Page 1

Kościół, s. 14

Wydarzenie –Poznańskie Słowiki były we Wrześni!

14 listopada 2008 NR 46 (967/XIX) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

Aktualności, s. 18

Piłka siatkowa, s. 40

Sobczak, Guzik i Waszak głosowali na Waldemara Pawlaka

Krispol przegrał na własne życzenie. Zabrakło armat

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Precz z antenami! Mieszkańcy Sławna protestują. Żądają zdemontowania anten nadawczych z przykościelnej wieży. Tomasz Szternel

od domu do domu i zbierağ podpisy pod petycjã nawoğujãcã do demontaőu anten. Utrzymywağ, őe promieniowanie jest szkodliwe i moőe wywoğywaå nowotwory. Jego obawy podzieliğo okoğo 70 mieszkaġców. Jednym z nich byğ Mieczysğaw Orwat z ul. Sğupskiej. – Przecieő czego si÷ tylko nie wğãczy, czy radia, czy telewizji, wsz÷dzie trãbiã, őe to promieniowanie jest szkodliwe – mówi 71-latek. T. Zajda zbierağ podpisy przez dwa dni. Pomagağa mu jedna z mieszkanek Sğawna. – Chodziliijmy tylko po najbliőszych ulicach: Sğupskiej, Elblãskiej, Grunwaldzkiej i Malborskiej. Z tych ludzi, którzy nam otworzyli drzwi, 80% podpisağo si÷ pod petycjã. Wielu nie wiedziağo o tych antenach. A niektórym, zwğaszcza mğodym, byğy one zupeğnie oboj÷tne – mówi T. Zajda. Pismo przesğağ do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony IJrodowiska w Poznaniu. – Na etapie lokalizacyjnym nie mamy z takimi inwestycjami nic wspólnego. Otrzymujemy jedynie zgğoszenie odbioru – wyjaijnia Bğaőej Szczepankiewicz z koniġskiej delegatury WIOIJ, pod którã podlega powiat wrzesiġski. – Jak otrzymamy pismo, to zareagujemy. W razie koniecznoijci ijciãgniemy z Kalisza urzãdzenie do pomiaru fal elektromagnetycznych – dodağ.

O sprawie zrobiğo si÷ gğoijno przeszğo miesiãc temu. Na wystajãce z wieőy nadajniki zwróciğ uwag÷ Tomasz Zajda, mieszkaniec ul. Sğupskiej. Jako absolwent Wydziağu Elektrycznego Politechniki Poznaġskiej nie miağ wãtpliwoijci, őe to anteny telefonii komórkowej. Przecierağ oczy ze zdumienia. Nie wiedziağ, kto i dlaczego wydağ zgod÷ na zamontowanie takich urzãdzeġ w ijrodku osiedla. Z naszych ustaleġ wynikağo, őe umow÷ z inwestorem zawarğ ks. Andrzej Szcz÷sny, byğy administrator parafii pw. ijw. Kazimierza Królewicza. Ten nie chciağ jednak z nami rozmawiaå. Podobnie zachowağ si÷ obecny proboszcz, ks. dr Tomasz Gğuszak. T. Zajda nie poprzestawağ w dãőeniu do wyjaijnienia sprawy. Chodziğ >>

dok. na s. 7

Zabijali, mazali się krwią, ślubowali Reportaż, s. 17 W pobliżu nowej Biedronki znaleziono zwłoki 29-latka z Wrześni Aktualności, s. 4 Bogacimy się – kupujemy coraz więcej dóbr z wyższej półki Gospodarka, s. 16 Jak świętowaliśmy 11 listopada we Wrześni i nie tylko Aktualności, s. 9 Strony terenowe Ukradli dzieciom z Nowego Folwarku 5 nowych komputerów Aktualności, s. 6 Prokurator apeluje w sprawie pedofila Aktualności, s. 4

 Tomasz Zajda nie popuści: – Te anteny muszą zniknąć – mówi

www.wrzesnia.info.pl

Fot. TOS Reklama

To na pewno nie była sepsa? Czy uczennica Zespołu Szkół Technicznych zachorowała na sepsę? Służby uspokajają. – Z cağã pewnoijciã moőemy stwierdziå, őe to nie byğa sepsa – zast÷pca dyrektora szpitala Krystyna Dudziġska tonuje paniczne nastroje. – Nie ma őadnego zagroőenia. Wszystko jest pod kontrolã – wtóruje jej dyrektor zespoğu szkóğ na ulicy Kaliskiej Wğodzimierz Wawrzyniak. W ubiegğy czwartek (7 listopada) do wrzesiġskiego szpitala wprost ze szkoğy trafiğa 16-letnia mieszkanka Wrzeijni. W ci÷őkim stanie.

– Po pierwsze, trzeba wyjaijniå, co to jest sepsa – mówi Dudziġska. – Jest to ogólne zakaőenie cağego organizmu róőnymi bakteriami, np. meningokokami lub paciorkowcem, które moőe doprowadziå do ijmierci. W przypadku tej dziewczyny zapadğo podejrzenie o zaraőeniu meningokokiem. To zakaőenie moőe doprowadziå do sepsy, ale nie musi – wyjaijnia Dudziġska. Jak podkreijla lekarz, do zakaőenia moőe dojijå niemal wsz÷dzie, w kaődej sytuacji. – Do sepsy moőe doprowadziå stres, osğabienie organizmu czy nawet nadmierne odchudzanie si÷ – informuje Dudziġska. Mğoda wrzeijnianka obecnie przebywa na

Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu dzieci÷cym im. Krysiewicza w Poznaniu. – Mog÷ tylko powiedzieå, őe jej őyciu nie zagraőa niebezpieczeġstwo – zakoġczyğa zast÷pca dyrektora wrzesiġskiego szpitala. Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeijni Krzysztof Pağczyġski: – Przede wszystkim nie popadajmy w panik÷. Naleőy zachowaå si÷ racjonalnie – uspokaja. – W tym przypadku, na podstawie objawów mog÷ stwierdziå, őe mieliijmy do czynienia ze stanem septycznym. Dlatego jako sanepid podj÷liijmy odpowiednie dziağania – dodağ. Osoby z najbliőszego otoczenia 16-latki zostağy prze-

badane i zaopatrzone w antybiotyki. Szkolne korytarze zostağy dwukrotnie umyte. – To wi÷cej niő nakazujã przepisy – powiedziağ Wawrzyniak. – W przypadku podejrzenia choroby zakaŏnej kaődy lekarz jest zobowiãzany nas powiadomiå. Podobnie byğo w tym przypadku – dodağ Pağczyġski. – Nie chc÷ si÷ wypowiadaå ostatecznie, bo nie wiem, jakie sã wyniki badaġ obecnie, ja mówi÷ tylko o stanie poczãtkowym. – Na dziij nie wiemy, co jest czynnikiem sprawczym. Mog÷ tylko uspokoiå rodziców i uczniów, őe nie ma zagroőenia zaraőenia – zakoġczyğ Wawrzyniak. Tomasz Mağecki

MontaĔ instalacji gazowych do kaĔdego typu samochodu – homologacje, RAT Y – serwis DOM-GAZ Wrzeœnia, Sikorskiego 38 061-4362-733 • 061-4362-949


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Festiwalowy krach? SONDA

Moim zdaniem

P

Adriana Gieburowska, gospodyni domowa: – Byłam na tym festiwalu parę razy i będzie mi go brakowało, jeśli zostanie zlikwidowany. Trochę się już przyzwyczaiłam, że co roku w wakacje można iść na ciekawe koncerty do amfiteatru.

rzyznam si÷ bez bicia, őe nigdy nie byğem jakimij wielkim miğoijnikiem naszego festiwalu – wpierw im. Anny Jantar, a póŏniej Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki. Bardziej z obowiãzku, niő dla przyjemnoijci, zaliczağem co roku jakiij koncert, a takőe retransmisje telewizyjne. Na poczãtku nie podobağa mi si÷ mocno trãcãca juő dziij myszkã muzyka gwiazd PRL-owskiej rozrywki. Ostatnio jednak podobağo mi si÷ – moőe dlatego, őe zawsze lubiğem rocka, a Mogielnicki pisağ sğowa wğaijnie do tej muzyki. W tym roku byğem na wszystkich koncertach – i co zauwaőyğem? Ano to, őe amfiteatr zapeğniağ si÷ tylko wtedy, gdy miağa wystãpiå jakaij gwiazda; amatorów ludzie sğuchali i oklaskiwali przewaőnie z grzecznoijci i „na zach÷t÷”. W sumie to őal mi tych mğodych ludzi, którzy przyjeődőali do Wrzeijni w nadziei, őe start w festiwalu moőe byå poczãtkiem ich wspaniağej kariery. Mimo obecnoijci w jury wielu prominentnych postaci polskiej rozrywki, festiwal nie wypromowağ őadnego znanego szerzej wykonawcy. Nie znaczy to jednak, őe festiwal naleőy zlikwidowaå. Moőe lepiej przemyijleå jeszcze raz jego formuğ÷?

jedno pytanie – jedna odpowiedź

zdaniem użytkowników forum www.wrzesnia.info.pl madmips: No mam nadzieję, że faktycznie zakończą

ten dziwny festiwal. Stanowczo lepsze są normalne koncerty... lohengrin: Gdyby to ode mnie zależało, to całą tę

kasę przeznaczaną do tej pory na te śmieszne koncerty, oddałbym na schronisko dla zwierząt i w ogóle na ochronę przyrody w naszej gminie. goli13: A ja bym proponował stworzyć Wrzesińską Noc Kabaretową, zaprosiło by się kilka polskich kabaretów i była by świetna zabawa. Jeżeli chcę posłuchać dobrej muzyki, to włączam sobie swój sprzęcik Hi-Fi; piwo lubię pić chłodne i ze szklanego kufelka; a jeśli mam ochotę poocierać się o ludzi, to idę na targ! Całe te spędy i pokazy sztucznych ogni jakoś mnie nie podniecają... ref72: Najlepiej wszystko zlikwidować, a potem mówić, że nic się nie dzieje we Wrześni. tkaluzny: Wczoraj mieliśmy we Wrześni koncert na wysokim poziomie. Poznańskie słowiki.

Joanna Tomaszewska, sprzedawca: – Nie jestem za likwidacją festiwalu. Byłam na nim nie raz i za każdym razem bardzo mi się podobało. Szkoda będzie nie tylko samych koncertów, ale i konkursu dla młodych wokalistów. To była przecież dla nich wielka szansa.

Artur Sinecki, elektryk automatyk: – Na wrzesińskim festiwalu byłem kilka razy i bardzo dobrze to wspominam. Miałem nawet okazję porozmawiać sobie z Mieczysławem Jureckim. Ale na pewno nie tylko ja mam sentyment do tej imprezy. Sporo się wokół niej działo i wydaje mi się, że nie powinno się tego tak po prostu likwidować. Trudno powiedzieć, czym można by to odpowiednio zastąpić.

Co zamiast festiwalu?

Krzysztof Kuźmicz, kierownik: – Co prawda nie chodziłem na ten festiwal, ale uważam, że podobna impreza powinna się u nas odbywać. Chyba że w zamian zorganizowano by naprawdę porządne koncerty. Osobiście chętnie przeszedłbym się na Dżem, a w ogóle najchętniej na AC/DC.

Dni Wrześni opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

Ciemne chmury zbierają się nad Festiwalem Twórców Polskiej Piosenki we Wrześni. Burmistrz zastanawia się nad likwidacją tej imprezy, ponieważ zbyt wiele kosztuje. Czy popieramy likwidację festiwalu? Co można by zorganizować zamiast niego?

koncert gwiazdy

27% 51%

3% 6%

5% 7%

biennale fotografii festiwal teatrów ulicznych festiwal w zmienionej formule nic

Satyryczny komentarz tygodnia – dyrektor festiwalu odszedł z... festiwalem?

Koniec wrzesińskiego festiwalu? Damian Idzikowski: Parę dni temu na forum internetowym www.wrzesnia.info. pl kwestionował Pan sens dalszej organizacji Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki. Co Pana zdaniem przemawia przeciwko festiwalowi? Moim zdaniem festiwal zabrnął w ślepą uliczkę. Po 5 latach niewiele osób spoza Wrześni o nim słyszało. Koszty są coraz wyższe, a koncert gwiazdy polskiej piosenki mieszkańcom Wrześni można zafundować dużo taniej. Mylne okazało się założenie, że telewizja może być zainteresowana naszym pomysłem na festiwal. Zastanawia też fakt, że grupa uczestników kolejnych edycji jest co roku ta sama, a jedyne odkrycie to Kasia Wilk. Tymczasem niemal w każdym programie „Mam talent” widzimy wokalistę, którego występ hipnotyzuje miliony widzów. Dlaczego takie osoby nie trafiają na nasz festiwal?

Reklama

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAŁ WYSOKOKAL. - płyta: OSB i wiórowa

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-20.00 niedziela 9.00-13.00

Inn-282a

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

Oferuje

Rol-062a

MIESZALNIA PASZ GS „S.CH.” we Wrześni, ul.Kolejowa 10

Ogłoszenia drobne

edycja internetowa

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

mieszanki paszowe oraz śrutę rzepakową. ATRAKCYJNE CENY!!!

wystarczy jeden SMS

tel. 061-4362-942, 606-959-843

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

TARTAK NEKLA

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieñ.

GAZ-FAST

boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa

– monta¿ samochodowych instalacji gazowych – us³ugi warsztatowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

– wypoĔyczalnia przyczep, lawet

Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046 fax 061 4386-076 0605-338-906, 0605-550-379

– montaĔ haków Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

PROMOCJE

SKŁAD DREWNA I WĘGLA

tel. 061 4360-609, 0697-60-50-58


Reklama

14 listopada 2008

SALON MEBLOWY PRODUCENTA

zaprasza na zabawÆ andrzejkow•

• narożnik tapicerowany – 990 zł. • krzesła od 90 zł. • kanapy od 450 zł. • zestawy wypoczynkowe od 890 zł.

w sobotÆ 29.11.2008 r. Cena biletu 150 zä od pary. Przyjmujemy rezerwacje na Sylwestra. tel. 061 4389 072, 0604 078 371

Inn-305

DUēY WYBÓR - PRZYJDđ, SPRAWDđ, PRZEKONAJ SIõ SAM. PROMOCJA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Wrzeœnia,

ul. Paderewskiego 61 Me-042

(na przeciw poczty)

Producent odzieży damskiej „MAKRIS”

Bd-186d

Cement 385 zä netto/t + 22% VAT

Skl-307a

PŁASZCZE I KURTKI ZAPRASZAMY ul. Grunwaldzka 29 tel. 0605-071-696 0607-303-555

tel./fax (061) 436-13-49 dziaä sprzedaĔy www.kas-boks.com.pl e-mail: biuro@kas-boks.com.pl pon-pt 8.00-16.00

czynne: pn-pt 9.00-15.00, sobota 8.00-12.00

15.11 (sobota), od 9.00 do 16.00 Września, ul. Culica 1

3

Restauracja „Dworek Zacisze”

PROMOCYJNE CENY

Pyzdry ul. Kościuszki 10

www.wrzesnia.info.pl

Cynkowanie galwaniczne Zieliniec Maksymalne wymiary detali długość 2900 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1200 mm


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Najwięcej umorzeń podatkowych od gminy otrzymują zakłady pracy chronionej.

milionów zğotych to wpğywy do budőetu gminy z tytuğu wszystkich podatków

Kaődego roku burmistrz ujawnia list÷ podatników, którym podatek zostağ umorzony. Szef gminy zgodnie z ustawã moőe ujawniå peğne dane (personalia, kwot÷, powód) tylko tych podatników, którym ulőyğ w kwocie powyőej 500 zğ. Spis z 2007 r. jest skromny, ma 23 pozycje. Najwi÷ksze umorzenie otrzymali: Jolanta i Ryszard Kowalczyk w kwocie 89 tysi÷cy zğotych, Bartosz Smoczyġski – 37 tys. zğ, PPH Firma Iwiġski – 20 tys. zğ., Dorota i Kazimierza Zaborowicz – 15 tys. zğ, Iglespol Z. Iglewski i Wspólnicy -10 tys. zğ, Jolanta i Waldemar Grajek – 6,5 tys. zğ, Przedsi÷biorstwo Usğug Komunalnych we Wrzeijni – 4,4 tys. zğ. We wszystkich przypadkach za przyczyn÷ umorzenia podawano „waőny interes podatni-

na otrzymuje rekompensat÷ w formie dotacji za utracony podatek. W wykazie znalazğy si÷ równieő instytucje publiczne – np. szkoğy, przedszkola, PKP, zwiãzki wyznaniowe, rolnicy, wğaijciciele lasów – które korzystajã z ustawowych ulg, oraz podmioty, którym przysğugujã zwolnienia w ramach uchwağ rady miejskiej. – Gmina umarza niewielkã kwot÷ podatków w porównaniu z ogólnã sumã wpğywów podatkowych do budőetu – mówi naczelnik wydziağu podatkowego Magdalena Kağuőna. Dodajmy jeszcze, őe wpğywy z wszystkich podatków w gminie Wrzeijnia si÷gajã 37 milionów zğotych, z czego okoğo 10 milionów to podatki lokalne. FIB

 Magdalena Kałużna pilnuje gminnych podatków ka” i „trudnã sytuacj÷ finansowã”. Istnieje równieő drugi wykaz podatników, którym burmistrz udzieliğ ulg, odroczeġ i rozğoőeġ na raty. Lista ta jest na wpóğ jawna, poniewaő burmistrz moőe tylko ujawniå personalia podatników – bez umorzonych kwot i powodów, z jakich to uczyniğ. Ten wykaz jest znacznie szerszy

Wpłynęła apelacja od wyroku skazującego pedofila na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności

P

rokuratura złożyła apelację od wyroku sądu rejonowego w sprawie 47-latka, który „dopuścił się innych czynności seksualnych” wobec adoptowanego syna i jego dziecka. Wydawało się, że 10 października kilkunastomiesięczne postępowanie dobiegło końca. Właśnie wtedy mężczyzna oskarżony o obcowanie płciowe z małoletnimi usłyszał wyrok. Sędzia Marcin Przybylski skazał go na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Dowiódł, że wrześnianin od 1986 do 1998 r., działając w celu zaspokojenia popędu seksualnego i wykorzystując stosunek zależności, kilkakrotnie, ale nie więcej niż dziesięć razy masturbował adoptowanego syna. Uznał jednocześnie, że w odniesieniu do tego zarzutu

nastąpiło przedawnienie karalności. 47latek został też uznany winnym obnażania się przed nieletnim wnukiem. Chciał, by ten go masturbował. I właśnie usiłowanie doprowadzenia do innej czynności seksualnej (art. 200 kk) stało się podstawą do ukarania. Prokurator rejonowy Krzysztof Helik już w dniu ogłoszenia wyroku zapowiadał apelację. Słowa dotrzymał. – Mamy zastrzeżenia natury prawnej co do jednego z zarzutów. Sąd umorzył postępowanie z uwagi na przedawnienie karalności. Nie zgadzamy się z tym – wyjaśnia krótko. Apelacja od wyroku wpłynęła 13 listopada. Zgodnie z procedurą rozpatrzy ją Sąd Okręgowy w Poznaniu. Z jakim efektem? Czas pokaże. TOS

Przy Biedronce znaleziono zwłoki 29-latka z Wrześni Przy ul. Objazdowej zostağy ujawnione zwğoki 29-letniego m÷őczyzny. Byğ 9 listopada, okoğo godz. 16.30, gdy mieszkaniec Poznania podróőujãcy autem zjechağ na arteri÷ prowadzãcã do nieistniejãcej juő stacji paliw (obecnie to droga serwisowa do nowo powstağego dyskontu Biedronka). Pogubiğ si÷, chciağ spojrzeå na map÷. Zza kierownicy spostrzegğ leőãcego na poboczu, stulonego wpóğ czğowieka. Wyszedğ z auta. M÷őczyzna nie dawağ őadnych oznak őycia. Kierowca natychmiast zaalarmowağ policj÷, a ta prokuratur÷. – Przyczynã zgonu mogğo byå wychğodzenie organizmu – snuje przypuszczenia rzecznik prasowy ko-

mendy powiatowej policji Krzysztof Szczeijniak. Denat byğ mieszkaġcem Wrzeijni. Co ciekawe, posiadağ przy sobie zaijwiadczenia lekarskie i dokumentacj÷ z zakğadu karnego. Mağgorzata Bodus, zast÷pca prokuratora rejonowego, nie chciağa wyjawiå, gdzie i jaki wyrok odsiadywağ. – Mog÷ tylko powiedzieå, őe leczyğ si÷ w „Dziekance” w Gnieŏnie – zdradza prokurator. Wyniki sekcji zwğok majã byå znane za dwa tygodnie. Biegğy z zakresu medycyny sãdowej przeprowadzi badania toksykologiczne krwi i moczu. Na ich podstawie poznamy prawdopodobnã przyczyn÷ ijmierci. TOS

Fot. Filip Biernat

– obejmuje 250 osób, firm i instytucji. Jest teő trzecia lista – z 33 podmiotami, którym udzielono tak zwanej pomocy publicznej. Zakğady pracy chronionej stanowiã najwi÷kszã grup÷ podatników, którym umarzane sã podatki. W ubiegğym roku zwolnienia si÷gn÷ğy kwoty 1 miliona 270 tysi÷cy zğotych. Gmi-

Euro 2009 bez Wrześni We wrzeijniu 2009 r. odb÷dã si÷ Mistrzostwa Europy w Koszykówce M÷őczyzn w Polsce. Jednã z aren eurobasketu b÷dzie Poznaġ, gdzie koszykarze b÷dã grali w hali Arena. Sprawdziliijmy, czy Wrzeijnia mogğaby byå zapleczem dla tak duőej imprezy. W przyszğym roku do uőytku zostanie oddana hala sportowa przy SSP 1 we Wrzeijni. Miasto posiada teő baz÷ hotelowã. – Rozmawialiijmy z przedstawicielem Urz÷du Miejskiego w Poznaniu, panem Piekarczykiem, który jest czğonkiem komitetu organizacyjnego mistrzostw w stolicy Wielkopolski. Niestety, otrzymaliijmy informacj÷, őe Wrzeijnia nie moőe byå zapleczem dla tej imprezy. Cztery druőyny

uczestniczãce w meczach eliminacyjnych w Poznaniu zastrzegğy w umowie, őe miejsce ich pobytu (noclegi i wyőywienie w hotelu) b÷dzie zlokalizowane na terenie Poznania, a bazã treningowã b÷dzie Arena, gdzie rozgrywane b÷dã mecze – mówi Tomasz Kağuőny, burmistrz Wrzeijni. Przypomnijmy, őe wczeijniej Wrzeijnia byğa brana pod uwag÷ jako baza treningowa dla druőyn biorãcych udziağ w Mistrzostwach Europy w Piğce Noőnej do lat 21. Niestety, ówczesny stan stadionu miejskiego nie pozwalağ, aby byğo to zaplecze dla tej imprezy. W 2012 r. w Poznaniu teő b÷dã rozgrywane mecze Euro. Czy Wrzeijnia moőe byå zapleczem dla tej wielkiej imprezy? FIB

Polonez przegrał z drzewem, ale ludzie przeżyli

„ Spiesz si÷ powoli. W piãtek 7 listopada na ul. Jeziornej w Nowym Folwarku pechowy kierowca zdemolowağ betonowe ogrodzenie, po tym jak wpadğ w poijlizg przy wyprzedzaniu innego pojazdu. Wypadek zabezpieczali straőacy z Wrzeijni. „ Na dwóch kóğkach

uwaőaj podwójnie. Równieő w miniony piãtek podobnie pechowy motocyklista rozbiğ si÷ na ul. Witkowskiej we Wrzeijni. Pierwszej pomocy udzielili mu straőacy z komendy powiatowej. Okolicznoijci wypadku ustala policja.

„ Wrzesiġski Bronx znowu bğysnãğ. W nocy piãtku na sobot÷ straőacy z Wrzeijni gasili na ul. Fabrycznej kosz na ijmieci. „ Gorejãce krzaki na

ul. Objazdowej. W sobot÷ 8 listopada wrzesiġscy straőacy najpierw jednym prãdem wody ugasili podpalone krzaki, a nast÷pnie ğopatami dogasili pogorzelisko.

„ Znowu ijmieci w ogniu. Ostatni przypadek podpalenia kosza pochodzi z 10 listopada, z ul. Kaliskiej we Wrzeijni.

Kronika policyjna

Gmina umarza mało 37

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Mercedesa klasy A,

rocznik 2003, porzucili nieznani sprawcy w lasku przy ul. Daszyġskiego. Auto byğo zamkni÷te i nie miağo tablic rejestracyjnych. Policja zabezpieczyğa je 25 paŏdziernika. Czynnoijci wyjaijniajãce przyniosğy skutek. Okazağo si÷, őe samochód zostağ skradziony na terenie Niemiec.

„ Czğowiek-demolka w Margeritcie. 44-letni mieszkaniec Wrzeijni wykrzykiwağ, wszczynağ awantur÷, aő w koġcu zniszczyğ zastaw÷ stoğowã. Byğ pijany. Wğaijciciel lokalu oszacowağ straty aő na 2 tys. zğ. Do incydentu doszğo wieczorem 7 listopada. „ Z innej beczki. Prawie

póğtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu miağ rowerzysta, którego w Gutowie Mağym zatrzymağ patrol policji (11 listopada). 33-latek poruszağ si÷ jednoijladem, pomimo nağoőonego na niego sãdowego zakazu. Oj, b÷dzie si÷ miağ z czego tğumaczyå.

„ Ktoij si÷ nie bağ i...

Groźny wypadek w Tłoczyźnie (gm. Pyzdry) – 11 listopada polonez uderzył tam w przydrożne drzewo. Co z niego zostało, widać na zdjęciu z działań operacyjnych strażaków z Wrześni, którym w udzielaniu pierwszej pomocy i zabezpieczaniu miejsca zdarzenia pomagali ochotnicy z Pyzdr. Ranni w wypadku trafili do wrzesińskiego szpitala. DAI

ukradğ pomp÷ wtryskowã oraz spuijciğ 40 l oleju nap÷dowego z ciãgnika ursus. Do zdarzenia doszğo w nocy z 11 na 12 listopada na prywatnej posesji w Osowie. Rolnik, wğaijciciel kilkuhektarowego gospodarstwa, oszacowağ straty na 3 tys. zğ. TOS


Reklama

14 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

5

Nowy numer Kwartalnika Fotografia już w sprzedaży a w nim m.in. artykuły o życiu i twórczości

Ireneusza Zjeżdżałki do nabycia w Biurze Ogłoszeń Wiadomości Wrzesińskich OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Pra-659

Inn-987

Akademia Małego Europejczyka - przedszkole anglojęzyczne

posiada jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat

ul. Perzycka 11 60-182 Poznań tel. 606 943 043 Grand Automatica Sp. z o.o. jest spółką działającą na rynku automatów o niskich wygranych. Należy ona do grupy firm powiązanych, aktywnych w branży hazardowo-rozrywkowej. Dzięki nieustannemu rozwojowi dążymy do pozycji lidera zarówno w grupie produktów branżowych, jak i poszczególnych sektorów branży. Powyższe idee zapewniają nam ciągłą konieczność poszukiwania ludzi zmotywowanych do współpracy, którzy wraz z nami chcieliby rozwijać naszą działalność w kraju. Kreatywnych i ambitnych ludzi, którzy odpowiedzialni będą zarówno za pozyskiwanie nowych klientów dla firmy w obszarze o promieniu ok. 50 km od miejsca zamieszkania, jak i budowanie z nimi relacji biznesowych (rozpoznawanie potrzeb, dostarczanie rozwiązań, usługi serwisowe) prosimy o kontakt na adres mailowy: tomasz.franica@asm.com.pl Przyszłym pracownikom gwarantujemy pracę pełną wyzwań oraz oferujemy dobre wynagrodzenie podstawowe z systemem motywacyjnym i niezbędne narzędzia pracy takie jak samochód, telefon oraz laptop.

tel.: 0 605-311- 712

Września, ul. gen. Kutrzeby 3D tel. 061 426 25 33, kom. 507 493 089

Roz-070

OFERTA PRACY

ul. Warszawska 15, Września

Zainteresowanych prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

PROSTA POŻYCZKA do 16000 zł – bez zaświadczenia o zarobkach, wystarczy tylko dowód osobisty i drugi dokument tożsamości. Na większe wydatki – WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY, nawet do 80 000 zł KREDYT KONSOLIDACYJNY, który zmieni wiele rat na 1 niższą. Dodatkowo pieniądze na dowolny cel. KREDYT DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA UPROSZCZONYCH ZASADACH. W OFERCIE RÓWNIEŻ KREDYTY SAMOCHODOWE ORAZ HIPOTECZNE

Serwis Kredytowy

Bal Sylwestrowy 2008/2009

Roz-060

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg atrakcyjnych kredytów gotówkowych, m.in:

Kre-046a

Września, ul. Kościelna 6 tel. 061 670 85 51

HOTEL POLONIA-PODSTOLICE O61 4386859 lub 693222012 • cena biletu 390,-zł od pary • nocleg gratis • bogate menu • losowanie zaproszeń na zabawy karnawałowe • orkiestra na żywo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus sc Zapraszamy do biura sprzedaży:

tel/fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285 kom 0601 753 610 oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 – tel. 061 437 61 65

• NOWE MIESZKANIA

A. Goclik M. Rozrażewski

w budynku wielorodzinnym z windą

• DOMKI SZEREGOWE z ogródkiem i garażem na dwa samochody LOKALIZACJA - rejon ul. Słowackiego

www.wgiplus.pl e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

Bd-252

62-300 Września ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00

G

plus


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Weszli i wyszli oknem Bracia Kurkowi uczcili Święto Niepodległości

Pięć komputerów ukradziono z pracowni Zespołu Szkół w Nowym Folwarku. Złodzieje zostawili dzieciom na pocieszenie klawiatury i myszki.

 Najpierw przecięto pręty, potem poszła szyba i komputery to w pomieszczeniu tym musi byå coij cennego. Kradzieőy byå moőe udağoby si÷ uniknãå, gdyby w placówce zadziağağ alarm. – Nie jest to jakiij nowoczesny alarm, dlatego nie moőemy mieå do nikogo pretensji – tğumaczy S. Czarnecka. – Dobrym rozwiãzaniem byğoby zamontowanie na zewnãtrz szkoğy kilku kamer. Staraliijmy si÷ o kame-

Fot. Łukasz Różański

ry w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkoğach”. Bezskutecznie. Ostatniã szans÷ na ich zdobycie mamy w kwietniu Dyrekcja obawia si÷, őe dopóki nie b÷dzie kamer, to podobne wğamania mogã si÷ powtarzaå. Póki co, trzeba pomyijleå o innej skutecznej formie ochrony mienia, no i cz÷ijciej kierowaå do Nowego Folwarku patrole stróőy prawa. KUL

KSERO

Reklama

cz-b A4: 0,15 zł A3: 0,30 zł kolor: A4: 2,50 zł A3: 5,00 zł

Warszawska 15, Września Biuro Ogłoszeń „WW”

wizytówek tel. 0-61 437 49 57 Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

20 zã

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Usl-008

Reklama

PROJEKTOWANIE MONTAŻ SPRZĘT AGD ARANŻACJA WNĘTRZ www.kuchnie-u9.poznan.pl

Poznań ul. Umultowska 9 Poznań ul. B. Krzywoustego 68

tel./fax 061-820-71-85 tel. 061-871-86-75

Me-041

Tradycyjne strzelanie z okazji 11 listopada rozpoczęło się tuż po godzinie 9.00 na strzelnicy przy ulicy Ogrodowej we Wrześni. To jedno z najważniejszych strzelań organizowanych przez bractwo (obok strzelania o godność Króla Kurkowego). Do Tarczy Niepodległościowej strzelać mogą wyłącznie Bracia Kurkowi. Najlepiej ta sztuka udała się Adamowi Wojciechowskiemu, drugą lokatę wywalczył Marek Nowacki, a trzecie miejsce Marek Przyjemski (wszyscy na zdjęciu). Tarcza Premiowa była dostępna dla wszystkich. W strzelaniu otwartym pierwsze miejsce zajął Dawid Szykowny, drugi był Marek Nowacki, a trzeci Gerard Izydorek. Na koniec odbyło się tradycyjne strzelanie do kura. Zwyciężył Justyn Matczak, strzał zapewniający drugie miejsce oddał Wojciech Krysztofiak, a trzecia lokata przypadła Tomaszowi Piotrowskiemu. Członkowie bractwa uczestniczyli także we mszy św. za Ojczyznę, odprawionej 11 listopada w kościele farnym, oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty. Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrześni zostało reaktywowane w 1995 roku; wtedy nastąpiła rejestracja bractwa z siedzibą w Muzeum Regionalnym we Wrześni. Komitet reaktywujący powstał już w 1994 roku, ale historia wrzesińskiego bractwa sięga 1854 roku. Wtedy – jak czytamy na stronie www.bractwowrzesnia.agrar.pl – liczyło ono 67 braci, z czego 30 stanowili Polacy, a 37 Niemcy. Ale już w 1871 roku większość stanowili Polacy. Dziś wrzesińskie bractwo liczy blisko 30 członków, a członkiem honorowym jest Wojciech Kruk, znany polityk i przedsiębiorca. MAK

Szkoğ÷ okradziono podczas minionego dğugiego weekendu. Zğodzieje po przeci÷ciu pr÷tów w kracie wybili szyb÷ w oknie pracowni internetowej, usytuowanej na parterze budynku, i tamt÷dy wynieijli sprz÷t. Rozbite okno i brak komputerów zauwaőyğ w ijrod÷ rano woŏny. – Byğ to nowy sprz÷t, który otrzymaliijmy w ramach projektu wspóğfinansowanego z programu EFS – mówi dyrektor ZS w Nowym Folwarku Sğawomira Czarnecka. – W placówce mamy jeszcze dwie inne pracownie, dlatego kradzieő komputerów nie skomplikuje mocno procesu nauczania dzieci informatyki. Grafik dost÷pu do pracowni b÷dzie jednak bardziej „nağadowany”. Wartoijå skradzionego sprz÷tu, który byğ ubezpieczony, oszacowano na 15 tys. zğ. W sali, do której wğamali si÷ zğodzieje, znajdowağ si÷ jeszcze odtwarzacz DVD i rzutnik multimedialny, ale sprz÷tu tego – o dziwo – zğodzieje nie wynieijli. Wğamywacze mieli uğatwione zadanie, gdyő poğoőenie szkoğy jest bardzo dla nich korzystne. – Teren za szkoğã nie jest w ogóle oijwietlony, tak őe zğodzieje nie musieli si÷ obawiaå, őe zostanã przez kogoij zauwaőeni. W dodatku za boiskiem jest las – mówi S. Czarnecka, która dziwi si÷, őe intruzi wybrali najbardziej „pracowitã” form÷ wejijcia do szkoğy. – Nie chc÷, aby wyglãdağo to na instruktaő, ale o wiele ğatwiej byğoby im si÷ dostaå przez zaplecze. Najwidoczniej wywnioskowali, őe skoro w oknie sã kraty,


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności 7 Elita urzędników zarabia przyzwoicie Siedem tysięcy złotych zarabia sekretarz powiatu Ryszard Szczepaniak. Sekretarz z Pyzdr już tylko 2 700 zł. Z analizy oijwiadczeġ majãtkowych wynika, őe urz÷dnicy na kierowniczych stanowiskach zarabiajã niemağe pieniãdze. Najbardziej jednak rzucajã si÷ w oczy bardzo duőe podwyőki, jakie otrzymujã w ciãgu roku. Z naszych dociekaġ wynika, őe najlepiej zarabiajãcym urz÷dnikiem jest sekretarz powiatu Ryszard Szczepaniak, który zarabia 7 tys. zğ miesi÷cznie (wszystkie podane w tekijcie kwoty sã netto). Jeszcze rok temu zarabiağ 5,7 tys. zğ. – Urz÷dnicy na najwyőszych stanowiskach w administracji samorzãdowej, na przykğad sekretarze i skarbnicy, muszã przy-

zwoicie zarabiaå – wyjaijnia kulisy swojej wysokiej podwyőki Ryszard Szczepaniak. Szczepaniak ma na koncie 52 tys. zğ, a takőe 142 tys. zğ w funduszu inwestycyjnym. Skarbnik powiatu Beata Walkowiak teő zacz÷ğa zarabiaå 6 tys. zğ – rok temu byğo to ledwie 4,5 tys. zğ. Zdecydowanie mniej zarabiajã urz÷dnicy z urz÷dów gmin. We wrzesiġskim ratuszu skarbnik Jolanta Koijciaġska zarabia 5,5 tys. zğ (4,5 tys. zğ rok wczeijniej). Sekretarz gminy Tadeusz IJwiãtkiewicz zarabia 3 600 zğ. Naczelnik wydziağu inwestycyjnego Jan Krotoszyġski ma pensj÷ 3 800 zğ. Jego uposaőenie wzrosğo o 700 zğ w porównaniu z rokiem ubiegğym. To skutek wi÷kszej liczby obowiãzków wynikajãcych z przeksztağcenia wydziağu komunalnego i rozwoju wsi w wydziağ inwestycyjny. – Szczerze mówiãc, nie

wiem ile zarabiam. Finansami zajmuje si÷ moja őona – mówi naczelnik Krotoszyġski. Im dalej od Wrzeijni, tym zarobki mniejsze. Sekretarz gminy Pyzdry Przemysğaw D÷bski zarabia 2 700 zğ, natomiast skarbnik Antonina Balicka – 3 200 zğ. W Miğosğawiu skarbnik Henryk Przykğota zarabia 5 tys. zğ. W Biuletynie Informacji Publicznych gminy Nekla nie ma oijwiadczeġ majãtkowych urz÷dników pracujãcych w miejscowym magistracie. W BIP-ie gminy Koğaczkowo nie ma aktualnych oijwiadczeġ urz÷dników. Ostatnie pochodzã z 2005 r. i w őaden sposób nie oddajã ich obecnego stanu majãtkowego. Odr÷bnã grup÷ urz÷dników stanowiã tak zwani „wickowie”. To biuraliijci z politycznego nadania. We Wrzeijni zast÷pca burmistrza Jan Maciejewski zarabia 6,5 tys. zğ. Ma-

Jan Krotoszyġski: – Nie pami÷tam, ile zarabiam Finansami zajmuje si÷ moja őona.

R. Szczepaniak: Urz÷dnik na wysokim stanowisku powinien mieå przyzwoitã pensj÷.

ciejewski w oijwiadczeniu wykazağ jeszcze trzy lokale uőytkowe i dwa samochody: toyot÷ avensis i citroena C3, oba z 2003 r. Drugi z zast÷pców, Waldemar Grzeijkowiak, zarabia 5,5 tys. zğ. Uzyskuje równieő 16 tys. dochodu rocznie z wynajmu lokalu uőytkowego. W Miğosğawiu zast÷pca Zbigniewa Skikiewicza, Bğaőej Pera, zarabia 4 600 zğ. Najmniej

zarabia „wicek” Roman Ejchorszt z Pyzdr, ledwie 3 750 zğ. Zdecydowanie najlepiej sytuowany jest Paweğ Guzik którego dochód miesi÷czny wynosi 8 200 zğ (pensja plus emerytura – tak zostağo to uj÷te w oijwiadczeniu). Wicestarosta posiada równieő dwa samochody osobowe marki Honda: civic z 2003 r. i crv z 2007 r. FIB

Reklama

Precz z antenami! <<

dok. ze s. 1

Choå T. Zajda podejrzewa popeğnienie przest÷pstwa, to nie poinformowağ o tym prokuratury. Nie chce dziağaå na szkod÷ swojej parafii. Z tym wi÷kszym niesmakiem odebrağ niedzielne kazanie, w którym ksiãdz mówiğ o tym, őe psuje si÷ obraz parafii na zewnãtrz. Szczegóğów nie podağ. Autor protestu kilkakrotnie próbowağ skontaktowaå si÷ z ksi÷dzem proboszczem. Bezskutecznie. 10 listopada byğo inaczej. Wspólnie z T. Zajdã i M. Orwatem wybraliijmy si÷ na dyőur ksi÷dza proboszcza. Przyjãğ nas okoğo 17.00 w biurze parafialnym. Nie wiedzieå czemu, duchowny zaryzykowağ twierdzenie, őe chcemy pogrãőyå ks. Stanisğawa Gğowskiego. Dğugo mówiğ o dwóch frakcjach – zwolenników i przeciwników eksproboszcza. W koġcu przeszedğ do konkretów. Wyjawiğ, őe anteny zamontowağa warszawska firma P4, őe sã z atestem, ale jeszcze nie dziağajã. O szczegóğy kazağ pytaå w kurii. Tam teő zaproponowağ przesğaå kopi÷ protestu z zağãczonymi podpisami mieszkaġców. Ksiãdz utrzymywağ, őe obawy mieszkaġców sã bezzasadne, bo inwestor nie podjãğby si÷ niczego, co byğoby niezgodne z prawem. Ponoå podobne anteny sã zamontowane na koijciele poewangelickim w Miğosğawiu. Sprawdziliijmy wãtek miğosğawski. Na koijciele faktycznie jest zamontowany nadajnik, ale nie telefonii komórkowej, tylko internetowy. Gmina, która jest wğaijcicielem nieruchomoijci, dğugo nie otrzymağa z tego tytuğu ani zğotówki – przynajmniej tak zapewniğa nas dyrektor Miğosğawskiego Centrum Kultury Maria Hetmaġczyk. Dopiero po pi÷ciu latach (w 2008 r.) umowa zostağa renegocjowana, dzi÷ki czemu do budőetu gminy wpğywa co miesiãc 300 zğ. Ksiãdz ekonom Kazimierz Kociġski z Kurii Metropolitalnej w Gnieŏnie zapewnia, őe inwestycja w parafii ijw. Kazimierza Królewicza jest zgodna z prawem. – Anteny zostağy zağoőone jak najbardziej legalnie. Mamy pozwolenia od starosty i burmistrza – zapewniğ.

