Page 1

Gospodarka, s. 16

Intermarché otworzyło swój market we Wrześni

21 listopada 2008 NR 47 (968/XIX) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

Kultura, s. 8

Piłka siatkowa, s. 40

Kabaret Moralnego Niepokoju wypełnił po brzegi salę WOK-u

Historyczne wyjazdowe zwycięstwo Krispolu.

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Marihuana na A2 Policja przechwyciła 1,5 kg narkotyku o wolnorynkowej wartości 60 tys. zł. Tomasz Szternel

47-letni Tadeusz M. i 42-letni Romuald M. sã doskonale znani wrzesiġskim stróőom prawa. Pierwszy byğ karany za przest÷pstwa narkotykowe. Wi÷zienne mury opuijciğ rok temu. Odsiadywağ wyrok za sprzedaő ijrodków odurzajãcych. Drugi takőe wszedğ w konflikt z prawem, ale nie z tytuğu zğamania przepisów ustawy o przeciwdziağaniu narkomanii. Od dğuőszego czasu obaj panowie znajdowali si÷ na celowniku mundurowych. Istniağo uzasadnione podejrzenie, őe sã czğonkami zorganizowanej grupy przest÷pczej. Te przypuszczenia potwierdziğy si÷ w ijrod÷, 19 listopada. Wczesnym rankiem, okoğo godz. 7.30, na zjeŏdzie z autostrady A2 zostağa zorganizowana blokada. Antyterroryijci z grupy realizacyjnej dziağajãcej przy Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeijni zatrzymali do kontroli czerwonego opla combo, którym podróőowali podejrzani m÷őczyŏni. Wracali z Holandii przez Niemcy. Myijlami byli juő w domu. Nie stawiali oporu. Nie wiedzieli, co si÷ dzieje. Byli totalnie zaskoczeni. Do kresu podróőy zabrakğo im ledwie kilku kilometrów. Zostali obezwğadnieni i przeszukani. Ogl÷dziny auta przyniosğy natychmiastowy efekt. W bagaőniku samochodu pod wzmocnionã drewnianã podğogã znajdowağo si÷ 1,5 kg suszu roijlinnego, zapakowanego w foliowe torebki. To byğa marihuana. Po

pokruszeniu i podzieleniu na porcje zostağaby wprowadzona do obiegu. W ten sposób powstağoby, bagatela, okoğo 1,5 tys. „dziağek”. – Nie ma wãtpliwoijci, őe narkotyk trafiğby na rynki poznaġski i wrzesiġski – mówi rzecznik prasowy wrzesiġskiej policji Krzysztof Szczeijniak. Podkreijla, őe zatrzymanie przest÷pców byğo wynikiem wielomiesi÷cznej pracy nie tylko miejscowych, ale takőe poznaġskich stróőów prawa. – Sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymaġ – dodaje rzecznik. Nie wiadomo, od jak dawna m÷őczyŏni parali si÷ przest÷pczã dziağalnoijciã. Zostali zatrzymani po 20godzinnej podróőy. Auto, którym jechali, byğo pod obserwacjã. Pytania o szczegóğy zatrzymania stróőe prawa kwitujã stwierdzeniem: „tajemnica post÷powania”. – To zğoty strzağ w przest÷pczoijå narkotykowã. Nie pierwszy i z pewnoijciã nie ostatni – stwierdziğa tylko Justyna Miderska-Kreft, zast÷pca naczelnika sekcji prewencji KPP. Samochód, którym poruszali si÷ sprawcy, zostağ wciãgni÷ty na lawet÷ i zabezpieczony. Zaraz po zatrzymaniu policjanci przeszukali mieszkania czterdziestolatków. W jednym znaleŏli kilkadziesiãt woreczków strunowych, w drugim nic, co byğoby niezgodne z prawem. Spraw÷ z urz÷du przej÷ğa prokuratura. Oskarőyğa podejrzanych o popeğnienie zbrodni polegajãcej na nabyciu i przewozie znacznej iloijci ijrodków odurzajãcych. Czyn ten jest zagroőony karã pozbawienia wolnoijci na czas nie krótszy niő 3 lata. Dodatkowo jeden z zatrzymanych odpowie za przekazanie ijrodka odurzajãcego innej osobie, za co grozi kara pozbawienia wolnoijci od 1 do 10 lat. – Zğoőyliijmy wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych – usğyszeliijmy od wrzesiġskiego prokurato-  Susz był przewożony w torebkach foliowych. Przestępcy ukryli go w bagażniku pod wzmocnioną drewnianą podłogą Fot. archiwum KPP we Wrześni ra rejonowego Krzysztofa Helika.

Reklama

Najnowszy numer „Kwartalnika Fotografia” zawiera kilkadziesiąt fotografii Ireneusza Zjeżdżałki, a także analizy Jego twórczości

ZAPRASZAMY 7.00 sobota 7.00-15.00

Roz-080

od godziny

Do kupienia – w redakcji i w biurze ogłoszeń „WW”

Bilety na koncert Michała Bajora do wygrania w konkursie „WW”! Czytelnicy, s. 19 Niesamowity pomysł dyrektora Michała Czerniaka na wystawę Pyzdry, s. 12 Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać przedsiębiorcy? Gospodarka, s. 16 Uszkodzony wiadukt na Wrocławskiej nikogo nie zabił. Na razie Aktualności, s. 4 Strażnicy miejscy wlepili 500 zł mandatu mieszkańcowi gminy, który zaśmiecał okolice kempingu Aktualności, s. 5 Dlaczego radni PiS głosowali za przekształceniami we wrzesińskim szpitalu wbrew zaleceniom Jarosława Kaczyńskiego? Aktualności, s. 7 Na razie nie będzie kontroli płatności za abonament RTV przez wrześnian Aktualności, s. 9 www.wrzesnia.info.pl


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Nasza tolerancja SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Anita Pietrzak-Gawarecka, socjolog: – Głosując na burmistrza czy radnego, z pewnością nie zwracałabym szczególnej uwagi na kolor skóry, wyznanie lub orientację seksualną kandydatów. Przede wszystkim brałabym pod uwagę kompetencje. Sami włodarze również powinni być tolerancyjni, a nie zawsze są. Wiem, że w Środzie Wielkopolskiej pewien radny otwarcie przyznaje, że nienawidzi Żydów. Małgorzata Rozynek, urzędnik pocztowy: – Nigdy nie spotkałam się we Wrześni z najmniejszymi choćby przejawami nietolerancji. Sama też jestem tolerancyjna i w wyborach samorządowych nie zwracałabym uwagi na wyznanie czy kolor skóry kandydatów.

Karolina Wiatrak, uczennica: – Wydaje mi się, że we Wrześni nie ma problemu nietolerancji. A już na pewno nie ma z tym kłopotu wśród moich rówieśników. Sama mam znajomych o innym kolorze skóry i wiem, że nikt już na to specjalnie nie zwraca uwagi.

zdaniem użytkowników forum www.wrzesnia.info.pl Fleming: Tak [poparłbym – przyp. red.]. Jeśli uwa-

żałbym, że to najwłaściwsza osoba na dane miejsce, to tak. madmips: W każdej rasie, subkulturze są ludzie dobrzy i źli, spokojnie mogą i znaleźć się burmistrze. Dla mnie to wszystko jedno, chociaż nie lubię jak ktoś manifestuje, że jest katolikiem lub nie, homoseksualistą lub nie... Prywatnie to może robić co chce, byle urząd i ludzi godnie reprezentował, a słowa i obietnicy przekładały się na czyny... Ale nie oszukujmy się, musiałbym to zacząć inaczej... Za siedmioma lasami, siedmioma górami... lohengrin: Dla mnie nie miałoby znaczenia, czy kandydat na burmistrza byłby czarny, czy blady... Mógłby też być żydem... Ale, kurczę, w kwestii orientacji seksualnej jestem już bardziej zachowawczy... jackowrześnianin: Dla mnie może być Murzyn (sorry, Afrykańczyk; Murzyn to obraźliwe). Warunek: żeby był lepszy od „białasa”..

Który burmistrz lepszy? Stanisław Zdunowski, emeryt: – Trudno wyczuć, jak naprawdę jest u nas z tą tolerancją. Jak to się mówi: każdy na swój strój. Ale może rzeczywiście ludzie we Wrześni są już bardziej obyci. Mamy przecież kontakt z całą Europą. Pamiętam, że za czasów mojej młodości zobaczyć Murzyna to było coś niezwykłego. Co do głosowania – oczywiście, że nie kierowałbym się kolorem skóry czy wyznaniem kandydata. W tym wypadku to sprawy drugorzędne.

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

W

rzeijnianie w zasadzie nie znajã problemów z odmiennoijciã rasowã, religijnã, narodowoijciowã czy seksualnã. U nas po prostu mieszkajã zwyczajni Polacy wyznania rzymsko-katolickiego, o biağym kolorze skóry i orientacji heteroseksualnej. Mamy teő paru „swoich” Romów (sğowo „Cygan” w j÷zyku tzw. „poprawnoijci politycznej” uchodzi za obraŏliwe), ale jest ich tak niewielu, őe nie stanowiã őadnego problemu. Czasem pojawiajã si÷ i znikajã Wietnamczycy, Arabowie i przedstawiciele innych narodów, ale na krótko. Dlatego wğaijnie ğatwo jest nam byå „tolerancyjnymi”, ğatwo przychodzi nam tak o sobie mówiå. Ale to tylko sğowa, deklaracje. Ciekawe, jak nasza sonda wyglãdağaby wówczas, gdyby na przykğad w Psarach czy Chociczce powstağa kolonia nielegalnych emigrantów, którzy pozbawieni jakiejkolwiek opieki ze strony naszego paġstwa, aby przeőyå, musieliby kraijå, őebraå, wróőyå czy napadaå w celach rabunkowych. A sã takie kraje, gdzie tak si÷ dzieje. Wtedy tolerancja poprawnych obywateli gdzieij si÷ ulatnia... Kaőda nietolerancja ma swoje przyczyny.

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Stąd pytania do wrześnian o ich wyrozumiałość dla odmienności. Czy poparlibyśmy w wyborach samorządowych osobę o innym kolorze skóry, innego wyznania lub o innej orientacji seksualnej?

wszystko naraz 22% 59%

11% 8%

Murzyn żyd gej

Satyryczny komentarz tygodnia – o tolerancji łatwiej mówić, niż stosować

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Polska bardziej tolerancyjna od USA? Damian ldzikowski: Kto w porównaniu wypada lepiej pod względem tolerancji dla odmienności rasowej, religijnej i seksualnej – mieszkańcy Wrześni czy ludzie z Pana rodzinnego miasta w Ohio?

Travis Lilley, wykładowca w Studiu Języków Obcych English House we Wrześni: – Ciężko tak mierzyć ludzką tolerancję. To trudne, ponieważ należałoby obnażyć uprzedzenia obu naszych narodów. Dorastałem w okolicy, gdzie mieszkały rodziny hiszpańskie i afroamerykańskie, ale nie było z tego powodu większych napięć. W pobliskim mieście jednak dochodziło już do sytuacji konfliktowych, w których czarni i biali ludzie krzyczeli na siebie. Można było usłyszeć hasła: „biała siła”, czy zobaczyć ludzi w białych kapturach. Ludziom w Europie, także w Polsce, ciężko to zrozumieć, bo nie musicie się tu borykać z przytłaczającą kwestią odmienności rasowej. Dlatego wydaje mi się, że prawdopodobnie Europejczycy i Polacy, a więc również wrześnianie, są nieco bardziej tolerancyjni, niż mieszkańcy moich rodzinnych stron.

– monta¿ samochodowych instalacji gazowych – us³ugi warsztatowe – wypoĔyczalnia przyczep, lawet

– montaĔ haków Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

PROMOCJE

GAZ-FAST

tel. 061 4360-609, 0697-60-50-58

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-20.00 niedziela 9.00-13.00

SKŁAD DREWNA I WĘGLA

TARTAK NEKLA

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAŁ WYSOKOKAL. - płyta: OSB i wiórowa

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieñ. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa Tarcica obrzynana i nieobrzynana

Inn-282a

Reklama

Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046 fax 061 4386-076 0605-338-906, 0605-550-379

Poszukujemy

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo


Reklama

NAGROBKI

Bd-186d

21 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

3

ul. Grunwaldzka 29 tel. 0605-071-696 0607-303-555

schody, parapety, blaty, kominki Cement 385 zä netto/t + 22% VAT

KARCZMA WIEJSKA Gas-044a

Inn-305

NISKE CENY

BAL

Wrzeœnia,

ul. Paderewskiego 61

SYLWESTROWY

tel./fax (061) 436-13-49

Gra zespóä LUCKY WEEKEND

dziaä sprzedaĔy www.kas-boks.com.pl e-mail: biuro@kas-boks.com.pl pon-pt 8.00-16.00

Producent odzieży damskiej „MAKRIS”

22.11 (sobota), od 9.00 do 16.00 Września, ul. Culica 1

Skl-307a

PŁASZCZE I KURTKI ZAPRASZAMY

Cynkowanie galwaniczne Zieliniec Maksymalne wymiary detali długość 2900 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1200 mm

31.12. godz. 20:00

gratis

cena 400 z³ od pary

061 4294 268, 0604 463 887

Restauracja „Dworek Zacisze”

RESTAURACJA – HOTEL KASSANDRA Gutowo Wielkie 29 Gas-056

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743

ZAPRASZA NA

SYLWESTRA Rezerwacje tel. 061-4365-427 kom. 511-530-161

Ogłoszenia drobne

edycja internetowa

zaprasza na zabawÆ andrzejkow•

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

w sobotÆ 29.11.2008 r.

wystarczy jeden SMS

Cena biletu 150 zä od pary. Przyjmujemy rezerwacje na Sylwestra. tel. 061 4389 072, 0604 078 371

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Wiadukt do remontu Kierowcy drżą na widok uszkodzonej belki wiaduktu przy ul. Wrocławskiej.

„ Tego samego dnia w Sğomowie samochód wjechağ do rowu na ğuku drogi. Przyczynã byğa nadmierna pr÷dkoijå. Zadziağali straőacy z Wrzeijni. „ W ijrod÷ 19 listopa-

da straőacy ochotnicy z Pyzdr za pomocã piğy mechanicznej usun÷li z drogi wojewódzkiej nr 442 drzewo powalone silnymi wiatrami.

 TIR na pewno nie uszkodził wiaduktu. Musiało to być urządzenie lub pojazd przewożone na przyczepie Fot. Tomasz Szternel jazdu, prawdopodobnie z wysi÷gnikiem – snuje przypuszczenia Z. Kwiatkowska. Paweğ Marciniak, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni, o uszkodzonym wiadukcie dowiedziağ si÷ na po-

czãtku listopada; otrzymağ pisemne zapytanie od zarzãdcy obiektu o okolicznoijci zajijcia. – Nie odnotowaliijmy takiego zdarzenia – utrzymuje. Autostrada Wielkopolska SA b÷dzie musiağa naprawiå wiadukt na wğasny koszt. Do podobnej sytuacji

– Przyjedźcie, zróbcie jakieś zdjęcie! Taki bałagan jest od soboty! – usłyszeliśmy 17 listopada w redakcyjnej słuchawce. Pojechaliśmy. Skwer na osiedlu Krzyża Grunwaldu, dokładnie między ul. Culica a 17. Dywizji Piechoty (za samem spożywczo-przemysłowym) tonął w śmieciach. W powietrzu fruwały papierki od cukierków, opakowania po chipsach, a na ziemi leżały plastikowe butelki po napojach. Zgodnie z wytycznymi zrobiliśmy zdjęcie. Teraz mieszkańcy mogliby uprzątnąć teren. Proponujemy czyn społeczny. TOS

Narkotykowa wpadka – spośród czterech osób zarzuty zostaną postawione tylko kierowcy i pasażerowi opla astry Za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi do trzech lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie samochodem pod ich wpływem jest zagrożone karą pozbawiania wolności do dwóch lat. Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, nie chciał mówić o szczegółach zatrzymania. Zasłaniał się tajemnicą postępowania. Przedstawił za to statystykę dotyczącą łamania zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tylko w tym roku na terenie powiatu doszło do 119 przestępstw i zatrzymania 28 podejrzanych. Policyjne kroniki odnotowały też 24 czyny z udziałem nieletnich, w wyniku których zostało ustalonych i ukaranych dwóch młodocianych sprawców. A do końca roku jeszcze daleko. TOS

doszğo kilka lat temu. O belk÷ zahaczyğa wówczas koparka przewoőona na „niskopodwoziówce”. – Zarzãdca drogi naprawiğ wtedy wiadukt, wi÷c i tym razem nie powinno byå problemów – wyraőa przekonanie P. Marciniak. TOS

Ostatni zajazd w gminie, czyli jak misie, mały i stary, zbujowali w biały dzień. Teraz siedzą na ławie oskarżonych

K

W

da w W÷gierkach na ul. Czereijniowej doszğo do zderzenia samochodów. Przyczynã byğo niezachowanie odpowiedniej odlegğoijci od poprzedzajãcego pojazdu. Dziağania zabezpieczajãce prowadzili zawodowi straőacy z Wrzeijni oraz ochotnicy z W÷gierek.

stopada w Kaczanowie na ul. Kaliskiej potrãcono rowerzyst÷. Interweniowali straőacy z komendy wrzesiġskiej i OSP Kaczanowo.

Bałagan na osiedlu – mieszkańcy tylko narzekają

rześnia z powodzeniem mogłaby kandydować do miana narkotykowego zagłębia. Dowód: kolejne zatrzymania. 14 listopada około południa funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji we Wrześni zatrzymali opla astrę. Do kontroli doszło przy ulicy Kościuszki. Wspomnianym samochodem podróżowało czterech mężczyzn: trzech 19-latków i 18-latek, mieszkańcy powiatów wrzesińskiego i słupeckiego. Wszyscy zostali przeszukani. Okazało się, że jeden z zatrzymanych posiada przy sobie porcję suszu roślinnego. Nie było wątpliwości, że to marihuana. Zarzut został postawiony także kierowcy, który prowadził samochód pod wpływem środków odurzających.

„ W piãtek 14 listopa-

„ W poniedziağek 17 li-

wiecień bieżącego roku. W mieszkaniu przedsiębiorcy z Wiktorowa rozlega się pukanie. Mężczyzna idzie otworzyć. Na dworze widzi trzech facetów: jeden wielki jak dąb, o posturze misa, drugi mały i drobny, trzeci starszy, może na pomostówkę by się załapał. – Dawaj kasę albo ci wpier...my – rzecze miś. Przestraszony mężczyzna cofa się do domu i przynosi 2 tysiące złotych, które niby był winny napastnikom. Przedsiębiorca zgłasza sprawę na policję. Prokurator nie ma wątpliwości: klasyczny rozbój w biały dzień. Rozbójnicy zasiadają na ławie oskarżonych, a sprawa zaczyna się z wolna wyjaśniać. Mały, drobny i ten starszy pracowali onegdaj u pokrzywdzonego. Obaj zwolnili

się z pracy, ponieważ nie odpowiadały im zarobki. Pracodawca rządził żelazną ręką; obcinał im pensje za picie alkoholu albo kiedy byli w pracy pod wpływem. Potrącał również za transport, albowiem dżentelmeni byli rozwożeni do domów samochodem szefa. I to wszystko generalnie im się nie podobało. Ponoć przedsiębiorca winny był im jakieś zaległe pieniądze. Postanowili odzyskać dług siłą – w tym celu wynajęli pana misia, z wiadomym skutkiem. Pokrzywdzony prowadził firmę razem ze szwagrem, ale trójca upomniała się o forsę tylko u niego. Szwagier zeznawał w sądzie. Otrzymał od wspólnika SMS-y, które mogłyby wskazywać, że jest spanikowany: „Szykują się na mnie z inną wiarą” albo „Uważaj, ciebie też dopadną”. Ale nie dopadli. FIB

Wirtualny spacer po Wrześni i kamera za 8 tysięcy złotych Trwajã wysiğki promocyjne burmistrza Wrzeijni Tomasza Kağuőnego. W mijajãcym tygodniu uruchomiono stron÷ internetowã www.wirtualna.wrzesnia.pl. Dzi÷ki niej moőna spacerowaå po Wrzeijni, nie wychodzãc z domu. Na tej stronie umieszczono ruchome zdj÷cia panoramiczne, które dajã przyjemne zğudzenie cyberprzestrzeni. Moőna odnieijå wraőenie, őe wchodzi si÷ do komputera, spaceruje i oglãda najbardziej charakterystyczne zabytki Wrzeijni. Pomysğ przypadğ do gustu równieő uőytkownikom naszego portalu www.wrzesnia.info.pl. Na ratuszowej wieőy pojawiğa si÷ kamera telewizyjna. Urzãd Mia-

sta i Gminy we Wrzeijni wydağ na ten cel 8 tysi÷cy zğ. Obraz z kamery moőna oglãdaå na stronie http:// www.wirtualna.wrzesnia.pl/files/widok.html. – Kamera zostağa zainstalowana w celu pokazywania tego, co dzieje si÷ w centrum miasta, a dokğadniej: tego, co widaå z ratuszowej wieőy. W őadnym innym celu nie b÷dzie ona wykorzystywana – zapewnia Tomasz Kağuőny. Teraz z kaődego miejsca na ijwiecie b÷dzie moőna obejrzeå, co dzieje si÷ we Wrzeijni, a przynajmniej w jej centrum. I pomyijleå, őe takie to proste... FIB

„ Równieő w ijrod÷ straőacy z Wrzeijni usun÷li z ul. Paderewskiego plam÷ oleju powstağã po kolizji drogowej. DAI

Kronika policyjna

O sprawie juő jakiij czas temu poinformowağ nas Czytelnik. Drogã wylotowã na Obğaczkowo podróőuje niemal codziennie. Kilka tygodni temu zauwaőyğ uszkodzonã belk÷ wiaduktu. Nie podlegağo dyskusji, őe zahaczyğ o niã ktoij, kto wyjeődőağ z Wrzeijni. Siğa uderzenia byğa na tyle duőa, őe odğupağ si÷ spory element betonowej konstrukcji. Na nic zdağy si÷ druty, które jã wzmacniağy. – Ktoij musiağ zdrowo huknãå – m÷őczyzna snuğ przypuszczenia. Rzecznik Autostrady Wielkopolskiej SA Zofia Kwiatkowska uspokaja. Mówi, őe stan wiaduktu nie zagraőa bezpieczeġstwu kierowców. Niedawno pojawili si÷ tam pracownicy firmy eksploatacyjnej i dziağu technicznego. Ponoå trwajã przygotowania do naprawy. – Uszkodzenie nastãpiğo wskutek przejazdu zbyt wysokiego po-

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ 17-letni mieszkaniec Wrzeijni ukradğ skuter swojemu koledze. Tymczasem podczas przesğuchania utrzymywağ, őe go tylko poőyczyğ. Robiğ tak juő wczeijniej, ale za zgodã wğaijciciela. Tym razem dopuijciğ si÷ samowolki. „ Uczestnik dyskote-

ki Olimpia w Miğosğawiu zostağ kopni÷ty w krocze przez pracownika ochrony. Choå do zajijcia doszğo 16 listopada, to poszkodowany zawiadomiğ policj÷ dopiero nast÷pnego dnia. Dochodzi do siebie w szpitalu.

„ Tego samego dnia 25-letni mieszkaniec powiatu ijredzkiego kopnãğ w ijcian÷ i uszkodziğ szyb÷ w wejijciowych drzwiach dyskoteki Best. Naprawa kosztuje 600 zğ – przynajmniej tak wynika ze wst÷pnych szacunków. „ Nieznany sprawca

ukradğ mieszkance powiatu koniġskiego markowy telefon komórkowy. Do zdarzenia doszğo po poğudniu 16 listopada na dworcu PKP. 19-latka oszacowağa wartoijå komórki na 300 zğ.

„ Kosa spalinowa i 30-li-

trowy baniak z olejem nap÷dowym znikn÷ğy z niezabezpieczonego garaőu w Gonicach. Poszkodowany zawiadomiğ policj÷ 17 listopada, ale do kradzieőy mogğo dojijå nawet kilka tygodni temu. TOS


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności

5 Strażnicy bezlitośni dla śmieciarza

Zaśmiecone wsie kiepską wizytówką powiatu

Za kempingiem przy Wrzeijnicy straszyğy sterty ijmieci. Na szcz÷ijcie tylko przez kilka dni. Anonimowy Czytelnik poinformowağ nas, őe na terenach naleőãcych niegdyij do mleczarni ktoij wysypağ zanieczyszczonã ziemi÷. Nie mógğ zrozumieå, kto i dlaczego wydağ zgod÷ na skğadowanie jej wğaijnie tam. – Jeijli na zboczu Wrzeijnicy powstanie zbyt wielka hağda, to moőe zaistnieå niebezpieczeġstwo osuni÷-

cia si÷ jej do rzeki – zauwaőyğ nie bez racji. Sygnağ sprawdziliijmy niemal natychmiast. Ziemi÷ wymieszanã ze ijmieciami byğo widaå juő z oddala. Mogğo jej tam byå okoğo kilku przyczep. Ze sterty wystawağy opakowania po zaprawach klejowych, worki foliowe, kartony i fragmenty listew wykoġczeniowych. We wtorek skontaktowaliijmy si÷ ze straőã miejskã.

– To skandaliczny post÷pek. Na szcz÷ijcie jesteijmy na dobrej drodze do ustalenia sprawcy – usğyszeliijmy od Anny Hedrych-Stanisğawskiej. Jeszcze tego samego dnia ijmieci zostağy wywiezione tam, gdzie ich miejsce, czyli na wysypisko. W ijrod÷ straőnicy miejscy zatrzymali mieszkaġca gminy. Przyznağ si÷ do winy. Uprzãtnãğ ijmieci na wğasny koszt i zostağ ukarany mandatem w wysokoijci 500 zğ. TOS

Reklama

Śmieci są „ozdobą” każdego przydrożnego rowu i miejscowości. Przejeżdżając przez wioski naszego powiatu, można je spotkać wszędzie. Trudno znaleźć miejsce, gdzie ich nie ma – i to w gminie, w której od kilku lat prowadzony jest regularnie odbiór śmieci. – Praktycznie w każdej miejscowości powinny być kosze i kontener – mówi Kazimiera Antkowiak, która taki kontener ma przed domem. – Widać, że ludzie jak chcą dbać o porządek, to potrafią – dodaje. Niestety, w wielu pobliskich miejscowościach jedynym śladem po koszach na odpady są metalowe stojaki, których miejscowym wandalom nie udało się zniszczyć. Postawienie nowego kosza na wsi nie daje gwarancji, że tam pozostanie. Jest to także niemały wydatek dla gminy; koszt kubła to 180 zł. Do tego trzeba go jeszcze opróżnić, a te, za które nie trzeba płacić, zapełniają się bardzo szybko. Każdy taki kosz to powód, aby śmieci wylądowały w pobliskim rowie. – Do każdej miejscowości dociera samochód PUK-u odbierający śmieci – mówi Lech Raczak z referatu komunalnego wrzesińskiego urzędu. Wielu mieszkańców wie o tym i z tego przywileju korzysta. Samochód ten pojawia się zazwyczaj w połowie miesiąca i zabiera pozostawione przed posesjami worki z plastikowymi odpadami. W walce z zanieczyszczeniami gmina wyposażyła też wiele wiosek w kontenery do segregacji odpadów szklanych oraz plastikowych. Niektóre z nich czekają po kilkanaście dni na wywóz. – Każdy pełen pojemnik na odpady, szklane czy plastikowe, leży w gestii sołtysa – mówi L. Raczak. – Jeżeli są przepełnione, to powinien zgłosić to do urzędu – dodaje. Samorządy mają ustawowy obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami komunalnymi. Problem w tym, że za wywóz śmieci trzeba płacić. Pozbycie się kubła odpadów o pojemności 110 litrów to dla mieszkańców miasta wydatek rzędu 16,74 zł; za 240 litrów już 31 złotych. Wywożone są dwa razy w miesiącu. Mieszkańcy gminnych wiosek mają natomiast trochę taniej, bo za kubeł 120-litrowy płacą 12,40 zł, za większy zaś 23,18 zł. Taniej dlatego, że sprzątany jest tylko raz w miesiącu. Jak twierdzą wrzesińscy urzędnicy, z utrzymaniem czystości rowów jest już większy problem. Chodzi o to, że przez jedną miejscowość przebiegać może kilka dróg, które mogą mieć kilku zarządców. To oni we własnym zakresie zobligowani są do utrzymania porządku na swoim terenie, w tym sprzątania rowów. CIC Reklama

PROSTA POŻYCZKA do 16000 zł – bez zaświadczenia o zarobkach, wystarczy tylko dowód osobisty i drugi dokument tożsamości. Na większe wydatki – WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY, nawet do 80 000 zł KREDYT KONSOLIDACYJNY, który zmieni wiele rat na 1 niższą. Dodatkowo pieniądze na dowolny cel. KREDYT DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA UPROSZCZONYCH ZASADACH. W OFERCIE RÓWNIEŻ KREDYTY SAMOCHODOWE ORAZ HIPOTECZNE

Serwis Kredytowy

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus sc Zapraszamy do biura sprzedaży: 62-300 Września ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00 tel/fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285 kom 0601 753 610 oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 – tel. 061 437 61 65

G

plus • NOWE MIESZKANIA

A. Goclik M. Rozrażewski

w budynku wielorodzinnym z windą

• DOMKI SZEREGOWE z ogródkiem i garażem na dwa samochody LOKALIZACJA - rejon ul. Słowackiego

www.wgiplus.pl e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

Bd-252a

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg atrakcyjnych kredytów gotówkowych, m.in:

Kre-046a

Września, ul. Kościelna 6 tel. 061 670 85 51


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Kiedy popedałujemy? Młodzież walczyła o tytuł „Omnibusa”

Na zarządzie stowarzyszenia „Drogowskaz” zastanawiano się: wybudować małe miasteczka ruchu drogowego w każdej gminie czy tylko w jednej, ale za to z prawdziwego zdarzenia? Wybór był oczywisty.

Wojciech Przybylski (na zdjęciu z lewej), uczeń Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, wygrał VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej – OMNIBUS 2008. Konkurs odbył się 14 listopada w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT. W finale konkursu uczestniczyło 20 uczniów z siedmiu szkół podstawowych z terenu powiatu: SSP nr 1 i SSP nr 6 z Wrześni oraz szkoły z Chociczy Wielkiej, Marzenina, Nowego Folwarku, Kaczanowa i Miłosławia. Finał poprzedzony był eliminacjami w szkołach. Brali w nich udział uczniowie klas IV–VI. Uczestnicy w trzech rundach zmierzyli się z pytaniami z zakresu: historii, ortografii i gramatyki, literatury i filmu, matematyki, przyrody, nauki i techniki. Sprawdzali także swoją wiedzę o znanych Polakach, znanych osobach ze świata i ważnych miejscach. Tytuł „Omnibusa 2008” zdobył W. Przybylski, który wyprzedził w punktacji Nikodema Dutkowiaka z SSP nr 1 we Wrześni (na zdjęciu w środku). Trzecie miejsce przypadło Szymonowi Domżalskiemu z SSP w Kaczanowie. Uczestników oceniało jury, w którego skład wchodzili: prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich Irena Hrycaj-Wołoszyn, wicedyrektor SSP nr 6 Renata Przytarska oraz nauczycielka z Nowego Folwarku Julianna Hauke. Autorkami wszystkich pytań oraz prowadzącymi konkurs były Aldona Perkiewicz i Lilla Pylak z SSP nr 6 we Wrześni. Nagrody dla zwycięzców oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników ufundowały Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz Fundacja Dzieci Wrzesińskich. KUL

Miasteczko ruchu drogowego powstanie we Wrzeijni w ramach porozumienia pomi÷dzy Stowarzyszeniem Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”, urz÷dem miasta i gminy oraz komendã powiatowã policji. Obecnie miasteczko znajduje si÷ dopiero w fazie projektowania. Za wczeijnie wi÷c, by mówiå o ewentualnych terminach i kosztach. – Wst÷pnie zakğadamy tylko, őe projekt powstanie w kilka miesi÷cy – mówi Mirosğaw Morawski, komendant straőy miejskiej i sekretarz stowarzyszenia „Drogowskaz”. Dokğadna funkcja miasteczka to, poza turystycznã rekreacjã, zapewnienie dzieciom i mğodzieőy moőliwoijci nauki jazdy na rowerze. Jak widaå na przykğadzie miasteczek, które powstağy juő w Skawinie, Koninie, Rabce Wyőnej czy Gdaġsku, to doskonağe miejsca do praktycznej nauki zasad ruchu drogowego. Taka wiedza moőe ocaliå őycie.

 Tak wygląda Miasteczko Ruchu Drogowego w Skawinie Dokğadna lokalizacja wrzesiġskiego projektu to teren przy kempingu, którym gospodarujã Wrzesiġskie Obiekty Sportowe i Rekreacyjne. W ten sposób miasteczko stanie si÷ dopeğnieniem ijcieőki rowerowej. Ale coij za coij. Poniewaő miejsce to jest odosobnione, cz÷sto sğuőy bezmózgim wandalom za poligon. Warto wi÷c chyba juő teraz pomyijleå o ochronie przed dewastacjã.

