychodziå z domów, őe czujã si÷ bezpiecznie. Ich ocena liczy si÷ dla mnie najbardziej – mówi komendant. Tomasz Szternel

Premier zdymisjonował naszego ministra – Marka Staszaka. To nie była decyzja merytoryczna

D

ziewiętnastego stycznia w płockim więzieniu powiesił się Robert Pazik, skazany na dożywocie za porwanie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika. Wybuchł polityczny skandal, ponieważ była to już trzecia osoba, która popełniła samobójstwo, a była związana ze śmiercią Olewnika. Pazik miał też posiadać informacje o powiązaniach porywaczy Olewnika z prowadzącymi śledztwo policjantami. We wtorek premier zdymisjonował ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, a także dwóch wiceministrów: Mariana Cichosza i wrześnianina Marka Staszaka, który był szefem Prokuratury Krajowej i zastępcą prokuratora generalnego. – Byłem zaskoczony decyzją premiera. Jako prokurator nie miałem

żadnego wpływu na to, co dzieje się z tym więźniem. Nie wiedziałem, że Pazik został przeniesiony decyzją Sądu Rejonowego w Sierpcu z więzienia w Sztumie do Płocka. – mówi M. Staszak. – Co do informacji posiadanych przez Pazika, to mogę powiedzieć, że w ramach śledztwa (w związku z niedopełnieniem obowiązków przez organa ścigania w sprawie K. Olewnika – przyp. red.) był przesłuchiwany w charakterze świadka już kilka miesięcy temu i jego zeznania określiłbym jako indyferentne – dodaje. – Zgadzam się z poglądem ministra Ćwiąkalskiego, że były to dymisje wizerunkowe, polityczne, a nie merytoryczne – mówi na koniec Staszak, który nadal jest prokuratorem prokuratury krajowej; ma wybrać sobie biuro, w którym chce pracować. FIB

Podejrzany o wszczęcie burdy w lokalu został przesłuchany Sprawca rozboju w dyskotece „Trójka” wpadğ w r÷ce policji. Wreszcie! Okolicznoijci zatrzymania sã owiane tajemnicã. Nie wiadomo, kiedy i jak do niego doszğo. Wiadomo tylko, őe dane m÷őczyzny zostağy ustalone, a on sam przesğuchany. – Nic wi÷cej nie mog÷ powiedzieå, bo czynnoijci w tej sprawie sã wciãő prowadzone. Trwa zbieranie materiağu dowodowego – mówi doijå tajemniczo Krzysztof Szczeijniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni. Zapewnia tylko, őe sprawca bijatyki, do której doszğo w sylwestrowã noc, wkrótce usğyszy zarzuty. Za swe zachowanie odpowie przed sãdem.

Przypomnijmy, őe podczas dyskoteki 28-letni mieszkaniec Wrzeijni zostağ uderzony butelkã w gğow÷, a jego o dwa lata mğodsza partnerka w rami÷. Motywy dziağania napastnika nie byğy znane. Pracownicy ochrony lokalu wyrzucili go na zewnãtrz, tymczasem poszkodowani trafili do szpitala powiatowego. Mocno krwawili. Jemu lekarz zağoőyğ osiem szwów, jej szeijå. Nie pağajã ch÷ciã zemsty. Chcã tylko, őeby sprawca zostağ przykğadnie ukarany. – Nie chc÷, by ten czğowiek jeszcze kiedykolwiek kogoij skrzywdziğ. Jak tylko przypominam sobie to zdarzenie, to widz÷ krew – usğyszeliijmy od poszkodowanej kobiety. TOS

„ W czwartek 15 stycz-

nia na ul. Wojska Polskiego we Wrzeijni zapaliğa si÷ stolarnia. Przyczynã byğo zwarcie instalacji elektrycznej. Interweniowağa straő z Wrzeijni i Kaczanowa.

„ W piãtek 16 stycznia

na ul. Wrocğawskiej we Wrzeijni spaliğ si÷ maluch. Przyczynã byğo zwarcie instalacji elektrycznej.

„ W sobot÷ 17 stycznia W Orzechowie zapaliğa si÷ szopka. Ogieġ opanowali druhowie z miejscowej oraz czeszewskiej OSP. „ W poniedziağek 19 stycznia straőacy z Kaczanowa usuwali z drogi w Grzymysğawicach rozsypanã kukurydz÷. „ Równieő w poniedzia-

ğek w Biağobrzegu straőacy z Pyzdr pomagali w transporcie osoby zatrutej gazem z kuchenki.

„ W ijrod÷ 21 stycznia w pyzderskim komisie samochodowym doszğo do poőaru auta. Przyczynã – znowu – byğo zwarcie. Pracownicy komisu ugasili ogieġ przed przybyciem straőaków. DAI

Kronika policyjna

Liczby cieszą, ale...

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Z budowy przy ul. Spokojnej znikn÷ğy weğna mineralna i folia paroprzepuszczalna. Wğaijciciel zgğosiğ kradzieő 15 stycznia, ale mogğo do niej dojijå kilka dni wczeijniej.

„ Kierowca opla astry nie

dostosowağ pr÷dkoijci jazdy do warunków panujãcych na drodze. Wpadğ w poijlizg, uderzyğ w drzewo i znak, a nast÷pnie zjechağ do rowu. Wszystko dziağo si÷ w Gozdowie.

„ Do kolizji doszğo na

skrzyőowaniu ul. Królowej Jadwigi i Sğowackiego (16 stycznia). 29-letni wrzeijnianin kierujãcy vw jettã wymusiğ pierwszeġstwo przejazdu i uderzyğ w poloneza.

„ Nieznany sprawca wğamağ si÷ do vw passata zaparkowanego przy ul. Chrobrego. W sobie tylko znany sposób otworzyğ drzwi. Uszkodziğ stacyjk÷ i gniazdo bezpieczników. „ Jakiij chğystek wybiğ

szyb÷ w sklepie PSS Spoğem przy ul. Siennej.

„ Z zaplecza sklepu przy

ul. Fabrycznej znikn÷ğa torebka ekspedientki. Znajdowağy si÷ w niej dokumenty i portfel.

„ W nocy z 17 na 18 stycznia ktoij wğamağ si÷ do forda escorta zaparkowanego przy ul. Legii Wrzesiġskiej. Ukradğ radioodtwarzacz. TOS


Reklama

www.wrzesnia.info.pl

5

100 % wyznań za pół ceny • 20 zł za moduł kolorowy • 10 zł za pół modułu kolorowego

ww-039d

walentynkowe życzenia złóż w cenie:

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg atrakcyjnych kredytów gotówkowych, m.in:

PROSTA POŻYCZKA do 16000 zł – bez zaświadczenia o zarobkach, wystarczy tylko dowód osobisty i drugi dokument tożsamości. Na większe wydatki – WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY, nawet do 80 000 zł KREDYT KONSOLIDACYJNY, który zmieni wiele rat na 1 niższą. Dodatkowo pieniądze na dowolny cel. KREDYT DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA UPROSZCZONYCH ZASADACH. W OFERCIE RÓWNIEŻ KREDYTY SAMOCHODOWE ORAZ HIPOTECZNE

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus sc Zapraszamy do biura sprzedaży: 62-300 Września ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00 tel/fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285 kom 0723 179 649 oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 – tel. 061 437 61 65

• NOWE MIESZKANIA

Serwis Kredytowy

Kre-046c

Września, ul. Kościelna 6 tel. 061 670 85 51

G

plus

A. Goclik M. Rozrażewski

w budynku wielorodzinnym z windą - 70% zaawansowania prac

• DOMKI SZEREGOWE z ogródkiem i garażem na dwa samochody - 50% zaawansowania prac LOKALIZACJA - rejon ul. Słowackiego

www.wgiplus.pl e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

Bd-252

23 stycznia 2009


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Dobro na start Starostwo wspomogło finansowo komendę policji

Poszukiwani są kandydaci do konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Hasğo to, które od lat pojawia si÷ na plakatach promujãcych kolejne edycje konkursu „Oijmiu Wspaniağych” organizowanego przez Fundacj÷ „IJwiat na TAK” oraz urz÷dy miast w cağym kraju, rozpoczyna w tym roku jego 15. krajowã, a 14. lokalnã edycj÷. Konkurs skierowany jest do mğodych ludzi w wieku 14-19 lat, ucz÷szPolicja wzbogaciła się w sprzęt o wartości 10 tysięcy złotych. Będzie z niego korzystała grupa realizacyjna. Siedmioosobowa formacja działa od pięciu lat. Jej nazwa jest adekwatna do celu, w jakim została powołana. Chodziło o to, by nazywała się inaczej niż grupa antyterrorystyczna. Tworzą ją policjanci z komendy powiatowej, którzy przeszli szereg kursów i szkoleń prowadzonych m.in. przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych GROM. Oddział jest powołany do zadań specjalnych. Tylko w ubiegłym roku zlikwidował plantację konopi indyjskich w Osowie, a także zorganizował obławę na autostradzie A2, w wyniku której przechwycił 1,5 kg marihuany. Poza tym bardzo często uczestniczy w pokazach (na zdjęciu). – Jeżeli ta grupa ma mieć jakikolwiek sens, musi być dobrze wyposażona – nie ma wątpliwości Dariusz Michalak, zastępca komendanta powiatowego policji. Na jego apel odpowiedział starosta Dionizy Jaśniewicz. Z pieniędzy przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji zostały zakupione hełmy, okulary, kombinezony, rękawice, buty i bielizna termoaktywna (czyli taka, w której nie czuć chłodu). Kartony ze sprzętem dotarły 19 stycznia, ale jego uroczyste przekazanie odbyło się trzy dni później, po sesji rady powiatu. – Rada nie tylko wyasygnowała 10 tys. zł na zakup dodatkowego wyposażenia dla grupy realizacyjnej, ale także udzieliła 60 tys. zł dotacji na dofinansowanie zakupu radiowozu – przypomina włodarz powiatu. Wszystko to, jak zaznacza, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. TOS

 Marzena Listopad przygotowuje plakaty promujące akcję Fot. CIC

czajãcych do szkóğ i dziağajãcych na terenie miasta i gminy Wrzeijnia. – Jest to konkurs o wyjãtkowym charakterze – mówi Marzena Listopad z Urz÷du Miasta i Gminy we Wrzeijni. Jego celem jest promowanie pozytywnych postaw i dziağaġ mğodzieőy na rzecz najbliőszego otoczenia, a takőe upowszechnianie tych zachowaġ na co dzieġ – dodaje. Nieprawdã jest, őe rzadko dostrzegane sã wartoijciowe inicjatywy mğodych – mówi Magdalena Rosiġska, laureatka jednej z edycji. Mğodzi teő starajã si÷ robiå rzeczy pozytywne, których czasami inni nie dostrzegajã, bo to, co robiã, robiã nie na pokaz, ale z myijlã o innych – dodaje. Konkurs „Oijmiu wspaniağych” we Wrzeijni realizowany jest od 1995 roku. Dotychczas honorowy tytuğ „wspaniağego” otrzymağo 48 mğodych ludzi. Za co? Za prac÷ na rzecz dzieci, osób niepeğnosprawnych i starszych, za pomoc indywidualnã, sãsiedzkã, rodzinnã, za aktywnã postaw÷ zach÷cajãcã rówieijników do dziağaġ prospoğecznych i za wiele innych form aktywnoijci, które moőna sprowadziå do jednego wspólnego mianownika – upowszechniania szeroko poj÷tego dobra. Szczegóğowych informacji na temat zgğaszania kandydatur na „wspaniağych” udziela wrzesiġski urzãd miasta (tel. 061 640 40 40). CIC

Reklama

Fotoradar, czyli maszynka do zarabiania pieniędzy

16 stycznia przy trasie K92 w Psarach Małych został ustawiony przenośny fotoradar. To odcinek, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. W ciągu dwóch godzin urządzenie wykonało 76 zdjęć. Właściciele samochodów wkrótce otrzymają pisemne wezwanie do KPP. Mandatu i punktów karnych raczej nie unikną. TOS

Karnety na „Kino konesera” są rozprowadzane za inną walutę Kilkuset w wi÷kszoijci mğodych widzów zgromadziğo si÷ w miniony wtorek w Kinie „Trójka” na kolejnych seansach filmowych zorganizowanych w cyklu „Kino konesera”. – Zbyt mağo mğodych ludzi chodzi do kina, chcemy to zmieniå – mówiğa w kwietniu 2005 roku na inauguracji „Kina konesera” pomysğodawczyni cyklu Boőena Nowacka. Naczelnik Wydziağu Oijwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeijni pozyskağa na ten cel dofinansowanie z Urz÷du Marszağkowskiego, dlatego karnety wst÷pu na „Kino konesera” sã bezpğatne, choå nie bezwartoijciowe. Waluta, za którã moőna je zdobyå, to filmowa pasja, rozmienia-

na na inicjatyw÷. Wystarczy, őe uczniowie lokalnych szkóğ wykaőã zainteresowanie filmem, a otrzymajã karnety wst÷pu. Dzisiaj, po niemal trzech latach, moőna ogğosiå sukces – zarówno starostwa, jak i Kina „Trójka”, w którym organizowany jest cykl. Utworzyğa si÷ bowiem stağa, liczna grupa mğodych koneserów. Ostatnie seanse przyciãgn÷ğy ponad setk÷ osób. A nie byğy to ğatwe, „popcornowe” filmy. – „Gğowã w mur” i „Na kraw÷dzi nieba” Fatiha Akina to najlepsze europejskie filmy ostatnich lat – stwierdziğ w przedmowie do seansów krytyk filmowy Leszek Czujewicz. DAI

Spacerkiem po Wrześni

 Krzysztof Częstochowski woli grać w kosza niż chodzić na wuef Fot. FIB *Mrozy poszğy. Przyszğa plucha, czyli najgorsza pogoda w roku. * Kompleks sportowy „Orlik 2012” przy SSP nr 2 jest zamkni÷ty na cztery spusty. Na boiskach zalega ijnieg. – Oficjalnie jeszcze nie przej÷liijmy obiektu, ale moőemy juő z niego korzystaå do godz. 16.00. Trwajã ustalenia mi÷dzy szkoğã a burmistrzem w sprawie finansowego utrzymania tego obiektu – mówi wicedyrektor SSP 2 Danuta Pawlak. Jak dowiedzieliijmy si÷ w ratuszu, Orlika nie moőna uőytkowaå zimã; boisk nie moőna odijnieőaå, bo przy okazji moőna usunãå gumowy granulat, który pokrywa boisko. Poza tym nawierzchnia jest ijliska, co grozi kontuzjami. * Na boisku do koszykówki ZSTiO spotkaliijmy Krzysztofa Cz÷stochowskiego, ucznia pierwszej klasy liceum, który grağ w ijniegu. – Mam zwolnienie z wuefu, ale w kosza lubi÷ graå – oijwiadczyğ nam koszykarz. * Wielbğãdzia rodzina woli ciepğã bud÷ niő zabğocony wybieg. Tylko Mustafo (gğowa rodziny) nie moőe napatrzyå si÷ na t÷ nowã restauracj÷ Gasików obok pağacu. * Amfiteatr pusty. P÷kajã kraw÷dzie sceny i niszczeje drewniany pomost. * WOK ma nowe drzwi od frontu i zaplecza; sã plastikowe i przeszklone. W hallu jest wi÷cej lamp. 21 stycznia odbyğ si÷ przeglãd jaseğek szkolnych. * Ulica Koszarowa si÷ zmienia. Niedaleko bramy wybudowano dwa domy jednorodzinne. Jest nowe boisko szkolne ZSZ nr 2, które, rzecz jasna, jest zamkni÷te i pokrywa je biağy puch. * Juő wiem, dlaczego polska reprezentacja piğkarska przegrywa EURO i mistrzostwa ijwiata. Winna jest spóğdzielnia mieszkaniowa, która na blokach (np. przy ul. Legii Wrzesiġskiej) umieszcza tablice z napisem „Zakaz odbijania piğki od ijciany”. * Ludzie skracajã sobie drog÷ do szpitala i idã na szage przez dziur÷ w pğocie od strony Legii Wrzesiġskiej. Wypadağoby to jakoij ucywilizowaå. * Osiedle mieszkaniowe przy ul. gen. Kutrzeby ciãgle si÷ rozrasta. Sã 5-pi÷trowe bloki z windã, supersam „Dziesiãtka”, filia Getin Banku, ostatnio nawet wbito pierwszã ğopat÷ przy budowie prywatnego przedszkola, nieopodal cmentarza parafialnego. * PUK przenosi swojã siedzib÷. Wyprowadza si÷ z budynku przy ul. Sikorskiego, który naleőy do ZGM-u, i wprowadza si÷ do... magazynu przy Sikorskiego, który jest obecnie przystosowywany na potrzeby biurowe. – Prace potrwajã do poğowy maja, tak őe wtedy zaczniemy si÷ przeprowadzaå. Poprawi si÷ standard obsğugi klienta – mówi prezes PUK-u R. Pietrowicz. FIB


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Biblioteka poczeka... Bill Gates chce zmienić wiejskie biblioteki w nowoczesne centra informacyjne. Po Chile, Meksyku, Litwie, Ğotwie i Botswanie przyszedğ czas na Polsk÷. Mi÷dzy innymi, bo Fundacja Billa i Melindy Gatesów poza Polskã zaprosiğa ostatnio do udziağu w programie modernizacji bibliotek takőe Buğgari÷, Rumuni÷ i Ukrain÷. Twórca Microsoftu chce, by biblioteki w mağych miejscowoijciach krajów rozwijajãcych si÷ byğy czymij wi÷cej niő tylko przechowalniami ksiãőek. Gates pragnie, aby takie biblioteki stağy si÷ oijrodkami őycia spoğecznego i internetowymi oknami na ijwiat. Swoje ch÷ci szef Microsoftu potwierdza 90 milionami zğotych, które doğoőyğ do puli 100 mln zğ rzãdowego programu Biblioteka+ przygotowanego dla ministerstwa kultury przez Instytut Ksiãőki. Nad Wisğã partnerem fundacji Gatesów jest Polsko-Amerykaġska Fundacja Wolnoijci, którã z kolei w realizacji programu wspiera Fundacja Rozwoju Spoğeczeġstwa Informacyjnego. – B÷dziemy dziağaå na rzecz podniesienia kompetencji bibliotekarzy, b÷dziemy wzmacniaå cağy system bi-

Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wrzeijnia. – Program ten w swoich pierwszych etapach przeznaczony jest tylko dla gmin nie przekraczajãcych 20 tysi÷cy mieszkaġców – przyznaje z őalem pani dyrektor, która chociaő nie musi, to ijledzi post÷p rzãdowo-fundacyjnego programu. Moőna si÷ bowiem spodziewaå, őe w kolejnych latach takőe wi÷ksze gminy b÷dã mogğy w niego wejijå. – Przystãpimy do niego, kiedy tylko okaőe si÷ to moőliwe. Ten program wydaje si÷ byå idealny. W zağoőeniu pozwala na kompleksowy rozwój bibliotek – zdradza swój entuzjazm M. Klimowicz-Stankowska. Co z pozostağymi bibliotekami powiatu? Czy zostağy do programu wytypowane? Czy moőe same si÷ do niego wğãczã? – Tak, b÷dziemy aplikowaå – potwierdza Anna Jazic, kierowniczka  W budynku biblioteki wrzesińskiej trwa remont; także w muzealnej części Fot.D biblioteki w Koğaczkowie. – Znamy i ijledzimy temat – stwierblioteczny, po to, őeby po zakoġcze- bibliotek do Internetu – wymienia dza Barbara Krawczyk, dyrektor biniu naszego programu mağe bibliote- niektóre praktyczne zağoőenia pro- blioteki w Pyzdrach. ki byğy nadal wspierane w rozwoju. gramu Jolanta Jeőowska z FRSI. – Do nas to jeszcze nie dotarğo, ale O dofinansowanie moőna wyst÷- czekamy na swojã kolej – mówi Ewa Dostarczymy do bibliotek sprz÷t komputerowy i urzãdzenia peryferyj- powaå od 2009 roku. Czy Wrzeijnia Mikulska z biblioteki miğosğawskiej. ne: skanery, kserokopiarki, projekto- przystãpiğa do tego projektu? – Nic o tym nie wiemy – informury multimedialne itp. B÷dziemy dzia– Nie, poniewaő na razie si÷ nie je Renata Bukowska z biblioteki neğaå na rzecz podğãczenia wszystkich kwalifikujemy – mówi Mağgorzata kielskiej. DAI

Świetlice w remoncie

 Założone nowe płytki i drzwi pokazuje J. Drewniak, sołtys Obłaczkowa Remont kuchni i toalet, jaki przeprowadzony zostağ w ijwietlicy wiejskiej w Obğaczkowie, to zaledwie kropla w morzu potrzeb. W nieremontowanym od lat budynku takich dziağaġ przydağoby si÷ na pewno wi÷cej. – Czeka nas duőo pracy nad doprowadzeniem ijwietlicy do porzãdku – mówi Jan Drewniak, soğtys wsi Obğaczkowo. – Wymiana instalacji elektrycznej oraz grzejników to kolejne z priorytetów, jakie czekajã nas po zakoġczeniu obecnych prac – mówi soğtys. – Na to wszystko potrzebne sã, niestety, pieniãdze, o które b÷dziemy si÷ staraå, a bez których nie moőna nic zrobiå – dodaje. Pieniãdze na wymian÷ drzwi, poğoőenie pğytek oraz zakup nowego pieca do ijwietlicowej kuchni pochodziğy z funduszu soğeckiego oraz w cz÷ijci z funduszu ijwietlicowego. Cağoijå (z robociznã) to koszt okoğo 20 tys. zğ, z czego 6 tys. to wkğad gminy.

Fot. CIC

Na remont czeka równieő ijwietlica w Kleparzu. Soğtys Kleparza Wğadysğaw Kosmala o remoncie nie chce si÷ wypowiadaå. – Oficjalnie szczegóğów na temat remontu nie znam, wi÷c nie b÷d÷ si÷ do nich odnosiğ – ucina. Przetarg na remont ijwietlicy w Kleparzu ogğoszony zostağ juő na poczãtku grudnia ubiegğego roku. Mimo őe oferty moőna byğo skğadaå do koġca roku, do dzisiaj nie jest znany wykonawca robót remontowych. Pewnym jest, őe na wymian÷ czekajã instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Gmina na cağã inwestycj÷ chce przeznaczyå 300 tys. zğotych. Przy tego typu remontach pozostaje mieå nadziej÷, őe gminni urz÷dnicy nie zapomnã o wymianie szkodliwych, eternitowych pokryå dachów, które – w myijl przepisów – powinny byå juő dawno zlikwidowane. Mağgorzata Cichacka

Co słychać

Powiat

„ W sobot÷ 24 stycznia

o godz. 19.00 w koijciele pw. ijw. Królowej Jadwigi we Wrzeijni odb÷dzie si÷ koncert kol÷d w wykonaniu Chóru Chğopi÷cego i M÷skiego Filharmonii Poznaġskiej „Poznaġskie Sğowiki”. Na to wydarzenie zapraszajã Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeijnia Tomasz Kağuőny oraz proboszcz miejscowej parafii ksiãdz kanonik Adam Zalesiak. LUKA

„ 25 stycznia (niedziela)

o godz. 15.00 w sali Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury odb÷dzie si÷ koncert galowy V Gminnego Przeglãdu Jaseğek. Zapraszamy! KUL

„ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wrzeijnia od 2 stycznia zaprasza do oddziağu dzieci÷cego na ul. Batorego 8, który b÷dzie czynny od poniedziağku do piãtku w godzinach 9.00–17.00 (a w pierwsze soboty miesiãca w godz. 9.00–13.00). Natomiast od 26 stycznia przy ul. Dzieci Wrzesiġskich, w muzealnej sali wystaw czasowych, czynna b÷dzie wypoőyczalnia; w poniedziağki od 10.00 do 18.00, a w pozostağe dni od 8.00 do 18.00. DAI

Poza boiskiem

„ Od 15 lutego w województwie wielkopolskim rozpocznã si÷ ferie zimowe dla dzieci. Ciekawe, czy „zimowe” b÷dzie teő oznaczaå „biağe”? CIC

<<

„ Pracownikom drogowym remontujãcym nawierzchni÷ na ul. Wrocğawskiej i Opieszynie we Wrzeijni nie przeszkadzajã opady deszczu i ijniegu. Prawdziwi fachowcy! CIC

dok. ze s. 1

J. Gr÷pka nie od razu ulegğ namowom. Miağ powody, w tym takőe natury sportowej. – Chğopcy mnie przekonali. Powiedzieli, őe dopóki nie ma udowodnionej winy, nie powinno byå kary. Inna rzecz, őe syn jest potrzebny do zaj÷å, do treningów. Borykamy si÷ z problemami kadrowymi, bo jednego zawodnika rozğoőyğa choroba, a drugi jest kontuzjowany – mówi trener drugoligowców. 21-latek do zespoğu powróciğ nie bez obaw. I nie od razu. Dğugo zastanawiağ si÷ nad swojã sytuacjã. Postanowiğ graå, ale nie pobieraå za to őadnego wynagrodzenia. – Trenuj÷ z kolegami i chciağbym trenowaå, dopóki trener b÷dzie widziağ we mnie wartoijciowego zawodnika – podkreijla. Przed prokuratorem przyznağ si÷ do popeğnienia zarzucanego mu czynu. Dobrowolnie poddağ si÷ karze. Uznağ, őe tak b÷dzie lepiej. Stefan Tomczak, jeden z pi÷ciu czğonków zarzãdu Krispolu, utrzymuje, őe o problemach syna trenera sğyszağ tylko pokãtnie. Nie wie dokğadnie ani co, ani kiedy si÷ wydarzyğo. Zarzãd klubu b÷dzie obradowağ 23 stycznia. Na spotkanie zostağ zaproszony takőe szkoleniowiec; zğoőy wyjaijnienia w sprawie sytuacji w druőynie. – Nie wiem, jakie zapadnã decyzje. Trudno mi cokolwiek wyrokowaå – nie wyprzedza faktów S. Tomczak. Status 21-latka w zespole nie jest oczywisty, a przynajmniej nie dla wszystkich.

Chciałbym trenować, dopóki trener będzie widział we mnie wartościowego zawodnika – mówi 21-latek. – Z mojego punktu widzenia nastãpiğo zerwanie kontraktu – nie ma wãtpliwoijci J. Gr÷pka. – Wedğug mnie kontrakt zostağ zawieszony – utrzymuje tymczasem S. Tomczak. – Nie wiem, jak wyglãdajã sprawy Krzyijka z kontraktem. Wiem tylko, őe chğopacy chcã, aby pozostağ w zespole – mówi J. Wi÷cek. Winny cağego zamieszania ma inne problemy na gğowie. Nie moőe zrozumieå, dlaczego feralnej nocy wsiadğ za kierownic÷. – Chciağbym to wszystko wyprostowaå. Mam nadziej÷, őe mi si÷ to uda. Musi si÷ udaå, bo gorzej juő zrobiå nie mogğem – kwituje. Krzysztofowi G. zostanie postawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeŏwoijci (art. 178a k.k.). W rozumieniu kodeksu stan nietrzeŏwoijci zachodzi wtedy, gdy zawartoijå alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 (lub 0,5 promila we krwi) albo teő prowadzi do st÷őenia przekraczajãcego t÷ wartoijå. 21-latkowi grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolnoijci.

„ Marznãce opady desz-

czu przysporzyğy wrzesiġskim chirurgom sporo pracy. Pami÷tajmy o uszorstnianiu chodników, bo o zğamanie r÷ki czy nogi w takich warunkach nietrudno. CIC

„ 26 stycznia od godziny 17.30 do 19.00 na wrzesiġskim rynku b÷dzie moőna obejrzeå pokaz iluminacji w technologii LED. Pokaz organizujã: Urzãd Miasta i Gminy Wrzeijnia, Elektrolandia Polska i Philips Ligthing Poland. FIB „ W sobot÷ w Nowym Folwarku b÷dã miağy miejsce obchody 4-lecia wrzesiġskiego szczepu ZHP „Wrzos”. Harcerzy majã odwiedziå wğodarze gminy i powiatu. M „ Przypominamy, őe juő

dziij w Nauczycielskim Kolegium J÷zyków Obcych odb÷dzie si÷ koncert gitarowy sióstr bliŏniaczek: Natalii i Joanny Czubajównych z Wrzeijni. Poczãtek o 16.00. M


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Oświata

Dokąd idziesz, gimnazjalisto? Przynajmniej tak wynika z ankiet przeprowadzonych przez wydziağ oijwiaty i sportu w starostwie powiatowym wijród uczniów trzecich klas gimnazjów. Temat ankiety: wybór przyszğej szkoğy ponadgimnazjalnej. Uczniowie mogli dokonaå wyboru tylko jednej szkoğy, okreijlajãc ponadto profil ksztağcenia. Badaniem obj÷to wszystkie gimnazja na terenie powiatu. Spoijród 939 uczniów ucz÷szczajãcych do trzecich klas gimnazjów ankiety wypeğniğo 809 osób, co stanowi 86,16% ogóğu. Jak pokazujã wyniki ankiety, najwi÷kszã popularnoijciã wijród szkóğ ponadgimnazjalnych cieszy si÷ Zespóğ Szkóğ Politechnicznych. Podania chciağoby tam zğoőyå 259 osób, z czego aő 61 chce si÷ ksztağciå w technikum informatycznym. Z bardzo duőym zainteresowaniem gimnazjalistów spotkağ si÷ równieő nowo planowany kierunek – technik architektury krajobrazu (44 ch÷tnych). Tylko trzech mniej chce ksztağciå si÷ w technikum budownictwa. 39 osób

przymierza si÷ do technikum ekonomicznego, 29 do technikum elektronicznego, 28 do technikum mechanicznego. Problem z naborem moőe byå jednak do Zasadniczej Szkoğy Zawodowej nr 1, gdzie ch÷å ksztağcenia wyraziğo tylko 17 osób. W Zespole Szkóğ Technicznych i Ogólnoksztağcãcych ch÷å nauki deklaruje 204 gimnazjalistów, z czego 86 w II LO (na 150 miejsc). Pozostali planujã edukacj÷ w technikach: hotelarskim (45 ch÷tnych), őywienia i gospodarstwa domowego (27 ch÷tnych), rolniczym (19 ch÷tnych) i weterynaryjnym (13 ch÷tnych). Uczniowie nie sã zaij zainteresowani technikum przetwórstwa mleczarskiego; ch÷å ucz÷szczania do niego zadeklarowağy 4 osoby. – Chcielibyijmy poğãczyå ten kierunek z technikum technologii őywnoijci; oba majã duőo przedmiotów wspólnych – mówi Boőena Nowacka, naczelnik wydziağu oijwiaty w starostwie. – Problem w tym, őe to i tak jest razem tylko 14 osób, a aby powstağ oddziağ, musi byå ich ponad 30. Ale moőe si÷ zdarzyå, őe tymi kierunkami b÷dzie zainteresowana mğodzieő spoza powiatu, tak jak to ma miejsce choåby w przypadku technikum weterynaryjnego.

W jakich szkołach chcieliby kształcić się gimnazjaślici? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Wymarzonym zawodem 14-latka z powiatu wrzesińskiego jest... informatyk.