To ciekawe, bo Kunegunda Zakrzewska z wydziağu gospodarki gruntami i architektury urz÷du miasta o przykoijcielnej inwestycji nie sğyszağa. W temacie zorientowany jest natomiast Jarosğaw Sobczak, naczelnik wydziağu ijrodowiska i rolnictwa starostwa powiatowego. Kilka dni temu rozmawiağ z delegacjã protestujãcych mieszkaġców. – Bez wzgl÷du na to, kim jest inwestor i gdzie zamontowağ anteny, to zğamağ prawo – nie ma wãtpliwoijci. Utrzymuje, őe nikt nie wystãpiğ o ijrodowiskowe uwarunkowania dla przedsi÷wzi÷cia ani nie przedstawiğ raportu oddziağywania na ijrodowisko. P4 to niezaleőny operator telefonii komórkowej. Na oficjalnej stronie in-

Bez względu na to, kim jest inwestor i gdzie zamontował anteny, to złamał prawo – nie ma wątpliwości ternetowej firmy widniejã tylko adresy mejlowe. Pytania przesğaliijmy do Marcina Gruszki, rzecznika prasowego. Nie odpowiedziağ. Rozmawialiijmy natomiast z dr. hab. Markiem Zmyijlonym z Instytutu Medycyny Pracy w Ğodzi, który od lat bada wpğyw pola elektromagnetycznego na komórki ludzkiego organizmu. – Samo pole elektromagnetyczne nie wpğywa znaczãco na procesy utleniania, moőe jednak niekorzystne zmieniaå dziağanie innych szkodliwych czynników, sprzyjajãcych powstawaniu wolnych rodników tlenowych – twierdzi naukowiec. – Naleőy je traktowaå jak jedno z zanieczyszczeġ ijrodowiska naturalnego. Nic wi÷cej – uspokaja. Póki co, protestujãcy mieszkaġcy osiedla Sğawno czekajã na odpowiedzi z inspektoratu ijrodowiska i kurii metropolitalnej. Uzaleőniajã od nich dalsze kroki.


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Samorząd

Za rogiem czai się dziura To nie przypadek: krach na Wall Street, Volkswagen zwalnia... a w powiecie dziura na milion. Radnym zostağa przedstawiona do akceptacji uchwağa, która dawağa staroijcie moőliwoijå zaciãgni÷cia kredytu w wysokoijci miliona zğotych. Okazuje si÷, őe w budőecie pojawiğa si÷ dziurka, która pod koniec roku moőe przybraå rozmiary jamy. Powiat liczyğ na pieniãdze ze sprzedaőy swoich nieruchomoijci. Fundusze te miağy byå przeznaczone na utrzymanie jednostek powiatowych, np. PCPR, OWDiR, PZD itp., itd. Dziağek nie sprzedano, wi÷c zrodziğo si÷ niebezpieczeġstwo, őe zabraknie pieni÷dzy na pensje dla urz÷dników. – To kredyt bezpieczeġstwa, musimy mieå zagwarantowane ijrodki na domkni÷cie budőetu. Nieruchomoijci w tym roku juő raczej nie sprzedamy, ale moőe okazaå si÷, őe wpğywy z podatków b÷dã wi÷ksze niő zakğadaliijmy, dlatego kredyt moőemy stosunkowo szybko spğaciå – mówi starosta powiatu wrzesiġskiego Dionizy Jaijniewicz.

– Jest to bezpieczeġstwo czy go nie ma? Po co w takim razie zaciãgaå kredyt? – dopytywağ Bogdan Kruk, radny PSL. Starosta odparğ na to, őe zaciãgni÷cie takiego kredytu to normalna sprawa w samorzãdzie. – Chciağem tylko przypomnieå, őe kilka miesi÷cy temu podnieijliijmy wartoijå punktów w tabeli wynagrodzeġ dla urz÷dników, a teraz mamy takã a nie innã sytuacj÷ – skomentowağ radny Eugeniusz Plewiġski (OFS). – Powiat posiada dobrã zdolnoijå kredytowã. Zadğuőenie po zaciãgni÷ciu tego zobowiãzania b÷dzie wynosiğo 19% (dopuszczalny limit to 60% – przyp. red) – mówiğa na sesji skarbnik powiatu Beata Walkowiak. Radna Maria Taciak (SLD) zaniepokoiğa si÷ ostatnimi informacjami o rychğym zamkni÷ciu IJwiata Wodnego Cenos, czyli krytej pğywalni. – Istnieje realne zagroőenie, őe firma Cenos wkrótce przestanie istnieå, a wraz z niã pğywalnia. Na dodatek w przyszğym roku koġczy si÷ dziesi÷cioletni okres, w którym wğaijciciel musiağ utrzymywaå ten obiekt. Przypomn÷ tylko, őe pğywalnia byğa równieő budowana ze ijrodków publicznych. Zwracam si÷ do pana starosty o podj÷cie dziağaġ zmierzajãcych do tego, aby kryta pğywalnia nadal istniağa we Wrzeijni. To zadanie, to w gğównej mierze kompetencje burmistrza Wrzeijni, ale myijl÷, őe wspólny wysiğek samorzãdów moőe doprowadziå do pozytywnego rozwiãzania tej sprawy. Moőe czas zastanowiå si÷

B. Kruk: – Jeśli jesteśmy bezpieczni, to po co nam ten kredyt. Niech starosta wyjaśni tę sprawę.

 Bogdan Kruk „z tych nerw” pogniótł karteczkę w lewej dłoni nad ewentualnym przej÷ciem tego obiektu przez samorzãd – mówiğa podczas sesji radna Maria Taciak. Radny Rafağ Zi÷ty (Samorzãdny Powiat) dodağ, őe szkoğom sã juő wyma-

Fot. Filip Biernat

wiane umowy z koġcem marca 2009 na nauk÷ pğywania przez wğaijciciela obiektu. Starosta odpowiedziağ, őe urzãd monitoruje juő t÷ spraw÷, a w najbliőszym czasie Dionizy Jaij-

niewicz ma zamiar si÷ spotkaå z nowym wğaijcicielem Cenosu. Radnych interesowağy równieő sprawy szpitalne. Niedawno ukazağ si÷ ranking najlepszych szpitali wedğug dziennika „Rzeczpospolita”. W podsumowaniu nie znalazğ si÷ szpital powiatowy we Wrzeijni. – Dlaczego szpitala nie ma w zestawieniu? – pytağ radny Wğodzimierz Podzerek (PiS) prezesa szpitala Zbyszka Przybylskiego. – Zestawienie „Rzeczpospolitej” byğo przygotowane nieprofesjonalnie. Trudno odgadnãå, jakie dane byğy brane pod uwag÷ przez twórców tych rankingów. W klasyfikacji znalazğo si÷ dwieijcie szpitali, tymczasem w Polsce jest ich dwa tysiãce, w takim razie co z nimi? Takie rankingi powinny byå przygotowywane przez branőowe czasopisma, które znajã si÷ na rzeczy – odpowiadağ prezes Z. Przybylski. FIB

Podwyższono podatki i bonifikaty

0,49

Rada miasta podwyższyła podatek od nieruchomości. Jeden radny zaprotestował. Stawka podatku od nieruchomoijci zwiãzanych z prowadzeniem dziağalnoijci gospodarczej, a takőe od budynków mieszkalnych zaj÷tych na prowadzenie dziağalnoijci b÷dzie wynosiğ od nowego roku 13,99 zğ za metr kwadratowy. – Mam proijb÷, aby si÷ nad tym powaőnie zastanowiå – apelowağ radny Maciej Szelãgiewicz. – Jak podwyőszymy podatki, to inwestorzy mogã si÷ wystraszyå i zwyczajnie nie przyjdã. Burmistrz Tomasz Kağuőny: – Po pierwsze chc÷ powiedzieå, őe jest to pierwsza podwyőka podatków dla przedsi÷biorców od 7 lat. Po drugie, wzrost wynosi tylko 1 zğ, co daje okoğo 7%. Po trzecie, w naszej gminie podatek ten i tak nie b÷dzie wysoki. Porównujãc nas z sãsiednim miastami powiatowymi, to i tak jest mniej o 4, a nawet 5 zğ. I po czwarte, niskie podatki to nie jedyny czynnik przyciãgajãcy inwestorów. Gdyby tak byğo, to ch÷tnych do zainwestowania w naszej strefie ekonomicznej, gdzie stawka podatku wynosi zero, mielibyijmy zatrz÷sienie. A tak nie jest. Argumentacja najwyraŏniej przekonağa radnych, którzy przystali na propozycj÷ burmistrza.

zğ b÷dzie wynosiğ podatek od 1 metra kwadratowego w budynkach mieszkalnych

 Radny Andrzej Rzeźnik w trakcie obrad rozmawia z urzędnikiem Robertem Klimczkiem Gmina Wrzeijnia przeőywa boom budowlany. Przynajmniej na papierze. Radni zezwolili na przystãpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Nowe dziağki zostanã wytyczone w Bierzglinku, Nowym Folwarku, Gutowie Wielkim i Mağym.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego to nie jedyny temat zwiãzany z mieszkaniówkã. Radni bez gğosu sprzeciwu wyrazili zgod÷ na udzielenie bonifikaty w wysokoijci 95% od ceny rynkowej. Zwi÷kszenie bonifikaty o kolejnych 5 punktów procentowych ma „na celu zwi÷kszenie zainteresowania wyku-

Fot. Tomasz Małecki

pem lokali przez dotychczasowych najemców tych lokali” – czytamy w uzasadnieniu do uchwağy. Tuő przed sesjã zmieniono plan sesji. Z porzãdku obrad zdj÷to punkt mówiãcy o przystãpieniu do realizacji zadania pod nazwã „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych do gmin obj÷tych porozu-

mieniem wraz z budowã Zakğadu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Zmian÷ zaproponowağ burmistrz. Dlaczego? Nie wytğumaczyğ. Radni teő nie pytali. Komisja rewizyjna skontrolowağa wykorzystanie dotacji przyznanych Victorii Wrzeijnia. „Komisarze” pod kierunkiem Bolesğawa IJwi÷ciochowskiego nie dopatrzyli si÷ uchybieġ w wykorzystaniu pieni÷dzy podatników przez dziağaczy sportowych. Na koniec radny Bronisğaw Dankowski zapytağ burmistrza o spraw÷ rezygnacji Michağa Kosiġskiego z funkcji dyrektora Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury: – Miasto huczy od plotek na ten temat. Czy na kolejnã sesj÷ mógğby pan przygotowaå krótkã informacj÷ na ten temat? – poprosiğ radny lewicy. – Chcemy wiedzieå, ile prawdy jest w tych plotkach – zakoġczyğ tajemniczo. Tomasz Mağecki


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

90 lat niepodległości Wrzesińskie obchody Święta Niepodległości były na wskroś tradycyjne. Zacz÷ğo si÷ od mszy w farze i póŏniejszego przemarszu pod pomnik 68. Puğku Piechoty, który poprowadziğa, jak zwykle z przytupem, Mğodzieőowa Orkiestra D÷ta Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury. Pod pomnikiem przedstawiciele urz÷dów, organizacji i sğuőb mundurowych w takt werbli uroczyijcie zğoőyli wiãzanki kwiatów, a czğonkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrzeijni, wykonujãc rekordowo gğoijny salut armatni, zatrzymali na sekund÷ t÷tno wszystkim licznie zebranym mieszkaġcom Wrzeijni. Dalej obchody 90. rocznicy odzyskania niepodlegğoijci przeniosğy si÷ do Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury, gdzie wiceburmistrz Waldemar Grzeijkowiak, peğniãcy obecnie obowiãzki dyrektora tej placówki, za-

 Uczniowie gimnazjum im. Kopernika śpiewali i deklamowali debiutowağ w roli prowadzãcego uroczystoijå. Razem ze Stefaniã Gãsiorek z Wrzesiġskiego Towarzystwa Kulturalnego przywitağ prominentnych goijci oraz kombatantów, i zapowiadağ kolejne cz÷ijci wieczornicy. Poczãtkowy wykğad historyczny wygğosiğa Mağgorzata Korfini-Stach-

Uczniowie szkół średnich mówili o narkotykach

- Wartością tego przedsięwzięcia są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka – mówił do uczniów wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych Grzegorz Jach (na zdjęciu, twórca programu „PaT”). Pat to sytuacja w szachach, w której jeden z graczy nie może wykonać żadnego posunięcia zgodnie z przepisami, ale jego król nie jest szachowany, tzn. nie jest atakowany przez żadną bierkę przeciwnika. W ten sposób partia kończy się remisem. Do tej sytuacji nawiązuje program pod tą samą nazwą. – My mówimy o pacie społecznym. Nie zgadzamy się z nim. Uważamy, że nie ma sytuacji bez wyjścia, zwłaszcza w kwestii szeroko rozumianej patologii społecznej – podkreślał G. Jach, który prowadził piątkowe spotkanie (7 listopada). – Mówię to tu, we Wrześni, powiedziałem to wczoraj w Poznaniu i przedwczoraj w Wągrowcu – dodał. Na co dzień pełni obowiązki pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Promocji i Bezpieczeństwa Publicznego. Młodzież zgromadzona we Wrzesińskim Ośrodku Kultury wypełniła ankiety dotyczące zagrożeń narkotykowych na terenie szkoły, a także zaufania do rodziców i policji. Następnie uczestniczyła w dyskusji i spektaklu pt. „Blackout”. Jego dramatyczny finał wyzwolił silne emocje – uczniowie byli świadkami zmagań młodego człowieka zniewolonego przez narkotyki. Mimo licznych prób, z nałogu nie wyszedł. Zmarł. „PaT” to skrót od nazwy „Profilaktyka a Teatr”. Program obejmuje cztery obszary: działanie, informację, edukację i akcję o nazwie „Przystanek PaT”. Ten ostatni co roku odbywa się w innej miejscowości. Najbliższy zaplanowano na 6-10 lipca w Miętnem (woj. mazowieckie). Kolejny ma zostać przeprowadzony w Wielkopolsce. Przedsięwzięcie jest kierowane do uczniów szkół średnich, którzy przez kilka dni uczestniczą w zajęciach teatralnych, filmowych, wokalnych i dyskusjach. Przystankowi „PaT” przyświecają słowa piosenki Jarosława Chojnackiego: „Nie wracajmy jeszcze na ziemię. W brokacie gwiazd nam do twarzy. Pobujajmy jeszcze w obłokach. W obłokach najlepiej się marzy.” – Nie wiem, czy będzie możliwość zorganizowania tego przystanku u nas, ale na pewno wyrazimy taką chęć – deklaruje oficer prasowy policji Krzysztof Szcześniak. W 1,5-godzinnym spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. Arleta Nowak, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, starostowie, a także komendanci policji, straży pożarnej i straży miejskiej. TOS

Fot. R. Lipigórski

nik, nauczycielka z Gimnazjum nr 1 im. Mikoğaja Kopernika we Wrzeijni. Po krótkim, ogólnym przedstawieniu historycznych uwarunkowaġ odzyskania niepodlegğoijci, M. KorfiniStachnik skupiğa si÷ na zasğugach mieszkaġców Wrzeijni w wyzwalaniu kolejnych terenów spod wğadzy

zaborcy. Nie sposób byğo tu pominãå takich nazwisk, jak Wğadysğaw Wiewiórowski, Kazimierz Grudzielski czy Wincenty Dondajewski. Wykğad zawierağ równieő kilka lokalnych ciekawostek, chociaőby takã, őe na potrzeb÷ utworzenia Legii Wrzesiġskiej zebrano åwierå miliona marek. Kolejnym punktem rocznicowej wieczornicy byğo ogğoszenie wyników VI Wrzesiġskiego Dyktanda Ortograficznego, które odbyğo si÷ 3 listopada. Nazwiska najlepszej trójki odczytağ polonista Kazimierz Chochóğ, autor tekstów dyktand i czğonek komisji sprawdzajãcej. Tak wi÷c trzecie miejsce zaj÷ğa Agnieszka Wojtyra z Liceum Ogólnoksztağcãcego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeijni, druga lokata przypadğa Marii Olszewskiej, zast÷pcy dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gnieŏnie, natomiast najlepsza okazağa si÷ zeszğoroczna zwyci÷őczyni – Julianna Hauke, nauczycielka z Zespoğu Szkóğ w Nowym Folwarku (patrz: „Protokóğ z przesğuchania”, s. 20). W cz÷ijci artystycznej wieczornicy, na którã skğadağy si÷ gğównie utwory klasyków wspóğczesnej polskiej poezji patriotycznej, wystãpili uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Mikoğaja. Kopernika we Wrzeijni. DAI

Nasi w „Świadectwie” Zaledwie par÷ dni temu telewizyjna „Jedynka” wyemitowağa polskã komedi÷ z 2006 r. pt. „Statyijci” z epizodycznym udziağem wrzesiġskiego chóru Pro Musica, tymczasem w kinie „Trójka” wyijwietlane jest wğaijnie „IJwiadectwo” – dokument zrealizowany na podstawie ksiãőki Stanisğawa Dziwisza. Ten film równieő zawiera wrzesiġski, a wğaijciwie – podwrzesiġski akcent. Gdy kardynağ Dziwisz opowiada o swoich mğodzieġczych latach i pobycie u wuja kowala, jako filmowa ilustracja pojawia si÷ Andrzej Lepka, kowal z Grzybowa. Dokğadnie dwa lata temu pisaliijmy o nim na naszych ğamach w cyklu traktujãcym o wymierajãcych zawodach.

– Zdj÷cia trwağy kilka godzin. Po prostu robiğem swoje – mówi kowal Andrzej Lepka z Grzybowa.

Pan Andrzej z sukcesem prowadzi w őywym skansenie w Dziekanowicach sezonowe stoisko z tradycyjnã kuŏniã. To tam dostrzegli go realizatorzy „IJwiadectwa”. Ostatni wrzesiġski seans – 20 listopada. DAI

Pomnik powstańców postawiony i przyklepany

Co słychać

Aktualności

„ „Piwo wyjechağo na

podstawie wuzetki – jedna kopia zostağa w magazynie, jedna u kontrahenta, a jedna wróciğa do firmy” – napisağ nam Dariusz Piechowski, wiceprezes zarzãdu miğosğawskiego browaru Fortuna. Przypomnijmy: w artykule „Szczepaniak: on ukradğ. Piechowski: on zazdroijci” (nr 43 „WW”) napisaliijmy, őe 3 tys. butelek piwa wyjechağo z browaru bez tzw. wuzetki, z czym zgodziğ si÷ prezes browaru Waldemar Szczepaniak. Jego zast÷pca twierdzi co innego. Kto mówi prawd÷? KUL

„ Dzieci÷cy Zespóğ Taġ-

ca Ludowego Ryszarda Zjeődőağki zaprasza uczniów klas III i IV. Spotkanie organizacyjne odb÷dzie si÷ w piãtek 14 listopada 2008 r. o godz. 16.00 w auli Samorzãdowej Szkoğy Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 1 CIC

„ 27 listopada we Wrze-

siġskim Oijrodku Kultury o godz. 19.00 odb÷dzie si÷ recital Michağa Bajora, poğãczony z promocjã nowej pğyty. Bilety w WOKu w cenie 40 zğ. CIC

„ Poğoőna to nie piel÷g-

niarka, a o firankach, które na oddziale ginekologiczno-poğoőniczym szpitala nie zmieniajã si÷ od lat, Előbieta Pikora-Józwiak mówiğa ze smutkiem – to takie mağe wyjaijnienie do zeszğotygodniowego artykuğu pt. „Oddziağ specjalny w szpitalu”. TOS

„ Premier podpisağ roz-

porzãdzenie wprowadzajãce nowy taryfikator mandatów, który zacznie obowiãzywaå juő za tydzieġ. Wprowadza on kary za najbardziej powszechne brawurowe grzechy uczestników ruchu. Naleőã do nich zarówno parkowanie na miejscu dla osoby niepeğnosprawnej, za co zapğacimy teraz 500 zğ, jak i niebezpiecznie wykonany manewr wyprzedzania. CIC

„ 21 listopada o godz. 18.00 w bibliotece Towarzystwa Czytelni Ludowych odb÷dã si÷ zaduszki. Dedykowane sã one rodzinom wrzeijnian, których bliscy w tym roku odeszli do „krainy anioğów”. W programie zaplanowano wiersze wrzesiġskich i koniġskich poetów w interpretacji mğodzieőy Liceum Ogólnoksztağcãcego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeijni. KUL „ Kierowcy PUK-owskiej W minioną środę dokonano odbioru technicznego pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej. Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oceniali wykonanie granitowego monumentu i planowali kolejne renowacje wokół niego. DAI

zamiatarki! Przypominamy, őe wjeődőajãc na rondo, skr÷camy w prawo, a nie w lewo. Na skróty nie jeŏdzimy... KUL


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Miłosław Przebadali bezpłatnie płuca

stronę redaguje :

Łukasz Różański

96

Mieszkańcy gminy w poniedziałek mogli skorzystać z darmowych badań profilaktycznych. Zainteresowanie było duże. Badania schorzeġ ukğadu oddechowego byğy przeprowadzane w ambulansie, którego przyjazd do Miğosğawia sfinansowano ze ijrodków województwa wielkopolskiego. Przez ponad pi÷å godzin ambulans wyposaőony w aparatur÷ do badaġ rentgenowskich zaparkowany byğ przed siedzibã Ochotniczej Straőy Poőarnej. W sumie weszğo do niego 96 osób. Badania wykonywane byğy (po wczeijniejszym zapisaniu si÷) nieodpğatnie i bez skierowania lekarskiego. – Oczywiijcie jeőeli ktoij si÷ do nas wczeijniej nie zapisağ, a chciağ zostaå przebadany, to nie odesğaliijmy go z kwitkiem – mówi Izabela Góra z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakğadu Opieki Zdrowotnej Chorób Pğuc i Gruŏlicy w Wolicy. – W ambulansie wykonujemy badanie RTG klatki piersiowej, które jest podstawowã metodã diagnostyki wczesnych zmian chorobowych w obr÷bie klatki piersiowej, w tym gruŏlicy oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia i őycia chorób pğuc.

 – Nasze badania adresowane są do wszystkich – mówi Izabela Góra W sali Miğosğawskiego Centrum Kultury przeprowadzane byğy natomiast badania spirometryczne. Na wyniki badaġ mieszkaġcy muszã poczekaå kilka tygodni. Otrzymajã je drogã pocztowã. – Nigdy nie wiadomo, co w czğowieku siedzi, dlatego postanowiğem tutaj przyjijå – tğumaczy powód swojej wizyty przy ambulansie Edmund Olesğaw. – Badania sã bezpğatne, nie ma kolejek czy dğugiego terminu oczekiwania. Pan Edmund swoich wyników si÷ nie obawia.

Fot. KUL

– Mam pi÷ådziesiãt siedem lat, a powiedziano mi, őe wyniki badaġ spirometrycznych mam takie, jak dwudziestooijmiolatek. Jestem wi÷c o siebie spokojny. – Do wykonywania takich badaġ zapraszamy w szczególnoijci osoby, które dawno nie kontrolowağy swoich pğuc lub które paliğy lub palã papierosy, prawie codziennie kaszlã i szybciej si÷ m÷czã podczas wysiğku fizycznego – zach÷ca na przyszğoijå I. Góra. – Naszym ambulansem jeŏdzimy po cağym województwie, praktycznie dzieġ w dzieġ. W Miğosğawiu

„ Orlik Miğosğaw wy-

grağ u siebie sobotni mecz z druőynã Orğy Huta Ğukomska (5:0). Po dwie bramki strzelili: Tomasz W÷cğawiak, Tomasz Kubiak, jednã Marek Gomulski.

„ W zwiãzku z przypada-

jãcã w tym roku 90. rocznicã wybuchu Powstania Wielkopolskiego, MCK chce zorganizowaå okolicznoijciã wystaw÷. Kaődy, kto posiada w swych zbiorach jakieij pamiãtki pochodzãce z tego okresu, proszony jest o udost÷pnienie ich MCK.

osób wykonağo badanie RTG klatki piersiowej w ambulansie, który przyjechağ do Miğosğawia

Burmistrz pogoni lisy? „Jak będzie potrzeba, kupię naboje” Mieszkaġcom gminy sen z powiek sp÷dzajã lisy. Ich obecnoijå nikogo nie dziwi, w tym roku jest ich jednak stanowczo za duőo. Prawdziwa plaga jest w Orzechowie. Ludzie narzekajã, őe rude czworonogi kradnã kury z podwórek i nie bojã si÷ podchodziå do domów. – Jest tyle lisów, őe gospodynie bojã si÷ wypuszczaå kury na dwór – alarmowağa radna Maria Orzechowska na jednym z posiedzeġ wspólnych komisji, proszãc burmistrza o szybkã interwencj÷. N i e o c z e k i w a n e s p o t ka n i e z lisem przeőyğa nasza Czytelniczka, mieszkanka ulicy Miğosğawskiej w Orzechowie. – Wracajãc wieczorem z pracy, zauwaőyğam, őe przy jednej z posesji siedzi lis, który coij trzyma w pysku. O dziwo, wcale si÷ mnie nie przestraszyğ. Ja jego tak. Lisy to jednak nie tylko problem orzechowian. – Nie tak dawno znajomy spotkağ przy bloku dwa lisy – opowiada soğtys Bugaju Stanisğaw Staraġski. – Wcale si÷ go nie bağy. Moőe byğy wijciekğe? W tym roku jest ich naprawd÷ sporo. – Sam znalazğem kiedyij dwa martwe lisy – przyznaje radny Tadeusz Jenek z Mikuszewa. – Jednemu z sãsiadów lis wyniósğ zaij 22 kury. To, őe lisy coraz cz÷ijciej opuszczajã lasy w poszukiwaniu poőywienia, zauwaőyli z pewnoijciã kierowcy. Widok przebiegajãcego przez drog÷ lisa jest bardzo cz÷sty. Jedynym skutecznym rozwiãzaniem jest odstrzağ czworonoőnych rudzielców. Sprawã trzeba si÷ zajãå jak najszybciej, choåby dlatego, őe lisy doijå cz÷sto roz-

Co słychać

tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

frekwencja jest bardzo dobra, jak na takã gmin÷. Zağoőeniem podejmowanej akcji jest wykonanie badaġ w miejscu zamieszkania pacjentów, co umoőliwia wyrównanie szans w dost÷pie do specjalistycznych badaġ diagnostycznych, szczególnie w przypadku mieszkaġców wsi i mağych miast. – Chcemy podnieijå ijwiadomoijå zdrowotnã mieszkaġców, zach÷cajãc ich do wzi÷cia udziağu w tego typu badaniach – mówi I. Góra. Dodajmy, őe w poğowie sierpnia od mieszkaġców pobierana byğa krew na oznaczenie PSA w ramach profilaktyki nowotworów gruczoğu krokowego (prostaty), a wczeijniej przeprowadzono badania na obecnoijå krwi utajonej w kale (profilaktyka raka grubego). Byğa teő pogadanka na temat profilaktyki zdrowotnej.

„ Jeijli ktoij nie ma jesz-

cze planów na sobot÷ – z pewnoijciã warto odwiedziå klub „Olimpia” w Miğosğawiu. Goijciem specjalnym imprezy b÷dzie niemiecka Fragma, gwiazda europejskiej sceny muzycznej. Ceny biletu: dziewczyny 15 zğ, panowie 20 zğ.

„ Nowy sklep AGD otwarto na rogu ulicy Wrzesiġskiej i Rybackiej w Miğosğawiu. Dawniej znajdowağ si÷ tam warzywniak. „ Oijrodek Pomocy Spo-

ğecznej w Miğosğawiu informuje, őe 27 listopada b÷dã wypğacane pieniãdze rolnikom, w których gospodarstwach rolnych powstağy szkody spowodowane przez susz÷.

Pierwsza akademia od lat z okazji 11 listopada

„ Miğosğawski magistrat

poszukuje referenta ds. ewidencji ludnoijci. Zainteresowani swoje CV mogã wysyğaå do 21 listopada. Oferta atrakcyjna – wymagania znikome.

L. Dopierağa: – Odstrzağ lisów przeprowadzony byğ juő jesieniã w zeszğym roku. Lisów byğo duőo.

„ Poseğ Tadeusz Toma-

szewski peğniğ w ijrod÷ drugi swój dyőur poselski w urz÷dzie gminy. Odwiedziğo go trzech mieszkaġców. noszã wijcieklizn÷. Poza tym wiosnã, gdy pojawiã si÷ mğode, kğopot b÷dzie jeszcze wi÷kszy. Od koġca marca do 1 lipca polowanie na lisy jest zabronione. – Nie wykluczam, őe zwróc÷ si÷ do Kóğ Ğowieckich z proijbã o zweryfikowanie planów odstrzağów lisów – mówi burmistrz Zbigniew Skikiewicz. – Jeijli zajdzie taka potrzeba, moőemy przekazaå leijnikom jakieij pieniãdze z funduszu ochrony ijrodowiska, np. na zakup amunicji. Przypomnijmy, őe odstrzağ „rudzielców” na terenie gminy przeprowadzony byğ juő zeszğã jesieniã. – W tym roku jeszcze nie odbieraliijmy od mieszkaġców sygnağów o lisach biegajãcych po wsiach – mówi komendant straőy miejskiej w Miğosğawiu Leonard Dopierağa. – Rok temu takie sygnağy byğy. Skãd wzi÷ğo si÷ aő tyle lisów w gminie? Myijliwi nie polujã na nie, poniewaő jest to dla nich kompletnie nieopğacalne. Do zwi÷kszenia ich populacji przyczyniğa si÷ moda. Kobiety nie chcã nosiå lisich futer ani czapek. Przynajmniej na razie, bo moda moőe si÷ zawsze przecieő zmieniå.

Z inicjatywy Jarosława Sobczaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości, w kościółku poewangelickim zorganizowano uroczystą akademię. W jej trakcie Krzyż Ludowego Wojska Polskiego otrzymał: Leon Dzierla, Wacław Kobielak (na zdj.) i burmistrz Zbigniew Skikiewicz.

Brązowy domek zastąpił obskurny barak

„ Mieszkaniec Miğosğawia straciğ w IJremie przy ul. Mickiewicza 35 tys. zğ. Zğodziej ukradğ mu volkswagena passata.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

438 30 07

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 38 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

W miejsce starego, wysłużonego baraku, który jeszcze do niedawna służył przewoźnikom promowym w Nowej Wsi Podgórnej, wybudowano domek z drewna. Koszt inwestycji, którą sfinansował Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni to 13 tys. zł. Przewoźnicy promowi mają zatem godne miejsce do spożywania posiłków i ogrzania się w zimowe dni.

0607 944 690

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzesnia.info.pl

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Awantura o płotek Płotów w parku w Kołaczkowie jest kilka. Wojna idzie tylko o jeden. Koğaczkowski park w cağoijci nie naleőy do wsi czy teő gminy. Dwa zabytkowe budynki: wozownia (siedziba Oijrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny) i oficyna (na razie stoi pusta) to wğasnoijå powiatu wrzesiġskiego. Do powiatu naleőã jeszcze dziağki, gdzie znajduje si÷ plac zabaw przy OWDiR oraz otoczenie oficyny aő do przedszkola. Powiat ma teő drog÷, która ğãczy urzãd gminy z pağacem. Atmosfera zacz÷ğa si÷ zag÷szczaå, gdy dyrektor OWDiR Magdalena Zajãc zacz÷ğa budowaå ogrodzenie wokóğ placu zabaw, czyli zaingerowağa w dotychczasowy wyglãd parku. Jak si÷ okazağo, byğa zmuszona, aby taki ruch wykonaå. – Mamy zalecenie sanepidu z 2005 r., zobowiãzujãce nas do budowy takiego ogrodzenia. Kilkakrotnie prosiliijmy o prolongat÷, poniewaő nie mieliijmy pieni÷dzy na to, aby taki pğot powstağ. W tym roku dostaliijmy ostateczne zawezwanie do wykonania zalecenia – wyjaijniağa nam spraw÷ M. Zajãc. Pğot jest budowany po to, aby dzieci bawiãce si÷ na placu

nek, przeprowadzağ remonty. W latach 1988-1991 wydağ na niego 349 248 266 starych zğ (34 924,83 nowych zğ). – Gmina dostağa wówczas dotacj÷ z kuratorium na remont tego budynku – mówi Dionizy Jaijniewicz, starosta powiatu wrzesiġskiego. – Co do drogi, która wiedzie do pağacu, wymaga to ustanowienia tzw. sğuőebnoijci drogi. To prosta formalnoijå, wymagajãca tylko zgody sãdu. I tak b÷dzie to zağatwione, nie widz÷ przeszkód, aby takã procedur÷ przeprowadziå – dodaje starosta. Radny powiatowy Eugeniusz Plewiġski pytağ na ostatniej sesji o przyszğoijå oficyny, która jest wğasnoijciã powiatu. Budynkiem zainteresowana jest Fundacja Medyczna imienia Profesorów Juraszów, która chce tu uruchomiå pensjonat dla osób niepeğnosprawnych, a takőe ufundowaå izb÷ pami÷ci byğych wğaijcicieli Koğaczkowa, czyli doktorów Juraszów. – W gr÷ wchodzi kilkunastoletnia dzierőawa z zabezpieczeniem, w razie gdyby inicjatywa fundacji si÷ nie  Ten niepozorny płot stał się problemem w Kołaczkowie Fot. FIB udağa. Sğyszeliijmy, őe jest to partner doijwiadczony i solidny ale poprosizabaw nie wybiegağy na ulic÷ wprost nie w smak. – Przez takie dziağania liijmy o informacje na temat jego dopark moőe straciå swój urok – uwa- tychczasowej dziağalnoijci. Rozmopod nadjeődőajãce samochody. – Odgrodzenie si÷ oijrodka nie po- őa E. Kubis. Granica mi÷dzy cz÷ijciã wy trwajã. Őadne decyzje nie zostağy doba si÷ spoğeczeġstwu – mówiğ wójt powiatowã i gminã parku przebie- jeszcze podj÷te – mówi starosta. gminy Koğaczkowo Wojciech Maj- ga przez ijrodek placu przed pağacem, chrzak. Jednak őadna oficjalna skar- wi÷c co b÷dzie, jeijli powiat zechce ga w tej kwestii nie wpğyn÷ğa do urz÷- tutaj postawiå jakiij pğot? Dyrekdu gminy. Pğot ze swojego okna widzi tor przypomina, őe na przeğomie lat Dzielnie parku na kilku wğaijciteő Edmund Kubis, dyrektor Gmin- 80. i 90. wozownia, w której znajducieli nie byğo dobrym pomysğem nego Oijrodka Kultury mieszczãcego je si÷ OWDiR, byğa wğasnoijciã gminy. teraz mamy tego przykre skutki si÷ w pağacu. I to, co widzi, jest mu Urzãd gminy inwestowağ w ten budyFIB

Reni-Trans Bieganowo zdobył Puchar Boryny

11

stronę redaguje :

Co słychać

14 listopada 2008

„ Przypominamy, őe GOK w dalszym ciãgu szuka pamiãtek po powstaġcach wielkopolskich, celem ekspozycji w pağacu. „ Poseğ Tadeusz Toma-

szewski w ijrod÷ miağ dyőur w pağacu w Koğaczkowie.

„ Stefan Waszak, szef

koğaczkowskiego PSL-u, byğ delegatem na zjazd krajowy ludowców. Przywódcã partii po raz kolejny wybrano Waldemara Pawlaka.

„ Jak nazwa miesiãca wskazuje, liijcie juő opadğy. Teraz w koğaczkowskim parku odbywa si÷ wielka akcja palenia listowia. „ Dzieci z OWDiR zwy-

ci÷őyğy w turnieju unihokeja, a sam oijrodek otrzymağ od wojewody sporã dotacj÷ na remonty. Szczegóğy wkrótce.

„ Na Wygodzie pojawi-

ğy si÷ wygi÷te rury i nowe znaki drogowe. Wkrótce b÷dziemy tutaj sygnalizacja ijwietlna, ale taka uboga z mrugajãcym jednym ijwiatğem.

„ Wójt Wojciech Maj-

chrzak, rolnik Zenon Krzysztoġ, i soğtys Borzykowa Iwona Zi÷tkiewicz – to nie skğad komitetu wyborczego wójta, ale zespóğ „specjalistów” z zakresu funduszy europejskich, którzy b÷dã nam zağatwiaå pieniãdze z Leadera+.

11 listopada bez zmian

„ Apel wójta w sprawie wywieszenia flag w IJwi÷to Niepodlegğoijci nie przyniósğ skutku. Flag byğo jak na lekarstwo.

Święto Niepodległości w tym roku obchodzono w Sokolnikach. Scenariusz mimo 90. rocznicy był taki sam, jak w ubiegłych latach.

„ Trzeba uwaőaå na

Ekipa wójta Wojciecha Majchrzaka – Reni-Trans Bieganowo – wygrała Otwarty Turniej Futsalu o Puchar Boryny. W zawodach wzięło udział 16 drużyn z całego powiatu wrzesińskiego. Uczestników podzielono na cztery grupy, z każdej awansowały do dalszych rozgrywek po dwie drużyny. Kołaczkowianie byli mało gościnni, ponieważ do ćwierćfinałów awansowały tylko drużyny z gminy Kołaczkowo oraz Koszary Września, jednak wrześnianie nie wzięli już udziału w fazie pucharowej. W ćwierćfinale odnotowano następujące wyniki: Reni-Trans Bieganowo – LZS Gorazdowo 4:0, Era-Plast Zieliniec II – Koszary Września 3:0 (walkower), FC Twardy – TW Kołaczkowo 2:2 ( w karnych 2:3), LZS Borzykowo Era Plast Zieliniec 2:1. W półfinale Reni-Trans pokonali Erę Plast II 3:1, a TW Kołaczkowo – LZS Borzykowo 4:1. W meczu o trzecie miejsce LZS Borzykowo wygrało z Erą Plast II 5:0. Natomiast w finale Reni-Trans Bieganowo zwyciężyło TW Kołaczkowo 3:1. Organizatorzy: Jakub Pera, EKT Dinozaury i Wójt Gminy Kołaczkowo przyznali również wyróżnienia indywidualne. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Kamil Stachura (LZS Borzykowo), który zdobył 9 goli. Kolejne miejsca w klasyfikacji zajęli: Bartosz Sodkiewicz (FC Twardy Borzykowo) – 6, Wojciech Majchrzak (Reni-Trans) – 4, Marcin Staszak (LZS Borzykowo) – 4. Nagrodę fair play zdobyła drużyna Era Plast Zieliniec II, której zawodnicy w trakcie turnieju nie złapali żółtych ani czerwonych kartek, ani też nie dyskutowali z sędzią. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe. Zwycięzcy otrzymali torby sportowe, natomiast zespoły „z pudła” getry sportowe firmy Joma. Oprócz tego zawodnikom wręczono gadżety promocyjne urzędu gminy. – W przyszłym roku prawdopodobnie zajdą pewne zmiany. Turniej będzie miał charakter zamknięty tylko dla drużyn z gminy Kołaczkowo. Spróbuję też pozyskać środki na lepsze nagrody – mówi J. Pera.