Fot. straż miejska

– Owszem, bierzemy to juő teraz pod uwag÷ – zapewnia Mirosğaw Morawski. – Jednym ze sposobów ochrony miasteczka moőe byå oijwietlenie z jednoczesnym podğãczeniem pod monitoring kempingu, który przygotowujã WOSiR. Istnieje równieő moőliwoijå dozoru bezpoijredniego – wymienia komendant. DAI

Reklama

Uniwersalny technik krajobrazu W przyszğym roku szkolnym w Zespole Szkóğ Politechnicznych we Wrzeijni ma powstaå nowy kierunek ksztağcenia: technik architekt krajobrazu. – Pomysğ wziãğ si÷ stãd, őe obserwujemy rynek pracy, jak równieő to, co dzieje si÷ w naszym mieijcie. Chodzi przede wszystkim o sprawy budowlane: powstaje wiele nowych domów jednorodzinnych oraz mniejszych i wi÷kszych zakğadów pracy, a wi÷c istnieje popyt na specjalistów zajmujãcych si÷ zagospodarowaniem przestrzennym. Tymczasem őadna szkoğa nie ksztağci w tym kierunku. Stãd pomysğ, aby w roku szkolnym 2009/2010 uruchomiå kierunek technik architekt krajobrazu – mówi

dyrektor ZSP Bogdan Nowak. Nabór ma byå prowadzony tylko do jednej klasy. Technik architekt krajobrazu ma byå wyksztağcony uniwersalnie, aby mógğ faktycznie znaleŏå sobie prac÷. – Na pewno nacisk b÷dzie poğoőony na projektowanie zarówno budowli, jak i krajobrazu, terenów zielonych i ogrodów. Zaj÷cia b÷dzie prowadziğ ijciãgni÷ty przez nas architekt. B÷dã równieő przedmioty zwiãzane z ochronã ijrodowiska, tak by i w tym sektorze nasz architekt mógğ poszukaå zatrudnienia – mówi Nowak. Uczniowie b÷dã mieli równieő zaj÷cia praktyczne. ZSP porozumiağ si÷ w tej sprawie z ZSTiO. Zaj÷cia

majã odbywaå si÷ w gospodarstwie pomocniczym w Bierzglinku. Tymczasem trwa procedura uruchamiania tego kierunku. – Zgod÷ na to wyraziğy juő zarzãd powiatu i powiatowa rada zatrudnienia, czekamy teraz na decyzj÷ kuratorium w tej sprawie – mówi zast÷pca naczelnika wydziağu oijwiaty starostwa powiatowego Eugenia Pot÷ga. Aktualnie w Powiatowym Urz÷dzie Pracy we Wrzeijni nie ma ofert pracy dla techników architektów krajobrazu, ale dyrektor Nowak si÷ nie martwi. – Zapotrzebowanie na pewno jest. Wydaje mi si÷, őe b÷dzie to atrakcyjny i modny kierunek dla mğodzieőy – dodaje. FIB

Reklama

Poszukujemy

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Tel. 061-437-49-50. Usl-008

Wydawnictwo


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności

7

Przekształcają szpital. Ludzie PiS-u nadal są za Radni powiatowi PiS-u głosowali za przekształceniem szpitala w spółkę. Jednak szef partii Jarosław Kaczyński tego zakazał. Wğodzimierz Podzerek i Stanisğaw Oliwa, radni PiS-u w radzie powiatu, poparli juő przynajmniej 3 uchwağy dotyczãce przeksztağcenia SPZOZ w Szpital Powiatowy sp. z o.o. Reklama

– Sğyszağem o tych zaleceniach szefa partii, ale rada powiatu podj÷ğa decyzj÷ w sprawie szpitala, nim zostağy one sformuğowane. Nie mam z tego powodu őadnych wyrzutów sumienia. Decyzj÷ podejmowağem z przekonaniem, őe zmiany przysğuőã si÷ lokalnej spoğecznoijci i pacjentom, przynajmniej mam takã nadziej÷ – mówi Wğodzimierz Podzerek. – Z prezesem Jarosğawem Kaczyġskim zgadzam si÷ co do tego, őe

SPZOZ-y powinny zostaå publiczne, a nie sprywatyzowane. Dlatego teő z uwagã b÷d÷ przyglãdağ si÷ temu, co dzieje si÷ we wrzesiġskim szpitalu – mówi radny Podzerek. – Gğosowağem za, bo wówczas nie byğo jeszcze takiej instrukcji prezesa dla radnych PiS-u. Wiem, őe coij takiego istnieje nieoficjalnie, bo oficjalnie nikt nam nie przysğağ pisemnych zaleceġ, jak w sprawie szpitali mamy gğosowaå – mówi radny Stani-

sğaw Oliwa. Radnym PiS-u r÷ce wiãőe równieő to, őe obaj sã czğonkami koalicji rzãdzãcej Samorzãdny Powiat-PSL-PO-PiS, a szpital to zdecydowanie zadanie numer jeden dla obecnych wğadz samorzãdowych. Po wtóre, sprawy zwiãzane z przeksztağceniem szpitala zaszğy juő tak daleko, őe zmiana frontu w obecnej sytuacji naraziğaby PiS-owców na ijmiesznoijå. FIB

Sobczak idzie do Poznania Jarosğaw Sobczak wystartowağ w konkursie na stanowisko zast÷pcy dyrektora Departamentu IJrodowiska w Urz÷dzie Marszağkowskim w Poznaniu. Miağ czterech kontrkandydatów i... pokonağ ich. J. Sobczak jest czğonkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Partia ta wspólnie z Platformã Obywatelskã tworzy koalicj÷ rzãdzãcã w UM. Dodajmy, őe przewodniczãcã komisji konkursowej byğa Krystyna Poijlednia, czğonek Zarzãdu Województwa Wielkopolskiego, notabene wrzeijnianka. – Na pewno o moim wyborze nie zadecydowağy wzgl÷dy polityczne – mówi J. Sobczak. – Obecnoijå w komisji konkursowej pani K. Poijledniej oraz dyrektora Departamentu IJrodowiska Hanny Grunt dajã gwarancje wysokiego poziomu pytaġ konkursowych i obiektywizmu oceny wszystkich kandydatów. – To, őe jestem czğonkiem PSL-u, nie miağo őadnego znaczenia – zapewnia. J. Sobczak od 10 lat jest naczelnikiem wydziağu ijrodowiska i rolnictwa we wrzesiġskim starostwie. Prac÷ w Poznaniu ma rozpoczãå na poczãtku grudnia. – B÷dzie mi brakowağo obecnej pracy i ludzi, z którymi pracowağem – przyznaje. – Őal odchodziå. Ale jeijli si÷ powiedziağo „a”, trzeba powiedzieå „b”. Gratulujemy awansu. KUL

Grześkowiak chce strzelać z armaty! Obchody 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego majã mieå w tym roku ogromny rozmach. Komitet organizacyjny planuje ijciãgnãå do Wrzeijni m.in. Kompani÷ Honorowã Wojska Polskiego. – Nie mamy jeszcze potwierdzenia, őe do nas przyjedzie, ale jestem dobrej myijli – stwierdziğ Eugeniusz Paterka, który stoi na czele komitetu organizacyjnego obchodów 90. rocznicy powstania. Ewentualna wizyta Kompanii juő cieszy wiceburmistrza Waldemara Grzeijkowiaka. – Po salwie honorowej bracia Kurkowi mogliby wystrzeliå z armaty – snuje swoje plany. – Őoğnierze zaczynajã, a armata zakoġczy ich dzieğo. We wrzesiġskim muzeum zorganizowana ma zostaå wystawa o tematyce powstaġczej, zaij we Wrzesiġskim Oijrodku Kultury uroczystoijå patriotyczno-religijna. Podobne uroczystoijci majã si÷ równieő odbywaå w poszczególnych gminach powiatu (szczegóğy podamy wkrótce). Na poczãtku grudnia na rynku ukaőe si÷ zaij (w nakğadzie tysiãca egzemplarzy) ksiãőka „Wrzeijnianie w Powstaniu Wielkopolskim”. Najwaőniejszym punktem obchodów ma byå jednak odsğoni÷cie odrestaurowanego pomnika powstaġców na cmentarzu przy ul. Gnieŏnieġskiej. Do Wrzeijni ma przyjechaå z Gliwic syn jego twórcy – Marian Nowakowski. – Planujemy jeszcze podijwietliå pomnik i utwardziå teren wokóğ niego – mówi E. Paterka. KUL


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Kultura

Nie ostatni kabaret literacki Członkowie Kabaretu Moralnego Niepokoju są tak zalatani, że wywiadów udzielają w trakcie swoich występów. Przyjechali do Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury na ostatniã chwil÷. Zaraz po wyst÷pie i potrójnym bisie dla peğnej sali pop÷dzili do poznaġskiej Areny. Wczeijniej jednak, podczas gdy ich koledzy do ğez rozbawiali wrzesiġskã publicznoijå, na nasze pytania w garderobie WOK-u odpowiadali Mikoğaj Cieijlak i Rafağ Zbieå. – Panowie, przyznajcie si÷, co zrobiliijcie z Katarzynã Pakosiġskã? M.C. – Nic z niã nie zrobiliijmy, wyjechağa sobie do Gruzji. Sama podj÷ğa takã decyzj÷. Zacznie z nami

M.C. – Pewnie, őe pomagajã, bo dajã nowã energi÷. Zarówno nam, jak i publicznoijci. R.Z. – Publicznoijå to zawsze chwyta. Jest to pewien wspomagacz i ch÷tnie z tego korzystamy. – Czy nie macie czasami wraőenia, őe jesteijcie ostatnim kabaretem literackim w Polsce? Czy moőna przypuszczaå, őe przyszğe pokolenia Polaków nie b÷dã juő chodziå na wyst÷py kabaretów z piosenkã i poezjã w repertuarze? M.C. – Wbrew pozorom nie mamy tak wiele poezji w naszym repertuarze. Natomiast sto procent poezji znajduje si÷ na naszej najnowszej pğycie z piosenkami (pğyta nosi tytuğ: „Piosenki, czyli walizki peğne wody” – przyp. red.). Przy okazji gorãco zach÷camy wszystkich do kup Od prawej: R. Zbieć, M. Cieślak, R. Górski i P. Borkowski Fot. Roman Lipigórski na tej pğyty. Natomiast generalnie zawsze wyst÷powaå, jak tylko wróci. Czy pani Kasia dlatego tak cz÷sto zwracamy uwag÷ na tekst i moőe R.Z. – Kr÷ci film dokumentalny. wybucha podczas wyst÷pów niepo- pod tym wzgl÷dem jesteijmy troch÷ Realizuje si÷ teraz w takiej wğaijnie hamowanym ijmiechem, bo jã umyijl- bardziej literaccy niő inni. Wydaje dziedzinie. nie rozijmieszacie? mi si÷, őe kabaret, który opiera si÷ M.C. – U nas jest tak, őe kaődy R.Z. – Nie, ona przypomina sobie na tekijcie, nigdy nie zginie. Bardziej sam decyduje o tym, co robi. Jeijli Ka- wtedy kawağy, które opowiadaliijmy chwilowe sã moim zdaniem wszystsia chce robiå film, to nikt nie moőe jej dwa dni wczeijniej. Po prostu nag- kie inne rzeczy. Dobrze napisany jej tego zabroniå. le do niej dociera puenta. tekst, fajnie i ijmiesznie wykonany – W takim razie, korzystajãc z jej – Takie niezaplanowane wstawki na scenie, zawsze b÷dzie podstawã kabaretu. nieobecnoijci, obgadajmy jã troch÷. pomagajã w wyst÷pach?

Wrzesiński artysta pokonał górali w rzeźbie

R.Z. – To jest uniwersalny przepis na kabaret. M.C. – Nie moőna wymyijliå lepszej formuğy. Wszystkie inne typy kabaretów sã raczej jednorazowym przedsi÷wzi÷ciem. Ci÷őko zrobiå dziesiãty program niezawierajãcy őadnych sğów, czy pi÷tnasty program oparty na absurdzie. To moőliwe, ale trudne i chyba bezcelowe. R.Z. – Zasada jest taka, őe ludzie wolã teksty. Ludzie sğuchajã tekstów i jeijli one im si÷ spodobajã, to wpadajã im w gğowy i potem przenoszã si÷ do j÷zyka potocznego. – Wczoraj miağ tu byå kabaret Dno. Wyst÷p odwoğano z powodu braku ch÷tnych. Wy macie peğnã sal÷. Dlaczego ludzie chodzã tylko na niektóre kabarety? M.C. – Pewnie to kwestia obecnoijci w telewizji. Trzeba tam jednak pokazywaå dobre rzeczy, őeby stworzyå u ludzi potrzeb÷ zobaczenia tego na őywo. R.Z. – Poza tym pewien rodzaj humoru cieszy si÷ wi÷kszã popularnoijciã. M.C. – W naszej profesji najtrudniej jest wypromowaå kogoij na siğ÷. Kiepskã piosenk÷ moőna wylansowaå, natomiast nieijmieszny skecz nigdy nie b÷dzie ludzi ijmieszyğ. DAI

Europejska gwiazda Fragma, europejska gwiazda clubbingu, wystąpiła w sobotę w miłosławskim klubie Olimpia. Dla swoich fanów zaśpiewała siedem przebojów.

Andrzej Niedzielski z Wrześni zajął II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę i Rzeźbę o Tematyce Muzycznej. Na konkurs organizowany przez Muzeum Okręgowe w Lesznie wpłynęło 121 prac. A. Niedzielskiego nagrodzono za rzeźbę „Klarnecista” (zdj.). - Wygrałem z zakopiańczykami, którzy rodzą się z toporkiem - cieszy się artysta. DAI

Punk not dead – czyli Leniwiec i The Bill w AQQ

„Jesienne manewry w rytmach punk, reggae i ska” – to tytuł koncertu, który w sobotę 8 listopada odbył się w pubie AQQ. W jego ramach swą twórczość zaprezentowały 3 zespoły wywodzące się z wyżej wymienionych nurtów. Głównymi gwiazdami trasy koncertowej były Leniwiec i The Bill. Wystąpili również muzycy grupy Antykwariat. LUKA

Popularnoijå niemieckiej grupie przyniósğ utwór „Toca Me”, którym podbiğa ijwiatowe listy przebojów – w Wielkiej Brytanii utwór ten dotarğ do 11. miejsca UK Singles Chart. Zespóğ Fragma, który powstağ dziesi÷å lat temu, tworzã: Ramon Zenker, Dirk Duderstadt, Marco Duderstadt i Daniela Klein. Na miğosğawskiej scenie pojawiğa si÷ tylko ta ostatnia. Swój wyst÷p rozpocz÷ğa kilka minut przed póğnocã. Wokalistka Fragmy postawiğa na sprawdzone, znane i lubiane kawağki, które dobrze rozgrzağy publik÷. Pierwszym hitem, który wywoğağ prawdziwie őywioğowã reakcj÷, byğ utwór „You are alive”. Gdy piosenkarka miağa juő zejijå ze sceny, woğania i skandowanie publicznoijci zach÷ciğy jã do wykonania utworu na bis. Oczywiijcie byğ niã wielki przebój „Toca’s Miracle”. W sumie gwiazda na scenie wyst÷powağa póğ godziny i zaijpiewağa siedem utworów. Dodajmy, őe nie ijpiewağa z playbacku. Poczãtkowo byğo troch÷ nieczysto (kğopoty z dostrojeniem sprz÷tu), ale organizatorzy szybko uporali si÷ z problemami technicznymi. Po wyst÷pie Fragma cierpliwie rozdawağa wszystkim swoim fanom autografy. Byğ to ostatni koncert zespoğu w Polsce (z powodu zaawansowanej ciãőy piosenkarki). D. Klein tego samego wieczoru zagrağa jeszcze w klu-

 Daniela Klein niczym Statua Wolności... bie Miami w Biskupicach. Z naszego kraju poleciağa prosto na koncerty do Szwecji. Wyst÷p Fragmy moőna uznaå za udany, jednak nie byğ on tak dynamiczny, jak choåby koncert Dody sprzed kilku tygodni. Cağy czas do Olimpii przybywağo jednak coraz wi÷cej ludzi spragnionych muzycznych wraőeġ. Tego wyst÷pu nie moőna byğo po prostu przegapiå – europejska gwiazda goszczãca w naszym

Fot. archiwum

powiecie to nadal rzadkoijå. Dodajmy, őe wğaijciciel miğosğawskiego klubu planuje „ijciãgaå” teő inne zagraniczne gwiazdy. Zamierza zaprosiå mi÷dzy innymi zespóğ Boney M czy Shauna Bakera. Zagraå majã równieő rodzime zespoğy: Feel, Kombi, Stachurski czy Szymon Wydra. Gğoijne nazwiska gwarantujã, őe do klubu ijciãgnã tğumy. Sğowem: interes si÷ kr÷ci. I bardzo dobrze! KUL


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Płatności za abonament radiowo-telewizyjny nie będą sprawdzane. Uiszczać jednak trzeba... We Wrześni nie będzie kontrolerów ani kontroli opłat abonamentu RTV. W poğowie roku pocztowcy w cağej Polsce nosili si÷ z zamiarem utworzenia grupy urz÷dników, którzy kontrolowaliby opğaty za abonament. Ogğoszenia o naborze do pracy w charakterze kontrolera pojawiğy si÷ w wielu urz÷dach pocztowych, do Wrzeijni jednak nie dotarğy. Tworzenie sğuőby abonamentowej nie dotkn÷ğo swym dziağaniem rejonu poznaġskiego, w tym naszego powiatu. Reklama

– W praktyce takie dziağania nie miağy nigdy miejsca – mówi Jerzy Sygidus, rzecznik prasowy poznaġskiego oddziağu Poczty Polskiej. – W naszym regionie nie planujemy organizowania kontroli, gdyő psujã one wizerunek urz÷du i osoby listonosza. Kolejnym bardzo waőnym aspektem, który wpğynãğ na decyzj÷ rezygnacji z przeprowadzania tego typu akcji, jest fakt, őe pracownicy poczty nie majã uprawnieġ, aby wchodziå do mieszkaġ i dokonywaå kontroli bez zgody lokatora. Nie mogã teő őãdaå potwierdzeġ opğat. Nie zwalnia to jednak nikogo z obowiãzku opğa-

cania abonamentu RTV, który wynosi 17 zğ na miesiãc. W tym wzgl÷dzie sã jednak wyjãtki. Ustawa o opğatach abonamentowych zwalnia z tego obowiãzku m.in. inwalidów i osoby, które przekroczyğy 75. rok őycia. Inwalidzi i niepeğnosprawni muszã dostarczyå orzeczenie o niepeğnosprawnoijci oraz zaijwiadczenie o pobieraniu zasiğku lub dodatku piel÷gnacyjnego. – Dla mnie nie ma znaczenia, czy b÷dã kontrolowaå opğacanie abonamentu RTV – mówi Tomasz Nowak z okolic Miğosğawia. – Abonament pğacimy zawsze. Mimo őe jest to ok. 200 zğotych na rok, to uiszczamy od

razu cağoijå. Gdy őyğa babcia, to z tej opğaty byliijmy zwolnieni – dodaje. Jeijli ktoij na ogóğ nie pğaci, a jednak zrobi to – wyjãtkowo – przynajmniej raz w roku, musi liczyå si÷ z tym, őe na koġcu roku zostanie mu przesğane upomnienie z naliczonymi odsetkami za niedokonanie opğat w pozostağych miesiãcach. – Wszystkie dane dotyczãce opğacania gromadzone sã w systemie komputerowym poczty – mówi naczelnik wrzesiġskiej poczty Leszek Gawarecki. Usğuga jest wdraőana automatycznie. System generuje niepğacãcych, którym wysyğane sã upomnienia – dodaje. CIC

Co słychać

Aktualności

„ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a szczególnie osoby niepeğnosprawne, na prezentacj÷ nowego sprz÷tu rehabilitacyjnego, która odb÷dzie si÷ w poniedziağek 24 listopada w sali konferencyjnej PCPR (ul. Wojska Polskiego 1) w godzinach 10.00 – 15.00. Jest to inicjatywa Forum Organizacji Pozarzãdowych Powiatu Wrzesiġskiego, które realizujã zadania w sferze opieki spoğecznej. M „ Wyğoniony zostağ wyko-

nawca wymiany pokrycia dachowego z dachówki oraz wymiany drewnianych okien w budynku IJrodowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie. Wybrano ofert÷ Zakğadu Ogólnobudowlanego MARBUD z Wrzeijni. CIC

„ Akcja „Rzuå palenie ra-

zem z nami” organizowana jest w kaődy trzeci czwartek listopada. W tym roku przypadğa wczoraj – w IJwiatowym Dniu Rzucania Palenia. CIC

„ Minister rolnictwa

i rozwoju wsi wyraziğ zgod÷ na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych i dziağów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku kl÷ski suszy. Wnioski skğadaå moőna w Urz÷dzie Miasta i Gminy we Wrzeijni, w referacie komunalnym, pokój nr 6. Wszelkich informacji udziela Wiesğaw Zieliġski, tel. 061 640 40 64. CIC

„ Organizatorzy konfe-

rencji promujãcej projekt pt. „Aktywizacja obszarów wiejskich z powiatu wrzesiġskiego – budowanie lokalnej strategii rozwoju 2009-2014” zapraszajã 27 listopada do goijciġca Darz-Bór w Bugaju na 9.00. TOS

„ Dziij (poczãtek o godzi-

nie 18.00) w bibliotece Towarzystwa Czytelni Ludowych odb÷dã si÷ Zaduszki organizowane przez Klub Twórczoijci Róőnej „Cóij Innego” i Bibliotek÷ Publicznã we Wrzeijni. Dedykowane sã one rodzinom wrzeijnian, których bliscy w tym roku odeszli „do krainy anioğów”. W programie zaplanowano wiersze wrzesiġskich i koniġskich poetów w interpretacji mğodzieőy Liceum Ogólnoksztağcãcego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeijni. Wst÷p wolny. KUL

„ Ratusz poszukuje ijwierku powyőej 12 m wysokoijci, który przyozdobi wrzesiġski rynek w okresie ijwiãtecznym. Moőna zarobiå. KUL


Wiadomości Wrzesińskie

10 Miłosław

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Leśniczówka zaprasza Robi wrażenie z zewnątrz, ale również wewnątrz. Z czasem ma być jeszcze większa. Podczas zaborów sğuőyğa jako skğad soli na Warcie, a po I wojnie ijwiatowej byğa tam siedziba Paġstwowego Nadleijnictwa Czeszewo. Od blisko póğ roku w odrestaurowanej sporym nakğadem finansowym czeszewskiej zabytkowej leijniczówce znajduje si÷ Oijrodek Edukacji Leijnej „Centrum Zarzãdzania Ğ÷gami”. Wewnãtrz budynku urzãdzono takőe kancelari÷ leijniczego i mieszkanie. Gruntowna renowacja obiektu, który w czerwcu otworzyğ swe podwoje dla wszystkich, trwağa trzy lata. Cağy remont pochğonãğ 930 tys. zğ. Inwestycj÷ sfinansowağo Nadleijnictwo Jarocin. Oficjalne otwarcie oijrodka nastãpi za rok w ramach obchodów stulecia powstania miejscowego rezerwatu, który byğ pierwszym rezerwatem w Wielkopolsce. Oijrodek Edukacji Leijnej w Czeszewie jest doskonağym punktem, z którego moőna rozpoczãå poznawanie niezwykle bogatych przyrodniczo miejscowych terenów. Znajduje si÷ w nim sala do wystaw czasowych, a takőe sala prezentujãca walory przy-

Potrzeby sã tak wielkie, őe jak trafia si÷ nagle kasa na drogi, to radni sã gotowi wydrapaå sobie oczy, őeby zrobiå akurat ten odcinek, który leőy na terenie ich okr÷gu wyborczego. Tak byğo podczas wtorkowej sesji, którã zdominowağa póğgodzinna kğótnia. Wywoğağ jã zast÷pca burmistrza Bğaőej Pera, który wnioskowağ o zabezpieczenie w budőecie ijrodków na przebudow÷ drogi Miğosğaw – Lipie. Droga ma 2,8 km dğugoijci, a koszt jej remontu obliczono na ponad 2,4 mln zğ. Jest szansa na dofinansowanie w wysokoijci 50 procent. Wszystko dzi÷ki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, który przewiduje pomoc w dofinansowaniu jednego projektu gminnego. – Na drog÷ Miğosğaw – Lipie mamy dokumentacj÷ technicznã, co jest bardzo waőne, gdyő trzeba zğoőyå kompletny wniosek szybko, do 21 listopada, u wojewody – zaznaczağ B. Pera, którego wystãpienie bardzo poruszyğo niektórych radnych. Pierwsza krytyka popğyn÷ğa z ust Romualda Barszcza. – Ta inwestycja nie ma őadnego strategicznego znaczenia. – Sã waőniejsze drogi do przebudowy, na przykğad ulica Wiãzowa

„ Arcybiskup Henryk

Muszyġski przyjedzie jutro do Miğosğawia. Metropolita gnieŏnieġski o godz. 17.00 w koijciele pw. ijw. Jakuba Apostoğa odprawi uroczystã msz÷ ijwi÷tã.

„ Do Urz÷du Marszağ-

kowskiego w Poznaniu wpğynãğ wniosek gminy Miğosğaw o rewitalizacj÷ placu Wiosny Ludów. Wniosek opiewa na sum÷ ponad 4,6 mln zğ.

„ Przy ijwietlicy z Go-

rzycach mieszkaġcy na czele z soğtysem Stanisğawem Filipiakiem zasadzili 150 brzózek. Z kolei przy krajowej pi÷tnastce, na odcinku Miãskowo – Wrzeijnia prowadzona jest wycinka drzewostanu. Wi÷cej o sprawie napiszemy za tydzieġ.

„ W gğowach niektó-

 Makieta, która kosztowała 40 tys. zł, podświetla m.in. miejsca występowania najciekawszych roślin rodnicze uroczyska „Warta” i rezerwatu „Czeszewski las”. Na specjalnej makiecie moőna podijwietliå m.in. miejsca wyst÷powania najciekawszych roijlin i zwierzãt oraz granice zalewania terenów przez wody Warty. W oijrodku mieijci si÷ równieő sala lekcyjno-konferencyjna z tarasem widokowym. – Górny taras altany sğuőy do obserwacji i nasğuchiwania przyrody – mówi Hubert Przybylski pracownik Centrum. – Bardzo ch÷tnie goijcimy u nas uczniów ze szkóğ. Organizujemy im równieő wycieczki do uroczyska. W lesie, na ğãce, nad brze-

Pokłócili się o drogę Budowa nowych dróg w gminie budzi wiele kontrowersji wśród gminnych rajców.

Co słychać

21 listopada 2008

czy IJwierkowa w Orzechowie – wyliczağ tamtejszy radny Andrzej Wnuk. – Radni z Miğosğawia i Orzechowa, zastanówcie si÷, jakich remontów dróg chcieliby wasi mieszkaġcy. Widzãc, co si÷ dzieje, do akcji wkroczyğa radna z Lipia – Danuta Höwelhaus – która ostro ripostowağa. – Nie chc÷ si÷ z panem licytowaå, jakie inwestycje w ostatnich latach zostağy poczynione dla Orzechowa, a jakie dla Lipia. Efekt jest taki, őe w Lipiu sã gğosy, őe w Orzechowie duőo si÷ dzieje, bo radni z tej miejscowoijci duőo krzyczã i dlatego wszystko si÷ u nich robi. A o mnie mówiã, őe na sesjach tylko siedz÷! Radni po wzajemnych sğownych utarczkach zdecydowali, őeby zğoőyå jednak wniosek na budow÷ drogi Miğosğaw – Lipie. Dziewi÷ciu byğo za, czterech przeciw, a jeden wstrzymağ si÷ od gğosu. – Koleőanki, dziwi÷ si÷, őe poparğyijcie ten wniosek. Na waszym miejscu bym si÷ modliğ (mowa o radnych z Orzechowa: Krystynie Dobroczyġskiej i Marii Orzechowskiej –przyp. red.) – spuentowağ ich zachowanie A. Wnuk, który po raz pierwszy swoimi licznymi wypowiedziami i uwagami przyåmiğ R. Barszcza. Radne nie miağy jednak pewnie wyjijcia; musiağy si÷ zgodziå. Raz, őe sã w obozie burmistrza, dwa: gdyby wniosku nie poparğy, pieniãdze unijne po prostu by przepadğy.

giem starorzecza moőna wi÷c „dotknãå” őywej przyrody. – W oijrodku wszystko, co jest pokazane, moőna równieő dotykaå – zapewnia leijniczy Maciej Trzebniak. Dodajmy, őe oijrodek czynny jest dla grup szkolnych i innych grup zorganizowanych w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Indywidualni goijcie mogã przychodziå w piãtki i soboty od godziny 10.00 do 15.00. Co waőne, wst÷p jest cağkowicie bezpğatny! – W przyszğym roku przed budynkiem powstanie nowatorska instalacja edukacyjna „Rzeka”,

rych mieszkaġców miğosğawskiego „biedaczkowa” zrodziğ si÷ pomysğ wywieszenia na jednej z ulic transparentu z napisem: „burmistrzowi i radnym wst÷p wzbroniony”! A wszystko ponoå przez to, őe na osiedlu nie widaå őadnych inwestycji...

Fot. Łukasz Różański

która b÷dzie pokazywağa obieg wody w przyrodzie – informuje M. Trzebniak. – Jej budowa pochğonie 420 tys. zğ. W planach mamy równieő przeprowadzenie remontu i adaptacji sãsiednich wiat czy wybudowanie kolejnych instalacji edukacyjnych. Odrestaurowana leijniczówka, która – zdaniem niektórych – wyglãda, jakby byğa őywcem wyj÷ta z filmów o Nowym Orleanie, bardzo dobrze sğuőy takőe nowoőeġcom. – Przyjeődőajã tu na pamiãtkowe zdj÷cia – mówi Trzebniak. – Kaődy jest mile widziany.

„ Sã jeszcze wolne miej-

sca na jutrzejszã zabaw÷ andrzejkowã w Domu Straőaka w Orzechowie. Bilety (100 zğ od pary) moőna nabyå w miejscowym przedszkolu i zespole szkóğ. Radzimy wszystkim lubiãcym taġce z ich kupnem nie zwlekaå.

„ Fragmenty stadio-

Występ „Słowików”: bez tłumów, ale zabawa dobra

nu Lecha Poznaġ przy ul. Buğgarskiej pojawiã si÷ w naszej gminie. O co chodzi? Odpowiedŏ juő za tydzieġ.

„ Radny Zbigniew Ma-

zurkiewicz przekazağ urz÷dowi gminy ijwiateğka, którymi przystrojona zostanie choinka na placu Wiosny Ludów.

„ Gmina musi zaciãgnãå 600 tys. zğ kredytu, aby zrównowaőyå budőet.

INFORMATOR GMINNY Już dawno w Miłosławskim Centrum Kultury nie było tak pusto, jak w czwartek 13 listopada na koncercie zespołu taneczno-wokalnego „Wołyńskie Słowiki” z Ukrainy. Publiczność można było policzyć na palcach dwóch rąk. Jak wytłumaczyć tak niską frekwencję? – Nie wiem – przyznaje organizator imprezy Stanisław Filipiak. – Mieliśmy mało czasu na odpowiednie nagłośnienie koncertu, gdyż zespół zapowiedział się u nas w ostatniej chwili. Ale plakaty informacyjne były na mieście wywieszone. Więcej osób przyszłoby na koncert w małych Gorzycach niż Miłosławiu. Koncert – pomimo zaproszenia – nie zainteresował także lokalnych notabli. – Olali nas – mówi bez ogródek S. Filipiak. – Nie można tylko tego powiedzieć o radnym Romualdzie Barszczu, który przyszedł jako jedyny. Brak licznej publiczności nie przeszkodził jednak muzykom zaprezentować się z najlepszej strony. „Słowiki” z bukiecikami kwiatów w rękach wykonały utwór „Kwiaty Polskie” Magdaleny Nazaretanki. Zebranym spodobała się też piosenka „Charlie” litewskiego kompozytora Raymonda Pausa. Pojawił się w niej tajemniczy „czarny tancerz”, w którego wcieliła się jedna z chórzystek. Były też ogniste tańce ludowe czy współczesne młodzieżowe piosenki, które okazały się być bardzo przyjemne dla ucha. Nieliczna publiczność reagowała żywiołowo, gorąco oklaskując kolejne występy. – Bardzo wam dziękujemy – mówił kierownik zespołu Piotr Miłogrodzki. – Nie liczy się to, ilu nas tutaj na tej sali jest, ale to, że przyszliście tutaj, bo tego chcieliście. Dodajmy, że przyjazd „Słowików” do Miłosławia sfinansowało: wrzesińskie starostwo powiatowe, Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek, firmy Tarkett i Adams.

Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

438 30 07

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 38 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

0607 944 690

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kołaczkowo Gmina nie zarabia na ściekach

11

stronę redaguje :

Filip Biernat

Stawki za ścieki z beczkowozów [zł/m3]

Gmina Kołaczkowo ma gest, dlatego nadal będzie dopłacała mieszkańcom za ścieki.

2

0

1,80 2,10 2,78 3,21 4,58

Fot. archiwum

Jessica Plewiġska w nagrod÷ pojedzie razem z opiekunem na 10 dni do Kanady. Przelot na drugi kontynent ma sfinansowaå gmina Koğaczkowo. Jessica b÷dzie tam przebywağa jako goijå Polonii kanadyjskiej oraz Fundacji im. Wğadysğawa Reymonta. Wspaniağy wyst÷p gimnazjalistek spowodowağ inne pozytywne skutki. Otóő jest taka zasada, őe zwyci÷zca konkursu jest gospodarzem nast÷pnego, i trafiğo na Koğaczkowo. Dlatego Gimnazjum w Koğaczkowie b÷dzie w przyszğym roku szkolnym gospodarzem konkursu recytatorskiego, poğãczonego ze zlotem szkóğ reymontowskich. Impreza odb÷dzie si÷ na przeğomie wrzeijnia i paŏdziernika. W Koğaczkowie majã pojawiå si÷ przedstawiciele od 30 do 40 szkóğ z cağej Polski; majã byå równieő goijcie zagraniczni. Przede wszystkim b÷dzie to wydarzenie gminne, bo lokalne wğadze teő b÷dã wğãczone w organizacj÷.

nas w Gminnym Oijrodku Kultury, otwarcie wystawy o powstaniu wielkopolskim odb÷dzie si÷ 27 grudnia, a wi÷c dokğadnie w 90. rocznic÷ wybuchu powstania.

rozpocznie si÷ Wieczór Reymontowski. Impreza odb÷dzie si÷ w wigili÷ 83. rocznicy ijmierci noblisty.

„ 23 listopada rusza Halowa Liga Piğki Noőnej druőyn LZS. W pierwszym terminie zagrajã: Junior Bieganowo – FC Twardy, LZS Gorazdowo – LZS Borzykowo, Znicz-Pol Wszembórz – Reni Trans Bieganowo, TW Koğaczkowo – ATMP Őydowo, Era Plast – LZS Sokolniki. „ Póğ Koğaczkowa i oko-

licy pojechağo na kabaret do Wrzeijni. Na deskach WOK-u wystãpiğ Kabaret z Kopydğowa (okrojona wersja „Spotkaġ z balladã”). Artyijci zaprezentowali program straőacki, dominowağy swojskie klimaty. Ponoå byğo fajnie. Moőe by ich tak kiedyij do Koğaczkowa zaprosiå?

Boryna w grobie się przewraca, afera o dwa piwa Popsuty dzwonek to jedyna szkoda, jaka powstağa po Otwartym Turnieju o Puchar Boryny, ale afera jest z tego na cağã gmin÷. Jeden z piğkarzy mocno kopnãğ piğk÷, która niespodziewanie pofrun÷ğa w kierunku dzwonka szkolnego zawieszonego na ijcianie. Piğka, choå mi÷kka, uszkodziğa urzãdzenie. Podczas imprezy 5 m÷őczyzn na trybunach spoőywağo alkohol, kilku innych byğo wstawionych. Zauwaőyğ to nauczyciel z gimnazjum Marek Jakubowski. Powiadomiğ o tym jeszcze w dniu turnieju wójta, a w poniedziağek urz÷dników zarzãdzajãcych salã. – Mam őal do pana Jakubowskiego, który, nie wiedzieå czemu, czepia si÷ drobnostek, spraw, na które wielu nawet nie zwróciğo uwagi. Podobne historie dziejã si÷ na wszystkich turniejach tutaj organizowanych, nawet tych dla oldboyów i nauczycieli. Jeőeli nie podobağy mu si÷ osoby pijãce piwo, mógğ wezwaå policj÷ – zauwaőa organizator turnieju Jakub Pera. – Nie chc÷ szerzej komentowaå sğów pana Pery. Picie piwa przez kibiców i zawodników na trybunach jest po prostu niedopuszczalne – mówi M. Jakubowski. – Zostağ uszkodzony dzwonek, a zachowania niektórych osób byğy niezgodne z regulaminem sali. Takie sã fakty – mówi dyrektor gimnazjum Stanisğaw Antkowiak. Mimo iő hala sportowa znajduje si÷ przy szkole, to nie szkoğa udost÷pniğa obiekt na turniej Boryny. – Zgodnie z regulaminem, za wszystko, co dzieje si÷ w hali, odpowiada organizator; równieő za spowodowane szkody. Hala to nasze dobro wspólne, wi÷c pan Jakubowski mógğ zgğosiå swoje uwagi,

„ Jak poinformowano

„ 4 grudnia o godz. 18.00

cy m3. Nikt natomiast nie wie (ani zakğad komunalny, ani urzãd gminy), ile powinno ich byå faktycznie. Zasada jest prosta. Im wi÷cej ijcieków  Ścieki wożone beczkowozem kosztują – jak wszystko w życiu Fot. Filip Biernat w oczyszczalni, tym wi÷cej pieni÷dzy zarobi gmina np. na kanalizacj÷. Gmina Nekla zamierza w przyszğym Podãőajãc tym tropem, ustaliliDodajmy jeszcze, őe oprócz Koroku wycofaå si÷ z dotowania ijcie- ijmy, őe gmina Koğaczkowo z tytuğu ğaczkowa ijcieki dotuje gmina Pyzdry. ków. Do koġca roku obowiãzu- dodatku mieszkaniowego wypğaciğa Stawka za ijcieki z beczkowozu wyje stawka 3,21 zğ/m3. Na razie tu- w tym roku juő 192 tys. zğ, w 2007 r. nosi tutaj 1,80 zğ/m3. Urzãd dopğaca taj dotacja z budőetu gminy wynosi – 272 tys. zğ, w 2006 r. – 327 tys. zğ. 43 grosze, w przyszğym roku b÷dzie 25 gr/m3. A wi÷c de facto gmina Koğaczkowo to 76 groszy. – IJcieki sã takim samym towarem, niektórym obywatelom dotuje ijciejak np. mydğo, i nikt nikomu nie do- ki podwójnie. Na dodatek czyni to pğaca do mydğa. Osobom w trud- cz÷ijciowo ze ijrodków wğasnych, poRadni sã jak dobrzy wujkowie nej sytuacji wypğacane sã dodatki niewaő budőet paġstwa przyznaje – rozdajã na lewo i prawo. A pomieszkaniowe, które uwzgl÷dnia- subwencj÷ wyrównawczã za dodattem krzyczã na sesji, őe nie ma jã koszty mediów, a wi÷c takőe ijcie- ki mieszkaniowe si÷gajãcã tylko 70% kasy na metr chodnika. Budőet ków – tğumaczy fakt braku dopğat wydatków na ten cel. Do oczyszczalni ijcieków w Kogminy jest jak durszlak, cieknie w gminie Wrzeijnia burmistrz Tomasz Kağuőny. z niego aő miğo... Filip Biernat ğaczkowie trafia rocznie 30 tysi÷-

 Jessica Plewińska i Urszula Zgolińska – laureatki konkursu

Jessica zaj÷ğa pierwsze miejsce, natomiast Ula drugie. W konkursie startowağo 40 uczestników. Obie laureatki sã uczennicami Gimnazjum im. Wğadysğawa Reymonta w Koğaczkowie. Ich opiekunem jest Lucyna Biadasz, nauczycielka j÷zyka polskiego. Konkurs odbyğ si÷ w Zawidzu Koijcielnym niedaleko Sierpca. – Jessica powaliğa wszystkich na kolana, byğa po prostu bezkonkurencyjna – mówi Lucyna Biadasz. – Bardzo dobrze zaprezentowağa si÷ teő Urszula, stãd teő wysokie miejsce – dodaje nauczycielka. Dziewczyny recytowağy fragmenty powieijci „Chğopi”.

Nekla

1

Sukces gimnazjalistek

Jessica Plewińska i Urszula Zgolińska zostały laureatkami IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”.

„ 24 listopada od godz. 10.00 do 11.00 w remizie OSP w Koğaczkowie b÷dzie moőliwoijå skontrolowania stanu technicznego gaijnic, w tym gaijnic samochodowych.