ZSTiO LO 23% ZSZ nr 2

25,22%

15,81% 3,96%

32,01%

szkoły poza powiatem ZSP

Do ogólniaka przy ul. Witkowskiej wybiera si÷ raptem 186 gimnazjalistów. Jeszcze mniej, bo tylko 128 do Zespoğu Szkóğ Zawodowych nr 2. Zawodu mechanika pojazdów samochodowych chcã si÷ uczyå 22 osoby, a fryzjera i sprzedawcy po 17. Po jednym ch÷tnym jest do zawodu piekarza czy hydraulika, po dwie do zawodu tapicera, tokarza czy malarza. – W kwietniu, juő po egzaminach gimnazjalnych, planujemy przeprowadziå ponownã ankiet÷ – zapowiada B. Nowacka. – Jej wyniki b÷dã bardziej realistyczne. Dodajmy, őe wyniki ankiet – jak kaődego roku – pozwalajã na dostosowanie oferty szkóğ do oczekiwaġ kandydatów. Ğukasz Róőaġski

Z pałacu do ratusza? Niewykluczone, że gminny wydział oświaty, kultury i sportu czeka przeprowadzka z ulicy Chopina na ulicę Ratuszową. Kartonów jednak, póki co, nikt nie wyciąga. Jeszcze... Dziij wydziağ oijwiaty, kultury i sportu mieijci si÷ w kilku pokojach na pierwszym pi÷trze w budynku Urz÷du Stanu Cywilnego przy ulicy Chopina. Zostağ tam zlokalizowany niespeğna dziesi÷å lat temu. Warunki pracy – jak przyznajã sami urz÷dnicy – sã idealne. Interesanci teő nie mogã narzekaå. Sã obsğugiwani prawie őe w komfortowych warunkach. Wkrótce moőe si÷ to jednak zmieniå. Pojawiğy si÷ bowiem plany przeniesienia wydziağu do ratusza. Mógğby si÷ on mieijciå na drugim pi÷trze urz÷du lub na strychu. – Őadna decyzja w tej sprawie nie zostağa podj÷ta – mówi Waldemar Grzeijkowiak, zast÷pca burmistrza Wrzeijni. – Chcielibyijmy, aby nasze wydziağy byğy umiejscowione w jednym budynku. Odnoijnie przeprowadzki wydziağu oijwiaty, póki co, nic do powiedzenia jednak nie mam – ucina szybko rozmow÷. – O cağej sprawie nic mi nie wiadomo – zapewnia Jarosğaw Malicki, naczelnik gminnego wydziağu oijwiaty. – Przynajmniej oficjalnie nikt mi o niczym nie mówiğ. Ale jakieij sğuchy do mnie o tym dotarğy – przyznaje. – Trudno si÷ jednak do nich w jakikolwiek sposób ustosunkowywaå. Wiadomo tylko, őe ewentualna przeprowadzka moőe dotyczyå osiemnastu urz÷dników. Tyle wğaij-

 – Teraz mamy idealne warunki pracy – mówi J. Malicki W. Grzeijkowiak: – Odnoijnie przeprowadzki wydziağu oijwiaty póki co nic do powiedzenia nie mam.

nie osób pracuje bowiem w wydziale oijwiaty. – Z tego dwunastu to pracownicy ksi÷gowoijci – uijciijla J. Malicki. – Ksi÷gowoijå kilka lat temu zostağa wyprowadzona z naszych placówek oijwiatowych. Czy budynek ratusza jest wystarczajãco duőy, aby w przypadku ewen-

Fot. Łukasz Różański

tualnej przeprowadzki pomieijciå tak duőã liczb÷ urz÷dników? Naszym zdaniem nie. Pomysğ upychania na siğ÷ urz÷dników w ciasnych gabinetach wydaje si÷ mağo trafiony. – Tutaj mamy bardzo dobre warunki pracy – mówi J. Malicki. – Jest bardzo duőo pomieszczeġ i nikt nikomu nie musi „wchodziå na gğow÷”. Oczywiijcie nie mam nic przeciwko ewentualnej przeprowadzce. Nikt tutaj do niczego nie jest przyspawany, ale mam nadziej÷, őe warunki pracy naszego wydziağu si÷ nie pogorszã. Dost÷p interesantów do nas równieő. Tymczasem w ratuszu juő trwa „w÷drówka ludów”. Referat promocji przeniesiony niespeğna kilka tygodni temu na drugie pi÷tro ma wróciå z powrotem na strych... Ğukasz Róőaġski

 – 130 gimnazjalistów nie brało udziału w ankiecie – mówi B. Nowacka

Fot. KUL

Wrzesińscy nauczyciele są przygotowani na to, aby rozpoznać objawy molestowania czy maltretowania dziecka

W

czesne rozpoznawanie oznak maltretowania i wykorzystywania dzieci – to zadanie, które spoczywa nie tylko na rodzicach czy policji, ale także na nauczycielach, którzy powinni umieć dostrzec w zachowaniu dziecka symptomy wskazujące na to, że dzieje się coś złego. Przez ostatnie lata w Polsce odbyło się wiele kampanii społecznych, które miały na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci. Dotychczas najbardziej głośnymi kampaniami na ten temat były „Zobacz-UsłyszPowiedz” czy „Zły Dotyk”. Wiele placówek w kraju organizuje szkolenia dla nauczycieli, które mają na celu wykrycie u dzieci zachowań wskazujących na

ich wykorzystywanie. – Na terenie gminy Września szkoleń dotyczących bezpośrednio tego tematu nie było – mówi Jarosław Malicki z wrzesińskiego wydziału oświaty. – Choć szkolenia, jakie przeprowadzane są w ramach środków na dokształcanie nauczycieli, na pewno taki temat objęły – uważa. Dyrektorzy brak organizacji szkoleń potwierdzają. – Na temat tych szkoleń nic mi nie wiadomo – mówi Wiesława Filipiak z przedszkola „Pszczółka Maja”. – Takie są przeprowadzane na bieżąco przy okazji innych szkoleń – dodaje dyrektor. Oświatowcy uspokajają, że wiedzę z tego zakresu posiadają; zdaniem wrzesińskich urzędników i dyrektorów szkół, nauczyciele są pod tym względem przygotowani. CIC

Balowali dla Liceum Ogólnokształcącego

140 osób bawiło się w ubiegłą sobotę na balu na rzecz Liceum Ogólnokształcącego. W programie była loteria fantowa oraz licytacje. Pod młotek poszła m.in. wywrotka żwiru oraz obraz olejny. Dochód z balu (około 8 tys. zł złotych) zostanie przeznaczony na rozwój szkolnych kół zainteresowań oraz działanie licealnego chóru. MAK


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kultura

9

Apetyt na kolędowanie – Wszystkie występujące zespoły zaśpiewały najlepiej jak tylko mogły – mówi Władysław Dłoniak.

Koncertom kolędowym organizowanym przez chór Lutnia stuknęła właśnie osiemnastka. Dwiema uwagami – wesoğã i smutnã – podzieliğ si÷ z publicznoijciã na wst÷pie niedzielnego koncertu prowadzãcy Bogusğaw Goğ÷biowski, prezes chóru Lutnia z Wrzeijni. Smutna, przy której licznie zgromadzeni widzowie powstali, dotyczyğa zmarğych niedawno czğonkiġ wrzesiġskiego zespoğu. Uwaga wesoğa odnosiğa si÷ do mağego jubileuszu; byğ to juő osiemnasty koncert kol÷d zorganizowany przez chór Lutnia. Z tej okazji do Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury zjechağo kilka zaprzyjaŏnionych zespoğów z okolic Wrzeijni. Pierwsze zaprezentowağo si÷ Stowarzyszenie IJpiewackie im. Stanisğawa Moniuszki ze IJremu, 36osobowy zespóğ o 128-letniej historii,

ponad 20 lat. Mieszany wrzesiġski zespóğ najlepiej poczuğ i oddağ radosnego ducha ijwiãtecznych kol÷d, bo tylko przy wykonywanym przez Lutni÷ utworze pt. „Zaijpiewajmy kol÷d÷ Jezusowi” publicznoijå odruchowo przyğãczyğa si÷ do ijpiewania rytmicznym klaskaniem. Jak Wğadysğaw Dğoniak oceniağ wyst÷py pozostağych chórów?  Władysław Dłoniak wie, jak prowadzić swoje dłonie, tak by chórzyści nie spuszczali z nich wzroku Fot. DAI – Wszyscy starali si÷ najlepiej jak tylko mogli – stwierdziğ dyrygent którym dyryguje Jerzy Andrzejczak. rem Mieszanym Kanon ze Sğup- ijpiewaczych oraz Medale Za Zasğugi Lutni. Jako drugi, pod kierownictwem Ro- cy – dyrygowağa Agata Gierğowska, dla Spoğecznego Ruchu MuzycznePoza tym wszyscy chórzyijci podmana Nowaka, wystãpiğ M÷ski Ze- (wybrana Sğupczaninem Roku 2007). go. Tym zespoğem równieő dyrygowağ czas poőegnalnego bankietu staraspóğ Kameralny „Szpaki” z Gnie- Wyst÷pujãce jako czwarte Towarzy- Roman Nowak. Ostatnia wystãpiğa li si÷ zaspokoiå nie tylko apetyt, ale zna, który ma na koncie juő ponad stwo IJpiewacze „Dzwon” z Gnie- Lutnia, oczywiijcie pod batutã Wğa- takőe – niezaspokojony podczas wy150 koncertów w kraju i za granicã. zna, które powstağo w 1864 r., posia- dysğawa Dğoniaka, który lokalnym st÷pów – gğód ijpiewu. Kol÷dowaniu DAI Trzecim zespoğem – Miejskim Chó- da juő wszystkie stopnie odznaczeġ chórem kieruje artystycznie juő od nie byğo koġca.

Wrzosy – śpiewający pomysł na jesień życia

Polscy Spartanie Uroczysta wieczornica zakończyła w naszym mieście oficjalną część obchodów 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Spotkanie rozpocz÷ğo si÷ w piãtek o godz. 17.00 w sali widowiskowej Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury, która tego wieczoru wypeğniğa si÷ w okoğo 80% widowniã. Nie zabrakğo samorzãdowców, na czele ze starostã Dionizym Jaijniewiczem i wiceburmistrzem Waldemarem Grzeijkowiakiem. Wieczór rozpoczãğ krótki koncert chóru Camerata, który pod batutã Domiceli Cierpiszewskiej wykonağ wiãzank÷ pieijni patriotycznych – od „Gaude Mater Polonia” rozpoczynajãc, poprzez „Bogurodzic÷”, a na „Rocie” koġczãc. Przybyğych przywitağ przewodniczãcy Komitetu Organizacyjnego 90. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Eugeniusz Paterka. – Zebraliijmy si÷ tutaj, őeby podsumowaå obchody 90. rocznicy powstania wielkopolskiego w naszym mieijcie. Nie moőna sobie wyobraziå, jak by wyglãdağa nasza granica zachodnia, gdyby nie bezprzykğadny czyn powstaġców – mówiğ E. Paterka, któremu nie brakowağo tego wieczoru ciekawych porównaġ. – Gdyby krainy dzisiejszej Polski porównaå do dzielnic staroőytnej Grecji, to Wielkopolska jest Spartã. Równie bohaterska i ofiarna jak Warszawa, lecz bardziej roztropna. Podsumowaniom nie byğo koġca, a wijród najwaőniejszych zasğug komitetu organizacyjnego jego prze-

 W. Grześkowiak wręczał nagrody laureatom wodniczãcy wskazağ otoczenie opiekã i uporzãdkowanie wszystkich grobów powstaġców na terenie naszego powiatu. – Cağy rok przygotowywaliijmy si÷ do tych obchodów – powiedziağ E. Paterka. W trakcie piãtkowych uroczystoijci wr÷czono takőe dzieciom i mğodzieőy nagrody w dwóch konkursach zwiãzanych z tematykã powstaġczã. Pierwszy byğ to konkurs plastyczny, zorganizowany we wspóğpracy z Towarzystwem Czytelni Ludowych we Wrzeijni. – Na konkurs ten wpğyn÷ğo aő 59 prac plastycznych – poinformowağa Stefania Czarnecka, prezes TCL-u we Wrzeijni. – Byğ on przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych i w nich teő przyznaliijmy nagrody. Drugi konkurs dotyczyğ wiedzy o przyczynach, przebiegu i znaczeniu powstania wielkopolskiego.

Fot. Roman Lipigórski

Podsumowağ go Bolesğaw IJwi÷ciochowski, prezes Wrzesiġskiego Towarzystwa Kulturalnego. – Konkurs przeprowadziliijmy w trzech kategoriach wiekowych. W sumie wystartowağo w nim 91 uczniów z 16 szkóğ. W kaődej grupie wiekowej przyznaliijmy 6 nagród i kilka wyróőnieġ – poinformowağ prezes WTK. Ostatniã cz÷ijciã spotkania byğ montaő sğowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnoksztağcãcego im.. Henryka Sienkiewicza, a poprzedzony komentarzem Sğawomira Szuby, nauczyciela historii z ogólniaka. Poniewaő celem przedstawienia byğo ğãczenie przeszğoijci z teraŏniejszoijciã, to w jego trakcie moőna byğo usğyszeå – obok historycznej „Pierwszej Brygady” – takőe wspóğczesnã piosenk÷ „Miasto budzi si÷” z repertuaru Pawğa Kukiza. LUKA

Radzenie sobie z upływem czasu poprzez muzykoterapię to patent Zespołu Wokalnego „Wrzosy”, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni. Jesień życia nie musi być smutnym okresem, spędzanym w samotności. Z takiego założenia wyszła Anna Prusak, dyrektor wrzesińskiego OPS-u. Zdaniem pani dyrektor dobrym sposobem na otwarcie się na innych ludzi jest muzykoterapia. – I w ten sposób traktujemy właśnie Wrzosy. Ten projekt adresujemy do osób, które niekiedy mogą mieć problem z własną starością. Chcemy, żeby przez ten zespół otworzyły się na innych. – Zespół Wokalny „Wrzosy” (zwany niekiedy chórem – przyp. red.) istnieje od czerwca 2000 roku – poinformował Zbigniew Pawłowski, instruktor chóru. – Jego skład jest zmienny, ale oscyluje wokół 20 osób. Zdecydowanie przeważają w nim panie. – Ale panowie jak najbardziej by nam się przydali – mówiły zgodnie członkinie Wrzosów w trakcie wtorkowej próby. Repertuar wykonywany przez – jak sami określili się członkowie chóru – wrzesińską starszą młodzież, jest bardzo bogaty. – Można by nawet rzec, że różny i różnisty. Od piosenek biesiadnych poczynając, po znacznie ambitniejszy repertuar, niekiedy rozpisany nawet na 3 czy 4 głosy – powiedział Zbigniew Pawłowski. Średnia wieku wrzesińskiej śpiewającej starszej młodzieży oscyluje wokół 70 lat. – Choć najstarsza chórzystka ma lat 86 – dodała z dumą Anna Prusak. Zespół Wokalny „Wrzosy” cyklicznie występuje na emeryckich imprezach oraz przeglądach, często o charakterze konkursowym, m.in. w Wilczynie (dawne województwo konińskie), Pile czy Trzemesznie. Jak zgodnie zapewniły chórzystki, nigdy nie wracają z takich imprez choćby bez wyróżnienia. Wrzosy cały czas otwarte są na nowe chętne, a w szczególności: nowych chętnych do wspólnego śpiewania. – Nasze próby odbywają się we wtorki i piątki od godz. 15.00, w siedzibie OPS-u przy ul. Słowackiego 39 (obok Gimnazjum nr 2) – dodał na zakończenie Zbigniew Pawłowski. – Ponieważ nasze zajęcia mają formę muzykoterapii, jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy posiadają choć trochę wyczucia muzycznego i umiejętności wokalnych. Łukasz Adamczyk


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

10 Zdrowie

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. (0-61) 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Jaka recepta na specjalistę? We Wrześni łatwiej spotkać bociana w środku zimy niż umówić się do okulisty czy neurologa. Zapisy do lekarzy specjalistów odbywajã si÷ zwykle na poczãtku roku. Nierzadko przychodnie wyznaczajã konkretny dzieġ i godzin÷. Numerki rozchodzã si÷ jak ijwieőe buğeczki. Dla przykğadu w Centrum Medycznym „Amika” nieodpğatne wizyty do okulisty, przewidziane do koġca marca, rozeszğy si÷ w dwie godziny. Najtrudniej umówiå si÷ wğaijnie do okulisty, poza tym do neurologa, kardiologa, ortopedy i reumatologa. Cz÷sto „wzi÷cie” u pacjentów majã konkretni lekarze i tylko w danej przychodni trudno o wizyt÷. Inni majã wolne terminy w ciãgu kilku dni, ale to juő kwestia wyboru. Dobrze znany jest teő schemat: „Nieodpğatnie juő nie rejestrujemy, prywatnie od zaraz”. Tak jest w przypadku porady neurologa. Na darmowã dla pacjenta wizyt÷ moőna liczyå najwczeijniej w drugim kwartale roku. W Primadencie na poczãtku maja, a w Specimedzie w poğowie lutego zostanã zorganizowane zapisy na kwiecieġ. Ğatwiej o porad÷ kardiologa; na nieodpğatnã wizyt÷ trzeba czekaå zaledwie do lutego. Róőnie teő bywa z wizytã u stomatologa. W zasadzie moőna umówiå si÷

2

miesiãce – co najmniej tyle trzeba czekaå na nieodpğatnã wizyt÷ u neurologa

 Nie ma już kolejek, ale wciąż trudno o wolny termin wizyty u okulisty, ortopedy czy neurologa na wizyt÷ za kilka dni, ale sã miejsca, gdzie najbliősze wolne terminy sã w marcu, a rejestracja odb÷dzie si÷ na poczãtku lutego. – W tym roku sytuacja jest wyjãtkowa, bo wraz z koġcem 2008 roku skoġczyğ si÷ trzyletni kontrakt na ijwiadczenie usğug specjalistycznych – mówi Ryszard Matuszkiewicz z Amiki. – Dopiero 30 grudnia ubiegğego roku zostağy ogğoszone wyniki konkursów NFZ, dlatego dopiero w pierwszych dniach stycznia moőna byğo umawiaå pacjentów. Podobnie byğo w przypadku innych wrzesiġskich przychodni specjalistycznych. Stãd kolejki. Zasadni-

Mammograf pod lupą Pracownia mammograficzna wrzesiġskiej Amiki jest jednã z najlepszych w Wielkopolsce. To wnioski z przeprowadzonej niedawno kontroli jakoijci. Kontrole prowadzi Wojewódzki Oijrodek Koordynujãcy, dziağajãcy przy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu i nadzorujãcy program wczesnego wykrywania raka

Z badań piersi w Amice korzysta rocznie 1 400 kobiet, a mogłoby znacznie więcej.

piersi. Wrzesiġska pracownia uzyskağa 82 procent punktów, co daje jej 10. miejsce w Wielkopolsce. – Wynik uzyskany przez wrzesiġski oijrodek uznajemy za bardzo dobry – ocenia Agnieszka DyzmannSroka, kierownik Sekcji Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów WOK. – Jest to pracownia na europejskim poziomie. – Najlepsze wyniki oscylujã wokóğ 88-90 procent punktów, czyli tyl-

ko o kilka procent wi÷cej, niő wynik uzyskany przez wrzesiġski oijrodek. Staramy si÷ utrzymaå jakoijå i dokğadnoijå badaġ – mówi Ryszard Matuszkiewicz, wspóğwğaijciciel Amiki. – Do maksymalnej liczby punktów jeszcze troch÷ nam brakuje. Wynika to z tego, őe mammograf trafiğ do pracowni jako sprz÷t uőywany; wykonywanie zdj÷å wymaga bardzo rygorystycznego reőimu przy naijwietlaniu czy wywoğywaniu, który w praktyce bardzo trudno utrzymaå. Jest jeszcze co poprawiaå, ale jak dotãd jakoijå zdj÷å, które wykonywaliijmy i wykonujemy, pozwala na prawidğowã diagnostyk÷. Zach÷cam do badaġ wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ostatnich 24 miesiãcach nie miağy wykonywanej mammografii. W ubiegğym roku profilaktycznym badaniom mammograficznym poddağo si÷ we wrzesiġskiej Amice okoğo 1 400 kobiet. Wrzesiġskie centrum jako jeden z pi÷ciu oijrodków w Wielkopolsce realizuje tzw. etap pogğ÷biony, czyli – w przypadku zmian widocznych na mammografii – wykonywane jest USG piersi, biopsja, odbywajã si÷ konsultacje lekarskie, a od 3 miesi÷cy zabiegi chirurgiczne, w tym mastektomia (amputacja piersi).

czo jednak dost÷pnoijå do ijwiadczeġ specjalistycznych ograniczajã limity narzucane przez NFZ. – Ograniczajã nas umowy, które pozwalajã na przyj÷cie tylko pewnej liczby pacjentów – mówi Andrzej Rzeŏnik, neurolog. – Fundusz finansuje okreijlonã iloijå porad, na podstawie wğasnych wyliczeġ dla danego powiatu. Nie jest to komfortowa sytuacja ani dla pacjentów, którzy muszã oczekiwaå na wizyt÷, ani dla lekarza, który musi zorganizowaå w miar÷ sprawny system rejestracji. Jak ustalana jest wartoijå usğug specjalistów, czyli de facto limity przyj÷å?

Fot. MAK

– Wartoijå umów zawieranych mi÷dzy NFZ a poradniami specjalistycznymi na ijwiadczenie usğug w 2009 r. wynika z analizy wartoijci kontraktów zeszğorocznych, a w niektórych zakresach, m.in. kardiologia, ortopedia, równieő poziomu ich realizacji. – wyjaijnia Marta Banaszak-Osiewicz, rzecznik prasowy NFZ. – Tego typu analizy NFZ prowadzi na bieőãco, tak by móc w ciãgu roku odpowiadaå na konkretne potrzeby pacjentów i w miar÷ moőliwoijci finansowych kupowaå dodatkowe usğugi medyczne. Aktualnie trwajã jeszcze konkursy uzupeğniajãce na poszczególne zakresy ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej. Peğna oferta wielkopolskich poradni b÷dzie wi÷c znana od lutego. Nierzadko, mimo okreijlonej wartoijci umowy, lekarze przyjmujã wi÷kszã liczb÷ pacjentów niő ta, którã zobowiãzağ si÷ sfinansowaå NFZ. – Nadwykonania to ryzyko przychodni – zauwaőa R. Matuszkiewicz. – W ubiegğym roku lekarz okulista przyjãğ jeszcze raz tylu pacjentów, niő wynikağo z kontraktu. Liczymy, őe fundusz zapğaci za te dodatkowe wizyty, bo jeszcze nie zdarzyğo si÷, őeby nie zapğacono za nadwykonania, ale zawsze jest to pewnego rodzaju ryzyko. Lekarze zgodnie przyznajã, őe cz÷ijå wizyt u specjalistów blokujã sami pacjenci; umawiajã si÷ jakby „na zapas” i... nie przychodzã. Zdarza si÷ teő, őe nie stawiajã si÷ na umówionã wizyt÷ z powodu choroby czy innych waőnych okolicznoijci őyciowych. – Apeluj÷ do pacjentów, aby informowali przychodnie, őe nie mogã przyjijå w umówionym terminie, wtedy lekarz uniknie przerw w pracy, a w tym czasie z porady b÷dzie mógğ skorzystaå ktoij inny – dodaje R. Matuszkiewicz.

PESEL z opóźnieniem Od połowy grudnia znacznie wydłużył się czas oczekiwania na nadanie numeru PESEL dla nowo narodzonego dziecka. A co z bezpłatną opieką lekarską? Od poczãtku ubiegğego roku numery PESEL dla nowo narodzonych dzieci nadawane sã przez Departament Centralnych Ewidencji Paġstwowych Ministerstwa Spraw Wewn÷trznych i Administracji, a nie przez urz÷dy stanu cywilnego w gminach. Mimo koniecznoijci przesyğania informacji, wszystko dziağağo sprawnie i szybko (czas oczekiwania na nadanie PESEL-u wynosiğ maksymalnie 11 dni), aő do poğowy grudnia 2008 roku. – Otrzymaliijmy pismo z Departamentu Centralnych Ewidencji Paġstwowych, őe nastãpiğa awaria portalu internetowego administracji i od tej pory dane przesyğane sã na dyskietkach, czyli tak, jak to byğo przed 1 stycznia 2008 roku – mówi Stanisğaw Jerzak, naczelnik Wydziağu Spraw Obywatelskich Urz÷du Miasta i Gminy Wrzeijnia. – Awaria wydğuőyğa czas oczekiwania

na numer PESEL do 30 dni. Jednak na przeğomie roku, z uwagi na wolne dni z okazji ijwiãt, okres ten jest dğuőszy niő 30 dni. Myijl÷, őe najdalej za kilka tygodni wszystko wróci do normy. Nasz Czytelnik zğoőyğ wniosek o nadanie PESEL-u swojemu dziecku 16 grudnia 2008 roku. Do ubiegğego poniedziağku numeru nie otrzymağ. – Okazuje si÷, őe bez numeru PESEL nie mog÷ otrzymaå rodzinnej legitymacji ubezpieczeniowej, która potwierdza prawo do korzystania z bezpğatnej opieki lekarskiej. Moje dziecko ma w przyszğym tygodniu umówionã wizyt÷ u chirurga dzieci÷cego. Jak to rozwiãzaå? – pyta. Rzeczywiijcie, aby pracodawca jednego z rodziców mógğ zgğosiå dziecko pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, konieczny jest numer PESEL. Bez tego system informatyczny ZUS nie przyjmie danych i nie dokona rejestracji. Z kolei bez zgğoszenia do ubezpieczenia niemoőliwe jest ubieganie si÷ o wystawienie przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowej dla czğonka rodziny pracownika, a to powszechnie wymagany dokument

S. Jerzak: – Czas oczekiwania na numer PESEL wydğuőyğ si÷ w wyniku awarii systemu informatycznego.

podczas wizyty w przychodni lekarskiej, potwierdzajãcy prawo do bezpğatnej wizyty u lekarza. – Osoby, które nie ukoġczyğy 18 lat, posiadajãce obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, majã prawo do korzystania ze ijwiadczeġ opieki zdrowotnej, finansowanych ze ijrodków publicznych, na zasadach okreijlonych w ustawie – mówi rzecznik NFZ Marta Banaszak-Osiewicz. – Jeijli dziecko b÷dzie wymagağo pomocy medycznej w poradni lub w szpitalu, w dokumentacji medycznej, zamiast PESEL-u, moőe byå wpisana jego data urodzenia oraz dodatkowo PESEL opiekuna, np. ojca. Legitymacja nie jest niezb÷dna.


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

Aktualności

www.wrzesnia.info.pl

11

Schronisko na wschód <<

dok. ze s. 1

– Co zrobimy z tym gruntem, jeszcze nie wiadomo. Moőe byå równieő przeznaczony pod inwestycje – mówi Tomasz Kağuőny. Wiadomo juő, jak nowe schronisko ma byå zorganizowane. Psy majã mieå tylko i wyğãcznie pojedyncze kojce. Przede wszystkim b÷dzie w nim wi÷cej miejsca, dlatego obiekt ma pomieijciå wi÷cej niő 120 psów (czyli wi÷cej niő obecnie znajduje si÷ w schronisku). Do przytuğku b÷dã w dalszym ciãgu przyjmowane psy z sãsiednich gmin: Nekla, Miğosğaw, Pyzdry, Koğaczkowo i Czerniejewo. Dowiedzieliijmy si÷, őe i tak najwi÷cej psów trafia do schroniska z gminy Wrzeijnia (okoğo 60%). W grudniu ubiegğego roku przyj÷to 16 psów, w tym roku juő 15. Najgorzej jest w okresie letnim, wtedy liczba psów zwi÷ksza si÷: czerwiec – 19, lipiec – 34, sierpieġ – 25, wrzesieġ – 27. W 2008 r. rekord padğ w kwietniu; do schroniska przyj÷to aő 40 psów! Przeci÷tnie ze schroniska ubywa okoğo 20 czworonogów miesi÷cznie. Po psy zgğaszajã si÷ ludzie z ulicy. Psiutka moőna pozyskaå równieő wirtualnie poprzez zağoőony przez „Wiadomoci Wrzesiġskie” portal www.witualny-opiekun.pl. Zgğaszajã Reklama

skim schronisku bardziej przydağyby si÷: szpitalik dla suczek, pomieszczenie dla szczeniãt, a takőe pokój dla lekarza weterynarii, aby zwierzãt nie trzeba byğo za kaődym razem woziå do lecznicy. A przede wszystkim trzeba zaprzestaå rozmnaőania psów wewnãtrz schroniska; po prostu ijlepe mioty powinny byå usypiane przez lekarza weterynarii. A tak, sprzedany czy oddany pies ze schroniska i tak do niego wróci – mówi Stefania Kozğowska, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierz÷tami w Poznaniu. – Nie da si÷ ukryå, őe warunki w schronisku zawsze moőna polepszyå, jednak nie wiem, czy przeprowadzka jest najlepszym pomysğem. Obecne miejsce, moim zdaniem, nie jest szczególnie atrakcyjne. Teraz teő znajduje si÷ na kraġcu miasta. Skoro sã fundusze na wybudowanie nowego przytuliska, to moőe lepiej by byğo rozbudowaå, wyremontowaå  Ireneusz Zawal – pracownik schroniska, który opiekuje się psami i je wyłapuje Fot. Filip Biernat i podnieijå standard obecnego? Jeijli rzeczywiijcie jest okazja do przesi÷ teő towarzystwa opieki nad zwie- wal. Tegoroczny koszt utrzymania wi÷ksze kwoty. Ostateczne decyzje prowadzki i ma byå lepiej, niech porz÷tami. Najcz÷ijciej zabierane sã psy schroniska b÷dzie wynosiğ 165 tys. co do ksztağtu nowej placówki majã wstanie cağe nowe schronisko, od rasowe, które majã najwi÷ksze prob- zğ. Dodatkowo na przenosiny trze- zapaijå w najbliőszym póğroczu. fundamentów po dach. Szkoda, őe lemy z zaadaptowaniem si÷ w przy- ba b÷dzie wydaå 20 tys. zğ. Budőet – W schronisku we Wrzeijni nie nie wiadomo, gdzie ono ma byå i nie tuğku. – Psy rasowe szybko padajã, placówki ma byå z roku na rok coraz sã wcale konieczne pojedyncze koj- wiadomo jak. Wiadomo tylko, őe ma nie nadajã si÷ do kojców. „Podwór- wi÷kszy. Burmistrz przewiduje, őe ce. Na przykğad po wysterylizowa- byå lepiej – mówi Michağ Skweres, kowce” radzã sobie lepiej – mówi w przyszğym roku na przytuğek (juő niu suki moőna jã umieijciå w kojcu pomysğodawca wirtualnej adopcji FIB pracownik schroniska Ireneusz Za- ten nowy) zostanã wydane jeszcze nawet z dwoma psami. We wrzesiġ- psów.


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Miłosław

stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Wyszedł pasztet... Kulminacyjnym punktem zabawy była loteria fantowa. Nagrodę główną wylosował mąż organizatorki imprezy. Nie wszyscy wierzą w szczęśliwy traf. Rada Rodziców Zespoğu Szkóğ w Orzechowie po raz kolejny zorganizowağa zabaw÷ karnawağowã. W sobotni wieczór w miejscowym Domu Straőaka przy doskonağej muzyce bawiğo si÷ 130 osób. Cel imprezy byğ szczytny; dochód ze sprzedaőy biletów-cegieğek przeznaczony zostanie na potrzeby szkoğy. Aby pieni÷dzy byğo jeszcze wi÷cej, organizatorzy postanowili zorganizowaå loteri÷ fantowã. Przygotowano 740 losów. Jeden los kosztowağ zaledwie 5 zğ. W co szóstym kryğa si÷ nagroda. A te byğy bardzo atrakcyjne. Uczestnicy zabawy mieli szans÷ wygraå m.in. dwa roboty kuchenne, lokówk÷, kuchenk÷ mikrofalowã, suszark÷, bon na kolacj÷ w hotelu Boss czy komplet szklanek. Gğównã nagrodã byğ zaij rower górski. Jego szcz÷ijliwym posiadaczem zostağ Sğawomir Jaskuğa, mãő gğównej organizatorki sobotniej zabawy. Ta wygrana wzbudziğa wijród niektórych osób wiele emocji. W cağej sprawie zacz÷to doszukiwaå si÷ drugiego dna, nie wierzãc w szcz÷ijliwy traf S. Jaskuğy. Sytuacj÷ zaognia fakt, őe to juő nie pierwsza atrakcyjna nagroda wylosowana przez pana Sğawomira. Na poprzedniej zabawie karnawağowej wygrağ bowiem robota kuchennego,

– Loteria przebiegała prawidłowo. Nie była ustawiona – mówi R. Zięty który byğ jednã z gğównych nagród. – Moőe to szcz÷ijcie. Ale dla mnie jest to troch÷ podejrzane – stwierdza jeden z uczestników sobotniej zabawy, proszãc o zachowanie anonimowoijci. – Sam kupiğem duőã liczb÷ losów. Nic nie wygrağem. Podobnie jak osoby, które siedziağy przy moim stoliku. Za to osoby, które siedziağy przy stole gğównej organizatorki, bez przerwy wstawağy po odbiór nagród. Jeden siadağ, drugi wychodziğ. Mağgorzata Jaskuğa, przewodniczãca Rady Rodziców ZS w Orzechowie, nie kryje zdenerwowania

Fot. KUL

zamieszaniem, jakie zrobiğo si÷ wokóğ jej rodziny. – To absolutne bzdury – mówi zağamanym gğosem. – Tyle swojego wolnego czasu poijwi÷ciğam na organizacj÷ imprezy karnawağowej. Wszystko robiğam spoğecznie. A w zamian otrzymuj÷, co otrzymuj÷. To bardzo dla mnie przykre. Na 13 ustawionych stolików tylko jeden nic nie wylosowağ. Jak wyjaijniğa nam M. Jaskuğa, nie byğo szans, aby loteria fantowa byğa ustawiona w jakikolwiek sposób. – Nawet by mi to do gğowy nie

przyszğo – zapewnia. – Pierwszã nagrod÷ losowağa tak zwana sierotka. Póŏniej wylosowana osoba losowağa kolejnã nagrod÷. I tak w kóğko. Przy losowaniu gğównej nagrody odstãpiono jednak od tej zasady. Nie bez powodu. – Chcieliijmy, aby szcz÷ijliwy los z koszyka wyciãgn÷ğa osoba, która wygrağa rower rok temu. I tak teő si÷ stağo – mówi M. Jaskuğa. – Nic nie byğo ustawione. Rowerów w mojej rodzinie jest pod dostatkiem. Dodam, őe rok temu podczas loterii „Dni Orzechowa” udağo mi si÷ wylosowaå rower. – Osobiijcie, jako organizator corocznych „Dni Orzechowa”, nigdy nie kupuj÷ losów na loterii fantowej. Nie chc÷ prowokowaå losu – mówi Rafağ Zi÷ty, dyrektor ZS w Orzechowie. – Pomówienia wobec pani Mağgorzaty uwaőam za cağkowicie bezpodstawne i bardzo dla niej krzywdzãce. Jest to osoba, na którã zawsze moőna liczyå. – Ja nawet nie widziağam, jak mãő kupuje losy. A kupiğ ich aő 28. Nagrody byğy w trzech – przyznaje M. Jaskuğa. – Oprócz roweru mãő wygrağ pasztety i bluz÷. – Rzeczywiijcie wyszedğ z tego troch÷ nieszcz÷ijliwy zbieg okolicznoijci. Ale ja sam kupiğem losy na loterii. I gdybym wygrağ rower, to teő by mówiono, őe loteria byğa ustawiona? – pyta Piotr Olszowy, który ufundowağ dwa kóğka. – Niech niektórzy ludzie przestanã we wszystkim, cokolwiek czğowiek robi, szukaå tylko powiãzaġ, ukğadów i przekr÷tów.

Co słychać

23 stycznia 2009

„ W niedziel÷ (18 stycz-

nia) policjanci zatrzymali nietrzeŏwego 45-letniego kierowc÷ citroena ax, który jechağ drogã Budziğowo – Chrustowo. M÷őczyzna miağ 0,8 promila.

„ 18 stycznia w Chlebowie zostağ zorganizowany kulig dla mieszkaġców wsi. Wzi÷ğy w nim udziağ 42 osoby. Byğy to zarówno dzieci, jak i doroijli. Zabaw÷ rozpocz÷to w centrum wsi, dalej sanie sun÷ğy polnymi i leijnymi duktami. „ Soğtys Nowej Wsi Pod-

górnej Lech Stanisğawski zaprasza mieszkaġców na niedzielne spotkanie noworoczne do ijwietlicy (godz. 15.00). Do uőytku ma zostaå oddany nowo wybudowany kominek. Rozpalaå go b÷dzie sam burmistrz Zbigniew Skikiewicz.

„ Ponad 7 tys. zğ zebrano

podczas balu charytatywnego, zorganizowanego przez Miğosğawskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepeğnosprawnym. Przypomnijmy, őe bal odbyğ si÷ 10 stycznia w ijwietlicy wiejskiej w Pağczynie.

„ 25 stycznia odb÷dzie

si÷ zebranie sprawozdawcze OSP w Biağym Piãtkowie. Poczãtek obrad w miejscowej ijwietlicy o godzinie 15.00.