Uroczystoijci odbyğy si÷ w Sokolnikach, dlatego őe w tym roku na to soğectwo i parafi÷ przypadğa organizacja IJwi÷ta Niepodlegğoijci. Scenariusz imprezy, mimo okrãgğej rocznicy, nie ulegğ zmianie. Byğ taki sam, jak rok, dwa, trzy, cztery lata temu... Najpierw w koijciele pod wezwanie ijwi÷tego Jakuba Wi÷kszego odprawiono uroczystã msz÷ ijw. Homili÷ wygğosiğ miejscowy proboszcz ksiãdz Sğawomir Rydz. Duchowny w kazaniu mówiğ o postaciach, które zapisağy si÷ w historii jako te, które ijwieciğy przykğadem w walce o niepodlegğoijå. Wielebny wymieniağ osoby ijwieckie, jak i kapğanów. Do wiernych zwróciğ si÷, aby na co dzieġ dbali o dobro narodowe. W trakcie mszy na ambon÷ wskoczyğ wójt Wojciech Majchrzak, który podzi÷kowağ proboszczowi za msz÷ i zaprosiğ przybyğych na dalszã cz÷ijå uroczystoijci na cmentarzu. Po bğogosğawieġstwie wystãpiğa 17-osobowa grupa uczniów ze Szkoğy Podstawowej z Sokolnik, wspomagana przez nauczycielki. Przedstawienie uczniów obracağo si÷ wokóğ symboliki 11 listopada. Pojawiğy si÷ wi÷c pot÷gi zaborcze: Rosja, Prusy, Austria. Byğa równieő podzielona Polska – teő symbolicznie, przy po-

bocznych drogach. Szczytujã őniwa buraczane, mnóstwo TIR-ów i ciãgników z przyczepami porusza si÷ wãskimi drogami.

„ Droga w Spğawiu najwczeijniej w 2010 roku...

INFORMATOR GMINNY  Duch w narodzie nie ginie. Uczeń

z godłem podczas uroczystości

Fot FIB

mocy kartonowych planszy. Wijród uczniów przemykağ legionista Dãbrowskiego, a takőe „duch narodu” z godğem na piersi. Mali wykonawcy ijpiewali równieő pieijni patriotyczne. Poczty sztandarowe, zaproszeni goijcie i mieszkaġcy przemaszerowali z koijcioğa na cmentarz parafialny. Tutaj wójt gminy Koğaczkowo Wojciech Majchrzak, przewodniczãcy rady gminy Eugeniusz Wiijniewski oraz komendant OSP w Sokolnikach Bronisğaw Bartkowiak zğoőyli wiãzanki kwiatów pod pomnikiem polegğych podczas II wojny ijwiatowej.

Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia

438-55-75

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

12 Pyzdry

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Co słychać

14 listopada 2008

Hala zamiast sali kina Pyzdrzanie uczcili 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

„ Organizatorzy akademii niepodlegğoijciowej dzi÷kujã GOK w Koğaczkowie i Zespoğowi Szkóğ Zawodowych Nr 2 we Wrzeijni za uőyczenie strojów. „ Szóstoklasiijci z Pyzdr wygrali turniej piğkarski z okazji drugiej rocznicy istnienia hali (11 listopada). Drugie miejsce zaj÷ğo Lisewo, trzecie – Wrãbczynkowskie Holendry, a czwarte – Górne Grãdy. „ Bal marcinkowy od-

 Podczas akademii ubrani w ludowe stroje gimnazjaliści odtańczyli krakowiaka gorsza, siedzenia mogã juő nie wróciå na swoje miejsce. – Sala kina wymaga kapitalnego remontu – mówi wiceburmistrz. – Nic nie stoi na przeszkodzie, őebyijmy ponownie zamontowali tam fotele, tylko po co? – pyta przewrotnie. Wszystko rozbija si÷ o pieniãdze. I to niemağe. Inwestycja musiağaby

Kolejny przykład ludzkiej głupoty – w wypadku samochodowym ucierpiało trzech mieszkańców gminy Gizałki

R

ozpędzony polonez z impetem uderzył w drzewo. Zakrwawieni mężczyźni sami wezwali pomoc. Byli kompletnie pijani. Syrena rozległa się w Pyzdrach w nocy z 10 na 11 listopada. Do wypadku doszło około godz. 1.30 w Tłoczyźnie. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia przybyli miejscowi strażacy, później wrzesińscy. – To nie było na trasie kaliskiej, tylko utwardzonej drodze w lesie – precyzuje Jerzy Paterka z OSP w Pyzdrach. Prócz niego w akcji ratunkowej uczestniczyło jeszcze sześciu druhów. Z samochodu, który uderzył centralnie w drzewo, wydobyli trzech mężczyzn, mieszkańców gminy Gizałki. Niemal natychmiast przystąpili do akcji reanimacyjnej. Od poszkodowa-

otrzymağa Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nauczycielka zostağa wyróőniona za dziağania na niwie dydaktyczno-wychowawczej i spoğecznej. Medal odebrağa 30 paŏdziernika z rãk Előbiety Leszczyġskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oijwiaty.

nych czuć było alkohol. Badanie rozwiało wszelkie wątpliwości. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, podobnie pasażerowie. Cała trójka z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do wrzesińskiego szpitala. Przyjechały po nią dwie karetki. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad samochodem. Najprawdopodobniej wracał z pobliskiego baru w Kruszynach. Na rozwidleniu dróg uderzył w sosnę. Na szczęście ani jemu, ani jego współtowarzyszom podróży nie stało się nic poważnego. Teraz czeka ich proces karny. Dodajmy, że za nieumyślne spowodowanie wypadku grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat (art. 177 kodeksu karnego).

Zwycięstwo biało-zielonych w derbach powiatu

Warta Pyzdry wygrała 2:1 z Płomieniem Nekla. Wypada tylko żałować, że pierwsze ligowe zwycięstwo podopieczni Marka Jakubowskiego odnieśli w ostatnim meczu rundy jesiennej. Z pięcioma punktami na koncie zajmują miejsce w dolnej części tabeli.

zostaå uj÷ta w budőecie gminy. A nie jest. Inna rzecz, őe na potrzeby niepodlegğoijciowej akademii sal÷ kina z powodzeniem zastãpiğa hala. Na program przygotowany przez gimnazjalistów zğoőyğy si÷ recytacje, taġce i ijpiewy. Uroczystoijå nieco sztampowa, ale widzowie klaskali. Znaczy, podobağo si÷.

b÷dzie si÷ 14 listopada w IJrodowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie. Poczãtek o 10.00.

Fot. Tomasz Szternel

Przy okazji zostağy rozstrzygni÷te konkursy. Pierwszy pt. „IJladami powstaġców wielkopolskich” wygrağy Marlena Mróz i Marika Wojciechowska. W drugim, na wykonanie pieijni patriotycznej, wyróőnieni zostali Marlena Korolow, Andőelika Migacz, Nicola Mikoğajczak i Szymon Siuda.

„ Trener, piğkarze i za-

rzãd MKS Warta Pyzdry 14 listopada podsumujã rund÷ jesiennã.

„ W budynku naprzeciw

poczty wkrótce zostanie zamontowany bankomat PKO BP. Jest juő metalowy stelaő i zadaszenie.

Drugoklasiści przekroczyli wysokie progi filharmonii

„ Przed posterunkiem

policji zostağa zağoőona nowa balustrada. W porównaniu z poprzedniã prezentuje si÷ duőo efektowniej. A to dopiero poczãtek zmian.

Reklama

SERWIS OPON "BESER"

Sa-217a

Obchody paġstwowego ijwi÷ta co roku odbywajã si÷ wedğug utartego scenariusza. Tym razem wyjãtek stanowiğo miejsce akademii. Sal÷ kina zastãpiğa hala widowiskowo-sportowa. – Hala nie jest przeznaczona tylko do rozgrywania meczów – mówi wiceburmistrz Roman Ejchorszt. Za tym obiektem, jak utrzymuje, przemawiağo wi÷cej miejsc siedzãcych, przestronnoijå, lepsze oijwietlenie i akustyka. Ewentualnym uszkodzeniom parkietu zapobiegğa wykğadzina. Problem jednak istnieje. Otóő po ostatnim balu sylwestrowym do sali kina nie wróciğy fotele. Zostağy zdemontowane tak, by pomieszczenie mogğo sğuőyå za sal÷ tanecznã. Co

„ Előbieta Kğossowska

- wyważanie i naprawa opon - wulkanizacja - sprzedaż opon nowych, używanych i nalewanych CENY PROMOCYJNE

Pyzdry, ul. Zwierzyniec 2 tel. 063 276-86-28, 0604-925-664

 Dzieci z Pyzdr zachowywały się niczym wytrawni znawcy sztuki Uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego kontynuują muzyczną edukację. 8 listopada pojechali do filharmonii na koncert niepodległościowy. Pomysğ byğ prosty. Chodziğo o pokazanie maluchom sztuki przez duőe „S”. Do tej pory dzieci, w ramach sobotnich zaj÷å organizowanych przez Fundacj÷ Rozwoju Gminy Pyzdry, tylko grağy na instrumentach i ijpiewağy. Tym razem wybrağy si÷ do Poznania. Wyjazd 40-osobowej grupy sfinansowağa fundacja. – Projekt, który napisaliijmy, dotyczyğ organizacji zaj÷å pozalekcyjnych – wyjaijnia Előbieta Kğossowska, szefowa fundacji. W jego ramach prowadzone sã warsztaty muzyczne, lekcje j÷zyka angielskiego i kóğko „Mãdra Gğówka” dla uzdolnionych uczniów. Pobyt w filharmonii byğ dla dzieciaków niesamowitym przeőyciem.

Fot. archiwum

Nikt z nich wczeijniej nie uczestniczyğ w podobnym koncercie. Zresztã byğ on takőe pretekstem do zwiedzenia miasta. Maluchy zobaczyğy pomniki Adama Mickiewicza i ofiar poznaġskiego czerwca ‘56 r., a takőe uniwersytet. W wygodnych fotelach filharmonii zasiedli jako jedni z pierwszych. – Bağam si÷, őe dzieci sã jeszcze za mağe, őe nie zrozumiejã tego programu, ale nic z tych rzeczy. Jestem z nich dumna, bo umiağy si÷ zachowaå i byğy bardzo grzeczne. Mówi÷ to nie tylko jako koordynator projektu, ale takőe ich wychowawca – E. Kğossowska komplementuje swych podopiecznych. Juő w najbliőszã sobot÷, takőe w ramach projektu Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry, do filharmonii pojadã zerówkowicze z Zespoğu Szkolno-Przedszkolnego. B÷dzie si÷ nimi opiekowağa Alicja Nowakowska, nauczycielka, a zarazem czğonek fundacji. Mocne wraőenia gwarantowane.

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ.

213-50-60

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

276-84-77

Komisariat Policji

276-81-97

Przedszkole

276-83-27

Urząd Miasta i Gminy

213-53-20

Szkoła Podstawowa

213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51 Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrzesnia.info.pl

Tomasz Małecki

Mieszkanki Nekli czują się oszukane przez niesolidnego wykonawcę, który miał wstawić nowe okna.

 Zofia Kokoć, jej nowe okno i stare drzwi samochód. Zawsze miağ jakieij wytğumaczenie – dziwi si÷ Lis. – Raz powiedziağ, őe jest w Podstolicach i őe przyjedzie, syn specjalnie wziãğ urlop. Cağy dzieġ czekağ i si÷ nie doczekağ – dodağa. Mieszkanka Zawodzia poczãtkowo byğa zadowolona z usğugi DUGEBUD: – Zamówiğam okna za 1 600 zğ. Przyjechağ, zağoőyğ i byğo w porzãdku. Chciağam domówiå drzwi, nawet wpğaciğam juő zaliczk÷: 700 zğ. Do dziij nie ma drzwi. Ten pan unika ze

Patriotyzm to nie tylko machanie szabelką

Fot. Tomasz Małecki

mnã wszelkich kontaktów – twierdzi Kokoå. Sprawa trafiğa na policj÷, która umorzyğa post÷powanie „wobec stwierdzenia, őe czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego” (sic!). – Jeijli chodzi o paniã Lis, to sprawa w przyszğym tygodniu b÷dzie rozwiãzana. Miağem problemy z dostawcã. Informowağem o tym tã paniã. Co prawda minãğ juő szmat czasu, ale ja teő mam problemy; próbuj÷

wydostaå pieniãdze od firmy, z którã wspóğpracowağem. Na pewno na poczãtku przyszğego tygodnia pani Lis dostanie zwrot pieni÷dzy plus jakieij zadoijåuczynienie – zapewniğ Piotrowski. Drugi problem wğaijciciel firmy widzi inaczej. Za zaistniağã sytuacj÷ wini klientk÷. – Pani Kokoå chciağa drzwi, a nie miağa pieni÷dzy, wpğaciğa zaliczk÷. Miağa si÷ zgğosiå, jak uzbiera reszt÷ pieni÷dzy i poinformowaå, őe ma pieniãdze i jest gotowa do montaőu. – To nieprawda, kontaktowağam si÷ niejednokrotnie – uwaőa pani Kokoå. – A on w ogóle unikağ kontaktu. Pieni÷dzy nie zwróciğ. Dopiero jak zadzwoniğa wnuczka i podağa si÷ za mojego peğnomocnika, to zmieniğ ton – dodaje neklanka. Ile pieni÷dzy brakowağo do zamontowania drzwi? – Nie pami÷tam, musz÷ spojrzeå w umow÷. Uwaőam, őe jest to po prostu niedomówienie. Jeijli chodzi o paniã Lis, to jestem za paniã Lis, bo min÷ğo juő sporo czasu – koġczy wspaniağomyijlnie. Mieszkanka Nekli nie ma jednak wãtpliwoijci: – Ja mu nie wierz÷. Tyle juő naobiecywağ i nic. Teraz tylko tak mówi, őeby si÷ broniå, a i tak nic z tego – kwituje Lis.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Niesolidna umowa – W sierpniu miağam mieå zamontowane okna. Wpğaciğam 1 800 zğ panu Piotrowskiemu. Do dziij nie mam ani okien, ani pieni÷dzy – wijcieka si÷ Irena Lis z Nekli. – Mnie teő oszukağ, zgğosiğam spraw÷ na policj÷ – wtóruje jej Zofia Kokoå z Zawodzia. Michağ Piotrowski, wğaijciciel firmy DUGE-BUD z Czerniejewa, nie chce rozgğosu: – Po co to komu? Porozmawiam z tymi paniami i moőe nie b÷dzie pan pisağ artykuğu – proponuje. Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje si÷ prosta. Piotrowski przy rynku w Nekli otworzyğ biuro swojej firmy. Miğa pani siedzãca za biurkiem zbierağa zamówienia na montaő okien i drzwi. Miağo byå tanio, szybko i solidnie. Miağo. – Od sierpnia nie mog÷ si÷ doczekaå ani okien, ani pieni÷dzy. Dzwoniğam do niego (Piotrowskiego – przyp. red.) kilkadziesiãt razy. Albo nie miağ czasu, albo miağ problemy z dostawcã okien, albo wiertark÷ zepsutã czy

13

stronę redaguje:

o godzinie 17.00 rozpocznie si÷ sesja rady miejskiej w Nekli. Obrady odb÷dã si÷ w Nekielskim Oijrodku Kultury. Radni b÷dã debatowali m.in. nad wysokoijciã stawek podatkowych na przyszğy rok.

„ Juő moőna jeŏdziå po

nowo wybudowanym odcinku ul. Sikorskiego w Nekli. Odbiór techniczny odb÷dzie si÷ w przyszğym tygodniu.

„ W urz÷dzie miasta

i gminy wielkie malowanie. Renowacji zostanie poddany sekretariat. Koszty poznamy niebawem.

„ W poniedziağek 10 li-

stopada UMiG byğ czynny, jednak jakby tylko w poğowie. Z naszych obserwacji wynika, őe wielu biuralistów byğo nieobecnych w pracy. Urlopowali si÷. W koġcu dğugi weekend byğ.

E „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości” – mówił twórca niepodległej Polski, marszałek Józef Piłsudski. Słowa te 11 listopada, w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, powtórzył Paweł Tokłowicz. Zwracał się do mieszkańców Nekli i gminy, którzy we wtorek przyszli uczcić pamięć walczących o niepodległą Polskę. Było to jednak wołanie na puszczy. Tradycyjnie bowiem większość neklan pokazała, że wszelkie patriotyczne uroczystości ma w głębokim poważaniu. W tym rocznicę odzyskania niepodległości. Pod pamiątkowym obeliskiem na rynku pojawiła się garstka ludzi. Frekwencję uratowali zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe. I raptem kilkunastu, może kilkudziesięciu mieszkańców gminy. – Ten szczególny dzień skłania nas do refleksji na temat patriotyzmu. Na szczęście dzisiaj swojego patriotyzmu nie musimy udowadniać na polu bitew. Nie znaczy to jednak, że jest nam łatwo – powiedział w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Roman Grychowski. – W natłoku informacji, często nieprawdziwych albo tendencyjnych, różnorodnych koncepcji kulturowych i politycznych, oplatającej nas szczelnie sieci internetu, niełatwo pokazać swój patriotyzm. Prawdziwy patriotyzm to nie tylko machanie szabelką – dodał. Grychowski odniósł się też do życia publicznego w kraju i gminie: – Swoimi czynami powinniśmy starać się udowodnić, że prywata i kłótnie nie powinny dominować w życiu publicznym. Liczyć się powinno tylko dobro Polski i Polaków – zdeklarował. Dodajmy, że uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona w nekielskim kościele. Potem goście w asyście orkiestry dętej (na zdjęciu) przeszli na rynek, gdzie pod obeliskiem, poświęconym „Poległym, pomordowanym, prześladowanym mieszkańcom gminy Nekla, uczestnikom walk o niepodległość i demokrację w latach 1848, 1863, 1918-1921, 1939-1945, 1956,1981”, złożono wiązanki kwiatów. Honorową wartę zaciągnęli harcerze nekielskiego ośrodka Watra. – Pamiętajmy czyny wybitnych synów ziemi nekielskiej, którzy w listopadzie 1918 roku czynnie uczestniczyli w usuwaniu władz pruskich – zaapelował do zebranych Tokłowicz. Byli to m.in.: ksiądz Marcin Manicki, Walenty i Aniela Psuja, Stanisław, Antoni i Andrzej Hadada, Kleofas Tądrowski, Bolesław i Andrzej Wróblewscy, Walerian Majewski, Antoni Nowacki, Czesław i Marian Wysoccy, Maksymilian Szurkowski, Wojciech i Jan Jóźwiak oraz Stanisław Tokłowicz.

„ Burmistrz Nekli, Gmin-

na Komisja Rozwiãzywania Problemów Alkoholowych, Miejsko-Gminny Oijrodek Pomocy Spoğecznej oraz NOK zapraszajã na zapalanie ijwiateğ na choince. Impreza rozpocznie si÷ w 6 grudnia o godzinie 16.15 w parku.

w Podstolicach. Odznaczony wieloma medalami resortowymi oraz łowieckimi. Edward Kucza został pochowany w środę, w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Opatówku.

W listopadzie oddano najwięcej krwi – prawie 10 l 21 osób oddağo krew podczas niedzielnej akcji poboru krwi, która odbyğa si÷ w Przychodni Lekarza Rodzinnego Amicor w Nekli. Organizatorem akcji byğy: Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urz÷dzie Miasta i Gminy w Nekli oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Byğa to czwarta i ostatnia w tym roku akcja poboru krwi. Przez cztery godziny krew oddağo 21 ochotników, co w sumie dağo 9,45 l krwi. Przypomnijmy, őe koğo HDK organizuje rocznie cztery akcje krwiodawstwa: w styczniu, maju, sierpniu oraz w listopadzie. W mijajãcym roku razem zebrano 32,4 litra krwi.

ki I rundy Nekielskiej Ligi Halowej Piğki Noőnej: Optima Wrzeijnia – Alken Nekla 1:7, Synowie Soğtysa – WKS Zasutowo 4:3, Capri Wrzeijnia – Bloki Nekla 3:3, Adamski Team – Transmax 4:2, ZRW Kubiaczyk – Orğy Targowa Górka 22:2. Liderem strzelców zostağ Mateusz Nowak (ZRW), który strzeliğ 5 goli.

„ We wtorek 18 listopada

Zmarł Edward Kucza, wieloletni prezes RSP Podstolice dward Kucza nie żyje. Zmarł 8 listopada po ciężkiej chorobie, w domu w Podstolicach. Kucza urodził się 10 września 1923 roku w Chwałszycach. Przed wojną ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Stępocinie. Pochodził z biednej rodziny. Wraz z dwójką braci – Stanisławem (przedwojennym podoficerem Wojska Polskiego) oraz Józefem – był wychowywany przez matkę. W latach 50. był jednym z założycieli Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Podstolicach. Od 1953 do 1989 roku był prezesem RSP. W latach 70. prezesował Kołu Łowieckiemu nr 70 „Lis” w Nekli. Przyczynił się także w znacznym stopniu do budowy strzelnicy myśliwskiej

„ Wyniki pierwszej kolej-

W sumie krew oddağo 78 osób. Prezes klubu Krzysztof Jagieğa jest zadowolony z efektów: – Biorãc pod uwag÷, őe czğonkowie klubu oddajã krew takőe w stacjach krwiodawstwa, to jestem zadowolony z akcji – mówi. – W przyszğym roku teő b÷dã cztery akcje. Tym razem krew b÷dzie oddawana wyğãcznie w specjalnych autobusach. Centrum krwiodawstwa poinformowağo, őe od przyszğego roku pobór b÷dzie tylko w krwiobusach – dodağ Jagieğa. To nie jedyna dziağalnoijå klubu HDK. W tym roku klub zorganizuje zabaw÷ andrzejkowã. Tuő przed imprezã odb÷dzie si÷ walne zebranie czğonków klubu.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92 Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Lecznica dla zwierząt

438-60-12

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11 Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-60-70 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

14 Kościół

stronę redaguje:

Łukasz Adamczyk tel. 061 437 49 55 redakcja@wrzesnia.info.pl

Co słychać

14 listopada 2008

Słowicze śpiewanie Tłumy wrześnian przyciągnął do fary w sobotni wieczór koncert Poznańskich Słowików. Chór Chğopi÷cy i M÷ski Filharmonii Poznaġskiej, czyli Poznaġskie Sğowiki, to uznana marka na cağym ijwiecie. Nic zatem dziwnego, őe i w naszym mieijcie jego wyst÷p cieszyğ si÷ wielkim zainteresowaniem, tym bardziej őe wst÷p na sobotni koncert byğ wolny. Oficjalna cz÷ijå koncertowa we wrzesiġskiej farze rozpocz÷ğa si÷ od wejijcia do ijwiãtyni owacyjnie witanego przez widowni÷ prof. Stefana Stuligrosza, dyrygenta chóru. Mimo őe prof. Stuligrosz (urodzony w 1920 roku) podpierağ si÷ zarówno laskã, jak i ramieniem swojego asystenta, nie traciğ dobrego humoru. – Tak to jest, jak czğowiek ma 12 lat – őartowağ profesor. Stefan Stuligrosz gaw÷dziğ takőe z przybyğã publicznoijciã. – Moőe jesteijmy spokrewnieni – mówiğ do zagadujãcych go starszych osób. Oficjalnego otwarcia koncertu dokonağ miejscowy proboszcz, ksiãdz kanonik Kazimierz Gğów. – Chciağbym powitaå wszystkich w imieniu organizatorów, czyli Starostwa Powiatowego oraz Urz÷du Miasta i Gminy Wrzeijnia oraz gospodarza tego miejsca, czyli swoim – mówiğ

kanonik. – Chc÷ powitaå szczególnie pana profesora i jego muzyków. Jestem bardzo zadowolony, őe chór, który jest znany na wszystkich kontynentach ijwiata, goijci w naszym mieijcie. Zanim jednak przybyğa publicznoijå mogğa posğuchaå „sğowiczego ijpiewu”, w dwóch utworach autorstwa Jana Sebastiana Bacha zaprezentowağ si÷ wrzesiġski Chór Pro Musica pod dyrekcjã Lilianny Kuczy. Wrzeijnianie, choå ijpiewali krótko, zebrali dobre recenzje od samego profesora Stuligrosza. – Musz÷ powiedzieå, őe pi÷knie ijpiewali, tak bardzo delikatnie – komplementowağ Pro Music÷ Stefan Stuligrosz, który ch÷tnie podzieliğ si÷ takőe uwagami na temat pracy dyrygenta. – Tak jak skrzypek ma swoje skrzypce, organista ma swoje organy, a pianista swoje pianino, tak dyrygent dysponuje instrumentem zğoőonym z ludzkich gğosów. Ze wzgl÷du na zbliőajãcy si÷ Rok Haendlowski, Poznaġskie Sğowiki wykonağy we Wrzeijni utwory tego kompozytora. Dwa z oratorium „Juda Machabeusz”, jeden z opery „Kserkses”, dwa z oratorium „Acis i Galatea” i szeijå z najsğynniejszego chyba oratorium Jerzego Fryderyka Haendla „Mesjasz”. Wszystkie one byğy őywo omawiane przez prof. Stuligrosza i owacyjnie oklaskiwane przez sğuchaczy. W trakcie koncertu Poznaġskim Sğowikom, które w naszym mieijcie wystãpiğy w ponad 30osobowym skğadzie, akompaniowağ na organach Maciej Bolewski. Wijród szczelnie wypeğniajãcej wrzesiġskã ijwiãtyni÷ publicznoijci moőna byğo zobaczyå wielu duchownych oraz samorzãdowców, ze starostã Dionizym Jaijniewiczem i burmistrzem Toma-

„ W niedziel÷ 26 paŏ-

dziernika w gnieŏnieġskiej katedrze odbyğ si÷ uroczysty obrz÷d tzw. kandydatury. Polega on na oficjalnym przedstawieniu Koijcioğowi kandydatów do przyj÷cia ijwi÷ceġ diakonatu. Po stwierdzeniu, őe decyzja przyj÷cia ijwi÷ceġ jest wystarczajãco dojrzağa, kandydatami do diakonatu zostağo 14 kleryków, wijród nich Karol IJwiderski z Wrzeijni i Grzegorz D÷bowski z Kaczanowa.

„ Zgodnie z dekretem

ksi÷dza arcybiskupa Henryka Muszyġskiego z dnia 28 paŏdziernika, ks. Artur Sreberski zostağ odwoğany ze stanowiska kapelana w Domu Zgromadzenia Sióstr Najijwi÷tszego Serca Jezusowego w Polskiej Wsi i mianowany wikariuszem w parafii pw. ijw. Andrzeja Apostoğa w Nekli. W tym samym dniu arcybiskup Henryk Muszyġski zwolniğ ks. Grzegorza Boruszewskiego z obowiãzków wikariusza parafii pw. ijw. Andrzeja Apostoğa w Nekli i mianowağ go proboszczem w parafii pw. IJw. Trójcy w P÷chowie.

„ 22 listopada w Miğo-

 Prof. Stefan Stuligrosz omawiał wykonywane utwory szem Kağuőnym na czele. Na zakoġczenie podzi÷kowali oni profesorowi i jego chórzystom oraz przekazali na r÷ce dyrygenta bukiet kwiatów. Poznaġskie Sğowiki to chór wywodzãcy si÷ od dziağajãcego jeszcze przed II wojnã ijwiatowã, znanego w kraju i na cağym ijwiecie Poznaġskiego Chóru Katedralnego. W trakcie jego

Fot. Roman Lipigórski

dziağalnoijci przewin÷ğo si÷ przez niego okoğo 2 000 osób. Obecnie w chórze ijpiewa 120 chórzystów. Jest on równieő czğonkiem ijwiatowej Federacji Chórów Koijcielnych „Pueri Cantores”. Rocznie Poznaġskie Sğowiki dajã okoğo 70 koncertów na terenie Polski i poza jej granicami, m.in w USA, Japonii czy Korei Pğd.

sğawiu b÷dzie goijciğ arcybiskup Henryk Muszyġski. Najpierw o godz. 18.00 Metropolita Gnieŏnieġski odprawi uroczystã msz÷ ijw., a nast÷pnie spotka si÷ z liderami Akcji Katolickiej z cağej naszej archidiecezji, którzy specjalnie na to spotkanie przyb÷dã do miğosğawskiej parafii pw. ijw. Jakuba Apostoğa.

„ W ijrod÷ po wieczornej

Miłość Ojczyzny jest chrześcijańskim obowiązkiem

Uroczysta msza św., odprawiana od godz. 15.00 we wrzesińskiej farze, rozpoczęła w naszym mieście obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Koncelebrze przewodniczył, w towarzystwie ks. kanonika Adama Zalesiaka, miejscowy proboszcz, ks. kanonik Kazimierz Głów. Kapłan ten wygłosił również okolicznościową homilię. – 11 listopada 1918 roku w wielu polskich miastach to, co do tej pory dla Polaków było marzeniem, stało się rzeczywistością – mówił kaznodzieja. – Pamiętajmy, że to, co stało się 90 lat temu, nie było nam dane przez żadne obce mocarstwa. Ksiądz Głów podkreślił także znaczenie rodziny, Kościoła i kultury w przetrwaniu polskiego narodu. – Naród polski z woli Bożej powrócił do rodziny wolnych krajów Europy – podkreślił kapłan, który dodał także, że miłość Ojczyzny jest chrześcijańskim obowiązkiem. W eucharystii udział wzięli, obok licznie zgromadzonych mieszkańców naszego miasta, samorządowcy i lokalni politycy różnych opcji oraz poczty sztandarowe szkół i organizacji społecznych i katolickich. Specjalnie na tę okazję do świątyni wprowadzono dodatkową dekorację; ołtarz przykryty był potężną biało-czerwoną flagą. Na zakończenie wszyscy odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę”, po czym wyruszyli pod pomnik 68. Pułku Piechoty.

Sekrety Watykanu ijci Paġstwa Koijcielnego. Prezentu„Watykan z bliska i daleka” – to jãc przy tym wiele anegdot. tytuł wykładu ks. prof. dr. hab. – Czym jest Watykan? – pytağ reJerzego Stefańskiego, który torycznie. – Amerykanin powiew poniedziałkowy wieczór dziağby, őe to 1/3 paġstwa Monako. przyciągnął tłumy wiernych. Jednoczeijnie ten sam Watykan reprezentuje miliard siedemdziesiãt milionów katolików na cağym ijwiecie. Prelekcja odbyğa si÷ w Domu ParaW trakcie spotkania moőna byğo fialnym, znajdujãcym si÷ przy ul. Pağ- dowiedzieå si÷ takőe o watykaġskim czyġskiej w Miğosğawiu. Zainteresowanie byğo tak wielkie, őe mimo iő organizatorzy (czğonkowie miğosğaw- Europejczyk skiej i wrzesiġskiej akcji katolickiej) mówi: myijl÷, przygotowali w salce Domu Parafial- wi÷c jestem, nego okoğo 40 krzeseğek, to juő na a Afrykanin: taġ15 minut przed rozpocz÷ciem prelek- cz÷, wi÷c jestem – cji byğy one zaj÷te. Ostatecznie udağo mówiğ prelegent. si÷ dostawiå jeszcze 2 rz÷dy krzeseğ, tak őe nikt wykğadu ks. prof. Jerzego Stefaġskiego nie musiağ wysğuchiwaå z korytarza. Spotkanie rozpoczãğ miejscowy proboszcz, ks. Krzysztof Redlak. – Ksiãdz prof. Stefaġski jest jed- sklepie wolnocğowym czy liturgii dla nym z nielicznych őyjãcych jeszcze Eskimosów, a przybyli pytali prePolaków, który byğ tak blisko Jana Pa- legenta m.in. o Radio Watykaġskie wğa II. Odpowiadağ on za organizacj÷ i o to, czy kolejny papieő b÷dzie Mupielgrzymek papieőa do kraju. Przez rzynem. Na ten temat goijå jednak nie 3,5 roku byğ pracownikiem Kongre- chciağ rozmawiaå. Kolejne spotkanie gacji Kultu Boőego. z ksi÷dzem profesorem odb÷dzie si÷ Sam prelegent w swym wykğadzie 1 grudnia, tym razem w parafii pw. ijw. skupiğ si÷ na dziejach i teraŏniejszo- Kazimierza Królewicza we Wrzeijni.

mszy ijw. na plebani parafii pw. ijw. Krzyőa odbyğo si÷ spotkanie Kr÷gu Biblijnego.

„ Wrzesiġskie biuro Ra-

dia Maryja organizuje pielgrzymk÷ do Torunia z okazji 17. rocznicy powstania rozgğoijni Radio Maryja. Wyjazd 6 grudnia (sobota) o godz. 9.00 sprzed wrzesiġskiej fary. Koszt wyjazdu to 25 zğ. Zapisy w biurze Radia Maryja przy ul. Szkolnej 12.

„ W sobot÷ 15 listopa-

da odb÷dzie si÷ w koijciele pw. IJwi÷tego Ducha spotkanie mğodzieőy „w duchu Taize”. Organizatorzy zapraszajã na nie wszystkich ch÷tnych, a w szczególnoijci tych, którzy wyjeődőajã do Brukseli na Europejskie Spotkanie Mğodych.

„ Spotkanie mğodzieőy

drugiego roku katechizacji przedmağőeġskiej z parafii pw. ijw. Krzyőa odb÷dzie si÷ dzisiaj o godz. 18.00. Mğodzieő weŏmie udziağ we mszy ijw., a potem w specjalnym spotkaniu.


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 15 k c ġ a t S

KRZYŻEM I MIECZEM (dok.) Jest w polskiej świadomości narodowej coś, co w pewnych sytuacjach budzi we mnie odruchowy sprzeciw. Dotyczy to kultu męczeństwa, niewątpliwego dziedzictwa katolicyzmu, który ma jednak także inne oblicze. W NieBoskiej komedii Chrystus jest mścicielem, wspartym na krzyżu jak na mieczu i porażającym śmiertelnie swym gniewem Pankracego, wodza bezbożnego motłochu. Już lepiej. Katyġ nie nadaje si÷ do őadnej rzeczowej racjonalizacji. Jest kosmicznã czarnã dziurã, a moc tej osobliwoijci jest tak wielka, őe nie pozwala na ucieczk÷ nawet ijwiatğu. Taki zbrodniczy splot mogğy stworzyå tylko komunizm i Azja, siedlisko cağego tağatajstwa ludzkoijci, magiczne pandemonium wielkich liczb, otchğaġ despotyzmu i degradacji jednostki. Azja miağa nieograniczone zasoby ludzkie i moőe dlatego lubowağa si÷ w masowych zagğadach, obcych innym kr÷gom kulturowym. Tego typu radykalizm jest na swój sposób pociãgajãcy, gdyő rozwiãzuje wszelkie problemy definitywnie i raz na zawsze. Wyraŏne ijlady takich praktyk odnajdujemy przecieő w Starym Testamencie, kontestowanym z tego powodu przez ijwiatğych najeŏdŏców, czyli Rzymian. Dlatego cichymi bohaterami sã nie tylko m÷czennicy, ale równieő wielkie rzesze egzegetów, którzy zeuropeizowali najstarszã warstw÷ tekstowã. To byğo konieczne, gdyő religia to podstawowy skğadnik wszelkiej ideologii, a ta ğatwo ulega wynaturzeniom i wypaczeniom, co przynosi zawsze katastrofalne skutki. Stalina dopiero na krótko przed pierwszymi ijwi÷ceniami wykopano z seminarium duchownego w Tyflisie, a Beria teő byğ Gruzinem. Na to nakğada si÷ nacjonalizm, teő ideologia, tak przemoőna, őe Wielkorusem stağ si÷ nawet taki okcydentalista, jak Soğőenicyn. To jest juő u Gogola, zruszczonego Ukraiġca, który zmarnowağ olijniewajãce Martwe dusze karkoğomnym zakoġczeniem.

My juő mijciå si÷ nie b÷dziemy, ale sterylne m÷czeġstwo demonizuje równieő katów, którzy nie zasğugujã nawet na to. O tym na koġcu. Jednak plany historyczne i ogólne sã odlegğe tylko pozornie i znajdujã niezliczonã liczb÷ konkretyzacji na kaődym poziomie, gdyő ijwiat jest jeden i dzieli si÷ tylko na pola widzenia. My jesteijmy skazani na rytm ziemski, tak naturalny, őe piekğo jest tylko niebem, w którym zapadğa noc. We Wrzeijni od poczãtku czyniono wiele, by pami÷å o ofiarach przetrwağa w krajowym i ijwiatowym kociokwiku, a materialnym memento stağ si÷ pomnik katyġski. Ma on histori÷ stosunkowo krótkã, ale wszystko si÷ kiedyij zaczyna. Z materiağów ŏródğowych wynika, őe poczãtek zostağ zrobiony 21 czerwca 1994 na zebraniu, które odbyğo si÷ w plebanii koijcioğa farnego. Gospodarzem byğ proboszcz ks. KAZIMIERZ GĞÓW. Do gğównych animatorów naleőy zaliczyå teő JANA MUSIAĞKOWSKIEGO, prezesa koğa Stowarzyszenia Kombatantów PolskichLondyn oraz lekarza JERZEGO WOJTASZKA. Juő wtedy ustalono wst÷pnã list÷ ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje. O przyj÷tych kryteriach juő pisağem, co jest o tyle istotne, őe dzi÷ki temu znalazğo si÷ na pğycie nazwisko ADAMA GANTKOWSKIEGO. Zdawano sobie jednak spraw÷ z tego, őe lista moőe byå niepeğna i jeszcze dzisiaj moőliwe jest dokonanie uzupeğnieġ. Oficjalnie komitet budowy pomnika (lub krzyőa) zawiãzağ si÷ przy SKP. Przewodniczãcym wybrano proboszcza, a jego zast÷pcami zostali dwaj wymienieni juő czğonkowie. Pierwsze pieniãdze (6 mln starych zğotych) przyniosğa kwesta zorganizowana w Dzieġ Zmarğych 1994, ale szybko zacz÷to sprzedawaå cegieğki o nominağach od 10 tys. do 1 mln zğ. Darczyġcami byğy nie tylko osoby fizyczne, ale równieő prawne – instytucje, stowarzyszenia i organizacje, a swoje doğoőyğy teő wğadze samorzãdowe. Pewnym problemem byğ tylko sam projekt, gdyő musiağ on uwzgl÷dniaå cağy szereg uwarunkowaġ, w tym lokalizacyjnych i historycznych (cmentarz ma charakter zabytkowy). Moőe byğy nawet jakieij kontrowersje, ale konstruktywne. Warto jednak przypomnieå, őe autorem niezrealizowanego projektu byğ mistrz budowlany i czğonek Komitetu, syn uczestni-

Z teki Stańczyka Oprócz osób już wymienionych szczególnie wysokie zaangażowanie wykazali: CELESTYN BACHORZ, WALDEMAR GRZEŚKOWIAK, MARIAN JACKOWSKI, RYSZARD LASKOWSKI, KAZIMIERZ POHL (skarbnik), RYSZARD RACZYŃSKI, MARIAN ROGOZIŃSKI, BOLESŁAW ŚWIĘCIOCHOWSKI (sekretarz) i MACIEJ TOMCZAK.

ka strajku szkolnego 1901 i wielki patriota lokalny – JÓZEF TARCZEWSKI. Ostatecznie zrealizowano projekt dr. inő. ANDRZEJA CHUDZIAKA, wrzeijnianina z Gdyni. Nie wziãğ za to ani grosza, gdyő spğaciğ w ten sposób dğug rodzinny i narodowy wobec swego stryja ZYGMUNTA, ofiary Katynia. Wykopy i fundament to dzieğo wrzeijnianina MARKA HöSIA, odpowiedzialnoijå za cz÷ijå naziemnã przyjãğ na siebie MAREK DOPIERAĞA, wówczas dyrektor PEBEROLU S.A, a cağoijå przedsi÷wzi÷cia koordynowağ MARIAN SROCZYĠSKI. Niemal od poczãtku waőnã postaciã w cağej tej inicjatywie byğa ANTONINA GANTKOWSKAJASIĠSKA, której zasğugã byğo ustalenie nazwisk ofiar, co wcale nie byğo dziağaniem mechanicznym. Wymagağo to analizy wielu ŏródeğ, wówczas jeszcze niepeğnych, ale osoba kierujãca bibliotekã byğa w tym wypadku kimij, kto

 Członkowie Komitetu u stóp skamieniałego miecza

 Poświęcenie monumentu

 Moment uroczystego odsłonięcia

znalazğ si÷ na swoim miejscu. Za ostateczny ksztağt listy z ramienia Komitetu odpowiadağ EDWARD JAKUBOWSKI. Uroczystoijå odsğoni÷cia pomnika trwağa dwa dni. W ijrod÷ 20 wrzeijnia 1995 w WOKu odbyğa si÷ wieczornica poijwi÷cona pami÷ci pomordowanych. Nast÷pnego dnia odprawiono msz÷ ijw., po której uczestnicy udali si÷ na cmentarz berdychowski. W tych dniach miağo teő miejsce wiele wystaw, spotkaġ i wydarzeġ okolicznoijciowych. Sam akt nastãpiğ 21 wrzeijnia 1995 o godz.16.15, a odsğoni÷cia dokonağy trzy osoby: ANTONINA GANTKOWSKAJASIĠSKA oraz JERA SCHNITTER-MEJER, córka JERZEGO SCHNITTERA, stomatologa ze Staszica, ofiary Tweru (Ostaszkowa). Towarzyszyğ im BOLESĞAW PRUSZKOWSKI, który w ŏródğach prasowych jest troch÷ przekğamany. Przed wojnã nie zdãőyğ ukoġczyå podchorãőówki i jako podoficer miağ zostaå przekazany Niemcom, do czego jednak nie doszğo. Byğ wi÷ŏniem Tatiszczewa, Kozielska (tam ocalenie przyniosğa mu selekcja wedğug stopni wojskowych), Pawliszczewa Boru i Griazowca. Przeőyğ piekğo, ale przetrwağ w sensie fizycznym i trafiğ w koġcu do Andersa, przechodzãc z jego armiã cağy szlak bojowy. Po wojnie byğ przez wiele lat kierownikiem szkoğy w Marzeninie (tekst Przepustka do nieba). Uroczystoijå miağa wspaniağã opraw÷, godnã rangi wydarzenia, a pomnik zostağ

udekorowany Krzyőem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Nie sposób przeceniå zasğug osób spoza Wrzeijni. Naleőy tutaj wyróőniå JADWIGö FöGLERSKâ, przewodniczãcã Federacji Rodzin Katyġskich z Poznania, oraz MIROSĞAWA RUBASA z Warszawskiej Rodziny Katyġskiej – Sekcji Poszukiwaġ. Zebrani wysğuchali kilka krótkich przemówieġ, a ze strony organizatorów sğowami wiãzağ wszystko JERZY WOJTASZEK. Wrzeijnia wi÷c pami÷ta, tak jak cağa Polska, ale ijwiat nadal pozostaje gğuchy. A przecieő w ustawodawstwie wielu krajów istnieje paragraf o kğamstwie oijwi÷cimskim, przeforsowany zresztã przez Őydów, a nie Polaków. To jest jakiij konkret. Dlaczego Polska nie podj÷ğa staraġ, by w prawie mi÷dzynarodowym dotyczãcym wojen i sposobu traktowania jeġców nie znalazğ si÷ nominalny casus Katyġ, gdyő trudno przecieő o symbolik÷ bardziej wyrazistã? Dopiero wtedy zbrodnia ta stağaby si÷ skğadnikiem ijwiadomoijci globalnej, gdyő uczono by o tym w szkoğach i na uczelniach. To juő byğaby dopuszczalna i uprawniona zemsta historii, która wydaje wyroki ostateczne. M÷czeġstwo – chcemy tego czy nie – zawsze naznaczone jest pewnã dozã biernej bezradnoijci i bezsilnoijci, a przecieő byli to őoğnierze i naleőy im si÷ pami÷å nie tylko martyrologiczna, ale i w moőliwym zakresie zwyci÷ska.