Września

3

Miłosław

Na kaődej sesji sğychaå narzekania nad marnoijciã budőetu. Pieni÷dzy brakuje dosğownie na wszystko, zwğaszcza na chodniki i drogi. W paŏdzierniku rada gminy podj÷ğa decyzj÷ o podniesieniu kwoty dotacji na ijcieki przywoőone do oczyszczalni beczkowozami. Od stycznia 2009 r. metr szeijcienny tego typu ijcieków b÷dzie kosztowağ 2,10 zğ, z tego 1,20 zğ (w tym roku 84 gr) to dotacja z budőetu gminy. Rocznie gmina na ten cel wyda 22 tys. zğ. – Dotacj÷ utrzymujemy, aby ci mieszkaġcy, którzy nie majã kanalizacji, nie pğacili wygórowanych kwot za ijcieki – mówi wójt gminy Koğaczkowo Wojciech Majchrzak. Gmina chce inwestowaå w kanalizacj÷ sanitarnã w Borzykowie, Zieliġcu i Krzywej Górze, pod warunkiem, őe urz÷dnicy zdob÷dã ijrodki na ten cel z Unii Europejskiej. W duőym stopniu skanalizowane sã juő: Koğaczkowo, Bieganowo, Gorazdowo i Grabowo Królewskie. Gmina Miğosğaw nie dotuje swoim mieszkaġcom ijcieków; obowiãzuje tutaj stawka 2,78 zğ/m3. Podobnie jest we Wrzeijni, jednak tutaj nieczystoijci sã znacznie droősze 4,58 zğ/m3.

Pyzdry

4

Kołaczkowo

5

Co słychać

tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

„ Po Koğaczkowie chodzi

fama, őe szefowa OWDiR Magdalena Zajãc ma zostaå nowym dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeijni.

„ Na stronie www.witry-

nawiejska.org.pl. przeczytağem artykuğ pt. „Dyskretny jad kaszanki”. Rzecz o morderczej kiszce, którã tropiã dzielni sanepidowcy.

„ TIR-y i traktory wyjeő-

dőajãce z pól z burakami nawoőã bğoto na drogi, stwarzajãc zagroőenie.

INFORMATOR GMINNY  Jakub Pera ma żal do Marka

Jakubowskiego

Fot. FIB

tak jak kaődy inny mieszkaniec gminy – mówi Jerzy Woij, urz÷dnik dysponujãcy halã popoğudniami. – To ból kaődego spoğecznika. Organizuje imprez÷, a potem jest krytykowany za coij, na co nie miağ wpğywu. Wiele razy miağem takã sytuacj÷, wi÷c wiem, co czuje teraz Jakub – mówi wójt Wojciech Majchrzak.

Z piwem na hali trzeba zrobiå porzãdek. Moőe policja pomoőe? Organizatorzy imprez teő nie powinni na siebie donosiå. Wiadomo: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Tylko po co nam to w Koğaczkowie? F. Biernat

Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia

438-55-75

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Pyzdry

stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Projekt integracyjny Cieszę się, jeśli ludzie poszukują na tych fotografiach kogoś znajomego – mówi Michał Czerniak.

Baner przykuwa uwagę przechodniów, a zamieszczone na nim reprodukcje zdjęć zmuszają do refleksji. I o to chodzi! Zamieszanie powstağo 14 listopada. Wğaijnie wtedy w Rynku zostağa zamontowana stalowa konstrukcja o wymiarach 7 x 2,5 m i kolorowy baner. Widniejã na nim wizerunki kilkudziesi÷ciu dawnych mieszkaġców Pyzdr. Z nazwiska zostali wymienieni jednak tylko niektórzy – Tğoczek, Zalewski, Downar czy Ejchorszt. – Projekt pod nazwã „Mój pradziad i jego sãsiedzi” ma rodziå pytania o ludzi przedstawionych na fotografiach i zach÷ciå do udziağu w spotkaniach organizowanych przez muzeum – wyjaijnia kustosz Michağ Czerniak. Celem realizowanego przez niego przedsi÷wzi÷cia jest szeroko rozumiana integracja mi÷dzypokoleniowa. Wedğug zağoőeġ ma si÷ ona odbywaå poprzez powrót do korzeni. W ramach cotygodniowych zaj÷å w bibliotece uczestnicy prowadzã badania genealogiczne i uczã si÷ wykorzystywaå w tym celu internet. Ale to tylko jedna cz÷ijå projektu. Drugã stanowi tworzenie drzew genealogicznych.

Co słychać

21 listopada 2008

„ Trener i zarzãd Warty Pyzdry podsumowali rund÷ jesiennã. Piğkarze zasğuőyli na pizz÷ i pepsi. Kaődy dostağ teő zdj÷cie druőyny. Tak na pamiãtk÷. „ 15 listopada w Pyzdrach otwarto salon kosmetyczny. Klienci mogli w tym dniu skorzystaå z solarium. Za darmo. „ W Rynku natomiast powstağ lokal gastronomiczny. Z wyglãdu niczego sobie. W ijrodku jeszcze nie byliijmy. „ Warsztat Terapii Zaj÷-

 Na banerze jest wiele znaków zapytania. Kogo przedstawiają zdjęcia? – Zajmujã si÷ tym nie tylko starsi, ale takőe mğodzieő. To wciãga – zapewnia M. Czerniak. Wedğug niego Pyzdry sã jednã wielkã rodzinã, zróőnicowanã pod wzgl÷dem kulturowym, narodowoijciowym i wyznaniowym. Trzecim i ostatnim etapem projektu ma byå wydanie albumu. Znalazğyby si÷ w nim zdj÷cia rodów pyz-

Mistrz szkolił młodych adeptów taekwondo

W dwudniowym seminarium (15-16 listopada) uczestniczyli adepci taekwondo z Pyzdr, Miłosławia, Gniezna i Książa Wielkopolskiego. Szkolił ich nie byle kto, bo Ireneusz Wiliński (IV Dan). – To mąż Haliny Wilińskiej, żywej legendy taekwondo. Jako pierwsza zdobyła dla Polski medal w sportach walki – zachwalał niecodziennego gościa Marcin Grzybowski, trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pyzdrskie Centrum Taekwondo”. To właśnie pod okiem Wilińskiego trenował on koreańską sztukę walki. – Według mnie i wielu innych osób to najlepszy szkoleniowiec w Polsce i jeden z najstarszych czynnie uprawiających taekwondo – komplementował swego guru M. Grzybowski. I. Wiliński jest instruktorem Łódzkiego Sportowego Klubu Taekwondo. Wychował wielu mistrzów Polski i Europy. – Przyjechałem tutaj, żeby poprawić aspekt techniczny – zdradził cel szkolenia. – Ja już 29 lat bawię się sportem i jeszcze od czasu do czasu koryguję błędy, a co dopiero oni – dodał pół żartem, pół serio, wskazując palcem na młodzież ćwiczącą w hali widowiskowo-sportowej. Seminarium w Pyzdrach było szóstym, które prowadził. Uczestniczyli w nim zawodnicy stawiający dopiero pierwsze kroki w taekwondo. W zależności od wieku i umiejętności zostali podzieleni na grupy. – Dla każdego to jest duże przeżycie; dla mnie, bo prowadzę tę grupę pierwszy raz, i dla nich, bo przywiązali się do innego trenera i innego układu treningu – ma świadomość I. Wiliński. Dobrze pamięta M. Grzybowskiego. Jeździł z nim na obozy i zawody sportowe. Potem ich drogi się rozeszły. M. Grzybowski zamieszkał w Pyzdrach, ale nie zerwał z taekwondo. Od czterech lat prowadzi swój klub. – To bardzo wszechstronny sport walki. Poprawia kondycję i ogólny stan zdrowia. Na przykład u mnie w Łodzi trenuje mężczyzna, który ma 72 lata i dziecko, które ma 4,5 roku. Tak więc to jest sport dla wszystkich – zaznacza instruktor. Uczestnicy seminarium już wkrótce spotkają się z I. Wilińskim ponownie. W lutym przyszłego roku wyjadą na obóz sportowy do Wągrowca, który poprowadzi łodzianin. Będzie więc okazja do zaprezentowania postępów.

Fot. TOS

derskich i opisy wykonywanych przez nich zaj÷å. Dokument obejmowağby swym zasi÷giem cağy dwudziesty wiek. – Po pierwszych spotkaniach wiem, őe najwi÷cej emocji wywoğujã zdj÷cia z zakğadów pracy. Nic dziwnego, bo kiedyij w takiej „Dziewiarce”, czy „Wielobranőówce” byğy zatrudnione cağe rodziny – twierdzi kustosz.

Baner b÷dzie promowağ akcj÷ przez osiem miesi÷cy, do 30 czerwca przyszğego roku. Kosztowağ 1 300 zğ. Pieniãdze na ten cel pochodziğy z Programu Integracji Spoğecznej. – Ciesz÷ si÷, jeijli ludzie poszukujã na tych fotografiach kogoij znajomego. Bo sã osoby, o których wiemy bardzo duőo, ale sã i tacy, o których nie wiemy nic – koġczy M. Czerniak. Dodajmy, őe cotygodniowe spotkania w muzeum odbywajã si÷ w ijrody o godz. 15.00. Wczeijniej, bo 23 listopada, do Pyzdr zawita Shalom – zespóğ muzyczny kultywujãcy kultur÷ őydowskã. Koncertowi, który rozpocznie si÷ o godz. 17.30, b÷dã towarzyszyå degustacja koszernych potraw i wystawa fotograficzna.

Halówka bez Jóźwiaka Dziesi÷å druőyn weŏmie udziağ w Halowej Lidze Piğki Noőnej. Rozgrywki ruszajã juő w niedziel÷. – Oni zrobiliby wszystko, őeby tylko nas nie dopuijciå. Chcieli, őebyijmy im potwierdzili, őe jesteijmy pracownikami tej firmy. A nie jesteijmy i nigdy nie byliijmy. Tylko wyst÷pujemy pod jej szyldem – grzmi Czytelnik zwiãzany z drugã druőynã zeszğorocznego sezonu. Decyzjã organizatora ekipa Jóŏwiak Materiağy Budowlane ze Sğupcy nie zostağa dopuszczona do rozgrywek. – Chcieliijmy wystartowaå, ale najwidoczniej byliijmy za silni. Czujemy őal – przyznaje sponsor druőyny. Zbigniew Frontczak, organizator zmagaġ, powoğuje si÷ na regulamin.

– To jest liga gminna, a druőyna ze Sğupcy zostağa do niej dopuszczona warunkowo. Miağa przedstawiå zaijwiadczenia, z których wynikağoby, őe wszyscy zawodnicy sã pracownikami tej firmy. Wtedy tego nie zrobili, wi÷c poprosiliijmy o to teraz – argumentuje. Wobec nieobecnoijci sğupczan faworytem nr 1 do zdobycia mistrzostwa wydaje si÷ byå FC Pyzdry. Szyki mogã im pokrzyőowaå Glinianki i zawsze nieobliczalny Dragon. Oto terminarz pierwszej kolejki: Őubry – Masters (godz. 15.00), Oldboy – PWZ (15.45), FC Osiedle – Dream Team (16.30), Dragon – Pietrzyków (17.15), FC Pyzdry – Glinianki (18.00).

Bal marcinkowy w pietrzykowskim ŚDS-ie

ciowej w Rudzie Komorskiej obchodzi 7. rocznic÷ istnienia. Z tej okazji 20 listopada w pyzderskiej remizie odbyğa si÷ mağa uroczystoijå.

„ Andrzejki organizu-

je koğo Polskiego Zwiãzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Impreza odb÷dzie si÷ 27 listopada w domu kultury.

„ Z tej samej okazji odb÷dzie si÷ zabawa w restauracji Tip Top. Ch÷tnych ponoå nie brakuje.

„ Od godz. 7.00 do 14.00 jest czynne skğadowisko gruzu przy ul. Wrzesiġskiej. B÷dzie tam zlokalizowane tylko do 31 grudnia.

„ Przypominamy o kon-

kursie fotograficznym ogğoszonym przez dom kultury. Moőe wziãå w nim udziağ kaődy, kto wykona zdj÷cia przedstawiajãce gmin÷ w róőnych porach roku. Wyniki pod koniec przyszğego roku.

„ Dobiegğ koġca je-

den z projektów realizowanych przez Fundacj÷ Rozwoju Gminy Pyzdry. Szczegóğy za tydzieġ.

„ Oj, przymroziğo w mi-

nionym tygodniu. Tylko ijniegu jak nie byğo, tak nie ma.

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ.

213-50-60

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

276-84-77

Komisariat Policji

276-81-97

Przedszkole

276-83-27

Urząd Miasta i Gminy

213-53-20

Szkoła Podstawowa

213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51

Już drugi rok z rzędu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zaprosił zaprzyjaźnione placówki do wspólnej zabawy. 14 listopada uczestnicy integrowali się poprzez taniec, a także zwyczaje i przesądy związane ze św. Marcinem. Było miło.

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Nekla

Filip Biernat

Podczas sesji, która odbyğa si÷ 18 listopada, radni nekielscy mieli przekazaå gminie Wrzeijnia 5 tys. zğ na renowacj÷ pomnika powstaġców wielkopolskich. Rajcy od poczãtku byli nastawieni sceptycznie, co pokazağy gğosowania na komisjach. W mogile we Wrzeijni nie jest pochowany ani jeden powstaniec nekielski, natomiast na cmentarzu parafialnym w Nekli znajduje si÷ mogiğa powstaġców. Ma byå wkrótce odnowiona kosztem 10 tys. zğ. Dyrektor NOK-u Paweğ Tokğowicz w emocjonalnym wystãpieniu podwaőyğ sens przekazywania pieni÷dzy na pomnik we Wrzeijni. – Na tej mogile nie b÷dzie őadnego elementu wiãőãcego spraw÷ z naszymi powstaġcami. Na dodatek wydaje si÷, őe udziağ nekielski byğ bardziej znaczãcy. W walkach uczestniczyğo ok. 90 powstaġców z Nekli i Targowej Górki. 13 powstaġców polegğo póŏniej w walce z bolszewikami. Uczcijmy lepiej ich pami÷å – argumentowağ dyrektor. Sğowa Tokğowicza poruszyğy radnych. Ci w pierwszej kolejnoijci odrzucili propozycj÷ burmistrza, aby przeznaczyå 5 tys. zğ na pomnik. Postanowili daå mniej, 2 tysi÷cy zğotych, lecz ostatecznie i ten pomysğ upadğ.

Podczas gğosowania odnotowano remis: 6 radnych byğo za, 6 przeciw, 3 wstrzymağo si÷ od gğosu. Rada gminy nie podj÷ğa wi÷c uchwağy, co skutkuje brakiem zgody na przekazanie ijrodków. Okazuje si÷ jednak, őe na cmentarzu parafialnym we Wrzeijni jest pochowany jeden powstaniec wielkopolski z Nekli. To Franciszek J÷czmionka – jak to uj÷to w aktach USC i ksi÷gach parafialnych, „kawaler z Nekli”. J÷czmionka nie zostağ pochowany w mogile powstaġczej, ale tuő obok w kwaterze wojskowej, gdyő polegğ w wojnie polsko-bolszewickiej. Rajcy nie mieli litoijci dla uchwağ, które przedstawiağ burmistrz Roman Grychowski. Zmienili treijå prawie wszystkich. Straőacy ochotnicy mieli dostaå ekwiwalent 14 zğ za godzin÷ akcji ratowniczej, otrzy-

Co słychać

tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Dyrektor przekonał radę Paweł Tokłowicz ze łzami w oczach mówił, aby radni nie dawali pieniędzy na pomnik.

13

stronę redaguje :

ny w Mystkach przyjmuje stary sprz÷t AGD, RTV i zuőyte komputery od poniedziağku do piãtku w godzinach 8.00 – 16.00.

„ W Nekli b÷dzie teő

nowa ulica. Nadano jej nazw÷ „Konwaliowa”, znajduje si÷ w rejonie ulicy Starczanowskiej.

„ Koniec przychodni w Targowej Górce. Lekarze nie chcã tu leczyå, bo za mağo pacjentów. „ Gmina Nekla zapğa-

ci w przyszğym roku 13 tys. zğ na schronisko we Wrzeijni, czyli o sto procent wi÷cej niő w bieőãcym roku. Po prostu bezpaġskich psów jest coraz wi÷cej.

„ Wkrótce w Nekli ma pojawiå si÷ nowy wóz straőacki i autobus szkolny.

 Paweł Tokłowicz cieszy się z głosowania radnych

W Galerii Juliana w Zasutowie, należącej do profesor Danuty Mączak, odbyła się kolejna ekspozycja – tym razem pod tytułem „Szkicownik przestrzenny. O Opatrzności”. Swoją rzeźbę publiczności pokazała dr Karolina Komasa (na zdjęciu), koleżanka prof. Mączak z Katedry Rzeźby ASP w Poznaniu. Zaprezentowane dzieło przypomina ptasie piórko. Kurator wystawy z Galerii Juliana tłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi: – Piórko jest biologicznym fragmentem ptaka, istoty przemierzającej przestworza i jednocześnie niosącym symbolikę wolności. Wolności, która urzeczywistnia się w locie ptaka, a odzwierciedla się w odwiecznym marzeniu człowieka. Rzeźba-piórko zatem zawiera się w symbolice materii i symbolice transcendencji, inaczej: Opatrzności. Opatrzności, która przenika każdą istotę materii ożywionej. Materia zaś, posiadając swój kształt, formę i konstrukcję, ulega w czasie odwiecznemu unicestwianiu i odradzaniu się jednocześnie. Ponad dwumetrowa biała rzeźba o konstrukcji szkieletowej, interpretując piórko, sankcjonuje prawo bytu form i porządek wszechświata. Przypomnijmy, że prof. Danuta Mączak przez wystawianie kolejnych prac bada, jaki wpływ na te rzeźby ma otoczenie plenerowe.

„ Zakğad utylizacyj-

zapraszajã 24 stycznia na zabaw÷.

– tyle b÷dzie wynosiğ podatek za psa w gminie Nekla w przyszğym roku

Piórko Karoliny Komasy z ASP w Galerii Juliana

tek: godz. 10.00) w NOKu odb÷dzie si÷ szkolenie dotyczãce pozyskiwania funduszy europejskich, zorganizowane przez stowarzyszenie „IJwiatowid”.

„ Samorzãdowcy z Nekli

30 zł

mali ostatecznie 12 zğ. Cudem ocalağ regulamin dotyczãcy dodatków nauczycielskich. Marian Juszczak i Adam Stefaniak nie pozostawili na nim suchej nitki. Stefaniak nazwağ „idiotycznym” punkt o nieprzepadajãcych nadgodzinach w razie epidemii, mrozów i innych zdarzeġ losowych. Zapağ radnych ostudziğ dyrektor Zespoğu Szkóğ w Nekli Robert

„ 24 listopada (poczã-

Andrzejczak, który stwierdziğ őe jeijli ten punkt zniknie z regulaminu, gmina moőe si÷ spodziewaå pozwów nauczycieli w sãdzie pracy. Nie przeszğy teő stawki podatków proponowanych przez burmistrza na przyszğy rok, choå generalnie rada miejska je podwyőszyğa. Podatek rolny wzrósğ z 38 do 40 zğ, za budynki mieszkalne z 0,50 do 0,53 zğ/m2. Po-

kli zostanie zgğoszona do remontu w ramach programu MSWiA, tzw. schetynówek.

datek za budynki, w których prowadzona jest dziağalnoijå gospodarcza, z 16 do 16,50 zğ/m2. Opğata za psa z 20 do 30 zğ. Zbieraniem podatków w gminie Nekla zajmujã si÷ w duőej mierze soğtysi. Rajcy ustanowili im inkaso w wysokoijci 4,5% od pobranej sumy. Soğtysi narzekali, őe ci÷őko zbiera si÷ podatek od psów.

Gmina chce wydzierżawić strzelnicę LOK w Nekli Burmistrz Roman Grychowski podjãğ inicjatyw÷, aby uporzãdkowaå sprawy wğasnoijciowe zwiãzane ze strzelnicã LOK w Nekli. – W tej sprawie spotkaliijmy si÷ z przedstawicielami Nadleijnictwa Czerniejewo. Jest ono wğaijcicielem nieruchomoijci, na których jest usytuowana strzelnica. Nadleijnictwo najch÷tniej sprzedağoby nam ten grunt, ale na razie w budőecie nie ma ijrodków na ten cel. Nie ma teő pieni÷dzy na budow÷ nowej strzelnicy – mówiğ podczas sesji R. Grychowski. Strzelnica od 19 lat funkcjonuje na wariackich papierach. LOK od nadleijnictwa miağa tylko upowaőnienie do korzystania z obiektu. Nie byğo nawet podpisanej umowy dzierőawy, a wi÷c istniağo ryzyko, őe z dnia na dzieġ LOK mogğa pozostaå bez strzelnicy. – Dzi÷kuj÷ burmistrzowi, őe podjãğ inicjatyw÷ uporzãdkowania sytuacji. Mam nadziej÷, őe dzierőawa tego obiektu b÷dzie rozwiãzaniem tymczasowym, bo nasza spoğecznoijå zasğuguje na taki obiekt – mówi prezes LOK w Nekli Stanisğaw Hoppe. Faktycznie. Dzi÷ki wysiğkom prezesa strzelnica t÷tni őyciem. Rocznie

„ Ulica Zawodzie w Ne-

Fot. Filip Biernat

Stanisğaw Hoppe: – Mam nadziej÷, őe dzierőawa strzelnicy b÷dzie rozwiãzaniem tymczasowym.

„ W Nekli goijciğa ekipa

telewizji TVN, która na mieijcie kr÷ciğa materiağ o zabytkowych pojazdach, w domyijle: syrenkach.

„ Gdy jest korek na A2, TIR-y zjeődőajã z trasy i gnajã gminnymi drogami, które sã niszczone. To si÷ nie podoba.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92

na obiekcie odbywa si÷ okoğo 26 imprez strzeleckich dla dzieci, mğodzieőy i dla dorosğych. – Fajnã sprawã jest liga strzelecka. Biorã w niej udziağ uczniowie szkóğ z terenu gminy. Regularne uczestnictwo to w mojej ocenie idealna promocja sportów obronnych. Choåby z tych powodów powinniijmy mieå strzelnic÷ na wğasnoijå – dodaje prezes. Nie ulega wãtpliwoijci, őe LOK w Nekli dziağa pr÷őnie. Oprócz zawodów strzeleckich wspóğorganizuje wiele imprez z urz÷dem miasta i gminy oraz Nekielskim Oijrodekiem Kultury. A wi÷c, panie burmistrzu, do dzieğa!

Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Lecznica dla zwierząt

438-60-12

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11 Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-60-70 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

14 Kościół

stronę redaguje:

Łukasz Adamczyk tel. 061 437 49 55 redakcja@wrzesnia.info.pl

Co słychać

21 listopada 2008

W Ojczyźnie Jezusa Jest wiele miejsc, do których ludzie pielgrzymują. Największym jednak przeżyciem dla chrześcijanina jest wizyta w Ziemi Świętej. Na pãtniczym szlaku do Ojczyzny Chrystusa nie brakuje teő mieszkaġców naszego miasta. Uczestnicy jednej z takich grup pielgrzymkowych postanowili podzieliå si÷ swoimi wraőeniami z czytelnikami „WW”. – W Ziemi IJwi÷tej byğem po raz piãty. Ta ostatnia pielgrzymka trwağa od 30 wrzeijnia do 14 paŏdziernika – poinformowağ ks. Stanisğaw Gğowski, byğy proboszcz wrzesiġskiej parafii pw. ijw. Kazimierza Królewicza, a obecnie rezydent w parafii pw. bğ. Radzyma Gaudentego w Gnieŏnie oraz opiekun duchowy pielgrzymki do Ziemi IJwi÷tej. – Drugim kapğanem, który brağ udziağ w pielgrzymce, byğ ks. Jan Broda, proboszcz z Jerzykowa. Obecnie planujemy na kwiecieġ (po Wielkanocy) pielgrzymk÷ ijladami ijw. ijw. Pawğa i Jana. Ogólnie w peregrynacji udziağ wzi÷ğo 43 pielgrzymów, z których 34 to mieszkaġcy Wrzeijni i okolic. – Ziemia IJwi÷ta ma dla mnie swój jedyny, niepowtarzalny klimat – wspomina Magdalena Kostuch, uczestniczka pielgrzymki. – Podró-

„ Dyskusja zatytuğowa-

na „Ideağy i rzeczywistoijå SKOK-ów w ijwietle nauk kardynağa Stefana Wyszyġskiego” odbyğa si÷ w czwartek we wrzesiġskiej siedzibie Towarzystwa Czytelni Ludowych. Konferencj÷ o 17.00 rozpocz÷ğo wystãpienie Romana Radziewicza pt. „SKOK – ideağy i rzeczywistoijå”. Organizatorami spotkania byğy Stowarzyszenie Pro Bono Familiae oraz Towarzystwo Czytelni Ludowych.

„ Spotkania wspól-

noty Wiara i IJwiatğo „Uijmiech”, dziağajãcej przy parafii pw. ijw. Królowej Jadwigi, odbywajã si÷ w czwartki (godz. 17.00) w salce koijcioğa parafialnego.

„ Diecezjalny Duszpa-

 Wrzesińscy pątnicy odwiedzili wiele miejsc związanych z życiem Matki Boskiej i Chrystusa őujãc przez Ziemi÷ IJwi÷tã, czyta si÷ Ewangeli÷ jakby si÷ byğo ijwiadkiem wydarzeġ, które miağy miejsce dwa tysiãce lat temu. Niekiedy miağam wraőenie, jakby czas w tych miejscach zatrzymağ si÷. Miejsca, które odwiedzaliijmy w Ziemi IJwi÷tej, zmusiğy mnie do refleksji nad wğasnym őyciem. Przebywanie w tych ijwi÷tych miejscach pozwoliğo mi lepiej zrozumieå Bibli÷. Dzi÷ki pielgrzymce dane byğo mi byå w wyjãtkowych miejscach, a przemyijlenia z niej b÷dã mi towarzyszyğy przez kolejne lata mojego őycia. Dla mnie to byğa podróő niezwykğa, pozwalajãca odwiedziå wiele miejsc zwiãzanych z osobã Jezusa Chrystusa, który

O Świętym Pawle w Domu Katolickim

Życiu i działalności św. Pawła z Tarsu poświęcone było poniedziałkowe spotkanie, które o godz. 19.30 rozpoczęło się w Domu Katolickim należącym do wrzesińskiej parafii pw. św. Kazimierza Królewicza. Był on ważną postacią dla chrześcijaństwa, nic zatem dziwnego, że papież Benedykt XVI obecny rok w Kościele ogłosił Rokiem Świętego Pawła. W naszym mieście tę nietuzinkową postać przedstawiano w parafii pw. św. Kazimierza w trakcie wykładu. Jego honorowym gościem był ks. dr Paweł Podeszwa (na zdjęciu). – Ksiądz doktor jest biblistą. Przez 9 lat przebywał poza naszym krajem. W tym czasie studiował w Rzymie i w Jerozolimie. Jest także adiunktem na Poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – przedstawił gościa miejscowy proboszcz ks. dr Tomasz Głuszak. W trakcie swojego wystąpienia prelegent poruszył wiele aspektów życia św. Pawła, od problemów z datacją zaczynając. – W różnych opracowaniach występują różne daty, bowiem nie bardzo wiadomo, kiedy się urodził – mówił ks. Podeszwa. – Jeśli chodzi o św. Pawła, nie znajdziemy o nim żadnej wzmianki w źródłach pozabiblijnych. A jednak jest postacią, która wywarła największy wpływ na wczesne chrześcijaństwo. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, głównie członków organizacji katolickich.

si÷ tam narodziğ, pracowağ, nauczağ, cierpiağ, a w koġcu oddağ za nasze grzechy swoje őycie. – Podróő do Ziemi IJwi÷tej od zawsze byğa moim marzeniem – powiedziağa z kolei Zofia Komosiġska. – Na jego realizacj÷ przez dğugi czas nie mogğam sobie pozwoliå, jednak w koġcu udağo mi si÷ wygospodarowaå czas i fundusze, by speğniå swoje pragnienia. Miağam przyjemnoijå braå udziağ w pielgrzymce do Ziemi IJwi÷tej i Egiptu, organizowanej wspólnie przez Biuro TurystycznoPielgrzymkowe Frater w Bydgoszczy i parafi÷ pw. ijw. Kazimierza Królewicza we Wrzeijni. Wyprawa miağa niezwykle religijny i duchowy charakter

Fot. archiwum

dzi÷ki obecnoijci dwóch kapğanów. Moje wraőenia z pielgrzymki sã tak liczne i bogate, őe nie sposób je tutaj wszystkie opisaå. Szczególne znaczenie miağ dla mnie rejs statkiem po jeziorze Genezaret. Kiedy na pokğad weszğa nasza polska grupa, zostağ odegrany Mazurek Dãbrowskiego i polska flaga zatrzepotağa na maszcie. Byğ to niesamowicie wzruszajãcy i podniosğy moment. Nast÷pnie w ciszy i skupieniu popğyn÷liijmy na ijrodek jeziora, ucichğ silnik ğodzi i nasz biblista odczytağ fragment Pisma IJwi÷tego, mówiãcy o tym, jak Pan Jezus chodziğ po tafli wody i przywoğağ do siebie ijw. Piotra – koġczy Komosiġska.

Objawienia w Polsce „Objawienia maryjne w Polsce” to cykl wykğadów, który w czwartek 13 listopada rozpoczãğ si÷ we wrzesiġskiej siedzibie Towarzystwa Czytelni Ludowych, przy ul. Szkolnej 12. Przybyğych (okoğo 20 osób) przywitağa prezes wrzesiġskiego TCL-u Stefania Czarnecka, która oddağa gğos prelegentowi Januszowi Lenartowiczowi. Ten zajãğ si÷ tego wieczoru objawieniem w Krasnobrodzie. Zanim jednak rozpatrzyğ ten konkretny przypadek, zdefiniowağ poj÷cie „objawienia prywatnego” oraz przedstawiğ znane, leőãce na terenie naszego kraju miejsca objawieġ maryjnych. – Sã takőe w Polsce miejsca objawieġ maryjnych mniej znane, a takőe warte poznania. Tak jest w przypadku Krasnobrodu – tğumaczyğ prelegent. – Miejscowoijå ta leőy obecnie na terenie województwa lubelskiego, na Roztoczu, nad rzekã Wieprz. I wğaijnie tam w 1640 roku Matka Boska miağa objawiå si÷ Jakubowi Ruszczykowi. – Wieijå o tym rozniosğa si÷ lotem bğyskawicy. W swym wystãpieniu Janusz Lenartowicz przedstawiğ takőe niezwykle ciekawe i burzliwe losy niewielkiego (zaledwie 9 na 14 cm) obrazu Matki Boőej Krasnobrodzkiej, jak równieő wiele ciekawostek zwiãza-

sterz Mğodzieőy zaprasza mğodzieő ze szkóğ ponadgimnazjalnych i starszã na Dni Radoijci. Spotkanie odb÷dzie si÷ u progu Adwentu (od 28 do 30 listopada) w Powidzu. Te trzy dni mğodzieő sp÷dzi na wspólnej pracy, modlitwie i ijpiewach, w rytmie wzorowanym na őyciu wspólnoty z Taizñ. Koszt uczestnictwa: 35 zğ. Zgğoszenia do 21 listopada na adres: xradek@ddmgniezno.pl. Szczegóğowe informacje dotyczãce tegorocznych Dni Radoijci moőna znaleŏå równieő na stronie internetowej: www.ddmgniezno.pl.

„ Modlitewne spotkanie wrzesiġskiej Rodziny Radia Maryja odbyğo si÷ we wtorek w koijciele farnym. Najpierw sympatycy toruġskiej rozgğoijni odmówili modlitw÷ róőaġcowã, po zakoġczeniu której o godz. 17.00, specjalnie dla nich zostağa odprawiona msza ijw. „ Spotkanie wrzesiġskie-

go koğa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbyğo si÷ w ijrod÷ po wieczornej mszy ijw. w plebanii parafii pw. ijw. Krzyőa na Lipówce.

„ Wrzesiġskie koğo Kato-

 Janusz Lenartowicz

Fot. LUKA

nych z tamtejszymi okolicami. Nie byğo to ostatnie spotkanie z objawieniami maryjnymi na terenie Polski. – Poczãtkowo planowağem 10 wykğadów, ale ze wzgl÷du na mój stan zdrowia, który nie jest najlepszy, postanowiğem niektóre objawienia poğãczyå i ostatecznie b÷dzie wygğoszonych prawdopodobnie 5 prelekcji. Ich termin nie zostağ jeszcze ostatecznie ustalony.

lickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich zaprasza wszystkich kolejarzy, emerytów i rencistów kolejowych oraz sympatyków kolejnictwa na uroczystã msz÷ ijw. z okazji ijwi÷ta patronów kolei i kolejarzy, czyli ijw. Katarzyny Aleksandryjskiej i ijw. Rafağa Kalinowskiego. Eucharystia odprawiona zostanie w niedziel÷ o godz. 17.00 w koijciele pw. ijw. Józefa na Lipówce. Po jej zakoġczeniu odb÷dzie si÷ uroczyste kolejarskie spotkanie na plebanii.

„ W niedziel÷ uroczystoijciã Jezusa Chrystusa Króla Wszechijwiata koġczy si÷ tegoroczny rok liturgiczny w Koijciele.


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 15 k c ġ a t S

PRZYGODA Z VATERLANDEM Taki tytuł nosi dramat Leona Kruczkowskiego, wystawiony już w 1935 jako Bohater naszych czasów i uaktualniony w 1938, chociaż prapremiera nowej wersji miała miejsce dopiero w latach 60. Jest to bezlitosna satyra na przemiany w świadomości niemieckiej, zainfekowanej prawie bez reszty przez faszyzm, który też nie wziął się z niczego i wyrasta z całej spuścizny teutońskiej. Na tym ijwiecie nie ma jednak nic bezwyjãtkowego. Przeciwieġstwem vaterlandu jest heimat, co oznacza swoje miejsce na ziemi, coij jeszcze bardziej kameralnego i swojskiego, niő mağa ojczyzna. Na ten temat ma troch÷ do powiedzenia TOMASZ WOJTYIJ, osoba dobrze znana w Czeszewie (ramka), które podczas wojny nosiğo nazw÷ Zeugnersruh. No wğaijnie. W Czeszewie od przeğomu wieków őyğy dwie niemieckie rodziny osadnicze – Vogtowie i Zeugnerowie. Pierwsi byli sãsiadami WOJTYSIÓW, gospodarujãcymi na zaledwie 3 hektarach i dorabiajãcymi chağupniczym wikliniarstwem. Rodzina nie byğa przesadnie zasymilowana i naleőağa do gminy ewangelickiej w Miğosğawiu, ale otaczano jã powszechnym szacunkiem. Wyjãtkowo porzãdni ludzie. Zeugnerowie byli natomiast z vaterlandu i czekali na powrót swych ziomków, którzy tylko chwilowo utracili Wielkopolsk÷. Wyjãtkowa swoğocz, która prowadziğa systemowã inwigilacj÷ cağego ijrodowiska – dokumentowali na piijmie kaődã wypowiedŏ lub zachowanie, które moőna by uznaå za antyniemieckie. Zeugnerowie (rodzice, dwóch synów i trzy córki) tkwili po uszy w dywersyjnych organizacjach niemieckich, dziağajãcych w latach 30. na ziemi wrzesiġskiej, gğównie w Miğosğawiu i Mikuszewie. We wrzeijniu 1939 Obrona Narodowa internowağa Wilhelma Vogta oraz Reinholda i Augusta (lub Paula) Zeugnerów. Niemców uformowano w kolumn÷, która posuwağa si÷ za gğównymi siğami Armii Poznaġ –

szerzej pisağem o tym w tekijcie Őycie jak w Madrycie. Zeugnerowie doszli jednak tylko do Mikuszewa. Tam odmówili dalszego podporzãdkowania si÷ wojsku polskiemu i w cağkowitej zgodzie z prawem wojennym (obowiãzujãcym równieő w obecnej Unii Europejskiej) zostali na miejscu osãdzeni i rozstrzelani. Wilhelm Vogt wróciğ natomiast do Czeszewa, gdyő zwolniono go w Sğupcy, prawdopodobnie za czyimij wstawiennictwem. Takich wypadków odnotowano kilka, ale swojã drogã miağ duőo szcz÷ijcia, gdyő kolumna padğa ofiarã bombardowaġ niemieckich w rejonie Kutna. Powiedzmy. Moőe mieliby jakieij szans÷, gdyby hitlerowcy nie zaj÷li wszystkich polskich wi÷zieġ. Mieszkaġcy Czeszewa zapğacili za Zeugnerów wysokã cen÷. Nie doijå, őe upami÷tniağa ich nazwa wsi, to wysiedlono w represyjnym trybie kilkadziesiãt rodzin, co byğo zemstã pozostağych przy őyciu Zeugnerów. Sytuacj÷ próbowali ğagodziå Vogtowie, ale nie na wiele si÷ to zdağo. W prywatnych rozmowach Wilhelm powãtpiewağ w ostateczne zwyci÷stwo Hitlera, co dla Niemców oznaczağo zdrad÷ narodowã. W mi÷dzyczasie nazewnicze m÷czeġstwo mocno si÷ pogğ÷biğo, gdyő drugi syn Zeugnera i dwaj jego zi÷ciowie zgin÷li na froncie wschodnim. W Czeszewie natomiast osiedlono Niemców z krajów bağtyckich oraz z Powoğőa. Ci pierwsi byli narodowoijciowo bierni, natomiast ci ze wschodu prezentowali najgorsze, gdyő azjatyckie wydanie hitleryzmu. Jeden z nich – Oswald – próbowağ nawet unicestwiå kamienny krucyfiks, ale zostağ powstrzymany przez nadleijniczego Gupnera, Niemca z Kassel, który miağ troch÷ wi÷cej rozsãdku, chociaő anioğem nie byğ, gdyő miağ chociaőby znaczãcy udziağ w zagğadzie zwiadowców radzieckich. Ale wychodziğ zağoőenia, őe jeijli Oswald tego krzyőa nie postawiğ, to nie powinien go ruszaå. Typowym Niemcem z Rzeszy byğ teő jego zast÷pca Trentz, który Polakom raczej nie szkodziğ. Figura stoi do dzisiaj. 28 stycznia 1945 w Czeszewie zjawiğ si÷ patrol radziecki, niezbyt szybki, gdyő dysponowağ jedynie zarekwirowanym wozem konnym. Reszta rodziny Zeugnerów, podobnie jak inni Niemcy, zdãőyğa wi÷c uciec. Rosjanie szukali Niemców. Vogtowie zostali na swoim heimacie, ale kazano im si÷ ukryå. Ujawnienie ich obecnoijci i przekonywanie czerwonoarmiejców, őe sã to dobrzy Niemcy, mogğoby daå jedynie przyzwolenie na ludzki pochówek. Vogtowie przeőyli wi÷c, gdyő nikt ich nie zadenuncjowağ. W czerwcu 1945 zacz÷ğa juő funkcjonowaå polsko-radziecka administracja. Wszystkich Niemców osadzono w areszcie, zorganizowanym w budynku starej szkoğy. Placówka ta zachowağa ciãgğoijå i to nawet personalnã, gdyő wróciğ jej przedwojenny kierownik – ZYGMUNT KOSZCZYĠSKI, wychowawca cağego pokolenia Polaków, ale równieő Vogtów i Zeugnerów. Wilhelm Vogt i jego najstarszy syn Ernest zostali wywiezieni gdzieij pod Ural, gdzie pracowali przy wydobywaniu torfu.