„ Jadwiga Stefaġska,

Teraz czekają na mróz

M

ieszkanki gminy w wieku 50-69 lat (roczniki od 1940 do 1959), które przez dwa ostatnie lata nie robiły badań mammograficznych, mają szansę zrobić je bezpłatnie. 10 lutego do Miłosławia przyjedzie specjalny mammobus, który stanie przy Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Różowa). Badania przeprowadzane będą w godzinach 8.30-19.00 (od 13.00 do 14.00 – przerwa). Panie chętne do ba-

 – Będzie mróz, będzie można znów się ślizgać – mówi S. Błaszak Bezpieczna, oijwietlona ijlizgawka powstağa na boisku przy Zespole Szkóğ w Orzechowie. Wystarczyğa dobra wola dyrektora szkoğy i mróz. Przygotowanie lodowiska trwağo zaledwie dwa dni. Koszty jego powstania sã praktycznie zerowe. – Woda, którã wylaliijmy na boisko, pochodzi z uj÷cia szkolnego – informuje Rafağ Zi÷ty, dyrektor placówki. – Bardzo pomogğa nam Zakğadowa Ochotnicza Straő Poőarna w „sklejkach”. Nieoceniona jest równieő praca naszego pracownika, Sğawomira Bğaszaka. Tafla lodu o wymiarach 35 na 18 metrów wyglãda imponujãco. Pierwsze ijlizgi odbyğy si÷ w minio-

byğa kierownik WTZ w Czeszewie, opisağa na swoim blogu, co jã spotkağo ze strony ludzi, „którzy w dalszym ciãgu őyjã z jej pracy”. Adres (dla niewtajemniczonych): www.stefanska.info.pl.

Do Miłosławia przyjedzie mammograf. Kobiety bezpłatnie będą mogły przebadać swoje piersi

Fot. KUL

nym tygodniu. Co waőne, wst÷p na tafl÷ jest bezpğatny. Trzeba mieå tylko swoje ğyőwy. Z powodu kapryijnej pogody lodowisko w ostatnich dniach zostağo jednak zamkni÷te. – Z ponownym jego otwarciem czekamy na odpowiedniã aur÷. Na luty zapowiadane sã minusowe temperatury, tak őe wyglãda na to, őe w ferie b÷dzie moőna znowu pojeŏdziå na ğyőwach. Albo i jeszcze wczeijniej – cieszy si÷ R. Zi÷ty. Lodowiska naturalne to prosty sposób na atrakcyjne sp÷dzenie wolnego czasu zimã. Kilkanaijcie lat temu ijlizgawki istniağy niemal przy kaődej szkole czy domu kultury. Teraz jest ich jak na lekarstwo.

dań muszą zarejestrować się wcześniej pod numerem telefonu 061 438 37 55 (Urząd Gminy w Miłosławiu). Istnieje też możliwość zapisania się w dniu badania bezpośrednio w ambulansie (o ile będą wolne miejsca). Dla pań powyżej 35. roku życia, niespełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii wynosi 70 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog). Zachęcamy do skorzystania z badań.

Karetka jechała długo, bo była u innego pacjenta w Pyzdrach Dwie karetki pogotowia na cağy powiat wrzesiġski to zdecydowanie za mağo – alarmuje dr Katarzyna Mikoğajczak z Falck Medycyna w Poznaniu (od poczãtku stycznia firma zarzãdza ratownictwem medycznym w powiecie – przyp. red.). Przypomnijmy. 11 stycznia w miğosğawskim koijciele podczas mszy ijwi÷tej zasğabğ 55-letni m÷őczyzna. Zdaniem ijwiadków wezwane niemal natychmiast pogotowie (ponaglane czterokrotnie) jechağo bardzo dğugo. Wedğug nich mogğo to byå nawet póğ godziny. – Rzeczywiijcie karetka jechağa dğugo – przyznaje K. Mikoğajczak. – Z naszych ustaleġ wynika, őe byğo to

dokğadnie dwadzieijcia minut. Wynika to z faktu, őe pogotowie byğo w Pyzdrach u innego pacjenta. Druga karetka byğa z kolei bez lekarza. Niestety, dwie karetki pogotowia na cağy powiat to za mağo. Cz÷sto teő bywa tak, őe do dyspozycji jest jedna karetka, gdyő druga przewozi np. pacjenta do Poznania. – Juő od dobrych trzech lat chcielibyijmy, aby trzecia karetka stacjonowağa w Pyzdrach – mówi Jan Sznura, naczelnik wydziağu spraw obywatelskich i ochrony zdrowia w starostwie. – Niestety, nie ma na to pieni÷dzy. Mówi si÷, őe zdrowie jest bezcenne. W tym przypadku to powiedzenie moőna wğoőyå mi÷dzy bajki...

„ Tuő przed skr÷tem

z ulicy Wrzesiġskiej w ulic÷ Ğãkowã powstağa duőa dziura. Moőe by jã tak zağataå?

„ Wğaijcicielom posesji

przypominamy o odijnieőaniu chodników. Niestety, robiã to tylko nieliczni.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

438 30 07

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

0607 944 690

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kołaczkowo

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Wóz straży w natarciu OSP Borzykowo ma nowy samochód strażacki. 16 stycznia w Borzykowie odbyğo si÷ uroczyste przekazanie nowego lekkiego wozu straőackiego dla miejscowej OSP. Uroczystoijå odbyğa si÷ przed remizã straőackã. Poijwi÷cenia dokonağ ks. Mariusz Wiijniewski, kapelan straőaków. Nowy wóz bojowy dla straőaków z Borzykowa zostağ przyznany decyzjã zarzãdu gminnego OSP. Choå najwi÷cej do powiedzenia w tej sprawie miağ Urzãd Gminy w Koğaczkowie, gdyő to wğaijnie gmina przyznağa ogniomistrzom 114 tys. zğ. Dlatego w gr÷ wchodziğ zakup tylko tzw. lekkiego wozu bojowego, poniewaő byğ najtaġszy. Ostatecznie samochód straőacki – ford transit – kosztowağ 164 tys. zğ (50 tys. zğ doğoőyğ Zarzãd Wojewódzki OSP). Samochód posiada m.in. agregat prãdotwórczy, którym b÷dzie zasilany maszt oijwietleniowy – 4 lampy po 500 wat. Pojazd ma teő „szybkie natarcie” (pr÷dkoijå wody lub substancji wydobywajãcej si÷ z w÷őa), oparte na silniku hondy. OSP Borzykowo liczy 78 czğonków, w akcjach ratowniczo-gaijniczych bierze udziağ kilkunastu straőaków. W ubiegğym roku straőacy z Borzykowa wzi÷li udziağ w 7 akcjach ratunkowych: 4 poőarach i 3 wyjazdach do miejscowych zagroőeġ, np. poğamane drzewa, zalania itp. Mieli dwa wyjazdy „zagraniczne” do Pyzdr. Straőacy z Borzykowa pracujã teő spoğecznie. Wspóğ-

13

stronę redaguje :

Co słychać

23 stycznia 2009

„ 30 stycznia w sali kon-

ferencyjnej Urz÷du Gminy w Koğaczkowie odb÷dzie si÷ uroczystoijå z okazji 70-lecia OSP Koğaczkowo. W programie imprezy (od godz. 11.00) przewidziano mi÷dzy innymi: otwarcie strony internetowej OSP Koğaczkowo, odznaczenie wyróőnionych straőaków, a takőe wyst÷py artystyczne.

„ 18 stycznia grağa Ha-

lowa Liga Piğki Noőnej: LZS Gorazdowo – Junior Bieganowo 4:3, LZS Sokolniki – ATMP Őydowo 8:2, TW Koğaczkowo – Reni Trans Bieganowo 5:1, LZS Borzykowo – FC Twardy 4:9, Era-Plast Zieliniec – Znicz Pol Wszembórz 6:3.

„ Nie tak dawno narze-

 Komendant OSP Przemysław Przybyła i nowy wóz bojowy – idealny prezent na 80-lecie

78

czğonków ma Ochotnicza Straő Poőarna w Borzykowie

organizowali Dzieġ Dziecka z EKT Dinozaury. Zaj÷li teő drugie miejsce w straőackim turnieju piğki noőnej. Do tej pory na stanie jednostki znajdowağ si÷ wóz ijredni – star z lat 80. Pozostanie on w Borzykowie.

III Parafialny Turniej Futsalu wygrał Zieliniec

Parafia Zieliniec wygrała III Parafialny Turniej Futsalu, który 17 stycznia odbył się w hali sportowej w Kołaczkowie. W turnieju wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Kołaczkowie, którzy reprezentowali swoje parafie, a jest ich sześć. Puchar dla najlepszej drużyny ufundował ks. Sławomir Rydz, proboszcz parafii w Sokolnikach. Po rozegraniu piętnastu meczów klasyfikacja turnieju wyglądała następująco: 1. Zieliniec, 2. Wszembórz (obrońca pucharu), 3. Kołaczkowo, 4. Sokolniki, 5. Bieganowo, 6. Grabowo. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Łukasz Poźniak, który zdobył 15 bramek. Od organizatorów UKS Iskra otrzymał statuetkę. Kolejne miejsca w klasyfikacji strzelców zajęli: Martin Rojek (13 bramek) i Arkadiusz Paczkowski (10 bramek). Drużyna parafii Zieliniec (na zdjęciu) grała w składzie: Krystian Grzechnik, Martin Rojek, Krzysztof Gośka, Mateusz Przydryga, Marcin Janiszewski i Emil Nowak. W zawodach sędziował Marcin Juszczak. Swoją obecnością turniej zaszczycili: wójt gminy Wojciech Majchrzak, przewodniczący rady Eugeniusz Wiśniewski oraz dyrektor gimnazjum Stanisław Antkowiak. Nad wszystkim czuwał prezes UKS Iskra Marek Jakubowski, który był głównym organizatorem. Słowem: kawał dobrej roboty.

– Nowy samochód jest idealny do akcji ratowniczych na drodze, natomiast stara b÷dziemy uőywaå do poőarów – mówi Przemysğaw Przybyğa, komendant OSP Borzykowo. W 2008 r. do straőaków trafiğy takőe heğmy i kompresor, natomiast w tym roku borzykowianie chcã wi÷cej sprz÷tu: torb÷ ratowniczã, ijrodki chemiczne, mundury, kominiarki, nowe bramy do remizy. B÷dzie z tym jednak ci÷őko, poniewaő dochody straőackie wynoszã 6 300 zğ, natomiast sum÷ planowanych inwestycji wyliczono na 11 450 zğ. – OSP Borzykowo to wzorowo prowadzona jednostka. Chciağbym, abyijcie nadal trzymali ten wysoki poziomo. Róbcie to, co robicie. Őycz÷ wam

kağem, őe nie ma monografii Koğaczkowa, czyli czegoij podr÷cznego, aby moőna byğo sprawdziå np. waőne daty. Nie pozostağo to bez echa. Jakaij dobra duszyczka przysğağa mi ksero r÷kopisu o historii parafii Koğaczkowo. Jednym sğowem: dzi÷kuj÷!

Fot. Filip Biernat

tego, aby wójt chociaő w pi÷ådziesi÷ciu procentach zrealizowağ wasze zapotrzebowania na sprz÷t – mówiğ podczas spotkania Robert Wojtkowiak, zast÷pca komendanta PSP we Wrzeijni. Oprócz komendanta straőy poőarnej podczas uroczystoijci obecni byli: przewodniczãcy rady powiatu Grzegorz Kaŏmierczak oraz prezes zarzãdu gminnego OSP Michağ Stefaġski, a takőe radni z Borzykowa: Piotr Waszak i Iwona Zi÷tkiewicz. Straőacy z Borzykowa podzi÷kowali wójtowi Wojciechowi Majchrzakowi za to, őe znalazğy si÷ pieniãdze na zakup samochodu straőackiego; wdzi÷cznoijå okazali, wr÷czajãc mu dyplom i kwiaty.

„ Na stronie internetowej KPP we Wrzeijni nie moőna znaleŏå informacji o dzielnicowych z terenu gminy Koğaczkowo. Informacje takie sã za to na witrynie urz÷du gminy: www.kolaczkowo.pl. „ 24 stycznia o godz. 10.00 w Koğaczkowie rozpocznie si÷ IV Halowy Turniej Radnych i Pracowników Samorzãdowych. „ Wójt Wojciech Maj-

chrzak pozyskağ 10 tys. zğ z powiatu wrzesiġskiego na doposaőenie jednostek ochotniczych straőy poőarnych.

Autobus pełen krwi Siedem litrów krwi oddano podczas akcji krwiodawstwa, która 18 stycznia odbyğa si÷ w Koğaczkowie. Ch÷tne do oddania krwi byğy 24 osoby. Po badaniach okazağo, őe krew moőe oddaå 17 z nich. Przyszli ludzie prawie z cağej gminy: Krzywej Góry, Borzykowa, Gorazdowa, Wszemborza, Bieganowa, Koğaczkowa, a takőe z Nekli, Wilcznej i Tarnowej. Akcja odbywağa si÷ w przygotowanym do tego autobusie, który przyjechağ z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. – Biorãc pod uwag÷ statystki, akcja byğa bardzo nieudana. Zaledwie 13 osób mieszkajãcych w gminie oddağo krew, i to jeszcze kilka osób za mojã namowã w niedziel÷, kiedy akcja juő trwağa – mówi Jakub Pera, prezes HDK w Koğaczkowie i organizator akcji. – Gdyby wziãå pod uwag÷ osoby, które mogğy oddaå krew w naszej gminie, i czas, który posiadaliijmy, to moglibyijmy oddaå nawet 30 litrów (od 70 osób) podczas jednej takiej czterogodzinnej akcji, ale oddaliijmy zaledwie 5,5 litra (mieszkaġcy gminy Koğaczkowo). Pojawiajã si÷ pytania, czy warto to robiå. Uwaőam, őe nie moőna tego oceniå, bo jeijli udağo si÷ nam uratowaå choå jedno őy-

„ 15 stycznia w Gimna-

zjum w Koğaczkowie odbyğa si÷ wywiadówka. Rodzice zostali poinformowani o ocenach semestralnych.

„ Plucha, ludzie chorujã.

INFORMATOR GMINNY

17 osób oddało krew w Kołaczkowie.

To nie zadowala organizatorów

Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Fot. JP

cie, to znaczy, őe warto byğo – dodaje organizator. Najlepszy wynik w Koğaczkowie odnotowano w styczniu 2008 roku; zebrano wówczas 10 litrów krwi. Nast÷pne akcje honorowych dawców krwi przewidziane sã na 19 kwietnia bãdŏ 10 maja, gdy b÷dzie odbywağ si÷ rajd reymontowski. Planowana jest równieő akcja podczas doőynek, które odb÷dã si÷ 23 sierpnia.

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia

438-55-75

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

14 Pyzdry

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Goście pojedli i popili Burmistrz podziękował za współpracę i poprosił o więcej. Spotkania noworoczne organizowane przez wğodarza gminy majã juő swojã histori÷. Sã okazjã do podsumowania minionego roku i pochwalenia si÷ zrealizowanymi inwestycjami. A jest si÷ czym chwaliå. W ciãgu minionych dwunastu miesi÷cy zostağ wyremontowany most, wybudowana przystaġ wodniacka, powstağa droga w Ciemierowie-Kolonii, sieå wodociãgowa w Ődőarach, Gliniankach i Zapowiedni, a takőe plac zabaw „Kubuij”. – Od lat budujemy, remontujemy i naprawiamy. Tworzymy nowã infrastruktur÷ technicznã. Wszystko po to, by mieszkaġcom őyğo si÷ wygodniej, lepiej i ğatwiej – Krzysztof Struőyġski mówiğ niczym na przedwyborczym wiecu. Wymieniğ teő mniej spektakularne przedsi÷wzi÷cia: utwardzanie dróg, nowe chodniki, wymian÷ oijwietlenia, zakup kamer monitorujãcych miasto oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W planach na ten rok jest dalsze wodociãgowanie wsi, a takőe kontynuacja budowy dróg i kanalizacji. W spotkaniu, które odbyğo si÷ 16 stycznia w hali widowiskowo-sportowej, uczestniczyğo grubo ponad 100 osób. Zauwaőyliijmy dyrektorów szkóğ, samorzãdowców i soğtysów. Najliczniejszã grup÷ stanowili jednak przedstawiciele firm i instytucji. Z danych przedstawionych przez burmistrza wynika, őe obecnie w gminie

Co słychać

23 stycznia 2009

„ W nocy z 15 na 16 stycznia nieznany sprawca uszkodziğ stalowã barierk÷ w tzw. tunelu przy ul. Kaliskiej. Najprawdopodobniej uderzyğ w niã samochodem. „ Wyniki 7. kolejki Halowej Ligi Piğki Noőnej: FC Pyzdry – Kolejorz Pietrzyków 4:1, Dragon – Glinianki 5:1, FC Osiedle – PWZ 9:1, Őubry – Oldboy Bruk-Pol 2:7, Dream Team – Masters 2:1. „ Do groŏnie wyglãdajã-

cej kolizji doszğo 19 stycznia na trasie nr 442 w Tğoczyŏnie. Kierowca fiata pandy nie dostosowağ pr÷dkoijci jazdy do warunków panujãcych na drodze – wpadğ w poijlizg, zjechağ na drugi pas i uderzyğ w mercedesa. Zostağ ukarany mandatem karnym.

„ Nie dojdã do skutku

 Na szwedzkim stole znalazły się wymyślne potrawy. I jak tu sobie odmówić? jest zarejestrowanych 355 podmiotów gospodarczych. Najwi÷cej dziağa w branőy usğug budowlanych, mechaniki pojazdowej i handlu. Kulminacyjnym punktem uroczystoijci byğo wr÷czenie wyróőnieġ. Co ciekawe, otrzymali je m.in. czğonkowie opozycyjnego wobec burmistrza klubu „Siedmiu” – Stanisğaw Janiak, radny z Zapowiedni, i Andrzej Ğyskawa, radny z Rataj. Uhonorowane zostağy takőe organizacje pozarzãdowe – Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry oraz Fundacja „Tutaj Warto”.

„Złote gody” - 19 par przeżyło ze sobą aż 50 lat

W roli głównej wystąpiły pary, które 50 lat temu powiedziały sobie sakramentalne „tak”. Urząd Stanu Cywilnego wystosował zaproszenia do małżeństw, które w minionym roku obchodziły „złote gody”, czyli 50-lecie pożycia. Skromna uroczystość odbyła się 21 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Nieprzypadkowo, bowiem USC nie pomieściłby wszystkich gości. Na zaproszenie odpowiedziało 15 z 19 par. Dwie z nich były już, niestety, niekompletne... Zmarły Helena Grześkiewicz i Klara Wieczorek. Medale nadane przez prezydenta RP wyróżnionym wręczyli burmistrz Krzysztof Strużyński i Elżbieta Gonerka, kierownik USC. – Na żaden medal nie pracuje się tak długo, bo aż 18.256 dni – wyliczyła skrupulatnie E. Gonerka. Jubilaci otrzymali także prezenty i kwiaty. „Złote gody” obchodzili: Regina i Kazimierz Aleksanderczyk z Ksawerowa, Zofia i Stanisław Bojarscy, Jadwiga i Józef Frąckowiakowie (wszyscy z Pietrzykowa), Halina i Waldemar Hernes, Klara i Stanisław Wieczorkowie (z Pietrzykowa Kolonii), Czesława i Stanisław Garbaciakowie, Ewa i Jan Przydrygowie (z Trzcianek), Helena i Bolesław Grześkiewiczowie, Irena i Ryszard Krzyżaniakowie (z Rataj), Anna i Władysław Rachubowie, Zofia i Edward Wojtaszewscy (z Wrąbczynka), a także Irena i Lech Budzińscy, Marianna i Roman Chlebowscy, Janina i Zenon Glapowie, Jadwiga i Henryk Górscy, Daniela i Stanisław Heinrich (na zdjęciu), Leokadia i Edward Kasznia, Wanda i Stanisław Radnieccy, Barbara i Stanisław Włodarczykowie (z Pyzdr).

Na wniosek Tomasza Wojtyġskiego, prezesa Towarzystwa Turystyki Wodnej „Perkoz”, K. Struőyġski nagrodziğ czğonków zaangaőowanych w budow÷ przystani. Sam prezes otrzymağ okazağã panoram÷ Pyzdr. Grono wyróőnionych uzupeğnili radni powiatowi. – Őebym wiedziağa, to bym si÷ lepiej ubrağa – nie kryğa zaskoczenia Aleksandra Gğowacka. Po cz÷ijci oficjalnej moőna byğo skosztowaå wykwintnych potraw przygotowanych przez Jakuba i Ka-

Fot. Tomasz Szternel

mila Fludrów. Rodzinny team przygotowağ ryby, mi÷siwo i mnóstwo zakãsek. Ci, którzy je skonsumowali, palce oblizywali jeszcze przez kilka dni. Po tygodniowej rozğãce do Pyzdr znów zawitağ sobowtór Elvisa Presleya. Piotr Bugzel, który wcieliğ si÷ w rol÷ króla rock n’rolla, dağ blisko godzinny koncert. To jednak nie on, a Adam Nyszler, kapelmistrz orkiestry d÷tej, zasğuőyğ na miano króla parkietu. Kr÷ciğ urz÷dniczkami aő miğo...

Posterunek w liczbach Funkcjonariuszy Posterunku Policji w Pyzdrach ma prawo rozpieraå duma. Miniony rok byğ dla nich jednym z najlepszych. Na poczãtek kilka liczb. Spoijród 93 odnotowanych przest÷pstw najwi÷cej jest kryminalnych (66), nast÷pne w kolejnoijci sã te przeciwko mieniu (30) oraz őyciu i zdrowiu (5). Z 40 sprawców zatrzymanych na gorãcym uczynku aő 26 stanowiã nietrzeŏwi kierowcy. Mundurowi nie sã zbyt restrykcyjni; 310 razy ograniczyli si÷ do pouczenia. Wypisali 140 mandatów karnych na ğãcznã kwot÷ 18 984 zğ. Gros z nich nağoőyli za wykroczenia przeciwko bezpieczeġstwu i porzãdkowi w ruchu drogowym. – W stosunku do ubiegğego roku tych mandatów jest duőo mniej, ale z drugiej strony znacznie wzrosğa liczba pouczeġ. My teő jesteijmy ludŏmi. Mamy ijwiadomoijå pogarszajãcej si÷ sytuacji materialnej mieszkaġców – argumentuje Przemysğaw Kucz, kierownik posterunku. Stróőe prawa interweniowali 177 razy, w tym 94 razy w miejscach publicznych i 83 w domach. Odnotowali 23 czyny karalne popeğnione przez oijmiu nieletnich. Najcz÷ijciej byli to uczniowie gimnazjum. – Co prawda liczba tych czynów utrzymağa si÷ na tym samym poziomie, co rok temu, ale najprawdopodobniej byğo ich o wiele wi÷cej. Byå moőe wğaijnie te, których nie wykryliijmy, stanowiã udziağ nielet-

przetargi na dziağki przy ul. Szybskiej. Zgodnie z planem miağy si÷ odbyå 21 i 22 stycznia. Nikt nie wpğaciğ wadium. Znaczy, őe za drogo.

„ Druhowie z Ciemie-

rowa podsumujã miniony rok. Zebranie sprawozdawcze zaplanowali na 23 stycznia, na 19.00.

„ Najprawdopodob-

niej 3 lutego Zarzãd Miasta-Osiedla w Pyzdrach spotka si÷ z mieszkaġcami. Zda sprawozdanie ze zrealizowanych zadaġ i wst÷pnie zaplanuje tegoroczne wydatki. Poczãtek obrad o 18.00 w remizie.

„ Zakğad Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usğug Wodno-Kanalizacyjnych wystawiğ na sprzedaő poloneza trucka, rocznik 1996. Zaőyczyğ sobie za niego 1 500 zğ. Ch÷tnych zabrakğo. Podczas drugiego przetargu, który odb÷dzie si÷ 30 stycznia, cena ma zostaå zmniejszona do 1 200 zğ.

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

 Przemysław Kucz, kierownik

Posterunku Policji w Pyzdrach

Fot. TOS

nich przest÷pców – kierownik snuje przypuszczenia. Co ciekawe, w gminie doszğo tylko do dwóch wypadków drogowych i 34 kolizji. W porównaniu z 2007 r. jest to spadek o 3, jeijli chodzi o wypadki, i 13, jeijli chodzi o kolizje. – Statystki cieszã, tym bardziej őe pracowaliijmy nie w szeijciu, a w pi÷ciu. Mam nadziej÷, őe po uzupeğnieniu wakatu nasze wyniki b÷dã jeszcze lepsze – wyraőa przekonanie P. Kucz. – B÷d÷ uczulağ ludzi na wandalizm i uszkodzenia mienia. Nie mogã odwracaå gğowy, gdy widzã coij niepokojãcego. Muszã reagowaå.

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ.

213-50-60

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

276-84-77

Komisariat Policji

276-81-97

Przedszkole

276-83-27

Urząd Miasta i Gminy

213-53-20

Szkoła Podstawowa

213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51 Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrzesnia.info.pl

Filip Biernat

Zabytkowy park w Targowej Górce został sprzedany prywatnej osobie.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Park został sprzedany Park w Targowej Górce naleőağ do Agencji Nieruchomoijci Rolnych w Poznaniu. Agencja od dğuőszego czasu chciağa si÷ go pozbyå, dlatego w ubiegğym roku ogğosiğa kilka przetargów. Nikt si÷ nie zgğaszağ, aő ch÷tny znalazğ si÷ w sierpniu. Osoba ta wygrağa przetarg, lecz nie moőna byğo jej zidentyfikowaå, poniewaő dziağağa przez peğnomocnika. Jak udağo nam si÷ ustaliå, cena wywoğawcza podczas przetargu wynosiğa 329 tys. zğ. 22 stycznia okazağo si÷, őe park kupiğa Izabela Ğukomska-Pyőalska z Poznania. Niestety, nie odbierağa telefonu. Zabytkowym parkiem od dawna byğ zainteresowany Czesğaw Kozielski – dzisiaj soğtys, kiedyij dyrektor miejscowej szkoğy i radny powiatowy. Swego czasu lobbowağ on za tym, aby gmina przej÷ğa park od agencji za darmo, ale niestety nic z tego nie wyszğo. Park miağ byå oddany na uőytek wsi i sğuőyå mieszkaġcom Targowej Górki jako miejsce rekreacji. – W parku znajdowağ si÷ onegdaj pağac, w czasie wojny zostağ podpalony i zniszczony przez hitlerowców. Zachowağy si÷ jedynie ruiny pağacu, które juő zarosğy krzewami. W czasach gdy istniağ PGR, park byğ utrzymywany w naleőytym stanie. Gdy przej÷ğa go agencja, zrobiğo si÷ tutaj bardzo brudno – mówi Czesğaw Ko-

15

stronę redaguje :

329

17 stycznia odbyła się pierwsza kolejka drugiej rundy Nekielskiej Ligi Halowej. W spotkaniu na szczycie zagrały drużyny Bloków Nekla i Capri Września. Neklanie prowadzili już 3:0, ale pozwolili rywalom na odrobienie strat. Na dwie minuty przed końcem był remis 5:5; wtedy coś w Blokach pękło, bo pozwolili gościom z Wrześni w ciągu paru minut strzelić jeszcze dwa gole. Ostatecznie musieli pogodzić się z porażką 5:7. To, co działo się na boisku, nie spodobało się licznie zgromadzonej widowni. Wściekli kibice skandowali: – Bloki-cieloki! W innych spotkaniach odnotowano następujące rezultaty: Alken Nekla – Optima Września 4:1, Synowie Sołtysa – WKS Zasutowo 4:2, Adamski Team – Transmax 3:4, ZRW Kubiaczyk – Orły Targowa Górka 15:0. W tabeli prowadzi ZRW Kubiaczyk, który zdobył już 25 punktów; ma tyle samo, co Capri Września. Trzecią pozycję zajmuje Transmax. Najlepszym strzelcem ligi jest – póki co – Mariusz Kapturski (Bloki Nekla), który zdobył już 29 bramki. Gonią go: Norbert Dura (ZRW Kubiaczyk) i Piotr Jędrzejczak (Transmax), którzy strzelili po 26 goli. W klasyfikacji fair play prowadzi Adamski Team. Kolejna runda spotkań odbędzie się 24 stycznia. Początek o godzinie 17.00.

Wyglãda na to, őe zima nie b÷dzie ğaskawa dla budőetu gminy Nekla. W tym roku na utrzymanie dróg przekazano 400 tys. zğ; wkrótce moőe si÷ okazaå, őe cz÷ijå tej puli zostanie przeznaczona na bieőãce utrzymanie, czyli ğatanie dziur. Mróz puijciğ, do pop÷kanego asfaltu dostağa si÷ woda, która dokonağa dalszych zniszczeġ. Tak powstajã dziury w jezdniach. To pewien proces naturalny, o tej porze roku doijå oczywisty. – Faktycznie po odwilőy pojawiğo si÷ mnóstwo dziur, sam wpadğem w jednã na rynku, gdy jechağem do pracy – mówi burmistrz Nekli Roman Grychowski. – Rzecz jasna, do remontów przystãpimy zaraz, gdy tylko pogoda si÷ wyklaruje i ocenimy stan zniszczeġ na drogach – dodaje. Szef gminy obawia si÷, őe doijå duőy jak na Nekl÷ budőet na drogi – wspomniane 400 tys. zğ – moőe okazaå si÷ zbyt mağy, jeijli dziur do zağatania b÷dzie bardzo duőo. – A przecieő z tych pieni÷dzy chcemy jeszcze wyremontowaå drog÷ w Gierğatowie, a takőe arteri÷ ğãczãcã Targowã Górk÷ z Chwağszycami – mówi burmistrz.

„ Előbieta Naroőna (se-

kretarz gminy) i Jerzy Osypiuk wzi÷li udziağ w obchodach 20-lecia Koğa Sybiraków w Kostrzynie Wielkopolskim.

„ Firma Domrel chce w Starczanowie poğoőyå kable telefoniczne i linie ijwiatğowodu. Ta sama firma chce teő budowaå wiatraki w Koğaczkowie.

wszelkie zmiany w jego wyglãdzie b÷dã musiağy wymagaå jego akceptacji. Jak ustaliliijmy, ewentualny budynek mieszkalny b÷dzie mógğ powstaå jedynie na ruinach pağacu. – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budow÷ domów jednorodzinnych – mówi burmistrz Roman Grychowski. Soğtysowi nie udağo si÷ pozyskaå parku, ale nie poddaje si÷. Chce doprowadziå do tego, aby gmina Nekla przej÷ğa od agencji kolejnã dziağk÷ w Targowej Górce, która znajduje si÷ niedaleko przystanku autobusowego. Obecnie zmieniany jest tutaj plan zagospodarowania rolnego. Grunt ten ma byå przekwalifikowany z ornego na rekreacyjny. – Agencja przyj÷ğa do wiadomoijci, őe zmieniane sã plany. Konkretne decyzje majã zapaijå, gdy  Sołtys Czesław Kozielski na tle ruin pałacu Fot. Filip Biernat wszystkie procedury si÷ zakoġczã. Bardzo nam zaleőy na tym, aby pozielski. Park w Targowej Górce ma glãd psujã zaroijla, zakrywajãce kra- zyskaå te grunty, poniewaő przydapowierzchni÷ 6 hektarów. To prze- jobraz. Z pağacem, który znajdowağ ğoby si÷ porzãdne miejsce wypoczynpi÷kne miejsce, którego kompozy- si÷ w parku, wiãőe si÷ legenda. Ponoå ku, a takőe przystanek autobusowy. cja oparta jest na kilku wzgórzach. – jak twierdzã miejscowi – schodzãc Nasze propozycje zostağy w gminie Sã pi÷kne alejki – grabowa i lipowa do podziemi pağacu, moőna byğo na- przyj÷te ze zrozumieniem, dlatego – ğadny staw z wysokimi skarpami, trafiå na podziemne przejijcie, które mam nadziej÷ na pozytywne rozpapolana, wspomniane ruiny pağacu, ciãgn÷ğo si÷ aő do Giecza. Park jest trzenie tej sprawy – mówi Czesğaw no i murowana studnia. Ogólny wy- obj÷ty ochronã konserwatora, a wi÷c Kozielski.

Mrozy puściły, na jezdniach dziury. Nawet burmistrz wpadł

si÷ zabawa samorzãdowa w Nekielskim Oijrodku Kultury. Bawiå ma si÷ nekielska elita.

„ Urzãd Miasta i Gminy w Nekli sprzedaje dziağk÷ niezabudowanã w Nekli o powierzchni 0,1422 ha. Cena wyjijciowa to 79 tys. zğ. Przetarg odb÷dzie si÷ 24 lutego.

tys. zğ – to cena wywoğawcza szeijciohektarowego parku w Targowej Górce. Zostağ sprzedany po trzecim przetargu

„Bloki-cieloki”, czyli mecz na szczycie w lidze

„ 24 stycznia odb÷dzie

„ Uczniowie Zespoğu Szkóğ w Nekli majã pogğ÷biaå swojã wiedz÷ na temat osadników ol÷derskich. To refleksja ze spotkania Jerzego Osypiuka z nauczycielami szkoğy. Uczeġ o najwi÷kszej wiedzy na ten temat otrzyma nagrod÷ pieni÷őnã. „ Urzãd Miasta i Gminy w Nekli rozpisağ konkurs ofert na realizacj÷ zadaġ z zakresu kultury fizycznej i krajoznawstwa. Dokumenty w tej sprawie moőna skğadaå do 9 lutego. „ 1 lutego o 9.00 w hali

sportowej w Nekli rozpocznie si÷ Turniej Futsalu o Puchar Burmistrza Nekli zagrajã: Pğomieġ Nekla, Victoria Wrzeijnia, Lechia Kostrzyn.

„ 6 lutego odb÷dzie si÷ walne zgromadzenie GKSu Pğomieġ Nekla. „ Mgğy na drogach.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92 Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Lecznica dla zwierząt

438-60-12

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11

 W tę dziurę na rynku wpadli m.in. burmistrz i redaktor. Kto jeszcze? Fot. FIB Mieszkaġcom, którzy mieszkajã przy drogach szutrowych, burmistrz moőe natomiast zagwarantowaå równanie dziur równiarkã – jesieniã i wiosnã.

Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-60-70 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

16 Kościół

stronę redaguje:

Łukasz Adamczyk tel. 061 437 49 55 redakcja@wrzesnia.info.pl

Odnowienie przysięgi Z udziałem bp. Bogdana Wojtusia ponad 100 par małżeńskich odnowiło swoje przyrzeczenia.