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Czy Twoja firma korzystaãa z funduszy Unii Europejskiej?

Wypowiedz się na www.wrzesnia.info.pl

Luksus powszednieje? Towar luksusowy to poj÷cie wzgl÷dne – zaleőy od indywidualnego podejijcia i zasobnoijci portfela. Dla jednych luksus to paczka dobrej kawy (30-40 zğ zamiast 12 zğ) dla innych butelka dobrej whisky (dobra we wrzesiġskich sklepach kosztuje nawet 600-700 zğ) albo krem przeciwzmarszczkowy za 250 zğ. Jak mówiã sprzedawcy, coraz cz÷ijciej si÷gamy po drogie towary, bo doceniamy ich jakoijå, walory smakowe, estetyczne czy bezawaryjnoijå. Coraz rzadziej przy tym obnosimy si÷ z bogactwem. Handlowcy przyznajã teő zgodnie, őe skoġczyğy si÷ czasy, kiedy klienci rzucali na lad÷ kluczykami od samochodów zachodnich marek albo afiszowali si÷ zğotã kartã bankowã. Dziij ludzie zamoőni nie afiszujã si÷ zasobnoijciã portfela. Cz÷sto proszã o przedstawienie oferty sklepu w intymnym miejscu albo nawet zamawiajã sprawdzone produkty przez telefon z dostawã do domu – Drogie, luksusowe kosmetyki cie-

z powodu wysokiej jakości 7%

65%

21% 7%

dla prestiżu

Sezonowe podwyőki cen paliw, które przypadajã gğównie latem, sã juő na porzãdku dziennym. W tym roku cena litra benzyny bezoğowiowej 95oktanowej zbliőyğa si÷ do magicznej granicy 5 zğotych. Nast÷pnej podwyőki moőna spodziewaå si÷ pewnie przed ijwi÷tami. Teraz ceny nieco spadğy, lecz nie wsz÷dzie. Na wielu wrzesiġskich stacjach utrzymujã si÷ na poziomie znacznie wyőszym, niő poza Wrzeijniã. Dla porównania sprawdziliijmy ceny benzyny 95 na najwi÷kszych wrzesiġskich stacjach. Stan na czwartek, 13 listopada, okoğo godziny 13.00 przedstawiağ si÷ nast÷pujãco: Orlen 4,07 zğ, Shell 4,01 zğ, OrleMB 4,07 zğ, Statoil 4,11 zğ, Petrochemia Pğock 4,13 zğ (wszystkie ceny za litr). IJrednia wrzesiġska na podstawie tych danych wynosi 4,08 zğ za litr. Dla kontrastu cena litra tego samego towaru na stacji Bliska, oddalonej 6 km od Wrzeijni, wynosiğa tego samego dnia 3,78 zğ, czyli aő 30 groszy na litrze mniej. Dlaczego we Wrzeijni jest tak drogo? To pytanie zadajemy pracownikowi stacji Orlen: – Ceny paliw dostajemy rano fak-

piğa niedawno nowy piec cukierniczy niemieckiej firmy Miwe. Nowy piec mieijci aő 36 blach ciasta, co pozwala zwi÷kszyå wydajnoijå. Co ciekawe, moc urzãdzenia pozwoliğaby ogrzaå trzy domy jednorodzinne. Sğowem – mercedes wijród pieców.

kupuję, bo mnie stać

Wrzesińskie ceny paliw są wciąż najwyższe w okolicy

30

groszy - tyle conajmniej wynosi róőnica w cenie litra paliwa we Wrzeijni i poza miastem.

sem, prosz÷ dzwoniå do centrali Orlenu do Poznania – odpowiada. – To Poznaġ ustala ceny dla Wrzeijni? – dopytuj÷. – Nie wiem. Podobnie jest na innych stacjach; kierownicy odsyğajã nas do centrali albo do rzecznika prasowego w gğównej siedzibie firmy. – Cen÷ ustala rynek – sğyszymy od rzecznika Statoil z Warszawy. Na szcz÷ijcie klient zgodnie z prawami rynku moőe wybieraå, gdzie zatankuje swój samochód. Rachunek jest prosty: dziesi÷å razy zatankujesz taniej poza Wrzeijniã, jedenaste tankowanie masz gratis. MAK

„ 17 listopada nastãpi otwarcie nowego marketu spoőywczego Intermarche przy ulicy Koijciuszki we Wrzeijni.

„ Firma Kuczora zaku-

nie kupuję

szã si÷ coraz wi÷kszym zainteresowaniem – mówi Ewa Woij-Andrzejczak, wğaijcicielka perfumerii „Elegancja”. – We Wrzeijni moőna kupiå wod÷ perfumowanã takich marek, jak Chanel, Gucci, Bulgari, Ceruti, Max Mara, czy Davidoff, i majã one swoich stağych klientów. Swego czasu mieliijmy takőe w sprzedaőy perfumy, ale ich cena byğa bardzo wysoka za niewielkie iloijci, np. 5 lub 7 ml. Markowa woda perfumowana to wydatek rz÷du 300-400 zğotych, w zaleőnoijci od obj÷toijci flakonika. Sã klienci, którzy nie kupujã ich nigdy, ale sã tacy, którzy nigdy juő z tego luksusu nie zrezygnujã. Podobnie jest z usğugami kosmetycznymi. – Nowe technologie z wykorzystaniem lasera czy fal radiowych dotarğy do mağych miast, takich jak Wrzeijnia, i cieszã si÷ zainteresowaniem. Dziij kaődy moőe sobie pozwoliå na odrobin÷ luksusu – zauwaőa kosmetyczka Dorota Andrzejczak-Mucha. – Dla

„ Prace wykoġczeniowe w nowym sklepie wrzesiġskiej spóğdzielni „Spoğem” u zbiegu Waryġskiego i Kosynierów idã peğnã parã. Otwarcie odb÷dzie si÷ w najbliőszych tygodniach.

„ W starostwie powiatowym dziağa punkt konsultacyjny dla przedsi÷biorców, uruchomiony przez Gnieŏnieġskã Agencj÷ Rozwoju Gospodarczego.

Dlaczego kupujesz produkty luksusowe? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Wrześnianie coraz częściej sięgają po towary z górnej półki – drogie, ale za to dobrej jakości.

Co słychać

16 Gospodarka

 Wykwintne przetwory idą w parze z luksusowym opakowaniem jednych b÷dzie to drogi zabieg, dla innych choåby depilacja brwi. Jednak wyraŏnie widaå, őe wrzeijnianie coraz cz÷ijciej sami korzystajã z usğug gabinetów kosmetycznych i coraz wi÷cej osób funduje wizyt÷ u kosmetyczki w ramach prezentu dla mam, őon, babå, a nawet dla szefa. Wğoski ser pleijniowy gorgonzola kosztuje blisko 46 zğotych za kilogram, a duġski rosenberg nawet 55,90. Do kulinarnych rarytasów moőna teő zaliczyå marynowane papryczki koktajlowe – 89 zğotych za kilogram – oraz oryginalnã szynk÷ parmeġskã – 12,50 zğotych za 80 gram (5 plasterków). – Wedğug naszych obserwacji, spoőycie drogich, dobrych jakoijciowo

„ Pani Teresa Medica SA

Fot. MAK

produktów roijnie – mówi Anita Michalska, kierownik sklepu Matteo. – Trudno oszacowaå, jaki jest udziağ tych produktów w obrotach, ale na pewno coraz wi÷kszy. Mamy nawet specjalny regağ, na którym znajdujã si÷ wyszukane i wykwintne towary, gğównie przetwory, makarony, grzyby... Miğoijnicy luksusu nie omijajã stoisk z alkoholami. We wrzesiġskich sklepach moőna bez kğopotu kupiå butelk÷ Jima Beama lub Johnny’ego Walkera za 500-600 zğotych. – Tak drogie alkohole sprzedajã si÷ rzadko, ale zakup szampana czy whisky za 200-300 zğotych to juő nic nadzwyczajnego – dodaje A. Michalska. MAK

z Gutowa Mağego wprowadza na polski rynek lini÷ wyrobów medycznych z bursztynem. W ofercie sã pasy, opaski ocieplacze oraz rajstopy. MAK Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl

Niebieska Września? Kilkadziesiąt tysięcy rogali trafiło do wrzesińskich sklepów z okazji św. Marcina. Wypieki można było kupić także 11 listopada. W wi÷kszoijci wrzesiġscy cukiernicy wypiekajã rogale z niebieskim makiem. Te nadziewane biağym teő pojawiağy si÷ na póğkach, ale w niewielkich iloijciach. – Wrzeijnianie wolã takie wğaijnie nadzienie i ch÷tniej kupujã rogale z niebieskim makiem, który ma zresztã wyraŏniejszy smak. Poza tym taka jest wrzesiġska tradycja – tğumaczy Przemysğaw Kuczora. – Wrzeijnia jest poğoőonym najdalej na wschód od Poznania miastem, w którym wypieka si÷ rogale ijwi÷tomarciġskie. W Sğupcy czy Koninie nie jest to tak bardzo kultywowane. Wrzeijnianie byli mniej zamoőni od poznaniaków i od lat cukiernicy zast÷powali droőszy, biağy mak niebieskim, czyli taġszym, a równie dobrym. Dziij w naszej ofercie sã rogale z biağym makiem, ale klienci i tak pytajã o niebieski. Cukiernia Kuczora upiekğa w tym roku blisko 4,5 tony rogali. Sezon

 4,5 tony rogali upiekła cukiernia P. Kuczory (pierwszy z lewej) na ijwi÷tomarciġskie rogale trwa we Wrzeijni okoğo tygodnia, w Poznaniu nawet miesiãc. Ceny poznaġskie teő sã zdecydowanie wyősze (rogale z certyfikatem ok. 30 zğ za kg, wrzesiġskie 15 zğ). – Tajemnicã dobrego rogala jest ciasto – zdradza P. Kuczora. – Musi to byå ciasto póğfrancuskie, droődőowe, wzbogacone masğem. Ciasto jest wygniatane i wağkowane

Fot. MAK

w specjalny sposób i dzi÷ki temu pozostaje dğugo kruche. Waőne sã teő dodatki do nadzienia: rodzynki, dynia, marchew, migdağy oraz polewa posypana orzechami. Őadna z wrzesiġskich cukierni nie posiada certyfikatu pozwalajãcego na wypiek rogali ijwi÷tomarciġskich, które od 19 listopada b÷dã chronione prawem unijnym. MAK


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Reportaż

www.wrzesnia.info.pl

17

Św. Hubert kule nosił Pogoda od rana była fatalna. Mgła i wilgoć nie zapowiadały dobrych łowów ku czci św. Huberta, patrona myśliwych.

Tomasz Małecki

I ta nerwowoijå Stanisğawa Kuczy, ğowczego koğa „Lis” z Nekli. – Jeijli poczuj÷ od kogoij alkohol, to won z lasu – warczy na nagonk÷. – Po drugie, nie őycz÷ sobie, aby któryij z was ukrywağ strzelonã zwierzyn÷ w lesie, aby jã zabraå po polowaniu, jak to byğo w zeszğym roku. I do ciebie to mówi÷, Wsolak – wskazuje na jednego z naganiaczy. Jan Wsolak to doijwiadczony naganiacz. Pochodzi z Barczyzny, od lat mieszka w pobliskiej Targowej Górce. Nawet wyglãda, jak starzec z nagonki z „Misia” Barei, który to podpisağ „umow÷ na gajowego z wãsami”. Ponad pi÷ådziesi÷cioletni wãsacz nie pozostaje dğuőny: – Czy coij zgin÷ğo ostatnio?! – pyta, podnoszãc gğos. – Wiesz, o czym mówi÷! – odparowuje ğowczy. I pewnie on teő wie. W koġcu Kucza to jeden z bardziej doijwiadczonych myijliwych. Polowaå zaczãğ kilka tygodni po tym, jak Domarski pokonağ Shiltona na Wembley. B÷dzie juő 35 lat. – Na pierwszym swoim polowaniu zostağem królem. Strzeliğem dwa dziki. O, to byğo tutaj – chwali si÷, pokazujãc zagajnik tuő za stodoğã koğo leijniczówki. Okazuje si÷, őe nerwowoijå jest uzasadniona. Prezes koğa Tadeusz J÷drzak informuje, őe dzieġ przed polowaniem zmarğ Edward Kucza, najstarszy myijliwy. Ostatni, który pami÷ta poczãtki nekielskiego „Lisa”. Byğy prezes koğa. Minuta ciszy. Potem juő standard. Losowanie kartek z numerami na stanowisko, przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeġstwa. I w las. Pierwsze zbiorowe polowanie koğa ğowieckiego nr 70 „Lis” w Nekli rozpocz÷te. Polowanie specjalne, hubertowskie. Tym razem myijliwi udali si÷ na Mader÷. Madera to osada leijna poğoőona przy drodze z Targowej Górki do Dominowa, znana od ijredniowiecza. Wtedy nazywana Kozacinem. Ustawiam si÷ za ğowczym, który prowadzi polowanie. – Jak w tym p÷dzeniu nie b÷dzie dzików, to po polowaniu – przewiduje. Wğodzimierz Moch, leijniczy z Milkarowa, daje sygnağ do rozpocz÷cia ğowów. Po lesie niesie si÷ echo melodii wygrywanej na rogu. Atmosfera prawie jak w „Panu Tadeuszu”. Tyle őe Moch to nie Wojski, a zwykğa sygnağówka to nie „róg bawoli, dğugi, c÷tkowany, kr÷ty jak wãő boa”. Nagonka ruszyğa. Cisza. Wtem z oddali sğychaå skrzeczãcy gğos sójki. – Coij b÷dzie. Jak sójka si÷ odzywa, znaczy si÷, őe coij si÷ dzieje. Michağ, powiedz, őeby szli gğoijniej – ğowczy mówi do krótkofalówki, instruujãc szefa nagonki. W lesie coraz gğoijniej. Sğychaå, őe nagonka zbliőa si÷ do koġca. Niestety, tym razem do-

 Stanisław Lewoczko, naganiacz z Targowej Górki, wyładowuje dzika z samochodu i kładzie na tradycyjny pokot z ustrzelonych zwierząt. – To nie pierwszyzna, w nagonce chodziłem już od dziecka – chwali się Lewoczko Fot. Tomasz Małecki ijwiadczenie zawiodğo myijliwego. Odgğos sójki nie zwiastowağ zwierzyny. Kolejne dwa p÷dzenia to takőe nic. Dziki byğy – osiem sztuk – ale przechytrzyğy myijliwych i uciekğy w pole. Inne przechodziğy przez drog÷, raz w jednã, raz w drugã stron÷, bawiãc si÷ w kotka i myszk÷ z myijliwymi, którzy nie mogli strzelaå, bo wğaijnie nadciãgağa nagonka. Zniesmaczeni ğowcy wrócili na miejsce zbiórki, pod leijniczówk÷ w Milkarowie. Dopiero czwarte p÷dzenie przynosi zamierzony efekt. Celnoijciã popisuje si÷ Paweğ Lewandowski, mğody myijliwy, który tuő przed rozpocz÷ciem polowania zğoőyğ ijlubowanie. Lewandowski ustrzeliğ sarn÷. Jest zadowolony. – Ciesz÷ si÷, bo nie strzelağem z lunetã, szanse byğy prawie równe – mówi, jakby dr÷czyğo go sumienie, őe pozbawiğ őycia dzikie zwierz÷. Tradycja ğowiecka jest bezlitosna. Myijliwy, który na pierwszym polowaniu zbiorowym ustrzeli zwierz÷, przechodzi chrzest. Poszczególne cz÷ijci ciağa smarowane sã krwiã z ubitej zwierzyny. Ceremonii dokonuje zawsze najstarszy myijliwy. Tym razem byğ nim Stanisğaw Szczepaniak z Podstolic. – Abyij miağ dobry wzrok i dojrzağ zwierzyn÷, znacz÷ ci oczy, abyij miağ dobry sğuch i zawsze sğyszağ zwierz÷ta, znacz÷ ci uszy, byij dobrze opowiadağ, znacz÷ ci usta – mówi Szczepaniak do nemroda, jak nazywa si÷ mğodego myijliwego. Gğowa nemroda (Nemrod – biblijny myijliwy, zağoőyciel paġstwa babiloġskiego – przyp. red.) wylãdowağa mi÷dzy kolanami myijliwego, zaij na tyğku mğodego strzelca lãdowağy razy zadawane pasami zdj÷tymi ze strzelb. Mağo brakowağo, a Lewandowski juő na swoim pierwszym polowaniu hubertowskim zostağby królem polowania. Dğugi czas jego koza (samica sarny) byğa najwi÷kszã zwierzynã ustrzelonã podczas niedzielnych ğowów. Do ostatniego p÷dzenia. Józef Maġczak, rocznik 1958, jest mistrzem

 Stanisław Szczepaniak (stoi) „chrzci” krwią nemroda Lewandowskiego. Atawistyczne instynkty górą? Fot. T. Małecki

 Pokot z zabitych zwierząt to obowiązkowy punkt hubertowskiego polowania. Myśliwi są zadowoleni. A zwierzyna? Fot. T. Małecki

nagonki. W÷ch ma niczym najlepszy pies goġczy, zawsze trafia, gdzie trzeba. Budzi podziw u pozostağych naganiaczy. – K...a, Józef to ma w÷ch, ledwo wszedğ w ostatni miot, zaciãgnãğ si÷ i powiedziağ: „Tu na pewno b÷dã dziki” – z podziwem opowiada Wojciech Grzechnik. Miağ racj÷. Ledwo nagonka ruszyğa w las i hukn÷ğo. Jeden strzağ, drugi, trzeci. Kolejne. Prawdziwa kanonada. Wydawağo si÷, őe padğa cağa wataha dzików. Nic bardziej mylnego. Myijliwy strzela, a ijw. Hubert kule nosi. Celnie poniósğ kul÷ Jerzego Bãczkiewicza i Józefa Sobieraja. Ten pierwszy trafiğ dzika. Sobieraj trafiğ kolejnã koz÷. Wszystko wyglãdağo fatal-

nie. Sarna dostağa w tylne biegi (nogi). Zanim padğa, przebiegğa jeszcze kilkanaijcie metrów. – Strzağ byğ troch÷ spóŏniony. Tuő za komorã – tğumaczy myijliwy, który ustrzeliğ dzika. – Ale padğ od razu, nie m÷czyğ si÷ – dodağ król polowania. Bãczkiewicz poluje od 33 lat. Królem hubertowskiego polowania zostağ nie po raz pierwszy. – To byğ pierwszy dzik na polowaniu zbiorowym, ale w tym sezonie indywidualnie strzeliğem juő cztery. Tak w ciãgu sezonu ijrednio strzelam 10 dzików – chwali si÷ na koniec król. Po polowaniu ognisko, pieczone kieğbasy, gulaszowa i coij do...


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

18 Aktualności Powrót do aktywności Zaprosili kolegę Pawlaka do Wrześni

20 bezrobotnych kobiet podnosi swoje kwalifikacje w ramach szkoleń finansowanych przez Unię Europejską. Cel? Znaleźć pracę!

Struktury powiatu na Ogólnopolskim Kongresie PSL reprezentowało trzech delegatów: Paweł Guzik, Jarosław Sobczak oraz Stefan Waszak. Kongres partii odbył się w sobotę w Warszawie. Najważniejszym jego punktem był wybór szefa partii, którym ponownie został Waldemar Pawlak. Jego kontrkandydatem był Marek Sawicki. – Głosowałem na Pawlaka – zdradził nam J. Sobczak. – Największe wrażenie podczas kongresu zrobiło na mnie, i nie tylko na mnie, wystąpienie prof. Władysława Bartoszewskiego, który powiedział, że czuje się bardzo związany z peeselowcami. Nasi delegaci zaprosili wicepremiera W. Pawlaka do złożenia wizyty we Wrześni. – Terminu nie ustalono, ale kolega prezes zaproszenie przyjął – cieszy się J. Sobczak. KUL

Lampa, co świeci w nocy i... świeci w dzień

Straciğy miejsce pracy z wielu powodów. Najcz÷ijciej w wyniku likwidacji zakğadu albo po urodzeniu dziecka. Nie pracowağy nierzadko przez kilka ostatnich lat; bo nie miağy odpowiednich umiej÷tnoijci, bo nie miağy jak dojechaå do pracy albo nie miağ kto zajãå si÷ ich dzieckiem. Równieő cz÷sto korzystağy z pomocy finansowej Oijrodka Pomocy Spoğecznej, by zwiãzaå koniec z koġcem. – Chcemy daå tym paniom szans÷ na znalezienie pracy, aby mogğy same zapewniå sobie dochody – mówi dyrektor OPS we Wrzeijni Anna Prusak. – Dzi÷ki kursom zawodowym majã zdobyå kwalifikacje i znaleŏå zatrudnienie. To cel projektu. Od siedmiu miesi÷cy podopieczne OPS-u uczestniczã w kursach zawodowych w ramach projektu, o którym mowa. Zatytuğowany zostağ „Integracja spoğeczna i zawodowa klientów Oijrodka Pomocy Spoğecznej we Wrzeijni”. Program finansowany jest przez Uni÷ Europejskã. OPS otrzymağ na jego realizacj÷ 143 tys. zğotych.

Najtrudniejszy pierwszy krok

W pobliskiej wsi, przy jednym ze sklepów Matteo, ustawiona jest lampa, która świeci jak się jej podoba. Pozostałe gasną, kiedy zrobi się jasno, i zapalają tuż po zmroku – a ta nie. Karol Dolata z wrzesińskiej Eneii nie jest pewien, czy lampa podlega pod ich jurysdykcję. – Jeżeli tak, to i tak nie możemy nic zrobić bez zgłoszenia urzędu – mówi. CIC

Będą dodatkowe patrole policjantów w gminach? Niektóre gminy powiatu wrzesiġskiego otrzymağy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu propozycj÷ utworzenia dodatkowych patroli prewencyjnych policji. Rzecz jasna, zapğaciå miağyby za nie samorzãdy. I to wcale nie mağo. Oijmiogodzinny patrol jednego funkcjonariusza w mieijcie wyceniono na 150 zğ. Funkcjonariusze, o których mowa, mieliby byå dyslokowani w miejscach powszechnie uwaőanych za najbardziej zagroőone. Policjanci podkreijlajã, őe rejony, w których miağyby pojawiå si÷ dodatkowe patrole, miağyby byå ustalane stosownie do potrzeb. Funkcjonariusze patrole mieliby odbywaå popoğudniami, w godzinach wieczornych i nocnych. – Na chwil÷ obecnã mog÷ powiedzieå tylko tyle, őe prowadzone sã rozmowy z gminami – mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni Krzysztof Szczeijniak. – Jest jednak jeszcze za wczeijnie, by mówiå o efektach. Wiadomo juő, őe do programu na pewno nie przystãpi gmina Miğosğaw. Tamtejsi radni wyrazili swojã dezaprobat÷ do pomysğu KWP w Poznaniu.

150

zğ – na tyle wyceniğa patrol jednego funkcjonariusza Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

– Mamy wğasnã straő miejskã, która, jak zachodzi taka potrzeba, peğni wspólne patrole z miejscowã policjã – wyjaijnia burmistrz Zbigniew Skikiewicz. W Pyzdrach nad propozycjã si÷ zastanawiajã. – Wszystko zaleőy od budőetu. Spróbujemy znaleŏå jakieij pieniãdze na ten cel – mówi burmistrz Pyzdr Krzysztof Struőyġski – Nasza gmina őadnej propozycji nie otrzymağa – informuje burmistrz Nekli Roman Grychowski. – Patrole by si÷ u nas przydağy, ale póki co, nie staå nas na nie. KUL

– Miağam bardzo zaborczego m÷őa. Nie pozwalağ mi si÷ uczyå, pracowaå... – mówi pani Renata, uczestniczka projektu. – Teraz sama wychowuj÷ córk÷ i zdecydowağam si÷ podjãå prac÷. Najtrudniejsze byğo dla

mnie rozstanie z dzieckiem na kilka godzin, kiedy odbywajã si÷ zaj÷cia. Wiem, őe kiedy rozpoczn÷ prac÷, b÷d÷ poza domem znacznie dğuőej. Ale na szcz÷ijcie jest babcia i pomaga mi w opiece nad córkã. Uczestniczki projektu mogã wybieraå spoijród kilku kursów: obsğuga kas fiskalnych i terminali pğatniczych, ogrodnik terenów zielonych, magazynier i kierowca wózków jezdniowych oraz kurs prawa jazdy kategorii B.

A. Prusak: – Chcemy daå paniom szans÷ na znalezienie pracy, aby mogğy zapewniå sobie dochody.

– To wğaijnie brak prawa jazdy i samochodu cz÷sto uniemoőliwiağ dojazd do pracy, kiedy trzeba byğo pokonaå kilka czy kilkanaijcie kilometrów. Chcemy likwidowaå wszystkie bariery w podj÷ciu pracy, wynikajãce z sytuacji őyciowej i materialnej. Ale to nie wszystko; chcemy nauczyå panie, jak pozbyå si÷ takőe barier mentalnych i zmieniå nastawienie do őycia oraz organizacj÷ wğasnego czasu i obowiãzków. Wiadomo, őe b÷dã musiağy pogodziå prowadzenie domu i opiek÷ nad dzieåmi z pracã zawodowã. Poczãtkowo to rewolucja! – dodaje A. Prusak. – Juő teraz widz÷, őe im wi÷cej mam zaj÷å, tym wi÷cej czasu... – mówi jedna z paġ. – Dojeődőam na kurs prawa jazdy, gotuj÷, sprzãtam i znajduj÷ teő czas na kawk÷ z sãsiadkã. Bo przecieő chwil÷ na poga-

duszki teő trzeba mieå – ijmieje si÷. – Najgorsze, jak si÷ czğowiek zasiedzi w domu – kwituje. Co ciekawe, wiele paġ zdecydowağo si÷ na kurs obsğugi wózków widğowych, co cz÷sto jest niezb÷dnym wymogiem w pracy magazyniera. – Kobiety bardzo dobrze radzã sobie z obsğugã wózków widğowych – mówi Krystyna Spychalska z OPS. – Znam paniã, która zaczynağa prac÷ wğaijnie jako operator wózka, a dziij awansowağa na stanowisko kierownicze.

Egzamin przed pracodawcą Program realizowany przez wrzesiġski OPS przewiduje zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, opğat ponoszonych na opiekunk÷ dla dziecka, a takőe wyőywienie dla uczestniczek. Sã teő spotkania z psychologiem i doradcã zawodowym. Prawdziwy egzamin odb÷dzie si÷ na rynku pracy. Wtedy okaőe si÷, czy panie poradzã sobie z konkurencjã. Juő dziij majã ambitne plany: – My z dziewczynami (mowa o trójce paġ – przyp. red.) uczymy si÷, jak zakğadaå i piel÷gnowaå ogród – mówi jedna z kursantek. – Szkolenie jest ciekawe, ale duőo trzeba si÷ nauczyå w praktyce. Moőe znajdziemy prac÷ w firmie, która dziağa w tej branőy, a moőe zağoőymy wğasnã dziağalnoijå… – Nawet jeijli wszystkie z paġ nie znajdã pracy od razu, w ciãgu kilku tygodni, cel zostanie osiãgni÷ty. Zgodnie z zağoőeniem programu uczestniczki projektu majã byå przygotowane do skutecznego poszukiwania pracy, aby w koġcu osiãgnãå cel. Nie pozostawimy ich samym sobie – zaznacza A. Prusak. MAK

Jesienne granie orkiestry dętej „Koncert jesienny” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej WOK to w naszym mieście już tradycja. Jak zwykle przyciąga wielu mieszkańców Wrześni. W tym roku przybyğo tylu wrzeijnian, őe zabrakğo do nich krzeseğ i niektórzy popisy d÷ciaków oglãdali, siedzãc na schodkach lub na stojãco. Niedzielny koncert byğ pierwszã wi÷kszã imprezã po zmianie dyrektora Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury. Zabrakğo wi÷c powitalnej mowy Michağa Kosiġskiego, za to wszyscy przybyli otrzymali foldery informujãce o historii i osiãgni÷ciach wrzesiġskiej orkiestry. Jak co roku, muzykom towarzyszyğ Zespóğ Taneczny Takt, którego choreografem jest Mariola Zalepa oraz Zespóğ Buğawistek pod kierunkiem Katarzyny Budzyġskiej. W rol÷ prowadzãcych wcieliğy si÷ Monika Korpusik, czğonkini Zespoğu Tanecznego Takt, oraz Monika Czerniak, grajãca na co dzieġ w orkiestrze na saksofonie. Obie prowadzãce nie szcz÷dziğy komplementów kapelmistrzowi Jackowi Rybczyġskiemu. Hasğem przewodnim tegorocznego koncertu byğa muzyka roz-

 Muzycy orkiestry dętej jak zwykle dali z siebie wszystko rywkowa, dlatego obok znanych juő wielu mieszkaġcom naszego miasta standardów, takich jak „Les Champs Elysees” czy „Brasil”, pojawiğy si÷ takőe orkiestrowe aranőacje „Mambo Nr 5” z repertuaru Lou Begi czy „You’re Beautiful” Jamesa Blunta. W trakcie wykonywania tego pierwszego z utworów rozrywkowych, niecodzienny ukğad wykonağa grupa buğawistek. Nie zabrakğo takőe utworów autorstwa Ennio Morricone czy

Fot. Łukasz Adamczyk

Stevie Wondera. W sumie muzycy wykonali 15 utworów, a na bis zagrali nieijmiertelny „Marsz Radetzkyego”. Koncertowi towarzyszyğy wizualizacje oraz pokaz multimedialny, nawiãzujãce zarówno do tematyki granych utworów, jak i do historii wrzesiġskich d÷ciaków. Po wyst÷pie moőna byğo w cenie 20 zğ nabyå najnowszã, wydanã w tym roku pğyt÷ autorstwa wrzesiġskich muzyków. Ğukasz Adamczyk


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Strona Czytelników Mamusiu, tatusiu, jestem!

19 INFORMATOR MIEJSKI Apteka w Kauflandzie, Miłosławska 10, 061 437 72 23, pon.-pt. 8.00-21.00, sob. 9.00-21.00, nd. 9.00-19.00 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97

Amelia Kosicka, córka Agnieszki i Ryszarda z Pakszyna. Urodzona 5 listopada. Waga 3045 g, wzrost 53 cm.

Martyna Wojtkowiak, córka Anny i Zenona z Nowej Wsi Królewskiej. Urodzona 5 listopada. Waga 3280 g, wzrost 54 cm.

List

Wiktoria Fiszer, córka Barbary i Macieja z Orzechowa. Urodzona 3 listopada. Waga 3320 g, wzrost 53 cm.

Jakub Mikołajczak, syn Ilony i Łukasza z Kołaczkowa. Urodzony 5 listopada. Waga 3280 g, wzrost 55 cm.

Mikołaj Pachuta, syn Angeli i Tomasza z Wrześni. Urodzony 5 listopada. Waga 4000 g, wzrost 57 cm.

Wiktor Pasiowiec, syn Katarzyny i Artura z Gniezna. Urodzony 5 listopada. Waga 3900 g, wzrost 57 cm.

W

numerze „WW” z 31 paŏdziernika 2008 r. zamieszczony zostağ materiağ wspomnieniowy pt. „O tych, których juő nie ma”; o ludziach, których znaliijmy, którzy jeszcze niedawno byli wijród nas, a którzy przeszli „na tamtã stron÷”. Jest wijród nich wspaniağy czğowiek, pedagog i nauczyciel – prof. Benedykt Kğosin. W jego krótkim dossier znalazğa si÷ pewna nieijcisğoijå, pewne – delikatnie mówiãc – mini÷cie si÷ z prawdã, którã chciağabym sprostowaå. Tak si÷ bowiem zğoőyğo, őe rozpocz÷ğam nauk÷ we wrzesiġskim LO nr 59 we Wrzeijni w 1960 roku i w tymőe samym roku, moőna powiedzieå: razem ze mnã, rozpoczãğ prac÷ nauczyciela matematyki i fizyki prof. Benedykt Kğosin. Zğoőyğo si÷ takőe, őe… zostağ moim wychowawcã – klasy VIII B – ijwi÷tujãc z nami, absolwentami, ijwiadectwa dojrzağoijci w roku 1964. Byå moőe byğ wychowawcã klasy B w latach 1964-1968, ale wczeijniej wychowywağ i uczyğ w latach 1960-1964 nasz rocznik 1946, który matur÷ zdawağ w 1964 r. Moőe dla wielu nie jest to takie waőne, ale dla mnie i moich rówieijników jest. Dla prof. Benedykta Kğosina, dla pami÷ci o nim, przede wszystkim, bo okres jego pracy dzi÷ki temu sprostowaniu jakby nieco si÷ wydğuőyğ. Koġczãc, őycz÷ dalszych sukcesów dziennikarskich wszystkim pracownikom „WW”.

Maria Urbańska

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Batorego 8, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96 Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121 Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 Halo TAXI Harcerska 061 436 33 33 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI ZET 061 436 55 55 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 0605 261 155

Marcin Broniarczyk, syn Marleny i Arkadiusza z Wrześni. Urodzony 8 listopada. Waga 3870 g, wzrost 58 cm.

Eryk Wysocki, syn Magdaleny i Dariusza z Psar Małych. Urodzony 10 listopada. Waga 2900 g, wzrost 51 cm.

Zuzanna Tyl, córka Ewy i Marcina z Pyzdr. Urodzona 6 listopada. Waga 3900 g, wzrost 56 cm.

Oliwia Galewicz, córka Anny i Sławomira z Wrześni. Urodzona 10 listopada. Waga 3520 g, wzrost 57 cm.

Kacper Wietrzyński, syn Krystyny i Andrzeja z Borzykowa. Urodzony 10 listopada. Waga 3660 g, wzrost 56 cm.

Marcel Kraśniewski, syn Weroniki i Kamila ze Słupcy. Urodzony 6 listopada. Waga 3380 g, wzrost 57 cm.

List

Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01

J

ak pisaliijmy w poprzednim wydaniu, zima za pasem, i oprócz rozpocz÷tej we wrzeijniu akcji „wirtualny opiekun” wystartowağa równieő okresowa zbiórka datków oraz materiağów, które pozwolã schronisku ğatwiej przetrwaå zim÷. Oprócz pomocy finansowej mile widziana b÷dzie sğoma, legowiska dla piesków i temu podobne. Tymczasem, mimo chğodnej pory, schronisko zyskağo nowych mieszkaġców. Nie mamy tu na myijli piesków bezpaġskich, ale faktycznie „nowych”. Mowa o szczeniakach, których w schronisku dziij jest aő 18, z czego 12 mieszaġców i 6 owczarków niemieckich. Schronisko to nie tylko psy, ale równieő koty. Jest ich co prawda mniej, ale i ich przybyğo. I tak, na osoby, które nie mogã lub nie chcã adoptowaå pieska, w schronisku czeka na nie 6 kociãt. Ch÷tnych do pomocy czy wpğat zapraszamy serdecznie na stron÷ http://wirtualny-opiekun.pl, do siedziby wrzesiġskiej straőy miejskiej, znajdujãcej si÷ w ratuszu, bãdŏ na konto gminy Wrzeijnia: PBS Oddziağ Wrzeijnia 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820 z dopiskiem: „Darowizna schronisko”. Poza tym oczywiijcie zapraszamy do odwiedzenia schroniska, gdzie, gdy poinformujemy pracownika jakiego pieska poszukujemy, ten oprowadzi nas i pomoőe wybraå odpowiedniã ras÷. Schronisko jest czynne codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00, w weekendy natomiast od 9.00 do 11.00. Adres schroniska: ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 0500 191 039.

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71 Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 14 zł, 0721 372 454 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90 GRILL & BURGER’s MAKRIS www.makris. pl, 061 437 96 01 Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Kompleksowe usługi pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0602 657 422, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 9.00-20.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

APTEKI DYŻURUJĄCE 14.11 AMIKA, ul.Piastów 16 tel. 061-43-77-400 15.11 POD LIPAMI, ul. Kilińskiego 10 tel. 061-43-77-709 16.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-43-60-205 17.11 UTIS, ul.Słowackiego 4a tel. 061-43-54-033 18.11 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 061-43-77-995 19.11 VADEMECUM, ul. Wojska Polskiego 19 tel. 061-43-65-988 20.10 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 061-43-65-293


Nagrody można odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

20

14 listopada 2008

rozrywka

046 (141)/2008

046 (141)/2008

Fot. Damian Idzikowski

Dziś drugi kupon z oznaczeniem „36”.

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW”, podając swoje dane.

Wygraj stówkę 36

Garaż, określany też przez niektórych Czytelników „metalową budką”, usytuowany niedaleko Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, został rozpoznany między innymi przez Emila Hallera z ul. Piastów. Gratulacje.