Z teki Stańczyka TOMASZ WOJTYŚ, ur.1927, był zawodowo związany z orzechowskimi sklejkami. Wywodzi się z wielodzietnej rodziny kolejarskiej. Jest aktywnym działaczem społecznym - przez 26 lat był prezesem OSP (od 2004 jest honorowym). Był też radnym gminy Miłosław oraz wiceprzewodniczącym i członkiem Zarządu. Ma ogromny udział w budowie remizy, świetlicy i domu kultury, nowej szkoły, a także dróg lokalnych i wodociągów. Jest prominentnym działaczem Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej, dzięki której Czeszewo ma nowy budynek szkolny.

 Zygmunt Koszczyński wśród dziatwy czeszewskiej (1933)

 Od lewej Rudolf Vogt, trzeci Tomasz Wojtyś, z prawej Ernest Vogt (Czeszewo, lata 70.) Nieludzkich warunków nie wytrzymağ Wilhelm, czğowiek juő niemğody. Zmarğ po kilku tygodniach, natomiast jego syn zachorowağ ci÷őko na malari÷. Zostağ zwolniony na podstawie ustaleġ mi÷dzysojuszniczych po upğywie póğtora roku i wylãdowağ w angielskiej strefie okupacyjnej, czyli w Zagğ÷biu Ruhry. Tam spotkağ si÷ z trzema swoimi braåmi i tylko jego matka osiadğa w rodzinnym Halle. Vogtowie pracowali w kopalniach i hutach w rejonie Dortmundu i Hagen. Ernest Vogt nawiãzağ na terenie Niemiec kontakt z bratem TOMASZA WOJTYSIA – EDMUNDEM, który zostağ wywieziony na roboty przymusowe i nie zdecydowağ si÷ na powrót do kraju. EDMUND byğ nawet ijwiadkiem na procesie, w wyniku którego Vogtowie otrzymali od rzãdu niemieckiego odszkodowanie za mienie pozostawione w Polsce, co dotyczyğo jedynie osadników, którzy osiedlili si÷ dobrowolnie i legalnie oraz pozostali na ziemiach naleőãcych do Polski po 1918. Dobrosãsiedzkie, chociaő transgraniczne kontakty utrzymywane byğy jeszcze przez wiele lat po wojnie, do czasu, kiedy upğyw lat doprowadziğ do wzgl÷dnego ich wygaijni÷cia (wi÷kszoijå ich sygnatariuszy juő nie őyje, gdyő TOMASZ WOJTYIJ byğ z tego grona najmğodszy). Ale dobra pami÷å pozostağa i moőe jest to jedna z tych cegieğek, na których moőna budowaå nowy ksztağt stosunków polsko-niemieckich. A o Zeugnerach ijlad zaginãğ, chociaő tylko pozornie. Stosunki te realizujã si÷ na tylu poziomach i majã tyle wariantów, őe bardzo trudno o systematyzacj÷. Jedno wydaje si÷ tylko pewne: rzekome zagroőenie rosyjskie to alergiczny fantom.

 Edmund (z lewej) i Tomasz Wojtysiowie (Dortmund 1980) Na tym kierunku naleőy uprzedmiotowiå wzajemne relacje, najlepiej poijrednio, gdyő Rosja to klient Unii Europejskiej, wielki obszarowo, ale zdoğowany demograficznie i kulturowo. Nie uwolnimy si÷ tylko od Niemców i jesteijmy zatroskani brakiem polityki wschodniej, podczas gdy rzeczywiste niebezpieczeġstwo tkwi w lekcewaőeniu zachodniej. Sami rady Niemcom nie damy, ale warto wzmacniaå wszystkie pozytywne sygnağy, gdyő zdecydowana wi÷kszoijå z nich pochodzi juő z mağőeġstw mieszanych mi÷dzy Vogtami a Zeugnerami. Osmaġczyk juő w Sprawach Polaków (1946) pisağ, őe argument wojny nic nam nie pomoőe, jeijli b÷dziemy przegrywaå na innych polach i nie przestaniemy rozpami÷tywaå krzywd. Wtedy odsãdzano go od czci i wiary, gdyő wojna byğa aktem zağoőycielskim komunizmu. I tak si÷ to toczy dalej, jak w bilansie reprezentacji piğkarskich.


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

16 Gospodarka Ile w tym roku wydaãeħ na remont?

stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. (0-61) 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Wypowiedz się na www.wrzesnia.info.pl

Funduszy wiele-mało Czy Twoja firma korzystała z funduszy Unii Europejskiej? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Kolejne pieniądze unijne na inwestycje i rozwój mają do zdobycia polscy przedsiębiorcy. Do końca 2013 roku będzie to ponad 22,3 mld euro. W kr÷gu zainteresowaġ przedsi÷biorców b÷dã trzy programy: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Program Operacyjny Kapitağ Ludzki. W przypadku WRPO do wzi÷cia jest prawie 1,3 mld euro, z tego na priorytet I, z którego najcz÷ijciej korzystajã przedsi÷biorcy, przypada prawie 329 mln euro. W przypadku POIG jest to prawie 10 mld euro, a POKL – ponad 11 mld euro. – Pieniãdze przeznaczone na te programy sã duőe. Przynajmniej tak si÷ wydaje w pierwszym momencie – mówi prezes Gnieŏnieġskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Jarosğaw Grobelny. – Ale jeijli podzielimy je na lata 2007-2013, czyli na 7 lat, i popatrzymy na nie przez pryzmat potrzeb przedsi÷biorców, to okazuje si÷, őe nie sã to wcale tak duőe fundusze. Po raz kolejny promowane b÷dã firmy wdraőajãce innowacje. O dotacj÷ w ramach POIG b÷dzie moőna si÷ ubiegaå, gdy inwestycja b÷dzie przewidywağa „zakup lub wdroőenie nowej technologii stosowanej na ijwiecie przez okres nie dğuőszy niő 3 lata, bãdŏ technologii, której stopieġ rozpowszechnienia na ijwiecie w danej branőy wynosi nie mniej niő 15%”.

 Jarosław Grobelny, prezes GARG Jak przedsi÷biorca ma sprawdziå, czy speğnione sã te warunki, i jak wykazaå to we wniosku? – Skorzystaå z bezpğatnej konsultacji w naszym punkcie konsultacyjnym – zach÷ca J. Grobelny. – Őeby stwierdziå innowacyjnoijå danego rozwiãzania, najlepiej skontaktowaå si÷ z Jednostkã Badawczo-Rozwojowã, dziağajãcã w branőy, która interesuje przedsi÷biorc÷, z jednym ze Stowarzyszeġ Naukowo-Technicznych, Naczelnã Organizacjã Technicznã, Parkiem Naukowo-Technologicznym lub bezpoijrednio z uczelniã. Pomoőe w tym takőe konsultant naszego punktu. Unia Europejska chce teő wspomóc tych, którzy dopiero zamierzajã zağoőyå wğasnã firm÷. Na do-

Fot. MAK

tacj÷ mogã liczyå osoby fizyczne, przez dğuőszy czas bezrobotne, niepeğnosprawne, po 45. roku őycia oraz mieszkajãce na wsi i w mağych miastach. Czy o wsparcie mogã ubiegaå si÷ osoby pracujãce, które nie ukoġczyğy 45 lat, nie sã niepeğnosprawne i nie mieszkajã na wsi, które chcã dodatkowo zağoőyå wğasnã firm÷? Czy majã szans÷ na otrzymanie pomocy? – Tak, ale naleőy zauwaőyå, őe nie naleőã one do tzw. grupy priorytetowej – zaznacza prezes. – W przypadku duőej liczby osób ch÷tnych z grupy priorytetowej mogã one nie zostaå zakwalifikowane do projektu. Jednak, patrzãc na doijwiadczenia lat ubiegğych, moőna byå dobrej myijli.

Intermarché już działa Kolejny wielkopowierzchniowy sklep rozpoczął działalność we Wrześni. W poniedziałek odbyła się oficjalna inauguracja, a od środy można robić zakupy. Wrzesiġski market Intermarché jest pierwszã placówkã handlowã francuskiej sieci w powiecie wrzesiġskim. Najbliősza znajdowağa si÷ jak dotãd w Swarz÷dzu i innych miastach powiatowych Wielkopolski, m.in. w Gostyniu i Jarocinie. W poniedziağek miağa miejsce uroczysta inauguracja dziağalnoijci sklepu z udziağem wğadz samorzãdowych Wrzeijni, a poijwi÷cenia dokonağ ks. Marcin Holak z parafii pw. Ducha IJwi÷tego. W ijrod÷ w Intermarché pojawili si÷ pierwsi kupujãcy. Spory ruch panowağ takőe w czwartek – dzieġ targowy. – Zatrudniamy ponad 40 osób, rekrutacj÷ i szkolenia prowadziliijmy we wspóğpracy z Powiatowym Urz÷dem Pracy we Wrzeijni – mówi wğaijcicielka wrzesiġskiej placówki Iwona Pogodziġska. – Oferta sklepu w du-

Co słychać

21 listopada 2008

 Iwona Pogodzińska, właścicielka sklepu we Wrześni, przemawia őej cz÷ijci pochodzi z centrali, ale jesteijmy otwarci na ofert÷ lokalnych producentów. Mamy miejscowã garmaőerk÷, pieczywo, ale mam nadziej÷, őe ta lista jeszcze si÷ rozszerzy. Chcielibyijmy nawiãzaå wspóğprac÷ z lokalnã cukierniã. Czy we Wrzeijni jest jeszcze miejsce na kolejny market spoőywczo-przemysğowy?

Fot. MAK

– Konkurencja jest wsz÷dzie – mówi I. Pogodziġska. – To nie oznacza, őe nie naleőy próbowaå swoich siğ. Mamy w ofercie towary, których nie ma w innych sklepach, i chcemy dzi÷ki temu pozyskaå klientów. Wkrótce po sãsiedzku ruszy sklep Bricomarché z artykuğami budowlanymi, ogrodniczymi oraz artykuğami dla majsterkowiczów.

20% 40%

siġskich stacjach spadğy poniőej 4 zğotych, a na niektórych nawet byğy niewiele wyősze niő 3,80 zğotych za litr. A jednak moőna.

„ Od 17 do 23 listopa-

da przypada IJwiatowy Tydzieġ Przedsi÷biorczoijci. Po raz pierwszy jest obchodzony w Polsce przez organizacje pozarzãdowe, uczelnie i firmy.

„ W sklepach sã juő

tak, ale bezskutecznie

bombki, choinki, czekoladowe Mikoğaje i inne ijwiecideğka. IJwiãteczny sezon zaczãğ si÷ juő w poğowie listopada.

nie

„ Do 8 stycznia moő-

tak, i otrzymała pieniądze

40%

„ Ceny paliw na wrze-

Doijwiadczenia pokazujã teő, őe przedsi÷biorcy pytali o moőliwoijå sfinansowania zakupu samochodu czy kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Te wydatki stanowiğy bowiem bariery w prowadzeniu dziağalnoijci. Nowe programy nie przewidujã takich moőliwoijci. Samochody nie stanowiã kosztów kwalifikowanych. Wyjãtek stanowiã tzw. pojazdy specjalistyczne, jak np. wózki widğowe. – Jeijli chodzi o uzyskanie cz÷ijciowej refundacji kosztów zatrudnienia pracownika, to najlepiej ubiegaå si÷ o ijrodki na ten cel z Powiatowego Urz÷du Pracy, zatrudniajãc osob÷ bezrobotnã – doradza Jarosğaw Grobelny. Punkt konsultacyjny GARG dziağa w Starostwie Powiatowym we Wrzeijni. Moőna tam uzyskaå bezpğatne porady podczas dyőurów konsultantów (najbliőszy 27 listopada), a takőe drogã mejlowã, faksem oraz takőe telefonicznie.

na skğadaå wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Dziağania 1.1 Rozwój Mikroprzedsi÷biorstw, finansowanego z WRPO. Pieniãdze mogã byå przeznaczone na inwestycje i projekty doradcze.

„ Lada dzieġ rozpocznã

si÷ wypğaty dopğat bezpoijrednich za rok 2008. Wrzesiġskie biuro ARiMR koġczy juő wydawanie decyzji o naliczeniu pieni÷dzy. Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl

Składy węglowe gotowe na zimę – węgla nie brakuje Wrzesiġskie firmy oferujãce materiağy opağowe sã przygotowane do sezonu 2008/2009. W÷gla nie brakuje, w sprzedaőy jest teő ekogroszek, popularny materiağ opağowy, wykorzystywany cz÷sto w domach jednorodzinnych. Co prawda punkty sprzedaőy nie przeőywajã jeszcze wyjãtkowego obl÷őenia, bo dopiero od kilku dni temperatura powietrza spada poniőej zera, jednak nie narzekajã równieő na brak klientów. – W÷giel jest wciãő najtaġszym ŏródğem energii – mówi wspóğwğaijciciel Kosğomu Roman Jakubowski. – Jedynie w przypadku miağu zdarzajã si÷ przerwy w dostawie towaru, spowodowane brakiem tego surowca na rynku. To wğaijnie w przypadku miağu odnotowano najwyőszy przed tegorocznym sezonem grzewczym wzrost cen. – Od 1 wrzeijnia cena zakupu miağu w kopalni jest wyősza o okoğo 30 procent – dodaje R. Jakubowski. – To byğ szok zarówno dla nas, jak i dla klientów. Z tego powodu cena tony miağu w naszej ofercie podroőağa z 335 do 425 zğotych.

700

zğotych za ton÷ – nawet tyle trzeba zapğaciå za w÷giel najwyőszej jakoijci

Jakie sã powody tak wysokich podwyőek? Miağ jest w ostatnich latach ch÷tniej kupowany przez duőych odbiorców. Cz÷sto kotğownie olejowe czy gazowe, z uwagi na wyősze ceny tych paliw, zast÷powane sã przez urzãdzenia zasilane wğaijnie miağem w÷glowym. Niedobór towaru przy duőym popycie wywoğuje wzrost ceny. Mniej drastyczna, choå nie jedyna w tym roku, byğa ostatnia podwyőka ceny gazu. Od 1 listopada wzrosğa ona ijrednio o 8 procent. Z pewnoijciã najbardziej odczujã jã ci, którzy uőywajã gazu do ogrzewania domu czy mieszkania.


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Aktualności Drogowy ambaras

 Tak dalej być nie może – twierdzi sołtys Osowa Zenon Kaźmierczak Niebezpiecznie w Osowie. Jedyne skrzyżowanie w centrum wsi jest zmorą pobliskich mieszkańców. Jak długo jeszcze? Byğ 13 listopada. Mieszkanka tej podwrzesiġskiej wsi usğyszağa huk. Wybiegğa z domu. W jej pğot uderzyğ renault megane. To jednak nie on, a samochód wyjeődőajãcy z Nowej Wsi Królewskiej spowodowağ kolizj÷. Kierowca zğamağ przepisy, bo nie ustãpiğ pierwszeġstwa przejazdu

Fot. TOS

autu jadãcemu z Biechowa. Prowadzãcy, ratujãc si÷ przed zderzeniem, odbiğ na pobocze. – Tu co chwil÷ coij si÷ dzieje – mówi poszkodowana kobieta. Wtóruje jej Zenon Kaŏmierczak, soğtys wsi. – W marcu byğa komisja bezpieczeġstwa. Przyjechali z policji i zarzãdu dróg. Powiedziağem o wszystkim. Przytakn÷li i odjechali – mówi wğodarz wsi. Jego zdaniem ruch na skrzyőowaniu usprawniğby znak „stop” zamontowany przy wjeŏdzie do Osowa od Nowej Wsi Królewskiej. Przydağaby si÷ teő lampa.

– Tu dochodzi do tylu wypadków, őe gğowa boli. A ile nie jest zgğaszanych na policj÷... Ludzie dogadujã si÷ mi÷dzy sobã i odjeődőajã – twierdzi soğtys. Innym problemem, takőe poruszanym na wspomnianej komisji bezpieczeġstwa, byğo wprowadzenie we wsi ograniczenia tonaőu samochodów. I w tym temacie nic si÷ nie zmieniğo. TIR-y, jak rozjeődőağy wieij, tak rozjeődőajã. Asfaltówki i pobocza sã w coraz gorszym stanie. – Ja nikomu ŏle nie őycz÷, ale tu kiedyij wydarzy si÷ tragedia. I wtedy b÷dã szukaå winnego – kwituje Z. Kaŏmierczak. Skontaktowaliijmy si÷ z Pawğem Marciniakiem, naczelnikiem sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni. – Faktycznie, w Osowie byğa komisja bezpieczeġstwa. Problem sygnalizowağ soğtys. Padğa propozycja jego rozwiãzania, ale nie pami÷tam dokğadnie, o co chodziğo. Protokóğ jest w powiatowym zarzãdzie dróg – stwierdziğ tylko. Dyrektor PZD we Wrzeijni Jolanta Kubczak przedstawia swojã wersj÷ wydarzeġ. – Komisja skupiğa si÷ tylko na wyjeŏdzie z Osowa na Miğosğaw. I to zostağo rozwiãzane. Őadnych sygnağów o skrzyőowaniu w centrum wsi nie otrzymağam. I bãdŏ tu mãdry... TOS

Rozszerzyli kupcom i mieszkańcom Wi÷cej osób spoijród tych, które prowadzã dziağalnoijå gospodarczã w centrum Wrzeijni, b÷dzie mogğo wykupiå abonament w strefie pğatnego parkowania. Dotychczas mogli to uczyniå tylko przedsi÷biorcy posiadajãcy sklepy przy rynku. Z wprowadzonych zmian mogã si÷ cieszyå wğaijciciele sklepów przy ul. Mickiewicza, Miğosğawskiej (od ul. Sienkieiwcza do Mickiewicza), Sienkiewicza (od ul. Miğosğawskiej do Rynku), Dzieci Wrzesiġskich, ks. Laskowskiego i Jana Pawğa II (od ul. ks. Laskowskiego do Rynku). Miesi÷czna kwota, jakã b÷dã musieli uiijciå, opiewa na jedyne 50 zğ (obecnie za dob÷ postoju naleőağo wrzuciå do parkometru 17 zğ).

– Obecnie, w listopadzie, abonament wykupiğo 151 osób – informuje Mirosğaw Morawski komendant straőy miejskiej. – Liczba ta roijnie i z pewnoijciã po rozszerzeniu strefy pğatnego parkowania b÷dzie rosğa nadal. Dodajmy, őe miesi÷czne dochoosób wykupiğo abonament dy ze strefy parkowania (nie wliczaw strefie pğatnego parkowania jãc abonamentu) wahajã si÷ od 23 w listopadzie do 27 tys. zğ (gdy strefa ruszağa, miesi÷cznie z parkometrów wyciãgano 4 tys. zğ). – W paŏdzierniku opğaty parkingoZe wspomnianego abonamentu wej nie uiijciğo 434 osób – informuje mogã teő skorzystaå osoby zameldo- M. Morawski. – Z tej liczby 364 urewane na stağe przy podanych wyőej gulowağo zapğat÷, a 70 nie. Od tych ulicach. W ich przypadku miesi÷czna ostatnich pobieramy pieniãdze z tykwota do zapğaty wynosi 25 zğ. tuğu egzekucji. KUL

17 Seniorzy bawili się w Gutowie Małym

Jak co roku, w Gutowie Małym zorganizowano spotkanie dla seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia. W uroczystości, która odbyła się 16 listopada w miejscowej świetlicy, wzięło udział około 50 osób, między innymi zaproszeni goście: proboszcz parafii pw. św. Jadwigi we Wrześni Adam Zalesiak oraz senior, ks. kanonik Henryk Nadolny. Wszystkich zebranych przywitała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gutowie Małym Anna Koczorowska, składając zebranym życzenia zdrowia. Tego w imieniu Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Gutowie Małym życzyła również Anna Maczuga. Wcześniej minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich seniorów, którzy odeszli. – Jesienią życia można się również zachwycić – przekonywał A. Zalesiak. – Przeminęło co prawda coś, co było piękne: wiosna, lato, ale pozostało wam coś niepowtarzalnego – doświadczenie życia. Seniorom umilił czas występ dzieci z przedszkola „Polne kwiatki”, które zaprezentowały widowni szereg spektakli. W nagrodę każde dziecko otrzymało od przewodniczącej KGW słodycze. Potem przyszedł czas na wspólną zabawę taneczną, która zakończyła się kilka minut przed północą. – W następnym roku będziemy obchodzić pięćdziesięciolecie naszego koła – zdradza A. Koczorowska. – Już dziś rozpoczynamy do niego przygotowania. KUL

Barierkę na drodze rowerowej usunęła gmina

151

W podwrzesińskiej wsi powstały drogi i deszczówka. Tylko chodników brakuje Bierzglinek zmienia si÷ nie do poznania. Dzi÷ki inwestycjom. Mieszkaġcy tej duőej, liczãcej blisko tysiãc mieszkaġców wsi majã powody do zadowolenia. Soğtys Mirosğaw Zgoliġski takőe. Niemal kaődego dnia obserwuje post÷py w pracach przy budowie dróg gminnych. Arterie z kostki pozbrukowej powstajã przy czterech ulicach: Modrzewiowej, Jodğowej, Sosnowej i Jağowcowej. To nie wszystko, bowiem montowana jest tam takőe kanalizacja deszczowa. – Gmina realizuje t÷ inwestycj÷ z obligacji – informuje M. Zgoliġski. Jest zorientowany w temacie jak mağo kto. Prócz soğtysowania peğni

www.wrzesnia.info.pl

funkcj÷ radnego Rady Miejskiej we Wrzeijni. – Kanalizacja jest tylko na Modrzewiowej. Pozostağe drogi sã zrobione ze spadem, tak by woda spğywağa na jednã ulic÷ – tğumaczy obrazowo. Budowa arterii ruszyğa kilka tygodni temu. Prace przebiegağy bez przeszkód. Do zakoġczenia pozostağ juő tylko krótki, okoğo 100-metrowy odcinek. Najprawdopodobniej 24 listopada odb÷dzie si÷ odbiór techniczny inwestycji. Bez wzgl÷du na jego wynik mieszkaġcy sã wniebowzi÷ci. – Prosz÷ pana, tu wsz÷dzie byğy drogi gruntowe. Jak popadağo, powstawağy kağuőe, jak praőyğo sğoġce, kurzyğo si÷. Tak ŏle, tak niedobrze

– usğyszeliijmy od starszego m÷őczyzny mieszkajãcego przy jednej z remontowanych ulic. – To wszystko powinno byå zrobione juő kilka lat temu. Kto to widziağ, őeby w XXI w. ludzie prosili si÷ o drog÷ – őona tonowağa jego wypowiedŏ. Inwestycj÷ realizuje, a wğaijciwie zrealizowağ, Zakğad Drogowy Waldemara Lewandowskiego z Wrzeijni. Kosztorysowa wartoijå robót wynosi dokğadnie 636 954,13 zğ. – Chodników nie byğo sensu robiå. Za dwa, trzy lata ma byå robiona kanalizacja sanitarna. Dopiero wtedy si÷ wszystko zrobi jak naleőy – kwituje soğtys. TOS

W tym miejscu, w Obłaczkowie, niegdyś stała barierka, która skutecznie uniemożliwiała samochodom poruszanie się po ścieżce rowerowej. Usunięcie barierki dało im na to przyzwolenie. Wyjeżdżający zza łuku ronda kierowcy stanowią zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Urzędnicy zastanawiają się, czy barierki nie postawić z powrotem. CIC

Nie wszystkie parkingi spełniają wymogi

W centrum miasta brakuje szerokich kopert dla osób niepełnosprawnych. – Zdajemy sobie sprawę z niedostosowania warunków niektórych miejsc przeznaczonych właśnie dla tych osób – mówi Jan Krotoszyński z wrzesińskiego urzędu. – Na przyszły rok zaplanowana została przebudowana części z nich – dodaje. Chciałoby się rzec: nareszcie! CIC


18

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

Nowy numer Kwartalnika

już w sprzedaży a w nim m.in. artykuły o życiu i twórczości

Ireneusza Zjeżdżałki

Ceny hurtowe 505 906 695

ul. Warszawska 15, Września

Ogłoszenie za złotówkę netto

Bal Andrzejkowy

(ok. 20 m2)

Roz-083

w Biurze Ogłoszeń Wiadomości Wrzesińskich

29.11.2008 godz. 19:00

na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Pełne menu, 1/2 l wódki na parę, cena 150 zł

Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo

tel. (061) 436-62-72 438-06-57

gra zespół Magos.

W związku z błędami, które pojawiły się w treści ogłoszenia zamieszczonego w poprzednim wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich” podajemy ponownie prawidłową treść ogłoszenia:

w internecie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA poszukuje kandydata na stanowisko

www.wrzesnia.info.pl

DYREKTORA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ul. Kościuszki 21, 62-300 Września ww-056

Podwajamy skuteczność Twojego ogłoszenia klik - w internecie łatwiej znajdziesz to, czego szukasz

ogrzewanego lokalu

- miał węglowy - węgiel - brykiet węglowy - orzech

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne lub artystyczne, • znajomość zagadnień i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, • umiejętność zarządzania instytucją kultury, • kreatywność, • stan zdrowia pozwalający na objęcie stanowiska kierowniczego. Dodatkowym atutem kandydata będzie: • staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, • znajomość zagadnień dot. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, • znajomość języków obcych, • dyspozycyjność ze względu na specyfikę pracy w instytucji kultury, • dorobek w zakresie własnej twórczości artystycznej lub organizacji imprez kulturalnych.  Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: • list motywacyjny, • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz źródeł pozyskiwania środków na działalność kulturalną, • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i działalności artystycznej lub organizatorskiej  (CV), • kwestionariusz osobowy, • kserokopie dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i braku toczącego się wobec kandydata postępowania karnego, • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zm.), • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 28.11.2008 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Kandydat na dyrektora WOK” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (pok. 1) lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. O dopuszczeniu do dalszego etapu rekrutacji bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

Roz-071

do nabycia

Restauracja Czardasz organizuje

Poszukujemy

Pra-658

Sprzedaż opału:


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Czytelników

Wygraj bilety na koncert Michała Bajora!

List

Strona

www.wrzesnia.info.pl

Już w najbliższy czwartek, 27 listopada, we Wrzesińskim Ośrodku Kultury – koncert Michała Bajora! Początek o godzinie 19.00. Trasa koncertowa artysty związana jest z promocją jego najnowszej płyty, zatytułowanej „Inna bajka”. Naszym Czytelnikom proponujemy konkurs, w którym do wygrania są 4 bilety na czwartkowy koncert! Wystarczy zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie: W jaką postać wcielił się Michał Bajor w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”, wyreżyserowanej przez Jerzego Kawalerowicza? Wejściówki otrzymają 4 pierwsze osoby, które dodzwonią się do redakcji w piątek (21 listopada) i prawidłowo odpowiedzą na powyższe pytanie. Dzwonić można już od godziny 8.30 – tel. 061 437 49 54. Bilety na koncert można nabyć w WOK-u (cena: 40 zł, zbiorowe – powyżej 10 osób: 35 zł). W sprawie zamówień zbiorowych można też dzwonić pod numer 604 42 43 20.

7

listopada odbyğ si÷ IX Rajd z Okazji IJwi÷ta Niepodlegğoijci, który zorganizowağ Oddziağ PTTK we Wrzeijni przy wspóğudziale gminy Wrzeijnia, Starostwa Powiatowego we Wrzeijni, Samorzãdowej Szkoğy Podstawowej nr 6 we Wrzeijni oraz Zespoğu Szkóğ w Nowym Folwarku. Uczestniczyli w nim turyijci indywidualni oraz grupy zorganizowane z róőnych szkóğ naszej gminy. Do wyboru byğo kilkanaijcie tras pieszych i rowerowych, które pozwoliğy uczestnikom poznaå walory ziemi wrzesiġskiej oraz uczciå 90. rocznic÷ odzyskania przez Polsk÷ niepodlegğoijci. Meta rajdu znajdowağa si÷ w Zespole Szkóğ w Nowym Folwarku, gdzie na turystów czekağ pocz÷stunek (m.in. pyszna grochówka i rogale marciġskie) oraz szereg konkurencji. Moőna byğo zmierzyå si÷ w konkursach: historycznym, strzeleckim, krajoznawczym, sprawnoijciowym, pierwszej pomocy i plastycznym. Powstağy pi÷kne rysunki przedstawiajãce najciekawsze etapy rajdu [...]. Klasyfikacja koġcowa: – w kategorii szkóğ podstawowych: I miejsce – Samorzãdowa Szkoğa Podstawowa nr 6 we Wrzeijni II miejsce – Spoğeczna Szkoğa Podstawowa w Grzybowie i Samorzãdowa Szkoğa Podstawowa w Zespole Szkóğ w Nowym Folwarku – w kategorii gimnazjów: I miejsce – Spoğeczne Gimnazjum w Grzybowie II miejsce – Gimnazjum nr 2 we Wrzeijni i Gimnazjum z Zespoğu Szkóğ z oddziağami sportowymi w Marzeninie Uczestnicy obejrzeli równieő cz÷ijå artystycznã o tematyce patriotycznej – montaő muzyczno-sğowny oraz ukğad choreograficzny w wykonaniu uczniów z Nowego Folwarku. Przed rozdaniem dyplomów i nagród zwyci÷zcom Dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrzeijni Sebastian Mazurkiewicz przedstawiğ rajdowiczom krótki rys historyczny zwiãzany z odzyskaniem przez Polsk÷ niepodlegğoijci.

Julianna Hauke

19 INFORMATOR MIEJSKI Apteka w Kauflandzie, Miłosławska 10, 061 437 72 23, pon.-pt. 8.00-21.00, sob. 9.00-21.00, nd. 9.00-19.00 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Batorego 8, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96

Mamusiu, tatusiu, jestem!

Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121 Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 Halo TAXI Harcerska 061 436 33 33 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI ZET 061 436 55 55 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01

Oskar Latański, syn Kamili i Mariusza z Wrześni. Urodzony 10 listopada. Waga 4100 g, wzrost 57 cm.

Patrycja Idziak, córka Arlety i Waldemara z Kołaczkowa. Urodzona 13 listopada. Waga 3070 g, wzrost 55 cm.

Marcin Michalak, syn Anity i Zbigniewa z Kaczanowa. Urodzony 13 listopada. Waga 4100 g, wzrost 60 cm.

Igor Rewers, syn Hanny i Dariusza z Psar Małych. Urodzony 13 listopada. Waga 3530 g, wzrost 59 cm.

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71 Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 14 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90 Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Kompleksowe usługi pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0602 657 422, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97

Ewelina Szkudlarek, córka Karoliny i Sławomira z Wrześni. Urodzona 14 listopada. Waga 3600 g, wzrost 58 cm.

Paweł Urbaniak, syn Katarzyny i Marcina z Nowej Wsi Królewskiej. Urodzony 16 listopada. Waga 3700 g, wzrost 57 cm.

Wanessa Łoziak-Grębka, córka Beaty i Adriana z Gulczewka. Urodzona 14 listopada. Waga 3890 g, wzrost 58 cm.

Gabryiela Pakulska, córka Kamili i Szymona z Pałczyna. Urodzona 17 listopada. Waga 3735 g, wzrost 57 cm.

Mateusz Przybylski, syn Barbary i Łukasza z Chlebowa. Urodzony 14 listopada. Waga 4000 g, wzrost 58 cm.

Igor Wiśniewski, syn Sylwii i Grzegorza z Chwalibogowa. Urodzony 17 listopada. Waga 3050 g, wzrost 52 cm.

Juliusz Pawlak, syn Dominiki i Mariusza z Niechanowa. Urodzony 14 listopada. Waga 3750 g, wzrost 56 cm.

Cezary Nowak, syn Joanny i Mariusza z Grochów (gm. Rychwał). Urodzony 17 listopada. Waga 2980 g, wzrost 56 cm.

Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 9.00-20.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

APTEKI DYŻURUJĄCE 21.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-43-60-205 22.11 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 061-43-77-746 23.11 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 061-43-79-040 24.11 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 061-43-77-223 25.11 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel.061-43-67-798 26.11 KAPSUŁKA, ul.Chrobrego 10 tel. 061-43-60-755 27.10 AMIKA, ul.Piastów 16 tel.061-43-77-400


Nagrody można odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

20

21 listopada 2008

rozrywka

047 (142)/2008

047 (142)/2008

Zaczynam pianą na ustach po przejrzeniu pierwszych stron gazet i kłusem do pracy, kończę pracowitym wyciszeniem przy komputerze (ale nie w internecie!).

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Udaje mi się udawać, że nie wiem.

Fot. archiwum

Dziś trzeci kupon z oznaczeniem „36”.

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW”, podając swoje dane.

Wygraj stówkę 36

Dachy kamienic przy wrzesińskim rynku rozpoznała między innymi Pani Grażyna Sierszyńska z ul. Kołobrzeskiej. Gratulujemy. Dziś z kolei pytamy nie tylko o to, gdzie to jest, ale także w którym miejscu zostało wykonane zdjęcie.

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Piękniejące centrum, ale w osiągnięciu pełni szczęścia przeszkadza chaos wizualny na fasadach kamienic.

Postępująca wycinka drzew i osobliwa wiara w nowoczesność mierzoną hektarami szarej, brukowej kostki. Zgroza!

Nie istnieje, poza okazjonalną lampką czegoś czerwonego i wytrawnego

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Czy wie Pan, że ma Pan uczniowski przydomek „Zeus”?

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim życiu

Dobre ciacho i kawa – to jest to!

Jedno i drugie – z tym, że jeśli literatura, to zbyt mocno szanuję uciekające życie, by marnować je na dominującą współcześnie grafomanię. A tak w ogóle – Herbert i długo, długo nic...

Film czy książka?

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Miesiąc z żoną w paryskim Luwrze (oczywiście nie miodowy, tylko na zwiedzanie, chociaż... dlaczego także nie miodowy?)

Paskudnych i brukających moje – mam nadzieję – dobre imię; kłamstw

Jeśli za sukces może uchodzić także uniknięcie porażek, to... obym nie zapeszył.

Fotografia, film, literatura, jazda na rowerze, namiętne czytanie gazet i dyskusje polityczne z teściową

Żonaty

Zespół Szkół Politechnicznych, czyli – jak mawiają uczniowie –„na Woja”

Wyższe magisterskie (UAM), nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

Września

Mirosław Jadryszak

Największe marzenie

Czego nie chciałbym przeczytać w swojej biografii?

Co uznaję za swój największy sukces i porażkę?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko

047 (142)/2008

47

edycja internetowa

Octavio, meksyk. poeta

Od Sylwestra do Sylwestra

9

Zwolennik jakiejĞ doktryny

16

15

17

3

18

4

RoĞlina wáóknodajna

Kraina w Sáowacji i w Polsce, w Karpatach Zachodnich

3

Jedzenie dla bobasa.

CzĊĞü spáaty

8

DuĔska wyspa

Ang. miara dáugoĞci = 2,54 cm

10

12

19

5

17

6

7

Biblijna Plamka na Īona twarzy Abrahama

Entuzjasta, sympatyk

Likier kminkowy

7

16

Dáuga broĔ palna

Dekonspiracja

Kostium plaĪowy

Tkanina o Tworzywo splocie warstwowe páóciennym z záoĪone z b. drobnymi kilku arkuszy prąĪkami okleiny

Ekon.: weksel trasowany, weksel ciągniony.

Gaz bojowy

Wykaz, lista

11

Towarzyszenie komuĞ; orszak, poczet, straĪ, eskorta.

Obyczaje, normy

W parze z Polelem

8

ImiĊ ĪeĔskie.

Skok do tyáu lub w bok; odskoczenie.

Nathaniel "King"

Jedna z dwóch

Powolne tempo w muzyce

5

9

Jednostka monetarna m.in. Jugosáawii, Algierii, Iraku

CzĊĞü Talmudu

Kwiat Nilu

Szop czyĞcioszek

4

Film: Akiry Kurosawy nawiązujący do "Króla Leara"

13

14

NajwiĊksza wyspa chorwacka

Czáonek brytyjskiej Izby Lordów

19

10

Przestarzale: krótki, krzywy nóĪ szewski (gnyp).