Co słychać

23 stycznia 2009

„ Spektakl sğowno-mu-

zyczny ku czci Jana Pawğa II – „Ojcu IJwi÷temu Janowi Pawğowi II In Memorium” – odb÷dzie si÷ 8 lutego (poczãtek o godz. 15.00) we wrzesiġskiej farze. Wystãpiã artyijci operowi i muzycy z Bydgoszczy. W programie muzyka sakralna autorstwa m.in. Haendla, Bacha i Mozarta oraz fragmenty nauczania i poezji Jana Pawğa II. Patronat nad tym wydarzeniem obj÷li: starosta wrzesiġski Dionizy Jaijniewicz, burmistrz Wrzeijni Tomasz Kağuőny oraz ksiãdz kanonik Kazimierz Gğów.

„ W czwartek 29 stycz-

Eucharystiã sprawowanã 14 grudnia w koijciele pw. Narodzenia Najijwi÷tszej Maryi Panny w Chodzieőy rozpocz÷ğy si÷ w naszej archidiecezji uroczystoijci poijwi÷cone rodzinom. Ich kulminacyjnym punktem jest msza ijwi÷ta z odnowieniem przyrzeczeġ mağőeġskich. Do naszego miasta uroczystoijci te dotarğy w poniedziağek 5 stycznia. Wtedy to o godz. 18.00 w koijciele pw. ijw. Królowej Jadwigi msz÷ ijw. odprawiğ ks. biskup Bogdan Wojtuij. Ksi÷dzu biskupowi w koncelebrze towarzyszyğo wielu duchownych z Wrzeijni i okolic. Licznie przybyğych wiernych przywitağ miejscowy proboszcz, ks. kanonik Adam Zalesiak. – Spotykamy si÷ tu na modlitwie zwiãzanej szczególnie ze sprawami rodzin. Dlatego ciesz÷ si÷ niezmiernie, őe na dzisiejszych uroczystoijciach zaszczyciğ nas ksiãdz biskup – mówiğ kanonik. W trakcie eucharystii modlono si÷ takőe w intencji doradców őycia rodzinnego. Po tym, jak ksiãdz Kazimierz Kuczma, dziekan dekanatu Wrzeijnia II i proboszcz parafii pw. Ducha IJwi÷tego, odczytağ Ewangeli÷, homili÷ wygğosiğ sam biskup.

 Po zakończeniu eucharystii biskup udzielał małżonkom indywidualnego błogosławieństwa - Sğyszeliijmy dzisiaj w Ewangelii, őe trzej m÷drcy zmierzajãcy do Judei zatrzymali si÷ w Jerozolimie. Panowağ tam wtedy król Herod, sğynãcy z bezwzgl÷dnoijci – mówiğ kaznodzieja, który nawiãzağ takőe do symboliki gwiazdy betlejemskiej. – To byğ znak, jaki ich prowadziğ. My dokğadnie nie wiemy, czym byğ ten znak, ale dla m÷drców byğ on zrozumiağy. Takã gwiazdã, która wskazuje nam, w rozumieniu: mağőeġstwom, Chrystusa, byğa chwila zawarcia zwiãzku mağőeġskiego. Pokonaliijcie trudnoijci i pokusy, bo z wami byğ Chrystus. Rodzina jest drogã do ijwi÷toijci; napisağ to juő w swym liijcie do rodzin sam Jan Paweğ II.

Arcybiskup otworzył szkołę we Wrześni

Z udziałem Metropolity Gnieźnieńskiego arcybiskupa Henryka Muszyńskiego rozpoczęła się 8 stycznia w czwartek w naszym mieście inicjatywa Szkoły Słowa Bożego. Uroczyste otwarcie poprzedziła msza św., która rozpoczęła się o godz. 18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława. Przewodniczył jej sam arcybiskup. Czcigodnego gościa przywitał proboszcz fary, ks. kanonik Kazimierz Głów. – Rangę tego wydarzenia podkreśla fakt, że Wasza Ekscelencja zaszczyciła dzisiejsze uroczystości – mówił kanonik. – Wiemy, że w naszym narodzie nie jest powszechne czytanie Biblii. Mam nadzieję, że m.in. dzięki tej szkole pokochamy Pismo Święte. – Inicjatywa ta jest mi bardzo bliska – mówił z kolei arcybiskup. – Dlatego tu jestem. Dziś w katedrze jest koncert Mazowsza, ale ja jestem tu wśród was, bo taka jest moja misja. Po zakończeniu eucharystii arcybiskup Muszyński przebrał się i już w ciepłej kurtce powrócił do wiernych, którzy licznie pozostali w świątyni. Prelegentami w szkole będą czterej znani gnieźnieńscy bibliści. Będą to, obok księdza arcybiskupa, ks. dr Paweł Podeszwa, ks. dr Mirosław Jasinski oraz ks. mgr lic. Witold Zieliński. Kolejne spotkanie w ramach Szkoły Słowa Bożego odbyło się 22 stycznia (o godz. 19.00) w parafii farnej.

W swej homilii hierarcha skrytykowağ takőe zwolenników aborcji z tak zwanych przyczyn spoğecznych, których motywacje porównağ do motywów mordujãcego dzieci Heroda. Ostrzegağ równieő przed demoralizacjã, jakiej ulegğo mğode pokolenie Polaków na Wyspach Brytyjskich. – Niektórzy z tym stanem ducha wracajã do kraju. Po zakoġczeniu homilii, trzymajãc si÷ za r÷ce, ponad 100 par mağőeġskich z Wrzeijni i okolic z róőnym staőem mağőeġskim, pod przewodnictwem biskupa, odnowiğo swe przyrzeczenia mağőeġskie. A wszyscy ch÷tni spoijród nich mogli po zakoġczeniu mszy udaå si÷ do ksi÷dza bi-

Fot. Łukasz Adamczyk

skupa Bogdana Wojtusia po indywidualne bğogosğawieġstwo i obrazek upami÷tniajãcy poniedziağkowe uroczystoijci. Ksiãdz biskup prowadziğ równieő krótkie rozmowy z wieloma parami mağőeġskimi, szczególnie tymi z wieloletnim staőem. W zwiãzku z tym wydarzeniem w koijciele pw. ijw. Jadwigi zaprezentowana zostağa równieő okolicznoijciowa wystawa, poijwi÷cona sprawom rodziny i ochronie őycia pocz÷tego. Jej hasğo przewodnie brzmiağo: „Otoczmy troskã őycie”. Podobne uroczystoijci w naszej okolicy odbyğy si÷ jeszcze 16 stycznia w parafii pw. Narodzenia Najijwi÷tszej Maryi Panny w Pyzdrach.

Kościół trudno ogrzać? Sprawa prawidğowego ogrzewania ijwiãtyġ od wieków nurtuje ludzkoijå. Przez ostatnie kilka lat, gdy zim praktycznie nie byğo, problem byğ wi÷c niezauwaőalny. Po ostatniej fali mrozów wróciğ ze zdwojonã siğã. Na forum internetowym dla naszych czytelników (www.wrzesnia.info.pl) pojawiajã si÷ skargi internautów na sğabe ogrzewanie jednego z wrzesiġskich koijcioğów parafialnych. Niestety, proboszcz tej parafii odmówiğ wszelkiego komentarza na ten temat. Jak zatem wyglãda ta sprawa w innych ijwiãtyniach? Wielu wiernych jako prawidğowo dogrzanã wskazuje kaplic÷ w Gorzycach. – Wyglãda to tak, őe od znajomego dostağem tzw. dewasto wymontowane z autobusu – poinformowağ Stanisğaw Filipiak, soğtys wsi Gorzyce. – Zostağo to specjalnie przerobione i zamontowane na korytarzu. Dodatkowo pod oğtarzem umieszczono dodatkowã rur÷ wychodzãcã na zewnãtrz. Nadmuch idzie na kaplic÷. Jakiejij wysokiej temperatury to nie daje, ale na pewno jest powyőej zera. Wedğug S. Filipiaka, őeby kaplica byğa naprawd÷ solidnie ogrzana, urzãdzenie to naleőağoby wğãczaå kilka razy w tygodniu. – Ja wğãczam

– Żeby kaplica była solidnie ogrzana, należałoby włączać ogrzewanie kilka razy w tygodniu.

to zazwyczaj dwie godziny przed naboőeġstwem. Jako minus tego typu ogrzewania kaplicy S. Filipiak wskazuje nieprzyjemny zapach ropy, który mimo podj÷tych ijrodków, niekiedy si÷ wydobywa. – Niektórzy skarőã si÷ na zapach spalin – dodağ soğtys Gorzyc. – U mnie w koijciele zamontowane sã piece akumulacyjne. One wiele nie ogrzewajã, ale czuå róőnic÷ mi÷dzy kruchtã a samã ijwiãtyniã – poinformowağ ks. kanonik Bogdan Tarka, proboszcz parafii pw. Najijwi÷tszego Serca Pana Jezusa w W÷gierkach. – Piece te wğãczane sã na noc przed niedzielnymi naboőeġstwami. Zdaniem ks. Tarki, przy obecnych mrozach realne podwyőszenie temperatury nast÷puje jedynie na dwie, trzy godziny. – Őeby lepiej dogrzaå ijwiãtyni÷, naleőağoby to jeszcze wğãczaå w dni powszednie, ale jest to szalenie drogie.

nia w siedzibie wrzesiġskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych (koğo im. bğ. Edmunda Bojanowskiego) przy ul. Szkolnej 12 (I pi÷tro budynku ochronki) kolejnã prelekcj÷ z cyklu „Objawienia Maryjne w Polsce”, poijwi÷conã objawieniom w Gdaġsku-Matemblewie i Wiktorówkach, wygğosi mgr Janusz Lenartowicz. Poczãtek spotkania o godzinie 17.00. Wst÷p wolny.

„ Uroczystoijci patronalne Zakonu IJwi÷tego Pawğa Pierwszego Pustelnika tzw. „Paweğki” odbyğy si÷ w niedziel÷, 18 stycznia, o godz. 11.00. Rozpocz÷ğa je msza ijw., celebrowana w Sanktuarium Matki Boőej Pocieszenia w Biechowie. Po jej zakoġczeniu zostağo udzielone specjalne bğogosğawieġstwo „paweğkowe” dla dzieci. „ W niedziel÷ o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich odbyğy si÷ tradycyjne Jaseğka dla dzieci z Lipówki. Przedstawienie boőonarodzeniowe wykonağy, pod kierunkiem katechetki Justyny Jankowskiej, dzieci i mğodzieő z Zespoğu Szkóğ w Nowym Folwarku. Organizatorami imprezy byğy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Wspierania Powoğaġ Kapğaġskich oraz Soğectwo Psary Polskie. „ Msza ijw. w nad-

zwyczajnej formie rytu rzymskiego (ryt trydencki) b÷dzie celebrowana w Biechowie w niedziel÷ 25 stycznia (godz. 18.00).

„ Kolejnego z serii wy-

kğadów ksi÷dza prof. dr. hab. Jerzego Stefaġskiego, zatytuğowanego „Róőnice w liturgiach”, b÷dzie moőna wysğuchaå w poniedziağek 9 lutego o godz. 19.30 w domu parafialnym przy ul. Pağczyġskiej w Miğosğawiu.

„ Parafia farna zapra-

sza na kurs przedmağőeġski od soboty 28 lutego. Szczegóğy wkrótce.


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Ile odbitek fotograficznych na papierze robisz rocznie?

17 Wypowiedz się na www.wrzesnia.info.pl

Frank dla najbogatszych

Gminy przy A2 dostaną wsparcie

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

7% 81%

12%

„ Ğãczonã promocj÷ pro-

ponujã wrzeijnianom: sieå sklepów Matteo i restauracja-winiarnia WeWe. Kaődy, kto zrobi zakupy w Matteo za co najmniej 70 zğotych, moőe w ciãgu 30 dni zjeijå obiad w WeWe z 30-procentowym rabatem.

nie tak nie ubiegałem się o kredyt

„ Media ogólnopolskie

 – Liczba zainteresowanych kredytami nie maleje – mówią bankowcy w walucie kredytu. Znacznie wyősze sã teő marőe proponowane przez banki. Jeszcze w ubiegğym roku moőna byğo znaleŏå ofert÷ 1-procentowej marőy, dziij takiej oferty trzeba szukaå ze ijwieczkã. Zdolnoijå kredytowa mağőeġstwa o miesi÷cznych dochodach netto 3,7 tys. zğotych, majãcego na utrzymaniu tyko jedno dziecko, jest bardzo róőna. Wrzesiġskie placówki oferujã takiej rodzinie kredyt zğo-

Fot. MAK

tówkowy od 150 do 230 tysi÷cy zğotych. Jeszcze w ubiegğym roku zdolnoijå kredytowa w takim przypadku si÷gağa nawet 370 tys. zğotych. Przy obliczaniu zdolnoijci banki biorã pod uwag÷ gğównie dochody klienta, jego zobowiãzania finansowe oraz wartoijå kredytowanej nieruchomoijci. – W ciãgu trzech ostatnich miesi÷cy nie zaostrzyliijmy kryteriów dotyczãcych obliczania zdolnoijci kredytowej, w zwiãzku z tym liczba

donoszã o redukcji zatrudnienia w polskim oddziale Philipsa. Jak podağ Leszek Wieczerzycki, nie dotyczy to wrzesiġskiego zakğadu Philips Consumer Luminaires. Wrzesiġska firma nie jest zagroőona zwolnieniami, co wi÷cej – stojã przed niã nowe wyzwania zwiãzane z dystrybucjã nowego asortymentu towarów.

pozytywnych i negatywnych decyzji pozostaje na tym samym poziomie. Klienci uzyskujã odmownã odpowiedŏ np. ze wzgl÷du na zbyt niskã zdolnoijå kredytowã lub nieuporzãdkowany stan prawny nieruchomoijci – dodaje A. Frãckowiak – Nie ograniczyliijmy akcji kredytowej w zwiãzku z kryzysem finansowym, a i zainteresowanie kredytem hipotecznym ze strony klientów pozostaje na podobnym poziomie – ocenia Karol Nowak ze SKOK-u im. Kardynağa Wyszyġskiego. – Nasza oferta róőni si÷ od propozycji innych banków zasadã konstrukcji oprocentowania. Nie opieramy si÷ na stawkach np. WIBOR, a oprocentowanie ustalane jest przez zarzãd banku i nie zmienia si÷ tak cz÷sto. Kredytobiorcy poszukujã najcz÷ijciej funduszy na zakup mieszkania lub dokoġczenie budowy domu. IJrednia kwota kredytu mieijci si÷ w granicach 100120 tysi÷cy zğotych.

„ Na 18 lutego zaplanowane jest szkolenie dla hodowców bydğa nt. őywienia krów mlecznych. Odb÷dzie si÷ ono w sali Urz÷du Gminy w Koğaczkowie. Poczãtek o godzinie 10.00. W tym samym miejscu i o tej samej porze, ale 24 lutego odb÷dzie si÷ szkolenie poijwi÷cone zmianom w podatku VAT w rolnictwie. Organizatorem obu spotkaġ jest wrzesiġski Powiatowy Zespóğ Doradczy WODR.

Bal w dworskim stylu

„ 16 i 17 lutego w Gmin-

nym Oijrodku Kultury w Pyzdrach odb÷dzie si÷ szkolenie dla rolników stosujãcych ijrodki ochrony roijlin z wykorzystaniem opryskiwaczy. Zgğoszenia przyjmowane sã pod nr. tel. 061 436 07 88 – WODR we Wrzeijni, ul. Kaliska 1 – oraz w biurze w Pyzdrach, ul Kaliska 39, tel. 063 276 72 70.

Zakończył się remont budynku na Opieszynie, w sąsiedztwie Stowarzyszenie Samorzãdowe A2 dawnego pałacu Mycielskich. Wielkopolska (którego czğonkiem Tym sposobem Wrześni przybyły jest gmina Wrzeijnia) oraz Stowarzy- kolejne sale balowe. szenie Gmin i Powiatów Wielkopolski podpisali wczoraj porozumienie z Urz÷dem Marszağkowskim Województwa Wielkopolskiego o wspóğpracy w poszukiwaniu inwestorów i promocji wielkopolskich gmin i powiatów. W spotkaniu uczestniczyğ takőe burmistrz Tomasz Kağuőny. – Dzi÷ki temu b÷dziemy mieli moőliwoijå prezentowania naszych, przygotowanych juő, terenów inwestycyjnych przeznaczonych w planach zagospodarowania pod aktywizacj÷ gospodarczã w ofercie pokazywanej na zagranicznych targach w Canes, Monachium i innych. B÷dzie si÷ to odbywağo na koszt Urz÷du Marszağkowskiego, który zapğaci za prezentacj÷ samorzãdów. Nas, jako pojedynczã gmin÷, nie byğoby na to staå – ocenia burmistrz. W gminie Wrzeijnia jest w sumie ponad 250 hektarów przewidzianych pod inwestycj÷.

„ Ceny paliw rosnã – takőe we Wrzeijni, choå róőnice mi÷dzy wrzesiġskimi stacjami a tymi w najbliőszej okolicy nie sã juő tak zawrotne. Szacunkowo we Wrzeijni jest o 1015 groszy na litrze droőej niő np. w Poznaniu, a nie – jak to byğo jeszcze niedawno – o 30-35 groszy. „ Nowy sklep Viki powstaje na osiedlu szeregowców przy ul. Witkowskiej we Wrzeijni.

Czy w ostatnich 6 miesiącach spotkałeś się z odmową przyznania kredytu hipotecznego?

Warunki udzielania kredytów hipotecznych przez banki zmieniły się diametralnie od września ubiegłego roku. Wielu mówi otwarcie: to, co było, szybko nie wróci! O kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich nie jest juő tak ğatwo, jak jeszcze w poğowie ubiegğego roku czy wczeijniej. Ubiegğoroczny jesienny kryzys finansowy zmieniğ rynek, a przede wszystkim podejijcie niektórych banków do szacowania zdolnoijci kredytowej i wymagaġ stawianych klientom. – Z uwagi na ryzyko kursowe i bezpieczeġstwo naszych klientów podj÷liijmy w paŏdzierniku decyzj÷ o zawieszeniu udzielania kredytów we frankach – informuje Agnieszka Frãckowiak, specjalista ds. public relations LUKAS Banku SA. – Jednak zasady przyznawania kredytów hipotecznych w naszym banku nie ulegğy zmianie. LUKAS Bank nie ograniczyğ akcji kredytowej w zakresie kredytów hipotecznych w zğotych. W innych bankach kredyty w walutach obcych pozostağy, ale nie sã dost÷pne dla wszystkich. Kryteria bywajã bardzo wyijrubowane. Dla przykğadu BZ WBK udziela kredytu we frankach przy miesi÷cznych dochodach kaődego z kredytobiorców minimum 10 tys. zğ netto. Kredyty w walutach obcych sã dost÷pne dla tych, którzy zarabiajã

Co słychać

Gospodarka

Wğaijcicielami obiektu, budynku pağacu i cz÷ijci parku sã Bernadetta i Jarosğaw Gasikowie, wrzesiġscy restauratorzy. – Wsğuchiwaliijmy si÷ w oczekiwania klientów, którzy juő od dawna zwracali nam uwag÷, őe sala, którã dysponuje restauracja Margeritta, jest za mağa – mówi J. Gasik. – Nie byğo moőliwoijci rozbudowy lokalu w centrum miasta, dlatego rozpocz÷liijmy poszukiwania innej lokalizacji. Budynki na Opieszynie okazağy si÷ idealnym miejscem na obiekt gastronomiczny. Niedawno zakoġczyğ si÷ remont i rozbudowa budynku, w którym kiedyij znajdowağa si÷ sala gimnastyczna „wetu”. Powstağy tam trzy sale balowe, gdzie mogã odbywaå si÷ imprezy taneczne na 160, 120 i 110 osób. – Na Opieszynie powstağa takőe nowa, kompleksowo wyposaőona kuchnia, która przygo-

„ Inwestycja firmy Ce-

gielski Fabryka Mebli MaVer SA przy ulicy Dziağkowców we Wrzeijni dobiega koġca. Nowa hala b÷dzie jednã z najwi÷kszych w okolicy. Reklama

 Sala balowa czeka na gości - w tym roku są jeszcze wolne terminy towuje cağe menu na potrzeby uroczystoijci. Nie stosujemy cateringu – zaznacza Jarosğaw Gasik. Wyremontowany obiekt ma peğniå funkcj÷ wyğãcznie sali balowej; nie b÷dzie tam restauracji. W tym samym czasie moőe si÷ tam bawiå nawet 500 osób, na osobnych lub na tej samej imprezie. – Jesteijmy przygotowani do organizacji wesel i innych

Fot. MAK

uroczystoijci, szkoleġ oraz konferencji. Na kaődej z sal sã ekrany, projektory i ğãcza internetowe. Drugim etapem inwestycji na Opieszynie b÷dzie remont pağacu. Tam ma powstaå hotel; wtedy zostanie teő uruchomiona restauracja. Jak mówi wğaijciciel, jeijli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpocznã si÷ pod koniec roku.

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

23 stycznia 2009

TURCJA

Śladami św. Pawła i Jana

100 %

wyznań za pół ceny

www.wrzesnia.info.pl Edu-038

18

POLICEALNE STUDIUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY posiadające uprawnienia szkoły publicznej

prowadzi nabór na semestr zimowy – początek zajęć: luty 2009 r. Nauka w systemie zaocznym trwa 3 semestry. Kandydatów przyjmuje Sekretariat

ZESPOŁU SZKÓŁ STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH Września, ul. Kaliska 2 bl. B, tel. 061 436-33-04, w godz. od 900 do 1400

Szkoła prowadzi zapisy na kurs

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, który kończy się uzyskaniem certyfikatu unijnego. Początek zajęć – luty 2009 r.

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2008/2009

do szkół zaocznych dla dorosłych dla absolwentów szkół średnich – nie wymagana matura • POLICEALNEGO STUDIUM KOSMETYCZNEGO • POLICEALNEGO STUDIUM ROLNICZEGO • POLICEALNEGO STUDIUM BHP

– 2 lata – 2 lata – 1,5 roku

po gimnazjum • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

– 3 lata

po zasadniczej szkole zawodowej • DWULETNIEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Termin: 15.04 – 29.04.2009

Informacje i zapisy w Sekretariacie szkoły

(7 dni pielgrzymka + 7 dni wypoczynek) ANTALYA – TARS – KAPADOCJA – ANKARA ISTAMBUŁ – EFEZ – SELDZUK – MERYEMANA PAMUKKALE – ASPENDOS – PERGE – HIERAPOLIS

Poszukujemy

Samolot, autokar lux, noclegi, śniadania i obiadokolacje (pielgrzymka), all inclusive (wypoczynek), basen, sauna, łaźnia turecka i fakultatywne dwie wycieczki – bez dodatkowych opłat. Opiekę pilota oraz kapłana, ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych + NNW

Organizator: Parafia pw. bł. Radzyma Gaudentego ul. Gdańska 85, Gniezno. Kontakt we Wrześni – informacje, program i zapisy ks. Adam tel. 061 438-91-80, 0 602-252-473 p. Mirosława Szcześniak tel. 061 436-23-55, 0 606-653-078 cena: 3680 zł (- 5% - 3496 zł) Jest jeszcze kilkanaście wolnych miejsc. Skorzystaj z okazji

ww-039f

Zapewniamy:

walentynkowe życzenia złóż w cenie: • 20 zł

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy. Tel. 061-437-49-50.

za moduł kolorowy

• 10 zł

Wydawnictwo

za pół modułu kolorowego

Salon

Fryzjerski

Damsko-Męski gabinet kosmetyczny

ul. Zamysłowskiego 9 (dojazd od ul. Konopnickiej)

kuracja odżywczo-nawilżająca przeciw wypadaniu i przeciwłupieżowa.

Usl-032

pn-pt 8:00 - 19:00 sob 8:00 - 15:00 PRZEDŁUŻANIE & ZAGĘSZCZANIE Włosów

Tigi Matrix Zapisy na karnawał

20 zã

*

tel. 0-61 437 49 57 Wrzeijnia ul. Fromborska 18

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna wartoijå zamówienia: 20 zğ

Cert. Księgowych Min. Finansów Nr 11607/2005

ul. Bohaterów Monte Cassino 13 62-300 Września tel. 693-737-400, 724-062-607 e-mail: biuro.inplus@onet.eu PEŁEN ZARES USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH

Ośrodek Szkolenia Kierowców ABC Sáawomir Musiela

Kursy prawa jazdy kategorii A1, A, B, B+E (T) • zajęcia teoretyczne: Września LO im. H. Sienkiewicza; Pyzdry Gimnazjum; Bieganowo Szkoła Podstawowa • jazdy od miejsca zamieszkania

tel. 061 438-57-48, kom. 691-587-874

Edu-037

wizytówek

BIURO RACHUNKOWE "IN PLUS"

Usl-031

668 029 503


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Strona Czytelników Mamusiu,tatusiu, jestem!

19 INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46

Wiktoria Bernadeta Schubert, córka Anity i Daniela z Wrześni. Urodzona 13 stycznia. Waga 3315 g, wzrost 55 cm.

Oliwia Bartkowiak, córka Agnieszki i Macieja z Wrześni. Urodzona 13 stycznia. Waga 3200 g, wzrost 52 cm.

e-List

Martyna Błachowiak, córka Magdaleny i Marcina z Wrześni. Urodzona 13 stycznia. Waga 3650 g, wzrost 57 cm.

Bartek Karol Janas, syn Marty i Mirosława z Szemborowa. Urodzony 14 stycznia. Waga 3560 g, wzrost 54 cm.

Blanka Dorota Tyrakowska, córka Justyny i Pawła z Wrześni. Urodzona 15 stycznia. Waga 3570 g, wzrost 56 cm.

Mikołaj Czerwiński, syn Anny i Piotra z Gniezna. Urodzony 15 stycznia. Waga 3730 g, wzrost 55 cm.

Roksana Wojciechowska, córka Hanny i Marka z Wrześni. Urodzona 19 stycznia. Waga 3150 g, wzrost 54 cm.

Wiktor Stefaniak, syn Małgorzaty i Radosława z Wrześni. Urodzony 14 stycznia. Waga 3400 g, wzrost 55 cm.

Zuzanna Szwed, córka Anny i Roberta z Psar Polskich. Urodzona 15 stycznia. Waga 3510 g, wzrost 60 cm.

Karolina Matan, córka Agaty i Roberta z Wrześni. Urodzona 17 stycznia. Waga 3230 g, wzrost 53 cm.

Sebastian Szarzyński, syn Roksany i Marcina z Gutowa Małego. Urodzony 19 stycznia. Waga 3400 g, wzrost 54 cm.

M

Maria Pomorska, córka Wiesławy i Przemysława z Kłecka. Urodzona 14 stycznia. Waga 4295 g, wzrost 60 cm.

ajãc na wzgl÷dzie mojã specjalizacj÷ oraz ogromne zamiğowanie do historycznych zağoőeġ ogrodowych, po raz drugi podejmuj÷ temat dotyczãcy zagroőeġ, na które naraőone sã zabytkowe zağoőenia pağacowo i dworsko-parkowe. Od kilku lat w Parku im. Koijcielskich w Miğosğawiu – miasteczku, którego jestem mieszkaġcem – moőemy podziwiaå efekty dziağalnoijci sympatycznych zwierzãtek. Jak wiadomo, sã nimi bobry. W naszym ijrodowisku wyst÷puje bóbr europejski Castor fiber, który znajduje si÷ pod ochronã ijcisğã. Pojawiğy si÷ jednak gğosy, aby ten gatunek, ze wzgl÷du na ich duőã liczb÷, umieijciå na liijcie zwierzãt ğownych. Bóbr kanadyjski Castor canadensis, który w Polsce nie podlega ochronie gatunkowej, zamieszkiwağ niegdyij tereny Suwalszczyzny oraz wody rzeki Pasğ÷ki w województwie warmiġsko-mazurskim. Rzecz dotyczy jednak tego pierwszego gatunku. Bobry to bardzo inteligentne zwierz÷ta. Ich pozytywna rola w ijrodowisku naturalnym zostağa zauwaőona juő w ijredniowieczu, kiedy to Bolesğaw Chrobry na poczãtku XI wieku wprowadziğ ochron÷ tego gatunku na obszarach mu podlegğych. Zwierz÷ta byğy, sã i b÷dã nieodzownym skğadnikiem kaődego parku. Nigdy jednak, z oczywistych powodów, nie byğy i nie powinny nimi byå bobry. Zarówno w okresie powstania parku, tj. w pierwszej poğowie XIX wieku, jak i w okresie póŏniejszym (przeğom XIX i XX wieku), kiedy to park zostağ przebudowany, program parku nigdy nie przewidywağ wyst÷powania w nim bobrów. Park im. Koijcielskich jest parkiem krajobrazowym. Bobry natomiast nie tylko sã atrakcjã turystycznã, ale stanowiã niezb÷dny skğadnik obszarów wchodzãcych w skğad ŐerkowskoCzeszewskiego Parku Krajobrazowego i wielu innych. Tych dwóch poj÷å nie powinniijmy myliå. Na poczãtku lat 90. ubiegğego wieku w cz÷ijci parku przeprowadzone zostağy prace rewaloryzacyjne, które nie obj÷ğy w takim stopniu cz÷ijci parku znajdujãcego si÷ pomi÷dzy kanağem a dawnym gospodarstwem ogrodniczym. Wieloletnie zaniedbania tej cz÷ijci parku (wadliwa gospodarka oraz zmiany warunków naturalnych) doprowadziğy do deformacji kompozycji i powstania z biegiem lat odpowiednich warunków dla egzystencji bobrów. W wyniku kilkuletniej obecnoijci bobrów obumarğo i powalonych zostağo kilkadziesiãt drzew róőnego gatunku o róőnych rozmiarach. Wydaje mi si÷, őe czekanie, aő bobry same opuszczã ten teren, jest daremne, poniewaő niezabezpieczone drzewa liijciaste dğugo b÷dã stanowiğy ŏródğo pokarmu dla tych zwierzãt. Cağa substancja roijlinna znajdujãca si÷ w obr÷bie zabytkowego parku obj÷ta jest ochronã konserwatorskã, a drzewa sã dobrem na pewno „droőszym” od zwykğej siatki, która mogğa by je zabezpieczaå. Jestem w stu procentach przekonany, őe siatka zabezpieczajãca drzewa na pewno nie popsuje estetyki parku w takim stopniu, jak brak drzew w parku spowodowany dziağalnoijciã bobrów. Pragn÷ zauwaőyå takőe, őe oprócz pospolitych gatunków drzew zagroőone sã jednak w duőym stopniu drzewa pomnikowe o nieocenionych walorach dendrologicznych, znajdujãce si÷ bardzo blisko kanağów wodnych. Sã to mi÷dzy innymi: Gingko biloba, oraz Fagus sylvatica ‘Purpurea’. Bobry sã zwierz÷tami, które nie przyw÷drowağy tak sobie lasem. Trasami ich w÷drówek sã wszelkiego rodzaju cieki wodne. Park powinien zostaå profilaktycznie zabezpieczony w takich miejscach przed wtargni÷ciem niepoőãdanych goijci. Istniejã bowiem przepisy prawne, które umoőliwiajã wyğapywanie i wysiedlenie bobrów. Nie jestem osobiijcie zwolennikiem pozbywania si÷ tych zwierzãt w bardzo drastyczny sposób. Zgod÷ na takie dziağania moőe wydaå minister do spraw ijrodowiska lub wojewoda na wniosek wğaijciciela lub zarzãdcy parku. Ustawa o ochronie przyrody (do której odsyğam) szczegóğowo okreijla zasady post÷powania w takich przypadkach. Po gğ÷bszym przemyijleniu moőna dojijå do wniosku, őe bobry nie sã niczemu winne. W ostatnich latach nastãpiğ znaczny wzrost ich populacji w ijrodowisku naturalnym. Szukajã jedynie nowych terenów do zasiedlenia i wykonujã z naleőytã pieczoğowitoijciã to, co majã zakodowane w genach. Problem leőy raczej po stronie czğowieka. Wadliwa gospodarka podparta róőnymi czynnikami prowadzi wczeijniej czy póŏniej do wyraŏnie widocznych, negatywnych efektów ekologicznych. Od czğowieka zaleőy w gğównej mierze to, czy park ten zachowa swój dawny charakter – nadany przez ówczesnych planistów, których metody, wiedza i umiej÷tnoijci przewyőszajã w znacznym stopniu sposoby stosowane w dzisiejszych czasach w celu utrzymania okreijlonych zabytkowych zağoőeġ ogrodowych. Piotr Waszak

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Batorego 8, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96 Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI ZET 061 436 55 55 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71 Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 14 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90 Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Kompleksowe usługi pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 9.00-20.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

APTEKI DYŻURUJĄCE 23.01 VADEMECUM, ul. Wojska Polskiego 19 tel. 061-43-65-988 24.01 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 061-43-65-293 25.01 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-43-60-205 26.01 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 061-43-77-746 27.01 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 061-43-79-040 28.01 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 061-43-77-223 29.01 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 061-43-67-798


Nagrody można odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

20

23 stycznia 2009

rozrywka

04 (151)/2009

Fot. Damian Idzikowski

Dziś czwarty kupon z oznaczeniem „38”.

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW”, podając swoje dane.

Wygraj stówkę 38

Starą galwanizernię tonsilowską rozpoznał na zdjęciu z ubiegłego tygodnia między innymi Pan Mieczysław Filipowicz z ul. Szafirowej. Gratulujemy znajomości miasta i zapraszamy po nagrodę.

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Każda babcia oczywiście swoich wnuków bardzo kocha i na pewno chętnie się nimi opiekuje, gdy zajdzie taka potrzeba. Ale nasze dzieci powinny pamiętać, że babciom też od życia coś się należy, choćby chwila spokoju.

Czy chętnie opiekuję się wnukami?

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

To, że starostwo i urząd gminy w miarę możliwości wspomagają nasze stowarzyszenia. W euforię nie wpadam, ale Września mi się podoba – jest zadbana.

Nie wkurzam się, staram się jak mogę lubić to, co jest.

Towarzysko

Wolę na słodko.

Zależy od pory roku, ale kończę zawsze czytaniem. Ogólnie tak mi się życie ułożyło, że mogę robić to, co chcę.