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Na pewno dużo czytać (oczywiście teksty w dobrym opracowaniu edytorskim) i ćwiczyć pisownię. Przyda się też co najmniej podstawowa znajomość innego języka słowiańskiego.

Obecność historii tego miasta na każdym kroku - dzięki inicjatywie niektórych ludzi.

Denerwuje mnie brak parkingów i ścieżek rowerowych.

Okazjonalnie.

Uwielbiam słodycze, zwłaszcza czekoladę.

Zaczynam kawą, kończę lekturą.

Zdecydowanie książka.

Zdobycie niektórych górskich szczytów, przed którymi odczuwam respekt; podróż Koleją Transsyberyjską; wędrówki po rosyjskich miastach śladami Dostojewskiego i Bułhakowa.

Nie chciałabym czytać swojej biografii.

Sukcesem jest na pewno to, że miałam szczęście spotkać w swoim życiu wielu dobrych i życzliwych ludzi. Z ostatnich wydarzeń - ponowne zdobycie honorowego tytułu Wrzesińskiego Mistrza Ortografii Polskiej. O porażkach - po wyciągnięciu z nich wniosków - najlepiej zapomnieć.

Literatura i podróżowanie do nowych miejsc, przyglądanie się życiu miast i miasteczek.

Mężatka

Jestem nauczycielką w Zespole Szkół w Nowym Folwarku.

Ukończyłam w trybie dziennym studia filologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (z epizodem stypendialnym na Uniwersytecie T.G. Masaryka w Brnie ) oraz studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Września

Julianna Hauke

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Jaki jest najlepszy sposób na naukę ortografii?

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim życiu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy książka?

Największe marzenie

Czego nie chciałabym przeczytać w swojej biografii?

Co uznaję za swój największy sukces i porażkę?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko

046 (141)/2008

46

edycja internetowa

3

11

Prawy dopáyw Bzury

Jedyny przedstawiciel gatunku

14

13

15

3

16

4

Wysoki lot piáki

Zespóá chromosomów jądra komórkowego

Miejsce zamiany wody w wino

7

Maáa Izabela

Ojciec chrzestny

2

14

Materiaá w kraty

MyĞl przewodnia

Gryka zwyczajna, poganka

17

5

18

6

Rodzina duĪych ptaków ryboĪernych

Na fladze Kanady

ĩonkil

Patos, przesadna afektacja.

ce z jednej ciąĪy, z jednego lĊgu; ląg.

19

7

13

Huragan, nawaánica

OkrąĪenie toru, bieĪni.

Rzeka we Wáoszech, przepáywa przez FlorencjĊ Stanisáaw Jerzy ...

15

Bioch.: ĪeĔski hormon páciowy; folikulina.

Syn Lajosa i Jokasty

20

8

12

21

9

Drzewo liĞciaste z rodziny klonowatych

Dychawica

9

KamieĔ szlachetny w pierĞcionku.

Umowa, porozumienie.

Szalom, pisarz Īydowski

20

Niewiadoma

16

Wymaráy przodek bydáa domowego

SpoĪ.: gorący wafel ze Ğmietaną lub konfiturami.

10

18

21

W kuligu przy saniach

Orzeá przedni

W rĊku kelnera

Przodek Rumuna

22

Haust

Gatunek muzyki instrumentalnej

Karciana wróĪba

22

10

NabrzeĪe w porcie, przy którym cumuje siĊ statki

Wiosenny miesiąc

...dynamiczny ksztaát

...przez páotki

24

Motoryz.: marka niemieckiego samochodu osobowego.

23

11

24

12

23

Sklep z koszykami

1

6

17

RumuĔski Gramocząssamochód teczka terenowy

8

HiszpaĔskie ĝwiątynia w Mekce z Rabunek, Alfred, imiĊ mĊskie; wmurowanym w ĞcianĊ grabieĪ, austriacki imiĊ Czarnym Kamieniem. zdzierstwo. psycholog Maradony.

Rel.: u Spis Zool.: u szyitów - tytuá potraw w najwyĪszego zwierząt: restauracji, zwierzchnika potomstwo jadáospis. islamu. pochodzą-

Prawicowa Caáoksztaát partyzantka wáaĞciwoĞci i przemian w Nikaragui chemicznych

Richard (ur. Mit. gr.: 1949), amer. Krewny po bogini aktor; "Pretty kądzieli zwyciĊstwa woman"

Lantanowiec, l.a. 58

ImiĊ Odbitka ĪeĔskie; kserografizdrobniale czna. od Anna.

4

5

Rozlegáy widok z góry

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

20 zã

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

Plany repertuarowe: 21-27 listopada – HIGH SCHOOL MUSICAL 3: OSTATNIA KLASA 21-27 listopada – WYPRAWA NA KSIĘŻYC 3D

dokument fabularyzowany – POL – od lat 15

7-20 listopada (od piątku do czwartku)

17.00 i 19.00 – ŚWIADECTWO

W tym tygodniu w losowaniu szczęście uśmiechnęło się do Pani Henryki Nawrot z Gółkowa. Hasło z ostatniej krzyżówki brzmi: „Czym chorszy, tym gorszy”.

2

Krzew pnący z rodziny pieprzowatych

1

Eskimoski skafander z futra, wkáadany przez gáowĊ

19

Piosenkarka estradowa pochodzenia greckiego.

Danina, podatek; okup; zdzierstwo, wygórowaJapoĔska na opáata. waluta

HiszpaĔskie imiĊ ĪeĔskie

Skrót od: PaĔstwowa Amer. aktor Inspekcja film. Handlowa "Ojciec chrzestny", "Zapach kobiety"

Cyrk lodowcowy

Lata Īycia, liczba lat przeĪytych.

Uraza

Chodzą tyáem

Dawniej: taĞma, lamówka

Wytapiaá Īelazo

Owoce tarniny

Na urodziny

NiedorzecznoĞü, absurd

Dolna czĊĞü brzucha; podbrzusze

W niej páód

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

Ogłoszenia drobne

Reklama

WW

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy na kartkę nakleić kupon, który upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW” przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

3. Dyrektor wzywa kadrowego. – Proszę znaleźć w naszej firmie sprytnego, młodego człowieka z dużą wiedzą i umiejętnościami, mającego dobry kontakt z ludźmi. Jednym słowem, kogoś takiego, kto mógłby mnie zastąpić. – Mam takiego przysłać do pana? – Nie, zwolnić. Kejtow

2. Starszą panią zatrzymuje chłopak. – Przepraszam bardzo, babciu. Jak mogę się najszybciej dostać do szpitala? – Powiedz tylko jeszcze raz „babciu”... Santi

1. Mąż wraca na rauszu do domu. Żona już od progu bije go i wrzeszczy: – Będziesz jeszcze pił?! On milczy, więc ona pyta dalej: – Będziesz jeszcze pił?! Po czwartym pytaniu on zrezygnowany: – Nooo, już dobra, nalej!!! Maniutka

Nic się nie zmienia – płacimy po 10 złotych za każdy opublikowany dowcip. Zapraszamy do nadsyłania żartów!

chichy

Rozrywka

 Biedroneczki są w kropeczki

 Trochę wiosny

 Odrobina kolorów w pochmurny dzień

 Prawie jak kameleon

Fot. Aneta Przygodzka

Fot. Kinga Makowska

Fot. Kasia Kiczka

Fot. Magdalena Dziekan

Co tydzień autor jednego z prezentowanych zdjęć otrzymuje w nagrodę 30 zł. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcyjne jury. „Fotograficzny miszmasz” to propozycja skierowana do amatorów, którzy chcą zaprezentować na naszych łamach swoje prace. Zdjęcia można przesyłać na adres redakcji (Fromborska 18) i biura ogłoszeń (Warszawska 15), a cyfrowe na e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl. Tematyka całkowicie dowolna – ludzie, zwierzęta, przyroda, zabawne sytuacje, ciekawe miejsca... Uwaga! Fotografii nie zwracamy. Magdalena Dziekan tym razem przyłapała na odpoczynku... żabę. I właśnie ją (Magdalenę, nie żabę) nagradzamy w tym tygodniu.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

21


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

Pra-628

„ Apteka we Wrześni zatrudni technika i magistra farmacji 608-03-03-06 „ Avon 0zl, 0502-409-265 „ Avon, 0607-230-153 „ Avon- dodatkowy zarobek, możliwość awansu, 0504-126-269 „ FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI KIEROWCĘ C+E, TRASY POLSKA PLUS EUROPA ZACHODNIA TEL. 692-432-578 FIRMA ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO „ DO PRACY PRZY WYTOPIE TŁUSZCZY. MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA OPERATORA KOPARKI. PRACA OKOLICE WRZEŚNI. TEL. 608-596-761, 061-436-55-97

Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, Września, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

oferuje dodatkową, popołudniową pracę wykształcenie min. średnie; wiek 25-55. Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

„ Gorzelnia w Marzeninie zatrudni pracowników na stanowiska palacza i zacierowego, 061-438-80-81 „ Kawiarnia zatrudni Panią, praca: piątek, sobota, niedziela,792-037-122 „ Podejmę pracę, wykszt. średnie, komputer prawo jazdy, również 1/2 etatu, 665-889-281 „ Potrzebna Pani w weiku 35-45 lat do prowadzenia domu i opieki nad dziećmi pn-pt 4 godz dziennie, 0781-058-000 „ Przyjmę malarza, szpachlarza, 0664-465-620 „ Przyjmę murarza, 500-034-673 po 18.00 „ Przyjmę szwaczki Września, praca jednozmianowa, 0502-553-090 „ Samodzieln fryzjerkę przyjmę, 0509-446-479 „ Wspólnota mieszkaniowa zatrudni gospodarza domu 0500-219-141 po 14.00 „ Zatrudnię do myjni i stacji LPG, 0507-184-652 „ Zatrudnię mężczyznę na cały etat, podania przyjmujemy Września ul.Kolejowa 4a Firma Zefir „ Zatrudnię osobę do pracy w małej gastronomii, 609-472-763 „ Zlecę wykonanie stropu, 502-042-431 „ Zwrot podatku z pracy: Niemcy, Europa Zachodnia, 071-385-20-18 „ Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską w Miłosławiu, 0787-126-072

NAUKA „ Angielski z dojazdem do Ciebie, 728-155-826 „ Niemiecki - matura - 0509-915-279

MOTORYZACYJNE „ CC stan techniczny jak nowy Gdańska 17 „ Citroen AX 93r, 1,4, 1700zł, 0667-342-511 „ Citroen xsara picasso, 2.0 HDI, 2001 rok, srebrny, bogate wyposażenie, 22.000 zł, tel. 606-835-376 „ Clio III, 05/06, 4 drzwiowy, 601-662-285 „ Fiat punto 1.2 benzyna 99 r. 0692-479-570 „ Fiat punto, 2001 rok, 1.2 16V, 5d, pełna elektryka, sprowadzony, 0517-380-833 „ Fiesta diesel 96 r. 0501-162-834 „ Ford fiesta 95r., zarejestrowany, stan bdb, 3.600zł, 061-4364-100 „ Kupię fotelik samochodowy 0660-565-927 „ Kupię WFM, SHL, JUNAKA, WSK lub inny stary motocykl (stan obojętny) oraz części. Zawsze aktualne!!! Tel. 0667-825-148 „ Lanos 1.5 kat., czerwony, 98 rok, 5 drzwi, 3.700 zł, tel. 063-276-84-09 „ Ładna alfa romeo 146 JTD 99 r. klimatyzacja, czerwona, zarejestrowana, bogate wyposażenie, 0692-377-982 „ M e rce d e s 1 2 4 , 2 5 0 D, 6 . 5 0 0 z ł, 0663-76-40-70 „ Naprawa rozruszników, alternatorów u klienta, 0507-829-644, 0512-501-723 „ Opel astra 2,0DTL, rok 99, stan idealny, tel. 0606-259-675 „ Opel astra 92 r. 1.6 + gaz, 0888-166-616 „ Opel astra coupe, 2000 rok, 1.8 16V, pełna wersja, 0505-432-257 „ Opel astra kombi, 1.6, 16V, benzyna, 95 rok, 0509-968-808 „ Passat w całości lub na części, 92 rok, 1.9 TD, 0508-100-381 „ Peugeot 206, grudzień 2003 r. stan idealny, zarejestrowany, 0600-295-477 „ Peugeot 406, poj. 2,0 HDI, kombi, granatowy metalik tel. 697-220-230 „ Peugeot partner 1,9, D, srebrny metalik, 2000r., 5-osobowy, 0601-858-321 „ Renault laguna 1.8 kat. + gaz, 99 r. pełna opcja 0664-129-342 „ Seicento 99 r. 0501-162-834 Skup aut na części lub całe, 0507-829-644 „ „ Sprzedam 4 koła z oponami zimowymi 185/70 R14 4x100, 601-190-233 „ Sprzedam alufelgi 14, 721-938-654

„ Sprzedam aluminiowe felgi z oponami 15 cali, tel. 691-844-616 „ Sprzedam audi A 4, 1,6, 97r., zarejestrowany 667-108-055 „ Sprzedam audi A3 czarny, rok 1998, tel. 0609-809-930 „ Sprzedam Audi A4, 95 rok, 1.9, 20V, gaz sekwencyjny, zarejestrowany, sedan, 691-028-050 „ Sprzedam audi A4, 97 rok, 1.6, granatowy metalik, 0793-443-006 „ Sprzedam bardzo pilnie opel vectra kombi, 2.0 DI, 16V, 97 rok, czerwony, korzystna cena do negocjacji, tel. 667-988-568 „ Sprzedam berlingo 1.4 2006 r. 23.000 zł; BMW 316 95 r. 8.200 zł; 0784-428-737 „ Sprzedam BMW 318 IS, 94 rok, czarna, pełna elektryka, 691-285-190 „ Sprzedam BMW 525 TD, 94 rok, kombi, przyciemniane szyby, c.z, wspomaganie, ABS, airbag, el.lusterka, el.podwójny szyberdach, radio CD, telefon, podgrzewane siedzienie, alufelgi, bezwypadkowy, I właściciel, 0507-084-745 Sprzedam cinquecento, 97 rok, 667-256-704 „ „ Sprzedam cinquecento, 97 rok, stan bdb, 0661-263-950 „ Sprzedam citroen ZX, 96 rok, wspomaganie, klimatyzacja, poduszka, 783-613-211 „ Sprzedam corsa 93 r. 1.2 + gaz, uszkodzona, 0712-148-265 „ Sprzedam daewoo lanos, 1.5 benzyna, 98 rok, 4d, garażowany, I właściciel, stan idealny, 0601-808-933 Sprzedam felgi stalowe do BMW + kołpaki, „ cena 150 zł, 0781-782-185 „ Sprzedam fiat 126p, 97 rok, 0505-408-772 „ Sprzedam fiat doblo, 1.9 JTD, 2002 rok, sprowadzony, 42 tys.km, 0601-924-307 „ Sprzedam fiat palio weekend, rok 1999, 1.6, 16V, benzyna, 695-460-601

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

SKUPUJEMY samochody, złom stalowy, żeliwny i metali kolorowych

możliwość transportu 697-220-230 608-027-547

„ Sprzedam fiat punto 94 r. 1.500 zł, 0661-577-723 „ Sprzedam fiat punto, 1.2, 95 rok, gaz, tel. 693-544-151 „ Sprzedam fiat uno, 1.0, 92 rok, 1.500 zł, stan dobry, tel. 512-192-148 „ Sprzedam fiata 126el, 1995r, tel. 0661-037-452 „ Sprzedam fiata 126p, przebieg 30.000, 061-437-2172 „ Sprzedam fiata brava 1.4 12V 96 r. 0512-488-790 „ Sprzedam fiata brava, 0691-284-225 „ Sprzedam fiata bravo 1,4, 16V, 99r., klimatyzacja, bogate wyposażenie, 7.700zł, 0691-028-278 „ Sprzedam ford escort 97 r. 0696-012-287 Sprzedam ford escort combi 1,6 16v, 96r, „ wspomaganie, klimatyzacja, ABS, poduszki powietrzne, elektryczne szyby, centralny zamek, 663-524-379 „ Sprzedam ford escort, 1.4, gaz, 94 rok, 0609-419-276 „ Sprzedam ford fiesta, 1.8D, 92 rok, 663-79736 2 „ Sprzedam ford fiesta, 97 rok, czarny, 3-drzwiowy, 600-02-46-14 „ Sprzedam ford sierra, 90 rok, zarejestrowany stan dobry, 800 zł, 601-466-902 „ Sprzedam golf III na części 0880-70-22-52 „ Sprzedam golf III, 95 rok, 1.4, 0721-148-785 „ Sprzedam hondę civic 99r, 13.500zł, 0693-542-168 „ Sprzedam ibiza 94r., benzyna gaz, kupiony w salonie 0661-673-811 „ Sprzedam koła zimowe 15” opel, felgi VW T-4, 0604-918-912 „ Sprzedam lanosa 99 r. gaz, CC 97 r. 900 gaz, 0604-704-125 „ Sprzedam mercedes 124, 200D, 88r., mercedes 190, 200D, 86r., 0608-19-98-15 „ Sprzedam nexia 1,5GL, 97r., 0665-71-55-77 „ Sprzedam nissan almera, 2002 rok, diesel, 2.2 DCJ, niebieski metalik, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, alarm, immobiliser, przyciemniane szyby, hak, 128 tys. km, 19.000, tel. 600-120-743

GAZ

Monta¿ INSTALACJI SAMOCHODOWYCH Mechanika samochodowa Wrzeœnia, Kosynierów 69 061 4366-978, 0508-186-037

„ Sprzedam opel astra II 1,6 benzyna 98r., bezwypadkowy, rok w kraju, bogate wyposażenie 600-36-47-39 „ Sprzedam opel astra II, 1.8, 98 rok, kombi, 601-190-233 „ Sprzedam opel astra kombi 1,8, 92r., 0781-668-914 „ Sprzedam opel astra, 94 rok, 1.6, 185tys.km, stan dobry, 0513-627-059 „ Sprzedam opel corsa, 1.2, 88 rok, 061-4363-059 „ Sprzedam opel corsa, 1.2, 95/96 rok, czarna, 3d, szyberdach, alufelgi, komplet opon zimowych, 0609-891-672, 0660-706-256 „ Sprzedam opel corsa, 1.5 D, 94 rok, 0880-624-875 „ Sprzedam opel corsa, 97, zarejestrowana, 1.2, 691-915-858 „ Sprzedam opel corsa, 99 rok, 0698-709-674 po 14 „ Sprzedam opel kadett, 1.6, 90 rok, katalizator, hak, stan bdb, tel. 061-437-81-53 „ Sprzedam opel vectea 99 r. 2.0 TDi 0603-318-854 „ Sprzedam opel vectra, 91 rok, 1.8 benzyna + gaz, cena do negocjacji, tel. 504-259-026 „ Sprzedam opony zimowe 175/70 R 14 84 T, 0601-808-933 „ Sprzedam peugeot 106 97 r. 0691-379-347 „ Sprzedam peugeot 206 2,0HDI, 2002r., cena do uzgodnienia, 0501-546-146 „ Sprzedam peugeot 307 2.0 HDI 2003r, 0694-622-620 „ Sprzedam peugeot 307, rok produkcji 2002, pierwsza rejestracja 2003, 1.4 HDI, 509-516-267 „ Sprzedam peugeot 405 kombi, rok 1991, 1.6 benzyna + gaz, grafit, stan dobry, Nekla, 607378-261, 605-239-567 „ Sprzedam peugeot partner 2003r., 1,9D, 5d, 0512-314-048 „ Sprzedam peugeot partner XR 19 diesel, 2004 rok, I właściciel, 0601-808-933 „ Sprzedam przyczepę sam. 150/100 ład. 300 kg., 0889-242-513 „ Sprzedam renault chamade 1,2, 91r., 437-62-61 „ Sprzedam renault clio 1,5 DCI 2003r., bogate wyposażenie, zarejestrowany 519-438-332 „ Sprzedam renault clio 2001 r. 1.2 benzyna, 0692-479-570 „ Sprzedam renault clio, 1.5 DCI, 2003 rok, bogate wypoisazenie, 0669-391-702 „ Sprzedam renault megane 2006 r. 1.5 DCi 0603-318-854 „ Sprzedam renault megane coupe, 97 rok, salon polska, gaz, 0667-341-453 „ Sprzedam renault megane kombi 2003 r. 1.6 benzyna, srebrny, bogate wyposażenie, zadbany, 22.200 zł, 0605-556-379 „ Sprzedam renault scenic, 1.5 DCI 30.11.2005r, 0694-622-620 „ Sprzedam renault twingo 95 r. el. szyby, lusterka, poduszki, otwierany dach, stan bdb, do opłat, 2.800 zł do uzgodnienia, 0664-761-697 „ Sprzedam renaut megane 96r., 6.300zł, opel corsa 95r., 4.100, 0505-651-688

„ Sprzedam VW transporter IV 2.4 D 96 r. 9-osobowy, 0692-479-570 „ Tanio sprzedam komplet opon zimowych 145/73/R13 (seicento), 061-4366-116 „ Uno 2001 r. 0501-162-834 Nowo otwarta WULKANIZACJA Miłosław, Łą„ kowa 27 „ Sprzedam VW sharan 00 TDI, 96 gaz , galaxy 98, almera 96 diesel, yaris 02, astra 01 diesel, audi A4 97, A3 97 TDI, bravo 97, scenic 99 gaz, punto 98 diesel, renault 19 93, mercedes MB 100 95 diesel, 208 91 diesel, mitshubishi center 95 wywrotka, camping, quady. tel. 606-352-621 „ Sprzedam fiat scudo 1.9 D, 99/2000, 9000 zł + Vat, citroen jumpy 1.9 D, 2001, przedłużany, 16500 zł + Vat, ciężarówki, 0605-557-081 „ Sprzedam daewoo nexia 96, benzyna, gaz, sedan, I właściciel, bezwypadkowy, 4800 zł, 0601-954-953 „ Sprzedam peugeot 307, 2001, 1.6 benzyna, 4 drzwi, salon Polska, 19000 zł, 0601-954-953 „ Sprzedam opel agila, 2002, sprowadzony z Niemiec, do opłat, 1.2 benzyna, klimatyzacja, bogate wyposażenie, ksiązki serwisowe, 70000 km, 15800 zł, 0601-954-953 „ Sprzedam lub zamienię ford transit 2.5 diesel, 92, raz przedłużany i podwyższany, 0502-408-805 „ Sprzedam toyota corolla 1.4, 98, ford fiesta 1.1, 96, ford escort 1.4 + gaz, 91, 0697-384-991 „ Sprzedam nissan primera kombi, 165000 km, serwisowany w ASO, 98, stan bdb., bogate wyposażenie, 0697-615-803 Sprzedam opel vectra 1.6 benzyna 93, tanio, „ 0697-125-470 „ Sprzedam mercedes C220 D, 96, el. Szyby, el. Lusterka, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, radio CD, hak, 0665-122-417 „ Sprzedam rover 45, 2001, 2.0 TDI, zarejestrowany, 17000 zł, 0697-186-143 „ Sprzedam citroen xara 2002, 2.0 HDI, wersja exclusive, pełne wyposażenie, pełne wyposażenie, 18 000 zł, 0697-628-110 „ Sprzedam daewoo lanos 1.5 kat, 1997, czarny, 5500 zł, 0509-211-508

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ SPRZEDAM MIESZKANIE 4-POKOJOWE 73M2 SŁOWACKIEGO 0-669-111-071 NIEDŹWIEDZKI „ WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO „ Udostępnie połowę lokalu na działalność biurową-dobry punkt, 602-619-560 „ AGENCJA NIERUCHOMOŚCI NIEDŹWIEDZKI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY 0-669-111-071 UŁATWIAMY KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI „ Bardzo atrakcyjna działka Nowy Folwark, 0606-456-061 „ Centrum Wrześni - pół domu z ogrodem sprzedam lub zamienię na mieszkanie w bloku, parter I piętro 0602-757-779

Organizuję

wyjazdy po samochody do Holandii w każdy poniedziałek

tel. 0601-492-695 „ Sprzedam Rover 400, 1.6, 16V, rok 97, benzyna, gaz, 500-058-023 „ Sprzedam saxo, 97r, 0667-096-246 „ Sprzedam seat toledo, 2.0 16V, 95 rok, bogate wyposazenie, 4.800 zł do uzgodnienia, 0698-657-640 „ Sprzedam seicento, 2000, 691-029-560 „ Sprzedam simsona S51, stan dobry, cena do uzgodnienia, 723-366-179 „ Sprzedam skode felicje kombi, 2000 rok, 1.9 diesel, czerwona, cena 7.300, 601-178-071 „ Sprzedam toyota carina, 1.6, 96 rok, srowadzona, jeden właściciel w Niemczech, klimatyzacja, elektryka, 2xairbag, tel. 602-352-163

„ Nekla - dom blisko centrum sprzedam, 0509-086-025 „ Pokoje do wynajęcia, 0663-203-373 „ Posiadam do wynajęcia I piętro budynku 140 m2, 6 km od Wrześni - na mieszkanie lub działalność gospodarczą 900 zł/miesięcznie + opłaty, tel. 515-168-844 „ Posiadam do wynajęcia lokal na biuro 70 m2 w centrum Wrześni (wszystkie media, szybki internet), 0606-896-023 „ Posiadam do wynajęcia plac 1.700 m2 bezpośrednio przy trasie Września - Gniezno 5 km od Wrześni na komis itp. tel. 515-168-844 „ Posiadam do wynajęcia reprezentacyjne lokale biurowe w centrum Wrześni, 061-4365-226 „ Poszukuję kawalerki do wynajęcia, 788-03-98-69 „ Poszukuję mieszkania do wynajęcia, 2-, 3pokojowego, 514-492-802 „ Samotna 50 letnia kobieta poszukuje do wynajęcia małe mieszkanie, 0694-762-616 „ Sprzedam 1,9 ha ziemi rolnej w Gozdowie 6 zł/ m2, 0886-585-786 „ Sprzedam 20ha - Gonice, 885-991-051

NIERUCHOMOŚCI MĘŻYŃSCY SPRZEDAMY: - dom Miłosław pilnie - działkę Orzechowo tanio - działkę Nekla okazyjnie - Kostrzyn komfort mieszkanie 4 pokojowe - 4, 3, 2 pokojowe mieszkania Poznań i okolice - 3 pokojowe Września - działki rekreacyjne - grunty rolne Tomiszewo

Poszukujemy do wynajęcia - lokale, domy mieszkalne - domy - mieszkania - działki

Kupimy:

62-300 Września, Rynek 7 I piętro (nad winiarnią We-We) tel. 061-640-02-71, 0505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl „ Sprzedam 4 ha przy autostradzie A2 na wysokości Słupcy pod AG lub kopalnie żwiru tel. 515-168-844 „ Sprzedam dom przy ul. Kosynierów, 0500-135-015 „ Sprzedam dom Psary Polskie i Małe, 0604-33-70-43 „ Sprzedam dom we Wrześni, 501-607-909 „ Sprzedam dom z garażami (możliwość prowadzenia działalności) na działce 760 m2, Psary Małe 0501-546-146 „ Sprzedam dom, zabudowania gospodarcze, gm. Pyzdry, 0609-102-139 „ Sprzedam działkę budowlana w Słomowie, 698-776-854 „ Sprzedam działkę budowlaną Bierzglinek, 061-4389-044 „ Sprzedam działkę budowlaną w Psarach Polskich 2.400 m2, 504-741-633 „ Sprzedam działkę budowlaną, 600-469-813 „ Sprzedam działki budowlane na wsi, 0604-671-060 „ Sprzedam działki letniskowe w Kosewie, tel. (063) 276-52-12 „ Sprzedam mieszkanie 45 m2, 0500-125-771 „ Zamienię mieszkanie 56 m2 na mniejsze, 0606-908-695 „ Zasutowo, nowy dom bliźniak 110/213 LOCUM, 0602-757-779 „ Sprzedam dom w Gozdowie na dużej działce, 0505-280-333 „ SPRZEDAM MIESZKANIE 3-POKOJOWE 59,1 M2 NA II PIĘTRZE, NA OSIEDLU KOŚCIUSZKI, CENA 173.000 ZŁ, TEL. 0691-934-219 „ Sprzedam działkę budowlaną w Czeszewie, 0723-104-667 „ Kupię małą osadę lub działkę na terenie gminy Miłosław, 0602-375-359

ROLNICZE

„ Sprzedam toyota corolla, 1.9 diesel, rok 2000, bogate wyposażenie, cena 14.300, 604-961-539 „ Sprzedam trabant kombi, polo 1.1, 57tys.km, 0660-796-333 „ Sprzedam vectra, 2.0 DTI sedan, 2003 rok, zarejestrowany, 28.500zł, mondeo, 2.0 TDCI hatchback, 2003 rok, bezwypadkowy 23.500zł, golf IV 1.9 TDI kombi, 2000 rok, zarejestrowany, 17.500zł, passat kombi, 1.9 TDI, 2001 rok, B6 25.500zł, 0602-611-988 „ Sprzedam VW passat automat, 92r., 1,8 benzyna, MERCEDES C-klassa, 2000r., 200C, 2,2CDI, 602-52-74-30 „ Sprzedam VW polo, 1997, 1.6, 887-625-787 „ Sprzedam VW polo, XII 2006 rok, 1.4 TDI, 65 tys. km, bogate wyposażenie, czarny metalik, 35 tys.zł do uzgodnienia, 0600-296-380 „ Sprzedam VW T4, golf III, 1.9 D, 606-880-836

www.wrzesnia.info.pl

Inn-946g

PRACA

Sa-268

14 listopada 2008

Inn-797b

22

„ Do wynajęcia 2, 3 pokojowe, do sprzedania domy 55 tys., 160 tys., Września 260 - 320 tys, mieszkania 2, 3 pokojowe od 80 tys., WESOŁEK, 0692-780-124 „ Do wynajęcia mieszkanie w centrum Wrześni, 0601-794-197 „ Do wynajęcia obiekt magazynowo usługowy o pow. 205 m2 we Wrześni przy ul. Przemysłowej 0605-998-960 „ Kupię małe mieszkanie we Wrześni lub Słupcy, tel. 693-464-065

„ Gorzelnia w Marzeninie skupuję żyto, pszenżyto i kukurydzę, 061-4388-081 „ Kupię maszynkę do cięcia buraków, 0603-310-948 „ KUPIE SIANO W BALOTACH LUB KOSTKACH ORAZ SŁOMĘ W KOSTKACH. TEL. 608-596-761 „ Kupię kombajn bolko, 0889-893-607 „ Kupię przyczepkę wywrotkę i siewnik Poznaniak, 061-427-27-93 „ Kupię ziarno kukurydzy 5t, 0507-127-051 „ Naprawa rozruszników, alternatorów do ciągników, kombajnów, instalacje, 0507-829-644 „ Pług 2-skibowy obrotowy Lemken, rozsiewacz do nawozu Wikon 600 kg, przyczepa 6 ton, wywrotka, 0692-697-350 „ Sprzedam jałóweczki wysokocielne, byczki i prosięta, 0500-328-038


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

zdjęcia wykonane przez fotoradary

KREDYTY Od 370 zł dochodu Na oświadczenie do 20 tys.

GOTÓWKA W TYM SAMYM DNIU!

okolicznościowe

do 100 osób ceny konkurencyjne, 2 pokoje gościnne Zapraszamy tel. 510-131-248 „ Sprzedam nowe meble kuchenne i sprzęt AGD, 0601-589-758 „ Sprzedam piec elektryczno-gazowy 0885-996-217 „ Sprzedam piec gazowy i elektryczny, 061-4363-100 „ Sprzedam piec gazowy, tanio, 061-4376-145 „ Sprzedam płytki chodnikowe, 604-693-393 „ Sprzedam roczny wózek 3-fukncyjny stan bdb, 0696-536-919 „ Spr zedam spacerówkę, parasolkę, 663-488-758 „ Sprzedam sprężarka VAN- 80m3/h, ciśn. do 7 atm., zbiornik 400l, 3 tłokowa, 11 kW, stan bdb, 60000 zł, maszyny i formy do rozdmuchu zniczy, 0508-100-381 „ Sprzedam sprzęt do ćwiczeń - stepper fr. Kettler, 609-162-077 „ Sprzedam suknie ślubną, wzrost 165 cm, kolor śmietankowy z salonu Madame Zaręba, bolerko + rękawiczki, 0664-421-078 po 18 „ Sprzedam tanio thuje żywopłotowe, kule, świerk srebrny, 0880-24-21-95

termin: 06.12.2008 r. (sobota) koszt: 85,00 zł./os. Szczegółowy program wycieczki oraz bliższe informacje można uzyskać w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.30 - 17.30 w siedzibie Fundacji Dzieci Wrzesińskich przy ul. Szkolnej 12 (budynek Ochronki, I piętro) lub pod numerem telefonu: 508 170 333.

Zapisy tylko do 20.11.2008 r.!!!

KREDYTY gotówkowe samochodowe hipoteczne dla małych firm dla klientów w bazie BIK

KARCHER CZYSZCZENIE: • DYWANY • TAPICERKA • SAMOCHODY OD 75 zł

504-223-204 „ Panele podłogowe profesjonalny montaż 0721-683-967 „ Płytki, panele, szpachlowanie, tynki, malowanie, tapetowanie, regipsy, 500-134-058

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 Września

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

ZESPÓŁ MUZYCZNY BELCANTO 0500-029-180

„ Remonty łazienek od A-Z, 0600-885-657

ZWIERZĘTA „ Oddam spaniela w dobre ręce, 0517-587-187 „ Pieski syberian husky niedrogo, 602-619-560 „ Sprzedam małego pieska, 0511-44-76-79 „ Sprzedam owczarka niemieckiego krótkowłosą suczkę 1-roczna, 0514-722-340 „ Sprzedam owczarki niemieckie 10 tygodniowe, 0663-929-271 „ Sprzedam owczarki niemieckie, tel. 0781-660-577 „ Sprzedam psa labradora, 0607-967-694 „ Sprzedam spanielki, 0667-342-532 „ Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego 0608-685-361 „ Sprzedam szczenięta labradora, 0694-798-012 „ Tanio beagle 0668-239-936 „ Sprzedam szczenięta cocker spaniel, 0695-238-166

KOMPUTEROWE

Biuro Ogłoszeń

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

www.wrzesnia.info.pl

USŁUGI • koparko-ładowarką • wywrotka HDS

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane są do środy

do godz. 12:00

Moduły pomiędzy

ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy

do godz. 17:00

„ Remonty, płytki, szpachlowanie, itp. 0507-388-283

Pozostałe

„ Szpachlowanie, malowanie, płyta nida, adaptacja poddaszy, 660-157-701, 781-405-803 „ Ściana pod reklamę, ok. 35m2 w Zasutowie przy trasie, 0793-027-541 „ Transport osobowy 8-osób, Faktury VAT, 605-047-232 „ Transport, przeprowadzki, 0507-829-644 „ Zlecę wykonanie ocieplenia z tynkiem mineralnym, 0698-933-902

i ogłoszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

TIPSY ŻELOWE MANICURE

PRZYCZEPA 25zł/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zł/doba I INNE

„

ul. Warszawska 15 62-300 Września tel. 061/ 640 01 01

30.000 zł na oświadczenie

fachowa i miła obsługa

„ Usługi budowlano - remontowe. Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, płytki, adaptacja poddaszy, 0507-530-846

„ N A P R AWA P R A L E K I LO D Ó W E K , 0614383601

PROMOCJA JESIENNA!

PARTNER FINANSOWY

tel. 0693-051-942

„ Sprzedam monitor 17’’ LG, 0505-408-772 „ Serwis komputerowy, strony WWW, nawigacje, 695-926-796

„ Przewóz osób busem 9 i 19-osobowym, 0506-070-158

SPRZEDAŻ

GNIEZNO, ul. PÓŁWIEJSKA 43

(zwiedzanie z pobytem na Jarmarku Świątecznym)

„ Malowanie, szpachlowanie, płytki, podłogi, cyklinowanie, 0785-312-889

Inn-457a

Organizuje imprezy

„ Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe. Kompleksowe remonty łazienek, poddaszy, 0886-740-871

Mikołajkowy wyjazd do

Kre-012f

ul. Działkowców, Września (parking ALFAMARINA)

Fundacja Dzieci Wrzesińskich zaprasza na

BERLINA

domów, mieszkań oraz lokali użytkowych

Restauracja Czardasz organizuje

Bal Andrzejkowy 29.11.2008 godz. 19:00

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

Pełne menu, 1/2 l wódki na parę, cena 150 zł

Dojazd do klienta 607-746-299

gra zespół Magos.

Roz-071

Września ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 061/436-50-96

Restauracja Bar „Alicja”

USŁUGI „ Dekoracje ślubne, 0508-862-583, 0782-691-149 „ Elektroinstalacje 0607-181-031 „ Gipsowanie, szpachlowanie, wykończenia wnętrz, 792-473-548

Usl-011

Kre-059

„ Sprzedam grunt rolny w Kołaczkowie, tel. 695-752-915 „ Sprzedam jałówkę cielną, Racławki 10 „ Sprzedam jałówkę mięsną, 0695-553-222 „ Sprzedam jałówki do zacielenia i obornik, beczki 200l, blaszane elektryczne zamykane, ok. Pyzdr, 0667-248-561 „ Sprzedam kapustę i 1t pszenż yta 061-438-13-12 „ Sprzedam krowę wysokocielną, 880-429-720 „ Sprzedam ładowacz i ciągnik C-360, 661-239-462 „ Sprzedam małe byczki, tel. 0600-417-958 „ Sprzedam opryskiwacz Ślęza 1000l, 12m; przyczepa D-46, 4,5t z nadboczami; jęczmień ok. 30t, rozsiewacz AMAZONE 600l, agregat uprawowo-siewny RABEVERK, 0691-169-824 Sprzedam podorywacz 5-skibowy, wąskie koła „ do C-360, 887-625-787 „ Sprzedam prasę K241, sieczkarnię Forschmitt 281 lub zamienię na ciągnik, 0785-199-935 „ Sprzedam prosięta, 0663-768-540 „ Sprzedam przyczepę rolnicza sztywną, sadzarkę do ziemniaków, pielnik oraz walec do ziemniaków, 0889-242-513 „ Sprzedam pszenżyto, 603-325-176 „ Sprzedam sadzonki ziemniaków wineta, satina, 061-4387-718 po 19 „ Sprzedam siano w balotach, 0889-893-607 „ Sprzedam śrutownik bijakowy, 0694-985-132 po 14.00 „ Sprzedam taśmociąg T-215, pług 4-skibowy polski, rozsiewacz nawozu AMAZONE 1500kg stan bdb 605-788-911 „ Sprzedam TUR-5 kompletny, pług 3-skibowy obrotowy, ładowarka Weideman 95 cm oborowa 4x4, 602-21-57-55 „ Sprzedam wysokocielną jałówkę, Pyzdry ul. Dworcowa 5 „ Sprzedam zboże, 0500-768-063 Sprzedam zetor 12111, 91 rok, 120 KM, przy„ czepę wywrotkę 4.5t, 0601-991-770 „ Sprzedam Zetor 7211, 92r, stan bdb, 1 właściciel, cena do uzgodnienia, 791-612-242 „ Sprzedam ziemię 12,30ha, 061-438-68-38 wieczorem „ Sprzedam żmijkę do zboża dł. 7.5m, średnica 100mm, oryginalna niemiecka, 1.800 zł, do uzgodnienia, 0889-918-518 „ Kupię trawiarkę osę lub podobną, 0505-280-333 „ Sprzedam pszenżyto, 0788-378-332

Inn-871

Roz-058

Września

0502-554-999

Inn-339

produkcja lub magazyn

NOWOŚĆ!

hala 600 m2

na remonty i wykończenia

ww-054h

„ Grzejniki panelowe stalowe - nowe, najwyższa jakość niskie ceny, 0660-565-928 „ Poszukuję dojazdu do Poznania 660-753-533 „ Producent sprzeda budy dla psa, 0660-783-144 „ Przyjmę ziemię, 601-190-233 „ Sprzedam bramę garażową, segmentową, białą, wymiary 2x2,40 m, 608-504-317 „ Sprzedam dwa okna dachowe uzbrojone, 061-4360-971 „ Sprzedam dwie szafy trzy-drzwiowe i bufet na wysoki połysk, 501-868-418 „ Sprzedam futerko ślubne 40, 0604-229-540 „ Sprzedam kserokopiarkę, 0508-862-583 „ Sprzedam ladę chlodniczą, 0601-818-873 „ Spr zedam lodówkę bardzo tanio, 0694-283-066 „ Sprzedam łóżeczko dziecięce, 0505-408-772 „ Sprzedam łóżka piętrowe IKEA, 608-379-993 „ Sprzedam meble młodzieżowe, 0692-081-751 „ Sprzedam meblościankę, 0510-552-936 Sprzedam meblościankę w bardzo dobrym sta„ nie, czarna + 2 szafy w komplecie, długość 5 m, wysokość 2,17, cena 500 zł, 728-36-32-66

„ Szatkowinicę do kapusty elektryczną kupię 0605-724-009 „ Tanio sprzedam wypoczynek, 061-4366-116 Wydam gruz tel. 515-168-844 „ „ Sprzedam wózek głęboko-spacerowy Toledo, chodzik, bujak, 0608-605-212 „ Sprzedam piec co, 0601-830-241, 061/4382-863

Jeżeli jesteś skłonny oddać mi takie zdjęcie, to prześlij je proszę na adres: Aleksandra Śliwczyńska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 Września lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

RÓŻNE

Firma przyjmie zlecenia

„ SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ Z BOLER KIEM RONDALLA FIRMY SAN.PATRICK Z MADONNY W POZNANIUROZM. 38, ECRU. ZDJĘCIA MOŻNA OBEJRZEĆ NA WWW.MADONNA.PL/PL/SANPATRICK. PHP?S=27.RONDALLA 0507931511

po to, aby w przyszłości zrobić z nich wystawę.