Z tyáu konia

Skaáa osadowa

Nic

SpoĪ.: rosyjska zupa rybna.

11

Bom na jachtach Ğródlądowych

Skandowiec, l.a. 39

Wtedy ciemno Mielone warzywo

13

14

Doris, amer. aktorka

1

Med.: Rosemarie, kobieta, która lekkochoruje; atletka pacjentka.

15

Gatunek wierzby

2

6

Hans, wspóáinicjator dadaizmu

ZakrĊt ĞcieĪki

DuĪa iloĞü ImiĊ mĊskie; ImiĊ Collins, imiĊ czegoĞ; aktorki (serial Przegrodzkiestos, "Dynastia") gromada. go, aktora.

Na brzegach wód

12

18

CzĊĞü skáadowa palenisk.

Bot.: Narzuta, owoce nakrycie na BoĪyszcze aktinidii áóĪko, chiĔ., tapczan. aromatyczne, duĪo witaminy C (chiĔski agrest).

Kobieta przed sądem

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

20 zã

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

Plany repertuarowe: 28 listopada – 4 grudnia – PIŁA V 5-11 grudnia – TO NIE TAK, JAK MYŚLISZ, KOTKU

musical – USA – od lat 12

19.00 – HIGH SCHOOL MUSICAL 3

animowany – USA – b.o.

21-27 listopada (od piątku do czwartku)

17.00 – WYPRAWA NA KSIĘŻYC 3D

„Baran wilkowi nie towarzysz”. Taką oto prawdę życiową ułożyła po rozwiązaniu ostatniej krzyżówki spora liczba Czytelników. Szczęście w losowaniu miał Pan Mariusz Kasprowicz z Otocznej. Gratulacje.

2

1

Osoby Siedmiostrzaáowy obok rewolwer siebie, w bĊbenkowy, jednej linii kaliber 7,62

ImiĊ mĊskie; imiĊ Delona, aktora fr.

Artyzm, mistrzostwo, doskonaáoĞü; sztuka, umiejĊtnoĞü.

Wielobarwny kamieĔ ozdobny

wáaĞc. Rafaelo Santi (1483-1520), wá. malarz i architekt, jeden z najwybitniejszych artystów renesansu.

Skórzany podtrzymuje spodnie

Bezbarwny gaz palny

Salvadore malarz

Rasa konia

Tyran

Biblijna ziemia obiecana

Krótki nóĪ o zakrzywionym na koĔcu ostrzu; nóĪ fiĔski.

Kraj z Bamako

Gr.: bogini zemsty

Niejedna w atlasie

Ostra Dawniej: niewydolnoĞü tkanina krąĪenia jedwabna lub pochodzenia baweániana w obwodowego prąĪki

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

Ogłoszenia drobne

Reklama

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy na kartkę nakleić kupon, który upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW” przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

3. Środek nocy. Mąż budzi żonę i podaje jej dwie tabletki. – Co to jest? – pyta zdumiona. – Aspiryna, kochanie, na ból głowy – odpowiada czule mąż. – Ale mnie głowa nie boli. – Ha! Mam cię! Ketjow

2. Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Spotyka go drugi i zaskoczony pyta: – Po co ci ta lodówka, skoro na zewnątrz jest minus 20 stopni? – A co będę żonie i dzieciakom żałował? Niech się trochę rozgrzeją... Rafi

1. Jasiu chodzi do szkoły bardzo brudny, jego nauczyciel pisze więc do rodziców: – Jasiu śmierdzi. Jasia trzeba myć. Następnego dnia ojciec w dzienniczku odpisał: – Jasiu nie jest do wąchania. Jasia trzeba uczyć. A-laska

Jak zwykle, płacimy po 10 złotych za każdy opublikowany dowcip.

chichy

Rozrywka

 Ptaki...

 Jesienne zbiory Puchatka

 Nauka latania

Fot. Daria Bosacka

Fot. Natalia Grześkowiak

Fot. Karolina Wojtyś

Co tydzień autor jednego z prezentowanych zdjęć otrzymuje w nagrodę 30 zł. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcyjne jury. „Fotograficzny miszmasz” to propozycja skierowana do amatorów, którzy chcą zaprezentować na naszych łamach swoje prace. Zdjęcia można przesyłać na adres redakcji (Fromborska 18) i biura ogłoszeń (Warszawska 15), a cyfrowe na e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl. Tematyka całkowicie dowolna – ludzie, zwierzęta, przyroda, zabawne sytuacje, ciekawe miejsca... Uwaga! Fotografii nie zwracamy. Tym razem wygrywa fotka „ustrzelona” najprawdopodobniej podczas wypoczynku nad morzem. Po odbiór nagrody zapraszamy Karolinę Wojtyś.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

21


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

PRACA „ Przyjmę do pracy malarzy, szpachlarzy i do ociepleń budynków, 0693-221-410 „ Przyjmę Panią do sklepu spożywczego we Wrześni, 0508-298-763 „ Ślusarz, spawacz podejmie dodatkową pracę, 0601-961-424

FIRMA MOTORYZACYJNA

"ABIS" S.C. zatrudni

Pra-532c

IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

sprzedawców w salonie RENAULT i PEUGEOT Zgłoszenia (list motywacyjny + CV) kierować na adres: ul.Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl „ Zatrudnię kierowcę kat. C i E na kraj, tel. 606-836-044 „ Zatrudnię osobę do sprzedaży w internecie, 0604-526-106

NAUKA „ Język polski 0506-797-320 „ Polski-korepetycje, 0886-053-878 „ Korepetycje z rosyjskiego - 667-871-252

dzieci od 4 miesiąca życia, młodzież i dorosłych * zabawy muzyczne dla małych dzieci * gra na: fortepianie, keyboardzie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, flecie prostym, saksofonie, wokal * przygotowanie do egzaminów szkół I,II st, Akademii Muzycznej. Bezpłatna lekcja próbna Września, Rynek 6/6, tel. 0609-370-532 www.wrzesnia.yamahaszkola.pl

Edu-018

zaprasza

MOTORYZACYJNE „ Alfa romeo 156, 1.8S, 2000 rok, serwisowany, zarejestrowany, 14.900 zł, 0660-748-717 „ Astra II, 2.0 DTI, 99 rok, stan idealny, 606-259-675 „ Audi 80, B-4 93r., elektryka, 5.400zł do rejestracji 604-275-876 „ BMW 524, 92r., 4.500zł, 0510-837-065 „ Cinquecento 700, 97r., 0510-515-700 „ Daewoo tico 96/97 stan bdb 061-4366-873 „ Fiat punto 1.2 benzyna 99 r. 0692-479-570 „ Fiat punto, 1.2, 16V, 2001 rok, 5 drzwi, sprowadzony, 517-380-833 „ Fiat punto, 1.2, 2000 rok, 3 drzwi, sprowadzony, 517-380-833 „ Kupię części do astry II 0502-544-893 „ Lanos 1500, 98 rok, 5 drzwi, 3.800 zł, tel. 0662-454-887 „ Nissan sunny, 1.6, gaz, 92 rok, 5d, 0504-212-028 „ Opel astra classic, 1.4, 99 rok, 7500 zł, 0605-337-131 „ Opel astra coupe bertona, 1.8, 16V, 2000 rok, pełna opcja, 505-432-257 „ Opel astra kombi 1,6, 16V ecotec 95r., klimatyzacja, 4.000zł do rejestracji 604-275-876 „ Opel astra kombi 1.6 94 r. ciemna zieleń, 0509-572-846 „ Opel omega sedan 2,0, 16V 95r., pełna opcja, zielona butelka, po wymianie rozrządu, błotnik do malowania do rejestracji 6.300zł, 0604-275-876 „ Peugeot partner, 2003 rok, 5d, wiśnia metalik, zarejestrowany, 0512-314-048 „ Pilnie sprzedam alfa romeo 155, 95 rok, 1.9 TDI,tanio, 0663-764-097 „ Polo, 1.4, 99 rok, ABS, klimatyzacja, zarejestrowany, 603-977-000 „ Renault clio 1.2 benz yna 2001 r. 0692-479-570 „ Renauly clioII 99r, 1,6, 16V, sprowadzony, cena 5.900, tel. 0604-121-328 „ Scenic, 1.9 DTI, 98 rok, 0608-708-137 „ Seicento 1,1 99r. Atos 99r, 0788-653-748 „ Sprzedam audi A-3 98r., 1,9 TDI, cena do uzgodnienia, 0504-586-325 „ Sprzedam audi A-4, 1,6, 97r., zarejestrowany 667-108-055

„ Sprzedam audi A-4, 96r., do rejestracji 5.500zł, 785-310-707 „ Sprzedam audi A4, 1.9 TDI, 99 rok, 0604-355-321 „ Sprzedam audi A6, 99 rok, 2.5 TDI, pełne wyposażenie, 0663-764-097 „ Sprzedam CB-radio Tel.0667-200-494 „ Sprzedam CC 700, 96r., 0609-181-833 „ Sprzedam CC 700, 97 rok, 0609-587-550 „ Sprzedam CC 900, 95 rok, 0602-632-094 „ Sprzedam cinquecento 700, 0791-623-617 „ Sprzedam cinquecento 700, 95 rok, gaz, 0783-485-707 „ Spr zedam cinquecento 700, 97r., 0661-263-950 „ Sprzedam citroen xara picasso, 2,0 HDJ, 2001r, srebrny, bogate wyposażenie, cena 21.800, tel. 0606-835-376 „ Sprzedam corsa C, 2001 rok, salon, 0608-240-671 „ Sprzedam escor t 98r., 1,6 + gaz, 061-4350-109 „ Sprzedam fiat cinquecento 700, 96 rok, zielony metalik, uchylne szyby, radio, 061-436-44-90 „ Sprzedam fiat siena z gazem, 692-302-758 „ Sprzedam fiata punto 1,2 95r, gaz, tel. 0693-544-151 „ Sprzedam fiata punto 2004 r. D 1.3 multijet, klimatyzacja, elektryka, zarejestrowany, 0660-684-381 Sprzedam ford escort 97 r. 0696-012-287 „ „ Sprzedam ford escort kombi 1,6, 16v, 96r, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, poduszki powietrzne, elektryczne szyby, centralny zamek, cena 5800, 663-524-379 „ Sprzedam ford escort, 1.4 benzyna, gaz, 89 rok, 72 KM, 3 d, szary metalik, 223 tys.km, remont silnika przy 190 tys.km, hak, właściciel od 9 lat, sprawny, 1.100 zł, 0665-298-462 „ Sprzedam ford fiesta, 1.6 16V, 95 rok, 061-4380-567 „ Sprzedam ford focus, 1.8 TDCI, 2004 rok, kombi lub zamienię na mniejszy. Sprzedam 4 opony zimowe 13, 0785-624-830 Sprzedam ford Ka, 97 rok, 609-806-657 „ Sprzedam ford mondeo, 96 rok, 2.0, 16V, klima„ tyzacja, do opłat, tel. 695-041-810 „ Sprzedam golf III, 92 rok, stan bdb, tel. 660-764-578 „ Sprzedam golf kombi, 1.8, 95 rok, gotowy do rejestracji, 5.700 zł, 0696-428-061 „ Sprzedam instalacje gazowe do samochodów, 0609-181-833 „ Sprzedam lanosa 99 r. gaz; CC 97 r. gaz, matiz 99 r. gaz, 0604-704-125 „ Sprzedam laweta wywrotka, stan idealny, tel. 696-053-748 „ Sprzedam lub zamienię mazdę 626 kombi 2.0B 98 r. po opłatach, 0509-056-478 „ Sprzedam mercedes 124 300D, 88 rok, szeroka listwa, 500-550-526 „ Sprzedam mercedes C250D, 93r, 0691-379347 po 14.00 „ Sprzedam mercedes vito 2.2 CDi 2000 r. 0692-479-570 „ Sprzedam nissan micra, 1.0, 94/96 rok, 061-4387-603 „ Sprzedam nissan micra, 1.0, 96 rok, 0667-341-430 „ Sprzedam opel astra 1,6 96r, do zarejestrowania, 0607-823-955 „ Sprzedam opel astra II, 98 rok, 1.6i, 5 drzwi, zarejestrowany, tel. 697-645-842 „ Sprzedam opel astra, kombi, 1.6, 601-439-231 „ Sprzedam opel corsa 95r., 3.900zł, renault megan, 96r., 6.000zł, 0505-65-16-88 „ Sprzedam opel corsa, 1.5 D, 94 rok, 880-624-875 „ Sprzedam opel corsa, 94 rok, sprowadzony, 600-275-224 „ Sprzedam opel corsa, 97 rok, 1.2, zarejestrowany, zielony, 0691-915-858 „ Sprzedam opel omega 99r, sedan, xenony klimatronik 509-377-066 „ Sprzedam opel omega kombi 2,0B, 98r, bogate wyposażenie, srebrny, 10.400zł, tel. 0606-835-376

„ Sprzedam przyczepę do przewozu samochodów, 061-4367-290 „ Sprzedam punto 1.7 TD, rocznik 96, 609-773-367

„ Sprzedam opel omega kombi MV6, 98 rok, 0694-422-510

ATRAKCYJNE CENY

„ Sprzedam renault 11 1,4, 88r, stan dobry, tel. 0606-297-681 „ Sprzedam renault clio 1.5 DCi 2003 r., 0602-191-479 „ Sprzedam renault clio 91 r. 1.2 +LPG 0667-286-106 „ Sprzedam renault laguna 96r., 1,8, 0608-641-468 „ Sprzedam renault laguna, 97 rok, 2.0, ABS, klimatronic, tanio, 0722-168-286 „ Sprzedam renault magan 1,4, 96r., 509-836-295 „ Sprzedam renault megane 2001r., 1,4, 16V, cena do uzgodnienia 069-40-40-685 „ Sprzedam renault megane scenic kombi, 97 rok, 1.6, 697-997-971 „ Sprzedam Romet Kadet 0695-658-889 „ Sprzedam saaba 9.5 kombi 2.0 turbo-benzyna, granat perłowy metaliczny, 1999/01 full opcja, serwisowany, 0665-012-905, 061-4363-841 „ Sprzedam seat alahandra 98 r. 1.9 TDi, VW polo 96 r. 1.9 D, ford Ka 2000 r.; opel astra kombi 1.6 2001 r.; VW T4 carabela 1.9 TD, 97 r., 0606-837-531 Sprzedam seat cordoba, 97 rok, zarejestrowa„ ny, gaz, 0607-699-029 „ Sprzedam seicento 900, 2000 rok, 0667-341-453 „ Sprzedam seicento 900, 98 rok, elektryczne szyby, centralny zamek, 4.800, 061-8180-304 „ Sprzedam skoda felicja, 96 rok, gaz, 0696-503-045 „ Sprzedam suzuki baleno 1.3 97 r. pełna elektryka, wiśniowy, sedan, 0605-724-014

AUTO-SZYBY

FOLIE Bierzglinek, ul. Œwierkowa 4 tel. 061-438-90-04 0604-85-22-64 „ Sprzedam tanio passat do remontu lub na części, 1.9 TD kombi, 92 rok, 0508-100-381 „ Sprzedam używaną instalację gazową, alufelgi do VW 14 cali, stalowe do VW T4 lub zamienię, tel. 607-377-868 „ Sprzedam vectrę 1,6 16V, 98r, tel. 0665-244-330 „ Sprzedam vw golf III, 92r.D, 0661-263-852 „ Sprzedam VW golf kombi, 94 rok, 1.8 + gaz; fiat punto cabrio, 95 rok, 1.2, tel. 888-968-291 „ Sprzedam VW passat 1.9 TDi 2003 r. pełne wyposażenie, 0501-774-806 „ Sprzedam VW T4 multiwan, 1.9D, 93 rok, 186 tys. km, stolik + łóżko, ogrzewanie 2 strefowe, opony zimowe, 12.500 zł + opłaty, tel. 696-701-238 „ Sprzedam VW T4; golf III, 1.9D, 606-880-836 „ Sprzedam VW transporter IV 2.4 D 96 r. 9-osobowy, 0692-479-570 „ Sprzedam VW vento, 1.9 TD, 93/94 rok, uszkodzony tył, cena 3.500 zł, tel. 668-050-572 „ Sprzedam zimowe opony z felgami do twingo, 0509-273-388 „ Suzuki Iiana, 1.6 GLX, X 2001 rok, 89 tys.km, bordo metalik, bogate wyposażenie, po lekkiej naprawie blacharsko-lakierniczej, po opłatach, gotowy do rejestracji, 14.000 zł, 0602371-992, 061-4361-916 „ Tanio ford focus kombi 1.6 16V 99 r. bogate wyposażenie, 0698-599-093 „ Tanio seat ibiza, 1.4, 98 rok, 0604-262-256 „ Usługi lakiernicze 0696-551-637

www.wrzesnia.info.pl

„ VW passat kombi, 99 rok, 2.3 VR5, 150KM, modrak metalik, 181 tys.km (książka przeglądowa) bardzo bogate wyposażenie, automat, skóra i inne, 8.500 zł po opłatach, auto w kraju, lekko uszkodzony, jeżdżący, 0602-371-992, 061-4361-916 „ Sprzedam sportowy motocykl Suzuki GSX-R, 92, 7300 zł, 0695-751-069 „ Nowo otwarta WULKANIZACJA Miłosław, Łąkowa 27

„ Kórnik centrum działka bud. sprzedam 1000 m2 604-959-082 „ Mieszkanie 46 m2 z KW zamienię na min. 70 m2, 0694-040-836 „ Na sprzedaż hala produkcyjna 750 m2 działka 3000 m2- Helik, 0662-042-226 „ Okazyjnie sprzedam działkę budowlaną w Nekli, 505-921-833 „ Pilnie poszukuję mieszkania, może być kawalerka, 723-659-342

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

„ PILNIE Poszukuję pokoju do wynajęcia lub mieszkania 669-967-673

SKUPUJEMY

„ Pilnie sprzedam mieszkanie 3pokojowe 59,1 m2 na I piętrze na osiedlu Kościuszki. tel. 0509-447-001

samochody, złom stalowy, żeliwny i metali kolorowych

możliwość transportu 697-220-230 608-027-547

Inn-797b

22

„ Sprzedam fiat scudo 1.9 D, 99/2000, 9000 zł + Vat, citroen jumpy 1.9 D, 2001, przedłużany, 16500 zł + Vat, ciężarówki, 0605-557-081 „ Sprzedam opel vectra 1.6 benzyna 93, tanio, 0697-125-470 „ Sprzedam citroen berlingo 2.0 HDI, 2000, bogate wyposażenie, 0669-346-965 „ Ford probe 93, 2.5 V6, 0600-061-678 „ Sprzedam daewoo lanos 1.5 kat, czarny, 4900 zł, 0509-211-508 „ Sprzedam seicento 1999, 4 koła zimowe do hondy civic, 0602-135-961 „ Sprzedam golf III, 96 lub zamienię, 0609-162-048 „ Skoda octavia 2002, 1.9 TDI, pełne wyposażenie, 0601-796-231 „ Sprzedam opel astra 93, 1.4, 5 drzwiowy, zarejestrowany, opłacony, 0663-910-719 „ Sprzedam kia rio, 1.5 CRDI, 2006, bogate wyposażenie, srebrny metalik, 0691-571-587 „ Sprzedam felgi stalowe 15” opel, ford, mercedes, vw, toyota, mazda, 0888-627-782 „ Vw golf 1.6, gaz, salon, 1997, 5 drzwiowy, 0603-352-532 „ Skoda octavia kombi 1.6 gaz, 1999, 0603-352-532 „ Ford focus kombi 1.8 TDCI, salon, 2003 lub zamiana, 0603-352-532 „ Skoda fabia kombi, 1.9 TDI, salon, 2003 lub zamiana, 0603-352-532 „ Renault clio II, 1.5 DCI, salon, 2007 lub zamiana, 0603-352-532 „ Sprzedam VW sharan 00 TDI, 96 gaz , galaxy 98, almera 96 diesel, yaris 02, astra 01 diesel, audi A4 97, A3 97 TDI, bravo 97, scenic 99 gaz, punto 98 diesel, renault 19 93, mercedes MB 100 95 diesel, 208 91 diesel, mitshubishi center 95 wywrotka, camping, quady. tel. 606-352-621

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ SPRZEDAM MIESZKANIE 4-POKOJOWE 73 M2 SŁOWACKIEGO KOM.669-111-071 NIEDZWIEDZKI „ Udostępnię połowę lokalu na działalność kredytową-dobry punkt, 602-619-560 „ WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO „ Biuro Obrotu Nieruchomościami “Helik” zaprasza do składania ofert sprzedaży, wynajmu nieruchomości, 0662-042-226 „ Centrum Wrześni - pół domu z ogrodem sprzedam lub zamienię na mieszkanie w bloku, parter I piętro 0602-757-779 „ Centum Nieruchomości przyjmię do sprzedaży mieszkania,lokale,hale,działki,grunty rolne Poznań Apex 604-959-082 Do wynajęcia mieszkanie na Kutrzeby, „ 0664-178-121 „ Działkę budowlana w Gutowie Małym sprzedam, 661-340-552 po 15 „ Grójec /Środa-grunt pod inwestycję 3ha Apex 604-959-082

„ Poszukuje pokoju z kuchnią, 0782-417-087 „ Poszukujemy do wynajmu mieszkania,lokale użytkowe, Poznań, Swarzędz, Kostrzyn,Września Apex 604-959-082 Sprzedam 2-pok mieszkanie Kórnik Bnin, tanio, „ Apex 604-959-082 „ Sprzedam 2-pok., Poznań Chrobrego 50 m2/3p Apex 604-959-082 „ Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, Września- os. Lipówka, 0663-771-747 „ Sprzedam dom Psary Małe i Polskie, 0604-337-043 „ Sprzedam dom Września 220/1210 lub zamienie,w rozliczeniu mieszkanie na ul. Kutrzeby, Apex 604-959-082 „ Sprzedam dom z halą produkcyjną działka 4900 m2 okolice Wrześni kierunek Kalisz-Helik, 0662-042-226 „ Sprzedam działkę budowlaną 1678 m2, 7 km od Wrześni, 721-148-759 „ Sprzedam działkę budowlaną ok. 4000 m2 w Psarach Polskich, 0665-149-524 „ Sprzedam działkę budowlaną w Nekli, 1742 m2, 501-356-279

AUTO STYL 2000

TUMIKI

MONTA¯ – SPRZEDA¯ – NAPRAWY „ Sprzedam opel vectra 1,6, 91r., niebieski metalik, sedan, 2000zł, 0880-242-919 „ Sprzedam opel vectra C, 1.8 GTS, 2005 rok, tel. 604-398-972, 600-978-756 „ Sprzedam opel vectra, 2.0, 96 rok, ABS, klimatronic, skóra, automat, 0722-168-286 „ Sprzedam opony zimowe 14” i felgi do VW T4, 0604-918-912 „ Sprzedam opony zimowe 165x70x13C, 2 szt., 0606-991-372 „ Sprzedam opony zimowe roz. 185/65R, hak holowniczy do opla, 0506-034-016 „ Sprzedam peugeot 206, rok 2004, 1.1, benzyna, 661-898-738 „ Sprzedam peugeot 307 kombi, 2.0 HDI, 0664-178-121 „ Sprzedam peugeot 307, rok produkcji 2002, pierwsza rejestracja 2003, 1.4 HDI, 509-516-267 „ Sprzedam peugeot 406, 1.9 TD, 97 rok, 0888-241-618

SZYBKIE NAPRAWY SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK HAMULCE – SPRZÊG£A – ZAWIESZENIA – ROZRZ¥DY CZ¦kCI DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW

CZõćCI DO MOTOCYKLI

OLEJE AGIP - WYMIANA GRATIS PN. – PT. 8.00-19.00 SOB. 8.00-14.30 NEKLA, UL. WRZESIÑSKA 26 TEL. (061) 43 86 497

Przygotowanie pojazdów do okresowych badaĔ technicznych do 3,5 t. Naprawa samochodów osobowych i dostawczych

Wymiana opon, szyb, sprzĊgieá, rozrządów, táumików Naprawa zawieszeĔ i hamulców Ustawianie geometrii kóá Naprawy blacharskie i lakiernicze

Auto Servis S.G. Sp. z o.o. Nekla ul. WrzesiĔska 44a 061 4386-520 • 0603-111-020


„ Cielaka byczka mięsnego, sprzedam, 061-435-29-42 „ Kupię bizon ZO 56 do 20.000zł, 0694-777-033 „ Kupię liście buraków cukrowych i wysłodki, 601-439-231 „ Kupię ziemniaki jadalne, 601-439-231 „ Orka - usługi, 601-439-231 „ Sprzedam 3 byczki rasy mięsnej o wadze do 300 kg, tel. 662-617-755 „ Sprzedam buraczki czerwone, większa ilość, 606-575-340 „ Sprzedam C-385, stan dobry, 692-742-287 „ Sprzedam cielęta byczki, 0889-192-545 „ Sprzedam gołębie 061-436-30-36 „ Sprzedam jałowicę cielną, 7 miesięcy, 696-919-559 „ Sprzedam jałóweczki mięsnę, 0695-553-222 „ Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie styczeń, Słomówko 1 „ Sprzedam jałówki wysokocielne, tel. 691-308-707 „ Sprzedam kombajn zbożowy, 063-2769-052

TANIO!!! SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

Gozdowo 57 (5 km od Wrześni) poniedziałek-piątek 12.00-19.00 sobota 10.00-15.00 Dzień Twoich urodzin premiowany 50% rabatu!!!

Jestem studentką ASP

i zbieram do celów artystycznych

zdjęcia wykonane przez fotoradary po to, aby w przyszłości zrobić z nich wystawę. Jeżeli jesteś skłonny oddać mi takie zdjęcie, to prześlij je proszę na adres: Aleksandra Śliwczyńska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 Września lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE – PRODUCENT

KREDYTY

Posła na Sejm RP

gotówkowe samochodowe hipoteczne dla małych firm dla klientów w bazie BIK

Tadeusza Tomaszewskiego

„ Spr zedam nowe łóżko piętrowe, 0607-922-490 „ Sprzedam nowoczesny, głęboko-spacerowy wózek Baby Desing na gwarancji, 0693-021-305 „ Sprzedam okno trójkątne, 696-503-045 „ Sprzedam paleto -pojemnik 1000L, 0608-638-286 „ Sprzedam reklamę wolnostojącą dwustronną o pow. 4m2, 0601-444-947 „ Sprzedam starą maszynę do szycia, 606-880-836 „ Sprzedam stemple, 0518-489-605 „ Sprzedam telewizor Thomson 32” panorama 100 Hz, 0660-684-381 „ Sprzedam buty narciarskie zjazdowe, roz. 27,5 i 26,5, 0506-034-016 „ Sprzedam T V 32” JVC ze stolikiem 0510-282-118 „ Sprzedam wózek 3 funkcyjny, stan bdb, 0696-536-919 „ Sprzedam wózek 3-funkcyjny 100 zł, 0504-122-572 „ Sprzedam zboże, 0500-768-063 „ Sprzedaż drewna kominkowego i opałowego dąb suchy, cięcie gratis, możliwość dowozu, 0888-700-329 „ Węgiel brunatny 0665-047-244 „ Wróżby z ręki, z kart, 0787-333-973 „ Zachodnie meble używane, ul. 3 Maja (podwórze przy sklepie ABC), 0791-465-505 „ Sprzedam nową betoniarkę 300 l za 70 % wartości, 0885-174-387 „ Sprzedam domek drewniany 5,50 x 2,80, 0518-104-027 „ Sprzedam nagrzewnicę i piecyk na olej, 0506-284-449

USŁUGI „ Docieplanie budynków, zakładanie płytek, wykończenia wnętrz, 0663-247-813 „ Docieplanie budynków, zakładanie płytek, wykończenia wnętrz, 0785-310-707 „ Docieplenia poddasz, zabudowa płytą KG 0609-174-753

15 grudnia 2008 r.

fachowa i miła obsługa

8.30-10.00 Biuro poselskie – Filia we Wrześni (ul. Harcerska 3)

22 grudnia 2008 r. 9.00-10.00

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 Września

0608-596-761

Firma KARCHEX • sprzedaż profesjonalnych nowych i używanych myjek ciśnieniowych • serwis,

części • akcesoria • gwarancja Adres Dziadkowo 5b (12km od Krotoszyna, przy trasie nr.15)

e-mail: karchex@vp.pl tel. 0 507158699, 0 606211056

Przedsiębiorstwo wielobranżowe

BUDMAR

ROBOTY ZIEMNE - usługi minikoparką KUBOTA - układanie kostki brukowej, skarpowanie - wykopy pod szamba ekologiczne z montażem - wykopy pod instalacje wodne, prąd, telefon - wykopy pod fundamenty

tel. 0666-716-442

tel. 061-4388-829 0509-365-337

Września ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 061/436-50-96

USŁUGI • koparko-ładowarką • wywrotka HDS

KREDYTY

30.000 zł na oświadczenie PARTNER FINANSOWY

gipsowe cementowo-wapienne wylewki ścianki działowe inne prace budowlane

WEXEL

PROMOCJA JESIENNA!

w Powiecie wrzesińskim odbędą się

TYNKI MASZYNOWE

Bd-230a

tel. 0662-600-089

Duży sklep

„ Nokia 6230i, stan bdb, 200 zł, 0603-471-810 „ Odsprzedam sklepik odzieżowy z wyposażeniem + towar, Września, 0692-224-778 „ Ozdoby świąteczne, upominki, zabawki, Dzieci Wrzesińskich 5 Września

Inn-709

PIASEK

z segregowaną odzieżą używaną

„ Meble tapicerowane na wymiar, ceny producenta, Przyborki ul. Grójecka 26, 607-922-490

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie (plac Reymonta 3)

Inn-339

BIAŁĘŻYCE 55 tel. 604-417-553

„ Drewno opałowe, workowane, paczkowane 0889-564-243

DYŻURY POSELSKIE

ŻWIR - sortowany, - ostry - na betony, - podsypka, - czarna ziemia, torf

SPRZEDAŻ I MONTAŻ

RÓŻNE

TRANSPORT MONTAŻ GRATIS CAŁY KRAJ 061-812-54-69 052-388-22-73 0509-574-644 www.konstal.tit.pl

KONKURENCYJNE CENY!!! DOWOLNA ILOŚĆ!!!

Inn-994

„ Oddam w dobre ręce spanielkę, bardzo ułożona, 0665-012-905 „ Oddam wersalkę, i nową górę od bufetu oszkloną 061-4361-317

„ Sprzedam kurtkę skórzaną 3/4 rozm. XL czarny grafit, Mara - firmowa z Londynu, 0665-012-905, 061-4363-841 „ Sprzedam lodówkę, stan bdb, 350 zł, 0665-244-343 „ Sprzedam łóżko piętrowe, 0697-477-280 „ Sprzedam meble używane młodzieżowe, 0509-241-529 „ Sprzedam meblościankę, 510-552-936

Inn-929b

ROLNICZE

PODARUJĘ

„ Sprzedam eurofalę nową, cena do uzgodnienia, 0607-620-519

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

OKNA, DRZWI, BRAMY

23

Kre-059

„ Sprzedam mały dom na wsi, 2 ha ziemi razem lub osobno, 0885-520-244 „ Sprzedamy 3 pokojowe od 85 tys., domy od 60 tys., dom Września - 270 tys. Ksawerów 250 tys., i inne, Wesołek 0692-780-124 Sprzedaż dzialek budowl. Grójec k. Środy po „ 1000 m2 każda Apex 604-959-082 „ Szukam garażu do wynajęcia, 0660-116-380 „ Wierzyce sprzedam dom pod lasem 140/600 m2 Apex 604-959-082 „ Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, 0600-515316 po 15 „ Sprzedam działkę 2600 m 2, Miłosław, 0663-025-568 „ Oddam w najem lub sprzedam sklep w Biechowie, 0600-819-784 „ Poszukujemy ogrzewanego lokalu (ok. 20 m 2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy. Tel. 061-437-49-50. „ SPRZEDAM MIESZKANIE 3-POKOJOWE NA II PIĘTRZE, O POWIERZCHNI 59,10 M2, NA OSIEDLU KOŚCIUSZKI. CENA: 173.000 zł, TEL. 0691-934-219

www.wrzesnia.info.pl

„ Skup antyków z likwidacji mieszkań- zegary, srebra, monety, militaria, ordery, stare dokumenty, widokówki, lampy, monety, obraz, różności, wysokie ceny, książki, 0694-834-800, 061-4245-037 Sprzedam 3+2+1 skóra, stół dębowy, 6 krze„ seł, 0668-966-396 „ Sprzedam chłodziarkę do mleka, sadzarkę, wóz konny i beczkę, 0604-623-179

Od 370 zł dochodu Na oświadczenie do 20 tys.

Inn-457a

(061)640-02-71, 505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl

GNIEZNO, ul. PÓŁWIEJSKA 43

Roz-078

Września Rynek 7

„ Sprzedam Zetor 7211, 92r, stan bdb, 1 właściciel, cena do uzgodnienia, 791-612-242 „ Sprzedam ziemię rolną 061-438-68-38 wieczorem „ Sprzedam żmijkę do zboża 7,5m śred. 100 mm, niemiecka, 1.800 zł, 0889-918-518 „ Sprzedam żyto, cena do uzgodnienia, tel. 661-263-469 „ Sprzedaż kaczek 0691-076-749 Szyby okienne z demontaży 061-436-30-36 „ „ Ziemniaki jadalne z dowozem, odmian: Vineta, Velox, Santa, Satina, Tajfun, Werona, 0501-772-411 Sprzedam grubą pietruszkę, 0608-073-301 „ Sprzedam rozdrabniacz do okopowych, pług „ 2-skibowy, obrotowy, 0506-284-449 „ Sprzedam prosięta rasy miesnej, 12 sztuk, 061/4384-584 „ Sprzedam 2 byczki 061/4383-277 „ Sprzedam pszenżyto, 0601-179-940 „ Kupię ziemniaki jadalne ( worki, luz), 0601-179-940

OFERUJEMY:

PRZYCZEPA 25zł/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zł/doba I INNE

Skl-303

Zadzwoń lub przyjdź.

„ Sprzedam Zetor 72-11, 89 rok, tel. 694-884-399

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

061 436-55-47

Masz problem? Bank odmówił Ci kredytu? Brak zdolności kredytowej? U nas nadal bez zmian. Możliwość otrzymania kredytu na zasadach sprzed kryzysu!

SPRZEDAŻ

UWAGA! NISKIE CENY

Kre-012f

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI

Inn-928

KREDYTY HIPOTECZNE

„ Sprzedam krowę wysokocielną- 30.12, 061-4273-274 „ Sprzedam króliki, 698-927-712, dzwonić po 15 „ Sprzedam mały dom na wsi, 2 ha ziemi razem lub osobno, 0885-520-244 „ Sprzedam massey ferguson 255, 88 rok, 0603-561-301 „ Sprzedam prasę Z224/1 stan bdb, 061-4385-043 „ Sprzedam przyczepę HL 8011, 601-439-231 „ Sprzedam przyczepę HW-8011, 83 rok, ładownośc 8,5 tony, 061-4385-294 „ Sprzedam pszenżyto, 0660-123-993 „ Sprzedam siano w balotach, 0602-678-855 „ Sprzedam sianokiszonkę i słomę w balotach, 0668-102-864 „ Sprzedam słomę pszenną, 0885-821-073 wieczorem „ Sprzedam słomę w balotach, i URSUS, 1614, 86r., lub zamienię, 0606-576-551 „ Sprzedam śrutownik Bąk, 698-748-473 „ Sprzedam Zetor 16145, 87 rok, 43.000 zł. do uzgodnienia, 0889-918-518 „ Sprzedam Zetor 3545, przyczepę wywrtokę, 0691-645-321

Roz-079

Kre-066

„ Sprzedam działki budowlane z możliwością działalności gosopodarczej w Nekielce, tel. 0509-447-001 „ Sprzedam kawalerkę 0604-335-129 „ Sprzedam lokal użytkowy Września 110/koszarowa /parter Apex, 604-959-082

NOWOŚĆ!

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

GOTÓWKA W TYM SAMYM DNIU!