Zdecydowanie książka

Zdrowie i szczęście dla rodziny, dalsze pisanie wierszy i malowanie obrazów

Że jestem obłudna i zakłamana.

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim życiu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy książka?

Największe marzenie

Czego nie chciałabym przeczytać w swojej biografii?

Całe moje życie, moja rodzina, działalność społeczna i zawodowa jest dla mnie sukcesem. Porażki nie miałam, może tylko drobne incydenty.

Co uznaję za swój największy sukces i porażkę?

04 (151)/2009

Udzielam się w Stowarzyszeniu Kobiet„Wrzoski”i w Klubie Twórczości Różnej„Cóś innego”. Dużo czytam, głównie literaturę piękną i poezję, interesuje mnie malarstwo.

Wdowa, 3 córki, 5 wnucząt

Obecnie na emeryturze. 14 lat pracowałam w klubie rolnika.

Rolnicze

Psary Polskie

Sabina Liberkowska

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko

04 (151)/2009

4

edycja internetowa

7

3

Rysunek, wzór, znak o krĊtej linii; zakrĊtas.

17

16

18

3

DuĪa moneta srebrna

Talon

1

Zbiornik paliwa

19

6 20

21

22

7

22

10

5

Sprzymierzeniec, sojusznik.

9

Miododajne drzewo

Wznoszenie budynku

Smaczny w galarecie

WiĊksza czĊĞü, wiĊkszoĞü.

25

UchodĨca

23

8

Zabity przez brata DuĪy pokój Kaina

Wrzątek, ukrop

Potasowiec, l.a. 3

23

19

4

Chem.: tlenek wodoru.

14

21

Ryba z rodziny karpiowatych

Zaáoga wioĞlarska

Entuzjasta kina

Marionetka

Kotara, portiera, stora.

26

Geol.: pokáad, páaszczyzna

28

Sport: partia gry w tenisie lub siatkówce.

KsiąĪĊ moskiewski od 1505 r., syn Iwana III.

Bot.: podszycie leĞne.

4

29

Top polskich Tatr.

Kolega kanadyjkarza

2

ûwiczenia Ğpiewu bez tekstu

Skos

Szlam

24

9

26

11

Syn Adama i Ewy

6

TaĞma na muchy

Rodzaj ciastka

W Ğcianie z szybą

25

Powierzchnia bez poáysku

20

Odchody, ekstrementa

StĊpka

27

12

Przodek Rumuna

31

27

Obywatel Etiopii (Abisynii); Etiopczyk, AbisyĔczyk.

Honorowe miejsce monarchy.

10

PomyĞlny lub niepomyĞlny okres Īycia

Rozporządzenie wáadcy

Czáonek rady miejskiej

Potocznie: banknot stuzáotowy.

16

18

Wielka pustynia w ... beretem Mongolii i Chinach

ImiĊ ĪeĔskie; imiĊ Orzeszkowej.

ImiĊ mĊskie.

W parze z Warsem.

Maáa Izabela

15

Kation lub anion

12

13

BroĔ palna w XVI-XVIII

28

13

29

14

24

11

30

15

Litera grecka

5

DĪokej, jezdny, Mat.: krzywa jeĨdziec, páaska przestĊpna. kawalerzysta, szwoleĪer.

17

Kobieta stworzona z Īebra Adama

8

31

Dawniej: pląs, taniec.

ImiĊ mĊskie; maáy Antek.

30

Robin, PrzestarzaKarc.: mieszkale: wstyd, Ğląska gra niec Lasu haĔba w karty. Sherwood.

Zool.: ptak leĞny z wróblowatych; bargiel.

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna wartoijå zamówienia: 20 zğ

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

20 zã

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

Plany repertuarowe: 30 stycznia – 5 lutego – AUSTRALIA 30 stycznia – 5 lutego – SPIRIT – DUCH MIASTA 6-15 lutego – ZMIERZCH

komedia – POL. – od lat 12

23-29 stycznia (od piątku do czwartku)

19.00 – ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI

„Kto pomału jedzie, ten dalej zajedzie” – napisała do nas Aneta Beśka z Nowego Folwarku. Zgadzamy się z nią. Może już Pani pomału wyjeżdżać do naszego biura ogłoszeń. Po nagrodę, oczywiście.

2

1

SpoĪ.: czeska kluska.

Postaü

ImiĊ mĊskie.

ImiĊ ĪeĔskie; zdrobniale od Anna.

Urb.: szeroka, wysadzana drzewami ulica spacerowa w duĪym mieĞcie.

Postaü tragikomedii Corneille'a

Staropolski zwrot grzecznoĞciowy; acan, pan, waüpan.

Szpara w skale

Z jasnego nieba

Zrób to, bo Uczestnik jak nie, to... gry.

Twórca teorii ewolucji

PrzenoĞnie: krwawa bitwa, rzeĨ.

Potocznie: mania, bzik.

Marchew, burak

Film: pszczóáka, przyjacióáka Gucia.

Trzyma drzwi

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

Ogłoszenia drobne

Reklama

WW

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy na kartkę nakleić kupon, który upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW” przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

4. Dzwoni blondynka do przyjaciółki blondynki: – Halo, to ty? – Nie, to ja. – Przepraszam, pomyłka. Maniek

3. Żona mówi do męża, pokazując mu zdjęcie: – Poznajesz tego człowieka na fotografii? – Tak. – OK. Dzisiaj o 16.00 odbierzesz go z przedszkola. Myszka

2. W programie otwarcia wystawy rolniczej można było przeczytać następujący plan: 11.00 – przyjazd bydła rogatego. 12.30 – przyjazd zaproszonych gości. 13.30 – wspólny obiad. Kika

1. Szef straży dzwoni do kierownika budowy: – Panie Nowak, przyłapaliśmy pańskiego człowieka, jak wchodził na teren budowy z dwiema flaszki wiśniówki i słoikiem ogórków. – Czy on zwariował?! Ogórki do wiśniówki?! Jan

chichy

Rozrywka

 Nie ma to jak naturalne lodowisko

 Niekoniecznie na łyżwach...

Fot. Alicja Klimas

Fot. Krzysztof Kosmala

Do tej pory tematyka zdjęć była całkowicie dowolna, ale... postanowiliśmy to zmienić. Odtąd, co tydzień podajemy tematykę zdjęć, jakich oczekujemy w najbliższych tygodniach – za tydzień: widok z mojego okna, za dwa tygodnie: mój sąsiad, moja sąsiadka. Co tydzień – tak jak do tej pory – autor jednego z prezentowanych zdjęć otrzymuje w nagrodę 30 zł. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcyjne jury. „Fotograficzny miszmasz” to propozycja skierowana do wszystkich, którzy chcą zaprezentować na naszych łamach swoje prace. Zdjęcia można przesyłać na adres redakcji (Fromborska 18) i biura ogłoszeń (Warszawska 15), a cyfrowe na e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl. Tematem ubiegłotygodniowym był hokej na lodzie oraz jazda na łyżwach, ale niestety przyszło bardzo mało fotografii na ten temat. Aż nie chce nam się wierzyć, że tak trudno było pójść np. na lodowisko przy ulicy Gnieźnieńskiej, gdzie można spotkać zarówno łyżwiarzy, jak i – wieczorami – hokeistów. Hokej na lodzie ma świetne tradycje w naszym mieście, a poza tym jest to sport bardzo „fotogeniczny” – jest tam zarówno kolor, jak i ruch, czyli zjawiska, które świetnie się fotografuje, właściwie każdym sprzętem. Nie jest potrzebny do tego jakiś specjalnie „wypasiony” aparat, nawet zwykłym aparatem w telefonie komórkowym można uzyskać zadowalające efekty. Chociaż ten temat już „spadł”, to w drodze wyjątku nadal przyjmujemy propozycje hokejowe. Jeśli przyjdzie ich wystarczająco dużo, to wówczas widoki z mojego okna przesuną się o tydzień. Dzisiejszym zwycięzcą zostaje Krzysztof Kosmala, który udowodnił, że lodowisko może mieć różne zastosowania. Zapraszamy po nagrodę. Waldemar Śliwczyński

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

21


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ AUTA DLA FIRMY: skoda premia, 1.4 TDI, 2006 rok - 19.500 zł; skoda praktik van, 1.2i, 2007 rok - 25.200 zł; VW LT 35, 2.5 TDI, 2002 rok - 28.700 zł, ceny netto do uzgodnienia, 601-278-549 „ Części do skuterów 889-999-377

OPERATORÓW:

Oferujemy: - atrakcyjne warunki wynagradzania - pracę stałą.

Pra-685

• KOPAREK JEDNONACZYNOWYCH • KOPARKO-ŁADOWAREK

CV prosimy przesyłać na adres: ALUSTA S.A. ul. Hallera 2/4, 60-104 Poznań lub na adres e-mali: e.szymanowska@alusta.pl tel. (061) 661-82-55 „ Firma międzynarodowa zatrudni pracownika biurowego ze znajomością j. angielskiego, niemieckiego do prowadzenia rozmów z kontrahentami, 0608-391-785, 0600-966-336

„ Sprzedam BMW E 36, 316, 94r., 0666-711-327 „ Sprzedam busa mitsubishi L300, 2,5D, 95r., 0698-537-802 „ Sprzedam CC 700, 96r., pierwszy właściciel, 0785-838-889 „ Sprzedam CC 900, 94r., stan bdb, 0609-974-054 „ Sprzedam części cinquecento 700, 900, 0512-329-380 „ Sprzedam fiat 126p, 97r., 600zł., 0787-154-014 „ Sprzedam fiat punto 2003 i 2001r., 0691-587-874 „ Sprzedam ford focus, 1,8, zarejestrowany, 100tys.km., klimatyzacja, cena:12.500 zł. 0614385-135 wieczorem „ Sprzedam ford mondeo, 2,0 GHIA, kombi, 2000r., klimatronic, komputer pokładowy, ogrzewana przednia i tylna szyba, 4pp, abs, elektryczne szyby, autoalarm, instalacja gazowa, 0660-223-334 „ Sprzedam golf III, 97r., sprowadzony, zarejestrowany, 0600-139-259 „ Sprzedam honda cbr 600, 99r., 0793-667-995 „ Sprzedam mazda 323F, 2000 rok, bogate wyposażenie, 15.200, 668-107-037

BIURO POŚREDNICTWA W URZĘDACH! Oferujemy:

Roz-095

Firma ALUSTA S. A. w Poznaniu zatrudni:

„ Firma sprzątająca “MARTIN” sprzątamy mieszaknia, domy, biura, świadczymy usługi jednorazowe lub długoterminowe 0888-428-925

• AKCYZA – wniosek

„ Kierowca kat. B, BE, C, CE, szuka stałej i dodatkowej pracy, 0667-116-369 „ MONA VIE - nowy MLM w Polsce. Szukamy przedstawicieli. mail: primo218@wp.pl „ Piekarnia - cukiernia Słodki kącik zatrudni cukiernika, bdb wynagrodzenie, 0663-203-373 „ Sklep spożywczy zatrudni ekspedientkę, 0792-037-122 „ Samodzielna księgowa: poprowadzę firmę, podejmę pracę. Pisanie biznesplanów. Rozliczanie pit, vat budowlany, 783-695-925 „ Szukam dyspozycyjnej Pani do prowadzenia domu (pranie, prasowanie, sprzątanie, mycie okien itp.) w Poznaniu, 608-003-000 „ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, 0609-753-356 „ Zatrudnię kosmetyczkę i fryzjerkę z doświadczeniem, 0606-956-204 „ Zatrudnię opiekunkę 0600-732-956 „ Firma zatrudni malarzy, szpachlarzy, płytkarzy od zaraz, 0695-488-068 „ Przyjmę do pracy tapicerów, Zakład produkcyjny w Miłosławiu. 0691-796-110 „ Zatrudnię fryzjerkę damską, 0721-148-775 „ Podejmę pracę w transporcie. Prawo jazdy CE+ świadectwo, wiek 35 lat, 0518-104-027

• REJESTRACJA POJAZDÓW (Poznań, Gniezno, Września) • Tłumaczenia (włoskie, niemieckie, francuskie, holenderskie, angielskie i inne) • Recykling (Scholz, Polska Sieć Recyklingu, Recar) • Ubezpieczenie OC 1 MIESIĘCZNE 60 ZŁ

MOTORYZACYJNE „ Peugeot 306 94r., do rejestracji 0606-488-137 „ Peugeot 406, rok 96 18-16V, 7.800zł zamiana 504-190-138

o zwrot (Konin, Poznań)

• VAT 25

Korzystne ceny i rabaty!!! 517-623-929, 061-424-02-99

Zapraszamy!!! Września, ul. Gnieźnieńska 32a „ Sprzedam motor MZ ETZ 150, 91 rok, 604-395-452 „ Sprzedam nubira kombi, 2000r gaz, 1,6, 0512-329-380 „ Sprzedam opel omega kombi, 2.0 B, 98 rok, cena 9.900 zł, tel. 606-835-376 „ Sprzedam opel vectra, 1,6 16V, 96r., zarejestrowany, 0668-022-672 „ Sprzedam Peugeot 206, 1,1 benzyna, 2003r. (grudzień), bezwypadkowy, z salonu, stan idealny, przebieg 120 tys., 600-295-477 „ Sprzedam peugeot 406, 1,9 TD, 97r., klimatyzacja, elektr. szyby i lusterka, bezwypadkowy, 061-4384-646 po 18.00 „ Sprzedam peugeot 406, 96 rok, cena 8.300 do uzgodnienia, 665-03-71-71 „ Sprzedam peugeot partner 2006r., 1,6 HDI, kupiony w salonie bezwypadkowy, 0506-144-917 „ Sprzedam polonez caro, 1.6, 96r., 0788-260-954 „ Sprzedam renault clio, 1,2 benz. 2000r., granatowy metalik, 0602-177-139 „ Sprzedam renault clio, 1.2, 99 rok, 781-668-544 „ Sprzedam renault clio, 2003r., 1,5 DCI, bogato wyposażony, 0602-191-479 „ Sprzedam renault clio, 2004r., 0603-264-122 „ Sprzedam renault kangoo, 2000 rok, golf III, 98 rok, TDI, 667-955-843 „ Sprzedam Renault Laguna 1,8 gaz, 99r., zielony metalik, stan bdb, bezwypadkowy, zarejestrowany w kraju, 600-295-477 „ Sprzedam renault megane, 99r., 1,9 DTI, 11.500zł. + opłaty, 0880-535-970 „ Sprzedam renault scenic, 96/97 rok, 1.6 B + gaz, pełna elektryka, zarejestrowany, cena do uzgodnienia, tel. 600-188-564 „ Sprzedam seat ibiza, 1,9D - CL, 94r., cena do uzgodnienia, 0663-756-223 „ Sprzedam seat ibiza, 96r., sprowadzony, zarejestrowany, 0600-139-259

MOTO – AUTEX Sprzeda z gwarancją Auta DEMO • BRAVO 12/2007 • FIAT 500 02/2008 Sa-277

0606-233-754, 061 4363-141 „ Sprzedam volvo s40, 98r., 1,9 TD, bogate wyposażenie, zarejestrowany, 0695-292-306 „ Sprzedam vw bora, 2001r., 1,6i, pierwszy właściciel, salon polska, 53 tys.km, stan idealny, 0604-816-118 „ Sprzedam vw golf III, kombi, 97r., 1,9 TDI, 0698-016-121 „ Sprzedam VW passat, 98 rok, 1.6 B, pełna elektryka, cena 13.000 zł + opłaty, tel. 600-188-564 „ Sprzedam VW polo coupe, 1.0, 92 rok, c. z., el. szyby, tel. 692-646-525 „ Sprzedam VW transporter, 91 rok, 2.0 B, 8 osób lub zamienię, tel. 888-968-291 „ Tanio lawety do wynajęcia, transport, 0600-139-259 „ Tanio opony używane, 0600-139-259 „ Tanio sprzedam renault megane, 96r., 1,6 + gaz, 3 elementy do malowania, 0604-475-282 „ VW bora, 1.9 TDI, 90 km, 1999, 18.000 do uzgodnienia + opłaty, 607-984-006 „ VW polo, 2003r., sprowadzony z Niemiec, gotowy do rejestracji, 0500-155-889 „ VW vento 1,9TD, do opłat 93r., TANIO 0663-472-217 „ Fiat uno 1,0, 98r., tanio, 0663-472-217 Sprzedam renault megane 1.9 D, 98, wspoma„ ganie, centralny zamek, el. Szyby, 2 poduszki powietrzne, radio, ABS, 0605-638-411 „ Fiat cinquecento 700, 0692-507-608 „ Kupię opony 650/20, 725/20 (Robur), 0506-282-236 „ Sprzedam nissan primera 97/98, 1.6, bogato wyposażony, zielona butelka, 0605-898-714 „ Sprzedam bmw E39, 98, bogate wyposazenie, lekko uszkodzony przód, 0691-028-615 „ Sprzedam poloneza caro plus 97, benzyna + gaz, 061/4385-191 „ Opel astra 1.6 benzyna, 95, 5 drzwi, stan bdb., 6200 zł, do negocjacji, 0661-875-177 „ Opel vectra kombi, 2.0 DTI, 98, 11900 zł, 0504-212-028 „ Sprzedam opel astra 1.7 TD, 95, 0669-110-404 „ Sprzedam renault clio 1.4, gaz, 93, 0697-287-910 „ Sprzedam mazdę 626, 2.0, benzyna, 2000, 0607-566-216 „ Sprzedam vw passat, 1.8 benzyna, gaz, 94, przejściówka, 0607-566-216 „ Sprzedam przyczepkę, komara, wsk, 0600-584-653 „ Sprzedam golf III, 1.9 diesel, 97, 8500 zł do uzgodnienia, 061/2871-030

Auto • Komis • Nekla Skup • sprzedaż • zamiana • raty

auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe www.auto-nekla.otomoto.pl tel. 0500-614-490 „ Sprzedam opel astra 93, benzyna, gaz, 0668490-164, 061/4382-103 „ Sprzedam punto 1.2, czerwony, gaz, 2005, 0601-740-182

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Centrum, pół willi, parter sprzedam lub zamienię na 2-3 pokojowe mieszkanie, 60275-77-79, 061-436-63-41 „ Dla zdecydowanych gotówkowych klientów poszukujemy mieszkań, domów, działek budowlannych, gospodarstw rolnych, BON ALFA tel. 503-521-222 „ DO WYNAJĘCIA KAWALERKA, 669-111-071 „ Do wynajęcia mieszkanie 0601-589-758 „ Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane, 0502-320-119 „ Do w ynajęcia mieszk anie 40 m 2 , 0500-967-057 „ Do wynajęcia reprezentacyjne lokale użytkowe i biurowe w centrum Wrześni I piętro, 061-4365-226, 0501-781-878 „ Dom na Lipówce, 0600-354-337 „ Działki 1200 m 2 , Przyborki 100 zł/m, 693-379-900

„ Grunty rolne kupię, 0605-600-982 „ Kupię mieszkanie na I-piętrze, 501-77-32-55 „ Kupię nieruchomość w centrum Wrześni, 0605-600-982 „ Do wynajęcia samodzielny pokój z aneksem kuchennym, łazienką, osobie samotnej, pracującej lub zaprzyjaźnionej parze. 061-4362-826 „ Livetime.pl Hurtownia mebli. Do wynajęcia hale produkcyjne od 100-1500 m2, magazynowe, biurowe, 0600-354-337 „ Lokal do wynajęcia 40 m2, tel. 661-655-990 „ Nieruchomości Locum pośrednictwo, wyceny, świadectwa energetyczne, 061-43663-41, 602-75-77-79, zapraszamy Września Rynek 4 od 10-16 od poniedziałku do piątku w soboty 10-13 „ NIERUCHOMOŚCI NIEDŹWIEDZKI, 669-111-071 „ Pilnie sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, os. Kościuszki, 3 piętro, 59 m2, 0692-498-349 „ Posiadam do wydzierżawienia lokal ok 120 m2 na magazyn lub sklep specjalistyczny, 061-4365-226, 0501-781-878

NIERUCHOMOŚCI MĘŻYŃSCY SPRZEDAŻ • ZAKUP • • WYNAJEM SZYBKO • TANIO • • BEZPIECZNIE Mieszkania: Września, Słupca, Poznań, Kostrzyn, Ługowiny 2,3,4 pokojowe Dom: Miłosław, Chwalibogowo Działki budowlane: Wieżbocice Inn-946k

„ Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska zatrudni wykładowców i lektorów. Organizujemy szkolenia dla bezrobotnych współfinansowane z EFS w Kłecku, Miłosławiu oraz innych miejscowościach Wielkopolski: Pracownik administracyjno - biurowy; Umiejętność poruszania się po rynku pracy z elementami zakładania własnej działalności; JĘZYK ANGIELSKI. Praca popołudniami. Oferty: ewa.zabka@ceatut.pl lub Ewa Żabka, ul. Słowackiego 28a/5, 62-300 Września. Proszę opisać dyspozycyjność.

„ Sprzedam simsona enduro, 1989r., cena do uzgodnienia, 0667-884-961 „ Sprzedam skuter, pagero, benz. + gaz, 0602-578-753 „ Sprzedam T-4 osobowy 8-osób 93r., 2,5 benzyna + gaz, 0512-329-380

Strzałkowo grunty rolne i rekreacyjne Września, ul. Rynek 7 (I Piętro)

061-640-02-71, 0505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl

„ Posiadam nowy lokal do wynajęcia 100 m2 (działalność lub mieszkanie) ul. Kaliska - obok stacji SHELL 609-887-096 „ Poszukuję kawalerki do wynajęcia lub taniego mieszkania 2 pok. 664-703-054 po 15 „ Sklep do wynajęcia w Ratajach, tel. 505-168-827

„ Super okazja. Atrakcyjne cenowo domy Września, Środa, Poznań i okolice, BON ALFA, tel. 503-521-222 „ Super okazja. Atrakcyjne cenowo działki Września, Środa, Poznań i okolice, BON ALFA, tel. 503-521-222 Super okazja. Atrakcyjne cenowo gospodar„ stwa i tereny pod AG Września, Środa, Poznań i okolice, BON ALFA, tel. 503-521-222 „ Super okazja. Atrakcyjne cenowo mieszkania Września, Środa, Poznań i okolice, BON ALFA, tel. 503-521-222

NAUKA

KREDYTY HIPOTECZNE - najlepsza oferta! - bezpłatne konsultacje! - pośredniczymy w obrocie nieruchomościami!!! - szybko i skutecznie!! Września Rynek 7 I piętro 505-921-833, 0616400271

„ Sprzedam działkę budowlaną 8 arów w centrum Strzałkowa z budynkiem gospodarczym, 18 x 6 m, prąd, woda, siła, kanaliza, tel. 505-149-094 „ Sprzedam działkę budowlaną, 1100 m2, 70 zł/ m2, (prąd woda) okolice Wrześni, 061-4367158, 0519-421-892 „ Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe, 124 m2, gotowe do zamieszkania od zaraz, 3000 zł/m2, 0600-792-549 „ Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 501-77-32-55 „ Wynajmę Bar Oberża w Czeszewie, 061/4384-569 „ Wynajmę pomieszczenie na salon kosmetyczny przy salonie fryzjerskim, 0508-157-597 „ Firma sprzeda dom w Czeszewie, pow. 69 m2, działka 800 m2, stan „pod klucz”, 0503-792-080 „ Sprzedam mieszkanie w Gułtowach, 607-566-903 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe 48 m2, I piętro w Słupcy ul. Kilińskiego 518-489-502 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe w pełni urządzone, 74 m2 - 3050 zł/m2,0696-434-399

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na bezpłatne warsztaty programu Leonardo dla klas: II - VI Szkoły Podstawowej.

Edu-036

„ Avon- dodatkowy zarobek, możliwość awansu, 0504-126-269

„ Renault 19, 1.7, 91 rok, 061-437-62-61 „ Renault megane classic, 97r., 0886-870-721 „ Rover 414, 95/96r., sprowadzony, 0886-870-721 „ Skup aut na chodzie lub nie, 725-043-481 „ Sprzedam audi A-4, 1,8 V-5 do rejestracji po wszelkich opłatach, 5.000zł, + 3.000zł naprawa 785-310-707 Sprzedam Audi B3, stan bdb, tel. 600-562-704 „ „ Sprzedam bmw 318, 93r., 0698-537-802

Program dotyczy: ortografii, sprawnego czytania, pamięci i koncentracji. Spotkanie odbędzie się

30.01.09 r. o godz. 1800 w siedzibie Leader School Września, ul. Sienkiewicza 14 tel. (061) 436 02 16, 0 605 28 66 65

wrzesnia@leaderschool.com.pl

Zaprasza na nowy cykl zabaw muzycznych dla dzieci:

NIEMOWLAKI W KRAINIE DŹWIĘKÓW: dla dzieci od 4 mc życia z elementami masażu.

Edu-018a

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Kre-063

23 stycznia 2009

Sa-280

22

SZKRABY I MUZYKA: od 18. mc życia do 4 lat.

CUDOWNY ŚWIAT MUZYKI I DŹWIĘKOLUDKI: od 4 do 6 lat śpiew i gra na instrumencie.

Bezpłatne lekcje próbne w soboty: 24 i 31.01 Nauka na wybranym instrumencie od 6 roku życia. Września Rynek 6/6, tel. 0609 370 532


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

23 stycznia 2009

części • akcesoria • gwarancja Adres Dziadkowo 5b e-mail: karchex@vp.pl tel. 0 507158699, 0 606211056

Inn-994

(12km od Krotoszyna, przy trasie nr.15)

„ Sprzedam prasę rolującą krone 125 z przystawką do siatki, cena do uzgodnienia, tel. 660-858-839 „ Sprzedam prosięta, tel. 504-689-335 „ Sprzedam przyczepę HL, ładowność 8 ton i pług 4-skibowy, tel. 694-816-108 „ Sprzedam przyczepy 6 tonowe, wywrotka i sztywna, tel. 694-548-289 „ Sprzedam siewnik Polanin, szer. 2,70, tel. 0600-662-353 „ Sprzedam słomę 0885-821-073 „ Sprzedam Zetor 10540, 99 rok lub zamienię na mniejszy z napędem do 75 KM, tel. 512-454-678 „ Sprzedam ziemniaki lord, denar, wineta i satina, 0,56zł/kg, 0889-737-898 „ Sprzedam żyto, 602-67-88-55 „ Sprzedam ciągnik rolniczy 120KM, 87r., przyczepy sztywne, 0608-121-296 „ Sprzedam konstrukcję tunelu, ocynk, 30 x 6 m, 061/4382-868 „ Sprzedam słomę kostkę oraz baloty, 0889-712-805 „ Kupię śrutownik bijakowy, ssąco-tłoczący, może być bez silnika, 0509-273-763 „ Sprzedam cielaka jałówkę, 061/4382-838 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, 0667-932-802 „ Sprzedam prosięta, 0603-966-016 „ Sprzedam ciągnik MTZ 82, 0601-285-025 „ Kupię limit mleczny i deszczownię z wodnym zwijaniem, 0605-236-249 „ Kupię ziemniaki jadalne (worki, luz), 0601-179-940 „ Sprzedam słomę lub zamienię na obornik, 0721-874-965 „ Sprzedam tanio siano w balotach do koni, 0724-092-754 „ Sprzedam ładowacz czeski UNHZ, 0601-285-025 „ Sprzedam cielaki 0661-955-251 „ Kupię bizona Z056 do 17 000 zł, sprzedam tanio siewnik konny przerobiony na ciągnik, 0724-092-754

RÓŻNE „ Kupię monety, banknoty, 0511-616-666 „ Sklep barak z płyty obornickiej 10m2, oszklony okratowany, 788-887-396 „ Sprzedam agregat prądowniczy, 220V i siła 400V, spalinowy na benzynie, 0693-119-519 „ Sprzedam betoniarkę, 80l, na 220V, 0614350-656, 061-4350-655 „ Sprzedam dwie topole do ścięcia, dzwonić po 17.00, tel. 667-058-754 „ Sprzedam silnik spalinowy do łodzi, tel. 510-129-844

Nowy punkt „CENTRUM”

• 20 zł za moduł kolorowy • 10 zł za pół modułu kolorowego „ Sprzedam zagęszczarkę 200 kg D, cena do uzgodnienia, tel. 723-201-964 „ Suche drewno opałowe, workowane, paczkowane, 0889-564-243 „ Sprzedam meblościankę dł 4,5m, wys 2m, wysoki połysk, 2 szafy, stolik pod telewizor, ławostół tel 602-727-284, po 15.00 „ Sprzedam stęple budowlane, 0695-488-068 „ Sprzedam suknię ślubną, 0698-709-607 „ Sprzedam piec co, 0661-955-251 „ Sprzedam brykiet opałowy ze słomy, 0502-399-495 „ Sprzedam piec co, 061/4382-863

USŁUGI „ Auto transport, przeprowadzki busem, TANIO, 781-609-342

KARCHER

7

• dywany 3,50 zł/m2 • fotel 14 zł • narożnik 24 zł • pufa 5 zł • wersalka 19 zł • auto od 65 zł

tel. 505-451-891

„ Usługi hydrauliczne, 0791-612-246 „ Usługi ogólno -wykończeniowe (płytki, kominki, nida armatura łazienkowa, 0609-630-301 „ Usługi remontowe PGK - płytki - panele, szpachlowanie, malowanie. Przeróbki wodno - kanalizacyjne, CO, 0609-629-179 „ Usługi remontowo - wykończeniowe, 0607-145-203 „ Wykańczanie wnętrz, ozdobne tynki wewnętrzne, aranżacja ścian wraz z oświetleniem zdobnym. Malowanie, tapetowanie, panele podłogowe, płyta nida-gips, 0798-505-895 „ Zakład stolarsko - usługowy, Produkcja schodów - renowacja mebli, Jarosław Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, 0668-817-793 „ Zawiozę busem 8 osób, 505-061-052 „ Zimowe przycinanie i formowanie drzew owocowych, 0607-145-203 „ Żwir, podsypka, czarna ziemia, 0606-297-689 „ Zespół muzyczny Dialekt, videofilmowanie, 0788-362-646 „ Płytkarstwo, malowanie, szpachlowanie, panele, ceny konkurencyjne 0692-302-758

F.H.U. AJA

KARCHER

Września i okolice do 20 km faktury VAT

Profesjonalne czyszczenie

„ Budowa domów od podstaw, ocieplanie, malowanie, tapetowanie, regipsy, tel. 723-201-964 „ Budowa od podstaw, adaptacja poddaszy, ocieplanie, 0722-362-621 „ Cięcie drzewa, 601-198-582

Dywany, meble tapicerowane, płytki podłogowe i naścienne, terakota, armatura łazienkowa, posadzki, nakładanie powłok ochronnych i antypoślizgowych

tel. 508-365-595

„ Usługowe wycinanie drzew, renbakowanie gałęzi, 0600-962-504 „ Płytki, regipsy, szpachlowanie, malowanie, 0662-910-868 „ Remonty- adaptacje strychów, podłogi, glazura, płyta GK, malowanie i szpachlowanie, 0663-948-150 „ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 0515-137-829

ul. Fabryczna 39/4 (przy parkingu)

ZWIERZĘTA

62-300 Września

tel. (061) 670-98-89 • największy wybór gotowych projektów budowlanych (budynki mieszkalne, inwentarskie, garaże, i inne) • świadectwa energetyczne • nadzory i inne usługi

Dom rzemiosäa, KoĈcielna 5

„ Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowanie, itp. 785-310-707

061-651-00-77 pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 9.30-14.00

„ Malowanie, szpachlowanie, regipsy, układanie płytek, paneli, łazienki kompleksowo, 0660-441-174

„ Sprzedam suknię ślubną białą z trenem + bolerko roz. 40, 602-199-655 „ Sprzedam suknię ślubną białą, rozm. 38, 950zł., 0888-193-602 „ Sprzedam tanio sypialnię drewno, sosna bielona - używana 1 rok. Szafa, łóżko, komoda, szafki nocne, 664-129-342 „ Sprzedam telewizor kolorowy, 28’’ i 21’’, 0888-258-067 „ Sprzedam telewizor kolorowy, 32’’ i 14’’, 061-4365-343

ww-039d

walentynkowe życzenia złóż w cenie:

Usl-018a

• sprzedaż profesjonalnych nowych i używanych myjek ciśnieniowych • serwis,

100 % wyznań za pół ceny

Usl-021

Firma KARCHEX

23

„ Goldeny szczenięta, tanio, 0693-506-728 „ Sprzedam 7-tygodniową sukę labradora, 0601-466-658 „ S p r ze d a m s zc ze n i ę t a p e k i ń c z y k i , 0507-676-316

Usl-024

ROLNICZE „ Cielęta rasy mięsnej, 0884-229-541 „ Kupię opony 6.00-18 błotniki tylne do C-360 603-284-316 „ Skup bydła, 512-314-050 „ Skup trzody chlewnej, macior i knurów, 604-472-331 „ Skup trzody chlewnej, macior i knurów, 608-505-716 „ Sprzedam agregat uprawowy 210 m, po jednym sezonie, stan idealny, 2.500 zł, sprzedam oponę tylną Ursus C-360, 250 zł, tel. 063-276-99-01 Sprzedam brony 5, 0603-454-143 „ „ Sprzedam cielaka jałóweczkę, 061-4352-805 „ Sprzedam cielęta i jałówkę cielną 0889-192-545 „ Sprzedam grunt rolny 9 ha, tel. 695-752-915 „ Spr zedam jałówkę w ysokocielną, 0603-318-854 „ Sprzedam MTZ 82, prasę Z-224, rozrzutnik jednoosiowy, tel. 889-398-767 „ Sprzedam prasę łańcuchową i walcową, 0607-459-445

www.wrzesnia.info.pl

wizytówek

„ MEBLE TAPICEROWANE, ceny producenta, raty, Przyborki, ul. Grójecka 26, 0607-922-490 „ Ocieplanie budynków, płytki, malowanie, szpachlowanie itp., 0663-247-813 „ Płytkarstwo, 0600-020-169 „ Przewóz busem 8 osób, 0791-612-246 „ Szpachlowanie, malowanie, płytki, panele, 0696-928-312 „ Układanie kostki brukowej, 0606-297-689 „ Układanie płytek, 0791-612-246

20 zã

*

tel. 0-61 437 49 57 Wrzeijnia ul. Fromborska 18

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna wartoijå zamówienia: 20 zğ


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

23 stycznia 2009

Pra-690

24

www.wrzesnia.info.pl

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane zatrudni

Jeśli posiadasz znajomość którejkolwiek z poniższych branż, potrafisz rozmawiać z klientami, jesteś samodzielny i odpowiedzialny i chcesz pracować w ambitnym i zgranym zespole. Dołącz do Nas. • art. malarskie • art. ogrodowe • art. metalowe • art. elektryczne •

SPRZEDAWCA w dziale art. bhp i odzieży ochronnej

pracowników fizycznych (kobiety i mężczyzn) do pracy na fermie norek Lokalizacja: - Czerniejewo-Radomice - Pawłowo

Kobiety mile widziane

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

Fabryka Wsporników EUR NEPA Sp. z o.o.