PODARUJĘ

23

Usl-010

i zbieram do celów artystycznych

„ Drewno opałowe, workowane, paczkowane 0889-564-243

Do wynajęcia

„ Sprzedam telewizor kolorowy 32 i 28”, 0888-258-067 „ Sprzedam wózek 2-funkcyjny ATLANTIC 0660-707-641 „ Sprzedaż drewna kominkowego dąb suchy, cięcie gratis, możliwość dowozu, 0888-700-329

Jestem studentką ASP

„ Oddam kundelka w dobre ręce, Nekla, Reymonta 8, 504-165-624

www.wrzesnia.info.pl

Inn-741b

„ Sprzedam pszenżyto, 0601-179-940 „ Kupię maszynę rotacyjną, 0667-932-802 „ Sprzedam ładowacz czeski, 0661-285-025 „ Sprzedam MTZ-82, 1995, 061/285-63-017 „ Kupię trawiarkę osę lub podobną, 0505-208-333 „ Sprzedam przyczepę 4 T wywrotkę, 0697-384-991 „ Sprzedam szypę do tura 2 m, 0783-937-874

Roz-050

„ Sprzedam 1,5 roczną klacz gniadą z pełnym rodowodem, 0500-020-111 „ Sprzedam 2 krowy mleczne zacielone i jałówkę zacieloną, tel. 504-259-026 „ Sprzedam agregat 3,5m, rozkładany hudraulicznie, waga 500kg, wał do agregatu 4m, 0608-19-98-15 „ Sprzedam agregat uprawowy 4m z wałem croskil, ciągnik Ursus C4011, 061-4272-254 „ Sprzedam Annę 89r., 0885-721-551 „ Sprzedam byczki, 0601-308-227 „ Sprzedam byczki, tel. (063) 276-52-12 „ Sprzedam ciągnik Zetor 8245, rok 92, stan dobry, agregat uprawowy i beczkowóz 2,5tys.l, bez pompy 061-8157-464 „ Sprzedam cielaka byczka, 604-686-637 „ Sprzedam cielaki, jałówki, byczki, 0785-199-935

061 436-55-47

14 listopada 2008


24

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

14 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

OTWARCIE NOWEGO BIURA POŚREDNICTWA!!! 17 listopada 2008 r. Września, ul. Gnieźnieńska 32a

SUPER SALON 2007

• Akcyza – wniosek o zwrot (Konin, Poznań) • Vat 25 • Rejestracja pojazdów (Poznań, Gniezno, Września) • Tłumaczenia (włoskie, niemieckie, francuskie, holenderskie, angielskie i inne) • Recykling (Scholz, Polska Sieć Recyklingu, Recar) • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe

ania Spe³niamy ocenzetókwiw naszych kli usuwanie owłosienia, zamykanie naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień, leczenie trądzika różowatego i pospolitego, fotoodmładzanie – lifting

Roz-066a

Korzystne ceny i rabaty!!! Więcej informacji pod numerem tel. 509 427 547 lub 061 424 02 99 Zapraszamy!!!

NOWOŚĆ! LASER IPL

Rada Sołecka Węgierki zaprasza miłośników tańca na

THERMA LIFTING TWARZY likwidacja zwiotczeń, spłycanie zmarszczek, poprawa owalu twarzy, likwidacja podwójnego podbródka

THERMA LIPOLIZA CIAŁA wyszczuplanie i modelowanie sylwetki, redukcja cellulite, pojędrnianie ciała (np. powłok brzusznych po porodzie)

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ w dniu 22.11.2008 r.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA Roz-045

Bilety do nabycia u Sołtysa tel. 061 4387-028 lub 501-602-745

Kos-002

Oferujemy:

głębokie złuszczanie (np. blizn, rozstępów)

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA wtłaczanie koktajli witaminowych

KAWITACJA ULTRADZWIĘKOWA

Licencja MF 1893/03 Wrzeœnia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

bezbolesne oczyszczanie

SPA & WELLNESS winoterapia, kawoterapia, czekoladoterapia złototerapia...

Bramy, automatyka, napędy.

Roz-035

• Kompleksowa obs³uga firm • ZUS – przekaz elektroniczny

KURACJA KWASEM MIGDAŁOWYM przeciwko przebarwieniom

Podjazdy dla niepełnosprawnych

Rynek 22, Września tel. 061-4360-687, 505-82-44-92

tel. 507-13-14-55

www.salonelegancja.pl

Ogrodzenia, balustrady

Zarząd Powiatu we Wrześni Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż • nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr KW 30243 • W skład nieruchomości wchodzą: - samodzielny lokal użytkowy nr 5 o Pu = 280,7 m ², - piwnice, hall z klatką schodową, schody i poddasze nieużytkowe jako pomieszczenia przynależne, łączna P = 298,5 m ² - udział w 5792/8163 częściach nieruchomości wspólnej na która składają się części wspólne budynku użytkowo-mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 8 oraz działka nr ewiaencyjny 1542/2 o pow.0,0624 ha. Na powierzchnię użytkową lokalu składają się: 11 biur, korytarz, WC na I piętrze budynku oraz pomieszczenie użytkowe na poddaszu. Lokal posiada samodzielne wejście z zewnątrz. Strych nie jest użytkowany, możliwa jest adaptacja na cele mieszkalne lub użytkowe. Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 1542/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku w/w nieruchomość przeznaczona była na cele budownictwa usługowego. Warunkiem dokonywania wszelkich zmian w dotychczasowym użytkowaniu nieruchomości jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyżej opisana nieruchomość lokalowa zlokalizowana jest w I piętrowym + poddasze budynku użytkowo-mieszkalnym, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. Budynek wybudowany jest w 1901 roku, jest całkowicie podpiwniczony, murowany z cegły. Dach stromy, pokrycie z dachówki. Lokalizacja: centrum Wrześni. • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650.000,- zł. • Wadium wynosi: 70.000,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2009 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 112 na I piętrze Starostwa Powiatowego we Wrześni. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 19 stycznia 2009 roku. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego we Wrześni Starostwo Powiatowe we Wrześni 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561 Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 13 Starostwa Powiatowego we Wrześni, lub telefonicznie pod nr 061 640 44 28. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2004 roku, nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.2108)


Kre-064

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

14 listopada 2008

DOM FINANSOWY

www.wrzesnia.info.pl

25

ROLETY

zewnêtrzne, wewnêtrzne

na dowód osobisty do 30 000 zł, kredyt -- gotówkowy samochodowy (na nowe i używane), leasing, - hipoteczny (na zakup lub remont mieszkania), - konsolidacyjny (na spłatę innego kredytu) - ratalne

ēALUZJE poziome pionowe

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

- najkorzystniejsze oprocentowanie na rynku, - kredyty nawet do 120% wartości samochodu, - korzystny pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/ASS - bez wkładu własnego W naszym biurze dostaniesz kredyt: ul. Kościelna 4 - nawet przy min. dochodzie 350 zł (netto), Września - od 1000 do 100.000 zł, tel. (061) 624-86-66 - bez BIK-u, - o wysokiej przyznawalności tel. kom. 508-212-606

Burmistrz Gminy Miłosław zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej oznaczonej jako działka nr 545/24 o pow. 0,1766 ha zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 736 m2 z pomieszczeniami o różnorodnych funkcjach związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej w tym pomieszczenia socjalne - 165 m2 Instalacje w budynku: wodociągowa i kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego elektroenergetyczna i telefoniczna Cena wywoławcza netto będąca przedmiotem rokowań: 124.000 złotych, do ceny ostatecznej uzyskanej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 22 % Przetargi na w/w nieruchomość zakończone wynikiem negatywnym odbyły się: I-szy w dniu 25 kwietnia 2008 r, II-gi w dniu 4 lipca 2008 r. Rokowania przeprowadzone będą w dniu 18 grudnia 2008 r./ piątek/ o godz. 10⁰⁰ w Urzędzie Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19 w sali narada - budynek A Zgłoszenia pisemne do udziału w rokowaniach należy złożyć w opisanej /nadawca i odbiorca/ zamkniętej kopercie z dopiskiem “ zgłoszenie do udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 545/24 w Orzechowie ” w siedzibie Urzędu Gminy w Miłosławiu ul. Wrzesińska 19 / informacja/ Termin składania zgłoszeń w rokowaniach upływa w dniu 15 grudnia 2008 r. /do godz. 15⁰⁰

LIGA OBRONY KRAJU

Ośrodek Szkolenia Kierowców

W pisemnym zgłoszeniu należy zamieścić: imię , nazwisko i adres lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie o zapoznaniu się zgłaszającego udział w rokowaniach z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, proponowaną cenę netto i sposób jej zapłat, kopię dowodu wpłaty zaliczki.

we Wrześni przy ul. Słowackiego tel. 061 4360 – 291, tel. kom. 0500 – 135 – 439 w godz. 7 - 18, w soboty 7 - 13

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19 tel. O61 438 37 27 lub osobiście w pokoju nr 12 bud. A w godzinach urzędowania.

OGŁASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Zaliczka wpłacona przez wyłonionego w wyniku rokowań nabywcę będzie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

OTWARCIE KURSU: 17.11.2008 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Burmistrz Gminy /-/ Zbigniew Skikiewicz

Salon Fryzjerski FASHION, Przemo Stepaniak

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Sklep z WYPOSA¯ENIEM £AZIENEK

Skl-217i

Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań nabywcą nie uiści należytej kwoty w terminie najpóźniej do dnia wyznaczonego na zawarcie umowy kupna, bądź bez usprawiedliwienia nie stawi się do kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, lub w inny sposób uchylać się będzie od zawarcia umowy, Burmistrz Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miłosław.

Gwarantujemy: - wysoko wykwalifikowaną kadrę - zajęcia teoretyczne - doszkolenia - komputer do dyspozycji kursantów - możliwość korzystania z placu manewrowego - badania lekarskie na miejscu - raty do 24 miesięcy - w cenie kursu jazda samochodem wyposażonym w urządzenie do nauki kontrolowanego poślizgu

WRZEŒNIA, ul. Kaliska 30

Oferujemy: • strzyżenie damskie, męskie i dziecięce • fryzury dzienne i wieczorowe (koki) • koloryzacja • regeneracja i rekonstrukcja włosów

Poleca: kabiny prysznicowe ponad 25 modeli, kabiny prysznicowe parowe, z hydromasażem, brodziki, wanny, panele prysznicowe, zlewy, płytki Tubądzin, Opoczno lub innych firm na zamówienie klienta, zaprawy klejowe, fugi i kleje firmy MAPEI, meble łazienkowe firmy ELITA i CERESANIT, lustra, baterie, ceramika sanitarna

Przedłużanie i zagęszczanie włosami naturalnymi metodą ultradźwięków

NIC NIE POZOSTAWIAMY PRZYPADKOWI

WYPRZEDAŻ

Szczegóły na stronie www.greatlengths.pl ul. Szczecińska 34, Września, tel. 603-610-680 wt.-pt. 11.00 - 20.00 • sob. 8.00 - 15.00 Roz-018a

Edu-006

Zaliczkę w wysokości 12.400,00 złotych należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w PBS Września O/ Miłosław nr 20 9681 0002 2200 0202 0168 8610 najpóźniej w dniu złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach lub w kasie Urzędu do godz.15⁰⁰

Duży wybór, niskie ceny Dowóz towaru do Klienta Promocje


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Firma

zatrudni

PRACOWNIK BIUROWY SPRZEDAWCA MAGAZYNIER Kontakt: BIMEX, ul. Kościuszki 14, Września e-mail. Bimex_rn@post.pl Rafał Nowak

PRACOWNIKA DO DZIAŁU MARKETINGU Wymagania: - wykształcenie minimum średnie, - biegła znajomość języka niemieckiego, - mile widziana znajomość branży. Dokumenty prosimy składać na adres: ul. Przemysłowa 1; 62-300 Września; pn-pt w godz. 8:00-16:00; tel. 061-437-48-00, e-mail: sekretariat@hagrokol.pl

(kobiety i mężczyzn) do pracy na fermie norek

Panią do działu księgowości

Lokalizacja: - Czerniejewo-Radomice - Pawłowo - Sroczyn

Wymagane: - wykształcenie średnie - mile widziany staż pracy w księgowości

Oferowane warunki: - atrakcyjne wynagrodzenie, - praca stała lub sezonowa

Zgłoszenia prosimy składać w dziale kadr, osobiście, listownie lub na adres email.

Zgłoszenia osobiste pod adresem: ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo

Adres firmy: Matex Sp.z o.o. Starczanowo 4, 62-330 Nekla email: kadry@matex-polstermoebel.com.pl

PODPIS ELEKTRONICZNY

Firma HAGROKOL ZATRUDNI

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

Inn-856a

ZATRUDNI

Pra-654

Fabryka mebli HAGROKOL SP. Z O.O.

z siedzibą w Starczanowie zatrudni:

Pra-046

W przypadku złożenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

sp. z o.o

pracowników fizycznych

kompleksowa obsługa

Września, Słowackiego 11

tel. 0601-948-022 DELTA

WÊGIEL KAMIENNY, MIAã EKOGROSZEK DREWNO OPA£OWE wêgiel workowany brykiet wögla brunatnego

Szosa Witkowska 13a 62-300 Wrzeœnia tel. 061/4366-419

Pra-657

Jeśli posiadasz znajomość którejkolwiek z poniższych branż, potrafisz rozmawiać z klientami, jesteś samodzielny i odpowiedzialny i chcesz pracować w ambitnym i zgranym zespole. Dołącz do Nas. • art. malarskie • art. ogrodowe • art. metalowe • art. elektryczne •

Pra-655

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

www.wrzesnia.info.pl

SPRZEDAWCĘ Wymagania: - preferowane doświadczenie w sprzedaży w branży meblowej, - wykształcenie minimum średnie, - samodzielność w działaniu, - umiejętność nawiązywania kontaktów, - komunikatywność i zaangażowanie, - mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej, Obowiązki: - bezpośredni kontakt z klientem, - bieżąca obsługa administracji sprzedaży,

Dokumenty prosimy składać na adres: ul. Przemysłowa 1; 62-300 Września; pn-pt w godz. 8:00-16:00; tel. 061-437-48-00, e-mail: sekretariat@hagrokol.pl BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA poszukuje kandydata na stanowisko

DYREKTORA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ul. Kościuszki 21, 62-300 Września

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne lub artystyczne, • znajomość zagadnień i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, • umiejętność zarządzania instytucją kultury, • kreatywność, • stan zdrowia pozwalający na objęcie stanowiska kierowniczego. Dodatkowym atutem kandydata będzie: • staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, • znajomość zagadnień dot. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, • znajomość języków obcych, • dyspozycyjność ze względu na specyfikę pracy w instytucji kultury, • dorobek w zakresie własnej twórczości artystycznej lub organizacji imprez kulturalnych.  Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: • list motywacyjny, • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz źródeł pozyskiwania środków na działalność kulturalną, • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i działalności artystycznej lub organizatorskiej  (CV), • kwestionariusz osobowy, • kserokopie dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i braku toczącego się wobec kandydata postępowania karnego, • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zm.), • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 28.10.2008 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Kandydat na dyrektora WOK” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (pok. 1) lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. O dopuszczeniu do dalszego etapu rekrutacji bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

Pra-658

14 listopada 2008

Pra-503a

26


14 listopada 2008

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

27


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

14 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

Gabinet Leczenia Nerwic

Gabinet Dermatologiczny „PRODERMED”

Sienkiewicza 12 Wrzeœnia pt. 15.00-16.00

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00

Roz-069

Waldemar Kie³czewski

Zarząd Stowarzyszenia i Chór Kameralny „Pro Musica” składają serdeczne podziękowania sponsorom i sympatykom

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lek. stom. Kinga Chaberska-Ziarkowska lek. stom. Rafał Ziarkowski

za wsparcie finansowe naszej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury.

• Września, ul. Powstańców Wlkp. 73 – pt. i sob. • Poznań, ul. Ostroroga 15 – pon.-pt.

• Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe • Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni • ZELKA Sp. z o.o. Psary Małe • RUNOTEX Spółka Akcyjna Kalisz • FORM FOCUS PL Sp. z o.o. Września • YAMAHA Szkoła Muzyczna Września • SZiM PHUP Mielcarek K., Szambelański G. Września

tel. rejestracja 604-155-695

lek. dermatolog Anna Ratajczak Wrzeœnia ul. Wiewiórowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

po uzgodnieniu telefonicznym takĪe w soboty

Gabinet Stomatologiczny VITADENT

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz

USG: położnicze, przezpochwowe i piersi

ul. S¹dowa 1 (wejœcie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nag³e tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

Przyjęcia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

Prywatny Gabinet Konsultacyjny

LARYNGOLOG

spec. W. Kwiatkowski

ul. Gnieźnieńska 3, Września 0606-312-327

Lek-221

28

inne terminy po uzgodnieniu

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA SPECJALISTYCZNA PROTETYKA ORTODONCJA DZIECI I DOROSŁYCH LECZENIE BEZ BÓLU

KARDIOCHIRURGICZNY

lekarz specjalista

Dr n.med. Piotr Buczkowski

Danuta Kowalska

Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. D³uga 1/2

Wrzeœnia, ul. S¹dowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedzia³ki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, œrody i pi¹tki - 8:00-12:00

• Ocena badañ: koronarografii i echo-serca • Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) • Opieka pooperacyjna

WYBIELANIE ZĘBÓW NA JEDNEJ WIZYCIE 30 MIN BEYOND!!!

GABINET PRYWATNY Wrzeœnia, ul. D¹browskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pi¹tek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

Przyjêcia: ka¿da III sobota miesi¹ca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

Jakość! Nowoczesność! Kompetencja!

Gabinet Lekarski

UZDROWICIEL W NASZYM MIEĝCIE

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Oferta:

spec. ginekolog poáoĪnik Wrzeœnia ul. Kiliñskiego 4 wtorki i czwartki od 16.00 Rejestracja tel. 0602 177 154 i 4360 102

STOMATOLOG

Anna Ulanowska specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

GABINET PRYWATNY: – Tuwima 10 Rejestracja telefoniczna

Zapisy i dodatkowe informacje wyáącznie telefonicznie (iloĞü miejsc ograniczona)

061/4360-509, 0607-686-301

Nowo otwarte biuro

VOYAGE ul. Kilińskiego 1, 62-300 Września tel/fax 061 640 08 25

zaprasza Roz-044

• tanie ubezpieczenia • oferty last minut • bilety autokarowe i lotnicze zniżka do 30% na letnie wyjazdy! www.biurovoyage.pl

UWAGA! ZAPRASZAMY uczniów kl. III i IV

do dziecięcego ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO Spotkanie organizacyjne w piątek 14 listopada 2008 r. godz. 16.00 w auli Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 1 Prowadzący Ryszard Zjeżdżałka

Roz-063

JESIENNA PROMOCJA CEN!!!

Katarzyna Czêstochowska

Sáawomir Lubicz KrzemiĔski bĊdzie przyjmowaá we WrzeĞni w dniach 20, 21, 22 listopada 2008 roku.

TEL: 0 694 896 564, (077) 44 19 267 od 18

Roz-056

• szamba ekologiczne • usługi koparko-ładowarką • odwodnienia • nowoczesne systemy zagospodarowania wód deszczowych

Bioterapeuta Sáawomir Lubicz-KrzemiĔski, mistrz Reiki i Sechim, jest znanym, cenionym i rzetelnym uzdrowicielem. Od ponad 20 lat skutecznie pomaga ludziom w róĪnych dolegliwoĞciach, takich jak: bóle krĊgosáupa, choroby serca, bóle gáowy, przerost prostaty, choroby oczu, guzy, cysty, miĊĞniaki, choroby páuc, nerek, ukáadu trawiennego, nerwice, migreny i wiele innych, nie wymienionych tutaj. Terapia polega na trzydniowym cyklu zabiegów, bo taki system pozwala osiągaü najlepsze rezultaty.

lub osobiœcie

lek. med. Paweł Paciorkowski lek. med. Małgorzata Mikołajczak lek. med. Edyta Kasprzyk uprzejmie informują o powstaniu nowej

PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO

"LEK-MED" wraz z punktem szczepień we Wrześni przy ulicy Fromborskiej 24, która rozpocznie działalność 1 stycznia 2009 roku. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do swoich pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych o złożenie deklaracji wyboru przychodni i lekarza. Możliwość złożenia deklaracji przy ulicy Fromborskiej 24 od przyszłego tygodnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00 Świadczenia będą refundowane przez

Lek-239

SKOTNIKI 31, 62-320 MIŁOSŁAW tel./fax 061 438-28-31, kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

USG – sonda brzuszna i pochwowa

Inn-445d

GRZEGORCZYK PRIM

POO‹NICTWO – GINEKOLOGIA


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Gabinet Lekarski

Zofia G³adych

lek. med. Henryk Górniak specjalista pediatra chirurg dziecięcy

lek. stom. specjalista II stopnia ortodoncji

Lek-212a

Przyjęcia codziennie (oprócz wtorku i czwartku) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Lek. stom.

„HIPOKRATES”

wraz z zespołem lekarzy

Monika & Marcin Borowicz 62-300 Wrzeœnia, ul. Waryñskiego 6c Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-21

Oferują: • Bezpłatne przeglądy • Leczenie bez bólu i stresu w miłej atmosferze • Stomatologia estetyczna (korygowanie kształtu i koloru zębów, jednoczasowe mosty adhezyjne) • Nowoczesna protetyka • Ozonoterapia

Wykonujemy nastêpuj¹ce zabiegi: - implantacja pojedynczych zĊbów - implantacja bezzĊbia - leczenie recesji dziąseá - prace protetyczne na implantach - korony i mosty – peánoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy caákowite i czĊĞciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kana³owe przy u¿yciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian próchnicowych, záamania zĊbów, przebarwieĔ - usuwanie kamienia nazĊbnego oraz osadów - wybielanie zĊbów - ekstrakcje zĊbów - na miejscu wáasna pracownia RTG

ZAPRASZAMY

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00: tel. 061 436-72-48 lub 507-117-063 Lek-238

Września, ul. Fabryczna 44, tel. 061 436-60-36 Gniezno, ul. Mieszka I 3, 061/425-89-16

Poradnia Medycyny Pracy

DO KOēCA GRUDNIA PROMOCJA NA IMPLANTY!!!

GABINET STOMATOLOGICZNY Lek-227

62-300 WrzeĞnia, ul. Sáowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

Wrzeynia, ul. OPIESZYN 10 tel. 0600-794-681

pon 15.00-17.00 yroda 15.00-18.00 sobota 10.00-12.00

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

Julita Wróblewska

Niepubliczny Specjalistyczny Zespóá Opieki Zdrowotnej „SPECIMED”

29

PORADNIA ORTODONTYCZNA

Września, ul. Fromborska 27

Tel. 061 4362-989, 0603-561-420

www.wrzesnia.info.pl

lek. stom. ogólnej PAWE£ KRUPKA

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpäatne badania uczniów i studentów * badania kierowców zawodowych i amatorów * peäen zakres badaþ w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakäadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

WRZEŒNIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. Lipówka pn, wt, czw, pt 1500–1900

PROTETYKA

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NOWAMED

EXPRES

62-300 WRZEŒNIA, UL. SIENKIEWICZA 12, TEL. 061-4376376

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZÊBOWYCH

Lek-216k

14 listopada 2008

Rejestracja od poniedzia³ku do soboty 8.00 - 20.00

WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)

ISO 9001:2000

WIZYTY BEZPáATNE

tel. 061 4360-365, 0506-585-086

USG, KTG

GINEKOLOGIA I POáOŭNICTWO

DEPILACJA LASEROWA

Lek. med. WOJCIECH PYSKA specjalista ginekolog - po³oĔnik

NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAŁEGO USUWANIA ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA Lek. med. ANDRZEJ CHOJNICKI specjalista ginekolog - po³oĔnik

Lek-229

Lek. med. AGNIESZKA specjalista chorób päuc, lek. chorób dzieciöcych

tel. 0602-830-899 Pełen zakres usług: leczenie dorosłych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zębów; leczenie chorób przyzębia; chirurgia, implanty, własne RTG PACJENCI Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

poniedzia³ek

8.30 - 10.00

na leczenie dzieci i mäodzieĔy od stycznia 2008 równieĔ doroĈli (w tym leczenie protetyczne) tel. 061 436-70-66, 605-408-533

OKULISTYKA

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY

Specjalista Chorób Oczu

Wrzeœnia, ul. Paderewskiego 50a

Klaudia Stefańska-Góral

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA

Września, ul. Kilińskiego 14 piątki od 16.00 oraz stany nagłe

Specjalista chorób wewnÆtrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel. 0600-601-035

Lek-235

Lek-225b

przyjmuje w środy 15.00-21.00

16.00 - 21.00 8.30 - 11.30 8.30 - 13.30

JOANNA BIAãEK-SKOWROýSKA umowa z

inne terminy po uzgodnieniu

Września, Plac Św. Stanisława 1 (wejście obok Veritasu w podwórze)

poniedzia³ek wtorek czwartek

STOMATOLOGIA

Przyjêcia wtorek, czwartek 16.00-17.00

lek. dent. Piotr Wiszniewski

PIŒLEWSKA

czynne w

Wrzeœnia, ul. Ciszaka 26 Tel. 061 436-51-64, 0602-664-925

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

15.30 - 19.30

LABORATORIUM

Specjalista otolaryngolog

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

pi¹tek

PULMONOLOGIA GABINET LEKARSKI Lek. Gerard Wilczyñski

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

10.00 - 17.00 11.00 - 18.00 9.00 - 17.00

GABINET PRYWATNY 18.00 - 19.00 wtorek

LASER DIODOWY MEDIO STAR Informacja, rejestracja: AMIKA ul. Piastów 16, tel. 061-4379-999

poniedziaäek wtorek Ĉroda

tel.: 0-61 436 30 24


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

14 listopada 2008

Bd-239

30

OKNA • DRZWI • FASADY

KREDYTY

• • •

montaż pomiary fachowe doradztwo

Kre-018

Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OŁOWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

- bez poręczycieli, - obowiązku ubezpieczenia, - wstępnych opłat, - konkurencyjne raty w stosunku do innych banków

ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437 Bd-219a

OKNA PCV

www.wrzesnia.info.pl

Września, Rynek 10 (w bramie) tel. 061-436-76-20

MIESZKAJ ZDROWO!!!

Wrzeœnia, Koœciuszki 56, tel. 061 4379-910 www.teletronik.info e-mail: teletronik@teletronik.info

-

centrale telefoniczne, ISDN sieci komputerowe i telefoniczne SERWERY, ROUTERY, switche ywiatowody oprogramowanie antywirusowe

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

HYDRAULIK Wrzeynia ul. Przemysowa 1 tel./fax (061)4364846 Sklep Instalacyjny

Technika grzewcza i sanitarna Doradztwo – sprzeda› kotãy olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pãytowe, ãazienkowe wodomierze mieszkaniowe zbiorniki na olej WO wkãady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna A ON armatura wodociñgowa K ceramika sanitarna WY przydomowe oczyszczalnie ±cieków kinety kanalizacyjne

SPRZEDA‹ HURTOWA I DETALICZNA

Oferujemy korzystne warunki wspópracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.0016.00, sob. 7.0013.00


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

31

SALON MEBLOWY DAREX PRODUCENT Wielkie otwarcie 1 października 2008 Września, ul. 3-go Maja 11B, 1 piętro 500-177-011 www.meble-darex.pl

czynne:

pn.-pt. 10.00-18.00 sobota 10.00-14.00

www.trawka-osk.pl

Edu-017

zaprasza na kurs kat. B zapisy do wtorku do 12.00, 0511-007-618

Kompleksowa obsuga • firm • instytucji państwowych • klientów indywidualnych

W naszej ofercie m.in.: • komputery, notebooki, drukarki, serwery • programy antywirusowe • montaż sieci komputerowych • internet bezprzewodowy ORANGE • urządzenia fiskalne • systemy sprzedażowo-magazynowe • monitoring • automonitoring • GPS firmy GARMIN

www.komputer-wrzesnia.pl

Me-039

• zestawy skórzane, nowoczesne, stylowe • stoły • krzesła • kuchnie

Kom-013

14 listopada 2008


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

PRACA „ Avon 0zł, 0793-033-264 „ Dodatkowa, popołudniowa, min. średnie, 2555, 0508-200-250 „ DODATKOWY ZAROBEK - sprzedaż gazu 11 kg w twoim miejscu, 508-355-443 „ Emeryt szuka pracy biurowo-handlowej, 0695-476-712 „ Firma poszukuje 50 osób, które chcą schudnąć, 0505-959-742 „ Firma Telekomunikacyjna Dialog zatrudni konsultantów od zaraz, wynagrodzenie prowizyjne, 0792-670-531

„ Zatrudnię do pracy w myjni ręcznej 0602-63-20-94 „ Zatrudnię elektryka, pomocnika, 608-658-498 „ Zatrudnię magistra farmacji, powiat słupecki, mieszkanie, 660-440-420 „ Zatrudnię pracownika, montaż szyb samochodowych, 0662-101-477 „ Zatrudnię pracowników do tynków maszynowych i do wykończenia wnętrz tel. 698-944-655 „ Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożywczym w Słomowie, 0508-252-193 „ Zatrudnię szpachlarzy, malarzy, 0501-57-41-67 „ Zatrudnię technika farmacji wynagrodzenie 1.900 zł do ręki, 0693-066-839

NAUKA producent małych maszyn elektrycznych i elementów mechaniki precyzyjnej

„ ANGIELSKI - korepetycje, tłumaczenia, 0662-171-177

TOKARZ FREZER SZLIFIERZ

Pra-535

„ CHEMIA - korepetycje + przygotowanie do matury 061-4362-034, 0889-364-019 „ J. angielski korepetycje, 0503-192-474

„ Firma z Nekli zatrudni stróża, 0601-858-322 „ Firma zatrudni płytkarzy lub osoby do przyuczenia, 061-4366-393, 0698-630-247 „ Firma zatrudni pracowników do ociepleń i prac wykończeniowych, 0602-650-940

„ J. angielski nauka i korepetycje, 0608-583-873 „ Korepetycje z matematyki, 609-413-933 „ Multimedialne korepetycje j. niemiecki, j. angielski 697-789-171 „ Nauczyciel j. niemieckiego: matura, egzamin gimnazjalny, 0606-817-445

„ Hotel Restaurant Boss w Miłosławiu zatrudni kelnera, kontakt osobisty, 0605-300-900 „ Klub Best przyjmie osoby do obsługi baru i sali, praca głównie w soboty w godzinach nocnych. Zgłoszenia w klubie w piątek lub sobotę pomiędzy 21:00-22:00 „ Operatorów wózków, 1583 zł netto, praca w okolicach Poznania, darmowy transport, tel. 61-843-40-71, 698-822-835 „ Poszukujemy kierowcy międzynarodowego na Skandynawię, dobre zarobki, ADR mile widziane, 0606-882-708, NORD-WEST ul. Wiśniowa 1 Przyjmę do pracy fryzjerkę z doświadczeniem, „ 0698-822-093 „ Przyjmę do pracy w zawodzie blacharz - dekarz oraz pomocników, 602-68-58-36 „ Przyjmę murarzy, pomocników, Nekla, 0605-217-503

„ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 0509-273-028 „ Tłumacz przysięgły j.niemieckiego, 0691-983-393

FIRMA MOTORYZACYJNA

MOTORYZACYJNE

"ABIS" S.C. IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

„ ALUMINIOWE FELGI, OPONY I MAŁE DOJAZDÓWKI, 061-4361-019 Pra-532b

zatrudni

LAKIERNIKA POMOCNIKA LAKIERNIKA BLACHARZA SAMOCHODOWEGO Zgłoszenia kierować na adres: ul. Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV) „ Pr z yjmę sz waczkę, 0607-517-637, 061-4367-482 „ Przyjmę tapicera 0668-303-223 „ Rencista przyjmie prace w charakterze kierowcy kat. B, C w godzinach 18.00 - 22.00, 721-019-929 „ Restauracja Margeritta przyjmie do pracy pomoce kuchenne, kelnerów lub osoby do przyuczenia. Praca na etat lub w weekendy. CV składać w restauracji. 0509-302-822 „ Tanio biurko + kanapa rozkładana 061-4360014, 0604-838-035 „ Zakład ciesielsko - dekarski zatrudni pracowników w zawodzie cieśla - dekarz, samodzielnych, stawka na godzinę 13 zł, 10 godz. pracy, 608-784-379 „ Zatrudnię do pracy w budownictwie z praktyką, 0508-053-363

Skup samochodów na czöĈci

Skup zäomu 061 4366 232, 0609 538 301

„ SEZONOWA ZAMIANA NOWYCH AKUMULATORÓW NA ZŁOM AKUMULATOROWY- ZA KAŻDE 100 KG- OD CENY NOWEGO ODLICZAMY 40 ZŁ, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8

• atutem będzie znajomość obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania

Zäomowanie pojazdów

„ Renault clio, 1.5 DCI, 2002r, pełne wyposażenie, świeżo sprowadzony, po opłatach, 0509-446-782 „ Renault laguna, 1.9 DCI, 2000 rok, 0503-131-605 „ Seat toledo, 92 rok, 1.8, gaz, zarejestrowany, 0661-918-623

poszukuje kandydatów na stanowiska:

Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres: MIKROMA S.A. ul. Batorego 4, 62-300 Września mikroma@mikroma.com

„ Mercedes A-klasa 180 CDI, 2007 rok, 0503-131-605 „ Naprawa sz yb samochodow ych, 604-809-133 „ Opel corsa 1,2, 16V, 2001, 0608-240-671 „ Opel vectra 2,0DTI 99r, tel. 0792-544-547

„ Audi A4, 95 rok, 1.9 TDI, klimatronic, alufelgi 16’’ + zimowe 15’’, zarejestrowany, 0600-448-330 „ AUTO kupię do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki, 601-757-165 „ Chcesz sprzedać samochód? Zadzwoń - Gotówka tel. 0792-552-662 „ Citroen berlingo, 2000 rok, 2.0 HDI, świeżosprowadzony, zarejestrowany, wersja multispace, 0509-446-782 „ Daihatsu YRV, 1.3, 2005 rok, 67 tys.km, czarna perła metalik, przyciemniane szyby, bogate wyposażenie, zarejestrowany, 15.000 zł (komplet opon zimowych), 0602-371-992, 061-4361-916 „ Fiat sienna 98r. 1,6 z gazem, 0501-163-094 „ Ford escort 1,6 - 16V ZTEC 97r GHIA klima, 5.400zł, zamiana 510-810-492 „ Ford fiesta, 1.4 TDCI, 5d, 2006 rok, 0503-131-605 „ Ford transit, 97 rok, osobowy, 0508-165-250 Hyundai lantra, 1.6, gaz, 92 rok, 0661-722-266 „ „ Ibiza 91 r. w całości lub na części, 0884-296-073 „ Mazda 323, 90 rok, 1.6, wspomaganie, centralny zamek, el.szyberdach, pilot, alufelgi 15’’, tanio, 0793-615-303

„ Sprzedam astra, 2001 rok, 1.7 DTI, isuzu, sprowadzony, 604-996-995 „ Sprzedam BMW 323, 99 rok, zarejestrowany, stan bdb, 0784-126-087 „ Sprzedam CC 700, srebrny, 97 rok, 502-409-618 „ Sprzedam cinquecento 96 rok, 506-762-454 „ Sprzedam cinquecento, czarny, stan dobry, 95 rok, 0603-215-744 „ Sprzedam citroen ax, 1.4D, 1997, uderzony, 694-419-197 „ Sprzedam clio 92, 1.2, 608-72-98-73 „ Sprzedam ford escort, 94 rok, 1.6 16V, 0661-743-569 „ Sprzedam ford fiesta 1.3, 96 rok, 3 drzwi, 500-236-783 „ Sprzedam ford fiesta, stan techniczny dobry bez akumulatora, 550 zł, 0661-722-195 „ Sprzedam ford focus kombi, 2001 rok, biały, 1.6 16V, 200tys.km, kupiony w polskim salonie, 4xairbag, klimatyzacja, ABS, podgrzewana przednia szyba, 14.500zł, 0605-075-875 „ Sprzedam ford galaxy, 1.9 TDI, 97/98 rok, zarejstrowany, 0602-336-588 „ Sprzedam golf III 95 r. sprowadzony, zarejestrowany; golf III 97 r. sprowadzony, 0600-139-259 Sprzedam golf III, 93 rok, 1.4, gaz, zarejestrowa„ ny, 3d, stan bdb, hak, 0663-062-027 „ Sprzedam jepp cherokee, 3,0D, pełna elektryka, ABS, skóra, cena do uzgodnienia, 0502-362-665 „ Sprzedam kawasaki ZX 9R,99r., sprowadzony, 9.000zł, 0667-404-760 „ Sprzedam lub zamienię na tańszy renault laguna 95 r. 2.0i 6500 zł 0669-984-413 „ Sprzedam mazda 323 1,3, 93r., czerwona, 2.500zł, 697-319-212 „ Sprzedam mazda 323F, 99 rok, 5d, 5 miesięcy w karju, zarejestrowany, pełna opcja, 0692-518-968

AUTO-GAZ MONTAŻ 16-letnie doświadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

„ Sprzedam mercedes 124, 3.0 benzyna, 88 rok, rejestrowany przez 9 lat, przerobiony na E klasę, srebrny metalik, 220 tys. km, 8.000zł, ; nissan serana, 98 rok, 2.0 D, 11.000zł, 0691-707-566 „ Sprzedam mercedes A 160, 98 rok, świeżo sprowadzony, bogate wyposażenie, 0602-336-588 „ Sprzedam mercedes E 220 97r., 0600-288-635 „ Sprzedam mercedesa E220, D, okular, rok 1997, pierwsza rejestracja 1998 w czerwcu, 0698-408-828 „ Sprzedam Nissan Primera 2.0 benzyna, 5cio drzwiowy, rok prod.2004, kupiony w salonie, tel. 503 00 46 48. „ Sprzedam opel astra kombi 1,4, 1998, 0728-813-251 „ Sprzedam opel astra, 1.4, 96 rok, bogate wyposażenie, zadbany, stan bdb, 0603-053-643 „ Sprzedam opel astra, 1.4kat. + instalacja gazowa, 1995 rok, sprowadzony, bezwypadkowy, 604-416-984 „ Sprzedam opel calibra, 3000zł, 0600-695-926 „ Sprzedam opel corsa B, 93 rok, komplet opon zimowych, 0663-876-642 „ Sprzedam tico 98 r. 0604-821-637

www.wrzesnia.info.pl

„ Sprzedam opel corsa, 1.4, zarejestrowany, 0510-515-700 „ Sprzedam opel corsa, 1.5 TD, suzuki swift, 95 rok, 0888-170-144, 0785-960-438 „ Sprzedam opel tigra czarny, 94 rok, 1.4, cena do uzgodnienia, 0691-898-277, 0691-898-272 „ Sprzedam opel vectra, 90 rok, tuning, 782-691096 po 15 „ Sprzedam opony używane - osobówka, bus, TIR, 0604-925-664, 063-2768-628 „ Sprzedam opony zimowe 175/65/R14 felgi colta, 0666-026-581 „ Sprzedam opony zimowe z felgami renault megane, 0604-654-467 „ Sprzedam peugeot 206 SW, 1.6 16V, 2002 rok, 503-131-605 „ Sprzedam peugeot 206, 1.1, 2002 rok, 0605-056-121 „ Sprzedam peugeot 206, 2001r., 1,4 HDI, 3d, 0604-083-162 „ Sprzedam peugeot 206, 2003 rok, 1.4 benzyna, zarejestrowany, 0691-619-402 „ Sprzedam peugeot 206, 2005 rok, 1.4 HDI, 18.200 zł, 0698-994-478 „ Sprzedam peugeot 307, 2003, kombi, 668-966-396 „ Sprzedam peugeot 307, kombi, 2,0 HDI, 03r., 0602-797-431 „ Sprzedam polonez 91r., 784-343-329 „ Sprzedam renaul clio 2000 r. 1.9 DTi 0665-344-302 „ Sprzedam renault clio 1.5 DCi, 2001 r.zarejestrowany, 0669-984-413 „ Sprzedam renault clio, 96 rok, 1.2, gaz, radio CD, c.z, blokada skrzyni biegów, 3.200zł, 0605-075-875 „ Sprzedam renault laguna, 2002 rok, 1.9 DCI, 696-339-032 „ Sprzedam renault laguna, 96 rok, do rejestracji, 0694-486-623, 0602-633-671