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

USŁUGI

KOMPUTEROWE

„ Malowanie, szpachlowanie, regipsy, układanie płytek, paneli, prace wod.-kan., 0660-441-174

Firma przyjmie zlecenia

ZWIERZĘTA

domów, mieszkań oraz lokali użytkowych Usl-010

„ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki, 0691-69-79-75 „ Malowanie. tapetowanie, szpachlowanie, płyta KG, ocieplanie, płytki itd. tel. 0508-048-030 „ Montaż paneli sz ybko i solidnie, 0607-250-303 „ Płytkarstwo, 24 zł/m2, 692-302-758 „ Szpachlowanie, malowanie, adaptacja poddaszy, 0660-157-701, 0781-405-803

KARCHER czyszczenie: Firma Budowlana Tom-Bud

Bd-262

oferuje: docieplenia budynków, tynki cienkowarstwowe, docieplenia poddaszy, zabudowa płytą kartonowo-gipsową

„ Szpachlowanie, malowanie, płytki, klinkier, 0667-787-791 „ Szpachlowanie, malowanie, płytki, panele, cyklinowanie parkietu, 0696-928-312 „ Szpachlowanie, malowanie, zakładanie płyty GK, panele, zabudowa poddaszy, 0782-699-531 „ Tanio, szybko potnę drzewo, 880-723-133

„ Us ł u g i b u d ow l a n o - re m o n towe, 0507-922-313

„ Labrador suczka, 8 tygodni, 0513-924-277 „ Niedrogo sprzedam 4 miesięcznego jamnika, 0501-868-430 „ Profesjonalne szkolenie psów - hotel, 0666-858-829 „ Sprzedam beagle, husky, 0664-725-328, 0664-650-508 „ Sprzedam berneńskie psy pasterskie, szczenięta 661-112-969 „ Sprzedam jamniki, 0600-277-819 „ Sprzedam króliki, 0603-277-748 „ Sprzedam owczarka niemieckiego krótkowłosą suczkę 1-roczna, 0514-722-340 „ Sprzedam pinczer miniaturka, 061-4385-280 „ Sprzedam tanio szczenięta bernardyna, 0609-391-854 „ Tanio sprzedam beagle, 0668-239-936 „ Sprzedam wałacha konika polskiego, ok. Miłosławia, 0600-989-166 po 19 „ Sprzedam szczenięta cocker spaniel, 0695-238-166 „ Sprzedam sarenki, 061/4383-277 „ Spaniele, 0605-981-729

1 zł

ukaże się w piątek również w internecie na stronie

www.wrzesnia.info.pl dzięki wyszukiwarce, w internecie łatwiej znajdziesz to, czego szukasz

„ Usługi lakiernicze 0696-551-637 ZESPÓŁ MUZYCZNY BELCANTO 0500-029-180

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

20 zã

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT Inn-486a

„ Remonty łazienek od A-Z, 0600-885-657

PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI -61 4 376 237 -0508 067 342

62-300 Września ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

Zakład Fryzjerski ul. Słowackiego 30 Września (obok pub-u Jakubek)

ZAPRASZA od wtorku do piątku od 8.00-17.00 sobota 8.00-14.00

Biuro Ogłoszeń ul. Warszawska 15, 62-300 Września tel. 061/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl

Reklamy na str. redakcyjne Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

„ Usługi elektryczne, 721-148-248

Usl-012

„ Karma dla gołębi, papug i innych- luz, 061-4366-129

elewacje,

„ Usługi budowlane, remonty, krótkie terminy, 0606-991-372

„

za dodatkowe

Suczka owczarka niemieckiego, 5 miesięcy, szuka nowego domu

Nowo otwarte biuro

VOYAGE

przyjmowane są do środy

do godz. 12:00

Moduły pomiędzy ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy

do godz. 17:00

ul. Kilińskiego 1, 62-300 Września tel/fax 061 640 08 25

zaprasza • tanie ubezpieczenia • oferty last minut • bilety autokarowe i lotnicze zniżka do 30% na letnie wyjazdy! www.biurovoyage.pl

Nowo Otwarty SERWIS OPON przy Stacji Kontroli Pojazdów,

ul. Piastów 16, Września

zaprasza na promocyjną wymianę opon zimowych Opony zakupione u NAS –

wymiana gratis

Sa-272

„ Ty n k i , d o c i e p l e n i a , 0609-174-753

że dzięki nowemu oprogramowaniu każde ogłoszenie drobne nadane do „Wiadomości Wrzesińskich”

Pozostałe i ogłoszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

ww-054g

Inn-741a

tel. 0504-223-204

tel. 0609-174-753

INFORMUJEMY,

„ Sprzedam szczenięta owczarki kaukaskie, tel. 0669-834-130 „ Suczki syberian husky niedrogo, 602-619-560 „ Berneński pies pasterski-szczenięta, 0600-810-456

• dywany • samochody • pozbruk • nagrobki Dojazd gratis!

„ Oddam kundelka w dobre ręce, Nekla, Reymonta 8, 504-165-624 „ Sprzedam goldeny dorosłe tanio, 0509-056-478 „ Sprzedam owczarka szkockiego colie, szczeniaka, 669-029-527 „ Sprzedam owczarki niemieckie, 600-921-637 Sprzedam spanielki 0667-342-532 „ Kontakt: Elżbieta Gibowska, ul. Legii Wrzesińskiej 12, tel. 785-624-823

na remonty i wykończenia tel. 0693-051-942

„ Serwis komputerowy, strony WWW, nawigacje, 695-926-796 „ Sprzedam komputer EXADIUM PC 603-509-411

www.wrzesnia.info.pl ww-057

21 listopada 2008

Roz-044

24


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

Krzyżański

Ogrodzenia, balustrady Podjazdy dla niepełnosprawnych

Fabryka mebli HAGROKOL SP. Z O.O.

Edu-004

Licencja MF 1893/03 Wrzeœnia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

• Kompleksowa obs³uga firm • ZUS – przekaz elektroniczny

bielizna niemowlęca i odzież dziecięca do 158 cm. Września, ul. Sienna (przejście między Rynkiem a Fabryczną)

czynne: 9.00 – 17.00 sob. 9.00-13.00

Pra-663

tel. 507-13-14-55

Zaprasza

Roz-035

Bramy, automatyka, napędy.

25

Nowo otwarty Sklep

OSK duża skuteczność w przygotowaniu do egzaminu 0667-116-027 Renault Clio III

www.wrzesnia.info.pl

ZATRUDNI OD ZARAZ

TAPICERÓW MONTAŻYSTÓW SZKIELETÓW STOLARZY KRAWCOWE PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH Mile widziana grupa inwalidzka

Dokumenty prosimy składać na adres: ul. Przemysłowa 1; 62-300 Września; pn-pt w godz. 8:00-16:00; Tel. 061-437-48-00, e-mail: sekretariat@hagrokol.pl

przed...Świąteczne Szanowni PaĔstwo RozpoczĊliĞmy prace nad ostatnim w tym roku dodatkiem tematycznym zatytuáowanym „WiadomoĞci przed... ĝwiąteczne”. Jego zadaniem bĊdzie przekazaü PaĔstwu informacje o tym, Īe ktoĞ komuĞ Īyczy spokojnych Ğwiąt, a inny ktoĞ ma w sklepie towar, który nadaje siĊ na prezenty gwiazdkowe i zaprasza na zakupy, bĊdą teĪ wiadomoĞci o tym, Īe jeĪeli nie zdąĪycie upichciü Ğwiątecznych smakoáyków, to pyszna ryba, pierniki i makowiec czekają na Was w firmach cateringowych i cukierniach. Dodatek „WiadomoĞci przed... ĝwiąteczne” bĊdzie po brzegi wypeániony Īyczeniami, reklamami i artykuáami wyáącznie boĪonarodzeniowymi, a do rąk czytelników trafi 19 grudnia. Zapraszamy firmy do kupowania powierzchni reklamowych. Cena jednego kolorowego moduáu wynosi 35 zá netto, uwzglĊdniamy rabaty naszych staáych klientów. Zapraszamy do Biura Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich” na ulicę Warszawską 15. Maria Kosińska - m.kosinska@wrzesnia.info.pl 0501-677-718 • Artur Mokracki - a.mokracki@wrzesnia.info.pl 0501-677-818

Skl-318

21 listopada 2008


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

62-300 Września Gutowo Małe ul. Powidzka 4 a

pracownik pomocniczy w magazynie Zadania: - skrupulatne oklejanie opakowań - etykietowanie - foliowanie produktów - dokładne pakowanie produktów spożywczych i chemicznych - kontrola produktów

Zatrudnimy:

Oferujemy: - umowę o pracę na czas określony - pracę na 2 zmiany - bezpłatny transport z Wrześni i Słupcy

Zgłoszenia osobiste w siedzibie firmy.

Pra-612b

Pra-661

szwaczki

Kontakt: Randstad Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej (47/3), ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań tel. 061 846 27 77, poznan@pl.randstad.com

KREDYTY bardzo szybka pożyczka

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

• dla osób prywatnych • dla firm • dla rencistów i emerytów • dla rolników

pracowników fizycznych

zatrudni

POŻYCZKI

Zatrudni pracownicę do obsługi kierowcę do rozwożenia Pra-151k

Kre-071

dla odrzuconych przez bank

0604-139-420

Region: wielkopolska Miejsce pracy: Słupca Do obowiązków Kierownika Składu Budowlanego należeć będzie: • zarządzanie składem budowlanym • koordynacja współpracy: sklepu, przedstawicieli handlowych i magazynu, • kreowanie długotrwałej strategii sprzedaży • analiza rynku • opracowywanie i realizacja planów sprzedaży • sporządzanie raportów Oczekujemy: • wykształcenia wyższego lub średniego (preferowane kierunki: zarządzanie lub budownictwo) • doświadczenia w zarządzaniu ludźmi • znajomości lokalnego rynku branży budowlanej • znajomości technik: sprzedaży i negocjacji • zdolności przywódcze i organizacyjne • automotywacji • dobrej organizacji czasu pracy • znajomości obsługi komputera i programów MS Office • prawa jazdy kat. B Oferujemy: • możliwość rozwoju zawodowego • wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników • samochód służbowy i niezbędne narzędzia pracy

(kobiety i mężczyzn) do pracy na fermie norek

506-051-957

795-132-319

Kierownika Składu Budowlanego

krojczynie

Wymagania: - wykształcenie min. zawodowe - książeczka sanepidu

Kre-070

Dynamicznie rozwijająca się firma handlowa Franspol sp. z o.o. prowadząca działalność handlową w oparciu o własną sieć składów budowlanych, będących prężnie działającymi dostawcami rozwiązań budowlanych w regionie i należących do Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. poszukuje ambitnych osób na stanowisko:

"ELCOL" Sp. z o.o.

Lokalizacja: - Czerniejewo-Radomice - Pawłowo - Sroczyn

Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Franspol sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin lub kadry@franspol.com.pl z dopiskiem stanowiska w temacie wiadomości.

Oferowane warunki: - atrakcyjne wynagrodzenie, - praca stała lub sezonowa

Pra-662

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży logistycznej z Gądek koło Poznania, poszukujemy obecnie osób na stanowisko

www.wrzesnia.info.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Zgłoszenia osobiste pod adresem: ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo

Fabryka Mebli

Zgłoszenia osobiste w dziale kadr od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 15.00, tel. (061) 43-73-339 / 319 / 322

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)". Pra-119d

21 listopada 2008

Pra-046

26


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

Inn-856a

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

Roz-082

62-300 Września, ul. Warszawska 18 (w Domatorze) tel. 0604-526-106

PODPIS ELEKTRONICZNY

kompleksowa obsługa

Września, Słowackiego 11

tel. 0601-948-022

BAL SYLWESTROWY W PAŁACU W CZERNIEJEWIE CENA 600 zł od pary Możliwość wykupienia noclegu

Inn-505

Zapraszamy tel. 061-427-37-03 od godz. 7.00-15.00 e-mail: hodowla@czerniejewo-palac.pl

UBEZPIECZENIA

Ośrodek Szkolenia Kierowców - W. Kretkowski Organizuje kursy kierowców kat. B O.S.K. oferuje:

• Szkolenie teoretyczne • Szkolenie praktyczne 30h • Dojazd po kursanta • Raty z możliwością spłaty do dnia egzaminu • Komplet materiałów do szkolenia • Jazdy bez limitu kilometrów

* Komunikacyjne PROMOCJE!!! * Majątkowe * Na życie * Dla firm * Turystyczne Września ul. Jana Pawła II 6 tel. 061-436-70-00

27

Edu-020

Antyki, meble holenderskie, artykuły dekoracyjne do wnętrz i ogrodów

www.wrzesnia.info.pl

Otwarcie kursu - 02.12.2008 Zgłoszenia i informacje: 0602-658-425, www.osk.website.pl

Inn-441a

21 listopada 2008

Poszukujemy

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy. Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo

Szanowni Państwo

Rok założenia 1988

z wielką przyjemnością informujemy, że właśnie mija 20-lecie istnienia naszej Firmy. Jest to dla nas okazja szczególna, dlatego chcemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom, Kontrahentom i Przyjaciołom, za długie lata współpracy, za Wasze zainteresowanie i sympatię. Szczególnie gorące podziękowanie kierujemy do Tych, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem i korzystają z naszych usług od chwili powstania. Zapewniamy, że ze swej strony dołożymy wszelkich starań by nadal budować dobry wizerunek Firmy służąc zarazem Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem. Z pozdrowieniami Właściciele i Pracownicy Września, listopad 2008

Roz-081


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

Prywatny Gabinet Konsultacyjny

STOMATOLOG

KARDIOCHIRURGICZNY

Anna Ulanowska

Dr n.med. Piotr Buczkowski

specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. D³uga 1/2 • Ocena badañ: koronarografii i echo-serca • Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) • Opieka pooperacyjna

GABINET PRYWATNY: – Tuwima 10

Przyjêcia: ka¿da III sobota miesi¹ca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

Rejestracja telefoniczna 061/4360-509, 0607-686-301

lub osobiœcie

najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, pomyślności oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Złotych Godów składa chrześniaczka Mirka z Radkiem i Mikołajem Z okazji 50 Rocznicy Ślubu

Sabinie i Zygmuntowi Matela najserdeczniejsze życzenia wielu łask bożych oraz dużo zdrowia na dalsze lata składają dzieci, wnuki i prawnuki

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz

Sabinie i Marianowi Kaczmarkom najserdeczniejsze życzenia składają córka Mirka z rodziną i syn Wojtek

ul. S¹dowa 1 (wejœcie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nag³e tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Gabinet Leczenia Nerwic

PANU STEFANOWI ŁAWNICZAKOWI ZA ZASPONSOROWANIE KIEŁBASY NA ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ Zarząd Stowarzyszenia „Radość”

po uzgodnieniu telefonicznym takĪe w soboty

spec. W. Kwiatkowski

Gabinet Stomatologiczny VITADENT

kochanym rodzicom

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

GABINET PRYWATNY Wrzeœnia, ul. D¹browskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pi¹tek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

Janiny i Stanisława Łuczyk

lek. dermatolog Anna Ratajczak Wrzeœnia ul. Wiewiórowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

lekarz specjalista Wrzeœnia, ul. S¹dowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedzia³ki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, œrody i pi¹tki - 8:00-12:00

Z okazji 50 rocznicy ślubu

Gabinet Dermatologiczny „PRODERMED”

LARYNGOLOG Danuta Kowalska

Z okazji 40. Rocznicy Ślubu

www.wrzesnia.info.pl

USG: położnicze, przezpochwowe i piersi Przyjęcia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. Gnieźnieńska 3, Września 0606-312-327

Lek-221

28

AL-dent

Gabinet stomatologiczny

ul Koœcielna 13, 62-300 Wrzeœnia tel. (061) 436-03-49

GABINET CZYNNY CODZIENNIE

Waldemar Kie³czewski

pn 8.00-15.00,

Sienkiewicza 12 Wrzeœnia pt. 15.00-16.00

wt, œr. czw. 11.00-18.00, pt 8.00-15.00, sob 9.00-13.00

Z okazji 50 rocznicy ślubu kochanym rodzicom, dziadkom i pradziadkom

Teresie i Józefowi Wróblewskim najserdeczniejsze życzenia wielu wspólnych, długich i szczęśliwych lat w gronie najbliższych życzą córka Dorota z mężem, wnuki i prawnuki

Teren inwestycji obejmuje działki: Gmina Kołaczkowo Obręb Zieliniec – nr. 266, 278, 271/3, 235/19, 235/20, 207, 206/1, 206/2Obręb Grabowo Królewskie- nr 116, 128, 136, 139, 146, 143/3, 88/6, 93 Obręb Gorazdowo- nr 178, 195, 196, 213, 214, Obręb Bieganowo- nr 109/2, 109/12, 101/14, 101/16, 101/24, 101/5, 101/34

Roz-074

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kołaczkowo Plac Wł. Reymonta 3, na stanowisku Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pok nr 30. Wójt Gminy Kołaczkowo Wojciech Majchrzak

KURS TAŃCA

SALSA DLA PAR Gimnazjum nr 1 Września ul. Kosynierów 32

Zapisy tel. 508 836 048 Pierwsze zajęcia piątek 05.12.2008 godz. 18-00 do 19-30

Kre-033b

Zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kołaczkowo zawiadamia, że na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 10 maja 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zmianami) została podpisana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotycząca przebudowy publicznych dróg gminnych.

Edu-019

ZAWIADOMIENIE

Ciążą Ci raty do spłacenia? Zamienimy Twoje stare kredyty Możesz dostać też na jeden, dodatkową gotówkę z niższą ratą bez zaświadczenia o dochodach!

Umów się z doradcą

Biuro Kredytowe 62-300 Września, ul. Rynek 6, tel. 061 436-20-98, 511-284-860


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka ul. Culica 2d/26 tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 środa, piątek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

Gabinet Lekarski

Tel. 061 4362-989, 0603-561-420

lek. stom. specjalista II stopnia ortodoncji

Wrzeynia, ul. OPIESZYN 10 tel. 0600-794-681

„HIPOKRATES” Monika & Marcin Borowicz 62-300 Wrzeœnia, ul. Waryñskiego 6c Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-21

lek. stom. Kinga Chaberska-Ziarkowska lek. stom. Rafał Ziarkowski

Wykonujemy nastêpuj¹ce zabiegi:

• Września, ul. Powstańców Wlkp. 73 – pt. i sob. • Poznań, ul. Ostroroga 15 – pon.-pt.

- implantacja pojedynczych zĊbów - implantacja bezzĊbia - leczenie recesji dziąseá - prace protetyczne na implantach - korony i mosty – peánoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy caákowite i czĊĞciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kana³owe przy u¿yciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian próchnicowych, záamania zĊbów, przebarwieĔ - usuwanie kamienia nazĊbnego oraz osadów - wybielanie zĊbów - ekstrakcje zĊbów - na miejscu wáasna pracownia RTG

inne terminy po uzgodnieniu tel. rejestracja 604-155-695

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA SPECJALISTYCZNA PROTETYKA ORTODONCJA DZIECI I DOROSŁYCH LECZENIE BEZ BÓLU

WYBIELANIE ZĘBÓW NA JEDNEJ WIZYCIE 30 MIN BEYOND!!!

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00: tel. 061 436-72-48 lub 507-117-063

DO KOēCA GRUDNIA PROMOCJA NA IMPLANTY!!!

Jakość! Nowoczesność! Kompetencja!

Poradnia Medycyny Pracy

GABINET STOMATOLOGICZNY Lek-227

62-300 WrzeĞnia, ul. Sáowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

pon 15.00-17.00 yroda 15.00-18.00 sobota 10.00-12.00

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Niepubliczny Specjalistyczny Zespóá Opieki Zdrowotnej „SPECIMED”

29

Zofia G³adych

lek. med. Henryk Górniak specjalista pediatra chirurg dziecięcy Przyjęcia codziennie (oprócz wtorku i czwartku) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZĘBÓW

www.wrzesnia.info.pl

PORADNIA ORTODONTYCZNA

Września, ul. Fromborska 27

Lek-212a

21 listopada 2008

lek. stom. ogólnej PAWE£ KRUPKA

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpäatne badania uczniów i studentów * badania kierowców zawodowych i amatorów * peäen zakres badaþ w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakäadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

WRZEŒNIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. Lipówka pn, wt, czw, pt 1500–1900

PROTETYKA EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZÊBOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE – BEZP£ATNE Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard Wilczyñski

„digi LAB” – APARATY S£UCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

Specjalista otolaryngolog

Poradnia Stomatologii Ogólnej n Poradnia Ortodontyczna n Poradnia Paradontologiczna

Wrzeœnia, ul. Ciszaka 26 Tel. 061 436-51-64, 0602-664-925

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna,  Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym,  Protetyka: - protezy zêbowe ca³kowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe,  Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i sta³e,  Rentgen zêbów

Przyjêcia wtorek, czwartek 16.00-17.00 inne terminy po uzgodnieniu

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

OKULISTYKA

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225b

Rejestracja od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-18.00

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w środy 15.00-21.00

Września, Plac Św. Stanisława 1 (wejście obok Veritasu w podwórze)

tel. 0602-830-899 Pełen zakres usług: leczenie dorosłych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zębów; leczenie chorób przyzębia; chirurgia, implanty, własne RTG PACJENCI Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY

Specjalista Chorób Oczu

Wrzeœnia, ul. Paderewskiego 50a

Klaudia Stefańska-Góral

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA

Września, ul. Kilińskiego 14 piątki od 16.00 oraz stany nagłe

Specjalista chorób wewnÆtrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel. 0600-601-035

Lek-235

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

tel.: 0-61 436 30 24


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

Bd-239a

30

OKNA • DRZWI • FASADY

KREDYTY - bez poręczycieli, - obowiązku ubezpieczenia, - wstępnych opłat, - konkurencyjne raty w stosunku do innych banków

Bd-219a

ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

ZEWNĘTRZNE

Września, Rynek 10 (w bramie) tel. 061-436-76-20

MIESZKAJ ZDROWO!!!

DRAGON

montaż pomiary fachowe doradztwo

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

RATY

Bd-164c

• • •

Kre-018

Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OŁOWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

DRZWI

Paczkowo ul. Szkolna 11

1465x1435 = 460 z³ R+UR 2065x1435 = 530 z³ R+UR 2065x865 = 350 z³ R 865x1435 = 290 z³ UR ceny netto

Tel./fax 061 8157-399

kom. 0600-178-709 MOSKITIERY • ROLETY • ROLETKI

ROLETY zewnêtrzne, wewnêtrzne poziome pionowe

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

62-300 Września ul. Wrocławska 14 tel./fax 437-96-21

OKNA PCV BEZOàOWIOWE DRZWI (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE)

PARAPETY ROLETY, ĩALUZJE MARKIZY MOSKITIERY • RATY • NISKIE CENY • FACHOWY MONTAĩ

PANELE PODàOGOWE FIRMY

TEL./FAX 061-437-96-21 WJAZD OD UL. DZIAŁKOWCÓW

Bd-251a

ēALUZJE

www.wrzesnia.info.pl

DELTA

WÊGIEL KAMIENNY, MIAã EKOGROSZEK DREWNO OPA£OWE wêgiel workowany brykiet wögla brunatnego

Szosa Witkowska 13a 62-300 Wrzeœnia tel. 061/4366-419


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

31

GRZEGORCZYK PRIM SKOTNIKI 31, 62-320 MIŁOSŁAW tel./fax 061 438-28-31, kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

• szamba ekologiczne • usługi koparko-ładowarką • odwodnienia • nowoczesne systemy zagospodarowania wód deszczowych

31.12.2008 godz. 19.00 CE GAŁĘZEWICE Bilety cena 200 zł od pary

Kontakt - sołtys 061-438-58-55

JESIENNA PROMOCJA CEN!!!

SALON MEBLOWY DAREX PRODUCENT Wielkie otwarcie 1 października 2008 Września, ul. 3-go Maja 11B, 1 piętro 500-177-011 www.meble-darex.pl

• zestawy skórzane, nowoczesne, stylowe • stoły • krzesła • kuchnie czynne:

pn.-pt. 10.00-18.00 sobota 10.00-14.00

Me-039

Bal Sylwestrowy

Roz-056

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Oferta:

Roz-073

21 listopada 2008


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Avon 0 zł, 0502-409-265 „ Avon, 0607-230-153 „ Avon- dodatkowy zarobek, możliwość awansu, 0504-126-269

„ Restauracja Margeritta przyjmie do pracy pomoce kuchenne, kelnerów lub osoby do przyuczenia. Praca na etat lub w weekendy. CV składać w restauracji. 0509-302-822

FIRMA MOTORYZACYJNA

"ABIS" S.C. IRENA I BOGDAN SPOCHACZ Pra-532b

zatrudni

„ Przyjmę do pracy fryzjerkę z doświadczeniem, 0698-822-093 „ Przyjmę malarza, szpachlarza, 0664-465-620 „ Przyjmę szwaczki Września, praca jednozmianowa, 0502-553-090 „ Przyjmę tapicera 0668-303-223

LAKIERNIKA POMOCNIKA LAKIERNIKA

„ Samodzielną fr yzjerkę prz yjmę, 0509-446-479 „ Stolarz posiadający uprawnienia na wózek widłowy poszukuje pracy, 0663-678-686 „ Szukam pracy na weekend, 880-70-22-52 „ Tapicer przyjmie uczniów, 0505-056-751 „ Zakład ciesielsko - dekarski zatrudni pracowników w zawodzie cieśla - dekarz, samodzielnych, stawka na godzinę 13 zł, 10 godz. pracy, 608-784-379 „ Zatrudnię do myjni i stacji LPG, 0507-184-652 „ Zatrudnię do pracy w budownictwie z praktyką, 0508-053-363

BLACHARZA SAMOCHODOWEGO Zgłoszenia kierować na adres: ul. Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

producent małych maszyn elektrycznych i elementów mechaniki precyzyjnej

poszukuje kandydatów na stanowiska:

TOKARZ FREZER SZLIFIERZ

„ Zatrudnię do pracy w myjni ręcznej 0602-63-20-94 „ Zatrudnię mechanika samochodowego, praca w Nekli, 0601-79-14-54 „ Zatrudnię mężczyznę do salonu meblowegowymagane prawo jazdy, zdolności manualne, komunikatywność. Podania przyjmujemy Września ul. Kolejowa 4a “Zefir” „ Zatrudnię osobę do pracy w małej gastronomii, 609-472-763 „ Zatrudnię pracownika gospodarczego z I, II, III grupą inwalidzką, tel. 0508-016-434 „ Zatrudnię pracownika, montaż szyb samochodowych, 0662-101-477 „ Zatrudnię szpachlarzy, malarzy, 0501-57-41-67 „ Zatrudnię technika farmacji wynagrodzenie 1.900 zł do ręki, 0693-066-839

„ ANGIELSKI - korepetycje, tłumaczenia, 0662-171-177 „ CHEMIA - korepetycje + przygotowanie do matury 061-4362-034, 0889-364-019

Pra-535

Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres: MIKROMA S.A. ul. Batorego 4, 62-300 Września mikroma@mikroma.com

Pra-660

„ Producent mebli tapicerowanych zatrudni tapicerów, pomocników i stolarza, 0660670-359, 061-4352-919

Firma sp. z o.o

„ J. angielski korepetycje, 0503-192-474 „ J. angielski nauka i korepetycje, 0608-583-873 „ J.niemiecki korepetycje, 604-885-529 „ Matematyka, fizyka, prace, projekty, rysunki, 502-396-349

• 18 języków w ofercie, m.in.: - włoski - hiszpański - rosyjski - francuski • angielski Metodą Callana • niemiecki Metodą Bezpośrednią • języki obce Metodą SITA • przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, TELC • matura • przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych • zajęcia dla dzieci od 4 lat • intensywne kursy dla wyjeżdżających

Inn-930g

„ Dodatkowa, popołudniowa, min. średnie, 2555, 0508-200-250 „ DODATKOWY ZAROBEK - sprzedaż gazu 11 kg w twoim miejscu, 508-355-443 „ Drogeria Schlecker zatrudni panią na stanowisko KASJER - SPRZEDAWCA. Praca na pół etatu Podania proszę składać ul. Warszawska 28. Bliższe informacje 0500-149-274 „ Emerytka 53 lata, wyższe, prawo jazdy, własny samochód. dyspozycyjna, 0605-33-02-07 „ Młoda, po kursie podejmie pracę w kwiaciarni, także w formie przygotowania zawodowego z U.P. 0694-184-936 Operatorów wózków, 1583 zł netto, praca w „ okolicach Poznania, darmowy transport, tel. 61-843-40-71, 698-822-835 „ Pilnie poszukuję opiekunki dla małego dziecka, 0889-350-243

Starczanowo 4, 62-330 Nekla

Września, ul. Sienkiewicza 14

zatrudni

tel. (061) 436 02 16, 0 605 28 66 65

kierowcę z prawem jazdy kat. B lub C (sam. Ducato do zaopatrzenia) Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy lub telefoniczny 061-4373-353 w godz. 8.00 do 15.00

„ Multimedialne korepetycje j. niemiecki, j. angielski 697-789-171 „ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 0509-273-028 „ Tłumacz przysięgły j.niemieckiego, 0691-983-393

MOTORYZACYJNE „ ALUMINIOWE FELGI, OPONY I MAŁE DOJAZDÓWKI, 061-4361-019 „ AUTO kupię do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki, 601-757-165 „ BMW 525 TDS 97 r. bogate wyposażenie, 0691-763-520

AUTO-GAZ MONTAŻ 16-letnie doświadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

„ CC sporting 1.1 + gaz, 97 r. żółty, alufelgi, stan bdb, 0512-329-380 „ Chcesz sprzedać samochód? Zadzwoń - Gotówka tel. 0792-552-662 „ Części CC sprzedam, 0512-329-380 „ Elektromechanika 0696-051-991

NAUKA

• atutem będzie znajomość obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania

„ Nauczyciel j. niemieckiego: matura, egzamin gimnazjalny, 0606-817-445 „ Niemiecki - matura i inne poziomy- 0509-915-279

wrzesnia@leaderschool.com.pl

pojazdowa

„ Fiat sienna 98r. 1,6 z gazem, 0501-163-094 „ Ford escort 1,6 - 16V ZTEC 97r GHIA klima, 5.400zł, zamiana 510-810-492 „ Ford escort 98r., 1,6, 16V, 5.500zł do uzgodnieni, do rejestracji, 0695-280-204 „ FORD Escort, 1,6, 16V, 2xairbag, szyberdach, wspomaganie, alufelgi, bordowy, radio mp3, rok 1994, cena 3.300 zł, nowy sekwencyjny gaz, tel. 0508-355-443 „ Ford escort, 1.8 TDI, 98 rok, klimatyzacja elektryczna kombi, bordo metalik, stan bdb, świeżo sprowadzony, 0500-297-830 „ Ford fiesta, 1.4 TDCI, 5d, 2006 rok, 0503-131-605 „ Ford mondeo 99r., 1,8TD 144.000km, ABS, 4xpp, cz., klimatyzacja 11.500zł, 691-729-628 „ Hyundai accent, 97 rok, stan bdb, 5d, srebrny, świeżo sprowadzony, tanio, 0500-297-830 „ Mercedes A-klasa 180 CDI, 2007 rok, 0503-131-605

Części samochodowe

mercedes duży wybór: 124, 190, W210 itd. Sa-269

Psary Małe, ul. Polna 5

„ Mercedes E210 (okular) 300TD, 180 KM, 97/98 rok, zarejestrowany, xenon, klimatyzacja, pełna elektryka, dokumentacja techniczna, 0500-297-830 Mitsubishi colt, 2000, 1.3, benzyna, pełne wy„ posażenie, 880-945-488 „ Naprawa sz yb samochodow ych, 604-809-133 „ Nissan Primera, 1.8 16V, 99 rok, model 2000r, klimatyzacja elektryczna, stan idealny, 79 tys. km udokumentowany, 0500-297-830 „ Opel astra, 91 rok, 1.4, 3d, stan bdb, 2.500 zł + rejestracja, 0500-297-830 „ Peugeot 106, 5d, 98r., 1,1, benzyna. 0501-356-279 „ Peugeot 206 2.0 HDi 2004 r. 0508-157-322 „ Peugeot Boxer 2,5 D, 1995, nowy model, skrzyniowy, 3-osobowy, ładowność 1,5 t, cena 12.500 zł, tel. 0508-355-443 „ Peugeot partner 1,9, D, srebrny metalik, 2000r., 5-osobowy, 0601-858-321 „ Polonez 96 r. tanio, 0660-911-101 „ Przyczepa do dostawczego, DMC 2T, ładowność 1,6 t, dwuosiowa, nowe opony, cena 3.500 zł, tel. 0508-355-443 „ Renault Espace 2,2 benzyna, 1992, klimatyzacja, wspomaganie, 7-osobowy, itd. cena 3.500 zł, tel. 0508-355-443 „ Renault laguna, 1.9 DCI, 2000 rok, 0503-131-605 „ Renault megane, 1.4, 16V, 2002 rok, 607-823-749 „ Renault scenic 1,6, 98r., benzyna gaz, 061-43875-15, 0888-626-880 „ Renault scenic 1,9DCi, 2000 rok, 0603-273-173 „ SEZONOWA ZAMIANA NOWYCH AKUMULATORÓW NA ZŁOM AKUMULATOROWY- ZA KAŻDE 100 KG- OD CENY NOWEGO ODLICZAMY 40 ZŁ, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 „ Sprzedam 126p, 90 rok, 061-640-09-18 „ Sprzedam 4 opony zimowe R13 175/70, 0663-138-374

„ Sprzedam audi 80 B4, 91r., 2,0 gaz srebrny metalik + koła zimowe, zarejestrowany, garażowany, zadbany, 7.500zł, 604-759-638 „ Sprzedam audi A-4, 96r., do rejestracji 6.500zł, 785-310-707 „ Sprzedam Audi A3, 1.8 97 rok, klimatyzacja elektryczna, stan idealny, 0500-297-830 „ Sprzedam audi A4 95 r. 0692-046-688 „ Sprzedam berlingo 1.4 2006 r. 23.000 zł; BMW 316 95 r. 8.200 zł; 0784-428-737 „ Sprzedam berlingo, 2002, 2.0 HDI, 692-70-67-71 „ Sprzedam BMW 318, 95r., 608-787-786 Sprzedam CC 700, 97 rok, 0502-409-618 „ „ Sprzedam CC 97 r. czerwony, do małego remontu, 1.200 zł, 0512-329-380 „ Sprzedam chrysler neon 2.0 16V, 96 rok, pełne wyposażenie oprócz skóry, tanio, 0792-121-231 „ Sprzedam cinquecento 700, 93 rok, 0694-566-434 „ Sprzedam citroen AX, 93/96 rok, 0510-551-636 „ Sprzedam clio, 94 rok, 5d, 0608-790-364 Sprzedam corsa, 93 rok, sprowadzony, 2.700 zł, „ 0792-411-555 „ Sprzedam fiat 126p, 723-289-451 po 17.00 „ Sprzedam fiat uno 97 r. I właściciel, garażowany, 0506-298-163 po 16 „ Sprzedam fiata brava 1.4 12V 96 r. 0512-488-790 „ Spr zedam fiata cinquecento 98r, 0888-650-293 „ Sprzedam ford curier, 1.8, 1997 rok, 061-438-70-86 „ Sprzedam ford KA. 99r, I właściciel, 0502-526-540 „ Sprzedam golf III kombi, 95/96r., 1,6i, bogate wyposażenie 061-4376-144 „ Sprzedam golf III, 880-70-22-52 Sprzedam hundai accent 1,5CRDI, 2003r, „ 0888-650-293 „ Sprzedam jepp cherokee, 3,0D, pełna elektryka, ABS, skóra, cena do uzgodnienia, 0502-362-665 „ Sprzedam komplet opon zimowych z felgami, 14 cali, 698-645-578 „ S p r ze d a m l u b l i n a p o d p l a n d e k ą 0695-229-519

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - podsufitki, kierownice - deski-konsole - naprawa i wymiana tapicerki tel. 0501-027-680

„ Sprzedam matiz 99r., I właściciel, 5.000zł, 050835-55-15, 0604-796-128 „ Sprzedam mazda 323 1,3, 93r., czerwona, 2.500zł, 697-319-212 „ Sprzedam mercedes 124, 3.0 benzyna, 88 rok, rejestrowany przez 9 lat, przerobiony na E klasę, srebrny metalik, 220 tys. km, 8.000zł, ; nissan serana, 98 rok, 2.0 D, 11.000zł, 0691-707-566 „ Sprzedam mercedes A-klasa, 2000, 1.7 CDI, 692-70-67-71 „ Sprzedam mercedes C klasa, 220D, automat, 95 rok, 501-602-025 „ Sprzedam mercedes E 220 97r., 0600-288-635 Sprzedam motorower Aprilla, 2.500 zł; ga„ raż blaszany 1200 zł, krajzega 600 zł, 0660-894-037 „ Sprzedam opel astra II, 99 rok, 1.6 16V, granatowy metalik, el.szyby, 4xairbag, alufelgi, 14.400 zł do negocjacji, 0667-304-491 „ Sprzedam opel astra kombi 97 r. silnik isuzu 0603-775-213 „ Sprzedam opel astra, 1.4kat. + instalacja gazowa, 1995 rok, sprowadzony, bezwypadkowy, 604-416-984 „ Sprzedam opel tigra, 1.6, 95 rok, 0782-638-887 „ Sprzedam opel vectra, 96 rok, instalacja gazowa, 0601-560-683 „ Sprzedam opony używane - osobówka, bus, TIR, 0604-925-664, 063-2768-628 „ Sprzedam opony zimowe 13, 14, 0606-621-834 „ Sprzedam opony zimowe 145/13 z felgami Corsa/VW, 0600-368-056 „ Sprzedam opony zimowe 175/70 13R, 100 zł. 2 szt, 0501-593-198

GAZ

Monta¿ INSTALACJI SAMOCHODOWYCH Mechanika samochodowa Wrzeœnia, Kosynierów 69 061 4366-978, 0508-186-037

„ Spr zedam peugeot 106 XL, 94r., 0500-614-490 „ Sprzedam peugeot 206 SW, 1.6 16V, 2002 rok, 503-131-605 „ Sprzedam peugeot 307 2.0 HDI 2003r, 0694-622-620 „ Sprzedam peugeot 307, kombi, 2,0 HDI, 03r., 0602-797-431 „ Sprzedam peugeot 405 kombi, rok 1991, 1.6 benzyna + gaz, grafit, stan dobry, Nekla, 607378-261, 605-239-567