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

Otoczna 43, 62-302 Węgierki

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KSIĘGOWY

zatrudni

ślusarza-spawacza oraz operatora ładowarki Prosimy o przesłanie CV w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Dodatkowe informacje pod numerem

telefonu 061 633-47-34

W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NEKLI Szczegóły na stronie: nekla.nowoczesnagmina.pl

Pra-691

Burmistrz Roman Grychowski

Fabryka Mebli

Zgłoszenia osobiste w dziale kadr od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 15.00, tel. (061) 43-73-339 / 319 / 322

Ośrodek Szkolenia Kierowców - W. Kretkowski Organizuje kursy kierowców kat. B O.S.K. oferuje:

• Szkolenie teoretyczne • Szkolenie praktyczne 30h • Dojazd po kursanta • Raty z możliwością spłaty do dnia egzaminu • Komplet materiałów do szkolenia • Jazdy bez limitu kilometrów

Otwarcie kursu - 04.02.2009 Zgłoszenia i informacje: 0602-658-425, www.osk.website.pl Pra-119d

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, ze zmianami)

Edu-020

W przypadku złożenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia osobiste pod adresem: ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo

Pra-046

Kontakt: BIMEX, ul. Kościuszki 14, Września e-mail. Bimex_rn@post.pl Rafał Nowak

Pra-689

KIEROWCA-MAGAZYNIER

Oferowane warunki: - atrakcyjne wynagrodzenie, - praca stała lub sezonowa


23 stycznia 2009

Konkurs Narodowego Banku Polskiego

www.wrzesnia.info.pl

25


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

oferuje dodatkową, popołudniową pracę wykształcenie min. średnie; wiek 25-55. Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

„ Firma telekomunikacyjna DIALOG zatrudni konsultantów, praca stała, wynagrodzenie prowizyjne, 0693-088-231 „ Importer artykułów wielobranżowych zatrudni przedstawiciela handlowego. Atrakcyjne wynagrodzenie, praca w młodym zespole i miłej atmosferze. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (022) 716 56 50 „ Kucharza zatrudnię pilnie (tylko z Wrześni) do restauracji, 0513-645-143

FIRMA MOTORYZACYJNA

"ABIS" S.C.

„ Zatrudnię do pracy w biurze. CV - skrytka pocztowa 47

TŁUMACZENIA SAMOCHODOWE

„ Zatrudnię fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnienia, 0502-321-081 „ Zatrudnię osobę z dobrą znajomością j. niemieckiego, elastyczny czas pracy, możliwość pracy na pół etatu, 0660-422-001 Zatrudnię technika i magistra farmacji, „ 0660-440-420 „ ZATRUDNIMY STOLARZA - Producent mebli audio-wideo z Czerniejewa zatrudni stolarza z doświadczeniem w pracy na obrabiarkach. Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem 061/ 427-32-19 w godz. 8 - 14

NAUKA „ CHEMIA- korepetycje + przygotowanie do matury, 061-4362-034, 0889-364-019 „ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 0509-273-028

zatrudni

Pra-532d

IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

LAKIERNIKA POMOCNIKA LAKIERNIKA BLACHARZA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO • EKSPRESOWE TŁUMACZENIA SAMOCHODOWE • TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE • KONWERSACJE, KOREPETYCJE • POWTÓRKA PRZED MATURĄ • JĘZYK POLSKI DLA FRANCUZÓW mgr Marzena Walczak ul. Kościuszki 32c/23, Września Tel.: 0691-983-417

Zgłoszenia kierować na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. Wrzesińska 30/27, 63-000 Środa Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl

Biuro czynne od 8.00 do 21.00

Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO

tel. 0 691,-983-417 „ Sprzedam Cinquecento 700, 97r., 0603-558-089 „ Sprzedam Cinquecento, stan bdb, garażowany, 97r., 0695-795-560 „ Sprzedam citroen c3, 2004r., 1,4 HDI, 0691-749-993 „ Sprzedam citroen xara 2002r., gaz, 507-388-087 „ Sprzedam Citroen Xsara II, 2002r., klimatyzacja, abs, c. zamek, el. szyby, przebieg 75tys., 0691-969-224 „ Sprzedam części do nissan micra, 061-438-12-80 „ Sprzedam daewoo nexia benzyna, gaz, 97r., 0694-246-417 „ Sprzedam daewoo tico, 96r., 0888-170-144 „ Sprzedam fiat 126p z ważnymi opłatami, 550zł, 791-623-617 „ Sprzedam fiat 126p: 86r. i 93r., 0503-849-648 „ Sprzedam fiat brava, 1,4, 98r., z gazem, wiśniowy, 0782-691-186 „ Sprzedam fiat CC 700, 94/95r., stan bdb, 2.100zł, 791-623-617 „ Sprzedam fiat CC 700, 97r., morski metalik, 1.650zł., 0503-373-740 „ Sprzedam fiat punto, 1.7 TD, 98 rok, 502-526-540

Złomowanie pojazdów F.H.U MaWID Gutowo Wielkie 8

(obowiązkowo list motywacyjny + CV) „ Poszukuję kierowcy kat. B, po Polsce 0512-381902, 0504-083-500 „ Poszukuję opiekunki do 2-letniego chłopca, 0500-244-413 „ Poszukuję pani w wieku ok. 50 lat do opieki nad chorym, 0508-580-146 lub 0504-199-314 „ Poszukuję pracowników budowlanych 0788-958-715 „ Poszukuję pracy dorywczej - lakiernik, 0792-552-122

Lakierników samochodowych Pra-682

z doświadczeniem zatrudnimy

„ Sprzedam 126p, 90r, stan dobr y, 061-4350-027 „ Sprzedam berlingo, 1,9 D, 98r., 2-osobowy, 0695-516-479 „ Sprzedam bmw 318i, 93r., 0604-938-813, 0608-641-468 „ Sprzedam CC 700, rok 96, gaz półroczny, cena 1.800, 781-296-339

oraz uczniów do lakierni. Dowóz z Wrześni samochodem.

Poznań, Czarnkowska 26 0602-500-630 „ Przyjmę elektryków i pomocników, 0697-695-409 „ Przyjmę murarzy, Nekla, 0605-217-503 „ Przyjmę panią do pracy w gastronomii, wymagane prawo jazdy, 0501-466-597 „ Przyjmę Panią do pracy w sklepie spożywczym, 501-247-062 „ Przyjmę specjalistów do wykończenia wnętrz i murarzy. 0600-216-679 „ Przyjmę studentkę zaoczną do pracy w drogerii, dokumenty proszę przesyłać: praca. wrzesnia@tlen.pl „ Tapicernia przyjmie uczniów oraz czeladnika na 1/2 etatu, 0505-056-751

Edu-029

MOTORYZACYJNE „ CC 700, 97r., 0501-162-834 „ Chrysler neon, 2.0i, 1995, automat, 505-071-415 „ Części scenic, 605-33-71-41 „ Fiat siena 1.4 + gaz, 6.500, 603-325-394 „ Ford escort, 1.8, 16V, wspomaganie, centralny zamek, alufelgi, tanio, 0722-080-562 „ Ford fiesta, 92 rok, 503-302-558 „ Ford focus, 99/00rok, zarejestrowany, sedan, 1,8TDDI, 17.500zł, opel tigra, 96r., 1,4 benz., zarejestrowany, rudy metalik, 7.400zł, ford courier, 1,8 D, 99r., biały blaszak, 6.800zł, peugeot 106, 96r., 1,4 benz, 3.900zł., fiat punto, 99r., niebieski metalik, 6.900zł., audi A3, 97r., 1,6 benz., 12.700zł., VW transporter, długi, wysoki, 2000r., 1,9 TD, 18.700, 0500-614-490, www.auto-nekla.otomoto.pl „ Kupię przyczepkę samochodową, dużą, 0608-695-302 „ Laguna kombi, 97r., zarejestrowany, 0666-720-605 „ Lublin III 2000r, blaszak, przedłużany, 1,5t, 0512-489-542 „ Mercedes C klasa 2,2D, 97r., automat 608-734-315 „ Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 „ Przyjmiemy auta w komis,bez żadnych opłat, osobowe, ciężarowe, dostawcze, www.auto-nekla.otomoto.pl 0500-614-490

GAZ

Monta¿ INSTALACJI SAMOCHODOWYCH Mechanika samochodowa Wrzeœnia, Kosynierów 69 061 4366-978, 0508-186-037

• zaświadczenia • sprzedaż części • transport • skup złomu metali

tel. 0694-667-625 „ Sprzedam fiat punto, 97r., 0502-681-996 „ Sprzedam fiat punto, 99r., nissan micra, 97r., 0506-144-916 „ Sprzedam fiat stilo, 2002r., 1,9 JTD, 115KM, 5 drzwi, 0600-261-259 „ Sprzedam fiata 126p, 95r, 0609-877-984 „ Sprzedam Fiata Grande Punto 1.3D, 2007 r., tel. 061-436-30-76, 601-726-460 „ Sprzedam ford escort, 98r., z gazem, 0785-210-951 „ Sprzedam ford escort, kombi, 1.8 TD, 95 rok, opel astra, kombi, 1.6, 92 rok, 694-667-625 „ Sprzedam ford fiesta, 99r., 1,3 benz., audi A4, 96r., 1,9 TDI, oba zarejestrowane, 0506-070-846 „ Sprzedam ford Ka, 99 rok, 502-526-540

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC Hanover, Duisburg, Krefeld, Geldern i okolice – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u tel. 063/241-72-24 0600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie JAŒKO

Janusz Przespolewski 62-410 Zagórów ul. Dêbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

„ Sprzedam golf II, 91r., 0698-408-835 „ Sprzedam honda civic, 1,3 16V, 94r., 0694-160-398 „ Sprzedam instalację gazową i hak do seat ibiza, 0512-811-855

naprawa tłumików spawanie, usługi ślusarskie

0600-365-939

„ Sprzedam lawetę na osi skrętnej na dwa samochody, stan idealny, jak nowa, 0888-258-743 „ Sprzedam lub zamienię atos 99r., 0788-653-748 „ Sprzedam megane coupe, 1,6 + gaz, 96r., żółta, klimatyzacja, 2xpp, 2 x el. szyby, alufelgi, wspomaganie, 7.500zł, 0517-908-960 „ Sprzedam mercedes CLK 208, 99r., bogate wyposażenie, zarejestrowany, instalacja gazowa, 0600-296-380 „ Sprzedam motorower piagio, 98r., 0885-317-693 „ Sprzedam opel astra II 99r, klimatyzacja elektryka, alufelgi, 0517-380-833 „ Sprzedam opel corsa, 98 rok, 1.4, klimatyzacja, 502-526-540 „ Sprzedam opony letnie 195/60 14’’ + felgi stalowe, golf III, 0506-092-081 „ Sprzedam peugeot 106, 98r., 0515-237-107 „ Sprzedam peugeot boxer, 2,5 D, 97r., citroen berlingo, 1,4, 2006r., 0784-428-737 „ Sprzedam polo 1,4, 2001r., seat toledo 1,9 TDI 2003r., 880-610-633

DYWANIKI SAMOCHODOWE AKCESORIA 1. WELUROWE - samochody osobowe - samochody dostawcze - TIR 2. GUMOWE (Schonek, Petex, Rigum, ZPV)

3. Maty bagażnikowe 4. Osłony tunelu 5. Osłony przeciwbłotne 6. Akcesoria samochodowe Słomowo 38, 62-300 Września

„ Sprzedam vw golf III, 1,8 kat z gazem, 95r., opony zimowe, wspomaganie, 0608-185-692 lub 0721-681-558 „ Sprzedam vw golf III, GTI, 92r., ford escort, 1,6, 96r., 0886-236-629 „ Sprzedam VW golf IV 99r., klimatyzacja, alufelgi 0505-432-257 „ Sprzedam vw passat 1,8, kombi, 93r., benz + gaz, 0508-924-655 „ VW polo, 1.9 SDI, 2001, 106 tys. km, 601-413-848 „ VW T4 DOKA, 93r., 2,4 D, 2 lata w kraju, 7.500zł + Vat, 0608-641-493 „ Sprzedam daewoo matiz 99r., 0781-51-30-37

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Do wynajęcia 2 biura w budynku Banku Śląskiego, 0608-346-567 „ Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie w blokach, 0609-371-020 „ Do wynajęcia lokale na magazyn, hurtownię, produkcję, usługi oraz myjnię, 0669-545-990 „ Do wynajęcia na stałe 3 mieszkania: 88 m2, 60m2, 90m2, Września, Warszawska 13, 0501-126-282, 0601-75-11-60 „ Do wynajęcia od zaraz GABINETY LEKARSKIE, 0607-419-056 „ Do wynajęcia w centrum Wrześni 40 m2, na sklep, biuro itp., 0667-108-054 „ Działki 3 km od Wrześni, szkoła las, rzeka, 609-90-27-90 „ Działki budowlane Nekielka - 0501-729-086 „ Działki budowlane Nekielka, 501-729-086 „ Kupię bez pośredników dom do remontu lub wykończenia, Września lub okolica (do 5 km). W rozliczeniu możliwe mieszkanie dwupokojowe, blok. Tel. 603-561-067 lub po południu 608-287-378 „ Kupię dom we Wrześni, od 130 - 150 m2, 0694618-266 po 18-tej „ Kupię domek w Skorzęcinie, 0662-339-507 „ Kupię działkę budowlaną 800-1200 m2 we Wrześni, gotówka, 0516-050-450 „ Kupię działkę lub zabudowanie w okolicach Pyzdr, 0696-865-867 „ Kupię nieruchomość w ścisłym centrum Wrześni 0695-263-251 „ Kupię we Wrześni, mały dom, parterówka, w rozliczeniu moga być mieszkania 37 m2 (2-pokojowe) lub 59 m2 (3-pokojowe), 726-170-394 Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne „ gotówką tel. 515-168-844 „ Kupię ziemię rolną, 0608-653-239

tel. 061/ 4387-881, kom. 888-155-252

„ Mieszkanie w bloku we Wrześni 50 m2 zamienię na mniejsze 0889-746-568

„ Sprzedam polonez caro, 1,6, 94r., gaz, hak, 061-4389-478 „ Sprzedam punto, 2004r., 608-715-793 „ Sprzedam renault 19, 1,8 benz. + gaz, 94r., 2.900zł., 0512-112-003 „ Sprzedam renault clio 1,2, 2001r., benzyna, 5drzwiowy, 0667-749-557 „ Sprzedam renault clio, 1.9D, przebieg 72 tys., 508-161-387 „ Sprzedam renault megan scenik, 98r., 1,6 benz. + gaz, 0693-333-436 „ Sprzedam renault megane clasic, 1.6, rok 98, el. szyby, el. lusterka, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, radio CD, airbag, zielony, 1 właściciel w Niemczech, sprowadzony, 7.900 zł, 603-775-238 „ Sprzedam renault megane kombi 1,9 DCI, pełne wyposażeniem 667-367-476 „ Sprzedam renault megane, 98 rok, 1.9 DTI, bogata wersja, 502-526-540 „ Sprzedam renault twingo, 94r., 1,2 benz, zarejestrowany, opłacony, 0600-296-380

„ Na obrzeżach Wrześni sprzedam działki budowlane, 0608-346-567 „ Nieruchomości „EL-X” profesjonalna obsługa transakcji prowadzona przez prawnika. SPRZEDAŻ, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM, kredytowanie, GNIEZNO. KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ - ZOSTAW SWOJE MIESZKANIE W ROZLICZENIU, 061-426-65-36, 0601-544-021, www.el-x.pl Nowa komfortowa kawalerka do wynajęcia, „ 0668-813-042 „ Pawilon handlowo - mieszkalny o pow. 600 m2 + działka budowlana 6000 m2 z dokumentacją, cena 570 tys., 0608-670-669 „ Pokoje do wynajęcia, 0663-203-373 „ Posiadam do wynajęcia plac 1.700 m2 bezpośrednio przy trasie Września - Gniezno, 5 km od Wrześni na komis itp. tel. 515-168-844 „ Posiadam do wynajęcia sklep na rynku w Miłosławiu, 0605-400-800 „ Poszukuję do wynajęcia kawalerkę, 0663-103-525 „ Poszukuję lokal handlowy do wynajęcia w ścisłym centrum Wrześni, 0695-263-251 „ Sprzedam 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokości Słupcy pod AG lub kopalnie żwiru, tel. 515-168-844 „ Sprzedam 69 m2, I p. centrum Wrześni, nad sklepami, 159.000 zł, EL-X, 061-426-65-36

Zäomowanie pojazdów Skup samochodów na czöĈci

Kre-059

Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, Września, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

„ Renault megane, 1.4i, kombi, rok 2000, 504-328-053 „ Scenic 2000, DCI, 605-33-71-41 „ SKUP katalizatorów samochodowych 0503-416-909

Sa-279

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

Pra-628

„ Avon 0 zł., 0793-033-264 „ AVON 0607-230-153 „ AVON dodatkowy zarobek, kosmetyki gratis, wpisowe 0zł, + awans, 0604-353-057 „ Bar w Brzeźnie zatrudni do pracy Panie w charakterze bufetowej, 601-781-715

„ TARGOR-TRUCK zatrudni kierowców kat. C+E, tel. 501-052-643” „ Restauracja Królewska zatrudni osobę w zawodzie kelner.CV składać w restauracji Września ul.Paderewskiego 50 Sklep SCHLECKER zatrudni Panią na stanowi„ sko kasjer-sprzedawca. Praca na `1/2 etatu. Podania proszę składać Warszawska 28. Bliższe informacje : 0500-149-274 „ Stacja paliw Lukoil w Brzeźnie, ul. Kostrzyńska 24a, zatrudni na stanowisko: pracownik obsługi stacji, oferty prosimy składać w kasie stacji. Wokalista, instrumentalista szuka zespołu (we„ sela), 0600-143-394

Roz-163

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-276

23 stycznia 2009

Sa-273

26

Skup zäomu 061 4366 232, 0609 538 301 „ Sprzedam renault twingo, 97 rok, 1.1, 507-029-435 „ Sprzedam seat ibiza, 1,4, 96r., 0601-783-615, po 16.00 „ Sprzedam seat ibiza, 2003r., 1,9 TDi, 130 KM, bogate wyposażenie, 0600-296-380 „ Sprzedam seat ibiza, 96r., 3 drzwi, abs,2xpp, 0721-681-558 „ Sprzedam seat inka, 2001 rok, silnik SDI 1.9, dzwonić po 16, tel. 600-520-264 „ Sprzedam skuter Aprilla SR 50 98r., 0668-328-160 „ Sprzedam skutery i ścigacze 50 cm3, Yamaha, Aprilia, Peugeot, roczniki 2004 - 2007, stan idealny, 605-420-442, 609-550-484 Sprzedam tico 96r, opłacony, stan bdb, Wrze„ śnia, 0604-751-685 „ Sprzedam toyota avensis, 2.0 TD, 2000 rok, 0502-681-996 „ Sprzedam vectra, 89r., 1,6 + gaz, 0669-356-859

Września ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 061/436-50-96

KREDYTY Od 370 zł dochodu Na oświadczenie do 20 tys.

GOTÓWKA W TYM SAMYM DNIU!


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

2

„ Wynajmę 2 pomieszczenia, 50 m , z dostępem do toalety, na gabinety lekarskie lub biura we Wrześni, przy ul. Sądowej 6, 0603-612-518 „ Wynajmę 2 pomieszczenia, 50 m2, z dostępem do toalety, na gabinety lekarskie lub biura we Wrześni, przy ul. Sądowej 6, 0603-612-518

ATIZ

po›yczki gotówkowe (na telefon) bez porêczycieli minimum formalnoœci szybka wyp³ata (1 dzieñ) mo¿liwoœæ rat dla ka¿dego OPROCENTOWANIE NI¿SZE O 20% Wrzeœnia, Wroc³awska 42 (przy ZUS-ie)

pn-pt 11.00-17.00 tel./fax 061/4377-281, 0698-627-594

PODARUJĘ „ Oddam szczeniaczki 0661-181-848 „ Podaruję 3-miesięcznego szczeniaka, samiec, krzyżówka bernardyna z owczarkiem podhalańskim, 0606-211-829

RÓŻNE „ Antyki, meble holenderskie, artykuły dekoracyjne do wnętrz i ogrodów, Września, ul. Warszawska 18 (w Domatorze), 604-526-106

PROFESJONALNIE

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolników Zwrot VAT-u za artyku³y budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

TY

RA

„ Aparat cyfrowy Fuji, 10xzoom optyczny, 8,1 piksela, 0722-080-562 „ GARAŻE BLASZANE, RÓŻNE ROZMIARY OD 1450 ZŁ, BRAMY GARAŻOWE, RATY, 062733-88-30, 0607-680-103 „ Kompresory lakiernicze, 0606-309-497 „ ŁYŻWY, SANKI, duży wybór, Września, fabryczna 32, (w podwórzu) „ MEBLE Z ZACHODU, Września Fabryczna 32 (w podwórzu) PROMOCJA NA WITRYNY I KOMODY „ Producent sprzeda budy dla psa, 0660-783-144 „ Sprzedam 3 lodówki sklepowe, przeszklone, 0695-516-479 „ Sprzedam albę komunijną, dla chłopca, 0516-998-517

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE

„ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi używane z Niemiec, 0608-346-440, 061-4388-643 „ Sprzedam pralkę automatyczną, wózek 3-funkcyjny i leżaczek, 0784-056-994 „ Sprzedam roczne meble w bardzo dobrym stanie- tanio, 0509-462-955 „ Sprzedam silnik elektryczny 5,5KW, 0698-982-130

„ Sprzedam wypoczynek, 150zł. 0660-783-144 „ Sprzedaż drewna opałowego i kominkowego, cięcie gratis, możliwość dowozu, 0888-700-329

KREDYTY gotówkowe samochodowe hipoteczne dla małych firm dla klientów w bazie BIK

– PRODUCENT (061) 812-54-69, (063) 278-62-25, (067) 262-47-21, (052) 388-22-73, 0 509-574-644 www.konstal.tit.pl

Jestem studentką ASP

i zbieram do celów artystycznych

zdjęcia wykonane przez fotoradary po to, aby w przyszłości zrobić z nich wystawę. Jeżeli jesteś skłonny oddać mi takie zdjęcie, to prześlij je proszę na adres: Aleksandra Śliwczyńska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 Września lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

Sprzedam pãyty drogowe 061 4366 232, 0609 538 301

„ S p r ze d a m fo te l i k s a m o c h o d ow y, 0691-284-225 „ Sprzedam kurtkę skórzaną, męską, brąz, stan bdb, 0505-056-621 „ Sprzedam lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, rowery teningowe, kuchnie gazowe elektryczne, okapy, mikrofale, zlewy, magle, sedesy, stoły, stoliki RTV, foteliki biurkowe i samochodowe, łóżka, materace, dywany, chodniki odkurzacze, maszyny do szycia, szafki łazienkowe, telewizory, żyrandole, klatki, kołdry, poduszki, wózki, walizki, piecyki ogrzewcze, rożna, sanki, łyżwy, narty z butami, ekspresy kawowe, masażery, 061-4274-341, 0788-561-222 „ Sprzedam maszt do wózka widłowego, 694-667-625 „ Sprzedam meblościankę, wysoki połysk, 200zł., 0889-612-108 „ Sprzedam okazyjnie kolumny 80W, 061-4383-601 „ Sprzedam okazyjnie stylową, rozkładaną ławę, 061-4383-601 „ Sprzedam TV THOMSON 21’, 061-4367-142

PARTNER FINANSOWY

fachowa i miła obsługa

„ Sprzedam solidne plandeki 6x3m, 8x4m, doskonałe dla rolnictwa i budownictwa, 0691-751-801 „ Sprzedam sypialnię niedrogo, nowa, 695-658-891 „ Sprzedam szafę 3-drzwiową z komodą 0509018-469, 061-4350-567 „ Sprzedam tanio NOWE POCHŁANIACZE 061-4389-000

SPRZEDAŻ

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 Września

„ Sprzedaż nart i butów Bierzglinek Bukowa 50, 061-4389-000 „ Sprzedaż sprzętu do ćwiczeń, orbitreki, rowerki, wioślarze, ławeczki i inne Bierzglinek, Bukowa 50, 061-4389-000 „ Tanio sprzedam sofę jendoosobową, 0669-879-444 „ Węgiel brunatny, 0665-047-244 „ Wydam gruz, tel. 515-168-844

UWAGA! NISKIE CENY

„ Sprzedam całkowite wyposażenie do gabinetu kosmetycznego.Ceny do negocjacji. Kontakt 501-525-605 „ Sprzedam drewno kominkowe, możliwość transportu 785-486-794

PROMOCJA NOWOROCZNA 30.000 zł na oświadczenie

061 436-55-47

TRANSPORT, MONTAŻ GRATIS - CAŁY KRAJ

Kre-012h

„ Kupię jałówki hodowlane 2-5 miesięcy cielności, 061-4388-381, 061-4388-340 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką tel. 515-168-844 „ Prasa 2230 rok 1985, stan dobry, 4.500 zł, Wielkopolska, 788-364-703 „ Rozrzutnik obornika fortszritt, koła międzyrzędzi różne, 0602-175-673 „ Skup bydła, 061-438-13-18, 0606-497-658 „ Skup tuczników i bydła, płatność natychmiastowa, 061-4388-381, 061-4388-340 „ Sprzedam 2 jałówki cielne, 1 młodą krowę cielną, 0507-131-700 „ Sprzedam bizon ZO56, super, z płocką sieczkarnią, 78r., 15.000zł., balociarka Z230, pasowa, 4.000zł., 0512-534-753 „ Sprzedam C-330, 785-726-260 „ Sprzedam ciągnik MASSEY FERGUSON 255, 88r., stan bdb, 0603-561-301 „ Sprzedam cielaka jałówkę, Borzykowo, ul. Polna 9 „ Sprzedam dwa byczki mięsne i jałówkę 0668-345-262 „ Sprzedam jęczmień do siewu stratus, 061-4388-096 „ Sprzedam klatki ocynk, 061-4383-601 „ Sprzedam kombajn zbożowy Rekord i prasę Z224, 063-2769-052 „ Sprzedam loszki rasy wbpxpbz, 061-436-7737 po 20.00 „ Sprzedam mieszalnik pasz na mokro, maszynkę do cięcia buraków na prąd i silnik elektryczny 15 KW, 0663-485-694 „ Sprzedam opryskiwacz ślęza, 1000 l, lance hydraulicznie podnoszone, 0880-416-970 „ Sprzedam roztrząsacze obornika T088, przyczepy asenizacyjne, 10 tys. litrów, siewnik Amazone 4m, agregat uprawowy 5,30 oraz MTZ 82, przyczepy rolnicze 6-tonowe, 0604-993-375 „ Sprzedam siewnik zbożowy FAMAROL 3m, 0602-797-431 „ Sprzedam tur do C-360, 0513-908-073 „ Sprzedam ursus 1604, 061-4380-592 „ Sprzedam zboże, pszenżyto, 0601-958-988 „ Sprzedam zetor 16145, 87r., stan bdb, 0604-136-344 „ Sprzedam ziemniaki jadalne odmian, Wineta, Lord, Satina, Tajfun, 501-772-411 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, 061-4389-309 „ Sprzedaz kaczek, 0691-076-749 „ Sznurek 4 kg, 2000 m - 24 zł. Śruta rzepakowa - 600zł./t, Saletra amonowa - 1150 zł./ t, Mocznik (worki 25kg) - 1280 zł./ (nawozy na paletach, ofoliowane), 061-4383-202 lub 0605-319-615 „ Wysłodki granulowane, otręby pszenne i żytnie, pasze, koncentraty, nawozy w dobrej cenie. Polchem Borzykowo, 0663-888-871, 061-4378-513 „ Ziarno słonecznika, prosa, lnu, rzepiku, kanaru, peluszki, grochu, gryki, konopi, sorga, dari, kardi, kukurydzy, pszenicy, owsa, jęczmienia - oferuje Agroflora - Obłaczkowo 124, 0614366-129 lub 4366-457

27

Kre-062a

ROLNICZE

www.wrzesnia.info.pl

OFERUJEMY:

KREDYTY

PRZYCZEPA 25zł/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zł/doba I INNE GNIEZNO, ul. PÓŁWIEJSKA 43

Inn-339

„ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, nowe bloki, 0501-447-839 po 16.00 „ Wynajmę mieszkanie 57 m, 3 pokojowe, parter, osiedle Kościuszki, tel. 517-586-305 „ Wynajmę mieszkanie 65 m2, w nowym bloku przy ul. Witkowskiej, częściowo umeblowane, gotowe do zamieszkania, 0698-408-828 Wynajmę nowe mieszkanie we Wrześni, 46 m2, „ 0781-666-266 „ Wynajmę pod magazyn lub produkcję halę o pow. 250 m2, 0663-962-117 „ Wynajmę sklep w centrum miasta, 165 m2 + duży parking, tel. 515-168-844 „ Zamienię mieszkanie 46 m2 z KW na większe do 80 m2, 0694-04-08-36 „ Zamienię mieszkanie 56 m2 na mniejsze, 0606-908-695 „ Posiadam lokal użytkowy do wynajęcia. 61 436 07 07 po 15-tej.

NOWOŚĆ!

„ Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, Września - os. Lipówka, 0663-771-747 „ Sprzedam dom Psary Małe i Polskie, 0604-33-70-43 „ Sprzedam dom we Wrześni kontakt sobota: 0501-607-909 „ Sprzedam dom we Wrześni, po kapitalnym remoncie, 0781-666-266 „ Sprzedam dom z zabudowaniami, pow.18 ar, Barczyzna 6, 0692-966-935 „ Sprzedam działkę 880 m2, nad jeziorem Powidzkim, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę budowlaną - 40 zł/m2, tel. 0508-355-443 „ Sprzedam działkę budowlaną Nekla, 720 m2, 0725-036-689, 0663-764-096 „ Sprzedam działkę budowlaną w Nekli, 1700 m2, 0501-356-279 „ Sprzedam działkę budowlaną we Wrześni, 0662-339-507 „ Sprzedam działkę budowlaną, Psary Polskie, 651 m2, 45.000 zł. 0507-670-043 „ Sprzedam działkę budowlano - usługową 910 m2, k/Witkowa, 79 zł/m, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę rolną, 6 morgi, 0788-324-863 „ Sprzedam działkę rzemieślniczo - budowlaną, 0788-386-781 „ Sprzedam działkę, 1000 m2 w Słomowie, 0608-653-239 „ Sprzedam działki rolne w Izdebnie, Przecławiu k/Słupcy, 3 zł/m2, 511-011-302 „ Sprzedam garaż przy ul. Pastów 505-95-63-39 „ Sprzedam KAMIENICĘ w centrum Czerniejewa, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam kawalerkę w Miłosławiu, 0506-382-529 „ Sprzedam kawalerkę (deweloperska), 0507-186-750 „ Sprzedam lub zamienię dom we Wrześni na bloki 505-128-308 po 18.00 „ Sprzedam mieszkanie 10 km od Wrześni, 3-pokoje, 50 m2, niski czynsz, 0609-181-869 „ Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe we Wrześni w kamienicy, pow. 50 m2, 0723-619-335 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2, na Kościuszki lub zamienię na 2-pokojowe ok. 40 m2, 0512-314-474 po 16.00 „ Sprzedam mieszkanie 38 m 2, 2 pokojowe, częściowo umeblowane, Września, 0781-804-440 „ Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, ławę rozkładaną, 0663-046-665 „ Sprzedam mieszkanie 49 m2, w Targowej Górce 0665-507-570 „ Sprzedam mieszkanie 57 m, 3 pokojowe, parter, osiedle Kościuszki, tel. 517-586-305 „ Sprzedam mieszkanie 74,6 m2, na Legii Wrzesińskiej, 0601-976-005 po 15.00 „ Sprzedam mieszkanie we Wrześni, os. Sokołowskie, 124 m2, II-poziomowe, 3 tys./m2, 0600-177-421 „ Sprzedam mieszkanie Witkowo - okolica od 93.500 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe 3-pokojowe, 0504-037-359 „ Sprzedam mieszkanie, 41 m2, w Biskupicach, 0695-516-479 „ Sprzedam nowe mieszkanie 62 m 2 , 0601-775-237 „ Sprzedam ostatnie 4 działki w gm. Kostrzyn pow. od 932 m2, od 79 zł (netto) /m2, 602-451-302 „ Stancja, 0603-196-318 „ Szukam do wynajęcia lokal od 50-100 m2, w centrum Wrześni, Słupcy, Środzie lub w Miłosławiu, 0509-462-955 „ Wydzierżawię tanio halę, 150 m 2 , 0510-365-557

Inn-928a

23 stycznia 2009

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

WDK Somowo zaprasza na ZABAWY KARNAWAŁOWE 31.01.2009 r. gra zespół Czas i 21.02.2009 r. gra zespół Bolero Pełna konsumpcja, napoje. Cena biletu 150 zł od pary. Bilety u świetlicowego Roz-155

tel. 061-4387-657

„ Sprzedam tarcicę sezonowaną, dębową i jesionową, 0501-356-279 „ Sprzedam wersalkę, 2 fotele, 2 pufy, 200 zł, 061-436-35-78 „ Sprzedam węgiel kamienny, miał, ekogroszek, drewno opałowe, 0501-774-931 „ Sprzedam wózek wielofunkcyjny, TANIO, 0669-213-694 „ Sprzedam wózki widłowe Bułgar i GPW, udźwig 2; 3,2; 3,5 tony, stan idealny, 605-420442, 609-550-484

Kredyty gotówkowe: oferty wielu banków, min. dochód 450 zł, dla Polaków pracujących za granicą, na okres do 96 mies., minimum formalności

Pożyczki na oświadczenie: do 20.000 zł, bez zaświadczeń o zarobkach, wystarczy dowód osobisty, nowość: działalność gospodarcza na oświadczenie

Kredyty konsolidacyjne: zamiana wielu rat na jedną niższą, możliwość dodatkowej gotówki, decyzja w 3 min, do 120.000 zł, wystarczy dochód 500 zł, na okres 96 mies.