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - podsufitki, kierownice - deski-konsole - naprawa i wymiana tapicerki tel. 0501-027-680

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Do wynajęcia 2 biura w budynku Banku Śląskiego, 0608-346-567 „ Do wynajęcia 2 pokojowe przy ul. Kutrzeby, 0502-673-809 „ Do wynajęcia 70 m2, na biura lub mieszkanie 0600-704-855 „ Do wynajęcia restaurację Oberża w Czeszewie, 061-438-45-69 „ Do wynajęcia sklep w centrum Wrześni 723-91-85-45 „ Domy i działki w Internecie pod adresem www.azbud.gratka.pl „ Działka budowlana pod Wrześnią 1120 m2 0608-653-239 „ Kupię dom do remontu, 0604-892-835 „ Kupię działkę budowlaną, Psary Małe, Zasutowo, Nekla, 605-532-919 „ Kupię działkę powyżej 1200 m2 przy ul. Wrocławskiej, Kaliskiej lub Objazdowej 660-671-323

„ Kupię lokal pod działalność gospodarczą (100-150 m2), możliwość remontu, gotówka, 0516-050-450 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844

„ Sprzedam renault megan 1,6, 98r., klimatyzacja, sprowadzony, 8.500zł, 0667-404-760 „ Sprzedam renault megan 96/97r., 0500-029188, 0608-632-265 „ Sprzedam renault scenic, 1,6, 16V, 2001r., 0667-342-521 „ Sprzedam renault traffic, 2.5 D, 2005 rok, 0661-238-961 „ Sprzedam rover 75 2.0 D CDT 99 r. pełne wyposażenie, bezywpadkowy, 21.200 zł, 0602-658-516 „ Sprzedam seat ibiza 97r., 1,0 + gaz sekwencja, wspomaganie, poduszka, el. szyby, c. zamek, zarejestrowany, cena do uzgodnienia, 0697-654-688 Sprzedam seat ibiza, 98 rok, 110 KM, „ 0698-204-415 „ Sprzedam seat tolego, 1.9 TDI, 1998, bogate wyposażenie, 660-148-592 „ Sprzedam sharan, 2.0 sekwencja, 2xpp, ABS, klimatyzacja, cena do uzgodnienia, 0607-620-519 „ Sprzedam skuter 2008r., 0500-029-188, 0608-632-265 „ Sprzedam tanio seat toledo, 97 rok, 0500-261-521 „ Sprzedam VW golf IV 1.6 kombi 2003 r. 80 tys. km salon, 061-4361-923, 0603-766-333 „ Sprzedam VW golf V 1,9TDI 2004r., 601-77-30-91 „ Sprzedam VW polo, 2001 rok, 0501-267-202 „ Sprzedam VW vento 1,8 +LPG 93r., 0606-683-024 „ Sprzedam zadbanego scenika rok 98, 1,9DTI, zarejestrowany, 0608-708-137 „ SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, SKUP AUT NA CZĘŚCI, 061-4376-036 „ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH I NOWYCH AKUMULATORÓW Z GWARANCJĄ 36AH-220AH, MOTOCYKLOWE, KOŁPAKI SAMOCHODOWE, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 (BOCZNA OD UL. POWSTAŃCÓW WLKP.), 061-4361-019 „ Tanio matiz, 99 rok, 0695-740-958

„ Toyota avensis 2000 r. salonowa 2.0 benzyna, bezwypadkowa, 0602-658-516 „ Suzuki Iiana, 1.6 GLX, X 2001 rok, 89 tys.km, bordo metalik, bogate wyposażenie, po lekkiej naprawie blacharsko-lakierniczej, po opłatach, gotowy do rejestracji, 14.000 zł, 0602371-992, 061-4361-916 „ VW golf V, 1.9 TDI, 2004 rok, 503-131-605 VW passat kombi, 99 rok, 2.3 VR5, 150KM, mo„ drak metalik, 181 tys.km (książka przeglądowa) bardzo bogate wyposażenie, automat, skóra i inne, 8.500 zł po opłatach, auto w kraju, lekko uszkodzony, jeżdżący, 0602-371-992, 061-4361-916 „ VW T-4, 1,9, TD, 2000r., sprzedam lub zamienię na osobowy, 061-427-43-41, 788-56-12-22 „ Wyjazdy za granicę po samochody, transport, pomoc przy zakupie, 0693-838-900

„ Kupię działkę rzemieślniczo-budowlaną we Wrześni, gotówka, 0516-050-450

Sa-233

14 listopada 2008

Sa-258

32

„ Mieszkanie hotelowe na 2 osoby, w pełni umeblowane, osobne wejście, faktura VAT, tel. 510-164-044 „ Na obrzeżach Wrześni sprzedam działki budowlane, 0608-346-567 „ Nieduży ładny dom, garaż we Wrześni do wynajęcia, 0609-536-369, 0601-084-749

„ Nieruchomości „EL-X” profesjonalna obsługa transakcji prowadzona przez prawnika: SPRZEDAŻ, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM, kredytowanie GNIEZNO. KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ - ZOSTAW SWOJE MIESZKANIE W ROZLICZENIU, 061-426-65-36, 0601-544-021, www.el-x.pl „ Pokój do wynajęcia, 0504-497-565 „ Poszukuję lokalu na działalność gospodarczą, 0698-638-200 „ Poszukujemy do kupna domy, działki, gospodarstwo i inne nieruchomości AZBUDNIERUCHOMOŚCI, 061-425-85-89 lub 0509-302-522 „ Poszukuję do wynajęcia kawalerkę, 0502-629-015 „ Przyjmę na stancję uczniów, 0516-170-776 „ Sklep do wynajęcia 18 m2 w samym rynku Słupcy, 0691-749-567 „ Sklep do wynajęcia w centrum Wrześni, 061-4360-971 „ Sprzedam 2 domy na jednej działce, 782-691-127 „ Sprzedam atrakcyjne 3 pokojowe, pełne umeblowanie i wyposażenie, 0697-177-964

Przygotowanie pojazdów do okresowych badaĔ technicznych do 3,5 t. Naprawa samochodów osobowych i dostawczych

Wymiana opon, szyb, sprzĊgieá, rozrządów, táumików Naprawa zawieszeĔ i hamulców Ustawianie geometrii kóá Naprawy blacharskie i lakiernicze

Auto Servis S.G. Sp. z o.o. Nekla ul. WrzesiĔska 44a 061 4386-520 • 0603-111-020


Masz problem? Bank odmówił Ci kredytu? Brak zdolności kredytowej? U nas nadal bez zmian. Możliwość otrzymania kredytu na zasadach sprzed kryzysu!

„ Skup bydła, 0512-314-050 „ Skup macior, knurów, bydła, trzody chlewnej, 0604-472-331

Zadzwoń lub przyjdź. (061)640-02-71, 505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl „ Sprzedam działki budowlane od 761 - 2064 m2 Siedleczek k/Kostrzyna, od 75-99 zł/m, 602-451-302 „ Sprzedam działki budowlane Strzałkowo 693-463-860 „ Sprzedam działki rolne w Izdebnie, Przecławiu k/Słupcy, 3,50 zł/m2, 600-280-509 „ Sprzedam garaż przy Amice, 0725-415-955 „ Sprzedam KAMIENICĘ: piekarnia, sklep, mieszkania, centrum Czerniejewa, 599.000 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam kawalerkę IVp, Września, 0888-976-194 „ Sprzedam lub zamienię na większe 37 m2 III piętro 0504-178-011 „ Sprzedam mieszkania 1- 2- 3-pok. od 37 m2 do 75 m2, Witkowo i okolica od 72.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 39 m2, częściowo umeblowane, zadbane, 153.000 zł, 518-384-887 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 3 piętro, 59 m2, Os. Kościuszki, 692-498-349 „ Sprzedam mieszkanie 53 m2 okolice Kostrzyna Wlkp., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica 30 m2, garaż, zadbanie gospodarcze, ogród 200 m2, 0516-836-930 „ Sprzedam mieszkanie 6 km od Wrześni, stare budownictwo, 782-691-127

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie JAŒKO

Janusz Przespolewski 62-410 Zagórów ul. Dêbowa 2

„ GARAŻE BLASZANE, RÓŻNE ROZMIARY OD 1450 ZŁ, BRAMY GARAŻOWE, RATY, 062733-88-30, 0607-680-103

Agencja Turystyczna

SUN TRAVEL Września, ul. 68 Pułku Piechoty 8/5 tel. 061-223-21-68

PROFESJONALNIE

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolników Zwrot VAT-u za artyku³y budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC

po›yczki gotówkowe

tel. 063/241-72-24 0600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Tylko do końca listopada RABAT 40% na oferty LATO 2009

ceny całościowe bez dodatkowych opłat. CHCESZ BYĆ BLIŻEJ SŁOŃCA PRZYJDŹ „ Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe i hipoteczne GE Money Banku 061435-40-54, 0601-880-744 „ Kupię butlę do wina, 0792-386-206 „ Kupię monety złote, srebrne, PRL, euro, bilon i inne, 0511-616-660 „ Kupię olchę, dąb, brzozę, jesion do przetarcia, 0604-452-249 „ Łaty, krokwie, stemple TANIO sprzedam, 0697-11-49-53 „ Meble antyki sprzedam, 0603-262-013 „ MEBLE STYLOWE, UL. KOSYNIERÓW 87 WRZEŚNIA „ Odzież wybierana z Anglii, jesień - zima, 696-44-82-81 „ Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, osiemnastki itp. Brzeźno, 061-897-00-56 „ Pożyczka 8600 PLN dla emerytów i rencistów o dochodzie 450zł, bez poręczycieli i tylko na dowód??? To tylko w Getin Banku! Zadzwoń 061-670-85-51 „ Przyjmę ziemię, gruz, piasek z wykopu, 0607-303-555

ATIZ

(na telefon) bez porêczycieli minimum formalnoœci szybka wyp³ata (1 dzieñ) mo¿liwoœæ rat dla ka¿dego OPROCENTOWANIE NI¿SZE O 20% Wrzeœnia, Wroc³awska 42 (przy ZUS-ie)

pn-pt 11.00-17.00 tel./fax 061/4377-281, 0698-627-594

ŻWIR tel. 0662-600-089

Nagrobki granitowe Produkcja, sprzedaż, ekspozycja

Inn-977

„ Sprzedam bardzo tanio drewniane okna rozbiórkowe, 0663-247-789 „ Sprzedam lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, rowery zwykłe i treningowe, kuchnie gazowe i elektryczne, okapy, mikrofale, zlewy, magle, sedesy, ławy, stoły, foteliki biurkowe i samochodowe, łóżka, materace, dywany, chodniki, odkurzacze, maszyny do szycia, szafki łazienkowe, wieże, telewizory, radia, żyrandole, klatki, kołdry, poduszki, wózki, rożno, walizki, maty ozonowe, piecyki ogrzewcze, kule inwalidzkie, żelazka, 061-427-43-41, 788-56-12-22

PIASEK - sortowany, - ostry - na betony, - podsypka, - czarna ziemia, torf

Miłosław - obok cmentarza. Przed przyjazdem proszę o telefon 608 240 688

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE – PRODUCENT TRANSPORT MONTAŻ GRATIS CAŁY KRAJ 061-812-54-69 052-388-22-73 0509-574-644 www.konstal.tit.pl

RÓŻNE „ Drewno rozpałkowe, suche, workowane - z dostawą 0601-430-756 „ Firma kupi wagon kolejowy chłodnię lub samochodową, 0666-716-442

„ Sprzedam 12 sztuk prosiąt, 0663-849-248 „ Sprzedam agregat uprawowo siewny Amazone 3m, na hydropaku, brona KG, wał pełen, siewnik D7 super S, znacznik, ścieżki olejowe, licznik hektarów, stan bdb, 25.000, 0605-610-810 „ Sprzedam beczkę asenizacyjną ocynkowaną 3200L, 669-214-945, 880-690-304 „ Sprzedam bezpośrednią kwotę mleczną, 0887-927-428 „ Sprzedam C-385, stan dobry, 0692-742-287

061 4366 232, 0609 538 301

PODARUJĘ

Sprzedając maciory na skupie lub wraz z tucznikami oddajecie je za pół ceny. My przyjedziemy do gospodarstwa po każdą sztukę. Płacimy najwyższe ceny ważymy dokładną wagą elektroniczną szybki i sprawny załadunek nie przeceniamy dużych sztuk płacimy gotówką lub na przelew (jeszcze tego samego dnia wysyłamy) tel.kom. 608-439-125, tel. 061-427-18-17

„ Skup macior, knurów, trzody chlewnej, 0608-505-716

KONKURENCYJNE CENY!!! DOWOLNA ILOŚĆ!!!

Sprzedam pãyty drogowe

„ Oddam kanapo-tapczan, 061-640-06-13 „ Oddam małe kotki, 0600-638-729 „ Oddam ziemię z wykopu, 0609-097-115 „ Sprzedam massey ferguson 255, 88 rok, 0603-561-301

„ DREWNO opałowe, kominkowe, pocięte dowóz, 0692-576-267

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Hanover, Duisburg, Krefeld, Geldern i okolice – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u

„ Sprzedam prasę Z-224; 0662/835-713 „ Sprzedam przyczepę 4,5t, wywrotka i sztywna 6t, 061-4385-270 „ Sprzedam przyczepę 4t sztywną, agregat 3m, płyg 4-skibowy FORSCHNITT 3-skibowy obrotowy, brony 5 ciężkie ciągnięte, 0608-312-706 „ Sprzedam rozrzutnik obornika 3.5t w bardzo dobrym stanie, 0609-510-531 „ Sprzedam siewnik Poznaniak, Sędziwojewo 42 „ Sprzedam skrzynię ładunkową drewnianą do żuka, stan bdb, 0513-908-073 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, 061-4389-309 „ Śruta rzepakowa- 560zł/t, śruta sojowa, otręby pszenne w atrakcyjnych cenach. Posiadamy pełen asortyment nawozów, mocznik1680 zł./t, 061-2854-150 lub 061-4383-202 lub 0605-319-615 „ Ziemniaki na zimę z dowozem, Almera, Vineta, Velox, Wictoria, Sante, Satina, Tajfun, 0501-772-411

UWAGA ROLNICY!

Rol-037

Września Rynek 7

„ Sprzedam młóto gorzelniane z kukurydzy. Tel. 663-821-442 lub 62/764-23-38

„ Skup złomu, wysokie ceny, możliwość transportu, 061-4376-036 „ Sprzedam 3+2+1, skóra KLER, stół dębowy i krzesła, tanio, 668-966-396

Inn-928

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI

ROLNICZE „ Aktualnie SADZENIAKI - Satina, Lord, Denar, Ruta, Vineta, Tajfun, Jelly, Berber, C/ A i C/B - oferuje AGROFLORA, Obłaczkowo, tel. 061-4366-129 „ KNURKI, LOSZKI, 0603036806 „ Koszenie kukurydzy na ziarno z docinaczem, 0694-459-098 „ Kupię orkan i cyklop 0664-800-275 „ Kupię rozrzutnik obornika 6-tonowy polski, tel. 603-809-803 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844 „ Piaskowanie, 0511-998-285 „ Skup Bydła - 061-4381-318, 0606-497-658

„ Sprzedam ciagniki: Massey Ferguson: 6180, Newholland: M100, Case: CS86, Valtra: 6550, John Deere: 3050, Renault: 120.54, pługi 4 i 5 skibowe obrotowe, 0691-384-570 „ Sprzedam ciągnik C-360, 80 rok, mało używany, 607-511-843 „ Sprzedam ciągnik rolniczy C-328, po remoncie, silnik C-330, stan techniczny bdb, wpełni sprawny, 061-438-71-34 po 18 „ Sprzedam dmuchawę do zboża 0669-214-945 „ Sprzedam jałówkę cielną, termin: styczeń; jałóweczkę mięsną, 061-438-58-15 „ Sprzedam jałówkę ok. 600 kg, na wycieleniu w listopadzie, 435-07-66 „ Sprzedam jałówki, 061-4350-034

33

Kre-062a

KREDYTY HIPOTECZNE

„ Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Sokolnikach, 65 m2, 0602-556-570, 660-808-670 „ Sprzedam mieszkanie Poznań Plewiska, stan developerski, 693-890-321 „ Sprzedam mieszkanie w Środzie Wlkp. 48 m2, 2 piętro, po remoncie, umeblowane, 0604-509414, 061-2854-754 „ Sprzedam mieszkanie we Wrześni, 48 m2, cena 160.000, 661-871-928 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 pokoje, 72,8 m2, 0663-046-665 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe w bloku 53 m2, wyremontowane, 17 km od Wrześni 781-978-841 „ Sprzedam nowowykończony dom 187 m2, gospodarcze 260 m2, 1,24 ha, gm. Niechanowo, EL-X, 061-426-65-36 Sprzedam piętro domu jednorodzinne„ go z ogródkiem i garażem, 0721-016-448, 0721-016-449 „ Sprzedaż działek budowlanych okolice Wrześni, 785-617-958, 0605-455-831 „ Wydzierżawię plac 1 ha przy zjeździe z Poznania do Wrześni, tel. 504-850-155 „ Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy na ul. Kolejowej 25 m2 0600-139-259 „ Wynajmę mieszkanie na Kutrzeby, 668-966-396 „ Wynajmę mieszkanie, 0606-551-125

Roz-057

Kre-066

„ Spr zedam domek w M ikuszewie, 0603-435-770 „ Sprzedam 3 działki budowlane, 2x20 arów, 40 arów, cena 1.500 zł za ar, Wierzbocice 30 k/ Słupcy, 889-981-932 „ Spr zedam dwie działk i 1350 m 2 , 0513-908-073 „ Sprzedam działkę AG Września ul. Sikorskiego pow. 2915 m2, fundamenty+ projekt hali, 0602-136-871 „ Sprzedam działkę budowlaną 11,40 ar w Strzałkowie przy ul. Powidzkiej, 0697-986-252 „ Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2, 1 km za Wrześnią, 0698-377-206 „ Sprzedam działkę budowlaną i budowlano - rzemieślniczą 902 m2, 908 m2, PWK Witkowo i okolica, EL-X, 061-426-65-36 Sprzedam działkę ogrodową-stare ogrody, „ 061-4362-449 „ Sprzedam działkę rekreacyjną 880 m2 k/ lasu, jeziora gm. Powidz Ostrowo, 61.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę w Kaczanowie 2876 m2, 0885-369-009 „ Sprzedam działkę z rozpoczętą budową na wsi przy lesie, 0697-470-934 „ Sprzedam działki budowlane 1000 - 1400 m2; Lipki/Czerniejewo, osiedle działek pod lasem, media-pw, od 65/m2, 602-451-302

www.wrzesnia.info.pl

Inn-709

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

14 listopada 2008

TY

RA

KREDYTY Kredyty gotówkowe: „ Sprzedam meble z likwidacji mieszkania, 0880-723-755 „ Sprzedam meblościankę młodzieżową i biurko, 061-4362-842 „ Sprzedam meblościankę, ławę i stolik, 601-611-133 „ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440, 061-4388-643 „ Sprzedam palety euro, 0511-049-679 „ Sprzedam piec kuchenny węglowy, lewostronny, 517-633-836 „ Sprzedam pilnie żółty, skórzany fotel 0509-624-803 „ Sprzedam silnik 11KW lub zamienię na mniejszy, 0661-218-908 „ Sprzedam SITA 0694-827-411 „ Sprzedam spacerówkę 200TY, 0698-994-478 „ Sprzedam spanie młodzieżowe 70 x 190 cm 0606-666-712 „ Sprzedam suknię ślubną roz. 34/36, biała + welon i bolerko, 600-831-624 „ Sprzedam TV kolorowy Sony, stan bdb, 21 cali, 0609-065-206 „ Sprzedam zamrażarkęw dobrym stanie, 509-243-572 „ Sprzedam zestaw mebli + ława regulowana system “pop” kolor olcha miodowa, 0728-813-251 „ Sprzedam, wynajem rusztowań warszawskich tel. 0600-354-337 „ S p r ze d a ż s to ł ów b i l a d row yc h , 0600-288-265 „ Tanio sprzedam dwa zestawy mebli dziecięcych-młodzieżowych “Kacper” buk, ciemny niebieski, 0609-065-206 „ Tanio sprzedam dwie sofy rozkładane z pojemnikiem na pościel, 0609-065-206 „ Zachodnie meble używane, ul. 3 Maja (podwórze przy sklepie ABC), 0791-465-505 „ Żwir, czarna ziemia, 606-297-689

oferty wielu banków, min. dochód 450 zł, dla Polaków pracujących za granicą, na okres do 96 mies., minimum formalności

Pożyczki na oświadczenie: do 20.000 zł, bez zaświadczeń o zarobkach, wystarczy dowód osobisty, nowość: działalność gospodarcza na oświadczenie

Kredyty konsolidacyjne: zamiana wielu rat na jedną niższą, możliwość dodatkowej gotówki, decyzja w 3 min, do 120.000 zł, wystarczy dochód 500 zł, na okres 96 mies.

Przyjdź lub zadzwoń pomożemy dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową. Września, ul. Fabryczna 11A (dawna siedziba Wiadomości Wrzesińskich)

tel. 061-4364-112 0669-199-404


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

pozbruku, elewacji Dojazd gratis

0604-526-005

„ Przyjmę zlecenia budowlane, wykończenia wnętrz, płytki, panele tel. -667-051-429

Docieplanie,

remonty kapitalne, usługi ogólnobudowlane

0508-053-363

„ Budownictwo ogólne i mieszkania pod klucz, Usługi dekarsko-blacharskie, montaż wkładów kominowych, ciesielstwo.061-436-53-79, 0506-912-109 „ Budujesz, remontujesz, ocieplasz, wykańczasz tylko z firmą KON-BUD, przyjmujemy zlecenia na rok 2009, 665-651-943 „ Cyklinowanie, zakładanie podłóg, 0505-149-502 „ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3zł/m2, 0604-381-253 „ Dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, 0600-020-619 „ Elektroinstalacje 0608-234-863 Elektroinstalacje kompleksowo, 608-658-498 „ „ Elektroinstalacje, 0665-081-680 „ Elektryk, - montaż instalacji 0505-188-995

Firma KARCHEX • sprzedaż profesjonalnych nowych i używanych myjek ciśnieniowych • serwis,

części • akcesoria • gwarancja

MIESZALNIA

„ Firma remontowo-budowlana przyjmuje zlecenia na usługi budowlane, ocieplenia, remonty, wykończenia 665-651-943 „ Firma wykonuje usługi remontowo-budowlane, tynki, posadzki, płytkarstwo, prace murarskie, szpachlowanie, malowanie, płyta GK, tapeta wodna, piaskowce 663-76-85-82 „ Hydraulik - usługi - 0697-693-902 „ Instalacje elektryczne, 0660-821-380 „ INSTALACJE WOD-KAN, CO, SOLIDNIE, FACHOWO, CENY KONKURENCYJNE, 061-64-00-314, 0608-126-710 Instalatorskie, 667-342-511 „ KIEROWNIK BUDOWY, 609-118-583 „ „ Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe wnętrz, szpachlowanie, malowanie, regips, układanie płytek, panele, barlinek, hydraulika, tapetowanie, adaptacja poddaszy LUX-DOM, 0502-961-852

„ Remonty ogólnobudowlane 0784-428-737 „ SONET, 0695-916-826, 0506-372-746, www. zespolsonet.home.pl „ Sprzedaż i montaż paneli podłogowych, ściennych, PCV, duży wybór, dobre ceny, 506-034-016 „ Szpachlowanie, malowanie, ocieplanie, regipsy, 0517-354-427 „ Szpachlowanie, malowanie, panele, płytki i drobne usługi murarskie, 0608-277-890 „ Szpachlowanie, malowanie, płytki, panele, płytki KG, 696-928-312 „ Szpachlowanie, malowanie, regipsy, płytki, 0696-283-746

TYNKI MASZYNOWE

62-300 Września ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl „ Tynki gipsowe - certyfikowany wykonawca w technologii dolina nidy, 694-145-637, 600-983-774 Układanie kostki brukowej, 606-297-689 „ „ Usługa koparko - ładowarką i samochodem wywrotka do 25 ton, 502-901-058 „ Usługi budowlane, remonty, wykończenia, schody, krótkie terminy, 0606-991-372 „ Usługi elektryczne 0721-148-248 „ Usługi geodezyjne, inż. Filip Zbierski, Przyborki, ul. Grójecka 30, tel. 4377-339, 0501-793-454

gipsowe cementowo-wapienne wylewki ścianki działowe inne prace budowlane

0608-596-761

„ Szycie kołder z pierza, 0693-501-593 „ Tanio lawety do wynajęcia, 0600-139-259 „ Transport busem, przeprowadzki, 781-609-342 „ Transport krajowy, plandeka, 8 palet-1.5 tony, ceny promocyjne, 0664-497-534 „ Tynki gipsowe agregatem, 606-217-188

„Burgundia kontra Rioja”, Sommelier zapozna gości z wyśmienitymi winami Starego Kontynentu, natomiast Szef Kuchni WeWe uraczy wykwintnymi potrawami kuchni światowej

0602-650-940 061-4367-146

• Andrzejki

- impreza otwarta

www.restauracja-winiarnia-wewe.pl

„ Posadzk i betonowe, 502-284-884, 0505-436-530

wigilię dla firm i nie tylko

list@restauracja-winiarnia-wewe.pl

Sprawdź imprezy na www!

POLECAMY (zainteresowanym prześlemy menu)

Kre-054b

Gas-055i

GODZINY OTWARCIA

Września, ul. Legii Wrzesińskiej 24, tel. 061 640-16-49

„ Vectrą C do ślubu, 0693-139-178 „ VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ślubna gratis. 0889-363-636 „ VIDEOFILMOWANIE - Mazurkiewicz. Zaufaj doświadczeniu 20 lat działalności - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765

KARCHER czyszczenie dywanów i tapicerki • kanapa od 20 zł • fotel 15 zł • dywan 3 zł/m2 • pufa 5 zł • auto od 80 zł

tel. 698-417-556 „ Videofilmowanie, 0601-262-268

• instalacje elektryczne • sieci elektroenergetyczne • pomiary elektryczne • usługi minikoparką

Usługi koparko-ładowarką CAT

• równanie terenu • wykopy • załadunek • rozładunek materiałów sypkich i palet

tel. 0603-052-961 0600-419-989

„ Zawiozę 8 osób, 0787-453-482 „ Zespół muzyczny 0608-234-863 „ Zespół muzyczny 0692-721-309 „ Zespół muzyczny 0695-030-738 „ Z E S P Ó Ł M U Z YC Z NY B E LC A N TO, 0500029180 „ Zespół muzyczny Tempus, 607-836-929 „ Ze s p ó ł m u z yc z ny TO P S TA R S , 0608-336-894 „ Zespół muzyczny, videofilmowanie, 0788-362-646

tańce i wróżby andrzejkowe 29.11.2008 r. (sobota) od 19.00 do bólu (wstęp 20 zł/os.) rezerwacja (061) 640-21-00 lub

„ Okna nowe i używane, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, sprzedaż, montaż, 604-417-553 „ Parkiety, cyklinowanie, malowanie, szpachlowanie, płytki adaptacja poddaszy, www.fachdeko.pl 0608-519-956 „ Piaskowanie, 0511-998-285 „ Płyty GK, 723-918-576 „ Posadzka - technologia maszynowa, 0508-113-667 „ Posadzka maszynowa solidnie i fachowo 11 zł/m2, 0785-980-192

11.30 - 22.00 (pn. - czw.) 11.30 - 23.00 (pt. - sb.) 11.30 - 22.00 (ndz.)

„ USŁUGI WOD. KAN. CO. 0600-365-595

ELEKTROSIEĆ

507-127-051

19.11.2008 r., godz. 19.00

KREDYTY

tel. 0666-716-442

„ Videofilmowanie, 502-855-884

• Degustacja Win

PPHU

- usługi minikoparką KUBOTA - układanie kostki brukowej, skarpowanie - wykopy pod szamba ekologiczne z montażem - wykopy pod instalacje wodne, prąd, telefon - wykopy pod fundamenty

„ Wideofilmowanie 600zł, tel 669-531-307 „ WIDEOFILMOWANIE, 603-400-249 „ Wykonywanie instalacji CO, 0694-655-682 „ Wykończania wnętrz, 0601-160-569 „ Wylewanie posadzek maszynowo - mechanicznie zacierane, 0695-984-974 „ Zakład krawiecki podejmie współpracę, 604-581-878 „ Zakład remontowo - budowlany, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, ocieplanie budynków, montaż płyt gipsowych, płytki, klinkier, 506-729-313

NAJBLIŻSZE IMPREZY:

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

BUDMAR

ROBOTY ZIEMNE Inn-929b

Inn-486a

-61 4 376 237 -0508 067 342

• Restauracja • Winiarnia • Sklep Winiarski

• silikonowe • silikatowe • akrylowe • styropian

• gotówkowe • dla firm • konsolidacyjne • dla rolników

PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI

„ Usługi hydrauliczne wod-kan, co, gaz 783-015-995 „ Usługi hydrauliczne, 0791-612-246 Usługi koparko-ładowarką, łyżka - tele„ skop, 0503-750-516 „ Usługi ogólnobudowlane, murowanie, adaptacja poddaszy, 722-362-621

"We We"

TYNKÓW I FARB:

Inn-908c

Inn-994

(12km od Krotoszyna, przy trasie nr.15)

e-mail: karchex@vp.pl tel. 0 507158699, 0 606211056

„ Malowanie, szpachlowanie, tapety, regipsy, sufity podwieszane, płytki, adaptacja poddaszy, panele ścienne i podłogowe 787-339-249 „ Malowanie, szpachlowanie, zakładanie płytek, regipsy, 0514-323-975 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 508-692-163 „ Montaż i naprawa wszelkich urządzeń chłodniczych, 601-051-417 „ Montaż paneli, sz ybko i solidnie, 0665-433-020 „ Mycie profesjonalne okien, 0605-227-307 „ N A P R AWA P R A L E K U K L I E N TA , 061-4360-813 „ Naprawa sprzętu AGD, pralki, zmywarki, piece. 665-809-224 „ Ocieplanie budynków, tynki zewnetrzne typu “Terabona”, szpachlowanie, malowanie, regipsy, 0509-273-322 „ Oferuję USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE. Zapraszam do współpracy firmy i osoby prywatne. Wystawiam FV VAT, 0502-606-361

Września, ul. Świętokrzyska 23

Adres Dziadkowo 5b

„ Prowadzę rozliczanie czasu pracy kierowców (tarczki tacho) 604-956-497 „ Przedłużanie paznokci, 0501-599-154 „ Przewóz busem 8 osób, 0791-612-246

„ Transport-bus do 1.5T, cała Polska, 0697-355-076

Przedsiębiorstwo wielobranżowe

Usl-003

„ Budowa domów, tynki, płytki, klinkier, docieplanie, tel. 0691-496-894

„ Projekty budowlane, nadzory Filipiak Grażyna, Orzechowo Leśna 17, 061-4371-350, 0695-545-816

„ Transport osobowy 8 osób, klimatyzacja, GPS, DVD, autoholowanie 0602-221-436

„ Usługi transportowe, 0508-235-263 „ Usługi transportowe, przeprowadzki, ceny do negocjacji, 692-433-768, 509-768-428

Roz-038

„ Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo Ocieplanie poddaszy itp. 0511-997-983, 0513-549-965

DYWANÓW I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ CZYSZCZENIE

„ Tynki maszynowe -gipsowe, tanio, 0692-498-838 „ Tynki maszynowe tanio, 0721-552-923

62-300 Września, Rynek 7, tel. 061 640 21 00 (od 11.00 do 22.00) e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl

„ Usługi ogólnobudowlane. Płytki, szpachlowanie, tynki gipsowe ręczne, płyty GK, malowanie oraz wszelkie remonty, 0510-833-704 „ Usługi podnośnikiem koszowym, 0510-594-872 „ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowanie, regipsy, płytki, 0791-612-246 „ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowaznie, panele, płytki, regipsy, 0606-340-643 „ Usługi transportowe bus+laweta, przewóz do 6 osób, 608-874-303

Usługi ślusarskie Wykonujemy: • wiaty, garaże • bramy, różnego rodzaju ogrodzenia • konstrukcje stalowe, słupy reklamowe

Inn-998

„ Atrakcyjne zabudowy wnękowe, szafy, komody, komandory, na wymiar, terminy 7 dni, 0660-517-289

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

„ Posadzki betonowe, wykonywane maszynowo w domach, blokach i biurach, 0606-128-033 „ Pospr zątam dom lub mieszk anie 0600-288-635 „ Pozbruk położę tanio i szybko, 0793-025-273 „ Profesjonalny zespół muzyczny www.duethit.com, 0606-244-789 „ Projektowanie wnętrz 0669-928-437

Bd-230a

„ AAPodnośnik koszowy - Usługi, 0502-974584, 0501-429-384 „ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTĘ. MONTAŻ, NAPRWA, 0504-658-004

„ Koparko-ładowarka, wywóz gruzu, prace ziemne, 606-297-689 „ Malowanie, szpachlowanie, 0605-227-307 „ Malowanie, szpachlowanie, tapety 0692-536-688

Usl-004a

USŁUGI

www.wrzesnia.info.pl

Usl-007a

14 listopada 2008

Usl-009

34

0698-682-759, 0666-290-491

MATRYMONIALNE „ Poznam Pannę w wieku około 35 lat, 691-156018 wieczorem „ Rolnik lat 45 bez nałogów pozna Panią do lat 40 z charakterem, skr. pocztowa 65

ZWIERZĘTA „ Karma dla gołębi, papug i innych- luz, 061-4366-129 „ Kupię yorka do 500 zł, 602-581-743 „ Owczarki niemieckie, 502-668-298 „ Sprzedam berneńskie psy pasterskie, szczenięta, 661-112-969 „ Sprzedam gołębie pawiki i zakonniki, 0880-575-695 „ Sprzedam jamniki, 0600-277-819 „ Sprzedam ratlerki 0697-251-632 „ Sprzedam szczeniaki ratlerki, 0606-621-834

LEKARSKIE „ Gabinet psychologiczny 0697-707-769


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

35

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 061-285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

l

• duży wybór futer naturalnych długich i krótkich • kożuszki krótkie i długie, naturalne • szale i kołnierze futerkowe • rękawiczki skórzane damskie i męskie • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • eleganckie garsonki • torebki

USŁUGI KUŚNIERSKIE

Bd-179

POLECAMY

Skl-243a

14 listopada 2008

ZAKŁAD BETONIARSKI „PIOTROWSCY” OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: • beton towarowy - pompa 24 metry/taśma • stropy TERIVA (dowóz do 50 km gratis) • bloczki betonowe wibroprasowane M – 5, M – 6 • nadproża L - 19 • pustaki ścienne Alfa keramzytowe lub żużlowe • ogrodzenie betonowe ul. Dworcowa 22 A 62 – 330 Nekla www.piotrowscy.pl Bd-210a

tel./fax (0 61) 43 86 313 tel. 43 72 079 43 72 947 e-mail: info@piotrowscy.pl


36

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

14 listopada 2008

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu mojego mĊĪa, naszego ojca, teĞcia i dziadka

Kre-056

KREDYT NR 1 NA RYNKU

www.wrzesnia.info.pl

śp. Jana Goliwąsa ks.prob. Adamowi Zalesiakowi z parafii Królowej Jadwigi, ks. Grzegorzowi KuliĔskiemu, rodzinie, przyjacioáom, sąsiadom, znajomym, wszystkim przybyáym delegacjom, za wyrazy wspóáczucia, intencje mszalne i záoĪone kwiaty serdeczne podziĊkowanie skáada Īona z rodziną.

TYSIĄCE

ZADOWOLONYCH

KLIENTÓW

Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

OSkredyt kredyty bliżej Ciebie

Września Rynek 10 (przy sklepie Żabka)

UBEZPIECZENIA

Sklep Tekstylny „DIMAR” poleca: du›y wybór serwet, obrusów, rÆczników, poycieli, narzut, poszewek.

DziÆki ró›norodnej rozmiarówce i kolorystyce wyroby nasze stan• siÆ nowym elementem dekoracyjnym w PaÍstwa domach. czynne pn-pt 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00 ul. Warszawska 12 (obok sklepu ABC)

Zapraszamy!!!