Zäomowanie pojazdów Skup samochodów na czöĈci

Skup zäomu 061 4366 232, 0609 538 301 „ Sprzedam polonez caro, 96 rok, 0515-172-038 „ Sprzedam przyczepkę krytą 0660-786-107 po 18 „ Sprzedam punto, 99 rok, srebrny metalik, 4d; nissan micra, 97 rok, klimatyzacja; opel corsa 2000 rok, granat metalik, 0506-144-916 „ Sprzedam renault clio 1.5 DCi 2003 r., dużo dodatków, 0784-078-273 „ Sprzedam renault kangoo 1,9 DTI, 2000r., bogate wyposażenie, 0509-018-469 „ Sprzedam renault kangoo 2000r., 1,9D, el. szyby i lusterka, klimatyzacja, c. zamek, immobiliser, z obu stron rozsuwane drzwi, 2x airbag, oryginalne radio z pilotem, zarejestrowany w Polsce 501-640-897 „ Sprzedam renault megane kombi 2003 r. 1.6 benzyna, srebrny, bogate wyposażenie, zadbany, 22.200 zł, 0605-556-379 „ Sprzedam renault scenic 1,9 DCI 2002r., 0607-825-952 „ Sprzedam renault scenic, 1.5 DCI 30.11.2005r, 0694-622-620 „ Sprzedam renault twingo, 2000 rok, zarejestrowany, 7000 zł; citroen picasso sprowadzony, 1.8 benzyna, 144tys.km, 15.500 zł, 0888-627-946 „ Sprzedam rover 214 Si 1,4, 16V, 97r., 607-798-071 „ Sprzedam rover 75 2.0 D CDT 99 r. pełne wyposażenie, bezywpadkowy, 21.200 zł, 0602-658-516 „ Sprzedam seat ibiza 1,4, 2000r., pełna opcja, czarna parła, alufelgi, do opłat 0693-444-181, 792-69-04-15 „ Sprzedam seat toledo, 1.8, pierwszy właściciel, 91 rok, 721-096-886 „ Sprzedam seicento SX, 2000 rok, 0691-029-560 „ Sprzedam seicento, 98 rok, 0781-513-037 „ Sprzedam sharan, 2.0 sekwencja, 2xpp, ABS, klimatyzacja, cena do uzgodnienia, 0607-620-519 „ Sprzedam skoda felicja LX, 98 rok, 061-438-91-19 „ Sprzedam skuter PGO50 1.500 zł, 0886-246-926 „ Sprzedam suzuki swift, 95r., + opłaty, 0888-170-144 „ Sprzedam suzuki swift, 97 rok, nissan sunny, 95 rok, 0604-262-329

PROMOCJA OLEJU Taniej do 25% WYMIANA GRATIS Nowy Folwark, ul. Cicha 11 608-084-799 061 438-85-79

Sa-271

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-233

21 listopada 2008

Sa-258

32

„ Sprzedam tanio mazda 323 sedan, 94 rok, zielony metalik, 178 tys.km, c.z+pilot, wspomaganie, imobilisser, alufelgi, radioodtwarzacz, po przeglądzie i OC, 605-600-932 „ Sprzedam toyota avensis D, 2000r., 502-681-996 „ Sprzedam toyota corolla, 1.9 diesel, rok 2000, bogate wyposażenie, cena 14.300, 604-961-539 „ Sprzedam vectrę B, kombi, 1,6, 16V, gaz, 1997r, 2xairbag, ABS, c.c. wspomaganie, zarejestrowany, cena 7.700, tel. 0692-002-808 „ Sprzedam VW golf IV 98 r. 1.6 benzyna, sprowadzony, srebrny metalik, 5-drzwiowy, alufelgi, powypadkowy + części, 0512-329-380 „ Sprzedam VW golf V 1,9TDI 2004r., 601-77-30-91 „ Sprzedam VW passat 98r., 1,9TDI, bogata wersja 0695-292-306 „ Sprzedam VW passat B5, 1,6, 97r., 0509-870-436 „ Sprzedam VW passat kombi 95 r. 1.9 TDi, srebrny metalik, alufelgi, zarejestrowany, do wyprawek lakierniczych, 0512-329-380 „ Sprzedam VW passat kombi, 2001r., nawigacja, parktronik, pełna opcja, 0604-387-378


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 „ Do wynajęcia sklep w centrum Wrześni 723-91-85-45 „ Dom na Lipówce, 0600-354-337

„ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH I NOWYCH AKUMULATORÓW Z GWARANCJĄ 36AH-220AH, MOTOCYKLOWE, KOŁPAKI SAMOCHODOWE, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 (BOCZNA OD UL. POWSTAŃCÓW WLKP.), 061-4361-019

„ Kupię działkę rzemieślniczo-budowlaną we Wrześni, gotówka, 0516-050-450

„ Sprzedam fiata punto, 96r., sprowadzony, 785-979-320 „ Suzuki vitara, 93 rok, elektryka, alufelgi, stan idealny, czarny metalik, świeżo sprowadzony, 0500-297-830 „ Tanio kupię samochód w dobrym stanie na gaz, 061-4367-782 „ Tanio mazda 121, 91 rok, instalacja gazowa, 0781-262-986 „ Tanio sprzedam CC 700, 99 rok; golf II, 1.6 benzyna, 0880-723-133 „ Toyota avensis 2000 r. salonowa 2.0 benzyna, bezwypadkowa, 0602-658-516 „ VW golf V, 1.9 TDI, 2004 rok, 503-131-605 „ VW T-4, 1,9, TD, 2000r., sprzedam lub zamienię na osobowy, 061-427-43-41, 788-56-12-22 „ Wyjazdy po samochody do Berlina i nie tylko, transport i pomoc przy zakupie aut, 0663-109383, 0606-391-861 „ Wyjazdy za granicę po samochody, transport, pomoc przy zakupie, 0693-838-900

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ AG 3550 m2, 0665-234-826 „ Bardzo atrakcyjna działka Nowy Folwark, 0606-456-061 „ Do wynajęcia 272 m2, pomieszczenie magazynowe hurtowe, Poznań ul. Głogowska, 061-4365-226 Do wynajęcia garaż Legii Wrzesińskiej, „ 0693-390-439

„ Domy i działki w Internecie pod adresem www.azbud.gratka.pl „ Kupię dom do remontu w okolicy Wrześni, 0600-364-955

„ Kupię działkę we Wrześni lub okolicach, może być z rozpoczętą budową lub w stanie surowym, 0601-79-14-54 „ Kupię lokal pod działalność gospodarczą (100-150 m2) we Wrześni, możliwość remontu, gotówka, 0516-050-450 „ Kupię nieruchomość w ścisłym centrum Wrześni 0695-263-251 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844 „ Livetime.pl Hurtownia mebli. Do wynajęcia hale produkcyjne od 100-1500 m2, magazynowe, biurowe, 0600-354-337 „ M 2 54 m2 do wynajęcia, 695-987-860 „ Nekla - dom blisko centrum sprzedam, 0509-086-025 „ Nieduży ładny dom, garaż we Wrześni do wynajęcia, 0609-536-369, 0601-084-749 „ Nieruchomości „EL-X” profesjonalna obsługa transakcji prowadzona przez prawnika: SPRZEDAŻ, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM, kredytowanie GNIEZNO. KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ - ZOSTAW SWOJE MIESZKANIE W ROZLICZENIU, 061-426-65-36, 0601-544-021, www.el-x.pl Oddam w dzierżawię lokal z wyposażeniem na „ sklep mięsno-spożywczy lub na inną działalność, 0501-640-522 „ Posiadam do wynajęcia lokal na biuro 70 m2 w centrum Wrześni (wszystkie media, szybki internet), 0606-896-023 „ Poszukujemy do kupna domy, działki, gospodarstwo i inne nieruchomości AZBUDNIERUCHOMOŚCI, 061-425-85-89 lub 0509-302-522

„ Do wynajęcia pomieszczenie na sklep lub biuro 60 m2, 0691-361-200 „ Do wynajęcia reprezentacyjne lokale użytkowe w centrum Wrześni I piętro, 061-4365-226 Do „ wynajęcia restauracja Oberża w Czeszewie, 061-438-45-69

„ Poszukuję do wynajęcia kawalerkę, 0502-629-015 „ Po s z u k u j ę d o w y n a j ę c i a p o k o j u 0669-202-483 „ Poszukuję lokal handlowy do wynajęcia w ścisłym centrum Wrześni, 0695-263-251 „ Przyjmę na stancję uczniów, 0516-170-776 „ Sprzedam 20ha - Gonice, 885-991-051 „ Sprzedam dom we Wrześni, 501-607-909 „ Sprzedam dom z garażami (możliwość prowadzenia działalności) na działce 760 m2, Psary Małe 0501-546-146 „ Sprzedam dwupokojowe 39 m 2 , częściowo umeblowane, wyremontowane, 0518-384-887 „ Sprzedam działkę budowlaną Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa, 0601-868-240 „ Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2, 1 km za Wrześnią, 0698-377-206 „ Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2, Przyborki 100 zł/m, 0693-379-900 „ Sprzedam działkę budowlaną 5152 m 2, 0697-645-830 „ Sprzedam działkę budowlaną Bierzglinek, 061-4389-044 „ Sprzedam działkę budowlaną i budowlano - rzemieślniczą 902 m2, 908 m2, PWK Witkowo i okolica, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę budowlaną w Psarach Polskich 2.400 m2, 504-741-633 „ Sprzedam działkę ogrodową-stare ogrody, 061-4362-449 „ Sprzedam działkę pod zabudowę w Kaczanowie 3000 m2, tel. 0507-607-073 „ Sprzedam działkę rekreacyjną 880 m2 k/ lasu, jeziora gm. Powidz, 61.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę w Kaczanowie 2876 m2, 0885-369-009 „ Sprzedam działki budowlane 1000 - 1400 m2; Lipki/Czerniejewo, osiedle działek pod lasem, media-pw, od 65/m2, 602-451-302

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

po›yczki gotówkowe

NIERUCHOMOŚCI MĘŻYŃSCY SPRZEDAMY: Działki budowlane - Nekla 896 m2 - Orzechowo 1749 m2 - Nekielka 1600 m2 - 3700 m2

Domy - Miłosław 220 m2 - Chwalibogowo 90 m2 - Nekielka 220 m2

Mieszkania

Zapraszamy do składania ofert sprzedaży. Pomożemy!!! Ułatwimy kupno i sprzedaż.

Inn-946h

- Września 2, 3 pok. - Kostrzyn 4 pok. - Słupca 2 pok.

Września, Rynek 7 I piętro 061 640-02-71, 505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl „ Do wynajęcia hala 250 m2 pod magazyn lub produkcję 0663-962-117 „ Do wynajęcia pomieszczenia socjalno magazynowe we Wrześni, 0669-545-990

wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie

ATIZ

Janusz Przespolewski

(na telefon) bez porêczycieli minimum formalnoœci szybka wyp³ata (1 dzieñ) mo¿liwoœæ rat dla ka¿dego OPROCENTOWANIE NI¿SZE O 20%

JAŒKO 62-410 Zagórów ul. Dêbowa 2

Wrzeœnia, Wroc³awska 42 (przy ZUS-ie)

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

pn-pt 11.00-17.00 tel./fax 061/4377-281, 0698-627-594

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC

PROFESJONALNIE

Hanover, Duisburg, Krefeld, Geldern i okolice – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u tel. 063/241-72-24 0600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

„ Sprzedam działki budowlane od 761 - 2064 m2 Siedleczek k/Kostrzyna, od 75-99 zł/m, 602-451-302 „ Sprzedam działki budowlane Strzałkowo 693-463-860 „ Sprzedam działki letniskowe w Kosewie, tel. (063) 276-52-12 „ Sprzedam działki rolne w Izdebnie, Przecławiu k/Słupcy, 3,50 zł/m2, 511-011-302 „ Sprzedam KAMIENICĘ: piekarnia, sklep, mieszkania, centrum miejscowości, 599.000 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam kawalerkę w kamienicy w Miłosławiu 0506-382-529

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolników Zwrot VAT-u za artyku³y budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

„ Sprzedam 1,5 roczną klacz gniadą z pełnym rodowodem, 0500-020-111 „ Sprzedam agregat ścierniskowy GRUBER roczny, 0607-825-952 „ Sprzedam agregaty prądotwórcze 4, 12, 16kW 0608-027-547 „ Sprzedam bezpośrednią kwotę mleczną, 0887-927-428 „ Sprzedam C-360, 0660-200-746 „ Sprzedam ciągnik 1014, 90r.,; pług B-200; płuczkę do warzyw, kanoldy betonowe 0601-091-533 „ Sprzedam ciągnik 914, opryskiwacz, 061-4385-280 „ Sprzedam ciągnik MASSEY FERGUSON 120KM, 03r.; agregat podorywkowy UNIA GRUDZIĄDZ 2,60m 03r., - stany idealne, możliwość załatwienia kredytu oprocentowanie 3,5%, 0601-165-485 „ Sprzedam ciągnik MTZ 82, 88r., 0605-365-712 „ Sprzedam ciągnik rolniczy C-328, po remoncie, silnik C-330, stan stechniczny bdb, wpełni sprawny, 061-438-71-34 po 18 „ Sprzedam ciągnik Zetor 8245, rok 92, stan dobry, agregat uprawowy i beczkowóz 2,5tys.l, bez pompy 061-8157-464 „ Sprzedam cielaka, 0783-017-274 „ Sprzedam jałówkę wysokocielną (grudzień) 0694-558-492 „ Sprzedam jałówkę cielną czarno-białą, 0607-622-116 „ Sprzedam jałówki cielne 3 szt termin wycielenia marzec 0691-089-110 „ Sprzedam JOHN DIREE 6800- 96r., JOHN DIREE 3650 89r., case MX 110, 2000r., 0510-365-557 „ Sprzedam koparko-ładowarkę K-162 na ciągniku URSUS C-360 0608-027-547 „ Sprzedam małe byczki, tel. 0600-417-958 Sprzedam Massey Fergusson 255 z kabiną, „ cena 19.800 zł, 515-185-700

„ Sprzedaż wysłodek mokrych i suchych granulowanych, 0604-993-375 „ Sprzedam ziemniaki jadalne i cebulę, 607-666-809

„ Sprzedam młóto gorzelniane z kukurydzy. Tel. 663-821-442 lub 62/764-23-38

„ MEBLE Z ZACHODU, Września Fabryczna 32 (w podwórzu)

„ Sprzedam opony 900x20 do przyczepy rolniczej; kultywator szer. 2.3m, 0505-095-277 „ Sprzedam owies, 0695-735-337 Sprzedam pług obrotowy LEMKEN 4-ski„ bowy na nowych elementach roboczych, 0501-692-890

UWAGA ROLNICY!

„ Sprzedam komfortowy dom 187 m2, gospodarcze 260 m2, 1,24 ha, gm. Niechanowo, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam mieszkania 37 m 2 - 75 m 2, Witkowo i okolica od 72.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła„ zienka, garderoba wraz z miejscem postojowym, 0609-581-545 „ Sprzedam mieszkanie 46 m2 z budynkiem gosp. 18 m2 w Otocznej, 0603-299-506 „ Sprzedam mieszkanie 59,1 m2 ul. Kościuszki, 0698-858-132 „ Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Sokolnikach, 65 m2, 0602-556-570, 660-808-670 „ Sprzedam mieszkanie w Środzie Wlkp. 48 m2, 2 piętro, po remoncie, umeblowane, 0604-509414, 061-2854-754 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 pokoje, 72,8 m2, 0663-046-665 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe na Kutrzeby 44 m2, 0607-342-121 „ Sprzedam piętro - Bierzglinek 0663-922-495 „ Sprzedam piętro domu jednorodzinnego z ogródkiem i garażem, 0721-016-448, 0721-016-449 „ Wydzierżawię plac 1 ha przy zjeździe z Poznania do Wrześni, tel. 504-850-155 „ Zamienię dom we Wrześni na bloki, 505-128308 po 18.00 „ Zamienię mieszkanie 56 m2 na mniejsze, 0606-908-695

ROLNICZE „ Aktualnie SADZENIAKI - Satina, Lord, Denar, Ruta, Vineta, Tajfun, Jelly, Berber, C/ A i C/B - oferuje AGROFLORA, Obłaczkowo, tel. 061-4366-129 „ Gorzelnia w Marzeninie skupuje żyto, pszenżyto i kukurydzę, 061-4388-081 „ KNURKI, LOSZKI, 0603036806 „ Koszenie kukurydzy na ziarno z docinaczem, 0694-459-098 „ Kupię orkan i cyklop 0664-800-275 „ Kupię przyczepkę wywrotkę i siewnik Poznaniak, 061-427-27-93 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844 „ Piaskowanie, 0511-998-285 „ Skup bydła, 0512-314-050 „ Skup bydła, 061-438-13-18, 606-497-658 „ Skup macior, knurów, bydła, trzody chlewnej, 0604-472-331 „ Skup macior, knurów, trzody chlewnej, 0608-505-716

33

Sprzedając maciory na skupie lub wraz z tucznikami oddajecie je za pół ceny. My przyjedziemy do gospodarstwa po każdą sztukę. Płacimy najwyższe ceny ważymy dokładną wagą elektroniczną szybki i sprawny załadunek nie przeceniamy dużych sztuk płacimy gotówką lub na przelew (jeszcze tego samego dnia wysyłamy) tel.kom. 608-439-125, tel. 061-427-18-17

PODARUJĘ „ Oddam kanapo-tapczan, 0602-617-808 „ Oddam kanapo-tapczan, 061-436-30-16 „ Oddam styropian z rozbiórki 0608-027-547

RÓŻNE „ DREWNO opałowe, kominkowe, pocięte dowóz, 0692-576-267 „ Drewno rozpałkowe, suche, workowane - z dostawą 0601-430-756 „ Firma kupi wagon kolejowy chłodnię lub samochodową, 0666-716-442 „ GARAŻE BLASZANE, RÓŻNE ROZMIARY OD 1450 ZŁ, BRAMY GARAŻOWE, RATY, 062733-88-30, 0607-680-103 „ Grzejniki panelowe stalowe - nowe, najwyższa jakość niskie ceny, 0660-565-928 „ Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe i hipoteczne GE Money Banku 061435-40-54, 0601-880-744 „ Kupię fotelik samochodowy 0660-565-927 „ Kupię monety złote, srebrne, PRL, eurobilon i inne, 0511-616-666 „ Kupię olchę, dąb, brzozę, jesion do przetarcia, 0604-452-249 „ Meble młodzieżowe, kolor zielony, 507-186-732 „ MEBLE STYLOWE, UL. KOSYNIERÓW 87 WRZEŚNIA

Kre-062a

„ Sprzedam VW T4, dubel kabina, rok 94; VW golf III, 93 rok, 504-039-626, 502-658-292 „ Sprzedam VW vento 1,8 + LPG 93r., 0606-683-024 „ Sprzedam, zamienię megane, 99r., 1,9 DTI, 793-09-04-57 „ SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, SKUP AUT NA CZĘŚCI, 061-4376-036

www.wrzesnia.info.pl

KREDYTY Kredyty gotówkowe: oferty wielu banków, min. dochód 450 zł, dla Polaków pracujących za granicą, na okres do 96 mies., minimum formalności

Pożyczki na oświadczenie: Rol-037

21 listopada 2008

„ Sprzedam prasę SIPMA Z 279/1 2004r., 782-658-186 „ Sprzedam prasy rolujące i kostkujące Welger, Claas, John Deere, Heston, Carraro, Krone, Starkwiec Piątkowski k. Środy Wlkp., 515-185-’700 „ Sprzedam prosięta, 609-073-465 „ Sprzedam przyczepę 4t sztywną, agregat 3m, płyg 4-skibowy FORSCHNITT 3-skibowy obrotowy, brony 5 ciężkie ciągnięte, 0608-312-706 „ Sprzedam pszenżyto 0603-325-176 „ Sprzedam rozrzutnik obornika T-088, wóz paszowy, 603-053-646 „ Sprzedam rozrzutniki obornika Krone Mengele, 7 tonowe, 7.900 zł, 515-185-700 „ Sprzedam siekacz do buraków Jemioł, 061-4387-206 „ Sprzedam silnik do C-330 0608-027-547 „ Sprzedam słomę w kostkach i kamień polny, 0500-873-144 „ Sprzedam URSUS 1604, 061-4380-592 „ Sprzedam Ursus C-385, z silnikiem 902, stan dobry, 1980 rok, 061-427-32-69 „ Sprzedam Zetory 5245, 6245, 7245, 5711, Starkówiec Piątkowski k. Środy Wielkopolskiej, 515-185-700 „ Spr zedam ziemniak i i pszenż yto, 0608-522-095

do 20.000 zł, bez zaświadczeń o zarobkach, wystarczy dowód osobisty, nowość: działalność gospodarcza na oświadczenie

Kredyty konsolidacyjne: zamiana wielu rat na jedną niższą, możliwość dodatkowej gotówki, decyzja w 3 min, do 120.000 zł, wystarczy dochód 500 zł, na okres 96 mies.

Przyjdź lub zadzwoń pomożemy dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową. Września, ul. Fabryczna 11A (dawna siedziba Wiadomości Wrzesińskich)

tel. 061-4364-112 0669-199-404


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Sprzedam piece kominkowe 0614389-000, Września fabryczna 32 (w podwórzu)

Sprzedam pãyty drogowe 061 4366 232, 0609 538 301 „ Pożyczka 8600 PLN dla emerytów i rencistów o dochodzie 450zł, bez poręczycieli i tylko na dowód??? To tylko w Getin Banku! Zadzwoń 061-670-85-51 „ Producent sprzeda budy dla psa, 0660-783-144 „ SKUP metali kolorowych Września, Paderewskiego 19 „ Skup złomu, wysokie ceny, możliwość transportu, 061-4376-036 Skl-303a

Nowo otwarty

SKLEP z segregowaną odzieżą używaną TANIO!!! Kołaczkowo (budynek SKR) pn-pt 9.00-16.00 sobota 9.00-12.00 Sprzedaż hurtowa i detaliczna

„ Sprzedam 3+2+1+pufa, błękitno kremowy, 1000 zł jak nowy (ławę ze szkłem 1x1m 500 zł + barek, 600 zł), meble ratan prestige, stół drewniany 2x1m, rozkładany (50cm), 500 zł, 607-113-063 „ Sprzedam budę dla psa, 0602-617-808 „ Sprzedam czarny segment; kolumny Technic, 0609-371-020 „ Sprzedam drukarkę tuszową, 061-4363-215 „ Sprzedam dwuteownik 34 cm, rury stalowe różnego rodzaju, butlę gazową, silnik S266, kosiarkę osę, druk śred. 3 mm ocynk, 061-4389-104 Sprzedam jukę 2m, 061-4365-794 „ „ Sprzedam kaloryfery żeliwne 39 szt, 0604-717-091 „ Sprzedam kanapę + 2 fotele 400z.ł, 0691-293-383 „ Sprzedam kimono 0501-546-146 „ Sprzedam krokwie, łaty, deski, stemple budowlane, 0679-11-49-53 „ Sprzedam kserokopiarkę, 0508-862-583 „ Sprzedam lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, rowery zwykłe i treningowe, kuchnie gazowe i elektryczne, okapy, mikrofale, zlewy, magle, sedesy, ławy, stoły, foteliki biurkowe i samochodowe, łóżka, materace, dywany, chodniki, odkurzacze, maszyny do szycia, szafki łazienkowe, wieże, telewizory, radia, żyrandole, klatki, kołdry, poduszki, wózki, rożno, walizki, maty ozonowe, piecyki ogrzewcze, kule inwalidzkie, żelazka, 061-427-43-41, 788-56-12-22 „ Sprzedam łóżka piętrowe IKEA, 608-379-993 „ Sprzedam magnetyczny rower treningowy i stopery, 0507-097-799 „ Sprzedam meblościankę 410cm, orzech, 0606-552-357 „ Sprzedam meblościankę stan idealny 061-4363-875

Gospodarstwo Rybackie "MIŁOSŁAW" Sp. z o.o.

„ Sprzedam piecyk gazowy pokojowy z butlą mało używany, 350zł, 0609-29-86-70 „ Sprzedam pompę obiegową do kotłowni z silnikiem 1.1 kW, wydajność do 400L/min, 603-936-844 „ Sprzedam poroże, 0600-712-534 „ Sprzedam pralkę Bosha, 436-36-87 „ Sprzedam regały sklepowe, drewniane, tanio, 0661-861-189 „ Sprzedam Roterdam meblościankę, dwie części, cena 200 zł, 0607-922-527 „ Sprzedam SITA 0694-827-411 „ Sprzedam stół dębowy + 4 krzesła, 0608-389-941 „ Sprzedam suknię ślubną z bolerkiem Rondalla firmy San.Patrick (z Madonny w Poznaniu) rozm. 38, ecru, 1600zł. Zdjęcia można obejrzeć na www.madonna.pl/pl/sanpatrick.php?s=27.rondalla 0507-931-511 „ SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ Z BOLER KIEM RONDALLA FIRMY SAN.PATRICK Z MADONNY W POZNANIUROZM. 38, ECRU. ZDJĘCIA MOŻNA OBEJRZEĆ NA WWW.MADONNA.PL/PL/SANPATRICK. PHP?S=27.RONDALLA 0507931511 „ Sprzedam tanio pralkę automatyczną Gorenje, 0506-019-788 „ Sprzedam tanio sofę, stan idealny, 0666-503-438 „ Sprzedam tanio thuje żywopłotowe, kule, świerk srebrny, 0880-24-21-95 „ Sprzedam wannę, umywalkę, WC (nowe), wentylator okienny, przewód podtynkowy, 0668-120-923 „ Sprzedam wózek 3-funkcyjny czerwony, 0609788-581, 0669-163-314 „ Sprzedam wózek 3-funkcyjny, grafitowo-czerwony, 0600-275-931 „ Spr zedam wózek wielofunkc yjny, 0668-344-801 „ Sprzedam: wtryskarka WH-63, tokarka duża, spawarka Bester, palnik gazowy-komplet, piła ramowa, 0691-751-824

Biuro Podróży i Ubezpieczeń GROMADA Opieszyn 8, Września tel./fax (061)4361642, kom 609-896-349 gromada_wrzesnia@interia.pl

Roz-075

przyjmuje zamówienia na karpia świątecznego

„ Budownictwo ogólne i mieszkania pod klucz, Usługi dekarsko-blacharskie, montaż wkładów kominowych, ciesielstwo.061-436-53-79, 0506-912-109 „ Dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, 0600-020-619 „ Dekoracje ślubne, 0508-862-583, 0782-691-149 „ Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy, szpachlowanie, malowanie, prace ogólnobudowlane, 0783-613-187 „ Docieplanie budynków, płytki, malowanie, szpachlowanie itp, 0785-310-707 „ Elektroinstalacje 0608-234-863 „ Firma remontowo-budowlana przyjmuje zlecenia na usługi budowlane, ocieplenia, remonty, wykończenia 665-651-943 „ Firma wykonuje usługi remontowo-budowlane, tynki, posadzki, płytkarstwo, prace murarskie, szpachlowanie, malowanie, płyta GK, tapeta wodna, piaskowce 663-76-85-82

„ Instalacje elektryczne, 0660-821-380 „ INSTALACJE WOD-KAN, CO, SOLIDNIE, FACHOWO, CENY KONKURENCYJNE, 061-64-00-314, 0608-126-710 „ Instalacje wod-kan, co, TANIO, 788-93-79-50 „ Instalatorskie, 667-342-511 „ Jaguarem do ślubu? 605-941-115 „ KIEROWNIK BUDOWY, 609-118-583 „ Kompleksowe usługi remontowo -wykończeniowe wnętrz, regips, sufity podwieszane, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, panele, docieplanie poddaszy. Fachowe doradztwo. Terminowa realizacja zleceń. 0600-038-833

„ Szybka pożyczka, 0509-454-737

„ N A P R AWA P R A L E K I LO D Ó W E K , 0614383601

WYJAZD DO TEATRU NA SPEKTAKL ŚWIĄTECZNY 21.12.2008

cena 48 zł

przejazd autokarem, bilet wstępu, ubezpieczenie

Promocja na letnie wyjazdy zagraniczne do 30% jak zamówisz do końca roku. Przyjmujemy zapisy na weekendy 2009

„ Sprzedaż, wynajem rusztowań warszawskich, tel. 0600-354-337 „ Sprzedaż sprzętu do ćwiczeń, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie i inne, Bierzglinek Bukowa 50, 061-4389-000

„ Tanio biurko + kanapa rozkładana 0614360-014, 0604-838-035 „ Tarcica sezonowa, dąb, jesion, 0501-356-279 „ Żwir, czarna ziemia, 606-297-689

„ AAPodnośnik koszowy - Usługi, 0502-974584, 0501-429-384 „ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTĘ. MONTAŻ, NAPRWA, 0504-658-004 „ Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo Ocieplanie poddaszy itp. 0511-997-983, 0513-549-965 „ Budowa domów, tynki, płytki, klinkier, docieplanie, tel. 0691-496-894

• gotówkowe • dla firm • konsolidacyjne • dla rolników

Kre-054b

KREDYTY Września, ul. Legii Wrzesińskiej 24, tel. 061 640-16-49

MIESZALNIA

„ Usługi hydrauliczne wod-kan, co, gaz 783-015-995 „ Usługi hydrauliczne, 0791-612-246 „ Usługi koparko-ładowarką, łyżka - teleskop, 0503-750-516 „ Usługi kosmetyczne w domu klienta- manicure, pedicure, henna i regulacja, przedłużanie paznokci metodą żelową. przedłużanie i zagęszczanie rzęs, piercing, oczyszczanie peelingami głebokimi, depilacja części ciała, 0667-245-468 „ Usługi ogólnobudowlane, murowanie, adaptacja poddaszy, 722-362-621 „ Usługi podnośnikiem koszowym, 0510-594-872 „ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowanie, regipsy, płytki, 0791-612-246 „ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowaznie, panele, płytki, regipsy, 0606-340-643 „ Usługi remontowo-budowlane 0697-137-252

TYNKÓW I FARB:

„ Usługi transportowe bus+laweta, przewóz do 6 osób, 608-874-303

• silikonowe • silikatowe • akrylowe • styropian

„ Usługi transportowe, 0508-235-263 „ USŁUGI WOD. KAN. CO. 0600-365-595 „ Vectrą C do ślubu, 0693-139-178

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

„ VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ślubna gratis. 0889-363-636

PPHU

„ VIDEOFILMOWANIE - Mazurkiewicz. Zaufaj doświadczeniu 20 lat działalności - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765

Września, ul. Świętokrzyska 23

„ Videofilmowanie, 0601-262-268

0602-650-940 061-4367-146

„ Wideofilmowanie 600zł, tel 669-531-307

„ Hydraulik - usługi - 0697-693-902

„ S p r ze d a ż s to ł ów b i l a d row yc h , 0600-288-265

zaprasza na

„ Ocieplanie budynków, tynki zewnętrzne typu “Terabona”, szpachlowanie, malowanie, regipsy, 0509-273-322 Ocieplanie, budowa od podstaw, sufity „ podwieszane płytą G-K, posadzki maszynowe, 0880-599-345, 889-471-997 „ Okna nowe i używane, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, sprzedaż, montaż, 604-417-553 „ Panele podłogowe profesjonalny montaż 0721-683-967 „ Parkiety, cyklinowanie, malowanie, szpachlowanie, płytki adaptacja poddaszy, www.fachdeko.pl 0608-519-956 „ Piaskowanie, 0511-998-285 „ Płytki, panele, szpachlowanie, tynki, malowanie, tapetowanie, regipsy, 500-134-058 „ Posadzka - technologia maszynowa, 0508-113-667

„ Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe. Kompleksowe remonty łazienek, poddaszy, 0886-740-871

„ Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe wnętrz, szpachlowanie, malowanie, regips, układanie płytek, panele, barlinek, hydraulika, tapetowanie, adaptacja poddaszy LUX-DOM, 0502-961-852 „ Koparko-ładowarka, wywóz gruzu, prace ziemne, 606-297-689 „ Malowanie, szpachlowanie, panele itp, 0663-247-813 „ Malowanie, szpachlowanie, płytki, podłogi, cyklinowanie, 0785-312-889 „ Malowanie, szpachlowanie, tapety 0692-536-688 „ Malowanie, szpachlowanie, tapety, sufity podwieszane, ścianki z regipsów, panele, adaptacja poddaszy, płytki, 0787-339-249 „ Malowanie, szpachlowanie, zakładanie płytek, regipsy, 0514-323-975 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 508-692-163 „ Najazd + laweta, 0508-157-322

USŁUGI

62-320 Miłosław, ul. Rybacka 1 tel. 061 438-20-91, 438-20-92

cena konkurencyjna

„ Spr zedam piec gazowo - olejow y, 0666-858-829 „ Sprzedam piec gazowy i elektryczny, 061-4363-100 „ S p r ze d a m p i e c wę g l o w y, t a n i o, 061-436-32-48

„ Budujesz, remontujesz, ocieplasz, wykańczasz tylko z firmą KON-BUD, przyjmujemy zlecenia na rok 2009, 665-651-943 „ Chętnie umyję okna, 0785-509-609 „ CYKLINOWANIE, UKŁADANIE PANELI, PAR KIETÓW, DESEK PODŁOGOWYCH, WYKŁA DZIN DYWANOWYCH, MONTAŻ PŁYT GIP SOWO  KARTONOWYCH, MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, 0608701989 „ Cyklinowanie, zakładanie podłóg, 0505-149-502 „ Czteroosobowy zespół muzyczny z perkusją na żywo, 0695-476-712 „ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3zł/m2, 0604-381-253

„ N A P R AWA P R A L E K U K L I E N TA , 061-4360-813 „ Naprawa sprzętu AGD, pralki, zmywarki, piece. 665-809-224

„ Posadzka maszynowa solidnie i fachowo 11 zł/m2, 0785-980-192 „ Posadzk i betonowe, 502-284-884, 0505-436-530 „ Posadzki betonowe, wykonywane maszynowo w domach, blokach i biurach, 0606-128-033 „ Pospr zątam dom lub mieszk anie 0600-288-635 „ Profesjonalny zespół muzyczny www.duethit.com, 0606-244-789 „ Projektowanie wnętrz 0669-928-437

„ WIDEOFILMOWANIE, 603-400-249 „ Wyburzenia - Rozbiórki, 0885-805-788 „ Wykonuję prace budowlane, 0660-272-648 „ Wykończenia wnętrz, 0601-160-569 „ Wykończenia wnetrz, 0663-764-101 „ Wylewanie posadzek maszynowo - mechanicznie zacierane, 0695-984-974 „ WYRÓB, sprzedaż i montaż siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie Słupca, 063275-51-93, 0602-39-04-89

KARCHER czyszczenie dywanów i tapicerki • kanapa od 20 zł • fotel 15 zł • dywan 3 zł/m2 • pufa 5 zł • auto od 80 zł

„ Projekty budowlane, nadzory Filipiak Grażyna, Orzechowo Leśna 17, 061-4371-350, 0695-545-816

tel. 698-417-556

„ Prowadzę rozliczanie czasu pracy kierowców (tarczki tacho) 604-956-497 „ Przedłużanie paznokci tanio 0696-561-552 „ Przedłużanie paznokci, 0501-599-154 „ Przeprowadzki- Transport, 0885-804-788 „ Przewóz busem 8 osób, 0791-612-246 „ Przewóz osób busem 9 i 19-osobowym, 0506-070-158 „ Remonty ogólnobudowlane 0784-428-737

„ Wywóz starych mebli, 0885-804-788 „ Zakład remontowo - budowlany, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, ocieplanie budynków, montaż płyt gipsowych, płytki, klinkier, 506-729-313 „ Zawiozę 8 osób, 0787-453-482

„ Remonty, szpachlowanie, płytki itp, 0603-326-134

„ Zespół muzyczny 0695-030-738

„ Rusztowania klinowe, sprzęt budowlany - wynajem, faktury VAT, możliwy dowóz, ceny konkurencyjne, 508-994-754

„ Z E S P Ó Ł M U Z YC Z NY B E LC A N TO, 0500029180

„ Sklep muzyczny Effect www.effectmusic.pl ul. Kościuszki 7 Września, 606-121-357

„ Zespół muzyczny EFFECT + saksofon, trąbka, 0606-121-357

„ SONET, 0695-916-826, 0506-372-746, www. zespolsonet.home.pl „ Sprzątanie, mycie okien, 0603-309-843 „ Sprzedam części audi 80 B4, wyposażony, 0503-066-673 „ Szpachlowanie, malowanie, regipsy, płytki, 0696-283-746 „ Szycie kołder z pierza, 0693-501-593 „ Tartak Witkowo oferuje tarcicę oraz przecieranie u klienta trakiem obwoźnym, 0606-111-498 „ Transport busem max 1.5t, przeprowadzki. Zapraszamy firmy do stałej współpracy oraz osoby prywatne. Faktury VAT, 0600-141-565

„ Zespół muzyczny 0608-234-863 „ Zespół muzyczny 0692-721-309

„ Ze s p ó ł m u z yc z ny TO P S TA R S , 0608-336-894 „ Zespół muzyczny, videofilmowanie, 0788-362-646 „ Zlecę wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej na wiacie o wymiarach 15m x 9m, 0601-79-14-54

"We We" • Restauracja • Winiarnia • Sklep Winiarski

„ Transport osobowy 8 osób, klimatyzacja, GPS, DVD, autoholowanie 0602-221-436

Andrzejki

„ Transport osobowy 8-osób, Faktury VAT, 605-047-232 „ Transport-bus do 1.5T, cała Polska, 0697-355-076 „ Tynki gipsowe - certyfikowany wykonawca w technologii dolina nidy, 694-145-637, 600-983-774 „ Tynki gipsowe agregatem, 606-217-188 „ Tynki maszynowe -gipsowe, tanio, 0692-498-838 „ Tynki maszynowe tanio, 0721-552-923 „ Układanie kostki brukowej, 606-297-689 „ Układanie płytek, malowanie, szpachlowanie i inne prace wykończeniowe, 0693-221-410 „ Usługi budowlane, remonty, wykończenia, schody, krótkie terminy, 0606-991-372

tańce i wróżby andrzejkowe

„ Usługi geodezyjne, inż. Filip Zbierski, Przyborki, ul. Grójecka 30, tel. 4377-339, 0501-793-454

Usl-003

„ Odzież wybierana z Anglii, jesień - zima, 696-44-82-81 „ Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, osiemnastki itp. Brzeźno, 061-897-00-56 „ Poszukuję dojazdu do Poznania 660-753-533

„ Sprzedam meblościankę, 602-588-471 „ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440, 061-4388-643

Gas-055j

RÓŻNE

www.wrzesnia.info.pl

Inn-908c

21 listopada 2008

Roz-077

34

29.11.2008 r. (sobota) od 19.00

(wstęp 20 zł/os.)