Przyjdź lub zadzwoń pomożemy dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową. Września, ul. Fabryczna 11A (dawna siedziba Wiadomości Wrzesińskich)

tel. 061-4364-112 0669-199-404


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

sklepów, biur, domów:

• szpachlowanie • malowanie, • układanie płytek • sufity podwieszane

USŁUGI „ Adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, ścianki działowe, zabudowy w płycie KG itp. 0605-593-715 „ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNE: CY FRA+, CYFROWY POLSAT, NTELEWIZJA, TELEWIZJA NA KARTĘ. MONTAŻ, NAPR WA, 0504658004

PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI

z płyty gipsowej

• ścianki działowe • inst. hydrauliczne

„ Atrakcyjne zabudowy wnękowe, szafy, komody, komandory, na wymiar, terminy 7 dni, 0660-517-289

i elektryczne

„ Auto transport towarowy, przeprowadzki, komleksowe usługi, TANIO, 501-652-385 „ Autotransport towarowy, przeprowadzki, tanio, 781-609-342

-61 4 376 237 -0508 067 342

tel. 0661-934-714

Usl-007a

„ Cyklinowanie, układanie paneli, parkietów, desek podłogowych, wykładzin dywanowych, montaż płyt gipsowo - kartonowych, malowanie, szpachlowanie; 0608/701-989

Firma Ogólnobudowlana

koparko-ładowarką CAT

507-127-051 • równanie terenu • wykopy • załadunek • rozładunek materiałów sypkich i palet „ Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo Ocieplanie poddaszy itp. 0511-997-983, 0513-549-965 „ Budowa domów, tynki, płytki, klinkier 0691-496-894

0508-048-030

„ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3zł/m2 0604-381-253 „ Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowanie i inne prace wykończeniowe, 0693-221-410 „ DOŚWIADCZONY DJ- ZAGRAM KAŻDĄ IMPREZĘ 0505-864-124 „ Elektroinstalacje 0608-234-863 „ ELEKTROINSTALACJE, pomiary, 0608-658-498 „ Elektryka samochodowa, diagnostyka komputerowa, 0793-553-053

„ ODNAWIANIE WANIEN - 0600-979-826 „ OFERUJĘ USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, zapraszam do współpracy firmy i osoby prywatne. Wystawiam faktury VAT.Do przeprowadzek wypożyczam pojemniki, 0502-606-361 „ PIT-y, VAT budownictwo, firmy, 0606-536-883 „ Płytkarstwo, remonty, 0697-284-725 „ Płytk arstwo, remonty, malowanie, 0502-614-021 „ Posadzka maszynowa, 10 zł./m 2 , 0785-980-192 „ Posadzki maszynowe w domkach jednorodzinnych, blokach i biurach, 0606-128-033 „ Profesjonalny serwis RTV, A. Kubiak, 0504-592-133 „ Profesjonalny zespół muzyczny www.duethit.com, 0606-244-789 „ Przedłużanie paznokci, 0501-599-154 „ Przewóz osób busem 19-osobowym i 9osobowym, 0506-070-158 „ Remontowo - wykończeniowe, budowa kominków - wolne terminy! 0600-954-632 „ Remonty i wykończenia mieszkań, regipsy, płytki, panele, malowanie, 0508-916-944 „ Remonty i wykończenia wnętrz od A do Z, elektroinstalacje, 0787-189-798

TYNKI MASZYNOWE

0608-596-761

„ Budownictwo ogólne i mieszkania pod klucz, Usługi dekarsko-blacharskie, montaż wkładów kominkowych, ciesielstwo.061-436-53-79, 0506-912-109

Organizujemy imprezy noworoczne

dla firm i nie tylko (zainteresowanym prześlemy menu) Prowadzimy zapisy na komunie, imieniny, urodziny, wesela, stypy i inne imprezy okolicznościowe

w PIĄTKI, godz. 19.00

wieczorki taneczne

Gas-055s

Restauracja We We organizuje

Prowadzimy zapisy na „Walentynki”, 14.02. (sobota) 62-300 Września, Rynek 7, tel. 061 640 21 00 (od 11.00 do 22.00) e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl

BUDMAR

ROBOTY ZIEMNE - usługi minikoparką KUBOTA - układanie kostki brukowej, skarpowanie - wykopy pod szamba ekologiczne z montażem - wykopy pod instalacje wodne, prąd, telefon, gaz - wykopy pod fundamenty - przebudowa domów, - obiektów gospodarczych, - zagospodarowanie poddaszy, - prace wykończeniowo – remontowe, - ogrodzenia, - zagospodarowanie terenów zielonych

„ Firma remontowo - budowlana przyjmuje zlecenia na usługi: budowlane, ocieplenia, tynkowanie, wykończenia wnętrz, 665-651-943 „ Hydraulik 0601-536-890 „ Inspektor p-poż, specjalista BHP- świadczy usługi, -0607-567-299 „ Jaguarem do ślubu? 605-941-115 „ KARCHER, czyszczenie dywanów, kanap, foteli, profesjonalne sprzątanie mieszkań, tanio, 0880-832-358 KIEROWNIK BUDOWY, 609-118-583 „ „ Kompleksowe usługi remontowo wykończeniowe wnętrz, szpachlowanie, malowanie, regips, układanie płytek, panele, tapetowanie, hydraulika, adaptacja poddaszy LUX-DOM, 0502-961-852 „ Kompleksowe usługi remontowo wykończeniowe, 0604-717-408, 0608-479-523 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 0692-536-688 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 508-692-163 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, płyta KG, ocieplanie, adaptacja poddaszy, płytki, panele, F. VAT oraz inne, 0781-275-540 „ MIAŁEŚ WYPADEK? zadzwoń pomożemy uzyskać odszkodowanie, 0518-489-829 „ Montaż Cyfrowy Polsat, Cyfra+ i n-telewizja, 506-964-989 „ Montaż paneli i podłóg, drobne usługi remontowe, 0665-332-743

„ Szpachlowanie, malowanie, płyta nida, adaptacja poddaszy, 0660-157-701, 0781-405-803 „ Szpachlowanie, malowanie, układanie płytek, 0886-220-155 „ Szycie kołder z pierza 0693-501-593 Ścinanie drzew 608-225-816 „ „ Tartak obwoźny, przecieranie u klienta, 0606-111-498 „ Tłumacz przysięgły j.niemieckiego, 0691-983-393

KARCHER czyszczenie dywanów i tapicerki • kanapa od 20 zł • fotel 15 zł • dywan 3 zł/m2 • pufa 5 zł • auto od 80 zł

tel. 698-417-556

„ Z E S P Ó Ł M U Z YC Z N Y B E LC A N TO, 0500029180 „ Zespół Muzyczny FAMED 0502-423-869 „ Zespół muzyczny SONET, 0695-916-826 „ Zespół Muzyczny TEMPUS 0607-836-929 „ Zespół muz yczny TOP - Stars, 608-336-894 „ Zespół muzyczny, 692-721-309 „ Zespół muzyczny, 695-030-738 „ ŻWIR  PIASEK  ZIEMIA  KONKURENCYJNE CENY, 0662600089 „ Komputeropisanie, również tabele, wykresy.. 0602-304-132 „ N A P R AWA P R A L E K U K L I E N TA , 0614360813 „ WYRÓB, sprzedaż i montaż siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie Słupca, 063275-51-93, 0602-39-04-89 „ Zespół muzyczny EFFECT + saksofon, trąbka, 0606-121-357

ZWIERZĘTA

„ Usługi transportowe bus+laweta, przewóz do 6 osób, 608-874-303

„ Rozliczenie PIT 2008 tel. 662-272-732, 508-143-188

• Restauracja • Winiarnia • Sklep Winiarski

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ Usługi ślusarskie 0698-982-130

„ Remonty, płytki, szpachlowanie itp, 0603-326-134

"We We"

„ Układanie kostki brukowej, 0693-342-688 „ Usługi blacharsko-dekarskie, 693-932-608 „ Usługi budowlane, remonty, solidnie i fachowo 0606-991-372 „ Usługi elektryczne, 0664-008-814 „ Usługi elektryczne, 0721-148-248 „ Usługi hydrauliczne wod-kan, co, 665-047-257, 0785-095-545 „ Usługi ogólnobudowlane z towarem lub bez, 669-956-620 „ Usługi podnośnikiem koszowym, wycinka drzew, prace budowlane, prace wysokościowe 0510-594-872 „ USŁUGI REMONTOWE, 0721868305 USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE „ WNĘTRZ, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki, panele, wykładziny itp., KONKURENCYJNE CENY, 0889-399-509

„ Usługi remontowo-budowlane, natychmiastowe terminy, 0501-835-458

„ Remonty ogólnobudowlane, 0784-428-737

„ Cyklinowanie podłóg, 0728-316-295 „ Cyk linowanie, zak ładanie podłóg, 0505-149-502

„ Tynki maszynowe, gipsowe, TANIO 0692-49-88-38

tel. 0666-716-442

gipsowe cementowo-wapienne Bd-230b

Usługi

Roz-142a

• malowanie • tapetowanie • szpachlowanie • płyta KG • ocieplanie • płytki • panele

62-300 Września ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

„ Tynki maszynowe, 0604-155-742

„ Zespół muzyczny 608-234-863

Usl-003

przyjmie zlecenia na wykończenia

„ Wynajem rusztowań typu KLIN, tel. 661-781-102 „ Zawiozę 8 osób 0787-453-482 „ Zduństwo, 061-4360-101

„ Usługi transportowe busem, przeprowadzki, 0637-790-139 „ Usługi transportowe, autoholowanie, przeprowadzki, kraj i zagranica, 603-617-255 „ VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ślubna gratis. 0889-39-36-36 „ VIDEOFILMOWANIE - Mazurkiewicz. Zaufaj doświadczeniu 20 lat działalności - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765 „ Videofilmowanie, 0601-262-268 „ Viectra C-do ślubu 0693-139-178 „ Wideofilmowanie, cena 650 zł. 0669-531-307 „ Wynajem podnośników koszowych, 0501429-384, 0502-974-584

„ Owczarki niemieckie, 0502-668-298 „ Sprzedam 2 klacze: 3-letnia i 6-letnia, ogierka fiorde, Kaczanowo, ul.Kaliska 86 „ Sprzedam beagle, 0664-725-328 „ S p r ze d a m b u l d o g a f ra n c u s k i e g o, 0667-955-843 „ S p r ze d a m m ł o d e k u r y ozd o b n e, 061-4371-006 „ Sprzedam ocieplane budy dla psów, różne wielkości, ceny producenta, 0691-749-993

KOMPUTEROWE „ Naprawa komputerów, 0665-997-855 „ Serwis komputerowy, strony WWW, nawigacje 695-926-796 „ Komputery, laptopy, nowe i używane. Zapraszamy. Laskowskiego 1

Biuro Ogłoszeń ul. Warszawska 15 62-300 Września tel. 061/ 640 01 01

www.wrzesnia.info.pl

Reklamy Nowo otwarty oddział Poznański OFERUJE • kredyt gotówkowy • prostą pożyczkę (do 10 000 – bez zaświadczenia) bez zgody współmałżonka, decyzja w 15 min

• kredyt samochodowy • kredyt konsolidacyjny • kredyt hipoteczny • karty kredytowe • najkorzystniejsze lokaty • rachunek oszczędnościowy aż 7% ul. Warszawska 38, Września tel. 061-436-04-01, 519-193-794 e-mail: ps480.wrzesnia@epoczta.pl

na str. redakcyjne przyjmowane są do środy godz. 12:00

do

Moduły pomiędzy

ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy

do godz. 17:00

Pozostałe i ogłoszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

ww-054i

OGÓLNOBUDOWLANA

„ Transport 1,5 tony, przeprowadzki, 0600-141-565 „ Transport osobowy 8 osób, klimatyzacja, DVD, GPS, autoholowanie, tel. 0602-221-436 „ Tynki gipsowe, maszynowe, tel. 600-155-376 „ Tynki maszynowe - gipsowe, 0606-217-188 „ Tynki maszynowe - gipsowe, usługi remontowo - budowlane, 0792-473-548

Inn-929c

„ Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, osiemnastki itp. Brzeźno, 061-897-00-56 „ Skup antyków z likwidacji mieszkań- zegary, srebra, monety, militaria, ordery, stare dokumenty, widokówki, lampy, monety, obraz, różności, wysokie ceny, książki, 0694-834-800, 061-4245-037 „ Sprzedam wynajem rusztowań warszawskich, tel. 0600-354-337

„ Murarz z narzędziami, 0669-411-305 „ Najazd + laweta, 0508-157-322 „ Naprawa pralek, lodówek, 061-438-36-01 „ Naprawa sprzętu AGD, pralki, zmywarki, piece. 665-809-224 „ Naprawy mechaniczno-hydrauliczne - blacharskie TANIO 663-087-432 „ Ocieplanie budynków, szpachlowanie, malowanie, regipsy, usługi dekarskie - drobne itp. 0509-273-322 „ Ocieplanie domów, adaptacja poddaszy, kostka brukowa, 0787-270-481

Firma

Inn-486a

RÓŻNE

www.wrzesnia.info.pl

Kre-078

23 stycznia 2009

Bd-265

28


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

23 stycznia 2009

3,99

PARÓWKI WIEPRZOWE

4,99

www.wrzesnia.info.pl

29

0,39

KORNECKEN 65g

0,79

1 KG

1 SZT.

50%

20%

TANIEJ

TANIEJ

8,99

EDAN EXTRA

13,99

0,69

JABŁKA luz

1 KG

1 KG

35%

TANIO I WYGODNIE!

TANIEJ

3,85 4,69

4,99 5,49

1 SZT.

6,99 8,49

1 SZT.

KAWA MIELONA FAMILY

MAJONEZ DEKORACYJNY

PŁYN DO PŁUKANIA

TCHIBO 250 g

WINIARY 400 ml

1 SZT.

LENOR różne rodzaje 1l

OFERTA WAŻNA od 22 do 25 stycznia lub do wyczerpania asortymentu

Skl-329

Zarząd Klubu Victoria Września zaprasza na

Ośrodek szkolenia PARTNER

III Galę Piłkarską

Zaprasza na kursy kategorii B

połączoną z balem która odbędzie 31.01.2009 r.

Kurs w 6 tygodni.

w sali WOK we Wrześni

Jeśli dłużej z naszej winy, to zwracamy 300 zł Roz-170a

Impreza prowadzona przez prezenterów Radia Merkury Gość wieczoru – uczestnik programu TVN MAM TALENT LOTERIA! ATRAKCYJNE NAGRODY!

Bilety (250 zł/para) do nabycia w sklepie meblowym KAMPOL, ul. Kościuszki 1

TÆ ksi•›kÆ musisz mieÂ!

„Wrzeijni portret wğasny” to trzecia cz÷ijå trylogii pocztówkowej Wydawnictwa Kropka, opatrzona tekstami znanego wszystkim Staġczyka. Znajdziecie w niej kartki, jakich nie znacie z poprzednich albumów ze starymi pocztówkami Wrzeijni i okolic, a takőe te najpi÷kniejsze z poprzednich wydawnictw. Książka do nabycia: w biurze ogłoszeń „WW” we Wrześni przy ulicy Warszawskiej 15

Dzwoń 66 99 22 162 Edu-028a

Cena kursu 1300 zł • Zapisy do czwartku 29.01.2009 r. Zapraszamy


30

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

23 stycznia 2009

www.wrzesnia.info.pl

OKNA • DRZWI • FASADY Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OŁOWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437 Bd-219a

MIESZKAJ ZDROWO!!!

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Bd-164c

RATY

Paczkowo ul. Szkolna 11

Tel./fax 061 8157-399

1465x1435 = 460 z³ R+UR 2065x1435 = 530 z³ R+UR 2065x865 = 350 z³ R 865x1435 = 290 z³ UR ceny netto

kom. 0600-178-709 MOSKITIERY • ROLETY • ROLETKI

HYDRAULIK Wrzeynia ul. Przemysowa 1 tel./fax (061)4364846 Sklep Instalacyjny

Technika grzewcza i sanitarna Doradztwo – sprzeda› kotãy olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pãytowe, ãazienkowe wodomierze mieszkaniowe zbiorniki na olej WO wkãady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna A ON armatura wodociñgowa K ceramika sanitarna WY przydomowe oczyszczalnie ±cieków kinety kanalizacyjne

ROLETY

zewnêtrzne, wewnêtrzne

ēALUZJE poziome pionowe

SPRZEDA‹ HURTOWA I DETALICZNA

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

Oferujemy korzystne warunki wspópracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.0016.00, sob. 7.0013.00

tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

Przepisy BHP, P-POŻ

• wprowadzanie nowych przepisów BHP, P-POŻ • doradztwo z zakresu Prawa Pracy • szkolenia z zakresu BHP, pełen zakres • szkolenia z zakresu P-POŻ • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej • HACCP/GHP - wprowadzanie na dany obiekt - szkolenia Usl-026

602-441-767 Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

Września ul. Kilińskiego 11 tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny • krótkie terminy


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

31

Sklep „Sosenka”

Zaprasza na kurs prawo jazdy kat. B Konkurencyjne ceny Możliwość zrobienia prawo jazdy

MEBLE SOSNOWE • MATERACE

w 6 tygodni!!! Materiały gratis!!!

www.wrzesnia.info.pl

Września, ul. Słowackiego 32 Wejście od Chrobrego (pawilony) tel. 061-436-51-69, www.sklep-sosenka.pl

0696-020-145

14 lutego od godz. 1900 do 400 w Świetlicy Wiejskiej w Osowie odbędzie się

ZABAWA KARNAWAOWO – WALENTYNKOWA organizowana przez Radę Rodziców przy SSP w Chwalibogowie Będzie grał zespół SONET • LOTERIA FANTOWA • Cena biletu 120 zł 061-4381-293, 0695-976-375

Roz-175

NOWY WŁAŚCICIEL poniedziałek-piątek 9:00-17:30

Rynek 10/6, Września • sobota 9:00-13:30

ZAPRASZAMY Nowe korzystne warunki, niskie prowizje. Przyjmiemy biżuterię (złoto od 40 zł wzwyż), sprzęt RTV AGD, telefony komórkowe, samochody.

Kre-064a

Możliwość negocjacji cenowych i procentowych. Dyskrecja zapewniona.

Roz-143

Sieć lombardów już 7 lat na rynku.

DOM FINANSOWY UBEZPIECZENIA - najkorzystniejsze oprocentowanie na rynku, - kredyty nawet do 120% wartości samochodu, - korzystny pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/ASS - bez wkładu własnego W naszym biurze dostaniesz kredyt: - nawet przy min. dochodzie 350 zł (netto), - od 1000 do 100.000 zł, - bez BIK-u, oddłużeniowe na spłatę zobowiązań windykacyjnych i komorniczych

- o wysokiej przyznawalności

ul. Kościelna 4 Września

tel. (061) 624-86-66 tel. kom. 508-212-606

* Komunikacyjne PROMOCJE!!! * Majątkowe * Na życie * Dla firm * Turystyczne Września ul. Jana Pawła II 6 tel. 061-436-70-00

ul. KoĞcielna 5, tel. 061-436-11-83, 0501-602-025

Witamy wszystkich w Nowym Roku i zapraszamy do udziaäu w kursach

Inn-441a

kredyt

- gotówkowy na dowód osobisty do 30 000 zł, - samochodowy (na nowe i używane), leasing, - hipoteczny (na zakup lub remont mieszkania), - konsolidacyjny (na spłatę innego kredytu) - ratalne

Zakad Doskonalenia Zawodowego we Wrze±ni, O±rodek Ksztaãcenia Wrze±nia

* kierowców wózków akumulatorowych – spalinowych * urządzenia gazownicze LPG - eksploatacja * SEP do 1 kV * uprawnienia energetyczne bez ograniczeĔ * dozór eksploatacji urządzeĔ inst. cieplnych * spawanie elektryczne: – w osáonie CO2 – gazowe – w osáonie argon TiG * suwnice-elektrowciągi- windy towarowe * palacz * BHP podst., okresowe * pierwsza pomoc * dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynkowych dla dzieci i máodzieĪy * kierowników wycieczek * pedagogiczne * kas fiskalnych * roczny kurs fryzjerski * komputerowe – ksiĊgowoĞü komputerowa oraz inne kursy na zlecenie zakáadów pracy

Me-043

OSK PRZEMO

Edu-032

23 stycznia 2009


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

23 stycznia 2009

www.wrzesnia.info.pl

Lek-244

32

CENTRUM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE ul. Słowackiego 2, Września

Przyjęcia bezpłatne w ramach NFZ

PORADNIA GINEKOLOGICZNA dr n. med. Marek Perlik lek. Lucyna Majewska-Lipińska lek. Marek Karpiński lek. Michał Perlik

– pon, wt, śr., czw., pt. – poniedziałek – piątek – wtorek

PORADNIA ONKOLOGICZNA dr n. med. Piotr Łaski

PROFI CREDIT

MOTO – AUTEX WYPRZEDAŻ ROCZNIKA

chirurg stomatolog tel. 601-696-800

Usługi: • mechanika • elektronika • diagnostyka silników (wszystkich marek) • Wymiana oleju

(rozliczenia bezgotówkowe) Sa-278a

ARCHEOLOGIA – KÄRCHER –

604 056 924, 604 160 769

AGENCJA WE WRZEŚNI ul. Powstańców Wlkp. 73 tel. 0693-836-636

Inne: 508 198 316, 604 160 769

Usl-028a

LARYNGOLOG lekarz specjalista

spec. W. Kwiatkowski

Danuta Kowalska

USG: położnicze, przezpochwowe i piersi Przyjęcia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. Gnieźnieńska 3, Września 0606-312-327

Wrzeœnia, ul. S¹dowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedzia³ki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, œrody i pi¹tki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY Wrzeœnia, ul. D¹browskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pi¹tek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

Licencja MF 1893/03 Wrzeœnia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

• Kompleksowa obs³uga firm • Rozliczenia roczne

Przewodnicząca Koła

Nowy Folwark, ul. Mostowa 4; tel./fax: (061) 438-87-78; dolmenbj@wp.pl; www.czyszczenie.org

Archeologia:

NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

– Anna Koczorowska

serdecznie dziękuje Sponsorom za dofinansowanie „Dnia Seniora” Bank Spółdzielczy, Kosłom, Eugenia Koczorowska, Rafał Wesołowski, Maria Wróblewska, Pani Teresa Medica S.A., Zamiara – Bąkowski, Przedszkole Polne Kwiatki, Gminna Spółdzielnia, Anna Miczuga, Maciej Kwiatkowki, Artur Bartkowiak, Sławomir Śpiewak, Regina Kwiatkowska, Eugenia Pietraszak, Wojciech Cieślak, Błażej Stajkowski, Rada Sołecka Szczególne podziękowania kieruję w stronę pań z Koła, które przygotowały uroczystość i upiekły pyszne ciasto.

Roz-178

Fundacja REMEDIUM NATURA zaprasza na wizytê u wybitego IRYDOLOGA dr. Wiktora Safonowa (ocena stanu zdrowia z têczówki oka, zio³olecznictwo)

24.01.09 (sobota) od godz. 9.00 do 15.00 w sklepie zielarsko-medycznym MELISSA ul. Jana Paw³a II 25 Rejestracja 640-24-24

Wizyta 35 z³

KREDYTY • gotówkowe • dla firm • konsolidacyjne • dla rolników

Kre-054b

ul. Gnieźnieńska 14 (061) 436-33-13 (061) 436-31-41

(m.in. komunikacyjne, majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, osób fizycznych i firm)

Lek-221

*************************

UBEZPIECZENIA

przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 Września, ul. Prusa 5, tel. 061-4377-987

Lek-243

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752

(szczegóły w salonie)

• Archeologiczne badania powierzchniowe, sondażowe i wykopaliskowe; pomoc w kontaktach z WUOZ; ocena oddziaływania inwestycji na potencjalne obiekty zabytkowe • Profesjonalne czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej • Profesjonalne mycie i impregnacja elewacji domów, kostki brukowej, dachów, hal produkcyjnych, płotów, przeszkleń itp. • Usuwanie graffiti i zabezpieczanie powierzchni przed graffiti (posiadamy certyfikat AGS) • Profesjonalne czyszczenie posadzek (szorowarka) • Sprzątanie • Usługi remontowo-budowlane

GABINET STOMATOLOGICZNY przyjmuje pn.-pt. (z wyjątkiem środy) 16.30-22.00

Kupując Fiata teraz raty zaczynasz płacić w 2010 roku

• osobowe • dostawcze • lawety, przyczepy • naprawy blacharskie i lakiernicze

– śr., czw., pt.

lek. dent. Irena Panieńska-Tupaj

ROCZNE FERIE KREDYTOWE

Stacja Kontroli Pojazdów 3,5 t

– środa, czwartek

Informacje oraz rejestracja (061) 4367-972

UPUSTY nawet do 25.000 zł

Września

PORADNIA GINEKOLOGICZNA lek. Katarzyna Częstochowska

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych – poniedziałek, środa

tel. (0 61) 4366080

2008

Przyjęcia prywatne

Pracownia USG – pełen zakres badań

Roz-132

• OSOBOWE • DOSTAWCZE

Kre-072

pożyczki gotówkowe bez BIK

– poniedziałek

Września, ul. Legii Wrzesińskiej 24, tel. 061 640-16-49


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

23 stycznia 2009

Gabinet Lekarski

33

PORADNIA ORTODONTYCZNA

Września, ul. Fromborska 27

Zofia G³adych

lek. med. Henryk Górniak specjalista pediatra chirurg dziecięcy

lek. stom. specjalista II stopnia ortodoncji

Lek-212a

Przyjęcia codziennie (oprócz wtorku i czwartku) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Tel. 061 4362-989, 0603-561-420

www.wrzesnia.info.pl

Wrzeynia, ul. OPIESZYN 10 tel. 0600-794-681

pon 15.00-17.00 yroda 15.00-18.00 sobota 10.00-12.00

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

„HIPOKRATES” Monika & Marcin Borowicz 62-300 Wrzeœnia, ul. Waryñskiego 6c Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-21

Wykonujemy nastêpuj¹ce zabiegi:

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar Kie³czewski

Sienkiewicza 12 Wrzeœnia pt. 15.00-16.00

- implantacja pojedynczych zĊbów - implantacja bezzĊbia - leczenie recesji dziąseá - prace protetyczne na implantach - korony i mosty – peánoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy caákowite i czĊĞciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kana³owe przy u¿yciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian próchnicowych, záamania zĊbów, przebarwieĔ - usuwanie kamienia nazĊbnego oraz osadów - wybielanie zĊbów - ekstrakcje zĊbów - na miejscu wáasna pracownia RTG Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00: tel. 061 436-72-48 lub 507-117-063

DO KOēCA GRUDNIA PROMOCJA NA IMPLANTY!!!

DEPILACJA LASEROWA

GABINET STOMATOLOGICZNY

NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAŁEGO USUWANIA ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA

lek. stom. ogólnej PAWE£ KRUPKA

LASER DIODOWY MEDIO STAR

WRZEŒNIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. Lipówka pn, wt, czw, pt 1500–1900

Lek-229

Informacja, rejestracja: AMIKA ul. Piastów 16, tel. 061-4379-999

Lek-225b

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

PROTETYKA EXPRES

lek. dent. Piotr Wiszniewski

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZÊBOWYCH

przyjmuje w środy 15.00-21.00

Września, Plac Św. Stanisława 1 (wejście obok Veritasu w podwórze)

tel. 0602-830-899

STOMATOLOG

Gabinet Lekarski

specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

USG – sonda brzuszna i pochwowa

GABINET PRYWATNY:

Katarzyna Czêstochowska

Anna Ulanowska – Tuwima 10

POO‹NICTWO – GINEKOLOGIA

spec. ginekolog poáoĪnik

Pełen zakres usług: leczenie dorosłych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zębów; leczenie chorób przyzębia; chirurgia, implanty, własne RTG

WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)

Rejestracja telefoniczna

Wrzeœnia ul. Kiliñskiego 4

061/4360-509, 0607-686-301

wtorki i czwartki od 16.00

PACJENCI Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

tel. 061 4360-365, 0506-585-086

lub osobiœcie

Rejestracja tel. 0602 177 154 i 4360 102

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lek. stom. Kinga Chaberska-Ziarkowska lek. stom. Rafał Ziarkowski

tel. 0604-155-695 NOWOŚĆ!!! WYBIELANIE ZĘBÓW METODĄ BEYOND WHITENING W 30 MINUT

Lek-219b

WRZEŚNIA, ul. Powstańców Wlkp. 73 piątek, sobota, inne terminy po uzgodnieniu POZNAŃ ul. Ostroroga 15, pon. - czw.

KOMPLEKSOWE LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Lek. Gerard Wilczyñski

Specjalista otolaryngolog Wrzeœnia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 16.00 – 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

Gabinet Dermatologiczny „PRODERMED”

Gabinet Stomatologiczny VITADENT

lek. dermatolog Anna Ratajczak Wrzeœnia ul. Wiewiórowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00

ul. S¹dowa 1 (wejœcie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nag³e tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

po uzgodnieniu telefonicznym takĪe w soboty

OKULISTYKA

Niepubliczny Specjalistyczny Zespóá Opieki Zdrowotnej „SPECIMED” 62-300 WrzeĞnia, ul. Sáowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

Lek-227

Poradnia Medycyny Pracy

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpäatne badania uczniów i studentów * badania kierowców zawodowych i amatorów * peäen zakres badaþ w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakäadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

Specjalista Chorób Oczu Klaudia Stefańska-Góral Września, ul. Kilińskiego 14 NFZ pon. 13⁰⁰–17⁰⁰, śr. 9⁰⁰–13⁰⁰ GABINET PRYWATNY czw. 9⁰⁰–13⁰⁰, 15⁰⁰–19⁰⁰ pt. 9⁰⁰–13⁰⁰, 15⁰⁰ – 19⁰⁰ ORAZ STANY NAGŁE

Lek-235a

GABINET LEKARSKI

tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY Wrzeœnia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorób wewnÆtrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


34

23 stycznia 2009

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Usl-031

BIURO RACHUNKOWE "IN PLUS"

www.wrzesnia.info.pl

Cert. Księgowych Min. Finansów Nr 11607/2005

ul. Bohaterów Monte Cassino 13 62-300 Września tel. 693-737-400, 724-062-607 e-mail: biuro.inplus@onet.eu PEŁEN ZARES USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH

Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Kulesza • kursy • doszkolenia

Edu-035

KAT A1, A, B, EB

tel. 504 177 950, 061-4377 244

§ OGàOSZENIE §

LASER IPL

061 4360-687 0505-82-44-92 www.salonelegancja.pl

Jazdy w Koninie lub Poznaniu

tel.: 0 605-311-712

Usługi ślusarskie Wykonujemy: • wiaty • bramy, różnego rodzaju ogrodzenia • konstrukcje stalowe, słupy reklamowe

Inn-998a

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Edu-034

Trwała depilacja owłosienia Zamykanie naczyń krwionośnych Usuwanie przebarwień i piegów Leczenie trądziku ropowiczego Leczenie trądziku różowatego Rynek 22, Września

Kos-002a

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 19.12.2008 r. sygn. akt II K 721/08 oskarĪonego: Radosáawa DereziĔskiego - s. Mariana, ur. 4.12.1980 r. w Koninie uznano za winnego tego, Īe: w dniu 31 paĨdziernika 2008 r. w Biaáym Piątkowie, gmina Miáosáaw, powiatu wrzesiĔskiego, województwa wielkopolskiego, na drodze powiatowej numer 15, kierowaá motorowerem marki MOTO VENTUS o numerze rejestracyjnym PWR 39WV, znajdując siĊ w stanie nietrzeĨwoĞci 0,91 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, nie stosując siĊ jednoczeĞnie do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze 4 lat, orzeczonego przez Sąd Rejonowy we WrzeĞni z dnia 31.03.2005 roku, sygn. akt II K 78/05 tj. przestĊpstwa z art. 178a par. 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk i za przestĊpstwo to wymierzono oskarĪonemu karĊ 1 roku pozbawienia wolnoĞci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytuáem próby oraz 100 stawek dziennych grzywny po 10 záotych. Ponadto orzeczono wobec oskarĪonego Ğrodki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 lat, Ğwiadczenia pieniĊĪnego na rzecz Stowarzyszenia "Drogowskaz" we WrzeĞni w kwocie 300 záotych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

0698-682-759, 0666-290-491

Impreza od A do Z Szanowni Państwo 27 lutego oddamy do rąk Czytelników kolejną edycję dodatku tematycznego „Impreza od A do Z”. Piękne, wspaniałe, wyjątkowe... takie właśnie ma być przyjęcie, które zamierzamy z różnych okazji wydać dla zaproszonych gości, a to jak wiemy nie jest wcale łatwe. Dlatego oddajmy sprawę w ręce profesjonalistów, zaufajmy ich doświadczeniu, niech sprawią, że nasze przyjęcie na długo pozostanie w pamięci gości jako przemiłe towarzyskie wydarzenie. Dodatek „Impreza od A do Z” ma na celu ułatwić Czytelnikom przygotowania do ważnego wydarzenia, jakim jest ślub, wesele, impreza firmowa, jubileusz itp. Pomogą w tym oferty restauratorów, sklepów jubilerskich i odzieżowych, zespołów muzycznych, didżejów, studiów fotograficznych, kamerzystów, kwiaciarni, salonów kosmetycznych i fryzjerskich itd. do których tę ofertę kierujemy. Dodatek będzie tego samego formatu co gazeta, wydrukowany na tym samym papierze i w pełnym kolorze. Cena modułu 35 złotych netto (uwzględniamy rabaty stałych klientów).

ww-061

Zainteresowanych zapraszamy do Biura Ogłoszeń na ulicę Warszawską 15. Maria Kosińska - 0501-677-718, m.kosinska@wrzesnia.info.pl Artur Mokracki - 0501-677-818, a.mokracki@wrzesnia.info.pl

oferta reklamowa dla firm


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

35

Bd-179

l

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 061-285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY

Skl-243a

• duży wybór futer naturalnych długich i krótkich • kożuszki krótkie i długie, naturalne • szale i kołnierze futerkowe • rękawiczki skórzane damskie i męskie • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • eleganckie garsonki • torebki

USŁUGI KUŚNIERSKIE

DELTA

WÊGIEL KAMIENNY, MIAã EKOGROSZEK DREWNO OPA£OWE wêgiel workowany brykiet wögla brunatnego

Szosa Witkowska 13a 62-300 Wrzeœnia tel. 061/4366-419

KREDYTY

ZAKŁAD BETONIARSKI „PIOTROWSCY”

Kre-018

23 stycznia 2009

- bez poręczycieli, - obowiązku ubezpieczenia, - wstępnych opłat, - konkurencyjne raty w stosunku do innych banków

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: • beton towarowy - pompa 24 metry/taśma • stropy TERIVA (dowóz do 50 km gratis) • bloczki betonowe wibroprasowane M – 5, M – 6 • nadproża L - 19 • pustaki ścienne Alfa keramzytowe lub żużlowe • ogrodzenie betonowe

Września, Rynek 10 (w bramie) tel. 061-436-76-20

ul. Dworcowa 22 A 62 – 330 Nekla www.piotrowscy.pl Bd-210a

tel./fax (0 61) 43 86 313 tel. 43 72 079 43 72 947 e-mail: info@piotrowscy.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

BIURO RACHUNKOWE „BILANSISTA”

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

śp. Mariana Karbowiaka

Spóäka Biegäych Ksiögowych ul. Säowackiego 11 62-300 WrzeĈnia, tel. 061/4366-206, 0607-668-404

rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacji z Pogotowia Ratunkowego i byáej Kolumny Transportu Sanitarnego za wyrazy wspóáczucia, zamówione intencje mszalne i záoĪone kwiaty serdeczne podziĊkowanie skáada syn z Īoną

EKO-GROSZEK

Ze smutkiem i gáĊbokim Īalem zawiadamiamy, Īe 19 stycznia 2009 r. zmará w 85. roku Īycia

Węgiel - orzech, kostka, groszek Miał wysokoenergetyczny Węgiel workowany EKO-OPAŁ Nekla, ul. Powstańców Wlkp. 17

śp. Tadeusz Krzywdziński

061-4372-475

zawodnik, trener, nauczyciel i zasáuĪony dziaáacz sportu szkolnego Nauczyciele wychowania fizycznego, dziaáacze Szkolnego Związku Sportowego, dziennikarze dziaáu sportowego "WW"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Roz-177

Inn-481

Usäugi Rachunkowe w peänym zakresie Ksiögi rachunkowe i podatkowe Rozliczenia ZUS Rozliczenia PãAC

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że na wniosek Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej obejmującej działki o numerach geodezyjnych 449/10, 451/3, 441/2, 439/2, 438/4, 1263/2, 435/2, 434/2,433/2, 432/2, 431/2, 454/11 położonych w miejscowości Nekla oraz obejmującej działki o numerach geodezyjnych 239/3, 239/4, 181 położonych w miejscowości Starczanowo. W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla /-/ Inż. Roman Grychowski

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

śp. Bogdana Biadasza rodzinie, delegacji z zakáadu P.Z.Z. HERBAPOL S.A. oddziaá WrzeĞnia, sąsiadom, znajomym za udziaá we Mszy ĝw., przyjĊte komunie Ğw., intencje mszalne, záoĪone kwiaty serdeczne podziĊkowania skáada Īona i córka z rodziną

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy. Tel. 061-437-49-50.