Edu-001a

tel. 0504-177-950

tel./fax 061 438-45-25

WER-BUD

Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

układanie

tel. 0693-342-688

• szkolenie podstawowe teoria i praktyka • doszkolenia kat. B - Renault Clio III kat. A - Yamaha YBR

drobne roboty wykończeniowe

w Kołaczkowie Wrzesińska 38a,

sprzeda:

Informacje tel. 061-4385-294

Rol-068

• kombajn Bizon Z056, 88rok, • przyczepa HW 8011, 83 rok, Inn-441a

Września ul. Jana Pawła II 6 tel. 061-436-70-00

kat. A1, A, B, BE

kostki brukowej, granitu, bruku z kamienia polnego

* Komunikacyjne PROMOCJE!!! * Majątkowe * Na życie * Dla firm * Turystyczne

Kurs prawa jazdy

T. KULESZA

OFERUJE * więźbę dachową * tarcicę * łaty * boazerię podbitkową

Bd-260

Stanisławowo 15, tel. 0601-759-243

Usäugi Rachunkowe w peänym zakresie Ksiögi rachunkowe i podatkowe Rozliczenia ZUS Rozliczenia PãAC

Inn-481

• krzewy ozdobne • żywopłoty Poleca: • róże • tuja brabant 1,5 m

Spóäka Biegäych Ksiögowych ul. Säowackiego 11 62-300 WrzeĈnia, tel. 061/4366-206, 0607-668-404

Inn-704

TARTAK

BIURO RACHUNKOWE „BILANSISTA” Inn-397c

Edu-013

Jeśli chcesz polepszyć swój angielski to przyjdź na piątkowe pogawędki do T.C.L.-u przy ul. Szkolnej 12, wejściem bocznym na 1sze piętro. Spotykamy się w każdy piątek o 18.00 i rozmawiamy w miłej atmosferze przy kawie czy herbatce na indywidualnie wybrane tematy po angielsku. Uczestnictwo całkowicie bezpłatne. Można też dzwonić pod nr. 061 4366 885

tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny • krótkie terminy

tel/fax 061-436-76-20

LET’S TALK ENGLISH

Września ul. Kilińskiego 11


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport

PI ŁK A NOŻNA

37

www.victoria.wrzesnia.pl

Działacze Victorii – nowy członek zarządu klubu

Grzegorz Orwat Nowym członkiem zarządu Victorii został Grzegorz Orwat. Współwłaściciel firmy Typograf ma 42 lata i wykształcenie średnie techniczne. Jest żonaty, ma dwóch synów, a własną działalnością gospodarczą zajmuje się już od 16 lat. W ostatnim czasie doszğo do pewnych zmian w zarzãdzie Victorii. Z przyczyn osobistych z pracy na rzecz klubu zrezygnowali Jarosğaw Czyő i Zdzisğaw Matuszak. Zgodnie z § 26 pkt. 3 Statutu Klubu zarzãd przyjãğ w tej sprawie stosownã uchwağ÷. Równoczeijnie na podstawie § 26 pkt. 4, kolejnã uchwağã, w szeregi zarzãdu klubu powoğano nowego czğonka, Grzegorza Orwata. – Moja przeszğoijå sportowa zakoġczyğa si÷ na etapie reprezentowania szkoğy ijredniej. W ostatnim czasie tylko amatorsko uprawiağem sport, gğównie piğk÷ noőnã. W pracy spo-

ğem si÷ gğównie sprawami zawodowymi. Powodem wğãczenia si÷ w prac÷ na rzecz Victorii jest ch÷å czynnego przyczynienia si÷ do rozwoju klubu i jego prawidğowego funkcjonowania. Przede wszystkim interesuje mnie szkolenie grup dzieci÷co-mğodzieőowych, które tak licznie uczestniczã w treningach piğkarskich – tak w kilku sğowach prezentuje siebie nowy czğonek zarzãdu. – Chciağbym pomóc w pozyskaniu nowych sponsorów dla klubu, dzi÷ki którym ğatwiej b÷dzie moőna zorganizowaå trenujãcej mğodzieőy prawidğowy rozwój piğkarski Poza sportem lubi÷ obejrzeå dobry film, przeczytaå interesujãcã ksiãők÷ i w czynny sposób wypoczywaå. W őyciu ceni÷  Grzegorz Orwat, nowy członek sobie najbardziej umiej÷tnoijå przyzarządu Victorii Fot. RC znania si÷ do popeğnionego bğ÷du. Uwaőam, őe najwaőniejsze sã mağecznej nie mam wi÷kszego doijwiad- rzenia, które konsekwentnie powinczenia, bo dotychczas ze wzgl÷du na no si÷ realizowaå. Moim mottem őyograniczenia czasowe spowodowane ciowym jest: nie czyġ drugiemu, co realizowaniem planów rozwojowych tobie niemiğe – tak na koniec mówi i rozbudowy wğasnej firmy zajmowa- o sobie Grzegorz Orwat. RC

Kadrowicz Arkadiusz Juchacz Kilka tygodni temu prezentowaliijmy juő czğonków kadry Okr÷gu Koniġskiego z dzieci÷cych grup szkoleniowych Victorii. Dzisiaj przyszedğ czas na jedynego czğonka kadry Wielkopolski z druőyn mğodzieőowych, jakim jest uczeġ klasy sportowej Gimnazjum nr 2 we Wrzeijni, Arkadiusz Juchacz. Urodzony w 1994 roku mğody gracz Victorii w bieőãcym roku zakwalifikowağ si÷ do reprezentacji Wielkopolski, w której rozegrağ trzy mecze w Pucharze Michağowicza. Wyst÷powağ przeciwko reprezentacji Bydgoszczy, Szczecina i Gdaġska, a w jednym z tych spotkaġ zdobyğ nawet bramk÷. Arek piğk÷ noőnã uprawia od trzeciej klasy szkoğy podstawowej. Najpierw przez dwa lata trenowany byğ we Victorii przez Bogumiğa Gruszczyġskiego. Potem, po zğamaniu r÷ki, przez rok szko-

liğ si÷ w Kosynierze Sokoğowo pod okiem Grzegorza Kaŏmierczaka. – W zaleőnoijci od potrzeb gra na pozycji pomocnika lub napastnika. Wyróőnia si÷ bardzo dobrã motorykã, jest najszybszy i najbardziej wytrzymağy w grupie. Cechuje go dobra koordynacja ruchowa, z duőã swobodã opanowuje umiej÷tnoijci techniczne. W grze jest przebojowy, dysponuje dobrym dryblingiem, cz÷sto podejmuje gr÷ jeden na jeden. W ubiegğym sezonie byğ najskuteczniejszym zawodnikiem druőyny z 22 bramkami strzelonymi w 24 meczach. W druőynie szkolnej gra na pozycji napastnika. Jego sğabã stronã, rzutujãcã na nauk÷, jest duőa absencja w szkole spowodowana udziağem w zawodach sportowych, ale i nie tylko – swojego podopiecznego charakteryzuje obecny trener Jarosğaw Graczyk. RC

 Arkadiusz Juchacz

Fot. RC

Młodzież musi płacić cenę za naukę

 Młodzicy starsi Victorii i Psar Polskich nie odpuszczali żadnej piłce Spoijród siedmiu druőyn dzieci÷cych i mğodzieőowych Victorii Wrzeijnia rund÷ jesiennã zakoġczyğo juő pi÷å. W odróőnieniu od ubiegğego sezonu miejsca zajmowane przez najmğodsze szkolone zespoğy nie sã zbyt wysokie. Gğównym powodem jest oczywiijcie fakt, őe kaőda grupa zostağa zgğoszona do rywalizacji z rocznikami starszymi. Dodatkowo pewne przesuni÷cia z zespoğu do zespoğu, ze wzgl÷du na wiek, niektóre z druőyn mocno osğabiğy. IJmiağe posuni÷cie wğadz Victorii z pewnoijciã zaprocentuje w przyszğoijci, ale dziij wijród najmğodszych wrzesiġskich piğkarzy panuje lekkie przygn÷bienie. Przyzwyczajeni do samych zwyci÷stw nieraz z trudem znoszã serie kolejnych poraőek. Oceniajãc post÷py swoich podopiecznych, trenerzy zapowiadajã jednak zrewanőowanie si÷ wi÷kszoijci przeciwnikom na wiosn÷, i to powinno budziå optymizm. W minionym tygodniu ostatniã kolejk÷ spotkaġ rozegrali mğodzicy starsi Victorii. W niedziel÷ na boisku przy ulicy Kosynierów doszğo do derbowego pojedynku z Bğ÷kitnymi Psary Polskie. Do przerwy byğ bezbramkowy remis. Po przerwie swoje dziesi÷å minut mieli goijcie i to zawaőyğo na koġcowym wyniku spotkania. Najpierw niesamowitã akcjã popisağ si÷ mğodszy o trzy lata Krystian Kwiatkowski, a po chwili dla Bğ÷kitnych celnie trafiğ Grzegorz Lasecki.

Fot. RC

Victoria I – Wicher Dobra 10:2 Juniorzy mğodsi prowadzeni przez Artura Chağupniczaka prawie w kaődym spotkaniu fundujã swoim przeciwnikom dwucyfrowy wynik. Wicher z Dobrej przez wi÷kszoijå meczu byğ dla wrzeijnian tylko tğem. Bramki dla Victorii zdobyli: Adrian Kogut 2, Marek Domőalski 2, Jakub Groszkowski 2, Andrzej Pawlak, Mateusz Duszyġski, Hubert Hypki, Jarosğaw Jakubowski. Bğ÷kitni Mãkolno – Victoria I 0:12 We wtorkowym meczu juniorzy Victorii zdeklasowali w Mãkolnie kolejnego przeciwnika. Gole w tym spotkaniu zdobyli: Jakub Zakrzewicz 4, Jakub Groszkowski 4, Mateusz Duszyġski, Adrian Kogut, Jarosğaw Jakubowski, Mikoğaj Tomczyk. Victoria II – MOS Sğupca 1:4 Drugi zespóğ juniorów mğodszych Victorii nie dağ tym razem rady przeciwnikom ze Sğupcy. W pierwszej poğowie wrzeijnianie nie wykorzystali dwóch sytuacji sam na sam z bramkarzem, a wszystkie gole stracili po indywidualnych bğ÷dach. W drugiej cz÷ijå meczu Victoria zaprezentowağa si÷ zdecydowanie lepiej. Gola na 1:3 zdobyğ Szymon Krawczyġski. Górnik Konin – Victoria 1:5 Podopieczni Jarosğawa Graczyka we wtorkowej kolejce rozegrali znakomite spotkanie. Zwğaszcza w drugiej poğowie wrzeijnianie dali koncert gry. Gole dla Victorii zdobyli: Janusz Őurawski 3, Tomasz Borowski, Tomasz Buczkowski. RC


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

38 Sport Tenisowe Grand Prix Ognisko TKKF Sokóğ Wrzeijnia organizuje kolejnã edycj÷ cyklicznego turnieju tenisa stoğowego pod nazwã „Grand Prix 2008/2009”. Pierwsze zawody odb÷dã si÷ 30 listopada (poczãtek o godz. 8.00). Rozgrywki tradycyjnie odbywaå si÷ b÷dã w sali Zespoğu Szkóğ Politechnicznych. Wi÷cej informacji znaleŏå moőna na www.wrzesnia.info.pl. LEN

IV liga

Wyjazdowe zwycięstwo Victorii Wrzeijnia po raz pierwszy w tym sezonie udağo si÷ zainkasowaå komplet punktów na wyjeŏdzie. Mecz w Dãbiu nie stağ moőe na oszağamiajãcym poziomie, ale najwaőniejsze, őe wrzeijnianie wreszcie dopi÷li swego. Po jednobramkowym remisie w pierwszej poğowie losy pojedynku rozstrzygni÷te zostağy tuő po przerwie, kiedy w ciãgu dwóch minut Victoria zdobyğa dwa gole. Gospodarze obj÷li prowadzenie w 29. min. Victoria odpowiedziağa golem Krzysztofa Urbanowicza kilkadziesiãt sekund póŏniej. Tuő po przerwie, w 49. min, Maciej Lisiecki wygrağ górny pojedynek z bramkarzem, kierujãc futbolówk÷ do siatki. W nast÷pnej akcji do siatki rywala trafiğ Szymon Klimas, dobijajãc strzağ Urbanowicza. Po stracie trzeciego gola gospodarze ruszyli do desperackiego ataku. Zepchn÷li goijci do obrony, ale dobrze usposobionego Tomasza Roszyka udağo im si÷ pokonaå tylko raz i to dopiero w 84. min. RC Zryw Dãbie – Victoria 2:3 (1:1)

Klasa okręgowa

PI ŁK A NOŻNA

IV liga, Victoria Września – Olimpia Koło 2:1 (0:0)

Fani wniebowzięci Trup słał się gęsto, a nadzieja umierała w bezładzie. I nagle stał się cud! Olimpia przyjechağa do Wrzeijni opromieniona zwyci÷stwem nad liderem z Kalisza. Victoria musiağa podjãå goijci bez kontuzjowanych Marcina Popğawskiego i Pawğa Zieliġskiego. Wiceprezes Eugeniusz Nowicki skwitowağ t÷ sytuacj÷ jednym zdaniem: – B÷d÷ zadowolony, gdy nie przegramy. Pierwsza poğowa byğa nudnym widowiskiem, a kibiców satysfakcjonowağy tylko promienie jesiennego sğoġca. Goijcie nie wypracowali sobie őadnej okazji, wrzeijnianie praktycznie jednã. W 44. min Jordan Nowak uruchomiğ prostopadğym podaniem Macieja Lisieckiego. Napastnik Victorii, naciskany przez obroġc÷, nie uderzyğ na tyle skutecznie, by pokonaå dobrze interweniujãcego golkipera goijci. Przez wi÷kszoijå spotkania nic wielkiego si÷ nie dziağo, jeijli nie liczyå serii kontuzji wrzesiġskich piğkarzy. Z boiskiem musieli poőegnaå si÷ Bartosz Darul, Waldemar Przysiuda i Damian Wyrzykiewicz. W 67 min. pierwszy powaőny strzağ goijci zakoġczyğ si÷ golem. Tomasz Mikusin, obroġca Olimpii, najwyőej wyskoczyğ do doijrodkowania z rzutu roőnego i, uderzajãc piğk÷ gğowã, trafiğ do siatki.

Klasa A

 Awangardowy taniec nad piłką w wykonaniu Jakuba Cierpiszewskiego (z lewej) miał liczną widownię Biorãc pod uwag÷ dotychczasowy przebieg meczu, mağo kto wierzyğ, őe punkty sã jeszcze do uratowania. Piğkarze jednak zmartwychwstali. Pokazali pazur. W 76. min Krzysztof Urbanowicz doijrodkowağ, a Lisiecki odpowiednio dostawiğ gğow÷. Juő minut÷ póŏniej bardzo aktywny Szymon Klimas minãğ trzech rywali i idealnie wystawiğ piğk÷ Urbanowiczowi. Zaskoczony pomocnik oddağ jã... bramkarzowi! W 80. min Lisiecki zostağ sfaulowany w polu karnym i arbiter bez wahania wskazağ na wapno. Pewnym

Klasa A

Słabi jak nigdy Pozostali dotąd w czołówce

Serce lżejsze o kamień

Katastrofã zakoġczyğ si÷ wyjazdowy mecz rezerw Victorii Wrzeijnia z Fanclubem Dãbroszyn. Wrzesiġscy gracze zaprezentowali si÷ zdecydowanie poniőej oczekiwaġ, przegrywajãc wysoko z niezbyt dobrze dysponowanym tego dnia przeciwnikiem. W 11. min pierwsza klarowniejsza sytuacja gospodarzy przyniosğa im jedynego gola w tej cz÷ijci gry. Do przerwy z boiska wiağo juő raczej nudã, a őadnej ze stron nie udağo si÷ zagroziå bramce przeciwnika. Druga poğowa rozpocz÷ğa si÷ dla wrzeijnian fatalnie. Juő w 46. min Fanclub podwyőszyğ na 2:0, a trzy minuty póŏniej zdobyğ kolejnã bramk÷. Victoria nie potrafiğa przeciwstawiå si÷ gospodarzom, a jedyna szansa strzelecka, jakã sobie wypracowağa, miağa miejsce dopiero w 88. min. Po rzucie wolnym, egzekwowanym przez Giacomo Mazzero, do odbitej piğki dopadğ Kazimierz Konieczka, ale zamiast do bramki uderzyğ nad poprzeczkã. W mi÷dzyczasie gospodarze jeszcze dwukrotnie pokonali Tobiasza Nowickiego. RC Fanclub – Victoria II 5:0 (1:0)

Kibicom orzechowskim kamieġ spadğ z serca. Po serii poraőek Sparta w koġcu ograğa rywala. Orzeğ rozpoczãğ mecz od frontalnego ataku. Spart÷ przed utratã gola uratowağ sğupek. Goijci ostudziğa dopiero bramka zdobyta w 22. min przez Mikoğaja Sokoğowskiego. Ğadnã asystã popisağ si÷ Ğukasz Matuszak. Spartanie uporzãdkowali gr÷ w tyğach i coraz cz÷ijciej goijcili na przedpolu bramki rywali. Na efekty trzeba byğo jednak czekaå do 57. min, kiedy to ponownie nog÷ do piğki dostawiğ Sokoğowski. Wspóğautorem bramki zostağ Marcin Adryan. Gospodarze po zdobyciu bramki oddali ijrodek pola przeciwnikom i skoncentrowali si÷ na wyprowadzaniu kontr. Őadna nie przyniosğa jednak skutku. – Cieszy mnie postawa mojej mğodzieőy. Obok Sokoğowskiego na sğowa uznania zasğuőyğ Damian Zbierski. Zadowolony jestem teő z dobrej gry Matuszaka – oceniağ swoich graczy trener Grzegorz Nowak. LEN Sparta – Orzeğ Kaw÷czyn 2:0 (1:0)

Dla Orlika Miğosğaw pojedynek z Orğami Huta Ğukomska naleőağ do kategorii tych, w których naleőy zdobyå komplet punktów. Miğosğawianie z zadania wywiãzali si÷ z powodzeniem. Po wielu próbach Orlika w 20. min skutecznym uderzeniem z 11. metrów popisağ si÷ Tomasz W÷cğawiak. W mi÷dzyczasie, po ujrzeniu drugiej őóğtej kartki, boisko musiağ opuijciå gracz goijci. Wbrew oczekiwaniom kibiców osğabienie bardzo zmobilizowağo przyjezdnych, którzy przez kilka minut walczyli z duőã determinacjã. W 23. min Tomasz Kubiak trafiğ z 20. metrów na 2:0 i to wprowadziğo wiele spokoju w poczynania gospodarzy. Po przerwie dopiero w 60. min, po zagraniu Kubiaka, obroġca Orğów odbiğ piğk÷ r÷kã i s÷dzia bez wahania wskazağ na punkt jedenastu metrów. Bezbğ÷dnym egzekutorem przyznanego rzutu karnego okazağ si÷ W÷cğawiak. 84. min Kubiak podwyőszyğ na 4:0. Wynik meczu ustaliğ w 89. min Marek Gomulski. RC Orlik – Orğy Huta Ğ. 5:0 (2:0)

egzekutorem jedenastki okazağ si÷ Bartosz Sypniewski. W ostatnich minutach wrzeijnianie, nie szcz÷dzãc zdrowia, pilnowali wyniku. Tomasz Roszyk pewnie wyğapywağ doijrodkowania. Victoria pi÷å minut przed koġcem straciğa jeszcze jednego piğkarza. Drugã őóğtã kartk÷ i w efekcie czerwonã otrzymağ Mateusz Goŏdziaszek. Po ostatnim gwizdku piğkarze zaprezentowali taniec radoijci, a kibice nie ukrywali zadowolenia z wyniku i przebiegu koġcówki meczu. Poklepywaġ, uijmiechów i sğów uzna-

Fot. LEN

nia nie byğo koġca. Wniebowzi÷ty byğ takőe trener Jan St÷pczak: – Ciesz÷ si÷, őe chğopacy uwierzyli, iő mogã odrabiaå straty i zwyci÷őaå bez Waldemara Przysiudy. Muszã przyswoiå sobie zasad÷, őe nie ma ludzi niezastãpionych. S k ğ a d Vi c t o r i i : Ro s z y k – Kwiatkowski, Cierpiszewski, Prusakiewicz, Sypniewski – Goŏdziaszek, Darul (30. Wyrzykiewicz, 79. Giőewski) Przysiuda (68. Gut), Urbanowicz – Lisiecki, Nowak (57.Klimas) Leszek Nowacki

Klasa okręgowa, Płomień – Polonus Kazimierz B. 0:1

Płomień Nekla po zaciętym spotkaniu przegrał z Polonusem Kazimierz Biskupi. Gol rozstrzygający o wyniku padł po przerwie. Zapachniało skandalem, który z przebiegiem meczu nie miał jednak nic wspólnego. Spotkanie, które miało rozpocząć się o godzinie 13.00, z powodu spóźnienia sędziów rozpoczęło się dokładnie godzinę później, przez co gospodarze przez ponad 70. min zmuszeni byli przeprowadzać rozgrzewkę. Kolejny zgrzyt miał miejsce tuż po ostatnim gwizdku sędziego, kiedy gospodarze postanowili sprawdzić tożsamość strzelca jedynego gola w tym meczu. Jak się okazało, zawodnik Polonusa nie przypominał gracza z karty zawodniczej, a dowodu tożsamości nie posiadał. Ponadto Płomień w trakcie pierwszej połowy z powodu odniesionych kontuzji stracił dwóch zawodników z pola, a jeden z nich z podejrzeniem zerwania wiązadeł kolanowych odtransportowany został przez pogotowie ratunkowe do szpitala we Wrześni. Jeżeli chodzi o przebieg samego spotkania, to było ono bardzo wyrównane, z nielicznymi sytuacjami bramkowymi. W 65. min goście wykorzystali okres chwilowego chaosu w szeregach Płomienia, obejmując prowadzenie. RC


14 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Sporty obronne – niepodległościowe strzelanie

Osłabiona Victoria marzy o hat tricku

Uczcili święto i prezesa

Victoria dğugo m÷czyğa si÷ we wtorek z Olimpiã Koğo, w sobot÷, w meczu z LKS Goğuchów, wcale nie musi byğ ğatwiej. Jest jednak o co walczyå. Trzecie kolejne zwyci÷stwo poprawiğoby nastroje. Wrzeijnianie swoich rywali otrzymujã zawsze podm÷czonych potyczkã z Calisiã Kalisz. Ten fakt, jak i odlegğe miejsce w tabeli gğuchowian, to jedyne pozytywy przed sobotnim meczem. LKS Goğuchów jest w dobrej formie. IJwiadczy o tym nie tylko remis z liderujãcã Calisiã, ale takőe szeijå kolejnych meczów bez poraőki. Nasi najbliősi przeciwnicy nie stracili gola w czterech ostatnich meczach! Rozmontowaå defensyw÷ ludowców nie b÷dzie ğatwo. Tym bardziej, őe wrzeijnianie nie b÷dã mogli wystãpiå w peğnym skğadzie. Paweğ Zieliġski

Huk wystrzałów rozbrzmiewał przez trzy godziny. W niedzielny poranek amatorzy broni walczyli ku pamięci. Na strzelnicy pneumatycznej czczono IJwi÷to Niepodlegğoijci. W piwnicy budynku LOK walczyğy reprezentacje pi÷ciu gmin wrzesiġskiego powiatu. Równych sobie nie mieli czğonkowie LOK Pağczyn, startujãcy w barwach gminy Miğosğaw. Zespóğ w skğadzie: Katarzyna IJwitek, Krzysztof Grzegorczyk, Ireneusz Matuszak, Andrzej i Dominik Rogowscy wystrzelağ 390 punktów. Drugie miejsce przypadğo Wrzeijni II (349 pkt), a trzecie Nekli (254 pkt). Indywidualnie rywalizacj÷ zdominowağa Katarzyna IJwitek (91 pkt), zdecydowanie wyprzedzajãc Krzysztofa Grzegorczyka (84 pkt) i Filipa Andrzejewskiego (Wrzeijnia, 77 pkt). Na odkrytej strzelnicy w Memoriale Pami÷ci Franciszka Losy, wieloletniego szefa wrzesiġskiego LOK, rywalizowağo aő 66 strzelców. Roman Ğapawiec, nast÷pca Losy przy Ogrodowej, byğ zachwycony sportowym poziomem. – Aő 12 uczestników przekroczyğo granic÷ 90 punktów – cieszyğ si÷

39

dopiero co zdjãğ gips ze stawu skokowego, p÷kni÷tã koijå palca stopy ma teő Marcin Popğawski. Po ostatnim meczu z Olimpiã na bóle w pachwinie narzekağ Waldemar Przysiuda, mocne stğuczenie mi÷ijnia czworogğowego uda zaliczyğ Bartosz Darul, a Damian Wyrzykiewicz narzekağ na staw skokowy. Koniec wyliczanki? Nie! Jakby tego byğo mağo, Macieja Lisieckiego wyeliminowağy kartki, a Jakub Cierpiszewski ma obowiãzki na uczelni. Miejmy jednak nadziej÷, őe przynajmniej cz÷ijå z listy kontuzjowanych zdoğa wykurowaå si÷ do soboty i trener Jan St÷pczak b÷dzie miağ jakiekolwiek pole manewru. Z czterech pozostağych wrzesiġskich zespoğów tylko rezerwy Victorii grajã na wğasnym boisku – w niedziel÷ przeciwko GKS Sompolno. LEN

Poznańskie siatkarki za silne na przerzedzony Orkan  Krzysztof Grzegorczyk z LOK Pałczyn zwyciężył w strzelaniu z kbks, ale w broni pneumatycznej uległ swojej klubowej koleżance Katarzynie Świtek Fot. LEN Ğapawiec. – To swoisty rekord. Aby stanãå na podium, trzeba byğo wystrzelaå 94 punkty. W zawodach triumfowali nasi goijcie. Pierwsze miejsce wywalczyğ Krzysztof Grzegorczyk z 95 punktami. Nie od dzisiaj LOK Pağczyn lideruje na strzelnicy. O jeden mniej mieli na swoim koncie Wojciech Hejna i Jacek G÷bicki, obaj z zaprzyjaŏnionego LOK Sğupca.

Zmaganiom, jak co roku, przypatrywağa si÷ rodzina Franciszka Losy. Byğy jego dzieci i wnukowie. – W tamtym roku wystartowağem, ale z miernym skutkiem. Tym razem nie dam si÷ skusiå, chociaő gdzieij chodzi mi po gğowie, by troch÷ czasu poijwi÷ciå strzelaniu – przekonywağ Bartek, wnuk patrona zawodów. Leszek Nowacki

Trzecioligowe siatkarki Orkana Wrzeijnia przegrağy wyjazdowy mecz z ZSMS Poznaġ. Rywalki wystãpiğy w optymalnym skğadzie i przewyőszağy zawodniczki Tomasza Bakosia warunkami fizycznymi. – Dziewczyny grağy bardzo walecznie i ambitnie, ale to nie wystarczyğo na dobrze prezentujãce si÷ siatkarki z Poznania – komentuje wrzesiġski szkoleniowiec. – Znów nie mogğem zagraå w peğnym skğadzie. Iwona Dobra byğa chora, a Graőyna Urbaġska miağa zaj÷cia na studiach.

Jakby tego byğ mağo Marta Szafraniak grağa z kontuzjã r÷ki. Tydzieġ wczeijniej wybiğa palec. W najbliőszã sobot÷ wrzeijnianki zaprezentujã si÷ przed wğasnã publicznoijciã. W sali przy Kaliskiej rozegrajã waőny, dla ukğadu tabeli, pojedynek z UKŐPS Koijcian. Ewentualne zwyci÷stwo pozwoli naszym dziewczynom zachowaå duőe szanse na drugie miejsce w rozgrywkach. Lokata ta gwarantuje udziağ w baraőach o II lig÷. LEN ZSMS – Orkan 3:0 (18, 16, 15)

Wyniki – tabele – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – tabele – sport w skrócie IV liga Victoria Września – Olimpia Koło Calisia Kalisz – LKS Gołuchów Sparta Miejska Górka – Zryw Dąbie SKP Słupca – GKS Krzemieniewo Dąbroczanka Pępowo – LZS Jankowy 1968 Korona Piaski – Krobianka Krobia Centra Ostrów Wlkp. – Płomyk Koźminiec Piast Kobylin – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1. Calisia Kalisz 2. Płomyk Koźminiec 3. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 4. Piast Kobylin 5. SKP Słupca 6. Victoria Września 7. Sokół Kleczew 8. Centra Ostrów Wlkp. 9. Krobianka Krobia 10. LKS Gołuchów 11. Korona Piaski 12. LZS Jankowy 1968 13. Olimpia Koło 14. Dąbroczanka Pępowo 15. Sparta Miejska Górka 16. Zryw Dąbie 17. GKS Krzemieniewo

15 16 16 15 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16

33 32 31 27 25 25 25 23 21 20 19 18 18 16 14 14 10

2:1 0:0 3:2 1:0 4:2 1:2 1:0 1:0 26-10 28-16 23-15 22-12 24-14 36-25 24-17 22-27 15-17 21-20 17-26 24-36 23-19 16-24 22-33 19-34 15-32

Klasa Okręgowa XIV kolejka, 8-9.11.2008 r. Płomień Nekla – Polonus Kazimierz Biskupi Fanclub Dąbroszyn – Victoria II Września GKS Sompolno – LKS Ślesin Kasztelania Brudzew – Górnik Kłodawa Warta Dobrów – ZKS Zagórów Tulisia Tuliszków – Zjednoczeni Rychwał Znicz Władysławów – Sparta Konin Czarni Ostrowite – Wicher Dobra 1. LKS Ślesin 2. Górnik Kłodawa 3. Zjednoczeni Rychwał 4. Fanclub Dąbroszyn 5. Kasztelania Brudzew 6. ZKS Zagórów 7. Polonus Kazimierz Biskupi 8. Sparta Konin 9. Warta Dobrów 10. Tulisia Tuliszków 11. Victoria II Września 12. Płomień Nekla 13. Wicher Dobra 14. Znicz Władysławów 15. GKS Sompolno 16. Czarni Ostrowite

14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14

30 30 29 27 27 26 25 24 20 19 15 12 12 12 9 0

0:1 5:0 0:7 0:1 0:4 1:1 4:2 1:2

36-14 31-10 35-17 26-11 32-12 32-16 31-27 26-16 20-26 17-14 18-24 19-29 23-44 20-36 24-50 7-51

Klasa A XIV kolejka, 8-9.11.2008 r. Orlik Miłosław – Orły Huta Łukomska Sparta Orzechowo – Orzeł Kawęczyn Strażak Licheń Stary – Teleszyna Przykona Polonia Golina – Błękitni Helenów Błękitni Mąkolno – Polanin Strzałkowo Warta Krzymów – Wilki Wilczyn Lech Kozarzewek – Warta Kramsk Orzeł Grzegorzew – Hetman Orchowo 1. Polonia Golina 2. Hetman Orchowo 3. Orlik Miłosław 4. Sparta Orzechowo 5. Orzeł Grzegorzew 6. Lech Kozarzewek 7. Błękitni Mąkolno 8. Polanin Strzałkowo 9. Teleszyna Przykona 10. Strażak Licheń Stary 11. Warta Kramsk 12. Orły Huta Łukomska 13. Orzeł Kawęczyn 14. Warta Krzymów 15. Błękitni Helenów 16. Wilki Wilczyn

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

33 32 31 27 26 25 24 22 21 18 14 13 12 10 8 6

5:0 2:0 3:0 3:1 1:4 3:0 0:1 1:3 56-16 36-15 37-16 50-26 32-19 35-20 55-36 28-22 36-40 33-43 20-40 29-43 17-35 18-57 17-40 19-50

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Anna Surdyk, Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel. Współpracują: Roman Nowaczyk, Damian Idzikowski, Łukasz Adamczyk, Łukasz Różański, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacyńska. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel./fax 061 436 52 70, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuğów listom. Tekstów i materiağów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za treijå reklam i ogğoszeġ. Wzory reklam zastrzeőone.

PIŁKA NOŻNA Liga Wiejska Ostatnia kolejka Kaczanowo – Marzenin 4:1 Ostrowo Szlacheckie – Chwalibogowo 3:0 (w.o) Białężyce/Chocicza – Sędziwojewo 5:1 Grzybowo – Września Os. Sokołowskie 3:4 Tabela końcowa 1. LZS Chwalibogowo 2. LZS Kaczanowo 3. LZS Białężyce/Chocicza 4. LZS Marzenin 5. LZS Sędziwojewo 6. LZS Otoczna 7. LZS Ostrowo Szlacheckie 8. LZS Grzybowo 9. Września Os. Sokołowskie

17 17 17 17 17 17 17 17 17

43 42 36 36 22 19 18 15 9

77:20 54:18 58:24 53:30 30:39 39:44 35:57 44:66 20:84

PIŁKA SIATKOWA III liga kobiet V kolejka, 8.11.2008 r. ZSMS Poznań – Orkan Września 3:0 MOS Słupca – Libero–Domer Pleszew 3:2 UKŻPS Kościan – Calisia Kalisz 1:3 MDK Trzcianka – Murowana Goślina (bez wyniku)

1. Calisia Kalisz 2. ZSMS Poznań 3. UKŻPS Kościan 4. Orkan Września 5. Zielone Wzgórza Murowana G. 6. MDK Trzcianka 7. MOS Słupca 8. Libero–Domer Pleszew

5 14 5 9 5 9 5 9 4 6 4 4 5 5 5 1

15:3 12:8 10:8 9:8 7:6 6:10 7:11 3:15

TENIS STOŁOWY Dominacja politechników W rozegranych Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Chłopców po raz kolejny nie do pokonania okazali się reprezentanci Zespołu Szkół Politechnicznych. Podopieczni Zbigniewa Nawrockiego w trakcie przeprowadzonego na terenie ZSP turnieju pokonali wszystkie startujące szkoły oddając w meczach zaledwie jednego seta. W dalszej części zawodów ekipa ZSP wraz z drużyną LO reprezentować będzie nasz powiat w półfinale rejonu. Wyniki rywalizacji: LO Września – ZSZ nr 2 Września 4:1, ZSTiO Września – ZSP Września 1:4, ZSZ nr 2 – ZSTiO 1:4, LO – ZSP 0:4, ZSZ nr 2 – ZSP 0:4, LO – ZSTiO 4:3. RC

Na sportowych arenach Piãtek, 14.11.2008 r. Szachy, sala WOK 18.00 Mistrzostwa Wrzeijni Seniorów Sobota, 15.11.2008 r. Piğka noőna IV liga, stadion ul. Kosynierów 13.00 Victoria – LKS Goğuchów Piğka siatkowa III liga kobiet, sala ul. Kaliska 15.00 Orkan – UKŐPS Koijcian

Niedziela, 16.11.2008 r. Piğka siatkowa Liga kadetów, sala ul. Witkowska 11.00 Progress – MDK Trzcianka Liga rekreacyjna, sala ul. Witkowska 13.30 – 19.00 mecze II rundy Piğka noőna Klasa okr÷g., ul. Kosynierów 13:00 Victoria II – GKS Sompolno LEN


Piłka nożna, s. 38, 39

Victoria liczy na trzecie kolejne zwycięstwo

Sporty obronne, s. 39

Piłka nożna, s. 38

LOK uczciła zawodami Święto Niepodległości i Franciszka Losę

Płomień oszukany przez rywali? Rozstrzygnie KOZPN

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, Krispol Września – MDK Trzcianka 1:3

Dyspozycja kwadransa? Od euforii do rozpaczy. Krispol zafundował kibicom huśtawkę nastrojów. Zabrakło dla niej skali. Leszek Nowacki

Wrzesiġscy siatkarze rozbili w pyğ rywala w pierwszym secie, by juő w nast÷pnym przegrywaå siedmioma punktami. Dyspozycja kwadransa? Gdy w ostatnim, prowadzãc 23:19, stracili szeijå kolejnych piğek, zapachniağo greckã tragediã. – Moi zawodnicy potrafiã realizowaå zağoőenia taktyczne tylko w pierwszym secie. Póŏniej tracã gğow÷, a brane czasy na nic si÷ zdajã – trener Jarosğaw Gr÷pka na gorãco szukağ przyczyn poraőki. Spotkanie rozpocz÷ğo si÷ dla Krispolu w sposób wymarzony. Co prawda juő w pierwszym ataku Kamilowi Ğyczce piğka wróciğa pod stopy, ale za chwil÷ ten sam zawod-

 Od stanu 10:8 w czwartym secie Krispol nie zdobył atakiem żadnego punktu. Stąd i porażka nik zaserwowağ asa. Od stanu 0:2 wrzeijnianie szybko doprowadzili do 15:6, a potem przewaga jeszcze rosğa. Krispolowi wychodziğo wszystko. Niejednemu kibicowi przez gğow÷ przebiegğa myijl – czy czasem limit szcz÷ijcia nie zostağ juő wykorzystany w pierwszej odsğonie? Poczãtek drugiej nie zapowiadağ jeszcze kl÷ski. Po raz ostatni wrzeijnianie prowadzili 11:10. I w tym mo-

mencie tãpn÷ğo. Szwankowağo przyj÷cie, a gdy juő „zaskoczyğo”, to nie byğo zawodnika mogãcego przebiå si÷ atakiem. Goijcie odskoczyli na 12:18 i szybko zdobyli pierwszã piğk÷ setowã. Od stanu 17:24 krispolowcy, gğównie dzi÷ki zagrywce Artura Helmana, zdobyli pi÷å kolejnych piğek. Szósta wpadğa im jednak w parkiet bezpoijrednio po odbiorze rywala!

Fot. LEN

W trzecim secie, do stanu 18:18, gra toczyğa si÷ w systemie „punkt za punkt”. W tym momencie zablokowany zostağ Jakub Wi÷cek, a po chwili rywale podbili kolejny jego atak. Bğãd w przyj÷ciu popeğniğ Mateusz Iglewski i byğo po sprawie. Przez wi÷kszoijå czwartej partii wrzeijnianie prowadzili jednym, dwoma punktami. W koġcówce, po bloku Krzysztof Ormana i dwóch prze-

Ruszył nowy sezon pod rekreacyjną siatką  Pierwszą piłkę nowej edycji ligi rekreacyjnej rozegrali siatkarze Blokersów (w głębi) i SIWL. Wygrali ją, podobnie jak cały mecz, ci pierwsi

Fot. LEN

Reklama

11 kg

z dowozem – 47 zá na stacji LPG – 45 zá

061 436 16 55

Dwadzieijcia jeden zespoğów, o siedem mniej niő przed rokiem, wystartowağo w kolejnej edycji Wrzesiġskiej Ligi Rekreacyjnej Piğki Siatkowej. Za póğ roku, po rozegraniu ponad 100 meczów, poznamy zwyci÷zc÷ rozgrywek. Pojedynek Blokersów z SIWL zainaugurowağ lig÷. Blokersi zamierzali juő na rozgrzewce wystraszyå rywali. Wbijali gwoŏdzie w parkiet, gdy duőo starsi rywale m÷czyli si÷ z wysoko zawieszonã siatkã. Mecz nie byğ jednak tak jednostronny. SIWL odgryzağa si÷ jak tylko mogğa, a trzeciego seta nawet urwağa przeciwnikom.

Derby miğosğawskiej gminy przeszğy bez echa. Orlik zdecydowanie ograğ Matadora Ksiãőno. W ekipie zwyci÷zców silnã zagrywkã i atomowym atakiem imponowağ Bartosz Banaszczak. BeClever nie straciğ nawet seta w pojedynku z Nicolaus Powidz. W zwyci÷skiej ekipie przez dwa sety skutecznie zagrywağ Maciej Walczak. W ostatnim niedzielnym pojedynku APP pokonağo Polanina Strzağkowo 3:1. W APP pierwsze skrzypce grağ Karol Szlecht, w ekipie Polanina mógğ podobaå si÷ Grzegorz Walkowski. LEN

strzelonych atakach goijci, Krispol wyszedğ na bezpieczne, jak si÷ w tym momencie wydawağo, prowadzenie 23:19. W dodatku kontuzji stawu skokowego doznağ jeden z zawodników z Trzcianki. Trener Gr÷pka chciağ jeszcze polepszyå ustawienie na boisku. Dokonağ podwójnej zmiany, podnoszãc blok i przesuwajãc rozgrywajãcego do drugiej linii. Po meczu w tym manewrze wielu upatrywağo przyczyny poraőki. Czy sğusznie? Od tego momentu wrzeijnianie popeğnili szeijå kolejnych bğ÷dów, ale őaden nie byğ dzieğem wprowadzonych zawodników. Trzy razy ŏle przyjmowağ Dawid Pağasz, za kaődym razem kryjãc Iglewskiego i „odbierajãc chleb” naszemu libero! Orman zaatakowağ w aut, a ostatni odbiór spaprağ Iglewski. Rywale mogli podnieijå r÷ce w geijcie triumfu, a kibice przez dobrã chwil÷ nie mogli uwierzyå w to, co si÷ stağo. Puchar dla najlepszego zawodnika odebrağ po meczu wijciekğy na cağy ijwiat Helman. Kilkoma ijwietnymi obronami pola popisağ si÷ w meczu Iglewski, ale dwa „klopsy” w waőnych momentach obniőajã koġcowã ocen÷ jego gry. Wi÷kszych zastrzeőeġ nie moőna mieå do Adama Józefczaka. A reszta? Hmm... Skğad Krispolu: Wi÷cek (8 pkt), Ğyczko (8), Orman (11), Józefczak (15), Kiwior (1), Helman (9), Iglewski (L) oraz Pağasz, Kempiġski, Kotecki (2), Cieloszyk (1).

Tabele II ligi VI kolejka, 8.11.2008 r. Krispol Września – MDK Trzcianka AZS Zielona Góra – Morze Bałtyk Szczecin Joker Piła – AZS UAM Poznań Olimpia Sulęcin – Orion Sulechów Victoria Wałbrzych – Cuprum Lubin 1. KS Joker Piła 6 15 2. MSKS Orion Sulechów 6 14 3. KS Morze Bałtyk Szczecin 6 13 4. MKS MDK Trzcianka 6 12 5. KU AZS UAM Poznań 6 12 6. Stelmet AZS Zielona Góra 6 9 7. Victoria PWSZ Wałbrzych 6 6 8. STS Olimpia Sulęcin 6 4 9. MKS Cuprum Lubin 6 3 10. Krispol Września 6 2 VII kolejka, 15.11.2008 r. Orion Sulechów – Krispol Września Cuprum Lubin – AZS Zielona Góra Morze Bałtyk – Szczecin Joker Piła AZS UAM Poznań – Olimpia Sulęcin MDK Trzcianka – Victoria Wałbrzych

1:3 3:0 3:0 1:3 3:0 15:4 15:7 14:10 16:10 13:10 11:11 8:13 9:15 8:18 6:17

LEN

Wiadomości Wrzesińskie - 967 - 14.11.2008  

wuwu wuwu wuwu

Wiadomości Wrzesińskie - 967 - 14.11.2008  

wuwu wuwu wuwu

Advertisement