Zaangażujemy band grający smooth jazz, rock, swing, funky. Zgłoszenia telefoniczne (0 513-645-143) lub na adres e-mail

Wigilia dla firm i nie tylko (zainteresowanym prześlemy menu) 62-300 Września, Rynek 7, tel. 061 640 21 00 (od 11.00 do 22.00) e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

35

AUTO COMPLEX PIETRASZAK • Wymiana opon letnich na zimowe • Wulkanizacja • Wyważanie opon • Sprzedaż opon nowych i używanych SZYBKO I TANIO Sa-245a

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 061-285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

l

• duży wybór futer naturalnych długich i krótkich • kożuszki krótkie i długie, naturalne • szale i kołnierze futerkowe • rękawiczki skórzane damskie i męskie • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • eleganckie garsonki • torebki

USŁUGI KUŚNIERSKIE

Bd-179

POLECAMY

Skl-243a

Gutowo Małe, ul. Powidzka 27 tel. 061 435-00-88, tel. kom 0601-753-760

ZAKŁAD BETONIARSKI „PIOTROWSCY” OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: • beton towarowy - pompa 24 metry/taśma • stropy TERIVA (dowóz do 50 km gratis) • bloczki betonowe wibroprasowane M – 5, M – 6 • nadproża L - 19 • pustaki ścienne Alfa keramzytowe lub żużlowe • ogrodzenie betonowe ul. Dworcowa 22 A 62 – 330 Nekla www.piotrowscy.pl Bd-210a

tel./fax (0 61) 43 86 313 tel. 43 72 079 43 72 947 e-mail: info@piotrowscy.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

Inn-704

36

TARTAK

OFERUJE * więźbę dachową * tarcicę * łaty * boazerię podbitkową

Usl-007a

tel./fax 061 438-45-25

A B C dla domu

Nowa oferta: MEBLE SOSNOWE

– OKUCIA BUDOWLANE – ROLETY OKIENNE – ¯ALUZJE PIONOWE I POZIOME – OKUCIA MEBLOWE – KARNISZE DO FIRAN – KLAMKI, ZAMKI DRZWIOWE – FARBY, PIANKI, SILIKONY – SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

Usługi 507-127-051

Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

Września ul. Kilińskiego 11 tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny • krótkie terminy

Sklep Tekstylny „DIMAR” DziÆki ró›norodnej rozmiarówce i kolorystyce wyroby nasze stan• siÆ nowym elementem dekoracyjnym w PaÍstwa domach. czynne pn-pt 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00 ul. Warszawska 12 (obok sklepu ABC)

• PELLET – 660 zł tona • BRYKIET WALEC – 500 zł tona • BRYKIET KOSTKA – 570 zł tona • BRYKIET Z WĘGLA • BRUNATNEGO – 580 zł tona Witkowo, ul. Warszawska 35 tel. 0602-702-992

Roz-054

w Kołaczkowie ul. Wrzesińska 38A

sprzeda: 1. działka o pow. około 3600 m2 z budynkiem warsztatowym,

Spóäka Biegäych Ksiögowych ul. Säowackiego 11 62-300 WrzeĈnia, tel. 061/4366-206, 0607-668-404

Usäugi Rachunkowe w peänym zakresie Ksiögi rachunkowe i podatkowe Rozliczenia ZUS Rozliczenia PãAC

KLIENTÓW

OSkredyt kredyty bliżej Ciebie

Września Rynek 10 (przy sklepie Żabka)

tel/fax 061-436-76-20

WRZEŒNIA, ul. Kaliska 30

PROMOCJE kabiny prysznicowe ponad 25 modeli, kabiny prysznicowe parowe, z hydromasażem, brodziki, wanny, panele prysznicowe, zlewy, płytki Tubądzin, Opoczno lub innych firm na zamówienie klienta, zaprawy klejowe, fugi i kleje firmy MAPEI,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bez podania przyczyny.

061 4385-294 609-102-083

ZADOWOLONYCH

Sklep z WYPOSA¯ENIEM £AZIENEK

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty.

BIURO RACHUNKOWE „BILANSISTA”

Inn-481

oferuje w sprzedaży

• równanie terenu • wykopy • załadunek • rozładunek materiałów sypkich i palet

Oferty na zakup w/w należy składać do dnia 26.11.2008.

Zapraszamy!!!

ekologiczny opał z trocin:

Rolnicza Spółdzielnia Usługowo Handlowa

2. działka o pow. około 3800 m2 z budynkiem magazynowym

poleca: du›y wybór serwet, obrusów, rÆczników, poycieli, narzut, poszewek.

Firma TIM Witkowo

TYSIĄCE

koparko-ładowarką CAT

WYPRZEDAŻ Rol-069

– LISTWY DREWNIANE – KARNISZE – LUSTRA, WIESZAKI – LISTWY POD£OGOWE RÓ¯NE – NARZÊDZIA

KREDYT NR 1 NA RYNKU Kre-056

Sklep: ul. Fabryczna 19, tel. 061 4366-642

Skl-217j

ZRÓB TO SAM

Sklep: WrzeĞnia, ul. Fabryczna 5a

meble łazienkowe firmy ELITA i CERESANIT, lustra, baterie, ceramika sanitarna

Duży wybór, niskie ceny Dowóz towaru do Klienta Promocje


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

21 listopada 2008

KREDYTY

HURTOWNIA T³UMIKÓW

KNOPOL

Wrzeynia, Rynek 10, tel. 061 4362-866

TUMIKI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Wjazd na parking od ul. Wrzosowej

Ceny producenta • Wymiana gratis Sprowadzamy czÆyci do wszystkich samochodów Dziy zamawiasz - dziy odbierasz

www.wrzesnia.info.pl

37

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

śp. Wacława Staszaka ks. proboszczowi z parafii Ğw. Ducha we WrzeĞni, rodzinie, sąsiadom, znajomym, przyjacioáom, za wyrazy wspóáczucia, zamówione intencje mszalne i záoĪone kwiaty serdeczne podziĊkowanie skáada Rodzina

Wszystkim, którzy okazali pomoc i troskĊ w ostatnich chwilach Īycia oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

śp. Edwarda Kuczy za liczny udziaá w pogrzebie, ofiarowane intencje mszalne i záoĪone kwiaty podziĊkowanie skáada rodzina

ul. Rynek 6, 62-300 Września Kre-069

§ OGàOSZENIE § Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 14.10.2008r, sygn. akt II K 507/08 oskarĪonego: Marcina Hoffmana – s. Henryka, ur. 14.03.1981 r. we WrzeĞni uznano za winnego tego, Īe: w dniu 21 lipca 2008 r, w Marzeninie, powiatu wrzesiĔskiego, województwa wielkopolskiego, na drodze publicznej, kierowaá samochodem osobowym marki Fiat Cinquecento o numerze rejestracyjnym PWR 31 WL, bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci wynoszącym 0,86mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu - tj. o przestĊpstwo z art. 178a § 1 kk i za przestĊpstwo to wymierzono oskarĪonemu: karĊ 180 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokoĞü jednej stawki na kwotĊ 20 záotych. Ponadto orzeczono wobec oskarĪonego Ğrodki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat, Ğwiadczenie pieniĊĪne w kwocie 350 záotych na rzecz Stowarzyszenia „Drogowskaz” we WrzeĞni oraz podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

§ OGàOSZENIE § Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 23.10.2008r., sygn. akt II K 544/08 oskarĪonego Romualda Przybylaka s. Stanisáawa ur. 29.09.1952 we WrzeĞni, uznano za winnego tego, Īe w dniu 1 sierpnia 2008 roku w Kaczanowie, powiatu wrzesiĔskiego, województwa wielkopolskiego na ulicy Kaliskiej, kierowaá rowerem bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci, wynoszącym 1,12 mg/dm3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu tj. o przestĊpstwo z art. 178a par 2 kk i za to przestĊpstwo wymierzono oskarĪonemu karĊ grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokoĞü jednej stawki na kwotĊ 20 (dwadzieĞcia) záotych. Ponadto orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat, Ğwiadczenie pieniĊĪne w kwocie 200 (dwieĞcie) záotych na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych 'Drogowskaz” we WrzeĞni, podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

§ OGàOSZENIE § W dniu 29.10.2008 r. Sąd Rejonowy w Sáupcy Wydziaá VI Grodzki skazaá - Henryka Grochulskiego ur. 24.04.1961 r. w BaraĔcu, s. Józefa i Ireny z d. Wojciechowska za popeánienie w dniu 1.07.2008 r. przestĊpstwa z art. 178a par. 2 kk na karĊ: - 12 miesiĊcy ograniczenia wolnoĞci - kontrolowana praca na cel spoáeczny 24 godz/m-c, - orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. A i rowerów na okres 3 lat, - Ğwiadczenie pieniĊĪne w wysokoĞci 100 záotych na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i ZdarzeĔ Losowych "Ratujmy ĩycie" w Sáupcy, - zwolniono oskarĪonego w caáoĞci od zapáaty na rzecz Skarbu PaĔstwa kosztów sądowych - podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci

Z sercem peánym bólu zawiadamiamy, Īe dnia 17 listopada 2008 r. odszedá do Pana w 85. roku Īycia, opatrzony sakramentami Ğw., koĔcząc swe pracowite, peáne troskliwoĞci i dobroci Īycie, najukochaĔszy mąĪ, ojciec, teĞü, dziadek, pradziadek i wujek

śp. Tadeusz Jan Kubiak w smutku pogrąĪona Īona z Rodziną

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że Gmina Września posiada do sprzedaży 160 szt. uszkodzonych płyt betonowych Płyty są zmagazynowane na poboczu drogi serwisowej przy ul. Gen. Sikorskiego, wzdłuż drogi krajowej nr 92, kierunek Słupca. Ofertę kupna należy składać w terminie do 26.11.2008 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Zakup płyt betonowych” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, pok. Nr 1. Bliższych informacji udziela Referat Inwestycyjny, pok. Nr 7, tel. 061-640-40-73. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Roz-076

tel. (061) 436-20-98, 511-284-860


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

38 Sport

Ustawienie na boisku

2 3 4

Józefczak

Wi÷cek

1 6 5

Iglewski

Kiwior

Kiwior Ğyczko Józefczak

Iglewski

Orman Orman Wi÷cek

Jak zatrzymać Australijczyka? W najbliőszã sobot÷ siatkarze Krispolu b÷dã mieli okazj÷ potwierdziå zwyők÷ formy. Od 18.00 w hali przy Sğowackiego podejmowaå b÷dã Victori÷ PWSZ Wağbrzych, sãsiada z tabeli. W ostatniej kolejce oba zespoğy odniosğy wyjazdowe i raczej zaskakujãce zwyci÷stwa. Jutrzejsi goijcie pokonali w Trzciance 3:1 miejscowy MKS MDK. Czy ten wynik to efekt bardzo dobrej gry sobotniego rywala? Trzech punktów nie otrzymuje si÷ na talerzu, ale z informacji, które dotarğy do Wrzeijni, wynika, őe zespóğ z Trzcianki borykağ si÷ z seriã kontuzji. Nieco starsi kibice pami÷tajã, őe wrzeijnianie w poprzednim swoim pobycie w II lidze walczy-

li z Juventurem Wağbrzych. Teraz zmienili si÷ sponsorzy. Klub jutrzejszych goijci dotujã Wağbrzyskie Zakğady Koksownicze Victoria SA i Paġstwowa Wyősza Szkoğa Zawodowa w Wağbrzychu. Trenerem zespoğu jest Janusz Ignaczak, ojciec Krzysztofa, libero reprezentacji Polski. W porównaniu z ubiegğym sezonem szkoleniowiec ma do dyspozycji bardzo zmienionã kadr÷. Z zespoğu odeszğo siedmiu zawodników, w tym dobrze nam znani Tomasz Sokoğowski i Adam Józefczak. Do ekipy doğãczyğo kilku mğodych siatkarzy. Dwóch najstarszych liczy sobie zaledwie 25 lat. Najwi÷kszym wzmocnieniem jest pozyskany juő w trakcie sezonu John Dekker. Angielskie brzmie-

nie nazwiska nie jest przypadkowe. Dekker jest Australijczykiem, w dodatku reprezentantem swojego kraju, a poniewaő gra na pozycji atakujãcego, b÷dzie miağ wiele okazji, by zaprezentowaå swoje umiej÷tnoijci. Z rozeznania, jakie poczyniğ wrzesiġski klub, wynika, őe to wğaijnie on jest motorem nap÷dowym ofensywnych poczynaġ Victorii. W gronie pozostağych zawodników goijci nie ma takiego, który pociãgnãğby gr÷. Jeőeli Krispolowi uda si÷ zatrzymaå Dekkera, to b÷dzie to wi÷cej niő poğowa sukcesu. Skğad ekipy Krispolu teő moőe cokolwiek zaskoczyå kibiców. Jest prawdopodobne, őe zespóğ juő w sobot÷ wzmocni Emil Siewiorek, nowy przyjmujãcy. LEN

Zbigniew Jackowiak, handlowiec z Miłosławia, został kolejnym laureatem Konkursu Typerów. Druga edycja konkursu odbyła się pod patronatem starosty wrzesińskiego, a fundatorem nagrody, która zostanie wręczona zwycięzcy w sobotę, jest firma Progress. Nasz laureat bezbłędnie wytypował wynik meczu Krispol – MKS MDK Trzcianka. Nieznaczne różnice dotyczyły jedynie małych punktów. Bezpośredni rywale (wynik przewidziało sześciu kibiców) w tym elemencie mylili się wyraźniej. – Jestem mieszkańcem Miłosławia, a to jest już jednoznaczne z zainteresowaniem siatkówką – śmieje się pan Zbyszek. – Pamiętam jeszcze drugą ligę w moim miasteczku. Sam lubiłem pograć i nadal to czynię, ale jedynie w formie rekreacyjnej. Swego czasu brałem udział w Mistrzostwach Polski Szkół Budowlanych. W Miłosławiu miałem świetnego, oddanego swemu zawodowi nauczyciela wychowania fizycznego – Wiesława Winiarskiego. To on zaszczepił we mnie fascynację siatkówką. Kibicuję Krispolowi, bo to nasz powiatowy klub. Nie opuszczam we Wrześni żadnego meczu. Lubię dreszczyk emocji i czas spędzony w hali nie jest stracony. Jestem przekonany, że zespół bez problemu utrzyma się w lidze. Start nie był udany, ale teraz z meczu na mecz powinno być lepiej. Gratuluję zwycięstwa w pierwszym konkursie doktorowi Jackowi Górnemu. Czytałem, że pomylił się tylko o dwie piłki. To niesłychane! LEN

Hurtownia Meblarska Kroteccy Sponsorem trzeciego Konkursu Typerów jest Hurtownia Meblarska Kroteccy. Ona teő przygotuje nagrod÷ dla kibica, który w sobotni wieczór b÷dzie najbliőej trafnego wytypowania wyniku drugoligowego meczu Krispol Wrzeijnia – Victoria Wağbrzych.

Strzałkowo

Ustawienie przy odbiorze

Ustawienie przy zagrywce

Ğyczko

leőy go uchroniå przed piğkã. Nie moőe odebraå zagrywki, bo speğnia innã rol÷. Jego stref÷ kryje Kamil Ğyczko (jeőeli tylko wystãpi w sobotnim meczu, gdyő walczy z anginã). I tu cz÷sto nast÷puje bğãd ustawienia. Kiwior musi byå za Ğyczkã, bo jest przypisany do strefy nr 1, gdy jego przyjmujãcy do strefy nr 2. Musi wbiec pod siatk÷, by rozegraå piğk÷, ale minãå koleg÷ moőe dopiero wówczas, gdy rywal zaserwuje piğk÷. Jeijli uczyni to wczeijniej, s÷dzia odgwiődőe bğãd ustawienia i przyzna punkt przeciwnikom. LEN

Wszystko do produkcji mebli

Na diagramie pierwszym siatkarze Krispolu zagrywajã. Zawsze pierwszy raz w kaődym z setów czyni to rozgrywajãcy, w tym przypadku Grzegorz Kiwior. Po zagrywce siatkarze dokonujã niewielkiej

zmiany w przypisanych im nominalnych strefach. Pozycjami zamieniajã si÷ jedynie Krzysztof Orman i grajãcy na libero Mateusz Iglewski. Przyjmujãcy przechodzi do strefy 6, bo zağoőenia taktyczne zakğadajã jego atak z drugiej linii w razie wybronienia piğki. Ze strefy 5 nie jest to moőliwe, bo przeszkadzağby naszemu atakujãcemu. Jeőeli przegramy piğk÷, dochodzi do ustawienia zaprezentowanego na diagramie nr 2. Krispol przygotowuje si÷ do odbioru zagrywki. Poniewaő rozgrywajãcy jest w drugiej linii, na-

Hurtownia KROTECCY

Prezentujemy dzisiaj drugi odcinek edukacyjnego cyklu. Przedstawimy naszym Czytelnikom dwa ustawienia zespołu Krispolu – jedno w zagrywce, drugie w odbiorze.

Miłosławski laureat Konkursu Typerów

Sponsor konkursu zajmuje si÷ zaopatrzaniem w artykuğy do produkcji meblarskiej. Firma ma dwie hurtownie: jednã w Strzağkowie, drugã w Koninie. Przypominamy, őe do urny wystawionej w hali moőna wrzucaå kupony tylko przed meczem. LEN

KONKURS TYPERÓW KRISPOL – VICTORIA WAŁBRZYCH ... – ... (... – ..., ... – ..., ... – ..., ... – ..., ... – ...) IMIĘ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELEFON: . . . . . . . . . . . . . . . . .


21 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Piłka nożna – IV liga, Victoria Września – LKS Głuchowo 1:2 (0:0) Klasa okręgowa

Rezerwy Victorii Wrzeijnia zainkasowağy komplet punktów w pojedynku z GKS Sompolno. Cağe spotkanie przebiegağo pod dyktando wrzeijnian, chociaő bramki padağy dopiero w ostatnich pi÷ciu minutach pojedynku. Mecz nie byğ jakimij porywajãcym widowiskiem, gğównie za sprawã goijci, którzy przyjechali ze zdecydowanym nastawieniem na obron÷. W 85. min Maciej Lisiecki wykoġczyğ indywidualnã akcj÷ Mateusza Goŏdziaszka. Dwie minuty póŏniej Lisek po raz drugi wpisağ si÷ na list÷ strzelców. RC Victoria II – GKS Sompolno 2:0 (0:0)

Eksperymentalny skład Victorii nie sprostał rywalowi. Wrześnianie zagrali bez siedmiu podstawowych zawodników.

Klasa A  Patryk Kwiatkowski (z lewej) i Szymon Klimas zostawili na boisku wiele zdrowia. Także do postawy pozostałej młodzieży nikt nie miał pretensji Fot. LEN odsğonie stworzyli tylko jednã sytuacj÷. Uderzona z 20 metrów piğka trafiğa w poprzeczk÷, a dobitk÷ w dobrym stylu obroniğ Tomasz Roszyk. Bramkarz Victorii po zmianie stron juő si÷ nie popisağ. W 53. min co prawda sparowağ uderzenie napastnika goijci, ale nie zdoğağ odbiå piğki na bok. Dopadğ do niej niepilnowany napastnik z Goğuchowa i trzeba byğo rozpoczynaå gr÷ ze ijrodka. Nie min÷ğo dziesi÷å minut, a Roszyk przepuijciğ pod brzuchem do siatki niezbyt groŏny strzağ z naroőnika pola karnego. Sportowa zğoijå i roszady w ustawieniu pozwoliğy mğodzieőy Victorii ijmielej zaatakowaå. Kontaktowy gol padğ w 76. min. Skutecznie strzelağ

Jordan Nowak, ale ojcem bramki byğ Patryk Kwiatkowski. Prawy obroġca minãğ dwóch rywali i mocno doijrodkowağ w pole karne. Ostatni kwadrans to walka z rywalem i upğywajãcym czasem. Niestety, okazji na wywalczenie jednego punktu byğo niewiele. Strzağy Rafağa Wawrzyniaka i Urbanowicza nie zrobiğy wraőenia na golkiperze goijci. Pierwsza poraőka na wğasnym boisku stağa si÷ faktem. S k ğ a d Vi c t o r i i : Ro s z y k (77. Nowicki) – Kwiatkowski, Prusakiewicz, Przysiuda, Sypniewski – Klimas, Gut, Giőewski (54. Wawrzyniak), Urbanowicz – Baranowski (65. Trawiġski), Nowak. Leszek Nowacki

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport IV liga Piast Kobylin – Płomyk Koźminiec Centra Ostrów Wlkp. – Krobianka Krobia Korona Piaski – LZS Jankowy 1968 Dąbroczanka Pępowo – GKS Krzemieniewo SKP Słupca – Zryw Dąbie Sparta Miejska Górka – Olimpia Koło Victoria Września – LKS Gołuchów Calisia Kalisz – Sokół Kleczew

1:1 5:3 0:2 1:0 0:1 0:3 1:2 2:1

1. Calisia Kalisz 16 36 28-11 2. Płomyk Koźminiec 17 33 29-17 3. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 16 31 23-15 4. Piast Kobylin 16 28 23-13 5. Centra Ostrów Wielkopolski 17 26 27-30 6. SKP Słupca 16 25 24-15 7. Victoria Września 17 25 37-27 8. Sokół Kleczew 17 25 25-19 9. LKS Gołuchów 17 23 23-21 10. Krobianka Krobia 16 21 18-22 11. LZS Jankowy 1968 17 21 26-36 12. Olimpia Koło 17 21 26-19 13. Korona Piaski 17 19 17-28 14. Dąbroczanka Pępowo 17 19 17-24 15. Zryw Dąbie 17 17 20-34 16. Sparta Miejska Górka 17 14 22-36 17. GKS Krzemieniewo 17 10 15-33

Klasa Okręgowa XV kolejka, 16-16.11.2008 r. Sparta Konin – Czarni Ostrowite Zjednoczeni Rychwał – Znicz Władysławów ZKS Zagórów – Tulisia Tuliszków Górnik Kłodawa – Warta Dobrów LKS Ślesin – Kasztelania Brudzew Victoria II Września – GKS Sompolno Polonus Kazimierz Bisk. – Fanclub Dąbroszyn Wicher Dobra – Płomień Nekla 1. Górnik Kłodawa 2. ZKS Zagórów 3. Kasztelania Brudzew 4. LKS Ślesin 5. Zjednoczeni Rychwał 6. Polonus Kazimierz Biskupi 7. Sparta Konin 8. Fanclub Dąbroszyn 9. Warta Dobrów 10. Tulisia Tuliszków 11. Victoria II Września 12. Płomień Nekla 13. Znicz Władysławów 14. Wicher Dobra 15. GKS Sompolno 16. Czarni Ostrowite

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

33 32 30 30 29 28 27 27 20 19 18 15 15 12 9 0

7:0 0:4 3:2 3:0 0:3 2:0 2:1 0:2

34-10 38-18 35-12 36-17 35-21 33-28 33-16 27-13 20-29 19-17 20-27 21-29 24-36 23-46 24-52 7-58

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

34 34 32 30 29 27 25 25 22 18 15 14 13 10 9 8

Klasa A

Festiwal po Sparta wraca zmianie stron do gry o awans Pokonujãc Wart÷ w Kramsku, Orlik Miğosğaw wskoczyğ na pozycj÷ lidera. Do przerwy miğosğawianie przegrywali, zawdzi÷czajãc niekorzystny wynik fatalnej skutecznoijci. Goijcie nie wykorzystali kilku sytuacji sam na sam z bramkarzem rywala. W 55. min rozpoczãğ si÷ strzelecki festiwal. Dla Orlika bramki strzelali po kolei: Marcin Zabiszak, Tomasz Kubiak (dwie), Mariusz Gomulski i Mateusz Ğucki. Goli w tej odsğonie powinno byå wi÷cej, gdyő rzutu karnego nie wykorzystağ Tomasz W÷cğawiak. RC Warta Kramsk – Orlik 1:5 (1:0)

Sparta Orzechowo wygrağa drugi mecz z rz÷du i nie odpuszcza w walce o awans. Zwyci÷stwo w Orchowie mogğo byå bardziej okazağe, ale napastnikom zabrakğo skutecznoijci. Po bezbramkowej pierwszej poğowie spartanie ruszyli do ataku. W 53. min akcj÷ Ğukasza Matuszaka i Rafağa Dudka ğadnym uderzeniem z linii pola karnego wykoġczyğ Marcin Adrian. Na drugã bramk÷ czekano równo dwadzieijcia minut. Ponownie asystowağ Dudek, a skutecznym strzağem z trzydziestu metrów popisağ si÷ Kornel Witczak. LEN Hetman Orchowo – Sparta 1:2 (0:0)

5:3 1:2 1:2 1:5 2:1 3:2 0:4 1:1 42-17 57-17 37-17 52-27 34-20 59-36 36-22 31-24 37-41 36-48 22-38 21-45 30-45 20-60 21-51 17-44

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Anna Surdyk, Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel. Współpracują: Roman Nowaczyk, Damian Idzikowski, Łukasz Adamczyk, Łukasz Różański, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacyńska. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel./fax 061 436 52 70, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuğów listom. Tekstów i materiağów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za treijå reklam i ogğoszeġ. Wzory reklam zastrzeőone.

Pğomieġ Nekla wygrağ bardzo waőny pojedynek z bezpoijrednim rywalem w tabeli. Mecz w Dobrej toczyğ si÷ wğaijciwie o podwójnã stawk÷. Po bezbramkowym remisie do przerwy Pğomieġ zdobyğ dwie bramki i zaczãğ kontrolowaå przebieg gry. W 61. min przebojowa akcja Mateusza Kapturskiego przerwana zostağa faulem w polu karnym. Przyznanã jedenastk÷ na bramk÷ zamieniğ Marcin Majchrowski. W 71. min, po dograniu przez Mateusza Jackowskiego, Sebastian Bernard skutecznie uderzyğ z 16 metrów, podwyőszajãc na 2:0. LEN Wicher Dobra – Pğomieġ 0:2 (0:0)

Trzy grosze arbitrów. Orkan – KGŻPS Kościan 3:2

Klasa A XV kolejka, 16-17.11.2008 r. Orzeł Kawęczyn – Strażak Licheń Stary Hetman Orchowo – Sparta Orzechowo Orły Huta Łukomska – Orzeł Grzegorzew Warta Kramsk – Orlik Miłosław Wilki Wilczyn – Lech Kozarzewek Polanin Strzałkowo – Warta Krzymów Błękitni Helenów – Błękitni Mąkolno Teleszyna Przykona – Polonia Golina 1. Orlik Miłosław 2. Polonia Golina 3. Hetman Orchowo 4. Sparta Orzechowo 5. Orzeł Grzegorzew 6. Błękitni Mąkolno 7. Lech Kozarzewek 8. Polanin Strzałkowo 9. Teleszyna Przykona 10. Strażak Licheń Stary 11. Orzeł Kawęczyn 12. Warta Kramsk 13. Orły Huta Łukomska 14. Warta Krzymów 15. Wilki Wilczyn 16. Błękitni Helenów

Klasa okręgowa

Wypunktowali Za podwójną przed gongiem stawkę

Przegrali ławką Tylko koġcówka meczu podniosğa ciijnienie. Gdzieij w sercach fanów jeszcze tliğa si÷ nadzieja. Kibice co chwil÷ spoglãdali w stron÷ zegara. Minuty biegğy, a Victoria nie potrafiğa odrobiå straty. Gra va banque, bez asekuracji w tyğach i z przesuni÷tym do przodu Waldemarem Przysiudã, przyniosğa tylko jednego gola. O jednego za mağo. Kartki, kontuzje i studenckie obowiãzki zdawağy si÷ juő na starcie przekreijlaå szans÷ na dobry wynik. Pierwsza poğowa nie zapowiadağa jednak smutnego finağu. Victoria pierwsza stworzyğa bramkowe okazje. W 11. min lewã stronã urwağ si÷ Krzysztof Urbanowicz, wpadğ w pole karne, ale podanie do nabiegajãcych kolegów przeciãğ na szóstym metrze obroġca goijci. Kwadrans póŏniej cağy stadion krzyknãğ „r÷ka!”, jednak arbiter nie miağ zamiaru wskazaå na wapno. Goijcie w pierwszej

39

Dziewczyny stworzyły widowisko, które kilkoma tragicznymi decyzjami starali się zepsuć sędziowie. Trenerzy zaciskali wargi i nie szczędzili arbitrom słów krytyki. Rywalki z Kościana swoją wyższą pozycję w trzecioligowej tabeli udokumentowały w pierwszym secie. Wrześnianki rozpoczęły odważnie, ale ani ataki z drugiej linii Doroty Konieczki, ani zagrywki z wyskoku Marty Szafraniak nie trafiały do celu. W drugiej partii przeciwniczki także prowadziły – w końcówce nawet 23:17. I w tym momencie w zespole Orkana obudził się lew. Skutecznie atakowała Grażyna Urbańska, a blok potrafiła założyć nawet Ilona Zielińska. Osiem kolejno zdobytych piłek pozwoliło ugrać seta i nabrać pewności siebie. W trzeciej odsłonie na boisku niepodzielnie panowały zawodniczki Orkana. Dziewczynom trenera Tomasza Bakosia wychodziło niemal wszystko. Do czasu. W czwartej odsłonie role się odwróciły. O zwycięstwo trzeba było walczyć w tajbreku. Już w poprzednich setach arbitrzy robili gafy, które obu trenerów mogły doprowadzić do pasji. Co gorsza, swoje błędy próbowali naprawić kolejnymi. Z tego procederu nie zrezygnowali i w samej końcówce meczu. Nerwową atmosferę lepiej wytrzymały siatkarki Orkana. I to one, wraz z coraz liczniejszą grupą kibiców, mogły cieszyć się z wygranej. Każda z dziewczyn występujących we wrzesińskich barwach dołożyła swoją cegiełkę do zwycięstwa. Na szczególne słowa uznania zasłużyła libero Aneta Droździk. LEN Orkan Września – KGŻPS Kościan 3:2 (-20, 23, 15, -21, 12)


Piłka siatkowa, s. 39

Arbitrzy byli bliscy zepsucia widowiska

Piłka nożna, s. 39

Piłka siatkowa, s. 38

Przyciśnięta przez los Victoria sięgnęła po głębokie rezerwy

Handlowiec z Miłosławia zwyciężył w konkursie

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, Orion Sulechów – Krispol Września 2:3

Historyczny triumf Sprawili miłą niespodziankę. Ograli wicelidera i to w jego hali.

18.00 o tej godzinie w sobot÷ siatkarze Krispolu powalczã we Wrzeijni z Victoriã Wağbrzych o trzy punkty

Leszek Nowacki

Siatkarze Krispolu sprawili swoim fanom miğã niespodziank÷. W Sulechowie pokonali miejscowego Oriona, dotychczasowego wicelidera rozgrywek. Sobotnie zwyci÷stwo jest pierwszym wyjazdowym w historii wyst÷pów wrzesiġskich zespoğów w II lidze. Najwaőniejsze, őe przywróciğo nadziej÷ na korzystny wynik w sezonie. – Zagraliijmy w koġcu dobrze taktycznie – relacjonowağ wyst÷p swoich zawodników trener Jarosğaw Gr÷pka. – Juő na poczãtku wyeliminowaliijmy blokiem groŏnego przyjmujãcego, który szybko wylãdowağ na ğawce rezerwowych. Z drugim groŏnym zawodnikiem Oriona, ich atakujãcym, mieliijmy kğopoty do koġca spotkania. Kilka razy jednak udağo si÷ nam go zablokowaå, kilka razy podbiå. Blok byğ naszã mocnã stronã. Mecz trwağ ponad 2 godziny i w koġcu potrafiReklama

 Wrześnianie zaimponowali w Sulechowie grą blokiem. W samym tajbreku trzy razy zatrzymywali nim rywali Fot. archiwum liijmy utrzymaå koncentracj÷ przez ten cağy czas. Skğamağbym, gdybym stwierdziğ, őe nie jestem zadowolony z wyniku i z gry siatkarzy. W Sulechowie nie mógğ zagraå Kamil Ğyczko. Przyjmujãcego zastãpiğ, i to z powodzeniem, Dawid Pağasz. W pierwszym secie gra szğa na noőe. Őaden zespóğ nie mógğ odskoczyå na wi÷cej niő dwa punkty. W koġcówce wi÷kszã skutecznoijciã wykazali si÷ wrzeijnianie. W poğowie drugiego seta gospodarze zdobyli cztery punkty po wğasnej zagrywce. Strat nie udağo si÷ juő odrobiå.

Trzeci set byğ najlepszym w wykonaniu Krispolu. Podopieczni trenera Gr÷pki dobrze przyjmowali zagrywk÷ i nie mieli kğopotów z koġczeniem ataków. Czwarta odsğona byğa juő zupeğnie inna. Siatkarze Oriona szybko odskoczyli na 9 punktów. Zmiany w naszym zespole na niewiele si÷ zdağy. W pewnym momencie na boisku przebywağo szeijciu rodowitych wrzeijnian. Tajbrek rozpoczãğ si÷ w wymarzony sposób. Krispolowcy zağoőyli dwa bloki i wyprowadzili skutecznã kontr÷. Gospodarze nie potrafili si÷ juő podnieijå.

– Najsğabszym naszym elementem byğ brak skrzydeğ, szczególnie lewego – trener Gr÷pka nie popada w eufori÷. – Punkty zdobywaliijmy, grajãc ijrodkowymi i Jakubem Wi÷ckiem. Dobrze, őe rywal nie zorientowağ si÷ do koġca meczu i nie przypilnowağ ijrodka. Punkty dla Krispolu zdobyli: Wi÷cek – 24, Helman – 17, Józefczak – 15, Pağasz – 7, Orman – 4, Kiwior – 2, Kotecki – 2, Gr÷pka – 2, Kempiġski – 0, Iglewski (L) – 0. Orion Sulechów – Krispol 2:3 (23:25, 26:24, 21:25, 25:18, 9:15)

Jakub Wi÷cek, kapitan Krispolu, ma powody do zadowolenia. Jego zespóğ wygrağ, a sam atakujãcy zdobyğ 24 punkty. – Atmosfera w zespole byğa dobra od poczãtku rozgrywek, ale brakowağo wyników. Mam nadziej÷, őe mecz w Sulechowie byğ pod tym wzgl÷dem przeğomowy. Zagraliijmy dobre zawody. Nawet zawodnicy o mağej liczbie zdobytych punktów, jak chociaőby Krzysiek Orman, grali na dobrym procencie skutecznoijci. Pierwszy raz w wyjijciowej szóstce pokazağ si÷ Dawid Pağasz i nie zawiódğ – cieszy si÷ Wi÷cek.

Tabela II ligi VII kolejka, 15.11.2008 r. Cuprum Lubin – AZS Zielona Góra Morze Bałtyk – Szczecin Joker Piła AZS UAM Poznań – Olimpia Sulęcin Orion Sulechów – Krispol Września MDK Trzcianka – Victoria Wałbrzych 1. KS Joker Piła 7 2. MSKS Orion Sulechów 7 3. KS Morze Bałtyk Szczecin 7 4. MKS MDK Trzcianka 7 5. Stelmet AZS Zielona Góra 7 6. KU AZS UAM Poznań 7 7. Victoria PWSZ Wałbrzych 7 8. STS Olimpia Sulęcin 7 9. Krispol Września 7 10. MKS Cuprum Lubin 7 VIII kolejka, 21.11.2008 r. 18.00 Krispol – Victoria Wałbrzych

18 15 13 12 12 12 9 7 4 3

1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 18:5 17:10 15:13 17:13 14:12 14:13 11:14 12:16 9:19 9:21

Reklama

11 kg

z dowozem – 47 zá na stacji LPG – 45 zá

061 436 16 55

Wiadomości Wrzesińskie - 968 - 21.11.08  

Policja przechwyciła 1,5 kg narkotyku o wolnorynkowej wartości 60 tys. zł. Niesamowity pomysł dyrektora Michała Czerniaka na wystawę Pyzdry...

Wiadomości Wrzesińskie - 968 - 21.11.08  

Policja przechwyciła 1,5 kg narkotyku o wolnorynkowej wartości 60 tys. zł. Niesamowity pomysł dyrektora Michała Czerniaka na wystawę Pyzdry...

Advertisement