Kre-056

KREDYT NR 1 NA RYNKU

Poszukujemy

TYSIĄCE

ZADOWOLONYCH

KLIENTÓW

OSkredyt kredyty bliżej Ciebie

Września Rynek 10 (przy sklepie Żabka)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Roz-176

23 stycznia 2009

Roz-087

36

KREDYTY

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zasilania elektroenergetycznego zespołu dziełek budowlanych wraz ze złączami na działkach oznaczonych nr geod. 179/3, 195, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 200/10 położonych w Nekli.

Odbierz DVD lub inne nagrody, teraz w ofercie również NOWOŚĆ!!! kredyt bez BIK

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Wydawnictwo

tel/fax 061-436-76-20

(Regulamin promocji w naszym biurze)

ul. Rynek 6, 62-300 Września tel. (061) 436-20-98, 511-284-860

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla /-/ Inż. Roman Grychowski Kre-069c


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej we wsi Wrąbczynkowskie Holendry, gmina Pyzdry Działka ewidencyjna 386/1 o pow. 0.0710 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 20588 zabudowana budynkiem o charakterze usługowym (sklep). Nieruchomość obciążona jest prawem najmu na rzecz Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” w Pyzdrach. Dla przedmiotowej działki Gmina Pyzdry nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Pyzdry działka ta przeznaczona jest pod działalność usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 080,60 zł Wadium 2 500,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Poszukujemy

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 22% Przetarg odbędzie się 27 lutego 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 – sala narad. Wadium można wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach urzędowania lub na konto Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do dnia 23 lutego 2008 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu, miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Gospodarki Nieruchomościami tel. 0 63 276 83 33 wew. 115 Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry / - / Krzysztof Strużyński

strona internetowa – www.bip.pyzdry.pl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer (tel. 061 437-49-30) ogłasza, że: dnia 18.02.2009 o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy Jana Pawła II 10 w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Tomasz Zimiński stanowiącej: lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,52 m², pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,01 m² oraz piwnica o pow. 10,12 m² położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp. Mickiewicza 26, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr KW 25082 oraz KW 16208.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer (tel. 061 437-49-30) ogłasza, że: dnia 18.02.2009 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy Jana Pawła II 10 w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Marta Kamiennik stanowiącej: lokal mieszkalny o pow. użytkowej 62,00 m² wraz z budynkami gospodarczymi o pow. 47,20 m² i udziałem w gruncie 620/2211 położonej: 62-320 Miłosław, Lipie dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr KW 27216 oraz KW 26612.

Suma oszacowania wynosi 77.690,00 zł zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 58.267,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 7.769,00 zł w gotówce lub na konto komornika z odnotowaniem wpływu na koncie kancelarii komornika PKO BP SA IO. Centrum w Gnieźnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w dniu 3.02.2009 r. od godz. 9.30 do godz. 10.00. Komornik Sądowy

Suma oszacowania wynosi 66 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 687,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 625,00 zł w gotówce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w Gnieźnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 z odnotowaniem wpływu na koncie kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu Państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w dniu 03.02.2009 r. od godz. 09.30 do godz.10.00 Komornik Sądowy

37

ALTERNATYWA DLA KREDYTÓW!!! Oprocentowanie 11,9% w skali roku

KARTA PŁATNICZO-POŻYCZKOWA!!! Dzięki której weźmiesz kredyt, kupisz na raty!!! Zadzwoń 691-746-976 Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni zaprasza na

weekend majowy do Pragi i Skalnego Miasta (zapisy do 15.02.2009) termin: 01-03.05.2009 /3dni/, cena: 390,00 + 600 CZK oraz na

wakacyjny wyjazd do Włoch (zapisy do 30.03.2009) termin: 06.-14.07.2009 /9 dni/, cena: 1.530,00 + 90 EUR Bliższe informacje można uzyskać w każdy czwartek w godz. 1700-1800 w siedzibie Fundacji przy ul. Szkolnej 12 (budynek Ochronki, I piętro) lub pod numerem telefonu:

508 170 333

Kre-079a

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry

www.wrzesnia.info.pl

Roz-154

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Roz-173

23 stycznia 2009


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Co nowego słychać u sponsorów siatkarzy Krispolu (cz. II)

Konsekwentny PiK O firmie, wpğywie kryzysu bankowego na jej rozwój, dziağaniach rekreacyjnych oraz ocenie poczynaġ drugoligowych siatkarzy rozmawiamy z Piotrem Wasielewskim, zast÷pcã dyrektora MPT PiK. – Czwarty kwartağ 2008 r. zakoġczyğ si÷ rekordowym obrotem w porównaniu do analogicznego kwartağu z ubiegğych lat, a wzrost obrotów do analogicznego okresu roku ubiegğego wyniósğ 10 procent – cieszy si÷ Wasielewski. – W dobie nadciãgajãce-

go kryzysu i zwiãzanego z nim przede wszystkim zaostrzenia warunków udzielania kredytów przez banki przedsi÷biorstwom nie obawiamy si÷ spadków sprzedaőy. Jeőeli chodzi o finansowanie bieőãcej dziağalnoijci, to jesteijmy w duőej mierze samowystarczalni (w mağym stopniu uzaleőnieni od kredytów bankowych), wi÷c kryzys sektora bankowego nas szczególnie nie dotknie. Wi÷kszoijå analityków rynku i osób reprezentujãcych producentów z branőy nie spodziewa si÷ spadków sprzedaőy. Wprost przeciwnie – rokujã, őe spoğeczeġstwo w tych niewãtpliwie trudniejszych czasach nie odmówi sobie sğodkiego luksusu za nieduőe pieniãdze. – Nasza firma aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej – przekonuje Wasielewski. – Uczestniczymy w rozgrywkach sportowych przed-

si÷biorstw, organizowanych przez Gimnazjum nr 2, a nasz zespóğ futsalu z powodzeniem walczy w pierwszej lidze WTPN. Dla ch÷tnych pracowników organizujemy zaj÷cia w salach gimnastycznych wrzesiġskich szkóğ. Bawimy si÷ w piğk÷ siatkowã, koszykowã i noőnã. – Druőyna Krispolu jest mğodã druőynã i po pierwszym sezonie trudno jest formuğowaå pochwağy lub krytyk÷ – zast÷pca dyrektora firmy wykazuje si÷ sporã dyplomacjã. – W bieőãcym sezonie widaå przede wszystkim starania kierownictwa druőyny o budow÷ solidnego zespoğu, zdolnego do spektakularnych zwyci÷stw w lidze. Firma MPT PiK jest zainteresowana dalszã dğugofalowã wspóğpracã sponsorskã, z nadziejã na najbliősze zwyci÷stwa druőyny. Leszek Nowacki

Ugodzić Oriona i zdobyć punkty Orion, mitologiczny olbrzym, zginãğ poraőony jadem skorpiona. Czy Krispol zdoğa ugodziå kolcem sobotniego przeciwnika? Raz to si÷ juő udağo. W pierwszej rundzie wrzeijnianie nieoczekiwanie pokonali Oriona w Sulechowie 3:2. Zwyci÷őajãc ówczesnego wicelidera, tchn÷li w serca kibiców wiele nadziei. Teraz punkty sã jeszcze bardziej potrzebne, a rywal zajmuje w tabeli trzecie miejsce. Sulechowianie wcale nie sã jeszcze pewni miejsca w finağowej czwórce. B÷dã chcieli wygraå we Wrzeijni, by prolongowaå szans÷ na awans do I ligi. Przed nimi jeszcze pojedynki z UAM Poznaġ i Morzem Szczecin. Jutrzejsi goijcie to solidny zespóğ. Tydzieġ temu pokonali na wğasnym boisku Olimpi÷ Sul÷cin 3:0, ale w dwóch setach walka toczyğa si÷ na przewagi. Siğa ataku Oriona oparta jest na dwóch zawodnikach: Karolu Hachule i Piotrze Borkowskim. Hachuğa to dobrze zbudowany, mierzãcy 202 cm wzrostu atakujãcy Oriona. Potrafi wykorzystaå swoje warunki fizyczne i choå nie grzeszy szybkoijciã, to umie zaatako-

waå nad blokiem i z opóŏnieniem. Borkowski jest przyjmujãcym, który w kaődym meczu zdobywa wiele punktów. W Sulechowie wrzeijnianom udağo si÷ kierunkowã zagrywkã wyeliminowaå Borkowskiego, a sam Hachuğa nie potrafiğ przechyliå szali zwyci÷stwa. Miejmy nadziej÷, őe podobna taktyka b÷dzie ijwi÷ciğa triumfy i we Wrzeijni. Niestety, dla kibiców Krispolu mamy niewesoğã informacj÷. We wtorek na treningu skr÷cenia stawu skokowego doznağ Emil Siewiorek. Jego wyst÷p w jutrzejszym meczu jest wykluczony. Ze skğadu wypadğ zawodnik, który w ostatnim meczu w Trzciance podbiğ w polu kilka waőnych piğek. Prawdopodobnie w wyjijciowej szóstce zastãpi go Krzysztof Orman, w Trzciance zaledwie rezerwowy. W odróőnieniu od poprzedniego meczu Krispolu we wğasnej hali na parkiecie zobaczymy Jakuba Wi÷cka. Nasz atakujãcy dobrze zaprezentowağ si÷ tydzieġ temu, co dobrze wróőy na jutro. Zwyci÷stwo nad Orionem jest niezwykle waőne dla Krispolu.

38

Siatkarski nos Mateusza

 Mateusz Stańczyk, przyjmujący juniorów Progressu Tym razem nikt nie trafiğ w wynik meczu Krispol – Olimpia Sul÷cin. Organizatorzy Konkursu Typerów musieli poszukaå kuponu najbliőszego rezultatowi 0:3. Okazağo si÷, őe kolejnym zwyci÷zcã zabawy zostağ junior Progressu. Tuő przed najbliőszym meczem Krispolu nagrod÷ fundowanã przez PSS Spoğem odbierze Mateusz Staġczyk. – Ulegğem powszechnej opinii, őe Krispol wygrywa pierwszego seta, a póŏniej jest juő tylko gorzej. Postawiğem na 1:3 – tğumaczy swój wybór przyjmujãcy junio-

Fot. LEN

rów Progressu. – Miejsce, a przede wszystkim gra naszych drugoligowców, nie zadowala kibiców. Zbyt duőo popeğniamy indywidualnych bğ÷dów. Jestem jednak wiernym kibicem zespoğu i wierz÷, őe chğopacy zdoğajã utrzymaå si÷ w lidze. Mateusz uczy si÷ w Technikum Hotelarskim w Zespole Szkóğ Technicznych i Ogólnoksztağcãcych. Jego najwi÷kszym sukcesem jest brãzowy medal (wraz z Bartoszem Karykowskim) w Mistrzostwach Wielkopolski Kadetów w Siatkówce Plaőowej. LEN

Hurt-Tel sponsorem konkursu Kibice siatkówki, którzy w sobotni wieczór zawitajã do hali przy ulicy Sğowackiego, b÷dã mogli wziãå udziağ w kolejnym Konkursie Typerów. Tym razem cennã nagrod÷ ufunduje kostrzyġska firma Hurt-Tel, dziağajãca w branőy telekomunikacyjnej i energetycznej. Jej szefowie sã stağymi bywalcami na meczach Krispolu.

 Emil Siewiorek złapał kontuzję i nie wystąpi w sobotnim meczu Fot. LEN Pozwoliğoby wrzeijnianom zbliőyå si÷ na dystans dwóch-trzech punktów do MDK Trzcianka. A biorãc pod uwag÷ lepszy ukğad gier naszych siatkarzy istniağaby realna szansa wyprzedzenia w tabeli rywala. Do koġca rozgrywek nie powinno zabraknãå emocji. LEN

HURT-TEL

MPT PiK, prężnie rozwijająca się firma, jest poważnym sponsorem wrzesińskiej siatkówki. Poważnie też podchodzi do rekreacji, a sport ma niemal wpisany w swoją działalność.

www.wrzesnia.info.pl

Zadaniem uczestników konkursu jest wrzucenie wypeğnionego kuponu do urny tuő przed rozpocz÷ciem meczu. Urna b÷dzie ustawiona tuő przed gğównym wejijciem na boisko. Przy niej organizatorzy wyğoőã dodatkowe kupony. Tylko kupony wyci÷te z „WW” upowaőniajã do oddania wi÷cej niő jednego gğosu. LEN

KONKURS TYPERÓW KRISPOL – ORION SULECHÓW ... – ... (... – ..., ... – ..., ... – ..., ... – ..., ... – ...) IMIĘ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELEFON: . . . . . . . . . . . . . . . . .


23 stycznia 2009

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Zmarł zasłużony trener i działacz sportowy

Zielony finał

W poniedziağek 19 stycznia zmarğ Tadeusz Krzywdziġski, czoğowy wrzesiġski hokeista na lodzie, zasğuőony dziağacz i trener sportowy, nauczyciel Zespoğu Szkóğ Zawodowych przy ulicy Wojska Polskiego. Miağ 85 lat. Tadeusz Krzywdziġski po wojnie byğ czoğowym hokeistã Victorii, a póŏniej zawodnikiem i grajãcym trenerem Zjednoczonych. Zakğadağ Zryw Wrzeijnia, a w roku 1953 przeksztağcağ go, na szczeblu powia-

 Dwie drużyny Victorii, choć przegrały decydujące mecze, nie zawiodły swoich kibiców W Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września zwyciężył zespół Warty Poznań, pokonując w meczu finałowym w rzutach karnych Victorię I. Z bardzo dobrej strony zaprezentowağy si÷ druőyny gospodarzy. Pierwszy zespóğ Victorii zajãğ drugie miejsce, a drugi – czwarte. Z wyjãtkiem tytuğu króla strzelców wrzeijnianie zgarn÷li równieő wszystkie pozostağe nagrody indywidualne. Triumfator turnieju, Warta Poznaġ, przyjechağ do Wrzeijni tylko w dziesi÷cioosobowym skğadzie. Biorãc pod uwag÷ fakt, őe trzon zespoğu udağ si÷ na podobny turniej organizowany w Szamotuğach, wydawağo si÷, őe zieloni nie b÷dã stanowiå wi÷kszego zagroőenia. Co prawda w meczu inaugurujãcym turniej Warta z ledwoijciã zdoğağa pokonaå drugi skğad Victorii, ale potem pewnie wygrağa z Mieszkiem Gniezno. Sğaby wyst÷p zanotowağa natomiast Unia Swarz÷dz i wczeijniej wspo-

mniany Mieszko, prowadzony przez Aleksandra Stachowiaka. Po fazie grupowej zespoğy te zaj÷ğy ostatnie miejsca i musiağy zadowoliå si÷ tylko walkã o piãtã lokat÷ w turnieju. W zespole Unii ujrzeå moőna byğo – wczeijniej zapowiadanych – dwóch piğkarzy rodem z Wrzeijni. Mğody Mateusz Bigosiġski jeszcze tym razem zbyt wiele nie zwojowağ, ale za to z dobrej strony pokazağ si÷ Bartosz Nowicki, który strzeliğ dwie bramki. Natomiast w Mieszku pojawiğ si÷, majãcy wczeijniej krótkã przygod÷ z Victoriã, Mariusz Szymaġski. W zespoğach Victorii na parkiecie pokazağo si÷ czterech nowych graczy. W drugim skğadzie bardzo dobrze zaprezentowağ si÷ przesuni÷ty z juniorów Mateusz Duszyġski i przymierzajãcy si÷ do gry we Wrzeijni Adam Ğukasik. W Victorii I nieŏle wypadli: Bartğomiej Figas i Tomasz Lisowski. W pojedynku o 3. miejsce mğodzi piğkarze Victorii II nie potrafili podjãå walki. Nielba juő po kilku minutach prowadziğa 3:0. W pojedynku finağowym przez dğuőszy czas lepsze wraőenie sprawiağa Victoria I, która obj÷ğa prowa-

39

Fot. RC

dzenie po trafieniu Jordana Nowaka. Tuő przed koġcem meczu Warta jednak wyrównağa i doszğo do rzutów karnych. Przez siedem kolejek őaden z graczy si÷ nie pomyliğ. Niestety, bramkarz Warty w ósmej kolejce wyczuğ intencje Mateusza Goŏdziaszka, co zadecydowağo o koġcowym zwyci÷stwie zielonych. Tuő po ostatnim meczu dokonano uroczystego podsumowania rywalizacji. Nagrody wr÷czağ burmistrz Wrzeijni Tomasz Kağuőny w asyijcie prezesa Victorii Piotra Kopaczewskiego. Oprócz nagród zespoğowych przyszedğ równieő czas na wyróőnienia indywidualne. Najlepszym strzelcem turnieju zostağ reprezentujãcy Nielb÷ Wãgrowiec Rafağ Leijniewski, który celnie trafiğ aő szeijciokrotnie. Pozostağe wyróőnienia padğy ğupem wrzeijnian. Miano najlepszego gracza turnieju przypadğo Waldemarowi Przysiudzie. Najlepszym bramkarzem zostağ wyst÷pujãcy w Victorii II Tomasz Roszyk, a najlepszym graczem spoijród wrzeijnian okrzykni÷to jego mğodego koleg÷ z druőyny, Mateusza Duszyġskiego. RC

tu, w Szkolny Zwiãzek Sportowy. Byğ wieloletnim trenerem hokeja w MKS Wrzeijnia. Doprowadziğ prowadzony przez siebie zespóğ do finağu mistrzostw Polski szkolnych klubów sportowych. W 1954 roku w Stalinogrodzie (obecne Katowice) jego hokeiijci wywalczyli zğote medale. Przyjaciele i uczniowie poőegnali Tadeusza Krzywdziġskiego w czwartek na cmentarzu komunalnym we Wrzeijni. LEN

Juniorzy Progressu przegrali w półfinałach sami ze sobą

 Juniorzy Progressu nie radzili sobie z blokiem MOS-u Turek Póğfinağ Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Piğce Siatkowej zakoġczyğ si÷ tragicznie dla mğodych siatkarzy Progressu. W dwóch meczach rozegranych we wğasnej sali nie potrafili zdobyå nawet seta. Poraőka byğa szczególnie bolesna, gdyő rywale byli zdecydowanie w zasi÷gu wrzeijnian.

Fot. LEN

Zawodnicy trenera Sğawomira Stefaġskiego najpierw nie poradzili sobie z MOS Turek, a w kolejnym meczu ulegli Kanisiatce Gostyġ. Klub, który broniğ tytuğu mistrzowskiego, nie wystãpi w decydujãcej rozgrywce. Jedyna nadzieja w tym, őe wi÷kszoijå zawodników to rocznik mğodszy juniora. LEN

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn XV kolejka, 17.01.2008 r. MDK Trzcianka – Krispol Września Morze Bałtyk Szczecin – AZS Zielona Góra AZS UAM Poznań – Joker Piła Orion Sulechów – Olimpia Sulęcin Cuprum Lubin – Victoria Wałbrzych 1. Joker Piła 2. Morze Bałtyk Szczecin 3. Orion Sulechów 4. Stelmet AZS Zielona Góra 5. AZS UAM Poznań 6. Victoria PWSZ Wałbrzych 7. Olimpia Sulęcin 8. Cuprum Lubin 9. MDK Trzcianka 10. Krispol Września

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

35 31 28 26 24 24 21 15 13 8

0:3 3:1 3:0 3:0 1:3 37:18 33:23 33:24 32:26 31:28 30:28 29:29 27:38 20:37 19:40

Noworoczne mini W hali Gimnazjum nr 2 odbył się turniej dla dziewcząt z klas czwartych w minipiłce siatkowej. W zawodach brało udział 16 par z wrzesińskiej SSP nr 6 i SSP nr 2 oraz Środy Wlkp. Dziewczęta z Wrześni zaprezentowały się bardzo dobrze. Zwyciężczyniami turnieju okazała się wrzesińska para Dagmara Motyl i Karolina Rakowska, a na trzecim miejscu podium stanęły: Julia Reszelewska i Adrianna Gąsiorek. Za najwszechstronniejszą zawodniczkę turnieju uznano Karolinę Rakowską. RC Wielka huśtawka Miniony weekend zaowocował zaledwie dwoma meczami ligi rekreacyjnej. Choć rozegrano aż dziewięć setów, to emocji w poszczególnych partiach było jak na lekarstwo. Może to dziwić i z tego powodu, że cztery prezentujące się zespoły to czołówka I i II ligi. Niecodziennie wyglądał mecz

między Koszarami a Blokersami. W pierwszych czterech setach rywale wygrywali na przemian i za każdym razem zdecydowanie. W tajbreku górą byli siatkarze Koszar, a przeciwnikom pozwolili zdobyć – i tu uwaga – trzy punkty! Niewiele też działo się w drugim sobotnim spotkaniu. Kadeci Progressu łatwo uporali się z Iskrą Kołaczkowo i umocnili się na czele swojej tabeli. LEN Koszary – Blokersi 3:2 (-17, 12, -18, 16, 3) Kadeci – Iskra Kołaczkowo 3:1 (17, -20, 18, 15) PIŁKA KOSZYKOWA Zwycięstwo MKS-u Występujący w Wielkopolskiej Lidze Kadetów koszykarze MKS-u Września odnieśli wysokie wyjazdowe zwycięstwo w Pleszewie, pokonując tamtejszy Open Basket 85:37. Trenerowi Cezaremu Kurzawskiemu nadarzyła się okazja, aby na parkiecie mogli pojawić się wszyscy zawodnicy rezerwo-

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Anna Surdyk, Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel. Współpracują: Roman Nowaczyk, Damian Idzikowski, Łukasz Adamczyk, Łukasz Różański, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacyńska. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel. 061 436 52 70, fax 061 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuğów listom. Tekstów i materiağów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za treijå reklam i ogğoszeġ. Wzory reklam zastrzeőone. nakład: 10.800

wi. Punkty zdobyli: Filip Andrzejewski 28, Filip Pera 20, Jakub Kaczmarzewski 11, Norbert Jankowski 10, Jakub Wajler 8, Bartosz Robaszkiewicz 4, Michał Nowak i Wojciech Nowaczyk po 2. RC ZSTiO gra dalej Sukcesem zarówno dla żeńskiej, jak i męskiej reprezentacji ZSTiO we Wrześni zakończył się udział w półfinałach rejonu szkół ponadgimnazjalnych. Obie drużyny wywalczyły awans do finału rejonu. Dziewczyny z ZSTiO w półfinale rejonu najpierw uległy LO Środa Wlkp. 21:58, a następnie pewnie pokonały LO II Gniezno 61:23. Największa w tym zasługa Katarzyny Baryczki, która w drugim meczu rzuciła aż 38 punktów. Drużyna ZSTiO uzyskała awans, plasując się w turnieju na drugim miejscu. Dużo łatwiejszą drogę miała natomiast męska drużyna ZSTiO, która nie napotkała żadnego opo-

ru w półfinale rejonu rozgrywanym w Jarocinie. Koszykarze ZSTiO najpierw pewnie pokonali LO z Puszczykowa 75:32, a następnie zdemolowali gospodarzy 97:22. Drużyna z Kaliskiej liczy na powtórkę sukcesu sprzed roku, kiedy to awansowała do półfinału wojewódzkiego. RC SZACHY Mistrzowie 64 pól Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach tradycyjnie zakończyły się zwycięstwem LO. Suche wyniki wskazywałyby, że licealiści nie napotkali właściwie żadnego oporu. Tak jednak nie było. Każdy z meczów miał swoją dramaturgię, a wysokie wyniki nie odzwierciedlały walki na szachownicach. Wyniki: LO – ZSP 4:0, LO – ZSTiO 3,5:0,5, ZSP – ZSTiO 3,5:0,5. Do półfinałów awansowały zespoły LO i ZSP. LEN

Na sportowych arenach SOBOTA, 24.01.2008 r. Piğka siatkowa III liga, sala ul. Witkowska 13.00 Progress – MOS Sğupca Liga rekreacyjna, ul. Witkowska 15.00 Sã gorsi Wrzeijnia – Retro Hotel Szablewski 16.30 Ratusz Wrzeijnia – VC Shrek II liga, hala ul. Sğowackiego 18.00 Krispol – Orion Sulechów

NIEDZIELA, 25.01.2008 r. Futsal Liga WTPN, sala ul. Sğowackiego 10.30 mecze III ligi WTPN 14.00 mecze II ligi WTPN 17.00 mecze I ligi WTPN Piğka siatkowa rekreacyjna 15.00 Orlik Miğosğaw · BeClever 16.30 Old Boys Poznaġ · Juniorzy 18.00 SQUAD · TKKF


Piłka nożna, s. 39

Roszyk został najlepszym bramkarzem turnieju

Piłka siatkowa, s. 39

Piłka siatkowa, s. 38

Juniorzy Progressu nie obronią mistrzowskiego tytułu

Zwycięzcą konkursu typerów został adept siatkówki

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, MDK Trzcianka – Krispol 0:3

Odżyły nadzieje 6

Miał wątpliwości; zaryzykował, ale nie pożałował decyzji. Trener nie musiał przeprowadzić żadnej zmiany. Zagrał siódemką. Zwycięską. Leszek Nowacki

Wyniki czwartkowego, wewn÷trznego testu przygotowania dağy Jarosğawowi Gr÷pce wiele do myijlenia. W sprawdzianie najlepiej wypadli najmğodsi: Tomasz Kotecki, Dawid Pağasz i Krzysztof Gr÷pka. Postawiå na mğodoijå czy na doijwiadczenie? – zastanawiağ si÷ szkoleniowiec. Ostatecznie wybrağ mieszank÷. Jak pokazağ mecz – trafiğ w dziesiãtk÷.

Na boisko w Trzciance wybiegli: Jakub Wi÷cek, Emil Siewiorek, Dawid Pağasz, Artur Helman, Adam Józefczak i Robert Kiwior, a na libero Mateusz Iglewski. Ten skğad pozostağ na placu do koġca meczu. Trener nie przeprowadziğ őadnej zmiany. To ewenement na tym szczeblu rozgrywek. – Dwukrotnie przywoğywağem na ğawk÷ zawodników do podwójnej zmiany. W tych momentach zespóğ odskakiwağ jednak na kilka punktów i roszady okazywağy si÷ zb÷dne – przyznaje szkoleniowiec. Gospodarze wr÷cz przeciwnie. Roszowali skğadem, szukali optymalnego ustawienia, przeprowadzili 11 zmian. Wszystko na nic. MDK objãğ w pierwszym secie prowadzenie 5:2. Krispol wyrównağ juő na 8:8, a trzy kolejne punkty pozwoliğy uzyskaå mağã przewag÷, którã utrzymağ do koġca seta. W drugiej odsğonie Gr÷pka poprosiğ o czas przy prowadzeniu 12:9! Powodem byğy seryjnie psute zagrywki. Na dziewi÷å punktów pi÷å gospodarze dostali w prezencie. Krótka przerwa pomogğa. Wrzeijnianie szybko udowodnili swojã wyőszoijå. W trzeciej partii walka toczyğa si÷ punkt za punkt. Od stanu 14:15

punktów wywalczyğ Krispol na wyjazdach; we Wrzeijni tylko 2

na boisku istniağ juő tylko Krispol. Gospodarzom od tego momentu udağo si÷ zdobyå zaledwie dwie piğki! – Nasza taktyka byğa prosta. Zağoőyliijmy gr÷ ijrodkiem siatki. Nawet gdyby przyj÷cie nie byğo idealne, mieliijmy uruchamiaå Siewiorka z szóstej strefy – przedstawia przedmeczowe zağoőenia Gr÷pka. – Wychodziğo to cağkiem przyzwoicie. Celem takiego posuni÷cia byğo oswobodzenie skrzydeğ, gdzie rywale siğã rzeczy rzadko ustawiali podwójny blok. Bardzo duőo punktów zdobyğ w tej sytuacji Jakub Wi÷cek. W polu ijwietnie zagrağ Mateusz Iglewski, który podbiğ kilka waőnych piğek. Nasz libero nie napracowağ si÷ za to w przyj÷ciu, bo

 W Trzciance Jakub Więcek rzadko musiał walczyć z podwójnym blokiem. Jak będzie w sobotnim meczu z Orionem Sulechów? Fot. LEN wi÷kszoijå zagrywek rywal kierowağ na Pağasza i Siewiorka. W koġcu zagraliijmy dobre zawody. Wszystkim chğopakom naleőã si÷ brawa. Seria poraőek – i pechowych, i tragicznych – nie zğamağa zespoğu. W Trzciance wrzeijnianie pokazali pazur. Trzy punkty muszã podbudowaå nadszarpni÷tã psychik÷. Teraz

czeka nas pojedynek z Orionem Sulechów. Trudny mecz. Jeőeli wygramy, to otworzy si÷ realna szansa ucieczki z ostatniego miejsca w tabeli przed rundã play-off. A juő dziewiãta lokata pozwala w drugiej turze zagraå wi÷cej meczów u siebie. MDK Trzcianka – Krispol 0:3 (23:25, 17:25, 20:25)

Juniorki Orkana w gronie najlepszych Mğode wrzeijnianki przebrn÷ğy przez drugã faz÷ eliminacji i awansowağy do finağu Mistrzostw Wielkopolski Juniorek w Piğce Siatkowej. W póğfinağowym turnieju rozegranym we Wrzeijni podopieczne trenera Tomasza Bakosia zaj÷ğy drugie miejsce. Zawody rozpocz÷ğy si÷ dobrze dla zawodniczek Orkana. Juő w pierwszym sobotnim meczu pokonağy Reklama

 D. Konieczka i M. Szafraniak blokują atakującą Energetyka. Na siatce było całkiem dobrze, w przyjęciu zagrywki już znacznie gorzej

Fot. LEN

Reklama

11 kg

z dowozem – 47 zá na stacji LPG – 45 zá

061 436 16 55

Libero Pleszew 3:1 i zapewniğy sobie awans. W drugim meczu Energetyk Poznaġ gğadko pokonağ Libero i o pierwszym miejscu w turnieju miağ zadecydowaå trzeci pojedynek. Orkan rozpoczãğ bardzo dobrze. W pierwszym secie meczu z Energetykiem prowadziğ 16:13. Od tego momentu oddağ jednak inicjatyw÷ rywalkom i ulegğ 0:3.

Awans do finağu to niewãtpliwy sukces wrzesiġskiej kobiecej siatkówki. Za dwa tygodnie o laury walczyå b÷dzie pi÷å najlepszych ekip Wielkopolski. Czy medal jest w zasi÷gu naszych dziewczyn? Po drugiej stronie siatki stanã najlepsze siatkarki Kalisza, Piğy i Poznania – reprezentantki uznanych firm. W sporcie niejedno moőe si÷ zdarzyå. Trzymamy kciuki. LEN

untitled  

Starosta sypnął groszem dla „antyterrorystów” Aktualności, s. 6 ZAPRASZAMY OFERUJEMY: badanie wzroku w cenie okularów nowoczesne wzornictwo...

untitled  

Starosta sypnął groszem dla „antyterrorystów” Aktualności, s. 6 ZAPRASZAMY OFERUJEMY: badanie wzroku w cenie okularów nowoczesne wzornictwo...

Advertisement